landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund"

Transkript

1 - landet Havet er vår fremtids viktigste kilde til mat og helse. Norske storbyer samarbeider nå på en ny og forpliktende måte slik at Norge skal beholde sin ledende posisjon som en betydelig garantist for den globale forsyningen av sjømat, og som en sentral leverandør av marin kompetanse og nye marine produkter. Oslo Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund Trondheim Bodø Tromsø

2 - landet Utgiver: Prosjektet «MareLife Storby», initiert av Storbyprogrammet og eid av storbykommunene Prosjektansvarlig: Knut Halvorsen, daglig leder Oslo Teknopol Prosjektleder: Øystein Lie, daglig leder medlemsorganisasjonen MareLife Redaksjonskomité: Olaf B. Styrvold, professor universitetet i Tromsø Tanja Hoel, daglig leder Fiskeriforum Vest Øystein Lie, daglig leder MareLife Ernst Kloosterman, daglig leder Biotech North Prosjektkoordinator: Harrieth Lundberg, daglig leder Biotec Missions PRODUSENT: KRYSSPRESS trykk: Merkur Trykk as Innhold Side 2-3 Side 4-5 Side 6-7 Side 8-9 Storbyene som motor i marin næringsutvikling Vår fremtid ligger i havet De fire industribølgene Tromsøregionen Side Bodøregionen Ålesundregionen Side Trondheimsregionen Side Bergensregionen Side Stavangerregionen Kristiansandregionen Side Osloregionen Side Hvordan forbli i verdenstoppen? Side Norge et globalt biomarint kunnskapsnav Statsråd Erna Solberg, 14 september 2004 Storby marin Norske storbyer vil sammen bruke sin kompetanse og teknologi slik at Norge blir en internasjonalt ledende forsyingsgarantist av ren og sunn sjømat, og en global marin kompetansekjerne. Utgangsposisjonen er unik. Norge har allerede en ledende posisjon internasjonalt som leverandør av marine produkter og tilhørende kompetanse. Samtidig er Norge er en betydelig global leverandør av høykvalitets sjømat. Havlandet Norge har en helt unik mulighet til å bli en betydelig internasjonal forsyningsgarantist, og til å videreutvikle vår viktigste industri vurdert ut fra utviklingspotensialet: De biomarine næringene. Storbyene ser sin rolle som motor i å realisere Norge som en global marin kompetansekjerne, gitt riktig tilgang på og utnyttelse av synergier, kunnskap og kapital. Fyrtårn i utviklingen Åtte byer med omkringliggende regioner markerer seg som sterke innovatører og kompetanseklynger Storbyprosjektet skal bidra til økt innovasjon i hovedstaden og regionale sentra, og styrke rollen som motor for regional og nasjonal innovasjon. Statsråd Åslaug Haga, 14. september 2006 Storbyprosjektet har gitt positive innspill til innovasjonspolitikken gjennom å bidra til engasjement og forståelse i næringslivet og samfunnet for øvrig. Jeg ser fram til videre samarbeid om disse viktige sakene. 2

3 Sammendrag ene som motor i næringsutvikling innen norsk marin forskning og utvikling (FoU). Tromsø er porten til noen av de rikeste og minst utnyttede marine ressursene i Arktis. Universitet i Tromsø, Nofima Marin og Norsk Polarinstitutt leverer forskning av høy internasjonal kvalitet. Innen biomarin forskning alene jobber det cirka 500 forskere i Tromsø. Bodø fronter et av landets sterkeste fiskerifylker, og bruker FoU aktivt for å utvikle den tradisjonsrike og sterke marine industrien i Nordland - med institusjonene som skal bli universitet i Bodø som et naturlig nav. Ålesund støtter seg på den etablerte og sterke fiskeindustrien i Møre og Romsdal. Regionen har blitt verdensledende på foredling og raffinering av marine lipider, som omega-3. Møreforskning og fylkets tre høgskoler er aktive medspillere til bedriftene som utgjør omega-3 klyngen. Trondheim har NTNU og SINTEF som med sine totalt 5000 ansatte, utgjør kjernen i en marin FoU-klynge av høy internasjonal standard. Om lag 500 forskere jobber med marin forskning. Trøndelag, som produserer nær 20 prosent av norsk laks og ørret, har solide verdikjeder innen opprettsnæringen. Bergen, med Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet i spissen, står sammen med omkringliggende region for om lag halvparten av den norske FoU-innsatsen innenfor marin sektor. Regionen står sterkt innen alle sektorens segmenter, og 20 prosent av den totale sjømateksporten fra Norge leveres fra Bergen. Stavanger har sterke og lange tradisjoner innen marin FoU. Rogaland har vært en forgangsregion innen utviklingen av nye oppdrettsarter. Med utgangspunkt i Universitetet i Stavanger, har det utviklet seg FoU-klynger med spesiell kompetanse innen marin markedsføring, industriell gastronomi og kulinarisk differensiering. Kristiansand arbeider med videreutvikling og utvidelse av oppdrett av fisk og skalldyr. LUR-arter har stort potensial i regionen. Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Arendal er regionens spydspiss innen marin FoU, og samarbeider med forskningsmiljøene ved UiA. Oslo rommer landets viktigste kapitalmiljø og internasjonalt ledende marine FoU-miljøer. Sterke FoU-miljøer i Oslo innen andre sektorer, bidrar til å heve denne kompetansen i marin sektor. Med sine forsknings- og kompetansemiljøer, innsatsleverandører, og kapital- og eiermiljøer, og som vertsby for hovedkontorene til store aktører i næringen, er Oslo en viktig inkubator for sektoren. Virkemiddel I regjeringens Soria Moria 2 er det satt høye ambisjoner for fiskeri og havbruksnæringen: «Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon». Å nå et slikt mål vil kreve at vi kunnskapsmessig ligger i front på områder som bærekraftig ressursforvaltning og bærekraftig havbruk- i tillegg til havmiljø, klima og utvikle produkter som markedet etterspør. Havressursene og -miljøet er fundamentet for marin verdiskaping og regional næringsutvikling. Norsk marin akademia og industriell kompetanse er i verdensklasse, men det er lite interaksjon mellom. En bærekraftig norsk marin næring utover oljealderen kan ikke utvikles uten en bevisst brytning mellom akademia og det operasjonelle, mellom teknologi og vitenskap, mellom innovasjon og praksis. Kan vi få det til å skje, løser vi ikke bare de nasjonale utfordringene Norsk kompetanse og teknologi vedrørende livet i hav og havbunn gir Norge helt unike muligheter. (Foto: Istockphoto) men foredler og utvikler en ny stor eksportnæring bygd på kompetanse og operasjonalitet. En styrket kunnskapsoppbygging av næringslivet og offentlig sektor vil stimulere til at nye virksomheter vokser frem og styrke den regionale verdiskapingen. Det er derfor avgjørende å legge til rette for offentlig- og privat risikokapital, spesielt på preinkubatornivå. Dette utfordrer handlingsregelen, men danner grunnlag for slagkraftige og bærekraftige industrier vi skal leve av når de fossile ikke-fornybare ressursene tar slutt. MareLife Storbys mandat Storbyprosjektet ble igangsatt høsten 2004 og videreføres under den nåværende regjering med problemstillingen: «Hvordan kan storbyene bidra til å gjøre Norge til ett av de mest konkurransedyktige og nyskapende land i verden?». Storbymeldingen (St. Meld. Nr. 31, ) utfordrer universitetsbyene med tilliggende klynger å være motorer i realiseringen av den beskrevne ambisjonen. Prosjektet MareLife Storby, med «Havlandet Norge» som hovedlevering, er svaret fra marin sektor på Storbymeldingen. Norske storbyer samarbeider nå på en ny og forpliktende måte gjennom storbysamarbeidet for å bidra til at Norge skal beholde og forsterke sin fremtredende posisjon. Fiskeri- og havbruksnæringen skaper nå tilnærmet like store verdier i annen industri som i egen næring: Hver krone som skapes i sjømatnæringen, fører til en verdiskapning på 95 øre i andre næringer. 3

4 Vår fremtid li Kjartan Sandnes, Marine bioproducts AS Forskningsbasert innovasjon er grunnlaget for verdiskaping. FoU-miljøene i og rundt våre storbyer vil være nøkkelen til suksess, og det er en nasjonal oppgave å legge til rette for faglig sterke og levedyktige miljøer, også i internasjonal målestokk. Sjømateksport 2007 Mengde tonn, 1000 USD Verdi Verden Norge Vel 6 prosent av verdens totale eksportverdier av sjømat, eksporteres av Norge. (Kilde: FAO, Eksportutvalget for fisk AS) Det globale makrobildet og de store politiske temaene er preget av forsyningssituasjonen av mat og energi i forhold til befolkningsvekst, konfliktløsning og klimaspørsmål. Ifølge FNs matvareorganisasjon (FAO) må verden i 2050 ha mat nok til 9 milliarder mennesker. Sjømatproduksjon er en «grønn» næring. Forbruket av energi, areal, vann og fôr per enhet er husdyrproduksjonen overlegen. Maten fra havet vil få økt betydning for verden både når det gjelder volum, matvaresikkerhet og sunnhet. Marine matvarers betydning for folkehelsen med vekt på hjerte og karsykdommer og mental helse er vitenskapelig dokumentert. Ren og sunn mat fra havet vil i fremtiden være en betydelig kilde for verdens matvaresituasjon. Norges globale posisjon Norge har en unik global posisjon både som leverandør av marine produkter og som leverandør av kompetanse og teknologi. Det er i ressursene fra havet at Norge har sin viktigste nøkkel til videre velstand og utvikling. Norge eksporterer i dag 90 prosent av den sjømaten som vi produserer. Det ble satt eksportrekord med 2,6 millioner tonn norsk sjømat i 2009 til en verdi på 44,7 milliarder kroner en vekst på seks milliarder kroner i forhold til Dette gjør oss til den 11. største produsenten av sjømat i verden, og den nest største sjømateksportøren kun slått av Kina. Hver eneste dag spiser verdens befolkning 35 millioner måltider med norsk sjømat. Norge produserer i øyeblikket over to prosent av all sjømat i verden og står for seks prosent av verdens eksporterte sjømatverdier. Fiskeriene har en lang tradisjon og er en sektor som har gjennomgått mange banebrytende teknologiske utviklingstrekk. Fiskeriene eksporterer produkter fra hvitfisk, pelagiske arter og skalldyr (reker) til verdier på henholdsvis 10, 7 og 1 milliarder kroner. Gjennom alle tider har uttaket fra havet på ulike arter i forhold til bærekraft vært omdiskutert. Selv om Norge har en ressursforvaltning som er svært anerkjent internasjonalt, bør vi styrke forskningsinnsatsen på havressursene betydelig både for å forstå dynamikken og for å kunne kvantifisere uttak enda mer kvalifisert. Sektoren er en bærebjelke også for akvakulturen gjennom maritim kompetanse nødvendig for teknologiske løsninger, gjennom kritisk viktige fôrkilder, og den har store nye potensialer på utnyttelse av restråstoffer både i ingrediensindustrien og i bioprospektering i jakten på andre bioaktive forbindelser. Hver eneste dag spiser verdens befolkning 35 millioner måltider med norsk sjømat. Foto: Rune stoltz bertinussen Akvakulturrevolusjonen i Norge med laksen som flaggskipet startet på 70-tallet og en bred mobilisering av entreprenører med svært ulik næringsmessig og faglig bakgrunn dannet grunnlaget for å skape denne nye industrien med globale produksjonsforgreninger. Avslarbeid, fôrutvikling og sykdomsbekjempelse har vært viktige enkeltfaktorer for utviklingen av en effektiv akvakulturnæring, og de er gode eksempler på økt ver- 4

5 Bakgrunn gger i havet diskaping ved å investere i målrettet forskning og kompetansebygging. Norsk havbruk eksporterte i 2009 for 26 milliarder kroner. Laks dominerer med 23,7 foran ørret med 1,9 og resten med 0,4 milliarder kroner. Det er fremdeles et stort potensial å øke oppdrett av et spekter av marine arter langs vår langstrakte kyst. En bærekraftig videreutvikling av havbruksnæringen gir store utfordringer innen fiskehelse, utvikling av fôr, dyrevelferd, havbruksteknologi, lokaliteter, infrastruktur, logistikkløsninger, foredlingsgrad og etablering av markeder. I Norge fins det i dag om lag 2500 oppdrettstillatelser for laks/ ørret, øvrige fiskeslag og skalldyr. Dette gir både muligheter til å videreutvikle en etablert lakse/ørret næring, og det bekrefter at det er mange gründere «der ute», som ønsker å utvikle næringer innenfor oppdrett av nye arter. Og slik bidra til utvikling av livskraftige lokalsamfunn. Potensialet i økt foredling Sjømatens gode helseegenskaper er uomtvistelig, næringens betydning for Norge likeså. Men dersom alle skal nyte godt av sjømat og næringen skal vokse i verdi uten nødvendigvis å eskalere råvareproduksjonen i like stor takt som før, er det ikke tilstrekkelig å ha en råvaredominert industri. Vi må satse mer på differensiering og merkevarebygging. Forbruket av sjømat i Norge er på 24 kg pr år pr person (om lag det halve av kjøttforbruket). For å øke forbruket av sjømat, må bearbeidingen økes. Det må være et mål at Norge også skal bli utstillingsvindu internasjonalt for «sjømat på alle fat» og i alle salgskanaler. Morgendagens forbrukere vil ha lett tilgjengelig sjømat, enkelt å tilberede, velskmakende, variert og tilgjengelig i alle salgskanaler. Det krever innovasjonsevne og forbrukerkompetanse. For eksempel tilbyr Marks and Spencer om lag ett hundre produkter av laks. Antall produkter fra en hvitfiskart overgår sjelden en håndfull. Vi har forskningsmiljøer og bedrifter i startgropa, og mulighetene er gode for at norsk sjømatnæring skal bli langt dyktigere på verdiskaping utover våre tradisjonelle råvareprodukter. Med det resultatet at eksportinntektene øker på grunn av økt foredlingsgrad. Trendsetter i marin Bioteknologi Det knyttes store forventninger til fremtidens biomarine næring både nasjonalt og internasjonalt. Ikke bare er den forventet å bidra til å løse verdens matvareutfordring. Det er også et potensial for å lage nye og bedre farmasøytiske og diagnostiske produkter. Bioteknologibaserte produkter vil komplettere klassisk framstilte kjemikalier, og forskningen på mulighetene for å produsere marin bioenergi er lovende. Norge forvalter store havområder der det trolig finnes mer enn arter som er lite undersøkt. Noen av disse lever i ekstreme miljøer, i arktiske havområder med lave temperaturer og skiftende lysforhold eller i oljereservoar under høyt trykk og høye temperaturer, mens andre lever langs kyst og fjord med høy konsentrasjon av arter. Det er god grunn til å anta at flere av disse marine organismene har egenskaper som kan utnyttes og danne grunnlag for ulike produkter og prosesser innenfor en rekke næringsområder. Norske storbymiljøer, med Tromsø som knutepunkt for marin arktisk bioprospektering, er motorene i denne nye kunnskapsintensive vekstnæringen og regjeringen har utarbeidet i 2009 en egen nasjonal strategi på feltet som gir klare signaler om satsing. Ikke bare fisk Verdens største akvakultur er livet i selve havet med en artsrikdom ennå under kartlegging, og næringskjeder fra bakterier, sopp, mikro- og makroalger, zooplankton, krepsdyr, bløtdyr, skalldyr, beinfisk og pattedyr. Følgelig vil en smart forvaltning og bærekraftig utnyttelse av havressursene gi oss mulighet til å bruke havet som en «evig» ressurs. Noen sentrale måter å utnytte havet enda mer offensivt og bærekraftig på vil være: Utvikle en beskatning av fisk på flere arter Høste lengre nede i næringskjeden Dyrking av mikro- og makroalger Fremstille helsekostprodukter og høykost biokjemikalier Høsting av råstoff lengre nede i næringskjeden vil kunne bidra til en bærekraftig økning av matproduksjonen og til å skaffe viktig marint råstoff til for eksempel fôr- og ingrediensin- dustrien samt helsekost. Dette gjelder for så vidt også både dyrking av mikroog makroalger som i tillegg kan være råstoff til biodrivstoff ved at de utnytter klimagassen karbondioksid. Alt vil kreve en omfattende og langsiktig FoU. Men Norge har mulighetene, og nå er det bare at vi sammen ivaretar dem på en bærekraftig måte. Bioteknologiske produkter av flere kuldeadapterte enzymer fra fisk og reke tar markedsandeler ved anvendelse innen diagnostikk og molekylærbiologi. Bioteknologi Bioteknologi multidisiplinær virksomhet som ikke har noen skarp avgrensning i forhold til mange andre teknologier. Bioteknologien integrerer naturvitenskap og ingeniørvitenskap, og den defineres som all teknologi som bruker mikroorganismer, plante- og dyreceller, eller deler av disse, til å fremstille eller modifisere produkter som skal brukes til medisinske eller andre tekniske formål, til å forbedre planter og dyr, og til å utvikle mikroorganismer for spesifikke anvendelser. OECD forventer i rapporten «The bioeconomy to 2030, designing a policy agenda» at verdiskapingen innen bioteknologisk forskning vil øke betydelig i årene som kommer. FAO - FNs matvareorganisasjon, har kamp mot sult som hovedoppgave. Den skal også samle og dele kunnskap om hvordan en kan forbedre og modernisere landbruk, skogbruk og fiske, særlig i u-land. Nordområdene vil være Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Regjeringen styrker arbeidet med å hevde norsk suverenitet og å sikre bærekraftig forvaltning av de rike fiskeog energiressursene. Nordområdepolitikken skal ivareta miljø, bosetting og næringsutvikling. 5

6 Fire marine industribølger Lille Norge er verdens nest største fiskeeksportør, kun slått av Kina. Likevel er bare en brøkdel av vårt potensial realisert når vi ser samlet på de fire industribølgene: fiskeri-, havbruk-, biomarin ingrediensindustri og øvrig næring basert på marin bioprospektering. Ledende aktører i fiskerinæringen, havbruks næringen, ingrediensindustrien og bioteknologiindustrien beskriver her status og behov. HAVBRUK AV CARL SEIP HANEVOLD, CERMAQ OG PAUL MIDTLYNG, NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Norsk havbruk har i løpet av de siste 40 år vokst fram fra ingenting til tonn høyverdig mat verdt 26 milliarder eksportkroner. Næringen vokste fram på ideer som var forut for sin tid: fisk som husdyr; en ny art Atlantisk laks i oppdrett, og ny produksjonsteknologi: flytende merder i sjøen. Norsk havbruk ble bygd med kunnskap og erfaring fra både dyrkning (landbruk) og høsting (fiske), og fra begge samfunnssektorer ble så vel vitenskap, infrastruktur og innsatsfaktorer mobilisert på bred front. Distriktsnæringa fikk viktig fødselshjelp fra kunnskapsinstitusjonene og leverandører i hovedstaden og i de regionale storbyene. Oppdrett av laks og bruk av antibakterielle midler Utfordringene i dag er andre enn før. Det dreier seg om å sikre havbruket som en stabil næringsvei for framtida langs hele kysten. Stor produksjon betyr stor risiko, blant annet på grunn av sykdommer og andre naturkrefter. I samspillet mellom oppdrett, miljø og naturlig fauna skapes ikke bærekraft en gang for alle; den må gjenskapes år for år, tonn for tonn. For å sikre og videreutvikle det som er oppnådd trenger vi derfor storbyene med sine kunnskaps- og teknologiressurser. Samtidig blir miljøene som kan løse disse utfordringene attraktive for både akademiske og industrielle samarbeidspartnere verden over. Slik kan både vår egen havbruksproduksjon og vår kunnskap og teknologi om akvakultur forbli solide bein å stå på i framtida. Mengde antibakterielle midler i tonn Mengde slaktet laks i tonn FISKERI AV INGE HALSTENSEN, FISKEBÅTREDERNES FORBUND Utviklingen av de norske fiskeriene har kostet blod og tårer, det har vært og må fortsatt være et beinhardt birkebeinerløp et løp der vi aldri kan bryte målsnoren. Fra vi i 1880 etter hvert fikk en fiskeflåte med dekk og maskin har sektoren gjennomlevd en teknologisk og strukturell revolusjon. Denne, sammen med en forbilledlig forvaltning av våre havområder, har ført Norge opp i ledelsen av den globale utnyttelsen av de enorme verdiene under havflaten og etter hvert under havbunnen. Fra flåtesiden vil vi med økende kraft be om at vår etter hvert omfattende forskningskapasitet, lokalisert i de større byene langs kysten og i hovedstaden, stilles inn mot et kjempeløft av norsk fiskerinæring, en næring som snart må overta som den ledende verdiskaperen i landet vårt. Kun de beste hodene er gode nok når havforskning, teknologisk utvikling av fartøyer og redskaper, bioteknologi, bioprospektering skal forsterke Norge sitt forsprang innen de marine næringene. Disse hodene sin kompetanse må kjøpes for det som det koster. Avskrivningstiden for forskningsinvesteringer i norsk fiskerinæring har evighetens perspektiv over seg. Norge, en gang en karrig bergknaus ut mot ishavet, er blitt til havlandet Norge, med et osean av forventninger og utfordringer framfor oss. I 1987 ble det brukt 1 kg antibiotika per tonn produsert laksekjøtt for å bekjempe bakterielle sykdommer. Grunnleggende forskning ga oss effektive vaksiner mot de aktuelle fiskesykdommene, og de 20 siste årene har det blitt benyttet om lag ett tusenedels gram per tonn produsert laks. Det er svært mye mindre enn forbruket per tonn kjøtt produsert i landbruket. Samtidig har produksjonen av norsk laks økt fra om lag til tonn. Eksportverdi av laks i 2009 var over 24 milliarder kroner. Dette er et eksempel som illustrerer verdiskapingspotensialet i biomarin forskning. 6

7 De fire industribølgene BIOProS- PEKTERING AV DAG RUNE GJELLESVIK, MARINE BIOCHEMICALS I mange segmenter innen marin sektor er forskningen bare i startfasen, men potensialet synes enormt: I Tromsø produserer Biotec Marine BioChemicals enzymer til bruk i diagnostikk i helsevesenet, hentet ut fra leveren til arktisk torsk. Prisen per gram for enzymene er 3.8 milliarder kroner. Marin bioprospektering gjøres gjerne etter to hovedstrategier: råvaresentrert eller informasjonsbasert strategi. Råvaresentrert strategi tar utgangspunkt i enten et biprodukt eller en ny marin ressurs og har som formål enten å øke verdiskaping av et billig råstoff eller å utvikle nye produkter fra en uutnyttet ressurs. Slik industri kan også bidra positivt til et bærekraftig miljø. Et godt eksempel på industriell suksess basert på marint råstoff er utvikling av marine biopolymerer som alginater og lignende. Alternativt kan man bioprospektere etter informasjon fra det marine miljøet som brukes til å utvikle nye produkter. Nye bioorganiske forbindelser eller enzymer kan skape ny kunnskapsbasert industri basert på høyverdiprodukter. Verdiskapingen kan være meget høy, men krever gjerne lang utviklingstid og høy kompetanse innenfor kjemi og bioteknologi. Uansett kilde for bioaktive substanser, vil det alltid være et ubetinget krav om kompetanse innenfor bruksområdet av produktene, det være seg medisin, farmasi, bioteknologi eller næringsmiddelteknologi dersom produktene skal kunne nå et marked. Norges økonomiske sone Grønland Island Storbritannia Fiskerisone JanMayen «Smutthavet» Norges økonomiske sone Danmark Norge Tyskland Svalbard Fiskevernsone Sverige Polen Finland «Smutthullet» «Gråsonen» Estland Latvia Litauen Russland Hviterussland «Smutthullet» Kart over og «Smutthavet» Norges er internasjonale økonomiske farvann. sone. «Smutthavet» og «Smutthullet» er internasjonale «Gråsonen» dekkes av en midlertidig avtale mellom Russland og Norge. 12 farvann. «Gråsonen» ble nylig regulert i en historisk avtale mellom Norge og Russland. (Kilde: Fakta om fiskeri og havbruk 2009, FKD) ingrediensindustri AV Jon Aulie og Kjartan Sandnes, Maring Den norske biomarine ingrediensindustrien er internasjonalt ledende. Mer enn et 30-talls bedrifter omsetter i dag for mer enn 2 milliarder kroner, men vekstpotensialene er betydelig større. En verdiskaping på mer enn 5 milliarder kroner er ikke urealistisk, forutsatt markedsforankring og industrialisering/kapitaltilgang med support i ledende FoU- og markedskompetanse. Slike store potensialer medfører at nasjonale og internasjonale finansmiljøer er svært interessert i å posisjonere seg for å ta gevinster i den fremtidige biomarine ingrediensindustrien. Det er derfor viktig at enkeltbedrifter og næringen samlet evner å synliggjøre verdiskapings potensialet overfor mulige finansielle og industrielle samarbeidspartnere. Storbyenes rolle her er åpenbar både som betydelige FoU-aktører og som bidragsytere i synliggjøringen. De underliggende markedsforutsetninger er økt internasjonal etterspørsel etter naturlige marine ingredienser innenfor attraktive industrielle markeder knyttet til næringsmidler, «functional foods», kosttilskudd, farmasi, kosmetikk samt vekstmedier for mikroorganismer. Omega-3 industrien har så langt gitt oss en anelse om potensialet for marine ingredienser. Neste generasjon helsefremmende produkter fra havet vil omfatte en rekke nye bioaktive forbindelser eksempelvis peptider skreddersydd fra marine proteiner og stoffer fra brusk og bein. Vi vil se helt nye produksjonsprosesser bli tatt i bruk innen blant annet enzymteknologi, separasjonsteknologi og tørking. Råvaregrunnlaget vil i det vesentlige være restråstoff fra fiskeri og oppdrett, ulike pelagiske ressurser og lite utnyttede arter også alger og skalldyr. Marin bioprospektering vil også på sikt gi «råstoff» til denne sektoren ved at oppdagelser av nye bioaktive forbindelser kan gi grunnlag for oppskalert biosyntese av nye ingredienser med stort markedspotensial. Økt offentlig FoU-innsats er avgjørende for utvikling av en norsk biomarin ingrediensindustri. Forskningsbasert innovasjon er grunnlaget for økt verdiskaping. FoU-miljøene i og rundt våre storbyer vil være nøkkelen til suksess, og det er en nasjonal oppgave å legge til rette for faglig sterke og levedyktige miljøer, også i internasjonal målestokk. For å lykkes, må næringsaktørene også få en langt mer offensiv holdning til og forståelse for marked og verdiskaping. Rutiner for kvalitet, dokumentasjon og patentering må utvikles mer. Tiden er nå moden for en industriell satsing og markedsrettet utvikling kombinert med en enda sterkere mobilisering av kunnskapssentra i og omkring storbyene, i tospann med trendsetterne fra industrien! Forbruk av marine ekstrakter 2006 (tonn) Europa USA&Canada Japan Kina Øvrige Asia I 2006 utgjorde forbruket av marine ekstrakter i Asia 96 prosent av det anslåtte globale forbruket. Økende innhold av tungmetaller i asiatiske marine råvarer, gjør at den internasjonale næringsmiddelindustrien søker etter alternative råvarekilder. (Kilde: Internasjonal markeds- og industrianalyse for marine ingredienser, Stiftelsen Rubin) Andre 7

8 Et gløde ved isha Nofima Marin Nofima Marin driver forskning, utvikling, nyskaping og kunnskapsoverføring for den nasjonale og internasjonale fiskeri- og havbruksnæringen. De fem kjerneområdene er: Avl og genetikk Fôr og ernæring Fiskehelse og marin bioprospektering Effektiv og bærekraftig produksjon Sjømat prosess- og produktutvikling Fiskehelsemiljøet i Tromsø er internasjonalt anerkjent for sin forskning, og det utdanner fiskehelsebiologer som med sin faglige kompetanse er nøkkelpersoner i havbruksnæringa. Foto: Rudi Caeyers Marin bioprospektering Marin bioprospektering kan beskrives som formålsrettet og systematisk leting etter bestanddeler, bioaktive forbindelser eller gener i marine organismer. Disse kartlegges for å finne om de har effekter/ aktiviteter som kan utnyttes innenfor legemiddelindustrien, eller i skjæringspunktet mellom andre viktige næringer som olje og gass, fornybar energi, kjemisk-, og næringsmiddel industrien. I Tromsø-området jobber en rekke dyktige mennesker for å øke verdiskapingen gjennom en bærekraftig utnyttelse av havets ressurser. Tromsøregionen har nærhet til noen av de rikeste og mest sårbare marine naturressursene i Arktis. Kompetansemiljøene, tilgjengelig infrastruktur samt gryende klynger innen både biomarin forskning og næringsutvikling legger til rette for en bærekraftig høsting av naturressursene, samt en videreutvikling av havbruk og en voksende marin bioteknologisk industri. Tromsøregionen har i 30 år satset på utviklingen innen biomarine fagområder, fra forskning og undervisning, og over mot innovasjon og næringsutvikling. Satsingen har resultert i et internasjonal anerkjent FoU-miljø, og en rekke bedriftsetableringer langs den marine verdikjeden fra foredlet råstoff til bioteknologiske produkter. Regionen har i tillegg en lang rekke tradisjonelle fiskeri- og akvakulturbedrifter. Det ligger derfor godt til rette for for en betydelig økning av den biomarine verdiskapingen i regionen inn i fremtiden. Forskning Tromsø er vertskap for en rekke forskningsinstitusjoner innenfor ulike biomarine kompetanseområder, som nå engasjerer omlag 500 forskere. De mest sentrale er Universitetet i Tromsø, Nofima Marin, Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet. Gjennom høytanerkjent forskning fremstår alle som ledende nasjonale og internasjonale aktører på sine respektive fagområder. Historisk er det biomarine forskningsmiljøet i Tromsø FoU-miljøet spesielt kjent for sin kunnskap og bidrag til fiskehelse, som har vært avgjørende for Norges suksess innen lakseoppdrett. Forskningsmiljøets ambisjoner gjenspeiles i gjennomføringen av den toårlige konferansen Bioprosp, som er en ledende internasjonal konferanse innen marin bioprospektering. 8

9 Tromsø nde bioteknologimiljø vet Bioprospektering Forskningsmiljøet i Tromsø har i nært samarbeid med fire bioteknologiske bedrifter etablert et senter for forskningsdrevet innovasjon (MabCent-SFI) hvis hovedoppgave er å skape produkter av forskningsresultatene innenfor marin bioprospektering i arktiske farvann. Den nasjonale marine biobanken, Marbank, skal samle inn, kartlegge og oppbevare biologisk materiale fra nordområdene. I tilknytning til MabCent er analyselaboratoriet Marbio etablert som en teknologisk plattform. Næringsliv Det eksisterer i dag cirka 25 bedrifter innen marin bioteknologi med rundt 400 ansatte i regionen. En pioner blant de norske bioteknologibedrifter er Tromsø-bedriften Biotec Pharmacon som ble notert på Oslo Børs i Bedriften produserer bl.a. immunstimulerende stoffer til mennesker og dyr. ProBio (nå Ayanda) ble etablert i 2000, og har fra Tromsø vokst seg til 250 ansatte og eier fabrikker i Norge, Tyskland og Finland. De produserer en rekke farmasøytiske produkter samt kosttilskudd med hovedvekt på omega-3 til et globalt marked. Blant nyere spennende gründerbedrifter er Calanus som satser på kommersiell utnyttelse av krepsdyret Raudåte, Marine Biochemicals AS har utviklet et kommersielt enzymprodukt fra torsk (urasil- N-glykosidase) som benyttes i HIV-tester. Dette torske-enzymet øker spesifisiteten og sensitiviteten i testene. Foto: Rudi Caeyers Det iskalde vannet i arktisk rommer resurser som vi kan utnytte i en voksende bioteknologisk industri. Foto: Rune Stoltz Bertinussen og Lytix Biopharma som utvikler nye medikamenter for å bekjempe infeksjoner og kreft hos mennesker. Tromsøregionen ser store muligheter for økt verdiskaping gjennom sterk vekst og nye etableringer av høykompetansebedrifter innen biomarine næringer i regionen. Samtidig skal Tromsøregionens sterke renommé innenfor bærekraftig forvalting av marine ressurser inklusiv restråstoff, opprettholdes og videreutvikles. Suksesskriterier Regionens styrker er knyttet til nærhet til ressursene, høy kompetanse på forvalting og sterk biomarin FoU. Utfordringene er knyttet til økt kommersialisering og næringsutvikling. Dette henger nøye sammen med behovet for langsiktig kapital samt økt fokus og kunnskap om prosessutvikling og markedskunnskap. Tromsømiljøet jobber kontinuerlig med forbedring av kompetansen innefor alle disse områdene blant annet gjennom en felles bransjeorganisasjon, BioTech North, som har vekst og nyetableringer av bioteknologiske bedrifter i Tromsø regionen som sitt hovedmål. En bevisst kommunalpolitikk i Tromsøregionen bidrar til å skape gode forutsetninger for fremtidens høykompetanse biomarine næringsliv. Norges fiskerihøgskole Norges fiskerihøgskole (NFH) er Universitetet i Tromsø sin faglige enhet med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. NFH er en ledende kompetanseinstitusjon innen fiskeri og havbruk. Barents Bio Centre i Forskningsparken og Nofima/prosesslab tilbyr høyteknologisk infrastruktur for produkt- og prosessutvikling til bruk foraktører innen næringen. BioTech North BioTech North er en bransjespesifikk organisasjon for bioteknologinæringen hvis oppgaver er felles profilering, koordinering av aktiviteter og tiltak og utveksling av kompetanse som skal bidra til økt verdiskaping i Tromsøregionen.. MABIT kopler og støtter opp under forskning og næringsliv med næringsrettede og tilretteleggende FoUprogrammer. Mabit organiserer den toårlige konferansen Bioprosp. MabCent-SFI er et senter for forskningsbasert innovasjon i marin bioprospektering for kartlegging og kommersialisering av bioaktive forbindelser fra arktiske marine organismer. 9

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/ ii Forord Etter innspill fra MARINTEKs styre ble det i et møte i MARUT 1 Strategisk råd i september 2008, hvor også statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) deltok, tatt initiativ til en

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 Innhold Del I Innledning til programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning...

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Strategisk næringsplan 2013-2025

Strategisk næringsplan 2013-2025 Strategisk næringsplan 2013-2025 Innholdsfortegnelse Stavanger-regionen mot 2025...... 3 Visjon og hovedmål...... 4 Åpen, energisk og nyskapende...... 6 Regionale utfordringer i en global kontekst......

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft?

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Konsolidering av 20 års akkumulert kunnskap for å stimulere til etablering av hummeroppdrett Tittel: Kan næringsutvikling basert på

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD Integrert års- og bærekraftsrapport Vårt selskap UTBRETT Cermaq: En global leder Cermaq i korte trekk: Hovedmål, kjerneverdier og kart over hvor vi er 2 3 Konsernsjefens

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

2 0 0 1 å r s r a p p o r t

2 0 0 1 å r s r a p p o r t 2001 årsrapport SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn. Vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester til norske og internasjonale kunder. SINTEF ønsker å bidra til økt verdiskaping

Detaljer

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land Programplan Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land www.forskningsradet.no/matnorge 1. Innledning. Mat inkluderer råvarer og bearbeidede produkter fra sjø og land. Mat skiller seg fra andre produkter

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer