Årsrapport Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland. www.mittyrke.no"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland

2

3 Årsrapport Innleiing... 3 Samarbeid grunnskole, vidaregåande skole og arbeidsliv... 4 Arbeidslivet vitjar grunnskoler for å gje informasjon om yrker og utdanning... 4 Ungdomsskoleelevar sine utprøvingar av utdanningsprogram i vidaregåande skole... 4 Ungdomskoleelevar sine utprøvingar av yrker i verksemder. Elevstillingar Regionale og kommunale samarbeidsforum... 5 Tilbod om etterutdanning... 6 Etterutdanningskurs i "Utdanningsval"... 6 "Foreldrekurs om videregående opplæring" våren "Gruppeveiledning som metode i utdannings- og yrkesveiledningen" hausten Rådgjevarsamlingar... 7 Deltaking i politiske møte og innlegg på kurs og konferansar... 7 Samarbeid med NAV informasjon og koordinering av skole arbeidsliv... 8 Interessante treff-tall 8 Elever sin utprøving av vidaregåande opplæring og arbeidsliv... 9 Referansegruppe...9 Evaluering Tilsette Vedlegg: EU-KURS I UTDANNINGSVALG SAMARBEIDSPARTNERE I Vedlegg: Arbeidslivet vitjar grunnskoler for å gje informasjon om yrker og utdanning. 12 2

4 Innleiing Våre arbeidsområde vert i denne årsrapporten omtalt ut frå fire overskrifter. Vi arbeider med å hjelpe ungdomsskolar og NAV kontor i Hordaland med kontakt med videregående opplæring, verksemder og opplæringskontor. Målet er godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i fylket og betre flyt av viktig informasjon til enkeltpersonar som skal ta utdannings og yrkesval og kompetansepersonar i skole og NAV som skal rettleie i desse spørsmåla. Senter for yrkesrettleiing vert vidare forkorta til SYR. Samarbeid grunnskole, vidaregåande skole og arbeidsliv Tilbod om etterutdanning Samarbeid med NAV Hordaland Informasjon og koordinering av skole arbeidsliv 3

5 Samarbeid grunnskole, vidaregåande skole og arbeidsliv Arbeidslivet vitjar grunnskoler for å gje informasjon om yrker og utdanning SYR gjev tilbod til alle ungdomsskoler i alle kommunane i fylket om hjelp til å styrke arbeidet deira med det nye faget i grunnskolen Utdanningsval. Søkjarar til vidaregåande opplæring skal få eit best mogleg grunnlag for å finne sitt fag og sin utdanningsveg. Ein av aktivitetane vi legg til rette for, er at arbeidslivet (representert ved opplæringskontor, verksemder, bransjeforeningar m.m.) skal få møte elevar for å gje informasjon om yrker. Arbeidslivet i fylket gjer ein stor innsats. SYR organiserer òg arbeidslivet si deltaking på informasjonsmøte om utdanningsprogram i vidaregåande opplæring. I løpet av skoleåret året 2010/11 har SYR organisert 358 slike møter. 153 opplæringskontor og verksemder har gjennomført møtene. For skoleåret 2011/12 har vi mottatt bestilling på informasjonsmøte frå 40 ungdomsskoler. Ungdomsskoleelevar sine utprøvingar av utdanningsprogram i vidaregåande skole Med utgangspunkt i faget Utdanningsval tar SYR òg ansvar for å organisere logistikkarbeidet rundt ungdomsskoleelevar si utprøving av utdanningsprogram i vidaregåande skoler i Hordaland. Det er ei storstilt effektivisering av ein stor logististisk utfordring som inneber at ungdomsskoleelevar kvart år skal få prøve ut utdanningsprogram i vidaregåande skoler. Innføring av dette systemet er ein stor suksess. Hordaland fylkeskommune trur at elevane no får eit betre grunnlag til å velje vidaregåande opplæring. I 2011 har vi gjennom organisert 3535 elevbesøk frå 29 ungdomsskoler i Askøy, Stord, Bømlo, Fitjar, Tysnes, Bergen, Odda og Ullensvang. I dette arbeidet har vi involvert 25 vidaregåande skoler. Hausten 2012 får alle kommunane tilbod om denne organiseringa. Sjølve organiseringa er kostnadsfri for kommunane. Det er då potensielt 90 ungdomsskoler og 47 vidaregåande skoler som får tilbod om hjelp til all logistikk rundt ei viktig aktivitet i elevane si førebuing til val av vidaregåande opplæring. Vi har òg starta eit arbeid for særleg å leggje til rette for elevar med fleirspråkleg bakgrunn i høve til utprøving i vidaregåande skole. SYR arbeider saman med aktuelle kompetansepersonar internt i fylkeskommunen og eksternt med Bergen kommune. 4

6 Ungdomskoleelevar sine utprøvingar av yrker i verksemder. Elevstillingar. Innan same system på er det òg opning for at verksemder kan gjere seg synlege for elevane ved å lyse ut elevstillingar. Via nettstaden både finn og søker elevane på stillingar som verksemder har lagt ut via nettstaden. I 2011 prøvde SYR denne delen av i Askøy kommune. Med både næringsjef i kommunen, Askøy Næringslivsforening, rektorar og rådgjevarar med som samarbeidspartnar, har test av systemet gått veldig bra. Den positive erfaringa med bruken i Askøy kommune, gjer at SYR opnar opp for at alle verksemder i Hordland kan lyse ut stillingar i sin kommune/bydel og at alle elevane i grunnskolen får tilgang til denne databasen med elevstillingar. Vi har også starta eit arbeid for særleg å leggje tilrette for elevar med fleirspråkleg bakgrunn i høve dette tema, då dei elevane er ein viktig ressurs, og treng hjelp til å utnytte sitt potensiale. Vi arbeider saman med aktuelle kompetansepersonar internt i fylkeskommunen, men og eksternt med Bergen kommune. Regionale og kommunale samarbeidsforum Det skjer mykje spennande rundt om i fylket i arbeidet med å skape gode arenaer for samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Fleire kommunar har eigne prosjekt. Andre stader er det sett i verk interkommunalt samarbeid som til dømes i Nordhordland og Odda/Ullensvang. SYR sitt arbeid føreset godt samarbeid med lokale krefter. I 2011 har vi delteke i slikt samarbeid i fleire regionar; Samarbeidsforum skole arbeidsliv Odda/Ullensvang, nettverksgruppe Askøy kommune skole arbeidsliv samarbeid, styringsgruppe Stord skole og arbeidslivsforum, nettverksgruppe Forum for oppvekst i Sunnhordland Ka vil DU bli? Hordaland Fylkeskommune sitt samarbeidprosjekt med Bergen kommune Ut fra dette arbeidet tok SYR sommaren 2011 inititativ til å samle koordinatorane i desse prosjekta i eit koordinatorforum. Koordinatorforumet har vore veldig vellukka og er etablert som ein fast aktivitet der SYR har referat og innkallingsansvar. Hovudfokus i arbeidet er erfaringsdeling og deling av gode idear og aktivitetar. 5

7 Tilbod om etterutdanning SYR har i fleire år vore opptatt av å styrke kompetansen til rådgjevarar og lærarar i ungdomsskolen som arbeider med faget Utdanningsval spesielt og yrkes og utdanningsrettleiing generelt. Hordaland fylkeskommune har eit særleg ansvar for å gje elevane som skal søkje inn i vidaregåande opplæring eit godt grunnlag å velje på. Difor legg SYR vekt på å utvikle gode kurs og seminar som byggjer kompetansen til dei som rettleiar elevane direkte. Etterutdanningskurs i "Utdanningsval" Målgruppa for kurset er rådgjevarar og lærarar i faget Utdanningsval. Målsettinga med kurset er å gje deltakarane ei grundig innføring i vidaregåande opplæring og ulike vegar til fag og sveinebrev, samt kunnskap om arbeidsliv og yrkesmogligheiter etter endt utdanning. Kursrekka går over 12 heile dagar. Deltakarar på etterutdanningskurs i "Utdanningsval" i 2011 var: 21 lærarar/rådgjevarar frå 13 ungdomsskoler i 5 ulike kommunar i fylket (Kull 2). Kull 2 fullførte i desember lærarar/rådgjevarar frå 10ungdomsskoler i 7 ulike kommunar i fylket (Kull 3). Kull 3 starta høsten Kortversjon av etterutdanningskurset i Utdanningsval i Sunnhordland. Kurset går over to dagar. Første kursdag vart gjennomført i november læarar/rådgjevarar deltok. For å gje denne kursrekka, er SYR avhengig av eit godt samarbeid med versemder, opplæringskontor og vidaregåande skoler i fylket. I 2011 var totalt 20 verksemder, 6 opplæringskontor og 10 vidaregåande skoler med i dette samarbeidet (sjå vedlegg). "Foreldrekurs om videregående opplæring" våren Målgruppa for kurset er rådgjevarar og lærarar i faget Utdanningsval i ungdomsskolen. Målsettinga med kurset er å gjennomgå og å gje rådgjevarane og lærarane kursmateriell for korleis dei kan involvera foreldra i yrkes og utdanningsveiledninga av ungane sine. Kurset gjekk over ein dag. Deltakarar på "Foreldrekurs om videregående opplæring" våren 2011, var: 16 lærarar/rådgjevarar frå 14 ungdomsskoler i 6 ulike kommunar i fylket. "Gruppeveiledning som metode i utdannings- og yrkesveiledningen" hausten Målgruppa for kurset er rådjevarar i grunn og vidaregåande skoler i fylket som har ansvar for utdannings og yrkesrettleiing. Målsettinga med kurset er å bidra til å utvide den metodiske verktøykassa til bruk i utforskinga av elevane sine interessar, verdiar og evner. Kurset gjekk over ein dag. 6

8 Deltakar på "Gruppeveiledning som metode..." høsten 2011, var: 10 rådgjevarar frå vidaregåande skoler. Desse representerte 8 vidaregåande skoler frå 2 kommuner i fylket. 26 rådgjevarar frå ungdomsskoler. Desse representerte 23 ungdomsskoler frå 9 ulike kommunar i fylket. Rådgjevarsamlingar SYR er medarrangør av tre årlege Rådgjevarsamlingar for alle rådgjevarar i grunn og vidaregåande skole i Hordaland. Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune og RådgjevarForum Hordaland samarbeider om å gje dette tilbodet. SYR er Hordaland fylkeskommune sin representant i dette arbeidet og har frå 2011 hovudansvar for den tekniske gjennomføringa av annonsering, påmelding mm. Deltaking i politiske møte og innlegg på kurs og konferansar Høgskolen i Bergen lærerutdanningen. Undervisning i yrkes og utdanningsrettleiing i allmennlærarutdanninga. Confex årlege rådgjevarkurs. Helge Kleppestoe Hedmark fylkeskommune sin årlege Rådgjevarsamling fylkeskommune/oversikt over arrangementer og moeter i Hedmark fylkeskommune/raadgiversamling 30. november og 1. desember Innlegg/presentasjon av SYR på evalueringsmøte for Karriere Sogn og Fjordane, Nordfjordeid, februar Heildagsbesøk frå Karrieresenteret i Rogaland, avdeling Stavanger, april 2011 Heildagsbesøk frå karriereveiledere i Buskerud i juni Yrkesopplæringsnemda i Hordaland, møte Informasjon om og utlysing av elevstillinger. Fagopplæringskontoret i Hordaland, dagskonferanse for opplæringskontor i Hordaland. Informasjon om og utlysing av elevstillingar. LO møte i desember, samling av særforbunda. Invitert til møtet for Informasjon om og utlysing av elevstillingar. Hordaland fylkeskommune sitt årlege informasjonsmøte for minoritetsspråklege søkjarar til vidaregåande skole. Samarbeid med NAV Hordaland Bransjemøte ved lokale NAV kontor månadens bransje. Informasjon til NAV tilsette om vaksenopplæring og fagopplæring. Rettleiingsfagleg samarbeid og vedlikehold av oversikt på NAVet (NAV sin internettside) om yrkesveileding generelt. 7

9 Samarbeid med NAV Målsettinga med bransjemøta er å gje NAV tilsette jamn forsyning av informasjon frå aktuelle bransjar. Målgruppa for møta er i utgangspunktet tilsette i NAV. Frå 2011 har òg lærarar og rådgjevarar frå lokale skoler til det aktuelle NAV kontoret blitt inviterte til å delta på møta. SYR arrangerte totalt 34 bransjemøte i Følgjande bransjar var med: helse og sosialfag bygg og anleggsfag service og samferdsel, sikkerheitsbransjen restaurant og matfag service og samferdsel/ transport og logistikk og reiseliv tekniske/mekaniske fag underoverskrift: Informasjon til rettleiarane i NAV om vaksenopplæring, realkompetanse og fagopplæring Ein viktig del av senteret sin funksjon er også å knyte saman forvaltingseiningane NAV Hordaland og Hordaland fylkeskommune. Her kjem formidlinga av informasjon om retten til vaksenopplæring og fagopplæringsordninga inn som viktige tiltak. SYR arrangerer møte ved NAV kontor om desse ordningane. Også i år arrangerte vi møte om vaksne sin rett til vidaregåande opplæring, realkompetanseordninga og fagopplæringsordninga. Innlegga vart haldne av lokale realkompetansesenter, Fagopplæringskontoret i Hordaland og SYR. informasjon og koordinering av skole arbeidsliv Internett er ein effektiv og viktig informasjonskanal for senteret. Med heimesida forsøkjer vi å nå både elevar, rådgjevarar, foreldre og verksemder med både rettleiingsråd, informasjon og nyttige lenkjer. Nettstaden skal òg gi relevant informasjon til alle vaksne om yrkes og utdanningsspørsmål. Interessante treff-tall Mittyrke.no skal vere ein portal der brukarane får viktig informasjon om yrkesrettleiing, samt blir losa vidare til gode nettstader med inngåande informasjon om ulike utdanningsretningar. Tall frå Google Analytics viser at nettsida hadde besøk i Av desse var unike brukarar. Med dette meiner ein kor mange treff nettsida har frå unike IP adresser. Prosentvis hadde mittyrke.no 69% nye brukarar og 31% tilbakevendande brukarar i Besøkande 2011: Besøkande 2010: , av disse unike besøkande 17909, av disse unike besøkande 8

10 Vi ser at talet på besøkande på sida har dobla seg i løpet av eit år. September var månaden sida var best besøkt med 6816 treff, aller mest besøkt den 29.september med 714 besøk. I gjennomsnitt var brukarane inne på sida i 2 minuttar og 25 sekundar. Det er fleire moglege forklaringsfaktorar på den gledelege auken i talet på treff. For det første tok Bergen kommune del i utprøvingsopplegget for vidaregåande skolar i Dette inneber eit volumauke i brukakarar som skal inn på sida for å registrere seg når dei skal ha utprøving. Samstundes er mittyrke.no blitt meir kjent blant lærarar og elevar. Fleire enn tidlegare brukar mittyrke.no i undervisninga. I tillegg har Senter for yrkesrettleiing hatt spesiell satsing på å fylle opp sida med innhald og saker om aktuelle problemstillingar innan yrkesrettleiing. Formidling på nettet krev ein spesiell kommunikativ kompetanse og strategi. Ungdom er ei krevjande målgruppe i denne samanheng. Det legg premissane for korleis vi legg opp kommunikasjonen på nettsidene våre. Satsinga på Internett som informasjonskanal går også inn i Hordaland fylkeskommune sin strategi på å styrke bruken av digitale hjelpemiddel i skolen. Det er derfor også eit mål med sida at den skal vere undervisningsstøtte for lærarar og rådgjevarar og kilde for informasjon m.v. for elevane i ungdoms og vidaregåande skole. Elever sin utprøving av vidaregåande opplæring og arbeidsliv SYR har utvikla frå berre å formidle informasjon til òg å vere ein portal som organiserar elevane si utprøving av utdanningsprogram i vidaregåande skole og utprøving av yrker og arbeidsliv. Erfaringane frå både grunnskole og vidaregåande skole så langt er at SYR har truffe godt gjennom å bidra til økt effektivisering og god synlegjering av både arbeidslivet og elevane sine moglegheiter i fylket. Referansegruppe Medlemmane i referansegruppa for Partnerskap for karriererettleiing og Senter for yrkesrettleiing sitt arbeid, er Fylkesmannen i Hordaland, LO Hordaland, NHO Hordaland, NAV Hordaland, Karrieresenteret SIB, Bergen kommune, KS Hordaland og RådgiverForum Hordaland. Det vart arrangert eitt møte i referansegruppa i Tema for møtet var utarbeiding av årsplan for 2011 for Senter for yrkesrettleiing. 9

11 Evaluering Hausten 2011 engasjerte SYR avdelinga Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) i Hordaland fylkeskommune for å utarbeide eit evalueringsopplegg for SYR sitt arbeid. Målsettinga er at evalueringa skal gje systematisk kunnskap om følgjande: Korleis fungerer dei ulike tenestene og tilboda? I kva grad dekkjer dei ulike tenestene og tilboda senteret sine hovudoppgåver? I kva grad bidreg dei til å oppnå senteret sine overordna målsetnader (både dei i fylkestingsvedtaket og i samarbeidsavtalen med NAV)? Våren 2012 vert datainnsamling gjennomførd. Evalueringsrapport vert levert i slutten av I tillegg vart SYR kontakta hausten 2011 av tre studenter ved Haraldsplass Diakonale Høgskole. Dei ville gjere ein studie i SYR organisasjonen med tittel "Tiltak for læring og ressursutvikling ved Senter for yrkesrettleiing i Hordaland". Studentane ville til slutt utarbeide rapport frå prosjektoppgave i Videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet. Opplegget til studentane gjekk over to samlingar på ca 2 timar pluss ein halvdagssamling. I tillegg vart leiar ved SYR intervjua i forkant av studien. Tilsette ved SYR opplevde dette som ein god bruk av tid og fekk eit utanfråblikk på interne samarbeidsforhold i SYR sin organisasjonen. Det gjev eit godt grunnlag for arbeid med interne utviklingoppgaver. Tilsette Kjell Helge Kleppestø, leiar 100 %, hadde farspermisjon til Tore Muren 100 % Kjersti Kvaløy 100 % Elisabeth Staal 100 %, var vikar til Elin Henriksen 100 % var vikar til Anbjørn Holme 100 % frå Ragnhild Hvoslef Krüger 100 % frå Trond Lygre 100 % frå

12 Vedlegg: EU-KURS I UTDANNINGSVALG SAMARBEIDSPARTNERE I 2011 Bedrifter og virksomheter "Havdrøn AS" A.K. Walløe Møbeltapetserer AS Bergen Engines AS (tidl. Rolls-Royce Marine As, Engines - Bergen) Bertel O. Steen AS BKK Bodoni Hus as Constructa AS Frydenbø Sabb Motor AS G4S Hjemmesykepleien, Bergenhus, Sentrumsgruppen IKEA Åsane Mediehuset Bergens Tidende trykkeriet. Meny Oasen NAV Hordaland, avd. for marked og samfunn NAV, avdeling Stord Nygårdsparken Barnehage Otera Delta AS Palografen Sætrevik Interiørsnekkeri Thon Hotel Bergen Airport Opplæringskontor Bilbransjens opplæringskontor Byggmestrenes servicekontor AS, opplæringskontoret for tømrerfaget Kulturringen (opplæringskontor for små håndverksfag) Kurs og opplæringskontor for salgs- og matfagene (K.O.M) Maler- og Byggtapetsermestrenes opplæringskontor Ytre Sunnhordland Opplæringskontor (YSO) Videregående skoler Bergen Maritime videregående skole (TIP) Bjørgvin videregående skole (SS og Stud.spes) Knarvik videragåande skole (TIP) Lønborg videregående skole (HS) Nordahl Grieg Videregående skole (MK) Sandsli videregående skole (RM) Slåtthaug videregående skole (Elektro) Stend vidaregåande skole (NB) Årstad videregående skole (DH og MK) Åsane videregående skole (BA) 11

13 Vedlegg: Arbeidslivet vitjar grunnskoler for å gje informasjon om yrker og utdanning Utdanningsprogram Bedrift Har besøkt skole Bygg A.teknikk Bergen kobber og blikkenslagerlaug Blokkhaugen skole Bergen kobber og blikkenslagerlaug Garnes ungdomsskole Bergen kobber og blikkenslagerlaug Lynghaug skole Bergen kobber og blikkenslagerlaug Mjølkeråen skole Bergen kobber og blikkenslagerlaug Rothaugen skole Bubygg AS Hauso barne- og ungdomsskole BYGGMESTRENES SERVICEKONTOR AS Ytre Arna skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Danielsen ungdomsskole Bergen BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Eidsvåg skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Fjell ungdomsskole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Hop skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Kjøkkelvik skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG NAV Ytrebygda BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Skranevatnet skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Slåtthaug skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Storetveit skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Tranevågen ungdomsskole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Åstveit skole ENGEVIK & TISLEVOLL A/S Rimbareid barne- og ungdomsskole Frank Mohn Flatøy AS Rossland skole Halsnøy Trelast AS Husnes ungdomsskole Halsnøy Trelast AS Øyatun skole Høyer Odda AS Odda ungdomsskole Håvard Ådland AS Fusa ungdomsskole Jordalen Entreprenør AS Voss ungdomsskole Kvammabygg AS Kvam ungdomsskole LEIGLAND BYGG A/S Samnanger ungdomsskole MALER- OG BYGGTAPETSERM. OPPL.KTR. Gimle skole NCC Construction as NAV Åsane Røynstrand Entreprenør Kinsarvik skole Steinsbø Hus AS/Blink Hus Steinsbø Bremnes ungdomsskole Steinsbø Hus AS/Blink Hus Steinsbø Hillestveit skole Steinsbø Hus AS/Blink Hus Steinsbø Moster skole Steinsbø Hus AS/Blink Hus Steinsbø Rubbestadneset skole Sveio Byggsenter AS Førde skole Tungesvik Bygg AS Enge skole Tungesvik Bygg AS Skånevik skole Veidekke Entreprenører Erdal ungdomsskole 12

14 Veidekke Entreprenører Fauskanger barne- og ungdomsskole Veidekke Entreprenører Kleppestø ungdomsskole Veidekke Entreprenører NAV Laksevåg Veidekke Entreprenører Ravnanger ungdomsskole Vestafjell Byggmester og Os ungdomsskole Entreprenørforretning AS Vestafjell Byggmester og Søfteland skole Entreprenørforretning AS Design Håndverk Capilly Frisør Voss ungdomsskole Femina frisørsalong Odda ungdomsskole Fitjar vgs Design og håndverk Rimbareid barne- og ungdomsskole Fjord`n blomster Fusa ungdomsskole Fjord`n blomster Hatlestrand Oppvekstsenter Fjord`n blomster Husnes ungdomsskole Gunn frisørsalong Samnanger ungdomsskole Hardanger Bestikk AS Kinsarvik skole Hjeltnes vid.skole Kvam ungdomsskole Hjeltnes vid.skole Øyatun skole Blokkhaugen skole Danielsen ungdomsskole Bergen Eidsvåg skole Fjell ungdomsskole Garnes ungdomsskole Hop skole Kjøkkelvik skole Lynghaug skole Mjølkeråen skole Os ungdomsskole Skranevatnet skole Slåtthaug skole Storetveit skole Søfteland skole Tranevågen ungdomsskole Ytre Arna skole Åstveit skole Jan Terje Rafdal Enge skole Jan Terje Rafdal Skånevik skole Knarvik Frisør Radøy ungdomsskole Olav Eldøy Møbeldesign Nysæter ungdomsskole Saxen Frisør Erdal ungdomsskole Saxen Frisør Fauskanger barne- og ungdomsskole Saxen Frisør Kleppestø ungdomsskole Saxen Frisør Ravnanger ungdomsskole Årstad vgs - design og håndverk Gimle skole Elektro Aker Solutions (Aker Elektro) Rimbareid barne- og ungdomsskole BIS Productionpartner Odda (Elektro) Odda ungdomsskole Bjelland Elektro Førde skole El & It- forbundet Bergen Eidsvåg skole El & It- forbundet Bergen Garnes ungdomsskole El & It- forbundet Bergen Gimle skole El & It- forbundet Bergen Rothaugen skole El & It- forbundet Bergen Ytre Arna skole El & It- forbundet Bergen Åstveit skole Finnås Kraftlag Bremnes ungdomsskole Finnås Kraftlag Hillestveit skole Finnås Kraftlag Moster skole 13

15 Finnås Kraftlag Rubbestadneset skole Fjelberg Kraftlag SA Øyatun skole Haugaland og Sunnhordland Nysæter ungdomsskole Opplæringskontor for El-fag HELLAND ELEKTRO AS Fusa ungdomsskole HMR Elektro as Husnes ungdomsskole Indre Hardanger Kraftlag AS Hauso barne- og ungdomsskole Indre Hardanger Kraftlag AS Kinsarvik skole Kvam Elektro AS Kvam ungdomsskole Maritim Elektro AS Strandebarm skole Meland elektro Rossland skole OKEL BERGEN & OMEGN Blokkhaugen skole OKEL BERGEN & OMEGN Hop skole OKEL BERGEN & OMEGN Lynghaug skole OKEL BERGEN & OMEGN Mjølkeråen skole Opplæringskontoret for elektrofag Kjøkkelvik skole Opplæringskontoret for elektrofag Slåtthaug skole Opplæringskontoret for elektrofag Søfteland skole OS ELEKTRO Os ungdomsskole Otera Delta AS. Skranevatnet skole Otera Delta AS. Storetveit skole Petterson&Gjellesvik AS Danielsen ungdomsskole Bergen RISNES ELEKTRO Radøy ungdomsskole Sunnhordland Mekaniske Verksted AS Enge skole Sunnhordland Mekaniske Verksted AS Skånevik skole YIT/Strusshamn. Erdal ungdomsskole YIT/Strusshamn. Fauskanger barne- og ungdomsskole YIT/Strusshamn. Kleppestø ungdomsskole YIT/Strusshamn. Ravnanger ungdomsskole Helse Sosialfag Arna Helseheim Garnes ungdomsskole Arna Helseheim Ytre Arna skole ASKØY KOMMUNE Erdal ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Fauskanger barne- og ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Kleppestø ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Ravnanger ungdomsskole Betanien Sykehjem Gimle skole Betanien Sykehjem Lynghaug skole Bjørgene Undervisningssykehjem Førde skole Bømlo sjukeheim Bremnes ungdomsskole Bømlo sjukeheim Hillestveit skole Bømlo sjukeheim Moster skole Bømlo sjukeheim Rubbestadneset skole Domkirkehjemmet Danielsen ungdomsskole Bergen Domkirkehjemmet Rothaugen skole Fitjar Kommune Rimbareid barne- og ungdomsskole FJELL KOMMUNE Fjell ungdomsskole FJELL KOMMUNE Tranevågen ungdomsskole Fusa Kommune Fusa ungdomsskole Halsnøytunet Øyatun skole Husnes Sjukeheim Husnes ungdomsskole Odda kommune Odda ungdomsskole OKFAG Opplæringskontoret kommunale fag Nysæter ungdomsskole Os Kommune Os ungdomsskole Os Kommune Søfteland skole Samnangerheimen Samnanger ungdomsskole Skånevik Omsorgssenter Enge skole 14

16 Skånevik Omsorgssenter Skånevik skole Søreide Sykehjem Skranevatnet skole Søreide Sykehjem Slåtthaug skole Voss kommune Voss ungdomsskole Ølve alderspensjonat Hatlestrand Oppvekstsenter Øvstunheimen Hop skole Media Komm. Askøyværingen AS Erdal ungdomsskole Askøyværingen AS Fauskanger barne- og ungdomsskole Askøyværingen AS Kleppestø ungdomsskole Askøyværingen AS Ravnanger ungdomsskole Avisen Grannar Enge skole Avisen Grannar Skånevik skole Avisen Grenda Hatlestrand Oppvekstsenter Avisen Grenda Øyatun skole Bergensavisen Slåtthaug skole Bergensavisen Åstveit skole Bladet Sunnhordland AS Nysæter ungdomsskole Bladet Sunnhordland AS Rimbareid barne- og ungdomsskole Byavisen Skranevatnet skole Byavisen Storetveit skole Bømlonytt Bremnes ungdomsskole Bømlonytt Hillestveit skole Bømlonytt Moster skole Bømlonytt Rubbestadneset skole Hordaland Folkeblad Kvam ungdomsskole Kvinnheringen Husnes ungdomsskole midtsiden Os ungdomsskole midtsiden Søfteland skole Os og Fusaposten Fusa ungdomsskole Palografen As Blokkhaugen skole Palografen As Danielsen ungdomsskole Bergen Palografen As Gimle skole Palografen As Hop skole Palografen As Kjøkkelvik skole Palografen As Lynghaug skole Palografen As Mjølkeråen skole Palografen As NAV Fyllingsdalen Palografen As Ytre Arna skole Radio Folgefonn Odda ungdomsskole Riss grafisk formgjeving AS Strandebarm skole Samningen Samnanger ungdomsskole STRILEN Nordhordland Kristne grunnskole STRILEN Radøy ungdomsskole STRILEN Rossland skole Vestavind Avis Førde skole Åsane Tidende Eidsvåg skole Åsane Tidende Rothaugen skole Naturbruk EWOS Innovation AS Os ungdomsskole Hjeltnes vid.skole Kinsarvik skole Hjeltnes vid.skole Odda ungdomsskole Lindås Fiskeoppdrett Radøy ungdomsskole Opplæringskontor for fiskerinæringa i Bremnes ungdomsskole Sunnhordland Opplæringskontor for fiskerinæringa i Enge skole Sunnhordland Opplæringskontor for fiskerinæringa i Hillestveit skole 15

17 Sunnhordland Opplæringskontor for fiskerinæringa i Husnes ungdomsskole Sunnhordland Opplæringskontor for fiskerinæringa i Moster skole Sunnhordland Opplæringskontor for fiskerinæringa i Rimbareid barne- og ungdomsskole Sunnhordland Opplæringskontor for fiskerinæringa i Rubbestadneset skole Sunnhordland Opplæringskontor for fiskerinæringa i Skånevik skole Sunnhordland Opplæringskontoret for Fiskerifagene i Danielsen ungdomsskole Bergen Hordaland Opplæringskontoret for Fiskerifagene i Skranevatnet skole Hordaland Opplæringskontoret for Fiskerifagene i Slåtthaug skole Hordaland Opplæringskontoret for Fiskerifagene i Storetveit skole Hordaland Blokkhaugen skole Eidsvåg skole Garnes ungdomsskole Gimle skole Hop skole Kjøkkelvik skole Lynghaug skole Mjølkeråen skole Rothaugen skole Ytre Arna skole Åstveit skole Straumøy Gard Førde skole Sævareid Fiskeanlegg as Fusa ungdomsskole Sævareid Fiskeanlegg as Hatlestrand Oppvekstsenter Sævareid Fiskeanlegg as Samnanger ungdomsskole Voss Jordbruksskole Kvam ungdomsskole Voss Jordbruksskole Strandebarm skole Voss Jordbruksskole Voss ungdomsskole Res. og matfag Bjørkheim Kro og motell Samnanger ungdomsskole BØLGEN & MOI LYSVERKET AS Eidsvåg skole Bømlo Hotell Bremnes ungdomsskole Fitjar Fjordhotell Rimbareid barne- og ungdomsskole FUSA VIDAREGÅANDE SKOLE NAV Os Hardangerfjord Hotell Kvam ungdomsskole HOTEL ULLENSVANG AS Hauso barne- og ungdomsskole HOTEL ULLENSVANG AS Kinsarvik skole Hotell Fugl Fønix Enge skole Hotell Fugl Fønix Skånevik skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Blokkhaugen skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Danielsen ungdomsskole Bergen OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Fauskanger barne- og ungdomsskole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Gimle skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Hop skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Kjøkkelvik skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Kleppestø ungdomsskole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Lynghaug skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Mjølkeråen skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG NAV Fyllingsdalen 16

18 OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Ravnanger ungdomsskole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Rothaugen skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Skranevatnet skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Slåtthaug skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Storetveit skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Ytre Arna skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Åstveit skole Sandsli videregående skole Garnes ungdomsskole Sandsli videregående skole NAV Arna Solstrand hotell Fusa ungdomsskole Solstrand hotell Hatlestrand Oppvekstsenter Solstrand hotell Os ungdomsskole Solstrand hotell Søfteland skole Stord Hotell Nysæter ungdomsskole Strandebarm Fjordhotel Strandebarm skole Sveio Omsorgssenter Førde skole Thon Hotel Bergen Airport NAV Ytrebygda Tine Meierier Vest Fjell ungdomsskole Tine Meierier Vest Tranevågen ungdomsskole Tine Meierier Voss Voss ungdomsskole Tyssedal Hotell Odda ungdomsskole Service Samf. ASKØY KOMMUNE Erdal ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Fauskanger barne- og ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Kleppestø ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Ravnanger ungdomsskole Bjørkheim Kro og motell Samnanger ungdomsskole Bømlo Hotell Bremnes ungdomsskole Clarion Collection havnekontoret Blokkhaugen skole Clarion Collection havnekontoret Danielsen ungdomsskole Bergen Clarion Collection havnekontoret Garnes ungdomsskole Clarion Collection havnekontoret Gimle skole Clarion Collection havnekontoret Mjølkeråen skole Clarion Collection havnekontoret Rothaugen skole Clarion Collection havnekontoret Skranevatnet skole Clarion Collection havnekontoret Storetveit skole Clarion Collection havnekontoret Ytre Arna skole Fitjar Fjordhotell Rimbareid barne- og ungdomsskole Hardangerfjord Hotell Kvam ungdomsskole HOTEL ULLENSVANG AS Hauso barne- og ungdomsskole HOTEL ULLENSVANG AS Kinsarvik skole Hotell Fugl Fønix Enge skole Securitas as Fjell ungdomsskole Securitas as NAV Laksevåg Securitas as NAV Straume Strandebarm Fjordhotel Strandebarm skole Tyssedal Hotell Odda ungdomsskole Stud.f.b. Kvinnerherad vidaregåande skole Husnes ungdomsskole Kvinnerherad vidaregåande skole Øyatun skole Stord vidaregåande skole Nysæter ungdomsskole Stord vidaregåande skole Rimbareid barne- og ungdomsskole TIP Industri Bergen Group Nav Årstad Bertel O Steen Garnes ungdomsskole BIS Productionpartner Odda (Elektro) Odda ungdomsskole Frank Mohn Fusa Os ungdomsskole Frank Mohn Fusa Samnanger ungdomsskole FUSA MEK. INDUSTRI A/S Fusa ungdomsskole 17

19 FUSA MEK. INDUSTRI A/S Hatlestrand Oppvekstsenter Førde Auto AS Førde skole Gules Mek.verksted Kvam ungdomsskole HMR -Husnes Husnes ungdomsskole HMR -Husnes Øyatun skole HMR Voss Voss ungdomsskole IFOS Metallfagene Blokkhaugen skole IFOS Metallfagene Gimle skole IFOS Metallfagene Hop skole IFOS Metallfagene Kjøkkelvik skole IFOS Metallfagene Mjølkeråen skole IFOS Metallfagene Skranevatnet skole IFOS Metallfagene Storetveit skole IFOS Metallfagene Ytre Arna skole INTERMEC A/S Erdal ungdomsskole INTERMEC A/S Fauskanger barne- og ungdomsskole INTERMEC A/S Kleppestø ungdomsskole INTERMEC A/S Ravnanger ungdomsskole NLI Odda AS Hauso barne- og ungdomsskole NLI Odda AS Kinsarvik skole OPPL.KTR. FOR METALLFAGENE NAV Fana OPPL.KTR. FOR METALLFAGENE Søfteland skole Radøy Auto MECA Radøy ungdomsskole Sandegruppen as Eidsvåg skole Sandegruppen as Åstveit skole Sunnhordland Mekaniske Verksted AS Enge skole Sunnhordland Mekaniske Verksted AS Skånevik skole Wärtsilä Norway Bremnes ungdomsskole Wärtsilä Norway Hillestveit skole Wärtsilä Norway Moster skole Wärtsilä Norway Rubbestadneset skole Ytre Sunnhordland Opplæringskontor Nysæter ungdomsskole Ytre Sunnhordland Opplæringskontor Rimbareid barne- og ungdomsskole TIP kjemi prosess Eramet Titanium & Iron AS Odda ungdomsskole V.g. opplæring Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Arna Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Askøy Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Bergenhus Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Fana Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Fyllingsdalen Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Laksevåg Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Lindås Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Os Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Osterøy Fagopplæringskosntoret i Hordaland Nav Årstad Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Åsane Opplæringskontoret for Hardanger Kinsarvik skole Opplæringskontoret for Hardanger Lægreid skole Opplæringskontoret for Hardanger Røldal skole 18

20 Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse. Opplæringsavdelinga Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN Telefon: Mars 2012

Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Stortingsmelding nr. 16 (2006 2007) og ingen sto igjen seier at både OECD og fleire norske utgreiingar har peika på alvorlege veikskapar ved

Detaljer

Årsrapport 2012. Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland. www.mittyrke.no

Årsrapport 2012. Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland. www.mittyrke.no Årsrapport 2012 Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland www.mittyrke.no Årsrapport 2012 1 INNHALD Kompetanseheving: Først ute med nytt studium 2 Etterutdanning 3 Samarbeid skule - arbeidsliv 6 Samarbeid

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Årsmelding 2013. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2013. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2013 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forsidefoto: Sverre Kvamme Årsrapport 2013 1 INNHALD Skule og arbeidslivsprosjekt i 2013 2 Variert etterutdanningstilbod 3 Lærarane viser veg 4 Regionalt

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplæringsavdelinga Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. februar 2013 201112128-12/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2014 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forsidefoto: Emilie S. Vatshelle Årsrapport 2014 1 INNHALD Skule og arbeidslivsprosjekt i 2014 2 Variert etterutdanningstilbod 3 Hospitering for rådgjevarar

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

1. Forord s. 1. 2. Innhaldsoversyn s. 2. 3. Innleiing s. 3. 4. Arbeidsområde s. 4. 5. Internt utviklingsarbeid s. 10. 6. Vedlegg

1. Forord s. 1. 2. Innhaldsoversyn s. 2. 3. Innleiing s. 3. 4. Arbeidsområde s. 4. 5. Internt utviklingsarbeid s. 10. 6. Vedlegg RAPPORT 2008 FORORD Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) og ingen sto igjen seier mellom anna at OECD og fleire norske utgreiingar har peika på alvorlige veikskapar ved det norske systemet for yrkesrettleiing,

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning og yrkeskarriere.

Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning og yrkeskarriere. Plan for karriererettleiinga ved Forsand ungdomsskole Rutinar, innhald, aktivitetar og ansvarsfordeling Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Vidaregåande opplæring i Hordaland 2012 Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Agnes Mowinckels

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret NOTAT Til: Fylkesrådmannen Dato: 16. mars 2009 Frå: Opplæringdirektøren Arkivsak: 200902532-1/NSKA Kopi til: Arkivnr.: 526 Vurdering av prognoseinntaket

Detaljer

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland - Ei kartlegging av bruken av organisert fysisk aktivitet i skuletida utanom kroppsøvingsfaget og friminutta Høgskulelektor Trond

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Etablering og organisering av vaksenopplæringssenter i Hordaland

Etablering og organisering av vaksenopplæringssenter i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/4318-1 Saksbehandlar: Per Willy Mørk Karlsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Skule - OPPL AVD. Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014

Skule - OPPL AVD. Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Skule - OPPL AVD Arkivnr: 2014/16238-1 Saksbehandlar: Tore Muren Saksframlegg Saksgang UTVAL Møtedato Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Etablering av karrieresenter i Hordaland

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 UTDANNINGSVALG?

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 UTDANNINGSVALG? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med UTDANNINGSVALG? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no RAPPORT FOR 2011 - utprøving i faget utdanningsvalg aase.bergmann@bergen.kommune.no Rapport for 2011 INNHOLD: 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Målsetting for prosjektet 3. Aktiviteter for å oppnå målsetting

Detaljer

PROGRAMFAG. TIL VAL PÅ UNGDOMSTRINNET (PTV) Utkast til lokal læreplan i utprøvingsperioden 2007/2008. Dette er FOS kommunane:

PROGRAMFAG. TIL VAL PÅ UNGDOMSTRINNET (PTV) Utkast til lokal læreplan i utprøvingsperioden 2007/2008. Dette er FOS kommunane: PROGRAMFAG TIL VAL PÅ UNGDOMSTRINNET (PTV) Utkast til lokal læreplan i utprøvingsperioden 2007/2008 Innhald: 1. Innleiing 2. Særpreg for faget 3. Kompetansemål 4. Grunnleggjande dugleikar 5. Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule

Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule Spørjeundersøking Juni 2010 AUD- rapport nr. 5-2010 Innhald: Samandrag... 3 Bakgrunn... 5 Metode... 5 Val av skule... 7 Informasjon om skulen... 15 Val av

Detaljer

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE Rådgjevarkonferansen 6. og 7.11.2012 Hotel Alexandra KVIFOR «PARTNARSKAP FOR KARRIERE»? Styresmaktene forventar at «Partnarskap for karriererettleiing»

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201109531-40 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR Knudsen, Tom (NHO) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune KOMMUNE 3. SEPTEMBER 2013 1 Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 - Eit verdival www.vaga.kommune.no Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune Fakta om Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 Oppland

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Skuleslaget fagskule Fagskuleutdanning er praktisk, yrkesretta utdanning som bygger på

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer