PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER"

Transkript

1 PROSJEKTSKISSE UTVIKLINGSMIDLER Notodden voksenopplæring «TalentTank - langreiste talenter, lokale muligheter» 1. Ansvarlig virksomhet, leder og samarbeidspartnere a) Notodden Voksenopplæring i. Benedicte Sebjørnsen, brobygger (prosjektleder) b) NAV, Veiledning i. Torill Vrålstad, veileder c) Notodden Utvikling AS (NUAS) i. John Terje Veseth, Adm. direktør d) Adecco Notodden i. Kenneth Hykkerud, avdelingsleder 2. Prosjektnavn ARBEID OGSÅ FOR HØYT UTDANNEDE INNVANDRERE endret til TALENTTANK langreiste talenter, lokale muligheter 3. Prosjektmål Styrke overgangen fra introduksjonsprogram til arbeid innenfor relevant fagfelt for høyt utdannede innvandrere 1

2 Forskningsresultater og erfaringer fra ulike metoder benyttet i prosjektet vil legge grunnlag for videreutvikling av introduksjonsordningen på Notodden voksenopplæring, med vektlagt fokus på arbeidsretting av norskopplæringen Prosjektresultater vil publiseres gjennom forskningsrapport fra Telemarksforskning Notodden og kan ha overføringsverdi til kommuner som står overfor liknende utfordringer Prosjektet er sammenfallende med mål, tildelingskriterier og prioritering som beskrevet i RS 2013/6: Å utvikle og dokumentere metoder som øker kvaliteten og bedrer gjennomføringen og resultatoppnåelsen i kommunens integreringsarbeid. Kriterier som vektlegges i prosjektet: i. Involvere arbeidsgivere og næringsliv i opplæringen og kvalifiseringen ii. Bedre den individuelle tilretteleggingen av opplæringen og kvalifiseringen iii. Benytte NAV sitt virkemiddelapparat iv. Sikre sammenheng mellom ulike tilbud av kvalifisering og opplæring v. Arbeidsrette innhold og organisering av norskopplæringen vi. Styrke arbeidsrettingen av introduksjonsprogrammet 4. Bakgrunn for prosjektet Notodden kommune har svært god statistikk på overgang fra introduksjonsprogram til arbeid og utdanning. I 2011 gikk 92 prosent av skolens intro-deltakere ut i grunnskole, arbeid eller videre utdanning. Voksenopplæringen oppfatter den gode resultatoppnåelsen som svært positiv, men ser likevel store utfordringer i overgangen til arbeid blant høyt utdannede innvandrere, både blant deltakere i introduksjonsordningen og de som har annet oppholdsgrunnlag. Deltakere som tilsynelatende har gjort alt riktig og utnyttet mulighetene i introduksjonsprogrammet, med tilpasset språk/arbeidspraksis og norskopplæring, erfarer at de ikke får tilgang til det lokale arbeidsmarkedet. Deltakere gir tilbakemelding om at de opplever å falle mellom to stoler ; er ansett som overkvalifisert for enkelte jobber og underkvalifisert innenfor relevant fagfelt. En tidligere deltaker ved Notodden voksenopplæring, utdannet til drilling and mining engineer i Sudan, beskriver f.eks. situasjonen slik: Jeg opplever å bli presset inn i NAV-systemet og til å motta ytelser jeg ikke ønsker eller har bedt om. Det er ingen grunn til at jeg ikke skal arbeide. Jeg er frisk og velfungerende. Jeg har tatt imot hjelp gjennom introduksjonsprogram, og nå ønsker jeg å gi noe tilbake. Dessverre ser jeg snart ingen annen utvei enn å forlate Notodden for å lete etter arbeid i andre byer. 2

3 Deltakeren hadde på dette tidspunktet levert søknad til over femti bedrifter innenfor handel og industri samt til bedrifter innenfor relevant fagfelt uten å få svar. Ettersom han til slutt fikk deltidsjobb som renholder, klarer han seg nå uten sosialstønad, men opptar en stilling som en arbeidssøker med kortere skolegang og andre kvalifikasjoner, kunne hatt. Historien er på ingen måte unik, men gjenspeiler virkeligheten både for dem med én og to mastergrader, og de av våre deltakere som har fullført Global Future sitt program for talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn. Dette er i tråd med de analyser som har blitt utført av sysselsatte i yrker som krever formell utdanning. Analysene viser at innvandrere med bakgrunn fra Afrika, Asia og Øst-Europa i større grad er overkvalifisert enn arbeidstakere for øvrig (Tronstad 2010:29). Dette belyser følgende utfordringer: - Notodden voksenopplæring oppfyller ikke introduksjonsloven 1 å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. - En betydelig andel arbeidsføre innvandrere mottar sosiale ytelser - Høyt utdannede innvandrerne besitter arbeidskraft og kvalifikasjoner som Notodden har behov for - Høyt utdannede innvandrere må ta arbeid som de er overkvalifisert for, og som bidrar til å gjøre markedet utilgjengelig for dem med liten eller ingen utdanning Karakteristisk for Notodden er at unge mennesker flytter i forbindelse med høyere utdanning og bosetter seg andre steder pga. arbeid. Det er derfor et stort behov for ansatte med høyere utdanning og kompetanse i næringslivet. Hagen og Lexau (2012) har kartlagt kompetansebehovet i privat og offentlig sektor i Notodden. 73 prosent av respondentene i undersøkelsen ser for seg at bedriften eller virksomheten har behov for nye medarbeidere de neste to til tre år. Undersøkelsen viser også at over halvparten av respondentene synes det er utfordrende å rekruttere kvalifiserte medarbeidere. Bosetting av flyktninger er en sentral årsak til økt innbyggertall i Notodden og kan bidra til å dekke næringslivets behov for kompetanse. Til tross for dette, møter høyt utdannede innvandrere store barrierer i forhold til innpass i lokalt arbeidsliv. Hagen og Lexau (2012:30) viser at 74 prosent av arbeidsgiverne på Notodden er helt eller delvis enige i at de «primært ønsker å rekruttere kvalifiserte medarbeidere fra Norge og Skandinavia». Det går imidlertid ikke fram av undersøkelsen hvordan arbeidsgiverne stiller seg til rekruttering av innvandrere. De lokale erfaringene fra arbeidsmarkedet i Notodden reflekterer i stor grad nasjonale utfordringer. Arbeidsledigheten på nasjonalt nivå er tre ganger så høy blant arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn, og syv ganger så høy blant innvandrere med asiatisk og afrikansk opprinnelse, som blant norsk-etniske arbeidssøkere. Deltakelsen på arbeidsmarkedet, spesielt blant flyktninggrupper og kvinner med ikke-vestlig bakgrunn, er lav (Aalandslid og 3

4 Tronstad 2010, Aalandslid 2009, OECD 2009). Integreringsutvalget fra 2011 fastslo at det koster samfunnet flere milliarder kroner hvert år at innvandreres kompetanse utnyttes så dårlig (NOU 2011). Forskjeller i utfall på arbeidsmarkedet mellom innvandrere og befolkningen for øvrig kan ha mange årsaker, men store forskjeller kan være en indikasjon på at innvandrere møter spesielle barrierer (Tronstad 2010:23). Dette er problematisk ettersom Norge vil fortsette å få en kraftig tilstrømning av flyktninger og arbeidsinnvandrere i tiden fremover. IMDI rapporterer om et 40 prosent økt bosettingsbehov kommende år. I Notodden er det vedtatt å bosette 25 flyktninger i i følge IMDI et altfor lavt antall ut ifra bosettingsbehovet. Vårt prosjekt vil se på konkrete tiltak som kan bidra til å bedre innvandreres muligheter i det lokale arbeidsmarkedet, samt bidra til å ivareta ressurser og i forlengelsen av dette påvirke til økt bosetting i fremtiden. Beskrivelse av problematikken En av målsettingene ved regjeringens Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre diskriminering ( ) er å øke kunnskapen om art, omfang og årsaker til diskriminering for å kunne sette i verk mer treffsikre tiltak. FAFO rapporten Mangfold og likestilling i arbeidslivet (Tronstad 2010) er et av tiltakene, som har kartlagt vurderinger, holdninger og erfaringer blant arbeidsgivere og tillitsvalgte til ansatte med innvandrerbakgrunn. I intervju med arbeidsgiverne oppgis dårlige norskkunnskaper og kulturforskjeller hyppigst som ulempene ved å ha innvandrere ansatt (Tronstad 2010). Dette er sammenfallende med svar fra lokale arbeidsgivere i Notodden (Hagen og Lexau 2012). Videre oppgir 40 prosent av arbeidsgivere at de har problemer med å vurdere ikke-vestlige innvandrernes utdanning og kompetanse. Kvalitative studier tyder også på at arbeidsgivere i ansettelsesprosesser tilskriver innvandrere egenskaper basert på stereotypiske oppfatninger, hvor det henvises til positive eller negative erfaringer med konkrete personer eller vage henvisninger til medieoppslag (Rogstad 2001). Det er med andre ord flere faktorer som kan bidra til at høyt utdannede innvandrere sliter med å komme i relevant arbeid. Dette er imidlertid hinder som burde være overkommelige, og som gir oss pekepinn på områder hvor det er potensiale for forbedring i norsk innvandringspolitikk og integreringsarbeid lokalt. Når det gjelder konkrete tiltak som kan bidra til å senke barrierene for innpass i arbeidslivet, lar FAFO-rapporten spørsmål stå ubesvart. Som ansvarlig for introduksjonsprogram og norskopplæring, må vi som voksenopplæring forholde oss til arbeidslivets krav og forventninger til arbeidstakere. Vi må også forholde oss til at innvandrere statistisk stiller svakere enn andre søkere, og at det er ulike årsaker til dette som bør adresseres lokalt. For å 4

5 komme frem til gode tiltak er det behov for et nært samarbeid mellom voksenopplæring og lokalt næringsliv i rådgivende funksjon for hverandre. Notodden Voksenopplæring bør engasjere seg i problematikken fordi: I Notodden kommune er Voksenopplæringen og NAV de aktørene som har best kjennskap til- og erfaring med arbeidskvalifisering av innvandrere. Det er særdeles viktig at Voksenopplæringen er engasjert i overgangen til arbeid da det har betydning for strukturering av norskopplæringen og effektiv utnyttelse av deltakerens tid i introduksjonsprogram. Voksenopplæringen står ansvarlig for introduksjonsprogram med språkpraksis og språkpraksiskurs, hvorav Brobygger skreddersyr utplassering basert på den enkelte deltakers bakgrunn og fremtidsmål. Tilbud om språkpraksisplass har betydning for veien videre mot arbeid, både i henhold til språkopplæring innenfor relevant fagfelt og arbeidserfaring. Tilbudet kan gjennom prosjektet bli ytterligere arbeidsrettet og tilpasset deltakere med høyere utdanning. Voksenopplæringen har videre ansvar for å formidle informasjon om godkjenning av papirer gjennom NOKUT til deltakere med høyere utdanning og sørger for at dette skjer i den innledende fasen av norskopplæringen. Dette er et sentralt aspekt ved overgangen til arbeid og bør innlemmes i den strukturelle tilnærmingen til arbeidsledighet blant dem med høyere utdanning. NAV er førsteinstans når deltaker melder seg som arbeidssøker ved avsluttet introduksjonsordning. Veiledningsteamet har oversikt over arbeidssøkere med høyere utdanning fra vestlige- så vel som ikke-vestlige land. De har lang erfaring med arbeidssøkerkurs, veiledning, presentasjon og formidling av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. De bistår også med arbeidspraksis og økonomiske virkemidler når det ytres behov for det ved arbeidsformidling. Per i dag er ikke Voksenopplæringen og NAV sine tilbud til deltakere med høyere utdanning satt i system. Vi ønsker å skape gode rammer fra oppstart til avsluttet introduksjonsprogram for den enkelte deltaker og mener at et fremtidig samarbeid også vil være til nytte for deltakere med fagbrev og yrkesfaglig utdanning. Det er ønskelig å engasjere flere aktører i prosjektet. Det vil gi tilgang til et bredere nettverk innenfor privat så vel som offentlig sektor. Adecco Notodden og NUAS vil være sentrale aktører. Adecco sitt lokalkontor har et stort nettverk innenfor privat næringsliv både i og utenfor Notodden og skal bidra med kartlegging og intervjuer av den enkelte arbeidssøker samt arbeidslivs-coaching og presentasjon av kandidater til bedrifter. Adecco har nulltoleranse for diskriminering på bakgrunn av etnisk opprinnelse, kjønn, religion m.m. NUAS arbeider med nærings- og stedsutvikling i Notodden kommune. NUAS er organisert som et aksjeselskap hvor kommunen eier 57,5 prosent. Styret i selskapet er sammensatt av representanter fra næringsliv og samfunnsliv. I intervju med lokalavisa Telen etterlyser NUAS direktør John Terje Veseth større interesse for utenlandsk kompetanse og understreker at næringslivet må samarbeide med Voksenopplæringen for å kunne nyttiggjøre seg av den 5

6 kompetansen deltakerne besitter: Har vi behov for arbeidskraft og ikke benytter oss av dette, taper regionen kompetansen. Dette er alvorlig (Telen ). I tillegg til å fokusere på kompetanse blant innvandrere, tar NUAS med seg et bredt kontaktnett inn i prosjektet. Selskapet fungerer som bindeledd mellom det offentlige og privat næringsliv. NUAS vil blant annet være en sentral bidragsyter til prosjektet ved å innkalle næringslivet til workshop for å diskutere mangfold i arbeidslivet samt engasjere lokalt næringsliv i prosjektet. Et etablert samarbeid mellom de fire partene vil kunne bidra effektivt til sysselsetting av høyt utdannede innvandrere i fremtiden. 5. Beskrivelse av prosjekt og gjennomføring Hypotesen: Det er behov for tiltak som bedrer overgangen fra introduksjonsprogram til arbeid i Notoddens offentlige og private sektor FAFO rapporten (2010) viser til et stort behov i både offentlig og privat sektor for ekstern gratis rådgivning når bedrifter vurderer å ansette jobbsøkere med innvandrerbakgrunn. I offentlig sektor svarte nær 70 prosent at de var svært eller noe interessert i å få rådgivning om vurdering av jobbsøkeres utenlandske utdanning (Tronstad 2010:47). Mange virksomheter uttrykker i FAFO rapporten at de ønsker seg lettere tilgang til informasjon som kan gjøre vurderingene omkring ansettelser enklere, og som kan løse opp i problemer når de oppstår på arbeidsplassen (Tronstad 2010:47). Dette kan ifølge Tronstad bidra til å redusere den opplevde risikoen ved å ansette innvandrere. Samarbeidsprosjektet mellom Notodden voksenopplæring, NUAS, NAV og Adecco skal se på dette behovet, samt utvikle en systematisk tilnærming til overgangen fra introduksjonsordning/norskopplæring til arbeid blant høyt utdannede innvandrere i Notodden kommune. Resultat og erfaringer fra prosjektet skal bidra til å styrke arbeidsrettingen av introduksjonsprogrammet på Notodden Voksenopplæring og kan gi viktig dokumentasjon til andre kommuner som bosetter høyt utdannede innvandrere. Prosjektgruppen skal kvalitetssikre og synliggjøre kompetanse på bakgrunn av individuell oppfølging og veilede den enkelte deltaker inn i arbeidslivet. Vår målsetting er å bedre overgangen til arbeid på bakgrunn av tverrfaglig samarbeid mellom privat og offentlig sektor, kommunale virksomheter og etater. Ved oppstartet arbeidsforhold skal begge parter få oppfølging. Vårt prosjekt tar utgangspunkt i NAV og Adecco sine rekrutteringsstrategier samt NAV sitt virkemiddelapparat, eksempelvis tiltakspakke, lønnstilskudd, kvalifiseringsstønad og individstønad. Prosjektet deles inn i fire faser. Fase 1/1Q 2013 har varighet fra januar-mars og består av 1) Prosjektutforming/prosjektveiledning 6

7 2) Kartlegging 3) Avgrensing av målgruppen Prosjektet utformes, og Brobygger vil med bistand fra skolens rådgiver, samt veileder fra NAV, avgrense målgruppen og utføre intervju med den enkelte deltaker. Det vil under intervjuet være et todelt fokus på den enkeltes utdanning og arbeidserfaring samt ideer til hva som kan bedre den enkeltes overgang til arbeidslivet. Dette vil gi prosjektgruppa verdifull innsikt i deltakernes situasjon på arbeidsmarkedet og det sikrer brukermedvirkning. Voksenopplæringen sørger videre for at alle papirer er sendt til NOKUT og at deltaker er registrert som arbeidssøker på NAV og hos Adecco. Prosjektgruppen vil i denne fasen av prosjektet benytte seg av veiledning fra erfarne aktører innenfor fagfeltet: Seema AS, Mangfold i Arbeidslivet (MiA) og NHO Telemark er aktører som vil bli kontaktet. Seema AS arbeider for økt mangfold og deltakelse på det norske arbeidsmarkedet gjennom informasjonsformidling, veiledning og kvalifisering av både arbeidsgivere og unge kvinner med flerkulturell bakgrunn. Prosjektleder vil kontakte Seema AS og forhøre seg om muligheten for veiledning på gode tilnærmingsstrategier for å engasjere næringslivet i vårt prosjekt. MiA er en privat ideell stiftelse og har over 10 års erfaring med problemløsning og kreativ utforming og gjennomføring av endringstiltak ved mangfoldige arbeidsplasser i Norge. Stiftelsen har meddelt at de kan bidra med variert kompetanse inn i prosjektet. Det vil i denne fasen være aktuelt å planlegge en eventuell deltakelse på vår workshop i Fase 2. NHO Telemark har tidligere arrangert Global- og Female Future. Prosjektleder vil henvende seg til NHO Telemark med forespørsel om rådgivning fra regionsdirektør Nikolai Boye samt seniorrådgiver Kerstin Laue, som har vært ansvarlig for Global Future, Telemark. Gjennom sine medlemsbedrifter vil NHO kunne bidra til mangfoldstenkning på vår workshop. Fase 2/2Q, 2013 har varighet april-juni. Det vil i denne perioden utføres et forprosjekt med kartlegging av blant annet: - Hvilke barrierer oppleves i ansettelsen av høyt utdannede innvandrere? - Hvilke tiltak kunne bedriften tenkt seg som nyttige i denne prosessen? Forprosjektet vil bli utført av Telemarksforskning Notodden, v/ MA Anette Hagen, som har vært prosjektleder og prosjektmedarbeider i flere prosjekter innen utdanningsforskning, blant disse flere nasjonale undersøkelser og evalueringsstudier. Hun har blant annet vært med i Sluttevaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjektet i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever (2012) og i kartleggingen av Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige i grunnopplæringen (2010). I tillegg har hun vært med på kartleggingen av privat og offentlig sektors kompetansebehov i teknologibyen Notodden (2012). Dr.polit Åse Streitlien er medarbeider i forprosjektet. Streitlien er seniorforsker ved Telemarksforskning Notodden, hvor hun har vært tilsatt siden Streitlien har vært 7

8 prosjektleder og prosjektmedarbeider i en rekke prosjekter innen utdannings- og skoleforskning. Flere av disse har vært nasjonale evalueringsstudier. Hun har blant annet vært prosjektleder i Sluttevaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjektet i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever (2012) og medarbeider i kartleggingen av Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige i grunnopplæringen (2010). Forsker vil innledningsvis utføre observasjon på et av NUAS sine månedlige Frokostmøter i mars. Prosjektgruppen vil da arrangere en workshop for offentlig og privat næringsliv. På workshopen vil prosjektleder presentere prosjektet Arbeid Også for høyt utdannede innvandrere. Temaene for kartleggingen vil tas opp til diskusjon og målgruppen for prosjektet vil bli presentert. Bedrifter som ønsker å delta i prosjektet vil bli registrert. Det vil også oppfordres på workshopen til å åpne for språkpraksis i fremtiden og til å stille med mentorer for våre deltakere i prosjektet. Prosjektgruppa har i fase 2 målsetting om å øke antall språkpraksisplasser i kommunen for det nye kullet, når prosjektet går over i ordinær drift. Målet er minimum 30 faste språkpraksisplasser i kommunen, jamfør Lørenskog kommune, som har etablert en avtale om 50 faste språkpraksisplasser. Forsker vil i forlengelsen av workshopen utføre dybdeintervju, der det etterlyses konkrete tiltak som arbeidsgivere mener kan bidra til å minske barrierene for ansettelse av arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn i deres bedrift/virksomhet. Avslutningsvis vil forskerteamet utføre dokumentanalyse av den kartlegging som allerede eksisterer innenfor forskningsfeltet, og innlemme dette i rapporten. Delundersøkelsen vil ferdigstilles ultimo juni 2013 og gi grunnlag for vår tilnærming til hovedprosjektet. I Fase 3/3 og 4Q vil hovedprosjektet med metodeutprøving bli iverksatt basert på en resultatanalyse av rapporten fra Telemarksforskning-Notodden. Fase 3 har varighet augustdesember, 2013 og utgjør dermed hoveddelen av prosjektet. I denne fasen av prosjektet vil hovedfokus vies til: 1) Individuell og kollektiv veiledning av målgruppen 2) Presentasjon av kandidat til bedrift 3) Rådgivning til bedrift Det er tiltenkt et to-delt fokus på veiledning av målgruppen, samt dialog med arbeidsgivere. Deltakerne vil få arbeidsrettet individuell og felles veiledning fra Adecco og NAV basert på tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv og erfaringsdeling med våre samarbeidspartnere. Deltakerne skal kurses i CV og søknadsskriving, samt intervjusituasjonen. Et seminar skal bidra til å inspirere og motivere for jobbsøker-prosessen. Det benyttes ekstern foredragsholder til seminaret, hvor MiA, Seema AS eller NHO/Global Future er aktuelle aktører. Konkret innhold i videre veiledning av både deltakere og næringsliv vil utformes på bakgrunn av forprosjektet. Vi tar utgangspunkt i IMDI prosjektvinner 2011, Seljord, sitt prosjekt Ut i Samfunnet- Mangfold i arbeidslivet, der speed-dating på en arbeidslivsmesse var en vellykket arena for 8

9 jobbsøkere å presentere seg samt åpne dører inn i arbeidslivet. Speed-datingen vil være en arena der det gis konkrete tilbakemeldinger på presentasjon/intervjusituasjon og CV. Deltakerne skal mot slutten av fase 3 være formidlingsklare. Telemarksforskning vil i denne fasen av prosjektet bidra med følgeforskning og dokumentere tiltak/virkemiddel og resultater. Det vil blant annet bli utført: - Kartlegging av status tidlig i prosessen - Analyse av endringsprosesser - Dialog og erfaringsinnhenting - Dokumentasjon av prosessen Dokumentasjon i prosessen vil danne grunnlag for en avsluttende summativ evaluering i Fase 4/1Q 2014 hvor vil det bli foretatt dataanalyse. Endelig sluttrapport ferdigstilles i februar/mars På bakgrunn av sluttrapporten vil det også utformes et tipshefte for å skriftliggjøre gode funn / grep. Hva som hemmer/fremmer. Dette for å styrke overføringsverdien. 6. Målgruppe Målgruppen for prosjektet er høyt utdannede deltakere i introduksjonsordningen samt arbeidsimmigranter og familiegjenforente. For å få om lag 50/50 fordeling av deltakere med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn til prosjektet vil det være aktuelt å formidle deltakere som i prosjektperioden fortsatt er i introduksjonsprogram, men først og fremst deltakere som nylig har avsluttet norskopplæring og står utenfor arbeidslivet. Det vil være en målsetting å ha en større andel høyt utdannede ikke-vestlige innvandrere i målgruppen i fremtiden. Dette forutsetter videre bosetting av høyt utdannede innvandrere i Notodden, gjerne innen bestemte fagområder, som er forenlige med industrisatsningen i byen. Ved prosjektslutt og dets overgang til ordinær virksomhet vil deltakere rekrutteres allerede ved oppstart i introduksjonsordning/norskopplæring. Tidlig oppstart vil ha betydning for NAV og Adecco sitt kjennskap til deltakerne og vil bidra til arbeidsrettingen av norskopplæringen. Per i dag er det lagt opp til oppfølging av 15 deltakere med høyere utdanning i hver gruppe. Det endelige antallet for første kull er ikke satt, men vi estimerer en gruppe på ca deltakere. 9

10 7. Risikofaktorer Det kan være en utfordring å få utenlandsk utdanning godkjent eller anerkjent i Norge. Godkjenningsprosedyrene er kompliserte og tidkrevende, og selv etter godkjenning kan det være vanskelig for arbeidsgivere å forstå hva som er innholdet i den utenlandske utdanningen. Prosessen med godkjenning av papirer tar ofte lang tid, og for dem som har klaget på vedtak er det ytterligere ½- 1 års ventetid. Vi ser at formidling av deltakere i stor grad er avhengig av at utdanningen blir godkjent av NOKUT. Mangel på godkjent utdanning og mangelfull dokumentasjon er derfor ansett som den største risikofaktoren i prosjektet. En god tilnærming til denne problemstillingen er først og fremst av nasjonal art, men vi vil jobbe videre med denne problemstillingen også lokalt. Problemet er størst blant deltakere i hovedmålgruppen; de med ikke-vestlig bakgrunn. Dette vil kunne påvirke antall ikke-vestlige som får tilbud om ansettelse i vårt prosjekt. Det er påvist at det er vanskeligere å rekruttere til det offentlige enn til privat næringsliv uten godkjente papirer (Tronstad 2010:44). Å rekruttere ikke-vestlige innvandrere til kommunale stillinger anser vi derfor å være spesielt krevende. 10

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd

Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd TRONDHEINI KOMMUNE Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd Det kongelige barne-, likestillings. og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep N-0030 OSLO Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Innledende kommentarer

Innledende kommentarer Fra: NAV Skien v/ Avdelingsleder Rita H. Immerstein Gjelder: Høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2011:14 Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak Innledende kommentarer NOU 2011:14 inneholder svært

Detaljer

Hvordan knekke inkluderingskoden?

Hvordan knekke inkluderingskoden? 9 februar, 2015 Hvordan knekke inkluderingskoden? Bjørn Gudbjørgsrud Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid og trygd) Ambisjonen

Detaljer

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere Elisabeth Holen, NAV-direktør i Buskerud NAV, 07.11.2014 Side 1 Utfordringene 2 600 000

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

LANGREISTE TALENTER LOKALE MULIGHETER

LANGREISTE TALENTER LOKALE MULIGHETER TALENTTANK LANGREISTE TALENTER LOKALE MULIGHETER Åse Streitlien Sluttrapport Høgskolen i Telemark 2014 Prosjektnavn: «TalentTank, langreiste talenter lokale muligheter» Rapport: Sluttrapport 2014 ISBN:

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Hvordan styrke kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for stabil og varig tilknytning til livet. Flyktning- og innvandrertjenesten

Detaljer

Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014

Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014 Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014 Det ble gitt tilskudd til fem mentorprogrammer og ett traineeprogram i 2014. Målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn som trenger innpass i arbeidslivet

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Springbrett for integrering

Springbrett for integrering Springbrett for integrering Introduksjonsordningen skal gjøre nyankomne innvandrere i stand til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som de blir kjent med det norske samfunnet. Tre av fem er i

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Anooshirvan Ghahghahani, NAV Drammen, Veileder oppfølging Ellen Bruun Torvik,

Detaljer

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Dette skal jeg snakke om: Dagens arbeidsmarked Inkludering av de med svak tilknytning til arbeidsmarkedet Enkelte innvandrergrupper Hvem er

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Anne Nora Herlofsen, NAV Intro Bergen. Trenger vi nye tiltak og metoder i kvalifiseringsarbeidet?

Anne Nora Herlofsen, NAV Intro Bergen. Trenger vi nye tiltak og metoder i kvalifiseringsarbeidet? Anne Nora Herlofsen, NAV Intro Bergen Trenger vi nye tiltak og metoder i kvalifiseringsarbeidet? NAV Intro Spesialenheter i arbeids- og velferdsetaten, den statlige delen av NAV. NAV Intro Trondheim, Oslo,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet Seminar Imdi 05.12.11 Grünerløkka Introduksjonsprogrammet Disposisjon NAV Grünerløkka Introduksjonsprogrammet 2011 Bakgrunn Historisk tilbakeblikk Introduksjonsprogrammets innhold Introduksjonsprogrammet

Detaljer

NYTT FRA IMDi 2013. Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 04.03.2013

NYTT FRA IMDi 2013. Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 04.03.2013 NYTT FRA IMDi 2013 Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 1 Stortingsmelding 6 en helhetlig integreringspolitikk Behov for mer grunnleggende kvalifisering. Kombinasjon

Detaljer

Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013

Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013 Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013 Effekter av tiltak Norge Øst Europa Asia Afrika -10-5 0 5 10 15 20 25 30 Prosentpoeng Lønnstilskudd

Detaljer

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor,

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, NAV og introduksjonsprogrammet- et NAV-lebeskuende foredrag Ved John Helland leder NAV Alta 7.11.2013 Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, hvem og hvordan? Blir det flere i arbeid av at NAV

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Kvalifisering av flyktninger i region vest og sør Bente Blytt og Grethe Haugøy, ass regiondirektører IMDi Vest og Sør 1 Vår presentasjon 2 Regional spørreundersøkelse Bosetting Resultater

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Oppland Fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Deres ref: Vår ref:: 16-00231-5 Dato: 13.04.2016 Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Integrerings- og

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring Arbeidsrettet norskopplæring IMDi Vest 27. oktober 2014 Kari Gregersen Innhold Hva er arbeidsretting? Arbeidsretting i læreplanen nivå A1 B2 Eksempler Materiell på vox.no Hva gjør Vox Formålet med introduksjonsloven

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene

Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene Oslo - Bydel Grünerløkka Bergen Trondheim Kristiansand Stavanger Ved utreder og prosjektleder Linn Synnøve Skutlaberg Mandat Undersøke storbyenes organiseringsmodeller

Detaljer

Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere

Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli Disposisjon Implementering Resultater Brukererfaringer Kunnskapshull Kunnskapsstatus

Detaljer

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Disposisjon Kvalifiseringsprogrammet og innvandrere Ideologi: hva tror vi er årsaken til at noen ikke jobber? Styringsutfordringer:

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Helge Ommundsen- Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s overordnete mål Få flere i arbeid og aktivitet

Detaljer

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R HVA ER GLOBAL FUTURE? TALENTMOBILISERING AV INNVANDRERE MED HØYERE UTDANNELSE Global Future er et prosjekt som skal kvalifisere mennesker

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november

INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november INKLUDERING I PRAKSIS Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november IMMIGRASJON I VERDEN 214 millioner immigranter 3% av verdens befolkning 7-8% immigranter pga. undertrykking, vold eller naturkatastrofer Om lag

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Regional ledersamling, Tromsø 11.03.14 1 Utredningsleder IMDi, Lars Erik Lillefloth Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forvalter introduksjonsloven på direktoratsnivå Individuell

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE ~ FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar Johansen(lauske.kommune.no

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

6. Hva slags tiltak har virksomheten iverksatt for å sikre mangfold i ledelsen?

6. Hva slags tiltak har virksomheten iverksatt for å sikre mangfold i ledelsen? FORSLAG TIL KANDIDAT - MANGFOLDSSTAFETTEN I BERGEN KOMMUNE 2009 1. Ditt forslag til virksomhet Bergen Vann KF 2. Hvorfor bør denne virksomheten få Mangfoldsstafetten? Virksomheten har gjort en positiv

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen September 2012 Forankring fryder Bjørn Halvorsen l 900 000 LO medlemmer NTL avdelinger NTL landsforeninger NTL (forbundet) LO Stat LO I desember i fjor publiserte FAFO en studie som dokumenterte at det

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge

Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge Ayesha Iqbal Khan Programrådgiver introduksjonsprogram for ny ankommende flyktninger

Detaljer

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 GLOBAL FUTURE Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 Innhold Bakgrunn Evalueringsoppdrag Rekruttering og målgruppe Vurdering

Detaljer

Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn

Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn FADs seminar for virksomheter som skal iverksette forsøk med moderat kvotering Oslo, 9. januar 2008 Osmund Kaldheim direktør 1 Disposisjon: Nøkkeltall og

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

OMFANG OG ÅRSAKER ETNISKE MINORITETERS TILGANG TIL NORSK ARBEIDSLIV. Arnfinn H. Midtbøen & Jon Rogstad Institutt for samfunnsforskning/fafo

OMFANG OG ÅRSAKER ETNISKE MINORITETERS TILGANG TIL NORSK ARBEIDSLIV. Arnfinn H. Midtbøen & Jon Rogstad Institutt for samfunnsforskning/fafo DISKRIMINERINGENS OMFANG OG ÅRSAKER ETNISKE MINORITETERS TILGANG TIL NORSK ARBEIDSLIV Arnfinn H. Midtbøen & Jon Rogstad /Fafo BLD, 10. januar 2012 Et unikt metodisk design Kombinasjon av et felteksperiment

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA Prosjekt - TALENTER FOR FRAMTIDA Et samarbeidsprosjekt for å inkludere alle barn og unge til skole og/eller arbeidsliv. 1 Prosjekt - TALENTER FOR FRAMTIDA Prosjektets navn og overordnet mål: Alle barn

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD PROSJEKTBESKRIVELSE BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD - Fylkesmannens bidrag i kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave Harald Bjøran Presentasjon av masteroppgave Sysselsetting av flyktninger sett fra arbeidsgivers ståsted Veien til arbeidslivet Kvalitativ undersøkelse Kvalitativ undersøkelse Arbeidsgivers erfaringer med

Detaljer

Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Justis- og beredskapsdepartementet Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Statssekretær Hanne Caroline S. Iversen Voksenåsen, 8. juni 2016 Integrering for fremtiden Den norske velferdsmodellen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

Arbeidsmarkedstiltak for innvandrere erfaringer fra Norge, Sverige og Danmark. Anne Britt Djuve, Fafo

Arbeidsmarkedstiltak for innvandrere erfaringer fra Norge, Sverige og Danmark. Anne Britt Djuve, Fafo Arbeidsmarkedstiltak for innvandrere erfaringer fra Norge, Sverige og Danmark Anne Britt Djuve, Fafo Hvorfor er dette interessant? «Den nordiske modellen» - liknende arbeids- og velferdsmodeller i de tre

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Brukere med. innvandrerbakgrunn

Brukere med. innvandrerbakgrunn Brukere med innvandrerbakgrunn Hvem er innvandreren i mottaket? Asylsøker Bosatt av Imdi og gjennomført introduksjonsprogram med oppfølging fra INN Familiegjenforent med tidligere bosatte Familiegjenforent

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

Å komme inn på arbeidsmarkedet

Å komme inn på arbeidsmarkedet Å komme inn på arbeidsmarkedet Hvordan mobilisere til økt overgang fra trygdeytelser til arbeid for personer med redusert funksjonsevne? 03.11.2009 Inger Lise Skog Hansen Fafo Funksjonshemmede og arbeidsmarked.

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Oslo kommune Bydel Ullern Sluttrapport Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune/ bydel: Bydel Ullern Navn

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold?

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Karrieresenteret Vestfold Karrieresenteret Vestfold er eid av NAV Vestfold og Vestfold fylkeskommune 4 veiledere hvorav en er leder Arbeidserfaring

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no. Vivian Schjølberg

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no. Vivian Schjølberg Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no Vivian Schjølberg Minoritetsspråklige og karriereveiledning Hvem er de minoritetsspråklige? Hva

Detaljer

Livslang læring og utenforskap

Livslang læring og utenforskap Livslang læring og utenforskap Innspill fra NAV Intro Oslo Innledning NAV Intro Oslo er NAVs kompetansesenter for brukergruppen arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. Vi vil derfor begrense våre innspill

Detaljer

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Introduksjonsloven lov av 4.juli 2003 nr. 80 Styrke mulighet for: Økonomisk selvstendighet Deltakelse i arbeid eller videre utdanning

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2013 Rådmannens innstilling: Herøy kommune kan ikke imøtekomme Integrerings-

Detaljer

i n Hvordan oppnå gode resultater for deltakere i introduksjonsprogram i p s

i n Hvordan oppnå gode resultater for deltakere i introduksjonsprogram i p s i n tr Hvordan oppnå gode resultater for deltakere i introduksjonsprogram o t i p s Forord Siden introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere ble innført i 2004, har det vært interesse for programmets

Detaljer

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 1 Anmodningstallene for 2016 Plantall for 2017 0121 Rømskog Kommune Anmodning 2016 Plantall 2017

Detaljer

Fylkemanneni Østfold 1 - j /

Fylkemanneni Østfold 1 - j / MOTTATT l 5 DKT.2015 i Fylkemanneni Østfold 1 - j / Fylkesmannen 4 i Østfold Samarbeidsavtale mellom NAV Østfold, IMDi Øst og Fylkesmannen i Østfold for periode 2015-2017 1. Avtalens parter NAV Østfold:

Detaljer