Nord-Østerdal videregående skole Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Østerdal videregående skole Årsmelding 2012-2013"

Transkript

1 Nord-Østerdal videregående skole Årsmelding Kultur og kompetanse i fjellregionen

2 Årsmelding : Nord-Østerdal Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 3 VIRKSOMHETSDATA... 3 ELEVENES FORUTSETNINGER RAPPORTERING AV MINSTE ÅRSTIMETALL... 4 MINSTE ÅRSTIMETALL RESULTATER OG GJENNOMFØRING... 5 FULLFØRT OG BESTÅTT... 5 FRAVÆR OG SLUTTERE... 6 OVERGANGER... 6 DIREKTE OVERGANG TIL LÆREPLASS... 7 KARAKTERER... 9 AVVIK MELLOM STANDPUNKT- OG EKSAMENSKARAKTERER LÆRINGSMILJØ INDIKATORER FRA ELEVUNDERSØKELSEN KOLLEGASAMARBEID INDIKATORER FRA LÆRERUNDERSØKELSEN VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSDATA OG INDIKATORER FENGSEL- OG INSTITUSJONSUNDERVISNING VIRKSOMHETSDATA OG INDIKATORER PROSJEKTER VED SKOLEN SKOLEÅRET 2012/ ELEVRÅDETS VURDERING AV SKOLEÅRET 2012/ REKTORS VURDERING AV SKOLEÅRET 2012/ Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 2

3 1. Grunndata for skolen Virksomhetsdata Antall elever ved skolen i beregningsgrunnlaget 476* 491 Antall elever tatt inn etter individuell vurdering 35 17INF+7FDV+10 Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisn. 1 1 Antall elever mot grunnkompetanse (elevstatus A) 1* 0 Antall elever med OLA-avtaler 0 0 Antall årsverk i undervisningsstilling 68,5 71,2 Antall årsverk i lederstilling 6,8 5,8 Antall årsverk andre ansatte 20,1 21,0 Skolens bruttobudsjett for kalenderåret Skolens nettobudsjett for kalenderåret *Beregningsgrunnlag SATS 1.november 2012 Skolens analyse og kommentarer Vi har de senere årene hatt nedgang i elevtallet, men det er nå en tendens til oppgang igjen. Elevtellingen pr 1.okt viser 491 elever. Ca. 1/3 av dem går på Yrkesfaglige utdanningsprogram og 2/3 på studieforberedende utdanning. Kjønnsfordelingen på de ulike utdanningsprogrammene er svært tradisjonell der guttene dominerer programmene for håndverk og industri; BY, EL og TP, mens jentene har flertallet på Helse- og oppvekstfag. Vi har hatt innføringsklasse for minoritetsspråklige i 3 år, og elever med minoritetsspråklig bakgrunn finnes nå på de fleste av våre utdanningsprogram. Elevtallet på 491 inkluderer 10 elever tatt inn særskilt i ordinære klasser. 17 elever i Innføringsklasse for fremmedspråklige, 7 elever tatt inn til Finn Din Vei (FDV), og elever ved avdelingen ved Frankmotunet i Grimsbu er ikke inkludert i elevtallet på 491. Ved Frankmotunet er det gjennom året over 30 elever, men med ulike tidspunkt for start og utskriving. Skolen hadde gjennom hele året 22 voksne elever som våren 2013 avsluttet sin yrkesteoretiske utdanning til helsefagarbeidere. Dette var kurs spesielt organisert for voksne og er heller ikke med i elevstatistikken. Antallet lærerårsverk inkluderer alle som jobber med undervisning for de ulike grupper elever. Våren 2013 var det 10 medarbeidere som gikk av med pensjon, så skolen har dette året hatt mange nyansettelser. Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 3

4 Elevenes forutsetninger Gjennomsnitt karakterpoengsum (snitt) 42,1 42,5 1 Høy kompetanse (andel i prosent >= 50 poeng) 16,4 18,2 2 God kompetanse (andel i prosent 40,0 < 50 poeng) 46,9 48,0 3 Grunnleggende kompetanse (andel i prosent 30 - < 40 poeng) 30,3 27,5 4 Enkel kompetanse (andel i prosent < 30 poeng) (I faresonen) 6,4 6,3 Mors utdanningsnivå (snitt) Fars utdanningsnivå (snitt) Skolens analyse og kommentarer Ungdommer som tas inn til videregående opplæring ved vår skole har gode forutsetninger, over gjennomsnittet i fylket. Tallene viser at karaktersnittet for elever tatt inn i 2012 var enda høyere enn året før. 2 av 3 elever har over 40 inntakspoeng som er et godt utgangspunkt. Kunnskapskravene og kravene til innsats øker fra grunnskolen og særlig i studieforberedende utdanningsprogram ser vi en nedgang i karaktersnitt for elevene, men karakterene holder seg på Vg2 og Vg3. Elevene på de studieforberedende programmene pluss elektro hadde over 40 inntakspoeng i snitt, men de andre yrkesfagene hadde snitt mellom 33 og 39 poeng. Størst nedgang i karaktersnitt fra 10.klasse til Vg1, har ST og MD. Dette er utdanningsprogram som krever stor arbeidsinnsats også utenom skoletid. Det er kanskje, for dyktige elever, en ny utfordring i forhold til det de opplevde i grunnskolen. Over flere år har vi hatt et mønster med markert nedgang ved oppstart i Vg1, mens karakterene har holdt seg stabilt gode gjennom Vg2 og Vg3. Ved inntaket til HO og TP hadde over 20 % av elevene under 30 inntakspoeng. HO har likevel gode tall for fullført og bestått, (ca 90 %) og det er det utdanningsprogrammet som har mest positiv karakterutvikling, pr trinn (+ 0,59) mens yrkesfag som helhet har + 0,29 / + 0,16. Elevene på HO har fått mye individuell oppfølging og tilpasning. Mange elever med fremmedspråklig bakgrunn har krevd mye tilrettelegging og hjelp, og mange har lykkes godt gjennom høy motivasjon og god tilrettelegging. 2. Rapportering av minste årstimetall Minste årstimetall Har elevene ved skolen fått oppfylt minste årstimetall i følge læreplanen i sine fag? JA Skolens kommentarer For å forebygge bortfall lages det periodeplaner. Yrkesfaglige utdanningsprogram periodiserer faget Prosjekt til fordypning (PTF) slik at de andre fagene legges ut med økt timetall i de andre ukene. Timetallet i disse ukene legges med en liten margin slik at også noe annet bortfall enn utplassering i PTF blir kompensert. Det er tatt i bruk regneark med periodisering ved PTF og andre planlagte aktiviteter som bryter opp timeplanen. Dette sikrer på en god måte timetallet i fellesfagene og i felles programfag. Vi jobber bevisst på å holde eksamensperioden for Vg2 Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 4

5 yrkesfag så kort som mulig, men fellesfagene som har samkjøring av eksamensdag, gir ytterligere behov for å periodisere norsk og engelsk i Vg2 yrkesfag. På studieforberedende utdanningsprogram brukes planleggingsverktøy som deler skoleåret i 4 perioder og fagekskursjoner og andre faglige opplegg tas inn. Når hele skolen har aktivitetsdag eller fjellturer legges dette inn i årstimetallet i Kroppsøving. Ekskursjoner som går over flere dager, planlegges nøye for å sørge for at fag som faller bort i den perioden, får kompensasjon i timeplanen senere. Dette krever årsplanlegging for å sikre årstimetallet i alle fag. I eksamensperioden de to siste skoleukene om våren blir det mange timeplanendringer. Avdelingslederne på studieforberedende program setter opp helt nye timeplaner i juni der elevene får hele og halve fagdager i fag som har hatt bortfall gjennom skoleåret. Størst er utfordringene etter lokalgitt eksamen. Alle klasser og trinn som har lokalgitt praktisk eller muntlig eksamen skal ha sluttvurdering før eksamen starter. Da eksamenskontoret la muntlig eksamener til 7.juni, 12.juni og 17. juni måtte all sluttvurdering være gjort senest 14.juni. Skolen valgte derfor å innarbeide/periodisere undervisning slik at elevene kunne avspasere, Vg1 og Vg2 avspaserte perioden 17.juni 21.juni, og Vg3 perioden juni. Gjennom disse tiltakene mener vi å ha sikret elevenes årstimetall på en god måte. 3. er og gjennomføring Fullført og bestått Andeler Skolens mål Fullført- og beståttprosent (Uten A-elever) 84,0* 84,1 85,0 Beståttprosent alle fag - 1.termin 88,6 86,7 *tall hentet fra SATS 1.november 2012 Skolens analyse fullført og bestått Vi er nær ved målsettingen om at 85 % av elevene våre fullfører og består sitt opplæringsår. Vi vil alltid ha noe å strekke oss mot det å få alle til å bestå i alle fag. Høyest andel fullført og bestått siste året hadde ID og HO som begge hadde ca 90 %. De andre yrkesfaglige utdanningsprogrammene hadde lavere andel enn gjennomsnittet på 84 %, men likevel er det for mange av elevene på disse linjene en framgang i mestring. Vi ser en nedgang i andelen som fullfører med bestått i vårhalvåret. Det skyldes at noen elever stryker til skriftlig eksamen, selv om mange av dem har bestått karakterer i standpunkt. Skolen hadde 25 elever som fikk karakteren 1 på eksamen, og av disse var 20 avgangselever, 16 i Vg3 og 4 i Vg2 på yrkesfag. Det er viktig at skolen informerer om retten til ny eksamen til høsten, og vi forsøker å veilede og hjelpe dem slik at de kan oppnå vitnemål etter hvert. Et mål for skolen må være at alle som har bestått 1.termin, makter å fullføre å bestå skoleåret inklusive Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 5

6 eksamen. Eksamensperioden etter 17.mai og russetid, er en utfordring i avgangsklassene. Dette året hadde vi noen elever som ikke besto praktisk eksamen på Vg2 yrkesfag. Det kan synes som det er elever som har mistet motivasjonen, som planlegger omvalg, men som fullfører året uten tilstrekkelig arbeidsinnsats. Dette er en utfordring for veilednings- og motivasjonsarbeidet vårt. Vg3 påbygging hadde over 73 % fullført og bestått, og det er et rimelig godt resultat sammenlignet både med tidligere år og gjennomsnitt for fylket og landet. Motiverte elever og tett oppfølging fra kontaktlærerne er noe av forklaringen på framgangen. Fravær og sluttere Skolens mål Fravær (dager pr. elev) 15,6 15,1 14,3 Sluttet (andel i prosent) 2,3 0,4 Skolens analyse fravær og sluttere Det er svært få sluttere ved skolen og bare en elev er registret som sluttet etter 1.oktober. Fravær pr elev på over 15 dager i gjennomsnitt, er høyt, og høyere enn skolen målsetting. Gjennomsnittlig fravær har vært stabilt de tre siste årene ved skole; 14,9 15,6 15,1. I klasser som ligger over måltallet for fravær, er det flere elever som ligger over gjennomsnittet, og det er en stor utfordring å skape kultur for frammøte og deltakelse. Noen elever som har mistet motivasjonen for innsats og frammøte, trenger tettere oppfølging og noen burde kanskje gått over på andre aktiviteter. Det er forskjeller mellom utdanningsprogrammene. Det er kun BA og ST hvor gjennomsnittsfraværet er lavere enn målsettingen på under 14.3 dager /elev. Tallene for BA var 8,1 og for ST 11,9. Det er utdanningsprogrammet ST som har flest elever, og der har ledelsen og kontaktlærere hatt fokus på fraværet og fulgt statistikken fra måned til måned. Overganger Andeler Overgang fra Vg1 til Vg2 (i prosent) 89,3 89,7 Overgang fra Vg2 til Vg3 (i prosent) 91,4 90, Indikatorer for overganger blir ikke kjent før senere på høsten Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 6

7 Direkte overgang til læreplass Andeler Vg2-kull Vg2-kull Hedmark Nasjonalt Andel elever i lære direkte fra Vg2 Skolens analyse direkte overgang til læreplass Skolen har hatt gode tall for overganger fra Vg2 på yrkesfag, og relativt lite frafall sammenlignet med fylket og landet forøvrig. I juni gjennomførte skolen en undersøkelse av situasjoner for elevene på Vg2 yrkesfag og deres planer for neste skoleår. Vi fant dette: Vg2 Byggteknikk 13 elever på Vg2 i år 9 søker Tømrerfaget, (avtaler Tynset Bygg, Reinertsen Tr.heim, Kveberg, SK-bygg, M.Bakken og Hanestad bygg Elverum, Trangvik Maskin, Tolga) 1 søker Betongfaget (avtale Støholen AS) 2 søker Anleggsmaskinfører (avtale Gjermundshaug m.fl) (eg. fra Vg2 anleggsteknikk) 1 søker Rørleggerfag ( avtale Tynset Rør AS) (eg. fra Vg2 Klima energi og miljø) 2 søker Vg3 påbygging i skole Ingen søker Murerfag eller Stillasbygger Vg2 Data og elektronikk 8 elever på Vg2 i år 5 søker Dataelektroniker (Vg3 i skole) 2 søker omvalg 1 søker Vg3 påbygging i skole Ingen søker Produksjonselektronikerfaget eller Telekommunikasjonsmontørfaget Vg2 EL-energi 8 elever på Vg2 i år 5 søker Elektrikerfaget (4 kontrakter inngått Eltron, Røros E-verk, NØ-elektroservice og Østa ) 2 søker Energimontørfaget (2 kontrakter Eidsiva og Røros E-verk) 1 søker omvalg / evt. lære i elektrikerfaget Ingen søker Elektroreparatør, Heismontør, Togelektriker og eller Signalmontørfagene Vg2 Helsearbeiderfaget 11 elever på Vg2 i år 4 søker Helsearbeiderfaget, ( 2 kontrakter inngått i Tynset, 2 avventer Tolga, Folldal, Rendalen eller Røros) 6 søker Vg3 påbygging i skole 1 søker omvalg Vg2 Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 7

8 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 6 elever på Vg2 i år 3 søker Barne- og ungdomsarbeiderfaget (2 kontrakter inngått; Alvdal og Hamar) 3 søker Vg3 påbygging i skole Vg2 Kokk og servitør 5 elever på Vg2 i år 3 søker Institusjonskokkfaget (2 Kontrakter inngått; Kantine Stortinget og Just.dept. En elev uten kontrakt) 1 søker Vg3 påbygg i skole 1 søker omvalg Vg2 Ingen søker servitørfaget Vg2 IKT-servicefaget 12 elever på Vg2 i år 5 søker læreplass i IKT-servicefaget 2 kontrakter(rena Leir og Røros kom.)foreligger 2 søker Vg3 påbygging i skole 5 omvalg / usikre på vei videre Vg2 Arbeidsmaskiner 4 elever på Vg2 i år 2 søker Arbeidsmaskinmekaniker (Vg3 i skole, Våler) 2 søker omvalg (Kjøretøy /Naturbruk) Ingen søker Landbruksmekanikerfaget Vg2 Kjøretøy 6 elever på Vg2 i år 6 søker Bilfaget, lette kjøretøy 2 (3) kontrakter inngått, (Skogly Bil/ Holmen motorservice, Tynset Bil?) Ingen søker Tunge kjøretøy, Hjulutrustning, Motorsykkelfaget, Motormekaniker eller Reservedelsfaget UTFORDRINGER FOR YRKESFAGLIG UTDANNING I VÅR REGION UNDER 40 % av ungdomskullet i vår region søker yrkesfag i videregående opplæring. Er det en utfordring for næringslivet å markedsføre yrkesfaglig utdanning? HO- og EL-fagene har tett og godt samarbeid mellom skole og lærebedrifter. Elever som søker, får læreplass. Mange planlegger påbygg Vg3. Vi markedsfører Vg4-påbygg! RM-fagene og skolen har bredt kontaktnett utover landet. Aktive elever får læreplass. For få ungdommer søker til RM BA-fagene har god elevsøkning. Elever som søker, får læreplass. Mange dyktige elever har høyere utdanning som mål, og søker påbygg før fagbrev. Tilbud innen Vg4-påbygg eller TAF ville være gunstig for mange ungdommer i vår region! Tilbudene innen TP-løpene våre er rettet mot kjøretøy og arbeidsmaskiner. Samsvarer det med næringslivets behov? Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 8

9 Karakterer 11-12* Snitt Skolens mål 12-13** Karakterutvikling SF Vg1-0,53-0,58-0,40 Karakterutvikling SF Vg2 0,05-0,04 0 Karakterutvikling SF Vg3 uten Påbygg 0,13 0,00 0 Karakterutvikling SF Påbygg -0,79-0,52 - Karakterutvikling YF Vg1-0,05 0,29 +0,15 Karakterutvikling YF Vg2 0,18 0,16 +0,25 *Ny beregningsmetode. Tallene er ikke sammenlignbare med fjorårets beregninger. ** Måltall utelates på grunn av ny beregningsmetode. Avvik mellom standpunkt- og eksamenskarakterer NOR Snitt ,8-0,8 MAT/REA -0,3-0,4 ENG -0,4-0,4 Skolens analyse - karakterer Elevene på de studieforberedende programmene og elektro hadde over 40 inntakspoeng i snitt, mens de andre yrkesfagene hadde snitt mellom 33 og 39 poeng. Størst nedgang i karaktersnitt fra 10.klasse til Vg1 hadde elevene på ST og MD. Over flere år har vi hatt et mønster med markert nedgang ved oppstart i Vg1 studieforberedende, mens karakterene har holdt seg stabilt gode gjennom Vg2 og Vg3. Om en studerer karakterstatistikken med fordeling på gutter og jenter, viser det seg at jentene har en klart bedre karakterutvikling i overgangen til videregående skole. Jentene har også gjennomgående i hele utdanningsløpet bedre karakterer enn guttene i norsk og i engelsk, mens det er nokså jevnt i matematikk. Det er mindre nedgang fra standpunkt til eksamen hos guttene enn hos jentene i norsk, som er det faget som i gjennomsnitt har størst nedgang. Standpunkt og eksamen måler kompetanse på ulike måter. Standpunktvurderingene er basert på bredere og flere kompetansemål enn en eksamensprøve kan gjøre. Når det blir mye fokus på sprik mellom standpunkt og eksamenskarakter, oppstår også en diskusjon om standpunktvurdering i større grad skal legge vekt på den kompetansen eleven kan vise på en 5 timers skriftlig eksamen med alle hjelpemidler tillatt. En slik dreining av vurderingsarbeidet vil være uheldig for den brede norskopplæringa som skolen skal gi. Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 9

10 4. Læringsmiljø Indikatorer fra elevundersøkelsen Svarprosent elevundersøkelsen: 83, Snitt Skolens mål Trivsel med lærerne 3,80 3,80 4,00 Faglig veiledning 2,80 2,83 3,00 Faglig utfordring 4,21 4,31 4,30 Mestring 3,82 3,77 4,00 Arbeidsro 3,38 3,43 3,70 Felles regelhåndtering 2,81 2,91 Mobbing på skolen (snudd skala) 1,21 1,21 1,00 Skolens analyse Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 10

11 Trivsel Elevene trives på skolen og sosial trivsel har høye indikatorer( 4,1-4,5) i elevundersøkelsen. Trivsel med lærerne viser også gode forhold, indikator 3, Likevel er det enkeltelever som rapporterer om vanskelige samarbeidsforhold med faglæreren sin. Da er det viktig å ha gode rutiner for dialog og åpne dører til kontaktlærer, avdelingsleder og andre som kan bidra til å løse floker. Faglig veiledning Skolen har lagt vekt på å gi elevene god faglig veiledning. Lærerne bruker læringsplattformen til stadig mer skriftlige tilbakemelding. Elevrådet skriver også om dette i sin årsmelding og ønsker enda mere utdypende tilbakemelding etter prøver. Elevene på yrkesfag, og spesielt på HO og BA, er mest fornøyd med den veiledningen de får, mens elever på ST og påbyggingsåret er de som er mindre tilfreds. En ser også i likhet med tidligere år at det særlig er jentene som ønsker mer faglig veiledning. Å gi elevene god faglig veiledning er en viktig del av vår pedagogiske virksomhet som vi hele tiden søker å utvikle. Å utvikle konkret, god og effektiv faglig veiledning basert på kjente vurderingskriterier i det enkelte fag, blir et viktig arbeid som fagseksjonene vil fokusere på det kommende året. For lærere som har mange elever i sin faggruppe, er det en utfordring å få gitt alle nok veiledning. Særlig i de store fellesfagene norsk, engelsk og matematikk, vil det være viktig å utvikle felles plattform i vurderingsarbeidet. Faglig utfordring og mestring Elevundersøkelsen viser at elevene jevnt over opplever at de får nok faglige utfordringer og måltallet er nådd. Gjennomsnittstall og en felles indeks kan skjule at enkeltelever likevel gjerne skulle hatt større utfordringer. Enkelte elever ønsker flere muligheter til valg av programfag enn det skolen, av timeplantekniske eller økonomiske årsaker, klarer å innfri. Noen elever på yrkesfag ønsker å velge fag for spesiell studiekompetanse, men skolen har ikke gitt slikt tilbud de siste årene. Med nytt felles skolebygg og alle elever og lærere under ett tak, kan vi ta opp igjen mulighetene for å utvikle TAF- tilbud ved skolen. Elever på studieforberedende program har fått mulighet til å ta nivå 3 i fagene, men med få elever er tilbudet utsatt på grunn av økonomien. Skolen har mange elever som har minoritetsspråklig bakgrunn i klasser på alle trinn. Dette er elever som har store språklige utfordringer med å lære norske faguttrykk. Skolen ser behov for at disse elevene får mer særskilt språkopplæring for å mestre den utdanninga de har valgt. Arbeidsro og felles regelhåndtering De fleste indikatorene fra elevundersøkelsen om læringsmiljøet er stabile de tre siste årene. Indikatorene for arbeidsro og felles regelhåndtering, viser likevel en jevn framgang. Framgang for felles regelhåndtering (2, ,9) kan være et resultat av fokus på klasseledelse og utvikling av kontaktlærerrollen. Kontaktlærersamlinger og bruk av felles rutiner som er beskrevet i «kontaktlærerpermen» har bidratt til dette. Når vi neste skoleår er i et felles nytt skolebygg, skal felles reglehåndtering settes på dagsorden på en ny målte. Vi har store forventninger, om sosial trivsel og tydelige grenser mot uønsket adferd. Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 11

12 5. Kollegasamarbeid Indikatorer fra lærerundersøkelsen Svarprosent lærerundersøkelsen: 60,47 På denne skolen samarbeider lærere i stor grad om innhold og metoder i undervisningen. På denne skolen støtter og hjelper lærerne hverandre for å forstå og løse problemer i klassa eller med elever som forstyrrer undervisningen. Det er vanlig at lærere som underviser i den samme klassen eller elevgruppen samarbeider. På denne skolen er det et gjensidig forpliktende samarbeid mellom lærerne om de fleste forhold som vedrører undervisningen. På denne skolen har lærerne et felles forpliktende ansvar i forhold til alle elever i skolen Snitt Hedmark ,31 2,57 2,71 2,88 2,63 2,69 2,33 2,47 2,60 2,69 Skolens analyse - indikatorer fra lærerundersøkelsen Rektor er ikke fornøyd med den lave svarprosenten. Det ble lagt til rette slik at lærerne kunne besvare spørsmålene i undersøkelsen i felles arbeidstid. Rektor er heller ikke fornøyd med relativt sett lave indikatorer på disse spørsmålene. Skoleåret har vært det siste året med spredte avdelinger. Og det er grunn til å forvente at resultatene blir bedre når lærere gis anledning til tettere samarbeid i det nye skolebygget. 6. Voksenopplæring Virksomhetsdata og indikatorer Antall årsverk knyttet til veiledning og opplæring av voksne 0,5 Antall kandidater som har søkt om veiledning 20 Antall søknader om realkompetansevurdering 21 Antall gjennomførte realkompetansevurderinger 2 Antall voksne i ordinært tilbud i vgs 12 Totalt antall voksne som har deltatt i opplæringsaktivitet, i egne tilbud for voksne i løpet av skoleåret Antall voksne i opplæringsaktivitet, i egne tilbud for voksne i løpet av skoleåret, finansiert av fylket Antall voksne i opplæringsaktivitet, i egne tilbud for voksne i løpet av skoleåret, finansiert av andre enn fylket Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 12

13 Skolens kommentarer og analyse - Voksenopplæring Tallene er hentet fra Vigovoksen i perioden Få realkompetansevurderinger gjennomført forhold til søknader om dette. Mange av de som har søkt om dette vil bli vurdert i forkant av nytt tilbud vg2 helsearbeiderfag. Det er ikke startet opp nye voksentilbud i løpet av året. Tallene for veiledning, realkompetansevurdering og opplæring må ses i sammenheng. Det er litt tilfeldig om voksne søker om veiledning, realkompetansevurdering eller opplæring. I flg. Vigovoksen har 25 søkt om opplæring i perioden, ant. registrerte søknader om opplæring ikke indikator her har tatt kontakt med senteret og fått veiledning en eller flere ganger i løpet av skoleåret. Brukerundersøkelse ikke gjennomført etter samtaler. Dette gjøres fra høst 2013, etter flytting inn i nye lokaler. Senter for voksnes læring har skoleåret vært lokalisert ved Nord-Østerdal videregående skoles avdeling Aasbygget, Torvgt. 4 på Tynset. Nytilsatt koordinator for senteret Runa Finborud startet i jobben med stillingsressurs på 50 %. TILBUD FOR VOKSNE I SKOLEÅRET Pågående opplæringstilbud i Vg2 Helsearbeiderfag ble avsluttet i juni Klassen besto av 24 da skoleåret startet. 21 gikk opp til tverrfaglig vg3-eksamen og alle besto denne. Koordinator har fulgt opp tilbudet. ARBEID MED NYE TILBUD BKA-kurs på Tolga I samarbeid med Tolga kommune søkte senteret høsten 2012 VOX om midler til BKA-kurs (basiskompetanse i arbeidslivet) for renholdere, primært fremmedspråklige, ansatt i kommunen. Målet for gruppa er fagbrev i renholdsoperatørfaget, og dette kurset gjennomføres som et grunnlag for videre opplæring. Søknaden ble innvilget, og senteret har arbeidet med å få på plass lærerressurser, samt organiseringen av kurset. Oppstart høsten Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Senteret har etter kartlegging av behov og i tett samarbeid med barnehageansvarlig i Tynset kommune arbeidet med å få realisert et tilbud for voksne i barne- og ungdomsarbeiderfag. Søknad om tilskudd til kurs med oppstart høsten 2013 ble innvilget fra Hedmark fylkeskommune. Vg2 Renholdsoperatørfaget Det er tenkt igangsetting av opplæring på vg 2-nivå fra høsten 2014 med utgangspunkt i etterspørsel fra Tolga kommune. Markedsføres for flere. HFK søkes om midler høsten BKA-kurs på Tynset Senteret søker i samarbeid med Tynset kommune om BKA-midler til kurs for voksne innen helseog oppvekst. Oppstart Vg2 Helsearbeiderfag Det søkes HFK om midler til nytt tilbud for voksne med oppstart i løpet av 2014 ut fra meldt behov. En enkel kartlegging om behov sendt ut til tømrerbedrifter i Nord-Østerdalen. Oppfølging av denne i løpet av høsten Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 13

14 MØTER/SAMARBEID Det er gjennomført to møter i Regionalt Samarbeidsforum i løpet av skoleåret. De fem sentrene i Hedmark, samt faste representanter fra VGO har møttes regelmessig. Regelmessige møter med kursansvarlig ved Storsteigen vgs innført. Senteret samarbeider med Fagskolen Innlandet om tilbud fra høsten UNDERVISNING Koordinator har undervist på det 50 timers obligatoriske kurset for innvandrere som hver høst arrangeres i regi av Tynset Opplæringssenter. Kurset hadde over 50 deltagere fra kommunene Stor-Elvdal i sør til Røros i nord. Hovedtema for vår del var det norske skole- og utdanningssystemet samt yrkesutdanning og realkompetansevurdering. Pågangen fra voksne når det gjelder ønske om opplæring, realkompetansevurdering og veiledning har vær økende også dette året. Totalt har 55 personer tatt kontakt med senteret via VIGO Voksen. I tillegg har senteret gjennomført en god del samtaler og veiledning av personer som har henvendt seg direkte til senteret. 92 personer har fått veiledning en eller flere ganger. Senteret bruker mye tid på voksne med utdanning og yrkeserfaring fra land utenfor Norden. Mange av disse sakene er tidkrevende. De voksne ønsker, og har behov for opplæring i klasse, og da ofte på vg 1-nivå. Noen søker ordinært løp, andre håper på plass i innføringsklassen. Etter koordinators vurdering er det behov for «skreddersøm» og forutsigbarhet. Det er nødvendig med samarbeid mellom ulike aktører for å sikre gode ordninger. BKA-kursene er ledd i et kvalifiseringsløp. Koordinator skal sitte i arbeidsgruppa til prosjektet «Vi trenger hverandrekvalifisering og inkludering i Fjellregionen». Arbeidet starter opp i september Senteret får en del henvendelser fra voksne som ønsker generell studiekompetanse. De ønsker primært å følge undervisning, og ikke det nettbaserte tilbudet i Trysil. Siden regionen ikke har voksentilbud for denne gruppa, blir løsningen å søke om å hospitere eller være delkurselever i ordinære klasser ved skolen. Andre melder seg opp som privatister. KOMPETANSEHEVING Koordinator har gjennomført karriereveiledningsstudiet ved Høgskolen i Lillehammer i løpet av skoleåret. NYE LOKALER Senteret flyttet i løpet av sommeren inn i nye lokaler ved Nord-Østerdal videregående skole. Koordinator ser fram til mulighetene og videre arbeid i ny skole. Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 14

15 7. Fengsel- og institusjonsundervisning Virksomhetsdata og indikatorer Antall gjennomførte realkompetansevurderinger av innsatte Antall elever i opplæringstilbud Budsjett Skolens kommentarer og analyse Fengsel- og institusjonsundervisning Institusjonsopplæring Fra 1. oktober 2008 har Nord-Østerdal videregående skole hatt ansvar for rådgiving, veiledning og opplæring av elever ved helseinstitusjonen til Tyrilistiftelsen, - Frankmotunet i Grimsbu i Folldal kommune. Tre lærere, hvorav en er teamleder, arbeider ved Frankmotunet. Elevene er innskrevet ved institusjonen av nasjonale helseforetak, av barnevernet eller fengselsvesenet (åpen soning) Elevbakgrunn I løpet av skoleåret har 55 elever hatt tilbud i vår skole. Det ventes ytterligere ca 8 elever før sommeren. Elevenes skolebakgrunn varierer, 5 elever har ikke fullført grunnskolen, 24 elever har fullført grunnskolen, men ikke fullført videregående. 10 elever har fullført grunnkurs, 6 elever har fullført VK1. 6 elever har fullført videregående opplæring. Rettigheter og resultater 1 elev har fullført grunnskoleeksamen i norsk hovedmål og sidemål i samarbeid med Gimsøy skole. Ingen elever har søkt om videregående opplæring ved Nord-Østerdal videregående skole, og slik sett utløst rettigheter. En elev har tatt barne- og ungdomsarbeiderfag ved Holtet videregående skole i Oslo. 5 elever har ungdomsrett. 5 elever er under 25 år og har mulig rett etter 3.1. Noen elever soner etter 12 i Fengselsloven og vil ha skolerett i forhold til det. 6 elever vil kunne ha voksenrett etter 4A-3 Lærersituasjonen Lærerne har klart å dekke fagbehovene på en god måte, og mange elever gir uttrykk for at de er meget godt fornøyd med tilbudet og har fått større måloppnåelse enn de håpet på, og trodde var mulig. Skoletilbud Skoleåret 2012/13 har det blitt undervist i norsk, engelsk, matematikk, naturfag, spansk, IKT, Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 15

16 bl.a.med kurs i digital fotobehandling, samfunnsfag, helsefag og kroppsøving. De enkelte tilbudene er tilpasset elevenes bakgrunn, ønsker og behov. Alle elevene får en karrierevei-samtale når de kommer til institusjonen, som følges opp av en faglig kartlegging i norsk, engelsk, matematikk og IKT. Denne kartleggingen danner grunnlaget for videre tilbud. Undervisningen følger læreplanene for videregående opplæring, med mindre vi må inn på grunnskolenivå. Da følges grunnskolens læreplaner. Videre benyttes VOX Rammeverk for voksnes grunnleggende ferdigheter, som samsvarer med kompetansemålene i læreplanene for Kunnskapsløftet. Vi har en obligatorisk samfunnsfagundervisning, der innholdet i år har vært: Lokalhistorie med fokus på lokale naturressurser og geologi, som gruvedrift og fangst av rein. Videre har vi fokusert på norsk utviklingshistorie og kulturforståelse. Elevene har også vært med på to teaterforestillinger og en konsert i skolens regi. Andre temaer har vært aktuelle nyheter. I forbindelse med denne undervisningen ser vi også teambuilding og fysisk fostring som en naturlig del av det hele. Rådgiving og karriereveiledning er et tilbud som gis til de elevene som er på vei ut av institusjonen. Skolen har et nært samarbeid med prosjektet Tett på i Tyrili, og vi hjelper elevene med søknader til skole/praksis. Skolens oppgave er å sikre nettverksbygging i overgangsfasen til annen skole eller arbeidspraksis. er Elevene får en verbal standpunktvurdering, som er en vurdering etter individuell plan. Vurderingen beskriver de fag/kurs eleven har deltatt på i løpet av året og hvordan det faglige utbyttet har vært. Dokumentasjonen sendes elevene etter oppholdet ved Tyrilistiftelsens avdeling ved Frankmotunet. Økonomi Budsjett/tilsagn for skoleåret kr ,- Regnskap 2012 kr ,- Forbruk tom juli 2013 kr ,- Kommentarer I den nye modellen som Tyrilistiftelsen benytter får elevene kortere opphold ved institusjonen enn tidligere. Og det blir hyppigere utskifting av elever. Det fører til at det ikke blir anledning til å starte og fullføre fag i videregående opplæring under oppholdet. Opplæring er likevel viktig for elevene. De gir klart uttrykk for at skole i institusjonen er en viktig treningsarena for mestring av læring, slik at de kan få troen på sine egne muligheter som samfunnsnyttige borgere. I og med at opplæring og skole er så nært knyttet til terapien og miljøarbeidet i institusjonen, er det min mening at det bør vurderes om ikke ansvaret for opplæringen bør ligge hos institusjonseieren. I så fall bør det statlige driftstilskuddet overføres dit. Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 16

17 8. Prosjekter ved skolen skoleåret 2012/13 Skoleåret har vært preget av å være det siste året i gamle lokaler. Fokus i arbeidet har derfor vært rettet mot andre forhold enn pedagogisk utviklingsarbeid. Men vi har forsøkt å holde trykket oppe med stadig å bli bedre i det pedagogiske hverdagsarbeidet. Spesielt har det vært arbeidet med: Undervisningsevaluering Veiledende vurderingsarbeid Klasseledelse med veiledning av pedagogisk ledelse Naturlig nok har mye energi blitt brukt til arbeid med: Forberede og gjennomføre flytting til det nye skolebygget a) Avhending av gammelt inventar og utstyr. b) Bestilling av nytt utstyr. c) Flytteprosessen. d) Avvikling av leieforhold i gamle lokaler. Forberede og gjennomføre organisasjonsendringer. a) Ledelse og administrasjon b) Mentorprosjektet med Stig Johannessen c) Ny pedagogisk organisering og tilrettelegging med interaktivt verktøy, undervisningsrom og elevrom i Nye NØVGS Videreføring av prosess for kulturbygging inn i Nye NØVGS. Jfr Handlingsplan for Kulturbygging for Årets resultater blant elevene, både karaktermessig og trivselsmessig, viser at det å holde trykket oppe når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid har virkning. Det siste året har vist at gode resultater har blitt ennå bedre. 9. Elevrådets vurdering av skoleåret 2012/13 Elevrådet skoleåret 12/13 Leder: Håvar Bjørnseth Ødegård Nestleder/leder SMU: Anette Waal Amundsen Sekretær: Kirsti Horten Leder organisatorisk gruppe/eo-kontakt: Morten Østigård Gruppemedlemmer: Vilde Nygaard, Eli Johanne Borgos, Synne D. Jordet, Sunniva B. Strypet Leder trivselsgruppe: John Kasper Svergja Gruppemedlemmer: Synne Dalen Jordet, John Kasper Svergja, Martine S. Aaen, Aleksander Berg, Sara Nordskog, Malin Mørk, Sunniva B. Strypet Hans Peder Langbekkhei, Lisbeth Aune, Kristian Livden, Oda Østensen Leder internasjonal gruppe: Marte Mørk Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 17

18 Gruppemedlemmer: Morten Østigård, Håvar Ødegård, Vilde Nygaard, Malin Mørk, Christian Bordal, Joakim Vetle Berg, Oda B. Hagen, Magnus Westgård, Vår Brean Almås, Anette Waal Amundsen, Hanne Bjørke Avdelingstillitsvalgt Holmen MU/ID/Formgiv.: Kristin Bjørnseth Vara: Elin Backmann Avdelingstillitsvalgt ST/Innf: Anders Gullstad Vara: Anette Waal Amundsen Avdelingstillitsvalgt Siva: Christian Bordal Vara: Martin Bakker Tillitsvalgt Aas/telebygget: Hanne Bjørke Vara: Lisbeth Aune Medlemmer skoleutvalget: Martine S. Aaen og Anders Gullstad Prosjekt nye NØVGS: Vilde J. Nygaard og Kjerstin Hilmarsen I løpet av året har vi hatt 7 elevrådsstyremøter og et møte med representanter for fylkesmannen, som var på tilsynsrunde. Vi har hatt ca. et møte hver måned, men de månedene vi ikke har hatt styremøte, har vi hatt møte med hele elevrådet. Vi har hatt 4 møter med hele elevrådet, hvor elevog lærlingombud Brede Skogbakken deltok på et av møtene. Skolen har deltatt på alle elevforsamlinger i Hedmark, samt Elevtinget. Viktige saker i løpet av året har vært: - Kantine - Kulturbygging nye NØVGS - Nye NØVGS - Undervisningsevaluering - Elevundersøkelse Et av hovedproblemene også i år har vært rot i kantina på Holmen. Dette ble tatt opp allerede på første møte, og gruppen for elevtrivsel tok også opp dette problemet på et møte. Det ble foreslått mulige premier for å få slutt på rotet, som for eksempel å få tilbake mikrobølgeovnen, som lenge hadde vært savnet, samt skaffe større søppelkasser, slik at det skulle bli lettere å treffe den. Det ble også arrangert et møte med kantinelederen og vg3 på Holmen på høsthalvåret. Saken ble ikke videre behandlet i elevrådet. Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 18

19 Med tanke på at vi skal flytte til ny skole til høsten, har også nye NØVGS vært et viktig tema for årets elevråd. Organisatorisk gruppe arrangerte en dag for hele elevrådet i januar på Malmplassen, Tolga, hvor vi diskuterte viktige temaer i forhold til selve skolebygget og skolemiljø. Dette var en svært vellykket dag, med mange gode innspill fra et engasjert elevråd. Elevrådet fikk mulighet til å være med på omvisning på nyskolen i forkant av seminaret. Ellers har to elever vært med i kunstutvalget til nyskolen. Der fikk elevene være med å diskutere hvilken type kunst og hvilke kunstnere de ville ha til utsmykkingen av skolen. Elevrådet har levert egne forslag til kulturplanen for nyskolen. Når det gjelder elevundersøkelsen var det flere punkter elevrådet bet seg merke i. Medbestemmelsesprosenten når det kommer til undervisning og planlegging var ganske lav, både fra elever og lærerne sin side. Elevrådet mener dette kan ha sammenheng med at enten lærerne ikke føler de får noen respons, slik at de ikke gidder å legge det frem, eller at det legges frem så tidlig i skoleåret at elevene ikke er helt sikker på hva de vil selv. Elevrådet ser det som en god idé å engasjere tillitselevene i klassen, sende ut lærerne på gangen og holde en åpen diskusjon i klassa. Tillitselevene kan notere seg det de mener bør endres/flyttes på, og ta det opp med faglærer. På denne måten mener elevrådet at engasjement fra både elevers og lærernes side øker. Elevsamtaler var det også mange elever som opplevde at de ikke fikk i flere fag. Elevrådet spør seg om dette kan ha noe med et stort pensum å gjøre, og om lærerne ikke har tid til både undervisning og samtaler. Tilbakemelding er også veldig viktig for oppfølging av elever. Det kan bli enda bedre hvis lærerne blir flinkere til å gi mer utfyllende kommentarer på prøver. Rådgiverne må sette av mer tid til rådgiving. De burde være flinkere til å bruke for eksempel klassens time. Problemet er at mange elever blir enda mer usikre når de har vært hos rådgiveren, og det mener elevrådet er uheldig. Det er også anbefalt at det skal være en 100 % stilling per 250 elev, men på NØVGS har vi en 100 % stilling på 560 elever. Elevrådet tok seg rett til å spekulere om forholdet mellom lærer og elev kan ha litt å si på tallet som vi så i undersøkelsen, der tallet vi så viste flere tilfeller av mobbing lærer til elev. Vi har oppfatning av at det forekommer drittslenging og hakking fra lærere som gjør at enkelte elever føler seg usikre på skolen. Det er yrkesfag som scorer lavest på dette spørsmålet. Det er viktig at vi i ERS og resten av skolen jobber for å forebygge mobbing. Yrkesfag scorer høyere på de forskjellige spørsmålene om elevmedvirkning og oppfølging. Kan dette være på grunn av antall elever i klassen og at lærerne dermed får tid til hver enkelt elev? Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 19

20 Undervisningsevaluering har vært gjennomført i flere år på NØVGS. Denne går ut på at elevene skal ha en sjanse til å si hva de mener om undervisningen i hvert fag. Dette ser dermed ut til å ha ulik virkning i ulike fag. I noen fag føler elever at de ikke blir hørt, eller at det ikke engang blir tatt opp til vurdering etter at undersøkelsen er gjennomført. Mens det i andre fag blir tatt opp nøye. Det er heller ikke alle lærere som gjennomfører undersøkelsen. Dette bør tas opp til neste år. Også i år har NØVGS deltatt på Operasjon Dagsverk, hvor pengene gikk til kasteløs ungdom i Nepal. Alt i alt er vi svært fornøyd med årets OD-prosjekt, og tror at alle som har vært med, både i ODgruppa og resten av elevene ikke har mange anmerkninger å komme med. Vi ser på det som positivt at vi i år klarte å gjøre litt mer ut av Internasjonal Uke enn ved tidligere år, og håper at neste års ODgjeng klarer å bli enda flinkere til å skape engasjement rundt Operasjon Dagsverk. Nord-Østerdal Videregående Skole samlet inn hele kr. til kasteløse ungdom i Nepal, under årets prosjekt. OD-komiteen er svært fornøyd, og ønsker neste års OD-komité som allerede er i gang med planleggingen, lykke til. Neste års elevråd står ovenfor nye utfordringer, noe som kan bli både spennende og vanskelig. Spennende fordi det er en ny skole, med mange nye muligheter for dere som elevråd. Vanskelig fordi vi for første gang skal samle alle tre avdelinger under et tak. Dette kan by på nye utfordringer for alle, men vi er sikker på at dette kommer til å gå bra. Vi er i år svært fornøyd med å ha klart å holde tre svært gode elevrådsmøter med hele elevrådet, og håper neste års elevråd vil ta med seg dette videre. Et samlet elevråd, er et fungerende elevråd. Å skape engasjement blant elevene utenfor elevrådet blir enklere om man er flere som sprer budskapet. Ellers vil vi at elevrådets kontor blir brukt flittig, slik at neste års elevråd blir et synlig elevråd, som man kan komme til om man trenger. Håvar Ødegård, elevrådsleder Marte Mørk, leder for internasjonal gruppe 10. Rektors vurdering av skoleåret 2012/13 Ledelse, elever, lærere og andre medarbeidere ved Nord-Østerdal videregående skole har gjennomført et godt skoleår. Selv om dette skoleåret har vært spesielt i den forstand at opplæringen har vært i gamle og nedslitte lokaler, har skolens medarbeidere og elever stått på, og kan vise til gode resultater ved skoleårets slutt. Antall elever med minoritetsspråklig bakgrunn er fortsatt økende. Det er en utfordring å legge til rette med støtte og hjelp for disse elevene slik at de kan få et godt nok utbytte av opplæringen. Aldri tidligere har skolen hatt så mange elever med minoritetsspråklig bakgrunn i ordinære klasser. Det er litt for tidlig å si sikkert i hvilken grad disse eleven når sine mål og forventninger. Årsmelding 2012/13 Nord-Østerdal videregående skole 20

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer