Transportsystem. Utførelse. Grøfteutførelse fleksible rør. Nr. 5 1 FORMÅL 2 BEGRENSNINGER 3 FUNKSJONSKRAV LØSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transportsystem. Utførelse. Grøfteutførelse fleksible rør. Nr. 5 1 FORMÅL 2 BEGRENSNINGER 3 FUNKSJONSKRAV LØSNINGER"

Transkript

1 Grøfteutførelse fleksible rør Nr. 5 Utførelse Transportsyste 1997 Stiftelsen «NKF og NORVAR`s VA/Miljø-blad» er grunnlagt av NKF og NORVAR. 1 FORMÅL Dette VA/Miljø-blad beskriver grøfteutførelse ved legging av fleksible rør av PVC-U, PE, PP, GRP (GUP), tynnveggede stålrør sat preisolerte rør. 2 BEGRENSNINGER Bladet begrenser seg til konvensjonelle grøfter. Selve onteringsprosedyren for de enkelte rør behandles ikke. FUNKSJONSKRAV En riktig utført rørgrøft skal være ed på å tilfredsstille kravene til sikkerhet, økonoi, tetthet, styrke og bestandighet sat drift og vedlikehold av de rørtyper so her er otalt. Funksjonskravet er å oppnå et ekanisk stabilt grøftesyste hvor kraftpåvirkningen på røret er lik i alle retninger. 4 LØSNINGER Løsninger og krav til utførelse i dette VA/Miljø-blad å alltid saholdes ed leverandørens onteringsanvisning (leggeanvisning). De iniuskrav so fregår av onteringsanvisningen vil være juridisk bindende. Ved opparbeidelse av rørgrøften er det viktig å tilpasse konstruksjonen av grøften til jordart og innhold av vann. Husk at for et fleksibelt rør er saspillet ed sidefyllingsassene viktig. Ved leggedyp større enn 5 skal grunnforhold, sidefylling og rørstivhet vurderes spesielt (f.eks. forlange dokuentasjon fra leverandør). For teroplastrør (PVC-U, PE, PP) skal det brukes korttids ringstivhet inst tilsvarende SN 8 kn/ 2 eller 8 kpa), se tabell 1. SN 8 (SDR 4) tilsvarer T8 i den nå utgåtte NS 624. I NS-EN (PVC- U trykkrør) vil SDR 4 tilsvare et PN 7,5 rør for DN 110, en det tilsvarer et PN 6 rør for DN < 110. Dette pga. bruk av ulike designfaktorer, se VA/Miljø-blad nr. 10. Ringstivheten avtar i. potens ed inkende veggtykkelse på røret. Tabell 1:Forholdet ello noinell korttids ringstivhet (SN) og Standard diensjonsforhold (SDR). SN 2 Veggtykkelse () SN 4 Veggtykkelse () SN 8 Veggtykkelse () SDR PVC-U PP (NS-EN ) (NS-EN ) Diensjon DN Diensjon DN * 1, 2 6, 2 7, * * 4, 0 7, 7 4, 9 9, * 2* 4, 7 9, 2 6, 9 1, 5 * SDR-verdien er ikke oppgitt i NS-EN 1852, en er her beregnet for saenligningens skyld SDR = et tall tilnæret lik diensjonsforholdet ello noinell utvendig diaeter, DN, og noinell veggtykkelse, e n. M.a.o er SDR = DN / e n. Ved trafikklast over ledningen bør overdekningen ikke være indre enn 1,0 ved noral trafikk og 1,5 ved tung trafikk, jernbane etc. Ved kun jordlast kan overdekningen være iniu 0,5. Derso det er fare for at det kan oppstå negativt trykk i ledningen (vakuu), anbefales det i /9/ en overdekning på iniu 1,0 eter for å sikre stabiliteten v.hj.a. assene i ledningssonen. 4.1 PLANLEGGING AV GRAVEARBEID Planleggingens ofang skal avpasses etter forholdene, anleggets vanskelighetsgrad og grunnforhold. H envisninger: Utarbeidet : juli 1997 /1/ Leggeanvisning, Den norske Plastrørgruppen DnP, 2000 Revidert: ai 2000 Interconsult AS / 2/ N S 420 -H, 1999 / 6/ Byggherreforskrifte n / / N S-EN 1610, 1999 /7/ /4/ /5/ Grøfter, utførelse og sikkerhet, TI opplag /8/ Graving og avstiving av grøfter, Arb. tilsynet 1995 /9/ Norsk Rørsenter A/ S Løfteinnretninger og løfteredskap, Best. nr. 291 fra Arbeidstilsynet. Statens Vegvesen Håndbok 018, Vegbygging, 1999 Flowtite/ Owens Corning, "Installation instruction" 1 NKF og NORVARs VA/Miljø-blad

2 4.2 GRUNNUNDERSØKELSE Før et grøftearbeid igangsettes skal hensyn til sikkerhet, fradrift og økonoi vurderes og grunnforhold skal være undersøkt. Følgende å bestees: Jordart Jordartens fasthet Dybde til fjell 4. SIKKERHET Sikkerhet i grøfter skal følge arbeidstilsynets forskrifter. I denne saenheng nevnes spesielt: Sikkerhet, helse og arbeidsiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) Graving og avstivning av grøfter Løfteinnretninger og løfteredskap Byggherreforskriften sier i 8 at Byggherre eller prosjektleder skal sørge for at det før opprettelsen av en bygge- eller anleggsplass blir laget en plan so sikrer et fullt forsvarlig arbeidsiljø. Den sier videre i 9 at Byggherre eller prosjektleder skal sende en forhåndselding til Arbeidstilsynet o bygge- og anleggsarbeid derso arbeidet vil vare utover 0 virkedager eller den forventede arbeidsengde overstiger 500 dagsverk. Forskriften o graving og avstivning av grøfter stiller krav o at det skal utarbeides planer for grøfter og sjakter dypere enn 2,0. I står det at Planen skal: Vise lengdeprofil ed beskrivelse av jordarter ned til 1,0 under grøfte-/sjaktbunn når grøften ikke skal avstives. Vise typiske tverrprofiler. Når avstivning er planlagt, skal dette vises på tegningen. Vise plassering av graveasser. Inneholde arbeidsinstruks so dekker alle arbeidsoperasjonene. Forskriften o løfteinnretninger og løfteredskap krever at løfteredskap (kjetting, kroker, wire, stropper..) skal grundig undersøkes av sakkyndig person inst en gang hver 12. åned. I tillegg til kontrollbok og sertifikat brukes det fargekoding av løfteredskap for å lette oversikten over hvilken redskap so har vært kontrollerte. Det gjøres opperkso på at derso det skal utføres sprengingsarbeider, så skal dette gjøres av personell ed gyldig sprengningssertifikat. Sprengningsarbeider kan bl.a. edføre krav o rystelsesåling, ekstra sikringstiltak v. 4.4 GRAVING AV GRØFT Ved jordgrøfter er det viktig å påse at oppgravde asser ikke legges nærere grøfteside enn 1. Masser so er lagret nærere grøften enn 5, skal edregnes når grøftedybden (H) beregnes. Ved kobinert jord/ fjellgrøft bør fjelloverflaten renskes i en bredde av iniu 0,5. Se figur 1. Figur 1: Plassering av utgravde asser Hvis grøftebunnen er ujevn, eller fastheten varierer, er faren for lokale setninger stor. Dette kan forårsake lokale spenninger og punktbelastninger og føre til setninger og skader på rørstrengen. I slike tilfeller bør grøftebunnen koprieres. For fjellgrøfter og grøfter i sprengsteinsfyllinger er det viktig at hulroene tettes ved en riktig kobinasjon av fyllasser. Ved grøfter for vann- og avløpsledninger der ledningene skal legges i fylling, skal fyllingen være utlagt til inst 0,5 over prosjektert overkant av øverste ledningsnivå før grøften graves /2/. Der grøftebunnen går over fra fjell til jord, eller fra eget faste til indre faste jordasser skal grøftebunnen utspleises. Dvs. at differansen i assetetthet utjevnes ved å øke fundaenttykkelsen i overgangen ello fjell og jord. Fjell eller eget faste asser iniu,0 Figur 2: Utspleising ved overgang fjell/ jord Ved graving i telefarlige asser vinterstid, er det eget viktig at det ikke går tele i bakken under og på siden av det fretidige fundaentet. Rutiner for å unngå at grøften står åpen over lengre tid, bruk av isolasjonsateriale so vinteratter, hal o.l. er en forutsetning for et tilfredsstillende resultat. 4.5 BUNNFORSTERKNING jord eller indre faste asser ledningsfundaent iniu,0 0,5 grøftebunn Setninger er en fare for alle vann- og avløpsledninger. Derfor å grunn ed utilstrekkelig eller ujevn bæreevne forsterkes der et «noralt» ledningsfundaent ikke er tilstrekkelig til å fordele belastningene. Også der grunnen kan bli orørt bør det asseutskiftes og/ eller legges geotekstil. Kalkstabilisering kan anvendes til å forsterke grøftebunnen. Ofang av asseutskifting, valg av geotekstil og eventuelt andre tiltak bør utføres etter en geoteknisk vurdering. NKF og NORVARs VA/Miljø-blad 2

3 Det skal ikke brukes plankeseng eller betongplate direkte under rørene so forsterkning. Under- og ostøping er ulig, en krever spesiell prosjektering og utførelse. Derfor anbefales dette sjelden. Der bunnforsterkning utføres ved asseutskifting bør det brukes ensgraderte pukkasser (selvkoprierende). Hvis grøftebunnen består av dårlig grunn so torv, huusholdige asser, bløt leire eller silt, skal geotekstil brukes for å unngå uheldig saenblanding av asser i ledningssonen. Geotekstiler er beskrevet i NS 420-I4. I tabell I4.1 beskriver krav til grensverier for geotekstiler so filter i grøfter, veier... Skal an f.eks. legge VA-ledninger i grunn ed bløt leire og det skal legges pukk 8-16 i ledningssonen, beskrives den aktuelle geotekstilen so I Det har tidligere vært vanlig å angi bruksklasser for geotekstil (fiberduk) so vist i tabell 2. Tabell 2: Bruksklasser for geotekstil (fiberduk) Fundaentet er det viktigste eleentet i grøftetverrsnittet. De fleste rørskader skyldes dårlig utførelse av fundaentet. Det skal brukes geotekstil derso det er fare for utvasking av fundaentasser eller transport av asser (f.eks. leire) inn i grøften. Fundaentet skal koprieres til 95 % Standard Proctor. For pukk 8-11 (ofte benevnt so 8-12), 8-16 o.l. oppnås dette ved én passering ed tett fottråkking. Det er ikke bra for røret at fundaentet er kopriert for ye og derfor skal den øverste 1/ av fundaentet løsgjøres etter utført kopriering. Se forøvrig kap vedrørende kopriering og koprieringsutstyr. Fundaentet under rørstaen (nedre fundaent) skal ha en tykkelse på iniu 150. Det understrekes at dette kravet gjelder for ferdig lagt rør. For større diensjoner kan det være aktuelt å øke denne tykkelsen, bl.a. for å få plass til utgraving for uffa (fundaentet under uffa skal ha en tykkelse på iniu 100 ). Derso an har eget fast grunn so fjell, hard orene e.l., kan det være aktuelt å øke fundaenttykkelsen for å in- Bruksklasse Der grunnen består av sand eller asser so nevnt i ovenstående avsnitt, å an være opperkso på praktiske problestillinger derso an graver under grunnvannstanden, spesielt ved dype grøfter. Massene kan i slike tilfeller være eget ustabile slik at det blir vanskelig å skifte ut asser og/eller legge geotekstil so et grunnlag for et stabilt rørfundaent. 4.6 GRØFTENS OPPBYGGING En ledningsgrøft kan deles inn i forskjellige soner etter funksjon, se figur. Der an ønsker å unngå vanntransport i grøften kan an bruke grøftesteng, f.eks. av leire. Ved fare for vannføring i grøften å kornstørrelser indre enn 4 unngås. 00 Mot aterialtyp e 2 Sand/ grus Pukk 4 Sprengt stein Maks. steinstørrels e Figur : Soneinndeling i et grøftetverrsnitt I NS-EN 1610 brukes begrepene øvre og nedre fundaent. Med nedre fundaent enes fundaentet under rørstaen. Øvre fundaent tilsvarer kvartsirkelstøtten på røret. 4.7 PLASSBEHOV/ GRØFTEBREDDE Der det legges flere rør vil nødvendig grøftetverrsnitt være avhengig av rørdiensjonen og krav til fri avstand ello rørene. Hvilken fri avstand so kreves i rørets okrets vil være avhengig av rørateriale og rørdiensjon, se tabell. Det å tas hensyn til nødvendig plass for påkobling av stikkledninger og anborings-/ reparasjonsklaer. Dette gjelder også for rørets underside, fundaentet. Tabell : Plassbehov/ grøftebredde so er nødvendig for de forskjellige rødiensjoner Rørdiaeter () 1) Det understrekes at der an skal bruke askinelt utstyr til kopriering av sidefyllingen, vil dette kunne edføre økt krav til avstand ello rør og til grøfteside. 2) Oppgitt iniusavstand er i sasvar ed NS 420-H og NS-EN 1610 ) Oppgitt iniusavstand er indre enn det so er angitt i NS-EN NS 420-H angir en absolutt iniusavstand på 200 ello rør i grøft Rørene legges noralt rettlinjet ello kuene ed jevnt fall og ed fri klaring (i henhold til tabell ) ello utvendige rørvegger i horisontalog vertikalplanet. 4.8 FUNDAMENT 1) M inste avstand til grøfteside 2) ( ) ello rør ) ( ) DN < DN < DN < DN < DN NKF og NORVARs VA/Miljø-blad

4 ske faren for punktlaster. I riks- og fylkesveger kan Statens Vegvesen ha strengere krav til fundaenttykkelser enn det so fregår av dette VA/Miljøblad, kfr. /8/. Største tillatte noinelle kornstørrelse i fundaentet fregår av tabell H2.11:1 i NS 420-H. Det skal under enhver ostendighet ikke brukes asser større enn 22. NS 420-H åpner for bruk av stedlige asser i fundaentet. Noen steder ligger forholdene til rette for bruk av stedlige asser i fundaent, f.eks. der an har orenesand. Der an vurderer slike løsninger, å an ta hensyn til praktisk gjennoføring av kopriering evt. fare for utvasking av fundaent etc. NS 420-H kap. H2.12 ofatter denne fundaenttypen. Det forutsettes at assene graves opp og koprieres. Kap. H2.1 i NS 420 gjelder avretting og bruk av grøftebunn so fundaent, dvs. ikke noe utlagt fundaent. Denne løsningen anbefales ikke brukt ed indre det finnes gode arguenter so skulle tilsi noe annet. Toleransekrav for ledningsplassering, punkt d) i NS 420 Kap. H, er so følger: Plassering i høyde: +/- 0 Plassering i side: +/- 100 Tillatt avvik for ledningsfall indre enn 10 proille (1:100): +/- 2 proille Tillatt avvik for ledningsfall større enn 10 proille (1:100): +/- proille Av dette følger det at fundaentet å legges innenfor ovenstående toleransekrav for at ledningen skal gjøre det sae. Det er i tillegg viktig at røret hviler på fundaentet i hele sin lengde (grav ut grop for uffe) slik at an unngår ujevne belastninger på røret. Tillatt planhetsavvik, so angitt i tabell H 2.11: i NS 420-H, gjelder derfor i hele rørets bredde og lengde. 4.9 SIDEFYLLING/ KOMPRIMERING Sidefyllingsassen skal sikre at røret oppnår tilstrekkelig sidestøtte. Særlig i den nedre kvartsirkel (øvre fundaent) av røret er det viktig å få assen inn til røret, se figur 4. Røret skal ligge stabilt under koprieringsarbeidet slik at det ikke koer ut av stilling. Koprieringsutstyret skal ikke ha en asse på er enn 60 kg, se tabell H24.1: i NS420-H. Det skal ikke koprieres rett over røret, kfr. leggeanvisninger fra rørprodusentene /1/. NKF og NORVARs VA/Miljø-blad 4 Figur 4. Sidefylling (kilde: Rør og rørlegging, Teknologisk Institutt 1996) Sidefyllingsassen legges ut ed graveaskin langs røret fra lavest ulig høyde. Massene jevnes deretter ut ed håndredskap før eventuell kopriering. Både fordeling og kopriering skal utføres slik at rørene ikke skades eller forskyves. I NS 420 kap. H24.1 stilles det følgende krav til asser brukt i sidefylling/beskyttelseslag for plastrør (og tynnveggede stålrør): Tabell 4: Kornstørrelser for asser til sidefylling/ beskyttelseslag (kilde: NS 420-H 24.1) Rørateriale Trykkløse teroplastrør Herdeplastrør (GRP) og trykkrør av plast Noinell rørdiaeter Største noinelle kornstørrelse () DN < DN DN > DN < DN < DN < DN 40 Tynnveggede stålrør 2 * Det gjøres opperkso på at den enkelte rørprodusentene kan ha stilt strengere krav i sin onteringsanvisning, og da å dette legges til grunn for utførelsen: DnP sin leggeanvisninge /1/ har strengere krav til ensgraderte knuste asser (pukk), hvilket å legges til grunn for prosjekteringen. Verdiene er de so brukes i betegnelsene for sortering (tabell H2:1 i NS 420) 8-11, etc. Man er klar over at det i slike sorteringer kan opptre enkelte korn so er større enn det i betegnelsene. Vær opperkso på krav til asser der stikkledninger (så diensjoner) kobles til hovedledning. Derso det ligger ledninger i flere plan bør hele ledningssonen bestå av friksjonsasser. Krav til kopriering av sidefylling og beskyttelseslag er avhengig av ulike paraetre. Viktige faktorer er o ledningen skal plasseres i eller utenfor vei, grunnforhold og asser so brukes til sidefylling, rørtype og rørstivhet. Det henvises til rørprodusentens leggeanvisning vedrørende påkrevet kopriering i ledningssonen. Statens Vegvesen har krav o at det skal koprieres til 97% Standard Proctor for plastrør, en de sier også at dette kravet å ses i saenheng *

5 ed krav til tillatt deforasjon. Det henvises til kap. 4 i Håndbok 018 fra Statens Vegvesen /8/. Beskyttelseslaget skal beskytte røret ot punktlaster fra asser so brukes til gjenfylling, se kap Tykkelsen på beskyttelseslaget bør iniu være GJENFYLLING OVER LEDNINGS- SONEN Gjenfylling over ledningssonen under veier og plasser bør fortrinnsvis gjøres ved bruk av friksjonsasser. Utenfor veier og plasser kan også andre stedlige asser brukes. Krav til aks. steinstørrelse so brukes til gjenfylling bør ta hensyn til tykkelsen på beskyttelseslaget, se kap Massene skal ikke inneholde stein ed større tverrål enn 0,5. DnP sin leggeanvisning /1/ sier at Gjenfyllingsasser å ikke inneholde stein so er større enn 1/ av avstanden fra toppen av røret til steinen. D.v.s. at derso vi har lagt et beskyttelseslag på 00, så skal assen so legges oppå dette ikke inneholde stein større enn 100. Når vi har lagt asse til 600 over ledningen skal det ikke brukes stein større enn 200 til gjenfyllingen etc. Det understrekes at DnP sin leggeanvisning er juridisk bindene og derfor å oppfattes so absolutte iniuskrav. I gjenfylling so skal koprieres skal dessuten største tverrål for steiner ikke overstige 2/ av lagtykkelsen. Husk inste overdekning over rør før kopriering ed tyngre koprieringsutstyr. Se kapittel Tipping fra lasteplan skal ikke gjøres før overdekningen ed ferdig utlagte asser er inst 0,7, og det skal ikke kjøres ed anleggsaskiner over ledningene før overdekningen er inst 1,0, se figur 5. Figur 5: Gjenfylling h=1, KOMPRIMERING h=0,7 Hva so skal til for å oppnå en viss koprieringsgrad vil være avhengig av koprieringsutstyr og hvilke asser so skal koprieres. I NS420-H, tillegg A, brukes begreper so jordklasse 1, 2, og 4. Det er i dette tillegget beskrevet i detalj hvilke asser so hører inn under de respektive jordgrupper. Pukk er eksepel på asser i jordgruppe 1 (gode asser), ens uorganisk silt, svært fin sand, siltig eller leirig finsand vil ligge i jordgruppe 4 (dårlige asser). Det henvises generelt til NS 420-H for bruk av ulike assetyper og koprieringsutstyr. Utdrag fra tabell 6 i tillegg A i NS 420-H er vist i tabell 5. Tabell 5: Anbefalte lagtykkelser og antall overfarter for kopriering til 95 % Standard Proctor Koprieringsutstyr Type Fothåndstaper eller Vibrerende staper latevibrator P Antall overfarter Minste t ykkelse () over rørkrone 4.12 EKSEMPEL PÅ KRAV- SPESIFIKASJON Største lagtykkelse () etter kopriering Minste v ekt ( kg) før kopriering Jordgruppe 1 Jordgruppe ,20 0, ,0 0,0 1 0,20 0,0 0,50 0,10 0,20 0,0 0, ,10 NS 420-H har fått en ny post for koplette grøfter. Dette kan i noen tilfeller være et godt alternativ istedenfor å dele opp beskrivelsen i fundaent, sidefylling/beskyttelseslag, gjennfylling etc. Nedenfor følger et eksepel på hvordan en slik kravspesifikasjon kan se ut, ed utgangspunkt i de anbefalinger so er gitt i dette VA/Miljø-bladet. H10.2 Koplett ledningsgrøft Bunnbredde 1,0 Dybde inntil 2,0 Graveskråning 1:1 Grunnforholdene består av siltige og leirige asser. Fjell er ikke registrert. Ledningstraséen går gjenno dyrka ark. Det er ikke eksisterende konstruksjoner, kabler eller ledningsanlegg i orådet, en det å påregnes noe felling av trær. Det skal settes ned 4 kuer på ledningsstrekningen. Disse er prefabrikkerte rennekuer for en 160 PVC-U avløpsledning. Det henvises generelt til DnP (Den norske Plastrørgruppen) sin leggeanvisning, siste utgave (2000), når det gjelder utførelsen av grøften ed ledningsanlegg. Fundaentet og øvrige friksjonsasser i ledningssonen skal pakkes inn i et geotekstil tilpasset grunnforholdene og friksjonsassene. Det henvises til Tabell I4.1 i NS 420-I4. 5 NKF og NORVARs VA/Miljø-blad

6 Fundaentet skal bestå av friksjonsasser 8-11, eller 8-16 i h.h.t. tabell H2:1 i NS 420-H. Fundaentet skal legges ut på et geotekstil og skal ha en iniu tykkelse på 15 c. Det skal koprieres til 95 % Standard Proctor (fottråkking), og den øverste 1/ av fundaentet skal løsgjøres før avløpsrøret legges. Sidefylling/beskyttelseslag skal bestå av de sae assene so i fundaentet. Beskyttelseslaget skal ha en tykkelse på iniu 00. Det understrekes at det er viktig å pakke assene godt under rørets nedre kvartsirkel (øvre fundaent). Krav til aks. tillatt relativ deforasjon av PVC-U røret er so angitt i tabell H7.1 i NS 420-H, d.v.s. 8 % for et nylagt rør. Det brukes fortrinnsvis stedlige asser (silt og leire) til gjenfyllingen. Gjenfyllingsasser å ikke inneholde stein so er større enn 1/ av avstanden fra toppen av røret til steinen. D.v.s. at derso vi har lagt et beskyttelseslag på 00, så skal assen so legges oppå dette ikke inneholde stein større enn 100. Når vi har lagt asse til 600 over ledningen skal det ikke brukes stein større enn 200 til gjenfyllingen etc. Beskyttelseslaget (00 ) skal ikke koprieres rett over røret. Ved evt. kopriering av utlagt asse skal største tverrål for steiner ikke overstige 2/ av lagtykkelsen. Største lagtykkelse etter kopriering fregår av tabell 5 i tillegg A i NS 420- H. Da det ikke er krav o setningsfri overflate, vil det ikke være krav til en inste koprieringsgrad i gjenfyllingssonen. NKF og NORVARs VA/Miljø-blad 6

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Før jobben settes i gang gå, gjennom disse punktene: Gjennomfør en risikovurdering av jobben Gjennomgå byggherrens

Detaljer

Grøftepukk og optimal ressursutnyttelse

Grøftepukk og optimal ressursutnyttelse Maskinentreprenørenes Forbund MEF ARTIC ENTREPRENEUR Gardermoen, onsdag 24. januar 2018 Seminar Q5 Vann og avløp Grøftepukk og optimal ressursutnyttelse Del 1: Funksjonskrav til rørfundament og omfylling

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Dok. dato: Versjon: Rev.dato: 16.03.04 16.03.2004 02 Følgende bør framgå: Dok. dato: Versjon: Rev.dato: 16.03.04

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger Hvordan unngå feil på nyanlegg Anleggsutførelse Store laster Terrenglaster Tele Oppdrift Smarte produktløsninger Svanker forårsaket av dårlig grøftearbeid Ved dårlig grunn skal separasjonslag eller geotekstil

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen Sentrum

BOSSNETT AS Bergen Sentrum BOSSNETT AS Bergen Sentrum GRØFTER OG LEDNINGSUTFØRELSE Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Generelle bestemmelser Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at kravene til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4 Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 3.PRINSIPP. GRØFTER

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Legging av plastrør for vann og avløp

Legging av plastrør for vann og avløp Legging av plastrør for vann og avløp 2 Legging av plastrør for vann og avløp Innholdsfortegnelse 3 Dette bør du vite 4 Transport, lossing og håndtering 5 Mottakskontroll og lagring 6 Sikkerhet/HMS 7 Kapping

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snømatte W/m 2 230V og 400V

Leggeanvisning ØS Snømatte W/m 2 230V og 400V Leggeanvisning ØS Snøatte-300 300W/ 2 230V og 400V ØS Snøatte-300 benyttes til utendørs is- og snøselting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, raper etc. Varekabelen er stålarert

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Kabelnett - Kabelrør utførelse

Kabelnett - Kabelrør utførelse NR 9010 VER 1.1 / 2012 Kabelnett - Kabelrør utførelse Beskrivelse Denne leggeanvisningen gjelder for rør beregnet på kraftkabler som skal bli en varig infrastruktur for senere inn og uttrekking av kabler.

Detaljer

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet Organisasjon for rådgivere RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. 350 deltakerbedrifter Drøyt 1225 personer har status som RIF-godkjente rådgivere RIF-bedriftene over hele Norge

Detaljer

Uponor. Fagsamling

Uponor. Fagsamling Uponor Fagsamling 22.09.10 NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass og ventilasjon Sprøytestøpte og sveiste deler Kummer, tanker, slam/fett

Detaljer

Distribusjonsnett kabel Kabelrør utførelse

Distribusjonsnett kabel Kabelrør utførelse NR 9010 VER 1.2- PUBLISERT 02 / 2015 Distribusjonsnett kabel Kabelrør utførelse Beskrivelse: Denne leggeanvisningen gjelder for rør beregnet på kraftkabler som skal bli en varig infrastruktur for senere

Detaljer

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 27.09.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye VA-ledninger på Uståsen, bilag 1. I forbindelse med prosjektering

Detaljer

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS Per Helge Ollestad Dimensjon Rådgivning AS Hva er konsulentens oppgave? Utarbeide robuste og kostnadseffektive planer for våre oppdragsgivere Må ha kjennskap til normer og bransjestandarder for å kjenne

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx koune Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. xxx, bnr. xxx, i xxxx koune for å vurdere best egnet

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

B51 X71 April El- og kabelrør TREKKERØR FOR EL, KABEL OG FIBER. Kabelvern

B51 X71 April El- og kabelrør TREKKERØR FOR EL, KABEL OG FIBER. Kabelvern EPIC B51 X71 April 2006 TREKKERØR FOR EL, KABEL OG FIBER Kabelvern Wavin din koplette kabelvernleverandør PE og PP kabelrør beskytter alle typer kounikasjon og dataoverføringer. Wavin leverer et koplett

Detaljer

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Uponor Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Industrien på Furuflaten Et lite industristed NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

Presentasjon av: VA/Miljø-blad. Mal for kommunaltekniske VA-normer (Norsk VA-norm) Kjetil Flugund Norsk Rørsenter

Presentasjon av: VA/Miljø-blad. Mal for kommunaltekniske VA-normer (Norsk VA-norm) Kjetil Flugund Norsk Rørsenter Presentasjon av: VA/Miljø-blad Mal for kommunaltekniske VA-normer (Norsk VA-norm) Kjetil Flugund Norsk Rørsenter VA/Miljø-bladene Et normverk innen VA-faget VA/Miljø-bladene Et normverk innen VA-faget

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYSTØLEN. Utleiehytter. DEL AV GNR 58 BNR 62 Helge Holm

REGULERINGSPLAN FOR NYSTØLEN. Utleiehytter. DEL AV GNR 58 BNR 62 Helge Holm REGULERINGSPLAN FOR NYSTØLEN. Utleiehytter. DEL AV GNR 58 BNR 62 Helge Holm Vann- og avløpsplan. Nystølen Lauvvang VAR Consult 30.03.17 rev.03.04.17 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG

Detaljer

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse NOTAT Oppdrag Paviljonger ved Hegra barneskole Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001 Dato 2015/02/19 Til Håvard Krislok Fra Per Arne Wangen/Helle Bråtteng Olsen, Rambøll Norge AS Kopi Dato 2015/02/19

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-2 9.1

Detaljer

R.1656 Dalen Hageby, VA ledninger

R.1656 Dalen Hageby, VA ledninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1656 Dalen Hageby, VA ledninger 15.12.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune planlegger å skifte VA-ledninger i Dalen Hageby. 1.2 Oppdrag

Detaljer

Legging av plastrør for kabel Innstøping av plastrør for kabel Legging av dekkplater

Legging av plastrør for kabel Innstøping av plastrør for kabel Legging av dekkplater Den norske Plastrørgruppen Pipelife Norge, Norsk Wavin, Uponor, Industriplast, Hallingplast, Helgeland Plast, APS Norway, Hydro Polymers, Borealis Legging av plastrør for kabel Innstøping av plastrør for

Detaljer

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg Kvalitet/standarder Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen Inge Fosberg Hva forventer DU av et kabelrør? Tette skjøter? Rene rør? Trekke inn kabel etter 1 2 5 10 50 år?.?

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

I fjellgrøfter og på hardt underlag(øvre del av fundament løsgjøres med rive), skal et solid fundament av friksjonsmasser legges.

I fjellgrøfter og på hardt underlag(øvre del av fundament løsgjøres med rive), skal et solid fundament av friksjonsmasser legges. 8 Leggeanvisning Leggeanvisning Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen er basert på den generelle leggeanvisningen for plastrør i grøft. Denne utgaven for VA omfatter legging av termoplastrør

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK

262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK 262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon ed plasstøpt eller prefabrikkert betong ed overflatekvalitet

Detaljer

Produktstandarder, merking og anbefalte krav

Produktstandarder, merking og anbefalte krav Produktstandarder, merking og anbefalte krav Europeiske standarder benevnes EN med en nummerreferanse for eksempel EN 1401 for PVC grunnavløpsrør. Som norsk standard har denne fått benevnelsen NS-EN 1401.

Detaljer

Veirehabilitering. Slottsberget, Dikemark Asker kommune. Beskrivelse

Veirehabilitering. Slottsberget, Dikemark Asker kommune. Beskrivelse Veirehabilitering Slottsberget, Dikemark Asker kommune Beskrivelse Innledning Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ønsker å rehabilitere Slottsberget veien som ligger i Dikemark, Asker

Detaljer

Kabelforlegging. Generelt om grøft. REN blad 9000

Kabelforlegging. Generelt om grøft. REN blad 9000 Generelt om grøft. Kabelforlegging Grøftebunn: Grøftebunn skal være avrettet og fri for skarpe kanter samt at den skal være fri for is/snø. For å fjerne skarpe kanter fra fjell, store steiner eller sprengte

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

R.1522 TILLER ØST. VA-ledninger

R.1522 TILLER ØST. VA-ledninger R.1522 TILLER ØST. VA-ledninger GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 07.03.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye VA ledninger langs Tiller-ringen fra pel 400 til

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim Stian Sørli - Vannkraft Trondheim 1 Rørgater i bratt terreng / Erfaring og praksis i Norge Hva er bratt terreng Regelverk Rørgate i dagen Nedgravd rørgate Prosjektering Utførelse Kontroll ved utførelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BØGASET 2. GNR 56 BNR 24 Liaset Eiendom AS. Vann- og avløpsplan. Bøgaset 2. Lauvvang VAR Consult Rev

REGULERINGSPLAN FOR BØGASET 2. GNR 56 BNR 24 Liaset Eiendom AS. Vann- og avløpsplan. Bøgaset 2. Lauvvang VAR Consult Rev REGULERINGSPLAN FOR BØGASET 2. GNR 56 BNR 24 Liaset Eiendom AS Vann- og avløpsplan. Bøgaset 2. Lauvvang VAR Consult 30.10.16 Rev.21.02.17 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U materiale

Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U materiale Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U materiale Nr. 10 PLAN TRANSPORTSYSTEM 2003 1 FORMÅL PVC-U står for polyvinylklorid uten mykner. Denne rørtypen brukes i dag til vann-, spillvann, overvann-

Detaljer

Profilrør. Tekniske data og bruksområder. 1 Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no

Profilrør. Tekniske data og bruksområder. 1 Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Profilrør Tekniske data og bruksområder 1 Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Lav rørvekt Profilrøret har en veldig lav vekt og gir derfor enkel intern logistikk på byggeplassen.

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2011

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2011 Leggeanvisning Veiledning om bruk av rør og kummer av betong Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2011 Generelt Basal leggeanvisning 2013 2 Basal-bedriftene er ledende i Norge

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Gassgrøft, utførelse

Gassgrøft, utførelse Gassgrøft, utførelse Generelt. Grøftene skal utføres som beskrevet i Gassledning - prinsippskisse for grøft. Denne beskrivelsen samsvarer med NS 3420-H og Den norske Plastrørgruppens (DnP) Leggeanvisning

Detaljer

KABELRØRSPESIFIKASJON 1 kv-24kv Revisjonsdato: soå

KABELRØRSPESIFIKASJON 1 kv-24kv Revisjonsdato: soå KABELRØRSPESIFIKASJON 1 kv-24kv Revisjonsdato: 02.02.2015 soå Innledning Generelt: Gudbrandsdal Energi AS (GE) er medlem av en bransjestandardisering som heter REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet).

Detaljer

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed:

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: ü NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0), ü NS-EN 1997-1:2004

Detaljer

NR 9012 VER 1.2 / 2012 Kabelnett - Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler

NR 9012 VER 1.2 / 2012 Kabelnett - Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler NR 9012 VER 1.2 / 2012 Kabelnett - Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler NR 9012 VER 1.2 / 2012 Side 1 av 5 Definisjon For viktige, prioriterte og utsatte kabler skal det brukes en av metodene

Detaljer

Januar XL-rør og deler. plastrørsystem i store dimensjoner for Spill - og overvannshåndtering

Januar XL-rør og deler. plastrørsystem i store dimensjoner for Spill - og overvannshåndtering Januar 201 plastrørsyste i store diensjoner for Spill - og overvannshåndtering Solutions for Essentials Innholdsfortegnelse Store rør - store uligheter 3 Teknikk og standarder God kounikasjon sikrer høy

Detaljer

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen Røffere klima krever nye og robuste løsninger Sogge Johnsen Overvannsutfordringer Stikkrenner Hvordan hindre at vegen blir stengt for en lengre periode? Opprusting av stikkrenner Dimensjoneringsprogram

Detaljer

Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon

Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon RØRLEDNINGER AV PVC Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon Kvalitet og levetid 2015 Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP minirenseanlegg for i Revidert 14.12.2017 1. Generelt Bestemte krav stilles til installasjon av glassfibertanker. Ved nedgraving kan uforsiktig nedlegging

Detaljer

Driftsassistansen i Hordland Vann og avløp IKS VA- dagene på Vestlandet 2010

Driftsassistansen i Hordland Vann og avløp IKS VA- dagene på Vestlandet 2010 Driftsassistansen i Hordland Vann og avløp IKS VA- dagene på Vestlandet 2010 Voss, 22. september 2010 KOORDINERT UTBYGGING INFRASTRUKTUR: Avstander og sikkerhetskrav for rør og kabler i veggrunn Erfaringer

Detaljer

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra 2017 20.03.2017 Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass,

Detaljer

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune Vei-norm for Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE OFFENTLIG VEG / GATE Side 2.01 Dimensjonering og utforming. Statens Vegvesens normaler 017, Veg- og gateutforming og 018, Vegbygging skal legges til

Detaljer

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 50 KABELARBEIDER KABELGRØFTER Arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav i REN publikasjon for kabelforlegging. Generelt skal kabelgrøfter plasseres i forhold til VA ledninger slik at det kan graves

Detaljer

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Entreprenøren har yrkesstolthet Vil derfor levere fra seg et kvalitetsprodukt Å levere et kvalitetsprodukt i vegbygging er avhengig av mange faktorer

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli /

Statens vegvesen. Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli / Statens vegvesen Nysted AS Industriveien 9050 STORSTEINNES Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Tom - Vidar Salangli / 16/80746-2 08.06.201

Detaljer

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Bakgrunn for prosjektet Prosjektet har sin bakgrunn i at det har oppstått gjentatte lekkasjer på den kommunale vannledningen som ligger langs Stangnesveien.

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. bnr. i Nøtterøy koune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendoen. Resultater

Detaljer

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Notat 01 GEO konsult Vedlegg F1 Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Til: Ingrid Orstad Teigen, Areal+ AS Fra: Stein H.

Detaljer

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse.

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse. 1 Innledning Lier kommune skriver i reguleringsbestemmelsene for tomtene, Plan ID 504-905-05-02, i paragraf 2-2-1 b at det skal dokumenteres at det for områdene BB1 og BB2 er tilfredsstillende geotekniske

Detaljer

NOTAT FV. 42 BJØRKÅSTUNNELEN, SIRDAL KOMMUNE GEOTEKNISKE VURDERINGER I FORBINDELSE MED NY VEGFYLLING/ MASSEDEPONI. 1. Orientering

NOTAT FV. 42 BJØRKÅSTUNNELEN, SIRDAL KOMMUNE GEOTEKNISKE VURDERINGER I FORBINDELSE MED NY VEGFYLLING/ MASSEDEPONI. 1. Orientering NOTAT Oppdrag 1350001877 Kunde Notat nr. Til Fra Statens vegvesen Region Sør G-not-001-rev.01 Astrid Veronica Bjordal Rydland, Statens vegvesen Region Sør Ernst Pytten, Rambøll FV. 42 BJØRKÅSTUNNELEN,

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign:

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Oppdragsgiver Oppdrag nr TEGNINGSLISTE OPPDATERT PR: 20122 Sel kommune = tegninger som er med i denne utsendingen Oppdrag VAanlegg TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Anbudstegning Opprettet dato: 20113

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB. Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB. Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB Tittel: Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold Dokumentnummer: PGCAas-RIG-ENOT-104 Til: Statsbygg Kopi: Sammendrag:

Detaljer

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017:

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017: Tverrsnitt Rv 834 med g/s-veg file://n:\teknisk\komtek\prosjekt\09-9608_hovedvannverk Nordsida\Planleggin... Page 1 of 1 08.07.2010 Hei - viser til møter! Husker ikke hva vi avtalte angående tilbakemelding

Detaljer

VA ledningsnettet 2012 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid.

VA ledningsnettet 2012 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. Ole H Bævre, Pipelife Norge AS 1 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. 2 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid Hva er status på dagens VA

Detaljer

Armering i vegkonstruksjoner

Armering i vegkonstruksjoner Armering i vegkonstruksjoner Stein H. Stokkebø, Siv.Ing. fagsjef avd. GEOPRO, Ahlsell Norge AS Avd. GEOPRO Veiarmering Generelt Prosjekt Øra Prosjekt Fv 228 Fræna Prosjekt Sandøy Armering i vegkonstruksjoner

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

NOTAT Innledning. 2. Geologi. Statens vegvesen

NOTAT Innledning. 2. Geologi. Statens vegvesen Statens vegvesen NOTAT-1 Til: Fra: Kopi: Vegavdelingen Tros v/ ariann Larsen arte Beate Øiesvold Sverre Barlindhaug Saksbehandler: arte Beate Øiesvold Kvalitetskontroll: Sverre Barlindhaug Vår dato: 15.04.2015

Detaljer

«Feil på nye vann- og avløpssystem».

«Feil på nye vann- og avløpssystem». «Feil på nye vann- og avløpssystem». Norsk Vann + MEF + NRL fokuserer nå på årsaker til feil på nye vann- og avløpssystem. arnt.olav.holm@viv.no «Rørinspeksjon - Norge»: Foreningen består av ca. 100 medlemmer,

Detaljer

Hvordan skal kvaliteten på våre VAanlegg. Norsk Vann rapport «C3». Sikring av kvalitet på ledningsanlegg Erfaringer fra Kristiansand

Hvordan skal kvaliteten på våre VAanlegg. Norsk Vann rapport «C3». Sikring av kvalitet på ledningsanlegg Erfaringer fra Kristiansand Hvordan skal kvaliteten på våre VAanlegg ivaretas? Norsk Vann rapport «C3». Sikring av kvalitet på ledningsanlegg Erfaringer fra Kristiansand Norsk Vann rapport «Sikring av kvalitet på ledningsanlegg 1.

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200 Vegbygging Dimensjonering for ulik trafikk, klima og undergrunn

Detaljer

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING 262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.02 REHABILITERING DER SINGELBALLAST FJERNES - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

Tekna Infrastrukturdagene 2010

Tekna Infrastrukturdagene 2010 Tekna Infrastrukturdagene 2010 Bergen, 11. februar 2010 TEKNISKE LØSNINGER OG REGELVERK: (14) Avstander og sikkerhetskrav for rør og kabler i veggrunn Vegkorridoren blir overfylt: Hvor skal vi gjøre av

Detaljer

Drenering og nydyrking av grovforarealer Fagmøte i Tynset 24.januar 2013

Drenering og nydyrking av grovforarealer Fagmøte i Tynset 24.januar 2013 Drenering og nydyrking av grovforarealer Fagmøte i Tynset 24.januar 2013 Atle Hauge, Bioforsk Sivilagronom- Jordfag-hydroteknikk, Ås 1982 Konsulent i Felleskjøpet 1982-84 Fylkesagronom i Nordland 1984-2000

Detaljer

Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Mengde Pris Sum

Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Mengde Pris Sum Side 1 73 Utendørs røranlegg 73.731 Utendørs VA 73.731.1 UO1.21116645 UTENDØRS PUMPE Antall stk 2 Type pumpe: Sentrifugalpumpe Medium: Spillvann Materiale i pumpehjul: Bronse Materiale i pumpehus: Støpejern

Detaljer

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder Norsk vann / SSTT Fagtreff «Gravefrie løsninger i brennpunktet» Gardermoen, 20. oktober 2015 PE-ledninger og strømpeforinger av armert herdeplast: Hva er ringstivhet? Krav til ringstivhet Gunnar Mosevoll,

Detaljer

Vedlegg 1. Krav til kulverter, stikkrenner og rør på landbruksveier. 1. Generelle krav Ø250/215 C PP SN8S SOCKET PIPE STORM VANN UPONOR UPONOR

Vedlegg 1. Krav til kulverter, stikkrenner og rør på landbruksveier. 1. Generelle krav Ø250/215 C PP SN8S SOCKET PIPE STORM VANN UPONOR UPONOR Vedlegg 1 Krav til kulverter, stikkrenner og rør på landbruksveier På landbruksveier er betegnelsen stikkrenner brukt for vanngjennomløp på tvers av veien med overliggende fylling og åpent inn- og utløp.

Detaljer

Figur 1.8.2 Spenningskomponenter i sveisesnittet. a) kilsveis, b) buttsveis. (1)

Figur 1.8.2 Spenningskomponenter i sveisesnittet. a) kilsveis, b) buttsveis. (1) 1.8 Statiske beregningsetoder or sveiste konstruksjoner Statiske beregninger av aluiniu konstruksjoner beregnes i bruddgrensetilstanden etter bl.a. Norsk Standard. 8.1 Spenningsteori Flere beregningsstandarder

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Overordnet krav til vegoverbygningen Overbygningen skal: Fordele laster fra trafikken til

Detaljer

SHAplan Vannledning vannledning SæbøVetås

SHAplan Vannledning vannledning SæbøVetås COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 2422, Solheimsviken 5824 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Radøy kommune Vannledning vannledning SæbøVetås 2 / 8 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anleggsprosjektet

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Statens vegvesen E16 Skulestadmo - byggeplan - Supplerende geoteknisk notat

Statens vegvesen E16 Skulestadmo - byggeplan - Supplerende geoteknisk notat Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Mari Rørlien Øyen Gregory Sargeant Saksbehandler/innvalgsnr: Gregory James Sargeant - 51911473 Vår dato: 08.06.2012 Vår referanse: 2011/078120-009 2011078120 E16

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer