FURUMO SAMEIE SAMEIER MØTET LYKKEBO ONSDAG 9. MARS KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FURUMO SAMEIE SAMEIER MØTET LYKKEBO ONSDAG 9. MARS KL 18. 00"

Transkript

1 FURUMO SAMEIE SAMEIER MØTET LYKKEBO ONSDAG 9. MARS KL

2 FURUMO SAMEIE Innkalling til Sameier møte Onsdag 9. mars 2011 kl på Lykkebo Dagsorden: 1. Konstituering 2 Styrets årsberetning 3. Årsregnskap 4 Forslag 5 Budsjett 6 Valg 7 Avslutning Jessheim 20. februar 2011 Henning Richard sen Styreleder Vedlegg: Navneliste Årsrapport Årsregnskap Forslag Budsjett Valg

3 INNKALLING TIL SAMEIER MØTE Ordinært sameier møte i Furumo Sameie avholdes onsdag 9. mars 2011 kl på Lykke Til behandling foreligger: a. KONSTITUERING - Godkjenning av innkalling - Fremmøtte og fullmakter - Valg av møteleder - Valg av protokollfører - To personer til å undertegne protokoll - Godkjenning av dagsorden b. STYRETS ÅRSBERETNING c. ÅRSOPPGJØR 2010 Regnskap Bemerkning til regnskapet og kostnadsoverslag Disponering av overskuddet d. FORSLAG e. BUDSJETT f. VALG - -Styreleder -Styremedlem -Varamedlem Jessheim 20. februar 2011 Styret Furumo Sameie På Sameier møtet kan sameiere og ektefelle/samboere møte, men bare med en stemme for seksjonen. En leieboer har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom seksjonseieren ikke kan møte på Sameier møtet, kan han/hun møte ved fullmakt, jf eierseksjons loven 33.

4 Furumo Sameie Årsberetning Administrasjon: a. Styret Styret i Furumo Sameie har i perioden vært konstituert som følger: Styreleder: Henning Richard sen 5A Sekretær: Leif H. Bakkels 9C Styremedlem: Bjørn Sigurd Thor sen 11E Varamedlem: Merethe Jord bro 7C Sameiers brannvern ansvarlig: Bjørn Sigurd Thor sen Sameiers materialforvalter: Lasse Johansen. Det er utarbeidet inventar liste over Sameiers materiell. b. Styremøter/kunngjøringer/ sameier møter Det er i perioden avholdt 9 styremøter, sendt ut 10 kunngjøringer. c. Likestilling Samelet har innarbeidet retningslinjer som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Sam eiet har ingen ansatte. d. Helse, Miljø og Sikkerhet (AMS) Sam eiet har utarbeidet retningslinjer for AMS ihht gjeldende lover og vedtekter. Sameiet tilstreber et godt nærmiljø og har ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. Styret er ansvarlig for AMS i Furumo Sameie. e. Brønnøysund registeret Furumo Sameie er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund. Arg. nr: f. Informasjon Innernett Furumo sameie har egen hjemmeside på Internert Web-master er Alma Hau glid. Innernett adressen er: www. furumosameie.no Nødvendig infomast on blir lagt ut på HF heimesiden. Kabelnett Sameiet er tilknyttet TV kabelnett. Kabelnettet administreres av Romerike Multimedia A. S. Kabelnettet er digitalisert. Post Sameiers postadresse er: Furumo Sameie, Postboks Jessheim 2. Regnskapsførsel og revisjon a. Regnskapsførsel Regnskapsførselen er utført av Øko Nor, tidligere Sevilhaugs regnskapskontor i henhold til avtale. Øko Nor skal føre Sameiet regnskap, legge frem regnskapsoversikt og sørge for innkreving av felleskostnader.

5 b. Revisjon Regnskapet blir revidert av registrert revisor Heidal & Solheim A. S 3. Styrets årsrapport: a. Økonomi Sameiers økonomi er tilfredsstillende. Det er ikke påbegynt større vedlikeholdskostnader inneværende periode. Sameiers resterende gjeld i DNB NOR er PR l O mill. Nominell rente 5. 05%. Kvartalsvise lånebeløp kr Lånet løper over 25 år og har proratarisk ansvar. Innfri el sesdatn b. Felleskostnader Innbetaling av fellesutgifter er tilfredsstillende, og skjer stort sett til riktig tid. Regnskapskontor er i følge avtale pålagt å følge opp med purring ved for sen innbetaling. Det er ingen store etterslep i innbetalingene.. Alle må bruke KID-nummere ved innbetaling av fellesutgifter. c. Kommunal renovasjonsavgift. Ullensaker kommune har gjort endringer i forbindelse med innbetaling av kommunale avgifter. Kommunen aksepterer ikke at Sameiet betaler felles renovasjonsavgift, og har splittet beløpet opp på den enkelte seksjonseier. Kommunale avgifter må den enkelte seksjonseier betale direkte til kommunen to ganger i året. Som en følge av dette ble felleskostnadene redusert med kr fra 1. juli Ønskes forandringer i renovasjonsavtalen må seksjonseieren ta direkte kontakt med kommunen. Styret har ikke ansvar i forbindelse med restavfall, kildesortering eller innbetaling av renovasjonsavgift. d. Radongass Firmaet Ivar Tannum A.S, Lier, er engasjert for å kartlegge radonstråling fra jordbunnen i Furumo Sameie. Anlegget som ble montert ved hus 7 - sylinder med vifte i kumme med utlufting via rør til fri luft utenfor seksjon, har fungert utmerket. For å få en endelig testanalyse av radongass, ble det utplassert 10 nye målebokser i forskjellige seksjoner. Analyse av testene viste fortsatt for høy verdi av radongass i flere seksjoner. I samarbeid med firmaet Ivar Tannum, ble det montert vifte i kjeller i de mest utsatte seksjonene, for dermed å skape bedre lufting. Dessverre ble ikke ønsket resultat oppnådd. Det vurderes nå innvendig radonsug, dvs. rør i kjellergulv gjennom elektrisk uttrekksvifte til fri luft. e. Vedlikehold Takhimling Flere seksjonseiere har klaget på slurvet arbeid av Polygon ved legging av himling i 2. etg i forbindelse med soppsanering. Temperaturen i rommene på nordsiden er lav, det trekker inn på badet, det er åpning mellom listene og det er kaldt. Styret har reklamert på forholdet og Polygon vil følge opp saken. f. Varmetap etter renovering Etter at det gjennom hele høsten og vinteren dannet seg store istapper fra møne og takrenner på samtlige hus i Sameiet, ble det reklamert på det arbeidet som Polygon og Nortekk har utført for eventuelt å finne årsaken til isdannelsen. Polygon og Nortekk foretok en befaring i Sameiet 19. februar. Polygon mener de har gjort det de skulle og henviser oss til kontroll fra en nøytral innstans Nortekk foretok en befaring 16. april og sjekket luftig over møne og raft. Mener isdannelse skyldes en ekstrem kald vinter. Rapporten også diskutert med Byggforsk, som

6 var enig i konklusjonen. Nærmere tiltak stillet i bero for å se resultatet etter denne vinteren. g. Lekeapparater uteareal Etter at firmaet Lekeplassinspektøren A/S foretok en kontroll av lekeapparatene i Sameiet i 2007, ble det nedsatt en komité som skulle komme med forslag til nye lekeapparater og oppgradering av lekeområdene innenfor en kostnadsramme på kr Komiteen har kjøpt inn lekeapparater: en huske av type "Bird Nest", sklie med lekehus, oppheng for to husker og matter under lekeapparatene. Oppheng på siste huske og vippehusken bør skiftes ut ved neste anledning. h. Brannvern Firmaet 3F Brannvern på Kløfta for 10. november 2010 den årlige kontroll av brannslukkingsapparatene i Sameiet. Tross kunngjøring, var det bare 23 seksjonseiere som leverte brannslukkingsapparatet i felles garasjen, for kontroll. Resultat: 2 brannslukkere må skiftes ut, resterende OK. Det pålegger den enkelte seksjonseier å ha godkjent brannslukkingsapparat. Apparat eldre enn 10 år bør byttes ut. i. Soilrør På grunn av lav vannstrørnning i enkelte seksjoner, ble det hevdet at soilrøret var dårlig og trenges å skiftes ut. I forbindelse med rehabilitering i en av seksjonene, ble soilrøret kurtet og godstykkelse undersøkt av rørlegger. Soilrøret viste seg å være i god forfatning med god godstykkelse. Det er derfor ingen grunn til å skifte ut soilrørene. Alle koblinger inn til soilrøret er seksjonseierens eget ansvar. Spyling av rørene skal i henhold til vedlikeholds-planen gjenaomføres i j. Møte med hus ans varlig Det er gjennomført ett møter med husansvarlige. Vervet som husansvarlig går på omgang. Ansvar og plikter for husansvarlig er beskrevet i "Instruks for husansvarlig". k. Oppussing av Bua Etter navnekonkurranse på sommerfesten i juni, har det gamle "Vaskeriet" fått nytt navn -og heter nå "BUA". Sameiermøtet bevilget kr til oppussing av "Bua". Det er utarbeidet en foreløpig beregning for oppussing på ca kr : Da kostnader i forbindelse med radongass prioriteres, er det ikke kjøpt inn materiell til oppussing av "Bua". Oppussingen utsettes til våren. 1. Sprekk i pipe I forbindelse med feiing av pipene, ble det avdekket sprekk i pipen i hus 9C/D. Pålegg om. utbedring. Skorsteinstetting A.S, Kløfta har foretatt befaring. Øvre element av pipen må skiftes. Tidsplan ikke fastsatt. m. Husordensregler Ro og orden i Sameiet er regulert i "Vedtektene" og "Husordensreglene". Styret har fått enkelte henvendelser om at det ikke er alle som overholder disse. Styret kan bare oppfordre alle til å vise hensyn og følge vedtatte regler. Disse er muiimumskrav til akseptabel adferd. n. Dugnader / Sommerfest Det.er utført dugnad på fellesarealet både vår og høst, med raking av uteareal, ryddingrundt lekeapparatene, oljing av lekeapparater, etc. Sommerfest ble arrangert i juni, med grilling, konkurranser og leker for store og små. Container for hageavfall ble bestilt til begge dugnadene. Det bør vurderes om container også skal bestilles til "høstdugnad".

7 Furumo Sameie 16. februar 2010 Henning Richardsen Leif H. Bakkel i Bjørn Sigurd Thorsen leder sekretær styremedlem

8

9

10

11 Kommentar til årsoppgjør og disponering av overskudd a. Bemerkning til regnskapet I regnskapet er revisjonshonoraret for 2010 inkludert. Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon. Resultatet av driften for 2010 er kr Sameiets egenkapital pr er kr For øvrig vises til de enkelt tallene i resultatregnskapet og de regnskapsoversikter som fremkommer under noter til regnskapet. Det ikke har skjedd vesentlige forhold fra til styrets årsberetning er gitt. Forutsetning for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. b. Inntekts og kostnadsoverslag Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i Det er ikke planlagt noen store vedlikeholdskostnader kommende periode. For øvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. c. Regnskapet 2010 Styret foreslår at regnskapet for 2010 godkjennes d. Disponering av overskudd Styret foreslår at kr overføres til balanse e. Vedlikeholdsfondet Styret foreslår at kr overføres til Vedlikeholdsfondet. FORSLAG TIL SAMEIERMØTET : Fra styret: Styret foreslår uforandret styrehonorar: Styreleder: kr Styremedlem: kr Materiellforvalter: kr Web-master: kr Revisor/ regnskap Revisor honoreres som før iht. avtale Regnskapskontoret ØkoNor honoreres som før iht. avtale 3. Fellesutgifter Styret foreslår at felleskostnader forblir uforandret: kr pr måned.

12 Vedtektene 4. 7: Følgende utgifter / ansvar påhviler sameiet: pkt 7: Kommunale avgifter Forslag: pkt 7 fjernes. Sameiet har ikke ansvarlig for innbetaling av kommunale avgifter. Husordensreglene 5. Forslag: Forord til Husordensreglene tas inn som pkt a under 1: Alminnelige ordensregler: 1, pkt a: "Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for at bestemmelsene i Husordensreglene blir fulgt. Seksjonen må ikke brukes slik at den sjenerer andre. Husordensregiene skal sikre seksjonseierne ro og orden." 6. Ny 6: 6. PARKERING OG BRØYTING a. Parkering Sameiets gjesteparkeringer er tiltenkt korttidsparkering for beboere og gjester. Uregistrerte eller hensatte kjøretøy tillates ikke på disse arealene, og Sameiet påberoper seg retten til å fjerne disse for eiers regning, hvis pålegg om flytting ikke etterkommes. b. Brøyting Sameiet dekker utgifter til brøyting av veier og gjesteparkeringer samt arealer i forbindelse med garasjer. Enhver seksjonseier plikter å påse at kjøretøy flyttes fra disse områdene i forbindelse med brøyting. Skulle det være situasjoner der man er forhindret fra å flytte kjøretøy, plikter seksjonseieren å måke vekk snøen som ikke ble ryddet vekk av ordinær snø brøyter. 7. Gjerder på Sameiets grunn Forslag fra Arne Skaugen, 13c a. Oppsett av nytt gjerde med metallbjelker på toppen mellom Ole Reistadsvei 9 og 13 Begrunnelse: Netting - gjerdet her er ødelagt og må skiftes. Selve stolpene er intakte, men nettingen er fullstendig ødelagt foran fellesplenen mellom husene. Det foreslås at nettingen skiftes ut samt at det monteres metallbjelker på toppen på samme måte som ved hus 1. Dette vil sikre at gjerdet tåler fremtidig belastning og slitasje på en bedre måte. Forslag fra Kristhil Sætre 9B /Bjørn Granhaug, 9E b. Oppsett av nytt flettverksgjerde mellom hus 9 og hus 13. Gjerdet mellom hus 9 og hus 13 er defekt. Det foreslås at det settes opp nytt flettverksgjerde mellom hus 9 og hus 13.

13 Kommentar: Styret foreslår at disse to forslag behandles under ett. Forslag fra Kristhil Sætre,9B / Bjørn Granhaug, 9E: c. Oppsett av nytt flettverksgjerde nord for hus 11. Gjerdet nord for hus 11 er revet, slik at bare pålene står igjen. Det foreslås at det settes opp nytt flettverksgjerde nord for hus 11. B. Kontroll av isolasjon Forslag fra Arne Skaugen, 13C Kontroll av isolasjon i tak Ole Reistadsvei 13 ved hjelp av termomåling. Begrunnelse: Det har gjennom de to siste vintrene vist seg at det dannesstore mengder istapper på begge sider av hus nr 13. Det dryppersmeltevannfra taket ved temperaturer helt ned til 4 5 graderminus. Problemene er størst på inngangs-/kjøkken - siden. Ingen (Ett?) av de andre husene i sameiet har tilsvarende problemer, det er derfor klart at arbeidene med skifting av isolasjon på dette taket ikke er tilfredsstillende utført. Firmaet som la yttertaket var på befaring sist sommer for å se om det var problemer med luftingen mellom det gamle taket og yttertaket uten å finne noen problemer. For å se om problemet består i ufullstendig isolasjon fra innsiden, må det derfor foretas termomålinger i andre - etasjen for å sjekke dette. Kontrollmålinger bør foretas på noen av de husene som ikke har slike problemer. Disse målingene må foretas mens det enda er snø på taket, så det må reageres raskt. Dersom det kan vises til dårlig arbeid må firmaet som sto for arbeidet kontaktes med krav om utbedring. 9. Vaktmestertjeneste Forslag fra Bjørn Granhaug, 9 Det foreslås at Furumo Sameie ansetter en vaktmester til gressklipping og snømåking. Forslag til instruks for vaktmester: klipping av gressplen på fellesarealer innenfor Sameiets gjerder, snørydding ved avfallsbeholdere og postkassestativer. Bruttolønn til vaktmester kr pr år Midler til dekning av vaktmesterlønn: Fellesutgiftene økes med kr pr mnd pr seksjon. Stillingen utlyses blant sameierne Kommentar: Styret påpeker at en ansettelse medfører arbeidsgiveravgift i tillegg.

14 Forslag fra Margrete, 3C: 10. Nummerering Bedre nummerering av rekkene m/husnummer 11. Fellesgarasjen Kodelås på fellesgarasje i stedet for nøkkel. Kopi av kopi av kopi av nøkkel fungerer dårlig.12. Motorgressklipper. Innkjøp av felles vanlig motorgressklipper Vanlig liten type i stedet for traktorkiipperen som ikke alltid er enkel å få ut av garasjen når noen har parkert foran den, og som har en litt lavere terskel for bruk for pysete alenemødre som aldri har kjørt sånn før. Alternativt arrangere en liten demo på traktoren for nye beboere på våren. 13. Fjerning av furutre. Fjerne furua mellom nr 3 og nr 5 Søpler veldig Kommentar: Styret mener kostnadene bør dekkes av de berørte seksjonseiere 14. Fjerne skjevt tre Fjerne det skjeve treet mellom rekke 3 og fotballbanen Ser ut som om det skal ramle overende når som helst. Kommentar: Styret mener dette er en sak for kommunenbudsjettets forutsetninger: høyre en lån pr.dags dato 4, Det forutsettes en lånerente på 5, VALG Følgende foreslås valgt til styre og tillitsverv: a. Styret: Styreleder Lars Lægdheim 11F for l år Styremedlem: Bjørn Sigurd Thorsen-Wadsteen 11E for l år (ikke på valg) Styremedlem: Kristhild Sæthre 9B for 2 år Varamedlem: Merethe Jordbo 7C for l år b. Tillitsvalgt: Utpekes av styret: Materiellforvalte: Web-master Lasse Halvor Johannessen Almar Hauglid

15

16 NAVNEFORTEGNELSE, SEKSJONSEIERE/ LEIETAKERE PR 31. JANUAR 2010 Veinr Seksjnr Navn Til stede Merknad 13a 1 Kari Johnsen 13b 2 Anna Larson 13c 3 Arne Skaugen 13d 4 Veslemøy Stensrud, Harald Fjeldberg 13e 5 Janne K Fredheim, Kjell l Maudal 13f 6 Kari Holm Larsson, Stefan Larsson 11h 7 Pål og Lise Silihagen 11g 8 Tone Finbråten 11f 9 Lars Lægdheim Ile 10 Bjørn Sigurd Wadsten Thorsen og Line Wadsten 11d 11 Geir Yngvar Nordseth og Karin Marianne Ang lic 12 Henning Andersen 11b 13 Kjell Johannessen 11a 14 Anette O - N Marmann 9f 15 Almar Hauglid 9e 16 Marit Granhaug, Bjørn Granhaug 9d 17 Hilde Haug 9c 18 Leif Håkon Bakkeli 9b 19 Kristhild Sætre, Øyvind Norli 9a 20 Ellen Nordengen 7h 21 Connie Olsen (Odd Reidar Riiser ) 7g 22 Silje Melsvik (Hans Petter Levernæs ) 7f 23 Sissel Thune 7e 24 Anne Mette Pettersen 7d 25 Berit Haug 7c 26 Olav Stendal 7b 27 Martin Ingvar Vågen 7a 28 Jomar Ludviksen 5f 29 Ruth E Weiby 5e 30 Solveig Mikkelsen 5d 31 Line Halvorsen 5c 32 Arnstein Andreassen 5b 33 Gunnar Vangen og Monica Eriksen (1/9 2010) 5a 34 Henning Richardsen 3h 35 Ingvald Hansen 3g 36 Torgeir Bidtnes 3f 37 Lasse Halvor Johannesen, Veronica Bertheussen 3e 38 Dao Thim Hong Le, Phong Tan Le 3d 39 Kjersti Grov 3c 40 Lundsten, Margret 3b 41 Asrun Flatås Venås 3a 42 Nina Synøve Høiby 1f 43 Sølvi Christiansen og Rune Myhre le 44 Nina Blomli Id 45 Eli Nitteberg 1c 46 Lilly Martinsen lb 47 Blom, Andre og Kristin 1a 48 Kasper Pedersen

PROTOKOLL FURUMO SAMEIE

PROTOKOLL FURUMO SAMEIE PROTOKOLL FURUMO SAMEIE Protokoll fra ordinært sameiermøte 2011 i Furumo Sameie. Sted: Lykkebo, 2050 Jessheim Tid: 9.mars 2011 kl 18.00 Enhet: Furumo Sameie Adresse: Postboks 112. 2051 Jessheim Sak 1 KONSTIUERING

Detaljer

ORBIT ARENA TIRSDAG 14. APRIL KL 1800

ORBIT ARENA TIRSDAG 14. APRIL KL 1800 ORBIT ARENA TIRSDAG 14. APRIL KL 1800 1 2 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Furumo Sameie tirsdag 14. april 2015 kl. 1800 på Orbit Arena Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling 2. Spørsmål om møtet

Detaljer

1 Frysjaveien 1-3-5 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Frysjaveien 1-3-5 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl Møtested: Nabosenteret.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl Møtested: Nabosenteret. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie den 13. april 2010 kl. 1800. Møtested: Nabosenteret. Tilstede var 78 seksjonseiere og 33 fullmakter til sammen 111 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø 30. april 2010 kl Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø 30. april 2010 kl Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø 30. april 2010 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 31 seksjonseiere og 8 med fullmakt, til sammen 39 stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av

Detaljer

Vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2014. Årets overskudd på kr 510 168,- overføres til egenkapital.

Vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2014. Årets overskudd på kr 510 168,- overføres til egenkapital. 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 2016 i Boligsameiet Sinsenterrassen 1-9

ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 2016 i Boligsameiet Sinsenterrassen 1-9 PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Mandag 20. juni 2016, kl. 18.00 Sted: Rom 702 hos Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1. ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 2016 i Boligsameiet Sinsenterrassen 1-9 1. KONSTITUERING

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sundby Boligsameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Marikollen Klubbhus. Tilstede var 10 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN 1 P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN Til stede var: 78 sameiere i henhold til de innleverte navnesedler, herav 36 ved fullmakt i alt 124 stemmer. Fra forretningsfører

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Dato 20. mars 2013 Kl. 19:30. Møtested: Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter. Tilstede var 11 seksjonseiere og 8 med fullmakt til sammen 19

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 2015 i Asterud Boligsameie. Møtet ble erklært for lovlig innkalt. Som møteleder ble valgt: lan Johnsen.

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 2015 i Asterud Boligsameie. Møtet ble erklært for lovlig innkalt. Som møteleder ble valgt: lan Johnsen. PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 2015 i Asterud Boligsameie Avholdt: 14.04.2015 Sted: Fellesrommet Møtet ble erklært for lovlig innkalt. Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

1 Rødstuveien 2/14 Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Rødstuveien 2/14 Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra sameiermøtet i Boligsameie Grindbakken Terrasse

Protokoll fra sameiermøtet i Boligsameie Grindbakken Terrasse Protokoll fra sameiermøtet i oligsameie Grindbakken Terrasse Møtedato 26. april 2007 Møtetidspunkt 1830 Møtested Grindbakken Skole med adresse Måltrostveien 106 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2010 Tid: Onsdag 17. mars 2010, kl 18.00 Sted: Vesterskauen skole www.boligsameiet lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2010 i Boligsameiet Lunderåsen

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Grindbakken Terrasse

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Grindbakken Terrasse Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Grindbakken Terrasse Onsdag 13.03.2013 Kl. 1800. Møtested: Grindbakken skole. Tilstede var 19 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 22 stemmeberettigede.

Detaljer

V E D T E K T E R. (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12)

V E D T E K T E R. (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12) V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen Boligsameie". Sameiet består av 210 seksjoner av eiendommen gnr.107, bnr. 100 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

Protokoll for sameiermøte i Brækkehus Boligsameie

Protokoll for sameiermøte i Brækkehus Boligsameie Protokoll for sameiermøte i rækkehus oligsameie Møtedato 15.03.2007 Møtetidspunkt Kl. 17.30 Møtested rækkehus oligsameie i Trimrommet Tilstede var og til sammen 12 seksjonseiere 9 med fullmakt 21 stemmeberettigede

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av referent og minst en sameier som protokollvitne Som referent ble Espen foreslått, og som protokollvitne ble. Michael Møller Vedtak: Valgt

C Valg av referent og minst en sameier som protokollvitne Som referent ble Espen foreslått, og som protokollvitne ble. Michael Møller Vedtak: Valgt 1 Lillohøyden Garasjesameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Lillohøyden Garasjesameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER Sameiets navn er Sagbo Boligsameie, og er en direkte fortsettelse av Sagbo Borettslag. Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl Møtested : Etterstad videregående skole

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl Møtested : Etterstad videregående skole Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl. 18.00. Møtested : Etterstad videregående skole Tilstede var 30 seksjonseiere og 7 med fullmakt til sammen 37 stemmeberettigede.

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006. Sameiet Gardinbrygga STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2006 Eierforhold Sameiet Gardinbrygga er eid av 20 seksjonseiere og består av alt fellesareal som tilhører eierseksjonssameiet Gnr 401, Bnr 120

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den 17.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Tonsenhagen Skole. Tilstede var 42 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 52 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte)

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte) PROTOKOLL Ordinært Sameiermøte (årsmøte) i Boligsameiet Åsheim Skog ble avholdt onsdag 02. mars, 2011, kl. 19:00 i lokaler til Nordjordet 37, Lørenskog Innhold: 1. KONSTITUERING 2. ÅRSBERETNING FOR 2010

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

Vedtak: Godkjent

Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bølgen Boligsameie Møtedato: 27.03.2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Hundsund ungdomsskole, auditorium C 26 seksjonseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Sameiet Lørenplatået

1 Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Sletteløkka Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter

Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter KIRKEVEIEN 71 SAMEIE Til sameierne. REFERAT FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE; Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter Til stede

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært årsmøte i Etterstadkroken Vel Dato 12. juni 2013 Kl. 19:00. Møtested: Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. Tilstede var 0 seksjonseiere og 8 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra sameiermøtet i Stovnersletta Boligsameie

Protokoll fra sameiermøtet i Stovnersletta Boligsameie Protokoll fra sameiermøtet i Stovnersletta Boligsameie Møtedato 16.04.2007 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Deichmanske bibliotek Tilstede var og til sammen 30 seksjonseiere 2 med fullmakt 32 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for

Detaljer

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte)

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte) PROTOKOLL Ordinært Sameiermøte (årsmøte) i Boligsameiet Åsheim Skog ble avholdt onsdag 21. april, 2010, kl. 19:00 i lokaler til Nordjordet 37, Lørenskog Innhold: 1. KONSTITUERING 2. ÅRSBERETNING FOR 2009

Detaljer

1 Hoslebygg Boligsameie

1 Hoslebygg Boligsameie 1 Hoslebygg Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Hoslebygg Boligsameie Møtedato: 14.03.2017 Møtetidspunkt: 18:30 Møtested: Bekkestua skole Til stede: 28 seksjonseiere, 7 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Møtedato: 26.03.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Ila Bo og Rehabiliteringssenter 9 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Tilstede var 26 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Ordinært årsmøte i Sameiet Rugdemoen avholdes 13.03.2013 kl 20:00, sted: Lykkebo, Jessheim.

Ordinært årsmøte i Sameiet Rugdemoen avholdes 13.03.2013 kl 20:00, sted: Lykkebo, Jessheim. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Ordinært årsmøte i Sameiet Rugdemoen avholdes 13.03.2013 kl 20:00, sted: Lykkebo, Jessheim. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING a. Valg av møteleder b. Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2005 den 16. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 28 sameiere, og 7 var representert ved fullmakt.

Detaljer

1 S/E Kannikbakken 6

1 S/E Kannikbakken 6 1 S/E Kannikbakken 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Kannikbakken 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Sameiet Kanalen Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Grefsenseteren Boligsameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Grefsenseteren Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Grefsenseteren Boligsameie Dato 21. mars 2013 Kl. 18:30. Møtested: Sameiestua Grefsenkollveien 12. Tilstede var 34 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Tirsdag 26. april 2011. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus

Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus Det innkalles herved til Årsmøte i Rudsberghaugen huseierforening Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus Styret ber deg lese nøye igjennom årsberetning, regnskap, budsjett og innkommende forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Styret Vestlifaret Boligsameie Vedtekter i Vestlifaret boligsameie 2 Innhold : 0. REVISJONER... 3 1. GENERELT.... 4 2. RÅDERETT.... 4 3. FELLESUTGIFTER....

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt. 1 Heimdalsgata 4 borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Dæhlenengen Byggeselskap AS

1 Dæhlenengen Byggeselskap AS 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Protokoll fra ordinær generalforsamling i Dæhlenengen Byggeselskap AS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L

Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L Møtedato 10.05.2007 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Sandaker Videregående Skole Tilstede var og til sammen 23 andelseiere 4 med fullmakt 27 stemmeberettigede

Detaljer

Tellekorps: 3 Alf Hamre 220 Aage Linnekaste 275 Yuvarajah Mariyapillai. Vedtak: Godkjent

Tellekorps: 3 Alf Hamre 220 Aage Linnekaste 275 Yuvarajah Mariyapillai. Vedtak: Godkjent 1 Vestlibakken Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestlibakken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrer Borettslag Møtedato: 6. mai 2014 endret til 5. mai grunnet dobbeltbooking Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Kjelsås Folkets hus 61 andelseiere, 9

Detaljer

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE VEDTEKTER for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE Disse vedtektene bygger på sameiekontrakt (tinglyst i 1993) og skjøte (tinglyst i 1976). Vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 25.04.07 og endret på sameiermøtet

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skogen Boligsameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skogen Boligsameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skogen Boligsameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 02.04.2014

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 14.mai 2013 kl. 17:30 i Hasle Skole.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 14.mai 2013 kl. 17:30 i Hasle Skole. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 14.mai 2013 kl. 17:30 i Hasle Skole. Tilstede var til sammen 61 seksjonseiere 4 med fullmakt 65 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i jerregaardsgate 29 Sameie Møtedato 26.03.2008 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Akersbakken 27. Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Frydenberg 1 Borettslag den 26. april 2012 kl. 18:30. Møtested: Sens kantine, Seljeveien 6.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Frydenberg 1 Borettslag den 26. april 2012 kl. 18:30. Møtested: Sens kantine, Seljeveien 6. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Frydenberg 1 Borettslag den 26. april 2012 kl. 18:30. Møtested: Sens kantine, Seljeveien 6. Tilstede var 37 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie den 21. mars 2012 kl. 18:30. Møtested: Gamle Aker Menighet, Akersbakken 30.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie den 21. mars 2012 kl. 18:30. Møtested: Gamle Aker Menighet, Akersbakken 30. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie den 21. mars 2012 kl. 18:30. Møtested: Gamle Aker Menighet, Akersbakken 30. Tilstede var 21 seksjonseiere og 4 med fullmakt til sammen 25

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus

Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Det innkalles herved til Årsmøte i Rudsberghaugen huseierforening Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Styret ber deg lese nøye igjennom årsberetning, regnskap, budsjett og innkommende forslag

Detaljer

1 Skullerudhøgda II Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skullerudhøgda II Boligsameie Møtedato: 14.03.2016 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Langerud Sykehjem Til stede: 35 seksjonseiere, 16

Detaljer