Oppsummering av Samarbeidskonferansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av Samarbeidskonferansen"

Transkript

1 Oppsummering av Samarbeidskonferansen mellom NAV og utdanningssektoren 7-8 november 2011 Bilde fra Soria Moria

2 // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Innhold Kjære leser 3 program 4 Nye arbeidsformer og nye 6 kompetansebehov i NAV? Et forskerblikk fra evalueringen av NAV-reformen Kunnskapsbasert tjenesteyting 7 i NAV og fremtidig samarbeid med Universitets- og Høgskolesektoren Samarbeid mellom 8 utdanningsinstitusjonene og NAV hva har vi og hvor går vi? Utdrag fra 10 rundebordskonferansene Eksempler på FoU-samarbeid mellom 12 forskning, utdanning og praksis noe å bygge videre på? Utvikling av en lærende 12 organisasjon i Kristiansund Framtidens utdanninger 13 Hvor går velferdsutdanningene? 15 Hvor arbeidere velferdsviterne i dag? Erfaringer og muligheter ved 15 velferdsutdanningen i Oslo? Hvorfor starte opp nå 19 - Bachelor i arbeids- og velferdsfag i Høgskolen i Østfold? Sosialt arbeid i NAV 17 Hvor jobber sosionomene i dag? Sosialarbeiderutdanningene og NAV 17 sett fra et nordisk perspektiv Sosialt arbeid som profesjon 18 hva nå? Hvordan kan sosialfaglig 18 kompetanse integreres i NAV? Avslutning 19 Prinsipper for god kvalifisering 14 til velferdsyrkene 2

3 kjære leser Det du nå holder i hånden er en oppsummering fra en samarbeidskonferanse mellom universitetsog høgskolesektoren (UH-sektoren) og NAV den november Konferansen som ble arrangert av NAV og Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanningen (NRHS) i felleskap, ble avviklet i naturskjønne omgivelser på konferansestedet Soria Moria i Holmenkollåsen. Tilstede var om lag 70 representanter fra universiteter og høgskoler med sosial- og velferdsutdanninger, NAV-ansatte, fylkesmannen, departementer og viktige samarbeidsaktører. Konferansen var viktig i mange henseende. For det første er universitetene og høgskolene svært viktige institusjoner for å rekruttere og videreutvikle kompetansen blant de ansatte i NAV. For det andre står UH-sektoren overfor mulige endringer der regjeringen i nærmeste fremtid vil legge fram en Stortingsmelding om utdanning til velferdsyrkene. Grunnlaget for meldingsarbeidet baseres blant annet på fremtidige kompetansebehov i kjølvannet av de nye reformene på helse- og velferdsområdet som NAV-reformen og Samhandlingsreformen. Selv om det tidligere har vært møteplasser mellom utdanningsinstitusjonene og NAV, har ikke dette ført til et forpliktende samarbeid. Etter en travel reformperiode med etablering av NAV-kontorer og nye forvaltningsenheter, er NAV nå i inne i en positiv utvikling med stadig bedre måloppnåelse samtidig som det jobbes systematisk med å øke kvaliteten på tjenester som leveres til brukerne. NAV har etablert et strategisk rammeverk for det fremtidige utviklingsarbeidet inn mot 2020 gjennom en ny virksomhetsstrategi med tilhørende delstrategier. Kompetanse og rekruttering vil stå sentralt i dette arbeidet. Tiden er nå moden for å etablere et nærmere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og NAV for å styrke og videreutvikle kvaliteten og kompetansen i NAV. Samarbeidskonferansen var en god start der mye kunnskap og erfaringer ble lagt fram og drøftet mellom deltakerne. Denne publikasjonen skal bidra til at innholdet i konferansen også deles med de som ikke var tilstede. Lykke til med lesingen! Vennlig hilsen Yngvar Åsholt assisterende arbeids- og velferdsdirektør Kristin Ravnanger leder, Nasjonalt råd for helseog sosialfagutdanning 3

4 // Oppsummering av Samarbeidskonferansen program Samarbeidskonferanse NAV og utdanningssektoren november 2011 Soria Moria Hotell- og konferansesenter, Oslo Mandag 7. november 10:30 Velkommen ved Yngvar Åsholt, ass. arbeids- og velferdsdirektør i NAV og Kristin Ravnanger, leder i NRHS 10:45 Nye arbeidsformer og nye kompetansebehov i NAV? et forskerblikk fra evalueringen av NAV-reformen Tone Alm Andreassen, Forskningsleder, AFI 11:40 Kunnskapsbasert tjenesteyting i NAV og fremtidig samarbeid med UH- sektoren Yngvar Åsholt, ass. arbeids- og velferdsdirektør i NAV 12:15 Lunsj 13:15 Samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og NAV hva har vi og hvor går vi? Innlegg ved: Dag Jenssen, dekan ved HiOA Om grunnutdanning, etter- og videreutdanning, master og praksis Kjell Ivar Iversen, dekan ved HiL Knut Steinar Eitungjerde, NAV Sogn og fjordane 14:20 Rundebordskonferanse og drøftinger i plenum 15:30 Pause 16:00 Eksempler på FoU-samarbeid mellom forskning, utdanning og praksis noe å bygge videre på? Praxis - sør Anne Halvorsen, Instituttleder /førsteamanuensis, UiA Lærende organisasjon i NAV Kristiansund Geir Obed Nordli, NAV- leder og Per Ola Harstad, fagkoordinator NAV Kristiansund Diskusjon og innspill i plenum 17:30 Slutt for dagen 19:30 Middag 4

5 Tirsdag 8. november 09:00 Framtidens utdanninger Stortingsmelding om utdanning for velferdsyrkene Kyrre Lekve, statssekretær, Kunnskapsdepartementet 10:00 Prinsipper for god kvalifisering til velferdsyrkene Kåre Heggen, professor, Høgskulen i Volda 11:00 Pause 11:10 Hvor går velferdsutdanningene? Intro - Hvor arbeider velferdsviterne i dag? Åsne Vigran, SSB Erfaringer og muligheter med velferdsutdanningen i Oslo? Kristel Skorge, instituttleder, HiOA Hvorfor starte opp nå Bachelor i arbeids- og velferdsfag i Høgskolen i Østfold? Berit Eivi Nilsen, høgskolelektor og Terje Grøndahl,studieleder HiØ 12:00 Lunsj 13:00 Sosialt arbeid i NAV Intro - Hvor arbeider sosionomene i dag? Åsne Vigran, SSB Sosialarbeiderutdanningene og NAV sett fra et nordisk perspektiv, Riina Kiik, førsteamanuensis, NTNU Sosialt arbeid som profesjon hva nå? Marianne Ranger, studieleder, HiOA Hvordan kan sosialfaglig kompetanse integreres i NAV? Hanne Glemmestad, tidligere NAV leder 14:00 Rundebordskonferanse (inkl. kaffe): Løsninger for fremtiden Innholdet i grunnutdanningen(e) Praksisstudier Etter- og videreutdanning (EVU), master Fremleggelse og drøfting i plenum 15:20 Avslutning og oppsummering 15:30 Slutt 5

6 // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Nye arbeidsformer og nye kompetansebehov i NAV? Et forskerblikk fra evalueringen av NAV-reformen helseproblemer, sosiale problemer, rusproblemer og funksjonsnedsettelser arter seg, fortsatte hun, og understreket at poenget ikke var å fokusere på begrensninger, men å bruke kunnskapen for å komme forbi det som ellers kan bli hindringer for å delta i arbeidslivet. Tone Alm Andreassen fra Arbeidsforskningsinstituttet åpnet samarbeids konferansen med å definere kompetansebehov på NAV-kontorene. Alm Andreassen presenterte innledningsvis den nye organiseringen og arbeidsdelingen ved NAVkontorene, og beskrev skjevfordelingen med hensyn til størrelsen på brukerporteføljen mellom statlig og kommunalt ansatte som en stor utfordring for NAV. NAV-reformen, med ny organisering og arbeidsdeling, har medført en ny yrkesrolle, fortsatte Alm Andreassen, og siktet til den nye veilederrollen ved NAV-kontorene. Den nye veilederollen i NAV kan utvikle seg i tre ulike retninger, antydet hun. Den kan gå i retning av en byråkratisk bestiller der veilederen avklarer behov og arbeidsevne, forebereder ytelsessøknader, og bestiller tiltak fra eksterne. Den andre rollen innebærer å være en koordinator som bygger relasjoner og som bidrar til å utløse ressurser og muligheter både innenfor og utenfor NAV. En siste retning innebærer en rolle mer lik en terapeut/coach som følger den enkelte gjennom deres individuelle rehabiliteringsprosess. Av disse utviklingsforløpene ser Andreassen en koordinatorrolle vokse frem. Ifølge AlmAndreassen vokser koordinatorrollen ut av en sosialarbeidertradisjon, med operative veiledere som ser problemer og bidrar til å løse dem ved å utløse tiltak og muligheter både innenfor og utenfor NAV, også i arbeidslivet. Hvis NAV skal finne løsninger i arbeidslivet, er det avgjørende at NAV innehar kunnskap og kompetanse om hvordan Videre viste Alm Andreassen til at den nye veilederrollen, slik den beskrives av medarbeidere i NAVkontorene, forutsetter at veilederne har kompetanse til å vurdere hvilke tiltak som egner seg for den enkelte brukeren, kunne realitetsorientere, motivere og vurdere alternativ inntektssikring og aktivitet for brukerne. I slike vurderinger skisserte Alm Andreassen også regelverkskompetanse, redskapskompetanse (IKT, AEV), bestillerkompetanse ovenfor tiltaks arrangør og arbeidslivskompetanse som viktige kompetanseområder for NAV-veiledere. Alm Andreassen la frem følgende hypotese: Hvis NAV skal få flere ut i arbeid, må NAV ut i arbeidslivet, og reiste spørsmål om NAV-kontorene skulle overlate denne oppgaven til tiltaksarrangørene, eller selv gå ut på arbeidsplassene, bidra til tilrettelegging og veilede også arbeidsgivere og kolleger. Andreassen omtalte kompetansespennet i NAV som svært omfattende. Hun trakk frem systemkunnskap, det vil si kunnskap om andre deler av hjelpeapparatet, som et sentralt kompetansebehov i NAV. Systemkunnskap er avgjørende for å kunne gi helhetlig oppfølging, for å kunne gi brukerne kunnskap om det systemet de må forholde seg til, og veilede dem også til brukerorganisasjoner, selvhjelpsgrupper og brukerorganiserte tiltak. Denne kunnskapen er ikke skrevet ned, den er praktisk og lokal, og det er kunnskap man må lære seg gjennom veiledning og læring fra andre mer erfarne kolleger og gjennom møtevirksomhet, forklarte hun. I følge Andreassen reiser dette også et viktig spørsmål for NAV og utdanningssektoren: Hva bør være forholdet mellom kompetanse ansatte tilegner seg via utdanning og kompetanse de ansatte opparbeider seg gjennom læring gjennom praksis på arbeidsplassen? 6

7 Kunnskapsbasert tjenesteyting i NAV og fremtidig samarbeid med Universitets- og Høgskolesektoren God kompetanse og ferdigheter blant de ansatte er helt avgjørende for at vi skal videreutvikle NAV i riktig retning. Det er et stort behov for etter- og videreutdanning for de som allerede er ansatt i NAV, men vi trenger også nyansatte med relevant kompetanse. Hvilken kompetanse har man, hva vil man trenge fremover? spurte Åsholt. Assisterende arbeids- og velferdsdirektør i Arbeidsog velferdsdirektoratet, Yngvar Åsholt, innledet med å beskrive NAV-reformens omfattende velferdsmandat og det kontinuerlige behovet for å heve kvaliteten i tjenestene. Etter en periode med nyetableringer og omstillinger, er NAV nå i bedre stand til å løfte kompetanse- og kvalitetsutvikling som sentrale satsingsområder. NAV kan ikke alene ivareta kompetanse- og kvalitetsutvikling, men er helt avhengig av at universitetene og høgskolene bidrar til at organisasjonen kan rekruttere kvalifiserte medarbeidere, samt bistår med fagutvikling i tråd med behovene i NAV og praksisfeltet. Åsholt understreket at en ikke ønsker en egen etatsutdanning for NAV, men at det er behov for personell med variasjon og bredde i utdanningene. NAV ønsker både bredde og mangfold av ulike utdanningsløp, men samtidig må utdanningene innenfor velferdsyrkene være spisset nok til at man har kompetansemessige forutsetninger til å jobbe i NAV. Arbeidsinkludering som politikk, forvaltning og fagområde er det viktig at alle kandidater innenfor velferdsyrkene har som en grunnlagskunnskap. Det samme gjelder veiledningskompetanse og arbeidsmarkeds- og arbeidslivskompetanse. Vi trenger også ansatte med god forståelse og anvendelse av lovverk. I tillegg trenger vi kompetanse om brukergrupper som har særlige problemer på arbeidsmarkedet. Avslutningsvis spurte Åsholt om hvilke forventninger vi har og hva vi kan samarbeide om. Utdanningsinstitusjonene må ha god kunnskap om og være løpende oppdatert på utviklingen i NAV. NAV må på sin side bli tydeligere på hva vi forventer at Universitet- og høgskolesektoren skal levere til NAV, ikke minst ved å avklare grensesnitt mellom kunnskaps- og kompetanseutviklingstiltak i regi av NAV, og den formelle utdanningssektoren. Det bør også samarbeides mye tettere omkring utplassering av studenter og opplegget rundt dette. NAV er glad for at det nå nedsettes en egen samarbeidskomit é i regi av NRHS. Åsholt la videre vekt på at samarbeidet med utdanningsinstitusjonene må kobles til NAVs nye virksomhetsstrategi og den fremtidige kompetansestrategien. De fleste hovedgrepene på innsatsområdet i virksomhetsstrategien er knyttet til kompetanse, særlig innenfor områdene arbeid først og aktive brukere. 7

8 // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og NAV Hva har vi og hvor går vi? Om grunnutdanning, etter- og videreutdanning, master og praksis. Vi må samarbeide på bakgrunn av hverandres forskjeller Som en innledning til drøfting av samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og NAV, refererte Dag Jenssen til utredninger som viser at samarbeid eksisterer, men at det ofte skjer i vilkårlige former. Nå er vi kanskje i en posisjon til å starte et mer forpliktende og strukturert samarbeid, fastslo han. Jensen fremhevet HUSK som et viktig grunnlag for fagutviklingsarbeid mellom utdanning og praksis. Erfaringer fra forsøket viser også at de to sektorene må basere samarbeidet på noen grunnleggende ulikheter mellom NAV og utdanningssektoren: NAV vil være en effektiv forvalter, mens utdanningssektoren må ivareta akademisk faglighet og kritisk refleksjon. Det er få lovbestemte føringer for et slikt samarbeid, for eksempel sammenliknet med lovbestemmelser for helseutdanningene. Derfor er det i dag opp til partene selv å finne en form på samarbeidet. Jensen foreslo et mer formalisert samarbeid om utforming av studietilbud, rekruttering av studenter, praksisplasser og FoU-virksomhet, slik NAV og HiOA nå samarbeider om en kontrollert studie i tilknytning kvalifiseringsprogrammet. Vi kan dra nytte av hverandre, og vi trenger systematisk tenkning rundt hvordan Kjell Ivar Iversen har lang erfaring fra samarbeidsprosjekter mellom Høgskolen i Lillehammer (HiL) og NAV. Han beskrev en klar tendens der NAV nå i sterkere grad har begynt å definere kompetansebehov. Og det ønskes velkomment. Han ønsket seg NAV som en aktiv aktør som får innflytelse på utforming av utdanning, både på sentralt og regionalt nivå. Spørsmålet er ikke lenger om vi skal samarbeide, men hvordan vi skal samarbeide, presiserte han. Iversen henledet oppmerksomheten mot at samarbeid vil stille krav både til utdanningssektoren og NAV: Utdanningssektoren må se kritisk på sitt bidrag til samfunnet, men samtidig klare å avspeile kompetansebehovene i dagens arbeidsliv. NAV på sin side må ønske et utenfrablikk velkommen, og også tåle et kritisk søkelys. Hittil har samarbeidet mellom NAV og HiL oppstått gjennom konkrete prosjekt omkring evaluering og etter- og videreutdanning. Iversen var opptatt av å vise hvordan utdanningssektoren kan være en nyttig samarbeidsaktør for NAV der de bidrar til å gjøre eksisterende utdanninger mer fleksible for læring på arbeidsplassen. Han fremhevet også høgskolens unike mulighet til å gjennomføre lokale FoU-prosjekter. Det bør etableres et formelt og forpliktende samarbeid på regionalt nivå gjennom et eget samarbeidsorgan. Samarbeid om praksis i utdanningen kan dessuten utvikles videre ved å opprette kombinerte stillinger, der personalet kan flyte mellom NAV og høgskolen, avsluttet han. Jeg ønsker at målene for NAV-reformen får større faglig innvirkning på sosialt arbeid Knut Eitungjerde rettet søkelyset på de faglige interessene NAV og utdanningssektoren deler. Vi må huske at vi skal utvikle oss sammen. Han understreket at NAV er avhengig av høgskolesektoren som faglig utvikler. Samtidig er høgskolen avhengig av NAV for å ha begge beina i praksis, poengterte han. 8

9 Eitungjerde mente at målene for NAVreformen bør få større faglig innvirkning på sosialt arbeids utvikling. For eksempel kan arbeidsmarkedskunnskap og oppfølgingskompetanse få plass i utdanningen, mente han. Rammeplanene for utdanningene bør i større grad ta utgangspunkt i samfunnsoppdraget som studentene skal være med å gjennomføre som arbeidstakere, fremholdt han. Han har stort sett positive erfaringer fra samarbeidet med Høgskolen, men innrømmer at det var en del utfordringer i begynnelsen. Det er to forskjellige samfunnsinstitusjoner som skal samarbeide og som i utgangspunktet hadde visse fordommer om hverandre. Derfor er det viktig å bruke tid til å bli mer kjent med hverandres samfunnsoppdrag, og se gjensidige muligheter. Det har de gjort i Sogn og Fjordane hvor samarbeidet i dag fungerer godt. 9

10 // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Utdrag fra rundebordskonferansene Etter innleggene om samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og NAV, ble konferansedeltakerne invitert til å delta i rundebordskonferanser hvor de fikk anledning til å komme med sine meninger og ideer rundt samarbeidet. NRHS og NAV har formulert følgende formål for samarbeidet: Styrke kvaliteten i undervisningen, i tjenesten og i forvaltningen gjennom å stimulere til samarbeid om fag- og praksisutvikling innenfor NAV. Deltakerne ble bedt om å diskutere hva slags samarbeidsstrukturer og nettverk mellom NAV og utdanningssektoren som er nødvendig for å oppnå dette formålet, og hvilke forutsetninger som må være tilstede. Flere av deltakerne var opptatt av hvordan forankringen og den overordnede strukturen for samarbeidet bør være. Det var ulike meninger om hvordan samarbeidet burde se ut regionalt og lokalt, men at det både bør foregå sentralt og regionalt, syntes de fleste å være enige om. Mange pekte også på at begge parter må ha klart definerte roller i samarbeidet som en viktig forutsetning. Videre ble det nevnt at man bør evaluere samarbeidet jevnlig, slik at det vil være under kontinuerlig forbedring. En av gruppene foreslo å tenke på samarbeidet som en 4-parts modell som består av partene: Undervisning, forskning, brukere og NAV. På den måten vil det være lettere å tenke ut strukturer som kan gi noe til alle aktørene involvert i samarbeidet. En deltaker understreket at brukerne også har interesse i hva de NAV-ansatte skal kunne. Et stort flertall av deltakerne uttrykte enighet om at begge parter må ha eierskap til samarbeidet for at det skal lykkes. For å oppnå et felles eierskap til samarbeidet, ble det foreslått at NAV og utdanningsinstitusjonene må utarbeide felles formål og rette fokus mot faglig og praktisk samarbeid. Hva vil vi og hvor vil vi gå hen på hvert enkelt område? Noen nevnte at en måte å gjøre dette på, kan være gjennom å sikre en fast arena for samhandling mellom sektorene, hvor man kan identifisere felles interesseområder. Fra en av gruppene ble det formidlet at denne arenaen samtidig bør brukes til å involvere hverandre i hverandres prosjekter, og å gi hverandre felles eierskap til prosjektene og formidle kunnskap. Imidlertid ble det påpekt at man først må komme frem til en enighet om hvordan samarbeidet skal tilrettelegges rent praktisk. 10

11 Med hensyn til praktisk tilrettelegging ble det blant annet foreslått å gi permisjonsordninger til praktikere som ønsker videreutdanning. Administrative midler var et annet forslag som dukket opp. I tillegg var det en gruppe som trakk frem at det vil være gunstig å etablere regionale temanettverk, for å utveksle erfaringer og ideer. Praksisutplassering av studenter var et av flere relevante temaer som ble nevnt av deltakerne. Både deltakere fra utdanningsinstitusjonene og deltakere fra NAV, ga uttrykk for at samarbeidet vil ha størst forutsetninger for å lykkes hvis det ivaretar en balanse mellom tydelige sentrale føringer og samtidig gir rom for bottom-up initiativ. Flere påpekte at ideer må skapes i fellesskap for at samarbeidet skal nå sitt fulle potensial. Videre ble det av flere nevnt at felles refleksjonsfora og forskningsprosjekter vil legge til rette for forbedringer både innenfor utdanningene og i praksis. 11

12 // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Eksempler på FoU-samarbeid mellom forskning, utdanning og praksis noe å bygge videre på? Etter rundebordskonferansen ble eksempler på FoU-samarbeid mellom forskning, utdanning og praksis presentert for konferansedeltakerne. Anne Halvorsen fra Universitetet i Agder innledet sekvensen med å dele sine erfaringer fra Praxis-sør. Praxis Sør samarbeid forskning, utdanning og praksis Praxis-sør er et partnerskap mellom Universitetet i Agder og praksisfeltet. Praxis Sør omfatter tjenesteområder som NAV, barnehage, barnevern og helse. Målet til Praxis-sør er å fremme dialog og samarbeid mellom forskning, utdanning og praksis, og å fremme systematisk utvikling av kunnskap og praksis gjennom utdanning, forskning og felles utviklingsarbeid, forklarte Halvorsen. Den grunnleggende ideen bak Praxis-sør er, ifølge Halvorsen, at når praktikere involveres direkte i forsknings og utviklingsprosjekter, øker sannsynligheten for å lykkes med å utvikle en kvalitativ god og kunnskapsbasert praksis. Videre fortalte hun at erfaringer viser at Praxis-sør bidrar til å ivareta behovet for lokal utvikling og kunnskap, og samtidig utvikle forskningsforståelse i praksisfeltet. Begge parter lærer å snakke hverandres språk, forklarte Halvorsen, som igjen driver ned barrierer og forestillinger om hverandre. På sikt har man i Praxis-sør et ønske om å gjøre undervisningen enda mer praksisnær, kontaktsnær og dagsaktuell, i tillegg til å forsøke å jobbe mer mot at de universitetsansatte i større grad er ute i praksisfeltet. Utvikling av en lærende organisasjon i Kristiansund NAV-leder i Kristiansund, Geir Obed Nordli, presenterte deretter sine erfaringer rundt utviklingen av en lærende organisasjon. Geir Obed Nordli, beskrev innledningsvis NAV Kristiansund som en lærende organisasjon. Med en lærende organisasjon siktet Nordli til en organisasjon som kompetansemessig er kapabel til å respondere adekvat på alle de skiftende krav og forventninger som stilles fra omverdenen. I følge Nordli er det både hensiktsmessig og nødvendig å øke kvaliteten på lærings- og utviklingsarbeidet lokalt. Dette lærings og utviklingsarbeid må være praksisnært, brukernært og ansattnært. NAV-lederen uttrykte et ønske om at lokalkontorene får, og tar, større ansvar for egen læring. Han fortalte videre at i NAV Kristiansund jobber man kontinuerlig med å fremme strukturer, arenaer og kultur for læring i organisasjonen, og samtidig med å forstå hva som fremmer og hemmer læring. Å bygge videre på egne erfaringer og en tro på at vi har mye kompetanse i egne rekker har vært viktig for organisasjonen, hevdet Nordli. Nordli fortalte også at organisasjonen ønsker at FoU-virksomhet skal ha en større rolle i det lokale utviklingsarbeidet, og at de ønsker seg et langsiktig og forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Samtidig er han opptatt av at det er NAV-kontoret selv som må definere kompetansebehovene med utgangspunkt i lokale mål og ikke overlate styringen av dette til andre aktører. 12

13 Framtidens utdanninger Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kyrre Lekve, åpnet dag to på samarbeidskonferansen med å presentere den nye stortingsmeldingen om utdanning for velferdsyrkene. Lekve fortalte at demografiutvikling, endret sykdomsbilde og nye reformer i helse og velferdssektoren (samhandlingsreformen, NAV og barnevernet) peker alle mot sammenfallende kunnskaps- og kompetanseutfordringer, og forventninger til utdanningene innenfor velferdsyrkene. Lekve forklarte at den nye meldingen består av tre hovedperspektiver. Det første perspektivet er et utenfraperspektiv som tar utgangspunkt i arbeidslivet og samfunnets kompetansebehov. Det andre perspektivet er et fremtidsperspektiv, som innebærer å legge det kunnskapspolitiske grunnlaget for et langsiktig utviklingsarbeid, fortsatte han. Et samspillperspektiv er det tredje perspektivet, og refererer til mer samarbeid på tvers av utdanninger, nivåer, tjenester og aktører. Ifølge Lekve går de nye kompetansebehovene i arbeidslivet, og i samfunnet for øvrig, i stor grad på tvers av dagens profesjoner. Kunnskap om folkehelse og forebygging, arbeidsmarkedskompetanse og kunnskap om inkludering og likestilling, er alle grunnleggende perspektiver som må styrkes i alle utdanningene innenfor velferdsyrkene. De nye kompetansebehovene krever et tettere samspill mellom utdanning, forskning og arbeidsliv, understreket han. Videre la Lekve vekt på at et økende behov for en felles kunnskapsplattform i velferdsyrkene. En slik felles kunnskapsplattform bør inneholde generell kompetanse (kommunikasjon, samhandling, ny teknologi, etikk og kritisk refleksjon m.m.), systemkompetanse og tematisk kompetanse (rus, psykiatri m.m.), forklarte han. Han uttrykte videre at en felles kunnskapsplattform vil styrke samhandlingen mellom de ulike aktørene i tjenestene. Den nye stortingsmeldingen vil søke å legge til rette for tverrprofesjonell samarbeidslæring, samtidig som det er viktig at utdanningenes kjerneinnhold ivaretas, sa Lekve. En grunntanke i meldingen er at vi trenger brede grunnutdanninger og spesialisering på masternivå, for å ivareta både behovet for en felles kunnskapsplattform og samtidig ivareta utdanningenes kjerneinnhold. I henhold til retningslinjene i den nye meldingen vil det bli strengere krav til at praksisperioden i studiene skal være relevant, påpekte han. For å øke kvaliteten i utdanningene og tjenesteutøvelsen er det et underliggende behov for å styrke FoU innsatsen. Dette krever felles satsning og tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet. Lekve kunne fortelle at kunnskapsdepartementet vil tilrettelegge for økte satsninger på FoU-arbeid innenfor helse og velferdsområdet, som igjen vil gi kompetanseheving i utdanningene og muligheten til å utvikle bedre tjenester. Avslutningsvis uttrykte Lekve et behov for å styrke sosialfaglig kompetanse i alle deler av tjenestene. Sosialfaget bør bli mindre målgrupperettet og tjenestebasert, og det bør skapes et sterkere samarbeid mellom helse og sosialfagsområdet, avsluttet han. 13

14 // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Prinsipper for god kvalifisering til velferdsyrkene Kåre Heggen, professor ved Institutt for sosialfag ved Høgskolen i Volda (HVO) og ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), holdt foredrag om prinsipper for god kvalifisering til velferdsyrkene. Heggen har lang erfaring innenfor profesjonsforskning. Innledningsvis presenterte Heggen flere ulike tilnærminger til begrepene læring, kunnskap og profesjon. Han refererte blant annet til Trevithnicks inndeling av kunnskap i tre typer; praktisk kunnskap, teoretisk kunnskap og faktisk kunnskap. Praktisk kunnskap er kunnskap som utøves i praksisfeltet, mens faktisk kunnskap innebærer å kunne det som faktisk er vedtatt (eks. lover). Teoretisk kunnskap består av teorier som informerer vår forståelse av personer, situasjoner og hendelser, forklarte Heggen. Han mente at den største faglige utfordringen i velferdsyrkene er knyttet til den teoretiske kunnskapen. Teorifagene på dette området er fortsatt unge og «porøse» og dekker relativt lite av praksisfeltet. Han mente eksempelvis at sosialt arbeid som profesjon kan begrunnes ut fra behovet i yrkesfeltet, men at det samtidig er et fag som mangler en indre teoretisk sammenheng som eksempelvis naturvitenskapelige fag. Sosialt arbeid skal handle overfor mennesker, men ulike empiriske studier tyder på at sosialarbeidere ofte mangler en fagkompetanse som argumenterer og begrunner godt nok et fagspråk. Det forskningsbaserte fundamentet må styrkes for at vi skal kunne utvikle kunnskapsbasen og fagspråket, fortsatte han. Heggen refererte til to studier gjennomført ved HiOA og HVO om studiekvalitet i sykepleierutdanningen, lærerutdanningen og i utdanningen for sosialt arbeid. Forskerne så blant annet nærmere på hvor viktig studentene vurderte fagkunnskap, praktiske ferdigheter, verdier, holdninger og personlige evner i studiet og som grunnlag for yrkesutøvelse. I følge Heggen blir fagkunnskap, særlig i sosialarbeider- og lærerutdanning vurdert som mindre viktig enn verdier, holdninger og personlige evner, en oppfatning som styrker seg gjennom profesjonsutdanningene. I flere profesjonsutdanninger blir også sammenhengen mellom læring ved høgskolene og læring i yrkesfeltet vurdert som svak. På bakgrunn av funn fra de ovennevnte studiene presenterte Heggen tre forslag til deltakerne på samarbeidskonferansen. Det første forslaget innebærer å starte tidlig med identifisering med studiet, det vil si at studentene må få anledning til å diskutere kunnskapsinnholdet i relasjon til sine forventninger til studium og yrkesrolle. Det andre forslaget er at det må foreligge et felles ansvar for alle med ansvar for utdanningen om å skape praktiske synteser, dvs. å synliggjøre utdanningens og fagenes relevans for yrkesutøvelse. Det tredje og siste forslaget Heggen la frem er at møteplasser mellom utdanning og yrke må styrkes, for eksempel gjennom et turnusår eller gjennom et praksisopplæringsår. 14

15 Hvor går velferdsutdanningene? Hvor arbeider velferdsviterne i dag? Åsne Vigran fra Statistisk Sentralbyrå kunne fortelle at per oktober 2010 var det 284 personer som hadde velferdsfag som høyeste utdanning. Per november var 219 velferdsvitere sysselsatt, fordelt på yrkene i tabellen nedenfor: I alt Hovedarbeidsforhold år år 45 år og over I alt Sykehustjenester Pleie og omsorgstjenester i institusjon Sosiale omsorgstjenester uten botilbud Offentlig administrasjon Undervisning Øvrige næringer Kilde: SSB Erfaringer og muligheter ved velferdsutdanningen i Oslo? Instituttleder Kristel Skorge presenterte erfaringer og muligheter med velferdsutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorstudiet i velferdsfag ble etablert i 2003 i sammenheng med NAV reformen. Utdanningen gir en bred oversikt over velferdsordninger og hjelpetiltak, og kvalifiserer blant annet til jobb i NAV, andre velferdsvirksomheter, personalarbeid og humanitære organisasjoner. Studiet er yrkesrettet, samtidig som det har en teoretisk og forskningsbasert forankring, fortalte Skorge. Studiet innebærer en praksisperiode (15 sp) som går over ca. 11 uker. Ifølge Skorge er praksisperioden helt nødvendig for at studenten skal oppnå studiets læringsmål. NAV er den største tilbyderen av praksisplasser(44%), til tross for at antallet er synkende og varierende (55 i 2006 mot 29 i 2011). Koblingen mellom NAV og praksisplasser er svært viktige for oss, understreket Skorge. Samtidig poengterte hun viktigheten av at studentene får praksis i NAV som er relevant og som bidrar til å nå læringsmålene, og stilte spørsmål om hvordan høgskolen og NAV kan samarbeide for å sikre godt læringsutbytte i praksisperioden. Et annet spørsmål Skorge tok opp var hvordan høgskolen kan jobbe for å profilere studiet bedre. Det er færre søkere til velferdsutdanningen, sammenlignet med sosionomstudiet. Skorge fortalte at studenter, lærere og praksisfeltet har etterlyst en noe bredere studieprofil, gjerne koblet mot HR, personaladministrasjon, kompetanse og talentutvikling i offentlig og kommersielle bedrifter. 15

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl AFI-rapport 7/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Rapport 14/2013 Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Tor Slettebø Elisabeth Brodtkorb Vanja Dietrichson Torvald Øien RAPPORT 2011 / 10 Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Avklaring, aktivitet og arbeid En studie av brukerdeltakelse i NAVs kvalifiseringsprogram

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer