Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance - 6 Norges fiskerier 957 Fishery statistics of Norway 7 Kriminalstatistikk 957 Criminal statistics - 8 Meieribruket i Noreg 957 Norway's dairy industry - 9 Lønnsstatistikk 957 Wage statistics 0 Norges handel 957 Del II Foreign trade of Norway Part II - Jordbruksstatistikk 958 Agricultural statistics - Statistisk bok 959 Statistical yearbook of Norway - Sinnssykehusenes virksomhet 957 Hospitals for mental disease - Undervisningsstatistikk Statistics on education - 5 Folkemengdens bevegelse 957 Vital statistics and migration statistics - 6 Norges jernbaner Chemins de fer norvegiens - 7 Skogstatistikk Forestry statistics 8 Kredittmarkedstatistikk 957 Credit market statistics - 9 Norges industri 957 Industrial production statistics 50 Varehandelsstatistikk 957 Distribution statistics - 5 Samferdselsstatistikk 959 II Transport and communication statistics II 5 Alkoholstatistikk 958 Alcohol statistics - 5 Syketrygden 958 Health insurance Rekke XII Trykt 960 Nr. Økonomisk utsyn over et 959 Economic survey Lønnsstatistikk 958 Wage statistics Norges kommunale finanser og Municipal finances Elektrisitetsstatistikk 957 Electricity statistics 5 Skogavvirking til Roundwood cut 6 Skogbrukstellingen i Norge. september 957 I Tabeller Census of forestry I Tables 7 Telegrafverket Telegraphes et telephones de l'etat 8 Forsikringsselskaper 958 Societes d'assurances 9 Norges bergverksdrift 958 Norway's mining industry 0 Norges postverk 959 Statistique postale Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v Assurances de l'etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc. Meieribruket i Noreg 958 Norway's dairy industry Norges handel 958 I Foreign trade of Norway I Ulykkestrygden for sjømenn Ulykkestrygden for fiskere Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen 5 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 957 Medical statistical report 957

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 5 SUNNHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE ÅRGANG Medical Statistical Report TH ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 960

4 Tidligere utkommet : Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge 85-88, se C. No., III, IV. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 90-9 V, 9-95 VI. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 96 VI, 97 VII nr., 98 VII nr. 58, 99 VII nr. 08, 90 VII nr. 8, 9 VII nr. 5, 9 VII nr. 88, 9 VIII nr., 9 VIII nr. 9, 95 VIII nr. 59, 96 VIII nr. 8, 97 VIII nr. 6, 98 VIII nr., 99 VIII nr. 7, 90 IX nr., 9 IX nr. 0, 9 IX nr. 9, 9 IX nr. 78, 9 IX nr. 0, 95 IX nr. 5, 96 IX nr. 5. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 97 IX nr. 78, 98 IX nr. 9, 99 X nr., 90 X nr. 55, 9 X nr. 97, 9-9 X nr. 60, 95 X nr. 79, 96 X nr. 9, 97 XI nr. 0, 98 XI nr. 5, 99 XI nr. 88, 950 XI nr., 95 XI nr. 56, 95 XI nr. 96, 95 XI nr. 9, 95 XI nr. 57, 955 XI nr. 06, 956 XI nr..

5 Forord I «Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 957» er det i tillegg til de vanlige lige oppgavene utarbeidd en oversikt over dødeligheten for enkelte viktigere sykdomsgrupper i de enkelte deler av landet. Mer detaljerte tall enn de som er trykt i publikasjonen, foreligger i manuskript i Byrået. Fullmektigene Sigrid Birknes og Ellen Blix har i det alt vesentlige stått for utarbeidingen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,.desember 959. Petter Jakob Bjerve. Bjørnulf Bendiksen.

6 Preface The report on medical statistics 957 includes in addition to the usual statistics on causes of death a survey on the regional variations in the mortality from the principal causes of death. More details are available from unprinted tables in the Bureau. Miss Sigrid Birknes and Mrs. Ellen Blix have done most of the preparatory work for this volume. Central Bureau of Statistics. Oslo, December, 959. Petter Jakob Bjerve. Bjørnulf Bendiksen.

7 Oversikt. Innhold. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m v 9. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for mødre og barn m. m.. Vaksinasjon mot kopper 6 5. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer7 6. Meldte tilfelle av tuberkulose Fødsler og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng 6 8. Tannrøkt for barn i folkeskolen 9 9. Den samlede dødelighet 0. De viktigste dødssaker ,. odssaker blant barn under D. Dødeligheten av tuberkulose. Dødeligheten av ondartede svulster. Dødeligheten av sukkersyke 9 5. Dødeligheten av hjerte-karsykdommer 5 6. Dødeligheten av lungebetennelse og andre sykdommer i iindedrettsorganene Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord Dødeligheten i de forskjellige deler av landet for enkelte viktigere sykdomsgrupper 6 9. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt 7 0. Medisinalberetning for Svalbard 7 Sammendrag på engelsk 75 Side Tabeller I. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i IV. a. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. Riket i IV. b. Dødsfall blant barn under 5 i 957 etter dødssak, kjønn og alder. Riket V. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. A-listen. Bygder, byer VI. Dødsfall etter dødssak og kjønn. A-listen. Fylker, bygder, byer VII. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. A-listen. Oslo 00 VIII. Dødsfall etter hovedsak, komplikasjon/direkte sak og medvirkende sak i IX. Dødsfall etter dødssak (I), komplikasjon/direkte sak (II) og medvirkende sak (III) i X. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i XI. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i XII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 957 XIII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte måneder i 957 XIV. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer XV. Fødsler meldt av jordmødre og leger

8 General survey. Contents Page. Public health districts, medical and public personnel 7. General hospitals, sanatoria etc. 9. Homes for old people and children, welfare centres for mother and child etc.. Vaccination against smallpox 6 5. Notified cases of epidemic and other infectious diseases 7 6. Notified cases of tuberculosis 7. Confinements and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 6 8. Dental care of children in public primary schools 9 9. Total mortality 0. The most important causes of death. Causes of death among children under 5 years 8. Tuberculosis mortality. Mortality from malignant neoplasms. Mortality from diabetes mellitus 9 5. Mortality from cardiovascular diseases 5 6. Mortality from pneumonia and other diseases of respiratory system Accident, suicides and homicides Mortality from some important causes of death in different regions of the country 6 9. Unprinted tables 7 0. Medical report from Svalbard English summary 75 Tables. I. Public health districts, medical and public health personnel 79 II. Number of beds and patients treated in hospitals 8 III. Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis 89 IV. a. Causes of death by sex and age. The whole country 9 IV. b. Causes of death among children under 5 years, by sex and age. The whole country V. Causes of death by sex and age. Rural districts and towns 0 VI. Causes of death by sex. Counties, rural districts and towns VII. Causes of death by sex and age. Oslo 00 VIII. Causes of death classified as underlying cause of death, complication or as other contributory condition in IX. Causes of death by underlying cause (I), complication (II) and contributory cause (III) in X. Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns 09 XI. Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties 0 XII. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter XIII. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by month XIV. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health XV. Births notified by midwives and physicians

9 Oversikt. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 957. Ved utgangen av 957 var landet delt i 07 legedistrikter, av disse stadsfysikater og stadslegedistrikter. Dessuten var det distriktslegestillinger uten fast distrikt, for bele landet og for Finnmark. I løpet av et ble Masfjorden utskilt frå Lindås legedistrikt som eget legedistrikt, Nærøy ble utskilt fra Kolvereid legedistrikt, Elsfjord og Korgen herreder fra Hemnes og Malangen fra Balsfjord legedistrikt. Det var tilsatt fylkeslege i alle fylker unntatt Oslo og Bergen. I Hedmark, Telemark, Rogaland og Sogn og Fjordane var fylkeslegestillingen kombinert med distriktslegestilling, ellers var den egen stilling. I tabell I er det gitt en oversikt over tallet på leger, tannleger, jordmødre, sykepleiere utenfor sykehus, apotek og apotekpersonale i de enkelte legedistrikter. I tabell er det gitt et fylkesvis sammendrag av tabell I, samtidig som tallet på sykepleiere ved sykehus er foyd til. I 957 ble det uteksaminert 07 nye leger, av disse kvinner. Av de nye legene hadde 6 tatt eksamen i Oslo, i Bergen og i utlandet. Det døde leger i 957, slik at nettotilgangen av leger var 7. Etter disse oppgavene og den offisielle legefortegnelse var tallet på leger ved utgangen av Av disse var 98 tatt med i de offentlige legers beretninger som bosatt i de enkelte distrikter, mens leger var bosatt på Svalbard og 66 i utlandet. Det ble uteksaminert 07 nye tannleger, av disse kvinner, og kvinnelige tannleger med utenlandsk eksamen fra tidligere fikk licentia practicandi.. Hele 5 av de nye tannlegene hadde tatt eksamen i utlandet. Etter den offisielle legefortegnelse var tallet på tannleger ved utgangen av Av disse var 900 tatt med i beretningene fra de offentlige leger som bosatt i de enkelte legedistrikter, mens 75 var bosatt i utlandet. Etter beretningene fra de offentlige leger var det 5 jordmødre ved utgangen av 957. Det ble uteksaminert 9 jordmødre i 957, 5 i Oslo og i Bergen. Det var sysselsatt 7 0 sykepleiere ved sykehus og pleiehjem og 7 utenfor anstaltene. Ved utgangen av 957 var det opprettet 78 selvstendige apotek og filialapotek, men av disse var Hjorteapoteket i Bergen, Lambertseter apotek i Oslo og filialapoteket i Hemnesberget ikke i drift ved ets utgang. Det var altså 76 apotek i virksomhet. Etter de offentlige legers oppgaver var det 760 personer med farmasøytisk utdanning (apotekeren iberegnet) ved apotekene, mens tallet på farmasøytiske kandidater i alt var 8. Det ble uteksaminert 7 nye kandidater, av disse 8 kvinner.

10 8 Tabell. Medisinalpersonale i de enkelte fylker i Medical personnel by counties. Fylker Counties Leger Physicians Tannleger Dentists Jordmødre Midwives Sykepleiere Nurses ved utenfor sykehus sykehus in outside hospitals hospitals Apotek Pharmacies Antall Number Personale Personnet i Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 8 5 Riket The whole country , Tallet på leger og tannleger i 957 i forhold til folkemengden var henholdsvis,6 og 0,6. Regner en med bare praktiserende leger og tannleger blir tallene noe mindre. Tabell. Leger og tannleger pr. 000 innbyggere i 957. Physicians and dentists per 000 population. Fylker Counties Middelfolkemengde Mean population Pr. 000 innb. Per 000 population Tann- Leo- er a leger Dentsicians. ism Fylker Counties Middelfolkemengde Mean population Leger Pr. 000 innb. Per 000 population PhYsician,s Tannle er DLtists Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland ,90 0,57 0 0,9 0, ,5, ,7 0, ,80 0,7 6 96,0 0, ,87 0, ,8 0, ,76 0,6 05 5,0 0, ,8 0,5 Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag.. Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Riket The whole country ,6 0, 77,89 0, ,50 0, ,6 0, ,8 0, 5 7 0,7 0, ,7 0, 70 0,7 0, ,5 0,0 9 99,6 0,6

11 9. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m. v. Etter de offentlige legers oppgaver var det følgende sykeplasser ved anstalter til kur og pleie av legemlig og åndelig syke ved utgangen av 957: Tabell. Sykesenger ved sykehus, kur- og pleiehjem. Beds in hospitals and other hospital establishments. sinnssyke mentallydiseased Sonotorier, Fødsels- Alm. sykehus, Ved klinikker utgangen og sykestuer av et At the end General of the year hospitals, clinics tuberku- klinikker losehjem- og fødeill. v. hjem Sanatoria. Maternity hospitals clinics and and nursing maternity homes homes for tbc. Hospitaler for spedalske Hospitals for leprosy Kursteder for alkoholikere Establishments for alcoholics Sinnssykehus Mental hospitals Pleiehjem for Nursing homes for epileptikersvake ånds- epileptics feebleminded Senger Beds Senger pr innbyggere Beds per population 0 7, , ,9 7 0 i 87 8, , , , , , Under alminnelige sykehus og klinikker har en tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den vesentlige del er brukt til medisinske og kirurgiske pasienter og til pasienter med epidemiske og veneriske sykdommer. Ved utgangen av 957 var det bare sykehus som var kombinert med tuberkulosehjem, nemlig Tolga og Os sykehus, som hadde 8 plasser på tuberkuloseavdelingen. Denne er tatt med under tuberkulosehjemmene, mens den alminnelige avdelingen er tatt med blant de alminnelige sykehus. I løpet av 957 ble Solås sanatorium i Vardal nedlagt, og dessuten '7 tuberkulosehjem, slik at det ved utgangen av et var sanatorier i virksomhet med 59 senger, og 5 tuberkulosehjem med 6 senger. Disse anstaltene er vesentlig beregnet til pleie av lungetuberkulose pasienter. Etter at en

12 0 i den senere tid mer og mer er gått over til kirurgisk og medikamental behandling av de tuberkuløse, er det imidlertid ved flere tuberkulosehjem blitt overflødige plasser, og disse er blitt nyttet til avdelinger for geriatri og for andre pleiepasienter. Det er oppgitt at i alt 90 senger ved tuberkulosehjem blir brukt til slike avdelinger. Videre hadde vi kysthospitaler med 60 senger og Martina Hansens hospital med 0 senger, som er beregnet på pasienter med kirurgisk tuberkulose. Ved de to kysthospitalene i Stavern og Hagevik og ved Martina Hansens hospital blir imidlertid plassene i de senere i stor utstrekning belagt med pasienter med ikke tuberkuløse sykdommer i bein og ledd. Ved disse hospitalene var om lag tre fjerdedeler av pasientene i 957 rene ortopediske tilfelle. På de alminnelige sykehus var senger reservert for tuberkuløse pasienter. Ved utgangen av 957 var det altså 96 senger for tuberkuløse. Det blir også ofte tatt imot tuberkuløse pasienter ved de alminnelige sykehus, uten at det er oppgitt at det er noen spesiell avdeling eller reserverte senger for tuberkuløse. I alt ble det lagt inn 08 tuberkuløse på de alminnelige sykehus i 957, og av disse hadde 00 lungetuberkulose. Tabell. Sykehus, kur- og pleiehjem i Hospital establishments. Drevet av: Run by: Anstalter Hospital establishments I alt Total staten state fylket county kom- munen municipality fylket og kom- munen private tip Cl) ci c) 7, to -J he c) Cl)cf) ces ci a) bo Cl) Alm, sykehus, klinikker og sykestuer Sanatorier Anstalter Tub.hjem for til kur og lun. tub pleie av e Kysthospitaler tuberkuløse I Sykehus for hud- og kirurgisk tub Fødselsklinikker og fødehjem Hospitaler for spedalske Kuranstalter for alkoholikere Sinnssykehus Pleiehjem for sinnssyke «-- «epileptikere ««åndssvake ' i ld i 65 I løpet av et ble 5 små private fødehjem lagt ned. Kvinneklinikken i Bergen, som er blitt drevet av staten, gikk i et over til I/S Haukeland sykehus og drives av Bergen kommune og staten. Staten driver fremdeles kvinneklinikken i Oslo. Ved utgangen av 957 var det i virksomhet for uten de store kvinneklinikkene ( i Oslo, i Bergen og i Trondheim) 9 fødehjem og fødestuer med i alt 7 senger. De fleste av disse hadde under

13 0 senger, bare hadde mellem 0 og 0 senger. De to kvinneklinikkene i Oslo og kvinneklinikken i Bergen hadde egne avdelinger for kvinnesykdommer, og det samme var tilfelle med de største fødehjemmene. Ved klinikkene Oslo og Bergen var det jordmorskoler. Tabell 5. Sykesenger på alminnelige sykehus og på tuberkuloseanstalter i fylkene i Beds in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis. Fylker Counties Tuberkulose- Alminnelige anstalter sykehus Hospital General establishments hospitals for tuberculosis Senger Beds Pr. 000 Senger innb. Beds Popul. Pr. 000 innb. Popul. Fylker Counties Tuberkulose- Alminnelige anstalter sykehus Hospital General establishments hospitals for tuberculosis Pr. Pr. Senger 000 Senger 000 Beds innb. Beds innb. Popul. Popul., Østfold 958,9 68 0, Hordaland.. 6, Akershus 58,7 6 ; 5 Bergen 9,8 Oslo 5, 06 0,9 Sogn og Fjord. 5,6 0,0 Hedmark 68,9 97 0,5 More og Romsd. 70, 98,0 Oppland 65,7 6 0,8 Sør-Trøndelag 85 5,7 0,5 Buskerud 66,8 79 0,5 Nord-Trøndelag 666 5,8 5, Vestfold 65,7 85, Nordland... 5, 5, Telemark... 66,5 68 0,5 Troms , 09,7 Aust-Agder.. 77,9 0,6 Finnmark ,6 0, Vest-Agder 5,9 5 0, Riket The whole Rogaland. 5, 6 0,7 country , 60,0 Akershus fylkessykehus i Oslo er med her. Vardåsen sanatorium er med her. Ved utgangen av 957 var det pleiehjem for sinnssyke med i alt 5 plasser. Av pleiehjemmene var 67 ganske små med fra 0 til 9 plasser, og disse hadde i alt 9 senger. De andre 5 pleiehjemmene var på 0 senger og mer, og hadde i alt 9 senger. En oversikt over pleiehjemmenes fordeling på de enkelte fylker er tatt inn i publikasjonen «Sinnssykehusenes virksomhet 957», som en viser til. Av pleiehjem for åndssvake var det ved utgangen av med i alt 97 senger. (Se under kap. ). De fleste alminnelige sykehus og pleiehjem blir drevet av det offentlige. Av det samlede sengetall på sykebus og pleiehjem falt således 7 prosent av plassene på anstalter som ble drevet av staten, fylket eller kommunen. Av de private sykehus og pleiehjem var det 6 diakon- eller diakonisseanstalter med 6 senger, og 9 sykehus med 5 senger ble drevet av katolske organisasjoner. Norske kvinners sanitetsforening drev sykehus og pleiehjem. med 0 senger, og Røde Kors med 67 senger. De religiose organisasjoner og Røde Kors driver mest større klinikker i byene, vesentlig for kirurgiske pasienter. Dessuten har Røde Kors et tuberkulosesanatorium med 70 senger og tuberkulosehjem med 7 senger, og har også opprettet en del mindre sykestuer i fiskeridistriktene nordpå. Foreningen driver videre Bakkebø hjem for åndssvake og Grimebakken arbeidsskole og hjem for åndssvake,

14 t. mens lokale Rode Kors foreninger driver mindre Andssvakehjem. Norske kvinners sanitetsforening driver sanatorium for tuberkulose med 6 senger, 7 tuberkulosehjem med 08 senger, Revmatismesykehuset i Oslo med 50 senger og Revmatismesykehuset i Haugesund med 0 senger. Det siste ble åpnet i 957. Lokale tuberkuloseforeninger drev 5 tuberkulosehjem med i alt 69 senger. Tabell 6. Tilgang og avgang av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i Admissions and discharges in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis. Anstalter Establishments Innlagt et Admissions I alt behandlet Treated Utskrevet Discharged levende døde alive dead Alminnelige sykehus, klinikker o sykestuer General hospitals, clinics Anstaker for behandling av tuberkulose Hospital establishments for tuberculosis Sanatorier Sanatoria Tuberkulosehjem Nursing homes Kysthospitaler Sykehus for hud og pi als for non respirurgisk ki-h s fratory tuberculosis tub I alt Total Av disse for annen sykdom enn tuberkulose Tabell 7. Lungetuberkulose pasienter innlagt i san.atorier og tuberkulosehjem. Admissions of patients with pulmonary tuberculosis in sanatoria and nursing homes. Årlig gjennomsnitt År Annual average Year Sanatorier Sanatoria Tuberkulosehjem Nursing homes I alt Total

15 Det fant sted følgende forandringer for sykehusenes drift i 957: Ø stf old: Ved Sentralsykehuset i Fredrikstad ble den nye psykiatriske avdeling med 7 sykesenger og isolat tatt i bruk. Dessuten ble det i det gamle fylkessykehusets bygning opprettet geriatrisk-psykiatrisk avdeling med senger under Sentralsykehuset. Akershus : Tuberkuloseavdelingen ved Fet Røde Kors sykehjem ble nedlagt. O slo : Barneklinikken på Rikshospitalet ble utvidd med ny prematuravdeling på 0 senger. Det Norske Radiumhospital flyttet om høsten inn i sitt nybygg, og plassene ble derved økt til 0. Kronprinsesse Marthas institutt i Oslo ble åpnet i mars, og har 80 senger, 50 for ortopediske- og 0 for nevrologiske pasienter. He dm ark : Ved Hedmark fylkessykehus ble ny sykepleieskole åpnet med undervisningslokaler og internat for 99 elever. Tuberkuloseavdelingen ved Ringsaker kommunale sykehus ble lagt ned, og avdelingen skal etter ominnredning brukes til sykeavdeling for gamle. Oppland: Lillehammer sanitetsforenings tuberkulosehjem ble lagt ned og ominnredet til etterbehandlingshjem for revmatikere. Det har 0 syke-. senger og 0 senger på egen sykehotellavdeling. Solas sanatorium for tuberkuløse som ble drevet som en avdeling under fylkessykehuset i Lillehammer ble lagt ned. I stedet har fylkessykehuset fått egen observasjonsavdeling for tuberkuløse. B uskerud: Kongsberg sykehus ble ominnredet og fikk derved 5 flere senger. Vestf old: Preståsen tuberkulosehjem i Sandar ble lagt ned i juli. Telemark : Brevik sykehus var ikke i drift i måneder av et, og Mo og Ldal sykestue i de siste måneder av et. Vest-Agder : Ved St. Josefs hospital i Kristiansand ble et nybygg med boliger for personalet tatt i bruk. Knaben Grubers sykehus var ute av drift hele et. Flekkefjord sykehus's gamle bygning ble modernisert og tatt i bruk som sykehjem. Det er søkt godkjent som B-sykehus (avlastningssykehus) for byen og de omliggende kommuner. Rogaland: Nytt revmatismesykehus med 0 senger ble åpnet i januar. Det drives av Haugesund sanitetsforening. B ergen: I juli ble lungeavdelingen som Bergen komm. sykehus hadde i Pleiestiftelsen nr. lagt ned, og sykehuset fikk ny tuberkuloseavdeling med 69 senger. Dessuten har kommunen lungeavdeling på 9 senger i Olaviken sykehus. Samtidig ble Kvinneklinikken som hittil er blitt drevet av staten, overtatt av I/S Bergen kommunale sykehus. Røde Kors klinikk ble lagt ned i juni. Sogn og Fj or dane : Ovre Årdal sykestue flyttet inn i nybygg og fikk sengeplasser mer. More og R oms dal : Fylkessykehuset i Volda fikk 0 nye sengeplasser ved ominnredning av funksjonærbolig. Sør-Trøndelag: Selbu sykehjem for tuberkuløse ble lagt ned. juli. I Åfjord nye helsehus som åpnet i 957, er det innredet sykestue på senger. Ved Åfjord helseheim for tuberkuløse ble kurhallen ombygd til diagnosestasj on.

16 Nord-Tr øndelag: Nytt bygg for sykepleieskolen ved Namdal sykehus ble tatt i bruk med plass for 75 elever. Meråker sykehjem ble ominnredet og fikk plasser til. Kopperå systue var stengt storparten av et på grunn av ominnredning. Ved Namdal helseheim for tuberkuløse ble 0 av plassene brukt til pasienter med andre sykdommer. Nor dland : Det nye tilbygget til Sandnessjøen sykehus ble tatt i bruk i oktober, og medisinsk overlege ble ansatt. Sykehuset ble derved tredelt med medisinsk-, kirurgisk- og røntgenavdeling. Ved sanitetsforeningens sykehus i Mo i Rana ble en ny fløy tatt i bruk i august. Den inneholder legekontorer og to sykerom. Ny sykestue ble åpnet i januar på Rødøy, men den måtte stenge igjen i desember grunnet mangel på kvalifisert hjelp. Ved Vefsn tuberkulosehjem ble plasser nyttet som observasjonsavdeling for tuberkuløse. Tr oms : Sykehuset på Skattøra som ble brukt som B-sykehus under Troms og Tromso sykehus, blir fra juni 957 nyttet som psykiatrisk avdeling under sykehuset. Røde Kors sykestue i Birtavarre, som hadde vært stengt et par grunnet mangel på hjelp, åpnet igjen i september. Midtfylkes tuberkulosehjem ble lagt ned og innredet til pleiehjem for rolige sinnsyke. Finn mar k : Polmak sykestue ble nedlagt på grunn av at den lå så uheldig til i forhold til bebyggelsen. Sollia tuberkulosehjem ble lagt ned fra oktober.. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for modre og barn m. m. Ved utgangen av 957 var det 706 gamlehjem og pleiehjem for gamle med 0 06 plasser og 6 barnehjem med 6 plasser. Av de siste var hjem med 98 plasser for tuberkulosetruede barn, hjem med 0 plasser for barn med medfødt syfilis, og hjem for miljøskadde og for nervøse barn. Etter de offentlige legers beretninger ble det åpnet 9 nye gamle- og pleiehjem i 957, og dessuten fikk en del gamlehjem nye bygg i løpet av et. I legenes sberetninger er det omtalt 7 mødrehjem med i alt 97 plasser. Tabell 8. Gamlehjem, pleiehjem og barnehjem i 957. Homes for old people and children. Fylker Counties Gamlehjem, pleiehjem Old people's homes Barnehjem Children's homes Hjem Plasser Hjem.Plasser Number Beds Number, Beds Fylker Counties Gamlehjem, pleiehjem Barnehjem Hjem Plasser Hjem Plasser Østfold Akershus... Oslo Hedmark.. Oppland... Buskerud.. Vestfold... Telemark.. Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjord More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Riket The whole country

17 5 Ved utgangen av 957 var det kontrollstasjoner for mødre og spebarn i virksomhet, og disse fordelte seg slike på fylkene : Tabell 9. Kontrollstasjoner for mødre og barn i Welfare centers for mother and child. Fylker Counties Byer Towns Bygd. Rural distr. I alt Total Fylker Counties Byer Towns Byg. d Rural distr. I alt Total Østfold Hordaland Akershus 79 8 Bergen 6 6 Oslo 9 9 Sogn og Fjordane 50 5 Hedmark 89 9 More og Romsdal Oppland 89 9 Sør-Trøndelag 8 87 Buskerud Nord-Trøndelag 7 76 Vestfold Nordland Telemark Troms Aust-Agder 5 8 Finnmark Vest-Agder 5 Riket The whole Rogaland 7 6 country I 0 I Tallet på diagnosestasjoner for tuberkuløse i de enkelte fylker var: Tabell 0. Diagnosestasjoner for tuberkulose i Tuberculosis dispensaries. Fylker Counties Byer Towns Bygd. Rural distr. alt Total Fylker Counties Byer Towns Bygd. Rural distr. I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland 6 7 Hordaland 5 5 Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag 5 Nord-Trøndelag 5 5 Nordland 7 6 Troms Finnmark Riket The whole 7 country 5 7 Akershus fylkes diagnosestasjon ligger i Oslo. I 957 var det offentlige skoler for blinde og private arbeidsskoler med i alt plasser, og hjem for blinde med 0 plasser. For dove var det 8 offentlige skoler med 68 plasser og døvehjem med 6 plasser. I 957 ble det opprettet en ny skole for hørestumme, Stepperud offentlige skole, Bøverbru, med plass for 0 barn. For evneveike var det offentlige internatskoler med i alt 8 plasser i virksomhet, og en eksternatskole med plass for 0. For barn med talevansker var det offentlige skoler med 66 plasser. Det var 6 skolehjem for vanfør e med 8 plasser og vanførehjem med 99 plasser. For epileptikere var det et sykehus med 9 senger og et kursted for epileptiske barn med plass for. For barn med cerebral parese hadde vi 5 hjem med i alt 96 plasser. Av de 5

18 6 hjemmene vi hadde ved ets utgang for Ands sv ake var et for blinde åndssvake og et for døve åndssvake. Ved åndssvakehjemmene var det 97 plasser, og ved 5 daghjem plass for 8 barn. Dessuten hadde en 6 plasser for åndssvake i familiepleie. Oversikten nedenfor viser tallet på behandlede barn ved åndssvakehjemmene i 957: Tabell. Åndssvakehjem i 957. Homes for feebleminded. Hjem Number Plasser Beds Behandlede pasienter Treated Pleiehjem Daghjem Familiepleie 6 6 I alt Total Av disse barnehjem med plasser for blinde åndssvake og hjem med 0 plasser for døve åndssvake. Av pasientene på åndssvakehjemmene var 098 under 6, 6 var mellom 6 og 5 og 7 var over 5.. Vaksinasjon mot kopper. Etter oppgave fra Statens institutt for folkehelse ble det produsert 77 g råvaksine i 957. Det kom melding til Instituttet om 907 førstegangs vaksinasjoner med 90 prosent anslag og 6 5 revaksinasjoner. Etter de offentlige legers oppgaver ble det i 957 foretatt 6 79 førstegangs vaksinasjoner med 8 prosent anslag og 5 revaksinasjoner. Til Folkehelseinstituttet kom det melding om at et / gammelt barn i Sauherad fikk encephalitt etter vaksinasjon, men kom seg. Tabell. Vaksinasjoner og revaksinasjoner mot kopper i 957. Vaccinations and re-vaccinations against smallpox. Fylker Counties Revaksinasjoner Re-vaccinations Førstegangs vaksinasjoner Vaccinations Fylker Counties Revaksinasjoner Re-vaccinations Førstegangs vaksinasj oner Vaccinations Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland.... Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Riket The whole country

19 7 Tabell. Forstegangsvaksinerte i 957 delt etter alder. Vaccinations by age. Alder Age 0- year g over U PPg. alder Unknown I alt Total Tallet på vaksinerte Vaccinations Prosent Percentage... 6,,0,,0 0,6,0 0,6 5, 0, Av disse med anslag With accelerated reaction on typical primary vaccinia Til dette kommer 755 tilfelle hvor utfallet var uoppgitt ,0 0 Av de revaksinerte var alderen oppgitt for 088, og av disse var 9 eller 95 pet. 5 og over og 059 i alderen 0-, mens 696 var under 0. Av disse siste var 5 under, 5 -, -, -, 8-5 og For de aller yngste barns vedkommende dreier det seg sannsynligvis ikke om revaksinasjon, men om førstegangs vaksinasjon som er blitt gjentatt etter kort tid fordi det ikke har vært anslag første gang. 5. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer. Foreløpige månedsoppgaver og reviderte kvartalslister over epidemiske og andre smittsomme sykdommer er trykt i Statistiske meldinger hvert kvartal. I tabell er det gitt et sammendrag av disse oppgavene for et 957 sammenliknet med oppgaver for tidligere. Fylkesvise tall er gitt i tabellene X og XI. I tabell 5 er tilfelle av epidemiske og andre sykdommer som er meldt nominativt, delt etter pasientenes kjønn og alder. For enkelte sykdommers vedkommende er de tidligere offentliggjorte tall rettet på grunnlag av senere korreksjoner fra de offentlige leger. I kapitel 6 er det gjort rede for meldte tilfelle av tuberkulose. En skal her gi et utdrag av de offentlige legers uttalelser om utbredelsen av de viktigste epidemiske sykdommer i 957: Det forekom få tilfelle av alle de alvorlige epidemiske sykdommer. Det var Asia-syken som satte inn for alvor i siste kvartal, som satte sitt preg på sykeligheten i 957. Det er ikke mulig å gi noe korrekt tall for meldte tilfelle av denne influensaformen, da influensa ikke lenger er spesifisert på meldingen. Under epidemien var det imidlertid ofte at legene likevel forte opp tilfelle av denne sykdom på sine kvartalslister. En opptelling av disse opplysninger viser at det ble meldt 9 50 tilfelle av influensa i 957, og av disse ble om lag tilfelle meldt bare i siste kvartal. Foruten disse tilfellene er det sikkert at en god del av tilfellene av Asia-syke er blitt meldt som akutte luftveisinfeksjoner. Av denne diagnosen ble det meldt over tilfelle i et, hvilket er om lag mer enn sgjennomsnittet i de tre foregående.

20 8 Asia-syken begynte eksplosjonsaktig i oktober-november, og bredte seg hurtig, for så å forsvinne igjen like plutselig som den var kommet. Pasientene hadde feber og smerter i kroppen, men det var forholdsvis få og ikke alvorlige komplikasjoner. Som oftest var det pnevmonier og otitter og dels også sinusitter som var de viktigste ettersykdommer. Det forekom endel dødsfall under epidemien, men dette var oftest blant gamle eller småbarn eller personer som var svakelige fra før. Det ble bare meldt tilfelle av p oliomyelitt med lammelser og uten lammelser, det laveste tall i de siste 0. Det ble ikke meldt noe tilfelle i Østfold, Oslo, Telemark, Agder-fylkene, Bergen, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Troms. Det var spredte tilfelle i de andre fylkene, og storparten av de angrepne var ikke vaksinert. Det eneste tilfelle som ble meldt av difterii hele landet ble meldt fra Trondheim i desember måned. Av tyf oidf eber ble det meldt 9 tilfelle, mot 0 et før. Av de syke var det to sjømenn som var smittet i utlandet. For tilfelle i Oppland og i Nordland skrev smitten seg antakelig fra gamle basillebærere. Det ble meldt tilfelle av p ar at yf u s, type B, i Akershus, i Nordland og i Troms. Ikke i noe tilfelle ble smittekilden funnet. Av cerebrospinalmeningitt ble det meldt tilfelle mot 6 et før. Tallet på meldte tilfelle av syfilis er sunket i de senere, og det ble meldt 6 tilfelle av ervervet syfilis og av medfødt syfilis i 957. Dette er de laveste tall som overhode er meldt i et. Tallet for gonore viser en svak nedgang fra 956, men ligger høyere enn gjennomsnittet for femet Det ble meldt 8 tilfelle av ulc us molle og av lymfogranuloma inguinale. Av meslinger ble det meldt om lag halvparten så mange tilfelle sem et før. Kikhoste gikk epidemisk i mange fylker. Fra Vestfold ble det således meldt 0 ganger så mange tilfelle som et før. Tallet på meldte tilfelle av skarlagensf eber var litt høyere enn i de nærmest foreliggende, nemlig 776 mot i 956 og 65 i 955. Skabb- tilfellene viser noen stigning i 957 i forhold til 956, nemlig 78 tilfelle mot 70, men tallet er likevel atskillig lavere enn i femet , da det ble meldt nesten tilfelle gjennomsnittlig pr.. Av g a str oenteritt ble det meldt litt flere tilfelle enn i 956, og også flere enn gjennomsnittlig i perioden Tallet på tilfelle av inf eksj øs hepatitt sank sterkt fra 8 tilfelle i 956 til bare 56 i 957. Av andre sykdommer som omtalt i beretningene fra de offentlige leger kan nevnes: I Oslo forekom tilfelle av trikinos e, hvor pasienten var smittet i i utlandet. Det ble meldt tilfelle av t et anu s. Et av tilfellene, i Innvik i Sogn og Fjordane, endte dødelig. Av botulisme ble det bare meldt tilfelle fra Leinstrand i Sør-Trøndelag, og av ornitose tilfelle fra Støren i Sør-Trøndelag. Ved utgangen av 957 var det 8 spedalske i Norge, i Pleiestiftelsen i Bergen og utenfor anstalt.

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 39 VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN Av Julie E. Backer VARIATIONS IN THE MATURITY LEVEL OF NEW BORN INFANTS Oslo 1970 Forord Den artikkel som her legges

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

NORGES ELEKTRISITETSVERKER

NORGES ELEKTRISITETSVERKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 40 NORGES ELEKTRISITETSVERKER 954 Electricity Plants 954. STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 956 Tidligere utkommet: Norges elektrisitetsverker

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 284 HUSHOLDNINGSREGNSKAPER FOR ALDERSTRYGDEDE MAI 1955 APRIL 1956 Family Budgets for Old Age Pensioners May 1955 April 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Barnevernbarnas helse

Barnevernbarnas helse Lars B. Kristofersen Barnevernbarnas helse Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002 Barnevernbarnas helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:1 NIBR-rapport 2004:3 NIBR-notat 2005:110 Bydelsbarnevernet

Detaljer

Hullete tannhelsestatistikk

Hullete tannhelsestatistikk Andreas Hedum Hullete tannhelsestatistikk Er tannhelse et helsepolitisk stebarn? Selv om dårlig tannhelse kan oppleves som et like stort problem som annen sykelighet, må den norske befolkning i stor grad

Detaljer

Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige?

Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige? Av Knut Liestøl (Universitetet i Oslo), Steinar Tretli (Kreftregisteret), Aage Tverdal (Folkehelseinstituttet) og Jan Mæhlen (Ullevål universitetssykehus) Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige?

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Fastlegers vurdering

Detaljer

LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE

LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALFYRA NR. 104 LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE Av Idar Møglestue og Turid Sletten WAGE CONDITIONS OF EMPLOYEES IN BANK, INSURANCE AND CENTRAL

Detaljer

95/11 Rapporter Reports. Liv Grøtvedt og Liv Belsby. Barns helse Helseundersøkelsene

95/11 Rapporter Reports. Liv Grøtvedt og Liv Belsby. Barns helse Helseundersøkelsene 95/11 Rapporter Reports Liv Grøtvedt og Liv Belsby Barns helse Helseundersøkelsene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Symbol Tall

Detaljer

Rokkansenteret. Hvem pleier de gamle i Oslo? Om hjelpepleiernes og helsefagarbeidernes posisjon i pleie- og omsorgstjenestene i hovedstaden

Rokkansenteret. Hvem pleier de gamle i Oslo? Om hjelpepleiernes og helsefagarbeidernes posisjon i pleie- og omsorgstjenestene i hovedstaden Hvem pleier de gamle i Oslo? Om hjelpepleiernes og helsefagarbeidernes posisjon i pleie- og omsorgstjenestene i hovedstaden Anne Homme Håkon Høst Rokkansenteret stein rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses 125 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Tidene skifter Tidsbruk 1971-2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres

Detaljer