Ordinær sameiermøte i Sameiet Thonbygget ble avholdt torsdag 25.mars.2004, kl på Høyskolen i Oslo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær sameiermøte i Sameiet Thonbygget ble avholdt torsdag 25.mars.2004, kl 19.00 på Høyskolen i Oslo."

Transkript

1 Ordinær sameiermøte i Sameiet Thonbygget ble avholdt torsdag 25.mars.2004, kl på Høyskolen i Oslo. Tilstede var 35 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Fra styret møtte: Christian Geelmuyden, Erik Wahlman, Kari Gjesteby, Espen Brathaug Fra forretningsfører møtte: Trude Larsen Møtet ble åpnet av: Christian Geelmuyden TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Registrering av fremmøte Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende seksjonseier var tilstede. Godkjent B. Godkjenning av møteinnkalling Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på og erklære dette for lovlig satt. Godkjent C. Godkjenning av dagsorden Den oppsatte saksliste ble godkjent D. Valg av møteleder. Som møteleder ble foreslått: Christian Geelmuyden Godkjent E. Valg av protokollfører Som protokollfører ble foreslått Trude Larsen Godkjent F Valg av protokollvitne. Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble foreslått:

2 2 Sameiet Thonbygget Kari Caracchi Godkjent 2. ÅRSBERETNING FOR 2003 Styrets årsberetning for 2003 ble referert og foreslått tatt til etterretning. Godkjent 3. ÅRSREGNSKAPET 2003 Revisors beretning ble referert. Regnskapet ble referert og foreslått godkjent. Det foreslås at årsresultatet overføres balansen til konto for egenkapital. Godkjent 4. BUDSJETT Budsjettet ble referert og foreslått tatt til etterretning. Tatt til orientering 5. INNKOMNE FORSLAG 5.1 Valg av kabel TV leverandør Det ble vedtatt å beholde Telenor som kabel TV leverandør 6. VALG A. Som leder for 2 år ble foreslått: Erik Wahlmann Enstemmig valgt B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Ole Kr. Hallerud Svein Øyvåg Enstemmig valgt Som styremedlemmer for 1 år ble foreslått: Mikael Klinberg Espen Brathaug

3 3 Sameiet Thonbygget Enstemmig valgt C. Som varamedlemmer for 2 år ble foreslått: Tor-Erik Kolsrud Bjørn Solli Tom Kronstad Enstemmig valgt D. Som valgkomite for 1 år ble foreslått: Tor Erik Kolsrud Lillian Smith Aandall Ninia B. Hansen Enstemmig valgt Sameiermøtet hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Christian Geelmuyden /s/ Møteleder Kari Caracchi /s/ medundertegner INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget, avholdes torsdag 25. MARS 2004, kl på Høyskolen i Oslo, auditoriet, Pilestredet Park 35.

4 4 Sameiet Thonbygget TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Registrering av fremmøtte. B) Godkjenning av møteinnkalling. C) Godkjenning av dagsorden D) Valg av møteleder E) Valg av protokollfører F) Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2003 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen. 4. BUDSJETT INNKOMNE FORSLAG 5.1. Valg av kabel-tv leverandør. Se vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder. B) Valg av styremedlemmer. C) Valg av varamedlemmer. D) Valg av valgkomité. Etter det formelle årsmøtet, vil det bli avholdt et informasjonsmøte. Oslo, 8. mars 2004 Sameiet Thonbygget Christian Geelmuyden Styreleder Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Navneseddel/fullmaktsseddel leveres i utfylt stand ved inngangen.

5 5 Sameiet Thonbygget ÅRSBERETNING FOR 2003 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: Styreleder : Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem Christian Geelmuyden Erik Wahlman Kari Gjesteby Espen Brathaug Christian Hjemmen Ole-Chr. Hallerud for Christian Geelmuyden Anne Karin Nesdam for Erik Wahlman Mikael Klingberg for Kari Gjesteby Bjørn Sollie for Espen Brathaug Svein Øyvåg for Christian Hjemmen. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET EIENDOMMEN Sameiet har til sammen 147 seksjoner, herav 3 næringsseksjoner. Sameiets eiendom har gårdsnr. 208 bruksnr Sameiet ligger i Oslo. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for sameier. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen utføres av Centrum Eiendomsbestyrelse as et heleiet datterselskap av OBOS. - Tlf , faks Sameiets revisor er Ernst &Young AS.

6 6 Sameiet Thonbygget VAKTMESTERTJENESTE Sameiets vaktmestertjeneste utføres fra av Hammersborg Eiendomsdrift AS. Frem til dette tidspunkt ble vaktmestertjenesten ivaretatt av Thonbygg AS. NØKLER/SKILT BESTILLES VED SKRIFTLIG HENVENDELSE TIL STYRETS POSTKASSE I OPPGANG 34 ELLER ONLINE.NO. RENHOLD Utføres av firma Aprops Renhold & Vikartjenester AS. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i selskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle selskap ha et internkontrollsystem for brannvern og lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene, samt ivareta sameiets byggherreansvar ved bygge- og anleggsarbeid i h.h.t. byggherreforskriften. Styret arbeider med utarbeidelse av eget system for internkontroll. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriften om brannforebyggende tiltak skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle seksjonene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Overvåktning av branndetektor tilknyttet SD-anlegget ivaretas av sameiet. KABEL-TV ANLEGGET Telenor Avidi A/S er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet. Oppstår det feil på anlegget, kan du ringe mellom kl og alle dager. Generelle spørsmål kan rettes til Kundeservice på telefon mellom kl og alle dager eller sende e-post til For ytterligere informasjon vises det til internettadresse

7 7 Sameiet Thonbygget FORSIKRING Sameiet er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring AS og polisenummeret er Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at bygningsmassen til enhver tid er tilstrekkelig forsikret. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering og påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Skader meldes til forsikringavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring har If Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen. LIGNINGSOPPLYSNINGER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. STYRETS ARBEID Aktiviteter i Thonbygget i første driftsår 2003: Etter overtakelse av over 100 nye leiligheter i et totalt rehabilitert bygg på en stor aktiv byggeplass fremsto Thonbygget i Pilestredet Park som et nytt spennende alternativ for beboerne og det valgte styret. Mange utfordringer, krav og mangler skulle søkes systematisert og gjennomført til beboernes beste. Og med mange ulike aktører og interesser, fremdriftplaner og ansvarsområder. Utfordringene har vært mange, men med litt tålmodighet og tid har styret den oppfatning av tilbakemeldingene viser at vi har kommet mye lengre og løst mange oppgaver i dette året. Oppstarten var relativ vanskelig med dårlig varmeregulering både for varmt tappevann og regulering av oppvarmingen. Starten var så pass frustrerende og dårlig at beboerne ikke ble

8 8 Sameiet Thonbygget belastet for slike kostnader i årets første to måneder. Gradvis har problemene blitt taklet og vi har nå generelt tilfredsstillende regulering for alt varmt vann. Trykk, mengde og temperatur er nå generelt i henhold til forutsetningene. Imidlertid er man ikke fornøyd med selve vannkvaliteten, og undersøkelser og mulige løsninger er under vurdering i forhold til gjeldende regelverk. Utvendige anlegg er dessverre atskillig verre å gjøre så meget med. Statsbygg er ansvarlig for gjennomføring av utomhusarbeidene som når de er ferdige skal driftes av PPØ (Pilestredet Park Økodrift). I avtalen med utbygger for Thonbygget og øvrige bygg i Pilestredet Park skal når byggene er ferdige de tilliggende uteområder fremstå som ferdige. Planene for ferdigstillelse av de andre områdene er sterkt forsinket i forhold til Statsbygg sine planer, og deres utomhusentreprenør har hatt en meget fragmentert fremdrift, og områdene kan hittil neppe sies å fremstå som ferdige. Når man også har hatt ganske omfattende ombyggingsarbeider i vårt bygg sine næringsarealer og innkjøring av skoledelen, har man følt sterkt savn av renhold, søppelkasser, askebegre, belysning og rydding etc. rundt og i bygget. Innvendige arbeider er nå stort sett ferdige. Utvendig er avklaringer gjort og selv om Statsbygg har lovet å levere søppelkasser etc. vil vi uansett selv anskaffe og montere slike umiddelbart. Vi har også tro på at området rundt bygget vårt i hvert fall vil fremstå som ganske bra til sommeren og vi kan glede oss over temmelig fine utearealer. Driften med PPØ av uteområdene håper vi snart vil gå over fra interim- til permanent drift, slik at oppgaveløsningene blir klare. Oppgavene med vaktmestertjeneste har for oss sameiere blitt dekket på en meget rimelig måte fra Thonbygg. Det har ikke vært ansett formålstjenelig for oss å ha egen vaktmester engasjert så lenge store arbeider og komplettering har pågått i byggets næringsområder. Slike arbeider er nå i det vesentlige ferdigstilt og områdene satt i tilfredsstillende stand. Hammersborg Eiendomsdrift er engasjert for å utføre våre vaktmestertjenester og -oppgaver, og foretar oppgavene etter utarbeidet instruks. Da sameiet ble etablert ble det inngått avtale om renhold av fellesarealene med Snehvit Rengjøring AS som hadde levert tilbud med laveste pris. Allerede etter kort tid ble det klaget over kvaliteten på arbeidet. Forbedringer ble lovet og styret avventet dette. Etter ytterligere noen måneder med dårlig arbeid var tålmodigheten slutt og styret bestemte seg for å hente inn tilbud fra andre leverandører. Det ble utarbeidet en behovsspesifikasjon og innhentet tilbud fra Royal Renhold A/S, Adamstuen Renhold A/S og Apropos renhold og vikartjeneste A/S. Etter en samlet vurdering av pris, referanser, arbeidsopplegg og kompetanse ble Apropos valgt. Det er foretatt grundige befaringer med den valgte leverandør. Skifte av renholdsfirma ble gjennomført Matter i inngangsnivåene leies inn fra STIL Tekstilservice AS.

9 9 Sameiet Thonbygget En del leiligheter har hatt ønske om persienner og markiser eller blinds og felles retningslinjer for utførelse og montasje ble utarbeidet, og arbeidene og resultatet ser ut til å ha gått relativt smertefritt. Det er etter hvert blitt klare rutiner og leverandører ved bestilling av nøkler og postkasseskilt, som skjer fortløpende. Noen klager og sene leveranser har vi hatt, men håper at dette nå er passé. Brannsignalanlegg ga mange feilalarmer den første tiden, men ble fullstendig ombygget og fungerer nå etter forutsetningene. Det vil bli oppsatt tavler i inngangene for informasjon der instrukser og annen informasjon vil bli oppsatt. Alle leilighetene har to ventilasjonssystemer. Det er et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning for hver leilighet. Dessuten er det egen fraluftsvifte for kjøkkenavtrekk. Det er inngått driftsavtale med Solland for sjekk og drift og skifte av filter for alle anleggene. Dette servicearbeidet vil igangsettes nå, og vil også være en faglig kontroll på at de leverte anleggene er i henhold til forutsetningen. Alle leilighetene vil servicetekniker måtte få tilkomst til. Felles kabel-tv anlegg vil fremlegges med to alternativer på sameiermøtet for valg av løsning fremover med Telenor eller UPC. Utvendig belysning er ikke tilfredsstillende og ekstra belysning, belysningsstyring og tilstrekkelig lys til å lese ringetablå er under avklaring og med ny baldakin over inngang 36. Det har vært en del tyveri og hærverk i garasjen. Kamera er montert og dette har hjulpet. Utvidet kontroll med vektertjeneste og bevegelsesdetektorer på kamera til sikkerhetsfirma, har vi tro på vil redusere problemet ytterligere. Om utsmykking av fellesarealer i Pilestredet Park. På sameiemøtet ble det oppfordret til å utpeke en pyntekomite fordi flere av beboerne synes korridorer og inngangsparti var svært spartansk utformet. Dora Eeg og Lars Hovdenak meldt seg til deltakelse i komiteen. Disse to har sammen med styrets representant, Kari Gjesteby utgjort utsmykkingskomiteen. Komiteen foreslo følgende: Oppg. 30: 1 bilde vis av vis postkassene og ett bilde rett utenfor heisen, til sammen 7 bilder. Oppg. 32 Her er det ikke plass til et stort bilde i foajeen, evt. Et lite bilde. 1 bilde i hver etasje ved siden av heisdøren, evt. 2 bilder fra 8 etasje til 11 etasje. Til sammen 14 bilder.

10 10 Sameiet Thonbygget Oppg bilde i foajeen før postkassene og ett bilde rett utenfor heisen i hver etasje, til sammen 6 bilder. Oppg bilde i foajeen og evt. 2 bilder i hver etasje ved heisen fram til 5. etasje, til sammen 11 bilder. Komiteen foreslår at det brukes sort/hvitt fotografier fra Gamle Rikshospitalet og området rundt som forstørres. Bildene rammes inn ved å bruke spesielle stålstifter og dobbelt glass dvs. samme metode som Plastikk kirurg-skiltet i foajeen ved Narvesen. Det foreslås 90x 70 cm som størrelse i utgangspunkt. Komiteen påpekte at det manglet stikk-kontakter i samtlige inngangspartier. Dette er nødvendig både for renhold og dersom man skulle ønske å sette inn et juletre. Komiteen har kostnadsberegnet forslagene til kr. Styret ba komiteen undersøke om Olav Thon Gruppen kunne gi et bidrag til utsmykkingen. I brev av ble Olav Thon tilskrevet om et mulig tilskudd. I brev av svarer Olav Thon Gruppen at de støtter tiltaket med kr Styret er svært fornøyd med denne økonomiske støtten og vil nå sette i gang det praktiske arbeidet med utsmykkingen. REGNSKAPET FOR 2003 Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet for 2003 og utgjør kr ,- som foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. Tallene i kolonnen budsjett 2003 er de som ble lagt frem for sameiermøtet 26. mars Driftsinntektene i 2003 var totalt kr ,-. Avviket i forhold til budsjett skyldes at det ikke ble innkrevet fellesutgifter i januar og februar 03 samt at vann/avløp er ført over særregnskap. For leiligheter som ikke var solgt pr. overtakelsesdato, har Thon blitt avkrevet leilighetenes andel av fellesutgiftene. Innbetalingene til dekning av sameiets fellesutgifter består av 5 forskjellige fordelingsnøkler: Lik fordeling bolig og næring - L Brøkfordeling bolig og næring - B Lik fordeling kun bolig - L2 Brøkfordeling kun bolig - B2 Innbetaling til PPØ - B3 I tillegg kreves inn ákonto vann/varme (Fjernvarme)

11 11 Sameiet Thonbygget Over-/underskudd pr for de enkelte fordelingsnøkler fremgår av note Driftskostnadene i 2003 var totalt kr ,-. Første driftsår har ikke medført fulle driftsutgifter og det er derfor et betydelig avvik på enkelte poster mellom regnskap 2003 og budsjett 2003 på enkelte poster. I tillegg er, som navnet vann/avløp skilt ut i eget regnskap. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2003 er satt opp under denne forutsetning. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. BUDSJETT FOR Styret har satt opp et budsjett for år Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet samt i rbrukken til høyre under notene. Under note fremkommer antatt over-/underskudd på innbetalingene for de enkelte fordelingsnøkler. Styret har innarbeidet en justering av innbetalingene for de enkelte fellesutgifter fra En %-vis reguleing av innbetalingene fra 1.7. bare vil slå ut med halvt beløp på årsbasis. For neste år (2005) vil man få full effekt av påslaget. Styret vil foreta en korrigering av de enkelte elementer når det foreligger erfaringstall. Som nevnt har styret budsjettert med at vann- og avløpsavgift betales etter faktisk forbruk i hver leilighet og at dette avregnes sammen med fjernvarmeregnskapet. Budsjettet gir et forventet årsresultat på kr ,-. Forøvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 3. mars 2004 I styret for Sameiet Thonbygget CHRISTIAN GEELMUYDEN KARI GJESTEBY ERIK WAHLMAN ESPEN BRATHAUG CHRISTIAN HJEMMEN

12 12 Sameiet Thonbygget Revisjonsberetning fås ved henvendelse til Centrum Eiendomsbestyrelse as Telefon Telefaks

13 13 Sameiet Thonbygget SAMEIET THONBYGGET RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2003 Budsjett 2003 Budsjett 2004 Leieinntekter Andre inntekter Resultat inntekter DRIFTSKOSTNADER Drift- og vedlikehold Vaktmestertjenester Rengjøringstjenester Forsikringer Kommunale vannavgifter Kommunale renovasjonsutgifter Strømutgifter fellesarealer Forretningsførsel Drift/vedlikehold ventilasjon Drift/vedlikehold heiser Andre driftskostnader Styrekostnader Pilestredet Park Økodrift Thongård, belastede driftkostnader Divese kostnader Resultat driftkostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Resultat finans RESULTAT OVERFØRINGER: B: DRIFT/VEDL.H.FOND B2: VEDL.H.FOND BOLIG L2: FOND M/LIK FORD BOLIG L: FOND M/LIK FORD ALLE B3: PPØ SUM OVERFØRINGER

14 14 Sameiet Thonbygget EIENDELER SAMEIET THONBYGGET BALANSE OMLØPSMIDLER LEIERESTANSER ANDRE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL B: DRIFT/VEDL.H.FOND B2: VEDL.H.FOND BOLIG L2: FOND M/LIK FORD BOLIG L: FOND M/LIK FORD ALLE B3: PPØ SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD FORSKUDDSLEIE SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT VANN & FJERNVARME ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE 0 0 GARANTIANSVAR 0 0 Oslo, STYRET FOR SAMEIET THONBYGGET CHRISTIAN GEELMUYDEN ERIK WAHLMAN KARI GJESTEBY ESPEN BRATHAUG CHRISTIAN HJEMMEN CENTRUM EIENDOMSBESTYRELSE AS Trude Larsen Forretningsfører

15 15 Sameiet Thonbygget NOTER REGNSKAPSPRINSIPP Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet inneholder poster vedrørende både bolig og næring, og det er opprettet fond i henhold til vedtektenes De forskjellige postene er nærmere forklart i notene. Man anvender et prinsipp hvor man inntektsfører belastede fellesutgifter til seksjonseierne, men siden vann & avløpsavgift og fjernvarme årlig avregnes med seksjonseierne i henhold til faktisk forbruk (måler), er det ført som et utlegg, og kostnader og inntekter er dermed ikke ført over resultatet, se spesifikasjon i note nr 11. Vann og avløp var budsjettert som kostnader som skulle fordeles etter brøk, og denne innbetalingen er overført til vann & fjernvarme, og er dermed ikke medtatt i sum leieinntekter. Jfr avvik budsjett/regnskap. Note 1 Leieinntekter, regnskap Innbetaling fra seksjonseierne: Regnskap 2003 Budsjett 2003 Budsjett 2004 L: Andel strøm, forretningsførsel, honorar, fellearealer, div L2:Andel til vaktmester, ventilasjon, kabel-tv B: Andel til forsikring og vedlikehold B2: Andel til heis, renovasjon og renhold B3: Andel til utomhusarealer(ppø) B4: Andel til forbruk av vann/ avløp Sum inntekter Note 2 Drift- og vedlikhold, regnskap Drift/vedlikehold fellesanlegg korridorer, trapper etc Drift- og vedlikehold heiser, se eget regnskap Drift- og vedlikehold VVS Drift - og vedlikehold brannsikring Sum drift- og vedlikehold Note 3 Vaktmestertjenester Vaktmestertjenester utført av Thongård, fakt Vaktmestertjenester avsatt Sum vaktmestertjenester Note 4 Rengjøringstjenester Rengjøring utført av Snehvit, fakt Rengjøringstjenester avsatt Sum rengjøringstjenester Note 5 Strømutgifter fellesarealer Strømutgifter til Hafslund Avsetning strømutgifter Hafslund Strømutgifter til Thongård Strømutgifter til Viken Sum strømutgifter fellesarealer Regnskap Budsjett Budsjett

16 16 Sameiet Thonbygget Note 6 Service heiser Utgifter heis Utgifter alarmer Sum heiskostnader Note 7 Andre driftskostnader Div driftskostnader Møter, kurs, oppdateringer Trykksaker, driftsmateriell Bank og gebyrer 377 Sum andre driftskostnader Note 8 Utomhuskostnader (PPØ) Utomhuskostnader betalt PPØ Avsetninger utomhus Sum utomhuskostnader (PPØ) Note 9 Belastninger Thongård Utlegg andre kontorkostnader Sum belastninger Note 10 Leierestanser Leierestansene gjelder i hovedsak Thonbygg. Thon har nå betalt mesteparten av restansene. I tillegg har Thon lagt ut store beløp vedrørende fjernvarme, se note 12. Note 11 Vann & Fjernvarme JFR 6.5 A konto innbetaling fjernvarme bolig/næring Fjernvarmekostnad Sum A konto innbetalt vann næring A konto innbetalt vann bolig Vann/avløpsavgift Sum Sum vann & fjernvarme Note 12 Annen kortsiktig gjeld Securitas Snehvit Renhold Styrehonorar Avsetning strøm Thonbygg Thongård Sum annen kortsiktig gjeld Thongård gjelder hovedsakelig fjernvarmekostnader som er lagt ut av Thongård.

17 17 Sameiet Thonbygget regnskap budsjett budsjett Note: 13 B: Drift & vedlikeholdsfond jfr Innbetalt fra seksjonseierne (- 20 % fra ) Drift/vedl.hold brannsikring Vedlikehold (løpende + avsetning fremtidig) Forsikring Finansinntekter Finanskostnader Bank og kortgebyr Sum B:Drift & vedlikeholdsfond Note: 14 B2: Vedlikeholdsfond Bolig jfr 6.2 Innbetalt fra boligseksjonene (- 20 % fra ) Drift/vedlikehold heiser Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold bygning(innvendig) Drift/vedlikehold brannsikring Renovasjon Vannavgift Rengjøring Driftsmatriell Sum B2:vedlikeholdsfond bolig Note: 15 L2: Fond m/lik fordeling bolig jfr 6.3 Innbetalt fra boligseksjonene(+ 400% fra ) Strøm Kabel-tv Ventilasjon Vaktmestertjeneste Sum L2: fond m/lik fordeling bolig Note: 16 L: Fond m/lik fordeling allejfr 6.4 Innbetalt fra seksjonseierne (- 70 % fra ) Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Forretningsførsel Møter, kurs etc Porto Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Trykksaker Sum L: Fond m/lik fordeling allel Note: 17 B3: Pilestredet Park Økodrift (Utomhusarealer) Innbetalt fra seksjonseierne (+ 100% fra ) Betalt andel kostnader Sum B3: Pilestredet Park Økodrift (utomhusareal) Valg.

18 18 Sameiet Thonbygget Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Styreleder : Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem Christian Geelmuyden Erik Wahlman Kari Gjesteby Espen Brathaug Christian Hjemmen Ole Chr. Hallerud for Christian Geelmuyden Anne Karin Nesdam for Erik Wahlman Mikael Klingberg for Kari Gjesteby Bjørn Sollie for Espen Brathaug Svein Øyvåg for Christian Hjemmen.

19 19 Sameiet Thonbygget Det innstilles å på følgende nye styremedlemmer: Styreleder. Erik Wahlman - velges for 2 år Styremedlemmer: Ole Kr. Hallerud - velges for 2 år Mikael Klingberg - velges for 1 år Espen Brathaug - velges for 1 år Svein Øyvåg - velges for 2 år Varamedlemmer: Anne Karin Nesdam for E. Wahlman Tor Erik Kolsrud for Ole Kr. Hallerud for Mikael Klingberg Bjørn Solli for Espen Brathaug for Svein Øyvåg Det innstilles følgende medlemmer til valgkomiteen:

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Westye Egebergsgt. 1, avholdes torsdag 10. april 2003, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 24. april 2002, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Vestre Ingieråsen Boligsameie, avholdes torsdag 27. mars 2003 kl. 1830 i Kommunestyresalen i Rådhuset på Kolbotn. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Møtedato: 26.03.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Ila Bo og Rehabiliteringssenter 9 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus SAKLISTE: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 20. april 2004, kl. 18.30 i Prestlia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Protokoll fra sameiermøtet i Thonbygget Sameie Møtedato 17. april 2007 Møtetidspunkt 18.30 Møtested Kantine 35 i PP 35 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 45 seksjonseiere

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

1 Sameiet Tonsenhagen 11

1 Sameiet Tonsenhagen 11 1 Sameiet Tonsenhagen 11 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Tonsenhagen 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Ordinært sameiermøte 2011

Ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte 2011 Schouskvartalet sameie, 6.april 2011 Innkalling Årsberetning 2010 Årsregnskap 2010 Budsjett 2011 Innkomne saker Valg INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Seksjonseiere kalles

Detaljer

Vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2014. Årets overskudd på kr 510 168,- overføres til egenkapital.

Vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2014. Årets overskudd på kr 510 168,- overføres til egenkapital. 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen. Tilstede var 53 seksjonseiere og 0 med fullmakt til sammen53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2010 Tid: Onsdag 17. mars 2010, kl 18.00 Sted: Vesterskauen skole www.boligsameiet lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2010 i Boligsameiet Lunderåsen

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 1. TILLITSVALGTE Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Magnus Wessel-Aas Karianne Øysted Jon

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika.

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. 5227 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

2. ÅRSBERETNING FOR 2004. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

2. ÅRSBERETNING FOR 2004. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR ÅRSMELDING 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes tirsdag 15.032005, kl. 1830 i Etterstad videregående skole( Inngang til restauranten fra Biskop Jens

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes mandag 23. april 2001, kl. 20.00 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak av

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 1 Sameiets navn er GRANLY BOLIGSAMEIE. Sameiet består av eiendommen gnr. 129, bnr.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006. Sameiet Gardinbrygga STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2006 Eierforhold Sameiet Gardinbrygga er eid av 20 seksjonseiere og består av alt fellesareal som tilhører eierseksjonssameiet Gnr 401, Bnr 120

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

1 S/E Kannikbakken 6

1 S/E Kannikbakken 6 1 S/E Kannikbakken 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Kannikbakken 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede.

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede. 5214 ÅRSMøteProtokoll AS Tøyen Boligselskap 5214 Ordinær generalforsamling i AS Tøyen Boligselskap ble avholdt 31. mai 2006 kl. 18.00 i Tøyenhus borettslag aktivitetslokale. Tilstede var 22 aksjonærer

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE Revidert på ordinært sameiermøte 28. april 2014 Revidert på ordinært sameiermøte 26. april 2012 Revidert på ordinært sameiermøte 17.03.2010 INNHOLD: Kapittel I.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pilestredet Park 11-13 Brl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

UTKAST VEDTEKTER FOR SAMEIET ØRSNES PARK I TØNSBERG

UTKAST VEDTEKTER FOR SAMEIET ØRSNES PARK I TØNSBERG UTKAST VEDTEKTER FOR SAMEIET ØRSNES PARK I TØNSBERG 1. NAVN OG OMFANG Sameiets navn er Sameiet Ørsnes Park i Tønsberg kommune. Sameiets medlemmer består av eiere av seksjoner i Gbnr. 1004/93 seksjonene

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Haakon den Godes vei 16. HAAKON DEN GODES VEI 16 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE LBS Lindeleiken boligsameie Haugjordet 4-18 1336 Sandvika www.lindeleiken.no styret@lindeleiken.no VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 31. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer