DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015"

Transkript

1 DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie avholdes mandag 23. mars kl. 20:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg av møteleder B Opptak av navnefortegnelse C Valg av referent og minst en person til å underskrive protokollen D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn og godkjenning av dagsorden 2. ÅRSBERETNING 3. ÅRSREGNSKAP A Årsregnskapet for B Disponering av årets resultat C Revisjonsberetning 4. PLANER OG BUDSJETT FOR KOMMENDE ÅR, HERUNDER FASTSETTELSE AV MEDLEMMENES BIDRAG A Orientering om budsjett for B Fastsettelse av medlemskontingent for 5. GODTGJØRELSER A Styret kr ,- 6. FORSLAG A Forslag fra Wiggo Røed om sjekk av tak for lekkasjer B Forslag fra Wiggo Røed om økt hastighet på garasjeport C Forslag fra Sigurd Fredeng om ulovlig parkering D Forslag fra Ole Henrik om vedtektsendring for å hindre salg av garasjeplasser til andre enn eiere av bolig eller næringsseksjoner i DnG E Forslag fra Ole Henrik Engen om etablering av garasjeplasser til servicebiler F Forslag fra Torkil W. Altern om sykkelparkering i garasjesameiet 7. VALG AV TILLITSVALGTE A Valg av styreleder for 1 år B Valg av nestleder for 1 år C Valg av minst ett styremedlem for 1 år D Valg av minst 3 varamedlemmer for 1 år Oslo, 13. mars. I styret for De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Per-Gunnar Kung Skotåm Jan Mehlum Marianne Borgen Werner W. Dallawara

2 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE ÅRSBERETNING 1. TILLITSVALGTE Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Per-Gunnar Kung Skotåm Bygg 13 Nestleder: Jan Mehlum Bygg 8 Styremedlem: Marianne Borgen Bygg 5 Styremedlem: Werner Wilhelm Dallawara Bygg 9 VARAMEDLEMMER: 1.Varamedlem: Audun Torp Bygg 10 2.Varamedlem: Terje Ulsten Bygg 2 3.Varamedlem: Erik Fjell Bygg 3 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS i henhold til kontrakt. Revisjonen er utført av BDO AS. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING De nye Grønlandskvartalene garasjesameie er et tingsrettslig sameie med beliggenhet i Oslo. Sameiet består av 318 andeler, hvor alle har tilknytning til en parkeringsplass. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser. Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader, ulykker eller sykefravær i. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. Det finnes p.t. ingen ansatte. Styret består av tre menn og en kvinne. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. YTRE MILJØ Sameiet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Side 1 av 6

3 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning KONTAKTINFORMASJON TIL STYRET Styreleder kan nås på telefon og e-post VAKTMESTERTJENESTE Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Thomas Andersen AS. Vaktmesterens navn er Ronny Gilstad og kan treffes på tlf: eller e-post: Vaktmester ivaretar oppgavene knyttet til løpende vedlikehold m.m. RENGJØRING Garasjen rengjøres en gang i året, gjerne på våren. Eiere og brukere av parkeringsplassene har vedtektsmessig pålegg om å holde seg orientert om rengjøring og andre pålegg om å flytte kjøretøyet i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold. I år er rengjøring bestemt til uke 19. Da vil ventelig også deler av garasjen bli oppmalt. Nærmere bekjentgjøring gjennom oppslag vil komme med datoer for de ulike felt. NØKLER Systemnøkler til garasjeport bestilles av OBF ved å sende e-post til Det er kun hjemmelshaver til garasje som kan bestille nøkler. CARPORTÅPNER Mobiltelefon kan brukes som carportåpner ved å registrere seg på hjemmesiden til Mobile Gate Control Services, Dette er et supplement til nøkkel/ carportåpner og betales av den enkelte bruker direkte. Ordningen administreres av MGCS, som er avhengig av oppdaterte lister over eiere av p-plasser for å ivareta sikkerheten. Styret anbefaler bruk av mobiltelefon som carportåpner. Fjernkontroll til portene i Rubina Ranas gate og Platous gate må bestilles gjennom egne leverandører. Fjernkontroll til porten i Platous og Rubina Ranas gate kan kjøpes hos Hörmann ved å sende en bestilling pr e-post til eller pr telefon 09920, og samtidig oppgi kontaktinformasjon. Åpner vil da bli sendt i oppkrav.disse kan programmeres av vaktmester. En åpner kan betjene begge portene. Det er attraktivt å stjele fjernkontrollene, så disse bør derfor ikke ligge synlig i bilen. FORKJØPSRETT Beboere tilknyttet De nye Grønlandskvartalene har forkjøpsrett ved overdragelser, så fremt parkeringsplassen ikke følger leiligheten, jf vedtektenes 6.1 HMS INTERNKONTROLL Side 2 av 6

4 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. Res. 6 desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i sameiet, plikter å sørge for systematisk oppfølgning av gjeldende krav fastsatt i: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven Forurensningsloven Arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må garasjesameiet ha minst internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge og anleggsarbeid, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i seksjonene. Styret er i prosess med å vurdere utarbeidelse av HMS-plan. Dette må jobbes videre med i neste periode. Brannvernforskriften tilsier at brannvernutstyr skal testes årlig. 4. FORSIKRINGER Sameiets eiendom er forsikret i forsikringsselskapet W. R. Berkley Insurance Norway NUF under polisenummer Oppstår skade i garasjeanlegget, forsøk å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Kontakt deretter OBF på telefon og opplys om skaden. De enkelte gjenstander og kjøretøy er ikke dekket under forsikringen. 5. OVERDRAGELSER AV GARASJEPLASSER Det ble i gjennomført overdragelser av 13 garasjeplasser. 6. STYRETS ARBEID I Styrets arbeid består i å behandle garasjeanleggets anliggender; herunder attestere og anvise fakturaer, samarbeide med forretningsfører, svare på spørsmål/henvendelse fra garasjeeiere og andre (f. eks meglere), samt innhente prisoverslag og ha kontakt med teknisk konsulent og ulike håndverkere. Det vesentlige av all infrastruktur som betjene De Nye grønlandskvartalene, går gjennom garasjeanlegget. Styret i Garasjesameiet har derfor et nært samarbeid med DNG Vel, Fjernvarmesameiene og vaktmestertjenesten. Vi opplever dette samarbeidet som godt. Det har vært 2 påkjørsler av garasjeporten i Rubina Ranas gate som er utbedret sist år. En av de var en «Hit and Run», men vi fant registreringsnummer på video. Begge ble oppgjort av skadegjørers forsikringselskap. Det er opphengslister for oppslag/kunngjøringer ved alle oppganger. Disse er for styrenes eget behov for informasjon, men de kan også brukes av beboere og de som eier parkeringsplasser. Side 3 av 6

5 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning De skal brukes til bekjentgjøringer knyttet til leie av plass, kjøp/salg av plass og tilliggende tema. Det er ikke anledning til oppslag av generell art om salg o.a. Bruk forutsetter følgende: Oppslag skal dateres når det henges opp og får kun henge en måned. Da skal det tas ned av den som hengte det opp. Om oppslagets innhold blir avklart før 1 måned må den som hengte det opp ta det ned så oppslagslistene ikke blir fulle av uaktuelle oppslag.de som henger over en måned vil bli fjernet. Det er ikke anledning for andre å fjerne en annens oppslag innafor den beskrevne måneden. Vi må be om at dette respekteres. Dette er en service og hjelp til beboere og garasjeplasseiere mhp å utveksle informasjon om parkeringsplassene. Styret har jevnlig kontakt gjennom møter eller på annen måte, og de respektive styremedlemmene følger opp bestemte arbeidsoppgaver. Siden forrige ordinære årsmøte har styret behandlet følgende styresaker, som nevnes i stikkords form: DNG Næring eier den delen av garasjeanlegget i 2 etasjer som ligger rett under Trelastgården I forbindelse med installering av en poretrykksmåler(manometer for grunnvannstrykk) boret de seg i mai fjor gjennom bunnplatting og membran med kraftig vanninntrenging til følge. Underetasjen ble oversvømt med drøyt 40 cm vann og pumpe/sugebiler måtte tilkalles. Brannvesenet ankom og evakuerte området for folk et drøy døgn på grunn av sterkt basisk vann og damp/gass (Ammoniakk) DNG Næring har brukt ulovlig lang tid på å få innlekkasjen tettet, og gjentatte purringer måtte til. Lekkasjen er nå tilnærmet tett, men ventilasjonsanlegget på denne delen virker noe svakt med fortsatt høg luftfuktighet. DNG Næring er varslet om dette. Alle magnetlåser og lukkefunksjoner på branndørene i garasjeanlegget er sjekket ut, reparert og er i orden Oppfølging av avtaler med leverandører, slik som vaktmester, forretningsfører, forsikring, m.m. Utført vedlikehold av sameiets bygning og fellesarealer Oppfølging og systematisering av HMS. Styret er i ferd med å inngå avtaler om utsjekk og kontroll rutinemessig på brannvarslingsanlegget, med avstilling av feilmeldinger, kontroll av årsak og reparasjon ved feil. Oppfølging av sameiets økonomi og likviditet Oppfølging av henvendelser fra beboere (naboklager, m.m.) Styret i Garasjesameie vil etter innspill fra styret i DNG Vel se på en mulig endret renovasjonsløsning hvor avfallssjakter til storsekker som gjør det mulig med kranhandtering blir etablert. Vi har sannsynligvis areal som kan tilpasses droppstedene ute ved en viss omrokkering. Dette vil gi en reinsligere, rimeligere og mer effektiv avfallshandtering. De eksisterende søppelrom vil etter renovering kunne brukes som tørre og låsbare sykkelrom o.a. 7. SAMEIETS UTFORDRINGER Styret vil ønsker å re-oppmale alle hvite flater på vegger og søyler, samt reoppmerking av felt og nummerering. Feltoppmerkingen bør ved neste gangs oppmaling skje med en mer slitasjebestandig maling/pasta. Side 4 av 6

6 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning Styret tar sikte på garasjerengjøring i uke 19. Da vil også oppmalingsarbeidet i vesentlig grad finne sted. Styret minner om at den som eier/disponerer plass har plikt til å holde seg oppdatert og flytte kjøretøyet i forbindelse med rengjøring og vedlikeholdsarbeid. Nærmere info om spesifikke dato for de ulike felt vil komme på oppslag. Styret har innhentet tilbud fra 2 Elektroinstallasjonsfirma for etablering av distribusjonsnett for lading av El-bil 16 Ampere.Tilbudene ligger på rundt millioner i grovstrukturkostnader for etablering av distribusjonsskap sentrale steder i de ulike seksjoner av anlegget fra disse skap måtte det så strekkes kabel til de plassene som ønsket (for parkeringsplasseiers kostnad) samt etableres en avregningsmodell for strømmen. Styret har de siste 2 år fått ca. 10 henvendelser om dette. Om en tenkte at om tilbudet var der, så ville 30 stykker ønske en slik løsning, så snakker vi om ca. 10 % av de 318 plassene vi har i anlegget. Styret kan ikke forsvare å tilrå å bruke en så stor del av Garasjesameiets midler for å betjene forholdsvis få. Det er også en utvikling på gang hvor både mva. fritaket og retten til å kjøre i kollektivfelt samt fri bompassering kan bli opphevd. Dette vil forandre etterspørselsbildet raskt. Parallelt med dette utvikles det for fullt biler med brenselsceller som muligens vil bli dominante om noe få år. Styret anbefaler derfor ikke å gå videre med prosjektet. De fleste av byggene har adgangsskjerming fra garasjeanlegget og inn i oppgangene til sitt eget bygg. De færreste har skjerming motsatt vei- fra oppgangene og inn i garasjeanlegget. Dette er ugunstig og byggene bes om at man også må låse seg fra oppgangen og inn til garasjeanlegget. Noen bygg har valgt å etablere elektronisk låssystem kombinert med at de har byttet låsesylindre i inngangsdørene slik at den tidligere hovednøkkel (K1- nøkkel) ikke lenger gir tilgang til bygget. Styret understreker at vaktmester må få tilgang til bygget for å utføre sine oppgaver når hovednøkkel elimineres som tilgangsobjekt. Viktigere enn dette er at nødetater må ha tilgang til byggene ved akutte hendelser. Brann- og redningsetaten har i dag utplassert en hovednøkkel 2 steder på DNG sitt område for adgang. Disse kan også brukes av andre nødetater. Om byggene blokkerer tilgang til sitt bygg påhviler det et stort ansvar. Det har også vært tilfelle hvor elektronikken sviktet der hvor det er elektronisk adgangssystem og beboerne i mangel av annen løsning ikke kom seg inn i bygget sitt. Det kan også være andre akutte hendelser som vannlekkasjer o.a. hvor vaktmester og håndverkere trenger tilgang. Det minnes om at bodområdene fører fellesanlegg på VVS o.l. Bodområdene er på Garasjesameiets Gårds- og bruksnummer, men vedlikeholds- og forsikringsansvaret tilligger bygget. Vedlikehold av infrastruktur er delvis DnG Vel, delvis bygget og delvis Fjernvarmesameiene. Adgang bør derfor ikke begrenses for de som trenger tilgang. Tidvis tar uønskede personer seg inn i garasjeanlegget. Dette er som oftest gjennom garasjeportene. Noen er personer på livets skyggeside som søker et varmt og tørt sted å sove. Andre (de fleste) er individer og små grupper som ønsker å innta ulovlige stoffer i skjerma omgivelser. De er til sjenanse og beboere føler ubehag og kan også oppleve frykt. Mangebeboere vil vegre seg for å be disse personene forlate området. Styret vil derfor innhente tilbud om tilkallingshjelp ved behov fra vektertjeneste i nærmiljøet. 8. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR Side 5 av 6

7

8 Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Note Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Sum felleskostnader Utleieinntekter Diverse inntekter Ekstraordinære inntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Forretningsførsel og revisjon Lønn og honorarer Vedlikehold Vaktmestertjenester Andre tjenester Forsikring Brensel og strøm Andre driftsutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt- og kostnad Renteinntekter Resultat av finansinntekt- og kostnad Årsresultat messige poster Andre endringer i disponible midler Endring i disponible midler De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie

9 Årsregnskap - Balanse Årsregnskap - Balanse 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Note EIENDELER 3 Anleggsmidler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Andre leierestanser Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto Innestående på særvilkår Sum omløpsmidler SUM EIENDELER De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie

10

11 5 Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr: Note 0 - sprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. et er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note 1 - Felleskostnader 3600 Inntekter felleskostnader Sum Note 2 - Utleieinntekter 3602 Leieinntekt forretningslokaler Sum Note 3 - Diverse inntekter 3673 Driftsbidrag fra næringsseksjoner Sum Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr:

12 6 Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr: Note 4 - Forvaltning og revisjon Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Annen regnskapsførsel Sum Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon. Note 5 - Styrehonorar og personalkostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Sum Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden - Laget har ingen ansatte, og selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon. Note 6 - Ansatte og OTP Laget har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon. Note 7 - Vedlikehold 6607 Vedlikehold vann og avløp Vedlikehold el-anlegg Vedl. garasje/parkering Egenandel forsikringsskader Brannsikring Overført til/fra vedlikeholdsavsetning Sum Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr:

13 7 Note 8 - Andre tjenester Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie 6715 Fakturerte tjenester Vakthold Renholdstjenester Ekstra renovasjon Sum Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr: Note 9 - Forsikring 7500 Forsikring bygninger Sum Note 10 - Andre driftsutgifter 6825 Kopiering Porto Møtekostnader Bank- og betalingsgebyr Lønnskjøringsgebyr OBF Andre driftskostnader Nøkler,låser og skilt Lyspærer/-rør og sikringer Sum Note 11 - Renteinntekter 8050 Renterinntekt driftskonto Renteinntekt Vedlikeholdsfond Renteinntekt felleskostnader Sum Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr:

14 8 Note 12 - Disponible midler Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie A. Disponible midler pr B. Endringer disponible midler Årets resultat Innskudd/uttak øremerkede midler B. Årets endring i disponible midler C. Disponible midler Note 13 - Forskuddsbetalte kostnader 1742 Forskuddsbetalt forsikring Sum Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr: Note 14 - Andre fordringer 1503 Fordringer beboere Forskutterte inkassogebyr Forskuttert purregebyr Sum Noter 485 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Orgnr:

15

16

17 6. Forslag til årsmøtet i DnG Garasje A Forslag fra Wiggo om Røed om sjekk av tak for lekkasjer Det er behov for å sjekke taket i garasjeanlegget for lekkasjer og bytte ut plater som har falt ned eller blitt ødelagt av fuktighet. Det er et problem over min plass 070, men det kan hende det også kan være et problem andre steder. B Forslag fra Wiggo Røed om økt hastighet på garasjeport Det er behov for å øke hurtigheten på åpningen av porten ut mot Platous gate. Dette for å unngå bakkestart eller ødeleggelse av porten. C Forslag fra Sigurd Fredeng om ulovlig parkering På vegne av meg selv som eier av garasjeplass og på vegne av styret i Bygg 7 som står som stemmeberettiget ved årsmøte ønsker jeg å melde inn følgende: Det var tidligere mange som parkerte kjøretøy på steder hvor det ikke er tillatt og der har styret i DnG Garasjesameie, etter mange oppfordringer, tatt tak i deler av dette og ryddet opp. Men dessverre er det fortsatt mange steder hvor folk setter fra seg både motorsykkel, scooter, sykkel på områder hvor det i utgangspunktet ser uskyldig ut men som allikevel ikke er tillatt. Årsmøtet oppfordres derfor til å fatte følgende vedtak: a) Årsmøtet i DnG Garasjesameie pålegger styret, innenfor rimelig tid og ikke senere enn 1. mai, å merke alle områder i DnG Garasjesameie som det ikke er lovlig å parkere med parkering forbudt skilt. b) Årsmøtet i DnG Garasjesameie pålegger styret, innenfor rimelig tid og ikke senere enn 1. mai, å informere eiere av ulovlig parkerte kjøretøy om at de vil bli fjernet på eiers regning hvis de ikke selv fjerner kjøretøyet. c) Årsmøtet i DnG Garasjesameie pålegger styret, innenfor rimelig tid og ikke senere enn 10. mai, å fjerne ulovlig parkerte kjøretøy i DnG Garasjesameie. D Forslag fra Ole Henrik om vedtektsendring for å hindre salg av garasjeplasser til andre enn eiere av bolig eller næringsseksjoner i DnG

18 Det har de siste årene blitt attraktivt for utenforstående å eie garasjeplasser i vår garasjekjeller. Bare hittil i år er det solgt anslagsvis garasjeplasser til et eiendomsselskap; Grønlandsleiret 73 Eiendom som planlegger å tilby disse til kjøpere ifbm. oppføring av et nytt leilighetsprosjekt i Hollenderkvartalet. Mange plasser har de siste årene blitt solgt til ansatte hos DNB, Gjensidige osv. ettersom de nye kontorbyggene som er blitt bygget i området har begrenset antall egne parkeringsplasser. Jeg mener at dette på sikt vil være svært negativt for beboerne og eierne av leiligheter i De nye Grønlandskvartalene, og at det kan redusere verdien på leilighetene. Det foreslås derfor til årsmøtet å fjerne muligheten for å selge garasjeplasser til andre enn eiere av bolig eller næringsseksjoner i De nye Grønlandskvartalene og at det stemmes over en vedtektsendring som regulerer dette. E Forslag fra Ole Henrik Engen om etablering av garasjeplasser for servicebiler Foreslår også at det etableres serviceplasser ved nedkjørselen til U2 ved Platous gate 31. Her er det plass til 2 biler inntil langveggen. Vaktmester kan evt. håndtere å dele ut parkeringstillatelser til servicebiler, håndverkere som er på oppdrag for de ulike sameiene. F Forslag fra Torkil W. Altern om etablering av sykkelparkering i garasjeanlegget Innkjøp av to sykkelstativ, som kan så på begge sider av veggen ved parkeringsplass nr. 120B

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 Årsmøtet i De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie avholdes torsdag 21. mars 2013 kl. 19:30 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes torsdag 21. mars 2013 kl. 18:00 i 2.etg over Kafé Asylet, adresse Grønland 28 TIL

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE VEL INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE VEL INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE VEL INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 Årsmøtet i De nye Grønlandskvartalene Vel avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE VEL INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE VEL INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE VEL INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Årsmøtet i De nye Grønlandskvartalene Vel avholdes tirsdag 24. mars 2015 kl. 17:30 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag 10.4.2013 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE Wessel Parkeringssameie Bidenkaps gate 1 0165 Oslo www.wesselparkering.no info@wesselparkering.no Organisasjonsnummer 992 858 990 Oslo, 10.04.2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 1. TILLITSVALGTE Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Magnus Wessel-Aas Karianne Øysted Jon

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Perioderapport pr august 2012

Perioderapport pr august 2012 Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie v/ Roar Flydal Draugen 157 916 TROMSØ Tromsø, 13.9.212. Vår ref.: KATRO Perioderapport pr august 212 Vedlagt følger perioderapport for Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer