2... Ulazna pjesma 2... Prest I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds Sacerdos U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. navn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2... Ulazna pjesma 2... Prest I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds Sacerdos U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. navn."

Transkript

1 Den Hellige Messe Innledende riter Red Mise Uvodni obred 2... Ulazna pjesma 2 Prest I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds Sacerdos U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. navn. Forsamling Populus 7 P. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og S. Milost Gospodina na²ega Isusa Krista, ljubav Boga 7 Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Oca i zajedni²tvo Svetoga Duha sa svima vama. Syndsbekjennelsen P. La oss bekjenne våre synder, så vi verdig kan feire S. Bra o i sestre, priznajmo svoje grijehe da denne hellige handling. mognemo proslaviti sveta otajstva. 12 F. Jeg bekjenner for Gud, Den Allmektige, og for P. Ispovijedam se Bogu svemogu emu i vama, bra o, dere alle, at jeg har syndet meget, i tanker og ord, da sagrije²ih vrlo mnogo mi²lju, rije ju, djelom i gjerniger og forsømmelser ved min skyld. propustom, moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. 17 Defor ber jeg den salige jomfru Maria, alle engler og Zato molim blaºenu Mariju vazda Djevicu, sve anžele 17 hellige og dere alle: be for meg til Herren, vår Gud. i svete, i vas bra o, da se molite za me Gospodinu, Bogu na²emu. P. Den allmektige Gud miskunne seg over oss, tilgi S. Smilovao nam se svemogu i Bog, otpustio nam våre synder og føre oss til det evige liv. grijehe na²e i priveo nas u ºivot vje ni P. Kyrie, eleison. S. Gospodine, smiluj se. F. Kyrie, eleison. P. Gospodine, smiluj se. P. Christe, eleison. S. Kriste, smiluj se. F. Christe, eleison. P. Kriste, smiluj se. P. Kyrie, eleison. S. Gospodine, smiluj se F. Kyrie, eleison. P. Gospodine, smiluj se. Ære Gloria F. Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden for P. Slava Bogu na visini. I na zemlji mir ljudima dobre mennesker av god vilje. votje. Vi priser deg, vi velsigner deg, vi tilber deg, vi Hvalimo te. Blagoslivljamo te. Klanjamo ti se forherliger deg, vi takken deg for din store herlighet, Slavimo te. Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Herre, vår Gud, Himlenes konge, Gud, allmektige Gospodine Boºe, Kralju nebeski, Boºe O e svemogu i. Fader. Herre, du erbårne Sønn, Jesus Kristus, Herre, vår Gospodine Sine jedinoroženi, Isuse Kriste. Gospodine Gud, Guds lam, Faderens Sønn, du som tar bort Boºe, Jaganj e Boºji, Sine O ev. Koji oduzima² 37 verdens synder, miskunn deg over oss. grijehe svijeta, smiluj nam se. 37 Du som tar bort verdens synder, hør vår bønn. Koji oduzima² grijehe svijeta, primi na²u molitvu. Du som sitter ved Faderens høyre hånd, miskunn deg Koji sjedi² s desne Ocu, smiluj nam se. over oss. For du alene er hellig, du alene er Herren, du alene er Jer ti si jedini svet. Ti si jedini Gospodin. Ti si jedini 42 Den Høyeste, Jesus Kristus, med Den Hellige Ånd i Svevi²nji, Isuse Kriste. Sa Svetim Duhom, u slavi Gud Faderens herlighet. Boga Oca. 42 1

2 Kirkebønn P. La oss be. Gud...fra evighet til evighet. S Ordets liturgi Sluºba Rije i Molitva 2 Første lesning Prvo itanje 2 Lector Slyk lyder Herrens ord. Lector Rije je Gospodnja. F. Gud være lovet. P. Bogu hvala. Gradualsalme Pripjevni Psalam Annen lesning Drugo itanje 7 L. Slyk lyder Herrens ord. L. Rije je Gospodnja. 7 F. Gud være lovet. P. Bogu hvala. Evangelium Evanželje F. Halleluja! P. Aleluja. P. Herren være med dere. S. Gospodin s vama P. Dette hellige evangelium står skrevet hos S. ƒitanje sv. Evanželja po... evangelisten (Matteus/Markus/Lukas/Johannes). F. Ære være deg, Herre. P. Slava tebi, Gospodine. P. Slyk lyder Herrens ord. S. Rije je Gospodnja. 17 F. Lovet være du, Kristus. P. Slava tebi, Kriste. Preken Homilija 17 Trosbekjennelsen Vjerovanje Jeg tror på én Gud den allmektige Fader, som har Vjerujem u jednoga Boga. Oca svemogu ega, skapt himmel og jord, alle synlige of usynlige ting. stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. 22 Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinoroženoga 22 Sønn, født av Faderen fra evighet. Sina Boºjega. Roženog od Oca prije svih vjekova. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. pravoga Boga. Rožena, ne stvorena, istobitna s Ocem, Ved ham er alt blitt skapt. po kome je sve stvoreno. 27 For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han Koji je radi nas ljudi i radi na²ega spasenja si²ao s 27 ned fra himmelen. ebesa. Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i Maria, og er blitt menneske. postao ovjekom. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus Raspet takožer za nas: pod Poncijem Pilatom mu en 32 og gravlagt. i pokopan. 32 Han oppstod den tredje dag, etter Skriften, fór opp til I uskrsnuo tre i dan, po Svetom pismu. I uza²ao na himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd. nebo: sjedi s desne Ocu. Han skal komme igjen med herlighet og dømme I opet e do i u slavi suditi ºive i mrtve, i njegovu levende og døde, og på hans rike skal det ikke være kraljevstvu ne e biti kraja. 37 ende. Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver, som I u Duha Svetoga, Gospodina i ºivotvorca; koji izlazi 37 utgår fra Faderen of Sønnen, od Oca i Sina. som med Faderen of Sønnen tilbes og forherliges, og Koji se s Ocem i Sinom skupa asti i zajedno slavi; som har talt ved profetene. koji je govorio po prorocima. 2

3 42 Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke. I u jednu svetu katoli ku i apostolsku Crkvu. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Ispovijedam jedno kr²tenje za opro²tenje grijeha. 42 Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige liv. I i² ekujem uskrsnu e mrtvih. I ºivot budu ega vijeka. Forbønner Vjerni ka molitva 47 L. Menighetens svar hver bønn: Herre, hør vår bønn. S. Molimo te. F. Herre, hør vår bønn. P. Gospodine, usli²i nas. 47 Nattverdens liturgi Euharistijska sluºba 2 2 P. Velsignet er du, Herre, all skapnings Gud. Av din S. Blagoslovljen da si, Gospodine, Boºe svega svijeta: rikdom har vi mottatt det brød, som vi bærer frem od tvoje dareºljivosti primismo kruh ²to ga prinosimo; for deg, en frukt av jorden og av menneskers arbeid, on, plod zemlje i rada ruku ovje jih, postat e nam som for oss blir livets brød. kruh ºivota. 7 F. Velsignet være Gud i evighet. P. Blagoslovljen Bog u vijeke. 7 P. (La oss ved vannets og vinens mysterium få del i S. (...) hans guddom som har villet dele vår menneskenatur.) P. Velsignet er du, Herre, all skapnings Gud. Av din S. Blagoslovljen da si, Gospodine, Boºe svega svijeta: rikdom har vi mottatt den vin, som vi bærer frem for od tvoje dareºljivosti primismo vino ²to ti ga 12 deg, en frukt av vintreet og av menneskers arbeid, prinosimo; ono, plod trsa i rada ruku ovje jih, postat som for oss blir frelsens kalk. e nam pi e duhovno. 12 F. Velsignet være Gud i evighet. P. Blagoslovljen Bog u vijeke. P. La oss be til Gud, den allmektige, at han vil motta S. Molite, bra o: da moja i va²a ºrtva bude ugodna 17 sin Kirkes oer av våre hender. Bogu Ocu svemogu emu. F. Til lov og ære for sitt navn og til hele verdens P. Primio Gospodin ºrtvu iz tvojih ruku na hvalu i 17 frelse. slavu svojega imena, i na korist nama i itavoj svojoj svetoj Crkvi. Bønn over oergavene Molitva 22 Den eukaristike bønn II Druga euharistijska molitva 22 P. Herren være med dere. S. Gospodin s vama. P. Løft deres hjerter. S. Gore srca. F. Vi løfter våre hjerter til Herren. P. Imamo kod Gospodina. 27 P. La oss takke Herren, vår Gud. S. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu na²emu. 27 F. Det er verdig og rett. P. Dostojno je i pravedno. Prefasjon... P. I sannhet, det er verdig og rett, til alle tider å S. Uistinu, dostojno je i pravedno, pravo i takke og love deg, Gud, allmektige Fader, for alt du spasonosno, svagda i svagdje zahvaljivati tebi, O e 32 virker i verden ved Jesus Kristus vår Herre. Selv om sveti, po tvom ljubljenom Sinu Isusu Kristu, Rije i 32 menneskeheten er splittet av uenighet og strid, vet vi tvojoj po kojoj si sve stvorio. Njega si nam, at du bøyer de stive sinn og gjør dem rede til utjelovljena po Duhu Svetom i rožena od Djevice, za forsoning. For ved din Ånd rører du ved menneskenes Spasitelja i Otkupitelja poslao. Vr²e i tvoju volju on hjerter slik at ender får hverandre i tale, uvenner tebi ste e sveti narod; trpio je na kriºu razapet, da 37 rekker hverandre hendene og folkene går hverandre i smrt uni²ti, uskrsnu e objavi. I stoga s anželima i sa 37 3

4 møte. La kjærlighet overvinne hat, hevngjerrighet svima svetima slavu tvoju navije²tamo uglas govore i: vike for tilgivelse, og splid forvandles til vennskap, ved din mektige gjerning, o Herre. Derfor synger vi her på jorden, sammen med englenes kor i himmelen, og uten 42 opphør bærer vi frem vår takk til din majestet, idet vi alle dager istemmer: Hellig Svet F. Hellig, hellig, hellig, er Herren, hærskarenes Gud. P. Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot. Himlene of jorden er fulle av din herlighet. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. 47 Hosanna i det høye! Hosana u visini. 42 Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosanna i det høye! Hosana u visini. P. Derfor, allmektige Fader, velsigner vi deg ved Jesus S. Uistinu svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Kristus din Sønn, han som kommer i ditt navn. Han Tebe, zato, molimo: rosom Duha svoga posveti ove 52 er det som er frelsens Ord til menneskene, han er den darove, da nam postanu Tijelo i Krv Gospodina 47 hånd du rekker syndere, han er for oss veien til din na²ega Isusa Krista. fred. Da vi hadde vendt oss fra deg på grunn av våre synder førte du oss tilbake for å forsones med deg, slik at vi, omvendt til deg, skulle elske hverandre ved din 57 Sønn, han som du overgav til døden for oss. Nå da vi feirer forsoningen Kristus bragte, ber vi deg: utgyt din Hellige Ånd over disse gaver og hellige dem, så de må bli din Sønns legeme og blod, for på hans bud feirer vi disse mysterier. 62 For like før han gav sitt liv for å befri oss, mens han Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, satt til bords, tok han brødet i sine hender, takket tebi zahvali, razlomi i dade u enicima svojim govore i: deg, velsignet brødet, brøt det, gav det til sine disipler og sa: Ta og ét alle derav: for dette er mitt Uzmite i jedite od ovoga svi: ovo je moje 67 legeme, som skal gis for dere. tijelo koje e se za vas predati. 52 Likeså, den aften, tok han velsignelsens kalk i sine Isto tako, po²to ve era²e, uze kaleº, ponovno ti hender, forkynte din miskunn, rakte kalken til sine zahvali i dade u enicima svojim govore i: disipler og sa: Ta og drikk alle derav: for dette er mitt Uzmite i pijte iz njega svi: ovo je kaleº 72 blods kalk, den nye og evig pakts blod, som moje krvi novoga i vje noga saveza koja e se skal utgydes for dere og de mange til proliti za vas i za sve ljude na optu²tenje 57 syndenes forlatelse. Gjør dette til minne om grijeha. Ovo inite meni na spomen. meg. Troens mysterium. Tajna vjere. 77 F. Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse P. Tvoju smrt, Gospodine, navije²tamo, tvoje lovpriser vi, inntil du kommer. uskrsnu e slavimo, tvoj slavni dolazak i² ekujemo. P. Derfor minnes vi din Sønns død og oppstandelse og S. Slave i, dakle, spomen smrti i uskrsnu a tvoga 62 bærer frem for deg det fullkomne sonoer som du har Sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh ºivota i kaleº 50 Derfor, allmektige Fader,] Her kommer én av re mulige eukaristiske bønner, med forvandlingen. Umiddelbart etter forvandlingen: 79 Derfor ] Den eukaristiske bønn fortsetter, og avsluttes slik: 4

5 skjenket oss. spasenja, i zahvaljujemo ti ²to si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi sluºimo. 82 Hellige Fader, i ydmykhet ber vi deg at vi, forenet Smjerno te molimo da nas, pri esnike Tijela i Krvi med din Sønn, må nne velbehag for ditt åsyn, og at Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. 67 du i dette frelsende måltid må gi oss hans Ånd som sletter ut alt det som skiller oss fra hverandre. Måtte Ånden gjøre Kirken til et enhetens tegn blant Spomeni se, Gospodine, Crkve svoje ²irom svijeta: 87 menneskene og til redskap for din fred. Måtte den også bevare oss i samfunn med vår pave N. usavr²i je u ljubavi zajedno s papom na²im I. i og vår biskop N., med alle biskopene og med hele ditt biskupom na²im I. i sveukupnim sve enstvom. folk. Likesom du nå har samlet oss omkring din Sønns Spomeni se i na²e bra e i sestara, koji usnu²e u nadi 92 bord, gi oss engang å komme sammen med den uskrsnu a, i svih koji preminu²e u tvom smilovanju: 72 ærerike Guds Mor, jomfru Maria, dine salige apostler privedi ih k svjetlu svoga lica. og alle helgener, med våre avdøde brødre og søstre og med mennesker av alle stammer og tungemål som Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti døde i ditt vennskap, i de nye himler og på den nye sudionici vje noga ºivota s blaºenom Bogorodicom 97 jord hvor fylden av din fred stråler, ved Kristus Jesus Djevicom Marijom, s blaºenim apostolima i svima vår Herre. svetima koji su ºivjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i 77 slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Ved ham og med ham og i ham tilkommer deg, Gud, Po Kristu, i s Kristom, i u Kristu, tebi Bogu, Ocu allmektige Fader, i Den Hellige Ånds enhet all ære og Svemogu emu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka ast i herlighet fra evighet til evighet. slava u sve vijeke vjekova Kommunionsritus Obred pri esti 2 Fader Vår Pater Noster 2 P. På Herrens bud og veiledet av hans hellige ord S. Spasonosnim zapovijedima potaknuti i boºanskim våger vi å si: naukom pou eni usužujemo se govoriti: F. Fader vår, du som er i himmelen! P. O e na², koji jesi na nebesima, Helliget vorde ditt navn. sveti se ime tvoje, 7 Komme ditt rike. doži kraljevstvo tvoje, 7 Skje din vilje, budi volja tvoja, som i himmelen så og på jorden. kako na nebu tako i na zemlji. Gi oss i dag vårt daglige brød. Kruh na² svagdanji daj nam danas. Og forlat oss vår skyld, I otpusti nam duge na²e 12 som vi og forlater våre skyldnere. kako i mi otpu²tamo duºnicima na²im; 12 Og led oss ikke inn i fristelse, i ne uvedi nas u napast, men fri oss fra det onde. nego izbavi nas od zla. P. Fri oss, Herre, fra alt ondt, og gi oss nådig fred i S. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj våre dager, så vi med din barmhjertighets hjelp alltid milostivo mir u na²e dane, da s pomo u tvoga 17 må være fri fra synd og trygget mot all trengsel, mens milosrža budemo svagda i slobodni od grijeha i 17 vi lever i det salige håp og venter vår Frelser Jesu sigurni od sviju nereda: ekaju i blaºenu nadu i Kristi komme. dolazak Spasitelja na²ega Isusa Krista. F. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. P. Jer tvoje je kraljevstvo i slava i mo u vjekove. 22 P. Herre Jesus Kristus, du som sa til dine apostler: S. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim 22 5

6 Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, se ikke apostolima: Mir vam ostavljam, mir vam svoj på våre synder, men på din Kirkes tro, og gi den etter dajem; ne gledaj na²e grijehe, nego vjeru svoje din vilje fred og enhet, du som lever og råder fra Crkve; smiri je, molimo, i saberi u jedno, kako je volja evighet til evighet. tvoja. Koji ºivi² i kraljuje² u vijeke vjekova P. Herrens fred være alltid med dere. S. Mir Gospodnji bio vazda s vama. P. Hils hverandre med fredens tegn. S. Pruºite mir jedni drugima. 32 P. (Måtte denne forening av vår Herres Jesu Kristi S. (...) 32 legeme og blod føre oss til det evige liv.) F. Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn P. Jaganj e Boºji, koji oduzima² grijehe svijeta, deg over oss. smiluj nam se. Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg Jaganj e Boºji, koji oduzima² grijehe svijeta, smiluj 37 over oss. nam se. Guds lam, som tar bort verdens synder, gi oss din Jaganj e Boºji, koji oduzima² grijehe svijeta, daruj 37 fred. nam mir. P. Se Guds lam, se ham som tar bort verdens synder. S. Evo Jaganjca Boºjeg, evo onoga koji oduzima 42 Salige er de som er kalt til Lammets bord. grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganj evu. 42 F. Herre, jeg er ikke verdig at du går inn under mitt P. Gospodine, nisam dostojan da uniže² pod krov tak, men si bare ett ord, så blir min sjel helbredet. moj, nego samo reci rije i ozdravit e du²a moja. Kommunionsvers P. Kristi legeme. S. Tijelo Kristovo. 47 Slutningsbønn Pri esna molitva 52 P. La oss be. S. Pomolimo se. 52 Avsluttende ritus Zavr²ni obred 2... Blagoslov 2 P. Herren være med dere. S. Gospodin s vama. P. Den allmektige Gud, Faderen og Sønnen, og S. Blagoslovio vas svemogu i Bog, Otac i Sin i Duh Den Hellige Ånd, velsigne dere alle. Sveti Otpust P. Messen er til ende. Gå med fred. S. Idite u miru. F. Gud være lovet. P. Bogu hvala. Hill deg, dronning Salve Regina 2 Hill deg, dronning, barmhjertighetens Mor; Zdravo, Kraljice, majko milosrža, 2 Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset! šivote, slasti i ufanje na²e zdravo. Til deg roper vi, Evas landyktige barn. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. 6

7 Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal. K tebi uzdi²emo tuguju i i pla du i u ovoj suznoj dolini. Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn dor Svrni, dakle, odvjetnice na²a, one svoje milostive o i 7 7 oss. na nas Og når vår utlendighets tid er forbi, vis oss da Jesus, te nam poslije ovoga progona pokaºi Isusa, ditt livs velsignede frukt. blagoslovljeni plod utrobe svoje. Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo. 7

2 Ulazna pjesma... 2... Sacerdos U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Prest I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

2 Ulazna pjesma... 2... Sacerdos U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Prest I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Red Mise Uvodni obred Den Hellige Messe Innledende riter 2 Ulazna pjesma... 2 Sacerdos U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Prest I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Populus Forsamling 7 7 S. Milost

Detaljer

Uvodni obredi. Pokajnički čin

Uvodni obredi. Pokajnički čin Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Hrvatski

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Messens indledning. Syndsbekendelse

Messens indledning. Syndsbekendelse Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Dansk Messens liturgi

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)?

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? p. Oddvar Moi Først litt generelt om SYMBOLER OG OPPFØRSEL I KIRKEN Når vi går inn og ut av kirken Når vi går inn i kirken, sørger vi for at vi

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

DEN HELLIGE MESSE MESSEORDNING FOR SKG. etter høringsrunde 1998 og veilederkollegiets bearbeiding 1998 og 1999.

DEN HELLIGE MESSE MESSEORDNING FOR SKG. etter høringsrunde 1998 og veilederkollegiets bearbeiding 1998 og 1999. DEN HELLIGE MESSE MESSEORDNING FOR SKG etter høringsrunde 1998 og veilederkollegiets bearbeiding 1998 og 1999. INNLEDNING 1. Inntog med salme 2. Inngangsord P: + I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR LTERNTIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg = alle Sist revidert 19.11.2015 Side 1 I. SMLING Klokkeringing

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing Før

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Liturgi G3. G: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn Liturgen ønsker vel møtt, og sier noe om gudstjenestens karakter

Liturgi G3. G: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn Liturgen ønsker vel møtt, og sier noe om gudstjenestens karakter Grå skrift: Vises som bilde på powerpointen G: Gudstjenesteleder (liturg) L2: Kastratsanger Liturgien vises på powerpoint Åpning Husk, husk at du er en hvile for Hans øyne som skapte deg Adam husk at da

Detaljer

F. Och med din ande. F. Og med din ånd... Syndsbekjennelsen

F. Och med din ande. F. Og med din ånd... Syndsbekjennelsen Den Heliga Mässan Inledning Den Hellige Messe Innledende riter 2...... 2...... Prästen I Faderns och Sonens och den helige Prest I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds Andes namn. navn. F. Forsamling

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme (kan utgå) Alle står

Detaljer

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes:

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes: Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker 1 Mottakelse til 1 Mottakelse til den utvidede hilsen inn som en kan- mulighet, dåp dåp men ønsker ikke å gi anledning

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET

HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET 1 HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET I SAMLING Forberedelse Klokkeringing, avsluttes med 3 slag. Inngangssalme med prosesjon Nådehilsen og Inngangsord Samlingsbønn Enten: A: Hellige Gud, vi er kommet

Detaljer

1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE FLEKKEFJORD MENIGHET I. SAMLING 1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp Høringsforslaget til Revidert dåpsliturgi (KR sak 41/15) Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. L I dag skal NN/(antall) barn bli døpt.

Detaljer

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Falkbergetmesse Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse I Inngang Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Gloria med Bergmannssalme Her følger Bergmannssalme T:

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget

Detaljer

Fermingsmesse. Biskop Bernt Eidsvig meddeler fermingens sakrament til

Fermingsmesse. Biskop Bernt Eidsvig meddeler fermingens sakrament til Fermingsmesse Biskop Bernt Eidsvig meddeler fermingens sakrament til Anicsan ARAVINTHAN Luigi BELTRAMBA Tu Vy Thi DANG Kelly Cecilie HOANG Frans LE Cao Phi NGUYEN Kenny Tuan NGUYEN Arianne RAMAZAN-YOUSIF

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. LOKAL ORDNING FOR GUDSTJENESTE I EIDE KIRKE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

NOVENE TIL DEN GUDDOMMELIGE BARMHJERTIGHET

NOVENE TIL DEN GUDDOMMELIGE BARMHJERTIGHET NOVENE TIL DEN GUDDOMMELIGE BARMHJERTIGHET Gjennom en rekke Kristusåpenbaringer til den hellige sr. Faustyna Kowalska i tidsrommet 1931-1938, har Gud ønsket å gjøre sin kjærlighet til menneskene bedre

Detaljer

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010)

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010) Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte 27.-29. mai 2010) I. MOTTAKELSE L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved dåp av

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Nøddåp Hva er nøddåp? 1.

Nøddåp Hva er nøddåp? 1. Nøddåp Hva er nøddåp? 1. «Nøddåp» vil si dåp som forrettes på en annen måte enn normalt, særlig fordi et barns sykdom eller andre omstendigheter står i veien for at dåpen kan eller bør foregå på vanlig

Detaljer

MISSALE. Til bruk ved feiring av SKG-messen i Oslo. Generalrubrikker Kollektbønner Messeordning Tillegg

MISSALE. Til bruk ved feiring av SKG-messen i Oslo. Generalrubrikker Kollektbønner Messeordning Tillegg MISSALE Til bruk ved feiring av SKG-messen i Oslo Generalrubrikker Kollektbønner Messeordning Tillegg Ordning for den hellige messe INNLEDNING 1. Inntog med salme De tjenestegjørende går til alteret. Alle

Detaljer

i. Samling 1 Preludium 2 Inngangssalme Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017

i. Samling 1 Preludium 2 Inngangssalme Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget plass i kirken. 2 Under ledd 1 Preludium kan det ordnes en prosesjon. Hvis en bruker prosesjonskors,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr

Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr 1 Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr. 21.08.2012 SAMLING Forberedelse Inngangssalme Inngangsord Samlingsbønn Bønnerop Kyrie Lovsang Gloria Dåp ORDET Første lesning Andre lesning Evangelium innledes

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Inngangsord L Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle.

Inngangsord L Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle. I. SAMLING Forberedelse Klokkeringing Tre klokkeslag Salme - NoS 268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer