Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»"

Transkript

1 Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb

2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s. 4 Gjennomføring.. s. 5 Fremdriftsplan s. 6 Forutsetning for å lykkes s. 7 Prosjektets betydning for målgruppa. s. 7 Videreføring av prosjektet utover prosjektperioden.. s. 7 Overføringsverdi s. 7 Forventede resultater. s. 8 Plan for informasjonsarbeid.. s. 8 Budsjett.. s. 9 2

3 Bakgrunn Drøbak Golfklubb startet forsiktig opp i 2002 med et samarbeid med CatoSenteret og Trafikkskaddes Landsforbund. Deres pasienter og medlemmer fikk introduksjon til golf og et tilpasset tilbud. Klubben har også et tilbud til synshemmede og hørselshemmede. I 2005 ble vi med på satsningen til Norges Golfforbund Golf Grønn Glede (GGG) og har etter dette hatt en meget aktiv gruppe i arbeid på frivillig basis. GGG er forankret i klubbens styre og administrasjon og kan gi et tilbud tilpasset deltagernes livssituasjon. Klubben utdanner også nye frivillige trenere og kan tilby trening på ulike nivåer og et godt sosialt miljø. I tillegg benytter vi oss av profesjonelle trenere(proer). Vi har med årene utvidet målgruppene som nå er alle som er helt eller delvis uten arbeid, sykemeldt, folk på rehabilitering, bevegelseshemmede, kreftpasienter, personer med Parkinson, hjerte og lungesyke og uføre generelt. De seneste årene er også personer innen området psykisk helse og rusbehandling deltatt. GGG har også et samarbeid med Sunnaas sykehus avdeling KReSS som et fritidstilbud til deres pasienter. I 2006 fikk GGG ny leder, Per Hansen, som selv har vært innen målgruppen psykisk helse og hatt hjerneslag. Han fikk i sin sykeperiode aldri informasjon om hvilke muligheter som fantes innen idretten, og brenner derfor for å få informasjon ut til mennesker i samme situasjon. Alle våre deltakere behandles spesielt, men også likt og alle deltar i et flott sosialt nettverk som bygges opp rundt gruppen. Golf kan spilles av alle og det er ingen forskjell på kjønn, sosial eller etnisk bakgrunn, seksuell legning eller liknende som er til hinder for deltakelse i klubben. Det har vært arbeidet målbevisst med informasjonsarbeid i form av brosjyrer, web, daglig annonsering av aktivitetene i lokalpresse og informasjon til leger, NAV og helse og omsorg i kommunene i området (Follo). Til tross for dette når vi ikke fram til de som er i den egentlige målgruppen: Pasientene som er sykemeldt, i behandling, uføre og funksjonshemmede. Det er mer enn 10% av befolkningen i kommunene våre som er uten arbeid og de aller fleste av dem er inaktive og har et stort behov for et sosialt nettverk og et treningsfellesskap. De fleste i vår målgruppe har ikke behov for eller ønske om høyaktivitetsaktiviteter, men trenger aktivitet med moderat intensitet, som gir de bedre livskvalitet. Drøbak Golfklubbs GGGs største utfordring er å spre informasjonen til de som skal ha den og som kan ha glede av den uansett om de er til regelmessig behandling eller ikke. Gjennom prosjektet «Golf for Alle en liten ball gjør den store forskjellen» ønsker vi å skape et attraktivt aktivitetstilbud til de målgruppene vi har i dag, generelt, men spesielt rettet mot rusbehandling og psykisk helse i kommunene og regionen. For å bli synlige må vi arbeide via og i et tett samarbeid med kommunenes forskjellige avdelinger og tilsvarende i regionen Follo. Dette informasjonsarbeidet skal foregå som et prosjektarbeid og samarbeid med fagavdelingene i forvaltningen for på best mulig måte å tilpasse oss deres behov og også tilrettelegge slik at mulige deltakere kommer seg til trening på dag - eller kveldstid. Vi ser for oss og har allerede begynt forarbeidet med å etablere et tettere samarbeid om prosjektet og vil danne en arbeids- og referansegruppe med følgende instanser: Follo DPS psykisk Helse og rusbehandling Frivillighetssentralene i Follo (alle) Frogn og Nesodden avdeling for psykisk helse, rusbehandling og kreftrammede. 3

4 NAV Frogn og Nesodden Sunnaas KReSS (rehabilitering) og vanlige sykehus og CatoSenteret Prosjektet er flerårig og kan komme til å inkludere andre avdelinger etter hvert under ledelse av en deltidsansatt prosjektansvarlig i Drøbak Golfklubb GGG. Målsetting Å få en tilvekst i deltakelsen i GGGs aktiviteter ved informasjonsarbeid innen psykisk helse, rusbehandling, arbeidsledige, folk på rehabilitering eller som er langtidssykemeldte eller uføre. År 0: inneværende år, dvs. 2014: kartlegge og planlegge prosjektarbeidet for Planlegge å etablere en gruppe innen målgruppen som skal være arbeidsgruppe, styringsgruppe og referansegruppe. År : Etablere arbeidsgruppene og referansegruppen. Etablere samarbeid med de ulike gruppene, lage informasjonsmateriell, lage planer og gjennomføre arbeidet med å spre informasjon til den endelige målgruppen, som er de enkelte deltakerne som trenger tilrettelagt golftilbud. Få et godt referansemateriale for videreutviklingen av tilbudet. Målet er å etablere et tilbud for minst 20 nye deltakere i 2015 i tillegg til dem vi allerede har, enkeltvis eller som en spesialgruppe som får introduksjonstrening i egen gruppe før de melder seg inn i GGG og trener sammen med de andre År : Videreutvikle tilbudet til flere av kommunene i området og bruke mye av det vi lærte i år 1 til å bli enda bedre i pasientbehandlingen for folkehelse og aktivitet. Inkludere frivillige organisasjoner (Kiwanis og Lions) og ledsagere som støttekontakter og treningskontakter for å få et tilbud til mulige deltakere uten sertifikat eller transportmulighet til banen. Målet er å etablere tilbud for mist 10 nye deltakere i løpet av året, men dette holdes åpent og er helt avhengig av samarbeidspartnerne ønske og mulighet til å være med å etablere gruppene. Antall kan derfor bli langt flere. År : Utvide tilbudet til andre brukergrupper i kommunene, også utviklingshemmede og vanskeligstilte barn og unge. Målsettingen for år 3 er den samme som for år 2 og antall grupper og deltakere er i tillegg til klubbens rekrutteringskanaler. Målgruppe Målgruppen er personer helt eller delvis uten arbeid, sykemeldt, folk på rehabilitering, bevegelseshemmede, kreftpasienter, personer med Parkinson, hjerte- og lungesyke, uføre, psykisk helse og rusbehandling, som kan dra nytte av golf som en tilrettelagt aktivitet og behandling. For å nå vår målgruppe vil vi gå via leger, saksbehandlere innen psykisk helse og rusbehandling, sosialetaten, NAV, psykologer og psykiatere, ergoterapeuter og lignende i hele Follo. Vi vil ved behov også trekke inn Kiwanis, Lions, og Frivillighetssentralene slik at deltagerne kan tilbys transport som et alternativ til offentlig transport. Gjennomføring 4

5 I løpet av prosjektperioden skal det gjennomføres et samarbeidsprosjekt mellom klubben og offentlige etater, avdelinger i kommunen og regionen, interesseorganisasjoner etc. for å etablere et best mulig tilbud om morsom fysisk aktivitet på golfbanen basert på lek, glede og fysisk aktivitet. Prosjektet skal styres av en prosjektansvarlig i klubben som blir deltidsansatt for å ta seg av tilrettelegging av all aktivitet, samkjøring av møter med alle partene, etablering av arbeidsgrupper og referansegrupper med fagarbeiderne. Hovedtiltak Sikre økonomiske rammer gjennom søknad på eksterne midler Etablere en arbeidsgruppe bestående av personer som representerer avdelingene / etatene beskrevet under bakgrunn Utarbeide arbeidsmetoder for å spre informasjon og motivere mulige deltakere til å bli med Utarbeide planer for når aktiviteter skal gjennomføres i klubben ut fra når dette er optimalt for deltakerne og fagarbeiderne Utarbeide planer for videre utvikling av deltakerne når de deltar i aktivitetene sammen med fagarbeiderne Tilrettelegge for integrering og inkludering i klubbens GGG-gruppe og videre inn i klubbens vanlige medlemsmasse Tilpasse trenertilbudet etter behov dvs. ha kvalifiserte trenere for de ulike gruppene om vi endrer treningstider til f.eks. mer på kveldstid eller lørdager Deltakerne og deres «foresatte» skal delta i planlegging og evalueringer Planer og evalueringer skal dokumenteres og rapporteres og brukes som grunnlag for å lage nye planer For Drøbak Golfklubb betyr dette: Arbeidet i klubben, foruten prosjektledelse, skal være basert på frivillig arbeid og for arbeidsgruppe og referansegruppene som deler av deres egen innsats Klubben utdanner trenere og aktivitetsledere som kan ta imot deltakerne til de avtalte tidene prosjektet anbefaler Klubben ved prosjektleder og administrasjon skriver alle dokumenter, planer og rapporter Klubben søker økonomisk støtte til prosjektet for videreføring eller utvidelse av prosjektet Fremdriftsplan 5

6 2015 Etablere arbeidsgruppe og referansegr. Lage brosjyremateriell - infomateriell Lage Facebook side Informasjonsmøter med fagarbeidere Informasjonsarbeid deltakere Planlegge igangkjøring og treningstider Delta i møter i kommunene Trene ute Samspill ute Trening inne Oppsummering 2015 med gruppene Foreløpig avslutningsmøte for 2015 Jan - mars April juni Juli sept. Okt. des Etablere ny arbeidsgruppe og referansegr. Lage nytt brosjyremateriell - infomateriell Videreutvikle Facebook side Informasjonsmøter med fagarbeidere Informasjonsarbeid deltakere Evaluering av treningstider Delta i møter i kommunene Trene ute Samspill ute Trening inne Oppsummering 2016 med gruppene Foreløpig avslutningsmøte for 2016 Jan - mars April juni Juli sept. Okt. des Etablere ny arbeidsgruppe og referansegr. Lage nytt brosjyremateriell - infomateriell Videreutvikle Facebook side Informasjonsmøter med fagarbeidere Informasjonsarbeid deltakere Evaluering av treningstider Delta i møter i kommunene Trene ute Samspill ute Trening inne Oppsummering 2017 med gruppene Avslutningsmøte for prosjektet Jan - mars April juni Juli sept. Okt. des. Forutsetning for å lykkes 6

7 At vi får engasjert de samarbeidspartnerne vi har planlagt for 2015 og videre og at de trekker i samme retning til pasientenes beste på deres betingelser At de økonomiske rammene kan stilles til disposisjon At vi klarer å formidle budskapet til saksbehandlere og behandlere, leger, fysioterapeuter etc. At vi er fleksible nok til å endre utviklingen i prosjektet dersom erfaringer sier at det er nødvendig Prosjektets betydning for målgruppen Norske helsemyndigheter anbefaler at alle må være mer aktive generelt sett, med regelmessig trening og mosjon og unngå et stillesittende liv. Dette er noe som kan sees som av betydning for målgruppen: Det settes fokus på fysisk aktivitet for den enkelte og målgruppen får verktøy å bruke for å motivere og stimulere til fysisk aktivitet Fysisk aktivitet settes inn som et fokusområde i tillegg til behandling som medisinering og samtaler Forholdene rundt golf kan tilrettelegges for nesten alle og målgruppen får forståelse for at deres pasienter kommer til et trygt miljø hvor de blir tatt godt imot som «likemenn» Mer fysisk aktivitet gir bedre folkehelse og golf gir sjeldent skader Golf kan være årsaken til vektnedgang og reduksjon i risiko for å utvikle livsstilssykdommer Målgruppen kan være med på trening og involvere seg i utvikling og bestemme den optimale utvikling for ettertiden De vil også være med på å sette den virkelige lavterskelen for deltakelse i golf, som er et mestringsspill. Videreføring av prosjektet utover prosjektperioden Prosjektet vil starte i januar 2015 og utvikles sammen med samarbeidspartnere. Det vil løpende evalueres i erfaringsgrupper / referansegruppe. Basert på disse erfaringene vil prosjektet videreføres utover prosjektåret og viere inn i år 2 og 3 av prosjektperioden. I perioden vil det bli et sentralt punkt med eierskapet til prosjektet og videreføring av prosjektet via grupper av samarbeidspartnere og / eller kommuner, spesielt i tillegg til golfklubben som den utøvende partneren på aktivitetssiden. Rapporter om prosjektgjennomføringen vil også videreføres til Norges Golfforbund slik at de kan få ta del i erfaringene prosjektet får underveis. Prosjektleder har et overordnet ansvar for at aktiviteter blir gjennomført, herunder etablering og ivaretakelse av samarbeid med golfklubber og øvrige samarbeidsparter. Overføringsverdi Norsk idrett har i liten grad lykkes i å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne. Noen deltar innen idrett for funksjonshemmede, og enkelte er med på mosjonspartier og liknende. Når det sykdom eller en ulykke oppstår og folk gradvis eller plutselig får endret sine forutsetninger, er hjelpen langt unna. Rutinene i helsevesenet er ikke tilrettelagt for å håndtere slike endringer, «En liten ball kan gjøre den store forskjellen» Fysisk aktivitet som er morsom for alle, og som ikke krever noe ekstra for å lykkes og å bli så god som man vil. Fordelen med golf er at vi kan konkurrerer med oss selv, og alle har hver sin ball. 7

8 Prosjektet vil sette fokus på golf som aktivitet. Norske golfklubber sliter ofte med tilstrømming av nye medlemmer og klarer vi å rekruttere denne typen deltakere via målgruppen, kan golfklubbene klare det meste! Det vil ligge mye læringseffekt i de erfaringene vi gjør oss i dette prosjektet, og en spesiell læringseffekt som har overføringsverdi til andre GGG klubber. Forventede resultater Prosjektet skal i første rekke arbeide for å spre informasjon om betydningen av fysisk aktivitet til deltakeren eller grupper som trenger et golftilbud som er tilpasset deres livssituasjon. Etter flere års arbeid i Drøbak Golfklubb viser det seg at klubben får en tilstrømming av nye GGG deltakere via munn til munn metoden, dvs. de nye blir anbefalt av venner som har opplevd at golf er morsomt, Nå forventer prosjektet at fagarbeidere tar golfen med i behandlingsopplegget sammen med medisiner, hvile, samtaler og terapi og annen opptrening. Deltakerne kommer i form og får bedre helse, kondisjon og livskvalitet. Prosjektet har satt seg som mål å få inn mer enn 20 nye deltakere det første året via den målgruppen vi jobber med. Det forventes at målgruppen vil kunne komme med stadig flere av sine egne deltakere / pasienter i prosjektperioden til aktiviteter som allerede er velorganisert. Et godt møte med klubben og en god introduksjonsperiode i GGG skal videreføres til at deltakerne integreres og inkluderes i klubben som vanlige medlemmer, gjerne med ulikt ståsted. Klubben er en møteplass for alle og kan ta imot dem som kommer uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller annet som kan virke diskriminerende. Hos oss behandles alle likt etter sine forutsetninger. Plan for informasjonsarbeid Informasjonsarbeid mot målgruppen er en avgjørende faktor for å lykkes. Det skal utarbeides materiale for målgruppen og den enkelte deltaker Informasjonsarbeidet vil gjennomføres i samarbeid med målgruppen på møter, via brosjyrer eller i interne arbeidsgrupper i målgruppen for å videreføre informasjonen til den enkelte saksbehandleren Informasjonsarbeid må rettes mot sluttbrukeren som en informasjonssak målgruppen kan bruke uten at det koster for mye tid og anstrengelse å finne fram og det må være alltid tilstedeværende: Web, Facebook, Youtube, Twitter og i form av trykte brosjyrer og timeplaner. Informasjonen skal også formidles via folkehelsemøter i kommuner, i regionen, avdelinger innen psykisk helse, for frivillige organisasjoner etc. Golf Grønn Glede skal fram som det flotte tilbudet det er på lik linje med andre aktiviteter 8

9 Budsjett 2015: Inntekter Utgifter Søknad Extrastiftelsen Støtte fra andre Reise- og møtekostnader prosjektgruppe Lønn og sosiale kostnader prosjektleder Informasjonsmateriell (brosjyre, plakat, synliggjøring av gode eksempler) Totalt Inntekter Utgifter Søknad Extrastiftelsen Egenandeler fra kommuner og samarbeidspartnere Reise- og møtekostnader prosjektgruppe Lønn og sosiale kostnader prosjektleder Informasjonsmateriell (brosjyre, plakat, synliggjøring av gode eksempler) Totalt Inntekter Utgifter Søknad Extrastiftelsen Egenandeler fra kommuner og samarbeidspartnere Reise- og møtekostnader prosjektgruppe Lønn og sosiale kostnader prosjektleder Informasjonsmateriell (brosjyre, plakat, synliggjøring av gode eksempler) Totalt Prosjektets samarbeidspartnere må påberegne å bruke arbeidstid på prosjektet. Dette godtgjøres ikke av prosjektet, og belastet den enkelte organisasjon. Kostnaden er ikke synliggjort i budsjettet. Totalt søkes det om ,- over 3 år. Vi understreker at ingen av disse midlene vil bli benyttet i driften av Golf Grønn Glede i Drøbak. Dette er finansiert på annen måte og usynlig i prosjektregnskapet. Dagens GGG-leder fortsetter som leder av GGG og arbeider frivillig for klubben som tidligere. Det nedlegges et vesentlig antall timer med deltakerkontakt, trening og samspill av både GGG-lederen, andre frivillige og klubbens trenere / instruktører 9

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer