Årsrapport Handlingsplan 2011 Strategiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Handlingsplan 2011 Strategiplan

2 Ulshav AS Post- og besøksadresse: Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik. E-post: Telefonnummer: Dagleg leiar: Håvard Ringstad f.o.m 13. september 2010 Ulshav AS, er 100% eid av Ulstein kommune Tiltaksnavn: AB, VTA og APS VÅR KVALITETSPOLITIKK Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre at me alltid leverer den beste kvalitet på våre varer og tenester, og at me forvaltar vårt ansvar og oppgåve overfor tilsette, brukartilsette, tiltaksdeltakarar, kundar, samarbeidspartar og miljø, på ein god, seriøs og trygg måte. Ulshav AS skal være en profesjonell, aktiv, utviklande og seriøs tiltaksarrangør for alle arbeidsmarkedstiltak me tar på oss. Ulshav AS skal levere produkt og tenester med ein kvalitet som oppfyller krav og forventningar frå brukartilsette, tiltaksdeltakarar, kundar og samarbeidspartar. Me skal få til dette ved å: Ha eit kvalitetssystem som tilfredsstiller krava i Equass Assurance, samt tek i vare våre brukarar og kundar sine krav og interesser. Ha kvalitetsarbeid på dagsorden, fokus på kvalitetsmål i alle ledd i bedrifta, og ein dynamisk evaluering og forbetring av bedrifta sin kvalitetsoppbygging. Ha medarbeidarar og samarbeidspartnarar som vert involvert på ein måte som sikrar forståing, identifisering og gjennomføring av vårt kvalitetsarbeid. 2

3 Innhald Generell informasjon... 5 Innovasjon og forbetringar... 6 Større individfokus... 6 Equass... 6 Faste personalmøter... 6 Utvikling av ny web-side... 6 Utvikling og samarbeid innan kursavvikling... 6 Oppretting av ny avdeling... 7 Ny profilering... 8 Bruk av felles saksbehandllingsverktøy... 8 Utvikling av samarbeid med eksterne samarbeidspartar... 8 VTA... 8 AB APS Generell kvalitetssikring Equass Leiing og vidareutvikling Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært tilsette Styret Pensjon og forsikring Samarbeidsinstitusjonar og etatar, og tiltaksbedrifter Samarbeidsbedrifter og oppdrag Samarbeid med Ulstein kommune NAV Nabokommuner Handlingsplan Strategiplan Hovudmål

4 Delmål innan Delmål innan Økonomi Avslutning

5 Generell informasjon Visjon: Med rom for alle til vekst og utvikling: "Vere blant dei beste på individtilpassa og brukarbaserte arbeids-og aktivitetsprogram for menneske med spesielle behov eller utfordringar, for på den måten å vere ein ressurs for å utvikle deira eigne ressursar og evner, og i størst mogleg grad vere deira bru ut i arbeidslivet." Me ynskjer å verte betre til å sjå individets og den einskilde sine kvalifikasjonar og moglegheiter, ikkje avgrensingane har vore eit turbulent år for bedrifta med eit høgt sjukefråver og høg utskifting av tilsette, i tillegg til mykje omlegging og endringar siste kvartalet. Dei tilsette har takla endringane svært godt, og viser stor vilje og fleksibilitet til å skulle lykkast med bedrifta si framtidige utvikling. Bedrifta sitt styret har også i høg grad involvert seg, og vist interesse og vilje til å la bedrifta starte og gjennomgå ei omfattande utvikling. Utviklinga har i første omgang dreia seg om utvikling og forbetring av arbeidsmiljøet, auka og betra samarbeid både internt og eksternt, einsretta rutinar og malar, informasjonsflyt/ kommunikasjon, større synlegheit og tilstedeværelse i regionen, kvalitetssikring og oppretting av ny avdeling og nye samarbeidspartar. Organisasjonskart: Arbeidsleiar treavdelinga fungerar som stadfortredar for dagleg leiar ved behov. 5

6 Innovasjon og forbetringar Større individfokus Bedrifta har satt fokus på individtilpassa tiltaksprogram, og tatt utgangspunkt i at vår profesjon skal vere førebygging, attføring og arbeidstilbod til menneske med spesielle utfordringar. Dette medfører at kva me set i gang av produksjon og tenester må baserast på målet om å utvikle best mogleg arbeids- og aktivitetstilbod for å i størst mogleg grad vere ei bru ut i arbeidslivet for våre brukarar. Equass Heile 2010 har det vore jobba mykje og godt med å få på plass nødvendig dokumentasjon og rutinar med tanke på å skulle verte godkjent innanfor equass. Godkjenning vil vere på plass i løpet av Equass er eit europeisk system for kvalitetssikring av velferdstenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tenesteleverandørar i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tenestene overfor brukarar og andre samarbeidspartnarar. Faste personalmøter Hausten 2010 vart det satt fokus på møtestruktur og deling av informasjon, og det vart innført faste personalmøter ein gong pr veke. Med få unntak har desse møta vorte gjennomført og dokumentert med referat. Som hovudregel vert det og sendt ut agenda før møta, og det er mogleg for alle tilsette å foreslå tema. Annankvar månad tek me sikte på å arrangere fellesmøte for alle som er tilknytt bedrifta. På desse møta vert det tatt opp ulike aktuelle tema, og det vert gitt anledning til å kome med tilbakemeldingar. Utvikling av ny web-side Oppretting av ny webside, vart gjort vår/sumar 2010, og hausten 2010 vart det satt i gang målretta utvikling av sida. Pr var sida i all hovudsak gjennomført på ein slik måte at nødvendig og ynskjeleg informasjon var tilgjengeleg der. Utvikling og oppbygging av sida vil vere ein kontinuerlig og dynamisk prosess vidare, der målet er å ha ei informativ og brukarvenleg nettside. Utvikling og samarbeid innan kursavvikling For å kunne tilby eit best mogleg individtilpassa arbeids-og aktivitetstilbod til menneske med spesielle utfordringar, vart det hausten 2010 satt i verk tiltak for å 6

7 kunne utvikle og tilby kursing/ temadagar innanfor ulike emne ved bedrifta. Sett i forhold til erfaringar gjort ved bedrifta og ved liknande bedrifter, sette me opp fylgjande tema som aktuelle for undervisning: 1. Grunnleggande data 2. Grunnleggande økonomi 3. Fysisk aktivitet 4. Dagligdagse rutinar 5. Kosthold og ernæring 6. Arbeidssøking I samarbeid med Ulstein it-senter har me no tilgang på kurs innan blant anna grunnleggande data og økonomi, og det fyrste kurset innanfor desse emna vert gjennomført våren Me har også der tilgang på gode undervisningslokaler som me tenker å leige til eigne kurs. Tilsette ved Ulshav er i gang med å utvikle kurs/ temadagar innanfor kosthald/ernæring, hygiene og fysisk aktivitet. Bedrifta har også gått til innkjøp av eigen projektor og omorganisert eit møterom, for å kunne drive enkel undervisning i bedrifta sine eigne lokaler. Oppretting av ny avdeling Hausten 2010 starta arbeidet med å opprette den første nye avdelinga ved bedrifta. Ein bestemte seg tidleg for at ei ny avdeling skulle ha moglegheit for svært ulike arbeidsoppgåver både i forhold til type og utfordring, at avdelinga skulle syne att ute i lokalmiljøet/distriktet, at den skulle profilere bedrifta på ein positiv måte og at den skulle romme oppgåver innanfor sal/service i tråd med NAV sin kravspesifikasjon. Valet for første nye avdelinga vart fruktdistribusjon ut til bedrifter. Dette er det ein marknad for og det var ingen som dreiv dette i større skala i regionen. I tillegg ville eit slikt arbeid oppfylle dei krava som ein sette til ei ny avdeling. Ulshav bestemte seg for å nytte noko av dei ledige lokala til utvikling av avdelinga, og det vart bygd opp ny kjøl og sval, pakkelinje vart montert, oppbygging i forhold til å ivareta hygienekrav vart gjort, og det vart kjøpt inn bil. Alt for å kunne drive den nye avdelinga på ein mest mogleg profesjonell og kvalitetsmessig god måte. F.o.m januar 2011 er det også tilsett ei i 80% prosjektstilling for å drifte og utvikle avdelinga, og alle som jobbar ved avdelinga har gjennomført eit dagskurs i regi av BAMA, med blant anna tema som kvalitetssikring, hygiene, produktbehandling og service. 7

8 Ny profilering Ulshav AS ønskjer å innrette seg meir mot førebygging, attføring og utvikling av menneske, og å vere ein ressurs for å utvikle andre sine ressursar og kompetanse, for på den måten i størst mogleg grad vere deira bru ut i arbeidslivet. Ein ser det som hensiktsmessig som attføringsbedrift å involvere seg på eit tidlegare stadium og jobbe meir førebyggande. Bruk av felles saksbehandllingsverktøy I midten av desember gjennomførte me felles halvdagskurs i saksbehandlingsverktøyet WIS-tiltak. F.o.m er det dette programmet som skal nyttast i alle sakene ved bedrifta. Her er det utarbeida felles rapportmalar som skal nyttast, og ein har utarbeida felles rutinar i forhold til saksbehandlinga. Bruken av eit saksbehandlingsverktøy gjer at det vert lettare å dele informasjon innad i bedrifta med tanke på å gjere kvarandre gode, me får standardiserte rapportmalar, det vert lettare å jobbe som team i attføringsarbeidet, ein kan følgje opp saker dersom nokon ved bedrifta skulle vere sjukmeldt og ein kan lett loggføre hendingar eller fråver. Utvikling av samarbeid med eksterne samarbeidspartar Hausten 2010 inngjekk Ulshav AS samarbeid med BAMA/Jobbfrukt om levering av frukt til vår fruktavdeling. Samarbeidet inneber også opplæring og kurs frå BAMA sin side, i forhold til blant anna kvalitetssikring, hygiene, varekunnskap og behandling av ulike typar frukt. Det vart også hausten 2010 satt i verk samarbeid med Ulstein It-senter oppimot kursavvikling og leie av kurslokalitetar. Dette gjer at Ulshav AS, gjennom Uits, har tilgang på høg kompetanse innanfor ulike typar kurs samt moglegheit for å leie moderne kurslokalitetar for gjennomføring av eigne kurs. Vidare vart det hausten 2010 gjennomført besøk og presentasjon av bedrifta hos alle tilgrensande NAV-kontor, NAV Møre & Romsdal, ordførar og rådmann i Ulstein kommune, samt Ulstein formannskap. VTA Ulshav AS hadde i 2010 ti faste VTA plassar. Disse plassane har hovudsakleg vore fullsatt i 2010, sjølv om oppmøtet har vore noko varierande blant nokon av dei brukartilsette. I tillegg hadde me ein kjøpt plass frå Hareid kommune og ein kjøpt plass frå Herøy kommune. 8

9 Utover hausten 2010 vart det sett fokus på både rettar og pliktar ved det å vere arbeidstakar, og ein har etter kvart merka eit betre oppmøte og ei seriøs holdning til det å melde frå om fråver. To av dei brukartilsette har også gått opp i stillingsandel hausten 2010, noko som har betydd mykje for produksjonsnivået i bedrifta. Med so lite menneskelege ressursar vert ein veldig avhengig av dei få brukartilsette ein har. Difor er det svært gledeleg at fleire av dei brukartilsette melder om aukande trivsel, og at tilstedeværelsesprosenten er stigande. Alder/kjønnsfordeling for aktive pr Alder Mann Kvinne Totalt antall tilsette som slutta i VTA i løpet av Kva gjekk dei til: Ordinært arbeid 0 Andre aktive tiltak 0 Utdanning 0 Passive tiltak 5 Totalt Andre aktive tiltak Ordinært arbeid Passive tiltak Utdanning 9

10 AB Ulshav AS har to stillingar som tilretteleggar innanfor Arbeid med Bistand, noko som tilsvarar 10 til 30 AB plassar i henhold til regelverket. Etter eit svært lavt innsøk og belegg første halvdel av 2010, har me i løpet av hausten 2010 hatt ein sterk auke i innsøk på AB-plassane, og me har pr januar 2011 fullt med ca 24 deltakarar. NAV M&R reknar det for fullt med 10 deltakarar pr tilretteleggar på AB for at deltakarane skal få ein best mogleg oppfylging i attføringsløpet. Til tross for dette har me hatt ei grense på 12 pga stort behov i regionen, noko som er svært utfordrande med tanke på å gje ei best mogleg oppfylging. Ein del av deltakarane er også personar som ideelt sett ikkje skulle vore på AB, men som skulle deltatt i til dømes APS. Beskrivelse Antal totalt Antal kvinner Inne i tiltaket pr Innsøkt i løpet av Utskrevne Utskrevne aktive tiltak 10 9 Utskrevne passive tiltak 1 0 Inne i tiltaket pr Sum av Antal totalt Inne i tiltaket pr Inne i tiltaket pr Innsøkt i løpet av 2010 Utskrevne 2010 Utskrevne aktive tiltak Utskrevne passive tiltak Varigheit pr. deltakar i tiltak 0-2 mnd 3-8 mnd 9-24 mnd mnd

11 Alder pr. deltakar pr år år Over 40 år APS Etter juni 2010 valte NAV å ikkje lenger kjøpe APS- plasser med Ulshav AS, og dei siste fem plassane forsvann frå bedrifta. Dette har vorte ei stor utfordring både attføringsmessig og økonomisk. Attføringsmessig fordi APS-tiltaket er ei naturleg ledd i tiltakskjedinga for å gi eit best mogleg og individtilpassa attføringsløp, og økonomisk fordi det medfører eit inntektstap på omkring kroner ,- pr år. Sidan hausten 2010 har Ulshav AS jobba målretta for igjen å vere attraktiv for NAV med tanke på kjøp av APS-plassar, og ein har som uttrykt mål å kunne tilby NAV minimum fem plassar innan andre halvdel av Ein god dialog med NAV for kartlegging og synleggjering av behov, og Ulshav AS sin oppbygging av kompetanse og utvikling av variert tilbod skal vere med å realisere dette. Generell kvalitetssikring Ulshav AS har utarbeida ein overordna kvalitetspolitikk som skal vere med å sikre kvalitet i alle ledd alltid, både når gjeld attføringsarbeidet og elles levering av produkt og tenester til kundar. Den overordna kvalitetspolitikken er nedfelt i eit eige dokument, og er grunnlaget for utarbeiding av meir spesifikke kvalitetskrav oppimot avgrensa avdelingar og område. Kvalitetssystemet skal vidare sikre oppfylging av denne kvalitetspolitikken, og skal vidare sikre at den vert evaluert og kontinuerlig forbetra. Kvalitetssystemet for Ulshav AS er utarbeida som svar på både kravspesifikasjonane for dei ulike tiltak og equass. Equass Ulshav AS er i gang med arbeidet for å bli ei godkjent Equass-bedrift. Ein har bestilt tid for gjennomgang og sertifisering, noko som vil verte gjennomført i juni Equass er eit europeisk system for kvalitetssikring av velferdstenester med ekstern sertifisering og revisjon.det gir tenesteleverandørar i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tenestene overfor brukarar og andre samarbeidspartnarar. I Norge er Equass no tatt i bruk innanfor verksemder i arbeidsmarknadsektoren. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om 11

12 kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte ein del arbeidsmarknadstiltak. Equass Assurance dekker myndigheitenes krav til kvalitetssikring. 12

13 Leiing og vidareutvikling Dei faste tilsette har ei allsidig og varierande utdanning og praksis: Namn Rolle Kompetanse Håvard Ringstad Dagleg leiar Arbeidserfaring innan leiing og analyse, samt operativt og førebyggande politiarbeid sidan Ulshav AS f.o.m sept Utdanning: Bachelor politifag. Tilleggsutdanning/kurs: Pedagogikk og verdibasert endringsledelse/prosjektledelse Kurs blant anna innan analyse, kognitiv samtaleteknikk og tegn og symptomer (rus). Janne Myrvågnes AB-tilretteleggar Fagansvar AB Arbeidserfaring: Har jobba innanfor sosialfag sidan 1981 og ved Ulshav AS sidan Utdanning: Bachelor barnevernspedagog. Tilleggsutdanning/kurs: Vegleiing og motiverande intervjuteknikk/endringsprosess Ranvei M. O. Garnes AB-tilretteleggar 50% Fagansvar VTA 50% Arbeidserfaring: Ved Ulshav AS sidan 2009, og barnehage før det. Utdanning: Bachelor i pedagogikk. Tilleggsutdanning/kurs: ROS/arbeidsevnekartlegging og folkehøgskule Britt Brandal AB-tilretteleggar 50% Arbeidserfaring: Ulshav AS sidan Fleire år som miljøterapeut innan blant anna rusomsorg. Utdanning: Bachelor Sosionom og helse- og sosialfag. Tilleggsutdanning/kurs: Folkehøgskule 13

14 Geir Nyland Arbeidsleiar/vegleiar Arbeidserfaring: Arbeid innanfor ulike typer snekkring og trebearbeiding. Utdanning: Møbelsnekkar Eli-Marte Fjørtoft Vegleiar Arbeidserfaring: Miljøarbeidar og assistent. Ulshav AS sidan Utdanning:Bachelor i fysisk aktivitet og helse. Tilleggsutdanning/kurs: Folkehøgskule, helse- og treningsrådgjevar, instruktørkurs i førstehjelp, målretta miljøarbeid og vergeteknikk Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært tilsette I 2010 har bedrifta hatt eit stort fokus på kvalitetssikring, og har jobba mykje med forbetring av rutinar, prosessar og tenestelevering. I tråd med kvalitetssikringsarbeidet har det vore eit visst aktivitetsnivå på kompetanseheving med både eksterne og interne kurs, i tillegg til at aktuelle tema har vore oppe på fleire interne møter. Kurs Omfang Tilsette som deltok Totalt kursdagar Equass 1 1 dag 3 3 Equass 2 1 dag 4 4 Temadag Equass 1 dag 2 2 Alvehaugen ½ dag 1 ½ ROS 4 dagar 1 4 Folkeweb ½ dag 5 2,5 WIS-tiltak ½ dag Dagleg leiar har i tillegg delteke på samlingar/seminar for dagleg leiarar for å utveksle erfaringar med andre ASVL-bedrifter. 14

15 Styret Styret har i 2010 bestått av: Aksel Hauge: Styreleiar Ingeborg Dyrhaug Hatløy: Nestleiar Atle Birger Flø: Styremedlem Kristin Sæther: Styremedlem Alf Roger Selvåg: Styremedlem Solveig Ulstein: Varamedlem Marianne Breivik: Varamedlem Det har i 2010 vore avholdt 9 ordinære styremøte. Saker som har vore behandla er blant anna: Løn til fast tilsette Nytilsettingar Budsjett Tap av APS-plassar Tilsetting av ny dagleg leiar Prosjektstilling Investering i ny avdeling Investering i utvikling/samarbeid innan kurs Produksjon/ ny avdeling/ investering Intern organisering Handlingsplan prioriteringar og mål. Årsregnskap Kvartalsregnskap Budsjett Halvtårsregnskap Strategi for tilbakeføring av APS-plassar Løn dagleg leiar 15

16 Pensjon og forsikring Alle faste tilsette har pensjonsordning gjennom KLP. Alle brukartilsette har kollektiv ulykkesforsikring, Samarbeidsinstitusjonar og etatar, og tiltaksbedrifter Bedrifta har hatt eit aktivt samarbeid med omsorgsetaten i Ulstein kommune, og spesielt med psykiatritenesten. Ein jobbar vidare med å utvikle samarbeidet. Samarbeidsbedrifter og oppdrag Våre samarbeidsbedrifter i 2010 har vært møbelprodusenten Varier, Remmen møbelfabrikk, Ulstein it-senter og BAMA. Vår hovudarbeidsområde har vore produksjon av møbeldelar til varier og Remmen, ein produksjon som har vore utført med god kvalitet og engasjement. Pga store driftsmessige utfordringar var byrjinga på hausten svært krevjande med tanke på å levere i tide. Arbeidet hadde ei positiv utvikling fram mot slutten av året, og ein kunne ta juleferie med eit delvis varelager. Samarbeid med Ulstein kommune Bedrifta har hatt fleire møter med sine eigarar. Møta har vore med ordførar, rådmann og formannskap. Ein ynskjer å utvikle samarbeidet vidare, og at eigarane skal vere godt opplyste om kva bedrifta kan tilby og dei moglegheitene som ligg i den. Det er viktig at bedrifta vert sett på, og nytta, som den ressursen den kan vere. NAV Samarbeidet med NAV har vore godt og det vart gjennomført fleire møter. Ein jobbar vidare med å utvikle samarbeidet i For bedrifta er det av vesentleg betyding å kunne ha ein god dialog med NAV i forhold til framtidig utvikling, og behov for begge partar. Nabokommuner Samarbeidet med nabokommuner er godt og ein sysselset/har tilknytt personar frå kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande. Ein vil jobbe vidare med å utvikle samarbeidet i

17 Handlingsplan Legge vekt på innovasjon og entreprenørskap i heile bedrifta og i alle områder innanfor verksemda. 2. Få vere tiltaksarrangør for minimum 5 stk APS-plassar for NAV innan andre halvdel av Få auka antal VTA-plassar tilsvarande trekk i Vere tiltaksarrangør for minst eit nytt tiltak. 5. Opprette og drifte minst ei ny avdeling ved bedrifta. 6. Gjennomføre minst to kurs for brukartilsette/ brukarar. Emna vil vere innanfor data, økonomi, kosthald/helse eller fysisk aktivitet. 7. Verte godkjent I.A bedrift, og ha ein nærværsprosent på minimum 90%. 8. Jobbe vidare for å endre bedrifta sitt omdøme og slik verte meir attraktiv også for nye brukargrupper/yngre brukarar, og på den måten få eit auka innsøk til bedrifta. 9. Jobbe meir førebyggande og sette i verk tiltak/ aktivitetar som gjer at me kan lykkast på det området. 10. Styrke vårt samarbeid med både NAV-Ulstein, Hareid, Herøy og Sande, samt NAV M&R. 11. Få brukartilsette som kan fylle fleire roller ved bedrifta, som f.eks å ta ansvaret for persontransport. 12. Verte godkjend bedrift innan Equass. 13. Styrke kompetansen ytterlegare for alle faste tilsette innan attføringsarbeid og vår målgruppe. 14. Oppretthalde og vidareutvikle vårt samarbeid med andre tiltaksbedrifter og samarbeidande ordinære bedrifter. 17

18 15. Auka fokus på fysisk aktivitet og trening for både brukartilsette og faste tilsette. 16. Vere meir deltakande og individfokuserte i attføringsarbeidet, med utarbeiding av individuelle handlingsplanar for alle brukarar og brukartilsette. 17. Bytte ut og oppgradere eksisterande IKT-anlegg 18. Utvide antal kontorplassar med minimum to plassar. Strategiplan Hovudmål Ulshav AS skal ha ei god innsøking på alle tiltak, og arbeide aktivt for å skaffe meir variert produksjon. Interne mål - Vi skal heve kvaliteten på tenestene våre ved å arbeide for eit tettare samarbeid innad i bedrifta. Kvar tilsett bør ha eit større engasjement og eigarforhold til heile bedrifta. - Som tiltak for kompetanseutvikling skal ein knyte tettare band til andre Vekstbedrifter for samarbeid og utveksling av erfaringar, og vidare legge vekt på kursing og vidareutvikling av den enkelte tilsette. - For å betre økonomien, og gje eit meir ettertrakta arbeidstilbod, skal det skaffast fleire varierte oppdrag frå industrien. For eventuelt å få til dette, kan det kanskje nyttast ordinær arbeidskraft i avgrensa periodar. 18

19 Eksterne mål - Vere med på å utarbeide ein tilfredsstillande samarbeidsavtale med NAV lokalt, og elles etablere gode samarbeidsrutiner med dei andre NAV- kontora i regionen. Dette i høve til kravspesifikasjon og regelverk. - Ulshav AS bør ha eit tettare samarbeid med Ulstein kommune for å vere ein naturleg part i utviklinga av det heilskaplege sosial- og omsorgstilbodet i kommunen. - Vi skal arbeide for at lokalsamfunnet får større kjennskap til kva vi står for, kva tilbod vi har, og kven som kan gjere seg nytte av tenestene våre. Dette for å endre haldningar, og eventuelt skape større innsøking til tiltaksplassane. Delmål innan 2011 Interne mål - Ulshav AS bør vere sertifisert Vekst-bedrift i høve til EQUASS (European Quality in Social Services) innan utgangen av Det skal innførast ein strukturert møteplan for alle ordinært tilsette. - Vi skal gjennomføre kontinuerlege evalueringar av framdrift mot måloppnåelse. - Etablere gode kvalitetssikringsrutinar for vedlikehald og vidareføring av utviklingsarbeidet i høve til Equass-sertifiseringa. - Setje i gong innovasjonsprosjekt retta mot etablering av mellom anna ein meir variert produksjon. Eksterne mål Ulshav AS skal vere ei meir synleg bedrift i lokalsamfunnet. 19

20 Delmål innan 2013 Tilbod og tenester - Foreta kartlegging av behov for kompetanseheving for personalet, og gjennomføre nødvendig kursing for å møte dei krav som vert stilte til oss dersom vi skal vere ein ettertrakta samarbeidspartnar for NAV. - Vere involvert i individuelle tilbod/ enkeltsaker som krev stor fleksibilitet i høve til deltakar. Dette bør vere i samarbeid med NAV lokalt / kommune. - Kunne tilby NAV mindre tenester/kartlegging som eit supplement til dei faste tiltaka. Økonomi - Bevisst kontaktskaping og synleggjering overfor næringslivet for å sikre vidare tilgong på varierte produksjonsoppdrag. - Oppstart av eventuelle nye arbeidstilbod i eigen del av bygningsmasse, samt tilpassing av lokaler til bruk for undervisning/gruppeaktivitet, fortrinnsvis for tiltaket APS. - Arbeide aktivt for om mogleg å synleggjere eit behov. Dette for eventuell nytildeling av plassar. Økonomi Eige budsjett og revisorgodkjent rekneskap gir ein god oversikt og kontroll over bedrifta sin bruk av tilskotet frå NAV. Den økonomiske rapporten vert levert innan Avslutning 2010 har vore prega av store utfordringar og mange omleggingar, noko som har ført til eit større arbeidspress på dei tilsette, men som også har gitt eit meir aktivt, utviklande og delande arbeidsmiljø. Dei økonomiske utfordringane frå 2010 drar me med oss inn i 2011, men samtidig ser me at etablering av ny avdeling, ei godt organisert treavdeling og fokus på individet, på sikt vil betre resultata også på den økonomiske sida. 20

21 Me satsar på å holde og utvikle fokuset på innovasjon og nytenking. Me vil utvikle eit tilbod som ivareteke dei individuelle behova, og som er i stand til å tenke utanfor boksa, me vil drive sosial entreprenørskap og sjå ressursane og ikkje klientane. For Ulshav AS vert det viktig å ha eit frisk-fokus, å sjå moglegheitene i alle som kjem til oss og vil vere ein ressurs her. Og framover ynskjer me å kunne kome inn på eit tidlegare stadium og engasjere oss meir i det førebyggande arbeidet, ved å ha rom for og tilbod til unge menneske i ei utviklingsfase i livet. 21

ATTFØRINGSRESULTAT. Reelle plassar pr. 31.12.2012 20 Antal tilretteleggjarar i tiltaket 2

ATTFØRINGSRESULTAT. Reelle plassar pr. 31.12.2012 20 Antal tilretteleggjarar i tiltaket 2 OM VERKSEMDA Styret har i 2012 hatt 3 styremøter og 1 telefonmøte. Har handsama 29 saker. Dei viktigaste sakene som kan nemnast er: - Rekneskap og budsjett. - Samarbeidsavtale og innsøkning frå NAV. -

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift?

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? Ulshav AS Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? 1 Innhald Bakgrunn... 3 Formål med rapporten... 3 Grunnlag og bakgrunn for utvikling... 3 Utbygging/ ombygging... 5 Delkonklusjon:... 5 Sentrumsavdeling...

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE Side2 INNHALD: 1. INNLEIING... 3 1.1 K-LEAN i Etne kommune... 3 1.2 HENSIKTA MED LEAN... 3 1.3 GEVINST... 3 2. ESSENSEN I LEAN... 4 3. LEAN FØREBUING...

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Erfaring frå Vågå, Lom og Skjåk. Edel Kveen, november2010

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Erfaring frå Vågå, Lom og Skjåk. Edel Kveen, november2010 Samarbeid om etisk kompetanseheving. Erfaring frå Vågå, Lom og Skjåk. Edel Kveen, november2010 Deltok med kvar sine representantar på oppstartskonferanse, pulje 3 Fire frå Skjåk og to frå Lom på kurs,

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Varamedlem: Bergljot Buskaker. Valnemnd: Torunn Gauteplass Hønsi - leiar Geir Arve Sandvik

Varamedlem: Bergljot Buskaker. Valnemnd: Torunn Gauteplass Hønsi - leiar Geir Arve Sandvik 2013 Luster Arbeidssenter A/S Årsmelding Luster Arbeidssenter AS er fullt ut eigd av Luster kommune og har ein aksjekapital på kr. 300.000,-. Selskapet vart skipa 9. september 1998, og har vore i drift

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Vårt motto Tillit Trygghet - Trivsel

Vårt motto Tillit Trygghet - Trivsel Arbeidslivstreningskurs for Introduksjonsdeltakarar «Pilotprosjekt» Bakgrunn og bestilling: Haram Kommune heretter kalla «HK» ynskte eit tilbod på eit praktisk arbeidslivstreningskurs som er praktisk språkleg

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Varamedlem: Bergljot Buskaker. Valnemnd: Torunn Gauteplass Hønsi - leiar Geir Arve Sandvik

Varamedlem: Bergljot Buskaker. Valnemnd: Torunn Gauteplass Hønsi - leiar Geir Arve Sandvik 2014 Luster Arbeidssenter A/S Årsmelding Luster Arbeidssenter AS er fullt ut eigd av Luster kommune og har ein aksjekapital på kr. 300.000,-. Selskapet vart skipa 9. september 1998, og har vore i drift

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 1 Strategiplan 2015-2018 2 STRATEGIPLAN VIERGO A/S 2015-2018 Innhald Side 1. Visjon 3 2. Formål 3 3. Verdiar 3 4. Formål med strategiplanen 4 5. Status og struktur 4 - Organisasjon 4 - Kvalitetssystem

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei eldre i kommunen 1 2 Sogndal Eldreråd var samansett slik

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTOR FOR TILRETTELAGT FAGOPPLÆRING

OPPLÆRINGSKONTOR FOR TILRETTELAGT FAGOPPLÆRING OPPLÆRINGSKONTOR FOR TILRETTELAGT FAGOPPLÆRING Etablering av opplæringskontoret Initiativ frå Fagopplæringskontoret 1998 Bakgrunn: Problem med å finne læreplassar til elevar frå særinntak, og aukande tal

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer