GEBYR OG AVGIFT 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEBYR OG AVGIFT 2016"

Transkript

1 LAVANGEN KOMMUNE GEBYR OG AVGIFT 2016 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET , SAK 65 /15 Side 1

2 GEBYRER GEBYRER SOM ER HEVET MED 3,0 % FRA 1. JANUAR HJEMMEHJELP MED ÅRSINNTEKT UNDER 2 G - SALG AV MAT I ÅPEN OMSORG - ÅRSAVGIFT TRYGGHETSALARM - TIMESATS FOR AMBULERENDE VAKTMESTER - FORELDREBETALING I SKOLEFRITIDSORDNINGEN - KONTINGENT I MUSIKKSKOLEN - - HUSLEIESATSER KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER (FRA ) - HUSLEIESATSER KOMMUNALE OMSORGS- OG ELDREBOLIGER (FRA ) - TOMTEPRISER KOMMUNALE BOLIGFELT - GEBYRER FOR EIENDOMSREGISTRERING - BEHANDLINGSGEBYR FOR MELDINGS- OG BYGGESAKER - AVGIFTSSATER FOR LEIE AV KANTINA - AVGIFTSSAKER FOR LEIE AV BIBLIOEKROMMET - AVGIFTSSATER FOR UTLEIE AV LYDUTSTYR - ERSTATNINGSSATSER PÅ BIBLIOTEKET DET ER IKKE ØKNING PÅ FØLGENDE TJENESTER - FESTEAVGIFT FOR GRAVPLASS - FELLINGSAVGIFT FOR ELG - REGULATIV FOR KLOAKKAVGIFTER - GEBYRSATSER FOR RENOVASJON - GEBYRSATSER FOR TØMMING AV SEPTIKTANKER - GEBYRSATSER FOR FEIETJENESTE - UTLEIE AV MOBIL SCENE EGNE SATSER - FORELDREBETALING I BARNEHAGENE - REGULATIV FOR VANNAVGIFTER Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Følgende satser gjelder fra Betalingssatser for hjemmehjelp og annen hjelp i hjemmet - Herunder korttidsopphold institusjon... 4 Foreldrebetaling i barnehagene... 5 Foreldrebetaling i skolefritidsordningen... 5 Kontingent kulturskolen... 5 Husleie kommunale utleieboliger (gjelder fra )... 6 Husleie kommunale omsorgs- og eldreboliger (gjelder fra )... 6 Tomtepriser... 6 Gebyrer for eiendomsregistrering Regulativ for vannavgifter Regulativ for kloakkavgifter Behandlingsgebyr for meldings- og byggesaker Gebyrsatser for renovasjon Gebyrsatser for tømming av septiktanker Gebyrsatser for feiing Festeavgift gravplass Fellingsavgift for elg Utleie av mobil scene Avgiftssatser for leie av kantina Avgiftssatser for leie av bibliotekrommet Avgiftssatser for utleie av lydutstyr Erstatningssatser på biblioteket Avgiftssatser for leie av Lauvhallen Side 3

4 BETALINGSSATSER FOR HJEMMEHJELP OG ANNEN HJELP I HJEMMET, HERUNDER KORTTIDSOPPHOLD INSTITUSJON Netto inntekt Årsinntekt inntil - 2G 180,- pr. mnd Årsinntekt fra 2G 3G 124,- pr. time Årsinntekt fra 3G 4G 144,- pr. time Årsinntekt fra 4G 5G 175,- pr. time Årsinntekt over 5G 201,- pr. time 1G = Grunnbeløpet i folketrygden, pr kr ,-. Betalingssatsene gjelder pr. måned, og skjer etter en abonnementsordning for de som har årsinntekt inntil 2 G. Ved innleggelse i institusjon og i forbindelse med varslet fravær fra hjemmet, gis fritak for betaling. Melding om fravær må gis 3 uker i forkant. For de som har inntekt over 2G skal det betales for medgått tid etter ovennevnte timesatser. Selvkost er kr 307,- pr. time. b) Betalingssats for korttidsopphold i institusjon etter statens regulativ. p.t. kr 147,- pr døgn. Betalingssatsen for dag/natt opphold er p.t. kr 74,- Det tas forbehold om eventuelle endringer av statens satser for egenandeler opphold i sykehjem og egenandel for hjemmetjenester for husholdninger med inntekt under 2 G. c) Brukere av trygghetsalarmer betaler en årsavgift på kr 1 277,-. Fakturering skjer hver måned, eller 2 ganger pr. år. d) Ved salg av mat i åpen omsorg fastsettes slik pris: 1/1 porsjon kr 98,- Liten porsjon kr 82,- Lørdagsgrøt kr 53,- Frokost kr 42,- Aftens kr 42,- Prisen for mat er fastsatt på grunnlag av utgifter til råvarer og emballasje. e) Bruk av vaktmester i åpen omsorg. Det skal betales egenandel med kr 231,- pr. time for alle tjenester. Dette gjelder også for brukere med årsinntekt inntil 2G. Bruk av vaktmestertjeneste skal avregnes hver tredje måned, og da slik at forbruket for den enkelte bruker avrundes oppover til nærmeste 1/2 time. Kommentarer til gebyrene: Det er lagt inn økning med 3,0 % på hjemmehjelp pr. time, trygghetsalarm, matsalg og vaktmester tjeneste. Side 4

5 FORELDREBETALING I BARNEHAGENE For 5 dager i barnehagen kr 2 580,- - Kost til selvkost kr 300,- For 4 dager i barnehagen kr 2 320,- - Kost til selvkost kr 240,- For 3 dager i barnehagen kr 2 060,- - Kost til selvkost kr 180,- For sent hentet barn (for hver påbegynt ½ time) kr 270,- Det gis 30 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2 Det gis 50 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 FORELDREBETALING I SKOLEFRITIDSORDNINGEN Hel plass kr 1 432,- - Kost til selvkost 300,- Halv plass kr 745,- - Kost til selvkost 150,- Det gis 30 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2 Det gis 50 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 For sent hentet barn (for hver påbegynt ½ time) kr 278,- KONTINGENT KULTURSKOLEN Kontingent vårhalvåret kr 1 046,- Kontingent høsthalvåret kr 747,- Det gis 30 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2 Det gis 50 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 Side 5

6 HUSLEIE KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Følgende satser gjelder fra : kr 66,00 pr m2 leieareal pr. mnd. kr 25,00 pr. m² leieareal pr. mnd. for møbler kr 510,00 pr. mnd. for garasje. HUSLEIE KOMMUNALE OMSORGS- OG ELDREBOLIGER Følgende satser gjelder fra : kr 95,00 pr. m² leieareal pr. mnd. Vaktmestertjeneste inngår i leieprisen. TOMTEPRISER Pris på tomt i Sneverbakkan boligfelt Pris på tomt i Nye Sneverbakkan boligfelt kr 22,60 pr. m² (pris er uten avgift). kr 74,60 pr. m² (pris er uten avgift). Side 6

7 GEBYRER FOR EIENDOMSREGISTRERING 6. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da inntil 5 da kr areal fra 5001 m2 - økning pr. påbegynt da inntil 20 da kr 961 For arealer over 20 da fastsettes gebyr etter medgått tid - kr/time kr 961 For punktfeste betales gebyr, dersom det ikke er nødvendig kr med merking og oppmåling i marka. For punktfeste som betinger merking og oppmåling i marka kr (markarbeide) betales følgende gebyr. Oppretting av grunneiendom og festegrunn (tilleggsarealer) For oppretting av grunneiendom som tilleggsareal til eksisterende eiendommer (areal inntil 500m²), samt for frittliggende arealer inntil 100m² til naust, garasje, og uthus betales gebyr med 50%av laveste sats under punkt Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da inntil 5 da kr areal fra 5001 m2 - økning pr. påbegynt da kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra m³ kr volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m 3. kr Side 7

8 6.1.5 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter kr 961 medgått tid kr/time Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 6.1.1, 6.1.2, og I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning kr Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal.(maksimalgrensen er satta til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustein til veg- el jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr areal fra m² kr Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ volum fra m³ kr volum fra m³ kr Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² kr areal fra m² kr arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 961 økning av gebyret på Side 8

9 6.4.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for Sammenføying er tilstede. matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m³ kr volum fra m³ kr volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/ el klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 961 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 6.7 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 6.8 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan gebyret påklages. Klagen vil da bli behandlet som en vanlig klagesak. Klagen skal være skriftlig. 6.9 Betalingstidspunkt Gebyret skal kreves inn forskuddsvis. Gebyrkravet rettes mot rekvirent dersom ikke annet avtales. Tinglysingsgebyr og utgifter til vil komme i tillegg til gebyrene etter matrikkelloven 6.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. Side 9

10 6.11 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 203 Matrikkelbrev over 10 sider inntil 20 sider kr 403 Fra 20 sider og opp økes med kr. 10,- pr. side. Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen Side 10

11 REGULATIV FOR VANNAVGIFTER FOR LAVANGEN KOMMUNE A I VANNAVGIFTER Tilknytningsavgifter a) Boliger/Hytter Nybygg, eksisterende bygg og tilbygg kr ,- pr. leilighet Hybelleilighet kr 4 431,- pr. leilighet. Øvrige bygg kr 112,- pr. m² bruttoareal. b) Minimumsavgift for nybygg kr 9 107,- Minimumsavgift for tilbygg kr 2 276,- c) Det beregnes merverdiavgift i tillegg til tilknytningsavgiften. d) Tilknytningsavgift er en engangsavgift som innbetales før gravetillatelse gis. II Årsavgift a) Abonnementer som betaler vannavgift på bakgrunn av målt vannforbruk, betaler kr 10,15 pr. m³ vannmengde. Minimumsavgift betales etter 300 m³ vannmengde. b) Helårsboliger, forretninger og kontorer betaler kr 28,05 pr. m². c) Skoler, sykehjem, helsesenter, hoteller, kaféer, restauranter, servicebedrifter, barnehager, etc. betaler kr 41,50 pr. m². d) Lager, forsamlingshus og lignende betaler kr 14,40 pr. m². e) Minimumsavgift for abonnementer under gruppene 2b, 2c, og 2d beregnes som for 80 m². f) Årsavgiften avrundes til nærmeste 10-tall utover minstearealet. g) Tillegg til årsavgiften betales slik det er bestemt i forskriftens pkt. 10. h) Det beregnes merverdiavgift i tillegg til årsavgiften. Side 11

12 B I REGULATIV FOR KLOAKKAVGIFTER Tilknytningsavgifter a) Boliger/Hytter Nybygg, eksisterende bygg og tilbygg kr 7 105,- pr. leilighet. Hybelleilighet kr 2 866,- pr. leilighet. Øvrige bygg kr 72,- pr. m² bruttoareal. b) Minimumsavgift for nybygg kr 5 892,- Minimumsavgift for tilbygg kr 1 473,- c) Det beregnes merverdiavgift i tillegg til tilknytningsavgiften. d) Tilknytningsavgift er en engangsavgift som innbetales før gravetillatelse gis. II Årsavgift a) Abonnenter som betaler vannavgift på bakgrunn av målt vannforbruk, betaler kr 4,50 pr. m³ vannmengde. Minimumsavgift betales etter 300 m³ vannmengde. b) a) Helårsboliger, forretninger og kontorer betaler kr 12,40 pr.m². c) Skoler, sykehjem, helsesenter, hoteller, kaféer, restauranter, servicebedrifter, barnehager, etc. betaler kr 19,60 pr. m². d) Lager, forsamlingshus og lignende betaler kr 6,70 pr. m². e) Minimumsavgift for abonnementer under gruppene 2b, 2c, og 2d beregnes som for 80 m². f) Årsavgiften avrundes til nærmeste 10-tall utover minstearealet. g) Tillegg til årsavgiften betales slik det er bestemt i forskriftens pkt. 10. h) Det beregnes merverdiavgift i tillegg til årsavgiften. C Fellesbestemmelser Utgifter til graving, nødvendig materiell etc. som forlanges av kommunen til stikkledninger for tilknytningssted til bolig, dekkes av abonnenten. Kommunen koster anboringsklave, og skal montere denne. Ansvar for stikkledninger Ansvar for tining, staking og annet vedlikehold for stikkledning til vann og avløp tilligger den enkelte abonnent. Side 12

13 BEHANDLINGSGEBYR FOR MELDINGS- OG BYGGESAKER JFR. PBL 33-1 Lovhenvisning/ type Sakstype År Merknader PBL 20-1 Nybygg bolig enebolig med inntil 2 boenh. Nybygg bolig rekkehus med mer enn 2 boenht. kr Tilbygg bolig inntil 50 m2 kr Tilbygg bolig over 50 m2 kr PBL 20-1e Riving av bolig kr PBL 20-1 Ombygging restaurering totalrenovering kr Pris pr. boenhet kr Skifte av vinduer, dører, o.l kr 751 veranda/ altan til bolig PBL 20-1 d Søknad om Bruksendring kr Pbl 20-1 Fritidshus Nybygg hytte/fritidshus kr Tilbygg fritidshus kr Restaurering fritidshus/hytte kr Veranda o.l fritidshus/hytte kr 751 PBL 20-2 Annen bygning Uthus, vedsjå o,l inntil 50 m2 kr Garasje inntil 50 m2 kr Garasje over 50 m2 kr Restaurering andre bygg kr Plasthaller kr PBL 20-2 Driftsbygninger Fjøs og bygg for husdyrhold kr Fjøs, enkle konstruksjoner kr Tilbygg til driftsbygninger i landbruket kr Naust båthus o.l kr Naust og båthus over 50 m2 kr Brygge (driftsbygning fiske) kr Kai, flytebrygge, molo kr Pelsdyrbur o.l pr m2 kr Gjeterbuer, koier o.l. - se hytter/fritidshus Annet Andre søknadspliktige tiltak kr Kr ,- Gebyr for ulovlig igangsatt bygg For bygg som igangsettes uten at det er søkt om- eller gitt tillatelse til igangsetting, skal det kreves et straffegebyr som settes til det dobbelte av opprinnelig saksbehandlingsgebyr for byggesaken. Side 13

14 PBL 20-1 Forretningsbygg Salg/handel År 2016 Hoteller og overnattingssteder kr pluss kopiering/annonsering Serveringssteder/kafeer o.l kr pluss kopiering/annonsering Campinghytter kr pluss kopiering/annonsering Oppstillingsplasser camp.vogner spikertelt pr. plass kr pluss kopiering/annonsering Verksteder/mekaniske arbeider kr pluss kopiering/annonsering PBL 20-1 annet Kirker/forsamlingshus/bedehus kr Idrettsbygg kr Parkeringsanlegg kr undervisningsbygg kr PBL 12-2 Planer Private reguleringsforslag, bebyggelsesplaner, kunngjøringer, moloer, terrengbehandling elveforbygning o.l 84 Tiltak på eller i grunn, vassdragsjøområder Oppdrettsanlegg o.l. anlegg i sjø og anlegg kr pluss kopiering/annonsering kr pluss kopiering/annonsering Pbl 20-1-i ANNET Skilt/reklame kr 751 Ansvarsrett/ lokal godkjenning kr 751 Utskriving av skjøte / leiekontrakter Eiendomsopplysninger til banker, meglere og lignende kr 141 kr Behandling etter Jordloven Behandling etter Konsesjonsloven kr 2 122,- kr 4 244,- Det beregnes ikke merverdiavgift av gebyrene. Side 14

15 GEBYRSATSER FOR RENOVASJON Jfr. gjeldende vedtatt regelverk: Renovasjonsavgift for helårsboliger som benyttes over 90 døgn kr 3 040, % merverdiavgift 760,- Total sats for 2016 kr 3 800,- Renovasjonsavgift for boliger/hytter som benyttes under 90 døgn kr 1 014,- +25 % merverdiavgift kr 253,- Total sats 2016 kr 1 267,- Leveranse av grovavfall og spesialavfall inngår i prisen. GEBYRSATSER FOR TØMMING AV SEPTIKTANKER a) kr 1 351,- + mva. pr. år for ordinær tømming av slamavskiller inntil 4 m³. b) kr 637,- + mva. pr. m³ pr. tømming for slamavskiller som er større enn 4 m³. c) kr 705,- + mva. pr. år for tømming av slamavskiller som iflg. Vedtektens 5-3. avsnitt, skal tømmes hvert. 4. år. Vedtektene endres til tømming hvert 4. år for å bringe tømmefrekvensen til å falle sammen med rodetømmingen. Derfor er årsavgiften redusert. d) kr 3 301,- + mva. for ekstra tømming i perioden mai oktober, og det ellers ikke foregår tømming i kommunen. Ekstra tømming i perioden samtidig som tømming ellers foregår i kommunen, betales som nevnt under pkt. a, evt. pkt. b ovenfor. e) Ekstraordinær utrykning for tømming p.g.a. tette avløp og lignende i perioden november april betales etter regning fra renovatør. GEBYRSATSER FOR FEIING Feiing av pipe kr 623,- + mva pr. pipe, pr. år. Filming av pipe ved behov settes til kr 913,- pr. pipe eks. mva Fresing av pipe ved behov settes til kr 609,- pr. pipe eks. mva FESTEAVGIFT GRAVPLASS Festeavgift gravplass (festetid 20 år) kr 2 000,- (pr ) FELLINGSAVGIFT FOR ELG Voksne dyr Fellingsavgiften følger maksimumssats gitt i sentrale fellingsavgifter. Kalv Fellingsavgiften følger maksimumssats gitt i sentrale fellingsavgifter. Side 15

16 UTLEIE AV MOBIL SCENE Utleie av mobil scene kr ,- pr. døgn. Prisen inkluderer 2 personer som er ansvarlig for opp- og nedrigging. I tillegg kommer kjøring, diett og overnatting. AVGIFTSSATSER FOR LEIE AV KANTINA Leie av kantina på Lavangen skole til private arrangement kr 546,- pr. gang. AVGIFTSSATSER FOR LEIE AV BIBLIOTEKROMMET Leie av bibliotekrommet kr 546,- pr. gang. AVGIFTSSATSER FOR UTLEIE AV LYDUTSTYR Låner betaler dekning av utlånskostnader kr. 530,- pr. gang, unntatt det eldste settet med lydutstyr. Unntatt er Kjølenkoret og Lavangen skolemusikk da disse er en del av de kommunale tjenester. ERSTATNINGSSATSER PÅ BIBLIOTEKET Tap av lånt materiale: Bok voksen: kr 499,- Bok barn: kr 249,- Tidsskrift: kr 64- Film kr 249,- Musikk kr 249,- Omkostninger for regning kr 64,- Film som ikke leveres inn til avtalt tid koster kr 31,- pr. dag. Spesielt verdifullt materiale eller deler av verk blir vurdert særskilt. Purrebrev til voksne: 1. purring kr 0,- 2. purring kr 21,- 3. purring kr 69,- Side 16

17 AVGIFTSSATSER FOR UTLEIE AV LAUVHALLEN Vedtatt av kommunestyret , sak 48/15 og gjelder f.o.m Generelle vilkår: Lag og foreninger søker og får tildelt treningstid/brukstid i Lauvhallen for hver sesong som går fra 20. august juni. Faste leietakere må vike plass/prioritert ved kulturarrangement/kommunens bruk av Lauvhallen. Leiefritak eller redusert leie kan gis av rådmann ved søknad. Aldersbestemte lag - til og med juniorer gis leiefritak. Lagenes bruk av hallen (treninger samt andre arrangement) inngår i årspris i forhold til bruk pr. uke. Gjelder for: Lavangen Lavangen Ekstern arrangør Forening/lag med faste treningstider Enkeltperson og forening//lag uten faste treningstider Personer, institusjoner/ lag/foreninger fra annen kommune Kommersiell ekstern arrangør Bedrift o.l. Lauvhallen: Årspris: Pr. 1,5 time: Pr. 1,5 time: Pr. 1,5 time: 2-10 timer pr. uke kr 3000, timer pr. uke kr 4000,- Over 20 timer pr. uke kr 6000,- Sal A 160,- 318,- 318,- Sal B 160,- 318,- 318,- Sal C 160,- 318,- 318,- Hele hallen 480,- 849,- 849,- Foajé/kjøkken 212,- 212,- 212,- Erlingstua - møterom 0,- 106,- 106,- Garderobe pr. stk. 128,- 160,- 160,- Helgearrangement (idrett/fysisk aktivitet) Helg: Helg: Helg: 1500,- 2000,- 4000,- Bryllup 2500,- 2500,- Dagspris: Dagspris: Privat arr. 2000,- 2000,- Svømmebasseng m/ garderober 2-10 timer pr. uke kr 3000, timer pr. uke kr 4000,- Over 20 timer pr. uke kr 6000,- Årspris: Pr. klokketime: Pr. klokketime: Pr. klokketime: Kr 400,- Kr 530,- Kr 530,- Side 17

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger i hht kommunestyrets vedtak 13.12.12, sak 62 Barnehage, SFO, kulturskole Pleie og omsorg Bolig - eiendom Barnehage, SFO, kulturskole Barnehage

Detaljer

Betalingsregulativ 2015 BETALINGSREGULATIV 2015 FOR GRATANGEN KOMMUNE

Betalingsregulativ 2015 BETALINGSREGULATIV 2015 FOR GRATANGEN KOMMUNE Betalingsregulativ 2015 BETALINGSREGULATIV 2015 FOR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Foreldrebetaling skole, sfo og barnehage... 2 2. Vederlag for opphold på Gratangsheimen... 3 3. Brukerbetaling hjemmetjenesten...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA 01.01.2016 Leiepriser for kommunale boliger og eiendommer (ikke mva-belagt) Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter, ungdomsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger

Detaljer

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande:

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: 6.1 OPPRETTING AV MATRIKKELEINING 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal frå 0 500 m² kr 18361,-

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2017 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Tjeneste 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Kommunale avgifter og gebyrer

Kommunale avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer 1. Kommunale avgifter og gebyrer Barnehage jfr makspris i forslag til statsbudsjettet. Ingen endringer fra 2008. Foreldrebetaling: Kostpenger: 1/1 plass: kr 2.330 Kr 200 4/5

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester) Kolonnen til venstre viser til punktet i "fullversjonen"

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2016 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune 2003. Steinparken ved rådhuset. Vedtatt av styre den 9.12.2014, som PS sak 99/14 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 2.1 Gebyr for vann......3

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie 2016 Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret 15.12.2015 RENOVASJON 25 % mva kommer i tillegg

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Side 1 av 10 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter pbl. 20-2 a) Mindre byggearbeid

Detaljer

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 Vennesla kommune regulativ 2016 GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVENS 32 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 GJELDENDE FRA

Detaljer

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune Gjesværstappan med Havørn i horisonten Foto: Børge Grønlund Vedtatt av styre 11.12.2012, PS sak 122/12 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-8 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/14 11.11.2014 Kommunestyret 74/14 11.12.2014 Kommunale

Detaljer

Betalingsregulativ 2016 BETALINGSREGULATIV 2016 FOR GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling

Betalingsregulativ 2016 BETALINGSREGULATIV 2016 FOR GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling Betalingsregulativ 2016 BETALINGSREGULATIV 2016 FOR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Foreldrebetaling skole, sfo og barnehage... 2 2. Vederlag for opphold på Gratangsheimen... 3 3. Brukerbetaling hjemmetjenesten...

Detaljer

Betalingsregulativ 2017 BETALINGSREGULATIV 2017 FOR GRATANGEN KOMMUNE

Betalingsregulativ 2017 BETALINGSREGULATIV 2017 FOR GRATANGEN KOMMUNE Betalingsregulativ 2017 BETALINGSREGULATIV 2017 FOR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Foreldrebetaling skole, sfo og barnehage... 2 2. Vederlag for opphold på Gratangsheimen... 3 3. Brukerbetaling hjemmetjenesten...

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyr plan- og byggesaker 2017 2016 1.1.1 Reguleringsplaner Konsekvensutredning 6000 5500 Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram

Detaljer