Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. Knud B. Landmark Furulundtoppen 19, 0282 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. Knud B. Landmark. Knud_landmark@hotmail.com, 91 70 20 16. Furulundtoppen 19, 0282 Oslo"

Transkript

1 TelomererogTelomerasevedaldringogvedenkeltesykdommer av KnudB.Landmark Furulundtoppen19,0282Oslo og AmundEvensen Strandveien80,9007Tromsø Kull årsoppgaveiStadiumIV Profesjonsstudietimedisin,Universiteteti Tromsø Veiledere: KnudH.Landmark,professoremeritus,dr.med.,UniversitetetiOslo ØrjanOlsvik,professorikliniskmikrobiologi,UniversitetetiTromsø Nøkkelord:Telomerer,Telomerase,Aldring,Kardiovaskulærsykdom,Kreft.

2 Innholdsfortegnelse I.Sammendrag 3 II.Introduksjon 4 III.Metodeogmateriale 7 IV.Resultater 7 A.Effekteravtelomererogtelomerasepåaldring 7 1.Dyreeksperimentellestudier 7 2.0Humanestudier 8 2.1Telomerlengdesomenmitotiskklokke Faktorersombestemmertelomerlengdeibefolkningen13 2.3Telomerlengdesombiomarkørpåaldring 14 B.Telomererogtelomerasevedforskjelligesykdomstilstander 21 1.Kardiovaskulæresykdommer 21 2.Kreft ogblodsykdommer 29 3.Autoimmunesykdommer 39 4.Progeroidsyndrom 41 5.DemensogAlzheimerssykdom 45 6.Andresykdommer 45 C.Intervensjonerrettetmottelomererogtelomerase 47 V.Konklusjon 49 VI.Litteraturliste 50 VII.Figurtekster 54 VIII.Ordliste 58 IX.Englishsummary 59 2

3 I.Sammendrag Denstoreøkningenpåfokusrundttelomererogtelomerasesinnvirkning påmenneskersbiologi,ogdetfaktumatdetteeretforholdsvisnytt forskningsfeltiethistoriskperspektiv,erbakgrunnenfordenneoppgaven. Metodeogmateriale:grunnlagetfordenneoppgaveneretikkesystematisklitteratursøkiPubMedsamtetskjønnsmessigutvalgav eksisterende,relevanteartikler. TelomerererkorteDNA sekvenserpåendenavhumanekromosomer,som beskytterkromosomendeneoghindrertapavfunksjoneltdna. Telomereneforkortesvedhvercelledeling,ognårtilstrekkeligantall telomererblirkritiskkorte,triggescellulæraldringellerapoptose. Telomerforkortningerassosiertmedakselerertaldringogøktdødelighet fraenrekkesykdomstilstander,deriblantkardiovaskulære,autoimmuneog progeroidesykdommer,alzheimersdemens,kognitivsvikt,paranoid schizofreniogkreft. Enzymettelomerasebyggeropptelomerene,ogforhindrerdermed telomerforkortning.normaltuttrykkesimidlertidikketelomeraseihumane somatiskeceller,meni90%avkrefttilfellerertelomeraseaktivertog spillerdermedensværtviktigrolleikreftutvikling.ifremtidenkan intervensjonerrettetmotåhemmetelomerasetenkesåkunnebehandle kreftpådenenesiden,ogforhindrealdringvedåaktiveretelomerasepå denandreside. 3

4 II.Introduksjon TelomerererkorteDNA sekvensersomikkekoderforfunksjoneltdna.det vilsiattelomerenesbaserekkefølgeikkeergjenstandfordna replikasjon ellerrna syntese(1).telomereneslengdevariermye.avhengigav donoralder,vev,ogcellensreplikasjonshistorie,varierertelomerlengden hosmenneskermellom basepar(2). Telomerenefinnespåendenavkromosomeneogbeståravrepeterende sekvenseravnukleobasene:ttaggg(3).telomerenshovedfunksjonerå beskyttekromosomendeneoghindretapavfunksjoneltdna.telomerenes beskyttelseavdnaeternødvendigforåskillekromosomendenefradnabruddiselvegenomet.etsliktdna bruddigenometledertil cellesyklusarrestogdna reparasjon,ellerindusererapoptosenårskaden erforalvorligellerikkereparerbar.ikontrasttildna brudd,erdetikke ønskeligatkromosomendeneutløsertilsvarendedna skaderespons. Telomereneforhindrerinduksjonavenslikrespons,ogerenforutsetning foråopprettholdekromosomalstabilitet(4). Foråoppfyllesinbeskyttendefunksjonmåtelomererhaenvisslengde. Telomerbindendeproteinerbindermedhøyspesifisitettiltelomerer,oger avgjørendeforåstabiliseretelomerstrukturen.problemetmedtelomerer eratdeforkortesvedhvercelledeling,detsåkalte endereplikasjonsproblemettildna polymerase(4).måtentelomerer hindrertapavfunksjoneltdna,ersomfølger:foråkunneinitierednareplikasjonpå leadingstrand,måprimerenhaetseteåfestesegpå. PrimerenerenenkelttrådetbaserekkesomerstartstedetforDNAreplikasjonen.ÅrsakentilatdettrengsenprimereratDNA polymerase, enzymetsomlagerdnaet,kunkanleggenukleotider(beståendeaven base,enkarbonringogenfosfatgruppe)tilenalleredeeksisterende nukleotidrekkefølge,idettetilfelletprimeren.telomerenfungereraltsåfor setetderprimerenfesterseg(figur1).dersommantenkersegatprimeren skullefestesegpådetfunksjonellednaet,villedennekortedna biten 4

5 (somdna primerenfestersegpå)ikkeblireplikertvedcelledeling,og dermedvilledenhagåtttapt.den nye DNA trådenvillealtsåmangleen delavbasenesomdenopprinneligedna trådenhaddedersomtelomerer ikkefantes(5). Figur1 Kritiskkorte,dysfunksjonelletelomerergjenkjennessomDNA skadeog induserercellesyklussjekkpunkt,enmekanismedercellenundersøkerom denerklarforågåinninestefaseavcellesyklus.tosjekkpunkterharblitt identifiserttilåbegrensecellulærlevealdersomresponspå telomerdysfunksjon.detførstepunktet(førstemortalitetsstadium,m1) karakteriseresavenpermanentcellesyklusarrest.dettesjekkpunktetkalles cellulæraldring,ogavhengeravattumorsuppressorgenetp53aktiveres. DersomDNAetskades,kanp53initiereapotose,stoppecellesykluseller aktiveredna reparasjonsproteiner.humanefibroblasterentrercellulær aldringetter50 70celledelinger.Cellermedmutertp53kanomgåM1,og fortsetteåprolifereretiltrossforkritiskkorteogdysfunksjonelle telomerer.imidlertidvilvideretelomerforkortningledetilytterligere dysfunksjon,og2.sjekkpunkt(andremortalitetsstadium,m2)induseres. Dettestadietblirkaltkrise,eruavhengigavp53,ogerkarakterisertav massivkromosomustabilitetogcelledød.telomerforkorting,cellulær aldringogkrisebegrenserdenreplikerendelevealderentilceller,vedå virkesomentumorsuppressormekanisme.påenannensidekan 5

6 telomerdysfunksjonog sjekkpunkt,bidratilåutmattecellulærefunksjoner ogsvekkeopprettholdelseavorganerunderaldring(4). Gjennomsnittligtelomerlengdeerviståværeomvendtproporsjonalmed alder.mennharnoekorteretelomerlengdeennkvinner,ogforkortingen avtelomererskjerforterehosmennennhoskvinner,30mot20basepar perår,ogkanisåmåteværemedpååforklareattelomerlengdeeren indikasjonforbiologiskalder(3). SpesielleproteinererassosiertmedtelomeriskDNA:telomerase,terminalt restriksjonsfragment1(trf1)ogterminaltrestriksjonsfragment2(trf2). Telomeraseerenzymetsombyggeropptelomeren.Telomerasenbestårav tosubenheter:tert,(telomerasereversetranscriptase)somlagernye TTAGGG sekvenser,ogterc(telomerasernacomponent)somfungerer somrna malenfortelomersekvensene.trf1ogtrf2bindersegtil TTAGGG sekvensenepåtelomerenogdannerstoreproteinkomplekser somregulerertelomerlengde ogstruktur(figur2)(2,6).telomeraseer aktivtiembryogenesen,menundertrykkessåideflestesomatiskeceller medunntakavkjønnscellerogenkeltestamcellerogprogenitorceller(4). Figur2 6

7 III.Metodeogmateriale Grunnlagetfordenneoppgaveneretikke systematisklitteratursøki PubMedsamtetskjønnsmessigutvalgaveksisterende,relevanteartikler. IV.Resultater A.Effekteravtelomererogtelomerasepåaldring 1.Dyreeksperimentellestudier Studierpåmusmeddefekttelomerase,harvistdeførsteeksperimentelle bevispåatforøkttelomerforkortningkansvekkevedlikeholdavorganerog reduserelevealder.musbærerenhomozygotdelesjonaventenrnakomponententiltelomerase(terc / ),ellerdenkatalytiskesubenheten (TERT / ).Begge knockouts manglertelomeraseaktivitet,ogviserlik fenotype(fremtoningspreg)iresponspåtelomerforkortning.terc / mus medkortetelomerer,vistefenotypeforprematuraldring,somspesielt rammetorgansystemermedstorcelleomsetning.akselerertaldringhos dissemusene,korrelertemeddenøktefrekvensenavcellermedkritisk kortetelomererogfriekromosomender.aldrendemusmed dysfunksjonelletelomerervisteenatrofiavintestinaltepitelogavmiltens hvitepulpa,svekketb lymfopoeseogreduksjoniantallogfunksjonav hematopoetiskestamceller.viderehaddemuseneredusertevnetil organregenerasjon,samtredusertstressrespons(4). EksperimenterpåTERC / musavslørteatcellensindresjekkpunkterog forandringericellensytremiljøbidrartilreduksjonistamcellefunksjon. Cellesyklusinhibitorenp21eretprotein,hvisuttrykkreguleresavp53.p21 induserercellesyklusarrestsomresponspådna skade(studierpåhumane fibroblasterharvistatenoppreguleringavp21induserercellulæraldring somresponspåtelomerdysfunksjon).delesjonavp21forlengerlevealder hosterc / mus,utenåfremmeutviklingavkreft.denøktelevealderhos p21 / TERC / muskorrelerermedenforbedringistamcellefunksjonog 7

8 vedlikeholdavorganer.eksperimenteneviseratcellensindresjekkpunkter kanbegrensestamcellefunksjonogorganismenslevealder,somresponspå telomerdysfunksjon.videreindikererfunneneathemmingavcellensindre sjekkpunkter,kanværeetterapeutiskmålforbehandlingav aldersassosiertorgandegenerasjon(4). 2.0Humanestudier Populasjonsstudierviserateldremenneskerigjennomsnittharkortere telomererenndenyngrebefolkningen.kandetåforhindre telomerforkortning,væreviktigforåleveetlangtliv?hvistapav telomeriskdna(tdna)fortløpendekanerstattesvedhverreplikasjon,kan antalletcelledelingerteoretiskværeuendelig,ogingentegntilaldringvil fremkomme.imidlertideruendeligantallcelledelingerogsåenegenskap manserhoskreftceller.videreharmansettatikkeallemenneskerhar reduserttelomerlengdemedøkendealder.omlag1/3avdenaldrende befolkningenviseruforandretellerøkttelomerlengde.selvom signifikansenavdenneobservasjonenfortsattikkeerkjent,trornoen forskereatdettekanværeenutroliganti aldringsmekanisme,mensandre trordeterentidligindikatorforkreft.forattelomererskalforlenges, trengstelomeraseforåerstattedna sekvensenesomgårtaptved replikasjon.medaldringdeaktiverestelomerase,ogcellereproduksjoner ikkelengermulig.cellenesomikkedør,erdesomkanreplikeresuendelig antallganger,sliksomkreftceller.dissecellenemåhaaktivtelomerase.to aktuellespørsmålblirdaomdetermuligåkurerekreftvedådeaktivere telomerase,ogommankanforhindrealdringvedåaktiveretelomerase. Hvisforskerekanaktivereenzymettelomeraseihelekroppentileldre mennesker,kanmantenkesegatcellereplikasjonigjenfinnersted,men medfareforkreft(7). Denbegrensedereplikasjonskapasitetentilhumanefibroblasteri cellekulturerveletablert,ogharistorutstrekningblittbruktsommodell forcellulæraldring.iencanadiskstudiefra1990undersøktemaneffekten 8

9 avcelledelingogalderpåtelomeriskdna.tildettedyrketmanikketransformertehumanefibroblasterinvitroinntilcellulæraldringoppstod (nårnormalediploidecellermisterevnentilåvokseogdelesegmer),og medjevnemellomromblestørrelsenavterminaltrestriksjonsframent (TRF)bestemtmedSouthernblotanalyse(metodeforådetektereen spesifikkdna sekvensfradna prøve).trfkanbrukessommålpå telomerlengde.(8). Gjennomsnittligtelomerlengdebleredusertmedomlag2kilobaser(kb) vedkumulativepopulasjonsdoblinger,ogdentotalemengdentelomerisk DNAminket,noesomindikereretfaktisktap,ogikkebarerearrangeringav telomerer(figur3).studienantarattelomerlengdentilsomatiskecellerer omlag4kb,ogettappå2kbvilderforrepresentereettapavstoredeler avdenfunksjonelletelomerfunksjonen.dennetelomerforkortningen gjennomaidringhoshumanefibroblastericellekulturkanværesignifikant. Ettersomhvercelleinneholder92telomerer(2X46kromosomer)og distribusjonenavtelomerlengdeerstor,vilettapav2kbfraden gjennomsnittligelengdenkanskjekunnemedføreenstorøkningiandelen cellersommanglerttagggframinstentelomer.tapavbareentelomer kanforårsakepermanentcellesyklusarrestogkromosomalinstabilitet (CIN),somerkarakteristiskialdrendefibroblaster.CINinvolverer mutasjonersomgirtapellervinnavheleellerdeleravkromosomer,oger antattåværeentidlighendelseikarsinogenesen.istudienspekuleresdeti omtapetavtelomeriskdnaitaktmedaldringeninvitro,ogsåkan forekommenårsomatiskecellerdelerseginvivo,ogfremhevervidereat deterviktigåbestemmeeffektenavdonoralderogvevstypepå telomerlengde(8). 9

10 Figur3 Telomerlengdehosmenneskereristorgradgenetiskbestemt,menvi kjennerogsåtilenaldersavhengigforkortning.telomerlengdeerderfor blittlagtframsomenmarkørpåbiologiskaldring,ogerblittassosiertmed aldersrelatertsykdomsomforeksempelkardiovaskulærsykdom.imidlertid erdetuklartomtelomerlengdesombiomarkørforbestemtesykdommer skyldeskortetelomerervedfødsel,akselererttelomerforkortningilivet, ellerenkombinasjonavdeto.sammenhengenmellomoksidativtstressog inflammasjonpåtelomerforkortningstøttesidagavtverrsnittsstudier, mendettrengslongitudinellestudierformerpresiståkunnevurdere telomerforkortningogdensantatteeffektpåakselerertaldring.iteksten somfølgervilvisepånoenavideenesomdemeyeretal.presentererisin oversiktsartikkel(9). 10

11 Ideenomattelomererfungerersomenbiologiskklokkepåcellulærtnivå bleførstanerkjentdaalexeyolovnikovoppdagetatdna replikasjon medførteprogressivtelomerforkortning,detsåkalte endereplikasjonsproblemet.inormalesomatiskecellerlederdenne telomerforkortningentilkritiskkortetelomererogcellulæraldring,en tilstandkarakterisertavfraværavreplikasjonogbiokjemiskeforandringer. Detteforklarerobservasjoneneavatdeflestecellekulturerbarekan gjennomgåetbegrensetantalldelingerinvitro,kalt thehayflicklimit. ViderepåvirkestelomerforkortningavatreparasjonenavenkelDNA trådskadeassosiertmedoksidativtstress,ermindreeffektivitelomeriskdna enncentromeriskdna(dendelenavkromosometsombinder søsterkormatidenesammen).dettegjøratdna forkortningpåvirkesav bådeoksidativtstressogdencellulæreantioksidantkapasiteten(figur4)(2, 9). Figur4 11

12 Påorganismenivåervirkningenavtelomerlengdepådenkomplekse aldringsprosessen,førstogfremstvurdertgjennomepidemiologiske tverrsnittsstudier.ideflestetilfellerblirtelomerlengdentilperifere leukocytterbruktsomsystemisktelomerlengde,daobservasjonerstøtter atdennelengdenistorgradgjenspeilesiforskjelligvev.detsynessom systemisktelomerlengdereflektererfunneneinvitro,dadetien populasjonerenklarnegativassosiasjonmellomtelomerlengdei leukocytterogpersonenskronologiskealder.manantarderforat telomerlengdeiperifereleukocytterogsåinvivoerensystemiskmarkør forbiologiskalder.imidlertidertelomerlengdesombiomarkørfor systemiskaldringfortsattuavklart.denkausalesammenhengenviser mellomkritiskkortetelomererogcellulæraldring,holdernødvendigvis ikkestandpåorganismenivå.deterlikesannsynligatbiologiskeprosesser somliggertilgrunnforalderdom,ogsåpåvirkertelomerlengdesomen konfunderendefaktor.øktnivåavoksidativtstressoginflammasjonerde mestsannsynligeprototypenepåslikekonfunderendefaktorer(9). 2.1Telomerlengdesomenmitotiskklokke Detnåværendeparadigmetomtelomerfunksjon,erattelomererfungerer somenmitotiskklokkesomtellerantalletcelledelinger,oginitierer cellulæraldringnårenellerfleretelomerererkritiskkorte.somtidligere nevntkancellerunngåkritisktelomerforkortning,cellulæraldringog oppnåsågodtsomevigliv,vedåaktivereenzymettelomerase.denne egenskapenserviistamceller,kimcellerogideflestetilfelleravkreft.en farmakologiskaktiveringavtelomerasekanderfortenkesåværeenmulig terapimotaldersrelatertsykdommermedcellulæraldring.påenannen sideertelomeraseinhibitorerblittforeslåttsomennymulighetfor kjemoterapi.detteillustrererkompromissetmellomakselerertbiologisk aldring,ogrisikoforkreft(9). 12

13 2.2Faktorersombestemmertelomerlengdeibefolkningen Hosmenneskererarvestimerttilåståfor40%til80%avtelomerlengden. Nåværendebevispekermotattelomerlengdenedarvespaternalt.Paternal aldervedfødseleridentifisertsomenviktigfaktorfortelomerlengde.barn aveldrefedresynesåhalengretelomerer,noesomsamsvarermed tidligerefunnomatsædcellerstelomerlengdeøkermeddonoralder.etter fødselredusereslengdenpåtelomerenegradvismedkalenderår.hosbarn ertelomerforkortningsratenstørreennhosvoksne.selvomtelomerlengde vedfødselerlikmellomkjønnene,harvoksnemennigjennomsnittkortere telomererennkvinner(9).ifølgestatistisksentralbyråvilen26årgammel mannbosattiakershuskunneforventeåbli80årogtomåneder,enlike gammelkvinnebosattisammefylkevilkunneforventeåbli83årogni måneder(10).dettekanforklaresmedatmennharenhøyere telomerforkortningsrate.enforeslåtthypoteseeratmennigjennomsnitt erhøyereogstørreennkvinner,ogflerecelledelingererderfornødvendig foråoppnåogopprettholdedereskroppsstørrelse.dettekanværeen muligforklaringpåhvorformennigjennomsnittharkortereforventet levetidennkvinner(9). Sidentelomeraseaktiviteterhøyereogistørregradregulerthosbarni utvikling,vilspesieltpostnatalvektøkningværeviktig.denneteorien imøtekommerbarkerhypotesen,somsieratlaverefødselsvektvil predisponerebarnforaldersrelatertesykdommer,spesielthjerte og karsykdommer,dademåinnhentedenlavefødselsvektenitidligbarndom. Deleravdennehypotesensynesåværekorrekt,mentelomerenes medvirkningertvilsom.barnrundt5årsaldermedlavfødselsvektseruttil åhakorteretelomerer,mentverrsnittsstudierviseringenellerbare begrensetassosiasjonmellomtelomerlengdeogkroppstørrelsesenerei livet.detteerutilstrekkeligforåforklareforskjellenitelomerlengde mellommennogkvinner,ogtilåkobledenneforskjellenmed kjønnsforskjelleriforventetalder(9). 13

14 2.3Telomerlengdesombiomarkørpåaldring Somtidligerenevntertelomerlengdeblittlagtframsomenmarkørpå biologiskaldring,dadeterenklarnegativassosiasjonmellom telomerlengdeogpersonerskronologiskealder.detteblirstøttetavin vitro resultaterpåcellulæraldringogtelomerforkortningmedøkt kalenderår,ogytterligereforsterketavatmennharraskere telomerforkortningsrateennkvinner,somsamsvarermedforskjelli forventetlevealdermellomkjønn.detteharledettilmangestudiersom serpåmuligeassosiasjonenermellomtelomerlengdeogaldersrelaterte sykdommer.imidlertiderdetuklartomtelomerlengdesombiomarkørfor bestemtesykdommer,skyldeskortetelomerervedfødsel,akselerert telomerforkortningilivet,ellerenkombinasjonavdeto.menskorte telomerervedfødselførstogfremstergenetiskbestemt,avhenger telomerforkortningsratenmestsannsynligavsamspilletmellomgenetikk oglivsstil.detteledertilfleremuligescenariersomkanforklare biomarkørrollentilsystemisktelomerlengdeialdersrelatertsykdom,der forskjelligesykdommerkanskjekreverforskjelligemodeller.deterderfor viktigåforståforskjellenmellomsystemisktelomerlengdedaforeksempel iperifereblodleukocytter,ogfokaltelomerlengdeivev(9). Enteorigårpåataldringsomfenotypeerassosiert,kausaltellerikke,med oksidativtstress,inflammasjonellerandretelomerforkortningsfaktorer, menikkecellulæraldring.hvisdenneprosessenvirkerpåsystemisknivåi storgrad,kandetteresultereiatkorteresystemisktelomerlengde assosieresmedaldringsomfenotype.enobservasjonsomstøtterdenne mekanismeneratdeterobservertkorteresystemisktelomerlengdehos personermedosteoartrose,mestsannsynligsomfølgeavoksidativtstress ogkroniskinflammasjon(9). 14

15 Enannenteoriforeslårataldringsomfenotypefortrinnsvisbestemmesav engenetiskbestemttelomerlengdevedfødsel,utenatenakselerert telomerforkortningsrateertilstede.personeneerdapredisponertforat enaldersrelatertsykdomskaloppståsenereilivet.hvisdetteertilfelle,vil denhøyesynkronitetenmellomtelomerlengdeiulikevevvedfødsel, antydeattelomerlengdeiperifereleukocytterkanværeengodbiomarkør forfokaltelomerlengde.skjøntdettevilreflektereenkausalsammenheng mellomtelomerlengdevedfødseloglevealder(9). Endeligkanaldringsomfenotypeværeassosiertmedbådetelomerlengde vedfødselogakselererttelomerforkortning.dettebetyratdeterenkausal sammenhengmellomaldringsomfenotypeogcellulæraldring.der telomerlengdevedfødseleransvarligforenaldringsomfenotype,vildet væretelomerforkortningsratensombestemmervedhvilkepunktiliveten kritiskkorttelomerlengdevilblinådd,ogfenotypenoppstår(9). Sidenendrettelomerforkortningsrateresultereriforskjelligtelomerlengde, vilbarelongitudinellestudierværeistandtilåtilskriveviktighetenav telomerlengdeog/ellertelomerforkortningsrate,ogdermedkartlegge dynamikkentiltelomererogbetydningenavtelomerlengdesombiomarkør ialdringsomfenotype(9). Deflestehumanevevogorganervisersignifikanttelomerforkortningunder aldring,deriblantperifereblodceller,lymfocytter,nyreepitel,vaskulære endotelceller,hepatocytter,intestinaleepitelceller,lungeepitelcellerog muskler.noenfåorganerogvevviseringensignifikanttelomerforkortning underaldring.vedanalyseavhelorganbiopsiavhjernen,såmaningen signifikanttelomerforkortning,mendeteruvisstomenkelte subpopulasjoner,somhumaneneuronalestamceller,kanhaaldersrelatert forkortning.determuligatandrecelletypermedtelomerforkortning,kan påvirkehjernensfunksjonunderaldring.idenforbindelseserman lymfocyttermedunormaltkortetelomererhospasientermedalzheimers sykdom(4). 15

16 Viderekorrelererkortetelomereriperifertblodmeddårligutfallog restfunksjonetterhjerneslag.isamsvarmedsitthøyeuttrykkav telomerase,opprettholderkjønnscellerlangetelomerervedaldring. Imidlertidservientelomerforkortningistamcellerunderaldring,tiltross foruttrykkavtelomerase(riktignoklavenivåer).enteorierattelomerasei stamcellerbesørgerdenstoreproliferativekapasiteten,men telomerasenivåeterikketilstrekkeligforåopprettholdestabiletelomereri stamcellerslevealder.itrådmeddennehypotesen,erdettenkeligat telomerforkortningbidrartilaldersrelatertreduksjonistamcellefunksjon. (4). Telomerlengdenreduseresmedalderialtmitotisk(somgjennomgår celledeling)vevmedunntakavkimbanen(denveienarvestoffetoverføres fragenerasjontilgenerasjon)hvorlengdenopprettholdesavenzymet telomerase.pasientermedautosomaldominantdyskeratosiscongenita,en medfødtsykdommedprogeroidetrekk,bærerenmutasjonigenetsom koderforterc.dissepasienteneharkorteretelomerer,funnsomindikerer akselerertaldringogtidligdød,somregelavinfeksjonersekundærttil benmargsvikt.denkortestegjennomsnittligetelomerlengdeniblod DNA hosnormaleeldre,overlapperpasientermeddyskeratosiscongenitamed lengsttelomerlengde.videresamsvarertelomerlengdeniblodmedvevfor øvrigikroppenhospasientermeddyskeratosiscongenita(11). Meddettesomutgangspunkt,gjordeCawthonetal.enstudiederman ønsketåfinneutomkortetelomereriblod DNAvarassosiertmedøkt mortalitetsrateframultiplealdersrelatertesykdommer.foråundersøke dette,sammenlignetmantelomerlengdemedoverlevelseogdødsårsak hos143personersomhaddegittblodmellom Medio2002var 101dødsfallkjent,mensderesterende42personenebleundersøkti forholdtilnårdesistvarobservertilive.vedtidspunktforblodgivningvar alleforsøkspersonenemellom60 97år,ingenvarislekt,ogdehaddeikke enbestemtsykdomstilstand.vedåmålet/s ratio(telomere to single copy 16

17 generatio somerdemonstrertåværeproporsjonalmedgjennomsnittlig telomerlengdeiencelle)relativttilendna prøvereferanse,kunneman bestemmestørrelsenpåtrf,ogderetterberegnetelomerlengde tilnærmetiantallbasepar(bp).ettersomeldregjennomsnittligharkortere telomererennyngre,ogdetderforeruhensiktsmessigåsammenlikne telomerlengdehos60og97åringer,blepersoneneistudieninndelti6 grupperpåbakgrunnavaldervedblodgivning.gruppenebleogsådeltinn halvdelerogkvartilerpåbakgrunnavtelomerlengden.personenemed telomerlengdeinedrehalvdelisinaldersgruppebleslåttsammen,og deresoverlevelseblesammenliknetmedpersoneneidenøvrehalvdelen. Tilsvarendebleutførtfornedrekvartil,sammenlignetmedpersonenei øvre75%.detvaringenstatistisksignifikantforskjelligjennomsnittligalder mellomnedreogøvrehalvdelinnenforhvergruppe(p=0,894),ellernedre ogøvrekvartil(p=0,469).coxmodellenblebruktforåkontrollere variasjonerimortalitetsratesomskyldesaldersforskjeller,bådemellomog innadialdersgruppen(11). Telomerlengdenhospersonenevariertefra1930til4310bp,ogforhvert årfrablodgivningbleomkring14bptapt.mansåingensignifikantforskjell itelomerforkortningenmellommennogkvinner(p=0,645).kvinners telomerervar3,5%lengreennmennsetteraldersjustering,menfunnet varikkestatistisksignifikant(p=0,157).personeneihalvdelenmedkortest telomererhaddenestendobbelsåhøymortalitetsrate,medenratiopå 1,86(95%konfidensintervall(KI)1,22 2,83,p=0,004),iforholdtildenøvre halvdelen.tapetimedianlevealderassosiertmedkorteretelomerervar 4,8årforkvinner(p=0,033)og4,0årformenn(p=0,047).Telomerlengde varensignifikantprediktorformortalitetforpersonermellom60 74år (p=0,021),ogenmoderatprediktorfordeover75år(p=0,086)(figur5). Personenemedtelomerlengdeinedrehalvdelhadde3,18høyere mortalitetsratioforhjertesykdom(95%ki1,36 7,45,p=0,0079), sammenlignetmeddenøvrehalvdelen.viderehaddede25%inederste kvartil8,54gangerhøyeremortalitetsratiofrainfeksiøsesykdommer(95% 17

18 KI1,52 47,9,p=0,015),sammenlignetmedde25%iøverstekvartil.Man fantingensignifikantsammenhengmellomtelomerlengdeog cerebrovaskulæresykdomellerkreft(11). Figur5 18

19 Disseresultatenestøtterhypotesenomattelomererforkortningbidrartil øktmortalitetsratioforflerealdersrelatertesykdommer.alternativtkan dethendeattelomerforkortningikkepåvirkermortalitet,menblir kontrollertavbiologiskaldringsomøkermortalitetsratenvedandre mekanismer.telomerlengdekanpåvirkesavflerefaktorer,som telomeraseaktivitet,antallcelledelingerogoksidativtstress,somigjenvil kunnepåvirkesavmiljøoggenetiskefaktorer(11). Ienkasus kontrollstudieønsketmanåstudereakselerertcellealdringi blodcellerhoshemodialysepasienter.tildettesåmanpåperifere mononukleærecellerfra15hemodialysepasienterog15jevnaldrene kontroller.vanligvisgjennomgåruremiskepasienterhemodialysetre gangerperuke,oghosdissepasientenevildeperiferemononukleære blodcelleneaktiveresvedhverhemodialyseprosedyre.manønsketåseom gjentattstimulertemononukleæreblodcellerkaninntatelomeravhengig cellearrest,såkaltstressindusertprematuraldring,sometresultatavstadig aktiveringsindusertreplikasjon.karakteristisketrekkvedaldrende mononukleæreblodcellerinkluderertelomerforkortning,øktuttrykkav p53,forandretuttrykkavcelleoverflatemolekylenecd14/cd16og overproduksjonavinterleukiner.såledeskanprematurtaldrendeceller identifisereshvisdissekarakteristikkeneertilstede,ogstuderesmed flowcytometri,hvishensikteranalyseogsorteringavcelleriløsningog studerecellensegenskaper(12). Telomerforkortningvartilstedei40±6%avcellenefra hemodialysepasientenemotunder5%hoskontrollene,oggjennomsnittlig telomerlengdenidetogruppenevarhenholdsvis8,2±0,4mot11,5±0,7 (p<0,001)(figur6).prosentandelenavcellenemedkortetelomerer korrelertepositivtmedserumnivåetavcrp(r=0,74,p=0,007),som reflektererinflammasjon.dettefunnetstøtterteorienomatcellermed kortetelomererharenrolleikroniskinflammasjonhosdissepasientene, menenendeligpatofysiologiskforklaringpådetteerfortsattikkekjent. 19

20 Uttrykkavp53varøktimononukleæreblodcellerfra hemodialysepasienter,oghøytuttrykkavp53varobserverti39±5%av cellene,mensrestenavcellenevistesammep53 nivåsom kontrollgruppen.mononukleærecellerfrahemodialysepasientermed reduserttelomerlengde,visteihovedsakcd14dim/cd16brightfenotype, menscellermednormaltelomerlengdepresenterte CD14bright/CD16dimfenotype.Endeligprodusertemangemononukleære blodcellerfrahemodialysepasienterspontantdeproinflammatoriske cytokineneil 1β(29,5±6%)ogIL 6(31,1±5%),mensbareenliten 356 prosentandelavkontrollcellenevarcytokinproduserende(12). RAMÍREZ ET AL Figur6 Studienvisertilstedeværelseavenprematurtaldrendesubpopulasjonav periferemononukleæreblodcellerhos30 47%avhemodialysepasientene. Dissealdrendecelleneresulterersannsynligvisfrarepetertaktivering,og kanhaenpatofysiologiskrolleidenkroniskeinflammasjonensomer Fig 1. Telomere length measured by means of FISH in flow cytometry. (A) Telomere length in human mononuclear cells from hemodialyzed patients and age-matched controls. (B) Representative histogram of telomere fluorescence from a hemodialysis patient. Mononuclear cells were gated in region 1 (R1) on the basis of forward versus side scatter beskrevethoshemodialysepasienter(12). (FSC versus SSC). Region 2 (R2; cells in G 0 /G 1 ) were selected out from R1 according to FSC and propidium iodide (PI) fluorescence. Telomere length was calculated by subtracting the mean background telomere fluorescence from the mean fluorescence obtained with the telomere probe. Two different subsets of cells were observed: cells showing normal telomeres (T1) and cells showing short telomeres (T2). producing cells was detected in patients and controls (Table 2). DISCUSSION phenotype, and spontaneous cytokine production. Telomere length was assessed by means of the FISH in flow cytometry technique, a method validated by us and others. 15,16 Our results show The present study was performed to investigate whether mononuclear cells from patients on that a significant percentage of mononuclear cells maintenance hemodialysis therapy present features from hemodialysis patients have short telomeres, 20 of premature senescence. Our results show and the rest of the cells do not seem to be that in these patients, 30% to 47% of mononuclear affected. Thus, only a number of cells appear to cells fulfill the main characteristics of be senescent (short telomeres); this is not surpris-

21 B.Telomererogtelomerasevedforskjelligesykdomstilstander 1.Kardiovaskulæresykdommer Telomerlengdeogtelomerforkortingerantattåhaendirektekorrelasjon medbiologiskaldringogkardiovaskulæresykdommer.fordi kardiovaskulæresykdommerofteeraldersbetingetesykdommer (forekomstøkermedalder),erdettenktattelomerlengdekanværeen viktigmarkørforrisikofornettoppdennetypensykdommerogogsåhaen prediktivegenskapmedtankepåutviklingavkardiovaskulærsykdom.det ergjortstudierderkorteretelomererblepåvisthospersonersomhadde diabetes,øktpulstrykk(systoliskminusdiastoliskblodtrykk),degenerativ aortastenose,øktinsulinresistens,øktfysiologiskstress,gjennomgått hjerteinfarktiungalder,øktrisikofordødsomfølgeavkardiovaskulær sykdomoghospersonersomrøykte.menikkealledisseresultatenekunne påvisesiandrestudier(3). Ienkasus kontrollstudieblelengdenpåtelomererihviteblodceller sammenliknetmedrisikoforåfåhjerteinfarktiungalder.bakgrunnenfor studienvaratendelavdesammeforskerneidenovennevntestudien tidligerehaddefunnetienannenstudieatgjennomsnittligterminalt restriksjonsfragment(trf)varsignifikantkorterehospersonerderalletre koronararterienevisteaterosklerosevedangiografisammenliknetmed personermednormalangiografi(13). Detbleistudienpåvistensignifikantsammenhengmellomgjennomsnittlig TRF lengdeogtidlighjerteinfarkt.gjennomsnittligtrf lengdebledeltoppi kvartiler(lengstikvartil1,kortestikvartil4)ogfordetokvartilenemed kortesttelomelengde,varoddsratioforhjerteinfarkthenholdsvis3,27 (kvartil3,p<0,0001,95%ki1,79 5,97)og2,79(kvartil4,p=0,0001,95%KI 1,53 5,11)sammenliknetmedkvartiletmedlengsttelomerlengde)(Figur 7).Forbeggekjønnibådekasus gruppenogkontroll gruppenidenne studienvargjennomsnittligårligtapavtelomerlengde26,4basepar. 21

22 GjennomsnittligforskjellpåTRFhospersonermedaterosklerose(kasuser)i detrekoronararterienesammenliknetmedpersonermednormal angiografi(kontroller)var299,7±69,3basepar detterepresenterer dermedenbiologiskaldersforskjellpåelleve(299,7/26,4=11,35)år (p<0,0001)(13). Figur7 Ienannenstudiebletelomerlengdenileukocytterbruktforåundersøke mortalitethospasientermedkoronarsykdom(aterosklerosei koronararteriene).deltakereneistudien,780personer,bledeltinni kvartilermed195personerihvertkvartilsomrepresentertederes telomerlengde.iløpetavengjennomsnittligoppfølgingstidpå4,4årvar det166dødsfallblantde780.detvistesegåværeensignifikantforskjelli andeldødeihvertkvartil(p=0,04).detvar54dødsfallikvartiletmed kortesttelomerlengdeog31dødsfallikvartiletmedlengsttelomerlengde. Etteraldersjusteringvarrisikoen1,8gangersåhøyikvartiletmedkortest telomerlengde(p=0,008,95%ki1,2 2,9)(14). Ien(kvalitativ)studieundersøktemantelomerlengdetilendotelceller,da gjentatteskaderpåendotelmedpåfølgendecelleomsetningfratunica intimaogmedia,erdelaktigidannelsenavaterosklerose.manønsketåse påomtelomerlengdeiendotelceller,erenmarkørforreplikativalderog 22

Cancer in Norway 2013. Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway

Cancer in Norway 2013. Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway Cancer in Norway 13 Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway Special issue / Spesialnummer: Kreft i Norges fylker 1954 13 Cancer in Norway 13 Editor-in-chief: Inger Kristin Larsen

Detaljer

Experiences at the airport

Experiences at the airport Experiences at the airport A master thesis regarding how the use of experience economy and atmospherics can improve the passenger experience in the air-side terminal Trine Susanne Johansen MSoc. Sc. Service

Detaljer

The CCCTB Proposal and Norway

The CCCTB Proposal and Norway The CCCTB Proposal and Norway Profit shifting, investments and implications for Norwegian Government behaviour Ingeborg Skjerpe Master Thesis Cand.Merc. International Business Department of International

Detaljer

The Fuzzy Front End of Innovation

The Fuzzy Front End of Innovation NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, June 08 The Fuzzy Front End of Innovation Hearing the Voice Of Customer on Credit Cards Steffen Ryengen Supervisor: Herbjørn Nysveen Department of Strategy and Management

Detaljer

Energy related behaviour in Norwegian households

Energy related behaviour in Norwegian households Energy related behaviour in Norwegian households Types, barriers, facilitators & energy culture Results from focus group discussions (Report provided in the Enova research project Indicators of determinants

Detaljer

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry A historical study through 50 years Martha Gjessing Bakken Astri Agnalt Østmo Industrial Economics and Technology Management Submission date: June

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden Report No 09/10 The drivers of services on next generation networks By Leif B. Methlie Jon Iden SNF project no 6255 DEBUSSY Designing business models for value creation in heterogeneous network services

Detaljer

Årsrapport 2007. Annual Report 2007

Årsrapport 2007. Annual Report 2007 Annual Report 2007 Årsrapport 2007 Annual Report 2007 1 Annual Report 2007 3 Aladdin in brief 4 Values and business ethics 5 Letter from the CEO 6 Business description 16 Health, safety and environment

Detaljer

Pressure oscillations during start and stop of a high head Francis turbine

Pressure oscillations during start and stop of a high head Francis turbine Pressure oscillations during start and stop of a high head Francis turbine Anders Mathias Tørklep Product Design and Manufacturing Submission date: June 2012 Supervisor: Torbjørn Kristian Nielsen, EPT

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business Home Company overview Key figures CEO's review IMS past achievements & future opportunities LNG fuelling our future Super Coolers Board's report Accounts - group Accounts - parent Auditor's report Responsibility

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

SEDFLEX. Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene

SEDFLEX. Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene SEDFLEX Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene SEDFLEX Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Aalborg Universitet Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Published in: Passivhus Norden 2008 Conference

Detaljer

LCD TV user manual. imagine the possibilities

LCD TV user manual. imagine the possibilities Contact SAMSUG WORLDWIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUG customer care centre. Country Customer Care Centre Web Site AUSTRIA 0810 - SAMSUG

Detaljer

Måling av O2 opptak WADA Barn og helse. Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Måling av O2 opptak WADA Barn og helse. Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2007 22. ÅRGANG Måling av O2 opptak WADA Barn og helse Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse 04_07_OMSLAG_ANDRE:01/05_OMSLAG_ANDRE

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2014/PSYPRO4314

Eksamensoppgave i PSY2014/PSYPRO4314 Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2014/PSYPRO4314 Sosialpsykologi II Faglig kontakt under eksamen: Ute Gabriel Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 19.12.14 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Prospectus. Havyard Group ASA

Prospectus. Havyard Group ASA Prospectus Havyard Group ASA (a Norwegian public company limited by shares organised under the laws of Norway) Initial public offering of between 4,200,000 and 6,250,000 Offer Shares at an Application

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Notat. Undertittel. Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling. Kunnskapsoversikt og kunnskapshull

Notat. Undertittel. Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling. Kunnskapsoversikt og kunnskapshull Notat Bård Norheim Christoph Siedler 45 / 2012 Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling Alberte Ruud Bård Norheim Ingunn Ellis Christoph Siedler Undertittel

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

HFC møte 1-2 oktober 2008

HFC møte 1-2 oktober 2008 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 1-2 oktober 2008 SAK, FORMÅL Oppsummering

Detaljer

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e- sigaretter 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Divisjon for miljømedisin April 2015 Tittel: Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Detaljer

IMPORTANT INFORMATION

IMPORTANT INFORMATION Prospectus Prospectus for the listing of 22,695,227 New Shares on Oslo Axess, each with a nominal value of NOK 0.20 per share, issued through a Private Placement at a Subscription Price of NOK 0.50 per

Detaljer

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service,

Detaljer

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere?

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? NIBR-rapport 2009:7 Rolf Barlindhaug, Kim Astrup og Berit Nordahl Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner

Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner KJE-3900 Masteroppgave i organisk kjemi Geir Simonsen April, 2010 FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Institutt for kjemi Universitetet

Detaljer