Årsrapport Handlingsplan 2011 Strategiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Handlingsplan 2011 Strategiplan

2 Ulshav AS Post- og besøksadresse: Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik. E-post: Telefonnummer: Dagleg leiar: Håvard Ringstad f.o.m 13. september 2010 Ulshav AS, er 100% eid av Ulstein kommune Tiltaksnavn: AB, VTA og APS VÅR KVALITETSPOLITIKK Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre at me alltid leverer den beste kvalitet på våre varer og tenester, og at me forvaltar vårt ansvar og oppgåve overfor tilsette, brukartilsette, tiltaksdeltakarar, kundar, samarbeidspartar og miljø, på ein god, seriøs og trygg måte. Ulshav AS skal være en profesjonell, aktiv, utviklande og seriøs tiltaksarrangør for alle arbeidsmarkedstiltak me tar på oss. Ulshav AS skal levere produkt og tenester med ein kvalitet som oppfyller krav og forventningar frå brukartilsette, tiltaksdeltakarar, kundar og samarbeidspartar. Me skal få til dette ved å: Ha eit kvalitetssystem som tilfredsstiller krava i Equass Assurance, samt tek i vare våre brukarar og kundar sine krav og interesser. Ha kvalitetsarbeid på dagsorden, fokus på kvalitetsmål i alle ledd i bedrifta, og ein dynamisk evaluering og forbetring av bedrifta sin kvalitetsoppbygging. Ha medarbeidarar og samarbeidspartnarar som vert involvert på ein måte som sikrar forståing, identifisering og gjennomføring av vårt kvalitetsarbeid. 2

3 Innhald Generell informasjon... 5 Innovasjon og forbetringar... 6 Større individfokus... 6 Equass... 6 Faste personalmøter... 6 Utvikling av ny web-side... 6 Utvikling og samarbeid innan kursavvikling... 6 Oppretting av ny avdeling... 7 Ny profilering... 8 Bruk av felles saksbehandllingsverktøy... 8 Utvikling av samarbeid med eksterne samarbeidspartar... 8 VTA... 8 AB APS Generell kvalitetssikring Equass Leiing og vidareutvikling Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært tilsette Styret Pensjon og forsikring Samarbeidsinstitusjonar og etatar, og tiltaksbedrifter Samarbeidsbedrifter og oppdrag Samarbeid med Ulstein kommune NAV Nabokommuner Handlingsplan Strategiplan Hovudmål

4 Delmål innan Delmål innan Økonomi Avslutning

5 Generell informasjon Visjon: Med rom for alle til vekst og utvikling: "Vere blant dei beste på individtilpassa og brukarbaserte arbeids-og aktivitetsprogram for menneske med spesielle behov eller utfordringar, for på den måten å vere ein ressurs for å utvikle deira eigne ressursar og evner, og i størst mogleg grad vere deira bru ut i arbeidslivet." Me ynskjer å verte betre til å sjå individets og den einskilde sine kvalifikasjonar og moglegheiter, ikkje avgrensingane har vore eit turbulent år for bedrifta med eit høgt sjukefråver og høg utskifting av tilsette, i tillegg til mykje omlegging og endringar siste kvartalet. Dei tilsette har takla endringane svært godt, og viser stor vilje og fleksibilitet til å skulle lykkast med bedrifta si framtidige utvikling. Bedrifta sitt styret har også i høg grad involvert seg, og vist interesse og vilje til å la bedrifta starte og gjennomgå ei omfattande utvikling. Utviklinga har i første omgang dreia seg om utvikling og forbetring av arbeidsmiljøet, auka og betra samarbeid både internt og eksternt, einsretta rutinar og malar, informasjonsflyt/ kommunikasjon, større synlegheit og tilstedeværelse i regionen, kvalitetssikring og oppretting av ny avdeling og nye samarbeidspartar. Organisasjonskart: Arbeidsleiar treavdelinga fungerar som stadfortredar for dagleg leiar ved behov. 5

6 Innovasjon og forbetringar Større individfokus Bedrifta har satt fokus på individtilpassa tiltaksprogram, og tatt utgangspunkt i at vår profesjon skal vere førebygging, attføring og arbeidstilbod til menneske med spesielle utfordringar. Dette medfører at kva me set i gang av produksjon og tenester må baserast på målet om å utvikle best mogleg arbeids- og aktivitetstilbod for å i størst mogleg grad vere ei bru ut i arbeidslivet for våre brukarar. Equass Heile 2010 har det vore jobba mykje og godt med å få på plass nødvendig dokumentasjon og rutinar med tanke på å skulle verte godkjent innanfor equass. Godkjenning vil vere på plass i løpet av Equass er eit europeisk system for kvalitetssikring av velferdstenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tenesteleverandørar i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tenestene overfor brukarar og andre samarbeidspartnarar. Faste personalmøter Hausten 2010 vart det satt fokus på møtestruktur og deling av informasjon, og det vart innført faste personalmøter ein gong pr veke. Med få unntak har desse møta vorte gjennomført og dokumentert med referat. Som hovudregel vert det og sendt ut agenda før møta, og det er mogleg for alle tilsette å foreslå tema. Annankvar månad tek me sikte på å arrangere fellesmøte for alle som er tilknytt bedrifta. På desse møta vert det tatt opp ulike aktuelle tema, og det vert gitt anledning til å kome med tilbakemeldingar. Utvikling av ny web-side Oppretting av ny webside, vart gjort vår/sumar 2010, og hausten 2010 vart det satt i gang målretta utvikling av sida. Pr var sida i all hovudsak gjennomført på ein slik måte at nødvendig og ynskjeleg informasjon var tilgjengeleg der. Utvikling og oppbygging av sida vil vere ein kontinuerlig og dynamisk prosess vidare, der målet er å ha ei informativ og brukarvenleg nettside. Utvikling og samarbeid innan kursavvikling For å kunne tilby eit best mogleg individtilpassa arbeids-og aktivitetstilbod til menneske med spesielle utfordringar, vart det hausten 2010 satt i verk tiltak for å 6

7 kunne utvikle og tilby kursing/ temadagar innanfor ulike emne ved bedrifta. Sett i forhold til erfaringar gjort ved bedrifta og ved liknande bedrifter, sette me opp fylgjande tema som aktuelle for undervisning: 1. Grunnleggande data 2. Grunnleggande økonomi 3. Fysisk aktivitet 4. Dagligdagse rutinar 5. Kosthold og ernæring 6. Arbeidssøking I samarbeid med Ulstein it-senter har me no tilgang på kurs innan blant anna grunnleggande data og økonomi, og det fyrste kurset innanfor desse emna vert gjennomført våren Me har også der tilgang på gode undervisningslokaler som me tenker å leige til eigne kurs. Tilsette ved Ulshav er i gang med å utvikle kurs/ temadagar innanfor kosthald/ernæring, hygiene og fysisk aktivitet. Bedrifta har også gått til innkjøp av eigen projektor og omorganisert eit møterom, for å kunne drive enkel undervisning i bedrifta sine eigne lokaler. Oppretting av ny avdeling Hausten 2010 starta arbeidet med å opprette den første nye avdelinga ved bedrifta. Ein bestemte seg tidleg for at ei ny avdeling skulle ha moglegheit for svært ulike arbeidsoppgåver både i forhold til type og utfordring, at avdelinga skulle syne att ute i lokalmiljøet/distriktet, at den skulle profilere bedrifta på ein positiv måte og at den skulle romme oppgåver innanfor sal/service i tråd med NAV sin kravspesifikasjon. Valet for første nye avdelinga vart fruktdistribusjon ut til bedrifter. Dette er det ein marknad for og det var ingen som dreiv dette i større skala i regionen. I tillegg ville eit slikt arbeid oppfylle dei krava som ein sette til ei ny avdeling. Ulshav bestemte seg for å nytte noko av dei ledige lokala til utvikling av avdelinga, og det vart bygd opp ny kjøl og sval, pakkelinje vart montert, oppbygging i forhold til å ivareta hygienekrav vart gjort, og det vart kjøpt inn bil. Alt for å kunne drive den nye avdelinga på ein mest mogleg profesjonell og kvalitetsmessig god måte. F.o.m januar 2011 er det også tilsett ei i 80% prosjektstilling for å drifte og utvikle avdelinga, og alle som jobbar ved avdelinga har gjennomført eit dagskurs i regi av BAMA, med blant anna tema som kvalitetssikring, hygiene, produktbehandling og service. 7

8 Ny profilering Ulshav AS ønskjer å innrette seg meir mot førebygging, attføring og utvikling av menneske, og å vere ein ressurs for å utvikle andre sine ressursar og kompetanse, for på den måten i størst mogleg grad vere deira bru ut i arbeidslivet. Ein ser det som hensiktsmessig som attføringsbedrift å involvere seg på eit tidlegare stadium og jobbe meir førebyggande. Bruk av felles saksbehandllingsverktøy I midten av desember gjennomførte me felles halvdagskurs i saksbehandlingsverktøyet WIS-tiltak. F.o.m er det dette programmet som skal nyttast i alle sakene ved bedrifta. Her er det utarbeida felles rapportmalar som skal nyttast, og ein har utarbeida felles rutinar i forhold til saksbehandlinga. Bruken av eit saksbehandlingsverktøy gjer at det vert lettare å dele informasjon innad i bedrifta med tanke på å gjere kvarandre gode, me får standardiserte rapportmalar, det vert lettare å jobbe som team i attføringsarbeidet, ein kan følgje opp saker dersom nokon ved bedrifta skulle vere sjukmeldt og ein kan lett loggføre hendingar eller fråver. Utvikling av samarbeid med eksterne samarbeidspartar Hausten 2010 inngjekk Ulshav AS samarbeid med BAMA/Jobbfrukt om levering av frukt til vår fruktavdeling. Samarbeidet inneber også opplæring og kurs frå BAMA sin side, i forhold til blant anna kvalitetssikring, hygiene, varekunnskap og behandling av ulike typar frukt. Det vart også hausten 2010 satt i verk samarbeid med Ulstein It-senter oppimot kursavvikling og leie av kurslokalitetar. Dette gjer at Ulshav AS, gjennom Uits, har tilgang på høg kompetanse innanfor ulike typar kurs samt moglegheit for å leie moderne kurslokalitetar for gjennomføring av eigne kurs. Vidare vart det hausten 2010 gjennomført besøk og presentasjon av bedrifta hos alle tilgrensande NAV-kontor, NAV Møre & Romsdal, ordførar og rådmann i Ulstein kommune, samt Ulstein formannskap. VTA Ulshav AS hadde i 2010 ti faste VTA plassar. Disse plassane har hovudsakleg vore fullsatt i 2010, sjølv om oppmøtet har vore noko varierande blant nokon av dei brukartilsette. I tillegg hadde me ein kjøpt plass frå Hareid kommune og ein kjøpt plass frå Herøy kommune. 8

9 Utover hausten 2010 vart det sett fokus på både rettar og pliktar ved det å vere arbeidstakar, og ein har etter kvart merka eit betre oppmøte og ei seriøs holdning til det å melde frå om fråver. To av dei brukartilsette har også gått opp i stillingsandel hausten 2010, noko som har betydd mykje for produksjonsnivået i bedrifta. Med so lite menneskelege ressursar vert ein veldig avhengig av dei få brukartilsette ein har. Difor er det svært gledeleg at fleire av dei brukartilsette melder om aukande trivsel, og at tilstedeværelsesprosenten er stigande. Alder/kjønnsfordeling for aktive pr Alder Mann Kvinne Totalt antall tilsette som slutta i VTA i løpet av Kva gjekk dei til: Ordinært arbeid 0 Andre aktive tiltak 0 Utdanning 0 Passive tiltak 5 Totalt Andre aktive tiltak Ordinært arbeid Passive tiltak Utdanning 9

10 AB Ulshav AS har to stillingar som tilretteleggar innanfor Arbeid med Bistand, noko som tilsvarar 10 til 30 AB plassar i henhold til regelverket. Etter eit svært lavt innsøk og belegg første halvdel av 2010, har me i løpet av hausten 2010 hatt ein sterk auke i innsøk på AB-plassane, og me har pr januar 2011 fullt med ca 24 deltakarar. NAV M&R reknar det for fullt med 10 deltakarar pr tilretteleggar på AB for at deltakarane skal få ein best mogleg oppfylging i attføringsløpet. Til tross for dette har me hatt ei grense på 12 pga stort behov i regionen, noko som er svært utfordrande med tanke på å gje ei best mogleg oppfylging. Ein del av deltakarane er også personar som ideelt sett ikkje skulle vore på AB, men som skulle deltatt i til dømes APS. Beskrivelse Antal totalt Antal kvinner Inne i tiltaket pr Innsøkt i løpet av Utskrevne Utskrevne aktive tiltak 10 9 Utskrevne passive tiltak 1 0 Inne i tiltaket pr Sum av Antal totalt Inne i tiltaket pr Inne i tiltaket pr Innsøkt i løpet av 2010 Utskrevne 2010 Utskrevne aktive tiltak Utskrevne passive tiltak Varigheit pr. deltakar i tiltak 0-2 mnd 3-8 mnd 9-24 mnd mnd

11 Alder pr. deltakar pr år år Over 40 år APS Etter juni 2010 valte NAV å ikkje lenger kjøpe APS- plasser med Ulshav AS, og dei siste fem plassane forsvann frå bedrifta. Dette har vorte ei stor utfordring både attføringsmessig og økonomisk. Attføringsmessig fordi APS-tiltaket er ei naturleg ledd i tiltakskjedinga for å gi eit best mogleg og individtilpassa attføringsløp, og økonomisk fordi det medfører eit inntektstap på omkring kroner ,- pr år. Sidan hausten 2010 har Ulshav AS jobba målretta for igjen å vere attraktiv for NAV med tanke på kjøp av APS-plassar, og ein har som uttrykt mål å kunne tilby NAV minimum fem plassar innan andre halvdel av Ein god dialog med NAV for kartlegging og synleggjering av behov, og Ulshav AS sin oppbygging av kompetanse og utvikling av variert tilbod skal vere med å realisere dette. Generell kvalitetssikring Ulshav AS har utarbeida ein overordna kvalitetspolitikk som skal vere med å sikre kvalitet i alle ledd alltid, både når gjeld attføringsarbeidet og elles levering av produkt og tenester til kundar. Den overordna kvalitetspolitikken er nedfelt i eit eige dokument, og er grunnlaget for utarbeiding av meir spesifikke kvalitetskrav oppimot avgrensa avdelingar og område. Kvalitetssystemet skal vidare sikre oppfylging av denne kvalitetspolitikken, og skal vidare sikre at den vert evaluert og kontinuerlig forbetra. Kvalitetssystemet for Ulshav AS er utarbeida som svar på både kravspesifikasjonane for dei ulike tiltak og equass. Equass Ulshav AS er i gang med arbeidet for å bli ei godkjent Equass-bedrift. Ein har bestilt tid for gjennomgang og sertifisering, noko som vil verte gjennomført i juni Equass er eit europeisk system for kvalitetssikring av velferdstenester med ekstern sertifisering og revisjon.det gir tenesteleverandørar i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tenestene overfor brukarar og andre samarbeidspartnarar. I Norge er Equass no tatt i bruk innanfor verksemder i arbeidsmarknadsektoren. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om 11

12 kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte ein del arbeidsmarknadstiltak. Equass Assurance dekker myndigheitenes krav til kvalitetssikring. 12

13 Leiing og vidareutvikling Dei faste tilsette har ei allsidig og varierande utdanning og praksis: Namn Rolle Kompetanse Håvard Ringstad Dagleg leiar Arbeidserfaring innan leiing og analyse, samt operativt og førebyggande politiarbeid sidan Ulshav AS f.o.m sept Utdanning: Bachelor politifag. Tilleggsutdanning/kurs: Pedagogikk og verdibasert endringsledelse/prosjektledelse Kurs blant anna innan analyse, kognitiv samtaleteknikk og tegn og symptomer (rus). Janne Myrvågnes AB-tilretteleggar Fagansvar AB Arbeidserfaring: Har jobba innanfor sosialfag sidan 1981 og ved Ulshav AS sidan Utdanning: Bachelor barnevernspedagog. Tilleggsutdanning/kurs: Vegleiing og motiverande intervjuteknikk/endringsprosess Ranvei M. O. Garnes AB-tilretteleggar 50% Fagansvar VTA 50% Arbeidserfaring: Ved Ulshav AS sidan 2009, og barnehage før det. Utdanning: Bachelor i pedagogikk. Tilleggsutdanning/kurs: ROS/arbeidsevnekartlegging og folkehøgskule Britt Brandal AB-tilretteleggar 50% Arbeidserfaring: Ulshav AS sidan Fleire år som miljøterapeut innan blant anna rusomsorg. Utdanning: Bachelor Sosionom og helse- og sosialfag. Tilleggsutdanning/kurs: Folkehøgskule 13

14 Geir Nyland Arbeidsleiar/vegleiar Arbeidserfaring: Arbeid innanfor ulike typer snekkring og trebearbeiding. Utdanning: Møbelsnekkar Eli-Marte Fjørtoft Vegleiar Arbeidserfaring: Miljøarbeidar og assistent. Ulshav AS sidan Utdanning:Bachelor i fysisk aktivitet og helse. Tilleggsutdanning/kurs: Folkehøgskule, helse- og treningsrådgjevar, instruktørkurs i førstehjelp, målretta miljøarbeid og vergeteknikk Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært tilsette I 2010 har bedrifta hatt eit stort fokus på kvalitetssikring, og har jobba mykje med forbetring av rutinar, prosessar og tenestelevering. I tråd med kvalitetssikringsarbeidet har det vore eit visst aktivitetsnivå på kompetanseheving med både eksterne og interne kurs, i tillegg til at aktuelle tema har vore oppe på fleire interne møter. Kurs Omfang Tilsette som deltok Totalt kursdagar Equass 1 1 dag 3 3 Equass 2 1 dag 4 4 Temadag Equass 1 dag 2 2 Alvehaugen ½ dag 1 ½ ROS 4 dagar 1 4 Folkeweb ½ dag 5 2,5 WIS-tiltak ½ dag Dagleg leiar har i tillegg delteke på samlingar/seminar for dagleg leiarar for å utveksle erfaringar med andre ASVL-bedrifter. 14

15 Styret Styret har i 2010 bestått av: Aksel Hauge: Styreleiar Ingeborg Dyrhaug Hatløy: Nestleiar Atle Birger Flø: Styremedlem Kristin Sæther: Styremedlem Alf Roger Selvåg: Styremedlem Solveig Ulstein: Varamedlem Marianne Breivik: Varamedlem Det har i 2010 vore avholdt 9 ordinære styremøte. Saker som har vore behandla er blant anna: Løn til fast tilsette Nytilsettingar Budsjett Tap av APS-plassar Tilsetting av ny dagleg leiar Prosjektstilling Investering i ny avdeling Investering i utvikling/samarbeid innan kurs Produksjon/ ny avdeling/ investering Intern organisering Handlingsplan prioriteringar og mål. Årsregnskap Kvartalsregnskap Budsjett Halvtårsregnskap Strategi for tilbakeføring av APS-plassar Løn dagleg leiar 15

16 Pensjon og forsikring Alle faste tilsette har pensjonsordning gjennom KLP. Alle brukartilsette har kollektiv ulykkesforsikring, Samarbeidsinstitusjonar og etatar, og tiltaksbedrifter Bedrifta har hatt eit aktivt samarbeid med omsorgsetaten i Ulstein kommune, og spesielt med psykiatritenesten. Ein jobbar vidare med å utvikle samarbeidet. Samarbeidsbedrifter og oppdrag Våre samarbeidsbedrifter i 2010 har vært møbelprodusenten Varier, Remmen møbelfabrikk, Ulstein it-senter og BAMA. Vår hovudarbeidsområde har vore produksjon av møbeldelar til varier og Remmen, ein produksjon som har vore utført med god kvalitet og engasjement. Pga store driftsmessige utfordringar var byrjinga på hausten svært krevjande med tanke på å levere i tide. Arbeidet hadde ei positiv utvikling fram mot slutten av året, og ein kunne ta juleferie med eit delvis varelager. Samarbeid med Ulstein kommune Bedrifta har hatt fleire møter med sine eigarar. Møta har vore med ordførar, rådmann og formannskap. Ein ynskjer å utvikle samarbeidet vidare, og at eigarane skal vere godt opplyste om kva bedrifta kan tilby og dei moglegheitene som ligg i den. Det er viktig at bedrifta vert sett på, og nytta, som den ressursen den kan vere. NAV Samarbeidet med NAV har vore godt og det vart gjennomført fleire møter. Ein jobbar vidare med å utvikle samarbeidet i For bedrifta er det av vesentleg betyding å kunne ha ein god dialog med NAV i forhold til framtidig utvikling, og behov for begge partar. Nabokommuner Samarbeidet med nabokommuner er godt og ein sysselset/har tilknytt personar frå kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande. Ein vil jobbe vidare med å utvikle samarbeidet i

17 Handlingsplan Legge vekt på innovasjon og entreprenørskap i heile bedrifta og i alle områder innanfor verksemda. 2. Få vere tiltaksarrangør for minimum 5 stk APS-plassar for NAV innan andre halvdel av Få auka antal VTA-plassar tilsvarande trekk i Vere tiltaksarrangør for minst eit nytt tiltak. 5. Opprette og drifte minst ei ny avdeling ved bedrifta. 6. Gjennomføre minst to kurs for brukartilsette/ brukarar. Emna vil vere innanfor data, økonomi, kosthald/helse eller fysisk aktivitet. 7. Verte godkjent I.A bedrift, og ha ein nærværsprosent på minimum 90%. 8. Jobbe vidare for å endre bedrifta sitt omdøme og slik verte meir attraktiv også for nye brukargrupper/yngre brukarar, og på den måten få eit auka innsøk til bedrifta. 9. Jobbe meir førebyggande og sette i verk tiltak/ aktivitetar som gjer at me kan lykkast på det området. 10. Styrke vårt samarbeid med både NAV-Ulstein, Hareid, Herøy og Sande, samt NAV M&R. 11. Få brukartilsette som kan fylle fleire roller ved bedrifta, som f.eks å ta ansvaret for persontransport. 12. Verte godkjend bedrift innan Equass. 13. Styrke kompetansen ytterlegare for alle faste tilsette innan attføringsarbeid og vår målgruppe. 14. Oppretthalde og vidareutvikle vårt samarbeid med andre tiltaksbedrifter og samarbeidande ordinære bedrifter. 17

18 15. Auka fokus på fysisk aktivitet og trening for både brukartilsette og faste tilsette. 16. Vere meir deltakande og individfokuserte i attføringsarbeidet, med utarbeiding av individuelle handlingsplanar for alle brukarar og brukartilsette. 17. Bytte ut og oppgradere eksisterande IKT-anlegg 18. Utvide antal kontorplassar med minimum to plassar. Strategiplan Hovudmål Ulshav AS skal ha ei god innsøking på alle tiltak, og arbeide aktivt for å skaffe meir variert produksjon. Interne mål - Vi skal heve kvaliteten på tenestene våre ved å arbeide for eit tettare samarbeid innad i bedrifta. Kvar tilsett bør ha eit større engasjement og eigarforhold til heile bedrifta. - Som tiltak for kompetanseutvikling skal ein knyte tettare band til andre Vekstbedrifter for samarbeid og utveksling av erfaringar, og vidare legge vekt på kursing og vidareutvikling av den enkelte tilsette. - For å betre økonomien, og gje eit meir ettertrakta arbeidstilbod, skal det skaffast fleire varierte oppdrag frå industrien. For eventuelt å få til dette, kan det kanskje nyttast ordinær arbeidskraft i avgrensa periodar. 18

19 Eksterne mål - Vere med på å utarbeide ein tilfredsstillande samarbeidsavtale med NAV lokalt, og elles etablere gode samarbeidsrutiner med dei andre NAV- kontora i regionen. Dette i høve til kravspesifikasjon og regelverk. - Ulshav AS bør ha eit tettare samarbeid med Ulstein kommune for å vere ein naturleg part i utviklinga av det heilskaplege sosial- og omsorgstilbodet i kommunen. - Vi skal arbeide for at lokalsamfunnet får større kjennskap til kva vi står for, kva tilbod vi har, og kven som kan gjere seg nytte av tenestene våre. Dette for å endre haldningar, og eventuelt skape større innsøking til tiltaksplassane. Delmål innan 2011 Interne mål - Ulshav AS bør vere sertifisert Vekst-bedrift i høve til EQUASS (European Quality in Social Services) innan utgangen av Det skal innførast ein strukturert møteplan for alle ordinært tilsette. - Vi skal gjennomføre kontinuerlege evalueringar av framdrift mot måloppnåelse. - Etablere gode kvalitetssikringsrutinar for vedlikehald og vidareføring av utviklingsarbeidet i høve til Equass-sertifiseringa. - Setje i gong innovasjonsprosjekt retta mot etablering av mellom anna ein meir variert produksjon. Eksterne mål Ulshav AS skal vere ei meir synleg bedrift i lokalsamfunnet. 19

20 Delmål innan 2013 Tilbod og tenester - Foreta kartlegging av behov for kompetanseheving for personalet, og gjennomføre nødvendig kursing for å møte dei krav som vert stilte til oss dersom vi skal vere ein ettertrakta samarbeidspartnar for NAV. - Vere involvert i individuelle tilbod/ enkeltsaker som krev stor fleksibilitet i høve til deltakar. Dette bør vere i samarbeid med NAV lokalt / kommune. - Kunne tilby NAV mindre tenester/kartlegging som eit supplement til dei faste tiltaka. Økonomi - Bevisst kontaktskaping og synleggjering overfor næringslivet for å sikre vidare tilgong på varierte produksjonsoppdrag. - Oppstart av eventuelle nye arbeidstilbod i eigen del av bygningsmasse, samt tilpassing av lokaler til bruk for undervisning/gruppeaktivitet, fortrinnsvis for tiltaket APS. - Arbeide aktivt for om mogleg å synleggjere eit behov. Dette for eventuell nytildeling av plassar. Økonomi Eige budsjett og revisorgodkjent rekneskap gir ein god oversikt og kontroll over bedrifta sin bruk av tilskotet frå NAV. Den økonomiske rapporten vert levert innan Avslutning 2010 har vore prega av store utfordringar og mange omleggingar, noko som har ført til eit større arbeidspress på dei tilsette, men som også har gitt eit meir aktivt, utviklande og delande arbeidsmiljø. Dei økonomiske utfordringane frå 2010 drar me med oss inn i 2011, men samtidig ser me at etablering av ny avdeling, ei godt organisert treavdeling og fokus på individet, på sikt vil betre resultata også på den økonomiske sida. 20

21 Me satsar på å holde og utvikle fokuset på innovasjon og nytenking. Me vil utvikle eit tilbod som ivareteke dei individuelle behova, og som er i stand til å tenke utanfor boksa, me vil drive sosial entreprenørskap og sjå ressursane og ikkje klientane. For Ulshav AS vert det viktig å ha eit frisk-fokus, å sjå moglegheitene i alle som kjem til oss og vil vere ein ressurs her. Og framover ynskjer me å kunne kome inn på eit tidlegare stadium og engasjere oss meir i det førebyggande arbeidet, ved å ha rom for og tilbod til unge menneske i ei utviklingsfase i livet. 21

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer