FURUMO SAMEIE SAMEIER MØTET LYKKEBO ONSDAG 9. MARS KL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FURUMO SAMEIE SAMEIER MØTET LYKKEBO ONSDAG 9. MARS KL 18. 00"

Transkript

1 FURUMO SAMEIE SAMEIER MØTET LYKKEBO ONSDAG 9. MARS KL

2 FURUMO SAMEIE Innkalling til Sameier møte Onsdag 9. mars 2011 kl på Lykkebo Dagsorden: 1. Konstituering 2 Styrets årsberetning 3. Årsregnskap 4 Forslag 5 Budsjett 6 Valg 7 Avslutning Jessheim 20. februar 2011 Henning Richard sen Styreleder Vedlegg: Navneliste Årsrapport Årsregnskap Forslag Budsjett Valg

3 INNKALLING TIL SAMEIER MØTE Ordinært sameier møte i Furumo Sameie avholdes onsdag 9. mars 2011 kl på Lykke Til behandling foreligger: a. KONSTITUERING - Godkjenning av innkalling - Fremmøtte og fullmakter - Valg av møteleder - Valg av protokollfører - To personer til å undertegne protokoll - Godkjenning av dagsorden b. STYRETS ÅRSBERETNING c. ÅRSOPPGJØR 2010 Regnskap Bemerkning til regnskapet og kostnadsoverslag Disponering av overskuddet d. FORSLAG e. BUDSJETT f. VALG - -Styreleder -Styremedlem -Varamedlem Jessheim 20. februar 2011 Styret Furumo Sameie På Sameier møtet kan sameiere og ektefelle/samboere møte, men bare med en stemme for seksjonen. En leieboer har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom seksjonseieren ikke kan møte på Sameier møtet, kan han/hun møte ved fullmakt, jf eierseksjons loven 33.

4 Furumo Sameie Årsberetning Administrasjon: a. Styret Styret i Furumo Sameie har i perioden vært konstituert som følger: Styreleder: Henning Richard sen 5A Sekretær: Leif H. Bakkels 9C Styremedlem: Bjørn Sigurd Thor sen 11E Varamedlem: Merethe Jord bro 7C Sameiers brannvern ansvarlig: Bjørn Sigurd Thor sen Sameiers materialforvalter: Lasse Johansen. Det er utarbeidet inventar liste over Sameiers materiell. b. Styremøter/kunngjøringer/ sameier møter Det er i perioden avholdt 9 styremøter, sendt ut 10 kunngjøringer. c. Likestilling Samelet har innarbeidet retningslinjer som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Sam eiet har ingen ansatte. d. Helse, Miljø og Sikkerhet (AMS) Sam eiet har utarbeidet retningslinjer for AMS ihht gjeldende lover og vedtekter. Sameiet tilstreber et godt nærmiljø og har ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. Styret er ansvarlig for AMS i Furumo Sameie. e. Brønnøysund registeret Furumo Sameie er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund. Arg. nr: f. Informasjon Innernett Furumo sameie har egen hjemmeside på Internert Web-master er Alma Hau glid. Innernett adressen er: www. furumosameie.no Nødvendig infomast on blir lagt ut på HF heimesiden. Kabelnett Sameiet er tilknyttet TV kabelnett. Kabelnettet administreres av Romerike Multimedia A. S. Kabelnettet er digitalisert. Post Sameiers postadresse er: Furumo Sameie, Postboks Jessheim 2. Regnskapsførsel og revisjon a. Regnskapsførsel Regnskapsførselen er utført av Øko Nor, tidligere Sevilhaugs regnskapskontor i henhold til avtale. Øko Nor skal føre Sameiet regnskap, legge frem regnskapsoversikt og sørge for innkreving av felleskostnader.

5 b. Revisjon Regnskapet blir revidert av registrert revisor Heidal & Solheim A. S 3. Styrets årsrapport: a. Økonomi Sameiers økonomi er tilfredsstillende. Det er ikke påbegynt større vedlikeholdskostnader inneværende periode. Sameiers resterende gjeld i DNB NOR er PR l O mill. Nominell rente 5. 05%. Kvartalsvise lånebeløp kr Lånet løper over 25 år og har proratarisk ansvar. Innfri el sesdatn b. Felleskostnader Innbetaling av fellesutgifter er tilfredsstillende, og skjer stort sett til riktig tid. Regnskapskontor er i følge avtale pålagt å følge opp med purring ved for sen innbetaling. Det er ingen store etterslep i innbetalingene.. Alle må bruke KID-nummere ved innbetaling av fellesutgifter. c. Kommunal renovasjonsavgift. Ullensaker kommune har gjort endringer i forbindelse med innbetaling av kommunale avgifter. Kommunen aksepterer ikke at Sameiet betaler felles renovasjonsavgift, og har splittet beløpet opp på den enkelte seksjonseier. Kommunale avgifter må den enkelte seksjonseier betale direkte til kommunen to ganger i året. Som en følge av dette ble felleskostnadene redusert med kr fra 1. juli Ønskes forandringer i renovasjonsavtalen må seksjonseieren ta direkte kontakt med kommunen. Styret har ikke ansvar i forbindelse med restavfall, kildesortering eller innbetaling av renovasjonsavgift. d. Radongass Firmaet Ivar Tannum A.S, Lier, er engasjert for å kartlegge radonstråling fra jordbunnen i Furumo Sameie. Anlegget som ble montert ved hus 7 - sylinder med vifte i kumme med utlufting via rør til fri luft utenfor seksjon, har fungert utmerket. For å få en endelig testanalyse av radongass, ble det utplassert 10 nye målebokser i forskjellige seksjoner. Analyse av testene viste fortsatt for høy verdi av radongass i flere seksjoner. I samarbeid med firmaet Ivar Tannum, ble det montert vifte i kjeller i de mest utsatte seksjonene, for dermed å skape bedre lufting. Dessverre ble ikke ønsket resultat oppnådd. Det vurderes nå innvendig radonsug, dvs. rør i kjellergulv gjennom elektrisk uttrekksvifte til fri luft. e. Vedlikehold Takhimling Flere seksjonseiere har klaget på slurvet arbeid av Polygon ved legging av himling i 2. etg i forbindelse med soppsanering. Temperaturen i rommene på nordsiden er lav, det trekker inn på badet, det er åpning mellom listene og det er kaldt. Styret har reklamert på forholdet og Polygon vil følge opp saken. f. Varmetap etter renovering Etter at det gjennom hele høsten og vinteren dannet seg store istapper fra møne og takrenner på samtlige hus i Sameiet, ble det reklamert på det arbeidet som Polygon og Nortekk har utført for eventuelt å finne årsaken til isdannelsen. Polygon og Nortekk foretok en befaring i Sameiet 19. februar. Polygon mener de har gjort det de skulle og henviser oss til kontroll fra en nøytral innstans Nortekk foretok en befaring 16. april og sjekket luftig over møne og raft. Mener isdannelse skyldes en ekstrem kald vinter. Rapporten også diskutert med Byggforsk, som

6 var enig i konklusjonen. Nærmere tiltak stillet i bero for å se resultatet etter denne vinteren. g. Lekeapparater uteareal Etter at firmaet Lekeplassinspektøren A/S foretok en kontroll av lekeapparatene i Sameiet i 2007, ble det nedsatt en komité som skulle komme med forslag til nye lekeapparater og oppgradering av lekeområdene innenfor en kostnadsramme på kr Komiteen har kjøpt inn lekeapparater: en huske av type "Bird Nest", sklie med lekehus, oppheng for to husker og matter under lekeapparatene. Oppheng på siste huske og vippehusken bør skiftes ut ved neste anledning. h. Brannvern Firmaet 3F Brannvern på Kløfta for 10. november 2010 den årlige kontroll av brannslukkingsapparatene i Sameiet. Tross kunngjøring, var det bare 23 seksjonseiere som leverte brannslukkingsapparatet i felles garasjen, for kontroll. Resultat: 2 brannslukkere må skiftes ut, resterende OK. Det pålegger den enkelte seksjonseier å ha godkjent brannslukkingsapparat. Apparat eldre enn 10 år bør byttes ut. i. Soilrør På grunn av lav vannstrørnning i enkelte seksjoner, ble det hevdet at soilrøret var dårlig og trenges å skiftes ut. I forbindelse med rehabilitering i en av seksjonene, ble soilrøret kurtet og godstykkelse undersøkt av rørlegger. Soilrøret viste seg å være i god forfatning med god godstykkelse. Det er derfor ingen grunn til å skifte ut soilrørene. Alle koblinger inn til soilrøret er seksjonseierens eget ansvar. Spyling av rørene skal i henhold til vedlikeholds-planen gjenaomføres i j. Møte med hus ans varlig Det er gjennomført ett møter med husansvarlige. Vervet som husansvarlig går på omgang. Ansvar og plikter for husansvarlig er beskrevet i "Instruks for husansvarlig". k. Oppussing av Bua Etter navnekonkurranse på sommerfesten i juni, har det gamle "Vaskeriet" fått nytt navn -og heter nå "BUA". Sameiermøtet bevilget kr til oppussing av "Bua". Det er utarbeidet en foreløpig beregning for oppussing på ca kr : Da kostnader i forbindelse med radongass prioriteres, er det ikke kjøpt inn materiell til oppussing av "Bua". Oppussingen utsettes til våren. 1. Sprekk i pipe I forbindelse med feiing av pipene, ble det avdekket sprekk i pipen i hus 9C/D. Pålegg om. utbedring. Skorsteinstetting A.S, Kløfta har foretatt befaring. Øvre element av pipen må skiftes. Tidsplan ikke fastsatt. m. Husordensregler Ro og orden i Sameiet er regulert i "Vedtektene" og "Husordensreglene". Styret har fått enkelte henvendelser om at det ikke er alle som overholder disse. Styret kan bare oppfordre alle til å vise hensyn og følge vedtatte regler. Disse er muiimumskrav til akseptabel adferd. n. Dugnader / Sommerfest Det.er utført dugnad på fellesarealet både vår og høst, med raking av uteareal, ryddingrundt lekeapparatene, oljing av lekeapparater, etc. Sommerfest ble arrangert i juni, med grilling, konkurranser og leker for store og små. Container for hageavfall ble bestilt til begge dugnadene. Det bør vurderes om container også skal bestilles til "høstdugnad".

7 Furumo Sameie 16. februar 2010 Henning Richardsen Leif H. Bakkel i Bjørn Sigurd Thorsen leder sekretær styremedlem

8

9

10

11 Kommentar til årsoppgjør og disponering av overskudd a. Bemerkning til regnskapet I regnskapet er revisjonshonoraret for 2010 inkludert. Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon. Resultatet av driften for 2010 er kr Sameiets egenkapital pr er kr For øvrig vises til de enkelt tallene i resultatregnskapet og de regnskapsoversikter som fremkommer under noter til regnskapet. Det ikke har skjedd vesentlige forhold fra til styrets årsberetning er gitt. Forutsetning for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. b. Inntekts og kostnadsoverslag Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i Det er ikke planlagt noen store vedlikeholdskostnader kommende periode. For øvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. c. Regnskapet 2010 Styret foreslår at regnskapet for 2010 godkjennes d. Disponering av overskudd Styret foreslår at kr overføres til balanse e. Vedlikeholdsfondet Styret foreslår at kr overføres til Vedlikeholdsfondet. FORSLAG TIL SAMEIERMØTET : Fra styret: Styret foreslår uforandret styrehonorar: Styreleder: kr Styremedlem: kr Materiellforvalter: kr Web-master: kr Revisor/ regnskap Revisor honoreres som før iht. avtale Regnskapskontoret ØkoNor honoreres som før iht. avtale 3. Fellesutgifter Styret foreslår at felleskostnader forblir uforandret: kr pr måned.

12 Vedtektene 4. 7: Følgende utgifter / ansvar påhviler sameiet: pkt 7: Kommunale avgifter Forslag: pkt 7 fjernes. Sameiet har ikke ansvarlig for innbetaling av kommunale avgifter. Husordensreglene 5. Forslag: Forord til Husordensreglene tas inn som pkt a under 1: Alminnelige ordensregler: 1, pkt a: "Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for at bestemmelsene i Husordensreglene blir fulgt. Seksjonen må ikke brukes slik at den sjenerer andre. Husordensregiene skal sikre seksjonseierne ro og orden." 6. Ny 6: 6. PARKERING OG BRØYTING a. Parkering Sameiets gjesteparkeringer er tiltenkt korttidsparkering for beboere og gjester. Uregistrerte eller hensatte kjøretøy tillates ikke på disse arealene, og Sameiet påberoper seg retten til å fjerne disse for eiers regning, hvis pålegg om flytting ikke etterkommes. b. Brøyting Sameiet dekker utgifter til brøyting av veier og gjesteparkeringer samt arealer i forbindelse med garasjer. Enhver seksjonseier plikter å påse at kjøretøy flyttes fra disse områdene i forbindelse med brøyting. Skulle det være situasjoner der man er forhindret fra å flytte kjøretøy, plikter seksjonseieren å måke vekk snøen som ikke ble ryddet vekk av ordinær snø brøyter. 7. Gjerder på Sameiets grunn Forslag fra Arne Skaugen, 13c a. Oppsett av nytt gjerde med metallbjelker på toppen mellom Ole Reistadsvei 9 og 13 Begrunnelse: Netting - gjerdet her er ødelagt og må skiftes. Selve stolpene er intakte, men nettingen er fullstendig ødelagt foran fellesplenen mellom husene. Det foreslås at nettingen skiftes ut samt at det monteres metallbjelker på toppen på samme måte som ved hus 1. Dette vil sikre at gjerdet tåler fremtidig belastning og slitasje på en bedre måte. Forslag fra Kristhil Sætre 9B /Bjørn Granhaug, 9E b. Oppsett av nytt flettverksgjerde mellom hus 9 og hus 13. Gjerdet mellom hus 9 og hus 13 er defekt. Det foreslås at det settes opp nytt flettverksgjerde mellom hus 9 og hus 13.

13 Kommentar: Styret foreslår at disse to forslag behandles under ett. Forslag fra Kristhil Sætre,9B / Bjørn Granhaug, 9E: c. Oppsett av nytt flettverksgjerde nord for hus 11. Gjerdet nord for hus 11 er revet, slik at bare pålene står igjen. Det foreslås at det settes opp nytt flettverksgjerde nord for hus 11. B. Kontroll av isolasjon Forslag fra Arne Skaugen, 13C Kontroll av isolasjon i tak Ole Reistadsvei 13 ved hjelp av termomåling. Begrunnelse: Det har gjennom de to siste vintrene vist seg at det dannesstore mengder istapper på begge sider av hus nr 13. Det dryppersmeltevannfra taket ved temperaturer helt ned til 4 5 graderminus. Problemene er størst på inngangs-/kjøkken - siden. Ingen (Ett?) av de andre husene i sameiet har tilsvarende problemer, det er derfor klart at arbeidene med skifting av isolasjon på dette taket ikke er tilfredsstillende utført. Firmaet som la yttertaket var på befaring sist sommer for å se om det var problemer med luftingen mellom det gamle taket og yttertaket uten å finne noen problemer. For å se om problemet består i ufullstendig isolasjon fra innsiden, må det derfor foretas termomålinger i andre - etasjen for å sjekke dette. Kontrollmålinger bør foretas på noen av de husene som ikke har slike problemer. Disse målingene må foretas mens det enda er snø på taket, så det må reageres raskt. Dersom det kan vises til dårlig arbeid må firmaet som sto for arbeidet kontaktes med krav om utbedring. 9. Vaktmestertjeneste Forslag fra Bjørn Granhaug, 9 Det foreslås at Furumo Sameie ansetter en vaktmester til gressklipping og snømåking. Forslag til instruks for vaktmester: klipping av gressplen på fellesarealer innenfor Sameiets gjerder, snørydding ved avfallsbeholdere og postkassestativer. Bruttolønn til vaktmester kr pr år Midler til dekning av vaktmesterlønn: Fellesutgiftene økes med kr pr mnd pr seksjon. Stillingen utlyses blant sameierne Kommentar: Styret påpeker at en ansettelse medfører arbeidsgiveravgift i tillegg.

14 Forslag fra Margrete, 3C: 10. Nummerering Bedre nummerering av rekkene m/husnummer 11. Fellesgarasjen Kodelås på fellesgarasje i stedet for nøkkel. Kopi av kopi av kopi av nøkkel fungerer dårlig.12. Motorgressklipper. Innkjøp av felles vanlig motorgressklipper Vanlig liten type i stedet for traktorkiipperen som ikke alltid er enkel å få ut av garasjen når noen har parkert foran den, og som har en litt lavere terskel for bruk for pysete alenemødre som aldri har kjørt sånn før. Alternativt arrangere en liten demo på traktoren for nye beboere på våren. 13. Fjerning av furutre. Fjerne furua mellom nr 3 og nr 5 Søpler veldig Kommentar: Styret mener kostnadene bør dekkes av de berørte seksjonseiere 14. Fjerne skjevt tre Fjerne det skjeve treet mellom rekke 3 og fotballbanen Ser ut som om det skal ramle overende når som helst. Kommentar: Styret mener dette er en sak for kommunenbudsjettets forutsetninger: høyre en lån pr.dags dato 4, Det forutsettes en lånerente på 5, VALG Følgende foreslås valgt til styre og tillitsverv: a. Styret: Styreleder Lars Lægdheim 11F for l år Styremedlem: Bjørn Sigurd Thorsen-Wadsteen 11E for l år (ikke på valg) Styremedlem: Kristhild Sæthre 9B for 2 år Varamedlem: Merethe Jordbo 7C for l år b. Tillitsvalgt: Utpekes av styret: Materiellforvalte: Web-master Lasse Halvor Johannessen Almar Hauglid

15

16 NAVNEFORTEGNELSE, SEKSJONSEIERE/ LEIETAKERE PR 31. JANUAR 2010 Veinr Seksjnr Navn Til stede Merknad 13a 1 Kari Johnsen 13b 2 Anna Larson 13c 3 Arne Skaugen 13d 4 Veslemøy Stensrud, Harald Fjeldberg 13e 5 Janne K Fredheim, Kjell l Maudal 13f 6 Kari Holm Larsson, Stefan Larsson 11h 7 Pål og Lise Silihagen 11g 8 Tone Finbråten 11f 9 Lars Lægdheim Ile 10 Bjørn Sigurd Wadsten Thorsen og Line Wadsten 11d 11 Geir Yngvar Nordseth og Karin Marianne Ang lic 12 Henning Andersen 11b 13 Kjell Johannessen 11a 14 Anette O - N Marmann 9f 15 Almar Hauglid 9e 16 Marit Granhaug, Bjørn Granhaug 9d 17 Hilde Haug 9c 18 Leif Håkon Bakkeli 9b 19 Kristhild Sætre, Øyvind Norli 9a 20 Ellen Nordengen 7h 21 Connie Olsen (Odd Reidar Riiser ) 7g 22 Silje Melsvik (Hans Petter Levernæs ) 7f 23 Sissel Thune 7e 24 Anne Mette Pettersen 7d 25 Berit Haug 7c 26 Olav Stendal 7b 27 Martin Ingvar Vågen 7a 28 Jomar Ludviksen 5f 29 Ruth E Weiby 5e 30 Solveig Mikkelsen 5d 31 Line Halvorsen 5c 32 Arnstein Andreassen 5b 33 Gunnar Vangen og Monica Eriksen (1/9 2010) 5a 34 Henning Richardsen 3h 35 Ingvald Hansen 3g 36 Torgeir Bidtnes 3f 37 Lasse Halvor Johannesen, Veronica Bertheussen 3e 38 Dao Thim Hong Le, Phong Tan Le 3d 39 Kjersti Grov 3c 40 Lundsten, Margret 3b 41 Asrun Flatås Venås 3a 42 Nina Synøve Høiby 1f 43 Sølvi Christiansen og Rune Myhre le 44 Nina Blomli Id 45 Eli Nitteberg 1c 46 Lilly Martinsen lb 47 Blom, Andre og Kristin 1a 48 Kasper Pedersen

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ekerud Boligsameie, avholdes torsdag 3. mars 2011, kl. 18:00 i kommunens lokaler (Snippen/Mølla), Triaden. Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes fredag 29. april 2011, kl. 18.00. Sted: Hvaler Samfundshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INFORMASJON OM ØSTLI BOLIGSAMEIE

INFORMASJON OM ØSTLI BOLIGSAMEIE Informasjonsperm 07.02.2009 Side 1 av 28 INFORMASJON OM ØSTLI BOLIGSAMEIE Denne permen skal gi kortfattet informasjon om Østli Boligsameie, og er primært ment som en introduksjon for nye beboere. Likevel

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Orebakken Borettslag

Til beboerne i Orebakken Borettslag 1 Orebakken Borettslag Til beboerne i Orebakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer