DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015"

Transkript

1 DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie avholdes mandag 23. mars kl. 20:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg av møteleder B Opptak av navnefortegnelse C Valg av referent og minst en person til å underskrive protokollen D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn og godkjenning av dagsorden 2. ÅRSBERETNING 3. ÅRSREGNSKAP A Årsregnskapet for B Disponering av årets resultat C Revisjonsberetning 4. PLANER OG BUDSJETT FOR KOMMENDE ÅR, HERUNDER FASTSETTELSE AV MEDLEMMENES BIDRAG A Orientering om budsjett for B Fastsettelse av medlemskontingent for 5. GODTGJØRELSER A Styret kr ,- 6. FORSLAG A Forslag fra Wiggo Røed om sjekk av tak for lekkasjer B Forslag fra Wiggo Røed om økt hastighet på garasjeport C Forslag fra Sigurd Fredeng om ulovlig parkering D Forslag fra Ole Henrik om vedtektsendring for å hindre salg av garasjeplasser til andre enn eiere av bolig eller næringsseksjoner i DnG E Forslag fra Ole Henrik Engen om etablering av garasjeplasser til servicebiler F Forslag fra Torkil W. Altern om sykkelparkering i garasjesameiet 7. VALG AV TILLITSVALGTE A Valg av styreleder for 1 år B Valg av nestleder for 1 år C Valg av minst ett styremedlem for 1 år D Valg av minst 3 varamedlemmer for 1 år Oslo, 13. mars. I styret for De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Per-Gunnar Kung Skotåm Jan Mehlum Marianne Borgen Werner W. Dallawara

2 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE ÅRSBERETNING 1. TILLITSVALGTE Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Per-Gunnar Kung Skotåm Bygg 13 Nestleder: Jan Mehlum Bygg 8 Styremedlem: Marianne Borgen Bygg 5 Styremedlem: Werner Wilhelm Dallawara Bygg 9 VARAMEDLEMMER: 1.Varamedlem: Audun Torp Bygg 10 2.Varamedlem: Terje Ulsten Bygg 2 3.Varamedlem: Erik Fjell Bygg 3 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS i henhold til kontrakt. Revisjonen er utført av BDO AS. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING De nye Grønlandskvartalene garasjesameie er et tingsrettslig sameie med beliggenhet i Oslo. Sameiet består av 318 andeler, hvor alle har tilknytning til en parkeringsplass. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser. Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader, ulykker eller sykefravær i. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. Det finnes p.t. ingen ansatte. Styret består av tre menn og en kvinne. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. YTRE MILJØ Sameiet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Side 1 av 6

3 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning KONTAKTINFORMASJON TIL STYRET Styreleder kan nås på telefon og e-post VAKTMESTERTJENESTE Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Thomas Andersen AS. Vaktmesterens navn er Ronny Gilstad og kan treffes på tlf: eller e-post: Vaktmester ivaretar oppgavene knyttet til løpende vedlikehold m.m. RENGJØRING Garasjen rengjøres en gang i året, gjerne på våren. Eiere og brukere av parkeringsplassene har vedtektsmessig pålegg om å holde seg orientert om rengjøring og andre pålegg om å flytte kjøretøyet i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold. I år er rengjøring bestemt til uke 19. Da vil ventelig også deler av garasjen bli oppmalt. Nærmere bekjentgjøring gjennom oppslag vil komme med datoer for de ulike felt. NØKLER Systemnøkler til garasjeport bestilles av OBF ved å sende e-post til Det er kun hjemmelshaver til garasje som kan bestille nøkler. CARPORTÅPNER Mobiltelefon kan brukes som carportåpner ved å registrere seg på hjemmesiden til Mobile Gate Control Services, Dette er et supplement til nøkkel/ carportåpner og betales av den enkelte bruker direkte. Ordningen administreres av MGCS, som er avhengig av oppdaterte lister over eiere av p-plasser for å ivareta sikkerheten. Styret anbefaler bruk av mobiltelefon som carportåpner. Fjernkontroll til portene i Rubina Ranas gate og Platous gate må bestilles gjennom egne leverandører. Fjernkontroll til porten i Platous og Rubina Ranas gate kan kjøpes hos Hörmann ved å sende en bestilling pr e-post til eller pr telefon 09920, og samtidig oppgi kontaktinformasjon. Åpner vil da bli sendt i oppkrav.disse kan programmeres av vaktmester. En åpner kan betjene begge portene. Det er attraktivt å stjele fjernkontrollene, så disse bør derfor ikke ligge synlig i bilen. FORKJØPSRETT Beboere tilknyttet De nye Grønlandskvartalene har forkjøpsrett ved overdragelser, så fremt parkeringsplassen ikke følger leiligheten, jf vedtektenes 6.1 HMS INTERNKONTROLL Side 2 av 6

4 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. Res. 6 desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i sameiet, plikter å sørge for systematisk oppfølgning av gjeldende krav fastsatt i: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven Forurensningsloven Arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må garasjesameiet ha minst internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge og anleggsarbeid, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i seksjonene. Styret er i prosess med å vurdere utarbeidelse av HMS-plan. Dette må jobbes videre med i neste periode. Brannvernforskriften tilsier at brannvernutstyr skal testes årlig. 4. FORSIKRINGER Sameiets eiendom er forsikret i forsikringsselskapet W. R. Berkley Insurance Norway NUF under polisenummer Oppstår skade i garasjeanlegget, forsøk å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Kontakt deretter OBF på telefon og opplys om skaden. De enkelte gjenstander og kjøretøy er ikke dekket under forsikringen. 5. OVERDRAGELSER AV GARASJEPLASSER Det ble i gjennomført overdragelser av 13 garasjeplasser. 6. STYRETS ARBEID I Styrets arbeid består i å behandle garasjeanleggets anliggender; herunder attestere og anvise fakturaer, samarbeide med forretningsfører, svare på spørsmål/henvendelse fra garasjeeiere og andre (f. eks meglere), samt innhente prisoverslag og ha kontakt med teknisk konsulent og ulike håndverkere. Det vesentlige av all infrastruktur som betjene De Nye grønlandskvartalene, går gjennom garasjeanlegget. Styret i Garasjesameiet har derfor et nært samarbeid med DNG Vel, Fjernvarmesameiene og vaktmestertjenesten. Vi opplever dette samarbeidet som godt. Det har vært 2 påkjørsler av garasjeporten i Rubina Ranas gate som er utbedret sist år. En av de var en «Hit and Run», men vi fant registreringsnummer på video. Begge ble oppgjort av skadegjørers forsikringselskap. Det er opphengslister for oppslag/kunngjøringer ved alle oppganger. Disse er for styrenes eget behov for informasjon, men de kan også brukes av beboere og de som eier parkeringsplasser. Side 3 av 6

5 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning De skal brukes til bekjentgjøringer knyttet til leie av plass, kjøp/salg av plass og tilliggende tema. Det er ikke anledning til oppslag av generell art om salg o.a. Bruk forutsetter følgende: Oppslag skal dateres når det henges opp og får kun henge en måned. Da skal det tas ned av den som hengte det opp. Om oppslagets innhold blir avklart før 1 måned må den som hengte det opp ta det ned så oppslagslistene ikke blir fulle av uaktuelle oppslag.de som henger over en måned vil bli fjernet. Det er ikke anledning for andre å fjerne en annens oppslag innafor den beskrevne måneden. Vi må be om at dette respekteres. Dette er en service og hjelp til beboere og garasjeplasseiere mhp å utveksle informasjon om parkeringsplassene. Styret har jevnlig kontakt gjennom møter eller på annen måte, og de respektive styremedlemmene følger opp bestemte arbeidsoppgaver. Siden forrige ordinære årsmøte har styret behandlet følgende styresaker, som nevnes i stikkords form: DNG Næring eier den delen av garasjeanlegget i 2 etasjer som ligger rett under Trelastgården I forbindelse med installering av en poretrykksmåler(manometer for grunnvannstrykk) boret de seg i mai fjor gjennom bunnplatting og membran med kraftig vanninntrenging til følge. Underetasjen ble oversvømt med drøyt 40 cm vann og pumpe/sugebiler måtte tilkalles. Brannvesenet ankom og evakuerte området for folk et drøy døgn på grunn av sterkt basisk vann og damp/gass (Ammoniakk) DNG Næring har brukt ulovlig lang tid på å få innlekkasjen tettet, og gjentatte purringer måtte til. Lekkasjen er nå tilnærmet tett, men ventilasjonsanlegget på denne delen virker noe svakt med fortsatt høg luftfuktighet. DNG Næring er varslet om dette. Alle magnetlåser og lukkefunksjoner på branndørene i garasjeanlegget er sjekket ut, reparert og er i orden Oppfølging av avtaler med leverandører, slik som vaktmester, forretningsfører, forsikring, m.m. Utført vedlikehold av sameiets bygning og fellesarealer Oppfølging og systematisering av HMS. Styret er i ferd med å inngå avtaler om utsjekk og kontroll rutinemessig på brannvarslingsanlegget, med avstilling av feilmeldinger, kontroll av årsak og reparasjon ved feil. Oppfølging av sameiets økonomi og likviditet Oppfølging av henvendelser fra beboere (naboklager, m.m.) Styret i Garasjesameie vil etter innspill fra styret i DNG Vel se på en mulig endret renovasjonsløsning hvor avfallssjakter til storsekker som gjør det mulig med kranhandtering blir etablert. Vi har sannsynligvis areal som kan tilpasses droppstedene ute ved en viss omrokkering. Dette vil gi en reinsligere, rimeligere og mer effektiv avfallshandtering. De eksisterende søppelrom vil etter renovering kunne brukes som tørre og låsbare sykkelrom o.a. 7. SAMEIETS UTFORDRINGER Styret vil ønsker å re-oppmale alle hvite flater på vegger og søyler, samt reoppmerking av felt og nummerering. Feltoppmerkingen bør ved neste gangs oppmaling skje med en mer slitasjebestandig maling/pasta. Side 4 av 6

6 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning Styret tar sikte på garasjerengjøring i uke 19. Da vil også oppmalingsarbeidet i vesentlig grad finne sted. Styret minner om at den som eier/disponerer plass har plikt til å holde seg oppdatert og flytte kjøretøyet i forbindelse med rengjøring og vedlikeholdsarbeid. Nærmere info om spesifikke dato for de ulike felt vil komme på oppslag. Styret har innhentet tilbud fra 2 Elektroinstallasjonsfirma for etablering av distribusjonsnett for lading av El-bil 16 Ampere.Tilbudene ligger på rundt millioner i grovstrukturkostnader for etablering av distribusjonsskap sentrale steder i de ulike seksjoner av anlegget fra disse skap måtte det så strekkes kabel til de plassene som ønsket (for parkeringsplasseiers kostnad) samt etableres en avregningsmodell for strømmen. Styret har de siste 2 år fått ca. 10 henvendelser om dette. Om en tenkte at om tilbudet var der, så ville 30 stykker ønske en slik løsning, så snakker vi om ca. 10 % av de 318 plassene vi har i anlegget. Styret kan ikke forsvare å tilrå å bruke en så stor del av Garasjesameiets midler for å betjene forholdsvis få. Det er også en utvikling på gang hvor både mva. fritaket og retten til å kjøre i kollektivfelt samt fri bompassering kan bli opphevd. Dette vil forandre etterspørselsbildet raskt. Parallelt med dette utvikles det for fullt biler med brenselsceller som muligens vil bli dominante om noe få år. Styret anbefaler derfor ikke å gå videre med prosjektet. De fleste av byggene har adgangsskjerming fra garasjeanlegget og inn i oppgangene til sitt eget bygg. De færreste har skjerming motsatt vei- fra oppgangene og inn i garasjeanlegget. Dette er ugunstig og byggene bes om at man også må låse seg fra oppgangen og inn til garasjeanlegget. Noen bygg har valgt å etablere elektronisk låssystem kombinert med at de har byttet låsesylindre i inngangsdørene slik at den tidligere hovednøkkel (K1- nøkkel) ikke lenger gir tilgang til bygget. Styret understreker at vaktmester må få tilgang til bygget for å utføre sine oppgaver når hovednøkkel elimineres som tilgangsobjekt. Viktigere enn dette er at nødetater må ha tilgang til byggene ved akutte hendelser. Brann- og redningsetaten har i dag utplassert en hovednøkkel 2 steder på DNG sitt område for adgang. Disse kan også brukes av andre nødetater. Om byggene blokkerer tilgang til sitt bygg påhviler det et stort ansvar. Det har også vært tilfelle hvor elektronikken sviktet der hvor det er elektronisk adgangssystem og beboerne i mangel av annen løsning ikke kom seg inn i bygget sitt. Det kan også være andre akutte hendelser som vannlekkasjer o.a. hvor vaktmester og håndverkere trenger tilgang. Det minnes om at bodområdene fører fellesanlegg på VVS o.l. Bodområdene er på Garasjesameiets Gårds- og bruksnummer, men vedlikeholds- og forsikringsansvaret tilligger bygget. Vedlikehold av infrastruktur er delvis DnG Vel, delvis bygget og delvis Fjernvarmesameiene. Adgang bør derfor ikke begrenses for de som trenger tilgang. Tidvis tar uønskede personer seg inn i garasjeanlegget. Dette er som oftest gjennom garasjeportene. Noen er personer på livets skyggeside som søker et varmt og tørt sted å sove. Andre (de fleste) er individer og små grupper som ønsker å innta ulovlige stoffer i skjerma omgivelser. De er til sjenanse og beboere føler ubehag og kan også oppleve frykt. Mangebeboere vil vegre seg for å be disse personene forlate området. Styret vil derfor innhente tilbud om tilkallingshjelp ved behov fra vektertjeneste i nærmiljøet. 8. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR Side 5 av 6

7

8 Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Note Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Sum felleskostnader Utleieinntekter Diverse inntekter Ekstraordinære inntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Forretningsførsel og revisjon Lønn og honorarer Vedlikehold Vaktmestertjenester Andre tjenester Forsikring Brensel og strøm Andre driftsutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt- og kostnad Renteinntekter Resultat av finansinntekt- og kostnad Årsresultat messige poster Andre endringer i disponible midler Endring i disponible midler De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie

9 Årsregnskap - Balanse Årsregnskap - Balanse 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Note EIENDELER 3 Anleggsmidler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Andre leierestanser Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto Innestående på særvilkår Sum omløpsmidler SUM EIENDELER De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie

10

11 5 Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr: Note 0 - sprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. et er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note 1 - Felleskostnader 3600 Inntekter felleskostnader Sum Note 2 - Utleieinntekter 3602 Leieinntekt forretningslokaler Sum Note 3 - Diverse inntekter 3673 Driftsbidrag fra næringsseksjoner Sum Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr:

12 6 Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr: Note 4 - Forvaltning og revisjon Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Annen regnskapsførsel Sum Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon. Note 5 - Styrehonorar og personalkostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Sum Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden - Laget har ingen ansatte, og selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon. Note 6 - Ansatte og OTP Laget har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon. Note 7 - Vedlikehold 6607 Vedlikehold vann og avløp Vedlikehold el-anlegg Vedl. garasje/parkering Egenandel forsikringsskader Brannsikring Overført til/fra vedlikeholdsavsetning Sum Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr:

13 7 Note 8 - Andre tjenester Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie 6715 Fakturerte tjenester Vakthold Renholdstjenester Ekstra renovasjon Sum Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr: Note 9 - Forsikring 7500 Forsikring bygninger Sum Note 10 - Andre driftsutgifter 6825 Kopiering Porto Møtekostnader Bank- og betalingsgebyr Lønnskjøringsgebyr OBF Andre driftskostnader Nøkler,låser og skilt Lyspærer/-rør og sikringer Sum Note 11 - Renteinntekter 8050 Renterinntekt driftskonto Renteinntekt Vedlikeholdsfond Renteinntekt felleskostnader Sum Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr:

14 8 Note 12 - Disponible midler Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie A. Disponible midler pr B. Endringer disponible midler Årets resultat Innskudd/uttak øremerkede midler B. Årets endring i disponible midler C. Disponible midler Note 13 - Forskuddsbetalte kostnader 1742 Forskuddsbetalt forsikring Sum Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr: Note 14 - Andre fordringer 1503 Fordringer beboere Forskutterte inkassogebyr Forskuttert purregebyr Sum Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr:

15

16

17 6. Forslag til årsmøtet i DnG Garasje A Forslag fra Wiggo om Røed om sjekk av tak for lekkasjer Det er behov for å sjekke taket i garasjeanlegget for lekkasjer og bytte ut plater som har falt ned eller blitt ødelagt av fuktighet. Det er et problem over min plass 070, men det kan hende det også kan være et problem andre steder. B Forslag fra Wiggo Røed om økt hastighet på garasjeport Det er behov for å øke hurtigheten på åpningen av porten ut mot Platous gate. Dette for å unngå bakkestart eller ødeleggelse av porten. C Forslag fra Sigurd Fredeng om ulovlig parkering På vegne av meg selv som eier av garasjeplass og på vegne av styret i Bygg 7 som står som stemmeberettiget ved årsmøte ønsker jeg å melde inn følgende: Det var tidligere mange som parkerte kjøretøy på steder hvor det ikke er tillatt og der har styret i DnG Garasjesameie, etter mange oppfordringer, tatt tak i deler av dette og ryddet opp. Men dessverre er det fortsatt mange steder hvor folk setter fra seg både motorsykkel, scooter, sykkel på områder hvor det i utgangspunktet ser uskyldig ut men som allikevel ikke er tillatt. Årsmøtet oppfordres derfor til å fatte følgende vedtak: a) Årsmøtet i DnG Garasjesameie pålegger styret, innenfor rimelig tid og ikke senere enn 1. mai, å merke alle områder i DnG Garasjesameie som det ikke er lovlig å parkere med parkering forbudt skilt. b) Årsmøtet i DnG Garasjesameie pålegger styret, innenfor rimelig tid og ikke senere enn 1. mai, å informere eiere av ulovlig parkerte kjøretøy om at de vil bli fjernet på eiers regning hvis de ikke selv fjerner kjøretøyet. c) Årsmøtet i DnG Garasjesameie pålegger styret, innenfor rimelig tid og ikke senere enn 10. mai, å fjerne ulovlig parkerte kjøretøy i DnG Garasjesameie. D Forslag fra Ole Henrik om vedtektsendring for å hindre salg av garasjeplasser til andre enn eiere av bolig eller næringsseksjoner i DnG

18 Det har de siste årene blitt attraktivt for utenforstående å eie garasjeplasser i vår garasjekjeller. Bare hittil i år er det solgt anslagsvis garasjeplasser til et eiendomsselskap; Grønlandsleiret 73 Eiendom som planlegger å tilby disse til kjøpere ifbm. oppføring av et nytt leilighetsprosjekt i Hollenderkvartalet. Mange plasser har de siste årene blitt solgt til ansatte hos DNB, Gjensidige osv. ettersom de nye kontorbyggene som er blitt bygget i området har begrenset antall egne parkeringsplasser. Jeg mener at dette på sikt vil være svært negativt for beboerne og eierne av leiligheter i De nye Grønlandskvartalene, og at det kan redusere verdien på leilighetene. Det foreslås derfor til årsmøtet å fjerne muligheten for å selge garasjeplasser til andre enn eiere av bolig eller næringsseksjoner i De nye Grønlandskvartalene og at det stemmes over en vedtektsendring som regulerer dette. E Forslag fra Ole Henrik Engen om etablering av garasjeplasser for servicebiler Foreslår også at det etableres serviceplasser ved nedkjørselen til U2 ved Platous gate 31. Her er det plass til 2 biler inntil langveggen. Vaktmester kan evt. håndtere å dele ut parkeringstillatelser til servicebiler, håndverkere som er på oppdrag for de ulike sameiene. F Forslag fra Torkil W. Altern om etablering av sykkelparkering i garasjeanlegget Innkjøp av to sykkelstativ, som kan så på begge sider av veggen ved parkeringsplass nr. 120B

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 22 Generalforsamling i BJØLSEN BORETTSLAG avholdes tirsdag 8. mai 22 kl. 8: på Akerselva Sykehjem TIL BEHANDLING FORELIGGER:. KONSTITUERING A Valg av

Detaljer

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 211 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme

Detaljer

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20, 2015 Ordinær generalforsamling avholdes 26.03.15 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer