Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. Knud B. Landmark Furulundtoppen 19, 0282 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telomerer og Telomerase ved aldring og ved enkelte sykdommer. Knud B. Landmark. Knud_landmark@hotmail.com, 91 70 20 16. Furulundtoppen 19, 0282 Oslo"

Transkript

1 TelomererogTelomerasevedaldringogvedenkeltesykdommer av KnudB.Landmark Furulundtoppen19,0282Oslo og AmundEvensen Strandveien80,9007Tromsø Kull årsoppgaveiStadiumIV Profesjonsstudietimedisin,Universiteteti Tromsø Veiledere: KnudH.Landmark,professoremeritus,dr.med.,UniversitetetiOslo ØrjanOlsvik,professorikliniskmikrobiologi,UniversitetetiTromsø Nøkkelord:Telomerer,Telomerase,Aldring,Kardiovaskulærsykdom,Kreft.

2 Innholdsfortegnelse I.Sammendrag 3 II.Introduksjon 4 III.Metodeogmateriale 7 IV.Resultater 7 A.Effekteravtelomererogtelomerasepåaldring 7 1.Dyreeksperimentellestudier 7 2.0Humanestudier 8 2.1Telomerlengdesomenmitotiskklokke Faktorersombestemmertelomerlengdeibefolkningen13 2.3Telomerlengdesombiomarkørpåaldring 14 B.Telomererogtelomerasevedforskjelligesykdomstilstander 21 1.Kardiovaskulæresykdommer 21 2.Kreft ogblodsykdommer 29 3.Autoimmunesykdommer 39 4.Progeroidsyndrom 41 5.DemensogAlzheimerssykdom 45 6.Andresykdommer 45 C.Intervensjonerrettetmottelomererogtelomerase 47 V.Konklusjon 49 VI.Litteraturliste 50 VII.Figurtekster 54 VIII.Ordliste 58 IX.Englishsummary 59 2

3 I.Sammendrag Denstoreøkningenpåfokusrundttelomererogtelomerasesinnvirkning påmenneskersbiologi,ogdetfaktumatdetteeretforholdsvisnytt forskningsfeltiethistoriskperspektiv,erbakgrunnenfordenneoppgaven. Metodeogmateriale:grunnlagetfordenneoppgaveneretikkesystematisklitteratursøkiPubMedsamtetskjønnsmessigutvalgav eksisterende,relevanteartikler. TelomerererkorteDNA sekvenserpåendenavhumanekromosomer,som beskytterkromosomendeneoghindrertapavfunksjoneltdna. Telomereneforkortesvedhvercelledeling,ognårtilstrekkeligantall telomererblirkritiskkorte,triggescellulæraldringellerapoptose. Telomerforkortningerassosiertmedakselerertaldringogøktdødelighet fraenrekkesykdomstilstander,deriblantkardiovaskulære,autoimmuneog progeroidesykdommer,alzheimersdemens,kognitivsvikt,paranoid schizofreniogkreft. Enzymettelomerasebyggeropptelomerene,ogforhindrerdermed telomerforkortning.normaltuttrykkesimidlertidikketelomeraseihumane somatiskeceller,meni90%avkrefttilfellerertelomeraseaktivertog spillerdermedensværtviktigrolleikreftutvikling.ifremtidenkan intervensjonerrettetmotåhemmetelomerasetenkesåkunnebehandle kreftpådenenesiden,ogforhindrealdringvedåaktiveretelomerasepå denandreside. 3

4 II.Introduksjon TelomerererkorteDNA sekvensersomikkekoderforfunksjoneltdna.det vilsiattelomerenesbaserekkefølgeikkeergjenstandfordna replikasjon ellerrna syntese(1).telomereneslengdevariermye.avhengigav donoralder,vev,ogcellensreplikasjonshistorie,varierertelomerlengden hosmenneskermellom basepar(2). Telomerenefinnespåendenavkromosomeneogbeståravrepeterende sekvenseravnukleobasene:ttaggg(3).telomerenshovedfunksjonerå beskyttekromosomendeneoghindretapavfunksjoneltdna.telomerenes beskyttelseavdnaeternødvendigforåskillekromosomendenefradnabruddiselvegenomet.etsliktdna bruddigenometledertil cellesyklusarrestogdna reparasjon,ellerindusererapoptosenårskaden erforalvorligellerikkereparerbar.ikontrasttildna brudd,erdetikke ønskeligatkromosomendeneutløsertilsvarendedna skaderespons. Telomereneforhindrerinduksjonavenslikrespons,ogerenforutsetning foråopprettholdekromosomalstabilitet(4). Foråoppfyllesinbeskyttendefunksjonmåtelomererhaenvisslengde. Telomerbindendeproteinerbindermedhøyspesifisitettiltelomerer,oger avgjørendeforåstabiliseretelomerstrukturen.problemetmedtelomerer eratdeforkortesvedhvercelledeling,detsåkalte endereplikasjonsproblemettildna polymerase(4).måtentelomerer hindrertapavfunksjoneltdna,ersomfølger:foråkunneinitierednareplikasjonpå leadingstrand,måprimerenhaetseteåfestesegpå. PrimerenerenenkelttrådetbaserekkesomerstartstedetforDNAreplikasjonen.ÅrsakentilatdettrengsenprimereratDNA polymerase, enzymetsomlagerdnaet,kunkanleggenukleotider(beståendeaven base,enkarbonringogenfosfatgruppe)tilenalleredeeksisterende nukleotidrekkefølge,idettetilfelletprimeren.telomerenfungereraltsåfor setetderprimerenfesterseg(figur1).dersommantenkersegatprimeren skullefestesegpådetfunksjonellednaet,villedennekortedna biten 4

5 (somdna primerenfestersegpå)ikkeblireplikertvedcelledeling,og dermedvilledenhagåtttapt.den nye DNA trådenvillealtsåmangleen delavbasenesomdenopprinneligedna trådenhaddedersomtelomerer ikkefantes(5). Figur1 Kritiskkorte,dysfunksjonelletelomerergjenkjennessomDNA skadeog induserercellesyklussjekkpunkt,enmekanismedercellenundersøkerom denerklarforågåinninestefaseavcellesyklus.tosjekkpunkterharblitt identifiserttilåbegrensecellulærlevealdersomresponspå telomerdysfunksjon.detførstepunktet(førstemortalitetsstadium,m1) karakteriseresavenpermanentcellesyklusarrest.dettesjekkpunktetkalles cellulæraldring,ogavhengeravattumorsuppressorgenetp53aktiveres. DersomDNAetskades,kanp53initiereapotose,stoppecellesykluseller aktiveredna reparasjonsproteiner.humanefibroblasterentrercellulær aldringetter50 70celledelinger.Cellermedmutertp53kanomgåM1,og fortsetteåprolifereretiltrossforkritiskkorteogdysfunksjonelle telomerer.imidlertidvilvideretelomerforkortningledetilytterligere dysfunksjon,og2.sjekkpunkt(andremortalitetsstadium,m2)induseres. Dettestadietblirkaltkrise,eruavhengigavp53,ogerkarakterisertav massivkromosomustabilitetogcelledød.telomerforkorting,cellulær aldringogkrisebegrenserdenreplikerendelevealderentilceller,vedå virkesomentumorsuppressormekanisme.påenannensidekan 5

6 telomerdysfunksjonog sjekkpunkt,bidratilåutmattecellulærefunksjoner ogsvekkeopprettholdelseavorganerunderaldring(4). Gjennomsnittligtelomerlengdeerviståværeomvendtproporsjonalmed alder.mennharnoekorteretelomerlengdeennkvinner,ogforkortingen avtelomererskjerforterehosmennennhoskvinner,30mot20basepar perår,ogkanisåmåteværemedpååforklareattelomerlengdeeren indikasjonforbiologiskalder(3). SpesielleproteinererassosiertmedtelomeriskDNA:telomerase,terminalt restriksjonsfragment1(trf1)ogterminaltrestriksjonsfragment2(trf2). Telomeraseerenzymetsombyggeropptelomeren.Telomerasenbestårav tosubenheter:tert,(telomerasereversetranscriptase)somlagernye TTAGGG sekvenser,ogterc(telomerasernacomponent)somfungerer somrna malenfortelomersekvensene.trf1ogtrf2bindersegtil TTAGGG sekvensenepåtelomerenogdannerstoreproteinkomplekser somregulerertelomerlengde ogstruktur(figur2)(2,6).telomeraseer aktivtiembryogenesen,menundertrykkessåideflestesomatiskeceller medunntakavkjønnscellerogenkeltestamcellerogprogenitorceller(4). Figur2 6

7 III.Metodeogmateriale Grunnlagetfordenneoppgaveneretikke systematisklitteratursøki PubMedsamtetskjønnsmessigutvalgaveksisterende,relevanteartikler. IV.Resultater A.Effekteravtelomererogtelomerasepåaldring 1.Dyreeksperimentellestudier Studierpåmusmeddefekttelomerase,harvistdeførsteeksperimentelle bevispåatforøkttelomerforkortningkansvekkevedlikeholdavorganerog reduserelevealder.musbærerenhomozygotdelesjonaventenrnakomponententiltelomerase(terc / ),ellerdenkatalytiskesubenheten (TERT / ).Begge knockouts manglertelomeraseaktivitet,ogviserlik fenotype(fremtoningspreg)iresponspåtelomerforkortning.terc / mus medkortetelomerer,vistefenotypeforprematuraldring,somspesielt rammetorgansystemermedstorcelleomsetning.akselerertaldringhos dissemusene,korrelertemeddenøktefrekvensenavcellermedkritisk kortetelomererogfriekromosomender.aldrendemusmed dysfunksjonelletelomerervisteenatrofiavintestinaltepitelogavmiltens hvitepulpa,svekketb lymfopoeseogreduksjoniantallogfunksjonav hematopoetiskestamceller.viderehaddemuseneredusertevnetil organregenerasjon,samtredusertstressrespons(4). EksperimenterpåTERC / musavslørteatcellensindresjekkpunkterog forandringericellensytremiljøbidrartilreduksjonistamcellefunksjon. Cellesyklusinhibitorenp21eretprotein,hvisuttrykkreguleresavp53.p21 induserercellesyklusarrestsomresponspådna skade(studierpåhumane fibroblasterharvistatenoppreguleringavp21induserercellulæraldring somresponspåtelomerdysfunksjon).delesjonavp21forlengerlevealder hosterc / mus,utenåfremmeutviklingavkreft.denøktelevealderhos p21 / TERC / muskorrelerermedenforbedringistamcellefunksjonog 7

8 vedlikeholdavorganer.eksperimenteneviseratcellensindresjekkpunkter kanbegrensestamcellefunksjonogorganismenslevealder,somresponspå telomerdysfunksjon.videreindikererfunneneathemmingavcellensindre sjekkpunkter,kanværeetterapeutiskmålforbehandlingav aldersassosiertorgandegenerasjon(4). 2.0Humanestudier Populasjonsstudierviserateldremenneskerigjennomsnittharkortere telomererenndenyngrebefolkningen.kandetåforhindre telomerforkortning,væreviktigforåleveetlangtliv?hvistapav telomeriskdna(tdna)fortløpendekanerstattesvedhverreplikasjon,kan antalletcelledelingerteoretiskværeuendelig,ogingentegntilaldringvil fremkomme.imidlertideruendeligantallcelledelingerogsåenegenskap manserhoskreftceller.videreharmansettatikkeallemenneskerhar reduserttelomerlengdemedøkendealder.omlag1/3avdenaldrende befolkningenviseruforandretellerøkttelomerlengde.selvom signifikansenavdenneobservasjonenfortsattikkeerkjent,trornoen forskereatdettekanværeenutroliganti aldringsmekanisme,mensandre trordeterentidligindikatorforkreft.forattelomererskalforlenges, trengstelomeraseforåerstattedna sekvensenesomgårtaptved replikasjon.medaldringdeaktiverestelomerase,ogcellereproduksjoner ikkelengermulig.cellenesomikkedør,erdesomkanreplikeresuendelig antallganger,sliksomkreftceller.dissecellenemåhaaktivtelomerase.to aktuellespørsmålblirdaomdetermuligåkurerekreftvedådeaktivere telomerase,ogommankanforhindrealdringvedåaktiveretelomerase. Hvisforskerekanaktivereenzymettelomeraseihelekroppentileldre mennesker,kanmantenkesegatcellereplikasjonigjenfinnersted,men medfareforkreft(7). Denbegrensedereplikasjonskapasitetentilhumanefibroblasteri cellekulturerveletablert,ogharistorutstrekningblittbruktsommodell forcellulæraldring.iencanadiskstudiefra1990undersøktemaneffekten 8

9 avcelledelingogalderpåtelomeriskdna.tildettedyrketmanikketransformertehumanefibroblasterinvitroinntilcellulæraldringoppstod (nårnormalediploidecellermisterevnentilåvokseogdelesegmer),og medjevnemellomromblestørrelsenavterminaltrestriksjonsframent (TRF)bestemtmedSouthernblotanalyse(metodeforådetektereen spesifikkdna sekvensfradna prøve).trfkanbrukessommålpå telomerlengde.(8). Gjennomsnittligtelomerlengdebleredusertmedomlag2kilobaser(kb) vedkumulativepopulasjonsdoblinger,ogdentotalemengdentelomerisk DNAminket,noesomindikereretfaktisktap,ogikkebarerearrangeringav telomerer(figur3).studienantarattelomerlengdentilsomatiskecellerer omlag4kb,ogettappå2kbvilderforrepresentereettapavstoredeler avdenfunksjonelletelomerfunksjonen.dennetelomerforkortningen gjennomaidringhoshumanefibroblastericellekulturkanværesignifikant. Ettersomhvercelleinneholder92telomerer(2X46kromosomer)og distribusjonenavtelomerlengdeerstor,vilettapav2kbfraden gjennomsnittligelengdenkanskjekunnemedføreenstorøkningiandelen cellersommanglerttagggframinstentelomer.tapavbareentelomer kanforårsakepermanentcellesyklusarrestogkromosomalinstabilitet (CIN),somerkarakteristiskialdrendefibroblaster.CINinvolverer mutasjonersomgirtapellervinnavheleellerdeleravkromosomer,oger antattåværeentidlighendelseikarsinogenesen.istudienspekuleresdeti omtapetavtelomeriskdnaitaktmedaldringeninvitro,ogsåkan forekommenårsomatiskecellerdelerseginvivo,ogfremhevervidereat deterviktigåbestemmeeffektenavdonoralderogvevstypepå telomerlengde(8). 9

10 Figur3 Telomerlengdehosmenneskereristorgradgenetiskbestemt,menvi kjennerogsåtilenaldersavhengigforkortning.telomerlengdeerderfor blittlagtframsomenmarkørpåbiologiskaldring,ogerblittassosiertmed aldersrelatertsykdomsomforeksempelkardiovaskulærsykdom.imidlertid erdetuklartomtelomerlengdesombiomarkørforbestemtesykdommer skyldeskortetelomerervedfødsel,akselererttelomerforkortningilivet, ellerenkombinasjonavdeto.sammenhengenmellomoksidativtstressog inflammasjonpåtelomerforkortningstøttesidagavtverrsnittsstudier, mendettrengslongitudinellestudierformerpresiståkunnevurdere telomerforkortningogdensantatteeffektpåakselerertaldring.iteksten somfølgervilvisepånoenavideenesomdemeyeretal.presentererisin oversiktsartikkel(9). 10

11 Ideenomattelomererfungerersomenbiologiskklokkepåcellulærtnivå bleførstanerkjentdaalexeyolovnikovoppdagetatdna replikasjon medførteprogressivtelomerforkortning,detsåkalte endereplikasjonsproblemet.inormalesomatiskecellerlederdenne telomerforkortningentilkritiskkortetelomererogcellulæraldring,en tilstandkarakterisertavfraværavreplikasjonogbiokjemiskeforandringer. Detteforklarerobservasjoneneavatdeflestecellekulturerbarekan gjennomgåetbegrensetantalldelingerinvitro,kalt thehayflicklimit. ViderepåvirkestelomerforkortningavatreparasjonenavenkelDNA trådskadeassosiertmedoksidativtstress,ermindreeffektivitelomeriskdna enncentromeriskdna(dendelenavkromosometsombinder søsterkormatidenesammen).dettegjøratdna forkortningpåvirkesav bådeoksidativtstressogdencellulæreantioksidantkapasiteten(figur4)(2, 9). Figur4 11

12 Påorganismenivåervirkningenavtelomerlengdepådenkomplekse aldringsprosessen,førstogfremstvurdertgjennomepidemiologiske tverrsnittsstudier.ideflestetilfellerblirtelomerlengdentilperifere leukocytterbruktsomsystemisktelomerlengde,daobservasjonerstøtter atdennelengdenistorgradgjenspeilesiforskjelligvev.detsynessom systemisktelomerlengdereflektererfunneneinvitro,dadetien populasjonerenklarnegativassosiasjonmellomtelomerlengdei leukocytterogpersonenskronologiskealder.manantarderforat telomerlengdeiperifereleukocytterogsåinvivoerensystemiskmarkør forbiologiskalder.imidlertidertelomerlengdesombiomarkørfor systemiskaldringfortsattuavklart.denkausalesammenhengenviser mellomkritiskkortetelomererogcellulæraldring,holdernødvendigvis ikkestandpåorganismenivå.deterlikesannsynligatbiologiskeprosesser somliggertilgrunnforalderdom,ogsåpåvirkertelomerlengdesomen konfunderendefaktor.øktnivåavoksidativtstressoginflammasjonerde mestsannsynligeprototypenepåslikekonfunderendefaktorer(9). 2.1Telomerlengdesomenmitotiskklokke Detnåværendeparadigmetomtelomerfunksjon,erattelomererfungerer somenmitotiskklokkesomtellerantalletcelledelinger,oginitierer cellulæraldringnårenellerfleretelomerererkritiskkorte.somtidligere nevntkancellerunngåkritisktelomerforkortning,cellulæraldringog oppnåsågodtsomevigliv,vedåaktivereenzymettelomerase.denne egenskapenserviistamceller,kimcellerogideflestetilfelleravkreft.en farmakologiskaktiveringavtelomerasekanderfortenkesåværeenmulig terapimotaldersrelatertsykdommermedcellulæraldring.påenannen sideertelomeraseinhibitorerblittforeslåttsomennymulighetfor kjemoterapi.detteillustrererkompromissetmellomakselerertbiologisk aldring,ogrisikoforkreft(9). 12

13 2.2Faktorersombestemmertelomerlengdeibefolkningen Hosmenneskererarvestimerttilåståfor40%til80%avtelomerlengden. Nåværendebevispekermotattelomerlengdenedarvespaternalt.Paternal aldervedfødseleridentifisertsomenviktigfaktorfortelomerlengde.barn aveldrefedresynesåhalengretelomerer,noesomsamsvarermed tidligerefunnomatsædcellerstelomerlengdeøkermeddonoralder.etter fødselredusereslengdenpåtelomerenegradvismedkalenderår.hosbarn ertelomerforkortningsratenstørreennhosvoksne.selvomtelomerlengde vedfødselerlikmellomkjønnene,harvoksnemennigjennomsnittkortere telomererennkvinner(9).ifølgestatistisksentralbyråvilen26årgammel mannbosattiakershuskunneforventeåbli80årogtomåneder,enlike gammelkvinnebosattisammefylkevilkunneforventeåbli83årogni måneder(10).dettekanforklaresmedatmennharenhøyere telomerforkortningsrate.enforeslåtthypoteseeratmennigjennomsnitt erhøyereogstørreennkvinner,ogflerecelledelingererderfornødvendig foråoppnåogopprettholdedereskroppsstørrelse.dettekanværeen muligforklaringpåhvorformennigjennomsnittharkortereforventet levetidennkvinner(9). Sidentelomeraseaktiviteterhøyereogistørregradregulerthosbarni utvikling,vilspesieltpostnatalvektøkningværeviktig.denneteorien imøtekommerbarkerhypotesen,somsieratlaverefødselsvektvil predisponerebarnforaldersrelatertesykdommer,spesielthjerte og karsykdommer,dademåinnhentedenlavefødselsvektenitidligbarndom. Deleravdennehypotesensynesåværekorrekt,mentelomerenes medvirkningertvilsom.barnrundt5årsaldermedlavfødselsvektseruttil åhakorteretelomerer,mentverrsnittsstudierviseringenellerbare begrensetassosiasjonmellomtelomerlengdeogkroppstørrelsesenerei livet.detteerutilstrekkeligforåforklareforskjellenitelomerlengde mellommennogkvinner,ogtilåkobledenneforskjellenmed kjønnsforskjelleriforventetalder(9). 13

14 2.3Telomerlengdesombiomarkørpåaldring Somtidligerenevntertelomerlengdeblittlagtframsomenmarkørpå biologiskaldring,dadeterenklarnegativassosiasjonmellom telomerlengdeogpersonerskronologiskealder.detteblirstøttetavin vitro resultaterpåcellulæraldringogtelomerforkortningmedøkt kalenderår,ogytterligereforsterketavatmennharraskere telomerforkortningsrateennkvinner,somsamsvarermedforskjelli forventetlevealdermellomkjønn.detteharledettilmangestudiersom serpåmuligeassosiasjonenermellomtelomerlengdeogaldersrelaterte sykdommer.imidlertiderdetuklartomtelomerlengdesombiomarkørfor bestemtesykdommer,skyldeskortetelomerervedfødsel,akselerert telomerforkortningilivet,ellerenkombinasjonavdeto.menskorte telomerervedfødselførstogfremstergenetiskbestemt,avhenger telomerforkortningsratenmestsannsynligavsamspilletmellomgenetikk oglivsstil.detteledertilfleremuligescenariersomkanforklare biomarkørrollentilsystemisktelomerlengdeialdersrelatertsykdom,der forskjelligesykdommerkanskjekreverforskjelligemodeller.deterderfor viktigåforståforskjellenmellomsystemisktelomerlengdedaforeksempel iperifereblodleukocytter,ogfokaltelomerlengdeivev(9). Enteorigårpåataldringsomfenotypeerassosiert,kausaltellerikke,med oksidativtstress,inflammasjonellerandretelomerforkortningsfaktorer, menikkecellulæraldring.hvisdenneprosessenvirkerpåsystemisknivåi storgrad,kandetteresultereiatkorteresystemisktelomerlengde assosieresmedaldringsomfenotype.enobservasjonsomstøtterdenne mekanismeneratdeterobservertkorteresystemisktelomerlengdehos personermedosteoartrose,mestsannsynligsomfølgeavoksidativtstress ogkroniskinflammasjon(9). 14

15 Enannenteoriforeslårataldringsomfenotypefortrinnsvisbestemmesav engenetiskbestemttelomerlengdevedfødsel,utenatenakselerert telomerforkortningsrateertilstede.personeneerdapredisponertforat enaldersrelatertsykdomskaloppståsenereilivet.hvisdetteertilfelle,vil denhøyesynkronitetenmellomtelomerlengdeiulikevevvedfødsel, antydeattelomerlengdeiperifereleukocytterkanværeengodbiomarkør forfokaltelomerlengde.skjøntdettevilreflektereenkausalsammenheng mellomtelomerlengdevedfødseloglevealder(9). Endeligkanaldringsomfenotypeværeassosiertmedbådetelomerlengde vedfødselogakselererttelomerforkortning.dettebetyratdeterenkausal sammenhengmellomaldringsomfenotypeogcellulæraldring.der telomerlengdevedfødseleransvarligforenaldringsomfenotype,vildet væretelomerforkortningsratensombestemmervedhvilkepunktiliveten kritiskkorttelomerlengdevilblinådd,ogfenotypenoppstår(9). Sidenendrettelomerforkortningsrateresultereriforskjelligtelomerlengde, vilbarelongitudinellestudierværeistandtilåtilskriveviktighetenav telomerlengdeog/ellertelomerforkortningsrate,ogdermedkartlegge dynamikkentiltelomererogbetydningenavtelomerlengdesombiomarkør ialdringsomfenotype(9). Deflestehumanevevogorganervisersignifikanttelomerforkortningunder aldring,deriblantperifereblodceller,lymfocytter,nyreepitel,vaskulære endotelceller,hepatocytter,intestinaleepitelceller,lungeepitelcellerog muskler.noenfåorganerogvevviseringensignifikanttelomerforkortning underaldring.vedanalyseavhelorganbiopsiavhjernen,såmaningen signifikanttelomerforkortning,mendeteruvisstomenkelte subpopulasjoner,somhumaneneuronalestamceller,kanhaaldersrelatert forkortning.determuligatandrecelletypermedtelomerforkortning,kan påvirkehjernensfunksjonunderaldring.idenforbindelseserman lymfocyttermedunormaltkortetelomererhospasientermedalzheimers sykdom(4). 15

16 Viderekorrelererkortetelomereriperifertblodmeddårligutfallog restfunksjonetterhjerneslag.isamsvarmedsitthøyeuttrykkav telomerase,opprettholderkjønnscellerlangetelomerervedaldring. Imidlertidservientelomerforkortningistamcellerunderaldring,tiltross foruttrykkavtelomerase(riktignoklavenivåer).enteorierattelomerasei stamcellerbesørgerdenstoreproliferativekapasiteten,men telomerasenivåeterikketilstrekkeligforåopprettholdestabiletelomereri stamcellerslevealder.itrådmeddennehypotesen,erdettenkeligat telomerforkortningbidrartilaldersrelatertreduksjonistamcellefunksjon. (4). Telomerlengdenreduseresmedalderialtmitotisk(somgjennomgår celledeling)vevmedunntakavkimbanen(denveienarvestoffetoverføres fragenerasjontilgenerasjon)hvorlengdenopprettholdesavenzymet telomerase.pasientermedautosomaldominantdyskeratosiscongenita,en medfødtsykdommedprogeroidetrekk,bærerenmutasjonigenetsom koderforterc.dissepasienteneharkorteretelomerer,funnsomindikerer akselerertaldringogtidligdød,somregelavinfeksjonersekundærttil benmargsvikt.denkortestegjennomsnittligetelomerlengdeniblod DNA hosnormaleeldre,overlapperpasientermeddyskeratosiscongenitamed lengsttelomerlengde.videresamsvarertelomerlengdeniblodmedvevfor øvrigikroppenhospasientermeddyskeratosiscongenita(11). Meddettesomutgangspunkt,gjordeCawthonetal.enstudiederman ønsketåfinneutomkortetelomereriblod DNAvarassosiertmedøkt mortalitetsrateframultiplealdersrelatertesykdommer.foråundersøke dette,sammenlignetmantelomerlengdemedoverlevelseogdødsårsak hos143personersomhaddegittblodmellom Medio2002var 101dødsfallkjent,mensderesterende42personenebleundersøkti forholdtilnårdesistvarobservertilive.vedtidspunktforblodgivningvar alleforsøkspersonenemellom60 97år,ingenvarislekt,ogdehaddeikke enbestemtsykdomstilstand.vedåmålet/s ratio(telomere to single copy 16

17 generatio somerdemonstrertåværeproporsjonalmedgjennomsnittlig telomerlengdeiencelle)relativttilendna prøvereferanse,kunneman bestemmestørrelsenpåtrf,ogderetterberegnetelomerlengde tilnærmetiantallbasepar(bp).ettersomeldregjennomsnittligharkortere telomererennyngre,ogdetderforeruhensiktsmessigåsammenlikne telomerlengdehos60og97åringer,blepersoneneistudieninndelti6 grupperpåbakgrunnavaldervedblodgivning.gruppenebleogsådeltinn halvdelerogkvartilerpåbakgrunnavtelomerlengden.personenemed telomerlengdeinedrehalvdelisinaldersgruppebleslåttsammen,og deresoverlevelseblesammenliknetmedpersoneneidenøvrehalvdelen. Tilsvarendebleutførtfornedrekvartil,sammenlignetmedpersonenei øvre75%.detvaringenstatistisksignifikantforskjelligjennomsnittligalder mellomnedreogøvrehalvdelinnenforhvergruppe(p=0,894),ellernedre ogøvrekvartil(p=0,469).coxmodellenblebruktforåkontrollere variasjonerimortalitetsratesomskyldesaldersforskjeller,bådemellomog innadialdersgruppen(11). Telomerlengdenhospersonenevariertefra1930til4310bp,ogforhvert årfrablodgivningbleomkring14bptapt.mansåingensignifikantforskjell itelomerforkortningenmellommennogkvinner(p=0,645).kvinners telomerervar3,5%lengreennmennsetteraldersjustering,menfunnet varikkestatistisksignifikant(p=0,157).personeneihalvdelenmedkortest telomererhaddenestendobbelsåhøymortalitetsrate,medenratiopå 1,86(95%konfidensintervall(KI)1,22 2,83,p=0,004),iforholdtildenøvre halvdelen.tapetimedianlevealderassosiertmedkorteretelomerervar 4,8årforkvinner(p=0,033)og4,0årformenn(p=0,047).Telomerlengde varensignifikantprediktorformortalitetforpersonermellom60 74år (p=0,021),ogenmoderatprediktorfordeover75år(p=0,086)(figur5). Personenemedtelomerlengdeinedrehalvdelhadde3,18høyere mortalitetsratioforhjertesykdom(95%ki1,36 7,45,p=0,0079), sammenlignetmeddenøvrehalvdelen.viderehaddede25%inederste kvartil8,54gangerhøyeremortalitetsratiofrainfeksiøsesykdommer(95% 17

18 KI1,52 47,9,p=0,015),sammenlignetmedde25%iøverstekvartil.Man fantingensignifikantsammenhengmellomtelomerlengdeog cerebrovaskulæresykdomellerkreft(11). Figur5 18

19 Disseresultatenestøtterhypotesenomattelomererforkortningbidrartil øktmortalitetsratioforflerealdersrelatertesykdommer.alternativtkan dethendeattelomerforkortningikkepåvirkermortalitet,menblir kontrollertavbiologiskaldringsomøkermortalitetsratenvedandre mekanismer.telomerlengdekanpåvirkesavflerefaktorer,som telomeraseaktivitet,antallcelledelingerogoksidativtstress,somigjenvil kunnepåvirkesavmiljøoggenetiskefaktorer(11). Ienkasus kontrollstudieønsketmanåstudereakselerertcellealdringi blodcellerhoshemodialysepasienter.tildettesåmanpåperifere mononukleærecellerfra15hemodialysepasienterog15jevnaldrene kontroller.vanligvisgjennomgåruremiskepasienterhemodialysetre gangerperuke,oghosdissepasientenevildeperiferemononukleære blodcelleneaktiveresvedhverhemodialyseprosedyre.manønsketåseom gjentattstimulertemononukleæreblodcellerkaninntatelomeravhengig cellearrest,såkaltstressindusertprematuraldring,sometresultatavstadig aktiveringsindusertreplikasjon.karakteristisketrekkvedaldrende mononukleæreblodcellerinkluderertelomerforkortning,øktuttrykkav p53,forandretuttrykkavcelleoverflatemolekylenecd14/cd16og overproduksjonavinterleukiner.såledeskanprematurtaldrendeceller identifisereshvisdissekarakteristikkeneertilstede,ogstuderesmed flowcytometri,hvishensikteranalyseogsorteringavcelleriløsningog studerecellensegenskaper(12). Telomerforkortningvartilstedei40±6%avcellenefra hemodialysepasientenemotunder5%hoskontrollene,oggjennomsnittlig telomerlengdenidetogruppenevarhenholdsvis8,2±0,4mot11,5±0,7 (p<0,001)(figur6).prosentandelenavcellenemedkortetelomerer korrelertepositivtmedserumnivåetavcrp(r=0,74,p=0,007),som reflektererinflammasjon.dettefunnetstøtterteorienomatcellermed kortetelomererharenrolleikroniskinflammasjonhosdissepasientene, menenendeligpatofysiologiskforklaringpådetteerfortsattikkekjent. 19

20 Uttrykkavp53varøktimononukleæreblodcellerfra hemodialysepasienter,oghøytuttrykkavp53varobserverti39±5%av cellene,mensrestenavcellenevistesammep53 nivåsom kontrollgruppen.mononukleærecellerfrahemodialysepasientermed reduserttelomerlengde,visteihovedsakcd14dim/cd16brightfenotype, menscellermednormaltelomerlengdepresenterte CD14bright/CD16dimfenotype.Endeligprodusertemangemononukleære blodcellerfrahemodialysepasienterspontantdeproinflammatoriske cytokineneil 1β(29,5±6%)ogIL 6(31,1±5%),mensbareenliten 356 prosentandelavkontrollcellenevarcytokinproduserende(12). RAMÍREZ ET AL Figur6 Studienvisertilstedeværelseavenprematurtaldrendesubpopulasjonav periferemononukleæreblodcellerhos30 47%avhemodialysepasientene. Dissealdrendecelleneresulterersannsynligvisfrarepetertaktivering,og kanhaenpatofysiologiskrolleidenkroniskeinflammasjonensomer Fig 1. Telomere length measured by means of FISH in flow cytometry. (A) Telomere length in human mononuclear cells from hemodialyzed patients and age-matched controls. (B) Representative histogram of telomere fluorescence from a hemodialysis patient. Mononuclear cells were gated in region 1 (R1) on the basis of forward versus side scatter beskrevethoshemodialysepasienter(12). (FSC versus SSC). Region 2 (R2; cells in G 0 /G 1 ) were selected out from R1 according to FSC and propidium iodide (PI) fluorescence. Telomere length was calculated by subtracting the mean background telomere fluorescence from the mean fluorescence obtained with the telomere probe. Two different subsets of cells were observed: cells showing normal telomeres (T1) and cells showing short telomeres (T2). producing cells was detected in patients and controls (Table 2). DISCUSSION phenotype, and spontaneous cytokine production. Telomere length was assessed by means of the FISH in flow cytometry technique, a method validated by us and others. 15,16 Our results show The present study was performed to investigate whether mononuclear cells from patients on that a significant percentage of mononuclear cells maintenance hemodialysis therapy present features from hemodialysis patients have short telomeres, 20 of premature senescence. Our results show and the rest of the cells do not seem to be that in these patients, 30% to 47% of mononuclear affected. Thus, only a number of cells appear to cells fulfill the main characteristics of be senescent (short telomeres); this is not surpris-

21 B.Telomererogtelomerasevedforskjelligesykdomstilstander 1.Kardiovaskulæresykdommer Telomerlengdeogtelomerforkortingerantattåhaendirektekorrelasjon medbiologiskaldringogkardiovaskulæresykdommer.fordi kardiovaskulæresykdommerofteeraldersbetingetesykdommer (forekomstøkermedalder),erdettenktattelomerlengdekanværeen viktigmarkørforrisikofornettoppdennetypensykdommerogogsåhaen prediktivegenskapmedtankepåutviklingavkardiovaskulærsykdom.det ergjortstudierderkorteretelomererblepåvisthospersonersomhadde diabetes,øktpulstrykk(systoliskminusdiastoliskblodtrykk),degenerativ aortastenose,øktinsulinresistens,øktfysiologiskstress,gjennomgått hjerteinfarktiungalder,øktrisikofordødsomfølgeavkardiovaskulær sykdomoghospersonersomrøykte.menikkealledisseresultatenekunne påvisesiandrestudier(3). Ienkasus kontrollstudieblelengdenpåtelomererihviteblodceller sammenliknetmedrisikoforåfåhjerteinfarktiungalder.bakgrunnenfor studienvaratendelavdesammeforskerneidenovennevntestudien tidligerehaddefunnetienannenstudieatgjennomsnittligterminalt restriksjonsfragment(trf)varsignifikantkorterehospersonerderalletre koronararterienevisteaterosklerosevedangiografisammenliknetmed personermednormalangiografi(13). Detbleistudienpåvistensignifikantsammenhengmellomgjennomsnittlig TRF lengdeogtidlighjerteinfarkt.gjennomsnittligtrf lengdebledeltoppi kvartiler(lengstikvartil1,kortestikvartil4)ogfordetokvartilenemed kortesttelomelengde,varoddsratioforhjerteinfarkthenholdsvis3,27 (kvartil3,p<0,0001,95%ki1,79 5,97)og2,79(kvartil4,p=0,0001,95%KI 1,53 5,11)sammenliknetmedkvartiletmedlengsttelomerlengde)(Figur 7).Forbeggekjønnibådekasus gruppenogkontroll gruppenidenne studienvargjennomsnittligårligtapavtelomerlengde26,4basepar. 21

22 GjennomsnittligforskjellpåTRFhospersonermedaterosklerose(kasuser)i detrekoronararterienesammenliknetmedpersonermednormal angiografi(kontroller)var299,7±69,3basepar detterepresenterer dermedenbiologiskaldersforskjellpåelleve(299,7/26,4=11,35)år (p<0,0001)(13). Figur7 Ienannenstudiebletelomerlengdenileukocytterbruktforåundersøke mortalitethospasientermedkoronarsykdom(aterosklerosei koronararteriene).deltakereneistudien,780personer,bledeltinni kvartilermed195personerihvertkvartilsomrepresentertederes telomerlengde.iløpetavengjennomsnittligoppfølgingstidpå4,4årvar det166dødsfallblantde780.detvistesegåværeensignifikantforskjelli andeldødeihvertkvartil(p=0,04).detvar54dødsfallikvartiletmed kortesttelomerlengdeog31dødsfallikvartiletmedlengsttelomerlengde. Etteraldersjusteringvarrisikoen1,8gangersåhøyikvartiletmedkortest telomerlengde(p=0,008,95%ki1,2 2,9)(14). Ien(kvalitativ)studieundersøktemantelomerlengdetilendotelceller,da gjentatteskaderpåendotelmedpåfølgendecelleomsetningfratunica intimaogmedia,erdelaktigidannelsenavaterosklerose.manønsketåse påomtelomerlengdeiendotelceller,erenmarkørforreplikativalderog 22

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

HPV og molekylærbiologi Molekylære mekanismer bak HPV-indusert kreftutvikling

HPV og molekylærbiologi Molekylære mekanismer bak HPV-indusert kreftutvikling HPV og molekylærbiologi Molekylære mekanismer bak HPV-indusert kreftutvikling Irene Kraus Christiansen Nasjonalt referanselaboratorium for HPV Molekylære mekanismer ved kreftutvikling Forståelse av samspillet

Detaljer

Background: Contact: Targovax Gunnar Gårdemyr

Background: Contact: Targovax Gunnar Gårdemyr announces presentation of data from the ongoing phase I/II clinical study of the RAS-specific therapeutic cancer vaccine TG01 in resected pancreatic cancer at ASCO 2015 in Chicago announces today that

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Uønsket opptak av store molekyler i lever et problem som kan overkommes?

Uønsket opptak av store molekyler i lever et problem som kan overkommes? Uønsket opptak av store molekyler i lever et problem som kan overkommes? Bård Smedsrød Founder and CSO Blood clearance function of the liver: Fate of i.v. administered macromolecule ( 125 I-FSA) Blood

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Kan man stole på skolesensorer på Byåsen VGS?

Kan man stole på skolesensorer på Byåsen VGS? Kan man stole på skolesensorer på Byåsen VGS? Introduksjon: Radioaktivitet er et fenomen som ofte kan skape mutasjoner i cellene i menneskekroppen. Det fører igjen videre til diverse sykdommer som forskjellige

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Disposisjon. Hvorfor PGD? Embryobiopsi. Preimplantation Genetic Diagnosis PGD. Arne Sunde. Fertilitetsseksjonen, St.

Disposisjon. Hvorfor PGD? Embryobiopsi. Preimplantation Genetic Diagnosis PGD. Arne Sunde. Fertilitetsseksjonen, St. Disposisjon Preimplantation Genetic Diagnosis PGD Arne Sunde Fertilitetsseksjonen, St. Olavs Hospital Litt embryologi & genetikk Meiose Embryo biopsi Diagnostikk FISH, CGH, PCR Norsk lovgivning Norsk praksis

Detaljer

Strukturert EPJ. Relevans for NPM? Kjell Krüger M.D., MHA, spes. Geriatri/indremedisin Bergen kommune/ Emetra AS

Strukturert EPJ. Relevans for NPM? Kjell Krüger M.D., MHA, spes. Geriatri/indremedisin Bergen kommune/ Emetra AS Strukturert EPJ Relevans for NPM? Kjell Krüger M.D., MHA, spes. Geriatri/indremedisin Bergen kommune/ Emetra AS HVORFOR NEVNE NPM? NPM NPM has thus been a reform wave with a core idea, but with varying

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Født Født sånn sånn eller blitt sånn? Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS 11.09.2013

Født Født sånn sånn eller blitt sånn? Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS 11.09.2013 Født Født sånn sånn eller blitt blitt sånn? sånn? Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS 11.09.2013 Innlandskongressen for Helseforskning 11 September 2013 Monica Cheng Munthe-Kaas Gener versus Miljø HJERNEVASK

Detaljer

Work on storage diseases on apple by Bioforsk. Jorunn Børve

Work on storage diseases on apple by Bioforsk. Jorunn Børve Work on storage diseases on apple by Bioforsk Jorunn Børve Apple storage in Norway Short time storage (until December 1 or February for juice) Ordinary cold storage MA and CA? Aroma main cultivar, new

Detaljer

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog?

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Vinjar Fønnebø Professor, forebyggende medisin Direktør, NAFKAM UiT Norges arktiske universitet Seniorrådgiver, SKDE Klinisk forskning i det

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi. Hva lærer du?

Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi. Hva lærer du? Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi Hva lærer du? Du vil lære hvilke geologiske prosesser som fører til at mineralforekomster dannes i naturen, og hvilke mineraler og bergarter som er viktige

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

PPP - Test av online tjenester. Precise point positioning - online processing. Halvor Vadder

PPP - Test av online tjenester. Precise point positioning - online processing. Halvor Vadder PPP - Test av online tjenester Precise point positioning - online processing Halvor Vadder services Institutt for Matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp 2012 Forord Med denne oppgaven avslutter

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI

kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI Hvordan definere kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI NS-EN 1997-1 Geoteknisk prosjektering Allmenn regler NGF Melding nr 11 Veiledning for prøvetaking NS-EN 1997-2 Geoteknisk

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Effekter av borreslam: Metaller fra borreslam:

Effekter av borreslam: Metaller fra borreslam: Effekter av borreslam: Er ilmenitt mindre skadelig enn barytt? Metaller fra borreslam: Utlekking fra partikler & opptak i dyr Input til ERMS IRIS-Biomiljø v/renée Katrin Bechmann Exposure system Stirrer

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Learning Activity - Create a Logo

Learning Activity - Create a Logo Practical assignment (observation and analysis) Learning Activity - Create a Logo Develop a name for a dog food product. Design a logo for this product, using full colour. The logo must contain a main

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja)

Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Trenger vi nye kostholdsråd? (ja) Birger Svihus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences 1 Det sunne kostholdets to generelle bud: Spis variert Sørg for energibalanse

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Jørgen Svalund. Undersysselsetting og ufrivillig deltid. Varighet og veien videre

Jørgen Svalund. Undersysselsetting og ufrivillig deltid. Varighet og veien videre Jørgen Svalund Undersysselsetting og ufrivillig deltid Varighet og veien videre Jørgen Svalund Undersysselsetting og ufrivillig deltid Varighet og veien videre Fafo-rapport 2011:34 Fafo 2011 ISBN 978-82-7422-845-0

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer

Sammensatte Forsterkningsskjemaer Sammensatte Forsterkningsskjemaer Erik Arntzen HiOA V-2015 1 Sammensatte forsterkningsskjemaer Disse kan arrangeres: Suksessivt eller simultant Med eller uten diskriminative stimuli Som forsterkningskontingens

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag

Detaljer

Hvordan påvirke kjøp av biff og fisk. To eksempler fra forskningen i gruppen Consumption, Environment & Traffic på NTNU. Christian A.

Hvordan påvirke kjøp av biff og fisk. To eksempler fra forskningen i gruppen Consumption, Environment & Traffic på NTNU. Christian A. Hvordan påvirke kjøp av biff og fisk To eksempler fra forskningen i gruppen Consumption, Environment & Traffic på NTNU Christian A. Klöckner Agenda Bakgrunn til forskningsgruppen min Eksempel kjøtt Eksempel

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2004 Tid for eksamen: kl. 09:00-11:00 Vedlegg: Ingen Alle oppgavene teller likt og besvares kort. Oppgave 1. Hva menes med en ideell fri fordeling? Forklar denne ved bruk

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Vår egen toilettserie gir mange kombinasjonsmuligheter med 3 grunn-modeller som

Detaljer

Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens?

Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens? University of Bergen Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens? Frank Nilsen Sea Lice Research Centre Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen Norwegian School

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Bruk av genteknologiske analyser ved diagnostikk av luftveisinfeksjoner. Gardermoen 27.02.08. Svein Arne Nordbø

Bruk av genteknologiske analyser ved diagnostikk av luftveisinfeksjoner. Gardermoen 27.02.08. Svein Arne Nordbø Bruk av genteknologiske analyser ved diagnostikk av luftveisinfeksjoner Gardermoen 27.2.8 Svein Arne Nordbø Aktuelle genteknologiske metoder Hybridiseringsmetoder Ampifikasjonsmetoder PCR Konvensjonell

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm JA Hvofor? Hoved mål; Best mulig behandling for pasientene EKSEMPEL KREFT I TYKKTARM OG BRYSTKREFT 2 Nødvendig med helsefremmende/forebyggende

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

Appendix 1: All 26 cases with statistics

Appendix 1: All 26 cases with statistics Appendix 1: All 26 cases with statistics *Cases with significant differences between the two groups. The participants were given 6 treatment options to each case to choose from in the questionnaire: 1)

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer