INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS"

Transkript

1 STUDIESTED KJELLER Bokmål INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIEPROGRAM: Bachelor i Samfunnsernæring EMNEKODE OG EMNENAVN: SERN 3910 KULL/KLASSE: 2011 INNLEVERINGSDATO EVT.VEILEDER/FAGLÆRER Asgeir Brevik EKSAMENSFORM: (Kryss av) Hjemmeeksamen Mappeeksamen Prosjekteksamen x Individuell Gruppe x KANDIDATNUMMER 202, 216 ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDE/ANTALL ORD 65 sider/10159 ord

2 STUDIESTED KJELLER Effekten av kostholdskurset Bra mat på eldres kostholdsvaner og kunnskapsnivå En studie av deltakere ved frisklivstilbudet ved Lovisenberg Omsorg+ Effect of the nutrition course Bra mat on food habits and nutrition literacy among the elderly A study of participants at frisklivstilbudet by Lovisenberg Omsorg+ Bacheloroppgave Samfunnsernæring Vår 2014

3 FORORD Denne oppgaven er gjennomført i samarbeid med Lovisenberg Omsorg+ hvor vi har holdt kostholdskurset Bra mat-for bedre helse for en gruppe eldre mennesker. Kurset er en del av frisklivstilbudet ved Omsorg+ som drives av en fysioterapeut i kommunen. Bakgrunnen for oppgaven var å se hvilken effekt kostholdskurset hadde på en gruppe eldre mennesker. Gjennom bachelorprosessen har vi utviklet egne faktaark og presentasjoner med utgangspunkt i helsedirektoratets kursmateriale. Materialet vi utarbeidet er tilpasset den eldre gruppen. Vi valgte denne oppgaven med utgangspunkt i vår interesse for et helsefremmende kosthold for de eldre. Vi har begge arbeidet i helse- og omsorgstjenesten med eldre og har sett hvor viktig et variert kosthold er for denne gruppen. Vi så også på denne oppgaven som en spennende mulighet til å få mer erfaring som kursholdere og lære mer om eldre og deres holdninger. Prosessen med oppgaveskriving og utarbeiding av material har vært lærerikt, og er en erfaring vi tar med oss videre. Vi ønsker å takke vår veileder Asgeir Brevik for god veiledning og råd underveis. Vi vil også takke Siri Bjørseth ved Lovisenberg Omsorg+ for støtte og gode råd. Oslo, 2. juni 2014 ii

4 SAMMENDRAG Bakgrunn: De globale helseutfordringene er komplekse og økende. Sult og overvekt/fedme eksisterer i dag flere steder side om side, og kroniske livsstilssykdommer er et økende problem verden over. Det at befolkningen stadig blir eldre fører med seg en økt sykdomsbyrde og økte helsekostnader. Behovet og fokuset på forebyggende helsearbeid har med dette økt. Stadig nye rapporter og forskrifter etterlyser økt innsats i denne sektoren. I 2003 kom forslaget om en Grønn resept ordning, og en videreutvikling av dette var frisklivssentralene. Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012 der hovedfokuset rettes mot forebygging fremfor behandling av sykdom. Kommunene fikk dermed tildelt mer ansvar og det ble et større fokus på frisklivssentraler. Gjennom frisklivssentraler tilbys blant annet kostholdskurset Bra mat-for bedre helse, og formålet med denne oppgaven er å se hvilken effekt dette kurset har på den eldre befolkningen. Problemstilling: Hvilken effekt har kostholdskurset Bra mat på kostholdsvaner og kunnskapsnivå hos en gruppe eldre mennesker? Metode: Åtte eldre deltakere gjennomførte en kursperiode ved frisklivstilbudet på Lovisenberg Omsorg+. Alle deltakerne besvarte et spørreskjema ved kursstart og kursslutt. Syv av dem tok i tillegg bilder med et engangskamera for å kartlegge matvaner. Ved kursslutt ble det gjennomført et fokusgruppeintervju med tre av deltakerne. Resultat: Resultatene viser at kostholdskurset Bra mat har en effekt på kostholdsvaner hos en gruppe eldre mennesker, i alle fall på kort sikt. Det som økte mest var inntaket av vann og grønnsaker, samt fisk og nøtter. Effekten på kunnskapsnivået var noe varierende. Kostholdskurset på omsorgssenteret var en sosial begivenhet for de eldre, noe kursene var lagt opp til. Flere av deltakerne hadde også blitt mer fysisk aktive ved endt kursperiode. Konklusjon: Gjennom denne oppgaven har vi sett at kostholdet er av stor betydning for eldres helse og at det er mulig å påvirke deres kostholdsvaner. Flere av deltakerne har blitt mer bevisste på hva de handler inn og spiser, noe som trolig kan tilsi at kunnskapsnivået har økt. Alle deltakerne har blitt i bedre fysisk form etter kursperioden og dette viser at små skritt kan gi forbedringer, også hos eldre. Nøkkelord: Frisklivssentral, eldre, Bra mat kurs, forebyggende helsearbeid, fysisk aktivitet, kosthold iii

5 Innholdsfortegnelse FORORD... ii SAMMENDRAG... iii 1 INNLEDNING Lovisenberg Omsorg Problemstilling TEORETISK BAKGRUNN Globale utfordringer Helsesituasjonen i Norge Eldre Folkehelsearbeid Frisklivssentraler Bra mat-for bedre helse Empowerment METODE OG UTVALG Innsamling av data Kvantitativ metode Spørreskjema Engangskamera Kvalitativ metode Fokusgruppeintervju Transkripsjon Rekruttering og utvalg Utforming av faktaark RESULTATER Spørreundersøkelse Måltidsvaner Kunnskapsnivå Fysisk aktivitet Endringer og evaluering Bildefunn Fokusgruppeintervju DISKUSJON Metodediskusjon ETISKE REFLEKSJONER iv

6 7 KONKLUSJON Veien videre LITTERATUR OVERSIKT OVER VEDLEGG... I v

7 1 INNLEDNING En av de største helseutfordringene verden står ovenfor i dag er ikke-smittsomme kroniske sykdommer, såkalte livsstilssykdommer (heretter omtalt som kroniske sykdommer), som diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, kreft og overvekt/fedme. Slike sykdommer står for over 60% av dødsårsakene i verden (World Health Organization [WHO], 2010). Norge er intet unntak. En av årsakene til at flere utvikler kroniske sykdommer er at befolkningen stadig blir eldre. Økende alder er ikke alene en årsak da levevaner og miljøfaktorer også spiller inn. Årsaksfaktorer som er viktige å nevne er det sosiale miljøet vi befinner oss i som kjønn, etnisitet, sosioøkonomisk status, individet, normer, forventninger i ulike grupper og samfunnslag (Helsedirektoratet [Hdir], 2011b). Andelen kroniske syke vil øke, blant annet fordi grunnlaget for disse sykdommene i de neste årene allerede er lagt, gjennom levevaner for år siden og dels gjennom dagens helseatferd (Hdir, 2010). Forskning viser at det både er rimeligere og enklere å forebygge enn å behandle, og at endring av kosthold og levevaner har langt større betydning i det forebyggende arbeidet enn i behandling av sykdom. Den økende utbredelsen av kroniske sykdommer øker derfor behovet for mer forebyggende helsearbeid (Pedersen, Hjartåker & Anderssen, 2010). Den norske befolkningens helsetilstand er gjennomgående god og har vist en positiv utvikling i etterkrigstiden. I denne perioden har helsetjenesten i landet blitt kraftig utbygd og Norge har i dag en av verdens beste helsetjenester og en levestandard som ligger i verdenstoppen (Hdir, 2010). Dette har ført til redusert sykelighet og flere leveår, samt en økt forekomst av kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, lungesykdommer og noen kreftformer. Overvekt og fedme, fysisk inaktivitet og mistrivsel er noen av årsakene til denne økningen (Sosial- og helsedirektoratet, 2007a). Samtidig ser man at ulikheter i makt, penger og ressurser skaper helseforskjeller i samfunnet, noe som vil prege folkehelsearbeidet de kommende årene (Hdir, 2010). Både for samfunnet og den enkelte eldre er det viktig at god helse, trivsel og funksjonsdyktighet bevares så lenge som mulig. Dette kan oppnås gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid, der et fokus på kosthold for opprettholdelse av god helse er viktig (Pedersen et al., 2010). 1

8 Det har vært en utvikling i det nasjonale folkehelsearbeidet og det har blitt utformet en rekke politiske tiltak og rapporter som peker mot et tverrsektorielt samarbeid, med mål om en endring i livsstil som igjen forebygger utviklingen av sykdom. I Stortingsmelding 16, Resept for et sunnere Norge, ble det rettet fokus mot tiltak som skulle tilrettelegge for livsstilsendringer blant befolkningen gjennom helsetjenesten. Regjeringen kom med en oppfordring om å innføre en Grønn resept ordning i samarbeid med fastlegene, der pasienter med høyt blodtrykk eller diabetes type 2 skulle få individuell og strukturert veiledning om kosthold og fysisk aktivitet. Ordningen var ingen suksess, ettersom legene savnet et sted å sende pasientene (St.meld. nr. 16 ( ), 2003; Kristiansen & Wisløff, 2003). I 2011 kom et nytt lovverk om folkehelse og kommunale omsorgs- og helsetjenester, samt en stortingsmelding om en ny nasjonal helse- og omsorgsplan. De nye dokumentene utgjorde et viktig skille i folkehelsearbeidet i Norge, og dokumentene var sentrale i utviklingen av Samhandlingsreformen. Reformen trådte i kraft 1. januar 2012, og satser sterkt på forebygging fremfor kun behandling av sykdom. Det er rettet et stort fokus mot et tverrsektorielt arbeid, og ansvaret er lagt mer på hver enkel kommune fremfor staten alene (St.meld. nr. 47 ( ), 2009). I sammenheng med Grønn resept-ordningen og som et ledd i Samhandlingsreformen og ny folkehelselov, ble det utviklet en Frisklivsresept som henviser pasienter videre til en frisklivssentral (Kallings, 2010). Arbeidet med ernæring for eldre er politisk forankret i stortingsmeldinger og handlingsplaner (St.meld. nr. 25 ( ), 2006; Departementene, 2007). Det er positivt at myndighetene fremhever viktigheten av ernæring hos eldre, og setter dette på agendaen. Det er dog ikke nok å kunne dette i teorien, da det også må gjennomføres i praksis. 1.1 Lovisenberg Omsorg+ Lovisenberg Omsorg+ ligger i bydelen St. Hanshaugen i Oslo kommune og består av omsorgsleiligheter for beboere over 67 år med behov for en egnet bolig. Beboerne har blant annet tilgang til et aktivitetssenter, en kafé og et treningsrom. Den 29. oktober 2013 startet det et Frisklivskurs på Lovisenberg Omsorg+ som gikk over seks kursdager, og bestod av kostholdskurset Bra mat samt en time fysisk aktivitet. Foredragsholderne var studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus som gikk siste året på bachelor i Samfunnsernæring, og en fysioterapeut ved senteret hadde ansvar for trening med deltakerne. Kurset er en del av bydelens frisklivstilbud og drives av en fysioterapeut som er 2

9 ansatt i kommunen. Kurset var en suksess, og leder for frisklivstilbudet var godt fornøyd med studentene. De ville derfor inngå et samarbeid med Høgskolen til neste kursstart også. På bakgrunn av dette ble det lagt ut et forslag til bacheloroppgave som omhandlet frisklivstilbudet og kostholdskurs for eldre. Vi har i denne sammenheng vært foredragsholdere på kostholdskurset ved vårens frisklivstilbud. 1.2 Problemstilling Det er få studier som belyser hvordan kostholdskurs påvirker eldres matvaner og kunnskapsnivå. Hensikten med oppgaven er derfor å se om kostholdskurset Bra mat påvirker eldres matvaner og kunnskapsnivå. Det er også interessant å høre hva deltakerne selv syntes om kursene, og om de selv føler at de har gjort noen kostholdsendringer som et resultat av kursene. På bakgrunn av dette vil det videre arbeidet ha til hensikt å belyse følgende: Problemstilling: Hvilken effekt har kostholdskurset Bra mat på kostholdsvaner og kunnskapsnivå hos en gruppe eldre mennesker? 3

10 2 TEORETISK BAKGRUNN Gjennom dette kapittelet presenteres oppgavens teoretiske perspektiver. Vi kommer først til å presentere litt om de globale helseutfordringene, før vi går inn på helseutfordringer i Norge og hos den eldre befolkningen. Videre presenteres teori om folkehelsearbeid og frisklivssentraler, hvor begrepene helse og empowerment samt andre sentrale begreper vil bli nærmere omtalt. 2.1 Globale utfordringer Verden vi lever i er i stadig endring, og økt globalisering har ført til store endringer i helsetilstanden til befolkningen (Hdir, 2010). Infeksjonssykdommer som malaria og AIDS er fortsatt hovedårsaken til død i flere land og hver dag dør tusenvis av mennesker av sykdommer som kunne vært forebygd (Boutayeb, 2006). Samtidig ser man en økning i antall overvektige/fete og kroniske sykdommer som diabetes type 2 og kols har blitt de nye folkesykdommene. Det antas blant annet at kols vil være den tredje største dødsårsaken i verdenssammenheng i 2020 dersom utviklingen fortsetter de kommende årene (St.meld. nr. 47 ( ), 2009). I mange lav- og middelinntektsland kan man i dag derfor se en dobbelbyrde som vil si at underernæring og overvekt/fedme lever side om side, enten det er i et land eller i en familie. Noen av årsakene til dette er en økt tilgjengelighet av billig og næringsfattig mat som prosessert mat 1, brus og snacks, samt påvirkning fra miljøet vi lever i og sosiale ulikheter i samfunnet (WHO, 2013). 2.2 Helsesituasjonen i Norge Det har vært en positiv utvikling i helsetilstanden i Norge i etterkrigstiden (Hdir, 2010). Før døde man av fattigdomsrelaterte sykdommer som tuberkulose og spedalskhet, og epidemier herjet landet og tok tusenvis av liv (Folkehelseinstituttet [FHI], 2010a). Fra 1800-tallet begynte den generelle dødeligheten å gå ned. Dette skyldtes blant annet bedre ernæring og levekår for folk flest, i tillegg til hygieniske og smittebegrensende tiltak og endring av ammevaner. På 1900-tallet fortsatte forbedringen av folkehelsen. Den gjennomsnittlige levealderen økte med 25 år i løpet av århundret og fattigdomsrelaterte sykdommer forsvant. Man så derimot en kraftig økning av alvorlige kroniske sykdommer, som rammet flest menn og eldre (Mæland, 2010). Denne økningen skyldtes først og fremst en bedret velstand og det 1 Mat rik på fett, sukker og salt 4

11 var spesielt hjerte- og karsykdommer som tok mange liv. Dødeligheten av kroniske sykdommer har sunket siden 1970-tallet og har bidratt betydelig til den økningen man har sett i levealderen (Mæland, 2010). Selv om dødeligheten av kroniske sykdommer har gått ned, viser dødsårsaksstatistikken fra folkehelseinstituttet og statistisk sentralbyrå at hjerte- og karsykdommer og kreft var de sykdommene som tok flest liv i 2012 (FHI, 2013). Hjerte- og karsykdommer rammer spesielt de eldre, og i utviklede land står hjerte- og karsykdommer for rundt 75% av alle dødsfall for personer over 65 år (Knoops et al., 2004). Det at stadig flere lever lengre er en av årsakene til at andelen kronisk syke øker, og vil fortsette å øke så lenge levealderen holder seg høy. En annen årsak er at den medisinske behandlingen har forbedret seg, slik at man nå kan leve lengre med kroniske sykdommer. I et folkehelseperspektiv fremstår denne epidemien av kroniske sykdommer som bekymringsfullt. Det er derfor viktig at man i framtiden klarer å forebygge flere av de tilfellene som nå havner i behandlingsapparatet (FHI, 2010a). Psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser er noen av dagens største helseproblemer. Angst og depresjon er blant de psykiske lidelsene som rammer flest. Demens er den vanligste og mest alvorlige psykiske lidelsen hos eldre og forekomsten øker sterkt med økende alder. Demens kjennetegnes ved at det oppstår omfattende svikt i flere hjernefunksjoner, og er en fellesbetegnelse for flere typer sykdommer (FHI, 2010b). Den vanligste typen demens er Alzheimers, der de første symptomene er hukommelsessvikt (Otaegui-Arrazola, Amiano, Elbusto, Urdaneta & Martínez-Lage, 2013; FHI, 2010b). Grunnet økt levealder i befolkningen vil også antall eldre med demens øke. Det er beregnet at forekomsten vil øke fra i dag til det dobbelte i løpet av noen tiår (Sosial- og helsedirektoratet, 2007b). Eldre rammes også hyppigere av muskel- og skjelettlidelser, og ved økt levealder vil forekomsten av osteoporose og slitasjegikt øke (Øverby et al., 2011). Overvekt og fedme rammer også de eldre og omlag 23% av 60-åringene er fete (FHI, 2010a). Forekomsten blant eldre er ujevnt fordelt mellom kjønnene og i aldersgruppen 75 år og eldre er det flere kvinner enn menn som er overvektige. Overvekt og fedme er assosiert med en rekke helseproblemer som høyt blodtrykk, diabetes type 2 og aterosklerose (Geissler & Powers, 2011). I 2014 kom Helsedirektoratet med nye anbefalinger for fysisk aktivitet. Anbefalingen for fysisk aktivitet for voksne er blitt endret fra minimum 30 minutter moderat aktivitet hver dag til minst 150 minutter med moderat fysisk aktivitet per uke. Samtidig anbefaler de å redusere sittestilling i alle aldersgrupper. I tillegg anbefales det at eldre gjør øvelser som fører til økt 5

12 muskelstyrke, to eller flere ganger i uken. Eldre med nedsatt mobilitet bør gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og forebygge fall (Hdir, 2014). Eldre mennesker har lettere for å brekke eller briste bein grunnet et skjørt skjelett. Slike skader kan føre til sykehusinnleggelse over korte eller lengre perioder og kan blant annet gi nedsatt livskvalitet (Lawrence & Worsley, 2007). Fysisk aktivitet har en rekke fysiske og psykiske fordeler og kan være med på å regulere kroppsvekten, styrke skjelettet, bedre humøret og avlaste symptomer på depresjon og angst, samt forebygge mot kroniske sykdommer (Lawrence & Worsley, 2007). 2.3 Eldre Når et menneske kan betraktes som eldre er uklart, og varierer fra person til person. Ofte settes aldersgrensen ved 65 år, men i høyt utviklede samfunn som de nordiske landene starter den biologiske aldringen normalt sett senere (Hessov & Jeppesen, 2012). Aldringsprosessen er progressive og irreversible biologiske endringer som resulterer i en økt risiko for kronisk sykdom, kognitiv- og funksjonssvikt. En sunn aldring er sett i sammenheng med en redusert risiko for å utvikle sykdommer og sykdomsrelatert uførhet og samtidig opprettholdelse av fysisk og mental funksjon. Det er også viktig å være en aktiv deltaker i livet sitt og omgås med andre mennesker (Lawrence & Worsley, 2007). Aldringsprosessen påvirker den enkelte av oss forskjellig, og livsstilsvaner som kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og alkohol påvirker hvor raskt denne prosessen går (Hessov & Jeppesen, 2012). Mye skjer med kroppen når man blir eldre og vi vil videre ta for oss noen av de viktigste problemene relatert til alderdom. Både kvaliteten og kvantiteten på kosthold synker med økende alder og en av årsakene til dette kan være at smakssansene svekkes med alderen. Dette er sett på som et stort problem i forhold til underernæring, og problemet ser ut til å være større hos menn enn kvinner (Lawrence & Worsley, 2007). Eldre mennesker er spesielt utsatt for væskemangel, både fordi de har lavere kroppsvekt og fordi tørstefølelsen kan være redusert. Kroppen vår er avhengig av tilstrekkelig tilførsel av vann da det har livsviktige funksjoner i kroppen, som å regulere kroppstemperaturen og bidra i fordøyelsen, absorpsjonen og transporten av næringsstoffer (Pedersen et al., 2010). En nedgang i aktivitetsnivået er vanlig ved økt alder, noe som kan resultere i redusert muskelmasse og svakere beinbygning. Osteoporose, eller beinskjørhet, karakteriseres som en reduksjon i beinmassen og gir en økt risiko for beinbrudd. Dette er et utbredt problem blant eldre kvinner verden over, men man ser 6

13 en økende forekomst hos menn (Lawrence & Worsley, 2007). Norge er i verdenstoppen når det kommer til forekomsten av osteoporose og det er kvinner og menn i Oslo som er hardest rammet (FHI, 2004; St.meld. nr. 16 ( ), 2003). Det er spesielt lårhalsbrudd som er et problem i de nordiske landene og rundt 9000 personer rammes av dette årlig. Et utilstrekkelig inntak av energi, vitamin D og kalsium, i tillegg til mangel på fysisk aktivitet, er sett på som risikofaktorer for osteoporose. Andre faktorer er undervekt, tobakk og arv. Dette er derfor faktorer man burde være oppmerksomme på i arbeidet med eldre (Legeforeningen, 2001). Metabolske og fysiologiske endringer relatert til aldring setter eldre mennesker i større risiko for å utvikle mangelsykdommer. Underernæring er et problem hos den eldre generasjonen, som oppstår når energiinntaket er lavere enn energiforbruket over tid og kroppen må bruke eget muskel- og fettvev som energikilde (Hessov & Jeppesen, 2012). Flere har også mangel på viktige næringsstoffer som vitamin D, kalsium, vitamin B6, B12 og protein (Lawrence & Worsley, 2007). Man har sett en rekke risikofaktorer for underernæring, blant annet et lavt inntak av frukt og grønnsaker, lite variasjon i kostholdet, lite kunnskap om mat og helse, sosial isolasjon og ensomhet. Underernæring rammer ofte eldre på sykehus og sykehusoppholdet kan føre med seg ytterligere vektreduksjon (Geissler & Powers, 2011; Hessov & Jeppesen, 2012). Underernæring hos eldre kan føre med seg uheldige konsekvenser, som langsommere bedring fra perioder med sykdom, redusert immunforsvar, økt sykelighet og dødelighet, samtidig er det ekstremt kostbart for helsesystemet (Lawrence & Worsley, 2007). Det er vist at bruttonasjonalprodukt vil gå ytterligere opp i Norge de kommende årene dersom utviklingen fortsetter i samme retning (St.meld. nr. 25 ( ), 2006). Studier fra andre europeiske land viser også at legemiddelkostnadene vil øke med 0,5% per år grunnet et økende antall eldre og at man dermed må regne med økte kostnader innen pleie- og omsorgstjenesten (Hdir, 2013). Selv om underernæring er et reelt problem hos eldre er det fortsatt for lite kunnskap om dette blant helsepersonell og få land har dette på den politiske agendaen (Lawrence & Worsley, 2007). I den eldre befolkningen har antall friske eldre økt. Mye tyder på at flere 85-åringer både lever lengre enn før og mestrer hverdagsaktiviteter bedre enn tidligere generasjoner (FHI, 2010a). Funksjonsnivået til de eldre er høyere i dag enn tidligere og man har sett at dersom man lever i funksjonsvennlige omgivelser og har god evne til å mestre funksjonstap og sykdom, kan man klare seg lengre uten hjelp og behandling (Mæland, 2010; FHI, 2010a). I utviklede land er det også gruppen 85 år og eldre som de siste tiårene har hatt raskest vekst blant 7

14 befolkningen. Selv om denne gruppen er friskere enn før er det viktig å påpeke at de fortsatt er svært utsatt for sykdom og uførhet. Også gruppen eldre med annen kulturell bakgrunn vil øke grunnet en høy innvandring (FHI, 2010a; Statistisk sentralbyrå, 2014). Fremtidens brukere av omsorgstjenesten vil derfor representere et større kulturelt mangfold (St.meld. nr. 25 ( ), 2005). WHO kom i 2002 ut med Active ageing policy framework som identifiserte og samlet sentrale begreper for en produktiv og sunn aldring. De kom frem til at den ideelle situasjonen vil være når uførhet og sykelighet oppstår kun i en kort periode før døden, slik at eldre kan leve et langt og friskt liv med verdigheten i behold (Lawrence & Worsley, 2007; WHO, 2002). 2.4 Folkehelsearbeid Folkehelse omhandler befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i befolkningen. Begrepet beskriver helse, levevaner, sykelighet og dødelighet, samt helserisiko og beskyttelsesfaktorer for helse i ulike befolkningsgrupper. I ulike befolknings- eller samfunnsgrupper finner man ulike problemer og tiltakene som iverksettes må derfor rettes mot de problemene man ser i den gitte gruppen (Øverby et al., 2011). Det finnes flere faktorer som påvirker helse og ofte blir en såkalt biopsykologisk modell brukt (Figur 1). Modellen hevder at helse er bestemt og definert av et samspill av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. I sentrum av modellen vises de arvelige faktorene, som alder, kjønn og biologi. Deretter følger de individuelle livsstilsfaktorene, som kosthold, fysisk aktivitet og tobakksvaner. Neste nivå er individets sosiale nettverk, som etterfølges av levekårsfaktorer. Det siste nivået er samfunnsmessige forhold, som sosioøkonomiske og kulturelle betingelser. Det er viktig å presisere at alle de ulike faktorene og nivåene påvirker hverandre og kan virke både positivt og negativt på individers helse. Tiltak for å bedre folkehelse bør derfor rettes mot de ulike faktorene. Tiltakene kan blant annet være knyttet til oppvekst- og levekårsforhold, som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysisk aktivitet, ernæring, tobakk og alkohol- og annen rusmisbruk (Øverby et al., 2011; Hdir, 2011b). 8

15 Figur 1. Faktorer som påvirker helse (Øverby et al., 2011). Som sett i figur 1 har handlinger, vaner og levesett stor innflytelse på menneskers helse. Slike levevaner kan forlenge livet og gi flere leveår uten sykdom. Sunne levevaner kan også gi en bedre livskvalitet og økt funksjonsevne. Det å motivere folk til å leve sunt og ha sunne levevaner er derimot ikke alltid like enkelt. En årsak kan være at en sunn livsstil ofte kommer i konflikt med ønsket om å leve godt (Mæland, 2010). Individuelle, sosiale og samfunnsmessige faktorer kan også påvirke endringsprosessen. Det er derfor viktig med motivasjon, opplevelse av mestring og sosial støtte for å lykkes med livsstilsendringer (Hdir, 2011a). Hvorvidt noe kan betraktes som et folkehelseproblem eller folkehelseutfordring bør vurderes ut i fra hvor mange som er rammet, hvor alvorlig problemet er, hvilke konsekvenser det har på individ og samfunn, og hvilke muligheter man har for å gjøre noe med problemet (Øverby et al., 2011). For å bedre folkehelsen drives folkehelsearbeid, som blir definert av Helsedirektoratet som mf nnets tot le inns ts for å opprettholde bedre o fremme befol nin ens helse ennom å s e e f torer som medf rer helserisi o, og styrke faktorer som bidr r til bedre helse (Helsedirektoratet, 2011a). Helse er et sentralt begrep i folkehelsearbeidet. Begrepet kan være vanskelig å definere og det finnes derfor flere ulike definisjoner. Den klassiske definisjonen av helse er gitt av WHO: Helse er en tilst nd f llstendi fysis psykisk og sosialt velbefinnende og ikke bare fr ær sy dom o s het (Mæl nd 2010). Definis onen h r blitt ritisert for å ære 9

16 topis eller ennomf rli. WHO h r derfor o så bes re et helse som e nene til å nne leve et økonomisk og sosialt prod ti t li som ir et bredere perspe ti på helsebe repet (Mæland, 2010). Helse kan også sees på som fravær av sykdom og er sett ut i fra et sykdomsforebyggende perspektiv. Det har vært mye diskusjon rundt denne måten å se helse på, da flere kan oppleve god helse samtidig med sykdom (Mæland, 2010). I folkehelsearbeidet må man derfor se helse i et større perspektiv, da begrepet har flere betydninger. Folkehelsearbeid kan deles inn i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Det kan være vanskelig å skille mellom begrepene, da de ofte overlapper hverandre i ulike situasjoner. Sykdomsforebyggende arbeid tar ofte utgangspunkt i konkrete sykdommer eller problemer og vil forhindre at sykdom oppstår ved å påvirke kjente risiko- og beskyttende faktorer (Øverby et al., 2011). Helsefremmende arbeid er derimot tiltak som bedrer livskvaliteten, trivselen og muligheten til økt kontroll over faktorer som påvirker helse (Mæland, 2010; Øverby et al., 2011). I 1986 ble den første internasjonale konferansen om helsefremmende arbeid holdt i Ottawa, Canada, der de utarbeidet Ottawa-charteret. Her defineres helsefremmende arbeid som prosessen som setter fol i st nd til å få t ontroll o er o forbedre sin helse (Mæland, 2010). Ottawa-charteret har dannet mye av grunnlaget for det helsefremmende arbeidet som drives i dag og har gjort det tydelig at man må jobbe tverrsektorielt, som i organisasjoner, skoler, kommuner og fylker (Øverby et al., 2011). I Ottawa-charteret ble også begrepet Health promotion satt et stort fokus på. Begrepet, som på norsk kan oversettes til folkehelsearbeid, omfatter både det forebyggende og helsefremmende arbeidet (Oldervoll & Lillefjell, 2011). Det helsefremmende arbeidet har fokus på å styrke helse blant folk etter en salutogen tilnærming 2 (Mæland, 2010). Dette kan gjøres ved å opplyse folk om hvilke helsemessige konsekvenser de valgene de tar har, slik at de kan bli ansvarlige for egen helse. Charteret beskriver også fundamentale forhold og ressurser til en god helse som blant annet fred, utdanning, mat, inntekt og likheter i samfunnet (WHO, udatert). Ottawa-charteret har også påvirket folkehelsearbeidet i Norge, og i 1993 kom Stortingsmelding nr. 37 Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid ut. Meldingen viste viktigheten av å drive forebyggende helsearbeid fremfor kun behandling av sykdom (Sosial- og helsedepartementet, 1993). Nye utviklingstrekk i samfunnet har gitt nye 2 Læren om det som fremmer god helse 10

17 helseutfordringer og regjeringen kom derfor med en ny stortingsmelding i Stortingsmeldingen Resept for et sunnere Norge viser igjen viktigheten av helsefremmende og forebyggende arbeid i kampen mot de helseproblemene samfunnet står ovenfor. WHO har vist at en tredel av den samlede sykdomsbyrden i utviklede land skyldes de fem risikofaktorene høyt blodtrykk, kolesterol, overvekt, tobakk og alkohol. På bakgrunn av dette ønsket regjeringen å gi folkehelsearbeidet et løft. Målet er et sunnere Norge gjennom en politikk som bidrar til flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn (St.meld. nr. 16 ( ), 2003). Regjeringen anbefalte i Resept for et sunnere Norge å styrke det forebyggende fol ehelse rbeidet ed å se på den store helsepoliti en som omh ndler åre e ne l o hvordan man innretter samfunnet innenfor en rekke områder. Dette kan gjøres ved at politikken også tar ansvar for å påvirke fremtidige behov og utfordringer. Ved å forebygge mer kan man reparere mindre (St.meld. nr. 16 ( ), 2003). Stortingsmeldingen peker på overvekt og diabetes type 2 som viktige folkehelseproblemer, og at dette er noe man må få gjort noe med. For å bedre folkehelsen viser rapporten derfor til fire hovedstrategier. En av strategiene er å forebygge mer for å reparere mindre, og det ble foreslått å øke den fysiske aktiviteten blant befolkningen, samt å bedre kostholdet. Stortingsmeldingen inneholdt også forslaget om Grønn resept-ordningen. Dette var en resept fastlegene kunne dele ut til pasienter de mente hadde behov for livsstilsendringer. På denne måten kunne fastlegene være med på å motivere pasientene sine til mer fysisk aktivitet og et bedre kosthold (St.meld. nr. 16 ( ), 2003; Kristiansen & Wisløff, 2003). Resepten ble ikke godt mottatt blant fastlegene og en oppfølgingsstudie i 2005 viste at legene savnet et henvisningssted for pasientene (Bringedal & Aasland, 2005). Flere leger påpekte at de opplevde det som en unødvendig byråkratisering og at ordningen traff feil pasientgruppe. Grønn resept ble på grunnlag av disse vurderingene sett på som en mislykket ordning på det daværende tidspunktet. Dette la hovedgrunnlaget for opprettelse av frisklivssentraler og frisklivssresepten (Bringedal & Aasland, 2005). Det var i forbindelse med Samhandlingsreformen at Helsedirektoratet først anbefalte etablering av frisklivssentraler i alle landets kommuner. Samhandlingsreformen er forankret i to lover; Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. Begge lovene legger vekt på helsefremmende- og sykdomsforebyggende arbeid (Hdir, 2011b). Formålet med Folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Loven skal danne et grunnlag for bedre samordning av 11

18 folkehelsearbeid på tvers av sektorer og gir kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter ansvaret for å fremme folkehelsen. Fylkeskommuner og kommuner har imidlertid ansvaret for å ha en oversikt over helsetilstanden i befolkningen, samt en oversikt over positive og negative faktorer som har betydning for helsen. Loven bygger på fem prinsipper; utjevning, helse i alt vi gjør, bærekraftig utvikling, føre-var-prinsippet og medvirkning (Folkehelseloven, 2012). Dersom et individ opplever sykdom, er det viktig at kommunen har tilbud om behandling og pleie med kort ventetid i nærheten av personen. Det er her Helse- og omsorgstjenesteloven kommer inn. Loven inneholder regler om kommunens overordnende ansvar for helse- og omsorgstjenesten til alle som oppholder seg i kommunen, også for de som kun oppholder seg midlertidig, som ved ferier eller innsatt i institusjoner. Loven vektlegger kommunens plikt til å yte tjenester som fremmer helse og søker å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Helsedirektoratet mener at frisklivssentralene er et viktig bidrag i dette arbeidet (Helse- og omsorgstjenesteloven, 2003; Helsedirektoratet, 2011a). 2.5 Frisklivssentraler Etablering av frisklivssentraler bygger på Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere Norge (St.meld. nr. 16 ( ), 2003), og er ett ledd i det nasjonale folkehelsearbeidet. Frisklivssentraler blir definert av Helsedirektoratet som: En kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til levevaneområdene. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse (Hdir, 2011a). Frisklivssentraler er en helse- og omsorgstjeneste som om lag 165 kommuner tilbyr i dag, hvor antallet forventes å øke. Frisklivssentraler skal gi tilbud til personer med behov for å endre levevaner gjennom veiledning og tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedret kosthold og eventuelt tobakksavvenning. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre 12

19 levevaner grunnet en økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdommer eller lidelser relatert til levevaner. Frisklivssentraler kan bidra til å redusere for tidlig død grunnet kroniske sykdommer og hindre eller utsette medikamentell behandling (Hdir, 2011a; St.meld. nr. 16 ( ), 2003). Leger, NAV eller helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten kan dele ut en frisklivsresept til personer de mener kan ha behov for et slikt tilbud, og henvise de videre til en frisklivssentral i nærheten. Frisklivsresepten gir personer et tilbud om et strukturert veilednings- og oppfølgingstilbud der innholdet tilpasses ut i fra den enkeltes behov, ønsker og muligheter. Oppfølgingsperioden varer i 12 uker og fungerer som et virkemiddel til å nå personer eller grupper i samfunnet som trenger hjelp til livsstilsendringer. Personer kan også på eget initiativ oppsøke frisklivssentraler og sentralene fungere derfor også som et lavterskeltilbud (Hdir, 2011a). Frisklivssentralene har fokus på helsefremmende arbeid og mestring ved bruk av en salutogen tilnærming for å fremme god helse. Fokuset rettes mot faktorer som fremmer helse og mestring, og det er individet selv som skal være den aktive og eier av endringsprosessen (Hdir, 2011a). Begrepet empowerment er sentralt i arbeidet ved frisklivssentralene, noe vi beskriver nærmere nedenfor. Det er utarbeidet to veiledere for kommunale frisklivssentraler. I 2011 kom den første Veileder for kommunale frisklivssentraler - Etablering og organisering. En revidert utgave kom i Veilederne gir anbefalinger for både etablering og organisering av kommunale frisklivssentraler. Slike veiledere er ment for kommuner og fylker som ønsker å opprette en frisklivssentral eller videreutvikle eksisterende frisklivssentraler (Hdir, 2011a) Bra mat-for bedre helse Frisklivssentraler skal hjelpe og støtte deltakerne med å gjøre varige kostholdsendringer som kan gi bedre helse, forebygge sykdom eller hindre en videre utvikling av en sykdom. Oppfølging med hensyn til kosthold kan blant annet skje gjennom kurset Bra mat-for bedre helse. Kurset er et inspirasjonskurs for endring av levevaner med hensyn til matvaner og m t re l b sert på de n s on le ostrådene. K rset b serer se på mottoet små s ritt store forbedrin er (Hdir 2011 ). 13

20 2.6 Empowerment Det engelske begrepet empowerment står sentralt i det helsefremmende arbeidet (Mæland, 2010). Empowerment går ut på at vi mennesker, enten på system- eller individnivå, må få større innflytelse og kontroll over de forholdene som påvirker vår egen helse. På individnivå handler det om å se på folk som aktive samarbeidspartnere, slik at de kan ha en innvirkning på arbeidet som gjøres etter deres behov og ønsker (Mæland, 2010). På systemnivå handler det om samfunnets plikter og rettigheter overfor enkeltmennesket gjennom offentlig og private velferdstilbud. Det er vel så store utfordringer ved å fokusere på endringer i samfunnet som påvirker helse negativt, som å fokusere på å motivere og stimulere enkeltindivid til gode livsstilsendringer. Et fokus på sammenhengen mellom både system- og individnivå er derfor viktig (Øverby et al., 2011). Det at individet selv skal ta ansvaret for nødvendige endringer og oppnå motivasjon og mestring, står også sentralt i begrepet empowerment. I veilederen for frisklivssentraler legger de derfor vekt på at det er individet selv som skal være den aktive og eier av den endringsprosessen hun/han skal gjennom (Hdir, 2011a). 14

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2012 Matvaner hos aktive eldre Ida Synnøve Bårvåg Grini Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse ii Forord Tema aktive eldre har vært mer spennende

Detaljer

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap «Det fellesskapet du møtte hver gang på trening bidro til at du ville bli med på alt» En kvalitativ studie om eldre menns erfaringer av å delta i en systematisk styrketrening Linn Jeanette Sannes Master

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Luella Skogsholm og Helena Johnsen Veileder: Anne Grethe Kydland Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2 Nurses guiding

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER.

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. Møyfrid Løvbrekke Juni 2010 Masteroppgave i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen RAPPORT 2012/5 Folkehelsearbeid Matlyst gir Livslyst - de gode tiltak Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

«Aktiv på dagtid» i Oslo

«Aktiv på dagtid» i Oslo «Aktiv på dagtid» i Oslo En undersøkelse av deltakernes erfaringer ÅSE STRANDBU ØRNULF SEIPPEL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2011 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Bolig og sosial ulikhet i helse Politikk for mennesker og marked

Bolig og sosial ulikhet i helse Politikk for mennesker og marked Åshild Leirset Bolig og sosial ulikhet i helse Politikk for mennesker og marked Masteroppgave i helsevitenskap Trondheim 15. mai 2013 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt Arbeidsrapport nr, 6-1998 Maria A. Guzmán og Unni Kjærnes En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt SIFO 1998 Arbeidsrapport nr. 6 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Bacheloroppgave SAE00 Sykepleie Sykepleie til pasienter med diabetes type 2 Merete Morch Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Molde, 19 Mai 2009 Publiseringsavtale Tittel på norsk: Sykepleie til

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer