2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012"

Transkript

1 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark Revidert mai 2013

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter... 7 NAV og utdanning... 8 Fylkesmannen: Betraktninger om oppvekst og utdanning i Hedmark KS: Handlingsrom til å lykkes som barnehage- og skoleeier! Kompetanse og utdanning NHO sine tanker Hedmark fylkeskommune: Utdannings-Hedmark slik vi ser det Høgskolen i Hedmark: Bidrag til Utdanningspolitisk sak Barnehagene i Hedmark Virkeligheten, sett fra mitt ståsted Regionale forskjeller? Politiske betraktninger Problemstillinger til debatt Retningslinjer for videre arbeid Barnetrinnet i grunnskolene i Hedmark Virkeligheten, sett fra mitt ståsted Regionale forskjeller? Politiske betraktninger Problemstillinger til debatt Retningslinjer for videre arbeid Skolefritidsordning (SFO) i Hedmark Virkeligheten, sett fra vårt ståsted Regionale forskjeller? Politiske betraktninger Problemstillinger til debatt: Retningslinjer for videre arbeid Ungdomstrinnet i grunnskolene i Hedmark Virkeligheten, sett fra mitt ståsted Regionale forskjeller? Politiske betraktninger Problemstillinger til debatt Retningslinjer for videre arbeid Videregående Opplæring i Hedmark Regionale forskjeller?

3 Virkeligheten, sett fra vårt ståsted Politiske betraktninger Problemstillinger til debatt Retningslinjer for videre arbeid Elevenes virkeligheter Voksenopplæring Virkeligheten, sett fra vårt ståsted Politiske betraktninger Problemstillinger til debatt Retningslinjer for videre arbeid Faglig administrativt støttesystem Virkeligheten, sett fra vårt ståsted En families møte med hjelpeapparatet Politiske betraktninger Problemstillinger til debatt Retningslinjer for videre arbeid Høgskolen i Hedmark Politiske betraktninger Virkeligheten, sett fra mitt ståsted Problemstillinger til debatt Retningslinjer for videre arbeid Oppsummering

4 Innledning Dette heftet forsøker å gi et bilde av utdannings-hedmark, slik vi ser det pr mai Innholdet i dette heftet utgjør den utdanningspolitiske saken som vi reiser til vårt årsmøte i mai Det vi presenterer her, er ikke det eneste bildet som kan tegnes av våre arbeidsområder i vårt fylke, og det er heller ikke ment å være den eneste sannheten om utdanningssektoren i Hedmark. Bildet er heller ikke statisk, men endres i tråd med samfunnsutviklingen. Vi forsøker imidlertid i dette heftet å beskrive elementer av det vi mener er viktig for å skape gode relasjoner og gode pedagogiske og faglige møter mellom barn, unge, elever og voksne og deres lærere på ulike nivåer i utdanningssystemet. Målet med heftet er at delegater til vårt årsmøte, og andre i og utenfor utdanningssystemet i Hedmark, skal få mer innsikt i den helheten som våre medlemmer opererer innenfor hver dag. Fra et barn starter i barnehage til det eventuelt går ut av høgskolesystemet som voksen arbeidstaker er det ett helt menneske. Våre medlemmer forvalter tiden som barnet, ungdommen og den voksne er i utdanningssystemet. Våre medlemmer gir den tiden egenverdi her og nå, samtidig som det legges til rette for varig kunnskap og kompetanse som samfunnet har behov for i fremtiden. Våre medlemmer, sammen og hver for seg, har betydning for Hedmarks utvikling og vekst. Informasjon og kunnskap om helheten er dermed svært viktig. Våre medlemmer opererer ikke i et vakuum. Vi former og vi formes av samfunnsutviklingen og nasjonale- og internasjonale trender. Våre verdier og meninger er svært viktige, men vi råder ikke i feltet alene. Å finne løsningene på utfordringene som reises i dette heftet, krever at flere løfter sammen. Vi har derfor forespurt noen av våre samarbeidsparter om beskrivelser av muligheter og utfordringer ved utdannings-hedmark, slik de ser det. Refleksjonene som de deler med oss i dette heftet, er verdifulle som innspill til debattene på årsmøtet, men vel så viktig som et felles utgangspunkt vi kan bygge videre samarbeid på, i etterkant av debatt og dialog på vårt møte i mai. Vi skal utfordre, og vi vil utfordres. Dette heftet starter derfor med betraktningene fra andre viktige aktører i utdannings-hedmark. Sammen setter de fokus på mange sentrale områder for videre utvikling av utdanningssektoren. Bidragene vi har mottatt, viser også at vi har mange sammenfallende målsettinger for sektoren. Vi takker for alle innspill, og håper at vi i etterkant av årsmøtet kan benyttet dette heftet som utgangspunkt for å videreutvikle gode dialoger med aktører utenfor Utdanningsforbundet i årene som kommer. Heftet er oppdelt i kapitler som tar for seg hovedområder i vårt utdanningsfelt, fra barnehage til høgskole. Vi presenterer noen fakta om situasjonen i Hedmark, og belyser ulike tema vi mener er viktige for å skape best mulig kvalitet for barnet, eleven eller studenten. Vi har i tillegg forespurt enkeltlærere- ledere og førskolelærere til å gi sitt bidrag om deres egen virkelighet, sett fra den arbeidsplassen de befinner seg på og den rollen de innehar. Det er stemmen «der ute», hos våre medlemmer, som er den rikeste inspirasjonskilden i vårt virke som tillitsvalgte. Det er stemmen «der ute» som skal gi retning i de neste tre årene. Vi inviterer deretter årsmøte til å være med på arbeidet videre. Det har vært et ambisiøst prosjekt, som vi også håper kan gi inspirasjon til viktige politiske diskusjoner i klubber og på arbeidsplassene både før og etter årsmøtet. Utdanningsforbundet har allerede en utviklet politikk på flere av områdene vi beskriver. Det vil være viktig å vurdere om dette er en politikk som vi mener er egnet i møte med de utfordringene vi ser i Hedmark, eller om politikken bør videreutvikles eller endres. Årsmøtet er rett sted for å ta disse vurderingene. Utdanningsforbundet Hedmark vil være en viktig samfunnsaktør, og må hele tiden søke å finne gode svar på de utfordringene vi gir oss selv eller andre presenterer for oss. Vi er også aktører i et politisk landskap nasjonalt, regionalt og lokalt, og må kunne argumentere ut fra det vi mener skaper best kvalitet for sektoren. På denne måten kan kanskje heftet også gi informasjon til delegatene (og andre) om det vide politiske landskapet vi som fagforening er en del av. 4

5 I heftet forsøker vi også å belyse noen regionale utfordringer eller forskjeller, dersom de finnes, som kan bidra til å skape dialog eller debatt på viktige utdanningspolitiske områder. Disse forskjellene har vi funnet i statistikk og materiale fra Statistisk sentralbyrå (KOSTRA (Kommune Og Stat Rapportering) og statistikkbanken), GSI (GrunnSkolens Informasjonssystem), kommunenes egne hjemmesider og informasjon fra NAV, KS, samt våre egne tillitsvalgte. KOSTRA-tallene vi bruker, er de ureviderte tallene som ble offentliggjort 15. mars. Disse tallene er ikke kvalitetssikret og kan muligens inneholde feil. De reviderte tallene vil bli offentliggjort 15. juni. Dette er ikke forskning, og de ulike sammenligningene er ikke ment som en forenkling av virkeligheten. Vi tror at informasjonen vi har valgt ut, kan være med på å belyse tendenser eller trender, eller i hvert fall gi oss et godt utgangspunkt for debatt. Innimellom i heftet presenterer vi noen små «bilder» av barn og ungdom. Vi ønsker å gi et lite blikk på hva ulike organiseringer av pedagogisk arbeid og ulike møter med profesjonelle pedagoger kan bety for barn/elever/ungdom. Historiene er fiktive, men er basert på reelle situasjoner som barn og unge kan komme opp i gjennom sitt møte med Utdannings-Hedmark. Dette gjør vi fordi det hele tiden for våre medlemmer er barnet-eleven-ungdommen- som er i sentrum. Lærerens betydning er godt dokumentert. Pedagogen, og profesjonen, skal vise vei for de gode møtene, de gode samtalene, de gode refleksjonene og de gode læringsprosessene. Gode lærere, eller mangel på lærere i våre virksomheter, har betydning for barn og unges oppvekst og utvikling. Utdanningsforbundet og våre medlemmer har barna/eleven/ungdommen/studenten i fokus det skal denne saken vise. Vi mener heftet også kan gi inspirasjon og ny innsikt til våre samarbeidspartnere. Områdene det skal tas fatt på, er ikke få eller enkle, og vi håper at vi i løpet av de neste tre årene kan ta for oss noen av utfordringene vi belyser, for å finne gode, varige løsninger sammen. Velkommen til årsmøte i Utdanningsforbundet Hedmark, og god debatt! Hamar, april 2012 Tone Stangnes Gjerstad Fylkesleder Frode Sørhus Nestleder Heftet er gjennomgått og revidert Hamar, mai 2013 Oddny Andreassen Fung. fylkesleder 5

6 Kontekstbeskrivelse Mulighetene som kommunene har til å prioritere «våre» områder, må sees i lys av hvilken virkelighet vi er en del av i Hedmark. Demografien, utdanningsbakgrunn, andelen arbeidsledige, næringsstrukturen osv. er elementer som vi må forholde oss til, og som gir kommunene i Hedmark utfordringer som får betydning for våre virksomheter. 80 år eller eldre år år år 0-19 år 0 % 10 % 20 % 30 % Figur 1: Demografi i Hedmark Landet Hedmark I Hedmark er det i overkant av innbyggere. I overkant av utgjør arbeidsstyrken. Ser vi på alderssammensetningen, så ser vi at vi har utfordringer i Hedmark. Vi har relativt mange eldre innbyggere i forhold til landsgjennomsnittet og færre unge innbyggere. Utfordringene i forhold til eldreomsorg, sykehjemsplasser osv. er områder som kommunene må finne løsninger på i fremtiden. I Hedmark er det i tillegg relativt mange med lav utdanning. Det er også slik at jo lavere utdanning, jo større er sjansene for å bli ledig. Fra figur 2 kan vi blant annet lese følgende: I arbeidsstyrken i Hedmark er det 31 % som har grunnskole som øverste avsluttede utdanning (det vil si at flere av disse kan ha startet, men ikke fullført utdanning i videregående skole). Figur 2: Utdanningsnivå i arbeidsstyrken Det er en entydig sammenheng mellom utdanningsnivå og sannsynlighet for ledighet noe som kommer tydelig fram ved søylene over de med grunnskole. Disse utgjør nærmere halvparten av de ledige i Hedmark (eller mer om vi tar med de som ikke har oppgitt eller ingen fullført utdanning). Det er essensielt for mulighetene til å være i arbeid at man gjennomfører videregående utdanning i Hedmark. Det er også slik at de med lavest utdanning er mest utsatt gjennom følgende: De er overrepresentert i enda større grad blant de langtidsledige. De er de første som får problemer, når det er skifte i konjunkturene. Det betyr at de er mye hyppigere inn og ut av arbeidsforhold enn de med gjennomført utdanning på et høyere nivå. Ved utgangen av 2010 var det i alt mottakere av uførepensjon, arbeidsavklaringspenger, sykepenger og dagpenger i Hedmark. Det totale antallet stønadsmottakere utgjorde over 30 % av arbeidsstyrken. Alle disse er ikke entydig passive mottakere, siden mange mottok graderte ytelser. Det er også et viktig poeng at nesten halvparten av stønadsmottakerne mottok faste ytelser som varer til de mottar alderspensjon. Figur 3: stønadsmottakere 6

7 Antallet varige uførepensjonister holder seg i underkant av personer i Hedmark. Dette er 12,4 % av befolkningen mellom 18 og 67 år og er 2,5 % høyere enn landsgjennomsnittet. Tre viktige forklaringer på hvorfor vi har en såpass høy uføreandel i Hedmark, er alderssammensetningen i befolkningen, næringsstruktur og utdanningsnivå. Det er store regionale forskjeller i antall uførepensjonister i Hedmark. I Nord-Østerdal ligger nesten alle kommunene under 10 %, mens i Glåmdalen ligger tre kommuner (Kongsvinger, Våler og Nord-Odal) på ca. 16 %. Hedmarken og Sør-Østerdal ligger i snitt omtrent midt mellom de to ytterpunktene. Antall sosialhjelpsmottakere i Hedmark ligger på rundt personer. I forhold til antall innbyggere mellom år, utgjør dette 5,3 % i Hedmark. Sammenlignet med landet, som ligger på 4,1 %, så er dette høyt. Hvis vi sammenligner Hedmark med resten av landet når det gjelder utdanningsnivå, ser vi klart våre utfordringer (figur 3). Vi er ett av fylkene med lavest andel høgskoleutdannede, og vi ligger på topp over statistikken med befolkning som kun har gjennomført grunnskoleutdanning som sin øverste utdanning. Livslang læring, med et spesielt fokus på å rette innsatsen mot å kvalifisere den voksne befolkningen i Hedmark, bør være et satsningsområde. Figur 4: Utdanningsnivå i befolkningen, fylkesvis 7

8 Innspill fra våre samarbeidsparter Som innledningen forteller, har vi utfordret noen aktører i Utdannings-Hedmark til å si noe om de mulighetene og utfordringene som de ser for sektoren fra det ståstedet de befinner seg på. Alternativt har vi bedt om betraktninger om Utdannings-Hedmark i dag eller i fremtiden. I det følgende presenterer NAV ved Bjørn Lien, Fylkesmannen ved Anne Cathrine Holth, KS ved Arild Sørum Stana, NHO ved Ingunn Hermansen, Hedmark Fylkeskommune ved Paal Morken Andersen og Høgskolen i Hedmark ved Lise Kulbrandstad sine tanker. NAV og utdanning NAV sin rolle som kompetanseutvikler NAV har mange ulike roller. Ser man svært grovt på det, så er hovedoppgavene knyttet til: Veiledning/oppfølging/kompetanseheving for å komme tilbake eller beholde arbeid. Inntektssikring ved bortfall av inntekt. NAV er ikke en utdanningsinstitusjon, men jobber mye med å heve kompetansen til personer utenfor arbeidslivet. Dette skjer gjennom arbeidsrettede tiltak som gir NAV muligheter til å gi brukerne tilbud om kortere markedsrettede kompetansehevingstiltak, noen målrettede utdanningsløp og utprøving av funksjons- og arbeidsevne i arbeidslivet. Felles for alle tiltak er at de skal bidra til at brukerne kommer i arbeid og greier seg selv etter å ha fått bistand fra NAV. Betydning av utdanning sett fra NAV sitt ståsted Utgangspunktet for NAV er at utdanning har stor betydning for jobb- og inntektsmuligheter, og for levekår/helse mer generelt. NAV yter arbeidsorientert bistand knyttet både til personer som får helserelaterte ytelser (redusert helse) og personer som får arbeidsrettede ytelser (tap av arbeidsmuligheter). Lav eller manglende utdanning slår sterkt inn på begge typer ytelser og det er en klar sammenheng mellom ytelser fra NAV og utdanning. Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) redegjør for disse sammenhengene. De skriver blant annet om sammenhengen mellom utdanning og deltakelse i arbeidslivet: Voksne med svake regneferdigheter står 2-3 ganger så ofte utenfor arbeidsstyrken som de som har bedre ferdigheter. I de fleste land er det spesielt fullføring av videregående opplæring som ser ut til å redusere risikoen for arbeidsledighet. (Dette stemmer meget godt med tallene for Hedmark.) I forhold til sammenhengen mellom utdanning og ikke-økonomiske levekårskomponenter som helse, skriver de blant annet følgende: Helse påvirkes direkte av utdanning ved at kunnskap fører til endret atferd. Helsen påvirkes også indirekte gjennom for eksempel arbeid og inntekt, samt mellom generasjoner fordi utdannede foreldre har kunnskap som gjør dem bedre i stand til å ivareta barns helse. Hva ser NAV som noen av de største utfordringene for utdanningssystemet i Hedmark de neste tre årene? Lav utdanning i Norge er geografisk ujevnt fordelt. Hedmark er blant de fylkene som har høyest andel av befolkningen over 16 år med kun grunnskoleutdanning. Det er kanskje overraskende, men lav utdanning er jevnt fordelt i ulike aldersgrupper og ikke et fenomen som kun ligger til de eldre. Den «utdanningsrevolusjonen» som har kommet etter midten av 1900-tallet, har ikke marginalisert gruppen med lav kompetanse. 8

9 I Norge er vi veldig opptatt av inntektsutjevning, men vi har også en svært urettferdig fordeling av muligheter. Dette viser seg blant annet gjennom følgende: Familiebakgrunn har fortsatt stor betydning. I norsk grunnskole er det store forskjeller i karakterer mellom barn av foreldre med høy og lav utdanning. Oppvekstmiljøet spiller inn. Forskning peker på at stimulering tidlig i barndommen er viktig, både for barns kognitive evner som matematikk- og leseferdigheter og språkforståelse og deres ikke-kognitive evnersom sosiale, motoriske og emosjonelle ferdigheter. Utfordringen til utdanningssektoren blir å øke mulighetene også til de som ikke kommer fra et «fordelaktig» miljø. Dette kan vises ved følgende: Studier viser at førskoletiltak rettet mot barn fra vanskeligstilte familier har betydelige positive virkninger på kort og lang sikt. I fordelingssammenheng er det svært viktig at alle barn inkluderes i læringsaktiviteter i barnehagen. I Hedmark er det regionale forskjeller med hensyn til utdanningsnivå. Forskningen gir oss viktig informasjon dersom vi ønsker å utjevne de regionale forskjellene. Et gjennomgående funn er at foreldrenes utdanning har stor betydning for om barna gjennomfører et utdanningsløp. Utfordringen for utdanningssektoren, er om den vil eller kan ta fatt i disse forskjellene. En meget stor utfordring for utdanningssektoren er det store frafallet og manglende gjennomføring av videregående skole i Hedmark. Med dagens frafallsmønster venter NAV at ufaglærte vil få stadig større problemer med å skaffe seg jobb. Både NAV og SSB sine fremtidsprognoser av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft frem mot 2025, tyder på at etterspørselen etter ufaglært arbeidskraft vil avta fremover. Arbeidsledighet vil i første rekke gjøre seg gjeldende blant lavt utdannede når nærmere 20 % av hvert årskull konkurrerer om relativt få jobber som ikke krever utdannelse utover grunnskolenivå. I våre dager er det nesten umulig å få fast og trygg jobb uten formell utdannelse. Arbeidsgiverne krever dette. De kan ikke drive sine virksomheter uten faglært arbeidskraft. For det settes stadig oftere krav om å redegjøre for medarbeidernes kompetanse, blant annet i anbudsprosesser og i sertifiseringsprosesser. NAV årlige bedriftsundersøkelse viser samtidig at det kan bli mangel på høyt utdannet arbeidskraft innenfor en del sektorer. Undersøkelsen viser at over 20 % av virksomhetene i Hedmark har problemer med å rekruttere relevant arbeidskraft. Faglært arbeidskraft er etterspurt innen de fleste næringer. Det er over 7 % av virksomhetene som svarer at de ville ansatt flere om riktig kompetanse hadde vært tilgjengelig. En viktig utfordring for utdanningssektoren vil være å heve kompetansen blant lavt utdannede slik at de kan fylle nåværende og fremtidige ledige jobber innenfor vekstsektoren helse og omsorg. Regjeringen har lagt frem Meld.St.13 ( ) Utdanning for velferd: Samspill i praksis, som har følgende hovedbudskap: Endringer i samfunnet og reformer i velferdstjenestene gjør det nødvendig å videreutvikle de helse- og sosialfaglige utdanningene på alle nivåer. Befolkningens behov for tjenester og tjenestens behov for kompetanse, danner utgangspunktet for forslagene som fremmes i meldingen. Noen viktige utfordringer til utdanningssektoren er at noen grunnleggende perspektiver må styrkes i alle utdanningene. Dette er: Helsefremmende arbeid, forebygging og tidlig intervensjon Tilrettelegging av deltakelse i arbeidslivet Habilitering og rehabilitering 9

10 Inkludering, likestilling og antidiskriminering En utfordring som går både til NAV og utdanningssektoren, er at omstillingen innenfor utdanningene krever samspill mellom utdanning, forskning og arbeidsliv. Dette samspillet mellom utdanning og arbeidsliv skal styrkes gjennom at: Helse- og velferdstjenestene skal få større innflytelse på utdanningene Arbeidslivet som læringsarena skal tydeliggjøres og utnyttes bedre i utdanningene Ikke alt kan læres i utdanningen. Arbeidslivet må derfor ta et større ansvar for ferdigkvalifisering til yrket etter endt utdanning Et praktisk grep som vurderes er å lovfeste en plikt for alle helse- og velferdstjenestene til å stille til rådighet praksisplasser for elever og studenter og gi dem veiledning innenfor nærmere avtalte rammer. Et tettere samspill mellom arbeidsliv og utdanningssektoren vil også være en utfordring for de ulike delene av utdanningssektoren. En viktig rolle på skolene i Hedmark er å være rådgivere/veiledere om videre skolegang og arbeidsmuligheter. Fra NAV sitt ståsted, er det både ønskelig og nødvendig at de som skal veilede ungdommen inn mot skole og arbeid, har gode kunnskaper om mulighetene i arbeidsmarkedet og de forventninger som stilles til den enkelte som deltaker i arbeidslivet. Vi ønsker derfor å utfordre utdanningssektoren til et tettere samarbeid hvor målet er at rådgiverne skal ha bedre kunnskaper om arbeidslivets behov fremover i tid og dermed gi bedre råd til ungdommen. Bjørn Lien Direktør NAV Hedmark 10

11 Fylkesmannen: Betraktninger om oppvekst og utdanning i Hedmark 11

12 KS: Handlingsrom til å lykkes som barnehage- og skoleeier! Norge ett av verdens rikeste land og avhengig av høy kompetanse i sin produksjon. Landet vårt er langt framme når det gjelder likestilling og regnes som svært produktivt. Befolkningen deltar i stor grad i arbeidslivet og bidrar til fellesskapet. Sentralisering skjer over hele kloden og demografiutvikling i retning av en aldrende befolkning gjelder i hele Europa; Hedmark er en av mange regioner i samme situasjon. Norsk utdanning og norsk arbeidsliv opererer i en global virkelighet som forandrer seg kontinuerlig, raskt og i noen grad uforutsigbart. Det å kunne fungere som individ, organisasjon eller region vil derfor kreve evne til å forstå og dra nytte av mangfold og kompleksitet. Kvalitet på utdanning og effektivitet og produktivitet i arbeidslivet måles både globalt, mellom kontinenter, nasjonalt, regionalt og lokalt og det er slik at aktørene på de ulike nivåene innhenter kunnskap for å lære om de ulikes evne til å lykkes. Det er en framtid under slike forutsetninger barn, unge og voksne i Hedmark skal tilegne seg kompetanse og ferdigheter til å leve og virke. Det er det samme perspektivet som gjelder når vi skal drøfte oppvekst og utdanning og å lykkes som barnehage- og skoleeier. Norske barnehager høster anerkjennelse fra andre land. OECD mener Norge har vært til hjelp i arbeidet for å sette gode barnehager på dagsorden internasjonalt. Norsk skole har utfordringer når det gjelder å utjevne forskjeller mellom kjønnene i skoleprestasjoner og i utdannings- og yrkesvalg. Å hindre frafall fra utdanning er noe Norge deler med resten av Europa. Utdanningsnivået i Hedmark fylke viser at fylket har den høyeste andelen i landet av befolkningen over 16 år som kun har grunnskoleutdanning. Forskjellene er betydelige mellom regionene i fylket og også mellom de ulike aldersgruppene av voksne. Endringer som gjør en forskjell i riktig retning er avhengig av og må komme til uttrykk i møtet mellom barna/elevene og yrkesutøvere i barnehage og skole. Det er et uttalt mål at Hedmark skal ha en befolkning på i Det betyr omtrent 3330 flere personer per år framover. En forutsetning for at mennesker skal velge å bli boende i Hedmark og å bosette seg her, handler om god infrastruktur, kommunikasjon med omverdenen og trygge og livskraftige lokalsamfunn med godt omdømme, men ikke minst også gode tjenester som barnehage, grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. For at Hedmark skal kunne nå sine mål om flere innbyggere og også gi barn, unge og voksne kunnskap og ferdigheter til å leve i et globalt samfunn, er det behov for ytterligere innsats innen utdanning: Ta vare på opparbeidet omdømme ved at barn og unge trives i skolen og scorer høyere enn landsgjennomsnittet i skoletrivselsundersøkelser. Regionene, skole-/barnehageeiere, skoler og arbeidsliv må identifisere sine egne utfordringer, operasjonalisere mål og ambisjoner til praktisk handling og arbeide sammen om gjennomføringen. Det å utvikle mellomromkompetanse som bidrar til å skape kvalitet i overganger blir særdeles viktig framover. Gode samarbeidsrutiner med vekt på lærende samhandling på tvers av nivåer fører til bedre helhet og sammenheng. Dette er viktig for å ivareta det enkelte barn/elev. Det vil også bidra til å hindre frafall og sikre gjennomføring. Det er behov for rammevilkår som gir mulighet for differensiert innsats for å få til dette. Fylkeskommunen og kommunene i Hedmark ønsker å være attraktive arbeidsgivere med kompetente fagmiljøer som leverer tjenester av god kvalitet for innbyggerne. En situasjon som til dels er gjeldende i dag og som vil bli sterkere med årene, er mangel på kompetent arbeidskraft. Det er behov både for å øke andelen med godkjent utdanning i tjenestene og redusere andelen ufaglærte, erstatte de som går ut i pensjon og å tilpasse tilgangen på fagfolk og kompetanse med utgangspunkt i at tjenestene endres. Ikke minst er det også et behov for å mobilisere den kunnskapen som medarbeidere faktisk har og å benytte den bredere og bedre. Det er allerede en rekke tiltak i gang for å møte utfordringene. Det kommer imidlertid til å bli behov for å øke innsatsen når det gjelder rekruttering og kompetansetiltak generelt. Viktige tiltak er: 12

13 o o o Rektorutdanning, styrerutdanning, ny grunnskolelærerutdanning og en nærliggende ny rammeplan for førskolelærerutdanningen legger til rette for økt kvalitet i tjenestene. Det er viktig at utdanningene svarer på kommunesektorens opplevde behov for kompetanse. Kommuner enkeltvis og i regionalt samarbeid, samt fylkeskommunen har behov for langsiktige og strategiske planer for rekruttering og kompetanseutvikling. Tid og ressurser til implementering er nødvendig. Innenfor rekruttering er det flere tiltak i gang og det er behov for å øke innsatsen i årene framover: Nasjonalt og regionalt samarbeid om rekruttering til lærer og førskolelæreryrkene. Veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere og førskolelærere. Utdanning av voksne til yrkene må også styrkes for å dekke arbeidskraftbehov i sektoren, og det vil bli behov for å utvide kompetansesammensetningen med ulike fagområder relatert til barn og unges behov i en utviklings- og læringssituasjon. Lærlingplasser i kommunesektoren blir viktig for å sikre kompetanse på fagarbeidernivå. Grunnleggende strukturelle, institusjonelle og organisatoriske rammebetingelser blir ofte trukket inn når man omtaler den gode skole- og barnehageeier. Hvordan man lykkes har ikke nødvendigvis med hvordan kommunen er organisert. Uttrykket support, support, support and pressure er hentet fra OECD sin rapport som avdekker utfordringer i det norske skolesystemet. Økt behov for ansvarsdialog mellom nivåene trekkes frem i FOU-rapporten Hvordan lykkes som skoleeier? Åpenhet, innsikt, dialog, tilbakemeldinger og støtte er viktige faktorer på alle nivåer. Krav til innovasjon i arbeidsliv og samfunnsliv og til forskningsbasert kunnskap som grunnlag for endring, stiller også store krav til tjenestene. Hvilke rammebetingelser kreves for å kunne lykkes som barnehage og skoleeier under slike betingelser? Den statlige styringen gjennom normering, lovfesting og krav til rapportering som legger bindinger på arbeidsgivers handlingsrom og styringsrett bør avgrenses og reduseres. Barnehage- og skoleeier må ha handlefrihet til å organisere og strukturere virksomheten for å møte raske endringer i omgivelsene og nye krav som stilles med utgangspunkt i innbyggere, brukere av tjenestene, nasjonale myndigheter og utviklingen i Europa og globalt. Mulighet til å benytte og utvikle tilgjengelige ressurser i form av infrastruktur og kompetanse på mest mulig effektiv måte i tråd med strategiske planer. Aktivt samarbeid med forskningsmiljøer, næringsliv og andre kompetanseleverandører i inn- og utland med blikk på innovative løsninger og læring med grunnlag i forskningsbasert kunnskap. Brukertilfredshet, utvikling, læring, trivsel og resultater i barnehager og skoler er knyttet til de som til daglig arbeider med barn og elever. Kvalitet i barnehager og skoler forutsetter dyktige og engasjerte medarbeidere. Å bygge rollen som god barnehage- og skoleeier, krever gode relasjoner, solide styringssystemer, funksjonelle tilbakemeldingsrutiner, lærende samhandling og en god egenkontroll. Arild Sørum Stana Regiondirektør KS Hedmark og Oppland 13

14 Kompetanse og utdanning NHO sine tanker. NHOs viktigste saker er å skape solide fundament for verdiskaping i et arbeidsliv for framtida. I dette bildet er muligheter for forskning og nyskaping i bedriftene helt nødvendig. Da skolen og utdanningsinstitusjonene er næringslivets viktigste leverandører, er NHO spesielt opptatt av kvalitet i utdanningen i en velfungerende offentlig sektor. Med dette som bakteppe, inviterer NHO til samspill og samarbeid for å øke gjennomføringen i videregående skole og på høgskolenivå. Vår viktigste utdanningspolitiske utfordring er å sørge for at norsk ungdom fullfører en utdanning som kvalifiserer for arbeidslivet. Vårt hovedbudskap er at forbindelsen mellom utdanningspolitikken og næringspolitikken må styrkes NHO ser for seg følgende fokusområder: 1. Læring gjennom arbeid: Næringslivet som en sentral aktør som utvikler og tilbyder av kompetanse. Konkurranseevne forutsetter ikke bare tilgang på relevant kompetanse fra offentlige og private tilbydere på alle utdanningsnivåer. Like viktig for norsk innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft er den kompetanseutviklingen som skjer i virksomheten NHOs ambisjoner mot 2013 blir da at: Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er videreført Alle universiteter og høyskoler har etablert lokale samarbeidsråd med arbeidslivet, og det er utarbeidet strategidokumenter for etablering/videreføring av slikt samarbeid. Senter for fremragende undervisning er etablert som virkemiddel, og bidrar til utvikling av metoder og innhold som understøtter en mer næringsrettet utdanning 2. Kvalitet og relevans i utdanningen: Utdanningssektorens må ha evne til å levere en konkurransedyktig faglig kvalitet. Generelt sett mener NHO at kvaliteten i norsk utdanning bør styrkes. Dette gjelder alle utdanningsnivåer. For å styrke relevansen i all utdanning er yrkesretting et helt sentralt virkemiddel. Det må skapes en sterkere forbindelse mellom læringens innhold og hva kunnskapen skal anvendes til. Det er fortsatt for lite åpenhet om skolens resultater. Skoleeier må i større grad ta ansvar for resultatene og for systematisk rapportering til brukere og ansvarlige. NHOs ambisjoner mot 2013 blir da at: Norske elever skal prestere over gjennomsnittet for OECD-landene. Flere partnerskapsavtaler og flere bedriftsmasterprogrammer. Betydelig økning i antall læreplasser. Entreprenørskap en integrert del av norsk lærerutdanning. Bedre muligheter for norske studenter i utlandet. Styrket rekruttering til lærerstudier. 3. Kvantitet og rekruttering: Skoler og universiteter er næringslivets viktigste leverandør. Forutsetningen for en kunnskapsbasert verdiskaping i norsk næringsliv, er en tilstrekkelig og forutsigbar tilgang på relevant kompetanse. For å oppnå legitimitet i nasjonal og regional dimensjonering av utdanningsprogrammer, må 14

15 NHO selv bidra til kunnskapsgrunnlaget. Forutsetningen for å ha en utdanningssektor som leverer, er at tilbudsstrukturen er tilpasset kompetansebehovene i norsk arbeids- og næringsliv NHOs ambisjoner mot 2013 blir da at: Frafallsprosenten i videregående opplæring er på vei ned og rekrutteringen til yrkesfag ligger stabilt på mer enn 50 prosent. Antallet lærebedrifter/opplæringsvirksomheter er økende og flere studerer ved utenlandske studiesteder. Entreprenørskapsopplæring gir flere nye virksomheter. Rekruttering til MNT-fagene øker på alle utdanningsnivåer. Y-veien er videreført og utvidet og vi har flere alternative overganger og kombinasjoner av utdanning Fremskrivinger av kompetansebehov gir riktigere dimensjonering av skole og studietilbud Fagskoleutdanning fremstår som en etterspurt tertiær utdanningsvei Utenlandske studenter arbeider i Norge etter avsluttet utdanning 4. Organisering av utdanningen: Et avgjørende moment for at utdanningssektoren skal fremstå som næringslivets viktigste leverandør. Forutsetningen for en forutsigbar tilgang på relevant kompetanse for norsk næringsliv er at utdanningssystemet er organisert på en måte som: Synliggjør aktørenes ansvar og oppgaver, fremmer samarbeid mellom de ulike aktørene, sikrer innsyn i prosesser og resultater, omsetter kunnskap om systemet i tiltak og forbedringer, sikrer gjennomføring i grunnopplæringen og sørger for tidlig innsats for å utvikle grunnleggende ferdigheter. NHOs ambisjoner mot 2013 blir da: Flere fusjoner i universitets- og høyskolesektoren. Fagskolens finansieringsordning og forvaltningsregime er satt på den politiske dagsorden. Det lages en situasjonsoversikt over opplæringskontorenes oppgaver og ansvar. Sentralt gitte eksamener innføres i kjernefagene i all høyere utdanning. Alle skoleledere har, eller tilbys, utdanning i administrasjon og ledelse. Y-nemndenes posisjon er styrket. Praksisbrev er etablert som en normalordning. Ingunn Hermansen Rådgiver NHO Innlandet 15

16 Hedmark fylkeskommune: Utdannings-Hedmark slik vi ser det De viktigste utfordringene og mulighetene de tre neste årene for videregående opplæring. Utfordringer: Det er en stor utfordring at gjennomstrømningen i videregående opplæring fortsatt ligger på 65 % i Hedmark, noe som er 5 % under landsgjennomsnittet. Det er spesielt bekymringsfylt at Hedmark hadde de dårligste resultatene i landet for grunnskolepoeng fra 10.trinn skoleåret De viktigste faktorene for hvordan elevene presterer i videregående opplæring er karakterer fra grunnskolen og foreldrenes utdanningsnivå. På begge disse områdene har vi store utfordringer i Hedmark. Spesielt er det en utfordring at så mange gutter ikke fullfører og består videregående opplæring. Samtidig viser oversikten over grunnskolepoeng fra 10.trinn forrige skoleår at jentene i Hedmark ligger dårligst an i landet. I Hedmark er det største frafallet fra videregående opplæring etter Vg2 yrkesfag. I skoleåret 2009/2010 var det hele 27 prosent som ikke fortsatte i lære, alternativt vg3 i skole eller påbygning til generell studiekompetanse. Årsaken til dette er både manglende læreplasser og at en del elever ikke er godt nok kvalifisert til arbeidslivet. Muligheter: For å oppnå at flere ungdom skal fullføre og bestå videregående opplæring er det avgjørende at både grunnskolene, de videregående skolene og partene i arbeidslivet bidrar sammen. Gjennom Prosjektet Ny GIV er det en målsetting å øke gjennomføringen i videregående opplæring i perioden Prosjektet har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner, kommuner og NAV for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Gjennom dette prosjektet skal ungdomsskolene bidra til at de 10 prosent svakest presenterende ungdomsskoleelevene er bedre faglig rustet til å begynne på videregående skole. Samtidig arbeides det parallelt i hele grunnskolen for å oppnå større læringsutbytte. De videregående skolene skal gjennom prosjektet øke sin innsats for at flere fullfører og består. Dette skal gjøres gjennom å spre kompetansen fra Ny GIV skoleringen internt på skolene, satse på yrkesretting av fellesfagene norsk, engelsk og matematikk, gi et forsterket tilbud til svakt presterende elever og å bygge opp et støtteteam for skolene. Det skal videreføres et systematisk arbeid over tid ved alle de videregående skolene med fokus på læringsresultater. Det er i det daglige læringsarbeidet klasserommet at grunnlaget legges for bedre resultater. Det viktig med et godt samarbeid i lærerkollegiet ved skolene slik at man gjennom felles refleksjon over praksis og kompetanseutvikling kontinuerlig videreutvikler læringssituasjonen for elevene. Det er et stort potensiale for å forbedre resultatene i Hedmark. For å lykkes med dette må det satses på samarbeid og hardt systematisk arbeid over tid. Paal Morken Andersen Avdelingssjef 16

17 Høgskolen i Hedmark: Bidrag til Utdanningspolitisk sak 17

18 18

19 REFLEKSJON: Når barn i barnehagen også kalles enheter, ekvivalenter og brukere, hva gjør språkbruken med diskusjonen om kvalitet? VISSTE DU AT Det er 219 barnehager i Hedmark, og at det i disse barnehagene gikk 9255 barn i Færrest barn går i barnehage i Engerdal kommune (61 barn), mens flest barn i barnehage har Ringsaker kommune (1733 barn) Den største barnehagen har 12 avdelinger, mens den minste har syv barn totalt dette barnehageåret. VISSTE DU AT: Medlemmene i de private barnehagene fordeler seg på fem ulike private tariffavtaler. Dette er PBL-A (Private barnehagers landsforbundarbeidsgiverseksjonen), FUS, KSbedrift, Virke og standard tariffavtale med Utdanningsforbundet. 39 private barnehager i Hedmark er uten tariffavtale. Av disse har vi medlemmer i halvparten. Barnehagene i Hedmark Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som har fått sitt mandat og samfunnsoppdrag gjennom Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehageloven sier at barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehageloven sier videre at omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagen skal sørge for at alle barn får gitt utrykk for sitt syn og skal sørge for at barns meninger blir tillagt vekt. Når det gjelder barnehagens innhold utdyper rammeplanen: «Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær». Målene og fagområdene som uttrykkes videre i Rammeplanen, viser med tydelighet hvor viktig barnehage er i Norge og hva gode barnehager kan bety for små barns liv. Det er derfor av avgjørende betydning at ansatte i barnehagene har kompetanse som imøtekommer samfunnets krav og forventninger. I Hedmark er det i ansatte i barnehagene og av disse er 1058 utdannet førskolelærere. I 2011 var det 46 som jobbet som pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet. Dette er en dobling av antall dispensasjoner fra året før. I 2012 dispensasjonene fra utdanningskravet økt enda mer, til 56. Barnehagene varierer i størrelse. Den største barnehagen i Hedmark er Puttara FUS barnehage i Kongsvinger som åpnet høsten 2011, med plass til ca. 130 barn. Det finnes imidlertid større enheter, der flere hus inngår i samme barnehageenhet med samme styrer. Av disse er Fagernes-Fossen-Moelv barnehageenhet i Ringsaker med 170 barn den største. Der det er barnehageenheter med flere hus, varierer avstanden mellom husene fra rett over gjerdet til seks mil fra ytterkant til ytterkant. Organiseringen av barnegruppene varierer. Det er tradisjonelle avdelinger med 0-3 år og 3-6 år, det er søskengrupper, det er basebarnehager og det er doble grupper. I de doble gruppene kan det være 24 barn over tre år og 14 barn under tre år. Barnehagene må også variere sin inndeling etter søkermassen. Det er 125 kommunale og 97 private barnehager i Hedmark. Av de private barnehagene er det 58 barnehager som har en tariffavtale for våre medlemmer. 19

20 Virkeligheten, sett fra mitt ståsted Barnehagen skal være et sted der barna møter anerkjennende voksne som lytter og prøver å forstå hvert enkelt barn. På den måten bidrar barnehagen til at barnet utvikler en trygg og positiv sjølfølelse med tro på egne krefter. Barnet føler seg verdsatt for den det ER, uavhengig av prestasjoner. Glede, omsorg og et rikt læringsmiljø preger dagene og gir barna mulighet til å oppleve vennskap, "magiske øyeblikk " og følelse av mestring. Den voksne er der med raushet, støtte og veiledning, og bidrar til økt kunnskap på ulike områder samtidig som barnet får mulighet til å utvikle fantasi og kreativitet. Barndommen har sin egen verdi, samtidig som den "forbereder" barnet på det samfunnet som vil møte det senere. Som barnehageleder er jeg opptatt av å ansette folk med de gode holdningene. Derfor kan intervju og innhenting av referanser være avgjørende i forhold til å finne ut om personen har et ekte engasjement for barn, noe som igjen vil være avgjørende for hvordan personen vil utvikle seg både faglig og personlig. En viktig regel : vær grundig i ansettelsessaker, finn den beste! Det er viktig for meg som leder å bli kjent med hver enkelt person som jobber i barnehagen: Hvordan de tenker, hva er deres sterke sider, hva er vanskelig og hva betyr noe for dem. Som leder er jeg ute på avdeling og observerer og ser de ansatte i arbeid og gir konkrete tilbakemeldinger på det de gjør. Jeg er med på alle personalmøter, har faste arbeidsdager i alle barnehagene og har faste møter med arbeidslederne. Dyktige medarbeidere med gode holdninger gir også mye til den som leder, alle er stolte av jobben sin. Det gjør også noe med selvbildet til alle medarbeiderne de er sammen om noe som er viktig. Vikar prioriteres og settes inn fort. Dette er det et bevisst valg å bruke penger på, samtidig som budsjettene holdes. Det er lov og ikke være på topp hver dag, fokuset er på hva man kan få til, å være på jobb med det som er friskt og ikke hjemme med det som er sykt. God sykefraværsoppfølging prioriteres, det å tilrettelegge mest mulig for å få folk tilbake, i tillegg til å sette av tid til å prate sammen. Man snakker ikke stygt om hverandre! Er det noe, må man enten ta det direkte med den det gjelder, med styrer eller bære det i seg aldri snakke om det til andre! Personalet er ulike og har ulike styrker, det ses på som en ressurs og noe som skaper diskusjoner og som sender personalgruppen videre. Det er dette som gir gode team. Medarbeiderne i barnehagene har anerkjennende holdning, de hjelper hverandre i hverdagen og er opptatt av å gi hverandre positive tilbakemeldinger. Det er viktig ikke å hoppe på alt som finnes av tilbud om prosjekter i barnehagehverdagen, men være selektiv. Det er viktig ikke å ha for mange prosjekter, det skal være tid til å gå tur, lese og leke også. Personalet må ha tid til å være sammen med barna. Går for mye av tiden bort til rapportskriving, møter m. m., blir det få voksne til å være sammen med barna, til å skape trygghet, lytte til barna, ha de gode samtalene og til å arbeide i forhold til Rammeplanen. Fokus må være hva er viktig for oss nå hva har vi ressurser til. De prosjektene man arbeider med, tar man på alvor, planlegger godt gjennomfører og evaluerer. Kanskje må man velge noe bort og være bevisst på hvorfor man velger bort. Det er bra å ha et høyt ambisjonsnivå, sette seg mål og jobbe sammen mot disse, ikke fire på kvaliteten på arbeidet man skal gjøre. Se viktigheten av å jobbe i team, det man får til gjør man sammen, det er ikke jeg, men vi. Med en slik arbeidsform har man et godt fundament. Det er de voksne i barnehagen, deres holdninger og det de bringer med seg som skaper gode barnehagedager for barn, foreldre og ansatte. Anerkjennende samspill mellom barn og voksne bidrar til trivsel, glede og et godt læringsmiljø. Barnehageleder 20

21 Regionale forskjeller? Dispensasjoner fra utdanningskravet På landsbasis er tallet på dispensasjoner fra utdanningskravet i barnehageloven alarmerende høyt. I Hedmark så vi en bedring over tid fram til 2010, men i 2011 har det vært en dobling av antall dispensasjoner og i 2012 har det økt enda litt til. Når det gjelder førskolelærerstillinger besatt av ansatte på dispensasjon, ser vi at det er Ringsaker og Tynset som sliter mest. Glåmdalsregionen, unntatt Sør-Odal, har relativt få førskolelærere på dispensasjon fra utdanningskravet. En årsak til det lave tallet på dispensasjoner kan være at de også rekrutterer førskolelærere fra Sverige. Uavhengig av geografisk beliggenhet, får vi tilbakemeldinger om at det er de små prosentvise stillingene det er vanskeligst å få dekket opp med kvalifisert personale. I tillegg kan det være vikariater over kort tid (under et år) som er vanskelig å besette med kvalifisert personale. Figur 5: Antall dispensasjoner fra utdanningskravet for ped.-leder i hel stilling (Kilde: KOSTRA.) Driftsutgifter Når det gjelder kommunenes brutto driftsutgifter til kommunale barnehager i Hedmark per korrigert oppholdstime, spenner det fra 43 kroner i Folldal til 60 kroner i Stor-Elvdal. Hvis KOSTRA-tallene er korrekt oppgitt, betyr det at Folldal bruker 28 % mindre på barnehage enn det Stor-Elvdal gjør VISSTE DU AT førskolelærere ikke lenger arbeider i barnehagen Figur 6: Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime i kr. (Kilde: KOSTRA.) Barnehagens samlede kompetanse Barnehagene i Norge blir sett på som gode, blant annet av OECD. Vi har imidlertid lav pedagogtetthet, sammenlignet med andre land i OECD området. Dette har vedvart over tid, og vi har hatt lavest andel pedagoger av landene i Norden over tid. Barnehagens grunnbemanning har vært stabil over mange år, selv etter endringer i antall barn, yngre barn og økt åpningstid. I Hedmark er grunnbemanningen tre voksne pr 18 barn over tre år og tre voksne pr ni barn under tre år, med unntak av såkalte utvidede grupper hvor det er fire voksne 21

Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter... 7 NAV og utdanning...

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Den gode barnehage Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena. Barnehagen skal bidra til

Detaljer

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Saksfremlegg Saksnr.: 09/312-1 Arkiv: 410 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: REKRUTTERING AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.05.17 Kultur for læring i Hedmark Kultur for læring en felles satsing for god læring i Hedmark Alle kommunene Fylkesmannen Fagforeningene NHO & KS Foreldreutvalget

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 12.05.17 Kultur for læring i Hedmark Kultur for læring en felles satsing for god læring i Hedmark Alle kommunene Fylkesmannen Fagforeningene NHO & KS Foreldreutvalget

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. NAFO - nettverkssamling

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. NAFO - nettverkssamling Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet NAFO - nettverkssamling 18.03.2012 FULLSORTIMENTSDIREKTORAT FULLSORTIMENTSDIREKTORAT Vi bidrar til å utvikle, støtte, veilede og påvirke utdanningssektoren gjennom

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: EKL 2010/8887 Dato: 27.01.2011 Høring - NOU 2010:8 - Med forskertrang og lekelyst - Innstilling fra utvalget

Detaljer

På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Meld. St. 20 (2012 2013)

På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Meld. St. 20 (2012 2013) På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen Meld. St. 20 (2012 2013) På rett vei 550 540 530 520 510 500 490 480 2000 2003 2006 2009 Norge Sverige Endring i lesing fra PISA 2000 til PISA 2009 for Norge

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 16.05.17 Kultur for læring i Hedmark Kultur for læring en felles satsing for god læring i Hedmark Alle kommunene Fylkesmannen Fagforeningene NHO & KS Foreldreutvalget

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD!

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! Å være medarbeider eller leder i en barnehage eller skole er en betydningsfull, men også krevende jobb. Det er de ansatte som utgjør kvaliteten i

Detaljer

Kvalitet og arbeidstid for førskolelærere. Kurs Hamar April 2012 Turi Pålerud

Kvalitet og arbeidstid for førskolelærere. Kurs Hamar April 2012 Turi Pålerud Kvalitet og arbeidstid for førskolelærere Kurs Hamar April 2012 Turi Pålerud Kvalitet - mål for Utdanningsforbundets arbeid med arbeidstid for førskolelærere Å befeste og utvikle barnehagen som pedagogisk

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Att. Barnehageavdelingen Bodø, 16. januar 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Det vises til

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye.

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye. Næringslivets Hovedorganisasjon 10. november 2015 Adm. direktør Kristin Skogen Lund NHOs innspill til en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi Innlegg @ Kunnskapsdepartementets konferanse "Mot en nasjonal

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen Sammen for kvalitet Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen 2013-2016 I 1964 gikk knappe 10 000 barn i hele Norge i barnehage, i dag er tallet økt til nesten 300 000 barn. Utbyggingen av barnehageplasser

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14. Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.juni-16 Meldingen ble lagt frem fredag 11.mars Steffen Handal var

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Barnehage ett år og litt til i Utdanningsdirektoratet.

Barnehage ett år og litt til i Utdanningsdirektoratet. Barnehage ett år og litt til i Utdanningsdirektoratet. Bergen 4.juni 2013 Stabsdirektør Torill Eskeland FULLSORTIMENTSDIREKTORAT FULLSORTIMENTSDIREKTORAT Vi bidrar til å utvikle, støtte, veilede og påvirke

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Velkommen til. Kattegattgymnasiet

Velkommen til. Kattegattgymnasiet Velkommen til Kattegattgymnasiet 21. Mars 2013 Slide 2 Kjølnes Nord Studieforberedende program ( 1970) Yrkesforberedende program 450 m Kjølnes Sør ( 2006) Slide 4 GODT LÆRINGSMILJØ! Slide 5 HØYT FAGFOKUS!

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartmentet postmottak@kd.dep.no Vår dato: 29.09.2010 Vår ref.: KA-7310 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjersti Ø. Tveit Høringssvar til Kunnskapsdepartementet: Mangfold og mestring. Flerspråklige

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

Utdanningsforbundet Østfold. Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013

Utdanningsforbundet Østfold. Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013 Utdanningsforbundet Østfold Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013 Forholdet nasjonalt - internasjonalt Tradisjonelt var utdanning sett på som et ensidig nasjonalt anliggende Slik er det ikke

Detaljer

..og ingen stod igjen Tidlig innsats for livslang læringl

..og ingen stod igjen Tidlig innsats for livslang læringl ..og ingen stod igjen Tidlig innsats for livslang læringl St. meld. Nr 16 Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07-1 Bakgrunnen for meldingen! I alle land er det sosiale forskjeller i deltakelse og i læringsutbytte

Detaljer

Barnehagen for det gode liv - Kommunenes rolle i utvikling av norsk barnehagesektor Erling L. Barlindhaug

Barnehagen for det gode liv - Kommunenes rolle i utvikling av norsk barnehagesektor Erling L. Barlindhaug Barnehagen for det gode liv - Kommunenes rolle i utvikling av norsk barnehagesektor Erling L. Barlindhaug Avdelingsdirektør, KS-Utdanning Historien noen knagger 1837 Første barnehage som pedagogisk institusjon

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Education at a Glance 2016: Eksternt sammendrag

Education at a Glance 2016: Eksternt sammendrag Education at a Glance 16: Eksternt sammendrag Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det

Detaljer

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Bakteppe hvor er NAV? Vi leverer bedre tjenester til brukerne våre men fortsatt rom for forbedring Øke overgang

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A. Nina Beate Jensen, sentralstyret

Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A. Nina Beate Jensen, sentralstyret Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A Nina Beate Jensen, sentralstyret Styrere og tillitsvalgte sammen Viktig med felles forståelse for avtaler og lover Respekt for hverandres roller Målet er gode

Detaljer

Education at a Glance 2017: Eksternt sammendrag

Education at a Glance 2017: Eksternt sammendrag Education at a Glance 2017: Eksternt sammendrag Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 ARENDAL KOMMUNE Oppvekst Vedtatt i Arendal bystyre 20. juni 2013 Arendalsbarnehagene sammen om kvalitet Vår visjon: Blikk for den enkelte og rom

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 20 000 medlemsbedrifter med 500 000 årsverk photo:

Detaljer

0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, )

0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, ) 0-4/11 Høring - NOU 2010:8- Med forskertrang og lekelyst - systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (ark. nr. E: A0 &13, 201100112) Oppvekststyrets innstilling: 1. Kristiansand kommune gir

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR

Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR Ny rammeplan for barnehagen UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SITT HØRINGSSVAR DAGSKURS BARNEHAGE 27. FEBRUAR 2017 KRISTIN GUSTAVSEN HAUGSVOLD Bakgrunn Torsdag 20. september 2016 kom høringsutkast for ny rammeplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer