Overgang fra videregående skole til arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overgang fra videregående skole til arbeid"

Transkript

1 Skole for alle 20/ Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag

2 Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet Også blant eldre og kvinner Høyt utdanningsnivå Økonomisk suksesshistorie Seksdoblet levestandard på hundre år Høyest BNP pr. innb. i OECD Sterk reallønnsvekst og relativt lav inflasjon Høy produktivitet, effektivitet, omstillings- og konkurranseevne Stabilitet og forutsigbarhet Høy tillit mellom mennesker/til samfunnsinstitusjoner Høyarbeidsmotivasjon/tilfredshet i arbeidssituasjonen NAV, Side 2

3 På medaljens bakside finner vi blant annet.. Status unge og arbeidsdeltakelse Ca 30 % faller ut av videregående opplæring. (Stabilt tall) 1/3 av alle ledige er unge (under 30 år) Mange unge som står utenfor arbeidslivet har lav utdanning og liten arbeidserfaring. Mange av de unge ledige har helsemessige utfordringer. Det har vært en vekst i antall unge uføre siden begynnelsen av tallet. Økningen er særlig stor blant personer med psykiske lidelser. De fleste som blir uføre i ung alder har liten eller ingen tidligere arbeidserfaring. Det er en høy andel førstegangsinnvandrere blant unge ledige. Andregenerasjons innvandrere er på samme ledighetsnivå som andre unge som er født i Norge. Mange unge ledige har foreldre som også står utenfor arbeidslivet. NAV, Side 3

4 Unge arbeidsledige har lite utdanning Kilde: SSB og NAV 100 % 90 % 3 % 12 % 9 % 6 % 9 % 15 % 1 % 80 % 22 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 85 % 90 % 50 % 68 % Uoppgitt eller inga fullført utdanning Universitet og høgskole Vidaregåande skole 20 % 10 % 29 % Grunnskole 0 % Folkemengda, Heilt arbeidslause Folkemengda, Heilt arbeidslause årsgjennomsnitt 4. kvartal årsgjennomsnitt 4. kvartal år år NAV, Side 4

5 NAV, Side 5

6 NAV, Side 6

7 Færre navere Ingen frafallselever bør gå på individstønad. Det er feil med økonomiske insentiver som oppfordrer til å slutte på skolen. Det stilles krav til mottakerne i dag. De må opp om morgningen og delta på arbeidsmarkedstiltak. Men vi har en utfordring når ungdom som mottar denne støtten, kommer bedre ut enn kameraten som er lærling. NAV-direktøren mener det er mulig å få til en endring i skolegangen for elever som trenger det, hvis fylkeskommunene vil. Hvis man klarer å få eleven til å fortsette på skolen og lager et praksisløp i bedrift i regi av fylkeskommunen, så utløses det ingen rettigheter til individstønad. Isteden får ungdommen en videregående opplæring, noe som er svært viktig i dagens arbeidsmarked. Vi trenger mindre teoritunge utdanningsløp, gjerne med utgangspunkt i en bedrift, istedenfor dagens praksis. Veien inn i ung uførhet er frafall i skolen. Før det ligger det mange opplevelser av å ikke mestre. NAV, Side 7

8 Etterspørsel etter ufaglært arbeidskraft i Norge 90 % 80 % 84 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % NAV, Side 8 14 % ,50 %

9 NAV, Side 9

10 NAV, Side 10

11 Mange unge har «ikke fullført» Tallene viser at om lag under 30 år nå er registrert hos oss. Av disse har nesten nedsatt arbeidsevne, er uføre og er arbeidssøkere. Mange av dem har aldri fullført videregående skole. Svake ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT hos mange gjør det vanskelig både å gjennomføre opplæring og skaffe seg jobb. Siden det stadig blir færre jobber for ufaglærte, blir også konkurransen om jobbene stadig større. Norsk ungdom har lenge møtt konkurranse fra svensk ungdom. Arbeidsgiverne rekrutterer den de mener passer best for jobben, og det er mange svenske ungdommer som har fullført videregående, på jobbjakt i Norge. NAV, Side 11

12 Hvordan ser framtiden ut? Jeg mener at vi må få de som står utenfor, inn igjen. Det er på dette området vi ikke lykkes godt nok og hvor vi har mest å hente. Vi må sikre at de unge får fullført videregående skole, at de kan lese, skrive og regne. Kompetansekravet i arbeidslivet er i stadig endring. Det fordrer at vi som jobber, klarer å ta til oss ny læring slik at vi kan videreutvikle vår kompetanse. Det er ikke lett hvis man ikke har et sett med grunnleggende ferdigheter i bunn. NAV, Side 12

13 Prøver å snu ungdommen i døra Når ungdommen kommer til oss, ber vi dem fullføre 13-års skolegang. Våre kurs og tiltak er ikke ment å være en erstatning for tapt grunnleggende skolegang. Til det er de for korte og for få. Vi prøver derfor å snu de unge i døra. Ikke alle lar seg motivere tilbake til skolebenken. De er skoleleie. De har vært det lenge, og i tillegg har de ofte andre utfordringer også. De ungdommene som blir fulgt tett opp og som får kombinere praktisk opplæring i bedrift med teoretisk opplæring lykkes bedre. Jeg ser fram til at fylkeskommunene fremover vil utnytte sitt handlingsrom basert på erfaringene fra «Ny GIV». Jeg tror vi vil lykkes bedre i framtiden om flere får mulighet til å fullføre skolen i arbeidslivet. Jeg er derfor glad for de signalene som er kommet fra både kunnskapsministeren og NHO-ledelsen om at dette er noe både myndighetene og arbeidsgiverne er villig til å prøve ut i et større omfang. Men det haster. Hvert år dropper tusenvis av elever ut av skolen. ( ) vi trenger ungdom som er skodd for arbeid. Uten 13-års skolegang møter de arbeidslivet barbeint. NAV, Side 13

14 Virkemidler for et inkluderende arbeidsliv Formål: Gi plass til alle som kan arbeide. NAV har en rekke virkemidler som kan forebygge utstøting fra arbeidslivet, og gi personer som ønsker på komme inn på arbeidsmarkedet, mulighet til det. Målet med virkemidlene er at NAV skal kunne bistå med god veiledning, kartlegging, oppfølging og økonomisk støtte til arbeidssøkere, arbeidstakere og arbeidsgivere. I tillegg finnes det en del produkter for mennesker som ha behov for hjelpemidler for å kunne utføre sitt arbeid. NAV Kontaktsenter/nav.no NAV-kontor en dør inn, med tilhørende 2. linjetjenester NAV Arbeidslivssenter en støttet til IA-virksomheter + arbeidsgivercoach og arbeidsgiverlos NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om bl.a. arbeidsplasstilrettelegging Arbeidsgivers tilrettelegging og oppfølgingsansvar NAV, Side 14

15 Tilrettelegging avhenger av situasjonen Hensikten med tilrettelegging er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne mestre en opplærings eller arbeidssituasjon. Organisatoriske tiltak kan være: Rutiner, arbeidsfordeling, arbeidsoppgaver, tempo og arbeidstid. Opplæring og omskolering Ansvars og myndighetsforhold Psykososiale tiltak kan være: Støtte og oppfølging fra leder Status, verdsetting og inkludering Fysiske tiltak kan være: Tekniske hjelpemidler, regulerbar arbeidshøyde, heis, rampe og tilpassing av maskiner eller utstyr Fysisk tilpasning og bygningsmessige endringer, som døråpner og terskler. Er vi god nok på å involverer de som kjenner til muligheter for god tilrettelegging? Er vi god nok på å tilrettelegge for størst mulig selvstendighet? NAV, Side 15

16 Trygghet og forutsigbarhet øker sannsynlighet for ansettelse! Hvem, når og hvordan avdekker vi behov for tilrettelegging? Hvilke suksesskriterier vil gi best mulig læringsevne og arbeidsevne? På hvilken arena skal personen fungere? Hva bør det tilrettelegges for der? Hvem er bidragsytere for å sikre god fungering og tilrettelegging? Hvilket ansvar har de ulike partene for å skape gode erfaringer i opplærings/arbeidssituasjonen? Er det noen tilrettelegginger som vil ta noe tid og som krever forberedelse før oppstart i bedrift? Hvordan overfører vi kunnskap om suksesskriterier for å lykkes? NAV, Side 16

17 Når hensiktsmessig tilrettelegging ikke tas hensyn til Ikke nok/riktig tilrettelegging I hjemmet På studiested På arbeidsplass Grunnet enten at personen vil være som andre eller at forholdene ikke legges til rette Bruker mer energi for å kompensere For å komme seg ut av huset For å komme seg til studiested/arbeidsplass For å gjennomføre studiet/arbeidet som skal gjøres Dårligere resultater Større sjans for frafall eller dårlige karakterer. Større sjans for feilvalg. Større sjans for helsemessige ekstrabelastninger som igjen kan føre til sykemelding og økt fravær. Større sjans for å ikke lykkes og for dårligere motivasjon. Større sjans vanskeligheter med å finne jobb. Større sjans for redusert stillingsandel eller uførhet. NAV, Side 17

18 Arbeidsrettede tiltak for å komme i jobb NAVs tilbud om arbeidsrettede tiltak kan bli tilpasset den aktuelles behovet for blant annet kvalifisering, avklaring, arbeidsutprøvning, oppfølging og behandling. Arbeidsrettede tiltak er ikke en rettighet, de er rammestyrt. NAV sin individrettede bistand er med utgangspunkt i en behovsvurdering. NAV har rammer å forholde seg til, både med tanke på antall tiltak for de som står nært/langt fra arbeid og mht kostnader. Rammene er fordelt pr NAV-kontor. Tildeling av tiltak er basert på individuelle vurderinger og må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal få eller beholde en jobb. I tillegg må det være ledige plasser/midler. Dette innebærer prioritering, og ofte prioritering innenfor prioriterte grupper. Tiltakene skal bidra til å: styrke kompetansen og evnen til arbeid øke muligheten for vanlig arbeid skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet NAV, Side 18

19 Ungdom er prioritert i NAV Halvparten av de unge under 20 som er ledige er det i mindre enn 4 uker. Halvparten av de ledige i gruppen 20 til 24 år er ledige i mindre enn 8 uker Ungdom er høyest prioritert for arbeidsmarkedstiltak, og unge ledige får tilbud om tiltak Men det aller viktigste tiltaket er nok å «snu ungdom i døra» og sørge for at de fullfører utdanningen sin, fordi arbeidsmarkedet i stadig mindre grad etterspør ufaglært arbeidskraft I Trondheim har vi ingen «navere». Alle ungdommer følges tett opp og har et fast oppmøtested utenom NAV-kontoret der de har individuell oppfølging. NAV, Side 19

20 Spesielle satsninger på ungdom «Jobblyst» Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne NAV, Side 20

21 «Jobblyst» på egne ben! Ny Facebook-side for ungdom lansert 17. mars 2014 Samarbeidsprosjekt mellom NAV Kontaktsenter og NAV Akershus Mål: Gi de unge et «puff» i riktig retning Målgruppe: Unge som verken er i jobb eller utdanning NAV Kontaktsenter skal svare på generelle spørsmål, motivere og gi råd om alt det unge som står utenfor arbeidslivet har behov for. Dette kan være spørsmål om CV-er, jobbsøking, intervjuer, ledige stillinger, rettigheter og plikter hos NAV og arbeidslivets spilleregler. "Jobblyst" skal også være en veiviser til andre aktuelle tjenester og hjelpere for målgruppa. «Får vi noen av de skoleleie som vurderer å droppe skolen til å fullføre, eller hjelper noen av de som ikke vet hvor de skal begynne, har vi oppnådd det vi ønsker.» NAV, Side 21

22 Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor ( ) Formål: Å videreutvikle kunnskap og skape bedre praksisutøvelse i NAV-kontor i oppfølgingen av ungdom. Kunnskapen skal dokumenteres og kunne gjenskapes i ny praksis i andre NAV-kontor både lokalt og nasjonalt NAV, Side 22

23 Problemstillinger Hva er status for ungdommer i fylket med sammensatte behov? Hvilke aktører jobber med ungdommene og hvilke tilbud gir de? Hvilke barrierer og kritiske overganger finnes? Hvordan jobber NAV-kontorene i Sør-Trøndelag med ungdom? Hva skal til for å skape bedre og mer effektive tjenester for ungdom i fylket? Hva fremmer og hindrer arbeidet i NAV med å få ungdom med sammensatte behov i alderen år raskere i eller tilbake til jobb, studier eller avklart til annen bistand? Hvilke arbeidsmetoder og tiltak er treffsikre overfor arbeidsledig ungdom med sammensatte behov? NAV, Side 23

24 Hva sier de unge selv? (Kilde: Interesseorganisasjonene Unge funksjonshemmede) Ønsker å delta. Arbeid er en viktig forutsetning for å kunne leve et selvstendig og selvforsørgende liv. Flere opplever stakkarsliggjøring der sykdommen overskygger alt Arbeidsgivere ser ikke menneskene bak sykdommen, mange sier at du vil hjelpe den funksjonshemmede fremfor å se på de som en ressurs. Vanskelig for funksjonshemmede med kroniske lidelser å mestre sommerjobb og jobb i tillegg til studier. De kommer derfor dårlig ut med jobberfaring i konkurranse med funksjonsfriske. Unge uførepensjonister er mindre tilfreds med trygdetilværelsen enn eldre uførepensjonister NAV, Side 24

25 Hva sier de unge selv (forts) (Kilde: Utdrag fra Follesø. R 2011 «Gi viljen mulighet» UiN rapport. (fra prosjektet Ungdom i svevet) Snakk med oss, og tro på oss. Alle har en drøm. Spør etter den og tro på den. Bry deg om oss. Hold ut. Ikke gi oss opp. Forvent noe av oss, noe vi kan mestre. Finn oss der vi er, og gå ut av kontorene. Vi trenger en voksen å stole på. Verden henger sammen, jobb sammen og på tvers av tjenester. Hjelp oss med noe å gjøre noe på fritiden, ikke bare på dagtid. Er det vi som dropper ut eller er det andre som dropper oss? NAV, Side 25

26 Hva sier de som jobber med de unge? (fri drodling med noen utvalgte NAV-ledere, kolleger og samarbeidspartnere i Sør-Trøndelag ) Det kan være et forventnings-gap mellom de unges ønsker og krav sett opp mot de reelle mulighetene i arbeidsmarkedet. (For eksempel utdanningsnivå og type jobb du kan få. Hvilke oppgaver du kan få og hvor mye du må jobbe og kan tjene.) Mange unge er syke og sliter både med psykiske problemer og med rus. Det er vanskelig for mange av dem å forholde seg til andre i tettere relasjoner og møte strenge krav til mestring og produktivitet. Mange har ikke god nok koordinert hjelp fra de instansene de trenger tjenester fra. (Helse, skole, kommune, NAV m.flere) Det er mange som opplever det vanskelig i kritiske overganger (for eks. ungdomsskole- videregående, videregående- høyere utdanning eller arbeidsliv) Den nye tiden gir nye muligheter og stiller andre krav til de unge -mye ensomhet, samtidig synlighet (sitter hjemme med PC en, sosiale medier, idolkonkurranser mm). Mange håp og drømmer kombinert med høye forventinger (tøffe krav og forventninger til utseende, venner, popularitet og prestasjoner). Ulike forutsetninger (egen helse, familienettverk, bolig, økonomi mm,) Større klasseskiller mellom de som mestrer kravene og de som ikke gjør det. NAV, Side 26

27 Hvorfor en Jobbstrategi? Unge med nedsatt funksjonsevne møter ofte utfordringer når de skal ut i arbeidslivet. Jobbstrategien er målrettet innsats for å få flere i jobb og færre på stønad IA-arbeidets mål om å øke sysselsettingen blant personer med nedsatt funksjonsevne er ikke nådd. Direkte oppfølging av Soria Moria 2 og delmål 2 i IA-avtalen. Vedlegg til Statsbudsjettet i 2012: (videreført i 2013 og 2014) NAV, Side 27

28 Hva er målet? Et arbeidsliv tilgjengelig for alle som kan arbeide Bedre utnyttelse av kompetanse og arbeidskraft som personer med nedsatt funksjonsevne representerer. Bedriftene ser nytte av medarbeidere med større bredde i bakgrunn og livserfaring. Økt økonomisk selvstendighet og levekår. Bedre samfunnsøkonomi. NAV, Side 29

29 Evalueringsrapport fra SINTEF om implementeringen av Jobbstrategien (2014) Beskrivelse av målgruppen hos NAV-kontor De aller fleste brukere i målgruppen, under 30 år og med nedsatt arbeidsevne, har en psykisk utfordring, lite kompetanse og lite arbeidserfaring. Og de kan vi ikke selge inn på CV alene, på kompetanse, det skal man jo ha veldig fokus på når det gjelder de barrierene. Vi skal ha fokus på å selge inn kompetansen, mer enn funksjonsnedsettelsen. Men disse brukerne vi snakker om her har veldig lite kompetanse, så da må vi selge inn noe annet, ikke sant. Det blir vanskeligere og vanskeligere, og det settes større og større krav til det innsalget. Det er utfordringen, at vi har brukere som kanskje skulle ha fullført en skolegang men ikke er motivert for det, eller ikke ønsker det, ikke egner seg til det. Eller at vi i større grad skulle fått de til faktisk å gjøre det selv, på egen hånd kanskje? Fakta er at veldig mange av dem har mange hull i CV en sin, lite arbeidserfaring og avbrutt skolegang. De er i utgangspunktet da aktuelle for ufaglærte jobber, og bare gjennom det er de mer sårbare enn andre. De er veldig utsatt bare i kraft av å ha lite formalkompetanse, og de har jo lite realkompetanse også. Fylkeskoordinator A. NAV, Side 31

30 Hvorfor lykkes vi ikke bedre? Fire barrierer i arbeidslivet Diskrimineringsbarriere Diskriminerende holdninger og handlinger i forbindelse med ansettelsesprosess. Kostnadsbarriere Ansettelse kan medføre kostnader, ved f.eks praktisk og fysisk tilrettelegging, oppfølging og opplæring. Produktivitetsbarriere Personer kan ha nedsatt eller variabel arbeidsevne. Informasjons- og holdningsbarriere Mangel på informasjon om virkemidler og holdninger kan hindre ansettelser av arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne. NAV, Side 32

31 Arbeidslivscoach sin rolle Arbeidslivscoachen skal tilby den samme innsatsen uavhengig om virksomheten er en IA-virksomhet eller ikke. være en ressursperson for NAV og andre aktører i prosessen med å identifisere potensielle arbeidsgivere til personer i målgruppen for jobbstrategien. støtte arbeidsgivere i krevende enkeltsaker som omfatter personer med nedsatt funksjonsevne i jobbstrategiens målgruppe. bidra til å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet for den samme målgruppen. bidra til å utvikle og gjennomføre kompetansetiltak inn mot arbeidslivet. NAV, Side 34

32 Hvorfor lykkes vi ikke bedre? Omgivelsenes betydning «Portvokter» Møter funksjonshemmet ungdom med skepsis og kunnskapsmangel. Fokus på hinder og ikke på muligheter. Risikovurdering og problemfokusering. Innovervendt. «Ringdanser» Anbefaler funksjonshemmet ungdom å bli gående på tiltak/fag som ikke ender ut i et fast arbeid, men heller inn i nye runder med tiltak/fag som ikke er rettet mot lønnet arbeid. Lite yrkesrettet aktivitet/oppfølging. Fokus på at det er positivt å holde på, ikke at det skal føre til noe spesielt. Ofte preg av lite målrettet samarbeid mellom involverte instanser, og lite overføring av tilretteleggingsbehov. «Portåpner» Ser muligheter underveis, oppmuntrer og veileder inn mot en ønsket og hensiktsmessig fremtid. Utfordrer på yrkesmuligheter og yrkesmål. Nettverksfokusert. Involverer annen kompetanse for å øke mulighetsrommet. Ser den enkeltes behov og inviterer til fleksible løsninger og målrettede løp. Tar initiativ til tilrettelegging. God veileder i overgangsfaser. NAV, Side 35

33 Fremsnakk. Fra «Kritiske overganger» til Overganger Jobbstrategien- satsning i regi av NAV Hjelpemiddelsentral Sør- Trøndelag Erfaringer: Informasjon, funksjonsbeskrivelser og forslag til løsninger som hadde fungert for eleven, var ofte ikke dokumentert eller videreført i overgangen mellom de som hadde kommunalt, fylkeskommunalt og statlig ansvar for tilrettelegging. Konsekvenser av at tverrfaglige nettverk ikke er koordinert er at eleven står i fare for å falle utenfor både skole og arbeid. Antagelser: Ikke mangel på kompetanse i fagnettverket, men sannsynligvis en mangel på samordning av kompetansen. Gjennomføring: 6 storsamlinger med fagnettverk planlagt i samarbeid med Fylkeskommunens koordinator v Opplæringskontoret + intervju med «brukere» og «hjelpere» i systemet. NAV, Side 36

34 Fra «Kritiske overganger» til Overganger Mål for prosjektet: Bedre overgangene for elevene, og sikre at kunnskap og oppfølging om eleven inkludert eventuelt hjelpemidler og tolketjeneste blir videreført. DELMÅL 1: Utvikle rutiner mellom aktuelle samarbeidspartnere slik at ansvarsforhold er avklart. (Ble heller til et årshjul). DELMÅL 2: Bidra til økt kunnskap for de elevene som er i siste fase av kommunal skole eller videregående opplæring altså aktive brukere med eierskap over egen situasjon. Fremstå som ett hjelpeapparat opp mot felles brukere. NAV, Side 37

35 Resultater av intervju Kommunikasjonsutfordringer mellom involverte. Alle mener de gir viktig info videre til neste ledd, mens mottaker kan vektlegge annen type info som viktig. Kanaler for informasjon om kurs og insitament for å delta på kurs som skal gjøre det lettere å tilpasse undervisningen til elevens funksjonsnedsettelse må vurderes. Med hensyn til sosial inkludering har både elever og lærere samt foresatte sagt at det fungerer best der læreren har vært nysgjerrig og spurt eleven direkte: Hvordan tenker eleven at man best mulig kan tilrettelegge undervisningen, og hvordan ønsker eleven at medelever informeres. Best er det om dette skjer før skolestart. NAV, Side 38

36 Erfaringer og veien videre Det er stor kompetanse på tegnspråkområdet, og stor vilje til å sikre gode overganger. Fokus på utfordringene, og gjennomførte samlinger har ført til mer samhandling mellom involverte parter til de tegnspråklige ungdommenes beste. Årshjul med ulike aktiviteter skal sikre gode overganger fremover. Tilsvarende overganger må sikres bedre også for ungdommer med andre utfordringer som det kan tilrettelegges for eller kompenseres for. NAV Hjelpemiddelsentral har tatt initiativ til møte med Fylkeskommunen for å oppnå tettere samhandling. Fylkeskommunens personale bør være kjent med mulighetene ungdommene har og veilede mot dem. Mulig løsningen er å lage tilsvarende årshjul for samarbeid knyttet til mennesker med andre funksjonsnedsettelser også. NAV, Side 39

37 Det er arbeidslivet som kjøper kompetanse og arbeidskraft For mange unge med nedsatt funksjonsevne er det viktig å få anledning til å prøve seg i arbeidslivet og skaffe seg nødvendig arbeidspraksis. Det avgjørende for om det blir noe mer, er ofte rett valg av bedrift i utgangspunktet, og den oppfølgingen og tryggheten som utdanningssted og/ eller NAV kan gi underveis. Nært samarbeid med private og offentlige virksomheter er avgjørende for å lykkes med å få flere unge mennesker ut i jobb. NAV, Side 40

38 Arbeid først - inkluderingsarbeid Både NAV-kontor, NAV Arbeidsrådgivning (ARK) og NAV Hjelpemiddelsentral har viktig bedriftsnettverk. NAV Arbeidslivssenter (ALS) har sammen med NAV-kontor en sentral rolle med å bistå virksomhetene i inkluderingsarbeidet (IA). En arbeidsmetode er å inngå samarbeidsavtaler mellom virksomhet, ALS og f.eks. opplæringskontor eller utdanningssted. Tegnspråklige NAV-brukere i Sør-Trøndelag har tilbud om tegnspråklige veiledere på NAV-kontor (Lerkendal) og ekspertise hos NAV Arbeidsrådgivning. Tegnspråklige veiledere på NAV-kontor er vi aleine om i landet. Forsøk på kobling mellom veileder for tegnspråklige og Arbeidslivscoach/ALS og HMS sitt bedriftsnettverk. Kan brukes mer ; ) Samarbeid mellom ARK og ALS i forhold til muligheter i bedrift (samlokalisert). Vi har etablert et overordnet samhandlingsorgan der Hjelpemiddelsentralen, Arbeidsrådgivningskontoret, Arbeidslivssenteret og NAV fylket med satsning innenfor Jobbstrategien og Arbeid og psykisk helse deltar. Se helheten! NAV jobber i hele landet nå med å øke markedsfokuset og øke bedriftskontakten, nettopp for å gi flere mennesker muligheter. NAV, Side 41

39 Når vi lykkes: Suksesskriterier som bidrar til å få unge ut i arbeid: En fast kontaktperson/saksbehandler hos NAV. Det er viktig å bli tatt på alvor som arbeidssøker og bli møtt med stabilitet og forutsigbarhet. Tiltak i det ordinære arbeidslivet. Dette gir reell arbeidserfaring og referanser, parallelt med utprøving av arbeidsevne. Oppfølging av virksomhetene. Det har stor betydning at virksomhetene har kunnskap om hva NAV kan bidra med overfor ansatte med nedsatt funksjonsevne. Fafo har i forbindelse med prosjektet Med NAV på laget for å bryte ned barrierer på vei inn i arbeidslivet? utarbeidet en rapport som beskriver hvordan NAV bistår unge med nedsatt bevegelsesevne ut i jobb. Dette er suksesskriterier vi vet gjelder også for ungdom med andre funksjonsnedsettelser. NAV, Side 42

40 Store forventninger til tilretteleggingsgarantien! Ønsket av partene i arbeidslivet! Tilretteleggingsgarantien står sentralt i jobbstrategien for å sikre målgruppen best mulig oppfølging og tilrettelegging. Det skal gis Tilretteleggingsgaranti til de som begynner i et tiltak, eller som kommer i arbeid og har behov for ulike oppfølgings- og tilretteleggingstiltak. Samarbeid med tiltaksleverandører! Gjennom Tilretteleggingsgarantien sikrer vi tilgjengelighet og støtte fra NAV gjennom en fast kontaktperson for arbeidssøker/tiltaksdeltaker og arbeidsgiver. For noen er dette kanskje det eneste virkemiddelet de trenger? NAV, Side 43

41 Skape trygghet i en Jobbsøkerfase NAV, Side 44

42 Utdrag fra «Jobbstrategien» «Regjeringens utdanningspolitikk skal både bidra til personlig utvikling, styrke demokratiske verdier og legge grunnlaget for nyskaping, produktivitet og økonomisk vekst. Med næringslivets økende kompetansekrav og økt betydning av arbeid for gode levekår, er utdanning blitt stadig viktigere som en inngangsport til deltakelse i arbeidslivet.» «Det er stadig færre jobber som ikke krever videregående opplæring eller høyere utdanning. Utdanning generelt og høyere utdanning spesielt, har stor betydning for om mennesker med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid. Sentralt står arbeidet med å redusere frafallet fra videregående opplæring, jf. satsningen med Ny Giv. For å lykkes med arbeidslinja må vi også lykkes med utdanningspolitikken.» NAV, Side 45

43 Samarbeid med Fylkeskommunen Samarbeidsavtale mellom NAV Sør-Trøndelag og Fylkeskommunen. Jevnlige samlinger med erfaringsutveksling og kompetansepåfyll for Oppfølgingstjenesten (OT). Tett samarbeid m veiledere i individsaker. Nye tanker er på gang, blant annet NAV i skole, som er prøvd ut andre steder. Men flere aktører er involvert. Samarbeid knyttet til døve/hørselshemmede Fra «Kritiske overganger» til «Overganger». Så langt ikke forankret i en samarbeidsavtale. Felles møte med elever m tegnspråkopplæring før søknadsfrist til vk/lærlingetid. Paralleller å hente fra denne målgruppen til andre som Fylkeskommunen kjenner til med utfordringer lage felles årshjul for ulike instansers involvering Viktig å kunne tenke god tilrettelegging vha NAV Hjelpemiddelsentral og kobling mot IAbedrifter som NAV Arbeidslivssenter har kontakt med, uten å alltid tenke at vi må vente til ungdommen må på NAV-kontoret og registrere seg ledig. Vi ser at NAV sine arbeidsrettede tiltak er interessante for ungdommene som Fylkeskommunen har store kostnader knyttet til for å få gjennom videregående opplæring. Vi håper på en økende interesse for samarbeid knyttet til tidlig tilrettelegging, slik at ungdommene i større grad velger utdanningsretning i tråd med egne forutsetninger og interesser, og får tilrettelagt i henhold til de muligheter som finnes. NAV, Side 46

44 Oppsummert Det norske velferdssamfunnet har svært mange kvaliteter, men den norske «medaljen» har også en bakside De to store «motorveiene» til et langt liv utenfor arbeidsmarkedet er frafall i videregående opplæring og langvarig sykefravær Endringer i utfordringsbildet: psykisk helse ser ut til å være den nye «folkesykdommen» «Arbeid først» er hovedprioriteringen i NAV sitt oppdrag for 2014, og blant mange grupper er ungdom aller viktigst NAV, Side 47

45 Christine Koht (A-Magasinet ) Gjør du stadig ting på samme måte, men forventer et annet resultat? NAV, Side 48

46 Ta gjerne kontakt! May-Liz Flatholm Fylkeskoordinator for Jobbstrategien i Sør-Trøndelag, NAV Sør-Trøndelag Tlf: Kjell-Tore Aftret NAV Sør-Trøndelag sin kontaktperson opp mot Fylkeskommunen Lars Landsem Arbeidslivscoach, NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Tlf NAV, Side 49

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid AFI-rapport 9/2013 Annlaug Bragdø og Øystein Spjelkavik Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Til god hjelp for mange Evaluering av Losprosjektet ELISABETH BACKE-HANSEN (RED) METTE LØVGREN KRISTIN AARLAND HILDE ANETTE AAMODT AINA WINSVOLD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Hjelp eller barrierer?

Hjelp eller barrierer? Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne LARS GRUE & JON ERIK FINNVOLD Rapport nr 8/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer