Ordinær sameiermøte i Sameiet Thonbygget ble avholdt torsdag 25.mars.2004, kl på Høyskolen i Oslo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær sameiermøte i Sameiet Thonbygget ble avholdt torsdag 25.mars.2004, kl 19.00 på Høyskolen i Oslo."

Transkript

1 Ordinær sameiermøte i Sameiet Thonbygget ble avholdt torsdag 25.mars.2004, kl på Høyskolen i Oslo. Tilstede var 35 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Fra styret møtte: Christian Geelmuyden, Erik Wahlman, Kari Gjesteby, Espen Brathaug Fra forretningsfører møtte: Trude Larsen Møtet ble åpnet av: Christian Geelmuyden TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Registrering av fremmøte Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende seksjonseier var tilstede. Godkjent B. Godkjenning av møteinnkalling Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på og erklære dette for lovlig satt. Godkjent C. Godkjenning av dagsorden Den oppsatte saksliste ble godkjent D. Valg av møteleder. Som møteleder ble foreslått: Christian Geelmuyden Godkjent E. Valg av protokollfører Som protokollfører ble foreslått Trude Larsen Godkjent F Valg av protokollvitne. Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble foreslått:

2 2 Sameiet Thonbygget Kari Caracchi Godkjent 2. ÅRSBERETNING FOR 2003 Styrets årsberetning for 2003 ble referert og foreslått tatt til etterretning. Godkjent 3. ÅRSREGNSKAPET 2003 Revisors beretning ble referert. Regnskapet ble referert og foreslått godkjent. Det foreslås at årsresultatet overføres balansen til konto for egenkapital. Godkjent 4. BUDSJETT Budsjettet ble referert og foreslått tatt til etterretning. Tatt til orientering 5. INNKOMNE FORSLAG 5.1 Valg av kabel TV leverandør Det ble vedtatt å beholde Telenor som kabel TV leverandør 6. VALG A. Som leder for 2 år ble foreslått: Erik Wahlmann Enstemmig valgt B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Ole Kr. Hallerud Svein Øyvåg Enstemmig valgt Som styremedlemmer for 1 år ble foreslått: Mikael Klinberg Espen Brathaug

3 3 Sameiet Thonbygget Enstemmig valgt C. Som varamedlemmer for 2 år ble foreslått: Tor-Erik Kolsrud Bjørn Solli Tom Kronstad Enstemmig valgt D. Som valgkomite for 1 år ble foreslått: Tor Erik Kolsrud Lillian Smith Aandall Ninia B. Hansen Enstemmig valgt Sameiermøtet hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Christian Geelmuyden /s/ Møteleder Kari Caracchi /s/ medundertegner INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget, avholdes torsdag 25. MARS 2004, kl på Høyskolen i Oslo, auditoriet, Pilestredet Park 35.

4 4 Sameiet Thonbygget TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Registrering av fremmøtte. B) Godkjenning av møteinnkalling. C) Godkjenning av dagsorden D) Valg av møteleder E) Valg av protokollfører F) Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2003 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen. 4. BUDSJETT INNKOMNE FORSLAG 5.1. Valg av kabel-tv leverandør. Se vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder. B) Valg av styremedlemmer. C) Valg av varamedlemmer. D) Valg av valgkomité. Etter det formelle årsmøtet, vil det bli avholdt et informasjonsmøte. Oslo, 8. mars 2004 Sameiet Thonbygget Christian Geelmuyden Styreleder Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Navneseddel/fullmaktsseddel leveres i utfylt stand ved inngangen.

5 5 Sameiet Thonbygget ÅRSBERETNING FOR 2003 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: Styreleder : Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem Christian Geelmuyden Erik Wahlman Kari Gjesteby Espen Brathaug Christian Hjemmen Ole-Chr. Hallerud for Christian Geelmuyden Anne Karin Nesdam for Erik Wahlman Mikael Klingberg for Kari Gjesteby Bjørn Sollie for Espen Brathaug Svein Øyvåg for Christian Hjemmen. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET EIENDOMMEN Sameiet har til sammen 147 seksjoner, herav 3 næringsseksjoner. Sameiets eiendom har gårdsnr. 208 bruksnr Sameiet ligger i Oslo. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for sameier. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen utføres av Centrum Eiendomsbestyrelse as et heleiet datterselskap av OBOS. - Tlf , faks Sameiets revisor er Ernst &Young AS.

6 6 Sameiet Thonbygget VAKTMESTERTJENESTE Sameiets vaktmestertjeneste utføres fra av Hammersborg Eiendomsdrift AS. Frem til dette tidspunkt ble vaktmestertjenesten ivaretatt av Thonbygg AS. NØKLER/SKILT BESTILLES VED SKRIFTLIG HENVENDELSE TIL STYRETS POSTKASSE I OPPGANG 34 ELLER ONLINE.NO. RENHOLD Utføres av firma Aprops Renhold & Vikartjenester AS. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i selskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle selskap ha et internkontrollsystem for brannvern og lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene, samt ivareta sameiets byggherreansvar ved bygge- og anleggsarbeid i h.h.t. byggherreforskriften. Styret arbeider med utarbeidelse av eget system for internkontroll. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriften om brannforebyggende tiltak skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle seksjonene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Overvåktning av branndetektor tilknyttet SD-anlegget ivaretas av sameiet. KABEL-TV ANLEGGET Telenor Avidi A/S er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet. Oppstår det feil på anlegget, kan du ringe mellom kl og alle dager. Generelle spørsmål kan rettes til Kundeservice på telefon mellom kl og alle dager eller sende e-post til For ytterligere informasjon vises det til internettadresse

7 7 Sameiet Thonbygget FORSIKRING Sameiet er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring AS og polisenummeret er Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at bygningsmassen til enhver tid er tilstrekkelig forsikret. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering og påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Skader meldes til forsikringavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring har If Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen. LIGNINGSOPPLYSNINGER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. STYRETS ARBEID Aktiviteter i Thonbygget i første driftsår 2003: Etter overtakelse av over 100 nye leiligheter i et totalt rehabilitert bygg på en stor aktiv byggeplass fremsto Thonbygget i Pilestredet Park som et nytt spennende alternativ for beboerne og det valgte styret. Mange utfordringer, krav og mangler skulle søkes systematisert og gjennomført til beboernes beste. Og med mange ulike aktører og interesser, fremdriftplaner og ansvarsområder. Utfordringene har vært mange, men med litt tålmodighet og tid har styret den oppfatning av tilbakemeldingene viser at vi har kommet mye lengre og løst mange oppgaver i dette året. Oppstarten var relativ vanskelig med dårlig varmeregulering både for varmt tappevann og regulering av oppvarmingen. Starten var så pass frustrerende og dårlig at beboerne ikke ble

8 8 Sameiet Thonbygget belastet for slike kostnader i årets første to måneder. Gradvis har problemene blitt taklet og vi har nå generelt tilfredsstillende regulering for alt varmt vann. Trykk, mengde og temperatur er nå generelt i henhold til forutsetningene. Imidlertid er man ikke fornøyd med selve vannkvaliteten, og undersøkelser og mulige løsninger er under vurdering i forhold til gjeldende regelverk. Utvendige anlegg er dessverre atskillig verre å gjøre så meget med. Statsbygg er ansvarlig for gjennomføring av utomhusarbeidene som når de er ferdige skal driftes av PPØ (Pilestredet Park Økodrift). I avtalen med utbygger for Thonbygget og øvrige bygg i Pilestredet Park skal når byggene er ferdige de tilliggende uteområder fremstå som ferdige. Planene for ferdigstillelse av de andre områdene er sterkt forsinket i forhold til Statsbygg sine planer, og deres utomhusentreprenør har hatt en meget fragmentert fremdrift, og områdene kan hittil neppe sies å fremstå som ferdige. Når man også har hatt ganske omfattende ombyggingsarbeider i vårt bygg sine næringsarealer og innkjøring av skoledelen, har man følt sterkt savn av renhold, søppelkasser, askebegre, belysning og rydding etc. rundt og i bygget. Innvendige arbeider er nå stort sett ferdige. Utvendig er avklaringer gjort og selv om Statsbygg har lovet å levere søppelkasser etc. vil vi uansett selv anskaffe og montere slike umiddelbart. Vi har også tro på at området rundt bygget vårt i hvert fall vil fremstå som ganske bra til sommeren og vi kan glede oss over temmelig fine utearealer. Driften med PPØ av uteområdene håper vi snart vil gå over fra interim- til permanent drift, slik at oppgaveløsningene blir klare. Oppgavene med vaktmestertjeneste har for oss sameiere blitt dekket på en meget rimelig måte fra Thonbygg. Det har ikke vært ansett formålstjenelig for oss å ha egen vaktmester engasjert så lenge store arbeider og komplettering har pågått i byggets næringsområder. Slike arbeider er nå i det vesentlige ferdigstilt og områdene satt i tilfredsstillende stand. Hammersborg Eiendomsdrift er engasjert for å utføre våre vaktmestertjenester og -oppgaver, og foretar oppgavene etter utarbeidet instruks. Da sameiet ble etablert ble det inngått avtale om renhold av fellesarealene med Snehvit Rengjøring AS som hadde levert tilbud med laveste pris. Allerede etter kort tid ble det klaget over kvaliteten på arbeidet. Forbedringer ble lovet og styret avventet dette. Etter ytterligere noen måneder med dårlig arbeid var tålmodigheten slutt og styret bestemte seg for å hente inn tilbud fra andre leverandører. Det ble utarbeidet en behovsspesifikasjon og innhentet tilbud fra Royal Renhold A/S, Adamstuen Renhold A/S og Apropos renhold og vikartjeneste A/S. Etter en samlet vurdering av pris, referanser, arbeidsopplegg og kompetanse ble Apropos valgt. Det er foretatt grundige befaringer med den valgte leverandør. Skifte av renholdsfirma ble gjennomført Matter i inngangsnivåene leies inn fra STIL Tekstilservice AS.

9 9 Sameiet Thonbygget En del leiligheter har hatt ønske om persienner og markiser eller blinds og felles retningslinjer for utførelse og montasje ble utarbeidet, og arbeidene og resultatet ser ut til å ha gått relativt smertefritt. Det er etter hvert blitt klare rutiner og leverandører ved bestilling av nøkler og postkasseskilt, som skjer fortløpende. Noen klager og sene leveranser har vi hatt, men håper at dette nå er passé. Brannsignalanlegg ga mange feilalarmer den første tiden, men ble fullstendig ombygget og fungerer nå etter forutsetningene. Det vil bli oppsatt tavler i inngangene for informasjon der instrukser og annen informasjon vil bli oppsatt. Alle leilighetene har to ventilasjonssystemer. Det er et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning for hver leilighet. Dessuten er det egen fraluftsvifte for kjøkkenavtrekk. Det er inngått driftsavtale med Solland for sjekk og drift og skifte av filter for alle anleggene. Dette servicearbeidet vil igangsettes nå, og vil også være en faglig kontroll på at de leverte anleggene er i henhold til forutsetningen. Alle leilighetene vil servicetekniker måtte få tilkomst til. Felles kabel-tv anlegg vil fremlegges med to alternativer på sameiermøtet for valg av løsning fremover med Telenor eller UPC. Utvendig belysning er ikke tilfredsstillende og ekstra belysning, belysningsstyring og tilstrekkelig lys til å lese ringetablå er under avklaring og med ny baldakin over inngang 36. Det har vært en del tyveri og hærverk i garasjen. Kamera er montert og dette har hjulpet. Utvidet kontroll med vektertjeneste og bevegelsesdetektorer på kamera til sikkerhetsfirma, har vi tro på vil redusere problemet ytterligere. Om utsmykking av fellesarealer i Pilestredet Park. På sameiemøtet ble det oppfordret til å utpeke en pyntekomite fordi flere av beboerne synes korridorer og inngangsparti var svært spartansk utformet. Dora Eeg og Lars Hovdenak meldt seg til deltakelse i komiteen. Disse to har sammen med styrets representant, Kari Gjesteby utgjort utsmykkingskomiteen. Komiteen foreslo følgende: Oppg. 30: 1 bilde vis av vis postkassene og ett bilde rett utenfor heisen, til sammen 7 bilder. Oppg. 32 Her er det ikke plass til et stort bilde i foajeen, evt. Et lite bilde. 1 bilde i hver etasje ved siden av heisdøren, evt. 2 bilder fra 8 etasje til 11 etasje. Til sammen 14 bilder.

10 10 Sameiet Thonbygget Oppg bilde i foajeen før postkassene og ett bilde rett utenfor heisen i hver etasje, til sammen 6 bilder. Oppg bilde i foajeen og evt. 2 bilder i hver etasje ved heisen fram til 5. etasje, til sammen 11 bilder. Komiteen foreslår at det brukes sort/hvitt fotografier fra Gamle Rikshospitalet og området rundt som forstørres. Bildene rammes inn ved å bruke spesielle stålstifter og dobbelt glass dvs. samme metode som Plastikk kirurg-skiltet i foajeen ved Narvesen. Det foreslås 90x 70 cm som størrelse i utgangspunkt. Komiteen påpekte at det manglet stikk-kontakter i samtlige inngangspartier. Dette er nødvendig både for renhold og dersom man skulle ønske å sette inn et juletre. Komiteen har kostnadsberegnet forslagene til kr. Styret ba komiteen undersøke om Olav Thon Gruppen kunne gi et bidrag til utsmykkingen. I brev av ble Olav Thon tilskrevet om et mulig tilskudd. I brev av svarer Olav Thon Gruppen at de støtter tiltaket med kr Styret er svært fornøyd med denne økonomiske støtten og vil nå sette i gang det praktiske arbeidet med utsmykkingen. REGNSKAPET FOR 2003 Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet for 2003 og utgjør kr ,- som foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. Tallene i kolonnen budsjett 2003 er de som ble lagt frem for sameiermøtet 26. mars Driftsinntektene i 2003 var totalt kr ,-. Avviket i forhold til budsjett skyldes at det ikke ble innkrevet fellesutgifter i januar og februar 03 samt at vann/avløp er ført over særregnskap. For leiligheter som ikke var solgt pr. overtakelsesdato, har Thon blitt avkrevet leilighetenes andel av fellesutgiftene. Innbetalingene til dekning av sameiets fellesutgifter består av 5 forskjellige fordelingsnøkler: Lik fordeling bolig og næring - L Brøkfordeling bolig og næring - B Lik fordeling kun bolig - L2 Brøkfordeling kun bolig - B2 Innbetaling til PPØ - B3 I tillegg kreves inn ákonto vann/varme (Fjernvarme)

11 11 Sameiet Thonbygget Over-/underskudd pr for de enkelte fordelingsnøkler fremgår av note Driftskostnadene i 2003 var totalt kr ,-. Første driftsår har ikke medført fulle driftsutgifter og det er derfor et betydelig avvik på enkelte poster mellom regnskap 2003 og budsjett 2003 på enkelte poster. I tillegg er, som navnet vann/avløp skilt ut i eget regnskap. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2003 er satt opp under denne forutsetning. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. BUDSJETT FOR Styret har satt opp et budsjett for år Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet samt i rbrukken til høyre under notene. Under note fremkommer antatt over-/underskudd på innbetalingene for de enkelte fordelingsnøkler. Styret har innarbeidet en justering av innbetalingene for de enkelte fellesutgifter fra En %-vis reguleing av innbetalingene fra 1.7. bare vil slå ut med halvt beløp på årsbasis. For neste år (2005) vil man få full effekt av påslaget. Styret vil foreta en korrigering av de enkelte elementer når det foreligger erfaringstall. Som nevnt har styret budsjettert med at vann- og avløpsavgift betales etter faktisk forbruk i hver leilighet og at dette avregnes sammen med fjernvarmeregnskapet. Budsjettet gir et forventet årsresultat på kr ,-. Forøvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 3. mars 2004 I styret for Sameiet Thonbygget CHRISTIAN GEELMUYDEN KARI GJESTEBY ERIK WAHLMAN ESPEN BRATHAUG CHRISTIAN HJEMMEN

12 12 Sameiet Thonbygget Revisjonsberetning fås ved henvendelse til Centrum Eiendomsbestyrelse as Telefon Telefaks

13 13 Sameiet Thonbygget SAMEIET THONBYGGET RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2003 Budsjett 2003 Budsjett 2004 Leieinntekter Andre inntekter Resultat inntekter DRIFTSKOSTNADER Drift- og vedlikehold Vaktmestertjenester Rengjøringstjenester Forsikringer Kommunale vannavgifter Kommunale renovasjonsutgifter Strømutgifter fellesarealer Forretningsførsel Drift/vedlikehold ventilasjon Drift/vedlikehold heiser Andre driftskostnader Styrekostnader Pilestredet Park Økodrift Thongård, belastede driftkostnader Divese kostnader Resultat driftkostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Resultat finans RESULTAT OVERFØRINGER: B: DRIFT/VEDL.H.FOND B2: VEDL.H.FOND BOLIG L2: FOND M/LIK FORD BOLIG L: FOND M/LIK FORD ALLE B3: PPØ SUM OVERFØRINGER

14 14 Sameiet Thonbygget EIENDELER SAMEIET THONBYGGET BALANSE OMLØPSMIDLER LEIERESTANSER ANDRE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL B: DRIFT/VEDL.H.FOND B2: VEDL.H.FOND BOLIG L2: FOND M/LIK FORD BOLIG L: FOND M/LIK FORD ALLE B3: PPØ SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD FORSKUDDSLEIE SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT VANN & FJERNVARME ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE 0 0 GARANTIANSVAR 0 0 Oslo, STYRET FOR SAMEIET THONBYGGET CHRISTIAN GEELMUYDEN ERIK WAHLMAN KARI GJESTEBY ESPEN BRATHAUG CHRISTIAN HJEMMEN CENTRUM EIENDOMSBESTYRELSE AS Trude Larsen Forretningsfører

15 15 Sameiet Thonbygget NOTER REGNSKAPSPRINSIPP Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet inneholder poster vedrørende både bolig og næring, og det er opprettet fond i henhold til vedtektenes De forskjellige postene er nærmere forklart i notene. Man anvender et prinsipp hvor man inntektsfører belastede fellesutgifter til seksjonseierne, men siden vann & avløpsavgift og fjernvarme årlig avregnes med seksjonseierne i henhold til faktisk forbruk (måler), er det ført som et utlegg, og kostnader og inntekter er dermed ikke ført over resultatet, se spesifikasjon i note nr 11. Vann og avløp var budsjettert som kostnader som skulle fordeles etter brøk, og denne innbetalingen er overført til vann & fjernvarme, og er dermed ikke medtatt i sum leieinntekter. Jfr avvik budsjett/regnskap. Note 1 Leieinntekter, regnskap Innbetaling fra seksjonseierne: Regnskap 2003 Budsjett 2003 Budsjett 2004 L: Andel strøm, forretningsførsel, honorar, fellearealer, div L2:Andel til vaktmester, ventilasjon, kabel-tv B: Andel til forsikring og vedlikehold B2: Andel til heis, renovasjon og renhold B3: Andel til utomhusarealer(ppø) B4: Andel til forbruk av vann/ avløp Sum inntekter Note 2 Drift- og vedlikhold, regnskap Drift/vedlikehold fellesanlegg korridorer, trapper etc Drift- og vedlikehold heiser, se eget regnskap Drift- og vedlikehold VVS Drift - og vedlikehold brannsikring Sum drift- og vedlikehold Note 3 Vaktmestertjenester Vaktmestertjenester utført av Thongård, fakt Vaktmestertjenester avsatt Sum vaktmestertjenester Note 4 Rengjøringstjenester Rengjøring utført av Snehvit, fakt Rengjøringstjenester avsatt Sum rengjøringstjenester Note 5 Strømutgifter fellesarealer Strømutgifter til Hafslund Avsetning strømutgifter Hafslund Strømutgifter til Thongård Strømutgifter til Viken Sum strømutgifter fellesarealer Regnskap Budsjett Budsjett

16 16 Sameiet Thonbygget Note 6 Service heiser Utgifter heis Utgifter alarmer Sum heiskostnader Note 7 Andre driftskostnader Div driftskostnader Møter, kurs, oppdateringer Trykksaker, driftsmateriell Bank og gebyrer 377 Sum andre driftskostnader Note 8 Utomhuskostnader (PPØ) Utomhuskostnader betalt PPØ Avsetninger utomhus Sum utomhuskostnader (PPØ) Note 9 Belastninger Thongård Utlegg andre kontorkostnader Sum belastninger Note 10 Leierestanser Leierestansene gjelder i hovedsak Thonbygg. Thon har nå betalt mesteparten av restansene. I tillegg har Thon lagt ut store beløp vedrørende fjernvarme, se note 12. Note 11 Vann & Fjernvarme JFR 6.5 A konto innbetaling fjernvarme bolig/næring Fjernvarmekostnad Sum A konto innbetalt vann næring A konto innbetalt vann bolig Vann/avløpsavgift Sum Sum vann & fjernvarme Note 12 Annen kortsiktig gjeld Securitas Snehvit Renhold Styrehonorar Avsetning strøm Thonbygg Thongård Sum annen kortsiktig gjeld Thongård gjelder hovedsakelig fjernvarmekostnader som er lagt ut av Thongård.

17 17 Sameiet Thonbygget regnskap budsjett budsjett Note: 13 B: Drift & vedlikeholdsfond jfr Innbetalt fra seksjonseierne (- 20 % fra ) Drift/vedl.hold brannsikring Vedlikehold (løpende + avsetning fremtidig) Forsikring Finansinntekter Finanskostnader Bank og kortgebyr Sum B:Drift & vedlikeholdsfond Note: 14 B2: Vedlikeholdsfond Bolig jfr 6.2 Innbetalt fra boligseksjonene (- 20 % fra ) Drift/vedlikehold heiser Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold bygning(innvendig) Drift/vedlikehold brannsikring Renovasjon Vannavgift Rengjøring Driftsmatriell Sum B2:vedlikeholdsfond bolig Note: 15 L2: Fond m/lik fordeling bolig jfr 6.3 Innbetalt fra boligseksjonene(+ 400% fra ) Strøm Kabel-tv Ventilasjon Vaktmestertjeneste Sum L2: fond m/lik fordeling bolig Note: 16 L: Fond m/lik fordeling allejfr 6.4 Innbetalt fra seksjonseierne (- 70 % fra ) Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Forretningsførsel Møter, kurs etc Porto Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Trykksaker Sum L: Fond m/lik fordeling allel Note: 17 B3: Pilestredet Park Økodrift (Utomhusarealer) Innbetalt fra seksjonseierne (+ 100% fra ) Betalt andel kostnader Sum B3: Pilestredet Park Økodrift (utomhusareal) Valg.

18 18 Sameiet Thonbygget Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Styreleder : Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem Christian Geelmuyden Erik Wahlman Kari Gjesteby Espen Brathaug Christian Hjemmen Ole Chr. Hallerud for Christian Geelmuyden Anne Karin Nesdam for Erik Wahlman Mikael Klingberg for Kari Gjesteby Bjørn Sollie for Espen Brathaug Svein Øyvåg for Christian Hjemmen.

19 19 Sameiet Thonbygget Det innstilles å på følgende nye styremedlemmer: Styreleder. Erik Wahlman - velges for 2 år Styremedlemmer: Ole Kr. Hallerud - velges for 2 år Mikael Klingberg - velges for 1 år Espen Brathaug - velges for 1 år Svein Øyvåg - velges for 2 år Varamedlemmer: Anne Karin Nesdam for E. Wahlman Tor Erik Kolsrud for Ole Kr. Hallerud for Mikael Klingberg Bjørn Solli for Espen Brathaug for Svein Øyvåg Det innstilles følgende medlemmer til valgkomiteen:

P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole.

P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Generallunden Boligsameie P R O T O K O L L År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Tilstede:60 sameiere og 30 med fullmakt, til sammen var 90 stemmeberettigede

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsamameie, avholdes tirsdag 25. april 2006, kl. 18.00 i Misjonskirken, Slemdalsvn. 1 (Majorstua). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 Ordinært sameiermøte i Sameiet Tærudparken 1, avholdes torsdag 26.04.2012, kl. 18.00 på Fagerborg Hotel, Lillestrøm TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ekerud Boligsameie, avholdes torsdag 3. mars 2011, kl. 18:00 i kommunens lokaler (Snippen/Mølla), Triaden. Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Haukåsen Sameie I, avholdes torsdag 30.03.2006, kl. 18.00 på Trosterud skole (samlingssalen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Ringnes Park Vest Sameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer