Melding om oppstart og utlegging til offentlig høring - Planprogram klima- og energiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om oppstart og utlegging til offentlig høring - Planprogram klima- og energiplan"

Transkript

1 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5154 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/48 Komite for plan, næring og miljø /123 Bystyret Melding om oppstart og utlegging til offentlig høring - Planprogram klima- og energiplan Forslag til innstilling 1. Bodø bystyre vedtar oppstart av rullering av klima- og energiplan, jamfør plan- og bygningslovens Bodø bystyre vedtar at vedlagte planprogram for klima- og energiplan for Bodø kommune sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist i 6 uker, jamfør plan- og bygningslovens 4-1, og Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Forslag: Rødt: Tillegg 2: vedlagte planprogram. Med følgende presiseringer: - Forrige plan skal oppsummeres. - Overordna mål for planen skal være å redusere bruken av fossil energi og klimautslepp. Det skal stilles krav for dette som minst er like ambisiøst som fylkesplanens mål om 30% reduksjon fra nivået i Henvisning til utkast til forslag til samfunnsdelen av kommuneplanen om innbyggere i Bodø i 2030 tas ut. Votering: Innstillingen ble tiltrådt enstemmig. Rødts forslag 1. strekpunkt ble tiltrådt enstemmig. Rødts forslag 2. strekpunkt fikk 3 stemmer (1R, 1SV og 1Uavhengig) og falt. Rødts forslag 3. strekpunkt fikk 3 stemmer (1R, 1SV og 1Uavhengig) og falt. Komitè for plan, næring og miljøs innstilling : - Bodø bystyre vedtar oppstart av rullering av klima- og energiplan, jamfør plan- og bygningslovens Side120

2 - Bodø bystyre vedtar at vedlagte planprogram for klima- og energiplan for Bodø kommune sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist i 6 uker, jamfør plan- og bygningslovens 4-1, og Forrige plan skal oppsummeres. Sammendrag Saken presenterer forslag til planprogram i forbindelse med rullering av Bodø kommunes klima- og energiplan. Bystyret skal vedta om planprogrammet er tilfredsstillende for utlegging til offentlig ettersyn før endelig vedtak i bystyret desember Det varsles oppstart av arbeidet med klimaog energiplan ved utlegging av planprogrammet. Side121

3 Saksopplysninger Bakgrunn ble «Kommunal planstrategi for Bodø » behandlet og vedtatt i bystyret. Her ble det fattet vedtak om rullering av klima- og energiplanen i inneværende kommunestyreperiode. Klima- og energiplanen er en temaplan og utarbeides som en egen kommunedelplan etter de prosesskrav som er gitt i plan- og bygningsloven. Det skal derfor som ledd i varsling av oppstart utarbeides et eget planprogram som grunnlag for planarbeidet, jamfør plan- og bygningslovens 4-1. Planprogrammet utgjør første steg i arbeidet med rullering av klima- og energiplanen. Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger. Vurderinger Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging gir føringer for hvilke temaer en klima- og energiplan bør inneholde. Disse temaene knytter seg opp mot oversikter over klimagassutslipp og energiforbruk innenfor kommunens grenser. Videre bør det settes klare mål for reduksjon i klimagassutslipp og reduksjon i energiforbruk og omlegging til miljøvennlige energikilder. Selv om Bodø kommune skulle lykkes i å kutte i klimagassutslippene er Bodø kommune avhengig av hvordan resten av verden håndterer sine klimagassutslipp. Et viktig punkt ved rulleringen av klima- og energiplanen er derfor å ta inn emnet klimatilpasning og se på hvordan Bodø kommune best mulig kan tilpasse seg et klima i endring. Konklusjon og anbefaling Vedlagte planprogram vurderes som tilstrekkelig gjennomarbeidet for høring og offentlig ettersyn. Saksbehandler: Asgeir Jordbru Rolf Kåre Jensen Rådmann Kyrre Dahl Utviklingssjef Trykte vedlegg: Forslag til planprogram for klima- og energiplan Høringsutkast til bystyret Utrykte vedlegg: Ingen Side122

4 Side123

5 Planprogram Kommunedelplan klima og energi Bodø kommune Foto: Kjetil Iversen Høringsutkast til Bystyret, 16/ Side124

6 Innhold Innledning... 3 Hva er en klima- og energiplan?... 4 Rammer for planarbeidet... 4 Lovhjemmel... 4 Planprogram... 5 Klima- og energiplanens plass i det kommunale plansystem... 5 Internasjonale, nasjonale, regionale og kommunale føringer... 5 Internasjonale føringer... 5 Klimakonvensjonen - rammeverket for samarbeidet... 5 Kyotoavtalen... 6 Nasjonale føringer... 6 Klimamål... 6 Nasjonale forventninger... 6 Regionale føringer... 7 Kommunale føringer... 7 Utfordringer... 8 Positive virkninger... 8 Fremtidsrettete bydeler... 8 Fremtidig energibehov... 8 Energiproduksjon i Bodø kommune og Salten... 8 Identifisere de gode løsningene... 9 Byjubileet... 9 Planprosessen... 9 Medvirkning... 9 Organisering Tidsplan Avslutning Begrepsforklaringer Side125

7 Innledning Kommunedelplan klima og energi, heretter kalt klima- og energiplan ble første gang utarbeidet i Planen gir oversikt over status og forventet utvikling for klimagassutslipp og energibruk i Bodø kommune. Målsettingen med gjeldende klima- og energiplan er formulert i bystyrets vedtak og lyder «Bodø skal arbeide aktivt for å redusere sine utslipp og i så bidra til å ta det nasjonale og globale ansvaret for å berge miljøet. Forslaget til klima- og energiplan for Bodø kommune danner et godt grunnlag for videre arbeid med å redusere klimautslipp i Bodø. Som mål i 2012 skal klimautslippene ikke være høyere enn 1990-nivået + 1%» Bodø by er i en rivende utvikling og behovet for en oppdatert plan for energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning har meldt seg ble kommunal planstrategi for Bodø vedtatt av bystyret. Her ble det fattet vedtak om revisjon av klima- og energiplan med tema «strategi, mål og tiltak for energibruk og utslipp av klimagasser» For beredskapshovedstaden Bodø er det viktig å vise omverdenen at kommunen tar sitt ansvar innenfor samfunnssikkerhet og beredskap alvorlig. Bodø kommune vil i løpet av 2013 ferdigstille en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse der energiforsyning og sårbarhet for naturhendelser er to av flere emner som tas opp. Klima- og energiplanen vil sette fokus på klimatilpasning og hvordan Bodø kommune kan forberede samfunnet mot fremtidige klimaendringer. Bodø kommune har gjennom flere år gjort en god innsats for at byen skal tåle påkjenningene fra naturen. Hovedmålet nå bør derfor være å ta det siste steget og gjøre beredskapshovedstaden Bodø til Norges best klimatilpassede storby. Delmål for arbeidet med ny klima- og energiplan er: Å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om klimagassutslipp, klimatilpasning og energibruk til bruk i annen kommuneplanlegging Å identifisere effektive og økonomisk lønnsomme tiltak for reduksjon i utslipp av klimagasser Å utarbeide en helhetlig energipolitikk for Bodø kommune med fokus på fornybar energi Å utarbeide et grunnlag for klimatilpasning til bruk i arealplanlegging Arbeidet med ny klima- og energiplan vil foregå delvis parallelt med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel samt helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Føringer fra disse planene vil derfor bli forsøkt tatt inn i prosessen med klima- og energiplan. Foreslåtte tiltak i ny klima- og energiplan vil ikke få innvirkning på kommuneplanens arealdel før ved neste rullering av arealdelen. 3 Side126

8 Hva er en klima- og energiplan? «Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene» 1 ble utgitt i 2009 og gir føringer for hvordan klima- og energiplanlegging skal gjennomføres i kommunen. Planretningslinjen er hjemlet i plan- og bygningsloven og pålegger kommunene å innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Dette skal gjøres i en egen plan eller som en del av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. På grunn av temaets størrelse og kompleksitet har Bodø, i likhet med de fleste andre kommuner i Norge, valgt å utarbeide en egen kommunedelplan for temaet klima og energi i stedet for å bake dette inn i samfunns- og arealdelen. Kommunene står fritt til å velge hovedfokus i planen, men planretningslinjen gir føringer på hva som bør være med i en klima- og energiplan. Dette er: a) Informasjon om klimagassutslipp i kommunen fordelt på kilder/sektorer. Alle kilder som innebærer direkte utslipp av klimagasser innenfor kommunens grenser inkluderes. b) Informasjon om energisystem, energiforsyning og forbruk av energi innen kommunens grenser, herunder tilgang på miljøvennlige energiressurser. c) Fremskrivning av utslippene i kommunen om det ikke gjennomføres nye tiltak, forventet etterspørsel etter energi og forventet ny energiproduksjon. Fremskrivningsperioden bør være minst ti år. d) Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner. e) Ambisiøse mål for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunal bygningsmasse og i kommunen for øvrig. f) Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Tiltakene/virkemidlene bør i størst mulig grad være koplet til oppnåelse av de målene som er satt av kommunen. g) Utredning av virkemidler som tenkes benyttet for å nå målsettingene. h) Handlingsprogram med en tydelig ansvarsfordeling for oppfølging av klima- og energiplanene. Bodø kommune vil i utarbeidelsen av ny klima- og energiplan følge tilrådingene i planretningslinjen i forhold til innhold. I tillegg vil kommunen også sette fokus på sikker energiforsyning og klimatilpasning. Rammer for planarbeidet Lovhjemmel Bodø kommunes arbeid med klima- og energiplan er hjemlet i plan- og bygningsloven. Arbeidet med denne planen vil derfor følge plan- og bygningslovens krav for prosess, medvirkning og innhold Side127

9 Planprogram For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkninger for miljø og samfunn skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et eget planprogram som grunnlag for planarbeidet, jamfør Plan- og bygningsloven 4-1. Planprogram. Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet og avklare rammer og premisser for den videre prosessen, og belyse opplegg for medvirkning. Klima- og energiplanens plass i det kommunale plansystem Det overordnede dokumentet i det kommunale plansystemet er planstrategien som gir oversikt over det samlede planbehov for kommunen. Kommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å ha en kommuneplan med samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen gir retninger og føringer for kommunens samlede utvikling de kommende år, mens arealdelen gir føringer på hvordan arealbruken i kommunen skal være. I tillegg er kommunene gjennom forskrift for kommunal beredskap pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). ROS-analysen gir oversikt over og sannsynlighet og konsekvens for de hendelser som kan ramme et samfunn, eksempelvis pandemier, ras, flom og brann. Klima- og energiplanen vil fungere som et kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og helhetlig ROS-analyse samtidig som føringer og tiltak i kommuneplanen vil være retningsgivende for utarbeidelse av klima- og energiplanen. Videre vil tiltakene i klima- og energiplanen gi føringer for ulike sektorplaner. For å få gjennomført tiltakene må disse også innbakes i kommunens økonomiplan. Internasjonale, nasjonale, regionale og kommunale føringer Gjennom internasjonale avtaler er det fastsatt globale mål for klimagassutslipp. Disse avtalene danner grunnlaget for både nasjonalt, regionalt og kommunalt arbeid med å redusere utslippene av klimagasser. Internasjonale føringer Klimakonvensjonen - rammeverket for samarbeidet Rammeverket for det internasjonale klimasamarbeidet er «FNs rammekonvensjon om klimaendring» (Klimakonvensjonen) 2. Konvensjonen ble vedtatt i 1992 og er ratifisert av 195 parter. Klimakonvensjonen har som langsiktig mål at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren skal stabiliseres på et nivå som forhindrer en farlig og negativ menneskeskapt påvirkning på klimasystemet. Konvensjonen inneholder ingen tallfestede utslippsforpliktelser for de enkelte partene, men sier at industriland må gå foran i bekjempelsen av klimaendringene og deres negative effekter, og demonstrere dette gjennom nasjonale virkemidler og tiltak Side128

10 Kyotoavtalen Kyotoavtalen ble ferdigforhandlet og vedtatt på partsmøtet under Klimakonvensjonen i Kyoto i Japan i desember Kyotoavtalens mål er å redusere de samlede utslippene av de viktigste klimagassene til minst 5 prosent under 1990-nivå i en forpliktelsesperiode som går fra 2008 til Kyotoavtalen går nå inn sin andre forpliktelsesperiode som går fra 2013 til Siden store fremvoksende økonomier som Kina, India og Brasil ikke er forpliktet av Kyotoavtalen og store industriland som USA og Canada ikke har ratifisert avtalen, så dekker avtalen kun 15 % av de globale klimagassutslippene. Dette viser seg i at det globale utslippet av CO 2 var 52 % høyere i 2010 sammenlignet med 1990-nivå 3. Nasjonale føringer Klimamål Under behandlingen av regjeringens første klimamelding i 2007 ble det inngått en avtale mellom regjeringspartiene og deler av opposisjonen (kristelig folkeparti, venstre og høyre) kalt klimaforliket 4. I etterkant av den nye klimameldingen (Stortingsmelding nr ) ble det fremforhandlet et nytt klimaforlik mellom de samme partene. Klimaforliket har følgende overordnete mål for norsk klimapolitikk: Redusere utslippene frem til 2020: o Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 % av Norges utslipp i Karbonnøytralitet senest i 2030: o Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i Nasjonale forventninger For å fremme en bærekraftig utvikling har plan- og bygningsloven av 2008 fått nye bestemmelser om at det hvert fjerde år skal utarbeides et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Første utgave av nasjonale forventninger ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni Regjeringen forventer følgende innenfor området klima og energi: At kommunene tar hensyn til klimautfordringene og norsk energiomleggingspolitikk i planleggingen. Det legges til rette for redusert energibruk og klimagassutslipp, energieffektivisering, utbygging av fornybar energi og tilpasning til klimaendringene. At nye områder for nærings- og boligformål vurderes ut fra klimatiske forhold, behov for energi til oppvarming og tilgang på varme fra omgivelsene, for eksempel spillvarme, jordvarme eller sjøvarme. 3 United Nations statistic division. 4 Klimaforliket og stortingsmelding nr Norsk klimapolitikk 6 Side129

11 At kommunene kartlegger områder som er sårbare for klimaendringer og utarbeider risikoog sårbarhetsanalyser som vurderer konsekvenser av klimaendringer. Det vises stor aktsomhet med å planlegge for utbygging i fareområder og andre områder som kan berøres negativt av klimaendringer. Det legges vekt på å redusere faren for tap av menneskeliv, samt forebygge skader på bygninger, infrastruktur, natur, kulturmiljøer og kulturminner. Disse forventingene er nærmere utdypet i statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene fra 2009 samt stortingsmeldingene nr. 21 ( ) Norsk klimapolitikk og nr. 33 ( ) Klimatilpasning. Regionale føringer Nordland fylkeskommune har gjennom regional plan klimautfordringene ( ) utarbeidet en visjon om at «Nordland skal bli et av de fremste miljøfylkene i Europa ut fra prinsippet om en bærekraftig utvikling.» Det overordnede målet for fylkeskommunen er «å identifisere tiltak som samlet sett fører til at Nordland bidrar til å oppfylle nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp knyttet til Kyotoprotokollen.» Dette overordnede målet er videre konkretisert i tre hovedmålsetninger: 1) De samlede utslippene i Nordland skal reduseres med 20 % i forhold til 1991 (dette innebærer 30 % reduksjon i forhold til 2008). 2) Nordland fylkeskommune skal jobbe for å utnytte det potensialet som ligger i produksjon av ny fornybar energi og energieffektivisering. 3) Nordland fylkeskommune skal bidra til å redusere kommunenes sårbarhet for klimaendringer og styrke deres tilpasningskapasitet/evne. For å nå disse målene er det konkretisert en rekke tiltak rettet mot ulike aktører der kommunene er tenkt å spille en viktig rolle. Fylkesplan for Nordland ( ) inneholder arealpolitiske retningslinjer for klima og klimatilpasning. Her oppfordres kommunene til å belyse sårbarhet og tilpasning til klimaendringer gjennom rullering av klima- og energiplaner. Kommunale føringer Planstrategien til Bodø kommune sier lite om klimautfordringen men peker på tre hovedområder for klimagassutslipp i kommunen: Sildoljefabrikken på Burøya, privatbilisme og avfallsdeponiet på Vikan. Ny samfunnsdel og arealdel er som nevnt under utarbeidelse. Den nye samfunnsdelen har følgende foreløpige mål for klimaarbeidet: «Bodø skal være en innovativ og fremtidsrettet lavutslippsby hvor innbyggerne føler trygghet for naturfarer» for å nå dette målet er det lagt opp til følgende strategier: Gjennom fremtidsrettet arealplanlegging skal Bodø tilpasse seg fremtidens klima og skape trygghet for innbyggerne. Gjennom samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og forskningsmiljøene skal det legges til rette for: o Utnytting av de positive virkningene et endret klima har for Bodø. o Utvikling av innovative miljøer innen klimarelaterte næringer. 7 Side130

12 o Utvikling av fremtidsrettete klimanøytrale bydeler når båndlagte arealer frigjøres. o Utslippsreduksjon av klimagasser lik nasjonale og regionale mål. I Bodø kommunes økonomiplan er følgende formulering lagt inn angående grønn profil på byjubileumet: «Byjubileum 2016 miljøbyen Bodø. I forbindelse med rullering av Bodø kommunes klima- og energiplan ber bystyret rådmannen ha fokus på byjubileumsåret 2016 og hvordan gode miljø- og klimatiltak kan implementeres slik at byjubileumsåret får en grønn profil der natur og miljøinteresseaktører er inkludert på en konstruktiv måte gjennom idé- og kafédialogmøter. Relevante tiltak kan være: bysykler, grønt flagg-grønn skole, øko-innkjøp, miljøsertifisering av kommunale enheter, oppgradering gjeldende klima og energiplan» Utfordringer En av hovedsatsningene i kommuneplanens samfunnsdel er at Bodø kommune skal ha innbyggere i år Dette er flere innbyggere enn det Bodø har i dag. Dette skaper utfordringer i forhold til hvordan byen planlegges fremover. Bodø kommune ønsker derfor å se nærmere på følgende sentrale utfordringer i arbeidet med klima- og energiplanen. Positive virkninger Sett i sammenheng med Bodøs satsning frem mot 2030 vil det være viktig å få kartlagt om Bodø kommune kommer til å oppleve positive effekter av et endret klima. God kunnskap om positive effekter vil gjøre Bodø kommune bedre i stand til å posisjonere seg mot fremtidige næringsmuligheter. Fremtidsrettete bydeler Rundt Bodø sentrum ligger store arealer som i dag er båndlagt til Forsvarets virksomhet og landbruksvirksomhet. En god del av dagens byutvikling foregår i aksen Bodøsjøen- Mørkved. Eksempelvis planlegges det en utbygging av 1300 boliger i området Hunstad sør. Bodø kommune ønsker å utarbeide et klimagassregnskap over virkningen av en utbygging på Hunstad sør i forhold til om en tilsvarende utbygging skjedde på Rønvikjordene eller i flyplassområdet. Fremtidig energibehov Dagens samfunn stiller store krav til leveringssikkerhet av strøm. Med en økning i folketallet på må Bodø kommune sikre at byens innbyggere også i fremtiden har god leveringssikkerhet av strøm. Det vil derfor være viktig å kartlegge forsyningssikkerheten av strøm både i henhold til oppetid på strømnettet, men også sikre at det til enhver tid er nok strøm tilgjengelig i nettet både i dag og i fremtiden. Energiproduksjon i Bodø kommune og Salten I arbeidet med klima- og energiplanen ønsker Bodø kommune å kartlegge kommunens potensial for utnytting av fornybar energi. Bodø kommune har i dag flere vannkraftverk og det er antagelig et potensial for flere småkraftverk. Bodø kommune er også en kommune med mye vind slik at potensialet for vindkraftproduksjon er stort. 8 Side131

13 Store områder i Bodø kommune er underlagt vern samtidig som store områder av naturen brukes som rekreasjon av den stadig økende befolkningen. Mulighetene for konflikter er store i møtet mellom kraftutbygging og natur/landskapsvern. En viktig side i kartleggingen av kommunens potensiale for fornybar energi er derfor også å identifisere de deler av kommunen som av ulike årsaker ikke er aktuelle for utbygging. Andre fornybare energikilder som kommunen vil se på er tidevann, bølger, biobrensel og jordvarme. Da mye av strømproduksjonen i Salten blir konsumert innenfor Bodø kommunes grenser vil Bodø kommune ta initiativ til et samarbeid med de andre Saltenkommunene for å se på potensialet for mer fornybar energi i hele Saltenområdet. Identifisere de gode løsningene Regjeringen har i samarbeid med de 13 største kommunene i Norge startet et prosjekt kalt «fremtidens byer» der formålet er tilpasning til et klima i endring og reduksjon i klimagassutslipp. Prosjektet går over en periode fra 2008 til Gjennom dette prosjektet er det lansert en lang rekke tiltak i de ulike byene for løsninger innen areal og transport, energi i bygg, forbruk og avfall og klimatilpasning. Bodø er som den 15. største kommunen i Norge ikke med i, men vil gjennomgå alle tiltakene som er gjort i prosjektet for å se hvilke tiltak Bodø kommune kan og bør adoptere. Disse tiltakene vil også bli sett i sammenheng med det som allerede er igangsatt i Bodø, eksempelvis gjennom Bypakke Bodø. Byjubileet Bodøs feiring av 200 år som by i 2016 blir et år spekket med gode arrangementer. Gjennom en grønn profil på jubileet ønsker Bodø kommune å vise at byen er en bærekraftig storby. Arbeidet med klimaog energiplanen vil ha et ekstra fokus på hvilke varige tiltak som kan iverksettes i forbindelse med jubileet. Planprosessen Medvirkning I arbeidet med ny klima- og energiplan er det ønskelig med stor grad av medvirkning fra befolkningen. I plan- og bygningslovens 5-1 medvirkning heter det blant annet: «Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.» Gjennom skoleverket er det laget flere arenaer som kan brukes for å involvere barn og unge i klimaog energiplanlegging. Enova har etablert regnmakerskolen som et undervisningstilbud for 4. til 7. klasse med tema klima og energi. Newtonrommene er en annen arena som retter seg mot 8. til 10. klasse og har som mål å fremme realfagsinteressen. Bodø kommune ønsker i arbeidet med klima- og energiplanen å se på hvordan barn og unge kan involveres gjennom disse to tilbudene og eventuelle andre tilbud i skoleverket. Målet er at barn og unge får en opplæringsarena innenfor klima- og 9 Side132

14 energispørsmål der de samtidig får muligheten å komme med konkrete tiltak til reduksjon i klimagassutslipp og energiomlegging. Videre legges det opp til halvdaglige temamøter mellom offentlig forvaltning, private aktører og interesseorganisasjoner. Målet med møtene er å få innspill på hvilke tiltak de ulike sektorene kan være med på for å redusere klimagassutslipp og redusere energibruk. Temaer for denne møteserien vil være landbruk, transport, industri, bygg, klimatilpasning og forskning og utvikling. For å sikre forankring for arbeidet med klima- og energiplanen fra andre offentlige etater vil både planprogrammet og selve planen bli presentert i Nordland fylkeskommunes planforum i høringsperiodene. I forbindelse med melding om oppstart og utleggelse av planprogram vil informasjon bli lagt ut på Bodø kommunes internettside. Her vil befolkningen kunne følge fremdriften og få informasjon og tips om energisparing. Organisering Bystyret er kommunens øverste politiske organ og vedtar utlegging til offentlig ettersyn og endelig vedtak av planprogrammet og endelig klima- og energiplan. Komite for plan, næring og miljø (PNM) har til oppgave å behandle plansaker etter plandelen i planog bygningsloven. PNM vil derfor fungere som styringsgruppe i arbeidet med klima- og energiplanen. Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra kommunens administrasjon, Bodø energi, IRIS-Salten, og Nordland fylkeskommune. Arbeidsgruppa vil fungere som rådgivere for prosjektleder i arbeidet med klima- og energiplanen. Prosjektledelse er lagt til samfunnskontoret. Bystyret Vedtak av planprogram, utlegging til offentlig ettersyn og vedtak av plan Komite for plan, næring og miljø (PNM) Styringsgruppe Rådmannen Prosjektledelse ved samfunnskontoret Arbeidsgruppe -Administrasjon - Bodø Energi - Iris Salten - Nordland fylkeskommune Organisering av kommuneplanarbeidet 10 Side133

15 Tidsplan Følgende milepæler er satt for vedtak i bystyret og offentlige ettersynperioder i arbeidet med klimaog energiplan. Hendelse Tidspunkt Vedtak oppstart og utlegging av planprogram til September 2013 offentlig ettersyn Offentlig ettersyn av planprogram September og oktober 2013 Vedtak planprogram Desember 2013 Vedtak høring av plan og utlegging til offentlig Mars 2014 ettersyn Offentlig ettersyn av plan Mars og april 2014 Endelig vedtak plan Juni 2014 Medvirkning vil foregå fortløpende gjennom hele planprosessen. Utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget vil foregå parallelt med planprogramprosessen slik at kunnskapsgrunnlaget vil være ferdig utarbeidet i løpet av Avslutning For å få til de gode klima- og energiløsningene er Bodø kommune avhengig av innspill også fra dem som bor andre steder men bruker arbeidstid eller fritid i Bodø kommune. Bodø kommune trenger at alle gode ideer for reduksjon i klimagassutslipp, for mer fornybar energi og for et sikrere Bodøsamfunn blir løftet fram og tatt med i planleggingen. Bodø kommune oppfordrer derfor at byens innbyggere, organisasjoner, bedrifter og offentlige instanser kommer med innspill gjennom hele planprosessen. Begrepsforklaringer I arbeidet med temaplaner vil det være naturlig å bruke en del begreper som ikke er selvforklarende. Derfor er det utarbeidet en kort forklaring av begreper som er brukt i dette planprogrammet. Klimagass Atmosfæren rundt jorda er en blanding av ulike gasser. Noen av disse gassene bidrar til å reflektere stråling fra jorda ut mot verdensrommet tilbake til jorda igjen. Disse gassene kalles drivhusgasser og er de gassene som gjør at det er levelig på jorda med en global snittemperatur på ca. 15 grader celsius. Gjennom menneskelig aktivitet har konsentrasjonen av en del av disse gassene økt. Dermed vil drivhuseffekten bli sterkere og jorda varmere. Disse gassene kalles klimagasser. Klimagassene er karbondioksid, metan, ozon, lystgass og klorfluorkarboner 11 Side134

16 Klimatilpasning Klimatilpasning handler om å erkjenne at klimaet er i endring, forstå konsekvensene og iverksette tiltak for enten å hindre skade eller utnytte muligheter endringene kan innebære. Hvor store konsekvenser klimaendringene vil få for natur og samfunn vil være et resultat av hvor mye klimaet endrer seg og samfunnets evne, mulighet og vilje til å ta hensyn og aktivt tilpasse seg disse endringene. Naturhendelse/naturfare En naturhendelse i denne sammenhengen er en hendelse som er utløst av naturen selv. Eksempelvis flom, skred, storm, hetebølge osv. Gjennom klimatilpasning er målet at samfunnet skal være så godt forberedt som mulig mot naturhendelser for å unngå tap av menneskeliv, materielle skader og store økonomiske tap. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) En ROS-analyse er en analyse av hvor ofte en hendelse inntreffer (sannsynlighet) og hva som er konsekvensen av denne hendelsen f. eks. hvor mange omkommet i flom, hvor store materielle skader. Risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens. Jo høyere sannsynlighet og konsekvens er jo høyere vil risikoen være. ROS-analysen vil se på flere ulike hendelser og avdekke hvilke hendelser som har størst risiko for samfunnet. Fremskrivning En fremskrivning er en antagelse om fremtiden. Som eksempel kan nevnes hvor mye strøm trenger Bodøsamfunnet i år 2030? Dette vil avhenge av mange faktorer og jo flere faktorer den avhenger av jo usikrere vil fremskrivningen være. Karbonnøytralitet Karbonnøytralitet betyr at det ikke skal slippes ut mer klimagasser en det det klares å kompenseres for. Eksempelvis vil Norges mål om å bli karbonnøytral bety at Norge ikke skal slippe ut mer klimagasser en det de klarer å kompensere for gjennom kjøp av klimakvoter. 12 Side135

Planprogram. Bodø kommune 2014-2024

Planprogram. Bodø kommune 2014-2024 Planprogram Kommunedelplan klima og energi Bodø kommune 2014-2024 Foto: Kjetil Iversen Høringsutkast til Bystyret, 16/8-2013 1 Innhold Innledning... 3 Hva er en klima- og energiplan?... 4 Rammer for planarbeidet...

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan klima og energi

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan klima og energi Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76702/2013 2013/5154 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/77 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/169 Bystyret 12.12.2013 Fastsetting

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for klima- og energi

Forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for klima- og energi Forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for klima- og energi Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Sentrale temaer og problemstillinger... 4 Prosessutslipp... 4 Stasjonær forbrenning... 4

Detaljer

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune Andebu kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sas_ArkivSakID»/«Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Dato: «Sdo_DokDato» Vedtatt Planprogram

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram.

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64707/2012 2012/7671 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Saltstraumen kommunedelsutvalg 19.11.2012 12/29 Komitè for levekår 22.11.2012

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Klima og energiplaner og planlovverket

Klima og energiplaner og planlovverket Klima og energiplaner og planlovverket av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Klima- og energiplaner i kommunene Mange kommuner har vedtatt en klimaog energiplan De fleste

Detaljer

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN 1. INNLEDNING Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen verden står overfor. Kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan Plan og samfunn Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2015 52145/2015 2015/2987 122 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/39 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/87 Bystyret 10.09.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI RENNESØY KOMMUNE PLANPROGRAM Høringsfrist: 30.04.2011 SAMMENDRAG Rennesøy kommune skal utvikle en kommunedelplan for klima og energi, - med sentrale mål og planer for

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Regional klimaplan for Telemark Planprogram

Regional klimaplan for Telemark Planprogram Regional klimaplan for Telemark Planprogram Kick-off i Bø 18. januar 2017 Styringsgruppeleder Ådne Naper Foto: www.colourbox.com Oppsett Bakgrunn Virkemidler Regional klimaplan for Telemark Mål for klimaplanen

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Nordland fylkeskommunes arbeid med klimatilpasning

Nordland fylkeskommunes arbeid med klimatilpasning Nordland fylkeskommunes arbeid med klimatilpasning Karina Maria Gregersen, miljøkoordinator 24. januar 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Disposisjon Analyse av forventede klimaendringer i Nordland Regional plan

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan energi og klima. Høringsutkast

Planprogram. Kommunedelplan energi og klima. Høringsutkast Planprogram Kommunedelplan energi og klima Høringsutkast 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formålet med planarbeidet... 3 2.1 Avgrensninger i planarbeidet... 3 3. Rammer og føringer for planarbeidet... 3

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Illustrasjon: Selfors barneskole, 3.trinn ET KLIMAVENNLIG NORDLAND Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor. Nordlandssamfunnet

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for sykkel, Bodø kommune

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for sykkel, Bodø kommune Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.07.2016 53964/2016 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/55 Komite for plan, næring og miljø 31.08.2016 16/144 Bystyret 08.09.2016 Fastsetting

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling Hurdal kommune Arkivsak: 2015/1293-6 Arkiv: 110 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunalt råd for funksjonshemmede 02.05.2016 16/11 Eldrerådet 03.05.2016

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN. Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og

KLIMA- OG ENERGIPLAN. Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og KLIMA- OG ENERGIPLAN Høring 01.06.2017 Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og hva som skal utredes for å lage en klima- og energiplan for Tydal

Detaljer

Energi- og klimaplan for Fla kommune

Energi- og klimaplan for Fla kommune Energi- og klimaplan for Fla kommune 2017 2021 Kommunedelplan for energi og klima Planprogram Innhold 1 Sammendrag:... 2 2 Formål:... 3 3 Bakgrunn, mål og rammer for planarbeidet... 3 3.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Alice Gaustad, seksjonssjef. Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer

Alice Gaustad, seksjonssjef. Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer Alice Gaustad, seksjonssjef Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer FNs klimapanel: hovedkonklusjoner Klimaendringene er menneskeskapte. Klimaendringene har gitt og vil gi mer

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø 03.09.2009 053/09 Bystyret 16.09.2009 101/09

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø 03.09.2009 053/09 Bystyret 16.09.2009 101/09 Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 09/20401 Saksbehandler: Kjell Thu, telefon: Bydrift Klima- og energiplan 2010-2020 - 2. gangsbehandling. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE Utkast datert 21.12.2012 0 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet En energi- og klimaplan for kommunen skal beskrive forhold og

Detaljer

Risiko- og sårbarhet klimaendringer og klimautfordringer

Risiko- og sårbarhet klimaendringer og klimautfordringer Risiko- og sårbarhet klimaendringer og klimautfordringer Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.08.2016 37/16 Eldrerådet 23.08.2016 44/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold Utkast Nesodden kommune Planprogram for klima- og biomangfoldplan Klimagassutslipp Biologisk mangfold 16.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Klima- og energiplaner. Hva skal de inneholde og hvordan kan vi påvirke?

Klima- og energiplaner. Hva skal de inneholde og hvordan kan vi påvirke? Klima- og energiplaner Hva skal de inneholde og hvordan kan vi påvirke? Hva sier loven? Plan- og bygningsloven 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Horten kommune Vår ref. 11/50092 08/5652-39 / FE-143 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Klima- og energiplan 2002-2010 - rullering Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Vedlegg: Dok.dato

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.01.2017 Arkiv: : FE - 140 Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

al and R on åk Foto: H 1

al and R on åk Foto: H 1 Foto: Håkon Randal 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Klima- og energiplanlegging... 1 1.3 Planprogram... 2 2. FORMÅL... 4 3. PLANPROSESS... 5 3.1 Opplegg for medvirkning...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI FORSLAG TIL PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2019 2031 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Innhold Formålet med planarbeidet... 3 Rammebetingelser... 3 Internasjonalt klimasamarbeid og FNs klimapanel (IPCC)... 3 Parisavtalen...

Detaljer

Utfordringene i Bergen

Utfordringene i Bergen og fremtidsbyen Bergen... Utfordringene i Bergen Utslipp av klimagasser i Be rge n kommune Andre mobile kilder 11 % Stasjonær forbrenning 22 % Veitrafikk 55 % Prosessutslipp 12 % 1 Mål: Redusere klimagassutslipp

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Klima- og energiplanlegging. Skien og Porsgrunn 2016-2021. Sammen om Porsgrunn

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Klima- og energiplanlegging. Skien og Porsgrunn 2016-2021. Sammen om Porsgrunn Forslag til planprogram Kommunedelplan for Klima- og energiplanlegging Skien og Porsgrunn 2016-2021 Sammen om Porsgrunn 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Hva er en klima- og energiplan? 5 3 Temaer i planen 6

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI ArkivsakID.: 15/3087 Arkivkode: FE-130, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/15 Næring-, miljø- og teknikkomiteen 02.09.2015 098/15 Formannskapet 09.09.2015 HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG

Detaljer

Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/

Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/346-3 Saksbehandler: Gunvor Aursjø Saksframlegg Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/10 18.03.2010

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 06.09.2016 16/51 Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.09.2016 16/57 Hovedutvalg for helse og omsorg 06.09.2016

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 27.04.2017 Innhold 1 Innledning... 3 2 Planprogrammet... 3 3 Planens formål... 4 4 Utredningsbehov... 4 5 Planprosessen... 5 5.1 Frister... 5 5.2 Deltakere... 6 6 Medvirkning...

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Innhold. Planprogram for miljøplan med hovedvekt på klima og energi, 31.desember 2013

Innhold. Planprogram for miljøplan med hovedvekt på klima og energi, 31.desember 2013 31.desember 2013 2 Innhold Planprogram... 3 Bakgrunn og formål... 3 Hvorfor plan... 3 Formål med planarbeidet... 3 Kunnskapsgrunnlag... 3 Hovedtema klima og energi... 3 Rammer og føringer... 4 Internasjonalt...

Detaljer

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 3 3.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

Byjubileet Framdrift og organisering.

Byjubileet Framdrift og organisering. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10960/2013 2013/1078 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Formannskapet 06.03.2013 Byjubileet 2016. Framdrift og organisering. Sammendrag

Detaljer

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark MILJØFAGKONFERANSEN 09.11.17 Prosjektleder: Marianne Haukås Team Næring og innovasjon HVORDAN EN REGIONAL PLAN BLIR TIL Planstrategi Planprogram

Detaljer

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Kommuneplanens Samfunns- og arealdel 2013-2030 -

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato 1756 Hovedutvalg Natur 7/ Hovedutvalg Folk 9/ Formannskapet 13/

Utvalg Utvalgssak Møtedato 1756 Hovedutvalg Natur 7/ Hovedutvalg Folk 9/ Formannskapet 13/ Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1686-8 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato 1756 Hovedutvalg Natur 7/11 28.11.2011 1756 Hovedutvalg Folk 9/11 29.11.2011 1756 Formannskapet

Detaljer

Informasjon om planprosess for kommunedelplan for energi- og vassdragskommunen Odda

Informasjon om planprosess for kommunedelplan for energi- og vassdragskommunen Odda Notat Informasjon om planprosess for kommunedelplan for energi- og vassdragskommunen Odda Vedtaket i kommunestyret 19.12.2006: Planprogram for kommunedelplan for energi- og vassdrag i Odda kommune blir

Detaljer

Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland

Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Journalpost:15/21354 Saksnummer Utvalg/komite Dato 134/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 078/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Sammendrag

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Høringsuttalelse. Hvaler kommune. Klima- og energiplan

Høringsuttalelse. Hvaler kommune. Klima- og energiplan Saksnr.: 2013/10942 Løpenr.: 39004/2015 Klassering: 144 Saksbehandler: Kari Ottestad Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 04.06.2015 Høringsuttalelse. Hvaler kommune.

Detaljer

Ny pbl og samfunnssikkerhet

Ny pbl og samfunnssikkerhet Ny pbl og samfunnssikkerhet Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 30. oktober 2017 Kommunedelplan Klima og energi 2017-2030 i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, avdelingsleder Klima og samfunn. Hvorfor har vi en klimaplan

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030.

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Bestilling til kommende planarbeid Behandles hvert 4 år Kommunal planstrategi - Statusmelding - Sentrale utfordringer (langsiktig) - Planbehov i valgperioden

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune.

Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune. Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune. Regionale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Hva har vi av planer? Hva

Detaljer

Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 09/31880

Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 09/31880 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 09/31880 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet slutter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging. Siri Sorteberg og Henrik Gade

Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging. Siri Sorteberg og Henrik Gade Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging Siri Sorteberg og Henrik Gade Hovedfunn fra FNs klimapanels 5. hovedrapport Menneskers påvirkning er hovedårsaken

Detaljer

Forhåndsuttalelse - Trasevalg ny strømforsyning til Bodø, kryssing ved Hopen.

Forhåndsuttalelse - Trasevalg ny strømforsyning til Bodø, kryssing ved Hopen. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2014 70871/2014 2011/4948 S00 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/64 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/204 Bystyret 11.12.2014 Forhåndsuttalelse

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen.

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2015 15363/2015 2014/7006 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/18 Komite for plan, næring og miljø 14.04.2015 Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Klima og energi i Trondheim kommune

Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 17. oktober 2017 Klima og energi i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, Klima og samfunn, Trondheim kommune Presentasjonsoversikt 1. Hvorfor har vi en

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune Dato: 16. februar 2011 Byrådssak 1071/11 Byrådet Høring - Energi- og klimaplan 2011-2014/2020, Askøy kommune MAWA SARK-03-201100219-33 Hva saken gjelder: Bergen kommune har i brev datert 22.desember 2010

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

For å komme inn på dagens tema ønsker jeg å innlede med en filmsnutt om nordland. Dette gjør jeg for å vise hvordan vi presenterer fylket vårt utad.

For å komme inn på dagens tema ønsker jeg å innlede med en filmsnutt om nordland. Dette gjør jeg for å vise hvordan vi presenterer fylket vårt utad. Fylkesråd for kultur og miljø Marit E. Tennfjord Innlegg ved møte i Klimatilpasningsutvalget 15. oktober 2010 Nordland fylke i et endret klima Det er nå få som tviler på at de globale klimagassutslippene

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Endring av kommuneplanens arealdel "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"

Endring av kommuneplanens arealdel Størrelse og lokalisering for fritidsboliger Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2012 23071/2012 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/29 Komite for plan, næring og miljø 03.05.2012 12/79 Bystyret 24.05.2012 Endring

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Saksframlegg Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar vedlagte Handlingsprogram for Framtidens byer 2008-2014.

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/11 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/763 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/11 Fylkestinget 12.04.2011 Regional plan - Klimautfordringene i Nordland Sammendrag Nordlandssamfunnet må tilpasse

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING Arkivsaksnr.: 13/1025 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 136/13 Formannskapet 15.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Innkomne innspill

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for klima og energi Sandefjord kommune Vedtatt av Sandefjord kommunestyre den

Forslag til planprogram Kommunedelplan for klima og energi Sandefjord kommune Vedtatt av Sandefjord kommunestyre den Forslag til planprogram Kommunedelplan for klima og energi Sandefjord kommune 2018-2028 Vedtatt av Sandefjord kommunestyre den 09.05.17 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er en klima- og energiplan...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID - 20160003 16/521 Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.06.2014 Sak: 131/14 Tittel: Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/18374 VEDTAK: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Framtidens byer Utfordringer for byene og staten? Ekspedisjonssjef Jarle Jensen, Miljøverndepartementet NTNU 6. januar 2009

Framtidens byer Utfordringer for byene og staten? Ekspedisjonssjef Jarle Jensen, Miljøverndepartementet NTNU 6. januar 2009 Framtidens byer Utfordringer for byene og staten? Ekspedisjonssjef Jarle Jensen, Miljøverndepartementet NTNU 6. januar 2009 + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 2 ºC EUs og Norges mål krever > 50-85 % reduksjon

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer