Foreløpig referat oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig referat - 27. oktober 2015"

Transkript

1 Foreløpig referat oktober 2015 Møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Møtested: Jenny Hanssen (Miljødirektoratet) Brattøra, Trondheim Dato: 27. oktober 2015 Side 1 av: 7 Kopi til: Klima- og miljøverndepartementet Alle presentasjonene fra møtet er lagt ut på prosjekthotellet. 1. Velkommen Anders Iversen (leder av Direktoratsgruppen) innledet møtet med å gi en kort presentasjon av de vann-relevante delene av de globale bærekraftmålene som nylig er vedtatt i FN. (Se presentasjonen). Dagsorden ble godkjent. Norges Fiskarlag tok opp rutiner for godkjenning av referater, og ønsket at tidligere praksis med godkjenning på neste møte videreføres. Norsk Industri støttet forslaget fra Norges Fiskarlag. Norges Fiskarlag ønsket at Nasjonal referansegruppe bør bli orientert om status for departementenes veileder for praktisering av vannforskriften 12, slik at de kan få muligheten til å komme med innspill til denne. Utkast til referat distribueres på e-post for kommentarer etter møtet Etter e-post runde legges en foreløpig versjon ut på vannportalen. Endelig godkjenning av referat finner sted på påfølgende møte, og versjonen på vannportalen oppdateres. Klima- og miljødepartementet anmodes om å orientere om status for veileder for bruk av 12 på neste møte i referansegruppa. 2. Status for arbeidet i vannregion Trøndelag Bendik Eithun Halgunset (VRM Trøndelag), orienterte om Vannregion Trøndelag, karakteristika ved og utfordringer i regionen, og organiseringen av arbeidet i regionen. (Se presentasjonen). Hovedutfordringer i regionen er landbruk, urbanisering og energiproduksjon.

2 Det var sluttbehandling av planen i VRU forrige fredag (23. oktober). Det er hovedsakelig satt standard miljømål med lite bruk av unntak. Andre gangs høring av SMVF har medført at det nå er foreslått miljømål for alle SMVF. Nasjonale føringene er lagt til grunn for arbeidet, dvs. at det skal foreligge et fungerende akvatisk økosystem. Det betyr at 6 vassdrag fremmes for vikårsrevisjon, mens 2 vassdrag er utsatt. Vedtak i Fylkestingene i Nord- og Sør- Trøndelag er planlagt i desember. Vann-Nett stemmer per dags dato ikke med plan, og dette vil det bli ryddet i frem mot vedtak i fylkestingene. En del overvåkningsdata er ikke registrert i Vann-Nett og er dermed ikke blitt en del av beslutningsgrunnlaget. Det er VRM oppmerksom på. VRM framholder at oppdatert kunnskap skal tas i bruk når de enkelte tiltakene skal utredes i sektormyndighetenes oppfølging av planen. Det er derfor veldig viktig at informasjonen legges inn i Vann-Nett fremover. Dette håndteres heller ikke likt i alle etater. Vannregion Trøndelag vil prioritere å se på organiseringen av arbeidet i vannregionen og vannområdene fremover, særlig med sikte på å få på plass en organisering i de vannområdene der dette har manglet. Merknader: Energi Norge gratulerte vannregion Trøndelag med vel gjennomført arbeid selv om Energi Norge ikke er enig i alle miljømål og konklusjoner i planen og ville understreke at Trøndelag er en av de regionene som hatt en ryddig prosess med involvering av kraftbransjen. Det var også interessant at VRM vurderer at ambisjonsnivået kanskje er i høyeste laget. Norsk Industri mente det var viktig at det fremgikk av planen om gruvene var nedlagte eller i drift, da det har betydning for hvem som er eier av problemene og har ansvar for eventuelle tiltak. Vannregion Trøndelag opplyste at det fremgår av planen og at DirMin har bidratt med beskrivelse i planen. SABIMA ga uttrykk for bekymring mht manglende organisering i en del vannområder, og understreket betydningen av å involvere ulike interessegrupper i diskusjonen på miljømål i SMVF. 3. Status i vannregion Sogn og Fjordane Merete Farstad (VRM Sogn og Fjordane), ga en orientering om vannregionen, organiseringen i vannområder. Regionen er organisert i 4 vannområder; Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn, og Indre Sogn. Ulik organisering og finansiering har resultert i variasjoner ift hvor godt arbeidet har fungert. (Se presentasjonen). Vannregionen har hatt bare en formell høringsrunde, hvor det kom inn 60 innspill. De fleste innspill angår NVE og FM, men det er en utfordring at sektormyndighetene ikke har avsatt tilstrekkelig tid til å bistå i gjennomgangen av innspill til høringen. Arbeidet med plan ble avsluttet av VRU onsdag i forrige uke (21. oktober), og vedtak fattes i Fylkestingene i desember. Vannregionen pekte på at veiledning om SMVF kom etter at det meste av planarbeidet var sluttført og planen var på høring. Det kan være behov for en ny gjennomgang av SMVF for å se på hvilke av disse som faktisk kan nå god økologisk tilstand. Man har heller ikke hatt tilstrekkelig fokus på havner.

3 Det har vært vanskelig å finne ut hvilket nivå man skal legge seg på i kost-nytte-vurderinger. Det foreligger lite informasjon fra sektormyndigheter om kostnader, noen som vanskeliggjør kost-nytte betraktninger. Når det gjelder strengere miljømål enn vannforskriften, ble det bla konkretisert svært god tilstand som miljømål i nasjonale laksevassdrag. For øvrig er omtalen av beskyttede områder blitt vesentlig bedre. På landbruk og avløp er tendensen å utsette tiltak til neste periode og heller ha problemkartlegging i denne perioden. Det er også nødvendig å foreta en grundigere vurdering av mulighetene for å nå god tilstand i kanaliserte og forbygde vassdrag i neste fase. Vann-Nett er krevende å holde oppdatert, men det er gjort en stor jobb på å oppdatere databasen før vedtak i fylkestinget. Vannregionen vil fokusere på det videre arbeidet med kunnskapsgrunnlaget, og organiseringen i vannområdene. Merknader: Energi Norge etterlyser at veiledere er på plass til rett tid og at sektormyndighetene er tilstede i planarbeidet i regionene. De ser også at det er vanskelig å se sammenhengen mellom miljøtilstand og hva miljømålet betyr ift gjennomføring og tiltak. Her er det et forbedringspotensial mht. å kommunisere dette til politikerne. 4. Høringene i 2015 første vurderinger VRM Trøndelag opplyste at de største endringer i planen som følge av høringen var: Omtalen av beskyttede områder er supplert, og at det særlig har vært en utfordring ift verneområder i myr. Miljømål for SMVF. Internasjonal region er skilt ut i et eget dokument. Representantene i Nasjonal referansegruppe presenterte sine erfaringer fra høringen: Energi Norge har hatt mye fokus også på andre høring av vannforvaltningsplanene. Opplever at prosessen har vært ganske forvirrende og at sektormyndighetene har bidratt til ytterligere forvirring omkring forståelsen av hvordan de nasjonale føringene skulle forstås. Planprosessen bør utformes på en annen måte. Ser at Agder er den eneste regionen som planla for to høringer fra starten av, og de kom godt ut av det. Sjømat Norge har notert seg at innspill gitt i første runde til en viss grad er tatt hensyn til. De har påpekt overfor Troms at lus og rømming ikke skulle være med, og har ellers gitt innspill på andre runde i Rogaland og Hordaland, men har for øvrig ikke deltatt i andre runde. SABIMA ser at det er store forskjeller mellom vannregionene i konkretiseringen av GØP. Det samme gjelder håndteringen av oppdrett. De ser det sompositivt med økt fokus på ivaretagelse av våtmarker og økosystemer i planene. LVK har ikke kommet med merknader i andre runde, men har fulgt med på arbeidet regionalt. De oppfatter det som at det er gitt sprikende innspill fra Miljødirektoratet og NVE. De fleste kommunene er fornøyde med at enkelte vassdrag er prioriterte. Det er planlagt en strategisamling med medlemskommunene i slutten av måneden.

4 Norsk Industri har ikke hatt kapasitet til å spille inn i andre runde. 5. Evaluering av planarbeidet Organisasjonene i NRG ga sine innspill til evalueringen med sikte på å bidra til en bedre prosess i neste fase: LVK har tidligere tatt opp at det mangler ressurser til dette arbeidet, og ønsker å ha fokus på dette framover. SABIMA har sett på muligheten for å medvirke i planarbeidet. Det har vært vanskelig å få innpass i prosessen, selv om intensjonene er der. Det er nødvendig å finne dette rommet for medvirkning lokalt der folk bor, og det er det ikke ressurser til. Det burde finnes kontaktpersoner i kommunene som kan bidra til dette. Ser at i andre gangs høring har man ikke involvert representanter for allmenne interesser inn i de prosessene og diskusjonene som sektoren har. Det er ikke tilstrekkelig at organisasjonene sentralt involveres, når det er interessene lokalt som berøres. For å få til medvirkning lokalt, så er det et minstekrav at man forstår hva arbeidet går ut på og gjøre det forståelig for de som har en rolle inn i arbeidet. SABIMA synes det er uheldig at forvaltningen henger etter mht utarbeiding av veiledningsmateriale ift planprosessen. Det er også problematisk at man ikke skal ha anledning å snakke om de store påvirkningene, slik som for eksempel påvirkning fra oppdrett. Det er ikke med på å skape legitimitet for arbeidet. De ser at vi ikke har kommet langt nok med å se alle påvirkningene i sammenheng for å få til en helhetlig planlegging med sikte på å nå felles målsetninger. Det vil være behov for diskusjoner/befaringer knyttet til konkrete vannforekomster og ha en diskusjon om utfordringer og muligheter for forbedringer. Sjømat Norge har ikke hatt noen intern evaluering av egen deltagelse i arbeidet. De har ikke hatt kapasitet til å følge prosessen tett, men anser implementeringen av direktivet som en anledning til å opprettholde en vannkvalitet egnet for matproduksjon. I begynnelsen en utfordring å få de enkelte bedriftene involvert, noe som har bedret seg i siste planperiode. Energi Norge har avsluttet den interne evalueringen, og det er generelt positiv tilbakemelding på at Energi Norge har vært tidlig ute og bygget opp kompetanse på dette området. Det er enighet om at det mangler ressurser, bla i NVE. Det gjenstår noe arbeid i å bedre organiseringen av arbeidet, og fordele oppgavene mellom sentralt, regionalt og lokalt hold. Energi Norge vil bidra med innspill om organiseringen av arbeidet i neste periode. Norges Fiskarlag har ikke hatt en intern evaluering. De følger mest med på arbeidet som har med mattrygghet og ivaretagelse av gyte- og oppvekstområder for villfisk. Kerry Agustsson (Miljødirektoratet), presenterte de første resultatene fra den elektroniske spørreundersøkelsen som gikk ut til sektormyndigheter, interesseorganisasjoner, VRM og prosjektledere, tidligere i høst. (Se presentasjonen). Resultatene er generelt positive, men det gjenstår likevel mye materiale å arbeide videre med, særlig over 1000 kommentarer og over 500 forbedringsforslag. Det er interessant å notere seg at kjennskapen til NRG og DG i vannregionene er liten. Steinar Sandøy (Miljødirektoratet), informerte om planer for revisjon av veiledere til vannforskriften. Alle veilederne vil bli revidert, unntatt veileder om karakterisering av grunnvann. I tillegg vil det bli utarbeidet veiledere for klassifisering av økologisk (andre forurensende stoffer enn prioriterte stoffer) og kjemisk tilstand (prioriterte stoffer), virkning av plan, og økonomiske

5 aspekter ved vannforskriften. En fremdriftsplan for de enkelte veilederne vil bli utarbeidet i prosjektene. Merknader: NVE spurte om det skal arbeides videre med veiledning om 12. Miljødirektoratet opplyste at de har forstått signalene fra departementet som at man nå ønsker at eksisterende veileder skal tas i bruk i alle relevante myndigheter, og at først etter å ha opparbeidet seg erfaring hos de ulike myndighetene kan vurdere om det er behov for mer veiledning. Norsk industri etterlyste håndtering av brakkvann, som vi ikke har utpekt i Norge. Miljødirektoratet kunne informere referansegruppen om at det ikke er gjort noe på dette med sikte på neste planperiode. Norges Fiskarlag støtter NVE i at man burde se på utfyllende veiledning til 12, siden den ikke var gjenstand for medvirkning eller høring. Det bør også ses på vurdering opp mot andre samfunnsinteresser enn den aktiviteten det søkes om tillatelse til. Anders Iversen (Miljødirektoratet), redegjorde for veien videre frem mot møte i departementsgruppen i april 2016, der resultatene av evalueringen samt forslag til forbedringspunkter, skal ferdigstilles, før oversendelse til departementene i mai Deltakerne i møtet var enige om at det ville være hensiktsmessig med et eget møte for å gjennomgå resultatene av evalueringen og prioritere forbedringer, i januar/februar Nasjonal vannmiljøkonferansen juni 2016 Kjersti Solvoll (Miljødirektoratet), informerte om arbeidet med program for konferansen. (Se presentasjon). Konferansen vil finne sted på Radisson Blu Scandinavia Hotell på Holbergs plass i Oslo 7. og 8. juni 2016, og har en kapasitet på 450 personer. Konferansen vil markere starten for gjennomføring av planer og starten for neste planperiode, og det vil være naturlig å ta utgangspunkt i denne situasjonen ved utarbeidelse av program. Organisasjonene hadde følgende innspill til forberedelsen av konferansen: Fokus burde ikke være på evaluering hvis intensjonen er å treffe mange, men heller ta utgangspunkt i konkrete vann-tema. Bør ta inn eksempler fra andre europeiske land. Fokus på betydningen av rent vann og hvordan vi kan bidrar til det? Betydningen av økosystemtjenester, restaurering, klimaendringer i vannforvaltningsarbeidet. Organisasjonene ble invitert til å komme med forslag til medlemmer i programkomiteen innen 10. november. Programkomiteen vil ha ansvar for program, tema, og å identifisere målgrupper. Enighet om å presentere status i planleggingen av konferansen på møtet i januar/februar 2016.

6 7. Informasjonspunkter A. Arbeidet med nasjonale mål for vann og helse Morten Nicholls (Mattilsynet), informerte om arbeidet med oppfølgning av nasjonale mål for vann og helse. (Se presentasjon). Målene tar utgangspunkt i Protokoll for vann og helse under artikkel 6 i WHO/UNECE, der Norge er forpliktet til å utarbeide nasjonale målsetninger. Arbeidet forutsetter at det fins et system for å måle måloppnåelse, siden det skal rapporteres hvert tredje år. Kommunene som forurensningsmyndighet og vannverkseier blir sentral i gjennomføringen av forpliktelsene for å sikre at målsetningene nås. Arbeidet vil påvirke vann og avløpssektoren, badevannskvalitet, drikkevannskvalitet etc. Det har vært møter mellom berørte departementer for oppfølgning nasjonalt. De ulike sektormyndighetene som er berørt, vil måtte vurdere hvilke virkemidler som må benyttes for å nå målsetningene. HoD har laget plan for sitt myndighetsområde. Denne planen vil bli lagt ut på Mattilsynets hjemmesider. LINK til mer informasjon. B. Hovedmomenter fra nordisk vanndirektørmøte Jo Halvard Halleraker (Miljødirektoratet), rapporterte om viktige erfaringer fra Nordisk vanndirektivmøte i Gøteborg i september. (Se presentasjon). LINK til mer informasjon. C. Arbeidet med europeisk rapport om harmonisering av GØP Jo Halvard Halleraker (Miljødirektoratet), informerte om arbeidet i ECOSTAT, en undergruppe under CIS, om harmonisering av godt økologisk potensial (GØP). Fokus er på fysiske forhold (hydrologi) i vassdrag. LINK til mer informasjon. D. Arbeidet med nytt arbeidsprogram for felles europeisk gjennomføringsstrategi Anders Iversen (Miljødirektoratet), informerte om arbeidet med nytt arbeidsprogram for CIS arbeidet for perioden Det foreligger et forslag fra EU-kommisjonen som også innebærer en endring i arbeidsgruppestrukturen under CIS. Heretter vil det bli mer fokus på å utveksle erfaring i stedet for utvikling av veiledningsmateriale. Norge har gitt sine merknader til programmet. EU-kommisjonen vil fremlegge et revidert forslag i november. (Se presentasjon). LINK til mer informasjon. E. Utkast til europeisk veileder om bærekraftig akvakultur Anders Iversen (Miljødirektoratet), informerte om prosessen frem mot utarbeidelse av utkast til europeisk veileder om bærekraftig akvakultur. (Se presentasjon). F. Informasjon om CIS-arbeidet på Vannportalen Anders Iversen (Miljødirektoratet), informerte om at informasjon om CIS-arbeidet er nå offentlig tilgjengelig på vannportalen.no. (Se presentasjon). LINK til mer informasjon. G. Behov for konsultasjonsgruppe til Plan- og prosessprosjektet Kjersti Solvoll (Miljødirektoratet), meldte om behov for å etablere en konsultasjonsgruppe for Plan- og prosessprosjektet i forbindelse med utarbeidelse og revisjon av veiledningsmateriell. En henvendelse om deltakelse i en slik gruppe vil bli sendt ut til Nasjonal referansegruppe, med frist for tilbakemelding 10. november.

7 VEDLEGG: Deltakere i møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vanndirektivet og vannforskriften 27. oktober 2015: Til stede i møte var: Fra organisasjoner tilknyttet Nasjonal referansegruppe: Magne Fauli, Bjørn Otto Dønnum (Energi Norge) Knut A. Hjelt (Sjømat Norge) Karianne Aamdal Lundgaard, Torfinn Opheim (LVK) Silje Helen Hansen, Åsa Renman (SABIMA). Jan Henrik Sandberg (Norges Fiskarlag) Sverre Alhaug Høstmark (Norsk Industri) Fra direktoratene: Anders Iversen (leder, Miljødirektoratet) Jenny Hanssen (referent, Miljødirektoratet) Kjersti Solvoll, Line Fjellvær, Steinar Sandøy, Rune Pettersen, Sara Zambon, Jo Halvard Halleraker, Torfinn Sørensen (Miljødirektoratet) Inger Staubo (NVE) Kristin Aase Martinsen (Kystverket) Henrik Hareide (Fiskeridirektoratet) Morten Nicholls (Mattilsynet) Johan Kollerud (Landbruksdirektoratet) Atle Dagestad (NGU) Kjersti Wike Kronvall (Vegdirektoratet) Berit Aarsnes (KS)

Utkast Referat - 7. juni 2017

Utkast Referat - 7. juni 2017 Utkast Referat - 7. juni 2017 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Kerry Agustsson (Miljødirektoratet)

Detaljer

Møte mellom nasjonal referansegruppe for vannforskriften og direktoratsgruppa for gjennomføring av vannforskriften

Møte mellom nasjonal referansegruppe for vannforskriften og direktoratsgruppa for gjennomføring av vannforskriften Referat Til stede: Geir Taugbøl (Energi Norge), Knut A. Hjelt (FHL), Berit Aarsnes (KS), Jan Henrik Sandberg (Norges fiskarlag), Tine Larsen (LVK), Åsa Renman (SABIMA), Brynjulv Melhus (Mattilsynet), Johan

Detaljer

Referat - 21. januar 2015

Referat - 21. januar 2015 Referat - 21. januar 2015 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Jenny Hanssen (Miljødirektoratet)

Detaljer

Referat oktober 2015

Referat oktober 2015 Referat - 28. oktober 2015 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Jenny Hanssen (Miljødirektoratet)

Detaljer

Referat - 21.april 2015

Referat - 21.april 2015 Referat - 21.april 2015 Møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Møtested:

Detaljer

VRU-møte 8. mai 2015

VRU-møte 8. mai 2015 VRU-møte 8. mai 2015 Velkommen! 2/15: referat fra VRU-møte 23. mai 2014 3/15: informasjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 4/15: informasjon om høringen og innspill til planutkastet 5/15: endringer

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2018 2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016 2021, med forvaltningsplan for norsk del av grensevannområdene Ångermanälven, Indalsälven og Dalälven 2016 2021

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Referat september 2014

Referat september 2014 Referat - 23. september 2014 Møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent:

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Referat - 8. april 2014.

Referat - 8. april 2014. Referat - 8. april 2014. Møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Møtested:

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn:

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn: Andre gangs offentlig ettersyn og høring av regional plan for vannforvaltning for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) 2016-2021 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Referat april 2016

Referat april 2016 Referat - 19. april 2016 Møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Møtested:

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning johh@dirnat.no Miljømål basert på klassifisering Miljøtilstand Status miljømål

Detaljer

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester og ekspertvurderinger fra institutter. I denne presentasjonen

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet 2010-2015 Hvor enig eller uenig er du i at arbeidet med vannforskriften bidrar til at vi nærmere oss målene som er beskrevet

Detaljer

Utkast Referat oktober 2017

Utkast Referat oktober 2017 Utkast Referat - 24. oktober 2017 Møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent:

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for FK og FM 27. 28. jan. 2010 Planprogrammet Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Planprogrammet Krav i regelverket en oversikt Ot.prp. nr 32 (2007 2008) Planprogrammet

Detaljer

Utkast Referat februar 2017

Utkast Referat februar 2017 Utkast Referat - 16. februar 2017 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Kerry Agustsson (Miljødirektoratet)

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Referat april 2016

Referat april 2016 Referat - 20. april 2016 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Kerry Agustsson (Miljødirektoratet)

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Referat oktober 2016

Referat oktober 2016 Referat - 11.-12. oktober 2016 Møte mellom Departementsgruppen, Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet)

Detaljer

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften Nå er vi i gang - status for gjennomføring av Vannforskriften Anders Iversen Seniorrådgiver, prosjektleder Vanndirektiv/Vannforskrift Direktoratet for naturforvaltning Oversikt 1. Tilbakeblikk på gjennomføringen

Detaljer

Referat februar 2017

Referat februar 2017 Referat - 16. februar 2017 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Kerry Agustsson (Miljødirektoratet)

Detaljer

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Vår dato: 27.12.2014 Vår ref.: 201003630-34 Arkiv: 322 Deres dato: 30.06.2014 Deres ref.: saksnr. 14/9546-6, løpenr. 39623/14 Saksbehandler: Inger Staubo

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Høringsuttalelse Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven Klima - og miljødepartementet Postboks 8013, Dep. 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: CDEJONG K54 &13 15.01.2018 S 17 / 18402 L 3221 / 18 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S 17 / 18402

Detaljer

Beskrivelse av planen

Beskrivelse av planen Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion Nordland ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015 (FT-sak 179-2015). Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet AU-møte 4.november 2016 v/ Fagsjef Vigdis Espnes Landheim EUs vanndirektiv Vedtatt i EU: 2000 Fra fragmenterte temadirektiv til samordnet lovverk Beskytte

Detaljer

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Åsa Renman, vannkoordinator FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold SRN - Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Detaljer

Status siden sist. Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Status siden sist. Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Status siden sist Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Nasjonalt Fokus på evaluering av planfasen Oppstart av arbeid med revidering og utarbeidelse

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Referat oktober 2016

Referat oktober 2016 Referat - 12. oktober 2016 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Kerry Agustsson (Miljødirektoratet)

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

Vannforskriften en gjennomgang av

Vannforskriften en gjennomgang av Vannforskriften en gjennomgang av sentrale bestemmelser Jenny Hanssen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for Fylkeskommunen, 22. september 2009 En oversikt Forholdet til plan- og bygningsloven

Detaljer

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Vannregion Troms Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Prinsipper og prosess Vannregionutvalgsleder Gunnar Davidsson Prinsippene for vannforvaltning: Fire hovedtyper vann: kystvann, elvevassdrag, innsjøer

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til Vannregionutvalget Finnmark mars 2015

Innkalling og sakspapirer til Vannregionutvalget Finnmark mars 2015 Vår dato: 02.03.2015 Vår ref: 201501215-9 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Se mottakertabell Innkalling og sakspapirer

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND ORGANISERING For å nå en målsetting om en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Nordland, er det viktig å skape engasjement på alle nivåer

Detaljer

Damtjern i Lier Dialogmøte

Damtjern i Lier Dialogmøte Damtjern i Lier Dialogmøte 30.10.2017 Morten Eken Vannregionkoordinator Vest-Viken Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften 1: Formål: Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig

Detaljer

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Anders Iversen er fagdirektør for vannforvaltning i Miljødirektoratet. Av Anders Iversen Artikkelen er ikke

Detaljer

Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag , Scandic Lerkendal Hotell

Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag , Scandic Lerkendal Hotell Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag 04.11.16, Scandic Lerkendal Hotell Godkjenningen av regional vannforvaltningsplan Den regionale vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram ble vedtatt av fylkestingene

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Referat februar 2017

Referat februar 2017 Referat - 15. februar 2017 Møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent:

Detaljer

Risiko miljøtilstand 2021?

Risiko miljøtilstand 2021? Miljøtilstand med vekt på karakterisering/risko Iht 15 og Vedl II, III - Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko miljøtilstand 2021? Jo H.

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Referat - 22.april 2015

Referat - 22.april 2015 Referat - 22.april 2015 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Anne Christine Meaas (Miljødirektoratet)

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

Direktoratsgruppens tematiske prosjekter

Direktoratsgruppens tematiske prosjekter Direktoratsgruppens tematiske prosjekter 2015-2018 Versjon 12. mai 2015 Norsk gruppe/prosjekt Europeisk gruppe (evt. annet) Klynge: miljøtilstand (karakterisering og klassifisering) Økologisk tilstand

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

Sak 3/2014: Vannregionmyndigheten orienterer om fremdrift i vannregionen v/vannregionmyndigheten (orienteringssak)

Sak 3/2014: Vannregionmyndigheten orienterer om fremdrift i vannregionen v/vannregionmyndigheten (orienteringssak) Møtedato:19.02.2014 Tid:10:00-13:00 Møtested:Fylkeshuset Arkivsak: 201300046-210/ Ref.dato:19.02.2014 Arkivnr: ---/K54 Møtereferat Referat fra: Vannregionutvalget 19.02.2014 Møteleder: Ann-Solveig Sørensen

Detaljer

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Dagsorden 1. Organisering i vannregionen 2. Fylkesmannens rolle 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Planrullering Planprogram 4. Informasjon Forvaltningsplan

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Vanndirektivet hjemme og ute

Vanndirektivet hjemme og ute Vanndirektivet hjemme og ute Miljøkrav til den regulerbare vannkraften Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen EUs vanndirektiv norsk vannforskrift Helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk

Detaljer

Fylkeskommunen som prosessleder

Fylkeskommunen som prosessleder Fylkeskommunen som prosessleder Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 22. september 2009. Fylkeskommunen som prosessleder 1. Hva skal gjøres, og hvem gjør hva? 2. Regional samordning. 3.

Detaljer

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannforskriften og vannkraft Målkonflikt synliggjort og håndteres Nasjonale føringer SMVF-Veiledning Bedre samordning

Detaljer

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring.

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring. Andre gangs offentlig ettersyn og høring av vesentlige endringer i forslag til Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma (2016-2021) 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Forslag til endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften høringsinnspill fra vannområdeutvalget for Nordre Fosen vannområde

Forslag til endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften høringsinnspill fra vannområdeutvalget for Nordre Fosen vannområde Forslag til endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften høringsinnspill fra vannområdeutvalget for Nordre Fosen vannområde Vedlegg 1. Høringsnotat forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Detaljer

Vannregion Trøndelag

Vannregion Trøndelag Vannregion Trøndelag Kort repetisjon først Økosystemforskrift Vannmiljøets mangfold Nedslagsfelt Forekomst = forvaltningsenhet Krav: god økologisk og kjemisk tilstand Samfunnshensyn Bendik Eithun Halgunset

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms:

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Hva Regional vannforvaltningsplan side 10 Omtale av samarbeid mellom vannregion Troms og tilsvarende myndighet i Finland er feil Regionale myndigheter i Norge og Finland utarbeider et felles, overordnet

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner 9.10.2015 Malin Fosse & Dypdykk Tor Simon Pedersen i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Den nye

Detaljer

Møte i direktoratsgruppa for gjennomføring av vannforskriften Godkjent pr e-post med frist 28. februar 2014.

Møte i direktoratsgruppa for gjennomføring av vannforskriften Godkjent pr e-post med frist 28. februar 2014. Referat Til stede: Jens Christian Holm (Fiskeridirektoratet, sak 1 og 2), Yngve Svarte (Miljødirektoratet, sak 1 og 2), Henrik Hareide (Fiskeridirektoratet), Else Marie Djupevåg (Fiskeridirektoratet),

Detaljer

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden Anders Iversen Seniorrådgiver / prosjektleder Direktoratet for naturforvaltning Et nytt løft for norsk vannforvaltning Initiert

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Rammedirektivet for vann. Møte i direktoratsgruppa. 1 Godkjenning av dagsorden. Ingen merknader til dagsorden.

Rammedirektivet for vann. Møte i direktoratsgruppa. 1 Godkjenning av dagsorden. Ingen merknader til dagsorden. Til stede: DN: Ola Skauge, Jo Halleraker Statens vegvesen: Jørn Arntsen NVE: Tor Simon Pedersen Fiskerideirektoratet: Larus T. Kristjansson, Britt Leikvoll SLF: Johan Kollerud Kystdirektoratet: Einar Eik

Detaljer

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) johh@dirnat.no Når vi målene? Hvor trengs nye tiltak? Karakterisering & analyse av miljøtilstand Skal danne grunnlaget for: Behov for videre

Detaljer

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 05.12.2016 203/16 Regional vannforvaltningsplan - Handlingsprogram 2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen 10. april 2013 Rådgiver Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ Vannregion Nordland

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann Arkivsak: 201501215-54 Arkivkode:---/K54 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Mari Haugene Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 2015-2019 09.12.2015 58/15 Vedtak av regionale planer for vannforvaltning

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Fagseminar om klassifisering og miljømål Oslo 11.-12. mai 2008 Miljømål for overflatevann

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Høringsforslag 01.10.2014 Finnmark vannregion og norsk del av den norskfinske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden 2016-2021

Detaljer

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Klima- og miljødepartementet Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Malin Fosse Helsfyr, 14. mars 2016 Gjennomføring av vanndirektivet i Norge EUs vanndirektiv er gjennomført i norsk rett ved vannforskriften

Detaljer

Forslag til evaluering av arbeidet Versjon 17. april 2015

Forslag til evaluering av arbeidet Versjon 17. april 2015 Forslag til evaluering av arbeidet 2010-2015 Versjon 17. april 2015 Sammenstilling, gruppearbeid DG og NRG, januar 2015 Hoved tema Tverrgående Innspill Gruppe Metode Kommentar Forbedre og beskytte * Måloppnåelse

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Foto: Jo H. Halleraker Foto: Vegdirektoratet Foto: Magnus Voje Foto: Direktoratet for naturforvaltning Foto:

Detaljer

EUs vanndirektiv og Norges vannforskrift: Nasjonal samordning av vannforvaltningen og norsk deltakelse i felles europeisk strategi for gjennomføring

EUs vanndirektiv og Norges vannforskrift: Nasjonal samordning av vannforvaltningen og norsk deltakelse i felles europeisk strategi for gjennomføring EUs vanndirektiv og Norges vannforskrift: Nasjonal samordning av vannforvaltningen og norsk deltakelse i felles europeisk strategi for gjennomføring Foto: Paal Staven Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg. Gunnar Davidson Troms fylkeskommune (leder vannregionutvalg)

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg. Gunnar Davidson Troms fylkeskommune (leder vannregionutvalg) MØTEPROTOKOLL Vannregionutvalg Møtested: Fylkeshuset, møterom sør (rom 03.332) Møtedato: 27.01.2016 Varighet: 10:30-14:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Navn Parti Rolle Møtt for Per Olav Aslaksen Fylkesmannen i

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET Se liste over mottakere Deres ref.: Vår ref.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbehandler: Elisabeth Voldsund Andreassen Dato: 19.12.2014 Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende

Detaljer

Et løft for vannmiljøet

Et løft for vannmiljøet Et løft for vannmiljøet Satsing på helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer