Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet"

Transkript

1 Diler Parghi og Ingunn Hagen, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Norge Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet

2 Temaer Arbeidsledighet i Norge inkludert ungdom Utfordringer på arbeidsmarkedet for ungdom med lav utdanning NAVs hovedmål NAVs oppfølgingsmetodikk standard for arbeidsrettet brukeroppfing Samarbeid mellom NAV og utdanningsmyndighetene NAV, Side 2

3 Utvikling i arbeidsledigheten de siste 12 mnd. (sesongjustert) Datakilde: Eurostat 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % Danmark Finland Island Norge Sverige 3 % 2 % 1 % 0 % mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 NAV, Side 3

4 Utvikling i ungdomsledighet de siste 12 mnd. (sesongjustert) - gjelder ledige under 25 år Datakilde: Eurostat 30 % 25 % 20 % 15 % Danmark Finland Island Norge Sverige 10 % 5 % 0 % mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 NAV, Side 5

5 Situasjonen på arbeidsmarkedet i Norge - nøkkeltall Beregnet arbeidsstyrke: 2,7 millioner Svært høy yrkesdeltaking: 71,3% i 2011 og høy sysselsettingsgrad: 69,1% i 2010 Lav arbeidsledighet: 2,6 % i april 2012 (66.800) Tilgang stillinger: i 2011 Gjennomstrømning av arbeidsledige i 2011: Høy omløpshastighet - velfungerende arbeidsmarked i Norge NAV, Side 7

6 Utfordringer I arbeids- og velferdspolitikken: ¼ av befolkningen i yrkesaktiv alder er midlertidig/ permanent ute av jobbmarkedet Mange med nedsatt arbeidsevne er lenge ute av arbeidslivet Mange kommer ikke tilbake til produktivt arbeid etter sykdom, rehabilitering osv Innvandrere har langt lavere deltakelse i arbeidsmarkedet, og høyere ledighet enn gjennomsnittet - (svake norskkunskaper) Økt antall brukere med lettere psykiske lidelser NAV, Side 8

7 Ungdom og arbeidsledighet Ledigheten er redusert for alle aldersgrupper. I prosent av arbeidsstyrken, er ledigheten størst i aldersgruppen mellom 20 og 29 år. Omlag halvparten av de ledige under 25 år har ikke fullført videregående utdanning. Ungdom mister fortere jobben i nedgangstider enn eldre arbeidstakere men mange skaffer seg ofte nytt arbeid raskt. Mye bevegelse i aldersgruppen. Kortere ledighet blant ungdom. Kun halvparten av ledige under 20 år er fortsatt ledige etter 4 uker. Tilsvarende ca. 35 prosent for ledige mellom 20 og 29 år. Mangelfulle ferdigheter i lesing og skriving, hverdagsmatematikk eller IKT, reduserer muligheten for jobb og yrkesrettet kvalifisering, og å mestre utdanning. Der nye jobber skapes kreves det høyere utdanning og etterspørsel etter ufaglærte synker vesentlig. Aldersgrupper Antall i % av arbeidsledige arbeidsstyrk en 19 år og under ,6 % år ,3 % år ,1 % år ,0 % år ,1 % år ,6 % 60 år og mer ,9 % I alt ,6 % NAV, Side 9

8 Etterspørsel etter ufaglært arbeidskraft i Norge 90 % 80 % 84 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % NAV, Side % ,50 %

9 Arbeidsledighet og utdanningsnivå: Hva vet vi? Sammenheng mellom lavt utdanningsnivå og sannsynlighet for gjentagende arbeidsledighet (div forskning) 40-50% av registrerte helt ledige mangler fullført videregående opplæring særlig kritisk for unge voksne i starten av sitt yrkesliv Svake grunnleggende ferdigheter en av tre hovedårsaker til utstøting fra arbeidslivet (ALL undersøkelsen 2005) Sammenheng mellom lavt utdanningsnivå og andelen registrert på negative levekårsindikatorer, helse, uføre, psykiske lidelser fattigdom, kriminalitet (bl.a. Folkehelseinstituttet) Arbeidslinja i arbeids- og velferdspolitikken lykkes ikke uten at vi som samfunn først lykkes med utdanningslinja (bl.a økt gjennomføring i videreg.opplæring) NAV, Side 11

10 NAVs visjon NAVs visjon er å gi mennesker muligheter Hva betyr det å gi mennesker muligheter? At bruker i samarbeid med NAV finner gode løsninger for å nå mål om arbeid og aktivitet NAV, Side 12

11 Hovedmål i arbeids- og velferdspolitikken Et velfungerende arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse Sikre økonomisk trygghet for den enkelte Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Ungdom, langtidsledige og innvandrere prioriterte målgrupper Egne ungdomsgarantier som forplikter NAVs bistand Arbeidsmarkedstiltakene skal tilpasses behovene til den enkelte og etterspørselen i arbeidsmarkedet. Bidra til at ungdom gjennomfører videregående opplæring/fag- og yrkes opplæring At virksomheter med ledige jobber får dekket sitt behov for arbeidskraft NAV, Side 13

12 NAVs samfunnsoppdrag må løses i samarbeid med andre aktører Næringslivet /bedrifter Utdanningssystemet Helse sektoren Sosialsektoren Tiltaksarrangører NAV, Side 14

13 Oppfølgingsmetodikk i NAV

14 F X ARBEIDSRETTET BRUKEROPPFØLGING AKTIVITETER NAV-KONTOR BRUKER REFERANSER 1. Bruker henvender seg til NAV 2. Avklar bestilling og gi informasjon 3. Er bruker sykmeldt? 4. Oppfølging sykmeldt 5. Gjennomføre behovsvurdering Nei Ja Sjekkliste: Veiledning til selvbetjening 2. Sjekkliste: Avklar bestilling og gi arbeidsrettet informasjon 4. Delprosess: Arbeidsrettet sykefraværsoppfølging 6. Utfall basert på behovsvurdering 7. Gjennomføre arbeidsevnevurdering 8. Utfall basert på arbeidsevnevurdering 9. Utarbeide aktivitetsplan Situasjonsbestemt innsats Behov for AEV Sit.best., spesielt tilpas. og varig tilpasset innsats Standard innsats Std. innsats Brukeren søker jobb 5. Delprosess: Gjennomføre behovsvurdering 7. Delprosess: Gjennomføre arbeidsevnevurdering 9. Delprosess: Utarbeide aktivitetsplan 10.Følge opp bruker 11.Bruker begynner i arbeid Delprosess: Følge opp bruker 12.Bruker har ikke behov for arbeidsrettet bistand Overgang til rutine kvalitetssikring av AEV med utfall varig tilpasset innsats NAV, Side 16 11

15 Behovsvurdering Arbeidsevnevurdering Standard innsats Situasjonsbestemt innsats Spesielt tilpasset innsats Varig tilpasset innsats Aktivitetsplan NAV, Side 17

16 Arbeidsevne Med arbeidsevne menes den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet Individets ressurser Muligheter Omgivelsenes krav Arbeidsevnen framkommer i det feltet hvor individets ressurser samsvarer med omgivelsenes krav NAV, Side 18

17 Ressursprofilens oppbygging Omgivelsesforhold På arbeidsplass; på arbeidsmarkedet; i dagliglivet Individforhold Arbeidserfaring Utdanning/ kompetanse/ ferdigheter Interesser/ fritid Personlige muligheter og utfordringer Sosiale og materielle forhold Helse Konklusjon = Arbeidsevnevurdering NAV, Side 19

18 Samarbeid mellom NAV og utdanningsmyndighetene

19 Endrede behov for kompetanse og ferdigheter Endring i næringsstruktur større andel arbeider i tjenesteytende sektor og færre i industrien og primærnæring Større innslag av kunnskapsbasert tjenesteproduksjon Andelen av befolkningen med høyere utdanning økes, samtidig blir det flere unge gutter med lavere utdanning Større andel av arbeidsstyrken har mindre stabil tilknytning til en arbeidsplass Flere selvstendig næringsdrivende (konsulenter, oppdragstakere,..) Arbeidstakere med flere samtidige arbeidsforhold NAV, Side 21

20 Utfordringer for ungdom uten fullført videregående opplæring (vgo) 99% av all ungdom starter i vgo etter ungdomsskolen (10 år) Mer enn 50% av ungdommene velger yrkesfag 1/3 av ungdom med opplæringsrett -ikke fullført vgo innen 5 år ½ av elever i yrkesfag ikke fullført innen 5 år % av ledige ikke fullført vgo Høy risiko for manglende stabilitet i arbeidsmarkedet Korte arbeidsforhold/ lengre ledighetsperioder Flere i fattigdom/ flere har behov for sosialstønad Økt risiko for sosial uro /økt kriminalitet Økt konkurranse om ufaglærte jobber blant personer med lav utdanning NAV, Side 22

21 Hvorfor slutter ungdom før de har fullført vgo? Stor sammenheng mellom svake karakterer, sosial bakgrunn og frafall i vgo. Mange har for svakt faglig grunnlag fra ungdomsskolen. Andre årsaker er familiebakgrunn med liten støtte og lave ambisjoner for barna, høyt fravær og lav motivasjon i ungdomsskolen Frafall er resultat av en prosess som har startet tidlig i livet og strekker seg over lengre tid i oppveksten. Risiko kan identifiseres i barnehagen og lavere klassetrinn i barneskolen Mismatch mellom søkere til lærlingeplasser og tilgjengelige læreplasser Frafall fører ofte til bistandsbehov fra NAV og/eller andre offentlige etater som eks. helsetjenesten NAV, Side 23

22 Hvordan gripe an utfordringene - erfaringer Ta initiativ - etablere samarbeid med instans som kan bidra til felles mål overfor overlappende målgrupper Hvordan samarbeid blir organisert og på hvilke nivåer, har betydning for hva en oppnår med virkemidlene en rår over Å koordinere tjenester - målretter innsats og ressursbruk Samordnet bruk av virkemidler, dvs virkemidler (og tjenester) fra ulike sektorer (instanser) satt i et helhetlig løp mot felles mål, gir mer helhetlig bistand til den enkelte ungdom, bedre resultat og effekt. NAV, Side 24

23 Politisk grep mot frafall: Ny GIV Regjeringens satsing for økt gjennomføring i videregående opplæring - Kunnskapsdepartementets prosjekt , nært samarbeid med tilstøtende dep, Arbeidsdep, Barne-og likestillingsdep består av flere prosjekter og innsatsområder, bl.a: Oppfølgingsprosjektet videregående opplæring Partnerskap mellom stat, fylkeskommune og kommune for å styrke samarbeidet mellom skoler, fylkeskommunal oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV Målgruppe ungdom mellom år med opplæringsrett (OT s målgruppe) Mål: - varig og samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid - videreutvikle OT og eksisterende samarbeidsstrukturer til å bli et bærekraftig, samordnet, tverrsektorielt samarbeid. Fokus på samhandlingen mellom OT, videregående skoler, fagopplæring og NAV og mulighet for å kombinere virkemidler. Inkludere andre etater innen helse, sosialfaglig, m.m Ungdom utenfor ordinære opplæring og arbeid skal motiveres tilbake til videregående opplæring eller til arbeid. NAV, Side 25

24 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet: Jevnlige samarbeidsmøter på nasjonalt nivå og tett oppfølging fra sentral prosjektledelse i Kunnskapsdepartementet, Interdepartemental arbeidsgruppe Ressursgruppe, interdep og representanter fra to fylker, fylkeskommune og NAV Prosjektleder er ansatt i hver fylkeskommune NAV har oppnevnt fast kontaktperson på fylkesnivå og egne OT kontakter på NAV kontorene Styringsgruppe (ledernivå), prosjektgruppe og arbeidsgrupper har gitt struktur til prosjektet i fylkene og sammen med samarbeidsavtaler utgjør dette ramme for prosjektet I 2011 har fylkene gjennomført etatsintern og felles informasjonsspredning, lederforankring, deltatt på hverandres møtearenaer og felles opplæring Kunnskapsdep holder jevnlige prosjektledersamlinger for fylkene, NAV inkludert, Og gjennomførte omfattende kompetanseheving gjennom regionale samlinger høsten 2011 for 760 ansatte i fylkeskommuner og NAV NAV, Side 26

25 Innsatsområder i Ny GIV I Praksisnære opplæringsmodeller II III Tidlig inn etablere oppfølgingen FØR frafall er formalisert Oppsøkende arbeid - oppfølging av ungdom som har vært lenge utenfor IV Kompetanseutvikling NAV, Side 27

26 NAVs rolle i Ny GIV NAV bistår fylkeskommunen med råd og veiledning rettet mot arbeidsmarkedet NAV legger til rette for arbeidsrettede tiltak, i kombinasjon med opplæring fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen har hovedansvar for opplæringselementene i tiltakene fra NAV, f.eks arbeidspraksisplass Oppfølging fra OT og NAV inkluderer i økende grad samarbeid med andre deler av kommunal sektor, som uteseksjon/ungdomsenheter, rus-/psykisk helse, barnevern, frivillig sektor, bolig m.fl. NAV deltar i de ulike samarbeidsforaene på ulike nivå NAV, Side 28

27 Ny GIV - virker det? Midtveis tegn på at utviklingen går i riktig retning: En liten økning i fullført og bestått etter 5 år (2005 kullet) og i økning av andelen med overgang fra Vg1 til Vg2 et skritt på vei til måltallet 75% fullført i 2015 (2010 kullet). Er frafallstrenden snudd? Antall ungdom ingen hadde oversikt over (hverken OT eller NAV) er redusert fra til Antallet som OT kommer i kontakt med og som får oppfølging og veiledning har økt og var ca 4370 pr 1.februar Tettere oppfølging av ungdom fra OT og NAV Mer systematiske samarbeidsrutiner er under utvikling Organisering i NAV kontor og oppfølgingstjeneste mer tilpasset et tettere samhandlingsmønster Økt felles kunnskap og forståelse hos partene lokalt som grunnlag for å finne, følge opp og gi relevante tilbud til hver enkelt ungdom i OTs målgruppe Fylkeskommunen har økt fokus på eget handlingsrom og alternative opplæringsløp for å beholde elever i skolen. NAV, Side 29

28 Politisk inngått samarbeidsavtale et strategisk grep for å intensivere samarbeid lokalt Sentral samarbeidsavtale inngått mellom Arbeidsdepartementet og KS mai 2007 med varighet til juni 2011 Mål: systematisere samarbeid mellom arbeids- og velferdsetaten og fylkeskommuner og kommuner for å nå utdanningspolitiske og arbeids- og velferdspolitiske mål: Avtalen oppfordrer fylkeskommuner og kommuner og NAV å inngå forpliktende avtaler om samarbeidsformer, tjenester og tiltak på utdannings- og opplæringsområdet frivillighet ikke instruert pålegg opplister mange aktuelle områder for samarbeid sett i lys av målet legger gjeldende lov- og regelverk og budsjetter til grunn NAV, Side 30

29 Gjennomføring av fylkesvise samarbeidsavtaler Alle fylker har inngått samarbeidsavtaler NAV-fylkeskommune/kommune Samarbeidsområder som alle fylker har valgt å inkludere i sine avtaler: Karriereveiledning (ungdom/voksne) Realkompetansevurdering Opplæring Særlig fokus på samarbeid om ungdom Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Erfaringer: Mer systematisk samarbeid, møtefora, Bedre samhandlingsrutiner Samarbeidstiltak og prosjekter NAV, Side 31

30 Ressurser og virkemidler i samarbeidstiltak v Fylkeskommune innsatsfaktorer Kommune innsatsfaktorer NAV innsatsfaktorer - Videregående opplæring / fag- og yrkesopplæring - Karriereveiledning - Realkompetansevurdering - Oppfølgingstjenesten Finansiering Kompetanse, Personell Regelverk Felles mål Tiltak Deltakere Grunnskole Grunnleggende ferdigheter Norskopplæring Arbeidsrettede tiltak - AMO, Arbeidspraksis - Lønnstilskudd, Avklaringstiltak - Oppfølgingstiltak Inntekstsikring: Dagpenger ved arbeidsledighet Individstønad ved deltakelse i tiltak Arbeidsavklaringspenger (AAP) Finansiering av tiltak og ytelser Kompetanse, personell Regelverk NAV, Side 32

31 Utvikling av samarbeid på fylkesnivå Etablerer samarbeidsstrukturer og former fylkesnivå Dedikerte kontaktpersoner Etablerer faste arbeidsgrupper mellom NAV fylke og fylkeskommunen og faste møtestrukturer Forankring på ledernivå internt i egen sektor og gjennom felles styringsgruppe (for prosjekter, Ny GIV m.m) Initierer gjensidig erfarings- og kunnskapsutveksling på fylkesnivå og lokalt nivå gjennom samlinger etablere fagnettverk internt og på tvers av sektorene Tar initiativ til samarbeidsopplegg Hvorfor viktig? Legger grunnlag og rammer for samarbeidstiltak på lokalt nivå og understøtter dette NAV, Side 33

32 Utvikling av samarbeid på lokalt nivå Samhandlingsrutiner lokalt NAV videregående skole/ot Ny GIV positivt for videreutvikling av samarbeidsformer Detaljerte rutiner for oppgavefordeling og rolledeling, hvem gjør hva når Felles møter, fagdager og seminarer på leder og saksbehandlernivå (rektorer og NAV kontorledere, NAV veiledere, OT rådgivere og kontaktlærer og andre) Gjensidig kompetanseheving Faste møtestrukturer som også inkl barnevern, Pedpsyk.tjeneste, kriminalomsorg, m.fl) tar opp konkrete saker om og med ungdom NAV, Side 34

33 Eksempel Østfold Dedikerte roller på fylkesleddet samarbeider med fylkeskommunen om målgrupper og områder i samarbeidsavtalen Rollene er koordinerende, legger til rette samhandlingsarenaer lokalt mellom NAV kontor fylkeskommune (skole/oppfølgingstjenesten OT) Rollene møter jevnlig i samarbeidsarenaer og har til en hver tid strukturert og jevnlig samarbeid 9 aktivitetsområder i fylkets samarbeidsavtale, eksempler: Unge som ikke får lærekontrakt: rutinebeskrivelse : NAV samarbeider med lærlingeformidler i fylkeskom opplæringsavd. om å vurdere arbeidspraksistiltak fra NAV. Ytelse: individstønad Oppfølgingstjenestens målgruppe (16-21 år): kartlegges først hos OT, får veiledning og handlingsplan. Deretter tilbud om veiledningssamtale på NAV kontoret, behovsvurdering, videre jobbsøk, jobb eller tiltak, evt videre utredning/behandling. Samhandlingsformer : strukturerte ukentlige møter som ivaretar samarbeid på system- og individnivå, tverretatlige samarbeidsfora rundt ungdom Kriminalomsorgen: NAV er en del av et srvicetorg med tverrfaglig samarbeid i fokus. 2 NAV ansatte med kontor i to fengsler. Innsatte får informasjon, veiledning, planlegger tiltak og virkemidler under og etter løslatelse. Sikrer bedre overgang til samfunnet, målet: hindre tilbakefall Drift av karrieresenter : 50/50 ansatte og utgifter. Målgruppe: voksne. Holder workshops om karriereveiledningsmetodikk for ansatte i NAV NAV, Side 35

34 Tverrsektorielt samarbeid er krevende utfordringer Strukturelle: lover/regelverk i fylkeskommune, NAV og hjelpeapparat budsjett innretning på tilskuddsordninger struktur og vilkår Ulike styringssystemer i sektorene med stor grad av desentralisert myndighet og beslutninger koordinerte beslutninger felles prioriteringer Ulike administrative systemer: organisering, saksbehandlingsrutiner, prosedyrer for opptak til utdanning, inntak på arbeidsrettede tiltak, ventetider gjøre system for samarbeid mindre personavhengig Ulik kultur: Språk, holdninger, vanetenkning og forventninger til samarbeid og hva den andre sektoren skal bidra med NAV, Side 36

35 Sentrale suksesskriterier - Oppsummering fra ulike prosjekter: Samarbeid mellom utdanningsmyndighetene og NAV for å komme tilbake til skole/utdanning Utdanning og kompetanse er avgjørende for innpass i arbeidslivet Kvalifisering gjennom NAV tiltak for videre utdanning; kombinasjon opplæringarbeidspraksis, Arbeidsgivere er viktige samarbeidsparter og døråpnere som er villige til å ta i mot ungdom og gi dem muligheter Arbeidsgivere trenger oppfølging fra NAV/skole i forhold til deltakere i praksis/utprøving Tett oppfølging og tilpassede virkemidler Tidlig innsats, tverrfaglighet og koordinerte tjenester Dokumentasjon og erfaringsspredning mellom aktører, fylker og sentralt nivå NAV, Side 37

36 Eksempler fra fylker Telemark: Prosjekt Talenter for framtida Helhetlig grep om hele oppvekstfasen barn-ungdom i et langsiktig/kortsiktig løp. Involverer «alle» aktuelle etater. NAV er involvert i det kortsiktige løpet som gjelder ungdom utenfor skole/arbeid Nordland: Prosjekt 300 Kombinerer karriereveiledning (6 uker kurs) med videre kanalisering til utdanning (vgo), jobb, arbeidsrettede tiltak e.a aktivitet målrettet løp. Flere opplegg er gjennomført med gode resultater. Smitteeffekt: andre fylker starter tilsvarende karriereplankurs for ungdom NAV, Side 38

37 wwwdwww NAV, Side 39

38 Prosjekt 300: NAV og fylkeskommune i Nordland NAV: utfordringer med å kvalifisere og integrere ungdom uten avsluttet videregående opplæring i arbeidsmarkedet (850 uten fullført vgo (2010)) Mål: kvalifisere registrerte arbeidssøkere mellom 19 og 30 år til å fullføre videregående opplæring. Kjedet prosess: DEL 1 karriereveiledning, realkompetansevurdering og motivasjon skal føre mot en realistisk karriereplan for den enkelte. 6 ukers kurs. Grunnlag for: DEL 2 - tilpasset kvalifisering - der målet vil være å fullføre videregående opplæring. De konkrete opplæringstiltakene kan bli svært ulike. Ingen automatikk å delta, avhengig av NAVs midler til tiltak Spleiselag: NAV anskaffer kurs innen tiltaket AMO. Fylkeskommunen er utfører gjennom karrieresentra og skoler. Næringslivet viktig samarbeidspart Modell: kombi tiltak og virkemidler fra begge sektorer i målrettet løp Resultater hittil (2010): 176 arbeidsledig ungdom gjennomført Del I. Betraktelig økt motivasjon (fra 30-85%) 100 deltar i opplæring Del II, andre: ordinær skole, arbeid, rest opplæring NAV, Side 40

39 Takk for oss! NAV, Side 41

Samarbeid arbeidsmarkeds- og utdanningsmyndigheter. Odd Wålengen Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Samarbeid arbeidsmarkeds- og utdanningsmyndigheter. Odd Wålengen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Samarbeid arbeidsmarkeds- og utdanningsmyndigheter Odd Wålengen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ledigheten blant ungdom (mars 2008) Ledige i alt: 41 800 (1,7%) Under 20 år: 1 800 Varighet under 8

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Helhetlig oppfølging av ungdom og voksne i Hedmark Rådgiversamling 7. desember 2016 Forankring i overordnede strategier og planer i NAV og Hedmark

Detaljer

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Dette skal jeg snakke om: Dagens arbeidsmarked Inkludering av de med svak tilknytning til arbeidsmarkedet Enkelte innvandrergrupper Hvem er

Detaljer

Arbeidsevnevurderinger i NAV Individuelle muligheter og universelle rettigheter

Arbeidsevnevurderinger i NAV Individuelle muligheter og universelle rettigheter Arbeidsevnevurderinger i NAV Individuelle muligheter og universelle rettigheter Ingar Heum Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Oppfølgingsmetodikk i NAV Ressursprofilen utformingen av en arbeidsevnevurdering

Detaljer

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene 25.11.2008 Ingar Heum Arbeids- og Velferdsdirektoratet AGENDA 1. ARBEIDSEVNEMETODEN Bakgrunn, prinsipper og metodikk 2. NAV-LOVENS 14a Rettighetsfesting

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Prosjektleder Lennart Hartgen 16-17 oktober, Sundvollen Status og resultater i prosjektet OT-statistikk Evaluering Nye innsatsområder i Ny GIV 2 Partnerskap 19 fylkesopplæringssjefer,

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid Quality hotell Sarpsborg 24. mars 2010 NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid ved Benedicte Hollen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 25.03.2010 Side 1 NAVs hovedmål 1. Flere i arbeid

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

4) Hvor mange ansatte hadde NAV-kontoret i 2012? Vi tenker her på antall ansatte og ikke antall stillinger.

4) Hvor mange ansatte hadde NAV-kontoret i 2012? Vi tenker her på antall ansatte og ikke antall stillinger. NAV-kontorets arbeid med utsatt ungdom (2012) Denne spørreundersøkelsen tar for seg NAV-kontorets arbeid med utsatt ungdom i 2012, og samordning med andre aktører som jobber med samme gruppe. Utsatt ungdom

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015 Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal 10. november 2015 Prosjektansatte lokalt: NAV-Veileder Kristine Heggvik NAV-Veileder Frode Bøe Hatlelid NAV, 11.11.2015 Side 2 Hva er «Forsøk

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer 25.10.2016 // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten NAV Horten fakta: 27.100 innbyggere 80 ansatte ved kontoret Enhetlig ledelse Bosetting,

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold Idedugnad Rakkestad, fredag 2.11.2012 LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold NAV sin HOVEDSTRATEGI: ARBEID FØRST Lykkes med det det inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Hvordan knekke inkluderingskoden?

Hvordan knekke inkluderingskoden? 9 februar, 2015 Hvordan knekke inkluderingskoden? Bjørn Gudbjørgsrud Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid og trygd) Ambisjonen

Detaljer

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase P 1824 Informasjon om status og planer for siste prosjektfase Forprosjekt : 1.12. 2007 1.3. 2008 Prosjektstart : 1.6. 2008 Prosjektslutt: 31.12.2010 Prosjekteier: Drammen kommune Prosjektpartnere: NAV

Detaljer

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne

Delavtale 3. Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Delavtale 3 Samarbeidsavtale om lærekandidater og lærlinger med nedsatt funksjonsevne Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Hvordan knekke inkluderingskoden?

Hvordan knekke inkluderingskoden? 20 oktober, 2014 Hvordan knekke inkluderingskoden? Bjørn Gudbjørgsrud Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid og trygd) Ambisjonen

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige. Karin Isaksen Rødelv

Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige. Karin Isaksen Rødelv Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige Karin Isaksen Rødelv NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse færre på stønad kunnskapsbasert rekrutteringsbistand inkluderingskompetanse

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Vårt bidrag til Samarbeid om utsatte barn og unge 0-24 år Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids- og velferdsdirektoratet

Vårt bidrag til Samarbeid om utsatte barn og unge 0-24 år Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagsamling 29.10.2015 Vårt bidrag til Samarbeid om utsatte barn og unge 0-24 år Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids- og velferdsdirektoratet NAVs forpliktelser overfor barn og unge Lov om sosiale

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

Rådgivernettverk 2-3 april 2014

Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Knut Nikolaisen Rådgiver, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt Oppfølgingsprosjektet forsterket samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som står utenfor

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere Elisabeth Holen, NAV-direktør i Buskerud NAV, 07.11.2014 Side 1 Utfordringene 2 600 000

Detaljer

Tiltak for økt gjennomføring

Tiltak for økt gjennomføring Tiltak for økt gjennomføring hva har Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV bidratt med? Mira Aaboen Sletten Hva er problemet? Sosial bakgrunn Skolefaglige problemer, helseproblemer, sosial fungering, rus etc.

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet så langt.

Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet så langt. Målgruppen i prosjektet er lik oppfølgingstjenestens målgruppe, jf 13-1 i forskrift til opplæringsloven Knut Nikolaisen Prosjektleder Oppfølgingsprosjektet i Nordland Ny GIV Oppfølgings prosjektet (OT-NAV)

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Felles eierskap til NAV Hva nå? Bjørn Gudbjørgsrud

Felles eierskap til NAV Hva nå? Bjørn Gudbjørgsrud Hedmark, 17.01, 2014 Felles eierskap til NAV Hva nå? Bjørn Gudbjørgsrud NAV, 17.01.2014 Side 2 NAV, 17.01.2014 Side 3 «Baksiden»: 657 000 tapte årsverk 700000 20,0 % 19,5 % 19,7 % 19,7 % 19,2 % 20,0 %

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Ungdom, utdanning og arbeid

Ungdom, utdanning og arbeid LOs nestleder, Tor-Arne Solbakken Ungdom, utdanning og arbeid hvordan hindre Råd for høyere utdanning I Nord-Norge Hurtigruta 9. november 2010 Hvem holdes utenfor arbeidslivet? Ordinært arbeidsledige og

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom c61* Aust-Agderfylkeskommune I/ Samarbeidsavtale mellom Aust-Agder Fylkeskommune og NAV Aust- Agder Vedrørende Ungdom utenfor videregående opplæring og arbeid. Side 1 av 5 1. Avtalens formål Formålet med

Detaljer

Kvalitetsmelding for NAV Bjugn

Kvalitetsmelding for NAV Bjugn Kvalitetsmelding for NAV Bjugn 1 Overordnede føringer 1.1 Nasjonale føringer De viktigste lovene som regulerer NAVs virksomhet er Folketrygdloven, NAV-loven, Forvaltningsloven og Sosialtjenesteloven. Overordnede

Detaljer

Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April Kommunikasjonssjef Britt Tunby. Hva er NAV? NAV i tall og fakta

Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April Kommunikasjonssjef Britt Tunby. Hva er NAV? NAV i tall og fakta Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April 2016 Kommunikasjonssjef Britt Tunby Hva er NAV? NAV i tall og fakta 30.06.2016 Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Strategi for NAV i Hedmark Side 2 av 9

Strategi for NAV i Hedmark Side 2 av 9 Strategisk plan for NAV i Hedmark 2011 2015 NAV Hedmark, Fylkesmannen og KS Hedmark har gjennom arbeidet med strategisk plan for 2011-2015 foreslått en retning for det videre NAV arbeidet i Hedmark for

Detaljer

«Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler» Bedre samarbeid mellom NAV og skole.

«Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler» Bedre samarbeid mellom NAV og skole. Nordisk sosialforsikringsmøte 2016, Fornebu 9. juni. «Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler» Bedre samarbeid mellom NAV og skole. v/ Åse Tea Bachke, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mål Økt gjennomføring

Detaljer

Virkelighetens utfordringer

Virkelighetens utfordringer Virkelighetens utfordringer Fungerende rektor Lasse Eide, Godalen vgs 27.11.13 Ca 850 elever Ca 150 ansatte 5 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant-

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand NAV Partnerskap Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand Kort om NAV 1. juli 2006 ble Trygdeetaten og Aetat lagt ned Erstattet av en ny arbeids og velferdsetat (NAV) NAV omfatter over 17

Detaljer

AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie

AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie 20. februar 2009 AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon NAV - Mål og resultater Status for reformarbeidet Finanskrisen og konsekvenser for NAV Prioriteringer it i og tiltak i 2009

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 09.00 09.05 09.15 09.40 10.00 10.15 Kulturskolen Velkomsthilsen fra ordfører Historien om et prosjekt Ekstern evaluering Pause Klart

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Kompetansesenter for læringsutvikling Oppfølgingstjenesten VESTFOLD FYLKESKOMMUNE RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Innledning

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 01.12.2008 STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Sogn og Fjordane 2-3 mai 2012 Lennart Hartgen, prosjektleder Oppfølgingsprosjektet Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), skoler,

Detaljer

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 Hvordan kan de fylkeskommunale partnerskapene for karriereveiledning og karrieresentrene få

Detaljer

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Avtalen bygger på overordnet samarbeidsavtale på utdanningsområdet mellom Vest-Agder fylkeskommune og NAV Vest-Agder

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Geir Axelsen, direktør i styringsstaben. Omstillingsbilde i NAV 2016-20

Geir Axelsen, direktør i styringsstaben. Omstillingsbilde i NAV 2016-20 Geir Axelsen, direktør i styringsstaben Omstillingsbilde i NAV 2016-20 Det store bildet NAV, 11.11.2015 Side 2 Ikke noe nytt at oljeprisen går opp og ned NAV, 11.11.2015 Side 3 Alt på plenen kommer fra

Detaljer

Nina Berg, NAV Oppland. Rådgiverkonferanse 17. november 2010 Arbeidssituasjonen for unge, forebygging mot unge arbeidsledige

Nina Berg, NAV Oppland. Rådgiverkonferanse 17. november 2010 Arbeidssituasjonen for unge, forebygging mot unge arbeidsledige Nina Berg, NAV Oppland Rådgiverkonferanse 17. november 2010 Arbeidssituasjonen for unge, forebygging mot unge arbeidsledige Ungdom i NAV 19 år og under 20-24 år NAV, 23.11.2010 Side 2 Helt ledige per aldersgruppe

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Vår dato: 30.04.2015 Vår referanse: 15/23874 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 0032 OSLO Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011 Norsk kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 1. november 211 Det er kunnskapen som er vår viktigste kapital Realkapital Nåværende og framtidig arbeidsinnsats Finanskapital Petroleumsformue

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824. Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier

Notat STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824. Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier Notat Til : Styringsgruppen P 1824 Fra : Prosjektledelse P 1824 Dato desember 2009 STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824 Prosjektets hovedmål Redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen

Detaljer

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK-223-201005976-4 Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA Prosjekt - TALENTER FOR FRAMTIDA Et samarbeidsprosjekt for å inkludere alle barn og unge til skole og/eller arbeidsliv. 1 Prosjekt - TALENTER FOR FRAMTIDA Prosjektets navn og overordnet mål: Alle barn

Detaljer

Ny GIV - overgangsprosjektet

Ny GIV - overgangsprosjektet Ny GIV - overgangsprosjektet GJENNOMFØRING I VGO Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 13. desember, 2010 Kunnskap er vår viktigste kapital Nasjonalformuen (2008) 12 3 Humankapital 12 Olje og gass Realkapital

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får

Detaljer