Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014"

Transkript

1 Oslo kommune Årsberetning 2014

2 Innholdsfortegnelse FORORD ANSVARSOMRÅDE Organisasjon/bemanning MÅL, RESULTATER OG RISIKOVURDERING Situasjonsbeskrivelse Målsettinger, strategier, tiltak og resultater Omstillings- og effektiviseringstiltak, samt større prosjekter Risikostyring og internkontroll SAMMENLIGNING AV REGNSKAP OG BUDSJETT Driftsregnskap Investeringsregnskap Investeringsregnskap på prosjektnivå Noter til investeringsregnskapet SÆRSKILT RAPPORTERING Tiltak for å forbedre service overfor brukerne Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse Tiltak/aktiviteter i tråd med Oslo kommunes folkehelseplan Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere Rapportering innen HR-området og helse, miljø og sikkerhet (HMS) Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter Rekruttering av lærlinger UTARBEIDELSE AV OSLO KOMMUNES MILJØ- OG KLIMARAPPORT OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER Utkvittering av bystyrets merknader Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget KAP 200 UTDANNINGSETATEN KAP 203 PPT KAP 210 GRUNNSKOLEN KAP 211 AKTIVITETSSKOLEN KAP 230 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING KAP 231 FAGOPPLÆRING KAP 250 FAGSKOLEN KAP 260 SPESIALUNDERVISNING I EGNE GRUNNSKOLER KAP 261 SPESIALUNDERVISNING I EGNE VIDEREGÅENDE SKOLER

3 KAP 290 OSLO MUSIKK- OG KULTURSKOLE KAP 294 VOKSENOPPLÆRING VEDLEGG KURSOVERSIKT FULLSTENDIGHETSERKLÆRING MOTTATTE GAVER OVERSIKT PER SKOLE

4 FORORD har også i 2014 med sine 175 undervisningssteder og et justert netto driftsbudsjett på 11 mrd levert et resultat i tilnærmet økonomisk balanse. Mindreforbruket er på 317 mill, eller 2,9 % av justert netto driftsbudsjett, hvorav kommunale og statlige øremerkede midler utgjorde 53,7 mill i Tilsvarende mindreforbruk i 2013 var på 335,6 mill, det vil si 3,3 % av justert netto driftsbudsjett. Dette innebærer en reduksjon i mindreforbruket i forhold til 2013 på 18,6 mill, det vil si 0,4 % -poeng. Mindreforbruket er hovedsakelig knyttet til skolene. Skolene vil få overført mer-/mindreforbruket fra 2014 i sin helhet i mars Resultatet viser at skolene tilpasser seg overordnede rammebetingelser og har god økonomistyring. Enkle, transparente ressursfordelingsmodeller bidrar til forutsigbare rammer for skolene. Deloittes evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolene bekrefter at modellen bidrar til god økonomistyring. I 2014 viser regnskapet at skolene har prioritert å øke antall årsverk med 4,5 % i forhold til Elevtallsveksten har vært 2,2 % i 2014 i forhold til Veksten i antall årsverk har primært kommet i grunnskolen og aktivitetsskolen, hvor elevtallsveksten er størst. Mindreforbruk på sentrale kostnadssteder i 2014 vil hovedsakelig benyttes til finansiering av IKT investeringer og utgifter knyttet til rehabilitering/etablering av nye skoler, som det ikke er gitt særskilte bevilgninger til i kommende økonomiplanperiode, jf. s konsekvensanalyse for budsjett s IKT-systemer og digitale verktøy støtter opp om elevenes læring og administrative oppgaver. s pedagogiske og skoleadministrative IKT-systemer står foran utskifting i økonomiplanperioden. Dette er helt nødvendige investeringer som følge av endringer i Osloskolens behov. Eksisterende avtaler utløper og må fornyes. Bystyret har vedtatt ambisiøse mål for elevenes læring og utvikling. Det gir retning for etatens arbeid og må ses i et langsiktig perspektiv. Skolenes viktigste oppgave er at læring og utvikling skal gi effekt for elevenes videre utdanning og arbeidsliv. Osloskolen har store utfordringer med sin sammensatte og krevende elevgruppe. Til tross for dette presterer Osloelevene godt over landsgjennomsnittet på de aller fleste områder. På nasjonale prøver i 2014 i lesing, regning og engelsk har Oslo det beste fylkesvise resultatet på 5., 8. og 9. årstrinn. Elevene i Oslo har også gode eksamensresultater. Når det gjelder grunnskoleeksamen i matematikk har Oslo det klart beste fylkesresultatet, med et gjennomsnitt på 3,3 mot landssnittet på 3,0. Andelen elever som har fullført og bestått opplæringsåret 2013/2014 påvg1, Vg2 og Vg3, viser en forbedring fra 74,9 % til 77,2 %, det vil si en økning på 2,3 prosentpoeng i 2014 i forhold til opplæringsåret 2012/2013. Frafallet ved videregående skoler i Oslo skoleåret 2013/2014 er 2,88 %. Dette er nedgang i forhold til skoleåret 2011/2012 da frafallet var 3,12 %. Osloskolen skal være trygg for elever og ansatte. Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt i Osloskolen. En mobbefri skole er målet og samtidig en kontinuerlig utfordring. Det har vært en forbedring i elevundersøkelsene på resultatene for mobbing hvert år siden I 2011 svarte 91,0 % "ikke i det hele tatt" eller en "sjelden gang" på spørsmålet "Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?". I 2014 var tilsvarende tall 95,1 %. Oslomanifest mot mobbing ble fornyet til å gjelde I Osloskolen skal læring og motivasjon stå i fokus. God læring krever et godt læringsmiljø og samarbeid mellom skole, foresatte og elever er viktig for å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø. For å styrke dialogen mellom skole og hjem ble Oslostandard for skole-hjem-samarbeid innført i

5 Oslo kommune har som målsetting å øke antall lærlinger i egne etater og virksomheter. I 2014 var det 225 nye lærlinger i Oslo kommune mot 146 i tegnet 54 nye lærekontrakter i Per hadde arbeidsgiveransvaret for 90 aktive lærlinger. Andelen Oslo-lærlinger med ungdomsrett, som har inngått lærekontrakt, samt fullfører og består har økt fra 68 % i 2013 til 69,9 % i Andelen fag- og svenneprøver som er bestått, har økt fra 84,6 % i 2013 til 86 % i Det er en stabil vekst i deltagelsen i Aktivitetsskolene over flere år. Deltagelsen økte fra 74 % i 2012 til 76 % i Det er i denne sammenheng også interessant å se utviklingen ved de to aktivitetsskolene det er innført gratis kjernetid. Deltakelsen ved Tøyen aktivitetsskole har økt fra 27 % i 2012 til 98 % i 2014 for 1.-4-trinns elevene. Tilsvarende tall ved Mortensrud aktivitetsskole er fra 30 % i 2012 til 93 % i I Voksenopplæringen tilbys voksne over opplæringspliktig alder grunnskoleopplæring, videregående opplæring og spesialundervisning. Tilsammen var elever registrert aktive i disse tilbudene pr Samme dato var det i tillegg deltagere aktive i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Oslo musikk- og kulturskole startet opp Tøyen kulturstasjon i Antall elevplasser og elever ved Oslo musikk- og kulturskole viser økning. På tross av nye tiltak øker antall elever på venteliste i alle kategorier. Økt arbeidsinnvandring fra EØS-området har ført til en økende andel nyankomne elever, som har en aldersadekvat skolebakgrunn når de kommer til Norge. Det har vært et mål å få disse elevene så raskt som mulig inn i ordinær undervisning på bostedsskolen. har derfor høsten 2014 opprettet Senter for intensiv norskopplæring i Osloskolen (Språksenteret) for å supplere dagens tilbud i alfabetiseringsgruppene og mottaksgruppene. Tilsvarende er det utviklet Norsk intensivt språkkurs (NISK) for elever på årstrinn, som ikke har tilstrekkelig norskspråklige ferdigheter ved skolestart. Målet med språkkurset er at elevene skal tilegne seg norskspråklige ferdigheter og dermed få større utbytte av ordinær opplæring, samt nå læreplanens mål. legger til rette for at alle elevene skal få mulighet til å utvikle sine evner og anlegg. Talenttilbudene innen matematikk for ungdomsskoleelever, mulighet til å ta fag på universitetet for videregående elever, og talenttilbud for musikk og ballett er videreført i Lærernes formalkompetanse er en viktig forutsetning for en positiv resultatutvikling i skolen. I 2014 er det innvilget 303 stipender til lærere innenfor den kommunale og statlige videreutdanningsordningen. Dette utgjør studiepoeng. tilbyr skolelederutdanningen, Master i skoleledelse, i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Ledere i Osloskolen deltar også i den nasjonale rektorutdanningen, som tilsvarer det første året grunnutdanningen - på masterstudiet i skoleledelse. Skolelederne tilbys i tillegg kontinuerlig kurs i regi av på særlige områder som for eksempel jus, økonomi og innenfor HMS. PPT samarbeider mer med skolene om tidlig innsats og tilpasset opplæring. Dette gjøres for både å forebygge senere spesialundervisningsbehov, og for at færre elever må ha spesialundervisning. Det er opprettet en egen avdeling for PPT og spesialskolene i fra høsten 2014 for å styrke innsatsen på dette området. I 2014 har det vært en vekst i antall elever på i grunnskolen og 205 i videregående skoler i forhold til Det ble ved årets skolestart tatt i bruk 18 nye og rehabiliterte skoleanlegg. Elevtallsprognosene viser en samlet forventet elevtallsøkning i Oslo kommune på omtrent

6 elever fram mot 2025, fordelt på i grunnskolen og i videregående skoler. Elevtallsveksten representerer risikoer økonomisk, i forhold til å få etablert tilstrekkelige elevplasser i tide, erstatningslokaler, midlertidige løsninger, omstrukturering av eksisterende skoleanlegg og skolenes inntaksområder. er Norges største kommunale etat. Etaten har en svært stor portefølje. Antall registrerte dokumenter i Utdanningsadministrasjonen var i s nettsider hadde 1,3 mill besøk og 2,5 mill sidehenvisninger i Osloskolens intranett Tavla hadde nesten 2,2 mill besøk i gjennomfører årlig kommunens medarbeiderundersøkelse. Resultatene viser gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet på 4,7 mot 4,5 i Oslo kommune. Sykefraværet blant personalet gikk ned med 0,1 prosentpoeng til 6,5 % i Foreløpige tall fra Utviklings- og kompetanseetaten viser for 2014 et gjennomsnittlig sykefravær på 8,4 % i Oslo kommune. legger stor vekt på gjennomføring av vedtatte mål og strategier i Osloskolen, og har levert gode prestasjoner på de fleste områder sett i lys av bystyrets vedtatte mål og strategier for Det er god fremgang i forhold til bystyrets vedtatte mål. Målrettet innsats fra elever, lærere og skoleledere, samt konstruktiv dialog med foresatte ligger til grunn for god utvikling. Jeg ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med de ansattes organisasjoner, driftsstyrene, lærebedrifter, det kommunale foreldreutvalg (KFU), Yrkesopplæringsnemnda, opplæringskontorer og Elevorganisasjonen for å løse Osloskolens utfordringer og oppgaver i årene som kommer. Astrid Søgnen direktør 5

7 KAP 2 UNDERVISNING 1. ANSVARSOMRÅDE s ansvarsområde omfatter grunnskoleopplæring, videregående opplæring, voksenopplæring inkludert norskopplæring og fengselsundervisning, spesialundervisning, fagopplæring, Fagskolen Oslo Akershus, Oslo musikk- og kulturskole (OMK), pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT), Aktivitetsskolen og Sommerskolen Oslo. Oslo er både kommune og fylkeskommune. Direktøren i er administrativ og faglig leder for kommunal og fylkeskommunal opplæring i samsvar med lover, forskrifter og rundskriv fra statlige og kommunale myndigheter. Virksomheten er hjemlet i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringslova) og Lov om Fagskoleutdanning. s virksomhet i 2014 har omfattet følgende budsjettkapitler: Kapittel 200 Kapittel 203 Kapittel 210 Kapittel 211 Kapittel 230 Kapittel 231 Kapittel 250 Kapittel 260 Kapittel 261 Kapittel 290 Kapittel 294 PP-tjenesten Grunnskolen Aktivitetsskolen Videregående opplæring Fagopplæring Fagskolen Spesialundervisning i egne grunnskoler Spesialundervisning i egne videregående skoler Oslo musikk- og kulturskole Voksenopplæring s årsberetning omtaler fellestrekk for hele etaten under kapittel 2 Undervisning. Deretter gis det en nærmere beskrivelse av virksomheten innenfor de enkelte budsjettkapittel. 1.1 Organisasjon/bemanning Organisasjon Grunnskoler og videregående skoler er organisert i 7 skolegrupper (Skolegruppe A-G). Hver skolegruppe ledes av en områdedirektør. Skolegruppene er tilknyttet støtteteam bestående av ansatte i PP-tjenesten ble det opprettet en ny avdeling som består av spesialskoler på grunnskolene og PPT. Avdelingen er opprettet for å styrke faglig ledelse og koordinering av ressursinnsatsen på det spesialpedagogiske feltet. Alle skoler har et driftsstyre som er skolens øverste organ. 6

8 Bemanning Tabellen viser antall ansatte i Endring Ansatte Årsverk I 2014 er 71 lærlinger trukket ut. Tall for 2013 er korrigert med 48 lærlinger i forhold til Årsberetningen for 2013 for å få sammenlignbare tall. Oversikt over antall årsverk per fordelt på kapittel Pedagogiske årsverk Skoleledelse årsverk Øvrige årsverk Totalt Kapittel EFT Kompetanse Pedagogisk-psykologisk tjeneste Grunnskolen Aktivitetsskolen Videregående skoler Fagopplæring Fagskolen Spesialundervisning i egne grunnskoler Spesialundervisning i egne videregående skoler Oslo musikk- og kulturskole Voksenopplæring Totalsum 1) ) I tillegg til antall faste årsverk kommer til sammen 66 årsverk lærlinger totalt i. Lærlingene er hovedsakelig på kap. 210 Grunnskolen, kap. 211 Aktivitetsskolen og kap. 230 Videregående opplæring. Det er en total økning på 499 faste årsverk sammenlignet med Økningen er primært knyttet til elevtallsveksten i grunnskolen, nye skoler, økt dekningsgrad i Aktivitetsskolene, samt etablering av nye tilbud i Nye tilbud er blant annet etablering av Språksenter, ambulant team ved Vestre Aker skole og akuttplasser ved Lønnebakken skole, samt økt tilbud ved Voksentoppen skole blant annet for elever med skolevegring og adferdsvansker. Det er en økning på kap. 200 på 2 årsverk. Av de 170 årsverkene på kap. 200 er 10 årsverk midlertidige stillinger. EFT Kompetanse er selvfinansierende og har økt antall årsverk med 3 sammenlignet med Overtallighet Ved utgangen av 2014 var det 9 overtallige i. Av disse var 8 pedagogisk personale. 7

9 2. MÅL, RESULTATER OG RISIKOVURDERING 2.1 Situasjonsbeskrivelse s aktivitet har i 2014 vært fordelt på 175 undervisningssteder. Dette er en økning fra 2013 med tre skoler. Undervisningsstedene er fordelt mellom skoleslagene som følger: For skoleåret 2014/2015: 79 barneskoler (1.-7.årstrinn) 24 barne- og ungdomsskoler (1.-10.årstrinn) 25 ungdomsskoler (8.-10.årstrinn) 2 kombinerte skoler (8.-13.årstrinn) 11 spesialskoler på grunnskolenivå 2 kombinerte spesialskoler (1.-13.årstrinn) 20 videregående skoler 3 spesialskoler på videregående nivå 6 voksenopplæringssentre Oslo sjøskole Oslo musikk- og kulturskole Fagskolen I tillegg kommer 102 kommunale Aktivitetsskoler 4 private skolefritidsordninger (SFO) v/kommunale skoler godkjente lærebedrifter - herav 49 opplæringskontor Oslo kommunale skolehager Oslo skolemuseum Privatistkontoret Oslo VO Servicesenter Markaskolen Sommerskolen Oslo Aktiviteten har omfattet Elever/studenter i skolene per elever/studenter Aktivitetsskoler, kommunale per barn Oslo musikk- og kulturskole per elever Elever til vurdering av PPT per elever Påmeldte elever til Sommerskolen Oslo elever Aktive lærekontrakter per lærlinger 8

10 2.2 Målsettinger, strategier, tiltak og resultater I 2014 har arbeidet mot følgende målsettinger: Alle skal lære mer elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfagene skal styrkes Elevenes lese-, skrive- og regneferdighetene, samt evnen til å uttrykke seg muntlig og bruke digitale verktøy skal forbedres Elevenes kompetanse i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og fremmedspråk skal styrkes Alle elever i Aktivitetsskolen skal sikres et aktivitetstilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag Kvaliteten på spesialundervisningen skal styrkes Det skal gis undervisningstilbud tilpasset elever med spesielle talent Flere elever på 10. årstrinn skal lese fag på videregående skoles nivå Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring Innen 2015 skal 90 % av elevene fullføre og bestå videregående opplæring Det skal sikres tilstrekkelig tilgang på læreplasser og bedre samsvar mellom søkning og tilbud Andelen lærlinger/lærekandidater som består fag-/svenneprøven og kompetanseprøven skal økes Antall hevede lærekontrakter skal reduseres Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, preget av ro og orden Andelen elever, lærlinger og ansatte som gir uttrykk for at lærings- og arbeidsmiljøet preges av ro og orden skal økes Andelen elever som gir uttrykk for bråk, uro og forsentkomming i undervisningssituasjonen skal reduseres Andelen elever som opplever et skolemiljø fritt for mobbing, rasisme, vold og rusmisbruk skal økes Skolekapasiteten skal dekke fremtidig elevtallsvekst Det fysiske læringsmiljøet skal understøtte god læringskvalitet Alle barn i grunnskoleopplæring skal ha tilbud om grunnskoleopplæring i sitt nærområde Alle skal lære mer elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfagene skal styrkes Sentrale strategier for å sikre økt læringsutbytte i grunnleggende ferdigheter og basisfag, har vært omfattende kompetanseheving av lærere og målrettet innsats innenfor områder som f.eks. leksehjelp, talentsatsing, Sommerskolen Oslo, forsterket lærerutdanning, Teach First, Early Years og kvalitetsutvikling i Aktivitetsskolen. De ovennevnte strategiene er hovedsakelig skoletilpasset og basert på behovsanalyse av den enkelte skoles særskilte utfordringer. Skolering og veiledning gis så langt det er mulig på skolene, slik at lærere skal være tilstede på skolen og i undervisningen. Systematisk dokumentasjon, analyse og tilbakeføring av resultater gjennom blant annet Prøveplan Oslo, halvårsvurdering på barnetrinnet, bruk av kartleggingsmateriell i lesing (LUS) og matematikk (Alle Teller), sikrer god informasjon om ferdighetsnivå og faglig utvikling. Resultatene gjøres tilgjengelig på skole-, gruppe- og individnivå i systemer som VOKAL, PAS og Prøveplattform for Osloprøver, slik at lærere og skoleledere kan benytte resultatene i systematisk oppfølging av den enkelte elevs læringsprogresjon. 9

11 Prøveplan Oslo er en oversikt over obligatoriske prøver i Osloskolen over 11 skoleår, og utgjør en helhetlig plan for systematisk dokumentasjon av osloelevenes læringsutbytte. Planen omfatter nasjonale prøver, statlige kartleggingsprøver og Osloprøver, og sikrer at skolene kan planlegge og legge til rette for prøvene i god tid. Følgende prøver inngår i Prøveplan Oslo: Årstrinn Lesing/norsk 1 Statlig kartleggingsprøve 2 Statlig kartleggingsprøve 3 Statlig kartleggingsprøve Engelsk Statlig kartleggings prøve Fag og ferdigheter Matematikk/ regning Statlig kartleggingsprøve Statlig kartleggingsprøve Statlig kartleggingsprøve Naturfag Digitale ferdigheter/ Digital kompetanse Statlig kartleggingsprøve 4 Osloprøve Nasjonal 5 Nasjonal prøve prøve Nasjonal prøve 6 Osloprøve 7 Osloprøve Osloprøve Nasjonal prøve Nasjonal prøve Osloprøve 8 Nasjonal prøve 9 Nasjonal prøve Nasjonal prøve 10 Osloprøve og statlig Kartleggings Osloprøve og statlig Vg1 kartleggingsprøve prøve kartleggingsprøve I etterkant av prøvene er det arrangert oppfølgingskurs for skoleledere og lærere. Kursene har omfattet analyse av prøvene og prøveresultatene, samt hvordan resultatene kan benyttes i oppfølgingen av den enkelte elev og grupper av elever. Statlige kartleggingsprøver Kunnskapsbasert og tidlig dokumentasjon som grunnlag for tidlig oppfølging, er avgjørende for elevenes videre læring. Kartleggingsprøvene gjennomføres for å avdekke hvilke elever som trenger ekstra oppfølging, og sikrer at disse elevene kan tilbys den tilretteleggingen de har krav på. Kartleggingsprøvene er dermed et sentralt verktøy for å hindre at elever faller fra senere i opplæringsløpet. Oslos gode resultater, sammenlignet med landet for øvrig på nasjonale prøver og eksamen i grunnskolen, kan blant annet tilskrives Osloskolens fokus på tidlig dokumentasjon og innsats for elevenes læring. Fritak nasjonale prøver I samsvar med nasjonalt regelverk kan den enkelte skolen fatte vedtak om at elever, som får spesialundervisning eller særskilt norskopplæring, fritas fra nasjonale prøver. Elevsammensetningen i Osloskolen gjør at langt flere elever kan vurderes for fritak i Oslo sammenlignet med resten av landet (vedtak om særskilt norskopplæring 2.8). Imidlertid fritar Oslo en langt mindre andel av elevene enn på landsbasis. Som eksempel vises 5.årstrinn 2014: 10

12 Nasjonal prøve Registrerte resultater % Ikke deltatt % Fritatt % Andel som kan vurderes for fritak på bakgrunn av vedtak om særskilt norskopplæring 2-8 Engelsk 5. årstrinn, nasjonalt 93,9 % 1,6 % 4,6 % 8,1 % Lesing 5. årstrinn, nasjonalt 92,3 % 2,5 % 5,0 % 8,1 % Regning 5. årstrinn, nasjonalt 94,6 % 1,5 % 3,9 % 8,1 % Engelsk 5. årstrinn, Oslo 92,1 % 0,5 % 7,4 % 25,2 % Lesing 5. årstrinn, Oslo 91,7 % 0,5 % 7,9 % 25,2 % Regning 5. årstrinn, Oslo 92,4 % 0,5 % 7,1 % 25,2 % Elevenes lese-, skrive- og regneferdighetene, samt evnen til å uttrykke seg muntlig og bruke digitale verktøy skal forbedres Lesing I 2014 er det gjennomført nasjonale prøver i lesing for 5., 8. og 9. årstrinn, statlige kartleggingsprøver i lesing på 1., 2., 3. årstrinn og Vg1, Osloprøve i lesing for 6. årstrinn, Osloprøve i lesing i norskfaget for Vg1, samt overgangsprøver i lesing på 4. og 7. årstrinn. I det følgende presenteres resultater fra nasjonale prøver i lesing. Utdanningsdirektoratet har endret beregningsmåten for mestringsnivåene, for å kunne måle utvikling på nasjonale prøver over tid på en bedre måte. Resultatene for 2014 er derfor ikke direkte sammenliknbare med 2013-resultatene regnes som et "null-år", og utviklingen vil fremkomme fra neste år. Endringen var ikke kjent og derfor ikke hensyntatt da måltallstabellen for 2014 ble utformet. Resultatene for 2014 kan derfor ikke sammenlignes med bystyrets vedtatte måltall for nasjonale prøver i Osloresultatene kan imidlertid som tidligere år sammenlignes med de nasjonale resultatene, se etterfølgende diagram, hvor det fremgår at Osloskolen på nasjonale prøver i 2014 i lesing, regning og engelsk har Oslo det beste fylkesvise resultatet på 5., 8. og 9. årstrinn. Elevene i Oslo har også gode eksamensresultater. Når det gjelder grunnskoleeksamen i matematikk har Oslo det klart beste fylkesresultatet, med et gjennomsnitt på 3,3 mot landssnittet på 3,0. Kommentarene viser også sentrale strategier og tiltak som er gjennomført i 2014, for å oppnå gode resultater. Resultater fra nasjonale prøver På 5.årstrinn måles resultatene på nasjonale prøver i mestringsnivå 1 til 3, hvor 1 er det laveste mestringsnivået og 3 det høyeste. På 8. og 9.årstrinn måles resultatene i mestringsnivå 1 til 5, hvor 1 er det laveste og 5 det høyeste mestringsnivået. 11

13 100 % Nasjonal prøve i lesing 5. trinn 2014 Prosentvis fordeling på ulike mestringsnivåer Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 40,0 44,6 26,2 50,6 10 % 0 % 15,4 23,2 Oslo 2014 Nasjonalt 2014 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå % 90 % Nasjonal prøve i lesing 8. trinn 2014 Prosentvis fordeling på ulike mestringsnivåer Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt 21,0 11,0 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 24,4 34,3 21,6 40,7 20 % 17,8 13,4 10 % 0 % 6,9 8,8 Oslo 2014 Nasjonalt 2014 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 12

14 100 % Nasjonal prøve i lesing 9. trinn 2014 Prosentvis fordeling på ulike mestringsnivåer Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 31,0 26,0 28,9 20,8 27,0 35,2 10 % 9,8 11,8 0 % 4,2 5,2 Oslo 2014 Nasjonalt 2014 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Strategier og tiltak lesing og skriving 30 skoler fikk tilbud om skoletilpasset kompetanseheving for leseprogresjon i Målet er å forbedre leseresultater for skolen og den enkelte elev. Målrettet systematisk og felles innsats i leseopplæringen skal sikres gjennom en lokalt utviklet plan for leseopplæringen og elevenes leseprogresjon. Det er utviklet ressursmateriell for undervisning av elever med svake norskspråklige ferdigheter, Språkbroen en ressurs for å styrke særskilt språkopplæring i Osloskolen. 18 skoler har deltatt i utprøvingen av ressursheftet, som ble ferdigstilt i revidert utgave høsten I 2014 deltok 63 skoler i programmet Tidlig Innsats Early Years (TIEY), som inngår i en helhetlig tilnærming med mål om å bedre elevenes progresjon og læring på årstrinn. Hensikten med TIEY er å sikre at elevene får tilpasset opplæring, med utfordringer på sitt nivå og undervisning rettet mot sine ferdigheter og kompetanse. Fokuset i undervisningen er veiledet lesing, skriving og regning. Fagtekst i Fokus (FAIF) er en videreføring av TIEY på mellomtrinnet. Fokus i satsingen er på lesing av fagtekster med vekt på lese- og læringsstrategier. 28 skoler deltok i Leseutviklingsskjema (LUS) inngår i vanlig drift i Osloskolen, ofte i sammenheng med TIEYorganisering av undervisningen. Nyansatte lærere og ledere har fått tilbud om kurs i kartleggingsverktøyet i Det er arrangert kurs i eksamensrettet skriving i norskfaget for lærere på 10. årstrinn. Skriveplan for videregående skole i Oslo er videreutviklet og ferdigstilt i Skriveplanen skal være til støtte for lærere i skriveopplæringen i alle fag. Til sammen syv videregående skoler har tatt planen i bruk. 13

15 Alle skoler med alfa- og mottaksgrupper, samt lærere ved Språksenteret fikk i 2014 tilbud om kompetanseheving og erfaringsdeling i nettverk. Temaer på nettverkssamlingene har vært litteraturformidling, systematisk arbeid med ord og begreper, kartlegging av språkferdigheter og skole-hjem samarbeid. Norsk intensivt språkkurs (NISK) ble utviklet av PPT våren NISK er et kurs som går over 8 uker for elever som ikke har tilstrekkelig norskspråklige ferdigheter. Målet med språkkurset er at elevene skal få større utbytte av å følge den ordinære opplæringen og tilegne seg norskspråklige ferdigheter som må ligge til grunn for å nå læreplanens mål. Det ble gjennomført en utprøving på fire skoler våren 2014 og i løpet av høsten har ytterligere seks skoler deltatt i NISK. Det er gjort kartlegging av elevene med Norsk som læringsspråk (NSL) før og etter kursdeltagelse, og elevene viser stor fremgang. Regning I 2014 er det gjennomført nasjonale prøver i regning på og 9. årstrinn, statlige kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdigheter på 1., 2. og 3. årstrinn samt overgangsprøver i regning på 4. og 7. årstrinn. I det følgende presenteres resultater fra nasjonale prøver. Resultater fra nasjonale prøver 100 % Nasjonal prøve i regning 5. trinn 2014 Prosentvis fordeling på ulike mestringsnivåer Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 39,0 44,8 26,0 49,5 20 % 10 % 0 % 16,2 24,5 Oslo 2014 Nasjonalt 2014 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 14

16 100 % 90 % 80 % 70 % Nasjonal prøve i regning 8. trinn 2014 Prosentvis fordeling på ulike mestringsnivåer Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt 17,6 25,4 10,1 20,9 60 % 50 % 36,9 40 % 31,6 30 % 20 % 16,8 21,9 10 % 8,7 10,3 0 % Oslo 2014 Nasjonalt 2014 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå % Nasjonal prøve i regning 9. trinn 2014 Prosentvis fordeling på ulike mestringsnivåer Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 29,8 25,3 26,7 20,0 26,4 33,2 20 % 10 % 13,8 15,2 0 % 4,4 5,3 Oslo 2014 Nasjonalt 2014 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 15

17 Strategier og tiltak Våren 2014 deltok 13 Osloskoler i den nasjonale satsingen på ungdomstrinnet Ungdomstrinn i utvikling, som har fokus på lesing og regning. Fra høsten 2014 deltok ytterligere 16 skoler og satsingen ble utvidet til å omhandle skriving. Ungdomstrinn i utvikling innebærer et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo, og sees i sammenheng med eksisterende innsatser i Osloskolen. Målet er å styrke skolenes kompetanse for utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter. Det vises også til etterfølgende omtale av kompetanseheving i matematikk under Elevenes kompetanse i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og 2. fremmedspråk skal styrkes. Digitale ferdigheter I 2014 ble det gjennomført statlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter på 4. årstrinn og Osloprøve i digitale ferdigheter på 7. årstrinn. Osloprøven kartlegger elevenes digitale ferdigheter med bakgrunn i kompetansemålene i læreplanen etter 7. årstrinn. Gjennomsnittlig andel riktige svar lå på 65,6 % og deltakerprosenten var 94, 6 %. Den statlige kartleggingsprøven på 4. årstrinn kartlegger elever som ligger på eller under bekymringsgrensen. 9,7 % av elevene lå på eller under bekymringsgrensen. Deltagerprosenten var 95,5 %. I arbeidet med å tilrettelegge for at skolene innarbeider bruk av IKT i læringsarbeidet på en systematisk og god måte for å sikre utvikling av elevenes digitale ferdigheter i fag, er det arrangert kurs i blant annet læringsplattform og interaktive tavler. Nyankomne elever i grunnskolen forsterket tilbud til en mangfoldig elevgruppe Hvert år kommer mange barn i skolepliktig alder flyttende til Oslo fra utlandet. I 2014 opprettet ca. 600 plasser i alfabetiseringsgrupper og mottaksgrupper for nyankomne elever som ikke kan norsk. Disse gruppene er plassert på ca. 20 skoler. Økt arbeidsinnvandring fra EØS-området har ført til at en økende andel nyankomne elever har en aldersadekvat skolebakgrunn når de kommer til Norge. har derfor opprettet Senter for intensiv norskopplæring i Osloskolen (Språksenteret) for å supplere dagens tilbud i alfabetiseringsgruppene og mottaksgruppene. Elevenes kompetanse i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og fremmedspråk skal styrkes To ekstra uketimer til undervisning i basisfag Ordningen med to ekstra uketimer på grunnskolens barnetrinn er videreført. Timene brukes på årstrinn til å styrke basisfagene. Veiledende læringsmål For å støtte skolenes arbeid med pedagogisk planlegging og vurdering i basisfag, er det utarbeidet veiledende læringsmål, mål for halvårsvurdering og eksempler på vurderingsoppgaver i norsk, matematikk, naturfag og engelsk for årstrinn og fremmedspråk årstrinn. De veiledende ressursene er tilgjengelige for skolene på s nettsider (Tavla). Elevvurdering I 2014 har 27 skoler fått skoletilpasset kompetanseheving i underveisvurdering. Formålet er å styrke kvaliteten på skolenes vurderingsarbeid i alle fag og sikre at vurderingspraksisen er i tråd med kravene i forskrift til opplæringsloven. Sentrale elementer i kompetansehevingen er læreplanforståelse, læringsmål, vurderingskriterier, tilbakemeldinger, elevinvolvering og forholdet mellom underveis- og 16

18 sluttvurdering. Det har i tillegg vært sentrale samlinger i enkelte fag med underveisvurdering som tema. For å sikre likeverdig vurdering av elever på tvers av Osloskoler, er det i 2014 gjennomført heldagsprøver i matematikk, engelsk og norsk for både grunnskoler og videregående skoler. Heldagsprøvene ble fulgt opp med vurderingssamlinger for alle berørte faglærere for hvert fag. Karakterutvikling i engelsk, matematikk og norsk på 10. årstrinn Karakterer 10. trinn - engelsk, matematikk og norsk Utvikling ,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 4,0 4,0 4,1 3,9 3,8 3,8 3,6 3,6 3,7 3,3 3,5 3,3 Engelsk skriftlig, Engelsk skriftlig, standpunkt eksamen Matematikk standpunkt Matematikk eksamen 3,8 3,9 3,9 Norsk hovedmål skriftlig, standpunkt 3,5 3,4 3,4 Norsk hovedmål skriftlig, eksamen Gjennomsnittlig grunnskolepoeng Utvikling Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt ,3 40,6 40,6 41,1 39,8 39,9 40,0 40, Oslo kommune Nasjonalt 17

19 Karakterutvikling i eksamen og standpunkt, fellesfag i videregående opplæring Fellesfag i videregående opplæring, gjennomsnittlig * * eksamenskarakter Eksamen matematikk 1P-Y Vg1 yrkesfag 2,8 2,8 2,8 Eksamen matematikk 1P Vg1 studieforberedende 2,1 2,8 2,8 Eksamen matematikk 2P Vg2 studieforberedende 2,5 3,2 2,6 Eksamen matematikk 1T Vg1 studieforberedende 3,1 3,5 3,6 Eksamen norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,5 3,6 3,6 Eksamen norsk Vg2 yrkesfag 3,3 3,4 3,4 Eksamen engelsk Vg1 studieforberedende 3,6 3,5 3,6 Eksamen engelsk Vg2 yrkesfag 3,5 3,2 3,2 * Fra og med er ikke elever som har tatt ny, utsatt eller særskilt eksamen med i beregningsgrunnlaget for karakterstatistikken. Fellesfag i videregående opplæring, gjennomsnittlig standpunktkarakter Standpunkt matematikk 1P-Y Vg1 yrkesfag 2,8 2,9 2,9 Standpunkt matematikk 1P Vg1 studieforberedende 3,2 3,1 3,1 Standpunkt matematikk 2P Vg2 studieforberedende 3,4 3,2 3,3 Standpunkt matematikk 1T-Y Vg1 yrkesfag 3,1 3,8 3,5 Standpunkt matematikk 1T Vg1 studieforberedende 3,8 3,8 3,9 Standpunkt norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,8 3,8 3,8 Standpunkt norsk Vg2 yrkesfag 3,5 3,4 3,6 Standpunkt engelsk Vg1 studieforberedende 4,1 4,1 4,2 Standpunkt engelsk Vg2 yrkesfag 3,4 3,3 3,4 Matematikk Osloprøvene i matematikk for Vg1 ble gjennomført våren Fire prøver er tilpasset kompetansemålene etter ulike læreplaner i matematikk for Vg1; Vg1 Teoretisk, Vg1 Praktisk og Vg1 Praktisk yrkesfaglig. Prøvene er lærings- og karakterstøttende. Strategier og tiltak matematikk Alle videregående skoler har fått tilbakeført funnene fra Osloprøven i matematikk på Vg1. Skolene får en rapport med resultater for hver enkelt elev, hele skolen og gjennomsnittsresultater for Oslo kommune. Resultatene er i form av karakterer og mestringsnivå, og det gis forslag til oppfølging for hvert mestringsnivå. I 2014 har avgiverskoler fått egne rapporter. 58 grunnskoler har fått skoletilpasset kompetanseheving og veiledning i matematikk/regning i tilbudet Grunnleggende tallforståelse og matematikk. Det er gjennomført kurs og veiledning i matematikk for 27 skoler gjennom tilbudene Tell og regn for lærere på årstrinn og Kurs og veiledning i matematikk for lærere på årstrinn ved 21 skoler. Skoleåret 2013/2014 deltok 20 skoler med svake resultater på eksamen i norsk og matematikk i økt innsats for å forbedre resultater på 10. årstrinn. Lærere har deltatt på fire skoleringer med fokus på grunnskoleeksamen i matematikk, motivasjon og mestring. I skoleåret 2014/2015 deltar 14 skoler. 18

20 Alle Teller er et kartleggingsverktøy som benyttes for å fange opp elevers misoppfatninger og faglige utfordringer innenfor områdene tall og tallforståelse i matematikk på årstrinn. Kartleggingsverktøyet består av diagnostiske kartleggingsprøver og en håndbok til veiledning i oppfølgingsarbeidet med elevene. I 2014 har alle skoler fått håndbøker og lisenser til de digitale kartleggingsprøvene, samt tilbud om kurs i bruk av håndboka og kartleggingsprøvene. Som forberedelse til innføring av ny eksamensform i matematikk med flere digitale oppgaver, er det tilbudt kurs med spesielt fokus på utforskende matematikk ved bruk av digitale verktøy, som dynamisk geometriprogram, regneark og CAS-verktøy. For å sikre bedre og mer lik vurderingspraksis i matematikk er det gjennomført felles eksamensforberedende heldagsprøver i matematikk på Vg1 og Vg2. Lærere har fått tilbud om å delta på workshop før prøven og vurderingssamling etter prøven. Det er i tillegg gjennomført flere kurs i matematikk for lærere og skoleledere i videregående skole, blant annet gjennom innsatsen Prosjekt for fag- og yrkesopplæringen i Oslo (PROFF). Engelsk I 2014 har det vært gjennomført nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8. årstrinn og statlige kartleggingsprøver i engelsk på 3. årstrinn og Vg1. I det følgende presenteres resultater fra nasjonale prøver. Resultater fra nasjonale prøver, 5. og 8. årstrinn 100 % Nasjonal prøve i engelsk 5. trinn 2014 Prosentvis fordeling på ulike mestringsnivåer Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 36,6 48,2 24,9 50,4 20 % 10 % 0 % 24,7 15,2 Oslo 2014 Nasjonalt 2014 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 19

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2013

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2013 Oslo kommune Årsberetning 2013 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP 2 UNDERVISNING... 6 1. ANSVARSOMRÅDE... 6 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. SITUASJONSBESKRIVELSE, MÅL, STRATEGIER OG TILTAK... 8 2.1

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering

Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering Oslo kommune v/ Tonje Hellstrøm, Utdanningsadministrasjonen Siv Lande, rektor Bjørnsletta skole Osloskolen 2014:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2011

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2011 Oslo kommune Årsberetning 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAP 2 UNDERVISNING... 5 1. ANSVARSOMRÅDE... 5 1.1 Organisasjon/bemanning... 5 2. SITUASJONSBESKRIVELSE, MÅL, STRATEGIER OG TILTAK... 8 2.1

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Majorstuen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Majorstuen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Majorstuen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rustad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rustad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Rustad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

Viktigheten av foreldreengasjement, overgang mellom skoleslag og samarbeid med foreldre

Viktigheten av foreldreengasjement, overgang mellom skoleslag og samarbeid med foreldre Viktigheten av foreldreengasjement, overgang mellom skoleslag og samarbeid med foreldre 24. oktober 2009 Direktør Astrid Søgnen, VG 8.11.08 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående skoler

Detaljer

FORORD... 3 KAP 200 UTDANNINGSETATEN... 73 KAP 203 PPT... 75 KAP 210 GRUNNSKOLEN... 78 KAP 211 AKTIVITETSSKOLEN... 82

FORORD... 3 KAP 200 UTDANNINGSETATEN... 73 KAP 203 PPT... 75 KAP 210 GRUNNSKOLEN... 78 KAP 211 AKTIVITETSSKOLEN... 82 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAP 2 UNDERVISNING... 5 1. ANSVARSOMRÅDE... 5 1.1 Organisasjon/bemanning... 5 2. SITUASJONSBESKRIVELSE, MÅL, STRATEGIER OG TILTAK... 8 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 8 2.2

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tonsenhagen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tonsenhagen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Tonsenhagen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrudåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrudåsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ellingsrudåsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Haugen skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring) 88 000 elever 14 900 ansatte 2000 lærebedrifter Byrådets mål for Osloskolen: Elevene

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Lambertseter Strategisk Plan- Lambertseter - 2017 Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Majorstuen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Majorstuen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Majorstuen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Stovner skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Høyenhall skole Strategisk Plan - Høyenhall skole - Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ammerud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ammerud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ammerud skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elever og lærlinger

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Haugen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Haugen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Haugen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stenbråten skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stenbråten skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Stenbråten skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

Styring av Osloskolen

Styring av Osloskolen Styring av Osloskolen Mål- og resultatstyring Rapportering og oppfølging Kvalitetskommuneprogrammet, 02.12.08 Unni Mortensen, i Oslo 172 undervisningssteder 137 grunnskoler 26 videregående skoler 6 voksenopplæringssentre

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Trosterud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Trosterud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Trosterud skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nedre Bekkelaget skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nedre Bekkelaget skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nedre Bekkelaget skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ullevål skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ullevål skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ullevål skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Gamlebyen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Gamlebyen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Gamlebyen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sinsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sinsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Sinsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3 Videregående opplæring Innhold Skolefakta... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Elevfravær... 2 Gjennomsnittlig inntakspoeng...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hallagerbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hallagerbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Hallagerbakken skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Morellbakken Strategisk Plan- Morellbakken - 2016 Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kastellet skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jeriko skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jeriko skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Jeriko skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Vurdering for læring i Osloskolen

Vurdering for læring i Osloskolen Vurdering for læring i Osloskolen Om tilbakemeldinger satt i system Margareth Tomren og Tone Bowitz, i Oslo 4. samling i VFL-pulje 3 Hva skal vi snakke om? Vurdering for læring i Osloskolen VFL-pulje 3

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rosenholm skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rosenholm skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Rosenholm skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Uranienborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Uranienborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Uranienborg Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lindeberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lindeberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lindeberg skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Gran skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Gran skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Gran skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Rundskriv Prøve- og oppfølgingsplan for skoleåret 2017/2018

Rundskriv Prøve- og oppfølgingsplan for skoleåret 2017/2018 Utdanningsetaten Rundskriv nr 7/2017 Til: Alle grunnskoler, Alle videregående skoler Saksnr: 16/02084-2 Arkivkode: 435 Fra: Avd. for pedagogisk utvikling og kvalitet Utsendt dato: 23.05.2017 Saksbeh: Gjelder

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Uranienborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Uranienborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Uranienborg Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ekeberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ekeberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ekeberg skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Holmlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Holmlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Holmlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Linderud skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rommen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rommen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Rommen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleaker skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleaker skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleaker skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Refstad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Toppåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Toppåsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Toppåsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Uranienborg skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har en aktivitetsplikt Alle voksne på skolen har en plikt til å

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Uranienborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Uranienborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Uranienborg Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Prinsdal skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Prinsdal skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Prinsdal skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sagene skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sagene skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Sagene skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bekkelaget skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bekkelaget skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Bekkelaget Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lutvann skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lutvann skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lutvann skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elever og lærlinger

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bestum skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bestum skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bestum skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Strategisk plan 2012 2015. Klemetsrud skole

Strategisk plan 2012 2015. Klemetsrud skole Strategisk plan 2012 2015 Klemetsrud skole 1 Strategisk mål 1.1 (Brukerperspektivet): Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. Ansv. Avd Skolens pedager Kritisk suksessfaktor = Hva skal

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 09.09.15. KFU- møte våren 2015. Skolegruppe A 28. april 2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 09.09.15. KFU- møte våren 2015. Skolegruppe A 28. april 2015 KFU- møte våren 2015 Skolegruppe A 28. april 2015 Agenda Elevundersøkelsen 2014 Prøveplan Oslo SkoleplaEorm Oslo Samarbeid skole barnehage Samarbeid skole - barnevern Diverse info Gjennomføring 5. trinn

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Majorstuen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Majorstuen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Majorstuen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i

Detaljer

Språkbroen - en ressurs for inkluderende opplæring

Språkbroen - en ressurs for inkluderende opplæring Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet Språkbroen - en ressurs for inkluderende opplæring NAFOs skoleeiernettverk Larvik 13. mai 2014 Marianne Grødum og Trine Hauger i Oslo Språkbroen - en ressurs

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bygdøy skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bygdøy skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bygdøy skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Huseby skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Huseby skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Huseby Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2009

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2009 Oslo kommune Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 KAP 2 UNDERVISNING... 4 1. ANSVARSOMRÅDE... 4 2. MÅL, STRATEGIER, TILTAK OG RESULTATER... 6 3. SAMMENLIGNING AV REGNSKAP

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vetland skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vetland skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Vetland skole Innhold Oppsummering Strategisk plan... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5 Elevenes

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordtvet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordtvet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordtvet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Skjønnhaug skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Skullerud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Skullerud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Skullerud skole Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vahl skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vahl skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Vahl skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Gran skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Gran skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Gran Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere elever

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Trasop skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Trasop skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Trasop skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer