Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie"

Transkript

1 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for I tillegg finner du bakerst i heftet Orientering om sameiets drift. Denne informasjonen er ikke en del av del formelle årsberetningen, men likevel er opplysningene viktige for deg som seksjonseier. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og å velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Herregårdsterrassen Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 Ordinært sameiermøte i Herregårdsterrassen Sameie avholdes Torsdag kl. 18:00 i Ljan menighetshus, Furumoen 18. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. BUDSJETT FOR GODTGJØRELSE TIL STYRET 6. INNKOMNE FORSLAG (se fra side 17-23) 6.1Forslag fra styret: Rehabilitering av terrasser, nedsettelse av komite. 6.2 Forslag fra J.Karlsen, P.Iversen, P.Brandt Hovland: Forslag til nytt punkt i vedtektene (2/3-flertall) 6.3 Forslag fra Jan Fredrik Torgersen: Vannlekkasjer fra terrasser og utvendige vegger A) Handlingsplan fra styret B) Ansvarsforhold ved vannlekkasje utenfra og inn i boliger 6.4 Forslag fra Judith Karlsen A) Nytt dekke gangbro B) Gamle søppelsjakt- lokk C) Lekkasjer fra terrasser. 6.5 Forslag fra Per Brandt Hovland og Bjørg Høysæter A) Sikring mot adkomst til taket B) Lys i søppelrommet C) Skilleveggene 6.6 Forslag fra Inez Sigurdssøn A) Trimrommet B) Kruttverkveien C) Bod-dører D) Broen E) Terrassene 6.7 Forslag fra Per Iversen: Mindre vedlikeholdsoppgaver Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg.

3 3 Herregårdsterrassen Sameie 7. VALG AV TILLITSVALGTE (se side 24) A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo, 25. februar 2014 Styret i Herregårdsterrassen Sameie Gro Gjermundsen/s/ Mette Eknæs/s/ Vegard Nilsen/S/

4 4 Herregårdsterrassen Sameie ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Valgt for: Leder Gro Gjermundsen Herregårdsvn 8 A Styremedlem Mette Eknæs Herregårdsvn 8 A Styremedlem Vegard Nilsen Herregårdsveien 8 A Varamedlem Alexina Christina Steck Herregårdsveien 8 A Varamedlem Lars-Håvard Vestby Herregårdsvn 8 A Valgkomite Hans Bryhn Herregårdsvn 8 B Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 1 mann. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 141 seksjoner.i tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 14 Nordstrand i Oslo kommune. Adresse: Herregårdsveien 8 A Herregårdsveien 8 B Gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har en ansatt. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

5 5 Herregårdsterrassen Sameie KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Sameiet har negativ egenkapital som i hovedsak skyldes tidligere større vedlikeholdsoppgaver finansiert ved låneopptak. Framtidige driftsoverskudd samt nedbetaling av sameiets lån vil redusere den negative egenkapitalen. Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under note 15. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr ,- mot budsjetterte kr ,-. Avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak at budsjett ikke har tatt høyde for kontantinnbetaling på kr ,- som ble vedtatt på ordinært sameiermøte Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr ,- mot budsjettert kr ,-. Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,- mens regnskapet viser kr ,-. Kostnad med rørfornying kr ,- det er innbetalt fra seksjonseierne kr ,- (se andre inntekter) Prisen for rør fornyingen var anslått til kr ,-. Kostnaden ble høyere da blokk B hadde mange flere oppstikkere (22 mot 8 i blokk A) I tillegg har det påløpt uforutsette kostnader ved flere taklekkasjer grunnet kraftig uvær. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til konsulenthonorar skyldes at Styret har bedt om juridisk bistand vedrørende rehabilitering av balkongterrasser grunnet flere lekkasjesaker som skyldes utett membran. Andre driftskostnader ble budsjettert med kr ,- mens regnskapet viser kr ,-. Avviket skyldes i hovedsak økte kostnader til renhold grunnet ny lov for renholds bedriftene. Kostnaden økte fra kr 8 000,- pr. mnd til kr ,- pr. mnd. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital.

6 6 Herregårdsterrassen Sameie Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er sameiets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Sameiets arbeidskapital pr er kr ,-. Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Det er ikke planlagt å avsette midler til større vedlikeholdsarbeid i Styret ser at sameiet må bruke ekstra driftsmidler på akutte utbedringer av en del terrasser grunnet lekkasjer. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med ca kr 2 000,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har annuitetslån hos OBOS med flytende rente som er nedbetalt Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr

7 7 Herregårdsterrassen Sameie Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på en økning av felleskostnader med 4 % fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 25. februar 2014 Styret i Herregårdsterrassen Sameie Gro Gjermundsen/s/ Mette Eknæs/s/ Vegard Nilsen/s/

8 8 Herregårdsterrassen Sameie Tlf : Fax: Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i Herregårdsterrassen Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Herregårdsterrassen, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Herregårdsterrassen per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

9 9 Herregårdsterrassen Sameie Revisors beretning Herregårdsterrassen, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 5. mars 2014 BDO AS Håkon Andersen-Gott(s) Registrert revisor

10 10 Herregårdsterrassen Sameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Antenneanlegg - telenor Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

11 11 Herregårdsterrassen Sameie BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER 4 4 OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Kundefordringer Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo, 25. februar 2014, Styret for Herregårdsterrassen Sameie Gro Gjermundsen/s/ Mette Eknæs/s/ Vegard Nilsen/s/

12 Herregårdsterrassen Sameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Frysebokser Bod Felleskostnader Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Frysebokser -875 Bod SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Vaskeri Kontantinnbetaling vedrørende rør fornying vedtatt på årsmøte Opprydning reskontro 382 Salg av nøkler Skilt SUM ANDRE INNTEKTER

13 13 Herregårdsterrassen Sameie NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Fri bolig Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Yrkesskadeforsikring SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SSG Norge - Befaring SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Power Clean Norge AS - rørfornying SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

14 14 Herregårdsterrassen Sameie NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Obligatorisk tjenestepensjon, Abb. HMS og Operasjon dagsverk Kontor- og datarekvisita Trykksaker Kurs - Vedlikeholdsplanlegging Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv -957 Vedlikehold biler/maskiner osv Bilgodtgjørelse Reisekostnader -333 Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER OBOS-banken/OBOS - renter OBOS-banken/OBOS - gebyr -600 SUM FINANSKOSTNADER

15 . 15 Herregårdsterrassen Sameie NOTE: 13 VARIGE DRIFTSMIDLER Gressklipper nr. 1 Kostpris 1 Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser nr.2 Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser Tilgang Avskrevet tidligere Tilhenger Kostpris 1 Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 4 SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER 0 NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Håndkasse Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.

16 16 Herregårdsterrassen Sameie NOTE: 16 GJELDSBREVLÅN OBOS Banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 5,40%, løpetid 8 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år GJELDSBREVLÅN NOTE: 17 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 18 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Gebyr -243 Strøm - LOS avregning Avsatt styrehonorar Avsetning vedr. vannskade SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

17 17 Herregårdsterrassen Sameie 6. INNKOMNE FORSLAG 6.1 Forslag fra styret: Rehabilitering av terrasser. Begrunnelse for styrets forslag om rehabilitering av terrassene: Styret ser behov for å rehabilitere terrassene i sameiet og ønsker å prioritere dette som et større vedlikeholdsarbeid. Det er stadig flere lekkasjer og mer omfattende reparasjoner. Mange av terrassene har vært lappet på i flere omganger. Takstmann som har vært på befaring og ulike firmaer vi har brukt til reparasjoner har påpekt at dekket på terrassene er slitt og mange steder i dårlig forfatning. Det er drøyt 20 år siden dekke/ membra og skillevegger ble skiftet. Styret ønsker at noen sameiere (ca 3-4) vil bidra i dette arbeidet med innspill og synspunkter i prosessen. Styrets innstilling: Det nedsettes en egen komite som sammen med styret utarbeider en plan for rehabilitering av terrassene inkl. skillevegger. Komiteens mandat fastsettes av styret. Endelig forslag legges fram på sameiermøtet Forslag fra J.Karlsen, P.Iversen, P.Brandt Hovland: Forslag til nytt punkt i vedtektene (2/3-flertall) Ved større vedlikehold og oppgraderinger av sameiets eiendom, skal sameiet benytte seg av eksterne, uavhengige konsulentfirmaer for vurdering av behov for vedlikehold, oppgradering og tilbud, samt ved nødvendig oppfølging av arbeidene gjennom hele utførelsesperioden. Begrunnelse for forslag: Vi ønsker tilfredsstillende kvalitetssikring av sameiets sentrale investeringer i vedlikehold og fornying, samt i det kontinuerlige arbeid med drift og vedlikehold av sameiets eiendom. Det kan ikke forventes at sameiets styre innehar tilstrekkelig kompetanse i slike saker. Styrets vurdering: Styret støtter i all hovedsak forslaget, men mener det er behov for en presisering av hvilket omfang tiltaket skal ha for at kravet om bruk av ekstern kompetanse skal utløses. En fornuftig grense synes å være tiltak som krever ekstraordinær finansiering (utover ordinært årlig vedlikeholdsbudsjett). De siste års tiltak med legging av takpapp og rørfornying, ville dermed vært omfattet av en slik regel. At man setter en slik grense, bør selvfølgelig ikke hindre styret i å innhente ekspertise ved mindre kostbare tiltak, dersom tiltaket er spesielt komplisert eller konsekvensene ved feil utførelse spesielt store. Det vises også til "Retningslinjer for styrearbeid", som er å finne på sameiets hjemmeside, der det er satt krav til gjennomføring av anbudsrunder. Disse retningslinjene vedtas alltid på første styremøte etter årsmøtet.

18 18 Herregårdsterrassen Sameie Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. Det stemmes over styrets endrede forslag. Styret foreslår at følgende tekst legges til som et punkt under Vedtektenes 8: Ved større vedlikehold og oppgraderinger av sameiets eiendom, som ikke kan finansieres over det ordinære årlige vedlikeholdsbudsjettet, skal sameiet benytte seg av uavhengige konsulentfirmaer for vurdering av behovet for vedlikehold og oppgradering, innhenting og vurdering av tilbud, samt nødvendig oppfølging av arbeidene gjennom hele utførelsesperioden. 6.3 Forslag fra Jan Fredrik Torgersen: Vannlekkasjer fra terrasser og utvendige vegger Jeg ønsker fortrinnsvis en konkret handlingsplan fra styret over hva som har blitt utført av arbeider på terrasser/ utvendige vegger og hva som er planlagt å utføre fremover. Styrets innstilling. Styret vil redegjøre for saksgang når det oppstår lekkasjer. Jeg ønsker et vedtak på følgende forslag: Det ønskes en avstemming over hvem som skal være ansvarlig ved vannlekkasje utenfra og inn i boliger.styret v/ styrets leder? Eksternt firma? Styrets vurdering: Når skader ikke dekkes av sameiets forsikring, er det på det rene at det er sameiet som har det økonomiske ansvar ved vannskader som oppstår etter lekkasjer utenfra (med mindre lekkasjen skyldes en beboers manglende rens av sluk/renne). Når sameiet har det økonomiske ansvar, er det styrets oppgave å engasjere håndverker hvis det er behov for det (Husordensreglene VIII). Styret ser ikke at det er nødvendig å regulere dette ytterligere gjennom et årsmøtevedtak. Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke (det foretas ingen avstemning). Samtidig ønskes det en avstemming over hva sameiet er ansvarlig for å dekke av kostnader og eventuelt tapte leieinntekter/ felleskostnader ved reparasjon etter vannlekkasjer fra terrasser eller utvendige vegger og inn i boliger. Sameiet er pliktig til å dekke alle reparasjonskostnader, men ikke andre kostnader? Sameiet er pliktig til å dekke alle reparasjonskostnader og tapte fellesutgifter ved ikke beboelig seksjon så lenge reparasjonsarbeidet utføres.

19 19 Herregårdsterrassen Sameie Styrets vurdering: Felleskostnadene skal dekke sameiets generelle drift, og er ikke knyttet til den enkelte seksjon (Eierseksjonsloven 23). Felleskostnadene må derfor holdes utenfor spørsmål om erstatning, og seksjonseier er i alle tilfeller ansvarlig for å betale disse. Erstatning av tapte leieinntekter som følge av vannskade er ikke direkte regulert verken i Eierseksjonsloven eller sameiets vedtekter. Styrets forståelse, basert på egne undersøkelser, er at alminnelig erstatningsrett tilsier at sameiet kun er ansvarlig for de direkte, bygningsmessige kostnadene ved en slik vannskade. Sameiets ansvar omfatter dermed ikke tapte leieinntekter. Dette harmonerer med sameiets forsikringsvedtekter 3 og 8, som sier at hhv. skader på inventar og oppholdsutgifter utenfor hjemmet pga. ubeboelighet må søkes dekket på den enkeltes hjem/innboforsikring. Styret fremmer eget forslag om et tillegg i forsikringsvedtektene for å presisere at sameiet ikke er ansvarlig for tapte leieinntekter/næringsinntekter. Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke (ingen avstemning foretas) Styrets innstilling: Som et tilleggspunkt i Forsikringsvedtektene 8 legges det til følgende: Leieinntekter/ næringsinntekter den enkelte måtte ha, dekkes ikke av sameiet. 6.4 Forslag fra Judith Karlsen A) Nytt dekke gangbro Forslag: Få lagt et nytt og skikkelig dekke på broen i 11. etg. samt få pusset opp denne. Det er tross alt en av våre mest brukte inngangspartier. Styrets vurdering: Styret er enig i at dekket ikke er pent, men ønsker ikke å øremerke penger til dette i 2014-budsjettet, da vi må prioritere reparasjon av utette terrasser og utbedring av vannskader. Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. B) Gamle søppelsjakt- lokk Forslag: Jeg foreslår at alle sjaktlokkene i oppgangene blir fjernet og tettet igjen. Dette bør gjøres i forbindelse med som opplyst i siste Terrassepost at hullene i taket i søppel- rommene skal tettes. Styrets vurdering: Styret er positive til forslaget, men ønsker å undersøke kostnadene ved dette. Arbeidet settes på listen over vedlikeholdsoppgaver. Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke.

20 20 Herregårdsterrassen Sameie. C) Lekkasjer fra terrasser. Forslag: Innføre en obligatorisk sjekk av vaktmester hvert år. Dette som et ledd i å få slutt på lekkasjer fra terrasser som stammer fra tette sluk/renner, da mange av lekkasjene er et resultat av at den enkelte sameier ikke tar dette alvorlig. Styres vurdering: Styret viser til vedtekter og husordensregler som omhandler den enkelte eiers vedlikeholdsplikt, herunder vedlikehold av terrasser, og ønsker å fokusere på denne plikten. Styret har likevel planlagt at vaktmester skal sjekke/ kontrollere diverse i hver seksjon dette året. Et av punktene er å kontrollere at sluk og renner er åpne (et annet er fravær av elektrisk kjøkkenvifte). Det er ikke planlagt at dette blir en årlig sjekk, da det vil være for tidkrevende. Det er viktig å understreke at de fleste lekkasjene den siste tiden skyldes dårlig membran/dekke og tette/ødelagte rør som er innebygd i vegger. Styret viser for øvrig til egen sak om rehabilitering av terrassene. Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. 6.5 Forslag fra Per Brandt Hovland og Bjørg Høysæter A) Sikring mot adkomst til taket Forslag: Vi foreslår at det settes opp en fysisk sperre på begge sider siden av gangbroen ved inngangen til 11. etasje. Dette skal sikre mot at noen tar seg inn på taket ved å skritte over fra gangbroen. Dette er en enkel sak som kan få en pen utforming. Ellers foreslår vi at døren i 13. etasje ut til taket må være forsvarlig låst og ikke benyttes til annet en lovlig adgang til taket. Begrunnelse for forslag: Som styret kjenner til har det ved to anledninger vært folk på taket sen kveldstid. Den ene gangen ramlet personen ned og havnet på en markise i 10. etasje. Markisen ble ødelagt, personen kom ikke til skade. Personen kom inn på taket via gangbroen. Den andre gangen gikk en person over taket i A fra 13.etasje og ned til taket i B. Han firte seg så ned til 7. etg. Der gikk han over to terrasser for å fire seg ned til sin egen terrasse i 6.etg. Styrets vurdering: Styret deler forslagsstillers vurdering. Styrets innstilling: Forslaget vedtas.

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer