Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. Knud B. Landmark Furulundtoppen 19, 0282 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. Knud B. Landmark. Knud_landmark@hotmail.com, 91 70 20 16. Furulundtoppen 19, 0282 Oslo"

Transkript

1 TelomererogTelomerasevedaldringogvedenkeltesykdommer av KnudB.Landmark Furulundtoppen19,0282Oslo og AmundEvensen Strandveien80,9007Tromsø Kull årsoppgaveiStadiumIV Profesjonsstudietimedisin,Universiteteti Tromsø Veiledere: KnudH.Landmark,professoremeritus,dr.med.,UniversitetetiOslo ØrjanOlsvik,professorikliniskmikrobiologi,UniversitetetiTromsø Nøkkelord:Telomerer,Telomerase,Aldring,Kardiovaskulærsykdom,Kreft.

2 Innholdsfortegnelse I.Sammendrag 3 II.Introduksjon 4 III.Metodeogmateriale 7 IV.Resultater 7 A.Effekteravtelomererogtelomerasepåaldring 7 1.Dyreeksperimentellestudier 7 2.0Humanestudier 8 2.1Telomerlengdesomenmitotiskklokke Faktorersombestemmertelomerlengdeibefolkningen13 2.3Telomerlengdesombiomarkørpåaldring 14 B.Telomererogtelomerasevedforskjelligesykdomstilstander 21 1.Kardiovaskulæresykdommer 21 2.Kreft ogblodsykdommer 29 3.Autoimmunesykdommer 39 4.Progeroidsyndrom 41 5.DemensogAlzheimerssykdom 45 6.Andresykdommer 45 C.Intervensjonerrettetmottelomererogtelomerase 47 V.Konklusjon 49 VI.Litteraturliste 50 VII.Figurtekster 54 VIII.Ordliste 58 IX.Englishsummary 59 2

3 I.Sammendrag Denstoreøkningenpåfokusrundttelomererogtelomerasesinnvirkning påmenneskersbiologi,ogdetfaktumatdetteeretforholdsvisnytt forskningsfeltiethistoriskperspektiv,erbakgrunnenfordenneoppgaven. Metodeogmateriale:grunnlagetfordenneoppgaveneretikkesystematisklitteratursøkiPubMedsamtetskjønnsmessigutvalgav eksisterende,relevanteartikler. TelomerererkorteDNA sekvenserpåendenavhumanekromosomer,som beskytterkromosomendeneoghindrertapavfunksjoneltdna. Telomereneforkortesvedhvercelledeling,ognårtilstrekkeligantall telomererblirkritiskkorte,triggescellulæraldringellerapoptose. Telomerforkortningerassosiertmedakselerertaldringogøktdødelighet fraenrekkesykdomstilstander,deriblantkardiovaskulære,autoimmuneog progeroidesykdommer,alzheimersdemens,kognitivsvikt,paranoid schizofreniogkreft. Enzymettelomerasebyggeropptelomerene,ogforhindrerdermed telomerforkortning.normaltuttrykkesimidlertidikketelomeraseihumane somatiskeceller,meni90%avkrefttilfellerertelomeraseaktivertog spillerdermedensværtviktigrolleikreftutvikling.ifremtidenkan intervensjonerrettetmotåhemmetelomerasetenkesåkunnebehandle kreftpådenenesiden,ogforhindrealdringvedåaktiveretelomerasepå denandreside. 3

4 II.Introduksjon TelomerererkorteDNA sekvensersomikkekoderforfunksjoneltdna.det vilsiattelomerenesbaserekkefølgeikkeergjenstandfordna replikasjon ellerrna syntese(1).telomereneslengdevariermye.avhengigav donoralder,vev,ogcellensreplikasjonshistorie,varierertelomerlengden hosmenneskermellom basepar(2). Telomerenefinnespåendenavkromosomeneogbeståravrepeterende sekvenseravnukleobasene:ttaggg(3).telomerenshovedfunksjonerå beskyttekromosomendeneoghindretapavfunksjoneltdna.telomerenes beskyttelseavdnaeternødvendigforåskillekromosomendenefradnabruddiselvegenomet.etsliktdna bruddigenometledertil cellesyklusarrestogdna reparasjon,ellerindusererapoptosenårskaden erforalvorligellerikkereparerbar.ikontrasttildna brudd,erdetikke ønskeligatkromosomendeneutløsertilsvarendedna skaderespons. Telomereneforhindrerinduksjonavenslikrespons,ogerenforutsetning foråopprettholdekromosomalstabilitet(4). Foråoppfyllesinbeskyttendefunksjonmåtelomererhaenvisslengde. Telomerbindendeproteinerbindermedhøyspesifisitettiltelomerer,oger avgjørendeforåstabiliseretelomerstrukturen.problemetmedtelomerer eratdeforkortesvedhvercelledeling,detsåkalte endereplikasjonsproblemettildna polymerase(4).måtentelomerer hindrertapavfunksjoneltdna,ersomfølger:foråkunneinitierednareplikasjonpå leadingstrand,måprimerenhaetseteåfestesegpå. PrimerenerenenkelttrådetbaserekkesomerstartstedetforDNAreplikasjonen.ÅrsakentilatdettrengsenprimereratDNA polymerase, enzymetsomlagerdnaet,kunkanleggenukleotider(beståendeaven base,enkarbonringogenfosfatgruppe)tilenalleredeeksisterende nukleotidrekkefølge,idettetilfelletprimeren.telomerenfungereraltsåfor setetderprimerenfesterseg(figur1).dersommantenkersegatprimeren skullefestesegpådetfunksjonellednaet,villedennekortedna biten 4

5 (somdna primerenfestersegpå)ikkeblireplikertvedcelledeling,og dermedvilledenhagåtttapt.den nye DNA trådenvillealtsåmangleen delavbasenesomdenopprinneligedna trådenhaddedersomtelomerer ikkefantes(5). Figur1 Kritiskkorte,dysfunksjonelletelomerergjenkjennessomDNA skadeog induserercellesyklussjekkpunkt,enmekanismedercellenundersøkerom denerklarforågåinninestefaseavcellesyklus.tosjekkpunkterharblitt identifiserttilåbegrensecellulærlevealdersomresponspå telomerdysfunksjon.detførstepunktet(førstemortalitetsstadium,m1) karakteriseresavenpermanentcellesyklusarrest.dettesjekkpunktetkalles cellulæraldring,ogavhengeravattumorsuppressorgenetp53aktiveres. DersomDNAetskades,kanp53initiereapotose,stoppecellesykluseller aktiveredna reparasjonsproteiner.humanefibroblasterentrercellulær aldringetter50 70celledelinger.Cellermedmutertp53kanomgåM1,og fortsetteåprolifereretiltrossforkritiskkorteogdysfunksjonelle telomerer.imidlertidvilvideretelomerforkortningledetilytterligere dysfunksjon,og2.sjekkpunkt(andremortalitetsstadium,m2)induseres. Dettestadietblirkaltkrise,eruavhengigavp53,ogerkarakterisertav massivkromosomustabilitetogcelledød.telomerforkorting,cellulær aldringogkrisebegrenserdenreplikerendelevealderentilceller,vedå virkesomentumorsuppressormekanisme.påenannensidekan 5

6 telomerdysfunksjonog sjekkpunkt,bidratilåutmattecellulærefunksjoner ogsvekkeopprettholdelseavorganerunderaldring(4). Gjennomsnittligtelomerlengdeerviståværeomvendtproporsjonalmed alder.mennharnoekorteretelomerlengdeennkvinner,ogforkortingen avtelomererskjerforterehosmennennhoskvinner,30mot20basepar perår,ogkanisåmåteværemedpååforklareattelomerlengdeeren indikasjonforbiologiskalder(3). SpesielleproteinererassosiertmedtelomeriskDNA:telomerase,terminalt restriksjonsfragment1(trf1)ogterminaltrestriksjonsfragment2(trf2). Telomeraseerenzymetsombyggeropptelomeren.Telomerasenbestårav tosubenheter:tert,(telomerasereversetranscriptase)somlagernye TTAGGG sekvenser,ogterc(telomerasernacomponent)somfungerer somrna malenfortelomersekvensene.trf1ogtrf2bindersegtil TTAGGG sekvensenepåtelomerenogdannerstoreproteinkomplekser somregulerertelomerlengde ogstruktur(figur2)(2,6).telomeraseer aktivtiembryogenesen,menundertrykkessåideflestesomatiskeceller medunntakavkjønnscellerogenkeltestamcellerogprogenitorceller(4). Figur2 6

7 III.Metodeogmateriale Grunnlagetfordenneoppgaveneretikke systematisklitteratursøki PubMedsamtetskjønnsmessigutvalgaveksisterende,relevanteartikler. IV.Resultater A.Effekteravtelomererogtelomerasepåaldring 1.Dyreeksperimentellestudier Studierpåmusmeddefekttelomerase,harvistdeførsteeksperimentelle bevispåatforøkttelomerforkortningkansvekkevedlikeholdavorganerog reduserelevealder.musbærerenhomozygotdelesjonaventenrnakomponententiltelomerase(terc / ),ellerdenkatalytiskesubenheten (TERT / ).Begge knockouts manglertelomeraseaktivitet,ogviserlik fenotype(fremtoningspreg)iresponspåtelomerforkortning.terc / mus medkortetelomerer,vistefenotypeforprematuraldring,somspesielt rammetorgansystemermedstorcelleomsetning.akselerertaldringhos dissemusene,korrelertemeddenøktefrekvensenavcellermedkritisk kortetelomererogfriekromosomender.aldrendemusmed dysfunksjonelletelomerervisteenatrofiavintestinaltepitelogavmiltens hvitepulpa,svekketb lymfopoeseogreduksjoniantallogfunksjonav hematopoetiskestamceller.viderehaddemuseneredusertevnetil organregenerasjon,samtredusertstressrespons(4). EksperimenterpåTERC / musavslørteatcellensindresjekkpunkterog forandringericellensytremiljøbidrartilreduksjonistamcellefunksjon. Cellesyklusinhibitorenp21eretprotein,hvisuttrykkreguleresavp53.p21 induserercellesyklusarrestsomresponspådna skade(studierpåhumane fibroblasterharvistatenoppreguleringavp21induserercellulæraldring somresponspåtelomerdysfunksjon).delesjonavp21forlengerlevealder hosterc / mus,utenåfremmeutviklingavkreft.denøktelevealderhos p21 / TERC / muskorrelerermedenforbedringistamcellefunksjonog 7

8 vedlikeholdavorganer.eksperimenteneviseratcellensindresjekkpunkter kanbegrensestamcellefunksjonogorganismenslevealder,somresponspå telomerdysfunksjon.videreindikererfunneneathemmingavcellensindre sjekkpunkter,kanværeetterapeutiskmålforbehandlingav aldersassosiertorgandegenerasjon(4). 2.0Humanestudier Populasjonsstudierviserateldremenneskerigjennomsnittharkortere telomererenndenyngrebefolkningen.kandetåforhindre telomerforkortning,væreviktigforåleveetlangtliv?hvistapav telomeriskdna(tdna)fortløpendekanerstattesvedhverreplikasjon,kan antalletcelledelingerteoretiskværeuendelig,ogingentegntilaldringvil fremkomme.imidlertideruendeligantallcelledelingerogsåenegenskap manserhoskreftceller.videreharmansettatikkeallemenneskerhar reduserttelomerlengdemedøkendealder.omlag1/3avdenaldrende befolkningenviseruforandretellerøkttelomerlengde.selvom signifikansenavdenneobservasjonenfortsattikkeerkjent,trornoen forskereatdettekanværeenutroliganti aldringsmekanisme,mensandre trordeterentidligindikatorforkreft.forattelomererskalforlenges, trengstelomeraseforåerstattedna sekvensenesomgårtaptved replikasjon.medaldringdeaktiverestelomerase,ogcellereproduksjoner ikkelengermulig.cellenesomikkedør,erdesomkanreplikeresuendelig antallganger,sliksomkreftceller.dissecellenemåhaaktivtelomerase.to aktuellespørsmålblirdaomdetermuligåkurerekreftvedådeaktivere telomerase,ogommankanforhindrealdringvedåaktiveretelomerase. Hvisforskerekanaktivereenzymettelomeraseihelekroppentileldre mennesker,kanmantenkesegatcellereplikasjonigjenfinnersted,men medfareforkreft(7). Denbegrensedereplikasjonskapasitetentilhumanefibroblasteri cellekulturerveletablert,ogharistorutstrekningblittbruktsommodell forcellulæraldring.iencanadiskstudiefra1990undersøktemaneffekten 8

9 avcelledelingogalderpåtelomeriskdna.tildettedyrketmanikketransformertehumanefibroblasterinvitroinntilcellulæraldringoppstod (nårnormalediploidecellermisterevnentilåvokseogdelesegmer),og medjevnemellomromblestørrelsenavterminaltrestriksjonsframent (TRF)bestemtmedSouthernblotanalyse(metodeforådetektereen spesifikkdna sekvensfradna prøve).trfkanbrukessommålpå telomerlengde.(8). Gjennomsnittligtelomerlengdebleredusertmedomlag2kilobaser(kb) vedkumulativepopulasjonsdoblinger,ogdentotalemengdentelomerisk DNAminket,noesomindikereretfaktisktap,ogikkebarerearrangeringav telomerer(figur3).studienantarattelomerlengdentilsomatiskecellerer omlag4kb,ogettappå2kbvilderforrepresentereettapavstoredeler avdenfunksjonelletelomerfunksjonen.dennetelomerforkortningen gjennomaidringhoshumanefibroblastericellekulturkanværesignifikant. Ettersomhvercelleinneholder92telomerer(2X46kromosomer)og distribusjonenavtelomerlengdeerstor,vilettapav2kbfraden gjennomsnittligelengdenkanskjekunnemedføreenstorøkningiandelen cellersommanglerttagggframinstentelomer.tapavbareentelomer kanforårsakepermanentcellesyklusarrestogkromosomalinstabilitet (CIN),somerkarakteristiskialdrendefibroblaster.CINinvolverer mutasjonersomgirtapellervinnavheleellerdeleravkromosomer,oger antattåværeentidlighendelseikarsinogenesen.istudienspekuleresdeti omtapetavtelomeriskdnaitaktmedaldringeninvitro,ogsåkan forekommenårsomatiskecellerdelerseginvivo,ogfremhevervidereat deterviktigåbestemmeeffektenavdonoralderogvevstypepå telomerlengde(8). 9

10 Figur3 Telomerlengdehosmenneskereristorgradgenetiskbestemt,menvi kjennerogsåtilenaldersavhengigforkortning.telomerlengdeerderfor blittlagtframsomenmarkørpåbiologiskaldring,ogerblittassosiertmed aldersrelatertsykdomsomforeksempelkardiovaskulærsykdom.imidlertid erdetuklartomtelomerlengdesombiomarkørforbestemtesykdommer skyldeskortetelomerervedfødsel,akselererttelomerforkortningilivet, ellerenkombinasjonavdeto.sammenhengenmellomoksidativtstressog inflammasjonpåtelomerforkortningstøttesidagavtverrsnittsstudier, mendettrengslongitudinellestudierformerpresiståkunnevurdere telomerforkortningogdensantatteeffektpåakselerertaldring.iteksten somfølgervilvisepånoenavideenesomdemeyeretal.presentererisin oversiktsartikkel(9). 10

11 Ideenomattelomererfungerersomenbiologiskklokkepåcellulærtnivå bleførstanerkjentdaalexeyolovnikovoppdagetatdna replikasjon medførteprogressivtelomerforkortning,detsåkalte endereplikasjonsproblemet.inormalesomatiskecellerlederdenne telomerforkortningentilkritiskkortetelomererogcellulæraldring,en tilstandkarakterisertavfraværavreplikasjonogbiokjemiskeforandringer. Detteforklarerobservasjoneneavatdeflestecellekulturerbarekan gjennomgåetbegrensetantalldelingerinvitro,kalt thehayflicklimit. ViderepåvirkestelomerforkortningavatreparasjonenavenkelDNA trådskadeassosiertmedoksidativtstress,ermindreeffektivitelomeriskdna enncentromeriskdna(dendelenavkromosometsombinder søsterkormatidenesammen).dettegjøratdna forkortningpåvirkesav bådeoksidativtstressogdencellulæreantioksidantkapasiteten(figur4)(2, 9). Figur4 11

12 Påorganismenivåervirkningenavtelomerlengdepådenkomplekse aldringsprosessen,førstogfremstvurdertgjennomepidemiologiske tverrsnittsstudier.ideflestetilfellerblirtelomerlengdentilperifere leukocytterbruktsomsystemisktelomerlengde,daobservasjonerstøtter atdennelengdenistorgradgjenspeilesiforskjelligvev.detsynessom systemisktelomerlengdereflektererfunneneinvitro,dadetien populasjonerenklarnegativassosiasjonmellomtelomerlengdei leukocytterogpersonenskronologiskealder.manantarderforat telomerlengdeiperifereleukocytterogsåinvivoerensystemiskmarkør forbiologiskalder.imidlertidertelomerlengdesombiomarkørfor systemiskaldringfortsattuavklart.denkausalesammenhengenviser mellomkritiskkortetelomererogcellulæraldring,holdernødvendigvis ikkestandpåorganismenivå.deterlikesannsynligatbiologiskeprosesser somliggertilgrunnforalderdom,ogsåpåvirkertelomerlengdesomen konfunderendefaktor.øktnivåavoksidativtstressoginflammasjonerde mestsannsynligeprototypenepåslikekonfunderendefaktorer(9). 2.1Telomerlengdesomenmitotiskklokke Detnåværendeparadigmetomtelomerfunksjon,erattelomererfungerer somenmitotiskklokkesomtellerantalletcelledelinger,oginitierer cellulæraldringnårenellerfleretelomerererkritiskkorte.somtidligere nevntkancellerunngåkritisktelomerforkortning,cellulæraldringog oppnåsågodtsomevigliv,vedåaktivereenzymettelomerase.denne egenskapenserviistamceller,kimcellerogideflestetilfelleravkreft.en farmakologiskaktiveringavtelomerasekanderfortenkesåværeenmulig terapimotaldersrelatertsykdommermedcellulæraldring.påenannen sideertelomeraseinhibitorerblittforeslåttsomennymulighetfor kjemoterapi.detteillustrererkompromissetmellomakselerertbiologisk aldring,ogrisikoforkreft(9). 12

13 2.2Faktorersombestemmertelomerlengdeibefolkningen Hosmenneskererarvestimerttilåståfor40%til80%avtelomerlengden. Nåværendebevispekermotattelomerlengdenedarvespaternalt.Paternal aldervedfødseleridentifisertsomenviktigfaktorfortelomerlengde.barn aveldrefedresynesåhalengretelomerer,noesomsamsvarermed tidligerefunnomatsædcellerstelomerlengdeøkermeddonoralder.etter fødselredusereslengdenpåtelomerenegradvismedkalenderår.hosbarn ertelomerforkortningsratenstørreennhosvoksne.selvomtelomerlengde vedfødselerlikmellomkjønnene,harvoksnemennigjennomsnittkortere telomererennkvinner(9).ifølgestatistisksentralbyråvilen26årgammel mannbosattiakershuskunneforventeåbli80årogtomåneder,enlike gammelkvinnebosattisammefylkevilkunneforventeåbli83årogni måneder(10).dettekanforklaresmedatmennharenhøyere telomerforkortningsrate.enforeslåtthypoteseeratmennigjennomsnitt erhøyereogstørreennkvinner,ogflerecelledelingererderfornødvendig foråoppnåogopprettholdedereskroppsstørrelse.dettekanværeen muligforklaringpåhvorformennigjennomsnittharkortereforventet levetidennkvinner(9). Sidentelomeraseaktiviteterhøyereogistørregradregulerthosbarni utvikling,vilspesieltpostnatalvektøkningværeviktig.denneteorien imøtekommerbarkerhypotesen,somsieratlaverefødselsvektvil predisponerebarnforaldersrelatertesykdommer,spesielthjerte og karsykdommer,dademåinnhentedenlavefødselsvektenitidligbarndom. Deleravdennehypotesensynesåværekorrekt,mentelomerenes medvirkningertvilsom.barnrundt5årsaldermedlavfødselsvektseruttil åhakorteretelomerer,mentverrsnittsstudierviseringenellerbare begrensetassosiasjonmellomtelomerlengdeogkroppstørrelsesenerei livet.detteerutilstrekkeligforåforklareforskjellenitelomerlengde mellommennogkvinner,ogtilåkobledenneforskjellenmed kjønnsforskjelleriforventetalder(9). 13

14 2.3Telomerlengdesombiomarkørpåaldring Somtidligerenevntertelomerlengdeblittlagtframsomenmarkørpå biologiskaldring,dadeterenklarnegativassosiasjonmellom telomerlengdeogpersonerskronologiskealder.detteblirstøttetavin vitro resultaterpåcellulæraldringogtelomerforkortningmedøkt kalenderår,ogytterligereforsterketavatmennharraskere telomerforkortningsrateennkvinner,somsamsvarermedforskjelli forventetlevealdermellomkjønn.detteharledettilmangestudiersom serpåmuligeassosiasjonenermellomtelomerlengdeogaldersrelaterte sykdommer.imidlertiderdetuklartomtelomerlengdesombiomarkørfor bestemtesykdommer,skyldeskortetelomerervedfødsel,akselerert telomerforkortningilivet,ellerenkombinasjonavdeto.menskorte telomerervedfødselførstogfremstergenetiskbestemt,avhenger telomerforkortningsratenmestsannsynligavsamspilletmellomgenetikk oglivsstil.detteledertilfleremuligescenariersomkanforklare biomarkørrollentilsystemisktelomerlengdeialdersrelatertsykdom,der forskjelligesykdommerkanskjekreverforskjelligemodeller.deterderfor viktigåforståforskjellenmellomsystemisktelomerlengdedaforeksempel iperifereblodleukocytter,ogfokaltelomerlengdeivev(9). Enteorigårpåataldringsomfenotypeerassosiert,kausaltellerikke,med oksidativtstress,inflammasjonellerandretelomerforkortningsfaktorer, menikkecellulæraldring.hvisdenneprosessenvirkerpåsystemisknivåi storgrad,kandetteresultereiatkorteresystemisktelomerlengde assosieresmedaldringsomfenotype.enobservasjonsomstøtterdenne mekanismeneratdeterobservertkorteresystemisktelomerlengdehos personermedosteoartrose,mestsannsynligsomfølgeavoksidativtstress ogkroniskinflammasjon(9). 14

15 Enannenteoriforeslårataldringsomfenotypefortrinnsvisbestemmesav engenetiskbestemttelomerlengdevedfødsel,utenatenakselerert telomerforkortningsrateertilstede.personeneerdapredisponertforat enaldersrelatertsykdomskaloppståsenereilivet.hvisdetteertilfelle,vil denhøyesynkronitetenmellomtelomerlengdeiulikevevvedfødsel, antydeattelomerlengdeiperifereleukocytterkanværeengodbiomarkør forfokaltelomerlengde.skjøntdettevilreflektereenkausalsammenheng mellomtelomerlengdevedfødseloglevealder(9). Endeligkanaldringsomfenotypeværeassosiertmedbådetelomerlengde vedfødselogakselererttelomerforkortning.dettebetyratdeterenkausal sammenhengmellomaldringsomfenotypeogcellulæraldring.der telomerlengdevedfødseleransvarligforenaldringsomfenotype,vildet væretelomerforkortningsratensombestemmervedhvilkepunktiliveten kritiskkorttelomerlengdevilblinådd,ogfenotypenoppstår(9). Sidenendrettelomerforkortningsrateresultereriforskjelligtelomerlengde, vilbarelongitudinellestudierværeistandtilåtilskriveviktighetenav telomerlengdeog/ellertelomerforkortningsrate,ogdermedkartlegge dynamikkentiltelomererogbetydningenavtelomerlengdesombiomarkør ialdringsomfenotype(9). Deflestehumanevevogorganervisersignifikanttelomerforkortningunder aldring,deriblantperifereblodceller,lymfocytter,nyreepitel,vaskulære endotelceller,hepatocytter,intestinaleepitelceller,lungeepitelcellerog muskler.noenfåorganerogvevviseringensignifikanttelomerforkortning underaldring.vedanalyseavhelorganbiopsiavhjernen,såmaningen signifikanttelomerforkortning,mendeteruvisstomenkelte subpopulasjoner,somhumaneneuronalestamceller,kanhaaldersrelatert forkortning.determuligatandrecelletypermedtelomerforkortning,kan påvirkehjernensfunksjonunderaldring.idenforbindelseserman lymfocyttermedunormaltkortetelomererhospasientermedalzheimers sykdom(4). 15

16 Viderekorrelererkortetelomereriperifertblodmeddårligutfallog restfunksjonetterhjerneslag.isamsvarmedsitthøyeuttrykkav telomerase,opprettholderkjønnscellerlangetelomerervedaldring. Imidlertidservientelomerforkortningistamcellerunderaldring,tiltross foruttrykkavtelomerase(riktignoklavenivåer).enteorierattelomerasei stamcellerbesørgerdenstoreproliferativekapasiteten,men telomerasenivåeterikketilstrekkeligforåopprettholdestabiletelomereri stamcellerslevealder.itrådmeddennehypotesen,erdettenkeligat telomerforkortningbidrartilaldersrelatertreduksjonistamcellefunksjon. (4). Telomerlengdenreduseresmedalderialtmitotisk(somgjennomgår celledeling)vevmedunntakavkimbanen(denveienarvestoffetoverføres fragenerasjontilgenerasjon)hvorlengdenopprettholdesavenzymet telomerase.pasientermedautosomaldominantdyskeratosiscongenita,en medfødtsykdommedprogeroidetrekk,bærerenmutasjonigenetsom koderforterc.dissepasienteneharkorteretelomerer,funnsomindikerer akselerertaldringogtidligdød,somregelavinfeksjonersekundærttil benmargsvikt.denkortestegjennomsnittligetelomerlengdeniblod DNA hosnormaleeldre,overlapperpasientermeddyskeratosiscongenitamed lengsttelomerlengde.videresamsvarertelomerlengdeniblodmedvevfor øvrigikroppenhospasientermeddyskeratosiscongenita(11). Meddettesomutgangspunkt,gjordeCawthonetal.enstudiederman ønsketåfinneutomkortetelomereriblod DNAvarassosiertmedøkt mortalitetsrateframultiplealdersrelatertesykdommer.foråundersøke dette,sammenlignetmantelomerlengdemedoverlevelseogdødsårsak hos143personersomhaddegittblodmellom Medio2002var 101dødsfallkjent,mensderesterende42personenebleundersøkti forholdtilnårdesistvarobservertilive.vedtidspunktforblodgivningvar alleforsøkspersonenemellom60 97år,ingenvarislekt,ogdehaddeikke enbestemtsykdomstilstand.vedåmålet/s ratio(telomere to single copy 16

17 generatio somerdemonstrertåværeproporsjonalmedgjennomsnittlig telomerlengdeiencelle)relativttilendna prøvereferanse,kunneman bestemmestørrelsenpåtrf,ogderetterberegnetelomerlengde tilnærmetiantallbasepar(bp).ettersomeldregjennomsnittligharkortere telomererennyngre,ogdetderforeruhensiktsmessigåsammenlikne telomerlengdehos60og97åringer,blepersoneneistudieninndelti6 grupperpåbakgrunnavaldervedblodgivning.gruppenebleogsådeltinn halvdelerogkvartilerpåbakgrunnavtelomerlengden.personenemed telomerlengdeinedrehalvdelisinaldersgruppebleslåttsammen,og deresoverlevelseblesammenliknetmedpersoneneidenøvrehalvdelen. Tilsvarendebleutførtfornedrekvartil,sammenlignetmedpersonenei øvre75%.detvaringenstatistisksignifikantforskjelligjennomsnittligalder mellomnedreogøvrehalvdelinnenforhvergruppe(p=0,894),ellernedre ogøvrekvartil(p=0,469).coxmodellenblebruktforåkontrollere variasjonerimortalitetsratesomskyldesaldersforskjeller,bådemellomog innadialdersgruppen(11). Telomerlengdenhospersonenevariertefra1930til4310bp,ogforhvert årfrablodgivningbleomkring14bptapt.mansåingensignifikantforskjell itelomerforkortningenmellommennogkvinner(p=0,645).kvinners telomerervar3,5%lengreennmennsetteraldersjustering,menfunnet varikkestatistisksignifikant(p=0,157).personeneihalvdelenmedkortest telomererhaddenestendobbelsåhøymortalitetsrate,medenratiopå 1,86(95%konfidensintervall(KI)1,22 2,83,p=0,004),iforholdtildenøvre halvdelen.tapetimedianlevealderassosiertmedkorteretelomerervar 4,8årforkvinner(p=0,033)og4,0årformenn(p=0,047).Telomerlengde varensignifikantprediktorformortalitetforpersonermellom60 74år (p=0,021),ogenmoderatprediktorfordeover75år(p=0,086)(figur5). Personenemedtelomerlengdeinedrehalvdelhadde3,18høyere mortalitetsratioforhjertesykdom(95%ki1,36 7,45,p=0,0079), sammenlignetmeddenøvrehalvdelen.viderehaddede25%inederste kvartil8,54gangerhøyeremortalitetsratiofrainfeksiøsesykdommer(95% 17

18 KI1,52 47,9,p=0,015),sammenlignetmedde25%iøverstekvartil.Man fantingensignifikantsammenhengmellomtelomerlengdeog cerebrovaskulæresykdomellerkreft(11). Figur5 18

19 Disseresultatenestøtterhypotesenomattelomererforkortningbidrartil øktmortalitetsratioforflerealdersrelatertesykdommer.alternativtkan dethendeattelomerforkortningikkepåvirkermortalitet,menblir kontrollertavbiologiskaldringsomøkermortalitetsratenvedandre mekanismer.telomerlengdekanpåvirkesavflerefaktorer,som telomeraseaktivitet,antallcelledelingerogoksidativtstress,somigjenvil kunnepåvirkesavmiljøoggenetiskefaktorer(11). Ienkasus kontrollstudieønsketmanåstudereakselerertcellealdringi blodcellerhoshemodialysepasienter.tildettesåmanpåperifere mononukleærecellerfra15hemodialysepasienterog15jevnaldrene kontroller.vanligvisgjennomgåruremiskepasienterhemodialysetre gangerperuke,oghosdissepasientenevildeperiferemononukleære blodcelleneaktiveresvedhverhemodialyseprosedyre.manønsketåseom gjentattstimulertemononukleæreblodcellerkaninntatelomeravhengig cellearrest,såkaltstressindusertprematuraldring,sometresultatavstadig aktiveringsindusertreplikasjon.karakteristisketrekkvedaldrende mononukleæreblodcellerinkluderertelomerforkortning,øktuttrykkav p53,forandretuttrykkavcelleoverflatemolekylenecd14/cd16og overproduksjonavinterleukiner.såledeskanprematurtaldrendeceller identifisereshvisdissekarakteristikkeneertilstede,ogstuderesmed flowcytometri,hvishensikteranalyseogsorteringavcelleriløsningog studerecellensegenskaper(12). Telomerforkortningvartilstedei40±6%avcellenefra hemodialysepasientenemotunder5%hoskontrollene,oggjennomsnittlig telomerlengdenidetogruppenevarhenholdsvis8,2±0,4mot11,5±0,7 (p<0,001)(figur6).prosentandelenavcellenemedkortetelomerer korrelertepositivtmedserumnivåetavcrp(r=0,74,p=0,007),som reflektererinflammasjon.dettefunnetstøtterteorienomatcellermed kortetelomererharenrolleikroniskinflammasjonhosdissepasientene, menenendeligpatofysiologiskforklaringpådetteerfortsattikkekjent. 19

20 Uttrykkavp53varøktimononukleæreblodcellerfra hemodialysepasienter,oghøytuttrykkavp53varobserverti39±5%av cellene,mensrestenavcellenevistesammep53 nivåsom kontrollgruppen.mononukleærecellerfrahemodialysepasientermed reduserttelomerlengde,visteihovedsakcd14dim/cd16brightfenotype, menscellermednormaltelomerlengdepresenterte CD14bright/CD16dimfenotype.Endeligprodusertemangemononukleære blodcellerfrahemodialysepasienterspontantdeproinflammatoriske cytokineneil 1β(29,5±6%)ogIL 6(31,1±5%),mensbareenliten 356 prosentandelavkontrollcellenevarcytokinproduserende(12). RAMÍREZ ET AL Figur6 Studienvisertilstedeværelseavenprematurtaldrendesubpopulasjonav periferemononukleæreblodcellerhos30 47%avhemodialysepasientene. Dissealdrendecelleneresulterersannsynligvisfrarepetertaktivering,og kanhaenpatofysiologiskrolleidenkroniskeinflammasjonensomer Fig 1. Telomere length measured by means of FISH in flow cytometry. (A) Telomere length in human mononuclear cells from hemodialyzed patients and age-matched controls. (B) Representative histogram of telomere fluorescence from a hemodialysis patient. Mononuclear cells were gated in region 1 (R1) on the basis of forward versus side scatter beskrevethoshemodialysepasienter(12). (FSC versus SSC). Region 2 (R2; cells in G 0 /G 1 ) were selected out from R1 according to FSC and propidium iodide (PI) fluorescence. Telomere length was calculated by subtracting the mean background telomere fluorescence from the mean fluorescence obtained with the telomere probe. Two different subsets of cells were observed: cells showing normal telomeres (T1) and cells showing short telomeres (T2). producing cells was detected in patients and controls (Table 2). DISCUSSION phenotype, and spontaneous cytokine production. Telomere length was assessed by means of the FISH in flow cytometry technique, a method validated by us and others. 15,16 Our results show The present study was performed to investigate whether mononuclear cells from patients on that a significant percentage of mononuclear cells maintenance hemodialysis therapy present features from hemodialysis patients have short telomeres, 20 of premature senescence. Our results show and the rest of the cells do not seem to be that in these patients, 30% to 47% of mononuclear affected. Thus, only a number of cells appear to cells fulfill the main characteristics of be senescent (short telomeres); this is not surpris-

21 B.Telomererogtelomerasevedforskjelligesykdomstilstander 1.Kardiovaskulæresykdommer Telomerlengdeogtelomerforkortingerantattåhaendirektekorrelasjon medbiologiskaldringogkardiovaskulæresykdommer.fordi kardiovaskulæresykdommerofteeraldersbetingetesykdommer (forekomstøkermedalder),erdettenktattelomerlengdekanværeen viktigmarkørforrisikofornettoppdennetypensykdommerogogsåhaen prediktivegenskapmedtankepåutviklingavkardiovaskulærsykdom.det ergjortstudierderkorteretelomererblepåvisthospersonersomhadde diabetes,øktpulstrykk(systoliskminusdiastoliskblodtrykk),degenerativ aortastenose,øktinsulinresistens,øktfysiologiskstress,gjennomgått hjerteinfarktiungalder,øktrisikofordødsomfølgeavkardiovaskulær sykdomoghospersonersomrøykte.menikkealledisseresultatenekunne påvisesiandrestudier(3). Ienkasus kontrollstudieblelengdenpåtelomererihviteblodceller sammenliknetmedrisikoforåfåhjerteinfarktiungalder.bakgrunnenfor studienvaratendelavdesammeforskerneidenovennevntestudien tidligerehaddefunnetienannenstudieatgjennomsnittligterminalt restriksjonsfragment(trf)varsignifikantkorterehospersonerderalletre koronararterienevisteaterosklerosevedangiografisammenliknetmed personermednormalangiografi(13). Detbleistudienpåvistensignifikantsammenhengmellomgjennomsnittlig TRF lengdeogtidlighjerteinfarkt.gjennomsnittligtrf lengdebledeltoppi kvartiler(lengstikvartil1,kortestikvartil4)ogfordetokvartilenemed kortesttelomelengde,varoddsratioforhjerteinfarkthenholdsvis3,27 (kvartil3,p<0,0001,95%ki1,79 5,97)og2,79(kvartil4,p=0,0001,95%KI 1,53 5,11)sammenliknetmedkvartiletmedlengsttelomerlengde)(Figur 7).Forbeggekjønnibådekasus gruppenogkontroll gruppenidenne studienvargjennomsnittligårligtapavtelomerlengde26,4basepar. 21

22 GjennomsnittligforskjellpåTRFhospersonermedaterosklerose(kasuser)i detrekoronararterienesammenliknetmedpersonermednormal angiografi(kontroller)var299,7±69,3basepar detterepresenterer dermedenbiologiskaldersforskjellpåelleve(299,7/26,4=11,35)år (p<0,0001)(13). Figur7 Ienannenstudiebletelomerlengdenileukocytterbruktforåundersøke mortalitethospasientermedkoronarsykdom(aterosklerosei koronararteriene).deltakereneistudien,780personer,bledeltinni kvartilermed195personerihvertkvartilsomrepresentertederes telomerlengde.iløpetavengjennomsnittligoppfølgingstidpå4,4årvar det166dødsfallblantde780.detvistesegåværeensignifikantforskjelli andeldødeihvertkvartil(p=0,04).detvar54dødsfallikvartiletmed kortesttelomerlengdeog31dødsfallikvartiletmedlengsttelomerlengde. Etteraldersjusteringvarrisikoen1,8gangersåhøyikvartiletmedkortest telomerlengde(p=0,008,95%ki1,2 2,9)(14). Ien(kvalitativ)studieundersøktemantelomerlengdetilendotelceller,da gjentatteskaderpåendotelmedpåfølgendecelleomsetningfratunica intimaogmedia,erdelaktigidannelsenavaterosklerose.manønsketåse påomtelomerlengdeiendotelceller,erenmarkørforreplikativalderog 22

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs)

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Department of (Biology) Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Academic contact during examination: Thorsten Hamann Phone: 91825937 Examination date: 19.12.2016 Examination

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet BIOKJEMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet BIOKJEMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet BIOKJEMISK INSTITUTT Eksamen i: KJB492 - Bioinformatikk, 3 vekttall Eksamensdag: Onsdag 13.november 2000 Tid for eksamen: kl. 09.00-13.00

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Neuroscience. Kristiansand

Neuroscience. Kristiansand Neuroscience Kristiansand 16.01.2018 Neuroscience Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver «Hvordan kan MS medikamentenes effekt og sikkerhet sammenlignes»? Neuroscience Når det ikke finne head to head studier

Detaljer

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF Toril Røe Utvik Einar Lystad Rapportering av utslipp Rapporteringsfrist 1. mars Felles tall for Klif, OD og OLF Viser statistikk for: Produsert olje, kondensat

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

HPV og molekylærbiologi Molekylære mekanismer bak HPV-indusert kreftutvikling

HPV og molekylærbiologi Molekylære mekanismer bak HPV-indusert kreftutvikling HPV og molekylærbiologi Molekylære mekanismer bak HPV-indusert kreftutvikling Irene Kraus Christiansen Nasjonalt referanselaboratorium for HPV Molekylære mekanismer ved kreftutvikling Forståelse av samspillet

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015.

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Over 30 000 personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Hvordan har utviklingen vært? Hvordan blir den fremover? Hva kan vi bidra med? Steinar Tretli, PhD, Professor Kreftregisteret/ NTNU- ISM Litt

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Flått og flåttbårne sykdommer i Norge - med resultater fra lokale studier

Flått og flåttbårne sykdommer i Norge - med resultater fra lokale studier Flått og flåttbårne sykdommer i Norge - med resultater fra lokale studier Vivian Kjelland, Universitetet i Agder Fellesmøte for viltforvaltning i Aust-Agder 1.April 2014 1 Lokale studier på flått og vilt

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

MA2501 Numerical methods

MA2501 Numerical methods MA250 Numerical methods Solutions to problem set Problem a) The function f (x) = x 3 3x + satisfies the following relations f (0) = > 0, f () = < 0 and there must consequently be at least one zero for

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Exam: ECON2915 - Growth and business structure Eksamensdag: Fredag 2. desember 2005 Sensur kunngjøres: 20. desember

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

Uønsket opptak av store molekyler i lever et problem som kan overkommes?

Uønsket opptak av store molekyler i lever et problem som kan overkommes? Uønsket opptak av store molekyler i lever et problem som kan overkommes? Bård Smedsrød Founder and CSO Blood clearance function of the liver: Fate of i.v. administered macromolecule ( 125 I-FSA) Blood

Detaljer

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Temaer Hva er en relasjon? Hva er en hierarkisk relasjon? Hva er en gjensidig relasjon? Hva er tillit i

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Tor-Henning Iversen (stedfortreder for Jens Rohloff)

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Eksamensoppgave i BI 1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi

Eksamensoppgave i BI 1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi Institutt for Biologi Eksamensoppgave i BI 1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi Faglig kontakt under eksamen: Lars Söderström Tlf.: 90718026 Eksamensdato: 17.12.2015 Eksamenstid (fra-til): 09.00-15.00

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Make sure that your copy of this examination paperis complete before answering.

UNIVERSITY OF OSLO. Make sure that your copy of this examination paperis complete before answering. UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4200 Molecular Evolution Day of exam: Wednesday December 17th Exam hours: 14.30 17.30 This examination paper consists of 2 pages.

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl.

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl. 1 MAT131 Bokmål Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl. 09-14 Oppgavesettet er 4 oppgaver fordelt på

Detaljer

Kan man stole på skolesensorer på Byåsen VGS?

Kan man stole på skolesensorer på Byåsen VGS? Kan man stole på skolesensorer på Byåsen VGS? Introduksjon: Radioaktivitet er et fenomen som ofte kan skape mutasjoner i cellene i menneskekroppen. Det fører igjen videre til diverse sykdommer som forskjellige

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Background: Contact: Targovax Gunnar Gårdemyr

Background: Contact: Targovax Gunnar Gårdemyr announces presentation of data from the ongoing phase I/II clinical study of the RAS-specific therapeutic cancer vaccine TG01 in resected pancreatic cancer at ASCO 2015 in Chicago announces today that

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT ECON3610, H2017 Kristoffer Midttømme Eksempler på skattevridninger: Den britiske vindusskatten Fordeling av antall vinduer (1) Oates, Wallace E., and Robert

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Department of Biology Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Academic contact during examination: Ole Kristian Berg (91897518) Thor Harald Ringsby (91897032) James D. M. Speed (45770227)

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105 EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105 Faglig kontakt under eksamen: Sigurd Skogestad Tlf: 913 71669 (May-Britt Hägg Tlf: 930 80834) Eksamensdato: 08.12.11 Eksamenstid: 09:00 13:00 7,5 studiepoeng Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Ralph Kissen Tlf.: 41344134 (mobil) - Eksamensdato: 11. desember

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog?

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Vinjar Fønnebø Professor, forebyggende medisin Direktør, NAFKAM UiT Norges arktiske universitet Seniorrådgiver, SKDE Klinisk forskning i det

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer