SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015"

Transkript

1 SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015

2 SKITUNET BOLIGSAMEIE INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SKITUNET BOLIGSAMEIE Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Skitunet Boligsameie Onsdag 11. februar 2015 kl i Nordby Eldresenter, Granheimtunet 3, 1406 Ski Følgende saker skal behandles: 1. Konstituering Registrering av møtedeltagere og godkjenning fullmakter Valg av møteleder og møtereferent Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av 1 sameier til å underskrive protokollen sammen med møteleder 2. Styrets beretning for Årsregnskap og revisjonsberetning for Fastsettelse av styrets honorar for Forslag fra styret a) Revisjon av trivselsregler 6. Budsjettforslag 2015, herunder fastsettelse av fellesutgifter 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer Oslo, 30 januar 2015 for styret i Skitunet Boligsameie ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS Bjørn Pedersen Aut regnskapsfører/forretningsfører Beboermøte Umiddelbart etter det ordinære sameiermøtet vil det bli avholdt et beboermøte Vedlagt følger: Styrets beretning for 2014 Årsregnskap 2014 og budsjett 2015 Revisjonsberetning Reviderte trivselsregler Innstilling fra valgkomiteen Navnseddel - fullmaktsskjema Skitunet Boligsameie Ordinært sameiermøte 2015

3 SKITUNET BOLIGSAMEIE ÅRSBERETNING FOR STYRET OG VALGKOMITEEN Styret har i perioden bestått av: Styreleder : Øyvind Kristoffersen valgt i 2014 for 1 år Styremedlem : Ulf Gjerde valgt i 2014 for 1 år Styremedlem : Finn Halvorsen valgt i 2014 for 2 år Styremedlem : Norvall Foss valgt i 2014 for 2 år Styremedlem : Anne Aukrust valgt i 2014 for 2 år Varamedlem : Jan Arne Olsen valgt i 2014 for 1 år Varamedlem : Anne-Grethe Nilsen valgt i 2014 for 2 år Valgkomité : Anne-Berit Nerland valgt i 2014 for 2 år Stein Falkø valgt i 2014 for 1 år Mette Andersen valgt i 2014 for 1år 2. GENERELT OM SAMEIET Eiendommen Selskapet er et registrert boligsameie i Ås kommune og består av 9 bygninger med 188 boligseksjoner og 19 næringsseksjoner (biloppstillingsplasser i garasjekjeller). Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av eierseksjonsloven, og har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen. Selskapet eier tomten gnr 102, bnr 391 i Ås kommune. Selskapet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Det er 1 kvinne og 4 menn i selskapets styre. Styret har ikke kjennskap til at virksomheten forurenser det ytre miljøet utover det som er vanlig for tilsvarende boligselskaper. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av Enqvist Eiendomsdrift AS i samsvar med kontrakt. Vår kontaktperson hos forretningsfører er Bjørn Pedersen som treffes på telefon Sameiets revisor er statsautorisert revisor Lars Harald Brinchmann. Takster og forsikringer Sameiet er forsikret av Gjensidige Forsikring, forsikringsnummer

4 SKITUNET BOLIGSAMEIE Forsikringen er en kombinert huseierforsikring som dekker skader ved brann, vann, innbrudd, glasskade i boenhet, naturskade, huseieransvar, rettshjelp, styreansvar og lovbestemt yrkesskade / -sykdom for tilfeldige, ikke fast ansatte arbeidstagere. Den enkelte sameier må selv sørge for egen innboforsikring som dekker innbo og løsøre, idet dette ikke er omfattet av sameiets forsikring. Skader skal meldes av den enkelte direkte til Gjensidige Forsikring på telefon HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollvirksomhet. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge-/anleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvar er gitt slik tolkning: Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier, og/ eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Brannsikringsutstyr I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokkingsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer. Dersom utstyret er defekt må eier sørge for at det byttes omgående. Ligningsoppgaver for 2014 Ligningsoppgaver med oversikt over finanskostnader, bankinnskudd, eiendeler og gjeld i henhold til den enkelte sameierbrøk, ble sendt sameierne den , og er rapportert til Skattedirektoratet i henhold til gjeldende bestemmelser. 3. EIERSKIFTER Det har vært 19 eierskifter i løpet av STYRETS ARBEID Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden. Videre er det avholdt diverse møter med SOLID entreprenør og deres underleverandører mht gamle reklamasjonssaker. 2

5 SKITUNET BOLIGSAMEIE INFORMASJONSFLYT Det er sendt ut 2 infoskriv i perioden. Hjemmesiden ble opprettet i 2012, men det er først i år at hjemmesiden er fullt oppdatert. Hjemmesiden er tilrettelagt for at eiere/leietakere enklest mulig skal kunne finne informasjon om boligselskapet. For å forbedre løpende informasjon fra styret er det nylig gjort en endring under fanen Info fra styret. Informasjonen her blir stående til det sendes eget informasjonsskriv, som fortsatt vil bli sendt eiere/leietakere 2-3 ganger pr. år. Hjemmesiden oppdateres jevnlig så eiere/leietakere skal alltid finne siste versjon av trivselsregler, vedtekter og årsberetning. Styret oppfordrer alle eiere/leietaker å gjøre seg kjent med disse dokumentene. TRIVSELSREGLER OG HMS Nye trivselsregler samt vårt HMS skjema er revidert, disse ble vedtatt på styremøte DUGNAD Dugnad ble avholdt 6.mai og tradisjonen tro i regnvær. På tross av dette var det et godt oppmøte. GRØNTGRUPPEN OG BEPLANTNING. Også i år har det vært gjennomført beplanting på flere områder. Forsøk med planter/busker rundt den ene av de to svanehalsene er prøvet og dette ser ut til å fungere bra. Ved den andre ble det kun sådd, men der vil det neste sommer bli gjort det samme. Dybden ned til garasjetaket er svært grunn og derfor ble det valgt å prøve med den ene først. Uteområder ellers er ivaretatt med utskifting av sand i sandkassen samt fjerning av ødelagte elementer. Trekantsandkassen ble aldri brukt, så den ble besluttet fjernet og erstattet med heller, utepotter med planter samt en sittebenk. ADKOMST TIL TAK FOR VEDLIKEHOLD Det har i løpet av året blitt montert utvendige plattformer med adkomst via vindu i trapperom 4 etg. Dette ble gjort for å lette service. Sperre på vinduene er montert. UTEBELYSNING Pullertbelysning har gjennom lengre tid stadig streiket og gitt oss unødig høye kostnader. Dette er en gammel sak og har vært en gjenganger. Etter å ha innhentet tilbud fra tre installatører ble det gjort avtale med Installatøren AS om å skifte ut innmaten i samtlige 60 pullerter samt montere LED pærer. Dette vil også bidra til reduserte strømkostnader. Arbeidet ble utført i høst og ved dette vil forhåpentligvis årsaken til de tidligere problemene være løst. Erfaring så langt er svært bra. SERVICEAVTALER Det har vært behov for å etablere serviceavtale for fellesanlegget innen faget Elektro. Etter forutgående tilbudsinnhentelse fra tre installatører er det inngått serviceavtale med Installatøren AS. Storm Klima AS gikk konkurs i September 2014 og det innebærer behov for å inngå ny serviceavtale for ventilasjonanlegg - vifter i garasje- og bodarealer, 3

6 SKITUNET BOLIGSAMEIE vifter på tak samt trykksettingsvifter med styringsautomatikk i trapperom. Det er innhentet tilbud fra tre firmaer. Avtale vil bli inngått etter at pågående ventilasjonsarbeider i boder og garasje er gjennomført. SOLID GARANTIARBEIDER / REKLAMASJONER Det er fortsatt arbeider som ikke er gjennomført. Møter har i året vært avholdt hos SOLID og hos oss. En viktig sak er forhold knyttet til ventilasjon av bodarealer og til brannseksjoneringsvegg mellom garasjearealer og bodarealer. Etter styrets oppfatning har løsningene her ikke tilfredsstilt kontraktuelle krav. Myndighetskrav har ikke vært tilfredsstilt. To nye friskluftinntak med svanehalser er tidligere etablert i garasjetak G. 11 og G. 27. Arbeidet ble etter dette stanset da styret ikke godkjente videre forutsatt løsning fra SOLID. Styret har etter en videre prosess med dialog/diskusjon kommet fram til enighet med SOLID om ytterligere korrigerende tiltak. Arbeider med dette startet uke 4 i 2015 og vil forhåpentligvis være avsluttet ved månedsskiftet februar/mars. Rekkverk i skråning mellom nr ned til nr. 17 er satt opp. Styret ser det som viktig at også øvrige gjenstående reklamasjonsarbeider kan bli sluttført, og vil fortsatt ha fokus på dette. NORDBYVEIEN MED ADKOMST TIL SKITUNET, MØLLERGRUPPENS NYANLEGG SAMT BYGGEPLANER ØST FOR SKITUNET Styret har hatt dialog med Ås kommune, Statens Vegvesen og Møllergruppen i tilknytning til nevnte prosjekter. Møllergruppen er i ferd med å etablere kontrakt med entreprenør. Rammesøknad for byggetrinn 1 er godkjent. Igangsettingssøknad forventes innsendt om ikke lenge og byggestart antas å starte om ca en måned. Når det gjelder byggetrinn 2 er det pr i dag uvisst når dette vil starte. Pr i dag har Møller ingen leietagere til prosjektet. Videre prosess med prosjektering, søknader etc vil først kunne skje etter at man har leietager på plass. Styret vil følge dette opp videre. Rundkjøring ved Bamsebu samt adkomstvei med fortau derfra til Skitunet forventes ferdig til sommeren. Det er noe usikkert når rundkjøringen ved Solbergveien, samt Nordbyveien mellom de to nevnte rundkjøringer ferdigstilles. Etter at pågående arbeider langs sydsiden av Nordbyveien avsluttes vil arbeider starte langs nordsiden. Når det gjelder jordet øst for Skitunet forefinnes ikke godkjente planer og det er usikkert når noe vil skje her. Det antas at tiltak her ligger et godt stykke fram i tid. Tilsendte planforslag fra Ås Kommune er fulgt opp hele veien innenfor høringsfrister og styret har opprettholdt sine innsigelser. 4

7 SKITUNET BOLIGSAMEIE 5. ANNEN INFORMASJON Strøm Etter råd fra megler har sameiet også i 2014 handlet strøm i spotmarkedet. Hafslund er leverandør. Kommunale avgifter Kommunale avgifter var budsjettert til kr i 2014 etter anbefaling fra kommunen. Reelle fakturerte kostnader beløp seg til kr Avregningen for 2014 er ennå ikke mottatt. Det er derfor ikke avsatt noe ekstra i regnskapet for For 2015 er det budsjettert med kr Renter Renter på innskudd på driftskontoen i DNB var 1,75 % pr Innskuddsrenten i DNB har i store deler av året ligget over innskuddsrenten i BN Bank. Begge banker varsler en rentereduksjon, og det ser ut til at denne kommer raskere i DNB enn i BN Bank, og vi vil derfor vurdere å overføre likviditetsoverskudd til BN Bank. 6. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Resultatregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,- mot et budsjettert overskudd kr Med unntak av diverse inntekter på kr 8 832,- og gjesteparkering kr ,- er inntektene som budsjettert. Inntektene på gjesteparkeringen er vesentlig høyere enn budsjettert. Driftskostnadene utgjør totalt kr mot budsjettert kr Besparelsen skyldes et mindreforbruk på en rekke poster, herunder kommunale avgifter, strøm til fellesarealer, snøbrøyting, utvendig vedlikehold bygninger og vedlikehold garasjeanlegg. Heiskostnadene har vært betydelig høyere enn budsjettert. Posten elektro var budsjettert med kr og har fått en betydelig overskridelse. Totale kostnader beløper seg til kr Her inngår kostnad til sammen kr for skifte av innmat samt montering av LED pærer i utvendig belysning. I tillegg inngår kr ,50 for montering av varmeovner i bodarealer arbeid som var utført i 2013, men fakturert 31. januar Etter styrets oppfatning gir resultatregnskapet og balansen m/noter er korrekt bilde av sameiets stilling og drift ved årsskiftet. Styret er heller ikke kjent med at det er inntrådt forhold etter årsskiftet som ikke er hensyntatt i årsoppgjøret, og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetning. Styret foreslår at årets overskudd overføres Vedlikeholdsfond kr Annen egenkapital kr Sum kr

8 SKITUNET BOLIGSAMEIE Restanse fellesutgifter Ved årsskiftet var restanse fellesutgifter kr mens forskuddsbetalte fellesutgifter utgjorde kr slik at netto kundefordringer utgjør kr Purringer på forfalte, ubetalte fellesutgifter blir foretatt ca den 20 hver måned. Styret får kopi av purrelistene. 7 BUDSJETT 2015 Budsjett for 2015 er vedlagt. Budsjettet er gjort opp med et overskudd på kr Budsjettet forutsetter ingen endring av fellesutgiftene eller andre fakturaposter. Canal Digital har varslet en økning i prisen på grunnpakken for kabel-tv på kr 5,- pr boenhet fra 1 april. Beløpet er inkl mva. Dette medfører at månedsfakturabeløpet for Kabel-TV og bredbånd vil øke fra kr 313,- pr mnd til kr 317,- pr mnd fra 1. juli Det er ikke varslet endringer i prisen på bredbånd. Ved eventuelle endringer i disse, vil dette også måtte reguleres fra 1 juli. For nærmere detaljer viser vi til vedlagte spesifikasjon. Ski, 26. januar 2015 Finn Halvorsen Øyvind Kristoffersen Norvald Foss Anne Aukrust Ulf Gjerde 6

9 Resultatregnskap Skitunet boligsameie Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Note Driftsinntekt. og driftskostn. Fellesutgifter Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Kommunale avgifter Vedlikehold Driftskostnader Honorarer Forsikring Andre kostnader Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntk. og finanskostn. 8 Finansinntekter Netto finansresultat Årets resultat Overføringer Vedlikeholdsfond kr Annen egenkapital kr Sum kr Skitunet boligsameie Org.nr

10 Balanse Skitunet Boligsameie EIENDELER Note Omløpsmidler Restanse fellesutgifter Andre fordringer Kasse / Bank Sum omløpsmidler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Annen egenkapital Periodens resultat Annen egenkapital Vedlikeholdsfond Overført Vedlikeholdsfond Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Ski, Styret for Skitunet Boligsameie Øyvind Kristoffersen Ulf Egil Gjerde Finn Halvorsen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Norvald Johan Fløvig Foss Styremedlem Anne Aukrust Styremedlem Skitunet Boligsameie Org.nr

11 Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. Vurderingsregler Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi. Note 2 Andre inntekter Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Garasje Gjesteparkering Avsetning vedlikeholdsfond Nettleie Gass Kabel - Tv Andre Inntekter Sum Note 3 Personalkostnader Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Timelønn Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Sum Selskapet har ikke plikt til å etablere OTP-ordning. Det er ikke gitt lån til ansatte eller styremedlemmer. 10

12 Note 4 Vedlikehold Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Vedlikehold bygning Vedlikehold Utearealer Vedlikehold bygning Vedlikehold heis Vedlikehold nøkler, låser, Vedlikehold VVS Egenandel forsikring Vedlikehold elektro Lyspærer, lysrør etc Vedlikehold garasjeanlegg Vedl.hold Ventilasjon Vedlikehold/drift Vedlikehold/drift Vedlikehold gassanlegg Skadedyrbekjempelse Diverse Vedlikehold Sum Note 5 Driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Lys, varme Renhold Annen renovasjon Skadedyrkontroll Snøbrøyting, strøing, etc Leie Videoutstyr Garasje Vaktmestertjenester Telefon Porto Kabel Tv Sum Note 6 Honorarer Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Revisjon Forretningsførsel Konsulenttjenester Vakthold Og Sikkerhet Sum

13 Note 7 Andre kostnader Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kontingenter Styre- Og Sameiermøter Bankomkostninger Diverse kostnader Sum Note 8 Finansinntekter Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Renteinntekter Kunder Renteinntekter bank Andre Finansinntekter Sum Note 9 Andre fordringer Regnskap Regnskap Andre Fordringer Forskuddsbetalte Forskuddsbetalt Nettleie Sum Note 10 Bank Regnskap Regnskap Dnb Driftskonto Driftskonto Bn - Bank Sum Note 11 Annen kortsiktig gjeld Regnskap Regnskap Gebyrer Eed As Nettleie gass Sum

14 LIKVIDITETSOVERSIKT 2015 Saldo bank Tilgang: Restanse fellesutgifter Andre fordringer Budsjettert resultat Sum tilgang Fradrag: Leverandørgjeld Sum fradrag Antatt likviditetsbeholdning per Oversikten tar ikke hensyn til evt balanseposter pr

15 14

16 15

17 Trivselsregler Skitunet Boligsameie Godkjent på sameiermøtet 26.februar 2009 Sist revidert 11. februar INNLEDNING OG FORMÅL Trivselen i vårt boligsameie avhenger mye av at alle som bor her tar hensyn til hverandre og til boområdet vårt. Vi har alle rett til å råde over egen leilighet, men i fellesarealene inne og ute må alle etterleve de regler som fastsettes av sameiermøtet og som forvaltes av styret. Trivselsreglene skal reflektere de betingelsene flertallet av beboerne mener bidrar til et godt bomiljø. 2. BRUK AV EGEN EIERSEKSJON Det skal være ro alle dager mellom kl Motorisert ferdsel til inngangspartiene skal ikke forekomme mellom kl Unntatt utrykningskjøretøyer, uføre, syketransport og avisbud. Ved større selskapeligheter bør naboene varsles. Innredningsarbeider må unngås mellom kl (09.00 på helligdager). Skrot, pappesker og lignende må ikke oppbevares over tid på terrasse eller utenfor inngangsdør. Tørking og lufting av klær og sengetøy på balkong/terrasse skal kun foregå på innsiden av rekkverk og ikke i høyde over rekkverk. Det anmodes om at alle sameiere monterer en gassvarsler i gulvhøyde, for å sikre en forsvarlig varsling av ev. gasslekkasjer. Gassvarsler kan kjøpes i jernvareforretninger. 3. UTVENDIG DEL AV EIERSEKSJON 3.1. Rekkverk, vindusrammer og fasade Det er ikke anledning til å male rekkverk, vindusrammer eller vegg på terrasse/balkong i avvikende farger Utvendig sol- og vindskjerming Det er anledning til å montere markise, vindskjerm på kassett og utvendig persienne på vinduer. Det skal benyttes grå markiseduk fra Sandatex, dis. 792/ 97. Markise skal ha rett kappe. Vindskjerm skal være i tilsvarende duk fra Sandatex, dis. 97. Utvendig persienne skal ha fargen 0058 sølv, fra Turnils. På terrasser er det anledning til å montere levegg (max høye 160 cm) i trykkimpregnert tre på kortsidene i tilsvarende farge som på husene. Det er også tillatt med gjerde i tilsvarende trevirke på langsiden av terrassen, men da i noe lavere høyde. Det er tillatt å plante hekk kant i kant med egne terrasseheller, men det er ikke tillatt å øke arealet på terrassen. Sameiere kan skjerme sine balkonger mot innsyn ved foliering med matt film på glassfronter. Innglassing av veranda kan gjøres iht. forhåndsgodkjente tegninger fra Ås kommune. Søknad sendes styret, så får du informasjon som gjelder for din veranda. Ved endring av utvendig fasade, ytterligere skjerming eller beplanting utover det som er beskrevet over, skal sameier sende skriftlig søknad til styret Maling av tak på terrasse/balkong Det er anledning å male tak og søyler på terrasse/balkong, men det må brukes Jotun Mur Grunning Vanntynnet og Jotun Mur Akrylmaling med farge 7356 Isgrå. Trivselsregler - Skitunet Boligsameie side 1

18 3.4. Utvendig belysning Ved ettermontering eller fornyelse av utvendige lamper/armaturer på terrasser/balkonger er det kun de typer som er godkjent av styret som kan benyttes Antenneanlegg Sameiet er tilknyttet kabel-tv. Oppsetting av parabolantenne og lignende er ikke tillatt Kabel-TV og bredbånd I leilighetene er det klargjort for TV og bredbånd fra Canal Digital Kabel-TV. Det står en TVboks inkludert programkort og et bredbåndsmodem eller fiberboks i leiligheten. Utstyret tilhører leiligheten/canal Digital og ikke den enkelte beboer og skal derfor følge leiligheten ved salg. På vil du til enhver tid finne de siste produktnyhetene og annen oppdatert informasjon rundt vårt TV- og bredbåndstilbud. Her kan du også lese om dine rabattfordeler ved bestilling av raskere bredbåndshastighet, bredbåndstelefoni og flere bokser. Du kan også kontakte Kundeservice på telefon alle dager Grilling Elektrisk grill og gassgrill kan brukes så lenge matos og røyk ikke sjenerer andre beboere. Det er ikke tillatt å bruke kullgrill på terrasse/balkong. Sameiets tønnegriller kan benyttes på sameiets fellesområde. Sameiere kan låne tønnegrill om ønskelig. Kontakt styret Blomsterkasser Blomsterkasser skal monteres på innsiden av rekkverk av sikkerhetsmessige årsaker. 4. SKILT OG NØKLER 4. 1 Dørskilt/postkasseskilt/ringeklokkeskilt Hver enkelt sameier står fritt til å benytte ønsket dørskilt. Postkasseskilt og ringeklokkeskilt skal være like for alle sameiere. Hver enkelt sameier må selv bestille skilt. Skiltene skal være svarte med hvit skrift (ikke monteringshull på ringeklokkeskilt) og ha følgende format: Postkasseskilt nr. 32, mål: 9x4 cm og ringeklokkeskilt nr.27, mål: 5x1 cm. Skilt kan bestilles hos Jernia på Ski Storsenter eller hos Follo Lås & Glass-Sikring, Åsenveien 1 i Ski. Dersom postkasse- og ringeklokkeskilt ikke er anskaffet innen en måned etter innflytting ved eierskifter (gjelder også ved endring av leietaker), påløper det gebyr til sameiet på kr 500,-. Gebyret dekker styrets kostnader ved anskaffelse av nye skilt og administrasjon. 4.2 Nøkler og garasjeportåpner Sameiet har systemnøkler fra TrioVing. Bestilling av nye nøkler, garasjeportåpner eventuelt nye låser, kan kun gjøres av eier av leiligheten og det må sendes skriftlig bestilling til styret. Bestillingen må ha med følgende opplysninger: Eiers navn, adresse, leilighetsnummer, nøkkelnummer samt opplysning om hvor nøkkel og faktura skal sendes. 5. INNVENDIG FELLESAREAL Røyking er forbudt i alle innvendige fellesarealer, inkludert garasjeanlegget. 5.1 Videoovervåking Videoovervåking av sameiets fellesområder og garasjeanlegg er tillatt for å forhindre at uvedkommende gis adgang til bygget og for å motvirke straffbare handlinger slik som hærverk, tyveri og vold i sameiets fellesområder og garasjeanlegg. Det er styret som skal administrere videoovervåkingen. Det er installert videovervåkningsutstyr ved hver inngangsdør, ved hver garasjeport, inne i garasjeanlegget og i heisgang i hver kjelleretasje. Videoovervåkingen er registrert hos Datatilsynet og er iht. deres retningslinjer. Opptakene oppbevares kun i kort tid, så meld fra til styret umiddelbart hvis noe skjer. Ved behov vil relevante opptak fra anlegget bli overlevert til rette politimyndighet. Trivselsregler - Skitunet Boligsameie side 2

19 5.2. Hovedinngang, trapper og ganger Hovedinngangsdør har smekklås og kan låses opp manuelt eller automatisk via callinganlegg i leiligheten. Inngangsdør skal alltid holdes lukket og låst. Fellesareal i trapp og gang er rømningsvei, så det må ikke benyttes til hensetting av sykler, barnevogner, ski, akebrett eller andre ting. Sykler henvises til sykkelstativene utendørs ev. i den enkeltes sportsbod i kjeller. Barnevogn kan plasseres under trapp i kjelleren. Dørmatter utenfor inngangsdør er tillatt, men bør fjernes hver fredag på grunn av rengjøring. 5.3 Sportsboder i kjeller Det medfølger en sportsbod i kjeller med hver boligseksjon. Vis varsomhet ved oppbevaring av brannfarlige varer og gjenstander, eller noe som avgir lukt. Det frarådes å oppbevare verdigjenstander i boden, da disse er spesielt utsatt for innbrudd. Dør til bodanlegget har smekklås og det er sameiernes felles ansvar at disse alltid holdes lukket og låst samt at lyset slukkes når man forlater rommet. 5.4 Garasjeanlegg Det medfølger en parkeringsplass i garasjekjeller til hver boligseksjon (tinglyst som tilleggsdel). Det er anledning til å leie ut parkeringsplassen, men kun til andre beboere på Skitunet. Ingen andre skal ha adgang til garasjeanlegget. Garasjeporten skal alltid være lukket og låst for å hindre innbrudd, tyveri og hærverk. Det er sameiernes ansvar å holde kontroll med at ingen uvedkommende oppholder seg i garasjeanlegget. Påse alltid at garasjeporten lukker seg igjen etterat du har passert. Garasjeportåpneren er en adgangsnøkkel og skal i likhet med nøkler til leiligheten aldri ligge i bilen. Det skal ikke oppbevares gjenstander eller søppel i garasjeanlegget på grunn av brannsikkerhet, vedlikeholdshensyn og forsikringsselskapet. Det er tillatt å parkere sykkel, moped/scooter eller motorsykkel på egen plass. Det kreves godkjennelse fra styret før det kan monteres oppheng for dekk/sykkel/takboks/skiboks på vegg/tak innenfor egen parkeringsplass. Vask og reparasjon av bil eller andre gjenstander er ikke tillatt i garasjeanlegget. 6. AVFALLSHÅNDTERING Sameiet har felles avfallshåndtering fra avfallshusene som er plassert på sameiets grunn. All søppel skal pakkes forsvarlig inn før det kastes. Det er strengt forbudt å kaste ildsfarlige eller varme ting i søppelkassene. Møbler, oljerester, maling o.l. skal deponeres til egne miljøstasjoner. Se Grå container skal kun benyttes til restavfall. Rosa container skal benyttes til småelektrisk- og elektronisk avfall. Papp/papir skal legges i container som er plassert på gjesteparkeringsplassen. Der finnes det også en container for glass og metall. Ekstrakostnader i forbindelse med bortkjøring av avfall som ikke er plassert i container er kostbart og vil bli tilleggsfakturert på sameiets regning. Sigarettsneiper skal stumpes i askebegre og ikke kastes ut fra terrasse/balkong. Det skal heller ikke kastes sigarettsneiper/snusposer rundt om på boligområdet; benytt askebegre som er plassert på det utvendige fellesarealet. Matavfall, restavfall eller annen søppel må aldri plasseres i ganger eller på terrasse/balkong. Alle beboere er ansvarlige for at fellesarealer og avfallshus holdes rene og fri for søppel og skrot. 7. DYREHOLD. Dyrehold skal ikke være til sjenanse for andre beboere. Hund skal alltid føres i bånd på sameiets område. Ta alltid med hundepose og kast ev. etterlatenskaper i søppelkasser montert på utearealene. Lufting av hund skal ikke foregå på plenen foran leilighetene. Inngangspartiet skal ikke være en fast urineringsplass for hunden, da det i tillegg til sjenerende lukt ikke ser særlig pent ut når snøen ligger der. Følg regler om båndtvang samt Lov om hundehold (hundeloven). Trivselsregler - Skitunet Boligsameie side 3

20 8. UTENDØRS PARKERING 8.1 Parkeringsplassene nederst på feltet Plassene skal i størst mulig grad være til benyttelse for gjester til beboere. Det er kun tillatt å parkere på oppmerkede plasser. Biler som står mer enn 4 døgn sammenhengende vil bli bøtelagt. Feilparkering bøtelegges av EuroPark Parkering på gangveier/foran inngangsdører På gangveiene og foran inngangsdørene er det kun tillatt parkering for kortest mulig tid for av- og pålessing. Hvis det ikke har vært aktivitet ved kjøretøyet etter 10 min. vil EuroPark ha anledning til å ilegge bot. 8.3 Parkeringsplass på øvre felt (leiet grunn) Parkeringsplassen på øvre felt er også tiltenkt å være for gjester, bortsett fra 6 plasser som blir leiet ut etter avtale med EuroPark. Forutsetning for leie av plass er at det skal være en privat eiet bil nr. 2, dvs. at en firmabil ikke vil bli godkjent. Leietaker må godkjennes av styret, men søknad om å leie plass sendes EuroPark pr e-post Styret har inngått avtale med EuroPark for gjesteparkeringsplassene på øvre felt. Parkering mot avgift alle dager kl timer gratis (mellom kl ), deretter kr 20,- pr døgn. Max parkeringstid er 4 døgn. Se skilting. Gratis parkeringsbillett for gjesters bil som skal stå over fem timer, kan du få av huskontakt eller et styremedlem ved henvendelse. Parkering av biler uten registreringsnummer er ikke tillatt på sameiets grunn eller på leiet parkeringsplass. Parkering av andre registrerte ting som campingkjøretøy, hengere el. lignende sammen med bil for kort tid og som opptar en plass, må egen billett løses for dette påføre reg.nr og legges sammen med bilens billett i frontruten. Parkering av sistnevnte uten bil er ikke tillatt. 9. NABOKLAGER - BRUDD PÅ TRIVSELSREGLEMENTET Eventuelle klager på nabo for brudd på trivselsregler eller på grunn av andre sjenerende forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke klar over forholdet og problemet på den måten løses gjennom samtaler partene imellom. Gjentatte og/eller grove overtredelser av trivselsregler kan rapporteres skriftlig til styret. Styret har myndighet til å treffe nærmere forføyninger i sakens anledning. Ytterste konsekvens ved gjentatte klager på eier/leietaker i en leilighet er at styret kan begjære leiligheten tvangssolgt eller kreve fravikelse (utkastelse). Jfr. sameiets vedtekter 7. En klage vil ikke bli tatt til følge dersom klagende part ønsker å være anonym. Dette kravet utgår kun i de tilfeller hvor det er grunn til å tro at klagende part er utsatt for fare ved å eksponere sitt navn (for eksempel ved alvorlige trusler). I slike saker forventes det at klagende part politianmelder hendelsen. Den skriftlige redegjørelsen må ha med opplysninger om den klagende parts mobilnummer, e-postadresse, leilighetsnummer samt adresse. I tillegg må det tydelig fremkomme hvem som er anklaget, med opplysning om fullt navn, adresse og leilighetsnummer. Klagende part må oppgi hva som har skjedd samt angi tidspunkt for når brudd på trivselsregler er begått (dato og omtrentlig klokkeslett). 10. UTLEIE AV LEILIGHETEN Ved utleie har eieren av leiligheten det fulle og hele ansvar overfor sameiet for enhver ulempe eller skade som forårsakes av leietakeren. Eieren er også ansvarlig for at leietakeren er gjort kjent med trivselsregler for sameiet. Ved utleie skal det sendes skriftlig melding til styret. Vedlagte skjema Utleie av bolig i Skitunet Boligsameie kan benyttes ev. om du laster ned skjemaet fra og sender dette i utfylt og undertegnet stand til styret. Trivselsregler - Skitunet Boligsameie side 4

Trivselsregler Skitunet Boligsameie

Trivselsregler Skitunet Boligsameie Trivselsregler Skitunet Boligsameie Godkjent på sameiermøtet 26.februar 2009 Sist revidert 2. mars 2016 1. INNLEDNING OG FORMÅL Trivselen i vårt boligsameie avhenger mye av at alle som bor her tar hensyn

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2016

SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2016 SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2016 SKITUNET BOLIGSAMEIE INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2016 Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Skitunet Boligsameie Onsdag 2. mars 2016

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie Sist endret i ekstraordinært sameiermøte 28.10.2003, ndret på ordinært sameiermøte 26.04.2010. Sist endret på ordinært sameiermøte 17. mars 2015. 1. INNLEDNING

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

Husordensregler. Innhold. Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013. 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie

Husordensregler. Innhold. Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013. 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie Husordensregler Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013 1. FORMÅL... 2 2. VIRKEOMRÅDE... 2 Innhold 4.6. GARASJEANLEGG...

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE Trivselen i boligsameiet avhenger av at beboerne tar hensyn til hverandre. Husordensreglene, som forvaltes av styret, skal bidra til en opplevelse av individuell

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler for hertil tilhørende utvendig

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Prosedyrer og Ordensregler

Prosedyrer og Ordensregler Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen.

Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008 Sist revidert 2. mars 2016 Boligsameiets navn er Skitunet Boligsameie 1. Navn 2. Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE VEDTEKTER for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE Disse vedtektene bygger på sameiekontrakt (tinglyst i 1993) og skjøte (tinglyst i 1976). Vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 25.04.07 og endret på sameiermøtet

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE HUSORDENSREGLER FOR TORSHOVDALEN 1 SAMEIE Trivselen i et boligsameie avhenger av at beboerne tar hensyn til hverandre. Husordensreglene som forvaltes av styret skal bidra til en opplevelse av individuell

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE 1. BRUK AV LEILIGHET HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE Sist endret på ordinært sameiermøte 17.04.2013 Sist endret på ordinært sameiermøte 22.04.2014 1.1 Ved Salg/Utleie av seksjonen skal selveieren

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Torsdag 25. mars 2010 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Dønski Boligsameie

Torsdag 25. mars 2010 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Dønski Boligsameie DØNSKI BOLIGSAMEIE REFERAT FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE Torsdag 25. mars 2010 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Dønski Boligsameie Til stede var 20 seksjonseiere som leverte adgangstegn. Det

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI Vedtatt i konstituerende sameiermøte 19.03.2013 med senere endringer Sist endret i ordinært sameiermøte 12.04.2016 1. Navn Boligsameiets navn er Boligsameiet Maries

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag 10.4.2013 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter

Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter KIRKEVEIEN 71 SAMEIE Til sameierne. REFERAT FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE; Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter Til stede

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET Disse husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for SAMEIET TIEDEMANNSJORDET. Husordensregler er vedtatt på Årsmøtet

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...3 2 REGNSKAP 2003, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2004 OG ANSLAG 2005...4 2.1 RESULTATREGNSKAP...4

Detaljer

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus SAKLISTE: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

Til beboerne i Fossumhagen Sameie

Til beboerne i Fossumhagen Sameie 1 Fossumhagen Sameie Til beboerne i Fossumhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte)

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte) PROTOKOLL Ordinært Sameiermøte (årsmøte) i Boligsameiet Åsheim Skog ble avholdt onsdag 21. april, 2010, kl. 19:00 i lokaler til Nordjordet 37, Lørenskog Innhold: 1. KONSTITUERING 2. ÅRSBERETNING FOR 2009

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR. 257 I BERGEN

VEDTEKTER FOR NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR. 257 I BERGEN VEDTEKTER FOR NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR. 257 I BERGEN Sist revidert: Årsmøte 29. mars 2006. 1. SAMEIET Sameiets navn er: NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR 257 Noreidestølen Huseierlag, ble

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08.

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer