MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGGSSAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 56/15 NORDRE LAND MODELLEN - EN INDIVIDUELL TILPASSET TRAPPEMODELL FOR AKTIVISERING OG KVALIFISERING AV ARBEIDSSØKERE MFL. 57/15 Unntatt offentlig ofl 23 BOLIGSITUASJONEN I DOKKA - I NÅTID OG FRAMTID NORDRE LAND KOMMUNE, den 21. mai Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 7117/15 Arkivsaksnr.: 15/1248 Arkivnøkkel.: F06 Saksbehandler: TMI Utskrift til: NORDRE LAND MODELLEN - EN INDIVIDUELL TILPASSET TRAPPEMODELL FOR AKTIVISERING OG KVALIFISERING AV ARBEIDSSØKERE MFL. Sammendrag: Rådmannen har satt sammen en gruppe som har sett på utviklingen blant personer under 30 år som ikke er i ordinært arbeid eller utdanning. Det har vært i de senere årene en økning av personer som trenger oppfølging av offentlige tjenester. Gruppen har sett på hvilke tjenester kommunen har og hva som bør komme i tillegg til de eksisterende tjenestene. Det er utarbeidet en modell for dette arbeidet, Nordre Land modellen. Vedlegg: Nordre Land modellen, «trappemodellen». Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Lav terskel/stor takhøyde(asvo). Skisse kantinedrift(asvo) Saksopplysninger: Nordre Land-modellen, også kalt «trappemodellen», er et forsøk på å gi et koordinert svar på flere av de utfordringer vi står overfor innenfor målet om å sikre våre innbyggere et verdig liv, og gi utsatte grupper mulighet til å mestre eget liv. Ulike former av sysselsetting og utdanning er viktige verktøy for å nå dette målet. De instanser med ansvar for å yte tjenester til disse målgruppene, så som NAV, avdeling for Psykisk helse, Læringssenteret, Teknisk drift og ASVO, har samarbeidet om å beskrive nåsituasjonen, og utformet forslag til forbedringer. SLT-koordinator har koordinert arbeidet. I vedlagte dokument om Nordre Land-modellen, er de ulike momentene belyst mer i detalj. Arbeidsledigheten er økende, noe som også merkes i Nordre Land. Utfordringene er kort fortalt det at kommunen har en stadig større gruppe unge mennesker på sosialhjelp, og at de går på sosialhjelp over en lengre periode enn tidligere. Blant de som også i større grad ender på sosialhjelp, uten å komme videre ut i en eller annen form for arbeid, eller avklaring, er flyktninger med store språkutfordringer. En del av dem har også andre helsemessige utfordringer, som det vil ta lang tid å bearbeide. Et relativt nytt fenomen, er også det faktum at det etter hvert er et visst antall unge mennesker som bor hjemme hos foreldre/foresatte, uten at de belaster sosialbudsjettet (ennå). Foreldrene underholder disse, og de er svært inaktive i hverdagen. Mange av dem har utfordringer med sin psykiske helse. I tillegg til at en koordinert og forsterket innsats er nødvendig for å sluse flere ut i arbeid og aktivitet, er det også nødvendig å ha et planlagt løp for alle som mottar stønad til livsopphold

3 fra NAV (sosialstøtte). Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag om å stille vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold. Det er imidlertid ikke avgjort når lovendringen trer i kraft. Den nye lovparagrafen vil lyde slik; «20. Bruk av vilkår Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Det kan også stilles andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad, inkludert vilkår etter 25. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottakeren eller begrense hans eller hennes handle- og valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller i andre lover. Ved brudd på vilkår kan det fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det i vedtaket om stønad er informert om muligheten for slik reduksjon. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om reduksjon av stønaden.» Arbeids- og velferdsdirektoratet vil endre rundskrivet som følge av lovendringen, og det antas at dette vil være ferdig i løpet av høsten Lovendringen vil blant annet innebære økt oppfølging av, og plikt til å kunne tilby aktiviteter til, personer som mottar stønad til livsopphold. Når det gjelder aktiviteter, så står det blant annet følgende i lovforarbeidene (Prop. 39 L punkt 6.6.2): «Kommunen må både kunne tilby lavterskel aktivtetstiltak for personer som vil ha arbeid som et langsiktig og usikkert mål, og arbeidsrettede aktiviteter for personer som har arbeidsevne, men som har behov for å vedlikeholde sin kompetanse i påvente av et egnet arbeidstilbud. Mellom disse ytterpunktene vil det være behov for ulike grader av tilrettelagte kompetansehevende aktivitetstilbud. Lavterskel aktivitetstiltak vil kunne være et organisert dagtilbud som gir struktur i hverdagen, sosial kontakt, hjelp til å avklare den enkeltes opplæringsbehov og opplæring i ferdigheter som er nødvendige eller hensiktsmessige for å kunne få et arbeid eller for å kunne fungere i et arbeidsmiljø. Aktiviteten som pålegges skal være individuelt tilpasset den enkeltes behov og funksjonsnivå.» Det bør også nevnes at Mål- og prioriteringsbrevet fra NAV tydelig peker på at unge arbeidsledige og flyktninger er prioriterte målgrupper. Statistikk: Nordre Land (manuell telling). Foreløpige tall, som gir en pekepinn på antallet personer i de ulike gruppene. Endelig statistikk for januar 2015 er ikke klar. Alder 19 år eller yngre år år Helt ledige arbeidssøkere januar

4 Kandidater på arbeidsavklaringspenger Alle registrerte arbeidssøkere Kandidater på sosialstønad Kandidater med behov for spesielt tilpasset bistand (med omfattende bistandsbehov) Totalt har NAV Nordre Land registrert 61 personer i aldersgruppa med behov for bistand til å komme i jobb. Tas aldersgruppa år med er tallet 102 med ulike bistandsbehov. For brukere med rett til arbeidsavklaringspenger i aldersgruppen år er de medisinske årsakene til at arbeidsevnen er nedsatt psykiske helseutfordringer i 29 av 38 saker, og omfatter et vidt spenn av diagnoser og utfordringer for den enkelte i forhold til jobb og mestring av dagliglivet krav. - Psykisk helse følger opp 55 personer under 30 år. Dette antallet har økt i de senere årene. I tillegg til brukerne som psykisk helse følger opp er det flere av flyktningene som sliter med psykiske vansker. - Vi har ikke noe statistikk på unge som er hjemmeboende uten noe form for aktivitet eller tiltak. Ut fra det forskjellige tjenester observerer er denne gruppen økende. Statistikken viser at behovet for å ha et «lavterskeltilbud» er stort. Utfordringene som det kommunale tjenesteapparatet og NAV har, er vanskelig å få avhjulpet, uten at det er et tilbud som kan gjøre en individuell vurdering og «teste» ut brukerne på et lavt nivå. Med et «lavterskeltilbud» vil det kunne raskere og mer effektivt avklares hvilke muligheter og hindringer brukerne har. Dagens trappemodell, og ny trappemodell: Beskrivelse av dagens innsats inn mot disse gruppene. Innenfor dagens tilbud til disse gruppene er det mange tiltak og tjenester som jobber aktivt. NAV: Jobbsøkerkurs, praksisplasser, jobbutprøving (kommunal sysselsetting og TOPRO), henvisning til 2. linjetjenester, samarbeidsmøter, individuell plan(ip), individuell veiledning og bistand til å komme seg videre i utdanning. I tillegg deltar NAV innenfor forskjellige kurs som gjeldsordninger, depresjonsmestringskurs m. m. Samarbeidsfora: Oppfølgings tjenesten(ot): Dette er en mulighet til de personer som ikke har klart å gjennomføre videregående opplæring pga. mange forskjellige forhold. NAV, psykisk helse og videregående skole samarbeider for å fange opp så mange som mulig slik at de får fullført videregående opplæring. Onsdagmøtene: Samarbeidsfora bestående av sysselsettingskoordinator, NAV, psykisk helse og SLT- koordinator. Dette er et ukentlig samarbeid der hvor det gås gjennom hvilke muligheter det er for å tilrettelegge for å få flere ut i meningsfull aktivitet. Kommunal sysselsetting:

5 Tilbudet er aktivisering/sysselsetting i den kommunale vedgruppa, og/eller i arbeidspraksis ute i de kommunale enhetene. Sysselsettingskoordinatoren(20 % ledende vaktmesterressurs) skal finne og tilrettelegge for praksisplasser for unge personer som har bruk for en periode i praksisfeltet med tanke på en arbeidsutprøving. Figur 1: Nordre Lands trappemodell. Dagen modell mangler en del i lavterskeltrinnet (1. trinn), og en langt tettere kopling til nærings- og arbeidsliv (i trinn 2/3). Trappemodellen beskriver flere trinn som vil være avgjørende for å få flest mulig ut i en meningsfull aktivitet/jobb. Behov for styrket koordinerings- og gjennomføringskraft: Verken NAV, kommunens ledende vaktmester (sysselsettingskoodinatoren) eller andre enheter/avdelinger, har en ledig ressurs til å ta ansvaret for en bedre koordinering av dette forsterkede «aktivisering- og sysselsettingsarbeidet». Hvis felleskapet skal lykkes, må det settes av ressurser til en god koordinering, og denne «Arbeidsmarkedsrådgiveren», må finne sin rette organisatoriske plassering. Denne funksjonen må sikre at arbeidet gir større effekt. Inn mot både kommunal og privat sektor. I Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune (SNU) er det beskrevet at det bør utvikles samarbeidsavtaler mellom bedrifter og kommunal sektor. Arbeidsmarkedsrådgiveren må spille en aktiv rolle innenfor disse oppgavene. Oppgaver og organisatorisk plassering må utredes videre. 1. trinn(lavterskel): Dette trinne må styrkes/utvikles. - Utfordringen er å være i forkant av en negativ utvikling. Hvordan og hvem fanger opp ungdommene som blir sittende hjemme og ikke har noen form for aktivitet i form av tiltak/stønader/arbeidspraksis/lærlingplass eller lignende. - Dagens ordning med arbeidsutprøving på sysselsetting/vedgruppe er ikke tilpasset en gruppe med krevende utfordringer og behov. Dette medfører at de mister motivasjon og at arbeidsevnen deres ikke får en kvalitativ god nok vurdering. Utviklingen i de senere årene er at flere har et behov for å kunne starte på et lavere nivå. De trenger en mer grunnleggende opplæring i basisferdigheter som å kle seg adekvat, personlig hygiene, opplæring i hvordan det norske samfunnet er oppbygd, samt regler og normer i arbeidslivet. - Forlenget/styrket språkopplæring for flyktninger (som ikke klarer å lære språket godt nok innenfor introperioden) må også være en del av et styrket lavterskeltilbud, og det må i stor grad kunne finansieres av de statlige tilskuddene kommunen allerede mottar. I dag fortsetter disse på norskopplæring i gruppe, der opplæringen skjer etter nivået de er på. Det kan være mange årsaker til at de ikke oppnår ønsket språknivå, men utdanningsnivået har nok en del å

6 si. I tillegg vil motivasjon, traumer m.v spille inn. For flere av disse ville det antakelig vært gunstig om man så på supplerende/alternativ språkopplæring, og det er her opplæring i ASVO, eller annet praktisk arbeid kommer inn. 2/3. trinn: - Det er behov for flere «plasser», dvs. flere muligheter for arbeidspraksis (bl.a. for raskere og bedre avklaring), og her er tilbudet fra ASVO om økning med 5 plasser (5-8 personer) i ASVOs produksjon (forutsatt finansiering av 50 % arbeidsleder), og ASVOS tilbud om 3 plasser (2-5 personer) innenfor kantinedrift i Sentrumsbygg, noe som kan gi nye muligheter. Dette kan gi økt kapasitet både innenfor arbeidspraksis og språkpraksis. - For å kunne få det private næringslivet å tilslutte seg «trappemodellen» bør det gjøres noe med organiseringen og koordinering av praksisplasser. I tillegg må næringslivet oppleve at de får den nødvendige oppfølging av brukere og bedrifter. En løsning på dette kan være å innføre en mentorordning. Det vil også være viktig for næringslivet se nytten av å tilby praksisplasser. Dette kan være en nyttig metode for og rekruttere framtidige arbeidstagere. 3.trinn: Praksisplasser og VO grunnskole. For å få tilgang til flere praksisplasser vil det være viktig å videreutvikle samarbeidet med privat næringsliv samt tydeliggjøre kommunale tjenester sitt ansvar for å kunne tilby et større tilfang av praksisplasser. Dette arbeidet må koordineres av Arbeidsmarkedsrådgiveren, jfr. trinn 2. VO grunnskole, se beskrivelsen under dagens tilbud. 4.trinn: Dokka videregående skole sitt studietilbud er viktig at opprettholdes og videreutvikles. Behovet for lærlingplasser er stort spesielt innenfor helse og omsorgsfag. Høyskoletilbudet i Oppland ligger i hovedsak på Gjøvik og i Lillehammer. Gjøvik sin utvikling og tilknytning til NTNU er et viktig bidrag til å styrke fagkompetansen i Innlandet. Mange av Nordre Land sine studenter vil måtte søke å få høyere utdanning utenfor nærområdene våre. Utfordringen som blir viktig for Nordre Land er å få disse personene til og flytte tilbake hit etter endt utdanning. Får å kunne realisere dette må det være tilgang til jobber som krever høyere utdanning. Vurdering: Rådmannen vurderer det slik at den utviklingen vi ser er svært bekymringsfull. Rådmannen ser det som nødvendig å styrke den koordinerende innsatsen inn mot unge arbeidsledige og flyktninger, for å sikre at flere kommer ut i aktivitet og jobb, og for å forebygge at flere ender opp på siden av samfunns- og arbeidsliv. En situasjon der hvor mange ender på siden av samfunn- og arbeidsliv er ikke forenelig med kommuneplanens mål og strategier, ei heller om forenlig med satsingsområdene i SNU-planen. Rådmannen slutter seg til den beskrivelse og den modellen som arbeidsgruppa har lagt fram, og har tro på at det må jobbes koordinert fra flere instanser for å fange opp de av våre innbyggere som kommer i «faresonen» når det gjelder utsiktene til å skaffe seg et arbeid og en inntekt, som kan legge grunnlaget for et verdig liv. Rådmannen vil vise til den omfattende innsatsen som allerede gjøres i dag, fra flere instanser, og vil spesielt peke på de muligheter som ligger i NAV, og i en mer aktiv bruk av en viktig kompetansebedrift i kommunen, Nordre Land ASVO. ASVO har tilbudt seg å ta en rolle i dette arbeidet, som i stor grad «fyller inn hullene» i vårt samla eksisterende tilbud.

7 Rådmannen vil også vise til den innsats og vilje som hhv. Læringssenteret, Teknisk drift (sysselsetting og vedgruppa) og Psykisk helse har til å videreutvikle de deler av tilbudet som de har ansvaret for. De personer som tenger denne hjelpen og støtten, har ofte sammensatte utfordringer. Kommunens egne enheter/avdelinger må derfor ikke bare makte å koordinere seg bedre internt, men også makte å spille godt på lag med ASVO og andre gode krefter i lokalsamfunnet. Tilbudet fra ASVO om å legge til rette for et lavterskeltilbud på 5 plasser (for 5-8 personer) i ASVOs produksjon, er noe rådmannen vil anbefale. Dette forutsetter at kommunen dekker en 50 % arbeidslederstilling. Tilbudet fra ASVO om å drive kantina i Sentrumsbygg, slik det er beskrevet i vedlegget, må vurderes nærmere. Kommunen må bruke en god del ressurser på dette alternativet, enten det drives av ASVO, eller drives i kommunal regi. Å drive i kommunal regi innebærer å beholde inntektene selv, og samtidig kunne opprettholde dagens «samfunnshusfunksjon» fullt ut. Et siste alternativ er å lyse ut etter nye drivere, og satse på at dette er interessant for en næringsdrivende. Da mister kommune muligheten til å bruke kantina som et sysselsettingstiltak. Rådmannen vil også slutte seg behovet for et enda tettere og mer forpliktende samarbeid med næringslivet. Dette må ivaretas på en slik måte at næringslivet får positive erfaringer med å åpne opp for flere praksisplasser. Rådmannen vil til slutt vise til behovet for en styrket koordinering av det samlede arbeiet på dette feltet. I dag har kommunen ikke en slik koordinerende ressurs. Det er vanskelig å se hvor denne skal hentes fra innenfor de rammer rådmannen har, og ikke minst med den kompetansen en slik person bør ha. Rådmannen vil sterkt anbefale at det opprettes en stilling som «arbeidsmarkedsrådgiver» (tittelen kan endres), hvis hovedoppgaver skal være å sikre en god tverrfaglig og tverrsektoriell samordning og samhandling, og være en ressurs som kan spille på lag med NAVs satsing på markedsarbeid (en person fra Gjøvikregionens markedsteam blir plassert på Dokka). En arbeidsmarkedsrådgiver og vil kunne bidra til å utløse flere praksisplasser, og vil kunne avhjelpe koordineringen av tiltaksplasser og eventuell henvisninger til utredinger av 2. linjetjenester. Stillingsbeskrivelse og organisatorisk plassering bør vurderes nærmere av rådmannen. Når en slik arbeidsmarkedsrådgiver bør vedtas, og tilsettes, er et åpent spørsmål. Det normale er at slike nye tiltak vurderes i Handlingsplan-budsjettprosessen. I kommuneproposisjonen for 2016, er en forventning om styrking av arbeidet på rusfeltet lagt inn i de frie inntektene. Det er ikke unaturlig å si at en arbeidsmarkedsrådgiver vil måtte jobbe med en målgruppe av unge ledige, der en del har sammensatte utfordringer som til dels handler om rusproblematikk. Spørsmålet er om man skal vente til ut på nyåret 2016 med å få en slik person på plass, eller om man bør handle nå. Rådmannen ser behovet, og legger inn en anbefaling om å bevilge midler til en slik stilling allerede fra høsten Hvis kommunestyret deler denne vurderingen, må stillingen finansieres fra disposisjonsfond i noen måneder i Administrasjonens innstilling:

8 Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fra for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: «Nordre Land modellen» legges til grunn for det videre arbeidet med økt grad av aktivisering og sysselsetting av unge arbeidsledige og flyktninger. Det bevilges kr til ansettelse av en arbeidsleder i 50 % stilling i ASVO Nordre Land AS for oppfølging av 5-8 deltagere (5 plasser) i arbeidsutprøving i produksjonen. Rådmannen inngår avtale med Nordre Land ASVO om dette, der avtaleperiode og resultatkrav legges inn. Rådmannen vurderer om ASVO skal drifte kantina i Sentrumsbygg, eller om andre alternativer bør velges. Sak fremmes for formannskapet den Det opprettes ny stilling som arbeidsmarkedsrådgiver i Nordre Land kommune, og det bevilges kr ,- fra generelt disposisjonsfond til finansiering av stillingen i Finansiering av stillingen innenfor rammen legges inn i Handlingsplan/økonomiplan/budsjett Rådmannen former den endelige stillingsbeskrivelse og avgjør organisatorisk plassering. NORDRE LAND KOMMUNE, den 21- mai 2015 Jarle Snekkestad rådmann Tore Mikkelstuen

9 Rapport fra samarbeidsgruppe. Trappemodell for Nordre Land Gruppen har utarbeidet en trappemodell for Nordre Land. I denne modellen det beskrevet hvordan det kan gis tilbud til alle med behov for bistand fra et lavterskeltilbud til ut i ordinær jobb. Rapporten inneholder korte beskrivelser av eksiterende tiltak/tilbud i kommunen. Det er også skissert muligheter og utfordringer for årene framover.

10 Innhold: Innhold:... Gruppen har bestått av:... Mandat:... 2 Nordre Land modellen.... Trinn Lavterskeltilbud:... 4 Andre lavterskeltilbud som er iverksatt i kommunen:... 4 Trinn Sysselsetting... 5 Ved-sentret... 5 Dagsentret... 5 Trinn Grunnskoleopplæring for voksne... 6 Arbeidspraksis/praksisplasser... 6 Arbeidsrettede tiltak i NAV Trinn Videregående skole Lærlingeordningen:... 7 TOPRO... 7 Nordre Land ASVO... 8 Muligheter og utfordringer videre.... 1

11 Gruppen har bestått av: Erik Eng: Sysselsetting/ved sentral Lene B. Noer: Ruskonsulent NAV Laila Gladbakke: Rektor Læringssenteret. Unni Nysveen: NAV Siv Kirkeby Hasli: NAV Heidi Strande: Avdeling psykisk helse Tore Mikkelstuen: SLT- koordinator Mandat: Utvikle en «trappemodell» med en beskrivelse av hvordan det jobbes for å få flest mulig ut i meningsfull aktivitet/utdanning og jobb i Nordre Land kommune. I trappemodellen er det skissert innhold og form i et lavterskeltilbud. Det er beskrevet innhold i de forskjellige trinnene i modellen Det er skissert muligheter og utfordringer videre. 2

12 Nordre Land modellen. Lavterskel - aktivisering, sosialisering, språk, Dagsenter mm Sysselsetting i ASVO, Vedgruppe, Kommunal sysselsetting, Dagsenter mm Arbeidspraksis VO Grunnskole Videregående Læreplass Høgskole Jobb 3

13 Trinn 1. Lavterskeltilbud: Sted: - Sentrumsbygg(kantine) - Stasjonsbygget(1. og 2. etg). - Ungdomsklubben. Tid: - 3 dager i uka. (deler av dag) Innhold: - Sosial møteplass(motivasjon) - Undervisning(grunnferdigheter/regler/rammer) - Sosialisering/samhandling. - Småjobber(snømåking, gressklipping m.m) - Kafe-tilbud? Ressurser: - Psykisk helse. - NAV - SLT - Frivillige(personer, lag og foreninger) For hvem? - For alle, med individuell vurdering. - Etter behandling i rus- institusjon. Andre lavterskeltilbud som er iverksatt i kommunen: Stasjonstilbudet(onsdag): Personer med rus(etablert) og eller psykiske vansker. Dette er et tilbud til personer med rusproblemer, men det er en forutsetning at de som får tilbud, er fysisk selvhjulpne. Vurderinger gjøres kontinuerlig. Tilbudet er gratis. 4 «Crew parken»: Unge voksne med sammensatte behov/vansker. (Gruppen består av unge voksne som av ulike årsaker sliter med å komme ut i arbeid/aktivitet. De er på ulike stadier i prosessen, fra at de har isolert seg over lengre tid og trenger trygghet/styrke sosial kompetanse, til de som har kommet i gang med noe skole eller arbeidspraksis. De fleste i gruppen har ikke fullført videregåendeskole. Flere har vansker med lavt selvbilde, angst og depresjon. Noen har hatt mangelfull omsorg/oppfølging fra barndommen, utsatt for omsorgssvikt, mobbing, overgrep osv. Møtestedet er en arena der det arbeides med å skape trygghet og øke deres kompetanse om seg selv og egne muligheter. De lærer også om alminnelige forventninger fra samfunnet som atferd, kommunikasjon, punktlighet m.m. Gruppen reiser ut på turer og aktiviteter for å øke deltakernes selvbilde og mestringsopplevelse. De fleste har, eller får, tilbud om individuell oppfølging fra psykisk helsearbeid. Dagsenter(psykisk helse, onsdager): Unge voksne med psykiske/fysiske plager. (Dette er en lukket gruppe som går over en bestemt periode.). Deltagerne har ikke ordinært arbeid, de sliter

14 med ulike psykiske/fysiske plager/problemer, og flere har ikke fullført videregående skole. Gruppen driver med eksponeringstrening i forhold til angst på ulike områder. Flere i denne gruppen har ikke noe arbeidstiltak eller sysselsetting. Noen er ufør eller utredes med tanke på uførhet. Depresjonsmestring for ungdom (DU)- er et strukturert kognitivt basert tiltak, spesielt for aldersgruppen år. Behandlingstiltak ved lett til moderat depresjon. DU-kurset varer i ca. 18 timer og går over 10 ganger. I starten av kurset arbeides det med å identifisere og gjenkjenne intense følelser. Målet er både å forstå hvorfor en får det vanskelig og bli klar over hva en kan gjøre for å motvirke dette. Trinn 2. Sysselsetting Sysselsetting er en gruppe som tar inn brukere stort sett fra NAV til arbeidsutprøving. Sysselsetting består av 2 stk. arbeidsleder i 100 % stilling + 20 % stilling fra ledendevaktmester. I tillegg til dette deltar eiendomsavdelingen med ansatte fra vedlikehold for å veilede noen av brukerne. På sysselsetting kan det delta 5 8 brukere, dette varierer i forhold til fungeringsevne til brukeren. Noen krever mere av arbeidsleder enn andre. Arbeidsoppgaver for sysselsettingsgruppa er: Vedproduksjon, transport av klær til og fra vaskeri til Korsvold, mange renovasjonsoppgaver, div. driftsoppgaver i eiendomsavd., rydding av skog og kratt, delta i byggeprosjekter i egen regi. Gjøremål er varierende fra bruker til bruker, her brukes også en trappemodell. Når en deltaker fikser de letteste arbeidsoppgavene så går de opp på neste utfordring. Det legges vekt på en sosial del på fredager, med felles mat til lunsj. Dette er en varmrett som er laget av personalet på dagsentret og blir solgt til selvkost. Ved-sentret er en gruppe som har eksistert lenge, her er det en arbeidsleder. Vedsentret har sine brukere gjennom Tilrettelagte tjenester og avd. for psykisk helse. I tillegg kan det tas inn 5-6 i sysselsetting som er med og produserer ved. Mellom Vedsentret og Sysselsetting er veldig tett samarbeid og brukere blir arbeider på begge steder. Dagsentret er en gruppe som jobber med div. håndarbeid og har en del brukere som trenger skjerming. De kan i noen tilfeller ta inn 1 utenfra men dette må planlegges godt. Alle gruppene i Vokksg. 21 jobber godt sammen og brukere bytter mellom arbeidsstedene etter arbeidsoppgaver som passer den enkelte bruker. 5

15 Trinn 3. Grunnskoleopplæring for voksne Retten til grunnskoleopplæring for voksne er hjemlet i Opplæringslovens 4A-1, som sier: Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte. Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis. Det er tre vilkår som søkeren må oppfylle. Søkeren må være over opplæringspliktig alder ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 trenge grunnskoleopplæring I tillegg må søkeren ha lovlig opphold i landet for å ha rett til denne opplæringen. Det er mange forhold som kan legges til grunn for at en søker kan ha rett til grunnskoleopplæring, og dette skal vurderes individuelt. Det søkes og det fattes et enkeltvedtak om retten til opplæring. Det undervises i fem grunnskolefag; norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. En søker kan ta enkeltfag eller alle fem fag, avhengig av hvilken bakgrunn og behov det er. Arbeidspraksis/praksisplasser Nav Nordre Land har til sammen 72 brukere i aldersgruppen år som etter en arbeidsevnevurdering har fått fastslått at arbeidsevnen er nedsatt, men at brukeren vil kunne skaffe seg eller beholde arbeid gjennom egeninnsats og en innsats fra NAV eller andre samarbeidende aktører. Behovsvurderingen spesielt tilpasset innebærer at innsatsen fra NAV ofte vil omfatte aktiviteter og tjenester av lengre varighet, samt i kombinasjon med virkemidler fra andre, for eksempel medisinsk behandling og rehabilitering, tilrettelegging, sosial trening og oppfølging m.v. Dette vil i praksis ofte medføre behov for sysselsetting/arbeidstrening, hvor brukers ståsted i forhold til arbeid kan være svært varierende. Dette fører med seg et økende behov for tiltak mot arbeid. Samtidig er det flere aktører som er brukere av mulig tiltaks/praksisplasser, enten dette er i kommunal eller privat regi. Videregående skoler har elever utplassert i praksis enten for kortere periode eller avtale om fast(e) dager i hele skoleåret. Og så private tiltaksleverandører, som TOPRO og leverandører av arbeidsmarkedsopplæringskurs, har praksis innbakt i sine tilbud. Nordre Land Læringssenteret har deltakere i introduksjonsprogrammet, og alle deltakere i programmet skal ha arbeids- og eller språkpraksis som ledd i opplæringen. Ca 50 % av deltakere i introduksjonsprogrammet har de siste årene kommet over i ordinært arbeid eller opplæring etter endt tid i program. Resterende har i etterkant behov for oppfølging rettet mot arbeid fra NAV. Deltakerne i introduksjonsprogram er en svært sammensatt gruppe. Utfordringene er størst for de som kommer med liten eller manglende skolebakgrunn, og må lære seg å grunnleggende lesing og skriving. Utfordringer i forhold til kulturforskjeller, traumer og helseutfordringer kan også føre til vansker med å komme seg over i ordinært arbeid eller opplæring. 6

16 De ulike gruppene med behov for praksis fører tilsammen til et betydelig press på de lokale bedriftene til å ta i mot «ekstra» personer med svært ulike behov og forutsetninger. Det medfører også økte utgifter til økonomisk sosialhjelp på grunn av mange ikke kommer seg videre i jobb eller får avklart sin arbeidsevne og årsaken(e) til at denne er nedsatt. Arbeidsrettede tiltak i NAV. Disse tiltakene tildeles via statsbudsjettet og henger sammen med prioritering i forhold til målgrupper som ungdom, fremmedspråklige og personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltakene er heller ingen rettighet. Tildelte midler er budsjettstyrte fordelinger i forhold til de enkelte målgrupper. Midler til arbeidsrettede tiltak tildeles etter en fordelingsnøkkel som bl.a. vektes etter antall helt ledige, helt ledige under 20 år, helt ledige år og helt ledige innvandrere utenfor EØSområdet. Trinn 4. Videregående skole. Dokka videregående skole har i skoleåret 2014/15 studietilbud innenfor: bygg og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og sosialfag, IKT- servicefag, studiespesialisering og teknikk og industriellproduksjon. Skolen har 292 elever i innværende skoleår. Restaurant og matfag er en studieretning som det ikke er elever ved dette skoleåret. Den videre eksistens til restaurant og matfag skal det tas en avgjørelse på i løpet av dette skoleåret. Skolen ser at det hadde vært behov for flere kommunale lærlingeplasser slik at flere av studentene kunne få mulighet til å fullføre utdanningen sin i Nordre Land. Et økt antall lærlingplasser vil også være med å styrke/opprettholde studietilbudene på Dokka videregående skole. Lærlingeordningen: Nordre Land kommune har 7 lærlingplasser. Det er fra statlig hold kommet anbefalinger om at kommuner bør ha 2 lærlingeplasser pr 1000 innbygger. Det vil for Nordre Land bety at det ville bli 14 lærlingeplasser. Et så høyt antall vil kreve mer ressurser å følge opp. Et mer håndterlig antall vil kunne vare i størrelsesorden plasser. Det er særlig innenfor helse og omsorg at det er behov for flere plasser. TOPRO TOPRO arbeidspraksis i skjermet virksomhet (VIA). 10 plasser: VIA tilbyr veiledning i forhold til muligheter for arbeid og utdanning, samt avklare arbeidsevne. Arbeidspraksis for å få innpass i arbeidslivet. Bistand til å finne egnet jobb og få/beholde arbeid i det ordinære arbeidsliv. Innholdet vil være individuelt tilpasset med oppfølging og veiledning. Ventetid i dag: ca. 6 mnd. Varighet: 8 uker - 24 mnd TOPRO arbeids med bistand (VIA Formidling). 3-5 plasser: 7

17 Forutsetter en god arbeidsfungering fordi målkrav for deltakelse i tiltaket er at 90 % av tiltaksdeltakerne skal ha overgang til jobb etter endt tiltaksperiode. Blir benyttet i etterkant av avklaringsperioden på VIA. Varighet inntil 36 mnd. Antall tiltaksplasser er fastsatt ut fra en fordelingsnøkkel som bl.a er basert på kommunens innbyggertall. Nordre Land ASVO Varig tilrettelagt arbeidplasser - 20 plasser. - Inntakskrav Uføretrygd - Kan søkes inn i ventetid mens søknad om varig ytelse blir behandlet - Pr. i dag fullt og har i 2014 hatt personer som har ventet på tiltaksplass. - Dimensjonerer ut fra antall tiltaksplasser kan ikke benyttes til annen arbeidsutprøving uten tilføring av ekstra ressurser. Muligheter og utfordringer videre. Sysselsetting/ved-sentret: Det er viktig for veien videre at antallet arbeidsledere opprettholdes i fremtiden. Det ønskes en raskere avklaring på brukeren slik at dette ikke blir en oppbevaringsplass for folk. Erfaring viser at de som blir lenge, kan bli «husvarme» og kommer inn i dårligere mønster på arbeidsplassen. Det er behov for: - en klarere skriftlig bestilling på hva NAV ønsker å få vurdert av brukeren. - å evaluere bruker etter ca. en måned og ved slutt, og etter bestilling. - at veileder kommer til oss på samtaler med bruker og arbeidsledere, når alle skal være tilstede. - å få inn andre ansatte fra NLK en gang i måneden ca to timer for å si noe om økonomi, kosthold, helse/bevegelse ol.. NAV Utfordringer Et arbeidsmarked i endring Mindre etterspørsel etter ufaglært arbeidskraft: På 1970-tallet besto 40 % av arbeidslivet av ufaglært arbeidskraft. I 2015 er dette tallet på ca. 5 % og det er ventet å synke ytterligere. Det utdannes trolig for få personer med videregående fagutdanning rettet inn mot industri, bygge- og anleggsvirksomhet, ingeniører, andre med realfagsbakgrunn, helsepersonell og lærere( )» «På den andre siden kan utdanningen av personer med økonomi og administrasjon, samfunnsfag, sosialfag, humanistiske og estetiske fag være i overkant av den forventede veksten i etterspørselen». Globaliseringen vil øke, datateknologi vil styre hverdagen mer og mer, outsourcing vil bli enda mer utbredt, endringer vil skje mye raskere. Den 8

18 kunnskapsbaserte industrien vil være mest konkurransedyktig og det vil være færre personer i arbeidsdyktig alder. (Kilde: SSBs Økonomiske Analyser nr : Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden.) Nordre Land kommune har det laveste utdanningsnivået i Oppland. Dette påvirker mulighetene til jobb både på kort og lengre sikt, da kravene til formell kompetanse øker. Det er derfor svært viktig med et godt utdanningstilbud i distriktet. Dokka videregående skole har i de senere årene redusert studietilbudet. Et redusert studietilbud lokalt vil kunne føre til flere drop-outs og feilvalg pga manglende tilbud lokalt. - 9

19 Nordre Land noen tall (manuell telling gir kun en liten pekepinn på omfang- da statistikk ikke er klar for januar 2015.) Aldersgrupper 19 år eller yngre år år Helt ledige arbeidssøkere januar Arbeidsavklaringspenger Alle registrert som arbeidssøkere Sosialstønad Totalt antall arbeidssøkere hvor bistandsbehovet er vurdert til spesielt tilpasset. ( Behov for mer omfattende bistand ) Totalt har NAV Nordre Land registrert 61 personer i aldersgruppa med behov for bistand til å komme i jobb. Tas aldersgruppa år med er tallet 102 med ulike bistandsbehov. For brukere med rett til arbeidsavklaringspenger i aldersgruppen år er de medisinske årsakene til at arbeidsevnen er nedsatt psykiske helseutfordringer i 29 av 38 saker og omfatter et vidt spenn av diagnoser og utfordringer for den enkelte i forhold til jobb og mestring av dagliglivet krav. Grunnskoleopplæring for voksne: Fra høsten 2015 vil det etter det Nordre Land læringssenter vet pr.d.d være ca 20 elever som har behov for denne opplæringen. Spredningen og bakgrunnen til elevene er svært stor, og det vil være behov for deling i flere timer enn vi har pr. i dag. Ved deling/større timetall lagt til grunnskoleopplæringen, er det mulig å ta inn flere elever. Pr. i dag løses dette ved at det brukes av øremerkede midler til introduksjonsprogram for at deltakerne skal få den opplæringen de har krav på etter introduksjonsordningen. For å møte behovet med flere elever til grunnskoleopplæringen er læringssenteret avhengig av flere klasserom. Dette søkes løst i et samarbeid med Dokka videregående skole. Dokka videregående skole: - DVGS ønsker flere kommunale lærlingplasser(10-12). - Det ønskes en koordinering av praksisplasser/utplassering. Det skal utarbeides et årshjul med tidsangivelse av når studieretningene har planlagt å ha praksisperioder. Dette for å gjøre det forutsigbart for skolen, elever og bedrifter. Dette vil også kunne samordnes med kommunale tjenester som har brukere ut i praksis. 10

20 - Større fare for «drop outs» med færre studieretninger ved feilvalg. - Restaurant og matfag er «lagt på is» inntil juni 2015(tas en avgjørelse i juni mnd.). En utfordring i årene framover er å tilpasse studietilbudet til søkermassen. Det er små elevkull i noen av årene framover! Samarbeidsarenaer: Koordinering av arbeidspraksis plasser Lærlingplasser Lavterskeltilbud Sysselsetting Eksempel på metode for å følge opp brukere i arbeidspraksis. IPS Elverum valifiseringsprogrammet/presentasjon%20hamar.pdf?epslanguage=nb (Individuell oppfølging over tid) IPS 2012 midler fra Helsedirektoratet til et IPSførprosjekt ( arbeidskoordinator) Et ekstra løft på psykisk helse/rus området, med mål om arbeid/utdanning. Individual Placement and Support En systematisk måte å jobbe på for å oppnå ordinært arbeid for mennesker med alvorlige psykiske lidelser Med ordinært arbeid menes en jobb i det ordinære arbeidsmarkedet, betalt på vanlig måte.nav, Side 3 IPS ved NAV Elverum Jobbspesialist ansatt ved Nav Elverum også tilhørighet til DPS og Samtaletjenesten i Elverum. Jobbspesialisten har bakgrunn fra næringslivet og NAV Elverum, det er ikke krav til utdanning for en jobbspesialist Har kontorplass på NAV Elverum og en dag på DPS. Skal bruke 80% av arbeidstiden ute i det lokale næringsliv og 20% på kontor. Har ikke saksbehandling av brukere. Skal ha tett oppfølging av max 20 brukere. Viktig ha god kunnskap om virkemidler og lover og regler i NAV. Viktig med god kunnskap om det lokale næringslivet. 11

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.09.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMO-14/12347-2 66790/14 10.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 02.09.2014 Stavanger

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 07.05.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Åsgård 1, Heggin 3 Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1800

MØTEINNKALLING. Møtested: Åsgård 1, Heggin 3 Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1800 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd MØTEINNKALLING 30.01.2013/MSL Møtested: Åsgård 1, Heggin 3 Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1800 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen fredag 09.02.12

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 30.01.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 11.02.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K2-F06 : Arkivsaknr.: 11/4008

Detaljer

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere Elisabeth Holen, NAV-direktør i Buskerud NAV, 07.11.2014 Side 1 Utfordringene 2 600 000

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Aktuelle prosjekt i NAV. Stord 30.oktober 2013

Aktuelle prosjekt i NAV. Stord 30.oktober 2013 Aktuelle prosjekt i NAV Stord 30.oktober 2013 Historikk/styringsdokumenter Opptrappingsplan for psykisk helse (1999 2008) Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007 2012) Oppfølgingsplan for

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.06.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Hvordan knekke inkluderingskoden?

Hvordan knekke inkluderingskoden? 9 februar, 2015 Hvordan knekke inkluderingskoden? Bjørn Gudbjørgsrud Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid og trygd) Ambisjonen

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

4) Hvor mange ansatte hadde NAV-kontoret i 2012? Vi tenker her på antall ansatte og ikke antall stillinger.

4) Hvor mange ansatte hadde NAV-kontoret i 2012? Vi tenker her på antall ansatte og ikke antall stillinger. NAV-kontorets arbeid med utsatt ungdom (2012) Denne spørreundersøkelsen tar for seg NAV-kontorets arbeid med utsatt ungdom i 2012, og samordning med andre aktører som jobber med samme gruppe. Utsatt ungdom

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2011/769 Klassering: X60 Saksbehandler: May Beate Haugan OPPFØLGING AV UNGDOM 16-25 ÅR VED NAV STEINKJER Rådmannens

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene

Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene Oslo - Bydel Grünerløkka Bergen Trondheim Kristiansand Stavanger Ved utreder og prosjektleder Linn Synnøve Skutlaberg Mandat Undersøke storbyenes organiseringsmodeller

Detaljer

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Anooshirvan Ghahghahani, NAV Drammen, Veileder oppfølging Ellen Bruun Torvik,

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland.

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland. Samfunnsperspektiv Et inkluderende arbeidsliv er et svært viktig mål for regjeringen: De ønsker at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet, og at

Detaljer

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet Raskere tilbake i NAV Tron Helgaker Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet NAVs oppfølging av sykmeldte Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder Dialogmøte 1 - innen 7

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Innledende kommentarer

Innledende kommentarer Fra: NAV Skien v/ Avdelingsleder Rita H. Immerstein Gjelder: Høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2011:14 Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak Innledende kommentarer NOU 2011:14 inneholder svært

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. Møtedato: 31.08.2011 Fra kl. 09.15 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 9/11 Til saknr.: 10/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold Mot fagbrev Samarbeid med kommunene i Østfold Bruk av arbeidsrettede tiltak NAV arrangerte i 2011 et møte med Rådmenn og Ordførere i alle kommunene i Østfold. Ønsket innspill til bedre utnyttelse av arbeidsrettede

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.09.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2011/769 Klassering: X60 Saksbehandler: May Beate Haugan UTVIKLING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP OG ARBEID, AKTIVITET

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 48/15 Til saknr.: 57/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: politisksekretariat@alta.kommune.no

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 Kl. 09:00-09:30: Generalforsamling i Steigen Vekst. Eventuelle forfall, samt

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer