Øystein Lappegard. Medisinsk ordbok. Lunde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øystein Lappegard. Medisinsk ordbok. Lunde"

Transkript

1 Øystein Lappegard Medisinsk ordbok Lunde

2 Copyright 2006 Lunde Forlag as Sinsenveien 25, 0572 Oslo Omslagsdesign: Helge Kjølberg Grafisk uforming: Reidun Lindheim Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS ISBN-13: ISBN-10:

3 Forord Arbeidet med denne oppslagsboken begynte som et hobbyarbeid og har strukket seg over en tidsperiode på et par år. Målsettingen har vært å lage en mellomstor medisinsk oppslagsbok. Den er ikke så omfattende som et medisinsk leksikon, men er heller ikke bare en ordbok over medisinske fremmedord. I tillegg til den vanlige mann og kvinne som kan trenge en kortfattet oppslagsbok for å få plassert ord og uttrykk, har målgruppen vært helsepersonell. Vi har over 100 ulike yrkesgrupper i norsk helsevesen og de fleste vil både i løpet av utdannelsen og senere i yrkeslivet ha behov for en oppslagsbok i lommeformat. Forfatteren har bakgrunn som allmennlege og kommunelege og dette har vært avgjørende for valg av oppslagsord. I tillegg til en kort forklaring på de ord, uttrykk og begreper som de fleste av oss kan komme bort i, har forfatteren valgt å ta med en liten beskrivelse av en rekke sjeldne tilstander. Norske betegnelser og navn på normale strukturer og organer er utelatt som oppslagsord. For eksempel finner en i ordboken ordet pulmo (lunge) men ikke lunge som eget oppslagsord. Derimot finner en både pneumoni (lungebetennelse) og lungebetennelse som oppslagsord, der det siste henviser til det første. Boken er ikke konsekvent på om det er den latinske formen eller den norske formen av et medisinsk uttrykk som er brukt som hovedoppslagsord. Forfatteren har som en hovedregel prøvd å bruke den formen som er mest brukt i helsevesenet, men her vil leseren også finne mange unntak. For eksempel står fornorskingen pneumoni og ikke det latinske pneumonia som hovedoppslagsord, fordi pneunomi har glidd inn som et vanlig uttrykk i norsk helsevesen. Boken er heller ikke konsekvent på bokstavvalgene, f eks av c eller k og ph eller f. Også her er det forsøkt å holde seg til den mest vanlige skrivemåten. Boken er derfor ikke et hjelpemiddel for å kunne skrive norsk rettskrivning på medisinske ord og uttrykk. Utgangspunktet er å ha et oppslagsverk der en kan finne igjen de ord og uttrykk som brukes rundt om i ulike sammenhenger. En oppslagsbok blir ikke til uten å bygge på andre kilder. Hovedkildene er siste utgaver av Medical Dictionary fra Oxford University Press, Taber s 3

4 Cyclopedic Medical Dictionary fra F.A.Davis Company og Medisinsk ordbok fra Kunnskapsforlaget. Men ikke minst er Internett benyttet til å hente inn tusenvis av beskrivelser. Internett har også i stor grad vært benyttet til å bestemme hvilken form av de ulike begreper som skulle velges som oppslagsord. Manuskriptet er faglig kvalitetssikret av prof. dr. med. Jan-Bjørn Osnes og assistentlege Jørn Asle Lillebø. Ål, juni 2006, Øystein Lappegard FORKLARINGER OG FORKORTELSER Hovedoppslagsord står alltid først i et avsnitt og er med uthevet skrift. Andre oppslagsord som står i avsnittet under et hovedoppslagsord, er med uthevet skrift i kursiv og innledes alltid med tankestrek. Alternative skrivemåter til hovedoppslagsord og andre oppslagsord kan stå både med fet skrift og normal skrift. Henvisninger til andre oppslagsord står i kursiv. Forkortelser: Punktum er sløyfet i forkortelser der det ikke er fare for misforståelser. a. arteria, arterie m. musculus, muskel adj adjektiv mfl med flere beh behandling m m med mer bl a blant annet mots motsatt ca cirka n. nervus, nerve dvs det vil si neg negativ eg. egentlig, opprinnelig o l og lignende eks eksempel osv og så videre el. eller pga på grunn av e l eller lignende pos positiv eng. engelsk rtg røntgenundersøkelse etc et cetera, og så videre subst substantiv ev eventuelt syn. synonym f eks for eksempel tidl tidligere fl flertall vb verb fork forkortelse v. venstre h. høyre vha ved hjelp av jf jamfør vit vitamin lat. latin v uttr vanlig uttrykk 4

5 A abruptio a froid brukes om operasjoner på et tidspunkt der akuttreaksjoner og betennelser er borte abakteriell uten bakterier ABC eng. fork for Airway, Breathing and Circulation. Angir prioriterte oppgaver ved livreddende førstehjelp der pasienten ikke har pust eller puls: 1) Sikre frie luftveier 2) blås munn til munn og 3) utfør hjertemassasje. Se også BLÅ-BH og HLR abdomen buk, mage, del av kroppen som begrenses oppad av ribbeinsbuen og nedad av hoftekammer og symfyse, akutt abdomen, medisinsk samleuttrykk for akutte sykdomstilstander med magesmerter som kan kreve kirurgisk inngrep, abdominal el. abdominalis, som har med abdomen å gjøre abducens, n. den 6. hjernenerven som går til den laterale øyemuskelen som drar øyet utover abduktor muskel som abduserer abdusere bevege en kroppsdel vekk fra en annen eller ut fra kroppens midtlinje, subst: abduksjon aberrant avvikende, uvanlig, aberratio el. aberrasjon, avvikelse ablatio separasjon, adskillelse, ablatio mammae, fjernelse av et bryst, ablatio placentae, løsning av morkaken, ablatio retinae, netthinneløsning abnorm unormal, sykelig, misdannet, subst: abnormitet ABO (A, B, null), fork for blodgrupper abortus el. abort utstøting eller fjerning av foster fra livmoren på et stadium der fosteret ikke er levedyktig, abortus imminens el. truende abort, tilstand der fosteret fortsatt er levende, men der blødning eller smerter tyder på at fosterets liv er truet, abortus provocatus el. provosert abort, svangerskapsavbrytelse, abort fremkalt med forsett. Gjennomføres med medikamenter eller kirurgiske instrumenter, abortus spontaneus el. spontan abort, abort som skjer av seg selv, selvbestemt abort, juridisk betegnelse på abortinngrep der kvinnen har hatt den avgjørende bestemmelsen om at abort skal gjennomføres abrasio el. abrasjon avskrapning, utskrapning, abrasio uteri, utskrapning av slimhinnen i livmoren abruptio separasjon, adskillelse, eks: abruptio placentae, løsning av morkaken, syn: ablatio placentae 5

6 abscess abscess el. abscessus lokalisert ansamling av puss hvor som helst på eller i kroppen, som regel forårsaket av en bakterieinfeksjon. En abscess må ofte åpnes kirurgisk for å bli borte absens kortvarig bevissthetstap, ses ved epilepsi absorpsjon opptak av væske eller næringsstoffer i kroppen. I fordøyelsesapparatet skjer det meste av absorpsjonen i tynntarmen, vb: absorbere abstinens avholdenhet, vanligvis brukt om en tilstand med symptomer og sykdomsfølelse (bl a angst, skjelving og svetting) ved stopp i inntak av avhengighetsskapende stoffer som alkohol eller narkotika abusus misbruk, helst om alkohol eller medikamenter acanthosis fortykkelse av overhuden, ofte med pigmentering accessorius, n. den 11. hjernenerven som går til m. sternocleidomastoideus og m. trapezius ACE fork for Angiotensin Converting Enzyme, se angiotensin, ACEhemmere, en gruppe blodtrykksmedisiner som i hovedsak virker ved å hemme produksjonen av angiotensin II som virker sammentrekkende på arterier. Dermed blir resultatet en utvidelse av blodårene og et blodtrykksfall. Brukes også ved hjertesvikt acetabulum gropen på utsiden av hoftebeinet som utgjør leddskålen for hofteleddet acetylcholin el. acetylkolin viktig signalsubstans i det parasympatiske nervesystem. Atropin og kurare virker ved å blokkere virkningen av acetylcholin acetylsalicylsyre basistoff i en rekke medikamenter. Acetylsalicylsyre virker smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende. Det virker også forebyggende mot blodpropp ved å påvirke blodplatene (v uttr: blodtynnende medisin) achalasia el. akalasi manglende evne til å åpne seg, øsofagusakalasi, manglende avslapning i spiserørets nederste del, noe som gir utviding og opphopning av mat achondroplasia el. akondroplasi dominant, arvelig tilstand, den vanligste årsak til dvergvekst. Armer og bein er for korte, hode og kropp er normale, ingen mental retardasjon acidose tilstand der surhetsgraden i kroppen blir unormalt stor. Kan forårsakes av en rekke sykdommer, bl a en dårlig regulert diabetes acne 1) se akne 2) acne rosacea, betennelsesaktig hudsykdom med rødhet på nese og kinn acromegalia se akromegali acromion se akromion ACTH fork for adrenocorticotropt hormon, et hormon produsert i hypofysen. Stresshormon som regu- 6

7 ADL lerer sekresjonen av kortikosteroid fra binyrebarken Actinomyces trådformede bakterier som forårsaker actinomycosis, strålesoppsykdommen med typiske abscesser i kjevehule og kjeve acusticus, n. hørselsnerven, en del av den 8. hjernenerve, se n. vestibulocochlearis, syn: n. cochlearis acyclovir medikament som brukes ved sykdommer forårsaket av herpesvirus ad injectionem til injeksjon ad modum etter metoden til, på måten, eks: ad modum Donders, en måte å gjøre synsfeltundersøkelse på ad mortem til døden adaptasjon tilpasning, fenomenet som gjør at sanseorganer viser en gradvis minkende respons på kontinuerlige eller gjentatte stimuli Addisons sykdom binyrebarksvikt, et syndrom som skyldes sviktende sekresjon av kortikosteroid-hormon fra binyrebarken. Tidligere livstruende, behandles nå med substitusjon av det manglende hormonet adduktor muskel som adduserer addusere bevege en kroppsdel mot en annen eller mot kroppens midtlinje, subst: adduksjon adenitt el. adenitis betennelse i en kjertel eller en kjertelgruppe adenocarcinoma el. adenokarsinom ondartet svulst som har utgangspunkt i kjertelvev adenoid kjertellignende, adenoide vegetasjoner forstørrelse av nese-svelgmandelen, v uttr: polypper. Kan være årsaken til hørselsproblemer og gjentatte ørebetennelser hos barn, adenoidectomi, fjerning av adenoide vegetasjoner adenom godartet svulst som har utgangspunkt i kjertelvev adenosinfosfater se ATP adenovirus vanlig gruppe av virus som blant annet gir forkjølelse ADH fork for antidiuretisk hormon ADHD fork for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, syn: MBD, samlebetegnelse på tilstander med nedsatt konsentrasjonsevne, økt motorisk aktivitet og impulsivitet, v uttr: hyperaktivitet. Viser seg i barnealder. En regner at 3 5 % av alle barn har ADHD i lettere eller alvorligere grad adheranse sammenvoksing, f eks kan det etter operative inngrep i abdomen oppstå sammenvoksinger som kan hindre tarmpassasjen (ileus) adhesin overflateprotein på bakterier, fremmer binding til celler adipositas fedme, se BMI, adipøs, høygradig overvektig adjuvans behandling som gis i tillegg til annen behandling for å øke effekten ADL fork for Activities of Daily Living. Viktig begrep innen ergo- 7

8 adrenogenitalt syndrom arvelig tilstand med for tidlig kjønnsmodning hos gutter eller mannlige drag hos jenter. Kan være til stede ved fødselen eller utvikles i barneårene adrenoleukodystrofi recessivt kjønnsbundet, arvelig, sjelden sykdom i det sentrale nervesystemet. Skyldes manglende evne til å bryte ned lange fettsyrer. Vanligvis rammes gutter 4 8 år med et raskt utviklende sykdomsbilde adventitia det ytterste laget i en blodåre aerob som er avhengig av oksygen, eks: aerobe bakterier aerofagi el. aerophagi svelging av luft til magesekken afaki el. aphacia manglende linse i øyet afasi el. aphasia manglende evne til å snakke. Det skilles mellom 1) ekspressiv el. motorisk afasi, da forstår en hva som blir sagt, men en klarer ikke formulere meningsfylte setninger 2) impressiv el. sensorisk afasi, da forstår en ikke hva som blir sagt eller står skrevet, men en klarer å uttrykke meningsfulle setninger. Afasi er som regel en følgetilstand etter hjerneslag, afatiker, person som lider av afasi afebril el. afebrilis feberfri affektiv lidelse samlebegrep for psykiatriske lidelser som viser seg gjennom endret stemningsleie og føadnexa terapi og rehabilitering. Omfatter de viktigste av dagliglivets aktiviteter, som personlig hygiene, matlaging, rengjøring, innkjøp o l adnexa tilbehør, adnexa uteri, livmorens tilbehør, dvs eggstokker og eggledere adolescens alderen mellom pubertet og voksen alder adrenalin hormon produsert i binyremargen. Økt utskillelse har sammenheng med økt aktivitet i det sympatiske nervesystem. Adrenalin er et stresshormon som setter kroppen i alarmberedskap ( fright, flight or fight hormone ). Adrenalin gir økt hjertefrekvens, kraftigere muskelkontraksjoner, økt stoffskifte og redusert blodforsyning til fordøyelsesorganer. Som medikament blir adrenalin bl a brukt ved hjertestans, ved kraftige allergireaksjoner som anafylaktisk sjokk og ved astma for å utvide luftveier adrenerge reseptorer reseptorer som er viktige i det sympatiske nervesystem og som påvirkes av adrenalin og noradrenalin. Alt etter hvilke typer celler som stimuleres, fører dette til f eks sammentrekning, avslapning eller sekresjon. Det skilles mellom to hovedgrupper adrenerge reseptorer, alfareseptorer og betareseptorer. Mange medikamenter påvirker disse reseptorene, se alfablokkere og betablokkere 8

9 akilles lelsesuttrykk, eks: depresjon og mani afferent tilførende, eks: afferente blodårer til et organ, mots: efferent afte el. aphthae munnsår, overfladiske gulhvite sår i munnslimhinnen. Ukjent årsak agammaglobulinemi total mangel på gammaglobuliner. Vanligvis arvelig, kjønnsbundet sykdom agens virksomt stoff, f eks om medikamenter, bakterier eller virus agglutinasjon sammenklumping, f eks av blodceller agitans skjelving, eks: paralysis agitans, eldre betegnelse på Parkinsons sykdom agnosi el. agnosia tilstand der hjernen ikke klarer å tolke de sanseimpulser den mottar, eks: hørselsagnosi, pasienten hører, men forstår likevel ikke det som blir sagt. Kan skyldes hjerneslag agoni el. agonia sterk smerte, lidelse, dødskamp agonist 1) muskel som opererer i sammenheng med en muskel som gir motsatt bevegelsesutslag (antagonist), eks: m. biceps og m. triceps på overarmen 2) stoff som gir en lignende virkning som kroppens normale signalstoffer når de binder seg til reseptorer (mots: en antagonist hemmer den normale signalstoffvirkningen). Mange legemidler virker som agonister eller antagonister på organers reseptorer agoraphobia el. agorafobi sykelig angst for åpne plasser og offentlige steder, se fobi agrafi el. agraphia manglende evne til å skrive selv om musklene er friske, se også ekspressiv afasi agranulocytose el. agranulocytosis tilstand med mangel på hvite blodlegemer, oftest som følge av ødeleggelse av beinmargen på grunn av stråling eller toksiske stoffer AIDS fork for Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sykdom forårsaket av HIV (Human Immunodeficiency Virus) gjennom en ødeleggelse av deler av immunsystemet. Dette gjør pasienten mottagelig for en rekke andre sykdommer. Smitte ved seksuell kontakt, gjennom infisert blod og blodprodukter, fra mor til foster ved fødsel og gjennom morsmelk. Ved smitte av HIV dannes antistoffer som kan påvises gjennom blodtesting. AIDS er et av de største helseproblemene i verden, særlig i utviklingsland akalasi se achalasia akantose se acanthosis akatisi dyskinesi i form av rokkerende og vridende bevegelser av kroppen akilles el. tendo Achillis hælsenen, leggmuskelens sene som fester til hælbeinet, akillesrefleks, bøyning nedover av foten utløst av slag mot akillessenen. Både forsterket, svak 9

10 akinesi eller bortfalt akillesrefleks indikerer sykdom, akillesruptur, vanlig belastningsskade, f eks under langdistanseløping, der hælsenen helt eller delvis ryker akinesi el. akinesia manglende eller nedsatt evne til å aktivere muskler, f eks ved lammelser akkomodasjon el. accomodatio tilpasning av øyelinsens form for å kunne fokusere på ulike avstander akne el. acne vulgaris medisinsk uttrykk for kviser, et vanlig problem i puberteten. Det tilbys nå en rekke behandlingsmuligheter for kviser akrocyanose el. acrocyanosis blårød misfarging av hender og føtter pga dårlig blodsirkulasjon akrodermatitt el. acrodermatitis eksemaktig betennelse på hender og føtter akromegali el. acromegalia sykdom på grunn av overproduksjon av veksthormon etter avsluttet vekst. Gir unormal størrelse på hender, føtter og ansikt akromion el. acromion utstående del av skulderbladet, danner leddet med kragebeinet, akromioklavikularleddet, leddet mellom skulderbladet og kragebeinet akroparestesi stikking og dovenhetsfølelse, først og fremst i fingrer og tær aksille el. axilla armhule aksis se axis aksjonspotensial den endring i elektrisk spenning som skjer over cellemembranen i en nerve-, hjerte-, eller muskelcelle som aktiveres akson el. axon utløper av nervecelle som leder nerveimpulser ut fra cellen. Dendritter leder nerveimpulsene inn til nervecellen. I store nerver har aksonet et isolerende lag kalt myelinskjeden aktin protein i muskelcellene som sammen med myosin har med sammentrekningen å gjøre akupressur alternativ behandlingsform som bygger på samme teori som akupunktur, men i stedet for nåler brukes trykk med fingrene akupunktur tradisjonell kinesisk behandlingsform som også er tatt i bruk i Vesten. Behandlingen gjennomføres ved at tynne nåler stikkes inn i huden på bestemte punkter. Brukes særlig som smertedempende behandling akutt disseminert encefalomyelitt fork: ADEM, alvorlig autoimmun betennelse i hjerne og ryggmarg. Kan i sjeldne tilfeller ses etter infeksjoner og vaksiner akuttfaseproteiner blodproteiner som en kan måle forøket mengde av tidlig i en betennelsesreaksjon, f eks CRP, orosomucoid ALAT fork for alanin-aminotrans- 10

11 allergi ferase, et enzym som særlig finnes i lever. Mengden av dette enzymet kan måles i blodet og forhøyede verdier indikerer leversykdom albino individ med albinisme. Personen mangler helt eller delvis pigment (melanin) og vil derfor ha hvitt hår, lyserød hud og betydelige synsvansker og lysømfintlighet albumin viktig blodprotein som både transporterer stoffer og medvirker til å opprettholde væskevolumet i blodårene, albuminuri forekomst av albumin i urinen, se proteinuri aldersdiabetes syn: diabetes type II, se diabetes aldosteron mineralkortikoid produsert i binyrebarken, som ved sin virkning på nyrene regulerer salt- og vannbalansen i kroppen Alexanders sykdom arvelig, sjelden hjernesykdom som rammer barn alfa-1-antitrypsin glykoprotein som er viktig for en rekke prosesser i kroppen, f eks betennelsesreaksjoner. Mangel kan være arvelig og gir sykdom bl a i lunger og lever alfablokkere medikamenter som blokkerer alfaadrenerge reseptorer. Blodtrykksmedisiner som virker som alfablokkere gir dilatasjon av blodårer og blodtrykksfall alfaføtoprotein blodprotein som dannes tidlig i fosterstadiet. Funn av dette i fostervannsprøve kan tyde på alvorlige misdannelser. Funn i blodprøve hos voksne kan være tegn på lever- eller testikkelkreft alimentær som har med inntak av føde å gjøre, eks: alimentær rakitt, engelsk syke som skyldes for lite vit D i kosten alkalisk fosfatase syn: AFOS el. ALP, enzym som særlig finnes i lever og skjelett. Kan måles i blodet. Forhøyede verdier indikerer sykdom alkalose tilstand der blodet er for alkalisk (for høy ph). Denne forstyrrelsen i syre-basebalansen kan forårsakes av f eks langvarig oppkast eller hyperventilasjon (respiratorisk alkalose) alkaptonuri el. alcaptonuria arvelig, metabolsk, sjelden sykdom som gir pigmentmisfarging og plager fra rygg og ledd alkoholisme psykisk og/eller fysisk avhengighet av alkohol. Medfører betydelige sosiale, psykiske og kroppslige konsekvenser ALL fork for akutt lymfatisk leukemi allel gen som har samme plassering på de to kromosomene og kontrollerer de samme arvelige egenskaper allergen stoff som fremkaller allergiske reaksjoner hos personer disponert for dette allergi tilstand der kroppen reagerer med dannelse av antistoffer 11

12 allmennfarlige smittsomme sykdommer mot et fremmedstoff (allergen). Allergi har en rekke ulike symptombilder, alt etter om de allergiske reaksjoner er generelle eller knyttet til ett eller flere organer, eks: astma: luftveiene reagerer allergisk, eksem: huden reagerer allergisk, anafylaktisk sjokk: allergisk reaksjon som omfatter hele kroppen, ledsaget av blodtrykksfall allmennfarlige smittsomme sykdommer begrep i smittevernloven som klassifiserer enkelte smittsomme sykdommer i en gruppe, der disse skal overvåkes spesielt eller det skal iverksettes spesielle tiltak ved oppstått sykdom allmennmedisin fagområde innen medisin som omfatter kunnskap om befolkningens vanlige helseplager og forebygging, diagnostisering og behandling av disse allodyni unormal smertefølsomhet allotransplantasjon transplantasjon av vev eller organ fra genetisk forskjellige individer av samme art alopeci el. alopecia håravfall, manglende hårvekst, alopecia areata, håravfall i et begrenset område Alpers sykdom arvelig, sjelden hjernesykdom som rammer barn ALS fork for amyotrofisk lateralsklerose alternativ behandling samlebegrep for teorier, behandlingsformer og produkter som ikke tilhører den tradisjonelle og naturvitenskapelig baserte medisinen ( skolemedisin ). Begrepet omfatter mer enn 150 ulike behandlingsformer, eks: homeopati, healing, irisdiagnostikk, fotsoneterapi alveol el. alveolus fordypning, vanligvis brukt om de små luftfylte blærene i lungene der utvekslingen av gasser mellom luft og blod foregår, alveolitt el. alveolitis betennelse i alveolene, allergisk alveolitt, lungesykdom med betennelsesreaksjon i alveolene forårsaket av innånding av organisk støv, mugg etc, tannalveol, fordypninger der tennene sitter Alzheimers sykdom den vanligste form for demens. Gir tiltagende tap av korttidshukommelse, minkende intellektuell kapasitet og atferdsendringer. Årsaken til sykdommen er foreløpig ukjent og behandling er på forsøksstadiet amalgam kvikksølvholdig tannfyllingsmateriale brukt i årtier. På grunn av spørsmålet om amalgamforgiftning kan være årsaken til en rekke tilfeller av uklare sykdomstilstander hos disponerte personer, er bruken av dette materialet nå stoppet amaurosis el. amaurose synstap, amaurosis fugax, midlertidig bortfall av synet på det ene øyet amblyopi el. amblyopia ned- 12

13 amygdala satt syn. Brukes oftest i forbindelse med nedsatt syn pga skjeling ambolten se incus amenorré el. amenorrhoea bortfall av menstruasjon. Det skilles mellom 1) primær amenorré, der kvinnen ved puberteten ikke får menstrusjon, og 2) sekundær amenorré, der tidligere normal menstruasjon er blitt borte. Kan ha flere årsaker, men en vanlig årsak hos unge kvinner er anorexia nervosa amfetamin stoff med uttalt stimulerende virkning på sentralnervesystemet. Tar vekk tretthetsfølelse og virker oppkvikkende. I medisinsk sammenheng har det nå sin hovedindikasjon i behandlingen av ADHD. Amfetamin er et narkotikum. Det er avhengighetsskapende og ettertraktet på det illegale marked aminofyllin medikament som gir avslapning av glatt muskulatur og stimulerer åndedrettet. Tidligere et av de viktigste medikamentene i behandlingen av astma aminoglykosider en gruppe bredspektrede antibiotika. Pga fare for alvorlige bivirkninger (hørsels- og nyreskader), er dette som regel ikke førstehåndspreparater aminosyrer de grunnleggende organiske forbindelser i alle proteiner. Det finnes over tyve ulike aminosyrer. Noen aminosyrer kan produseres i kroppen, mens andre, de essensielle aminosyrer, er kroppen avhengig av å få tilført gjennom kosten aminotransferaser se ALAT og ASAT AML fork for akutt myelogen leukemi amnesi el. amnesia fullstendig eller delvis tap av hukommelse. Årsakene kan være mange, f eks gir en alvorlig hjernerystelse ofte amnesi. Det skilles mellom 1) anterograd amnesi, der en har glemt det som skjedde etter en aktuell skade, og 2) retrograd amnesi, der en har glemt det som skjedde like forut for en aktuell skade amnion den innerste hinnen som omgir et foster i livmoren, amniocentese, fostervannsprøve, amnionvæske, fostervann amoebiasis amøbeinfeksjon amotio løsning, eks: amotio retinae, netthinneavløsning AMP se ATP ampulla el. ampulle 1) utvidet hulrom, eks: ampulla recti, hulrommet i endetarmen innenfor anus 2) gjensmeltet glassbeholder for oppbevaring av mindre doser av et medikament, enten flytende eller som tørrstoff for oppløsning amputatio el. amputasjon fjerning av en kroppsdel amygdala anatomisk struktur i hjernen, som er en del av det 13

14 amylase limbiske system. Styrer funksjoner knyttet til emosjoner amylase enzym i spytt og pancreassaft, som spalter stivelse amyloidose sykdom som gir avleiring av amyloid, et glykoprotein som ligner stivelse, i flere organer amyotrofisk lateralsklerose fork: ALS, kronisk, progredierende, nevromuskulær sykdom der nerveceller i ryggmargen er angrepet. Fører til muskelsvekkelse og etter hvert lammelse i muskelgrupper, og tale-, svelge- og pustevansker amøbe el. amoeba encellet dyr uten fast form. En del arter gir sykdommer hos mennesket, amøbedysenteri (sub)tropisk infeksjonssykdom forårsaket av en amøbe. Smitte overføres som regel med drikkevann eller forurenset mat. Symptomene kan debutere dager eller år etter smittetidspunkt, gir blodig diaré og kan gi lever- og hjerneabscesser anabole steroider syntetiske stoffer som ligner mannlige kjønnshormoner og som stimulerer oppbygging av muskelmasse. Har vært brukt til behandling av pasienter med dårlig allmenntilstand. Er mer kjent som et illegalt middel benyttet av idrettsfolk for å øke prestasjonsnivået. Misbruk kan gi meget alvorlige bivirkninger anabolisme oppbygging av stoffer eller vev, mots: katabolisme anaemia se anemi anaerob som ikke er avhengig av oksygen, eks: anaerobe mikrober anafylaksi unormal reaksjon mot et stoff, vanligvis brukt i forbindelse med anafylaktisk sjokk, en akutt, livstruende, allergisk reaksjon med pustevansker og sirkulatorisk kollaps anale stadium i psykoanalytisk teori det stadiet (2 3-årsalder) som er sammenfallende med renslighetstrening analgesi el. analgesia nedsatt følelse av smerte, analgetika, smertestillende medikamenter analis el. anal som har å gjøre med anus, endetarmsåpningen, analatresi, manglende endetarmsåpning ved fødselen, analfissur, smertefulle hudsprekker ved endetarmsåpningen, analfistel, ekstra kanal som har dannet seg mellom endetarmen og huden ved siden av endetarmsåpningen anamnese sykehistorie, anamnestisk, som har med sykehistorien å gjøre anaplasi høyt spesialiserte cellers overgang til mindre spesialiserte, noe som ofte har sammenheng med kreftutvikling anastomose forbindelse mellom to årer, eller en kirurgisk forbindelse mellom to hulrom el. organer i kroppen ancylostomiasis el. ankylostomiasis sykdom forårsaket av hakeorm 14

15 angina andre hjernenerve se n. opticus androgener mannlige kjønnshormoner (testosteron og androsteron) som stimulerer utviklingen av mannlige kjønnsorganer og skjeggvekst, stemmeskifte og muskelvekst. Naturlige hormoner produseres hovedsakelig i testiklene, men også i binyrebark og ovarier. Syntetiske hormoner benyttes som substitusjonsbehandling og ved behandling av f eks brystkreft. Brukes også som illegale dopingmidler i idretten androgyn tvekjønnet anemi el. anaemia v uttr: blodmangel, nedsatt mengde hemoglobin i blodet, noe som minsker blodets kapasitet for oksygentransport. Anemi gir seg uttrykk i blekhet og trøtthet, en blir lett kortpusten og sliten. Hovedårsaker er 1) blødningsanemi (kroniske blødninger, alvorlige skader), 2) jernmangelanemi, da jern er nødvendig for at kroppen kan produsere hemoglobin, 3) øket nedbrytning av røde blodlegemer (hemolytisk anemi), 4) nedsatt produksjon av røde blodlegemer (f eks ved leukemi) og 5) perniciøs anemi, som oppstår ved mangel på vit B 12 anestesi bortfall av følelsessansen i hele eller deler av kroppen, v uttr: bedøvelse. Brukes vanligvis om administrering av legemidler for å oppnå smertefrihet under kirurgiske inngrep, dette som lokalbedøvelse (lokalanestesi) eller generell bedøvelse (generell anestesi). Spinalbedøvelse (spinalanestesi) gir smertefrihet i alle nivåer nedenfor innstikksstedet mot spinalkanalen i ryggraden anestesilege lege som er utdannet spesialist i et fagfelt som omfatter bedøvelse, narkose, smertebehandling og akuttmedisin anestetikum medikament som gir anestesi aneurisme el. aneurysma utposning på hjertet el. en blodåre, vanligvis en arterie. Tilstanden kan være medfødt eller et resultat av en sykdom eller skade som har svekket åreveggen. Vanligst er aortaaneurisme, og aneurismer i hjernen som årsak til hjerneblødninger Angelmans syndrom alvorlig funksjonshemning som skyldes en genfeil og fremkommer i småbarnsalder, med alvorlig psykisk utviklingshemning, epilepsi, særegent atferdsmønster og karakteristiske ansiktstrekk angiitis el. angiitt el. angitt betennelse i blodåre angina sammensnørende smerte, eks: angina pectoris, v uttr: hjertekrampe, akutte anfall med sammensnørende brystsmerter, ofte med utstråling til skulder og venstre arm. Oppstår når deler av hjertemuskelen 15

16 angiografi får for lite oksygen. Behandles medikamentelt eller kirurgisk angiografi røntgenundersøkelse av blodårer ved hjelp av kontrastvæske, angiokardiografi, røntgenundersøkelse av hjertet og de store blodårer ved hjelp av kontrastvæske angiom el. angioma godartet svulst dannet av blod- eller lymfeårer, se også fødselsmerke angionevrotisk ødem allergisk reaksjon med hevelse av lepper, øyelokk og tunge. Kan også være arvelig, syn: oedema angioneuroticum, Quinckes ødem angiosarkom el. angiosarcoma ondartet svulst utgått fra blodårer angiotensin protein som dannes i blodserum ved at renin påvirker omdannelsen av angiotensinogen til angiotensin I. Dette blir vha angiotensin converting enzyme (ACE) omgjort til angiotensin II som i sin tur fører til at blodårene trekker seg sammen, angiotensin II-antagonister, en gruppe blodtrykksmidler som virker ved å blokkere reseptorer for angiotensin II angrepille v uttr for nødprevensjon, postkoital antikonsepsjon, reseptfritt medikament inneholdende kvinnelige kjønnshormoner i større mengder enn p-piller. Må tas tidligst mulig og senest innen 72 timer etter samleie for å unngå graviditet. Virker ved å hindre eggløsning og hindre egget i å feste seg på livmorslimhinnen angst kraftige følelsesmessige symptomer med redsel og kroppslige stressreaksjoner, som oppstår uten noen åpenbar ytre årsak. Når angsten går utover de daglige funksjoner, kalles det en angstlidelse el. angstnevrose, se fobi angulus vinkel, eks: angulus mandibulae, kjevevinkelen anisocytosis el. anisocytose ulike størrelser på blodceller anisokori el. anisocoria ulikhet mellom pupillenes diameter. Kan være medfødt, men er oftest tegn på intrakraniell sykdom. Kan utvikle seg etter en hodeskade og er derfor viktig i overvåkningen av slike pasienter anisomeli ulik lengde på over- eller underekstremiteter anisometropi ulik brytning på de to øynene ankylosis el. ankylose unormal, avstivende sammenbinding av et ledd. Kan være medfødt, ledd i sykdom eller et resultat av kirurgi, ankyloserende spondylitt, se Bechterews sykdom annulus sirkulær åpning eller ringformet struktur anoksi el. anoxia tilstand der kroppen eller deler av kroppen mottar for lite oksygen anomali noe som avviker fra det 16

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget.

Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget. Fagtermer Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget. abdomen, buk, den delen av kroppen som ligger mellom brystkassen

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse Ditt Apotek En informasjonsbrosjyre fra Vi hjelper deg å mestre din diabetes - vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 5 Type 1-diabetes 7 Årsaker og sykdomsutvikling 7 Symptomer og diagnose 8 Behandling

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

KAPITTEL 28 HJERTE OG KARSYSTEMET BLODOMLØPET

KAPITTEL 28 HJERTE OG KARSYSTEMET BLODOMLØPET KAPITTEL 28 HJERTE OG KARSYSTEMET BLODOMLØPET Hjertet pumper blodet gjennom pulsårene, arteriene, ut i det store kretsløpet til alle deler av kroppen: hjerne, muskler, tarmer, nyrer, lever og hud. Arteriene

Detaljer

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS)

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Den komplette symptomlisten En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Nevrologisk lidelse, WHO-ICD, G93.3 Hentet fra A Hummingbirds Guide

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK Statens rettstoksikologiske institutt Rusmiddelbruk Side 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 RUSMIDLER...4 2.1 HVA FORSTÅS MED RUSMIDLER?...4 2.2 VIRKNINGER AV ENGANGSBRUK...4

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell ABC om ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Forord... 5 Mål og hensikt med heftet... 5 Rehabiliteringsprosessen... 7 Definisjon rehabilitering... 7 Behandlingslinje

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek K A D C B12 E B2 B6 Din guide til vitaminer og mineraler Innhold Vitaminer...s 4 Vitamin A...s 5 Tiamin, vitamin B1...s 6 Riboflavin, vitamin B2...s 7 Niacin...s

Detaljer

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide FORORD Denne familieguiden oppsummerer en bred internasjonal overenskomst for hvordan medfødt muskeldystrofi

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom.

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom. Forord Prader Willis syndrom (PWS) er en tilstand som først ble omtalt av de sveitsiske legene Prader, Labhart og Willi i 1956. De beskrev en gruppe barn med varierende grad av utviklingshemning, som var

Detaljer

PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS

PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS Psoriasis en kronisk hudsykdom... 4 Lokalbehandling av psoriasis... 7 Systemisk behandling av psoriasis... 19 Hjelp til selvhjelp... 26 Kosthold og psoriasis...

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KRONISKESYKDOMMER.NO Nr 4 MARS 2015 KRONISKE SYKDOMMER Les om HUDSYKOMMER Påvirker ikke bare det fysiske, men psyken også KRONISKE SÅR

Detaljer