Høring - Forskrift om konstruksjon, utstyr og drift av fiskeog fangstfartøy under 15 meter største lengde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - Forskrift om konstruksjon, utstyr og drift av fiskeog fangstfartøy under 15 meter største lengde"

Transkript

1 Vår dato Vår referanse og arkivkode Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Yngve Folven Bergesen Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om konstruksjon, utstyr og drift av fiskeog fangstfartøy under 15 meter største lengde Sjøfartsdirektoratet sender med dette ut på høring forslag til ny forskrift om konstruksjon, utstyr og drift av fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde. Grensen for fartøy som blir underlagt kontroll er satt på 8 meter største lengde. Planlagt ikrafttredelse for forskriften er 1. januar Bakgrunn For fiskefartøy under 15 meter største lengde har forskriftsverket når det gjelder skipssikkerhet i stor grad vært fragmentert og utfordrende å orientere seg i. Sjøfartsdirektoratet ønsker derfor å samle det meste av regelverket for fartøygruppen i en ny forskrift. Videre har man sett et behov for en del endringer av regelverket, spesielt for fartøy over 8 meter. Totalt er det ca norske fiskefartøy 1 under 15 meter, og av disse er ca 4500 under 10,67 meter hvorav 500 er under 6 meter største lengde. Mellom 6 og 8 meter er det fartøy. Fiskeflåten under 15 meter er en variert flåte, og en flåte som ikke har sertifikat fra Sjøfartsdirektoratet. En stor grad av fartøyene er sjarker med kun én mann om bord, mens en del av flåten er forholdsvis sofistikerte fartøy med flere manns besetning. Flåtegruppen under 10,67 meter er igjen veldig differensiert med en blanding av helt åpne og mer eller mindre lukkede fartøy, det siste spesielt for fartøy under ca. 8 meter største lengde. En gjennomgang av ulykkesstatistikkene for fiskefartøy viser at en stor del av ulykkene skjer i flåtegruppen over 8 meter og særlig i den delen av flåten som er under 10,67 meter største lengde. Både Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) og tidligere den faste havarikommisjonen for ulykker i fiskeflåten har påpekt behovet for en revisjon av regelverket, blant annet på bakgrunn av ulykkesomfanget i flåtegruppen. 1 Tall fra Fiskeridirektoratets fartøyregister Hovedkontoret Kontoradresse Fakturaadresse Telefon Organisasjonsnr. Postboks 2222 Smedasundet 50A Fakturamottak SSØ Telefaks NO MVA 5509 Haugesund 5528 Haugesund Postboks 4104 E-post Internett Norge Norge 2307 Hamar

2 Fartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde blir i dag kontrollert hver 30. måned av foretak som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, og får utstedt en fartøyinstruks som bekrefter at fartøyet tilfredsstiller forskriftskravene. Fartøy under 10,67 meter er ikke underlagt noen form for periodisk kontroll. For fartøyene under 10,67 meter har Sjøfartsdirektoratet siden 2005 kartlagt sikkerhetsstandarden i flåten med spørreskjema og uanmeldte tilsyn, og denne kartleggingen har avdekket at store deler av flåten har omfattende mangler i forhold til krav som blir stilt i regelverket som er svært viktig for å ivareta sikkerheten for fartøy og mannskap. Forskriftsforslaget Forslaget til ny forskrift for fiskefartøy under 15 meter følger vedlagt. Forslaget er i stor grad en videreføring av dagens eksisterende regelverk, men med enkelte vesentlige endringer og nye krav. Sjøfartsdirektoratet har forsøkt å samle mesteparten av forskriftene for fartøygruppen i én forskrift, slik at regelverket blir oversiktlig og lett tilgjengelig for brukerne. Kontrollordning for fartøy ned til 8 meter Sjøfartsdirektoratet foreslår med forskriftsforslaget å innføre periodisk kontroll hos godkjente foretak av alle fiskefartøy ned til 9 meter største lengde. Kontrollen er foreslått gjennomført tilsvarende dagens ordning for fartøy mellom 10,67 og 15 meter største lengde, og innebærer at fartøyene skal kontrolleres hos godkjente foretak hver 30. måned. Kontrollen kan skje i et tidsvindu inntil 6 måneder før utløpet av fartøyinstruksen. Videre blir det foreslått at fartøy med største lengde mellom 8 og 9 meter skal gjennomgå en førstegangskontroll hos godkjente foretak. For disse fartøyene legges det opp til en årlig egenkontroll etter at førstegangskontrollen er gjennomført. Det er ca 1450 fiskefartøy med største lengde mellom 9 og 10,67 meter, og det er ca 950 fiskefartøy med største lengde mellom 8 og 9 meter. Ettersom det er et såpass stort antall fartøy samt at en betydelig del av flåten består av eldre fartøy, blir det lagt opp til en ordning med innfasing av kontrollen av disse fartøyene over flere år. Innfasingen er lagt opp slik at de nyeste fartøyene skal kontrolleres først. I tillegg blir det for fartøy som skal operere i fartsområdene Bankfiske I og Kystfiske lagt opp til en tidligere kontroll enn byggeåret skulle tilsi. Det å være fisker er et ulykkesutsatt yrke, og statistikkene viser at over 40 % av dødsulykkene i fiskeflåten i perioden skjedde på fiskefartøy mellom 20 og 35 fot 2 (6-10,67 meter). Sjøfartsdirektoratet har siden 2006 hatt stort fokus på å gjennomføre uanmeldte tilsyn på fiskefartøy, og resultatene fra disse tilsynene viser at det 2 Den Norske fiskeflåten En HMS-status pr Rapport fra Sintef Fiskeri og Havbruk. 2

3 er stor forskjell i sikkerhetsstandarden på fartøy som er underlagt periodisk kontroll i forhold til fartøy som ikke er underlagt kontroll. Resultatene viser blant annet at fartøy som ikke er underlagt noen form for kontroll ofte har både mangler og feil ved sikkerhetsutstyr og redningsutstyr. I tillegg har det vist seg at vedlikeholdet av fartøyene som ikke er underlagt periodisk kontroll er mangelfullt. Videre har det vist seg at fartøy som ikke har vært gjenstand for førstegangskontroll ofte ikke er bygget i samsvar med gjeldende krav når det gjelder stabilitet og værtett og vanntett integritet. Flere av de alvorligste ulykkene de siste årene har vist seg å være direkte relatert til manglende oppfylling av konstruksjonsmessige krav. Av Sjøfartsdirektoratets ulykkestall går det også frem at fartøy som er underlagt periodisk kontroll har færre totalhavariulykker. Statens havarikommisjon for transport sjøfart har siden opprettelsen i 2008 gjennomført undersøkelse av flere ulykker i fiskeflåten, og flere av rapportene 3 har inneholdt sikkerhetstilrådinger om å utvide kontrollgrensen til også å gjelde fartøy under 10,67 meter største lengde. Sjøfartsdirektoratet velger ved forskriftsforslaget å innføre krav om periodisk kontroll ved godkjent foretak for fartøy med største lengde fra 9 til 15 meter, noe som innebærer at nærmere 1500 flere fartøy blir underlagt periodisk kontroll. Forskriftsforslaget inneholder videre krav om at fartøy mellom 8 og 9 meter skal gjennomgå en førstegangskontroll ved godkjent foretak, og deretter følges opp med årlig egenkontroll. Kontrollene skal sikre at konstruksjonsmessige krav til fartøyene er oppfylt, og totalt blir ca nye fartøy underlagt førstegangskontroll ved forskriftsforslaget. Det har ved utarbeidelse av forskriftsforslaget blitt vurdert å legge opp til en kontrollordning ned til 6 meter, og det har blitt vurdert å legge opp til periodisk kontroll for alle fartøy over denne størrelsen. Ved å sette grensene for førstegangskontroll på 8 meter og periodisk kontroll på 9 meter får man etter Sjøfartsdirektoratets vurdering kontrollert den delen av flåten som har vært mest ulykkesutsatt. Det er også denne delen av flåten som i størst grad har drift hele året og som har best økonomisk grunnlag til å bære kostnadene ved innføring av kontroll. For fartøy mellom 8 og 10,67 meter som er bygget før 1. januar 1992 var det ikke konkrete konstruksjonsmessige krav til bygging av fartøyene, men fartøyene ble ofte bygget på bakgrunn av byggeskikk, erfaring og kunnskap. Av den grunn vil det for mange eldre fartøy ikke være dokumentasjon på bygging og utførelse. Det legges ikke opp til at det for disse fartøyene skal fremlegges detaljert dokumentasjon som viser hvordan fartøyene er bygd opp. Direktoratet finner heller ikke at dette er svært vesentlig på grunnlag av at årsakene til de fleste av de mest alvorlige ulykkene i denne flåtegruppen og som har medført tap av fartøy og menneskeliv ikke er relatert til konstruksjonsmessig svikt. For disse eldste fartøyene legges det derfor opp til en mindre omfattende kontroll av selve fartøyet, men kontrollen vil likevel rette fokus mot en del konstruksjonsmessige forhold, som å sikre drenering 3 Rapport 03/2009 (Bjørnar), Rapport 05/2009 (Marina), Rapport 08/2010 (Lill-Anne) 3

4 av dekk og at oppdriftsgivende volumer er tilfredsstillende sikret mot vanninntrengning, forhold som er helt avgjørende for å ivareta tilfredsstillende stabilitet og flyteevne. Det finnes nå 10 foretak som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for kontroll av fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter største lengde, og flere av disse har underleverandører/kontorer. Totalt vurderes dekningen langs kysten å være tilfredsstillende. Videre vil en utvidelse av kontrollordningen trolig medføre at det vil være mer attraktivt å bli godkjent foretak, slik at dekningen vil styrkes ytterligere. Krav om stabilitetsberegninger Forskriftsforslaget innebærer at det for fartøy over 6 meter største lengde bygget etter 1. januar 1992 og fartøy over 8 meter største lengde bygget før denne datoen skal utarbeides fullstendige stabilitetsberegninger. For fartøy over 6 meter bygget etter 1. januar 1992 er slike stabilitetsberegninger et krav i gjeldende regelverk, mens det for fartøy bygget før denne datoen vil dette bli et nytt krav for fartøy fra 8 til 10,67 meter. Stabilitetsberegningene skal, for fartøy over 8 meter, godkjennes av godkjent foretak samtidig med gjennomføring av førstegangskontroll. For fartøy mellom 6 og 8 meter, som har vært underlagt krav om stabilitetsberegninger siden 1. januar 1992, stilles det ikke krav om at beregningene skal godkjennes av godkjent foretak. Ved eventuelle ombygginger som endrer forutsetningene for godkjennelsen av stabilitetsberegningene må nye beregninger i alle tilfeller utarbeides. Av forlisulykker på fiskefartøy under 10,67 meter, kan svært mange av disse relateres til fartøyets stabilitet. Spesielt viktig vil det være at stabilitetsberegningene gir føreren opplysninger om fartøyets begrensinger i forhold til mengde og plassering av last og bruk i rom og på dekk. Kravet til stabilitetsberegninger skal innfases over tid, og følger innfasingen av kontrollordningen. Brannsikring Det blir innført et krav om at alle fartøy skal ha minst to brannslokningsapparat på 6 kilo, og minst ett av disse skal plasseres utenfor maskinrom. Dette vil gi en bedre sikkerhet mot eventuell brann på fartøyene. Redningsredskaper Forskriftsforslaget inneholder et krav om at alle fartøy mellom 6 og 15 meter skal ha redningsflåte om bord. Dette medfører at den adgangen som i dag er til å benytte lettbåt i fartsområdene fjordfiske og kystfiske faller bort. Vår erfaring er at lettbåten ikke gir like bra sikkerhet som en redningsflåte. Den har i mange tilfeller vist seg ikke å kunne sjøsettes så raskt og effektivt som en flåte. Videre har det vist seg at de krav som stilles til flyteegenskaper og 4

5 kapasitet ikke kan dokumenteres eller kontrolleres slik at mange av de lettbåtene som i dag er i bruk mest trolig ikke tilfredsstiller eksisterende krav. Flåtene skal være utrustet med friflyt arrangement, noe som innebærer at det også for fartøy under 10,67 meter største lengde må monteres en hydrostatisk utløser som slipper flåten når den er kommet ned på en gitt vanndybde. Videre må flåten ha oppdrift slik at den, når hydrostatutløseren slipper flåten fra krybben, flyter opp til overflaten. Denne endringen innebærer en utfasing av redningsflåter av uspesifisert standard som er beregnet for fritidsfartøy i fartsområde kystfiske og fjordfiske, samtidig som fartøy mellom 10,67 og 15 meter største lengde også gis anledning til å benytte ISO-sertifisert flåte dersom besetningen er tre personer eller færre. En innføring av et slikt krav om friflytarrangement på redningsflåtene er i samsvar med sikkerhetstilrådinger fra Statens havarikommisjon 4. Forslaget innebærer også at serviceintervallet på flåter blir utvidet fra 12 til 24 måneder, forutsatt at serviceintervallet fra flåteprodusenten tillater dette. Forslaget medfører enkelte mindre endringer vedrørende pyroteknisk utstyr. Det blir presisert at det pyrotekniske utstyret aksepteres frem til den holdbarhetsdatoen som fabrikanten spesifiserer. Videre kommer det for fartøy som skal operere i fartsområde Fjordfiske et krav om tre fallskjermlys om bord. Radioutstyr Forskriftsforslaget innebærer en innskjerping av kravene til radioutstyr i forhold til dagens krav for fartøy som skal operere i fartsområde større enn kystfiske. Det blir innført et krav om at alle fartøy i fartsområde større enn kystfiske skal ha to uavhengige alarmeringsmuligheter. For VHF skal denne minimum ha mulighet for DSC (Digital Selective Calling) og i tillegg et alternativt alarmeringsutstyr. For fartøy som skal gå i fartsområde bankfiske 1 eller mer blir det innført et krav til reservekraftkilde for drift av radiostasjonen i minst 6 timer. Dersom fartøyet har nødgenerator med kapasitet for 18 timer eller mer er det tilstrekkelig at reservekraftkilden kan drive radiostasjonen i minst 1 time. Sjøfartsdirektoratet legger nå opp til at det vil være fartøyets radioutstyr som skal være begrensende for hvor langt ut fra kysten et fartøy kan gå. Radiodekningsområde og fartsområder er ikke sammenfallende. I noen områder ligger Bankfiske 1 i radiodekningsområde A2, mens i områder som i Nordsjøen ligger store deler av Bankfiske 2 i radiodekningsområde A1. Forslaget innebærer at et fartøy som kun skal operere innenfor radiodekningsområde A1 ikke trenger å ha mellombølgeradiostasjon. Forskriften innebærer således en lettelse på dette området. Det blir med forskriftsforslaget foreslått å innføre et krav til at alle fartøy som har radioutstyr skal ha sikkerhetssertifikat for radio. Videre blir det stilt krav til at operatør av radioutstyret skal ha minimum ROC (Restricted Operator's Certificate) eller GOC (General Operator's Certificate), avhengig av 4 Rapport 05/2009 (Marina) 5

6 radioutrustning. Det vil etter dette ikke være tilstrekkelig med de tidligere radiosertifikatene for operatør. Gebyr Ved å innføre periodisk kontroll for fiskefartøy fra 9 til 10,67 meter med samme ordning som fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter, vil Sjøfartsdirektoratet legge gebyr på disse fartøyene. Det foreslås derfor også en endring av forskrift 2. februar 1996 nr. 115 om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven mv. (Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift) 4 nr. 7, 12 nr. 2.3 og 13 nr. 1.4 slik at fartøy ned til 9 meter største lengde blir omfattet. Konsekvenser For det private Forslaget til ny forskrift for fiskefartøy under 15 meter største lengde medfører en del konsekvenser, spesielt for redere på fiskefartøy mellom 8 og 10,67 meter, men også for redere på mindre fiskefartøy. For fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter medfører forskriftsforslaget små konsekvenser. Da det vil variere avhengig av bl.a. fartøystørrelse og fartsområde hva forslaget innebærer av konsekvenser, behandler vi disse hver for seg for de enkelte nye krav. Innføring av kontrollordning for fartøy under 10,67 meter Det blir i forskriftsforslaget lagt opp til en differensiert kontrollordning, hvor fartøy fra 9 til 10,67 meter største lengde skal underlegges en kontrollordning tilsvarende den ordningen som i dag er for fartøy mellom 10,67 og 15 meter, mens fartøy mellom 8 og 9 meter skal underlegges en førstegangskontroll, og etter dette underlegges en ordning med egenkontroll. Forskriftsforslaget medfører ingen endring hva gjelder konsekvenser for fartøy under 8 meter. Samtidig vil en utvidelse av kontrollordningen gjøre det mer attraktivt å være godkjent foretak, noe som både vil kunne bedre driftsgrunnlaget for dagens godkjente foretak og vil kunne gjøre det mer aktuelt å søke slik godkjennelse for flere foretak. Sjøfartsdirektoratet har vært i kontakt med flere godkjente foretak for å undersøke hva kostnadene ved kontroll vil utgjøre for det enkelte fartøy. Kontrollordning for fartøy mellom 8 og 9 meter Ved å innføre førstegangskontroll for alle fartøy mellom 8 og 9 meter hos godkjente foretak, vil man pålegge redere av disse fartøyene en viss kostnad. Normalt koster en førstegangskontroll hos godkjent foretak, herunder gjennomgang av nødvendig dokumentasjon på fartøyet, ca ,- kroner. I tillegg vil det å innføre en kontrollordning for disse fartøyene kunne medføre at det må gjøres utbedring av fartøyene for å kunne få fartøyinstruks. 6

7 Kontrollordning mellom 9 og 10,67 meter En innføring av periodisk kontroll av fartøyene fra 9 til 10,67 meter medfører at fartøyet, i tillegg til å få gjennomført en førstegangskontroll på lik linje med fartøyene mellom 8 og 9 meter, må inn til kontroll hos godkjent foretak hver 30. måned. En slik periodisk kontroll medfører normalt en pris på mellom 6 000,- og ,-. Krav om stabilitetsberegninger Forskriftsforslaget inneholder krav om at alle fartøy over 8 meter, samt alle fartøy over 6 meter største lengde bygget etter 1. januar 1992 skal få utarbeidet fullstendige stabilitetsberegninger. Sjøfartsdirektoratet har innhentet opplysninger fra flere forskjellige konsulentfirmaer, og kostnaden ved utarbeidelse av slike stabilitetsberegninger varierer alt etter om fartøyet er oppmålt og om det finnes tegninger eller ikke. For fartøy som mangler tegningsunderlag og hvor man må gjennomføre oppmåling, og utarbeide linjetegning i tillegg til å utføre krengeprøve og utarbeide stabilitetsberegninger varierer prisen fra kr ,- til kr ,-, men hovedsaklig ligger prisen på ca pluss reisekostnader. På fartøyene der nødvendig tegningsunderlag foreligger er kostnaden oppgitt til å være mellom ,- og ,- kroner lavere. Fartøy over 6 meter som er bygd eller vesentlig ombygget etter 1. januar 1992 har et krav om at det skal være utarbeidet stabilitetsberegninger på fartøyet, og forskriftsforslaget vil i utgangspunktet således ikke medføre noen ytterligere konsekvenser på dette området. Sjøfartsdirektoratet er likevel klar over at det finnes mange fartøy som er bygget etter denne datoen som ikke har nødvendig stabilitetsdokumentasjon. Vi kan ikke se at det at fartøy ikke har på plass dokumentasjon det har vært krav om siden fartøyet ble bygget skal medføre at man ikke skal opprettholde dette kravet for disse fartøyene. Mellom 8 og 10,67 meter finnes det i henhold til Fiskeridirektoratets database ca fartøyer. Det finnes ingen god oversikt over hvor mange av disse fartøyene som er bygget før 1. januar 1992 og som ikke har krav om stabilitetsberegninger, men Sjøfartsdirektoratet har tidligere anslått at ca 60 % av disse er bygget eller vesentlig ombygget etter denne datoen. Det vil si at kravet om stabilitetsberegninger blir et nytt krav for ca av fartøyene. Sjøfartsdirektoratet er klar over at en del av fartøyene i merkeregisteret ikke vil tilfredsstille kravene uten at det blir foretatt utbedringer på fartøyet, men vi ser dette som et svært viktig tiltak for å redusere tallet på ulykker i flåtegruppen. Som tidligere påpekt, har SHT ved flere av ulykkene på fiskefartøy under 10,67 meter avdekket at fartøyet ikke har fått utarbeidet stabilitetsberegninger. Brannsikring Forskriften skjerper kravene til kontroll av det elektriske anlegget til hvert 5. år for fartøy under 10,67 meter, og i tillegg innføres det krav om at alle fartøy skal ha minst to brannslukkingsapparat, og disse skal videre være på minst 6 kilo. Kostnaden for å få gjennomført kontroll av det elektriske 7

8 anlegget utgjør ca kr ,- og kostnadsforskjellen på å gå fra ett til to brannslokningsapparat på 6 i stedet for 2 kg er kr. 500,-. Redningsredskaper Når forskriftsforslaget krever redningsflåte med friflyt arrangement om bord på alle fartøy mellom 6 og 15 meter betyr dette at alle fartøy som har lettbåt og alle fartøy som har flåte uten friflyt må skaffe slik flåte. En flåte for inntil fire personer og som tilfredsstiller kravene i forskriftsforslaget koster fra kr ,- og oppover i anskaffelse. Flåtene må videre på service med intervall på 24 måneder, og slik service koster fra ca kr ,- avhengig av størrelse, type og lignende. Samtidig vil økningen i serviceintervallet fra 12 til 24 måneder medføre at de fartøyene som per i dag har krav om flåte med årlig service får halvert kostnadene til service. Forslaget innebærer at fartøy mellom 10,67 og 15 meter største lengde kan benytte ISO sertifisert flåte når det er tre eller færre personer om bord, i stedet for SOLAS-flåte, og dette betyr en redusert kostnad ved eventuell fornyelse av redningsmidler Videre blir det for fartøy i fartsområde fjordfiske innført et krav om fallskjermlys, noe som har en estimert kostnad på kr. 500,- Forskriftsforslaget inneholder en endring som åpner for at pyroteknisk utstyr ikke lenger må byttes ut hvert tredje år, men kan benyttes frem til utløpsdatoen, dersom denne er senere enn datoen etter et treårsintervall. Dette vil kunne medføre at rederiene kan ha det pyrotekniske utstyret om bord lenger, noe som vil kunne redusere kostnadene for rederiet. Radioutstyr Forskriftsforslaget inneholder en del krav vedrørende radioutstyr som vil medføre forholdsvis store kostnader for enkelte redere. For fartøy som skal ha fartsområde innenfor radiodekningsområde A1, må det anskaffes utstyr til en kostnad fra kr ,-, mens det for fartøy som skal ha fartsområde innenfor radiodekningsområde A2 vil innebære en kostnad på kr ,-. Sjøfartsdirektoratet vet at det på mange fartøy er aktuelt utstyr om bord allerede, men vi har ikke oversikt over hvor mange fartøy dette gjelder, og hvor mange fartøy som må oppgradere utstyret om bord. De foreslåtte bestemmelsene er harmonisert med internasjonale GMDSS-krav (Global Maritime Distress Safety Systems). Forslaget innebærer at de fartøyene som skal ha sertifikat for Bankfiske II, men opererer innenfor radiodekningsområde A1 ikke behøver MF-radiostasjon om bord, slik dagens bestemmelser tilsier. Forskriften stiller videre krav til at operatør av radioutstyret må ha enten ROC (Restricted Operator`s Certificate) eller GOC (General Operator`s Certificate). Et ROC kurs har i dag en pris på ca. kr ,- mens et GOC kurs koster ca ,- til ,-. Trolig er det mange av dagens fartøyeiere/radiooperatører som har slikt sertifikat, men vi har ikke opplysning om hvor mange dette gjelder. 8

9 Det blir i forskriftsforslaget stilt krav om at alle fartøy, uavhengig av fartsområde skal ha sikkerhetssertifikat for radio. Ettersom dette tidligere bare har vært et krav på fartøy som har fartøyinstruks med fartsområde større enn kystfiske, vil dette bli et nytt krav for alle fartøy mellom 8 og 10,67 meter største lengde, samt fartøy mellom 10,67 og 15 meter største lengde med fartsområde kystfiske og fjordfiske. For å få slikt sertifikat må man gjennom en besiktelse hos radioforetak hvert tredje år, og kostnaden for slik besiktelse er ca kr ,- for radiodekningsområde A1 og ca kr ,- for radiodekningsområde A2. Gebyr I forbindelse med at fartøyer som gjennom forskriftsforslaget blir underlagt krav om årsgebyr, vil det for fartøy med største lengde mellom 9 og 10,67 meter komme en gebyrkostnad i henhold til forskrift 21. desember 2009 nr om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff) 5. For fartøy fra 10 meter og oppover utgjør dette i dag kr ,- per år, mens det for fartøy under 10 meter utgjør kr ,- per år. For det offentlige Sjøfartsdirektoratet kan ikke se at de foreslåtte forskriftsendringene innebærer særlige konsekvenser for det offentlige. Forskriften er lagt opp slik at kontrollen av fartøyene skal skje av private foretak, slik at kontrollen ikke vil medføre økt belastning for det offentlige. Vi ser likevel at forskriftsforslaget vil medføre et behov for større oppfølging av de godkjente foretakene, gjennom besvarelser av spørsmål og andre henvendelser i forbindelse med at det blir innført krav om kontroll av fartøy under 10,67 meter. Videre vil det bli et økt behov for revisjoner av de godkjente foretakene fra Sjøfartsdirektoratets side i tilfelle den foreslåtte forskriften medfører en økning av antallet godkjente foretak. Dette er kostnader som vil bli dekket inn ved at fartøyer som blir underlagt kontroll blir ilagt årsgebyr. Kommentarer til forskriftsforslaget bes sendt til Sjøfartsdirektoratet, pb. 2222, 5509 Haugesund, eller på e-post innen 15. juni Vi ber spesielt om kommentarer vedrørende innføring av kontrollordning for fartøy ned til henholdsvis 8 og 9 meter, samt vedrørende innføring av nye radiokrav. Ved spørsmål kan fiskefartøyavdelingen ved Yngve Folven Bergesen eller Arild Lie kontaktes på telefonnummer Med hilsen Olav Akselsen sjøfartsdirektør Nora Olsen-Sund avdelingsdirektør 9

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Nytt regelverk for fiske under 15 meter fra 1. januar 2014 Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Sjøfartsdirektoratet fastsatte den 22. november 2013 et nytt regelverk for fiske under 15 meter største

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap Vår dato Vår referanse og arkivkode 03.09.2010 201021803-1/ Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Yngve Folven Bergesen 52 74 53 55 Se liste over høringsinstanser Høring Forslag til forskrift

Detaljer

Dato: 22.11.2013. Saksnr.: Opphever: Referanse til: Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde.

Dato: 22.11.2013. Saksnr.: Opphever: Referanse til: Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde. Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 11-2013 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Nytt regelverk for fiske under 15 meter fra 1. januar 2014 Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Sjøfartsdirektoratet fastsatte den 22. november 2013 et nytt regelverk for fiske under 15 meter største

Detaljer

Hva betyr nytt regelverk for meg? Arild Lie Sjøfartsdirektoratet underavdeling fiskefartøy

Hva betyr nytt regelverk for meg? Arild Lie Sjøfartsdirektoratet underavdeling fiskefartøy Hva betyr nytt regelverk for meg? Arild Lie Sjøfartsdirektoratet underavdeling fiskefartøy Kontrollgrenser for fiskefartøy Nedre kontrollgrense for fiskefartøy 8 meter 10,67 meter fra 1968 til 2014 Kontrollpliktige

Detaljer

Høring -forslag til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip, fiskefartøy, mv.

Høring -forslag til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip, fiskefartøy, mv. Vår dato Vår referanse og arkivkode 20.09.2016 2014/45878 6 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -forslag til forskrift om

Detaljer

Høringsinstanser iht liste

Høringsinstanser iht liste Vår dato Vår referanse og arkivkode 26.03.2012 201206009-1/ Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Høringsinstanser iht liste Høring Atkomstmidler for los Forslag til

Detaljer

Årsmøte Sør-Norges Trålerlag

Årsmøte Sør-Norges Trålerlag Årsmøte Sør-Norges Trålerlag Lars S Alvestad Underdirektør Sjøfartsdirektoratet Leder av Fiskefartøyavdelingen Tema Kampanje med uanmeldte tilsyn i 2009 Tiltak Bemanning Skipssikkerhetslova 7 Regelregime

Detaljer

1 I - KS-0108-5B Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy (med største lengde fra 6 10,67 m) (versjon 22.02.2016)

1 I - KS-0108-5B Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy (med største lengde fra 6 10,67 m) (versjon 22.02.2016) Innholdsfortegnelse 1 I - KS-0108-5B Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy (med største lengde fra 6 10,67 m) (versjon 22.02.2016) 1.1 Prioritert besiktelse 1.1.1 Dokumentkontroll 1.1.2 Radio 1.1.3 Stabilitet

Detaljer

Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar. Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet

Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar. Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet Ny forskrift fra 1. januar 2015 Nye skip inngått kontrakt 1. januar

Detaljer

NORDLYS LHCW rapport om undersøkelse av sjøulykke - brann om bord under innseiling til Ålesund 15. september 2011

NORDLYS LHCW rapport om undersøkelse av sjøulykke - brann om bord under innseiling til Ålesund 15. september 2011 Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 27.11.2015 2011/26414-38 Lars Inge Særsten Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 57/021202 52 74 52 27 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET Postboks 8090 Dep 0032

Detaljer

Sikkerhetsstyringssystem på Fiskefartøy Hvorfor og hva? Yngve Folven Bergesen - underdirektør

Sikkerhetsstyringssystem på Fiskefartøy Hvorfor og hva? Yngve Folven Bergesen - underdirektør Sikkerhetsstyringssystem på Fiskefartøy Hvorfor og hva? Yngve Folven Bergesen - underdirektør 27.02.2012 Agenda Bakgrunn Skipssikkerhetslov Uanmeldte tilsyn Hva er et sikkerhetsstyringssystem Prosessen

Detaljer

Høring - forslag til forskriftsendringer om slep

Høring - forslag til forskriftsendringer om slep Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.07.2015 2014/23072-42 John Kristian Spångberg Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 32-07/03 52 74 52 43 Høringsinstanser i henhold til liste Høring - forslag

Detaljer

Direktoratets kommentar nstans 1 DSB Uteglemt "gjelder" - redigeringsfeil (1.) Innspillet er tatt til følge. Ordlyden er endret.

Direktoratets kommentar nstans 1 DSB Uteglemt gjelder - redigeringsfeil (1.) Innspillet er tatt til følge. Ordlyden er endret. 1 DSB Uteglemt "gjelder" - redigeringsfeil (1.) Innspillet er tatt til følge. Ordlyden er endret. 2 Justisdeparte mentet (22) 1) Opplistingen av klasseselskapene tas ut. 2) Metodisk kan ikke en definisjonsbestemmelse

Detaljer

Sikkerhetsstandarden i den norske sjarkflåten, Loa < 35 fot

Sikkerhetsstandarden i den norske sjarkflåten, Loa < 35 fot Sikkerhetsstandarden i den norske sjarkflåten, Loa < 35 fot Resultater fra Sjøfartsdirektoratets kartlegging 2005 En presentasjon av resultater framlagt av senioringeniør Bjørn Pettersen, Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Side 1 Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Om kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter største lengde. 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Forskrift om redningsredskaper på skip

Forskrift om redningsredskaper på skip Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet XXXX med hjemmel i lov 6. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 6, 9,, 9, 20, 55, 56, 59 og 60, jf. delegeringsvedtak 6. februar 2007 nr.

Detaljer

KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m

KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m Uanmeldt inspeksjon utføres for å forhindre at fartøy som klart utgjør en fare for liv og helse, miljø og materielle verdier

Detaljer

Retningslinjer for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde

Retningslinjer for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde Retningslinjer for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde 1. Innledning 1.1 Sjøfartsdirektoratet (Sdir) fastsatte den 3. oktober 2000 ny forskrift

Detaljer

Høringsfristen er 28. september 2012. Høringsuttalelser sendes som e-post i word-format til postmottak@sjofartsdir.no innen høringsfristen.

Høringsfristen er 28. september 2012. Høringsuttalelser sendes som e-post i word-format til postmottak@sjofartsdir.no innen høringsfristen. Vår dato Vår referanse og arkivkode 06.07.2012 201217223-1/342/186 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Unn Caroline Lem 52 74 53 58 I henhold til høringsliste Høring: Forslag til endringer

Detaljer

Høring - Forslag til ny forskrift om Iovbruddsgebyr og tvangsmulkt i hht havressursloven

Høring - Forslag til ny forskrift om Iovbruddsgebyr og tvangsmulkt i hht havressursloven 11.04.2011 Deres referanse 201100331-1 Vår referanse og arkivkode 201102513-2/008 Vår saksbehandler / Direkte telefon Karin Margrethe Vedø 52 74 51 87 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 dep

Detaljer

FOR 2009-11-24 nr 1400: Forskrift om drift av passasjerfartøy som fører 12 passasjerer eller færre

FOR 2009-11-24 nr 1400: Forskrift om drift av passasjerfartøy som fører 12 passasjerer eller færre FOR 2009-11-24 nr 1400: Forskrift om drift av passasjerfartøy som fører 12 passasjerer eller færre DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: FOR-2009-11-24-1400 NHD (Nærings- og handelsdepartementet) Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Kommentarer som knytter seg til enkelte kapittel eller flere deler i forslaget.

Kommentarer som knytter seg til enkelte kapittel eller flere deler i forslaget. Kommentarer som knytter seg til enkelte kapittel eller flere deler i forslaget. Elektro - kontroll DSB (24) Foreslår ny paragraf: NY Se kommentar i høringsbrevet. Kontroll av del elektriske anlegget ved

Detaljer

Erfaringer ved inspeksjon fiskefartøy

Erfaringer ved inspeksjon fiskefartøy Sikker Fisker 29 - Erfaringer ved inspeksjon fiskefartøy Karstein Skogheim senioringeniør Svolvær regionskontor Foto K.Skogheim Hjemmel for å foreta uanmeldt inspeksjon Skipssikkerhetsloven Kapittel 10,

Detaljer

Høringsfristen er 1. desember 2015.

Høringsfristen er 1. desember 2015. Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 01.10.2015 2015/32332-3 Nina Hanssen Åse Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 33-16 52 74 52 51 Høringsinstanser i henhold til liste Høring- Forslag om oppheving

Detaljer

Ny 13 første ledd bokstav c, d, e og f viderefører dagens bokstav e, f, g og h. Ordlyden i endringens bokstav d og e er oppdatert.

Ny 13 første ledd bokstav c, d, e og f viderefører dagens bokstav e, f, g og h. Ordlyden i endringens bokstav d og e er oppdatert. Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 04-2012 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

HVORDAN BLE FORSIKRINGSÅRET 2015 FOR TROMSTRYGD? Forsikringsåret 2015 vil går over i historien som ett av de verste i Tromstrygds historie.

HVORDAN BLE FORSIKRINGSÅRET 2015 FOR TROMSTRYGD? Forsikringsåret 2015 vil går over i historien som ett av de verste i Tromstrygds historie. MEDLEMSINFORMASJON NR. 1 2016 HVORDAN BLE FORSIKRINGSÅRET 2015 FOR TROMSTRYGD? Forsikringsåret 2015 vil går over i historien som ett av de verste i Tromstrygds historie. For hver krone som ble innbetalt

Detaljer

KS B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 6 10,67m

KS B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 6 10,67m KS-0108-5B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 6 10,67m Uanmeldt inspeksjon utføres for å forhindre at fartøy som klart utgjør en fare for liv og helse, miljø og materielle verdier

Detaljer

KUNDEINFORMASJON Mars 2014

KUNDEINFORMASJON Mars 2014 KUNDEINFORMASJON Mars 2014 Dato Fiskerikunder med fartøy under 15 meter. Vår ref.: Olav Øksenvåg Argon Elektro AS Postboks 4264, 7447 Trondheim Besøksadresse: Ingvald Ystgaards vei 15a, 2 etg., 7047 Trondheim

Detaljer

Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip»

Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip» Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip» Jack-Arild Andersen Sjefingeniør, underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB). I foredraget vil jeg komme inn på følgende tema:

Detaljer

NOU 1986:10. side 1 av 5

NOU 1986:10. side 1 av 5 Dokumenttype NOU 1986:10 Dokumentdato Tittel Sikkerhet i fiskeflåten Utvalgsleder Hansen Arnold Utgiver Departementet for handel og skipsfart Oppnevnt 1984-05-18 Sider 108 Sammenlignet med andre yrker

Detaljer

Sikkerhetsstyringssystem på Fiskefartøy

Sikkerhetsstyringssystem på Fiskefartøy Sikkerhetsstyringssystem på Fiskefartøy Foredrag hos Møretrygd Ulsteinvik 05.11.2009 Yngve Folven Bergesen Juridsk Rådgjevar Sjøfartsdirektoratet Litt om meg sjølv og underavdeling Jurist på underavdeling

Detaljer

Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last på norske skip og lektere gjennomføring av endringer i IMSBC-koden

Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last på norske skip og lektere gjennomføring av endringer i IMSBC-koden Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.10.2014 2014/55809-1 Arild Viddal Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 32 52 74 51 43 Høringsliste Høring forslag om endring av forskrift om frakt av last

Detaljer

Risikobasert tilsyn Fremtidens verktøy. Yngve Folven Bergesen Underdirektør - Fiskefartøy

Risikobasert tilsyn Fremtidens verktøy. Yngve Folven Bergesen Underdirektør - Fiskefartøy Risikobasert tilsyn Fremtidens verktøy Yngve Folven Bergesen Underdirektør - Fiskefartøy Risikobasert tilsyn Fremtidens verktøy Bakgrunn Hvorfor snakker vi om Risikobasert tilsyn Mål Hva er målet med Risikobasert

Detaljer

Ny forskrift for mindre lasteskip

Ny forskrift for mindre lasteskip Ny forskrift for mindre lasteskip Kim Are Paulsen 03.05.2013 1 Om presentasjonen Generelt om Sjøfartsdirektoratet Dagens «regelverksregime» Hovedtrekkene i den nye forskriften Spørsmål 03.05.2013 2 Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

KS-0108-2B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 15 m og derover

KS-0108-2B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 15 m og derover KS-0108-2B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 15 m og derover Uanmeldt inspeksjon utføres for å forhindre at fartøy som klart utgjør en fare for liv og helse, miljø og materielle

Detaljer

Nye kvalifikasjonskrav for fører av mindre lasteskip

Nye kvalifikasjonskrav for fører av mindre lasteskip Nye kvalifikasjonskrav for fører av mindre lasteskip Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, underavdeling Sjøfolk Forslag til endring i Kvalifikasjonsforskriften Forslag til ending i forskrift av 22. desember

Detaljer

GODKJENT KONTROLLFORETAK

GODKJENT KONTROLLFORETAK GODKJENT KONTROLLFORETAK SERTIFISERT ISO 9001:2008 AV SJØFARTSDIREKTORATET GODKJENNIING FOR FISKEFARTØY 6 15 METER OG LASTEFARTØY 8 15 METER Forskriften gjelder for: NY BYGGEFORSKRIFT FOR LASTEFARTØY IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Anmeldelse av nybygg - Passasjer, last og fiskefartøy

Anmeldelse av nybygg - Passasjer, last og fiskefartøy Anmeldelse av nybygg - Passasjer, last og fiskefartøy Ved bygging i Norge påhviler meldeplikten byggeverkstedet, ved bygging i utlandet rederiet, jfr. skipssikkerhetsloven 5 Førstegangsgebyr er regulert

Detaljer

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER) Høringsnotat Lovavdelingen Juli 2013 Snr. 13/5137 HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

Detaljer

Dato: 17.12.2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til:

Dato: 17.12.2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer. Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.:

Detaljer

Samtidig ber vi om innspill til direktoratets norske oversettelse av IMOs resolusjon MSC.337(91) om vern mot støy (heretter Støykoden).

Samtidig ber vi om innspill til direktoratets norske oversettelse av IMOs resolusjon MSC.337(91) om vern mot støy (heretter Støykoden). Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 14.03.2014 2013/44176-2 Lem/Grieg Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 32-99/03 52 74 53 58/51 88 I henhold til høringsliste Høring - forslag til endringer

Detaljer

Reglement. Teori MMSI. Sist endret: 28-12-2014

Reglement. Teori MMSI. Sist endret: 28-12-2014 Sist endret: 28-12-2014 Reglement Teori MMSI Alle norske skipsradiostasjoner skal ha konsesjon som utstedes av Telenor Networks, maritim radio, lisensavdelingen. Konsesjonsdokumentet eller gjenpart av

Detaljer

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg Hovedkontoret Se mottakerliste Deres ref: Vår ref: 2012/3326-1 Arkiv nr: Saksbehandler: Gry Karlsen Lunde Kristine Runde Sveinung Hustoft Dato: 12.7.2012 Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring

Detaljer

Nytt fra Sjøfartsdirektoratet FosFor

Nytt fra Sjøfartsdirektoratet FosFor Nytt fra Sjøfartsdirektoratet FosFor 05.12.17 Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, underavdeling Sjøfolk. Forslag til endring i Kvalifikasjonsforskriften Forslag til ending i forskrift av 22. desember 2011

Detaljer

Høring vedrørende utkast til endring av forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt

Høring vedrørende utkast til endring av forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt Høring vedrørende utkast til endring av forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt Sjøfartsdirektoratet sender med dette utkast til endring av forskrift

Detaljer

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning,

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning) Det norske storting ratifiserte

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Underdirektør Else Heldre

Sjøfartsdirektoratet. Underdirektør Else Heldre Sjøfartsdirektoratet Underdirektør Else Heldre 19.03.2012 Kort historikk 1903: Sjøfartskontoret etablert. Samme år kom Sjødyktighetsloven. Første sjøfartsdirektør var Magnus Andersen. 1946: Sjøfartskontoret,

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Unni Augland Eik - 22073026 2006/056705-040 22.05.2008

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS

Sjøfartsdirektoratet. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS Sjøfartsdirektoratet Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS Kort historikk 1903 Etablert som Sjøfartskontoret. Tidligere samme år kom Sjødyktighetsloven. Første sjøfartsdirektør var Magnus

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - INSTRUKS OM ADMINISTRERENDE REDERE.

HØRINGSUTTALELSE - INSTRUKS OM ADMINISTRERENDE REDERE. Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Kristin Skurtveit Postboks 8090 Dep Telefon: 91308763 Seksjon: Fartøy- og deltakerseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/16970 Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Hvem kan delta i fiskeriene? Oppstartsseminar fiskeri og havbruk

Hvem kan delta i fiskeriene? Oppstartsseminar fiskeri og havbruk Hvem kan delta i fiskeriene? Oppstartsseminar fiskeri og havbruk 27.09.2017 Senad Saric 1 Hva er ervervsmessig fiske og fangst? Høsting av viltlevende marine ressurser når vedkommende yrkesutøver har dette

Detaljer

Kapittel 1 Generelle bestemmelser. 1 Virkeområde Denne forskriften norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde.

Kapittel 1 Generelle bestemmelser. 1 Virkeområde Denne forskriften norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde. Forskrift om konstruksjon, utstyr og drift av fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet 6, 9, 11,

Detaljer

MEDLEMS- INFORMASJON NR

MEDLEMS- INFORMASJON NR MEDLEMS- INFORMASJON NR. 1 2017 Båter over 15 meter/under 500 BT Tromsø, 27.01.17 NY FORSKRIFT FOR FISKEBÅTER UNDER 500 BRUTTOTONN. Da er den nye forskriften for fiskefartøy under 500 BT fastsatt og gjelder

Detaljer

Fokusområde 2016: Hviletid og bemanning

Fokusområde 2016: Hviletid og bemanning Fokusområde 2016: Hviletid og bemanning Vegar Berntsen Disposisjon Denne presentasjonen er delt i to hoveddeler Jeg vil fortelle litt overordnet om resultater fra årets fokusområde. - Resultatet fra spørreundersøkelse

Detaljer

Om statistikken - Merkeregisteret

Om statistikken - Merkeregisteret Side 1 av 5 Om statistikken - Merkeregisteret Publisert: 24.06.08 Sist oppdatert: 26.02.09 Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret).

Detaljer

Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon

Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon Trine Thorvaldsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Sjøsikkerhetskonferansen 2012 Tema for dagens presentasjon Bakgrunn/mål/metode Rekruttering og omfang Lover og

Detaljer

Dato: 01.07.14. Saksnr.: 2013/30931. Opphever: Referanse til:

Dato: 01.07.14. Saksnr.: 2013/30931. Opphever: Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 12-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem Elisabeth Vaagen, Rune Magne Nilsen Lasteskip Fokusområde 2017 sikkerhetsstyring Årlige vurderinger av ulykkesrisikoen på alle

Detaljer

Svar på høring - Deltakerforskriften region Midt

Svar på høring - Deltakerforskriften region Midt Fiskeridirektoratet Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Midt Postboks 185 Sentrum Saksbehandler: Silje Støvreide Telefon: 5804 BERGEN Vår referanse: 17/14628 Deres 17/12338 referanse: Dato: 20.11.2017

Detaljer

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director Norwegian Maritime Authority Lasse Karlsen technical director Kraner, laste- og losseinnretninger mv. Forskrifter Virkeområde Sakkyndige ordning Sakkyndig A1, A og B1 og B Planlagte endringer Sakkyndig

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Karmøy kommune

Oversending av revisjonsrapport, Karmøy kommune Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK Vår dato: 30.12.2015 Vår ref.: 201102924-5 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport, Karmøy kommune Vi

Detaljer

Dato: 16.12. 2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til:

Dato: 16.12. 2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer. Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-86-2008 (J-41-2005 UTGÅR) Bergen, 23.4.2008 HØ/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

Fiskerulykker for 12.5-årsperioden Januar 1997 Juni 2009

Fiskerulykker for 12.5-årsperioden Januar 1997 Juni 2009 Fiskerulykker for.-årsperioden Januar 7 Juni Presentasjon for Tromsø Maritime Skole, Avd. Sikkerhetsopplæring for fiskere. Utarbeidet av Halvard Aasjord, SINTEF Fiskeri og havbruk Fiskerulykker/yrkesdød

Detaljer

Revisjonsrapport. Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B. T-1 Rune Schwebs. Offentlig Unntatt offentlighet

Revisjonsrapport. Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B. T-1 Rune Schwebs. Offentlig Unntatt offentlighet Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B Aktivitetsnummer 001057012 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Uttalelse til høring - endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.

Uttalelse til høring - endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder. Luftfartstilsynet Deres ref. Vår ref. Dato 17/00162 27.10.2017 Uttalelse til høring - endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder. Ansvarlig myndighet: Luftfartstilsynet

Detaljer

Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11

Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11 Vi viser til Deres anmodning om å gi innspill til Fiskeri og Kystdepartementets brev

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I ERVERVSTILLATELSESFORSKRIFTEN M.V. - DELTAKELSE I HØSTING AV TANG OG TARE.

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I ERVERVSTILLATELSESFORSKRIFTEN M.V. - DELTAKELSE I HØSTING AV TANG OG TARE. Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Kristin Skurtveit Postboks 8090 Dep Telefon: 91308763 Seksjon: Fartøy- og deltakerseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/13914 Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Adm.enhet: Reguleringsseksjonen

Nærings- og fiskeridepartementet Adm.enhet: Reguleringsseksjonen Nærings- og fiskeridepartementet Adm.enhet: Reguleringsseksjonen Postboks 8090 Dep Saksbehandler: Kjetil Gramstad Telefon: 94142455 0032 OSLO Vår referanse: 15/18312 Deres referanse: Dato: 28.04.2017 Att:

Detaljer

Høringsbrev - Endring av bestemmelser i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften)

Høringsbrev - Endring av bestemmelser i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) Se vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 201000793- /BBE 13.04.2011 Høringsbrev - Endring av bestemmelser i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) I dette høringsnotatet foreslår

Detaljer

Statens vegvesen. Implementering av direktiv 2007/38/EF - ettermontering av speil på tunge kjøretøy - høring

Statens vegvesen. Implementering av direktiv 2007/38/EF - ettermontering av speil på tunge kjøretøy - høring Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Asbjørn Hagerupsen - 22073743 2007/139145-002 22.02.2008 Implementering

Detaljer

Brann i hurtigruteskipet Nordlys Ålesund 15.9.2011. Foto: Aftenposten

Brann i hurtigruteskipet Nordlys Ålesund 15.9.2011. Foto: Aftenposten Brann i hurtigruteskipet Nordlys Ålesund 15.9.2011 Foto: Aftenposten Situasjonen ved kai dagen etter Foto: TV2 Nordlys Presentasjonen vil ta for seg hvordan en relativt liten hendelse kunne medføre en

Detaljer

Forskrift dd.mm.åå om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger

Forskrift dd.mm.åå om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger Forskrift dd.mm.åå om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd.mm.åå med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

EKSTRAUTSTYR OG FREMTIDIG KONFIGURASJON VED UTSTEDELSE AV ANLEGGSSERTIFIKAT

EKSTRAUTSTYR OG FREMTIDIG KONFIGURASJON VED UTSTEDELSE AV ANLEGGSSERTIFIKAT Til akkrediterte organ Saksbehandler: Øyvind Olsen Iht. mottakerliste Telefon: 48263374 Seksjon: Tilsynsseksjonen Vår referanse: 15/8381 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2015 Deres dato: Att: EKSTRAUTSTYR

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av tre forskrifter etter deltakerloven. Endring av delegert myndighet etter deltakerloven. Kongelig resolusjon

Detaljer

MELDINGER FRA FISKERIDIREKTØREN.

MELDINGER FRA FISKERIDIREKTØREN. Fiskeridirektøren Bergen, den 18.3.1966. MELDINGER FRA FISKERIDIREKTØREN. Midlertidiga torskrifter for fartøyer som driver fiske med kraftblokk og ringnot (dekksnurpenot) fastsatt av SjØfartsdirektoratet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14. Strukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter; Høringsuttalelse.

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14. Strukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter; Høringsuttalelse. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 24.06.2014 121/14 Strukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter; Høringsuttalelse. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Nye krav til sikkerhetsstyring på mindre fartøy

Nye krav til sikkerhetsstyring på mindre fartøy Nye krav til sikkerhetsstyring på mindre fartøy Torben Vik, seniorrådgiver Bakgrunnen for forslaget Skipsikkerhetsloven 7 Ulykker og anbefalinger fra SHT Erfaringer fra andre fartøygrupper Ønske om å utfylle

Detaljer

Statens vegvesen. Informasjon om høring - etablering av hjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til hallkontroll

Statens vegvesen. Informasjon om høring - etablering av hjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til hallkontroll Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Kurt Ottesen - 22073334 2010/136164-021 24.04.2013 Informasjon

Detaljer

HMS i fiskeflåten -utfordringer, mål og tiltak

HMS i fiskeflåten -utfordringer, mål og tiltak HMS i fiskeflåten -utfordringer, mål og tiltak Innlegg på seminaret HMS i landbruket. 06.03.2009 Torleif Paasche Fagsjef i Norges Fiskarlag Båten som arbeidsplass Bevegelig arbeidsplattform Alle typer

Detaljer

Kampanjesjekklisten 2018

Kampanjesjekklisten 2018 Kampanjesjekklisten 2018 Årets kampanjesjekkliste er spisset inn mot operasjonelle forhold om bord på fartøyet. Det har vist seg at denne delen av sikkerhetsstyringssystemene er mangelfulle, og Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO W Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO Vår ref.:1506244-2 - 414.2 Vår dato: 29.2.2016 Deres ref.: 15/4361 Deres dato: 30.11.2015 Saksbehandler: Kristina Mari Rognmo Svar på høring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 161

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 161 Avsnitt 1: Lover m.m............................................. 21 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (utdrag) 22. mai 1902 nr. 10..... 22 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Detaljer

MEDLEMS- INFORMASJON NR TROMSTRYGD

MEDLEMS- INFORMASJON NR TROMSTRYGD MEDLEMS- INFORMASJON NR. 2 2016 TROMSTRYGD HVORDAN HAR FORSIKRINGSÅRET 2016 STARTET? I vår forrige medlemsinformasjon konkluderte vi med at forsikringsåret 2015 ble ett av de verste i Tromstrygd s historie.

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT OM LANDINGS- OG SLUTTSEDDEL (LANDINGSFORSKRIFTEN)

FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT OM LANDINGS- OG SLUTTSEDDEL (LANDINGSFORSKRIFTEN) Seksjon: Kontrollseksjonen FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT OM LANDINGS- OG SLUTTSEDDEL (LANDINGSFORSKRIFTEN) Fiskeridirektoratet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 6. mai 2014

Detaljer

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2419-6 17/00144 29.08.2017 Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og

Detaljer

1 Virkeområde Denne forskriften gjelder norske fiske- og fangstfartøy opp til største lengde 15 meter.

1 Virkeområde Denne forskriften gjelder norske fiske- og fangstfartøy opp til største lengde 15 meter. Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet 6, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 41, 43 og 47, jf.

Detaljer

ISAF Approved Offshore Personal Survival Course. NSF s sikkerhetskurs for havseilere

ISAF Approved Offshore Personal Survival Course. NSF s sikkerhetskurs for havseilere ISAF Approved Offshore Personal Survival Course NSF s sikkerhetskurs for havseilere Bilde fra Seilmagsinet Norges Seilforbund, Ullevål stadion, 0840 Oslo Tlf 21 02 29 00, Fax 21 02 97 15 www.seiling.no

Detaljer

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Hva skjer? Servicefartøyene blir større og større.. men ikke nødvendigvis

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte.

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2002 16/1435-29.09.2016 Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev

Detaljer

1 Virkeområde Denne forskriften gjelder norske fiske- og fangstfartøy opp til største lengde 15 meter.

1 Virkeområde Denne forskriften gjelder norske fiske- og fangstfartøy opp til største lengde 15 meter. Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet 6, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 41, 43 og 47, jf.

Detaljer

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv.

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/77-5 03.02.14 Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Nærings- og fiskeridepartementet sender med

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

Hvem skal varsles ved uhell? Lars Inge Særsten

Hvem skal varsles ved uhell? Lars Inge Særsten Hvem skal varsles ved uhell? Lars Inge Særsten Når en har en ulykke Få oversikt over situasjonen Er det noen som trenger førstehjelp, lege,... Er fartøyet sikret eller må det sikres Er det utslipp eller

Detaljer