Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem"

Transkript

1 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann Registrering frammøte og fullmakter kl 08:30 08:50 Saksliste følger vedlagt. For at vi skal kunne gjennomføre årsmøtet på en ryddig og effektiv måte, er det viktig at alle forbereder seg ved å lese de tilsendte dokumentene, som består av denne forside, saksliste, 7 vedlegg pluss stemmeseddel og fullmaktsskjema. Vel møtt! Tore Fintland Tom Gabrielsen Ingrid Reiersen Styreleder Styremedlem Styremedlem Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

2 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 2 av 21 Årsmøtet 13. juli 2013 kl. 09:00-12:00 Sted: Midgard grendehus, Frikstad Saksliste: 1. Åpning ved styreleder. 2. Konstituering av møtet. a. Godkjenning av innkalling. b. Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter. c. Valg av møteleder. d. Valg av 2 referenter. e. Valg av 2 stemmetellere. 3. Årsberetning fra Styret. Vedlegg Regnskap og revisjonsberetning. Vedleggene 2 og 3.

3 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 3 av Saker til behandling. 5a. Molo og badebasseng. Vedlegg 4. 5b. Årskontingent Vedlegg Budsjettforslag for budsjettåret Vedlegg 2. Regnskap og budsjett. 7. Valgkomiteens innstilling. Valg. Vedlegg Anleggsplan. Vedlegg 7.

4 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 4 av 21 Vedlegg 1. Årsberetning

5 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 5 av Årsberetning fra Styret 2012/2013 Årsmøtet 2012 sluttet opp om følgende styre: Styreleder : Tore Fintland. Styremedlemmer : Per Tønnessen, Tom Gabrielsen, Ingrid Frigstad Reiersen, Geir Valset. Varamedlem : Inger E. Standal. 3.1 Styrets arbeid. Styret har hatt 3 styremøter og har arbeidet godt sammen hele perioden, med godt engasjement fra medlemmer og varamedlem. Som før har styret hatt en flittig kommunikasjon via e-post, noe som har bidratt til å redusere antall styremøter med tilhørende reisevirksomhet. Vaktmester Even Sørensen har som nå som før vært fast observatør under styremøtene og har kunnet bidra positivt til avklaring av spørsmål styret har hatt underveis. Samarbeidet med Merkantil Service AS har vært utmerket. 3.2 Bankbeholdning Sameiets bankbeholdning på kr ,- per er plassert på konto i Nordea Bank.

6 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 6 av Aktuelle saker i perioden Utskiftning av bryggeanlegg. Bryggeanlegget er byttet ut i sin helhet. Styret startet høsten 2012 arbeidet med å hente inn anbud fra 4 kvalifiserte leverandører samt å forberede søknad til kommunen. Valget falt til slutt på Ørsta Marina, som i tillegg til å levere nye brygger også engasjerte et firma til å fjerne de gamle bryggene. Arbeidet med fjerning av bryggene ble meget komplisert på grunn av sterk vind og kulde. Av den grunn ble arbeidet noe forsinket og har blant annet resultert i at deler av den gamle bryggen fremdeles ligger på vårt område. Vi er imidlertid lovet at dette skal fjernes så raskt som mulig. Bryggeanlegget som sådan ble levert på tiden til avtalt pris og fremstår nå i meget god stand Molo. Moloen ble som bestemt på årsmøtet 2012 reparert for sprekker. Arbeidet med dette ble mer omfattende enn antatt, og værforholdene var ikke gunstige. På tross av dette ble moloen ferdig i god tid før våren, og fremstår nå i meget god stand. Fremdeles gjenstår noe arbeid på moloen syd for slippen Utearealer Mange av utearealene er merket av tiden tann. Styret arbeider kontinuerlig med utbedringer, og tenker å fortsette med dette Dugnad Dugnaden 11. mai ble gjennomført med uvanlig stor oppslutning. Det var mer enn 60 personer på tennisbanen ved oppstart, og flere kom til etter hvert. Vi fikk på tross av regnet utført de vanlige oppgavene, vi ryddet i havnen og fikk også byttet ut trebryggen i Østre Havn. Bevertningen, i regi av familien Andersen, var også som vanlig fortreffelig.

7 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 7 av 21 Vedlegg 2. Regnskap 2012 med budsjett 2013 og prognose 2014.

8 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 8 av 21 SAMEIET SODEFJED HYTTEOMRÅDE Org.nr Prognose Budsjett Regnskap Regnskap BALANSE PR: EIENDELER Omløpsmidler: Til gode kontingent Andre kortsiktige fordringer 218 (3385) SUM FORDRINGER Kasse Festkonto Driftskonto Sum bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPTITAL OG GJELD Opptjent egenkapital: Egenkapital Årets resultat (875033) Sum egenkapital Gjeld: Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld (6 833) Betalbar skatt Forskuddsbetalt kontingent Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tore Fintland Ingrid Frigstad Reiertsen Geir Valseth Styreleder Styremedlem Styremedlem Tom Gabrielsen Styremedlem Per Tønnessen Styremedlem

9 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 9 av 21 SAMEIET SODEFJED HYTTEOMRÅDE Org.nr Prognose Budsjett Regnskap Regnskap Driftsinntekter Årskontingent Dugnadsinnbetaling Div. inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Renovasjon/søppel Strøm Snørydding Andre off avgifter Traktor leie Verktøy/Maskindeler Mat etc. dugnad Diverse driftskostnader Drift/vedlikehold område Drift/vedlikehold vei Drift/vedlikehold brygge, slipp Drift/vedlikehold tv-anlegg Drift/vedlikehold kloakkanlegg Drift Traktor Vaktmester Leie lokaler Leie av grund for vei Regnskapshonorar Rådgivning årsoppgjør Kontorrekvisita Trykksaker Medlemsmøter Porto Bilgodtgjørelse Reisekostnader Forsikring Eiendomsskatt Bankomkostninger Sum driftskostnader Driftsresultat før finansposter Netto finansposter Årsresultat

10 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 10 av 21 Vedlegg 3. Noter til resultatregnskap 2012 og budsjett 2013 med prognose for 2014.

11 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 11 av 21 Noter til regnskap 2012, budsjett 2013 og prognose for Årskontingent: Årskontingenten for 2014 foreslåes, som for 2013 å bestå av en fast andel og en variabel andel avhengig av størrelsen på den delen av bryggeanlegget som den enkelte disponerer, samt forventet vedlikehold. Selv om egenkapitalen ved årets slutt var høy, må det bemerkes at dette var før arbeidene med brygger og molo ble påbegynt. Det er derfor nødvendig å fortsette med samme kontingent som før for igjen å bygge opp egenkapitalen. 2. Vedlikehold/oppgradering av fasiliteter var et relativt rolig år med tanke på oppgraderinger og vedlikehold. Mange mindre prosjekter var på hold i påvente av avgjørelse om eventuell utskifting av brygger og reparasjon av molo. Resultatet av dette var at vi økte egenkapitalen med ca. Kr ,- 3. Drift vedlikehold av vei. Denne vinteren var relativt snøfattig, og påførte oss kun Kr ,- i brøyteutgifter i motsetning til ca. Kr året før.

12 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 12 av 21 Vedlegg 4. 5a. Molo og badebasseng

13 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 13 av 21 Molo og badebasseng På årsmøtet 2012 ble det vedtatt å starte arbeidet med å anskaffe nytt bryggeanlegg samt å utbedre molo og badebasseng. Bryggene er nå nye og hoveddelen av molen er utbedret. Det gjenstår fremdeles noe dugnadsarbeid i badebassenget og moloen syd for slippen trenger utbedring. Styret foreslår at denne utbedringen i stor grad kan utføres på dugnad. Styret anbefaler at neste styre fortsetter arbeidet med å ferdigstille molo syd for slippen, samt badebassenget. I prognose for 2014 er det avsatt Kr til dette arbeidet.

14 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 14 av 21 Vedlegg 5. 5b. Årskontingent 2014.

15 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 15 av 21 Årskontingent Årskontingenten for 2013 ble bestående av en fast del og en variabel del avhengig av størrelsen på båtplasser den enkelte hadde. Året 2012 har bidratt med litt over kr ,- i ny egenkapital. Oppgradering av molo samt nytt bryggeanlegg har imidlertid kostet oss mye og 2013 ser ut til å gå i underskudd. Oppgraderingsarbeidene er ennå ikke helt ferdige, selv om de mest kostbare elementene er tatt. I prognosen for 2014 har derfor styret nå lagt inn et snitt på Kr ,- i årskontingent.

16 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 16 av 21 Vedlegg Valgkomiteens innstilling

17 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 17 av 21 SODEFJED HYTTEOMRÅDE Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2013 Valgkomiteen har bestått av Tore Johan Torgersen og Kjell Holthe. Valgkomiteen legger fram følgende forslag for årsmøte: Styret: Leder: Tore Fintland 1 år (gjenvalg) Styremedlemmer: Geir Valset 2 år (gjenvalg) Ingrid Frigstad Reiersen Per Tønnessen Tom Gabrielsen 1 år (ikke på valg) 1 år (ikke på valg) 2 år (gjenvalg) Varamedlemmer: Eva Bergh 1 år (Ny) Rune Carlsen 1 år (Ny) Revisor: Johnny Esperås 1 år (gjenvalg) Kjell E. Andersen 1 år (gjenvalg) Valgkomite: Tore Johan Torgersen 1 år (gjenvalg) Kjell Holthe 1 år (gjenvalg) Alle kandidatene er forespurt og har sagt seg villig. Sodefjed, Tore Johan Torgersen (sign.) Kjell Holthe (sign.)

18 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 18 av 21 Vedlegg Anleggsplan 2013

19 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 19 av 21 Anleggsplan Sodefjed Sameie Styret har arbeidet med en anleggsplan for Sodefjed Sameie for årene som kommer. Dette for å få en oversikt over hvilke utgifter vi kan forvente å få. Anleggsplanen lister opp forventede utgifter på eksisterende anlegg, men inneholder også forslag til nye prosjekter. Prosjekt og vedlikeholdsarbeider vil til enhver tid bli vurdert av det sittende styret, og bli behandlet i tråd med sameieavtalen. Anleggsplan: Prosjektstart Prosjekt Ferdigstilt Kostnad Prosj. Type UTFØRT Rehabilitering av renseanlegg Vestre havn ,- Vedlikehold UTFØRT Oppgradering av parkeringsplass/ankomstområde ,- Nytt prosjekt/ Oppgradering UTFØRT Utgraving og påfylling av skjellsand i ,- Vedlikehold saltvannsbasseng UTFØRT Bade friluftshavn i Vestre havn Nytt prosjekt/ Oppgradering UTFØRT Rehabilitering av bryggeanlegg ,- Vedlikehold UTFØRT Fornyelse av rør under vei Reparasjon UTFØRT Rehabilitering av bryggeanlegg Oppgradering 2010 Div. asfaltarbeid Vedlikehold UTFØRT Oppgradering av lekeplasser Oppgradering KANSELERT Gatebelysning på Sodefjed ,- Nytt prosjekt UTFØRT Vedlikehold av bryggeanlegg Vedlikehold UTFØRT Vedlikehold av bryggeanlegg Vedlikehold UTFØRT Fylling av huller ,- Oppgradering UTFØRT UTFØRT Større utbedring av saltvannsbasseng. Byttet sand. Skjellsand ,- Oppgradering Vedlikehold ,- UTFØRT Endring av slipp ,- Forbedring 2011 Ny lager/redskapsbod v/tennisbanen ,- Nytt prosjekt ppgradering av lekeplasser Oppgradering 2012 Vedlikehold av atkomstvei til Sodefjed Vedlikehold UTFØRT Vedlikehold av bryggeanlegg 2010 Vedlikehold ,- UTFØRT Vedlikehold av bryggeanlegg ,- Vedlikehold UTFØRT Generell oppgradering av Østre Havn Oppgradering av vannforsyningsanlegg 2016 Oppgradering 2015 Asfaltering Tennisbane Rehabilitering av renseanlegg. Epoxy belegg 2020 Pålagt vedlikehold? Anleggsplanen lister opp noen prosjekter som allerede nå er aktuelle, og andre prosjekter som er ment som fremtidige forslag. Noen prosjekter har ikke kostnadsoverslag, da dette bør undersøkes nærmere. Styret ønsker at denne planen hele tiden skal være levende, og tar gjerne mot forslag til hva som bør inn eller ut av planen.

20 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 20 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde Org.nr Fullmakt For ordinært årsmøte 2013 i Sameiet Sodefjed Hytteområde Undertegnede sameier representerer stemme ( r ). Hytte ( r ) nr. Fullmakt til å stemme på mine vegne i alle saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet overdras her til: Navn: Undertegnet: Dato: Saker som er meldt i innkallingen og som fullmakten ikke gjelder for: Sak nr. : Fullmakten kan overdras videre til: Navn: Undertegnet: Dato: Det er kun utsteder som kan overdra fullmakt til andre. Fullmektige kan ikke gjøre dette

21 Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 21 av 21 Stemmeseddel 2013

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN.

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. Vedlagt finner du innkalling og foreløpig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014.

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014. Ordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2013 Budsjett 2014 Innkomne saker Valg GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole.

P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Generallunden Boligsameie P R O T O K O L L År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Tilstede:60 sameiere og 30 med fullmakt, til sammen var 90 stemmeberettigede

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes fredag 29. april 2011, kl. 18.00. Sted: Hvaler Samfundshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås - tif 67132091 92207242 Org.nr. 983 069940 konto: 5005.06.87616 www.

Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås - tif 67132091 92207242 Org.nr. 983 069940 konto: 5005.06.87616 www. Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås tif 6713209192207242 Org.nr. 983 069940 konto: 5005.06.87616 www.haugergrendilno Til huseierne/medleminene Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 211 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme

Detaljer