Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle"

Transkript

1 Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran 7 Verran kommune/ demografi 8 Frafall fra videregående 9 Metode 1 Bakgrunn for prosjektet Ansatte befinner seg ofte i situasjoner hvor det er vanskelig å få gitt den hjelpen som man ønsker. Ikke nødvendigvis fordi det er mangel på handlingsrom innenfor systemet, men utfordringene ligger i å komme i posisjon til å få gitt nødvendig hjelp til rett tid, som for eksempel til ungdommer som har avsluttet skolegang, eller som ikke har søkt videregående skole, og er helt uten tiltak. Per i dag er dette ungdommer som sannsynligvis har rett på ytelser, men når kontakten uteblir får man ikke gitt nødvendig bistand. Hva som gjør at noen av disse ungdommene ikke tar kontakt med NAV, kan blant annet være at tidligere møter med det offentlige har vært negative, og ikke spesielt virkningsfulle. Eller at foreldrenes møte/r har vært negative. Det kan også finnes generelle følelser/ holdninger blant ungdommene som fører til at de ikke vil ta/ ha kontakt med hjelpeapparatet fordi man er redd for å bli stigmatisert. De har et ønske om å klare seg selv. Ungdomsgruppen opptrer altså av ulike årsaker ikke som arbeidssøkere, fordi de sannsynligvis har gitt opp å få arbeid, og gitt opp et skole/ utdanningsløp. Dersom samfunnet ikke på en bedre måte enn tidligere evner å bidra til at disse fortsetter et utdanningsløp eller kommer inn i arbeidslivet, vil disse utgjøre et betydelig potensial for at de blir brukere av offentlige ordninger. Mange av ungdommene bor hjemme og lever på foreldrene. Erfaringsmessig vet vi at disse før eller siden tar kontakt med NAV, men ikke så tidlig som vi ønsker. I verste fall uteblir kontakten totalt. Ut i fra tanken om tidlig intervensjon og viktighet av primærforebygging, tror vi at det er avgjørende at vi kommer i kontakt med ungdomsgruppen så tidlig som mulig. Manglende aktivitet fører fort ungdommen inn i dårlige rutiner, døgnrytme, manglende sosiale aktiviteter osv. Gjennom teorien er man kjent med hvilke mekanismer som passiviserer et menneske. Mennesker som har opplevd tap, eller utsatt for krenkninger av selvrespekten (for eksempel ikke gjennomført skolegang, eller arbeidsledighet), kan reagere på ulike måter og ofte med tilbaketrekning, motstand og informasjonsvegring. Dette er faktorer som gjør det vanskelig å hjelpe. 1

2 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? Vi ønsker derfor å rekruttere en prosjektmedarbeider som skal jobbe aktivt inn i ungdomsmiljøet, og som skal bidra til å rekruttere disse ungdommene inn til hjelpeapparatet/ prosjektet. Gjennom å opptre på ungdommens naturlige arenaer, kan man få gitt nødvendig grunninformasjon ifht de ulike mulighetene for den enkelte. Motivere og sette ungdommen i stand til å ta i mot hjelp ifht skole/tiltak/arbeid. Prosjektmedarbeider skal blant annet arbeide med følgende områder: Skjult arbeidsledighet i kommunen(ungdommer) Ungdom i målgruppen med og uten kontakt med hjelpeapparatet Primærforebyggende arbeid Redusere frafall i videregående skole Flere gjennom skoleløp (ved blant annet å bruke de ulike ordninger som ikke omfatter et ordinært skoleløp) Videre samarbeid på system- og individnivå med ungdomsskolene i kommunen, videregående skole, privat næringsliv, Jekta(kommunal arbeidsmarkedsbedrift), oppfølgingstjenesten og fylkeskommunen. Det finnes en rekke muligheter innenfor utdanningssystemet hvor den enkelte ikke trenger å følge det ordinære skoleløpet. Det er ønskelig at de som faller utenfor/ eller som står i fare for å falle utenfor, skal nyttiggjøre seg disse mulighetene. Videre er samhandlingen mellom ungdomsskole, NAV, Oppfølgingstjenesten og Videregående skoler avgjørende for å komme tidlig inn i saker, og få til gode opplegg allerede fra ungdomsskole, i de saker det er påkrevd. 3 Mål Gjennom prosjektet ønsker vi å gjennomføre tiltak som kan forebygge og avhjelpe sosiale problemer. Ved tett samarbeid med skolesystemet og det lokale næringslivet kan man legge til rette for endringer som kan bedre levekår for utsatte grupper. Ved aktiv innsats kan man bryte negative sosiale mønstre. Samtidig med at en arbeider målbevist for å øke motivasjonen, som er en forutsetning for læring. Det er viktig å få til smidige løsninger for dem som går inn og ut av utdanningssystemet og ikke følger normert progresjon. Men likså viktig er løsningene for de som selv mener at utdanning er et tilbakelagt tema. Man må finne tilbud som ivaretar alle, både de tradisjonelt teoristerke, de som har en mer praktisk rettet interesse. Ungdommene må vekkes for å ikke havne i en livssituasjon som gir færre muligheter senere i livet. 4 Klientifisering Å gjennomføre et prosjekt hvor man bevisst forsøker å rekruttere brukere inn i NAV - systemet, kan ses på som en farefull vei å gå. Vår erfaringer er allikevel at disse menneskene før eller siden har behov for en inntektssikring gjennom NAV. Hvis denne kontakten kommer etter for lang tid, vil veien mot arbeid bli mye lengre, og vanskeligere. Ved å sette ungdommene i stand til å ta opp skolegang, eller gi nødvendig opplæring ifht arbeid, vil dette være svært samfunnsøkonomisk. 2

3 5 Primærforebyggende arbeid Det er ikke usannsynlig at flere av de som dropper ut av videregående skole har hatt utfordringer allerede på grunnskolenivå. NAV Verran og prosjektmedarbeideren vil ha grunnskolene, herunder ungdomstrinnet, som naturlige arbeidsarenaer. Det er allerede gjennomført møter med rektorer på ungdomsskolene i kommunen. Dette for å kartlegge hvordan grunnskolene og det lokale NAV- kontoret kan samarbeide ifht ungdommer som allerede i grunnskolen står i fare for å falle ut av et evt. skole/ utdanningløp. Skole er og skal være førstevalget Det er imidlertid viktig å unngå at ungdom som har forutsetninger for å kunne gjennomføre ordinære utdanningsløp i stedet trekkes inn i en stønadskarriere. For å kunne hjelpe ungdommer til å komme seg ut i arbeid/ tiltak, er det nødvendig med et tverrfaglig samarbeid som tar utgangspunkt i brukermedvirkning. Ulike profesjoner og fag som er i kontakt med ungdommene må gjennom en felles forståelse av ungdommenes individuelle situasjon bidra til å styrke den enkelte i denne viktige fasen i livet. 6 NAV Verran NAV Verran ble etablert høsten 2007 Følgende lokale mål vektlegges særskilt for vårt lokale NAV - kontor; o NAV Verran skal bidra til en synlig reduksjon i andel nye brukere på passive ytelser, aktivisere flest mulig av de som i dag er på passive ytelser og sikre nødvendig arbeidskraft til næringslivet i Verran. o Sikre at brukere som er passive, men ikke får oppfølging eller stønad fra NAV Verran, fanges opp så tidlig som mulig og sikrer aktivitet. Lokalt ønsker vi å arbeide med ungdomsgruppen med utgangspunkt i at vi skal bidra til at ungdommene løftes ut av passivitet og opp i en aktiv hverdag, gi dem en bedre mulighet til å skape seg selv en positiv fremtid. 7 Verran kommune/ demografi Ungdomsskolenivå Verran kommune Skoleår Grunnskolepoeng / nivå (karaktersnitt) 2003/ / / / Ut ifra tabellen overfor kan man se at grunnskolenivået i Verran ligger relativt høyt ifht karaktersnitt. Samtidig viser tabellen nedenfor at Verran kommune sammenlignet med andre kommuner i fylket og landet for øvrig har et lavt utdanningsnivå. 3

4 Personer 16 år og over, etter høyeste utdanning(nus2000) og bostedskommune Antall personer Prosent Bostedskommune I alt Grunn skole nivå VG Uni Høgskole Uoppgitt Ingen utd Gr. skole 1702 Steinkjer ,3 47,9 21, Namsos ,8 45,6 22, Frosta ,9 48,6 14, Leksvik ,4 45,4 16, Levanger ,5 45,9 27, Verdal ,2 48,2 17, Mosvik ,2 46,1 14, Verran ,7 46,1 11, Namdalseid ,4 48,0 15, Inderøy ,9 48,3 23,8 VG Uni/ Høg utd. Hva som er årsaken til at utdanningsnivået i kommunen er vedvarende lavt er noe usikkert, men det er grunn til å ta problemet på alvor. Ser man på levekårstabellen under, finner man ut at kommunen skiller seg ut på mange områder. 4 Indeks for levekårsproblemer og delindekser for enkeltindikatorer 1, 2, 3 Kommune Indeks 07 Indeks 00 Sos.hjelp Dødelighet Uføret Attføring Arb.ledig Overg. St Lav utd 1724 Verran 7,3 7, ,5 5, Namdalseid 1729 Inderøy 6,3 5, Snåsa 4,5 4, Lierne 4,8 4, Røyrvik 3,7 4, ,7 6, Namsskogan 1742 Grong 6,2 5, Høylandet 4,0 5, Overhalla 5,7 4, Fosnes 6,2 4, Flatanger 6,2 6, Vikna 8,5 6, Nærøy 8,3 6, Å følge med i utviklingen av levekårene i kommunen, og ta initiativ til å endre forhold som kan medføre at sosiale problemer som er i ferd med å utvikle seg, er en viktig oppgave. Kommunen har i tillegg en historie med seg i forhold til vedvarende arbeidsledighet, høy andel uføretrygdede, og lavt utdanningsnivå. Det er altså trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer. Gjennom et prosjekt hvor det settes fokus på primærforebygging og tidlig intervensjon, kan man lykkes med å øke det generelle utdannings/ og sysselsettingsnivået i kommunen. En oppgave og et ansvar som blant annet ligger til det lokale 4

5 NAV- kontoret. I dag arbeider man imidlertid bare med de brukere som tar kontakt, og ikke med oppsøkende/primærforebyggende virksomhet i ungdomsmiljøet og opp mot for eksempel ungdomsskolen. Som levekårstabellen overfor viser, forekommer lavt utdanningsnivå hyppigere i kommuner med lavt innbyggertall, enn med høyt. Det er derfor viktig at man setter fokus på denne problemstillingen, slik at ungdom fra bygdene ikke blir tapere på arbeidsmarkedet. Små og mellomstore kommuner bør derfor stimuleres ifht tildeling av ulike prosjektmidler til igangsetting av ulike prosjekter, selv om den totale brukergruppen er mindre i mengde. Det finnes ikke videregående skoler i Verran kommune, og største andelen av ungdom som skal begynne på skole, må til nabokommunen Steinkjer. Dette kan enten innebære pendling, eller en hybeltilværelse. For enkelte kan denne overgangen blir stor. Et prosjekt hvor man etablerer gode samhandlingsmønstre på systemnivå, og etter hvert implementerer dette i det daglige arbeidet hos de ulike aktørene(nav, ungdomsskole, videregående skole, oppfølgingstjenesten, mv), vil kunne gi gode effekter ifht å redusere frafall fra blant annet videregående skoler og forebygge ifht tiltakspassivitet generelt. 8 Frafall fra videregående skole Flere undersøkelser og forskningsprosjekt er gjennomført rundt temaet ungdom og frafall fra videregående utdanning. Det har tidligere vært lite fokus på det tverrfaglige samarbeidet som foregår rundt om i landet for å kunne tilby nødvendig og riktig hjelp til disse ungdommene, men de senere årene kan det synes som om dette er kommet mer i fokus. I Opplæringslovens 3-6 står det blant annet står at: Fylkeskommunen skal ha ei oppfølgingsteneste for ungdom som har rett til opplæring etter 3-1, og som ikkje er i opplæring eller i arbeid. Tenesta gjeld til og med det året dei fyller 21 år. Tenesta omfattar også ungdom som har tapt opplæringsretten.. Dermed har ikke OT- koordinatorene et lovbestemt ansvar for ungdommene før etter at de har falt ut av skole. Denne kontakten er imidlertid avhengig av gjensidighet, som innebærer at ungdommen ønsker videre bistand fra OT. 9 Metode Ulike tilnærmingsmåter i ungdomsarbeidet Begrepet tiltaksarbeid er det sosiale arbeidet som gjøres sammen med klientene i den hensikt å utvikle ny kompetanse, ny mestring eller øke evnen til å være selvhjulpen i større grad enn før Dette innebærer at man på en systematisk måte forsøker å løfte frem individuelle eksempler på mestring og situasjoner der den enkelte klarer å styre sitt eget liv, samt andre momenter som kan fremme selvrespekt. Ressursfokuset kjenner vi igjen fra empowerment -tanken som skriver at mennesker selv kan være med på å definere sin egen fremtid. Ved å komme i kontakt med ungdommene før det har gått for lang tid, og selvfølelsen er for lav, kan man gjennombygge selvtilliten og sette dem i stand til å se hvordan de kan bli kritiske og aktive og hvordan de kan utvikle ny kunnskap. Egen styrke til problemløsing og definering av egne mål for å bygge opp både nye og eksisterende ressurser er det som skal vektlegges. Styrking av ungdommenes sosiale rolle 5

6 Ungdommenes forståelse av sin egen sosiale rolle vil ha stor betydning for hvordan samarbeidet med hjelpeapparatet vil fungere. Det viktig å legge et stort arbeide i det å realitetsorientere ungdommene slik at de vet hva som forventes av dem i forhold til hjelpesystemet og samfunnet for øvrig, samtidig som det er viktig å ha et ressursfokus; å se mulighetene og ikke begrensningene. En verdsatt sosial rolle betyr ikke at ungdommene skal bli normale, men at deres tilværelse skal normaliseres for å skape selvtillit og en verdsatt sosial rolle som gir den enkelte muligheter. Begrepet skreddersøm er et ord som ofte blir benyttet. Skreddersømmen er avhengig av et tett tverrfaglig samarbeid med andre aktører i hjelpesystemet rundt den unge brukeren av skole- og velferdssystemet, dette da de ulike fagene representerer ulike perspektiver som benyttes for å betrakte, forklare og forstå virkeligheten. Man må ikke skyve for mye av ansvaret over på ungdommen, men allikevel må de lære å ta ansvar for egne liv, og dette må skje gjennom hjelp fra et velfungerende hjelpeapparat. 6

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

Skjervøy kommune 2014-2018

Skjervøy kommune 2014-2018 Foto: Inger Bolstad Skjervøy kommune 2014-2018 Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv Oslo, 11.-12. oktober 2012 Desember 2012 Utgiver: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Roald Dahl har en gang sagt at Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. I min hverdag som UOY-rådgiver

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Til god hjelp for mange Evaluering av Losprosjektet ELISABETH BACKE-HANSEN (RED) METTE LØVGREN KRISTIN AARLAND HILDE ANETTE AAMODT AINA WINSVOLD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer