Overgang fra videregående skole til arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overgang fra videregående skole til arbeid"

Transkript

1 Skole for alle 20/ Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag

2 Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet Også blant eldre og kvinner Høyt utdanningsnivå Økonomisk suksesshistorie Seksdoblet levestandard på hundre år Høyest BNP pr. innb. i OECD Sterk reallønnsvekst og relativt lav inflasjon Høy produktivitet, effektivitet, omstillings- og konkurranseevne Stabilitet og forutsigbarhet Høy tillit mellom mennesker/til samfunnsinstitusjoner Høyarbeidsmotivasjon/tilfredshet i arbeidssituasjonen NAV, Side 2

3 På medaljens bakside finner vi blant annet.. Status unge og arbeidsdeltakelse Ca 30 % faller ut av videregående opplæring. (Stabilt tall) 1/3 av alle ledige er unge (under 30 år) Mange unge som står utenfor arbeidslivet har lav utdanning og liten arbeidserfaring. Mange av de unge ledige har helsemessige utfordringer. Det har vært en vekst i antall unge uføre siden begynnelsen av tallet. Økningen er særlig stor blant personer med psykiske lidelser. De fleste som blir uføre i ung alder har liten eller ingen tidligere arbeidserfaring. Det er en høy andel førstegangsinnvandrere blant unge ledige. Andregenerasjons innvandrere er på samme ledighetsnivå som andre unge som er født i Norge. Mange unge ledige har foreldre som også står utenfor arbeidslivet. NAV, Side 3

4 Unge arbeidsledige har lite utdanning Kilde: SSB og NAV 100 % 90 % 3 % 12 % 9 % 6 % 9 % 15 % 1 % 80 % 22 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 85 % 90 % 50 % 68 % Uoppgitt eller inga fullført utdanning Universitet og høgskole Vidaregåande skole 20 % 10 % 29 % Grunnskole 0 % Folkemengda, Heilt arbeidslause Folkemengda, Heilt arbeidslause årsgjennomsnitt 4. kvartal årsgjennomsnitt 4. kvartal år år NAV, Side 4

5 NAV, Side 5

6 NAV, Side 6

7 Færre navere Ingen frafallselever bør gå på individstønad. Det er feil med økonomiske insentiver som oppfordrer til å slutte på skolen. Det stilles krav til mottakerne i dag. De må opp om morgningen og delta på arbeidsmarkedstiltak. Men vi har en utfordring når ungdom som mottar denne støtten, kommer bedre ut enn kameraten som er lærling. NAV-direktøren mener det er mulig å få til en endring i skolegangen for elever som trenger det, hvis fylkeskommunene vil. Hvis man klarer å få eleven til å fortsette på skolen og lager et praksisløp i bedrift i regi av fylkeskommunen, så utløses det ingen rettigheter til individstønad. Isteden får ungdommen en videregående opplæring, noe som er svært viktig i dagens arbeidsmarked. Vi trenger mindre teoritunge utdanningsløp, gjerne med utgangspunkt i en bedrift, istedenfor dagens praksis. Veien inn i ung uførhet er frafall i skolen. Før det ligger det mange opplevelser av å ikke mestre. NAV, Side 7

8 Etterspørsel etter ufaglært arbeidskraft i Norge 90 % 80 % 84 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % NAV, Side 8 14 % ,50 %

9 NAV, Side 9

10 NAV, Side 10

11 Mange unge har «ikke fullført» Tallene viser at om lag under 30 år nå er registrert hos oss. Av disse har nesten nedsatt arbeidsevne, er uføre og er arbeidssøkere. Mange av dem har aldri fullført videregående skole. Svake ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT hos mange gjør det vanskelig både å gjennomføre opplæring og skaffe seg jobb. Siden det stadig blir færre jobber for ufaglærte, blir også konkurransen om jobbene stadig større. Norsk ungdom har lenge møtt konkurranse fra svensk ungdom. Arbeidsgiverne rekrutterer den de mener passer best for jobben, og det er mange svenske ungdommer som har fullført videregående, på jobbjakt i Norge. NAV, Side 11

12 Hvordan ser framtiden ut? Jeg mener at vi må få de som står utenfor, inn igjen. Det er på dette området vi ikke lykkes godt nok og hvor vi har mest å hente. Vi må sikre at de unge får fullført videregående skole, at de kan lese, skrive og regne. Kompetansekravet i arbeidslivet er i stadig endring. Det fordrer at vi som jobber, klarer å ta til oss ny læring slik at vi kan videreutvikle vår kompetanse. Det er ikke lett hvis man ikke har et sett med grunnleggende ferdigheter i bunn. NAV, Side 12

13 Prøver å snu ungdommen i døra Når ungdommen kommer til oss, ber vi dem fullføre 13-års skolegang. Våre kurs og tiltak er ikke ment å være en erstatning for tapt grunnleggende skolegang. Til det er de for korte og for få. Vi prøver derfor å snu de unge i døra. Ikke alle lar seg motivere tilbake til skolebenken. De er skoleleie. De har vært det lenge, og i tillegg har de ofte andre utfordringer også. De ungdommene som blir fulgt tett opp og som får kombinere praktisk opplæring i bedrift med teoretisk opplæring lykkes bedre. Jeg ser fram til at fylkeskommunene fremover vil utnytte sitt handlingsrom basert på erfaringene fra «Ny GIV». Jeg tror vi vil lykkes bedre i framtiden om flere får mulighet til å fullføre skolen i arbeidslivet. Jeg er derfor glad for de signalene som er kommet fra både kunnskapsministeren og NHO-ledelsen om at dette er noe både myndighetene og arbeidsgiverne er villig til å prøve ut i et større omfang. Men det haster. Hvert år dropper tusenvis av elever ut av skolen. ( ) vi trenger ungdom som er skodd for arbeid. Uten 13-års skolegang møter de arbeidslivet barbeint. NAV, Side 13

14 Virkemidler for et inkluderende arbeidsliv Formål: Gi plass til alle som kan arbeide. NAV har en rekke virkemidler som kan forebygge utstøting fra arbeidslivet, og gi personer som ønsker på komme inn på arbeidsmarkedet, mulighet til det. Målet med virkemidlene er at NAV skal kunne bistå med god veiledning, kartlegging, oppfølging og økonomisk støtte til arbeidssøkere, arbeidstakere og arbeidsgivere. I tillegg finnes det en del produkter for mennesker som ha behov for hjelpemidler for å kunne utføre sitt arbeid. NAV Kontaktsenter/nav.no NAV-kontor en dør inn, med tilhørende 2. linjetjenester NAV Arbeidslivssenter en støttet til IA-virksomheter + arbeidsgivercoach og arbeidsgiverlos NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om bl.a. arbeidsplasstilrettelegging Arbeidsgivers tilrettelegging og oppfølgingsansvar NAV, Side 14

15 Tilrettelegging avhenger av situasjonen Hensikten med tilrettelegging er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne mestre en opplærings eller arbeidssituasjon. Organisatoriske tiltak kan være: Rutiner, arbeidsfordeling, arbeidsoppgaver, tempo og arbeidstid. Opplæring og omskolering Ansvars og myndighetsforhold Psykososiale tiltak kan være: Støtte og oppfølging fra leder Status, verdsetting og inkludering Fysiske tiltak kan være: Tekniske hjelpemidler, regulerbar arbeidshøyde, heis, rampe og tilpassing av maskiner eller utstyr Fysisk tilpasning og bygningsmessige endringer, som døråpner og terskler. Er vi god nok på å involverer de som kjenner til muligheter for god tilrettelegging? Er vi god nok på å tilrettelegge for størst mulig selvstendighet? NAV, Side 15

16 Trygghet og forutsigbarhet øker sannsynlighet for ansettelse! Hvem, når og hvordan avdekker vi behov for tilrettelegging? Hvilke suksesskriterier vil gi best mulig læringsevne og arbeidsevne? På hvilken arena skal personen fungere? Hva bør det tilrettelegges for der? Hvem er bidragsytere for å sikre god fungering og tilrettelegging? Hvilket ansvar har de ulike partene for å skape gode erfaringer i opplærings/arbeidssituasjonen? Er det noen tilrettelegginger som vil ta noe tid og som krever forberedelse før oppstart i bedrift? Hvordan overfører vi kunnskap om suksesskriterier for å lykkes? NAV, Side 16

17 Når hensiktsmessig tilrettelegging ikke tas hensyn til Ikke nok/riktig tilrettelegging I hjemmet På studiested På arbeidsplass Grunnet enten at personen vil være som andre eller at forholdene ikke legges til rette Bruker mer energi for å kompensere For å komme seg ut av huset For å komme seg til studiested/arbeidsplass For å gjennomføre studiet/arbeidet som skal gjøres Dårligere resultater Større sjans for frafall eller dårlige karakterer. Større sjans for feilvalg. Større sjans for helsemessige ekstrabelastninger som igjen kan føre til sykemelding og økt fravær. Større sjans for å ikke lykkes og for dårligere motivasjon. Større sjans vanskeligheter med å finne jobb. Større sjans for redusert stillingsandel eller uførhet. NAV, Side 17

18 Arbeidsrettede tiltak for å komme i jobb NAVs tilbud om arbeidsrettede tiltak kan bli tilpasset den aktuelles behovet for blant annet kvalifisering, avklaring, arbeidsutprøvning, oppfølging og behandling. Arbeidsrettede tiltak er ikke en rettighet, de er rammestyrt. NAV sin individrettede bistand er med utgangspunkt i en behovsvurdering. NAV har rammer å forholde seg til, både med tanke på antall tiltak for de som står nært/langt fra arbeid og mht kostnader. Rammene er fordelt pr NAV-kontor. Tildeling av tiltak er basert på individuelle vurderinger og må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal få eller beholde en jobb. I tillegg må det være ledige plasser/midler. Dette innebærer prioritering, og ofte prioritering innenfor prioriterte grupper. Tiltakene skal bidra til å: styrke kompetansen og evnen til arbeid øke muligheten for vanlig arbeid skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet NAV, Side 18

19 Ungdom er prioritert i NAV Halvparten av de unge under 20 som er ledige er det i mindre enn 4 uker. Halvparten av de ledige i gruppen 20 til 24 år er ledige i mindre enn 8 uker Ungdom er høyest prioritert for arbeidsmarkedstiltak, og unge ledige får tilbud om tiltak Men det aller viktigste tiltaket er nok å «snu ungdom i døra» og sørge for at de fullfører utdanningen sin, fordi arbeidsmarkedet i stadig mindre grad etterspør ufaglært arbeidskraft I Trondheim har vi ingen «navere». Alle ungdommer følges tett opp og har et fast oppmøtested utenom NAV-kontoret der de har individuell oppfølging. NAV, Side 19

20 Spesielle satsninger på ungdom «Jobblyst» Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne NAV, Side 20

21 «Jobblyst» på egne ben! Ny Facebook-side for ungdom lansert 17. mars 2014 Samarbeidsprosjekt mellom NAV Kontaktsenter og NAV Akershus Mål: Gi de unge et «puff» i riktig retning Målgruppe: Unge som verken er i jobb eller utdanning NAV Kontaktsenter skal svare på generelle spørsmål, motivere og gi råd om alt det unge som står utenfor arbeidslivet har behov for. Dette kan være spørsmål om CV-er, jobbsøking, intervjuer, ledige stillinger, rettigheter og plikter hos NAV og arbeidslivets spilleregler. "Jobblyst" skal også være en veiviser til andre aktuelle tjenester og hjelpere for målgruppa. «Får vi noen av de skoleleie som vurderer å droppe skolen til å fullføre, eller hjelper noen av de som ikke vet hvor de skal begynne, har vi oppnådd det vi ønsker.» NAV, Side 21

22 Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor ( ) Formål: Å videreutvikle kunnskap og skape bedre praksisutøvelse i NAV-kontor i oppfølgingen av ungdom. Kunnskapen skal dokumenteres og kunne gjenskapes i ny praksis i andre NAV-kontor både lokalt og nasjonalt NAV, Side 22

23 Problemstillinger Hva er status for ungdommer i fylket med sammensatte behov? Hvilke aktører jobber med ungdommene og hvilke tilbud gir de? Hvilke barrierer og kritiske overganger finnes? Hvordan jobber NAV-kontorene i Sør-Trøndelag med ungdom? Hva skal til for å skape bedre og mer effektive tjenester for ungdom i fylket? Hva fremmer og hindrer arbeidet i NAV med å få ungdom med sammensatte behov i alderen år raskere i eller tilbake til jobb, studier eller avklart til annen bistand? Hvilke arbeidsmetoder og tiltak er treffsikre overfor arbeidsledig ungdom med sammensatte behov? NAV, Side 23

24 Hva sier de unge selv? (Kilde: Interesseorganisasjonene Unge funksjonshemmede) Ønsker å delta. Arbeid er en viktig forutsetning for å kunne leve et selvstendig og selvforsørgende liv. Flere opplever stakkarsliggjøring der sykdommen overskygger alt Arbeidsgivere ser ikke menneskene bak sykdommen, mange sier at du vil hjelpe den funksjonshemmede fremfor å se på de som en ressurs. Vanskelig for funksjonshemmede med kroniske lidelser å mestre sommerjobb og jobb i tillegg til studier. De kommer derfor dårlig ut med jobberfaring i konkurranse med funksjonsfriske. Unge uførepensjonister er mindre tilfreds med trygdetilværelsen enn eldre uførepensjonister NAV, Side 24

25 Hva sier de unge selv (forts) (Kilde: Utdrag fra Follesø. R 2011 «Gi viljen mulighet» UiN rapport. (fra prosjektet Ungdom i svevet) Snakk med oss, og tro på oss. Alle har en drøm. Spør etter den og tro på den. Bry deg om oss. Hold ut. Ikke gi oss opp. Forvent noe av oss, noe vi kan mestre. Finn oss der vi er, og gå ut av kontorene. Vi trenger en voksen å stole på. Verden henger sammen, jobb sammen og på tvers av tjenester. Hjelp oss med noe å gjøre noe på fritiden, ikke bare på dagtid. Er det vi som dropper ut eller er det andre som dropper oss? NAV, Side 25

26 Hva sier de som jobber med de unge? (fri drodling med noen utvalgte NAV-ledere, kolleger og samarbeidspartnere i Sør-Trøndelag ) Det kan være et forventnings-gap mellom de unges ønsker og krav sett opp mot de reelle mulighetene i arbeidsmarkedet. (For eksempel utdanningsnivå og type jobb du kan få. Hvilke oppgaver du kan få og hvor mye du må jobbe og kan tjene.) Mange unge er syke og sliter både med psykiske problemer og med rus. Det er vanskelig for mange av dem å forholde seg til andre i tettere relasjoner og møte strenge krav til mestring og produktivitet. Mange har ikke god nok koordinert hjelp fra de instansene de trenger tjenester fra. (Helse, skole, kommune, NAV m.flere) Det er mange som opplever det vanskelig i kritiske overganger (for eks. ungdomsskole- videregående, videregående- høyere utdanning eller arbeidsliv) Den nye tiden gir nye muligheter og stiller andre krav til de unge -mye ensomhet, samtidig synlighet (sitter hjemme med PC en, sosiale medier, idolkonkurranser mm). Mange håp og drømmer kombinert med høye forventinger (tøffe krav og forventninger til utseende, venner, popularitet og prestasjoner). Ulike forutsetninger (egen helse, familienettverk, bolig, økonomi mm,) Større klasseskiller mellom de som mestrer kravene og de som ikke gjør det. NAV, Side 26

27 Hvorfor en Jobbstrategi? Unge med nedsatt funksjonsevne møter ofte utfordringer når de skal ut i arbeidslivet. Jobbstrategien er målrettet innsats for å få flere i jobb og færre på stønad IA-arbeidets mål om å øke sysselsettingen blant personer med nedsatt funksjonsevne er ikke nådd. Direkte oppfølging av Soria Moria 2 og delmål 2 i IA-avtalen. Vedlegg til Statsbudsjettet i 2012: (videreført i 2013 og 2014) NAV, Side 27

28 Hva er målet? Et arbeidsliv tilgjengelig for alle som kan arbeide Bedre utnyttelse av kompetanse og arbeidskraft som personer med nedsatt funksjonsevne representerer. Bedriftene ser nytte av medarbeidere med større bredde i bakgrunn og livserfaring. Økt økonomisk selvstendighet og levekår. Bedre samfunnsøkonomi. NAV, Side 29

29 Evalueringsrapport fra SINTEF om implementeringen av Jobbstrategien (2014) Beskrivelse av målgruppen hos NAV-kontor De aller fleste brukere i målgruppen, under 30 år og med nedsatt arbeidsevne, har en psykisk utfordring, lite kompetanse og lite arbeidserfaring. Og de kan vi ikke selge inn på CV alene, på kompetanse, det skal man jo ha veldig fokus på når det gjelder de barrierene. Vi skal ha fokus på å selge inn kompetansen, mer enn funksjonsnedsettelsen. Men disse brukerne vi snakker om her har veldig lite kompetanse, så da må vi selge inn noe annet, ikke sant. Det blir vanskeligere og vanskeligere, og det settes større og større krav til det innsalget. Det er utfordringen, at vi har brukere som kanskje skulle ha fullført en skolegang men ikke er motivert for det, eller ikke ønsker det, ikke egner seg til det. Eller at vi i større grad skulle fått de til faktisk å gjøre det selv, på egen hånd kanskje? Fakta er at veldig mange av dem har mange hull i CV en sin, lite arbeidserfaring og avbrutt skolegang. De er i utgangspunktet da aktuelle for ufaglærte jobber, og bare gjennom det er de mer sårbare enn andre. De er veldig utsatt bare i kraft av å ha lite formalkompetanse, og de har jo lite realkompetanse også. Fylkeskoordinator A. NAV, Side 31

30 Hvorfor lykkes vi ikke bedre? Fire barrierer i arbeidslivet Diskrimineringsbarriere Diskriminerende holdninger og handlinger i forbindelse med ansettelsesprosess. Kostnadsbarriere Ansettelse kan medføre kostnader, ved f.eks praktisk og fysisk tilrettelegging, oppfølging og opplæring. Produktivitetsbarriere Personer kan ha nedsatt eller variabel arbeidsevne. Informasjons- og holdningsbarriere Mangel på informasjon om virkemidler og holdninger kan hindre ansettelser av arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne. NAV, Side 32

31 Arbeidslivscoach sin rolle Arbeidslivscoachen skal tilby den samme innsatsen uavhengig om virksomheten er en IA-virksomhet eller ikke. være en ressursperson for NAV og andre aktører i prosessen med å identifisere potensielle arbeidsgivere til personer i målgruppen for jobbstrategien. støtte arbeidsgivere i krevende enkeltsaker som omfatter personer med nedsatt funksjonsevne i jobbstrategiens målgruppe. bidra til å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet for den samme målgruppen. bidra til å utvikle og gjennomføre kompetansetiltak inn mot arbeidslivet. NAV, Side 34

32 Hvorfor lykkes vi ikke bedre? Omgivelsenes betydning «Portvokter» Møter funksjonshemmet ungdom med skepsis og kunnskapsmangel. Fokus på hinder og ikke på muligheter. Risikovurdering og problemfokusering. Innovervendt. «Ringdanser» Anbefaler funksjonshemmet ungdom å bli gående på tiltak/fag som ikke ender ut i et fast arbeid, men heller inn i nye runder med tiltak/fag som ikke er rettet mot lønnet arbeid. Lite yrkesrettet aktivitet/oppfølging. Fokus på at det er positivt å holde på, ikke at det skal føre til noe spesielt. Ofte preg av lite målrettet samarbeid mellom involverte instanser, og lite overføring av tilretteleggingsbehov. «Portåpner» Ser muligheter underveis, oppmuntrer og veileder inn mot en ønsket og hensiktsmessig fremtid. Utfordrer på yrkesmuligheter og yrkesmål. Nettverksfokusert. Involverer annen kompetanse for å øke mulighetsrommet. Ser den enkeltes behov og inviterer til fleksible løsninger og målrettede løp. Tar initiativ til tilrettelegging. God veileder i overgangsfaser. NAV, Side 35

33 Fremsnakk. Fra «Kritiske overganger» til Overganger Jobbstrategien- satsning i regi av NAV Hjelpemiddelsentral Sør- Trøndelag Erfaringer: Informasjon, funksjonsbeskrivelser og forslag til løsninger som hadde fungert for eleven, var ofte ikke dokumentert eller videreført i overgangen mellom de som hadde kommunalt, fylkeskommunalt og statlig ansvar for tilrettelegging. Konsekvenser av at tverrfaglige nettverk ikke er koordinert er at eleven står i fare for å falle utenfor både skole og arbeid. Antagelser: Ikke mangel på kompetanse i fagnettverket, men sannsynligvis en mangel på samordning av kompetansen. Gjennomføring: 6 storsamlinger med fagnettverk planlagt i samarbeid med Fylkeskommunens koordinator v Opplæringskontoret + intervju med «brukere» og «hjelpere» i systemet. NAV, Side 36

34 Fra «Kritiske overganger» til Overganger Mål for prosjektet: Bedre overgangene for elevene, og sikre at kunnskap og oppfølging om eleven inkludert eventuelt hjelpemidler og tolketjeneste blir videreført. DELMÅL 1: Utvikle rutiner mellom aktuelle samarbeidspartnere slik at ansvarsforhold er avklart. (Ble heller til et årshjul). DELMÅL 2: Bidra til økt kunnskap for de elevene som er i siste fase av kommunal skole eller videregående opplæring altså aktive brukere med eierskap over egen situasjon. Fremstå som ett hjelpeapparat opp mot felles brukere. NAV, Side 37

35 Resultater av intervju Kommunikasjonsutfordringer mellom involverte. Alle mener de gir viktig info videre til neste ledd, mens mottaker kan vektlegge annen type info som viktig. Kanaler for informasjon om kurs og insitament for å delta på kurs som skal gjøre det lettere å tilpasse undervisningen til elevens funksjonsnedsettelse må vurderes. Med hensyn til sosial inkludering har både elever og lærere samt foresatte sagt at det fungerer best der læreren har vært nysgjerrig og spurt eleven direkte: Hvordan tenker eleven at man best mulig kan tilrettelegge undervisningen, og hvordan ønsker eleven at medelever informeres. Best er det om dette skjer før skolestart. NAV, Side 38

36 Erfaringer og veien videre Det er stor kompetanse på tegnspråkområdet, og stor vilje til å sikre gode overganger. Fokus på utfordringene, og gjennomførte samlinger har ført til mer samhandling mellom involverte parter til de tegnspråklige ungdommenes beste. Årshjul med ulike aktiviteter skal sikre gode overganger fremover. Tilsvarende overganger må sikres bedre også for ungdommer med andre utfordringer som det kan tilrettelegges for eller kompenseres for. NAV Hjelpemiddelsentral har tatt initiativ til møte med Fylkeskommunen for å oppnå tettere samhandling. Fylkeskommunens personale bør være kjent med mulighetene ungdommene har og veilede mot dem. Mulig løsningen er å lage tilsvarende årshjul for samarbeid knyttet til mennesker med andre funksjonsnedsettelser også. NAV, Side 39

37 Det er arbeidslivet som kjøper kompetanse og arbeidskraft For mange unge med nedsatt funksjonsevne er det viktig å få anledning til å prøve seg i arbeidslivet og skaffe seg nødvendig arbeidspraksis. Det avgjørende for om det blir noe mer, er ofte rett valg av bedrift i utgangspunktet, og den oppfølgingen og tryggheten som utdanningssted og/ eller NAV kan gi underveis. Nært samarbeid med private og offentlige virksomheter er avgjørende for å lykkes med å få flere unge mennesker ut i jobb. NAV, Side 40

38 Arbeid først - inkluderingsarbeid Både NAV-kontor, NAV Arbeidsrådgivning (ARK) og NAV Hjelpemiddelsentral har viktig bedriftsnettverk. NAV Arbeidslivssenter (ALS) har sammen med NAV-kontor en sentral rolle med å bistå virksomhetene i inkluderingsarbeidet (IA). En arbeidsmetode er å inngå samarbeidsavtaler mellom virksomhet, ALS og f.eks. opplæringskontor eller utdanningssted. Tegnspråklige NAV-brukere i Sør-Trøndelag har tilbud om tegnspråklige veiledere på NAV-kontor (Lerkendal) og ekspertise hos NAV Arbeidsrådgivning. Tegnspråklige veiledere på NAV-kontor er vi aleine om i landet. Forsøk på kobling mellom veileder for tegnspråklige og Arbeidslivscoach/ALS og HMS sitt bedriftsnettverk. Kan brukes mer ; ) Samarbeid mellom ARK og ALS i forhold til muligheter i bedrift (samlokalisert). Vi har etablert et overordnet samhandlingsorgan der Hjelpemiddelsentralen, Arbeidsrådgivningskontoret, Arbeidslivssenteret og NAV fylket med satsning innenfor Jobbstrategien og Arbeid og psykisk helse deltar. Se helheten! NAV jobber i hele landet nå med å øke markedsfokuset og øke bedriftskontakten, nettopp for å gi flere mennesker muligheter. NAV, Side 41

39 Når vi lykkes: Suksesskriterier som bidrar til å få unge ut i arbeid: En fast kontaktperson/saksbehandler hos NAV. Det er viktig å bli tatt på alvor som arbeidssøker og bli møtt med stabilitet og forutsigbarhet. Tiltak i det ordinære arbeidslivet. Dette gir reell arbeidserfaring og referanser, parallelt med utprøving av arbeidsevne. Oppfølging av virksomhetene. Det har stor betydning at virksomhetene har kunnskap om hva NAV kan bidra med overfor ansatte med nedsatt funksjonsevne. Fafo har i forbindelse med prosjektet Med NAV på laget for å bryte ned barrierer på vei inn i arbeidslivet? utarbeidet en rapport som beskriver hvordan NAV bistår unge med nedsatt bevegelsesevne ut i jobb. Dette er suksesskriterier vi vet gjelder også for ungdom med andre funksjonsnedsettelser. NAV, Side 42

40 Store forventninger til tilretteleggingsgarantien! Ønsket av partene i arbeidslivet! Tilretteleggingsgarantien står sentralt i jobbstrategien for å sikre målgruppen best mulig oppfølging og tilrettelegging. Det skal gis Tilretteleggingsgaranti til de som begynner i et tiltak, eller som kommer i arbeid og har behov for ulike oppfølgings- og tilretteleggingstiltak. Samarbeid med tiltaksleverandører! Gjennom Tilretteleggingsgarantien sikrer vi tilgjengelighet og støtte fra NAV gjennom en fast kontaktperson for arbeidssøker/tiltaksdeltaker og arbeidsgiver. For noen er dette kanskje det eneste virkemiddelet de trenger? NAV, Side 43

41 Skape trygghet i en Jobbsøkerfase NAV, Side 44

42 Utdrag fra «Jobbstrategien» «Regjeringens utdanningspolitikk skal både bidra til personlig utvikling, styrke demokratiske verdier og legge grunnlaget for nyskaping, produktivitet og økonomisk vekst. Med næringslivets økende kompetansekrav og økt betydning av arbeid for gode levekår, er utdanning blitt stadig viktigere som en inngangsport til deltakelse i arbeidslivet.» «Det er stadig færre jobber som ikke krever videregående opplæring eller høyere utdanning. Utdanning generelt og høyere utdanning spesielt, har stor betydning for om mennesker med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid. Sentralt står arbeidet med å redusere frafallet fra videregående opplæring, jf. satsningen med Ny Giv. For å lykkes med arbeidslinja må vi også lykkes med utdanningspolitikken.» NAV, Side 45

43 Samarbeid med Fylkeskommunen Samarbeidsavtale mellom NAV Sør-Trøndelag og Fylkeskommunen. Jevnlige samlinger med erfaringsutveksling og kompetansepåfyll for Oppfølgingstjenesten (OT). Tett samarbeid m veiledere i individsaker. Nye tanker er på gang, blant annet NAV i skole, som er prøvd ut andre steder. Men flere aktører er involvert. Samarbeid knyttet til døve/hørselshemmede Fra «Kritiske overganger» til «Overganger». Så langt ikke forankret i en samarbeidsavtale. Felles møte med elever m tegnspråkopplæring før søknadsfrist til vk/lærlingetid. Paralleller å hente fra denne målgruppen til andre som Fylkeskommunen kjenner til med utfordringer lage felles årshjul for ulike instansers involvering Viktig å kunne tenke god tilrettelegging vha NAV Hjelpemiddelsentral og kobling mot IAbedrifter som NAV Arbeidslivssenter har kontakt med, uten å alltid tenke at vi må vente til ungdommen må på NAV-kontoret og registrere seg ledig. Vi ser at NAV sine arbeidsrettede tiltak er interessante for ungdommene som Fylkeskommunen har store kostnader knyttet til for å få gjennom videregående opplæring. Vi håper på en økende interesse for samarbeid knyttet til tidlig tilrettelegging, slik at ungdommene i større grad velger utdanningsretning i tråd med egne forutsetninger og interesser, og får tilrettelagt i henhold til de muligheter som finnes. NAV, Side 46

44 Oppsummert Det norske velferdssamfunnet har svært mange kvaliteter, men den norske «medaljen» har også en bakside De to store «motorveiene» til et langt liv utenfor arbeidsmarkedet er frafall i videregående opplæring og langvarig sykefravær Endringer i utfordringsbildet: psykisk helse ser ut til å være den nye «folkesykdommen» «Arbeid først» er hovedprioriteringen i NAV sitt oppdrag for 2014, og blant mange grupper er ungdom aller viktigst NAV, Side 47

45 Christine Koht (A-Magasinet ) Gjør du stadig ting på samme måte, men forventer et annet resultat? NAV, Side 48

46 Ta gjerne kontakt! May-Liz Flatholm Fylkeskoordinator for Jobbstrategien i Sør-Trøndelag, NAV Sør-Trøndelag Tlf: Kjell-Tore Aftret NAV Sør-Trøndelag sin kontaktperson opp mot Fylkeskommunen Lars Landsem Arbeidslivscoach, NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Tlf NAV, Side 49

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne AB-konferansen 2012 TILBAKE TIL FREMTIDEN, 7. november Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Arbeids- og velferdsdirektoratet v/randi Røed Andersen Tiltakskontoret // Tjenesteavdelingen

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere Elisabeth Holen, NAV-direktør i Buskerud NAV, 07.11.2014 Side 1 Utfordringene 2 600 000

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Å komme inn på arbeidsmarkedet

Å komme inn på arbeidsmarkedet Å komme inn på arbeidsmarkedet Hvordan mobilisere til økt overgang fra trygdeytelser til arbeid for personer med redusert funksjonsevne? 03.11.2009 Inger Lise Skog Hansen Fafo Funksjonshemmede og arbeidsmarked.

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Dette skal jeg snakke om: Dagens arbeidsmarked Inkludering av de med svak tilknytning til arbeidsmarkedet Enkelte innvandrergrupper Hvem er

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting

Detaljer

Hvordan knekke inkluderingskoden?

Hvordan knekke inkluderingskoden? 9 februar, 2015 Hvordan knekke inkluderingskoden? Bjørn Gudbjørgsrud Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid og trygd) Ambisjonen

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV Yngvar Åsholt Perspektivmeldingen og NAV NAV, 25.04.2013 Side 2 The Nordic Way Velorganisert arbeidsliv Trepartssamarbeid Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Universelle stønadsordninger Omfattende offentlig

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai

Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai Bjørn Gudbjørgsrud, direktør styringsenhet for fylkene i NAV NAV-reformen Et organisasjonsoptimistisk prosjekt Svært

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Næringslivets Hus, 3. februar 2014. Arbeid på resepten. Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør

Næringslivets Hus, 3. februar 2014. Arbeid på resepten. Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør Næringslivets Hus, 3. februar 2014 Arbeid på resepten Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør Innhold 1. Endelig mandag (grasrotkommentar) 2. Hva er NAV? 3. Utfordringer i lys av perspektivmeldingen

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Videregående opplæring FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Felles eierskap til NAV Hva nå? Bjørn Gudbjørgsrud

Felles eierskap til NAV Hva nå? Bjørn Gudbjørgsrud Hedmark, 17.01, 2014 Felles eierskap til NAV Hva nå? Bjørn Gudbjørgsrud NAV, 17.01.2014 Side 2 NAV, 17.01.2014 Side 3 «Baksiden»: 657 000 tapte årsverk 700000 20,0 % 19,5 % 19,7 % 19,7 % 19,2 % 20,0 %

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Arbeid og psykisk helse

Arbeid og psykisk helse NAV Vestfold Arbeid og psykisk helse - hva kan NAV bidra med? Solgunn Måløy, fylkeskoordinator Arbeid og psykisk helse Elin Hem, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Dette skal vi snakke om: Bakgrunn for satsningen

Detaljer

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 Hvorfor gi tilretteleggingsgarantien? Tilretteleggingsgaranti: service-erklæring som gir økt tilgang til jobber og tiltak springer ut av IA-arbeidet TG skal styrke samarbeidet

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse

Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Skal styrke og bygge opp under arbeidet med å løse spesielle utfordringer knyttet til arbeidslivet og psykiske

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Ramme for økta: 1. Informere om «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» 2. Redegjøre for nye oppgaver og erfaringer 3. Diskutere

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Arbeid og psykisk helse 7.april 2014

Arbeid og psykisk helse 7.april 2014 Arbeid og psykisk helse 7.april 2014 Alle har en psykisk helse God psykisk helse defineres som Evne til å mestre tanker, følelser og atferd, og til å tilpasse seg endringer og håndtere motgang (Nasjonal

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

SAMHANDLING FOR ARBEID Arbeid og psykisk helse. Marianne Bjørkly Fylkeskoordinator Marianne.Bjorkly@nav.no

SAMHANDLING FOR ARBEID Arbeid og psykisk helse. Marianne Bjørkly Fylkeskoordinator Marianne.Bjorkly@nav.no SAMHANDLING FOR ARBEID Arbeid og psykisk helse Marianne Bjørkly Fylkeskoordinator Marianne.Bjorkly@nav.no Oppfølgingsseminar 15. desember 2010 Fokus på samhandling Oppgavene fra gruppene Behov for mer

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid ARBEID Generelt på innsats for å gi flere med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer mulighet til å prøve seg i arbeidslivet Kommentar: Regjeringen satser generelt på arbeid, aktivitet og omstilling.

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

IA Avtale og IA arbeid

IA Avtale og IA arbeid IA Avtale og IA arbeid Alor nettverksamling 26.09.2013 NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, IA-rådgivere Eilin O Sandvik og Anne Kristin Kjerstad Snurr film: Vafler og Saft www.idebanken.org IA-avtalen

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester

Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester v/ HSO-direktør Eva Milde, Fylkesdirektør Elisabeth Holen og NAV-leder Steinar Hansen Oslo, 13. april 2015 1 2 3

Detaljer

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 Hvordan kan de fylkeskommunale partnerskapene for karriereveiledning og karrieresentrene få

Detaljer

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet?

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Konferens om utbildning, arbetsliv och välbefinnande 16.10.2007, Esbo, Finland v/ Bjørg Ilebekk, Vox Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

NAV, 14.05.14 Side 1. NAV Oppland // mars 2014 Jørn Olav Bekkelund

NAV, 14.05.14 Side 1. NAV Oppland // mars 2014 Jørn Olav Bekkelund NAV, 14.05.14 Side 1 NAV Oppland // mars 2014 Jørn Olav Bekkelund «Er du halt kan du rida, er du handlaus kan du gjeta og er du døv kan du duga i strid» Frå Håvamal NAV, 14.05.14 Side 2 Jobbstrategi for

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Jovisst er det både praktisk og økonomisk mulig, men

Jovisst er det både praktisk og økonomisk mulig, men Jovisst er det både praktisk og økonomisk mulig, men Norske arbeidsgiveres synspunkter på medarbeidere med funksjonsnedsettelser Steinar Widding Sysselsetting funksjonshemmede 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Geir Axelsen, direktør i styringsstaben. Omstillingsbilde i NAV 2016-20

Geir Axelsen, direktør i styringsstaben. Omstillingsbilde i NAV 2016-20 Geir Axelsen, direktør i styringsstaben Omstillingsbilde i NAV 2016-20 Det store bildet NAV, 11.11.2015 Side 2 Ikke noe nytt at oljeprisen går opp og ned NAV, 11.11.2015 Side 3 Alt på plenen kommer fra

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Nav Arbeidslivssenter Hordaland Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Tirsdag 1. februar 2011 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Ressurs- og kompetansesenter

Detaljer

Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Til fylkestinget Fra fylkesordfører Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer