Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance - 6 Norges fiskerier 957 Fishery statistics of Norway 7 Kriminalstatistikk 957 Criminal statistics - 8 Meieribruket i Noreg 957 Norway's dairy industry - 9 Lønnsstatistikk 957 Wage statistics 0 Norges handel 957 Del II Foreign trade of Norway Part II - Jordbruksstatistikk 958 Agricultural statistics - Statistisk bok 959 Statistical yearbook of Norway - Sinnssykehusenes virksomhet 957 Hospitals for mental disease - Undervisningsstatistikk Statistics on education - 5 Folkemengdens bevegelse 957 Vital statistics and migration statistics - 6 Norges jernbaner Chemins de fer norvegiens - 7 Skogstatistikk Forestry statistics 8 Kredittmarkedstatistikk 957 Credit market statistics - 9 Norges industri 957 Industrial production statistics 50 Varehandelsstatistikk 957 Distribution statistics - 5 Samferdselsstatistikk 959 II Transport and communication statistics II 5 Alkoholstatistikk 958 Alcohol statistics - 5 Syketrygden 958 Health insurance Rekke XII Trykt 960 Nr. Økonomisk utsyn over et 959 Economic survey Lønnsstatistikk 958 Wage statistics Norges kommunale finanser og Municipal finances Elektrisitetsstatistikk 957 Electricity statistics 5 Skogavvirking til Roundwood cut 6 Skogbrukstellingen i Norge. september 957 I Tabeller Census of forestry I Tables 7 Telegrafverket Telegraphes et telephones de l'etat 8 Forsikringsselskaper 958 Societes d'assurances 9 Norges bergverksdrift 958 Norway's mining industry 0 Norges postverk 959 Statistique postale Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v Assurances de l'etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc. Meieribruket i Noreg 958 Norway's dairy industry Norges handel 958 I Foreign trade of Norway I Ulykkestrygden for sjømenn Ulykkestrygden for fiskere Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen 5 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 957 Medical statistical report 957

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 5 SUNNHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE ÅRGANG Medical Statistical Report TH ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 960

4 Tidligere utkommet : Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge 85-88, se C. No., III, IV. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 90-9 V, 9-95 VI. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 96 VI, 97 VII nr., 98 VII nr. 58, 99 VII nr. 08, 90 VII nr. 8, 9 VII nr. 5, 9 VII nr. 88, 9 VIII nr., 9 VIII nr. 9, 95 VIII nr. 59, 96 VIII nr. 8, 97 VIII nr. 6, 98 VIII nr., 99 VIII nr. 7, 90 IX nr., 9 IX nr. 0, 9 IX nr. 9, 9 IX nr. 78, 9 IX nr. 0, 95 IX nr. 5, 96 IX nr. 5. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 97 IX nr. 78, 98 IX nr. 9, 99 X nr., 90 X nr. 55, 9 X nr. 97, 9-9 X nr. 60, 95 X nr. 79, 96 X nr. 9, 97 XI nr. 0, 98 XI nr. 5, 99 XI nr. 88, 950 XI nr., 95 XI nr. 56, 95 XI nr. 96, 95 XI nr. 9, 95 XI nr. 57, 955 XI nr. 06, 956 XI nr..

5 Forord I «Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 957» er det i tillegg til de vanlige lige oppgavene utarbeidd en oversikt over dødeligheten for enkelte viktigere sykdomsgrupper i de enkelte deler av landet. Mer detaljerte tall enn de som er trykt i publikasjonen, foreligger i manuskript i Byrået. Fullmektigene Sigrid Birknes og Ellen Blix har i det alt vesentlige stått for utarbeidingen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,.desember 959. Petter Jakob Bjerve. Bjørnulf Bendiksen.

6 Preface The report on medical statistics 957 includes in addition to the usual statistics on causes of death a survey on the regional variations in the mortality from the principal causes of death. More details are available from unprinted tables in the Bureau. Miss Sigrid Birknes and Mrs. Ellen Blix have done most of the preparatory work for this volume. Central Bureau of Statistics. Oslo, December, 959. Petter Jakob Bjerve. Bjørnulf Bendiksen.

7 Oversikt. Innhold. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m v 9. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for mødre og barn m. m.. Vaksinasjon mot kopper 6 5. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer7 6. Meldte tilfelle av tuberkulose Fødsler og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng 6 8. Tannrøkt for barn i folkeskolen 9 9. Den samlede dødelighet 0. De viktigste dødssaker ,. odssaker blant barn under D. Dødeligheten av tuberkulose. Dødeligheten av ondartede svulster. Dødeligheten av sukkersyke 9 5. Dødeligheten av hjerte-karsykdommer 5 6. Dødeligheten av lungebetennelse og andre sykdommer i iindedrettsorganene Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord Dødeligheten i de forskjellige deler av landet for enkelte viktigere sykdomsgrupper 6 9. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt 7 0. Medisinalberetning for Svalbard 7 Sammendrag på engelsk 75 Side Tabeller I. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i IV. a. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. Riket i IV. b. Dødsfall blant barn under 5 i 957 etter dødssak, kjønn og alder. Riket V. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. A-listen. Bygder, byer VI. Dødsfall etter dødssak og kjønn. A-listen. Fylker, bygder, byer VII. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. A-listen. Oslo 00 VIII. Dødsfall etter hovedsak, komplikasjon/direkte sak og medvirkende sak i IX. Dødsfall etter dødssak (I), komplikasjon/direkte sak (II) og medvirkende sak (III) i X. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i XI. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i XII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 957 XIII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte måneder i 957 XIV. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer XV. Fødsler meldt av jordmødre og leger

8 General survey. Contents Page. Public health districts, medical and public personnel 7. General hospitals, sanatoria etc. 9. Homes for old people and children, welfare centres for mother and child etc.. Vaccination against smallpox 6 5. Notified cases of epidemic and other infectious diseases 7 6. Notified cases of tuberculosis 7. Confinements and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 6 8. Dental care of children in public primary schools 9 9. Total mortality 0. The most important causes of death. Causes of death among children under 5 years 8. Tuberculosis mortality. Mortality from malignant neoplasms. Mortality from diabetes mellitus 9 5. Mortality from cardiovascular diseases 5 6. Mortality from pneumonia and other diseases of respiratory system Accident, suicides and homicides Mortality from some important causes of death in different regions of the country 6 9. Unprinted tables 7 0. Medical report from Svalbard English summary 75 Tables. I. Public health districts, medical and public health personnel 79 II. Number of beds and patients treated in hospitals 8 III. Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis 89 IV. a. Causes of death by sex and age. The whole country 9 IV. b. Causes of death among children under 5 years, by sex and age. The whole country V. Causes of death by sex and age. Rural districts and towns 0 VI. Causes of death by sex. Counties, rural districts and towns VII. Causes of death by sex and age. Oslo 00 VIII. Causes of death classified as underlying cause of death, complication or as other contributory condition in IX. Causes of death by underlying cause (I), complication (II) and contributory cause (III) in X. Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns 09 XI. Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties 0 XII. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter XIII. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by month XIV. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health XV. Births notified by midwives and physicians

9 Oversikt. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 957. Ved utgangen av 957 var landet delt i 07 legedistrikter, av disse stadsfysikater og stadslegedistrikter. Dessuten var det distriktslegestillinger uten fast distrikt, for bele landet og for Finnmark. I løpet av et ble Masfjorden utskilt frå Lindås legedistrikt som eget legedistrikt, Nærøy ble utskilt fra Kolvereid legedistrikt, Elsfjord og Korgen herreder fra Hemnes og Malangen fra Balsfjord legedistrikt. Det var tilsatt fylkeslege i alle fylker unntatt Oslo og Bergen. I Hedmark, Telemark, Rogaland og Sogn og Fjordane var fylkeslegestillingen kombinert med distriktslegestilling, ellers var den egen stilling. I tabell I er det gitt en oversikt over tallet på leger, tannleger, jordmødre, sykepleiere utenfor sykehus, apotek og apotekpersonale i de enkelte legedistrikter. I tabell er det gitt et fylkesvis sammendrag av tabell I, samtidig som tallet på sykepleiere ved sykehus er foyd til. I 957 ble det uteksaminert 07 nye leger, av disse kvinner. Av de nye legene hadde 6 tatt eksamen i Oslo, i Bergen og i utlandet. Det døde leger i 957, slik at nettotilgangen av leger var 7. Etter disse oppgavene og den offisielle legefortegnelse var tallet på leger ved utgangen av Av disse var 98 tatt med i de offentlige legers beretninger som bosatt i de enkelte distrikter, mens leger var bosatt på Svalbard og 66 i utlandet. Det ble uteksaminert 07 nye tannleger, av disse kvinner, og kvinnelige tannleger med utenlandsk eksamen fra tidligere fikk licentia practicandi.. Hele 5 av de nye tannlegene hadde tatt eksamen i utlandet. Etter den offisielle legefortegnelse var tallet på tannleger ved utgangen av Av disse var 900 tatt med i beretningene fra de offentlige leger som bosatt i de enkelte legedistrikter, mens 75 var bosatt i utlandet. Etter beretningene fra de offentlige leger var det 5 jordmødre ved utgangen av 957. Det ble uteksaminert 9 jordmødre i 957, 5 i Oslo og i Bergen. Det var sysselsatt 7 0 sykepleiere ved sykehus og pleiehjem og 7 utenfor anstaltene. Ved utgangen av 957 var det opprettet 78 selvstendige apotek og filialapotek, men av disse var Hjorteapoteket i Bergen, Lambertseter apotek i Oslo og filialapoteket i Hemnesberget ikke i drift ved ets utgang. Det var altså 76 apotek i virksomhet. Etter de offentlige legers oppgaver var det 760 personer med farmasøytisk utdanning (apotekeren iberegnet) ved apotekene, mens tallet på farmasøytiske kandidater i alt var 8. Det ble uteksaminert 7 nye kandidater, av disse 8 kvinner.

10 8 Tabell. Medisinalpersonale i de enkelte fylker i Medical personnel by counties. Fylker Counties Leger Physicians Tannleger Dentists Jordmødre Midwives Sykepleiere Nurses ved utenfor sykehus sykehus in outside hospitals hospitals Apotek Pharmacies Antall Number Personale Personnet i Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 8 5 Riket The whole country , Tallet på leger og tannleger i 957 i forhold til folkemengden var henholdsvis,6 og 0,6. Regner en med bare praktiserende leger og tannleger blir tallene noe mindre. Tabell. Leger og tannleger pr. 000 innbyggere i 957. Physicians and dentists per 000 population. Fylker Counties Middelfolkemengde Mean population Pr. 000 innb. Per 000 population Tann- Leo- er a leger Dentsicians. ism Fylker Counties Middelfolkemengde Mean population Leger Pr. 000 innb. Per 000 population PhYsician,s Tannle er DLtists Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland ,90 0,57 0 0,9 0, ,5, ,7 0, ,80 0,7 6 96,0 0, ,87 0, ,8 0, ,76 0,6 05 5,0 0, ,8 0,5 Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag.. Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Riket The whole country ,6 0, 77,89 0, ,50 0, ,6 0, ,8 0, 5 7 0,7 0, ,7 0, 70 0,7 0, ,5 0,0 9 99,6 0,6

11 9. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m. v. Etter de offentlige legers oppgaver var det følgende sykeplasser ved anstalter til kur og pleie av legemlig og åndelig syke ved utgangen av 957: Tabell. Sykesenger ved sykehus, kur- og pleiehjem. Beds in hospitals and other hospital establishments. sinnssyke mentallydiseased Sonotorier, Fødsels- Alm. sykehus, Ved klinikker utgangen og sykestuer av et At the end General of the year hospitals, clinics tuberku- klinikker losehjem- og fødeill. v. hjem Sanatoria. Maternity hospitals clinics and and nursing maternity homes homes for tbc. Hospitaler for spedalske Hospitals for leprosy Kursteder for alkoholikere Establishments for alcoholics Sinnssykehus Mental hospitals Pleiehjem for Nursing homes for epileptikersvake ånds- epileptics feebleminded Senger Beds Senger pr innbyggere Beds per population 0 7, , ,9 7 0 i 87 8, , , , , , Under alminnelige sykehus og klinikker har en tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den vesentlige del er brukt til medisinske og kirurgiske pasienter og til pasienter med epidemiske og veneriske sykdommer. Ved utgangen av 957 var det bare sykehus som var kombinert med tuberkulosehjem, nemlig Tolga og Os sykehus, som hadde 8 plasser på tuberkuloseavdelingen. Denne er tatt med under tuberkulosehjemmene, mens den alminnelige avdelingen er tatt med blant de alminnelige sykehus. I løpet av 957 ble Solås sanatorium i Vardal nedlagt, og dessuten '7 tuberkulosehjem, slik at det ved utgangen av et var sanatorier i virksomhet med 59 senger, og 5 tuberkulosehjem med 6 senger. Disse anstaltene er vesentlig beregnet til pleie av lungetuberkulose pasienter. Etter at en

12 0 i den senere tid mer og mer er gått over til kirurgisk og medikamental behandling av de tuberkuløse, er det imidlertid ved flere tuberkulosehjem blitt overflødige plasser, og disse er blitt nyttet til avdelinger for geriatri og for andre pleiepasienter. Det er oppgitt at i alt 90 senger ved tuberkulosehjem blir brukt til slike avdelinger. Videre hadde vi kysthospitaler med 60 senger og Martina Hansens hospital med 0 senger, som er beregnet på pasienter med kirurgisk tuberkulose. Ved de to kysthospitalene i Stavern og Hagevik og ved Martina Hansens hospital blir imidlertid plassene i de senere i stor utstrekning belagt med pasienter med ikke tuberkuløse sykdommer i bein og ledd. Ved disse hospitalene var om lag tre fjerdedeler av pasientene i 957 rene ortopediske tilfelle. På de alminnelige sykehus var senger reservert for tuberkuløse pasienter. Ved utgangen av 957 var det altså 96 senger for tuberkuløse. Det blir også ofte tatt imot tuberkuløse pasienter ved de alminnelige sykehus, uten at det er oppgitt at det er noen spesiell avdeling eller reserverte senger for tuberkuløse. I alt ble det lagt inn 08 tuberkuløse på de alminnelige sykehus i 957, og av disse hadde 00 lungetuberkulose. Tabell. Sykehus, kur- og pleiehjem i Hospital establishments. Drevet av: Run by: Anstalter Hospital establishments I alt Total staten state fylket county kom- munen municipality fylket og kom- munen private tip Cl) ci c) 7, to -J he c) Cl)cf) ces ci a) bo Cl) Alm, sykehus, klinikker og sykestuer Sanatorier Anstalter Tub.hjem for til kur og lun. tub pleie av e Kysthospitaler tuberkuløse I Sykehus for hud- og kirurgisk tub Fødselsklinikker og fødehjem Hospitaler for spedalske Kuranstalter for alkoholikere Sinnssykehus Pleiehjem for sinnssyke «-- «epileptikere ««åndssvake ' i ld i 65 I løpet av et ble 5 små private fødehjem lagt ned. Kvinneklinikken i Bergen, som er blitt drevet av staten, gikk i et over til I/S Haukeland sykehus og drives av Bergen kommune og staten. Staten driver fremdeles kvinneklinikken i Oslo. Ved utgangen av 957 var det i virksomhet for uten de store kvinneklinikkene ( i Oslo, i Bergen og i Trondheim) 9 fødehjem og fødestuer med i alt 7 senger. De fleste av disse hadde under

13 0 senger, bare hadde mellem 0 og 0 senger. De to kvinneklinikkene i Oslo og kvinneklinikken i Bergen hadde egne avdelinger for kvinnesykdommer, og det samme var tilfelle med de største fødehjemmene. Ved klinikkene Oslo og Bergen var det jordmorskoler. Tabell 5. Sykesenger på alminnelige sykehus og på tuberkuloseanstalter i fylkene i Beds in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis. Fylker Counties Tuberkulose- Alminnelige anstalter sykehus Hospital General establishments hospitals for tuberculosis Senger Beds Pr. 000 Senger innb. Beds Popul. Pr. 000 innb. Popul. Fylker Counties Tuberkulose- Alminnelige anstalter sykehus Hospital General establishments hospitals for tuberculosis Pr. Pr. Senger 000 Senger 000 Beds innb. Beds innb. Popul. Popul., Østfold 958,9 68 0, Hordaland.. 6, Akershus 58,7 6 ; 5 Bergen 9,8 Oslo 5, 06 0,9 Sogn og Fjord. 5,6 0,0 Hedmark 68,9 97 0,5 More og Romsd. 70, 98,0 Oppland 65,7 6 0,8 Sør-Trøndelag 85 5,7 0,5 Buskerud 66,8 79 0,5 Nord-Trøndelag 666 5,8 5, Vestfold 65,7 85, Nordland... 5, 5, Telemark... 66,5 68 0,5 Troms , 09,7 Aust-Agder.. 77,9 0,6 Finnmark ,6 0, Vest-Agder 5,9 5 0, Riket The whole Rogaland. 5, 6 0,7 country , 60,0 Akershus fylkessykehus i Oslo er med her. Vardåsen sanatorium er med her. Ved utgangen av 957 var det pleiehjem for sinnssyke med i alt 5 plasser. Av pleiehjemmene var 67 ganske små med fra 0 til 9 plasser, og disse hadde i alt 9 senger. De andre 5 pleiehjemmene var på 0 senger og mer, og hadde i alt 9 senger. En oversikt over pleiehjemmenes fordeling på de enkelte fylker er tatt inn i publikasjonen «Sinnssykehusenes virksomhet 957», som en viser til. Av pleiehjem for åndssvake var det ved utgangen av med i alt 97 senger. (Se under kap. ). De fleste alminnelige sykehus og pleiehjem blir drevet av det offentlige. Av det samlede sengetall på sykebus og pleiehjem falt således 7 prosent av plassene på anstalter som ble drevet av staten, fylket eller kommunen. Av de private sykehus og pleiehjem var det 6 diakon- eller diakonisseanstalter med 6 senger, og 9 sykehus med 5 senger ble drevet av katolske organisasjoner. Norske kvinners sanitetsforening drev sykehus og pleiehjem. med 0 senger, og Røde Kors med 67 senger. De religiose organisasjoner og Røde Kors driver mest større klinikker i byene, vesentlig for kirurgiske pasienter. Dessuten har Røde Kors et tuberkulosesanatorium med 70 senger og tuberkulosehjem med 7 senger, og har også opprettet en del mindre sykestuer i fiskeridistriktene nordpå. Foreningen driver videre Bakkebø hjem for åndssvake og Grimebakken arbeidsskole og hjem for åndssvake,

14 t. mens lokale Rode Kors foreninger driver mindre Andssvakehjem. Norske kvinners sanitetsforening driver sanatorium for tuberkulose med 6 senger, 7 tuberkulosehjem med 08 senger, Revmatismesykehuset i Oslo med 50 senger og Revmatismesykehuset i Haugesund med 0 senger. Det siste ble åpnet i 957. Lokale tuberkuloseforeninger drev 5 tuberkulosehjem med i alt 69 senger. Tabell 6. Tilgang og avgang av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i Admissions and discharges in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis. Anstalter Establishments Innlagt et Admissions I alt behandlet Treated Utskrevet Discharged levende døde alive dead Alminnelige sykehus, klinikker o sykestuer General hospitals, clinics Anstaker for behandling av tuberkulose Hospital establishments for tuberculosis Sanatorier Sanatoria Tuberkulosehjem Nursing homes Kysthospitaler Sykehus for hud og pi als for non respirurgisk ki-h s fratory tuberculosis tub I alt Total Av disse for annen sykdom enn tuberkulose Tabell 7. Lungetuberkulose pasienter innlagt i san.atorier og tuberkulosehjem. Admissions of patients with pulmonary tuberculosis in sanatoria and nursing homes. Årlig gjennomsnitt År Annual average Year Sanatorier Sanatoria Tuberkulosehjem Nursing homes I alt Total

15 Det fant sted følgende forandringer for sykehusenes drift i 957: Ø stf old: Ved Sentralsykehuset i Fredrikstad ble den nye psykiatriske avdeling med 7 sykesenger og isolat tatt i bruk. Dessuten ble det i det gamle fylkessykehusets bygning opprettet geriatrisk-psykiatrisk avdeling med senger under Sentralsykehuset. Akershus : Tuberkuloseavdelingen ved Fet Røde Kors sykehjem ble nedlagt. O slo : Barneklinikken på Rikshospitalet ble utvidd med ny prematuravdeling på 0 senger. Det Norske Radiumhospital flyttet om høsten inn i sitt nybygg, og plassene ble derved økt til 0. Kronprinsesse Marthas institutt i Oslo ble åpnet i mars, og har 80 senger, 50 for ortopediske- og 0 for nevrologiske pasienter. He dm ark : Ved Hedmark fylkessykehus ble ny sykepleieskole åpnet med undervisningslokaler og internat for 99 elever. Tuberkuloseavdelingen ved Ringsaker kommunale sykehus ble lagt ned, og avdelingen skal etter ominnredning brukes til sykeavdeling for gamle. Oppland: Lillehammer sanitetsforenings tuberkulosehjem ble lagt ned og ominnredet til etterbehandlingshjem for revmatikere. Det har 0 syke-. senger og 0 senger på egen sykehotellavdeling. Solas sanatorium for tuberkuløse som ble drevet som en avdeling under fylkessykehuset i Lillehammer ble lagt ned. I stedet har fylkessykehuset fått egen observasjonsavdeling for tuberkuløse. B uskerud: Kongsberg sykehus ble ominnredet og fikk derved 5 flere senger. Vestf old: Preståsen tuberkulosehjem i Sandar ble lagt ned i juli. Telemark : Brevik sykehus var ikke i drift i måneder av et, og Mo og Ldal sykestue i de siste måneder av et. Vest-Agder : Ved St. Josefs hospital i Kristiansand ble et nybygg med boliger for personalet tatt i bruk. Knaben Grubers sykehus var ute av drift hele et. Flekkefjord sykehus's gamle bygning ble modernisert og tatt i bruk som sykehjem. Det er søkt godkjent som B-sykehus (avlastningssykehus) for byen og de omliggende kommuner. Rogaland: Nytt revmatismesykehus med 0 senger ble åpnet i januar. Det drives av Haugesund sanitetsforening. B ergen: I juli ble lungeavdelingen som Bergen komm. sykehus hadde i Pleiestiftelsen nr. lagt ned, og sykehuset fikk ny tuberkuloseavdeling med 69 senger. Dessuten har kommunen lungeavdeling på 9 senger i Olaviken sykehus. Samtidig ble Kvinneklinikken som hittil er blitt drevet av staten, overtatt av I/S Bergen kommunale sykehus. Røde Kors klinikk ble lagt ned i juni. Sogn og Fj or dane : Ovre Årdal sykestue flyttet inn i nybygg og fikk sengeplasser mer. More og R oms dal : Fylkessykehuset i Volda fikk 0 nye sengeplasser ved ominnredning av funksjonærbolig. Sør-Trøndelag: Selbu sykehjem for tuberkuløse ble lagt ned. juli. I Åfjord nye helsehus som åpnet i 957, er det innredet sykestue på senger. Ved Åfjord helseheim for tuberkuløse ble kurhallen ombygd til diagnosestasj on.

16 Nord-Tr øndelag: Nytt bygg for sykepleieskolen ved Namdal sykehus ble tatt i bruk med plass for 75 elever. Meråker sykehjem ble ominnredet og fikk plasser til. Kopperå systue var stengt storparten av et på grunn av ominnredning. Ved Namdal helseheim for tuberkuløse ble 0 av plassene brukt til pasienter med andre sykdommer. Nor dland : Det nye tilbygget til Sandnessjøen sykehus ble tatt i bruk i oktober, og medisinsk overlege ble ansatt. Sykehuset ble derved tredelt med medisinsk-, kirurgisk- og røntgenavdeling. Ved sanitetsforeningens sykehus i Mo i Rana ble en ny fløy tatt i bruk i august. Den inneholder legekontorer og to sykerom. Ny sykestue ble åpnet i januar på Rødøy, men den måtte stenge igjen i desember grunnet mangel på kvalifisert hjelp. Ved Vefsn tuberkulosehjem ble plasser nyttet som observasjonsavdeling for tuberkuløse. Tr oms : Sykehuset på Skattøra som ble brukt som B-sykehus under Troms og Tromso sykehus, blir fra juni 957 nyttet som psykiatrisk avdeling under sykehuset. Røde Kors sykestue i Birtavarre, som hadde vært stengt et par grunnet mangel på hjelp, åpnet igjen i september. Midtfylkes tuberkulosehjem ble lagt ned og innredet til pleiehjem for rolige sinnsyke. Finn mar k : Polmak sykestue ble nedlagt på grunn av at den lå så uheldig til i forhold til bebyggelsen. Sollia tuberkulosehjem ble lagt ned fra oktober.. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for modre og barn m. m. Ved utgangen av 957 var det 706 gamlehjem og pleiehjem for gamle med 0 06 plasser og 6 barnehjem med 6 plasser. Av de siste var hjem med 98 plasser for tuberkulosetruede barn, hjem med 0 plasser for barn med medfødt syfilis, og hjem for miljøskadde og for nervøse barn. Etter de offentlige legers beretninger ble det åpnet 9 nye gamle- og pleiehjem i 957, og dessuten fikk en del gamlehjem nye bygg i løpet av et. I legenes sberetninger er det omtalt 7 mødrehjem med i alt 97 plasser. Tabell 8. Gamlehjem, pleiehjem og barnehjem i 957. Homes for old people and children. Fylker Counties Gamlehjem, pleiehjem Old people's homes Barnehjem Children's homes Hjem Plasser Hjem.Plasser Number Beds Number, Beds Fylker Counties Gamlehjem, pleiehjem Barnehjem Hjem Plasser Hjem Plasser Østfold Akershus... Oslo Hedmark.. Oppland... Buskerud.. Vestfold... Telemark.. Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjord More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Riket The whole country

17 5 Ved utgangen av 957 var det kontrollstasjoner for mødre og spebarn i virksomhet, og disse fordelte seg slike på fylkene : Tabell 9. Kontrollstasjoner for mødre og barn i Welfare centers for mother and child. Fylker Counties Byer Towns Bygd. Rural distr. I alt Total Fylker Counties Byer Towns Byg. d Rural distr. I alt Total Østfold Hordaland Akershus 79 8 Bergen 6 6 Oslo 9 9 Sogn og Fjordane 50 5 Hedmark 89 9 More og Romsdal Oppland 89 9 Sør-Trøndelag 8 87 Buskerud Nord-Trøndelag 7 76 Vestfold Nordland Telemark Troms Aust-Agder 5 8 Finnmark Vest-Agder 5 Riket The whole Rogaland 7 6 country I 0 I Tallet på diagnosestasjoner for tuberkuløse i de enkelte fylker var: Tabell 0. Diagnosestasjoner for tuberkulose i Tuberculosis dispensaries. Fylker Counties Byer Towns Bygd. Rural distr. alt Total Fylker Counties Byer Towns Bygd. Rural distr. I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland 6 7 Hordaland 5 5 Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag 5 Nord-Trøndelag 5 5 Nordland 7 6 Troms Finnmark Riket The whole 7 country 5 7 Akershus fylkes diagnosestasjon ligger i Oslo. I 957 var det offentlige skoler for blinde og private arbeidsskoler med i alt plasser, og hjem for blinde med 0 plasser. For dove var det 8 offentlige skoler med 68 plasser og døvehjem med 6 plasser. I 957 ble det opprettet en ny skole for hørestumme, Stepperud offentlige skole, Bøverbru, med plass for 0 barn. For evneveike var det offentlige internatskoler med i alt 8 plasser i virksomhet, og en eksternatskole med plass for 0. For barn med talevansker var det offentlige skoler med 66 plasser. Det var 6 skolehjem for vanfør e med 8 plasser og vanførehjem med 99 plasser. For epileptikere var det et sykehus med 9 senger og et kursted for epileptiske barn med plass for. For barn med cerebral parese hadde vi 5 hjem med i alt 96 plasser. Av de 5

18 6 hjemmene vi hadde ved ets utgang for Ands sv ake var et for blinde åndssvake og et for døve åndssvake. Ved åndssvakehjemmene var det 97 plasser, og ved 5 daghjem plass for 8 barn. Dessuten hadde en 6 plasser for åndssvake i familiepleie. Oversikten nedenfor viser tallet på behandlede barn ved åndssvakehjemmene i 957: Tabell. Åndssvakehjem i 957. Homes for feebleminded. Hjem Number Plasser Beds Behandlede pasienter Treated Pleiehjem Daghjem Familiepleie 6 6 I alt Total Av disse barnehjem med plasser for blinde åndssvake og hjem med 0 plasser for døve åndssvake. Av pasientene på åndssvakehjemmene var 098 under 6, 6 var mellom 6 og 5 og 7 var over 5.. Vaksinasjon mot kopper. Etter oppgave fra Statens institutt for folkehelse ble det produsert 77 g råvaksine i 957. Det kom melding til Instituttet om 907 førstegangs vaksinasjoner med 90 prosent anslag og 6 5 revaksinasjoner. Etter de offentlige legers oppgaver ble det i 957 foretatt 6 79 førstegangs vaksinasjoner med 8 prosent anslag og 5 revaksinasjoner. Til Folkehelseinstituttet kom det melding om at et / gammelt barn i Sauherad fikk encephalitt etter vaksinasjon, men kom seg. Tabell. Vaksinasjoner og revaksinasjoner mot kopper i 957. Vaccinations and re-vaccinations against smallpox. Fylker Counties Revaksinasjoner Re-vaccinations Førstegangs vaksinasjoner Vaccinations Fylker Counties Revaksinasjoner Re-vaccinations Førstegangs vaksinasj oner Vaccinations Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland.... Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Riket The whole country

19 7 Tabell. Forstegangsvaksinerte i 957 delt etter alder. Vaccinations by age. Alder Age 0- year g over U PPg. alder Unknown I alt Total Tallet på vaksinerte Vaccinations Prosent Percentage... 6,,0,,0 0,6,0 0,6 5, 0, Av disse med anslag With accelerated reaction on typical primary vaccinia Til dette kommer 755 tilfelle hvor utfallet var uoppgitt ,0 0 Av de revaksinerte var alderen oppgitt for 088, og av disse var 9 eller 95 pet. 5 og over og 059 i alderen 0-, mens 696 var under 0. Av disse siste var 5 under, 5 -, -, -, 8-5 og For de aller yngste barns vedkommende dreier det seg sannsynligvis ikke om revaksinasjon, men om førstegangs vaksinasjon som er blitt gjentatt etter kort tid fordi det ikke har vært anslag første gang. 5. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer. Foreløpige månedsoppgaver og reviderte kvartalslister over epidemiske og andre smittsomme sykdommer er trykt i Statistiske meldinger hvert kvartal. I tabell er det gitt et sammendrag av disse oppgavene for et 957 sammenliknet med oppgaver for tidligere. Fylkesvise tall er gitt i tabellene X og XI. I tabell 5 er tilfelle av epidemiske og andre sykdommer som er meldt nominativt, delt etter pasientenes kjønn og alder. For enkelte sykdommers vedkommende er de tidligere offentliggjorte tall rettet på grunnlag av senere korreksjoner fra de offentlige leger. I kapitel 6 er det gjort rede for meldte tilfelle av tuberkulose. En skal her gi et utdrag av de offentlige legers uttalelser om utbredelsen av de viktigste epidemiske sykdommer i 957: Det forekom få tilfelle av alle de alvorlige epidemiske sykdommer. Det var Asia-syken som satte inn for alvor i siste kvartal, som satte sitt preg på sykeligheten i 957. Det er ikke mulig å gi noe korrekt tall for meldte tilfelle av denne influensaformen, da influensa ikke lenger er spesifisert på meldingen. Under epidemien var det imidlertid ofte at legene likevel forte opp tilfelle av denne sykdom på sine kvartalslister. En opptelling av disse opplysninger viser at det ble meldt 9 50 tilfelle av influensa i 957, og av disse ble om lag tilfelle meldt bare i siste kvartal. Foruten disse tilfellene er det sikkert at en god del av tilfellene av Asia-syke er blitt meldt som akutte luftveisinfeksjoner. Av denne diagnosen ble det meldt over tilfelle i et, hvilket er om lag mer enn sgjennomsnittet i de tre foregående.

20 8 Asia-syken begynte eksplosjonsaktig i oktober-november, og bredte seg hurtig, for så å forsvinne igjen like plutselig som den var kommet. Pasientene hadde feber og smerter i kroppen, men det var forholdsvis få og ikke alvorlige komplikasjoner. Som oftest var det pnevmonier og otitter og dels også sinusitter som var de viktigste ettersykdommer. Det forekom endel dødsfall under epidemien, men dette var oftest blant gamle eller småbarn eller personer som var svakelige fra før. Det ble bare meldt tilfelle av p oliomyelitt med lammelser og uten lammelser, det laveste tall i de siste 0. Det ble ikke meldt noe tilfelle i Østfold, Oslo, Telemark, Agder-fylkene, Bergen, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Troms. Det var spredte tilfelle i de andre fylkene, og storparten av de angrepne var ikke vaksinert. Det eneste tilfelle som ble meldt av difterii hele landet ble meldt fra Trondheim i desember måned. Av tyf oidf eber ble det meldt 9 tilfelle, mot 0 et før. Av de syke var det to sjømenn som var smittet i utlandet. For tilfelle i Oppland og i Nordland skrev smitten seg antakelig fra gamle basillebærere. Det ble meldt tilfelle av p ar at yf u s, type B, i Akershus, i Nordland og i Troms. Ikke i noe tilfelle ble smittekilden funnet. Av cerebrospinalmeningitt ble det meldt tilfelle mot 6 et før. Tallet på meldte tilfelle av syfilis er sunket i de senere, og det ble meldt 6 tilfelle av ervervet syfilis og av medfødt syfilis i 957. Dette er de laveste tall som overhode er meldt i et. Tallet for gonore viser en svak nedgang fra 956, men ligger høyere enn gjennomsnittet for femet Det ble meldt 8 tilfelle av ulc us molle og av lymfogranuloma inguinale. Av meslinger ble det meldt om lag halvparten så mange tilfelle sem et før. Kikhoste gikk epidemisk i mange fylker. Fra Vestfold ble det således meldt 0 ganger så mange tilfelle som et før. Tallet på meldte tilfelle av skarlagensf eber var litt høyere enn i de nærmest foreliggende, nemlig 776 mot i 956 og 65 i 955. Skabb- tilfellene viser noen stigning i 957 i forhold til 956, nemlig 78 tilfelle mot 70, men tallet er likevel atskillig lavere enn i femet , da det ble meldt nesten tilfelle gjennomsnittlig pr.. Av g a str oenteritt ble det meldt litt flere tilfelle enn i 956, og også flere enn gjennomsnittlig i perioden Tallet på tilfelle av inf eksj øs hepatitt sank sterkt fra 8 tilfelle i 956 til bare 56 i 957. Av andre sykdommer som omtalt i beretningene fra de offentlige leger kan nevnes: I Oslo forekom tilfelle av trikinos e, hvor pasienten var smittet i i utlandet. Det ble meldt tilfelle av t et anu s. Et av tilfellene, i Innvik i Sogn og Fjordane, endte dødelig. Av botulisme ble det bare meldt tilfelle fra Leinstrand i Sør-Trøndelag, og av ornitose tilfelle fra Støren i Sør-Trøndelag. Ved utgangen av 957 var det 8 spedalske i Norge, i Pleiestiftelsen i Bergen og utenfor anstalt.

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 90 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 9 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 963 Nr. 09 Forsikringsselskaper 96 Sociitis d'assurances 0 Lønnsstatistikk 96 Wage statistics Fiskeritelling.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Folkemengden i herreder og byer. januar Population in rural districts and towns Norges jernbaner - Chemins

Detaljer

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 HELSESTATISTIKK 1964 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 1964 112th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 0 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 219 HELSESTATISTIKK 1965 OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1965 Survey and Summary Tables 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 80 HELSESTATISTIKK 96. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 96 th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 96 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 4 HELSESTATISTIKK 966 HEALTH STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden og medicinalforholdene

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 STATISTISKE ANALYSER NR. 15 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 FETAL AND INFANT MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963 DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0- INFANT MORTALITY IN NORWAY 0- Av/By Julie E. Backer og Øystein Aagenæs STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 0. Nr.. Norges industri. (Statistique industrielle.) -. Lønnstellingen. (Recensement des salaires.)

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Sykefravær blant gravide

Sykefravær blant gravide Sykefravær blant gravide Av: Sigrid Myklebø og Ola Thune Sammendrag Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år, og spesielt i aldersgruppa 25 39 år. Sykefravær under svangerskap

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK 1983 HEALTH STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE Helseforhold ANDRE EMNEORD Dødelighet

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

SUNNHETSTILSTAN DEN MEDISINALFORHOLD EN E NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 35. 96. ÅRGANG. Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1948

SUNNHETSTILSTAN DEN MEDISINALFORHOLD EN E NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 35. 96. ÅRGANG. Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. SUNNHETSTILSTAN DEN OG MEDISINALFORHOLD EN E. ÅRGANG Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année ÉME ANNÉE UTGITT AV STATISTISK SENTRALYRÅ OSLO I KOMMISJON HOS

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt Nr.. Syketrygden. (Assurancemaladie nationale.). Norges jernbaner. (Chemins de fer norvégiens.).

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

10. april 2014 Folkehelseinstituttet 1 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013

10. april 2014 Folkehelseinstituttet 1 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013 Folkehelseinstituttet overvåker gonoré- og syfilissituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra leger til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Både antall

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK 1982 HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Helseforhold

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969 NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 SYKEHUSSTATISTIKK 1967 HOSPITAL STATISTICS 1967 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidl i g e r e utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Tuberkulose-statistikk: Kilder - MSIS-og tuberkuloseregisteret, foreløpige tall fra 2012. www.fhi.no.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Alta distriktslege og helseråd

Alta distriktslege og helseråd Alta distriktslege og helseråd Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Vær obs på at saksarkiv og pasient/objektmapper også inneholder saker tilhørende Talvik distriktslege og helsråd. Nummer Arkivstykkes

Detaljer