Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014"

Transkript

1 Oslo kommune Årsberetning 2014

2 Innholdsfortegnelse FORORD ANSVARSOMRÅDE Organisasjon/bemanning MÅL, RESULTATER OG RISIKOVURDERING Situasjonsbeskrivelse Målsettinger, strategier, tiltak og resultater Omstillings- og effektiviseringstiltak, samt større prosjekter Risikostyring og internkontroll SAMMENLIGNING AV REGNSKAP OG BUDSJETT Driftsregnskap Investeringsregnskap Investeringsregnskap på prosjektnivå Noter til investeringsregnskapet SÆRSKILT RAPPORTERING Tiltak for å forbedre service overfor brukerne Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse Tiltak/aktiviteter i tråd med Oslo kommunes folkehelseplan Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere Rapportering innen HR-området og helse, miljø og sikkerhet (HMS) Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter Rekruttering av lærlinger UTARBEIDELSE AV OSLO KOMMUNES MILJØ- OG KLIMARAPPORT OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER Utkvittering av bystyrets merknader Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget KAP 200 UTDANNINGSETATEN KAP 203 PPT KAP 210 GRUNNSKOLEN KAP 211 AKTIVITETSSKOLEN KAP 230 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING KAP 231 FAGOPPLÆRING KAP 250 FAGSKOLEN KAP 260 SPESIALUNDERVISNING I EGNE GRUNNSKOLER KAP 261 SPESIALUNDERVISNING I EGNE VIDEREGÅENDE SKOLER

3 KAP 290 OSLO MUSIKK- OG KULTURSKOLE KAP 294 VOKSENOPPLÆRING VEDLEGG KURSOVERSIKT FULLSTENDIGHETSERKLÆRING MOTTATTE GAVER OVERSIKT PER SKOLE

4 FORORD har også i 2014 med sine 175 undervisningssteder og et justert netto driftsbudsjett på 11 mrd levert et resultat i tilnærmet økonomisk balanse. Mindreforbruket er på 317 mill, eller 2,9 % av justert netto driftsbudsjett, hvorav kommunale og statlige øremerkede midler utgjorde 53,7 mill i Tilsvarende mindreforbruk i 2013 var på 335,6 mill, det vil si 3,3 % av justert netto driftsbudsjett. Dette innebærer en reduksjon i mindreforbruket i forhold til 2013 på 18,6 mill, det vil si 0,4 % -poeng. Mindreforbruket er hovedsakelig knyttet til skolene. Skolene vil få overført mer-/mindreforbruket fra 2014 i sin helhet i mars Resultatet viser at skolene tilpasser seg overordnede rammebetingelser og har god økonomistyring. Enkle, transparente ressursfordelingsmodeller bidrar til forutsigbare rammer for skolene. Deloittes evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolene bekrefter at modellen bidrar til god økonomistyring. I 2014 viser regnskapet at skolene har prioritert å øke antall årsverk med 4,5 % i forhold til Elevtallsveksten har vært 2,2 % i 2014 i forhold til Veksten i antall årsverk har primært kommet i grunnskolen og aktivitetsskolen, hvor elevtallsveksten er størst. Mindreforbruk på sentrale kostnadssteder i 2014 vil hovedsakelig benyttes til finansiering av IKT investeringer og utgifter knyttet til rehabilitering/etablering av nye skoler, som det ikke er gitt særskilte bevilgninger til i kommende økonomiplanperiode, jf. s konsekvensanalyse for budsjett s IKT-systemer og digitale verktøy støtter opp om elevenes læring og administrative oppgaver. s pedagogiske og skoleadministrative IKT-systemer står foran utskifting i økonomiplanperioden. Dette er helt nødvendige investeringer som følge av endringer i Osloskolens behov. Eksisterende avtaler utløper og må fornyes. Bystyret har vedtatt ambisiøse mål for elevenes læring og utvikling. Det gir retning for etatens arbeid og må ses i et langsiktig perspektiv. Skolenes viktigste oppgave er at læring og utvikling skal gi effekt for elevenes videre utdanning og arbeidsliv. Osloskolen har store utfordringer med sin sammensatte og krevende elevgruppe. Til tross for dette presterer Osloelevene godt over landsgjennomsnittet på de aller fleste områder. På nasjonale prøver i 2014 i lesing, regning og engelsk har Oslo det beste fylkesvise resultatet på 5., 8. og 9. årstrinn. Elevene i Oslo har også gode eksamensresultater. Når det gjelder grunnskoleeksamen i matematikk har Oslo det klart beste fylkesresultatet, med et gjennomsnitt på 3,3 mot landssnittet på 3,0. Andelen elever som har fullført og bestått opplæringsåret 2013/2014 påvg1, Vg2 og Vg3, viser en forbedring fra 74,9 % til 77,2 %, det vil si en økning på 2,3 prosentpoeng i 2014 i forhold til opplæringsåret 2012/2013. Frafallet ved videregående skoler i Oslo skoleåret 2013/2014 er 2,88 %. Dette er nedgang i forhold til skoleåret 2011/2012 da frafallet var 3,12 %. Osloskolen skal være trygg for elever og ansatte. Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt i Osloskolen. En mobbefri skole er målet og samtidig en kontinuerlig utfordring. Det har vært en forbedring i elevundersøkelsene på resultatene for mobbing hvert år siden I 2011 svarte 91,0 % "ikke i det hele tatt" eller en "sjelden gang" på spørsmålet "Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?". I 2014 var tilsvarende tall 95,1 %. Oslomanifest mot mobbing ble fornyet til å gjelde I Osloskolen skal læring og motivasjon stå i fokus. God læring krever et godt læringsmiljø og samarbeid mellom skole, foresatte og elever er viktig for å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø. For å styrke dialogen mellom skole og hjem ble Oslostandard for skole-hjem-samarbeid innført i

5 Oslo kommune har som målsetting å øke antall lærlinger i egne etater og virksomheter. I 2014 var det 225 nye lærlinger i Oslo kommune mot 146 i tegnet 54 nye lærekontrakter i Per hadde arbeidsgiveransvaret for 90 aktive lærlinger. Andelen Oslo-lærlinger med ungdomsrett, som har inngått lærekontrakt, samt fullfører og består har økt fra 68 % i 2013 til 69,9 % i Andelen fag- og svenneprøver som er bestått, har økt fra 84,6 % i 2013 til 86 % i Det er en stabil vekst i deltagelsen i Aktivitetsskolene over flere år. Deltagelsen økte fra 74 % i 2012 til 76 % i Det er i denne sammenheng også interessant å se utviklingen ved de to aktivitetsskolene det er innført gratis kjernetid. Deltakelsen ved Tøyen aktivitetsskole har økt fra 27 % i 2012 til 98 % i 2014 for 1.-4-trinns elevene. Tilsvarende tall ved Mortensrud aktivitetsskole er fra 30 % i 2012 til 93 % i I Voksenopplæringen tilbys voksne over opplæringspliktig alder grunnskoleopplæring, videregående opplæring og spesialundervisning. Tilsammen var elever registrert aktive i disse tilbudene pr Samme dato var det i tillegg deltagere aktive i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Oslo musikk- og kulturskole startet opp Tøyen kulturstasjon i Antall elevplasser og elever ved Oslo musikk- og kulturskole viser økning. På tross av nye tiltak øker antall elever på venteliste i alle kategorier. Økt arbeidsinnvandring fra EØS-området har ført til en økende andel nyankomne elever, som har en aldersadekvat skolebakgrunn når de kommer til Norge. Det har vært et mål å få disse elevene så raskt som mulig inn i ordinær undervisning på bostedsskolen. har derfor høsten 2014 opprettet Senter for intensiv norskopplæring i Osloskolen (Språksenteret) for å supplere dagens tilbud i alfabetiseringsgruppene og mottaksgruppene. Tilsvarende er det utviklet Norsk intensivt språkkurs (NISK) for elever på årstrinn, som ikke har tilstrekkelig norskspråklige ferdigheter ved skolestart. Målet med språkkurset er at elevene skal tilegne seg norskspråklige ferdigheter og dermed få større utbytte av ordinær opplæring, samt nå læreplanens mål. legger til rette for at alle elevene skal få mulighet til å utvikle sine evner og anlegg. Talenttilbudene innen matematikk for ungdomsskoleelever, mulighet til å ta fag på universitetet for videregående elever, og talenttilbud for musikk og ballett er videreført i Lærernes formalkompetanse er en viktig forutsetning for en positiv resultatutvikling i skolen. I 2014 er det innvilget 303 stipender til lærere innenfor den kommunale og statlige videreutdanningsordningen. Dette utgjør studiepoeng. tilbyr skolelederutdanningen, Master i skoleledelse, i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Ledere i Osloskolen deltar også i den nasjonale rektorutdanningen, som tilsvarer det første året grunnutdanningen - på masterstudiet i skoleledelse. Skolelederne tilbys i tillegg kontinuerlig kurs i regi av på særlige områder som for eksempel jus, økonomi og innenfor HMS. PPT samarbeider mer med skolene om tidlig innsats og tilpasset opplæring. Dette gjøres for både å forebygge senere spesialundervisningsbehov, og for at færre elever må ha spesialundervisning. Det er opprettet en egen avdeling for PPT og spesialskolene i fra høsten 2014 for å styrke innsatsen på dette området. I 2014 har det vært en vekst i antall elever på i grunnskolen og 205 i videregående skoler i forhold til Det ble ved årets skolestart tatt i bruk 18 nye og rehabiliterte skoleanlegg. Elevtallsprognosene viser en samlet forventet elevtallsøkning i Oslo kommune på omtrent

6 elever fram mot 2025, fordelt på i grunnskolen og i videregående skoler. Elevtallsveksten representerer risikoer økonomisk, i forhold til å få etablert tilstrekkelige elevplasser i tide, erstatningslokaler, midlertidige løsninger, omstrukturering av eksisterende skoleanlegg og skolenes inntaksområder. er Norges største kommunale etat. Etaten har en svært stor portefølje. Antall registrerte dokumenter i Utdanningsadministrasjonen var i s nettsider hadde 1,3 mill besøk og 2,5 mill sidehenvisninger i Osloskolens intranett Tavla hadde nesten 2,2 mill besøk i gjennomfører årlig kommunens medarbeiderundersøkelse. Resultatene viser gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet på 4,7 mot 4,5 i Oslo kommune. Sykefraværet blant personalet gikk ned med 0,1 prosentpoeng til 6,5 % i Foreløpige tall fra Utviklings- og kompetanseetaten viser for 2014 et gjennomsnittlig sykefravær på 8,4 % i Oslo kommune. legger stor vekt på gjennomføring av vedtatte mål og strategier i Osloskolen, og har levert gode prestasjoner på de fleste områder sett i lys av bystyrets vedtatte mål og strategier for Det er god fremgang i forhold til bystyrets vedtatte mål. Målrettet innsats fra elever, lærere og skoleledere, samt konstruktiv dialog med foresatte ligger til grunn for god utvikling. Jeg ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med de ansattes organisasjoner, driftsstyrene, lærebedrifter, det kommunale foreldreutvalg (KFU), Yrkesopplæringsnemnda, opplæringskontorer og Elevorganisasjonen for å løse Osloskolens utfordringer og oppgaver i årene som kommer. Astrid Søgnen direktør 5

7 KAP 2 UNDERVISNING 1. ANSVARSOMRÅDE s ansvarsområde omfatter grunnskoleopplæring, videregående opplæring, voksenopplæring inkludert norskopplæring og fengselsundervisning, spesialundervisning, fagopplæring, Fagskolen Oslo Akershus, Oslo musikk- og kulturskole (OMK), pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT), Aktivitetsskolen og Sommerskolen Oslo. Oslo er både kommune og fylkeskommune. Direktøren i er administrativ og faglig leder for kommunal og fylkeskommunal opplæring i samsvar med lover, forskrifter og rundskriv fra statlige og kommunale myndigheter. Virksomheten er hjemlet i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringslova) og Lov om Fagskoleutdanning. s virksomhet i 2014 har omfattet følgende budsjettkapitler: Kapittel 200 Kapittel 203 Kapittel 210 Kapittel 211 Kapittel 230 Kapittel 231 Kapittel 250 Kapittel 260 Kapittel 261 Kapittel 290 Kapittel 294 PP-tjenesten Grunnskolen Aktivitetsskolen Videregående opplæring Fagopplæring Fagskolen Spesialundervisning i egne grunnskoler Spesialundervisning i egne videregående skoler Oslo musikk- og kulturskole Voksenopplæring s årsberetning omtaler fellestrekk for hele etaten under kapittel 2 Undervisning. Deretter gis det en nærmere beskrivelse av virksomheten innenfor de enkelte budsjettkapittel. 1.1 Organisasjon/bemanning Organisasjon Grunnskoler og videregående skoler er organisert i 7 skolegrupper (Skolegruppe A-G). Hver skolegruppe ledes av en områdedirektør. Skolegruppene er tilknyttet støtteteam bestående av ansatte i PP-tjenesten ble det opprettet en ny avdeling som består av spesialskoler på grunnskolene og PPT. Avdelingen er opprettet for å styrke faglig ledelse og koordinering av ressursinnsatsen på det spesialpedagogiske feltet. Alle skoler har et driftsstyre som er skolens øverste organ. 6

8 Bemanning Tabellen viser antall ansatte i Endring Ansatte Årsverk I 2014 er 71 lærlinger trukket ut. Tall for 2013 er korrigert med 48 lærlinger i forhold til Årsberetningen for 2013 for å få sammenlignbare tall. Oversikt over antall årsverk per fordelt på kapittel Pedagogiske årsverk Skoleledelse årsverk Øvrige årsverk Totalt Kapittel EFT Kompetanse Pedagogisk-psykologisk tjeneste Grunnskolen Aktivitetsskolen Videregående skoler Fagopplæring Fagskolen Spesialundervisning i egne grunnskoler Spesialundervisning i egne videregående skoler Oslo musikk- og kulturskole Voksenopplæring Totalsum 1) ) I tillegg til antall faste årsverk kommer til sammen 66 årsverk lærlinger totalt i. Lærlingene er hovedsakelig på kap. 210 Grunnskolen, kap. 211 Aktivitetsskolen og kap. 230 Videregående opplæring. Det er en total økning på 499 faste årsverk sammenlignet med Økningen er primært knyttet til elevtallsveksten i grunnskolen, nye skoler, økt dekningsgrad i Aktivitetsskolene, samt etablering av nye tilbud i Nye tilbud er blant annet etablering av Språksenter, ambulant team ved Vestre Aker skole og akuttplasser ved Lønnebakken skole, samt økt tilbud ved Voksentoppen skole blant annet for elever med skolevegring og adferdsvansker. Det er en økning på kap. 200 på 2 årsverk. Av de 170 årsverkene på kap. 200 er 10 årsverk midlertidige stillinger. EFT Kompetanse er selvfinansierende og har økt antall årsverk med 3 sammenlignet med Overtallighet Ved utgangen av 2014 var det 9 overtallige i. Av disse var 8 pedagogisk personale. 7

9 2. MÅL, RESULTATER OG RISIKOVURDERING 2.1 Situasjonsbeskrivelse s aktivitet har i 2014 vært fordelt på 175 undervisningssteder. Dette er en økning fra 2013 med tre skoler. Undervisningsstedene er fordelt mellom skoleslagene som følger: For skoleåret 2014/2015: 79 barneskoler (1.-7.årstrinn) 24 barne- og ungdomsskoler (1.-10.årstrinn) 25 ungdomsskoler (8.-10.årstrinn) 2 kombinerte skoler (8.-13.årstrinn) 11 spesialskoler på grunnskolenivå 2 kombinerte spesialskoler (1.-13.årstrinn) 20 videregående skoler 3 spesialskoler på videregående nivå 6 voksenopplæringssentre Oslo sjøskole Oslo musikk- og kulturskole Fagskolen I tillegg kommer 102 kommunale Aktivitetsskoler 4 private skolefritidsordninger (SFO) v/kommunale skoler godkjente lærebedrifter - herav 49 opplæringskontor Oslo kommunale skolehager Oslo skolemuseum Privatistkontoret Oslo VO Servicesenter Markaskolen Sommerskolen Oslo Aktiviteten har omfattet Elever/studenter i skolene per elever/studenter Aktivitetsskoler, kommunale per barn Oslo musikk- og kulturskole per elever Elever til vurdering av PPT per elever Påmeldte elever til Sommerskolen Oslo elever Aktive lærekontrakter per lærlinger 8

10 2.2 Målsettinger, strategier, tiltak og resultater I 2014 har arbeidet mot følgende målsettinger: Alle skal lære mer elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfagene skal styrkes Elevenes lese-, skrive- og regneferdighetene, samt evnen til å uttrykke seg muntlig og bruke digitale verktøy skal forbedres Elevenes kompetanse i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og fremmedspråk skal styrkes Alle elever i Aktivitetsskolen skal sikres et aktivitetstilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag Kvaliteten på spesialundervisningen skal styrkes Det skal gis undervisningstilbud tilpasset elever med spesielle talent Flere elever på 10. årstrinn skal lese fag på videregående skoles nivå Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring Innen 2015 skal 90 % av elevene fullføre og bestå videregående opplæring Det skal sikres tilstrekkelig tilgang på læreplasser og bedre samsvar mellom søkning og tilbud Andelen lærlinger/lærekandidater som består fag-/svenneprøven og kompetanseprøven skal økes Antall hevede lærekontrakter skal reduseres Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, preget av ro og orden Andelen elever, lærlinger og ansatte som gir uttrykk for at lærings- og arbeidsmiljøet preges av ro og orden skal økes Andelen elever som gir uttrykk for bråk, uro og forsentkomming i undervisningssituasjonen skal reduseres Andelen elever som opplever et skolemiljø fritt for mobbing, rasisme, vold og rusmisbruk skal økes Skolekapasiteten skal dekke fremtidig elevtallsvekst Det fysiske læringsmiljøet skal understøtte god læringskvalitet Alle barn i grunnskoleopplæring skal ha tilbud om grunnskoleopplæring i sitt nærområde Alle skal lære mer elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfagene skal styrkes Sentrale strategier for å sikre økt læringsutbytte i grunnleggende ferdigheter og basisfag, har vært omfattende kompetanseheving av lærere og målrettet innsats innenfor områder som f.eks. leksehjelp, talentsatsing, Sommerskolen Oslo, forsterket lærerutdanning, Teach First, Early Years og kvalitetsutvikling i Aktivitetsskolen. De ovennevnte strategiene er hovedsakelig skoletilpasset og basert på behovsanalyse av den enkelte skoles særskilte utfordringer. Skolering og veiledning gis så langt det er mulig på skolene, slik at lærere skal være tilstede på skolen og i undervisningen. Systematisk dokumentasjon, analyse og tilbakeføring av resultater gjennom blant annet Prøveplan Oslo, halvårsvurdering på barnetrinnet, bruk av kartleggingsmateriell i lesing (LUS) og matematikk (Alle Teller), sikrer god informasjon om ferdighetsnivå og faglig utvikling. Resultatene gjøres tilgjengelig på skole-, gruppe- og individnivå i systemer som VOKAL, PAS og Prøveplattform for Osloprøver, slik at lærere og skoleledere kan benytte resultatene i systematisk oppfølging av den enkelte elevs læringsprogresjon. 9

11 Prøveplan Oslo er en oversikt over obligatoriske prøver i Osloskolen over 11 skoleår, og utgjør en helhetlig plan for systematisk dokumentasjon av osloelevenes læringsutbytte. Planen omfatter nasjonale prøver, statlige kartleggingsprøver og Osloprøver, og sikrer at skolene kan planlegge og legge til rette for prøvene i god tid. Følgende prøver inngår i Prøveplan Oslo: Årstrinn Lesing/norsk 1 Statlig kartleggingsprøve 2 Statlig kartleggingsprøve 3 Statlig kartleggingsprøve Engelsk Statlig kartleggings prøve Fag og ferdigheter Matematikk/ regning Statlig kartleggingsprøve Statlig kartleggingsprøve Statlig kartleggingsprøve Naturfag Digitale ferdigheter/ Digital kompetanse Statlig kartleggingsprøve 4 Osloprøve Nasjonal 5 Nasjonal prøve prøve Nasjonal prøve 6 Osloprøve 7 Osloprøve Osloprøve Nasjonal prøve Nasjonal prøve Osloprøve 8 Nasjonal prøve 9 Nasjonal prøve Nasjonal prøve 10 Osloprøve og statlig Kartleggings Osloprøve og statlig Vg1 kartleggingsprøve prøve kartleggingsprøve I etterkant av prøvene er det arrangert oppfølgingskurs for skoleledere og lærere. Kursene har omfattet analyse av prøvene og prøveresultatene, samt hvordan resultatene kan benyttes i oppfølgingen av den enkelte elev og grupper av elever. Statlige kartleggingsprøver Kunnskapsbasert og tidlig dokumentasjon som grunnlag for tidlig oppfølging, er avgjørende for elevenes videre læring. Kartleggingsprøvene gjennomføres for å avdekke hvilke elever som trenger ekstra oppfølging, og sikrer at disse elevene kan tilbys den tilretteleggingen de har krav på. Kartleggingsprøvene er dermed et sentralt verktøy for å hindre at elever faller fra senere i opplæringsløpet. Oslos gode resultater, sammenlignet med landet for øvrig på nasjonale prøver og eksamen i grunnskolen, kan blant annet tilskrives Osloskolens fokus på tidlig dokumentasjon og innsats for elevenes læring. Fritak nasjonale prøver I samsvar med nasjonalt regelverk kan den enkelte skolen fatte vedtak om at elever, som får spesialundervisning eller særskilt norskopplæring, fritas fra nasjonale prøver. Elevsammensetningen i Osloskolen gjør at langt flere elever kan vurderes for fritak i Oslo sammenlignet med resten av landet (vedtak om særskilt norskopplæring 2.8). Imidlertid fritar Oslo en langt mindre andel av elevene enn på landsbasis. Som eksempel vises 5.årstrinn 2014: 10

12 Nasjonal prøve Registrerte resultater % Ikke deltatt % Fritatt % Andel som kan vurderes for fritak på bakgrunn av vedtak om særskilt norskopplæring 2-8 Engelsk 5. årstrinn, nasjonalt 93,9 % 1,6 % 4,6 % 8,1 % Lesing 5. årstrinn, nasjonalt 92,3 % 2,5 % 5,0 % 8,1 % Regning 5. årstrinn, nasjonalt 94,6 % 1,5 % 3,9 % 8,1 % Engelsk 5. årstrinn, Oslo 92,1 % 0,5 % 7,4 % 25,2 % Lesing 5. årstrinn, Oslo 91,7 % 0,5 % 7,9 % 25,2 % Regning 5. årstrinn, Oslo 92,4 % 0,5 % 7,1 % 25,2 % Elevenes lese-, skrive- og regneferdighetene, samt evnen til å uttrykke seg muntlig og bruke digitale verktøy skal forbedres Lesing I 2014 er det gjennomført nasjonale prøver i lesing for 5., 8. og 9. årstrinn, statlige kartleggingsprøver i lesing på 1., 2., 3. årstrinn og Vg1, Osloprøve i lesing for 6. årstrinn, Osloprøve i lesing i norskfaget for Vg1, samt overgangsprøver i lesing på 4. og 7. årstrinn. I det følgende presenteres resultater fra nasjonale prøver i lesing. Utdanningsdirektoratet har endret beregningsmåten for mestringsnivåene, for å kunne måle utvikling på nasjonale prøver over tid på en bedre måte. Resultatene for 2014 er derfor ikke direkte sammenliknbare med 2013-resultatene regnes som et "null-år", og utviklingen vil fremkomme fra neste år. Endringen var ikke kjent og derfor ikke hensyntatt da måltallstabellen for 2014 ble utformet. Resultatene for 2014 kan derfor ikke sammenlignes med bystyrets vedtatte måltall for nasjonale prøver i Osloresultatene kan imidlertid som tidligere år sammenlignes med de nasjonale resultatene, se etterfølgende diagram, hvor det fremgår at Osloskolen på nasjonale prøver i 2014 i lesing, regning og engelsk har Oslo det beste fylkesvise resultatet på 5., 8. og 9. årstrinn. Elevene i Oslo har også gode eksamensresultater. Når det gjelder grunnskoleeksamen i matematikk har Oslo det klart beste fylkesresultatet, med et gjennomsnitt på 3,3 mot landssnittet på 3,0. Kommentarene viser også sentrale strategier og tiltak som er gjennomført i 2014, for å oppnå gode resultater. Resultater fra nasjonale prøver På 5.årstrinn måles resultatene på nasjonale prøver i mestringsnivå 1 til 3, hvor 1 er det laveste mestringsnivået og 3 det høyeste. På 8. og 9.årstrinn måles resultatene i mestringsnivå 1 til 5, hvor 1 er det laveste og 5 det høyeste mestringsnivået. 11

13 100 % Nasjonal prøve i lesing 5. trinn 2014 Prosentvis fordeling på ulike mestringsnivåer Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 40,0 44,6 26,2 50,6 10 % 0 % 15,4 23,2 Oslo 2014 Nasjonalt 2014 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå % 90 % Nasjonal prøve i lesing 8. trinn 2014 Prosentvis fordeling på ulike mestringsnivåer Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt 21,0 11,0 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 24,4 34,3 21,6 40,7 20 % 17,8 13,4 10 % 0 % 6,9 8,8 Oslo 2014 Nasjonalt 2014 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 12

14 100 % Nasjonal prøve i lesing 9. trinn 2014 Prosentvis fordeling på ulike mestringsnivåer Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 31,0 26,0 28,9 20,8 27,0 35,2 10 % 9,8 11,8 0 % 4,2 5,2 Oslo 2014 Nasjonalt 2014 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Strategier og tiltak lesing og skriving 30 skoler fikk tilbud om skoletilpasset kompetanseheving for leseprogresjon i Målet er å forbedre leseresultater for skolen og den enkelte elev. Målrettet systematisk og felles innsats i leseopplæringen skal sikres gjennom en lokalt utviklet plan for leseopplæringen og elevenes leseprogresjon. Det er utviklet ressursmateriell for undervisning av elever med svake norskspråklige ferdigheter, Språkbroen en ressurs for å styrke særskilt språkopplæring i Osloskolen. 18 skoler har deltatt i utprøvingen av ressursheftet, som ble ferdigstilt i revidert utgave høsten I 2014 deltok 63 skoler i programmet Tidlig Innsats Early Years (TIEY), som inngår i en helhetlig tilnærming med mål om å bedre elevenes progresjon og læring på årstrinn. Hensikten med TIEY er å sikre at elevene får tilpasset opplæring, med utfordringer på sitt nivå og undervisning rettet mot sine ferdigheter og kompetanse. Fokuset i undervisningen er veiledet lesing, skriving og regning. Fagtekst i Fokus (FAIF) er en videreføring av TIEY på mellomtrinnet. Fokus i satsingen er på lesing av fagtekster med vekt på lese- og læringsstrategier. 28 skoler deltok i Leseutviklingsskjema (LUS) inngår i vanlig drift i Osloskolen, ofte i sammenheng med TIEYorganisering av undervisningen. Nyansatte lærere og ledere har fått tilbud om kurs i kartleggingsverktøyet i Det er arrangert kurs i eksamensrettet skriving i norskfaget for lærere på 10. årstrinn. Skriveplan for videregående skole i Oslo er videreutviklet og ferdigstilt i Skriveplanen skal være til støtte for lærere i skriveopplæringen i alle fag. Til sammen syv videregående skoler har tatt planen i bruk. 13

15 Alle skoler med alfa- og mottaksgrupper, samt lærere ved Språksenteret fikk i 2014 tilbud om kompetanseheving og erfaringsdeling i nettverk. Temaer på nettverkssamlingene har vært litteraturformidling, systematisk arbeid med ord og begreper, kartlegging av språkferdigheter og skole-hjem samarbeid. Norsk intensivt språkkurs (NISK) ble utviklet av PPT våren NISK er et kurs som går over 8 uker for elever som ikke har tilstrekkelig norskspråklige ferdigheter. Målet med språkkurset er at elevene skal få større utbytte av å følge den ordinære opplæringen og tilegne seg norskspråklige ferdigheter som må ligge til grunn for å nå læreplanens mål. Det ble gjennomført en utprøving på fire skoler våren 2014 og i løpet av høsten har ytterligere seks skoler deltatt i NISK. Det er gjort kartlegging av elevene med Norsk som læringsspråk (NSL) før og etter kursdeltagelse, og elevene viser stor fremgang. Regning I 2014 er det gjennomført nasjonale prøver i regning på og 9. årstrinn, statlige kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdigheter på 1., 2. og 3. årstrinn samt overgangsprøver i regning på 4. og 7. årstrinn. I det følgende presenteres resultater fra nasjonale prøver. Resultater fra nasjonale prøver 100 % Nasjonal prøve i regning 5. trinn 2014 Prosentvis fordeling på ulike mestringsnivåer Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 39,0 44,8 26,0 49,5 20 % 10 % 0 % 16,2 24,5 Oslo 2014 Nasjonalt 2014 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 14

16 100 % 90 % 80 % 70 % Nasjonal prøve i regning 8. trinn 2014 Prosentvis fordeling på ulike mestringsnivåer Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt 17,6 25,4 10,1 20,9 60 % 50 % 36,9 40 % 31,6 30 % 20 % 16,8 21,9 10 % 8,7 10,3 0 % Oslo 2014 Nasjonalt 2014 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå % Nasjonal prøve i regning 9. trinn 2014 Prosentvis fordeling på ulike mestringsnivåer Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 29,8 25,3 26,7 20,0 26,4 33,2 20 % 10 % 13,8 15,2 0 % 4,4 5,3 Oslo 2014 Nasjonalt 2014 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 15

17 Strategier og tiltak Våren 2014 deltok 13 Osloskoler i den nasjonale satsingen på ungdomstrinnet Ungdomstrinn i utvikling, som har fokus på lesing og regning. Fra høsten 2014 deltok ytterligere 16 skoler og satsingen ble utvidet til å omhandle skriving. Ungdomstrinn i utvikling innebærer et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo, og sees i sammenheng med eksisterende innsatser i Osloskolen. Målet er å styrke skolenes kompetanse for utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter. Det vises også til etterfølgende omtale av kompetanseheving i matematikk under Elevenes kompetanse i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og 2. fremmedspråk skal styrkes. Digitale ferdigheter I 2014 ble det gjennomført statlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter på 4. årstrinn og Osloprøve i digitale ferdigheter på 7. årstrinn. Osloprøven kartlegger elevenes digitale ferdigheter med bakgrunn i kompetansemålene i læreplanen etter 7. årstrinn. Gjennomsnittlig andel riktige svar lå på 65,6 % og deltakerprosenten var 94, 6 %. Den statlige kartleggingsprøven på 4. årstrinn kartlegger elever som ligger på eller under bekymringsgrensen. 9,7 % av elevene lå på eller under bekymringsgrensen. Deltagerprosenten var 95,5 %. I arbeidet med å tilrettelegge for at skolene innarbeider bruk av IKT i læringsarbeidet på en systematisk og god måte for å sikre utvikling av elevenes digitale ferdigheter i fag, er det arrangert kurs i blant annet læringsplattform og interaktive tavler. Nyankomne elever i grunnskolen forsterket tilbud til en mangfoldig elevgruppe Hvert år kommer mange barn i skolepliktig alder flyttende til Oslo fra utlandet. I 2014 opprettet ca. 600 plasser i alfabetiseringsgrupper og mottaksgrupper for nyankomne elever som ikke kan norsk. Disse gruppene er plassert på ca. 20 skoler. Økt arbeidsinnvandring fra EØS-området har ført til at en økende andel nyankomne elever har en aldersadekvat skolebakgrunn når de kommer til Norge. har derfor opprettet Senter for intensiv norskopplæring i Osloskolen (Språksenteret) for å supplere dagens tilbud i alfabetiseringsgruppene og mottaksgruppene. Elevenes kompetanse i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og fremmedspråk skal styrkes To ekstra uketimer til undervisning i basisfag Ordningen med to ekstra uketimer på grunnskolens barnetrinn er videreført. Timene brukes på årstrinn til å styrke basisfagene. Veiledende læringsmål For å støtte skolenes arbeid med pedagogisk planlegging og vurdering i basisfag, er det utarbeidet veiledende læringsmål, mål for halvårsvurdering og eksempler på vurderingsoppgaver i norsk, matematikk, naturfag og engelsk for årstrinn og fremmedspråk årstrinn. De veiledende ressursene er tilgjengelige for skolene på s nettsider (Tavla). Elevvurdering I 2014 har 27 skoler fått skoletilpasset kompetanseheving i underveisvurdering. Formålet er å styrke kvaliteten på skolenes vurderingsarbeid i alle fag og sikre at vurderingspraksisen er i tråd med kravene i forskrift til opplæringsloven. Sentrale elementer i kompetansehevingen er læreplanforståelse, læringsmål, vurderingskriterier, tilbakemeldinger, elevinvolvering og forholdet mellom underveis- og 16

18 sluttvurdering. Det har i tillegg vært sentrale samlinger i enkelte fag med underveisvurdering som tema. For å sikre likeverdig vurdering av elever på tvers av Osloskoler, er det i 2014 gjennomført heldagsprøver i matematikk, engelsk og norsk for både grunnskoler og videregående skoler. Heldagsprøvene ble fulgt opp med vurderingssamlinger for alle berørte faglærere for hvert fag. Karakterutvikling i engelsk, matematikk og norsk på 10. årstrinn Karakterer 10. trinn - engelsk, matematikk og norsk Utvikling ,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 4,0 4,0 4,1 3,9 3,8 3,8 3,6 3,6 3,7 3,3 3,5 3,3 Engelsk skriftlig, Engelsk skriftlig, standpunkt eksamen Matematikk standpunkt Matematikk eksamen 3,8 3,9 3,9 Norsk hovedmål skriftlig, standpunkt 3,5 3,4 3,4 Norsk hovedmål skriftlig, eksamen Gjennomsnittlig grunnskolepoeng Utvikling Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt ,3 40,6 40,6 41,1 39,8 39,9 40,0 40, Oslo kommune Nasjonalt 17

19 Karakterutvikling i eksamen og standpunkt, fellesfag i videregående opplæring Fellesfag i videregående opplæring, gjennomsnittlig * * eksamenskarakter Eksamen matematikk 1P-Y Vg1 yrkesfag 2,8 2,8 2,8 Eksamen matematikk 1P Vg1 studieforberedende 2,1 2,8 2,8 Eksamen matematikk 2P Vg2 studieforberedende 2,5 3,2 2,6 Eksamen matematikk 1T Vg1 studieforberedende 3,1 3,5 3,6 Eksamen norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,5 3,6 3,6 Eksamen norsk Vg2 yrkesfag 3,3 3,4 3,4 Eksamen engelsk Vg1 studieforberedende 3,6 3,5 3,6 Eksamen engelsk Vg2 yrkesfag 3,5 3,2 3,2 * Fra og med er ikke elever som har tatt ny, utsatt eller særskilt eksamen med i beregningsgrunnlaget for karakterstatistikken. Fellesfag i videregående opplæring, gjennomsnittlig standpunktkarakter Standpunkt matematikk 1P-Y Vg1 yrkesfag 2,8 2,9 2,9 Standpunkt matematikk 1P Vg1 studieforberedende 3,2 3,1 3,1 Standpunkt matematikk 2P Vg2 studieforberedende 3,4 3,2 3,3 Standpunkt matematikk 1T-Y Vg1 yrkesfag 3,1 3,8 3,5 Standpunkt matematikk 1T Vg1 studieforberedende 3,8 3,8 3,9 Standpunkt norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,8 3,8 3,8 Standpunkt norsk Vg2 yrkesfag 3,5 3,4 3,6 Standpunkt engelsk Vg1 studieforberedende 4,1 4,1 4,2 Standpunkt engelsk Vg2 yrkesfag 3,4 3,3 3,4 Matematikk Osloprøvene i matematikk for Vg1 ble gjennomført våren Fire prøver er tilpasset kompetansemålene etter ulike læreplaner i matematikk for Vg1; Vg1 Teoretisk, Vg1 Praktisk og Vg1 Praktisk yrkesfaglig. Prøvene er lærings- og karakterstøttende. Strategier og tiltak matematikk Alle videregående skoler har fått tilbakeført funnene fra Osloprøven i matematikk på Vg1. Skolene får en rapport med resultater for hver enkelt elev, hele skolen og gjennomsnittsresultater for Oslo kommune. Resultatene er i form av karakterer og mestringsnivå, og det gis forslag til oppfølging for hvert mestringsnivå. I 2014 har avgiverskoler fått egne rapporter. 58 grunnskoler har fått skoletilpasset kompetanseheving og veiledning i matematikk/regning i tilbudet Grunnleggende tallforståelse og matematikk. Det er gjennomført kurs og veiledning i matematikk for 27 skoler gjennom tilbudene Tell og regn for lærere på årstrinn og Kurs og veiledning i matematikk for lærere på årstrinn ved 21 skoler. Skoleåret 2013/2014 deltok 20 skoler med svake resultater på eksamen i norsk og matematikk i økt innsats for å forbedre resultater på 10. årstrinn. Lærere har deltatt på fire skoleringer med fokus på grunnskoleeksamen i matematikk, motivasjon og mestring. I skoleåret 2014/2015 deltar 14 skoler. 18

20 Alle Teller er et kartleggingsverktøy som benyttes for å fange opp elevers misoppfatninger og faglige utfordringer innenfor områdene tall og tallforståelse i matematikk på årstrinn. Kartleggingsverktøyet består av diagnostiske kartleggingsprøver og en håndbok til veiledning i oppfølgingsarbeidet med elevene. I 2014 har alle skoler fått håndbøker og lisenser til de digitale kartleggingsprøvene, samt tilbud om kurs i bruk av håndboka og kartleggingsprøvene. Som forberedelse til innføring av ny eksamensform i matematikk med flere digitale oppgaver, er det tilbudt kurs med spesielt fokus på utforskende matematikk ved bruk av digitale verktøy, som dynamisk geometriprogram, regneark og CAS-verktøy. For å sikre bedre og mer lik vurderingspraksis i matematikk er det gjennomført felles eksamensforberedende heldagsprøver i matematikk på Vg1 og Vg2. Lærere har fått tilbud om å delta på workshop før prøven og vurderingssamling etter prøven. Det er i tillegg gjennomført flere kurs i matematikk for lærere og skoleledere i videregående skole, blant annet gjennom innsatsen Prosjekt for fag- og yrkesopplæringen i Oslo (PROFF). Engelsk I 2014 har det vært gjennomført nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8. årstrinn og statlige kartleggingsprøver i engelsk på 3. årstrinn og Vg1. I det følgende presenteres resultater fra nasjonale prøver. Resultater fra nasjonale prøver, 5. og 8. årstrinn 100 % Nasjonal prøve i engelsk 5. trinn 2014 Prosentvis fordeling på ulike mestringsnivåer Gjennomsnitt Oslo og nasjonalt 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 36,6 48,2 24,9 50,4 20 % 10 % 0 % 24,7 15,2 Oslo 2014 Nasjonalt 2014 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 19

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59 UTDANNINGS- SEKTOREN Side 59 B. UTDANNINGSSEKTOREN Sektoren omfatter: A Administrasjon B Pedagogisk - psykologisk avdeling C Grunnskolen D Spesial- og sosialpedagogiske tiltak E Barnehager F Skolefritidsordningen

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78 FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 Pedagogisk utvikling 65 Inntak og rådgivning 66 Fagopplæring 67 PP-tjenesten

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer