Årsrapport Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland. www.mittyrke.no"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland

2

3 Årsrapport Innleiing... 3 Samarbeid grunnskole, vidaregåande skole og arbeidsliv... 4 Arbeidslivet vitjar grunnskoler for å gje informasjon om yrker og utdanning... 4 Ungdomsskoleelevar sine utprøvingar av utdanningsprogram i vidaregåande skole... 4 Ungdomskoleelevar sine utprøvingar av yrker i verksemder. Elevstillingar Regionale og kommunale samarbeidsforum... 5 Tilbod om etterutdanning... 6 Etterutdanningskurs i "Utdanningsval"... 6 "Foreldrekurs om videregående opplæring" våren "Gruppeveiledning som metode i utdannings- og yrkesveiledningen" hausten Rådgjevarsamlingar... 7 Deltaking i politiske møte og innlegg på kurs og konferansar... 7 Samarbeid med NAV informasjon og koordinering av skole arbeidsliv... 8 Interessante treff-tall 8 Elever sin utprøving av vidaregåande opplæring og arbeidsliv... 9 Referansegruppe...9 Evaluering Tilsette Vedlegg: EU-KURS I UTDANNINGSVALG SAMARBEIDSPARTNERE I Vedlegg: Arbeidslivet vitjar grunnskoler for å gje informasjon om yrker og utdanning. 12 2

4 Innleiing Våre arbeidsområde vert i denne årsrapporten omtalt ut frå fire overskrifter. Vi arbeider med å hjelpe ungdomsskolar og NAV kontor i Hordaland med kontakt med videregående opplæring, verksemder og opplæringskontor. Målet er godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i fylket og betre flyt av viktig informasjon til enkeltpersonar som skal ta utdannings og yrkesval og kompetansepersonar i skole og NAV som skal rettleie i desse spørsmåla. Senter for yrkesrettleiing vert vidare forkorta til SYR. Samarbeid grunnskole, vidaregåande skole og arbeidsliv Tilbod om etterutdanning Samarbeid med NAV Hordaland Informasjon og koordinering av skole arbeidsliv 3

5 Samarbeid grunnskole, vidaregåande skole og arbeidsliv Arbeidslivet vitjar grunnskoler for å gje informasjon om yrker og utdanning SYR gjev tilbod til alle ungdomsskoler i alle kommunane i fylket om hjelp til å styrke arbeidet deira med det nye faget i grunnskolen Utdanningsval. Søkjarar til vidaregåande opplæring skal få eit best mogleg grunnlag for å finne sitt fag og sin utdanningsveg. Ein av aktivitetane vi legg til rette for, er at arbeidslivet (representert ved opplæringskontor, verksemder, bransjeforeningar m.m.) skal få møte elevar for å gje informasjon om yrker. Arbeidslivet i fylket gjer ein stor innsats. SYR organiserer òg arbeidslivet si deltaking på informasjonsmøte om utdanningsprogram i vidaregåande opplæring. I løpet av skoleåret året 2010/11 har SYR organisert 358 slike møter. 153 opplæringskontor og verksemder har gjennomført møtene. For skoleåret 2011/12 har vi mottatt bestilling på informasjonsmøte frå 40 ungdomsskoler. Ungdomsskoleelevar sine utprøvingar av utdanningsprogram i vidaregåande skole Med utgangspunkt i faget Utdanningsval tar SYR òg ansvar for å organisere logistikkarbeidet rundt ungdomsskoleelevar si utprøving av utdanningsprogram i vidaregåande skoler i Hordaland. Det er ei storstilt effektivisering av ein stor logististisk utfordring som inneber at ungdomsskoleelevar kvart år skal få prøve ut utdanningsprogram i vidaregåande skoler. Innføring av dette systemet er ein stor suksess. Hordaland fylkeskommune trur at elevane no får eit betre grunnlag til å velje vidaregåande opplæring. I 2011 har vi gjennom organisert 3535 elevbesøk frå 29 ungdomsskoler i Askøy, Stord, Bømlo, Fitjar, Tysnes, Bergen, Odda og Ullensvang. I dette arbeidet har vi involvert 25 vidaregåande skoler. Hausten 2012 får alle kommunane tilbod om denne organiseringa. Sjølve organiseringa er kostnadsfri for kommunane. Det er då potensielt 90 ungdomsskoler og 47 vidaregåande skoler som får tilbod om hjelp til all logistikk rundt ei viktig aktivitet i elevane si førebuing til val av vidaregåande opplæring. Vi har òg starta eit arbeid for særleg å leggje til rette for elevar med fleirspråkleg bakgrunn i høve til utprøving i vidaregåande skole. SYR arbeider saman med aktuelle kompetansepersonar internt i fylkeskommunen og eksternt med Bergen kommune. 4

6 Ungdomskoleelevar sine utprøvingar av yrker i verksemder. Elevstillingar. Innan same system på er det òg opning for at verksemder kan gjere seg synlege for elevane ved å lyse ut elevstillingar. Via nettstaden både finn og søker elevane på stillingar som verksemder har lagt ut via nettstaden. I 2011 prøvde SYR denne delen av i Askøy kommune. Med både næringsjef i kommunen, Askøy Næringslivsforening, rektorar og rådgjevarar med som samarbeidspartnar, har test av systemet gått veldig bra. Den positive erfaringa med bruken i Askøy kommune, gjer at SYR opnar opp for at alle verksemder i Hordland kan lyse ut stillingar i sin kommune/bydel og at alle elevane i grunnskolen får tilgang til denne databasen med elevstillingar. Vi har også starta eit arbeid for særleg å leggje tilrette for elevar med fleirspråkleg bakgrunn i høve dette tema, då dei elevane er ein viktig ressurs, og treng hjelp til å utnytte sitt potensiale. Vi arbeider saman med aktuelle kompetansepersonar internt i fylkeskommunen, men og eksternt med Bergen kommune. Regionale og kommunale samarbeidsforum Det skjer mykje spennande rundt om i fylket i arbeidet med å skape gode arenaer for samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Fleire kommunar har eigne prosjekt. Andre stader er det sett i verk interkommunalt samarbeid som til dømes i Nordhordland og Odda/Ullensvang. SYR sitt arbeid føreset godt samarbeid med lokale krefter. I 2011 har vi delteke i slikt samarbeid i fleire regionar; Samarbeidsforum skole arbeidsliv Odda/Ullensvang, nettverksgruppe Askøy kommune skole arbeidsliv samarbeid, styringsgruppe Stord skole og arbeidslivsforum, nettverksgruppe Forum for oppvekst i Sunnhordland Ka vil DU bli? Hordaland Fylkeskommune sitt samarbeidprosjekt med Bergen kommune Ut fra dette arbeidet tok SYR sommaren 2011 inititativ til å samle koordinatorane i desse prosjekta i eit koordinatorforum. Koordinatorforumet har vore veldig vellukka og er etablert som ein fast aktivitet der SYR har referat og innkallingsansvar. Hovudfokus i arbeidet er erfaringsdeling og deling av gode idear og aktivitetar. 5

7 Tilbod om etterutdanning SYR har i fleire år vore opptatt av å styrke kompetansen til rådgjevarar og lærarar i ungdomsskolen som arbeider med faget Utdanningsval spesielt og yrkes og utdanningsrettleiing generelt. Hordaland fylkeskommune har eit særleg ansvar for å gje elevane som skal søkje inn i vidaregåande opplæring eit godt grunnlag å velje på. Difor legg SYR vekt på å utvikle gode kurs og seminar som byggjer kompetansen til dei som rettleiar elevane direkte. Etterutdanningskurs i "Utdanningsval" Målgruppa for kurset er rådgjevarar og lærarar i faget Utdanningsval. Målsettinga med kurset er å gje deltakarane ei grundig innføring i vidaregåande opplæring og ulike vegar til fag og sveinebrev, samt kunnskap om arbeidsliv og yrkesmogligheiter etter endt utdanning. Kursrekka går over 12 heile dagar. Deltakarar på etterutdanningskurs i "Utdanningsval" i 2011 var: 21 lærarar/rådgjevarar frå 13 ungdomsskoler i 5 ulike kommunar i fylket (Kull 2). Kull 2 fullførte i desember lærarar/rådgjevarar frå 10ungdomsskoler i 7 ulike kommunar i fylket (Kull 3). Kull 3 starta høsten Kortversjon av etterutdanningskurset i Utdanningsval i Sunnhordland. Kurset går over to dagar. Første kursdag vart gjennomført i november læarar/rådgjevarar deltok. For å gje denne kursrekka, er SYR avhengig av eit godt samarbeid med versemder, opplæringskontor og vidaregåande skoler i fylket. I 2011 var totalt 20 verksemder, 6 opplæringskontor og 10 vidaregåande skoler med i dette samarbeidet (sjå vedlegg). "Foreldrekurs om videregående opplæring" våren Målgruppa for kurset er rådgjevarar og lærarar i faget Utdanningsval i ungdomsskolen. Målsettinga med kurset er å gjennomgå og å gje rådgjevarane og lærarane kursmateriell for korleis dei kan involvera foreldra i yrkes og utdanningsveiledninga av ungane sine. Kurset gjekk over ein dag. Deltakarar på "Foreldrekurs om videregående opplæring" våren 2011, var: 16 lærarar/rådgjevarar frå 14 ungdomsskoler i 6 ulike kommunar i fylket. "Gruppeveiledning som metode i utdannings- og yrkesveiledningen" hausten Målgruppa for kurset er rådjevarar i grunn og vidaregåande skoler i fylket som har ansvar for utdannings og yrkesrettleiing. Målsettinga med kurset er å bidra til å utvide den metodiske verktøykassa til bruk i utforskinga av elevane sine interessar, verdiar og evner. Kurset gjekk over ein dag. 6

8 Deltakar på "Gruppeveiledning som metode..." høsten 2011, var: 10 rådgjevarar frå vidaregåande skoler. Desse representerte 8 vidaregåande skoler frå 2 kommuner i fylket. 26 rådgjevarar frå ungdomsskoler. Desse representerte 23 ungdomsskoler frå 9 ulike kommunar i fylket. Rådgjevarsamlingar SYR er medarrangør av tre årlege Rådgjevarsamlingar for alle rådgjevarar i grunn og vidaregåande skole i Hordaland. Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune og RådgjevarForum Hordaland samarbeider om å gje dette tilbodet. SYR er Hordaland fylkeskommune sin representant i dette arbeidet og har frå 2011 hovudansvar for den tekniske gjennomføringa av annonsering, påmelding mm. Deltaking i politiske møte og innlegg på kurs og konferansar Høgskolen i Bergen lærerutdanningen. Undervisning i yrkes og utdanningsrettleiing i allmennlærarutdanninga. Confex årlege rådgjevarkurs. Helge Kleppestoe Hedmark fylkeskommune sin årlege Rådgjevarsamling fylkeskommune/oversikt over arrangementer og moeter i Hedmark fylkeskommune/raadgiversamling 30. november og 1. desember Innlegg/presentasjon av SYR på evalueringsmøte for Karriere Sogn og Fjordane, Nordfjordeid, februar Heildagsbesøk frå Karrieresenteret i Rogaland, avdeling Stavanger, april 2011 Heildagsbesøk frå karriereveiledere i Buskerud i juni Yrkesopplæringsnemda i Hordaland, møte Informasjon om og utlysing av elevstillinger. Fagopplæringskontoret i Hordaland, dagskonferanse for opplæringskontor i Hordaland. Informasjon om og utlysing av elevstillingar. LO møte i desember, samling av særforbunda. Invitert til møtet for Informasjon om og utlysing av elevstillingar. Hordaland fylkeskommune sitt årlege informasjonsmøte for minoritetsspråklege søkjarar til vidaregåande skole. Samarbeid med NAV Hordaland Bransjemøte ved lokale NAV kontor månadens bransje. Informasjon til NAV tilsette om vaksenopplæring og fagopplæring. Rettleiingsfagleg samarbeid og vedlikehold av oversikt på NAVet (NAV sin internettside) om yrkesveileding generelt. 7

9 Samarbeid med NAV Målsettinga med bransjemøta er å gje NAV tilsette jamn forsyning av informasjon frå aktuelle bransjar. Målgruppa for møta er i utgangspunktet tilsette i NAV. Frå 2011 har òg lærarar og rådgjevarar frå lokale skoler til det aktuelle NAV kontoret blitt inviterte til å delta på møta. SYR arrangerte totalt 34 bransjemøte i Følgjande bransjar var med: helse og sosialfag bygg og anleggsfag service og samferdsel, sikkerheitsbransjen restaurant og matfag service og samferdsel/ transport og logistikk og reiseliv tekniske/mekaniske fag underoverskrift: Informasjon til rettleiarane i NAV om vaksenopplæring, realkompetanse og fagopplæring Ein viktig del av senteret sin funksjon er også å knyte saman forvaltingseiningane NAV Hordaland og Hordaland fylkeskommune. Her kjem formidlinga av informasjon om retten til vaksenopplæring og fagopplæringsordninga inn som viktige tiltak. SYR arrangerer møte ved NAV kontor om desse ordningane. Også i år arrangerte vi møte om vaksne sin rett til vidaregåande opplæring, realkompetanseordninga og fagopplæringsordninga. Innlegga vart haldne av lokale realkompetansesenter, Fagopplæringskontoret i Hordaland og SYR. informasjon og koordinering av skole arbeidsliv Internett er ein effektiv og viktig informasjonskanal for senteret. Med heimesida forsøkjer vi å nå både elevar, rådgjevarar, foreldre og verksemder med både rettleiingsråd, informasjon og nyttige lenkjer. Nettstaden skal òg gi relevant informasjon til alle vaksne om yrkes og utdanningsspørsmål. Interessante treff-tall Mittyrke.no skal vere ein portal der brukarane får viktig informasjon om yrkesrettleiing, samt blir losa vidare til gode nettstader med inngåande informasjon om ulike utdanningsretningar. Tall frå Google Analytics viser at nettsida hadde besøk i Av desse var unike brukarar. Med dette meiner ein kor mange treff nettsida har frå unike IP adresser. Prosentvis hadde mittyrke.no 69% nye brukarar og 31% tilbakevendande brukarar i Besøkande 2011: Besøkande 2010: , av disse unike besøkande 17909, av disse unike besøkande 8

10 Vi ser at talet på besøkande på sida har dobla seg i løpet av eit år. September var månaden sida var best besøkt med 6816 treff, aller mest besøkt den 29.september med 714 besøk. I gjennomsnitt var brukarane inne på sida i 2 minuttar og 25 sekundar. Det er fleire moglege forklaringsfaktorar på den gledelege auken i talet på treff. For det første tok Bergen kommune del i utprøvingsopplegget for vidaregåande skolar i Dette inneber eit volumauke i brukakarar som skal inn på sida for å registrere seg når dei skal ha utprøving. Samstundes er mittyrke.no blitt meir kjent blant lærarar og elevar. Fleire enn tidlegare brukar mittyrke.no i undervisninga. I tillegg har Senter for yrkesrettleiing hatt spesiell satsing på å fylle opp sida med innhald og saker om aktuelle problemstillingar innan yrkesrettleiing. Formidling på nettet krev ein spesiell kommunikativ kompetanse og strategi. Ungdom er ei krevjande målgruppe i denne samanheng. Det legg premissane for korleis vi legg opp kommunikasjonen på nettsidene våre. Satsinga på Internett som informasjonskanal går også inn i Hordaland fylkeskommune sin strategi på å styrke bruken av digitale hjelpemiddel i skolen. Det er derfor også eit mål med sida at den skal vere undervisningsstøtte for lærarar og rådgjevarar og kilde for informasjon m.v. for elevane i ungdoms og vidaregåande skole. Elever sin utprøving av vidaregåande opplæring og arbeidsliv SYR har utvikla frå berre å formidle informasjon til òg å vere ein portal som organiserar elevane si utprøving av utdanningsprogram i vidaregåande skole og utprøving av yrker og arbeidsliv. Erfaringane frå både grunnskole og vidaregåande skole så langt er at SYR har truffe godt gjennom å bidra til økt effektivisering og god synlegjering av både arbeidslivet og elevane sine moglegheiter i fylket. Referansegruppe Medlemmane i referansegruppa for Partnerskap for karriererettleiing og Senter for yrkesrettleiing sitt arbeid, er Fylkesmannen i Hordaland, LO Hordaland, NHO Hordaland, NAV Hordaland, Karrieresenteret SIB, Bergen kommune, KS Hordaland og RådgiverForum Hordaland. Det vart arrangert eitt møte i referansegruppa i Tema for møtet var utarbeiding av årsplan for 2011 for Senter for yrkesrettleiing. 9

11 Evaluering Hausten 2011 engasjerte SYR avdelinga Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) i Hordaland fylkeskommune for å utarbeide eit evalueringsopplegg for SYR sitt arbeid. Målsettinga er at evalueringa skal gje systematisk kunnskap om følgjande: Korleis fungerer dei ulike tenestene og tilboda? I kva grad dekkjer dei ulike tenestene og tilboda senteret sine hovudoppgåver? I kva grad bidreg dei til å oppnå senteret sine overordna målsetnader (både dei i fylkestingsvedtaket og i samarbeidsavtalen med NAV)? Våren 2012 vert datainnsamling gjennomførd. Evalueringsrapport vert levert i slutten av I tillegg vart SYR kontakta hausten 2011 av tre studenter ved Haraldsplass Diakonale Høgskole. Dei ville gjere ein studie i SYR organisasjonen med tittel "Tiltak for læring og ressursutvikling ved Senter for yrkesrettleiing i Hordaland". Studentane ville til slutt utarbeide rapport frå prosjektoppgave i Videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet. Opplegget til studentane gjekk over to samlingar på ca 2 timar pluss ein halvdagssamling. I tillegg vart leiar ved SYR intervjua i forkant av studien. Tilsette ved SYR opplevde dette som ein god bruk av tid og fekk eit utanfråblikk på interne samarbeidsforhold i SYR sin organisasjonen. Det gjev eit godt grunnlag for arbeid med interne utviklingoppgaver. Tilsette Kjell Helge Kleppestø, leiar 100 %, hadde farspermisjon til Tore Muren 100 % Kjersti Kvaløy 100 % Elisabeth Staal 100 %, var vikar til Elin Henriksen 100 % var vikar til Anbjørn Holme 100 % frå Ragnhild Hvoslef Krüger 100 % frå Trond Lygre 100 % frå

12 Vedlegg: EU-KURS I UTDANNINGSVALG SAMARBEIDSPARTNERE I 2011 Bedrifter og virksomheter "Havdrøn AS" A.K. Walløe Møbeltapetserer AS Bergen Engines AS (tidl. Rolls-Royce Marine As, Engines - Bergen) Bertel O. Steen AS BKK Bodoni Hus as Constructa AS Frydenbø Sabb Motor AS G4S Hjemmesykepleien, Bergenhus, Sentrumsgruppen IKEA Åsane Mediehuset Bergens Tidende trykkeriet. Meny Oasen NAV Hordaland, avd. for marked og samfunn NAV, avdeling Stord Nygårdsparken Barnehage Otera Delta AS Palografen Sætrevik Interiørsnekkeri Thon Hotel Bergen Airport Opplæringskontor Bilbransjens opplæringskontor Byggmestrenes servicekontor AS, opplæringskontoret for tømrerfaget Kulturringen (opplæringskontor for små håndverksfag) Kurs og opplæringskontor for salgs- og matfagene (K.O.M) Maler- og Byggtapetsermestrenes opplæringskontor Ytre Sunnhordland Opplæringskontor (YSO) Videregående skoler Bergen Maritime videregående skole (TIP) Bjørgvin videregående skole (SS og Stud.spes) Knarvik videragåande skole (TIP) Lønborg videregående skole (HS) Nordahl Grieg Videregående skole (MK) Sandsli videregående skole (RM) Slåtthaug videregående skole (Elektro) Stend vidaregåande skole (NB) Årstad videregående skole (DH og MK) Åsane videregående skole (BA) 11

13 Vedlegg: Arbeidslivet vitjar grunnskoler for å gje informasjon om yrker og utdanning Utdanningsprogram Bedrift Har besøkt skole Bygg A.teknikk Bergen kobber og blikkenslagerlaug Blokkhaugen skole Bergen kobber og blikkenslagerlaug Garnes ungdomsskole Bergen kobber og blikkenslagerlaug Lynghaug skole Bergen kobber og blikkenslagerlaug Mjølkeråen skole Bergen kobber og blikkenslagerlaug Rothaugen skole Bubygg AS Hauso barne- og ungdomsskole BYGGMESTRENES SERVICEKONTOR AS Ytre Arna skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Danielsen ungdomsskole Bergen BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Eidsvåg skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Fjell ungdomsskole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Hop skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Kjøkkelvik skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG NAV Ytrebygda BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Skranevatnet skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Slåtthaug skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Storetveit skole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Tranevågen ungdomsskole BYGGOPP - OPPL.KTR. BYGG-OG Åstveit skole ENGEVIK & TISLEVOLL A/S Rimbareid barne- og ungdomsskole Frank Mohn Flatøy AS Rossland skole Halsnøy Trelast AS Husnes ungdomsskole Halsnøy Trelast AS Øyatun skole Høyer Odda AS Odda ungdomsskole Håvard Ådland AS Fusa ungdomsskole Jordalen Entreprenør AS Voss ungdomsskole Kvammabygg AS Kvam ungdomsskole LEIGLAND BYGG A/S Samnanger ungdomsskole MALER- OG BYGGTAPETSERM. OPPL.KTR. Gimle skole NCC Construction as NAV Åsane Røynstrand Entreprenør Kinsarvik skole Steinsbø Hus AS/Blink Hus Steinsbø Bremnes ungdomsskole Steinsbø Hus AS/Blink Hus Steinsbø Hillestveit skole Steinsbø Hus AS/Blink Hus Steinsbø Moster skole Steinsbø Hus AS/Blink Hus Steinsbø Rubbestadneset skole Sveio Byggsenter AS Førde skole Tungesvik Bygg AS Enge skole Tungesvik Bygg AS Skånevik skole Veidekke Entreprenører Erdal ungdomsskole 12

14 Veidekke Entreprenører Fauskanger barne- og ungdomsskole Veidekke Entreprenører Kleppestø ungdomsskole Veidekke Entreprenører NAV Laksevåg Veidekke Entreprenører Ravnanger ungdomsskole Vestafjell Byggmester og Os ungdomsskole Entreprenørforretning AS Vestafjell Byggmester og Søfteland skole Entreprenørforretning AS Design Håndverk Capilly Frisør Voss ungdomsskole Femina frisørsalong Odda ungdomsskole Fitjar vgs Design og håndverk Rimbareid barne- og ungdomsskole Fjord`n blomster Fusa ungdomsskole Fjord`n blomster Hatlestrand Oppvekstsenter Fjord`n blomster Husnes ungdomsskole Gunn frisørsalong Samnanger ungdomsskole Hardanger Bestikk AS Kinsarvik skole Hjeltnes vid.skole Kvam ungdomsskole Hjeltnes vid.skole Øyatun skole Blokkhaugen skole Danielsen ungdomsskole Bergen Eidsvåg skole Fjell ungdomsskole Garnes ungdomsskole Hop skole Kjøkkelvik skole Lynghaug skole Mjølkeråen skole Os ungdomsskole Skranevatnet skole Slåtthaug skole Storetveit skole Søfteland skole Tranevågen ungdomsskole Ytre Arna skole Åstveit skole Jan Terje Rafdal Enge skole Jan Terje Rafdal Skånevik skole Knarvik Frisør Radøy ungdomsskole Olav Eldøy Møbeldesign Nysæter ungdomsskole Saxen Frisør Erdal ungdomsskole Saxen Frisør Fauskanger barne- og ungdomsskole Saxen Frisør Kleppestø ungdomsskole Saxen Frisør Ravnanger ungdomsskole Årstad vgs - design og håndverk Gimle skole Elektro Aker Solutions (Aker Elektro) Rimbareid barne- og ungdomsskole BIS Productionpartner Odda (Elektro) Odda ungdomsskole Bjelland Elektro Førde skole El & It- forbundet Bergen Eidsvåg skole El & It- forbundet Bergen Garnes ungdomsskole El & It- forbundet Bergen Gimle skole El & It- forbundet Bergen Rothaugen skole El & It- forbundet Bergen Ytre Arna skole El & It- forbundet Bergen Åstveit skole Finnås Kraftlag Bremnes ungdomsskole Finnås Kraftlag Hillestveit skole Finnås Kraftlag Moster skole 13

15 Finnås Kraftlag Rubbestadneset skole Fjelberg Kraftlag SA Øyatun skole Haugaland og Sunnhordland Nysæter ungdomsskole Opplæringskontor for El-fag HELLAND ELEKTRO AS Fusa ungdomsskole HMR Elektro as Husnes ungdomsskole Indre Hardanger Kraftlag AS Hauso barne- og ungdomsskole Indre Hardanger Kraftlag AS Kinsarvik skole Kvam Elektro AS Kvam ungdomsskole Maritim Elektro AS Strandebarm skole Meland elektro Rossland skole OKEL BERGEN & OMEGN Blokkhaugen skole OKEL BERGEN & OMEGN Hop skole OKEL BERGEN & OMEGN Lynghaug skole OKEL BERGEN & OMEGN Mjølkeråen skole Opplæringskontoret for elektrofag Kjøkkelvik skole Opplæringskontoret for elektrofag Slåtthaug skole Opplæringskontoret for elektrofag Søfteland skole OS ELEKTRO Os ungdomsskole Otera Delta AS. Skranevatnet skole Otera Delta AS. Storetveit skole Petterson&Gjellesvik AS Danielsen ungdomsskole Bergen RISNES ELEKTRO Radøy ungdomsskole Sunnhordland Mekaniske Verksted AS Enge skole Sunnhordland Mekaniske Verksted AS Skånevik skole YIT/Strusshamn. Erdal ungdomsskole YIT/Strusshamn. Fauskanger barne- og ungdomsskole YIT/Strusshamn. Kleppestø ungdomsskole YIT/Strusshamn. Ravnanger ungdomsskole Helse Sosialfag Arna Helseheim Garnes ungdomsskole Arna Helseheim Ytre Arna skole ASKØY KOMMUNE Erdal ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Fauskanger barne- og ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Kleppestø ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Ravnanger ungdomsskole Betanien Sykehjem Gimle skole Betanien Sykehjem Lynghaug skole Bjørgene Undervisningssykehjem Førde skole Bømlo sjukeheim Bremnes ungdomsskole Bømlo sjukeheim Hillestveit skole Bømlo sjukeheim Moster skole Bømlo sjukeheim Rubbestadneset skole Domkirkehjemmet Danielsen ungdomsskole Bergen Domkirkehjemmet Rothaugen skole Fitjar Kommune Rimbareid barne- og ungdomsskole FJELL KOMMUNE Fjell ungdomsskole FJELL KOMMUNE Tranevågen ungdomsskole Fusa Kommune Fusa ungdomsskole Halsnøytunet Øyatun skole Husnes Sjukeheim Husnes ungdomsskole Odda kommune Odda ungdomsskole OKFAG Opplæringskontoret kommunale fag Nysæter ungdomsskole Os Kommune Os ungdomsskole Os Kommune Søfteland skole Samnangerheimen Samnanger ungdomsskole Skånevik Omsorgssenter Enge skole 14

16 Skånevik Omsorgssenter Skånevik skole Søreide Sykehjem Skranevatnet skole Søreide Sykehjem Slåtthaug skole Voss kommune Voss ungdomsskole Ølve alderspensjonat Hatlestrand Oppvekstsenter Øvstunheimen Hop skole Media Komm. Askøyværingen AS Erdal ungdomsskole Askøyværingen AS Fauskanger barne- og ungdomsskole Askøyværingen AS Kleppestø ungdomsskole Askøyværingen AS Ravnanger ungdomsskole Avisen Grannar Enge skole Avisen Grannar Skånevik skole Avisen Grenda Hatlestrand Oppvekstsenter Avisen Grenda Øyatun skole Bergensavisen Slåtthaug skole Bergensavisen Åstveit skole Bladet Sunnhordland AS Nysæter ungdomsskole Bladet Sunnhordland AS Rimbareid barne- og ungdomsskole Byavisen Skranevatnet skole Byavisen Storetveit skole Bømlonytt Bremnes ungdomsskole Bømlonytt Hillestveit skole Bømlonytt Moster skole Bømlonytt Rubbestadneset skole Hordaland Folkeblad Kvam ungdomsskole Kvinnheringen Husnes ungdomsskole midtsiden Os ungdomsskole midtsiden Søfteland skole Os og Fusaposten Fusa ungdomsskole Palografen As Blokkhaugen skole Palografen As Danielsen ungdomsskole Bergen Palografen As Gimle skole Palografen As Hop skole Palografen As Kjøkkelvik skole Palografen As Lynghaug skole Palografen As Mjølkeråen skole Palografen As NAV Fyllingsdalen Palografen As Ytre Arna skole Radio Folgefonn Odda ungdomsskole Riss grafisk formgjeving AS Strandebarm skole Samningen Samnanger ungdomsskole STRILEN Nordhordland Kristne grunnskole STRILEN Radøy ungdomsskole STRILEN Rossland skole Vestavind Avis Førde skole Åsane Tidende Eidsvåg skole Åsane Tidende Rothaugen skole Naturbruk EWOS Innovation AS Os ungdomsskole Hjeltnes vid.skole Kinsarvik skole Hjeltnes vid.skole Odda ungdomsskole Lindås Fiskeoppdrett Radøy ungdomsskole Opplæringskontor for fiskerinæringa i Bremnes ungdomsskole Sunnhordland Opplæringskontor for fiskerinæringa i Enge skole Sunnhordland Opplæringskontor for fiskerinæringa i Hillestveit skole 15

17 Sunnhordland Opplæringskontor for fiskerinæringa i Husnes ungdomsskole Sunnhordland Opplæringskontor for fiskerinæringa i Moster skole Sunnhordland Opplæringskontor for fiskerinæringa i Rimbareid barne- og ungdomsskole Sunnhordland Opplæringskontor for fiskerinæringa i Rubbestadneset skole Sunnhordland Opplæringskontor for fiskerinæringa i Skånevik skole Sunnhordland Opplæringskontoret for Fiskerifagene i Danielsen ungdomsskole Bergen Hordaland Opplæringskontoret for Fiskerifagene i Skranevatnet skole Hordaland Opplæringskontoret for Fiskerifagene i Slåtthaug skole Hordaland Opplæringskontoret for Fiskerifagene i Storetveit skole Hordaland Blokkhaugen skole Eidsvåg skole Garnes ungdomsskole Gimle skole Hop skole Kjøkkelvik skole Lynghaug skole Mjølkeråen skole Rothaugen skole Ytre Arna skole Åstveit skole Straumøy Gard Førde skole Sævareid Fiskeanlegg as Fusa ungdomsskole Sævareid Fiskeanlegg as Hatlestrand Oppvekstsenter Sævareid Fiskeanlegg as Samnanger ungdomsskole Voss Jordbruksskole Kvam ungdomsskole Voss Jordbruksskole Strandebarm skole Voss Jordbruksskole Voss ungdomsskole Res. og matfag Bjørkheim Kro og motell Samnanger ungdomsskole BØLGEN & MOI LYSVERKET AS Eidsvåg skole Bømlo Hotell Bremnes ungdomsskole Fitjar Fjordhotell Rimbareid barne- og ungdomsskole FUSA VIDAREGÅANDE SKOLE NAV Os Hardangerfjord Hotell Kvam ungdomsskole HOTEL ULLENSVANG AS Hauso barne- og ungdomsskole HOTEL ULLENSVANG AS Kinsarvik skole Hotell Fugl Fønix Enge skole Hotell Fugl Fønix Skånevik skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Blokkhaugen skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Danielsen ungdomsskole Bergen OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Fauskanger barne- og ungdomsskole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Gimle skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Hop skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Kjøkkelvik skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Kleppestø ungdomsskole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Lynghaug skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Mjølkeråen skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG NAV Fyllingsdalen 16

18 OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Ravnanger ungdomsskole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Rothaugen skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Skranevatnet skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Slåtthaug skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Storetveit skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Ytre Arna skole OPPL.KTR. FOR HOTELL- OG REST.FAG Åstveit skole Sandsli videregående skole Garnes ungdomsskole Sandsli videregående skole NAV Arna Solstrand hotell Fusa ungdomsskole Solstrand hotell Hatlestrand Oppvekstsenter Solstrand hotell Os ungdomsskole Solstrand hotell Søfteland skole Stord Hotell Nysæter ungdomsskole Strandebarm Fjordhotel Strandebarm skole Sveio Omsorgssenter Førde skole Thon Hotel Bergen Airport NAV Ytrebygda Tine Meierier Vest Fjell ungdomsskole Tine Meierier Vest Tranevågen ungdomsskole Tine Meierier Voss Voss ungdomsskole Tyssedal Hotell Odda ungdomsskole Service Samf. ASKØY KOMMUNE Erdal ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Fauskanger barne- og ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Kleppestø ungdomsskole ASKØY KOMMUNE Ravnanger ungdomsskole Bjørkheim Kro og motell Samnanger ungdomsskole Bømlo Hotell Bremnes ungdomsskole Clarion Collection havnekontoret Blokkhaugen skole Clarion Collection havnekontoret Danielsen ungdomsskole Bergen Clarion Collection havnekontoret Garnes ungdomsskole Clarion Collection havnekontoret Gimle skole Clarion Collection havnekontoret Mjølkeråen skole Clarion Collection havnekontoret Rothaugen skole Clarion Collection havnekontoret Skranevatnet skole Clarion Collection havnekontoret Storetveit skole Clarion Collection havnekontoret Ytre Arna skole Fitjar Fjordhotell Rimbareid barne- og ungdomsskole Hardangerfjord Hotell Kvam ungdomsskole HOTEL ULLENSVANG AS Hauso barne- og ungdomsskole HOTEL ULLENSVANG AS Kinsarvik skole Hotell Fugl Fønix Enge skole Securitas as Fjell ungdomsskole Securitas as NAV Laksevåg Securitas as NAV Straume Strandebarm Fjordhotel Strandebarm skole Tyssedal Hotell Odda ungdomsskole Stud.f.b. Kvinnerherad vidaregåande skole Husnes ungdomsskole Kvinnerherad vidaregåande skole Øyatun skole Stord vidaregåande skole Nysæter ungdomsskole Stord vidaregåande skole Rimbareid barne- og ungdomsskole TIP Industri Bergen Group Nav Årstad Bertel O Steen Garnes ungdomsskole BIS Productionpartner Odda (Elektro) Odda ungdomsskole Frank Mohn Fusa Os ungdomsskole Frank Mohn Fusa Samnanger ungdomsskole FUSA MEK. INDUSTRI A/S Fusa ungdomsskole 17

19 FUSA MEK. INDUSTRI A/S Hatlestrand Oppvekstsenter Førde Auto AS Førde skole Gules Mek.verksted Kvam ungdomsskole HMR -Husnes Husnes ungdomsskole HMR -Husnes Øyatun skole HMR Voss Voss ungdomsskole IFOS Metallfagene Blokkhaugen skole IFOS Metallfagene Gimle skole IFOS Metallfagene Hop skole IFOS Metallfagene Kjøkkelvik skole IFOS Metallfagene Mjølkeråen skole IFOS Metallfagene Skranevatnet skole IFOS Metallfagene Storetveit skole IFOS Metallfagene Ytre Arna skole INTERMEC A/S Erdal ungdomsskole INTERMEC A/S Fauskanger barne- og ungdomsskole INTERMEC A/S Kleppestø ungdomsskole INTERMEC A/S Ravnanger ungdomsskole NLI Odda AS Hauso barne- og ungdomsskole NLI Odda AS Kinsarvik skole OPPL.KTR. FOR METALLFAGENE NAV Fana OPPL.KTR. FOR METALLFAGENE Søfteland skole Radøy Auto MECA Radøy ungdomsskole Sandegruppen as Eidsvåg skole Sandegruppen as Åstveit skole Sunnhordland Mekaniske Verksted AS Enge skole Sunnhordland Mekaniske Verksted AS Skånevik skole Wärtsilä Norway Bremnes ungdomsskole Wärtsilä Norway Hillestveit skole Wärtsilä Norway Moster skole Wärtsilä Norway Rubbestadneset skole Ytre Sunnhordland Opplæringskontor Nysæter ungdomsskole Ytre Sunnhordland Opplæringskontor Rimbareid barne- og ungdomsskole TIP kjemi prosess Eramet Titanium & Iron AS Odda ungdomsskole V.g. opplæring Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Arna Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Askøy Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Bergenhus Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Fana Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Fyllingsdalen Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Laksevåg Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Lindås Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Os Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Osterøy Fagopplæringskosntoret i Hordaland Nav Årstad Fagopplæringskosntoret i Hordaland NAV Åsane Opplæringskontoret for Hardanger Kinsarvik skole Opplæringskontoret for Hardanger Lægreid skole Opplæringskontoret for Hardanger Røldal skole 18

20 Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse. Opplæringsavdelinga Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN Telefon: Mars 2012

Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Stortingsmelding nr. 16 (2006 2007) og ingen sto igjen seier at både OECD og fleire norske utgreiingar har peika på alvorlege veikskapar ved

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende!

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Hilsen fra lederen Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Det har vært utfordrende for Norges Bondelag, med valgkamp, ny regjering, ny landbruksminister fra FrP og en helt ny retning på landbrukspolitikken.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland-f.kommune.no/fylkesbibl/emne-ord/ Bibliotekleiarmøte og konferanse i Eidfjord 6. - 7. juni. s. 1 Nye

Detaljer

NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG

NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG Årsmelding for 2013 NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG - pådrivar for næring og samfunn - www.nhil.no FORORD Ved inngangen til 2013 såg vi nokre mørke skyer i horisonten. Vi kan likevel konstatere at

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Medlemer representantskapet: Styremedlemer

Medlemer representantskapet: Styremedlemer Årsmelding 2010 Regionrådet Nordhordland IKS har ni medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Selskapet har eit representantskap med 24 medlemer og

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer