SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015"

Transkript

1 SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015

2 SKITUNET BOLIGSAMEIE INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SKITUNET BOLIGSAMEIE Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Skitunet Boligsameie Onsdag 11. februar 2015 kl i Nordby Eldresenter, Granheimtunet 3, 1406 Ski Følgende saker skal behandles: 1. Konstituering Registrering av møtedeltagere og godkjenning fullmakter Valg av møteleder og møtereferent Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av 1 sameier til å underskrive protokollen sammen med møteleder 2. Styrets beretning for Årsregnskap og revisjonsberetning for Fastsettelse av styrets honorar for Forslag fra styret a) Revisjon av trivselsregler 6. Budsjettforslag 2015, herunder fastsettelse av fellesutgifter 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer Oslo, 30 januar 2015 for styret i Skitunet Boligsameie ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS Bjørn Pedersen Aut regnskapsfører/forretningsfører Beboermøte Umiddelbart etter det ordinære sameiermøtet vil det bli avholdt et beboermøte Vedlagt følger: Styrets beretning for 2014 Årsregnskap 2014 og budsjett 2015 Revisjonsberetning Reviderte trivselsregler Innstilling fra valgkomiteen Navnseddel - fullmaktsskjema Skitunet Boligsameie Ordinært sameiermøte 2015

3 SKITUNET BOLIGSAMEIE ÅRSBERETNING FOR STYRET OG VALGKOMITEEN Styret har i perioden bestått av: Styreleder : Øyvind Kristoffersen valgt i 2014 for 1 år Styremedlem : Ulf Gjerde valgt i 2014 for 1 år Styremedlem : Finn Halvorsen valgt i 2014 for 2 år Styremedlem : Norvall Foss valgt i 2014 for 2 år Styremedlem : Anne Aukrust valgt i 2014 for 2 år Varamedlem : Jan Arne Olsen valgt i 2014 for 1 år Varamedlem : Anne-Grethe Nilsen valgt i 2014 for 2 år Valgkomité : Anne-Berit Nerland valgt i 2014 for 2 år Stein Falkø valgt i 2014 for 1 år Mette Andersen valgt i 2014 for 1år 2. GENERELT OM SAMEIET Eiendommen Selskapet er et registrert boligsameie i Ås kommune og består av 9 bygninger med 188 boligseksjoner og 19 næringsseksjoner (biloppstillingsplasser i garasjekjeller). Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av eierseksjonsloven, og har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen. Selskapet eier tomten gnr 102, bnr 391 i Ås kommune. Selskapet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Det er 1 kvinne og 4 menn i selskapets styre. Styret har ikke kjennskap til at virksomheten forurenser det ytre miljøet utover det som er vanlig for tilsvarende boligselskaper. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av Enqvist Eiendomsdrift AS i samsvar med kontrakt. Vår kontaktperson hos forretningsfører er Bjørn Pedersen som treffes på telefon Sameiets revisor er statsautorisert revisor Lars Harald Brinchmann. Takster og forsikringer Sameiet er forsikret av Gjensidige Forsikring, forsikringsnummer

4 SKITUNET BOLIGSAMEIE Forsikringen er en kombinert huseierforsikring som dekker skader ved brann, vann, innbrudd, glasskade i boenhet, naturskade, huseieransvar, rettshjelp, styreansvar og lovbestemt yrkesskade / -sykdom for tilfeldige, ikke fast ansatte arbeidstagere. Den enkelte sameier må selv sørge for egen innboforsikring som dekker innbo og løsøre, idet dette ikke er omfattet av sameiets forsikring. Skader skal meldes av den enkelte direkte til Gjensidige Forsikring på telefon HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollvirksomhet. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge-/anleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvar er gitt slik tolkning: Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier, og/ eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Brannsikringsutstyr I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokkingsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer. Dersom utstyret er defekt må eier sørge for at det byttes omgående. Ligningsoppgaver for 2014 Ligningsoppgaver med oversikt over finanskostnader, bankinnskudd, eiendeler og gjeld i henhold til den enkelte sameierbrøk, ble sendt sameierne den , og er rapportert til Skattedirektoratet i henhold til gjeldende bestemmelser. 3. EIERSKIFTER Det har vært 19 eierskifter i løpet av STYRETS ARBEID Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden. Videre er det avholdt diverse møter med SOLID entreprenør og deres underleverandører mht gamle reklamasjonssaker. 2

5 SKITUNET BOLIGSAMEIE INFORMASJONSFLYT Det er sendt ut 2 infoskriv i perioden. Hjemmesiden ble opprettet i 2012, men det er først i år at hjemmesiden er fullt oppdatert. Hjemmesiden er tilrettelagt for at eiere/leietakere enklest mulig skal kunne finne informasjon om boligselskapet. For å forbedre løpende informasjon fra styret er det nylig gjort en endring under fanen Info fra styret. Informasjonen her blir stående til det sendes eget informasjonsskriv, som fortsatt vil bli sendt eiere/leietakere 2-3 ganger pr. år. Hjemmesiden oppdateres jevnlig så eiere/leietakere skal alltid finne siste versjon av trivselsregler, vedtekter og årsberetning. Styret oppfordrer alle eiere/leietaker å gjøre seg kjent med disse dokumentene. TRIVSELSREGLER OG HMS Nye trivselsregler samt vårt HMS skjema er revidert, disse ble vedtatt på styremøte DUGNAD Dugnad ble avholdt 6.mai og tradisjonen tro i regnvær. På tross av dette var det et godt oppmøte. GRØNTGRUPPEN OG BEPLANTNING. Også i år har det vært gjennomført beplanting på flere områder. Forsøk med planter/busker rundt den ene av de to svanehalsene er prøvet og dette ser ut til å fungere bra. Ved den andre ble det kun sådd, men der vil det neste sommer bli gjort det samme. Dybden ned til garasjetaket er svært grunn og derfor ble det valgt å prøve med den ene først. Uteområder ellers er ivaretatt med utskifting av sand i sandkassen samt fjerning av ødelagte elementer. Trekantsandkassen ble aldri brukt, så den ble besluttet fjernet og erstattet med heller, utepotter med planter samt en sittebenk. ADKOMST TIL TAK FOR VEDLIKEHOLD Det har i løpet av året blitt montert utvendige plattformer med adkomst via vindu i trapperom 4 etg. Dette ble gjort for å lette service. Sperre på vinduene er montert. UTEBELYSNING Pullertbelysning har gjennom lengre tid stadig streiket og gitt oss unødig høye kostnader. Dette er en gammel sak og har vært en gjenganger. Etter å ha innhentet tilbud fra tre installatører ble det gjort avtale med Installatøren AS om å skifte ut innmaten i samtlige 60 pullerter samt montere LED pærer. Dette vil også bidra til reduserte strømkostnader. Arbeidet ble utført i høst og ved dette vil forhåpentligvis årsaken til de tidligere problemene være løst. Erfaring så langt er svært bra. SERVICEAVTALER Det har vært behov for å etablere serviceavtale for fellesanlegget innen faget Elektro. Etter forutgående tilbudsinnhentelse fra tre installatører er det inngått serviceavtale med Installatøren AS. Storm Klima AS gikk konkurs i September 2014 og det innebærer behov for å inngå ny serviceavtale for ventilasjonanlegg - vifter i garasje- og bodarealer, 3

6 SKITUNET BOLIGSAMEIE vifter på tak samt trykksettingsvifter med styringsautomatikk i trapperom. Det er innhentet tilbud fra tre firmaer. Avtale vil bli inngått etter at pågående ventilasjonsarbeider i boder og garasje er gjennomført. SOLID GARANTIARBEIDER / REKLAMASJONER Det er fortsatt arbeider som ikke er gjennomført. Møter har i året vært avholdt hos SOLID og hos oss. En viktig sak er forhold knyttet til ventilasjon av bodarealer og til brannseksjoneringsvegg mellom garasjearealer og bodarealer. Etter styrets oppfatning har løsningene her ikke tilfredsstilt kontraktuelle krav. Myndighetskrav har ikke vært tilfredsstilt. To nye friskluftinntak med svanehalser er tidligere etablert i garasjetak G. 11 og G. 27. Arbeidet ble etter dette stanset da styret ikke godkjente videre forutsatt løsning fra SOLID. Styret har etter en videre prosess med dialog/diskusjon kommet fram til enighet med SOLID om ytterligere korrigerende tiltak. Arbeider med dette startet uke 4 i 2015 og vil forhåpentligvis være avsluttet ved månedsskiftet februar/mars. Rekkverk i skråning mellom nr ned til nr. 17 er satt opp. Styret ser det som viktig at også øvrige gjenstående reklamasjonsarbeider kan bli sluttført, og vil fortsatt ha fokus på dette. NORDBYVEIEN MED ADKOMST TIL SKITUNET, MØLLERGRUPPENS NYANLEGG SAMT BYGGEPLANER ØST FOR SKITUNET Styret har hatt dialog med Ås kommune, Statens Vegvesen og Møllergruppen i tilknytning til nevnte prosjekter. Møllergruppen er i ferd med å etablere kontrakt med entreprenør. Rammesøknad for byggetrinn 1 er godkjent. Igangsettingssøknad forventes innsendt om ikke lenge og byggestart antas å starte om ca en måned. Når det gjelder byggetrinn 2 er det pr i dag uvisst når dette vil starte. Pr i dag har Møller ingen leietagere til prosjektet. Videre prosess med prosjektering, søknader etc vil først kunne skje etter at man har leietager på plass. Styret vil følge dette opp videre. Rundkjøring ved Bamsebu samt adkomstvei med fortau derfra til Skitunet forventes ferdig til sommeren. Det er noe usikkert når rundkjøringen ved Solbergveien, samt Nordbyveien mellom de to nevnte rundkjøringer ferdigstilles. Etter at pågående arbeider langs sydsiden av Nordbyveien avsluttes vil arbeider starte langs nordsiden. Når det gjelder jordet øst for Skitunet forefinnes ikke godkjente planer og det er usikkert når noe vil skje her. Det antas at tiltak her ligger et godt stykke fram i tid. Tilsendte planforslag fra Ås Kommune er fulgt opp hele veien innenfor høringsfrister og styret har opprettholdt sine innsigelser. 4

7 SKITUNET BOLIGSAMEIE 5. ANNEN INFORMASJON Strøm Etter råd fra megler har sameiet også i 2014 handlet strøm i spotmarkedet. Hafslund er leverandør. Kommunale avgifter Kommunale avgifter var budsjettert til kr i 2014 etter anbefaling fra kommunen. Reelle fakturerte kostnader beløp seg til kr Avregningen for 2014 er ennå ikke mottatt. Det er derfor ikke avsatt noe ekstra i regnskapet for For 2015 er det budsjettert med kr Renter Renter på innskudd på driftskontoen i DNB var 1,75 % pr Innskuddsrenten i DNB har i store deler av året ligget over innskuddsrenten i BN Bank. Begge banker varsler en rentereduksjon, og det ser ut til at denne kommer raskere i DNB enn i BN Bank, og vi vil derfor vurdere å overføre likviditetsoverskudd til BN Bank. 6. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Resultatregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,- mot et budsjettert overskudd kr Med unntak av diverse inntekter på kr 8 832,- og gjesteparkering kr ,- er inntektene som budsjettert. Inntektene på gjesteparkeringen er vesentlig høyere enn budsjettert. Driftskostnadene utgjør totalt kr mot budsjettert kr Besparelsen skyldes et mindreforbruk på en rekke poster, herunder kommunale avgifter, strøm til fellesarealer, snøbrøyting, utvendig vedlikehold bygninger og vedlikehold garasjeanlegg. Heiskostnadene har vært betydelig høyere enn budsjettert. Posten elektro var budsjettert med kr og har fått en betydelig overskridelse. Totale kostnader beløper seg til kr Her inngår kostnad til sammen kr for skifte av innmat samt montering av LED pærer i utvendig belysning. I tillegg inngår kr ,50 for montering av varmeovner i bodarealer arbeid som var utført i 2013, men fakturert 31. januar Etter styrets oppfatning gir resultatregnskapet og balansen m/noter er korrekt bilde av sameiets stilling og drift ved årsskiftet. Styret er heller ikke kjent med at det er inntrådt forhold etter årsskiftet som ikke er hensyntatt i årsoppgjøret, og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetning. Styret foreslår at årets overskudd overføres Vedlikeholdsfond kr Annen egenkapital kr Sum kr

8 SKITUNET BOLIGSAMEIE Restanse fellesutgifter Ved årsskiftet var restanse fellesutgifter kr mens forskuddsbetalte fellesutgifter utgjorde kr slik at netto kundefordringer utgjør kr Purringer på forfalte, ubetalte fellesutgifter blir foretatt ca den 20 hver måned. Styret får kopi av purrelistene. 7 BUDSJETT 2015 Budsjett for 2015 er vedlagt. Budsjettet er gjort opp med et overskudd på kr Budsjettet forutsetter ingen endring av fellesutgiftene eller andre fakturaposter. Canal Digital har varslet en økning i prisen på grunnpakken for kabel-tv på kr 5,- pr boenhet fra 1 april. Beløpet er inkl mva. Dette medfører at månedsfakturabeløpet for Kabel-TV og bredbånd vil øke fra kr 313,- pr mnd til kr 317,- pr mnd fra 1. juli Det er ikke varslet endringer i prisen på bredbånd. Ved eventuelle endringer i disse, vil dette også måtte reguleres fra 1 juli. For nærmere detaljer viser vi til vedlagte spesifikasjon. Ski, 26. januar 2015 Finn Halvorsen Øyvind Kristoffersen Norvald Foss Anne Aukrust Ulf Gjerde 6

9 Resultatregnskap Skitunet boligsameie Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Note Driftsinntekt. og driftskostn. Fellesutgifter Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Kommunale avgifter Vedlikehold Driftskostnader Honorarer Forsikring Andre kostnader Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntk. og finanskostn. 8 Finansinntekter Netto finansresultat Årets resultat Overføringer Vedlikeholdsfond kr Annen egenkapital kr Sum kr Skitunet boligsameie Org.nr

10 Balanse Skitunet Boligsameie EIENDELER Note Omløpsmidler Restanse fellesutgifter Andre fordringer Kasse / Bank Sum omløpsmidler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Annen egenkapital Periodens resultat Annen egenkapital Vedlikeholdsfond Overført Vedlikeholdsfond Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Ski, Styret for Skitunet Boligsameie Øyvind Kristoffersen Ulf Egil Gjerde Finn Halvorsen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Norvald Johan Fløvig Foss Styremedlem Anne Aukrust Styremedlem Skitunet Boligsameie Org.nr

11 Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. Vurderingsregler Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi. Note 2 Andre inntekter Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Garasje Gjesteparkering Avsetning vedlikeholdsfond Nettleie Gass Kabel - Tv Andre Inntekter Sum Note 3 Personalkostnader Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Timelønn Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Sum Selskapet har ikke plikt til å etablere OTP-ordning. Det er ikke gitt lån til ansatte eller styremedlemmer. 10

12 Note 4 Vedlikehold Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Vedlikehold bygning Vedlikehold Utearealer Vedlikehold bygning Vedlikehold heis Vedlikehold nøkler, låser, Vedlikehold VVS Egenandel forsikring Vedlikehold elektro Lyspærer, lysrør etc Vedlikehold garasjeanlegg Vedl.hold Ventilasjon Vedlikehold/drift Vedlikehold/drift Vedlikehold gassanlegg Skadedyrbekjempelse Diverse Vedlikehold Sum Note 5 Driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Lys, varme Renhold Annen renovasjon Skadedyrkontroll Snøbrøyting, strøing, etc Leie Videoutstyr Garasje Vaktmestertjenester Telefon Porto Kabel Tv Sum Note 6 Honorarer Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Revisjon Forretningsførsel Konsulenttjenester Vakthold Og Sikkerhet Sum

13 Note 7 Andre kostnader Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kontingenter Styre- Og Sameiermøter Bankomkostninger Diverse kostnader Sum Note 8 Finansinntekter Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Renteinntekter Kunder Renteinntekter bank Andre Finansinntekter Sum Note 9 Andre fordringer Regnskap Regnskap Andre Fordringer Forskuddsbetalte Forskuddsbetalt Nettleie Sum Note 10 Bank Regnskap Regnskap Dnb Driftskonto Driftskonto Bn - Bank Sum Note 11 Annen kortsiktig gjeld Regnskap Regnskap Gebyrer Eed As Nettleie gass Sum

14 LIKVIDITETSOVERSIKT 2015 Saldo bank Tilgang: Restanse fellesutgifter Andre fordringer Budsjettert resultat Sum tilgang Fradrag: Leverandørgjeld Sum fradrag Antatt likviditetsbeholdning per Oversikten tar ikke hensyn til evt balanseposter pr

15 14

16 15

17 Trivselsregler Skitunet Boligsameie Godkjent på sameiermøtet 26.februar 2009 Sist revidert 11. februar INNLEDNING OG FORMÅL Trivselen i vårt boligsameie avhenger mye av at alle som bor her tar hensyn til hverandre og til boområdet vårt. Vi har alle rett til å råde over egen leilighet, men i fellesarealene inne og ute må alle etterleve de regler som fastsettes av sameiermøtet og som forvaltes av styret. Trivselsreglene skal reflektere de betingelsene flertallet av beboerne mener bidrar til et godt bomiljø. 2. BRUK AV EGEN EIERSEKSJON Det skal være ro alle dager mellom kl Motorisert ferdsel til inngangspartiene skal ikke forekomme mellom kl Unntatt utrykningskjøretøyer, uføre, syketransport og avisbud. Ved større selskapeligheter bør naboene varsles. Innredningsarbeider må unngås mellom kl (09.00 på helligdager). Skrot, pappesker og lignende må ikke oppbevares over tid på terrasse eller utenfor inngangsdør. Tørking og lufting av klær og sengetøy på balkong/terrasse skal kun foregå på innsiden av rekkverk og ikke i høyde over rekkverk. Det anmodes om at alle sameiere monterer en gassvarsler i gulvhøyde, for å sikre en forsvarlig varsling av ev. gasslekkasjer. Gassvarsler kan kjøpes i jernvareforretninger. 3. UTVENDIG DEL AV EIERSEKSJON 3.1. Rekkverk, vindusrammer og fasade Det er ikke anledning til å male rekkverk, vindusrammer eller vegg på terrasse/balkong i avvikende farger Utvendig sol- og vindskjerming Det er anledning til å montere markise, vindskjerm på kassett og utvendig persienne på vinduer. Det skal benyttes grå markiseduk fra Sandatex, dis. 792/ 97. Markise skal ha rett kappe. Vindskjerm skal være i tilsvarende duk fra Sandatex, dis. 97. Utvendig persienne skal ha fargen 0058 sølv, fra Turnils. På terrasser er det anledning til å montere levegg (max høye 160 cm) i trykkimpregnert tre på kortsidene i tilsvarende farge som på husene. Det er også tillatt med gjerde i tilsvarende trevirke på langsiden av terrassen, men da i noe lavere høyde. Det er tillatt å plante hekk kant i kant med egne terrasseheller, men det er ikke tillatt å øke arealet på terrassen. Sameiere kan skjerme sine balkonger mot innsyn ved foliering med matt film på glassfronter. Innglassing av veranda kan gjøres iht. forhåndsgodkjente tegninger fra Ås kommune. Søknad sendes styret, så får du informasjon som gjelder for din veranda. Ved endring av utvendig fasade, ytterligere skjerming eller beplanting utover det som er beskrevet over, skal sameier sende skriftlig søknad til styret Maling av tak på terrasse/balkong Det er anledning å male tak og søyler på terrasse/balkong, men det må brukes Jotun Mur Grunning Vanntynnet og Jotun Mur Akrylmaling med farge 7356 Isgrå. Trivselsregler - Skitunet Boligsameie side 1

18 3.4. Utvendig belysning Ved ettermontering eller fornyelse av utvendige lamper/armaturer på terrasser/balkonger er det kun de typer som er godkjent av styret som kan benyttes Antenneanlegg Sameiet er tilknyttet kabel-tv. Oppsetting av parabolantenne og lignende er ikke tillatt Kabel-TV og bredbånd I leilighetene er det klargjort for TV og bredbånd fra Canal Digital Kabel-TV. Det står en TVboks inkludert programkort og et bredbåndsmodem eller fiberboks i leiligheten. Utstyret tilhører leiligheten/canal Digital og ikke den enkelte beboer og skal derfor følge leiligheten ved salg. På vil du til enhver tid finne de siste produktnyhetene og annen oppdatert informasjon rundt vårt TV- og bredbåndstilbud. Her kan du også lese om dine rabattfordeler ved bestilling av raskere bredbåndshastighet, bredbåndstelefoni og flere bokser. Du kan også kontakte Kundeservice på telefon alle dager Grilling Elektrisk grill og gassgrill kan brukes så lenge matos og røyk ikke sjenerer andre beboere. Det er ikke tillatt å bruke kullgrill på terrasse/balkong. Sameiets tønnegriller kan benyttes på sameiets fellesområde. Sameiere kan låne tønnegrill om ønskelig. Kontakt styret Blomsterkasser Blomsterkasser skal monteres på innsiden av rekkverk av sikkerhetsmessige årsaker. 4. SKILT OG NØKLER 4. 1 Dørskilt/postkasseskilt/ringeklokkeskilt Hver enkelt sameier står fritt til å benytte ønsket dørskilt. Postkasseskilt og ringeklokkeskilt skal være like for alle sameiere. Hver enkelt sameier må selv bestille skilt. Skiltene skal være svarte med hvit skrift (ikke monteringshull på ringeklokkeskilt) og ha følgende format: Postkasseskilt nr. 32, mål: 9x4 cm og ringeklokkeskilt nr.27, mål: 5x1 cm. Skilt kan bestilles hos Jernia på Ski Storsenter eller hos Follo Lås & Glass-Sikring, Åsenveien 1 i Ski. Dersom postkasse- og ringeklokkeskilt ikke er anskaffet innen en måned etter innflytting ved eierskifter (gjelder også ved endring av leietaker), påløper det gebyr til sameiet på kr 500,-. Gebyret dekker styrets kostnader ved anskaffelse av nye skilt og administrasjon. 4.2 Nøkler og garasjeportåpner Sameiet har systemnøkler fra TrioVing. Bestilling av nye nøkler, garasjeportåpner eventuelt nye låser, kan kun gjøres av eier av leiligheten og det må sendes skriftlig bestilling til styret. Bestillingen må ha med følgende opplysninger: Eiers navn, adresse, leilighetsnummer, nøkkelnummer samt opplysning om hvor nøkkel og faktura skal sendes. 5. INNVENDIG FELLESAREAL Røyking er forbudt i alle innvendige fellesarealer, inkludert garasjeanlegget. 5.1 Videoovervåking Videoovervåking av sameiets fellesområder og garasjeanlegg er tillatt for å forhindre at uvedkommende gis adgang til bygget og for å motvirke straffbare handlinger slik som hærverk, tyveri og vold i sameiets fellesområder og garasjeanlegg. Det er styret som skal administrere videoovervåkingen. Det er installert videovervåkningsutstyr ved hver inngangsdør, ved hver garasjeport, inne i garasjeanlegget og i heisgang i hver kjelleretasje. Videoovervåkingen er registrert hos Datatilsynet og er iht. deres retningslinjer. Opptakene oppbevares kun i kort tid, så meld fra til styret umiddelbart hvis noe skjer. Ved behov vil relevante opptak fra anlegget bli overlevert til rette politimyndighet. Trivselsregler - Skitunet Boligsameie side 2

19 5.2. Hovedinngang, trapper og ganger Hovedinngangsdør har smekklås og kan låses opp manuelt eller automatisk via callinganlegg i leiligheten. Inngangsdør skal alltid holdes lukket og låst. Fellesareal i trapp og gang er rømningsvei, så det må ikke benyttes til hensetting av sykler, barnevogner, ski, akebrett eller andre ting. Sykler henvises til sykkelstativene utendørs ev. i den enkeltes sportsbod i kjeller. Barnevogn kan plasseres under trapp i kjelleren. Dørmatter utenfor inngangsdør er tillatt, men bør fjernes hver fredag på grunn av rengjøring. 5.3 Sportsboder i kjeller Det medfølger en sportsbod i kjeller med hver boligseksjon. Vis varsomhet ved oppbevaring av brannfarlige varer og gjenstander, eller noe som avgir lukt. Det frarådes å oppbevare verdigjenstander i boden, da disse er spesielt utsatt for innbrudd. Dør til bodanlegget har smekklås og det er sameiernes felles ansvar at disse alltid holdes lukket og låst samt at lyset slukkes når man forlater rommet. 5.4 Garasjeanlegg Det medfølger en parkeringsplass i garasjekjeller til hver boligseksjon (tinglyst som tilleggsdel). Det er anledning til å leie ut parkeringsplassen, men kun til andre beboere på Skitunet. Ingen andre skal ha adgang til garasjeanlegget. Garasjeporten skal alltid være lukket og låst for å hindre innbrudd, tyveri og hærverk. Det er sameiernes ansvar å holde kontroll med at ingen uvedkommende oppholder seg i garasjeanlegget. Påse alltid at garasjeporten lukker seg igjen etterat du har passert. Garasjeportåpneren er en adgangsnøkkel og skal i likhet med nøkler til leiligheten aldri ligge i bilen. Det skal ikke oppbevares gjenstander eller søppel i garasjeanlegget på grunn av brannsikkerhet, vedlikeholdshensyn og forsikringsselskapet. Det er tillatt å parkere sykkel, moped/scooter eller motorsykkel på egen plass. Det kreves godkjennelse fra styret før det kan monteres oppheng for dekk/sykkel/takboks/skiboks på vegg/tak innenfor egen parkeringsplass. Vask og reparasjon av bil eller andre gjenstander er ikke tillatt i garasjeanlegget. 6. AVFALLSHÅNDTERING Sameiet har felles avfallshåndtering fra avfallshusene som er plassert på sameiets grunn. All søppel skal pakkes forsvarlig inn før det kastes. Det er strengt forbudt å kaste ildsfarlige eller varme ting i søppelkassene. Møbler, oljerester, maling o.l. skal deponeres til egne miljøstasjoner. Se Grå container skal kun benyttes til restavfall. Rosa container skal benyttes til småelektrisk- og elektronisk avfall. Papp/papir skal legges i container som er plassert på gjesteparkeringsplassen. Der finnes det også en container for glass og metall. Ekstrakostnader i forbindelse med bortkjøring av avfall som ikke er plassert i container er kostbart og vil bli tilleggsfakturert på sameiets regning. Sigarettsneiper skal stumpes i askebegre og ikke kastes ut fra terrasse/balkong. Det skal heller ikke kastes sigarettsneiper/snusposer rundt om på boligområdet; benytt askebegre som er plassert på det utvendige fellesarealet. Matavfall, restavfall eller annen søppel må aldri plasseres i ganger eller på terrasse/balkong. Alle beboere er ansvarlige for at fellesarealer og avfallshus holdes rene og fri for søppel og skrot. 7. DYREHOLD. Dyrehold skal ikke være til sjenanse for andre beboere. Hund skal alltid føres i bånd på sameiets område. Ta alltid med hundepose og kast ev. etterlatenskaper i søppelkasser montert på utearealene. Lufting av hund skal ikke foregå på plenen foran leilighetene. Inngangspartiet skal ikke være en fast urineringsplass for hunden, da det i tillegg til sjenerende lukt ikke ser særlig pent ut når snøen ligger der. Følg regler om båndtvang samt Lov om hundehold (hundeloven). Trivselsregler - Skitunet Boligsameie side 3

20 8. UTENDØRS PARKERING 8.1 Parkeringsplassene nederst på feltet Plassene skal i størst mulig grad være til benyttelse for gjester til beboere. Det er kun tillatt å parkere på oppmerkede plasser. Biler som står mer enn 4 døgn sammenhengende vil bli bøtelagt. Feilparkering bøtelegges av EuroPark Parkering på gangveier/foran inngangsdører På gangveiene og foran inngangsdørene er det kun tillatt parkering for kortest mulig tid for av- og pålessing. Hvis det ikke har vært aktivitet ved kjøretøyet etter 10 min. vil EuroPark ha anledning til å ilegge bot. 8.3 Parkeringsplass på øvre felt (leiet grunn) Parkeringsplassen på øvre felt er også tiltenkt å være for gjester, bortsett fra 6 plasser som blir leiet ut etter avtale med EuroPark. Forutsetning for leie av plass er at det skal være en privat eiet bil nr. 2, dvs. at en firmabil ikke vil bli godkjent. Leietaker må godkjennes av styret, men søknad om å leie plass sendes EuroPark pr e-post Styret har inngått avtale med EuroPark for gjesteparkeringsplassene på øvre felt. Parkering mot avgift alle dager kl timer gratis (mellom kl ), deretter kr 20,- pr døgn. Max parkeringstid er 4 døgn. Se skilting. Gratis parkeringsbillett for gjesters bil som skal stå over fem timer, kan du få av huskontakt eller et styremedlem ved henvendelse. Parkering av biler uten registreringsnummer er ikke tillatt på sameiets grunn eller på leiet parkeringsplass. Parkering av andre registrerte ting som campingkjøretøy, hengere el. lignende sammen med bil for kort tid og som opptar en plass, må egen billett løses for dette påføre reg.nr og legges sammen med bilens billett i frontruten. Parkering av sistnevnte uten bil er ikke tillatt. 9. NABOKLAGER - BRUDD PÅ TRIVSELSREGLEMENTET Eventuelle klager på nabo for brudd på trivselsregler eller på grunn av andre sjenerende forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke klar over forholdet og problemet på den måten løses gjennom samtaler partene imellom. Gjentatte og/eller grove overtredelser av trivselsregler kan rapporteres skriftlig til styret. Styret har myndighet til å treffe nærmere forføyninger i sakens anledning. Ytterste konsekvens ved gjentatte klager på eier/leietaker i en leilighet er at styret kan begjære leiligheten tvangssolgt eller kreve fravikelse (utkastelse). Jfr. sameiets vedtekter 7. En klage vil ikke bli tatt til følge dersom klagende part ønsker å være anonym. Dette kravet utgår kun i de tilfeller hvor det er grunn til å tro at klagende part er utsatt for fare ved å eksponere sitt navn (for eksempel ved alvorlige trusler). I slike saker forventes det at klagende part politianmelder hendelsen. Den skriftlige redegjørelsen må ha med opplysninger om den klagende parts mobilnummer, e-postadresse, leilighetsnummer samt adresse. I tillegg må det tydelig fremkomme hvem som er anklaget, med opplysning om fullt navn, adresse og leilighetsnummer. Klagende part må oppgi hva som har skjedd samt angi tidspunkt for når brudd på trivselsregler er begått (dato og omtrentlig klokkeslett). 10. UTLEIE AV LEILIGHETEN Ved utleie har eieren av leiligheten det fulle og hele ansvar overfor sameiet for enhver ulempe eller skade som forårsakes av leietakeren. Eieren er også ansvarlig for at leietakeren er gjort kjent med trivselsregler for sameiet. Ved utleie skal det sendes skriftlig melding til styret. Vedlagte skjema Utleie av bolig i Skitunet Boligsameie kan benyttes ev. om du laster ned skjemaet fra og sender dette i utfylt og undertegnet stand til styret. Trivselsregler - Skitunet Boligsameie side 4

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET LILLEBORG C2 29. april 2015, kl. 19:30 i lokalene til Studio Dreyer & Hensley, Ivan Bjørndals gate 9

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET LILLEBORG C2 29. april 2015, kl. 19:30 i lokalene til Studio Dreyer & Hensley, Ivan Bjørndals gate 9 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET LILLEBORG C2 29. april 2015, kl. 19:30 i lokalene til Studio Dreyer & Hensley, Ivan Bjørndals gate 9 Følgende saker skal behandles: 1. Konstituering Registrering

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 Ordinært sameiermøte i Sameiet Tærudparken 1, avholdes torsdag 26.04.2012, kl. 18.00 på Fagerborg Hotel, Lillestrøm TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Ringnes Park Vest Sameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20, 2015 Ordinær generalforsamling avholdes 26.03.15 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen

Detaljer

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 AS Maridalsveien 205 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 -

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800 - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Kjære beboer! Oslo, 12. mars 2013 Vi ønsker deg velkommen til ordinært Sameiermøte. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 6. mai

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

Til beboerne i Orebakken Borettslag

Til beboerne i Orebakken Borettslag 1 Orebakken Borettslag Til beboerne i Orebakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer