Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte."

Transkript

1 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i avholdes onsdag 18. april 2012 kl i BI Nydalens lokaler. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Honoraret til det sittende styret foreslås til kr (som tidligere år). 5. INNKOMNE FORSLAG A) Oppdatering av vedtektene. Foreslått av Styret. B) Oppdatering av Husordensreglene. Foreslått av Styret. C) Tillegg til Husordensreglene. Foreslått av Styret. D) Impregnere balkongtakene slik at det ikke drypper. Foreslått av Beathe Lind, oppgang G. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg fra side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år Styrets forslag til valg av medlemmer er vedlagt på side 25. Oslo, Styret i Ole-Gerhard Røn /s/ Kari Moxnes Andexer /s/ May Magnussen /s/ Arne Worren /s/ Jorun Undheim /s/ Innkalling og årsberetning for garasjeplassene i sameiet står fra side 19.

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ole-Gerhard Røn Gunnar Schjelderups V 11 E Styremedlem Kari Moxnes Andexer Gunnar Schjelderups V 11 N Styremedlem May Magnussen Gunnar Schjelderups V 11 K Styremedlem Morten Sohlman Gunnar Schjelderups V 11 F Styremedlem Jorun Undheim Gunnar Schjelderups V 11 D Varamedlem Vidar Gulliksen Gunnar Schjelderups V 11 J Varamedlem Alf Ivar Martinsen Gunnar Schjelderups V 11 D Varamedlem Lars E G Svendsen Gunnar Schjelderups V 11 F Varamedlem Arne Worren Gunnar Schjelderups V 11 H Styrets faste medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 385 bolig- og 1 næringsseksjon, til sammen 386 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 8 Nordre Aker i Oslo kommune og har adresse: Gunnar Schjelderups vei 11 A-S (ikke I, Q og O) Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Styret Styret kan kontaktes på e-post: Se sameiets hjemmeside på for ytterligere informasjon.

4 Side 4 Vaktmestertjeneste Profesjonell Bedrift Tjeneste (PBT) er sameiets vaktmestertjeneste og ivaretar det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til skriftlig avtale. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å skaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift.

5 Side 5 Eiendeler og gjeld omsetning og takster Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Sameiet har fornyet den kollektive avtalen med GET om levering av digital-tv og bredbånd. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har inngått en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser. Den nye avtaler løper til Det nye produktet er Alpiq Index og gir følgende fordeler for sameiet: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

6 Side 6 Styrets arbeid - boligsameiet Møtevirksomhet Styret har avholdt 11 styremøter. I tillegg har styret deltatt i regelmessige møter med utbygger og entreprenør. Nytt, og gledelig er etableringen av et Naboråd som BI leder. Her er de fleste aktørene i nærområdet medlemmer; studentledere for Fadderullan, Bydelsutvalget, Nydalen videregående skole, Politiet, leder BSN, vårt sameie, Nydalstoppen m.fl. I perioden har antall e-poster som er mottatt og sendt vært noe lavere enn i fjor. Dette var forventet side sameiet nå er vel etablert. Styret har som målsetting å svare på all e-post som vi mottar. Målsetting Styret har hatt tre hovedmål siden Det første er å gjennomføre og avslutte alle garantiarbeider så raskt som mulig med så godt resultat som mulig. Det andre er å arbeide for økt trivsel i sameiet. Dette har både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Det inkluderer mange saker, som sikkerhet, utvikling av grøntområdet, renhold og orden. Det tredje hovedmålet er å øke vårt engasjement i utviklingen av nærområdet til sameiet. Vi ønsker å kunne påvirke denne ved initiativ og samarbeid med relevante aktører. Status Sameiet er nå i en tilnærmet normal driftsituasjon. Det er blitt færre og færre garantisaker. Budsjettet for 2011 er holdt, med noe større inntekter enn beregnet. Utgiftene økte vi også slik at flere nødvendige prosjekter kunne gjennomføres. Det blir ingen endringer til felleskostnadene. Samarbeidet med utbygger (Nydalen Bolig AS) er godt, og NCC fortsetter garantiarbeider for å ferdigstille sameiet. De største vedlikeholdsarbeidene har vært rengjøring av fasader og maling av disse. I tillegg er oppgangene delvis malt. Grøntanlegget fortsatte vi å forbedre med bl.a. tildekking med bark og flere planter. Den største garantisaken har gjeldt takene over heishusene. Den er fortsatt ikke ferdig. I tillegg er det noen lekkasjer i bod- og garasjeanlegg, selv om flere er tettet i perioden. Oppgangskontakter ble en realitet i Alle oppgangene har nå en kontakt de kan forholde seg til. Vi har konkrete eksempler på at det har vært nyttig og viktig med en slik ordning. Det har vært en gledelig forbedring av naboforholdet til BSN. Vi mottar stadig færre klager på bråk fra BI studentene der. Årsaken til dette er sammensatt, men styrets flerårige aktive satsing på å få bukt med uvesenet har båret frukter. Opprettelsen av Naborådet er et synlig tegn på dette (se under Møtevirksomhet). Forsøpling er fortsatt et problem. Envac systemet vårt er sårbart for brukerfeil. Dette gjelder spesielt papir-nedkastet. Dessverre er det mange beboere som ikke følger reglene for bruk av anlegget, bl.a. ved at pizza esker kastes hele. De bretter seg ut i nedkastet og

7 Side 7 blokkerer dette. Opprydding koster mye penger og tid, penger vi kunne brukt til mer nyttige formål. Over/undergang er enda ikke avklart. Saken verserer i det kommunale systemet. Dersom de bestemmer seg for overgang er det mulig det blir utført i Dersom de fastholder undergang ser det ut til at det kan gå enda ett år før noe blir gjort. Styret har, med basis i årsmøtevedtak fra 2009 fulgt nøye med i utbyggingsplanene for Sandakerveien , dvs Avantors nabotomt til oss. Det har vært liten utvikling i saken. Det står mer detaljert om dette på følgende nettside; Parkeringsordningen vi hadde utviklet seg negativt, spesielt det siste halvåret. Avtalen ble sagt opp med virkning fra 1. februar Arbeidet med å finne et nytt, seriøst parkeringsselskap ble startet. Det ble skrevet ny avtale med Get for 3 år. Den gjelder bredbånd og TV. Videre arbeid til neste årsmøte Styret vil fortsette å arbeide med de tre målsettingene som er utarbeidet. Fokus vil være på å få utført nødvendig vedlikehold av bygninger og oppganger. Etter økningen av felleskostnadene i fjor har vi nå et budsjett som er dekkende for behovet. Inngangspartiene vil pusses opp (de er stort sett utført når dette leses). Det er også flere saker vi har ført på årlig vedlikehold, som hovedrengjøring av oppganger, boning av gulv, delvis maling av oppganger m.m. Dette vil føre til bedre bomiljø og bedre kvalitet på fellesområdene. Av mindre arbeider skal veien ved Bunnpris avrettes. Den heller inn mot fortauet vårt slik at det ligger store vanndammer der når det regner. Det skulle vært gjort i fjor sammen med utbedring av Gunnar Schjelderups vei. Det siste ble ikke avklart med kommunen, så den står på planen for Utbygger dekker kostnadene. Det er fortsatt noen lekkasjer i det store bodområdet. Dette er garantisaker som vi nå krever skal løses permanent. Fokus blir ellers lagt på miljø og trivsel. Det inkluderer fortsatt utvikling av sameiets grøntanlegg og uteområder. Det vil, med støtte fra oppgangskontaktene bli holdt en dugnad tirsdag 8. mai mellom kl 1800 og Det er første gang det er gjort i sameiet vårt. Vi ønsker å kombinere nytte og hygge, og alle (store og små) er invitert til å delta. Avtale med nytt, seriøst parkeringsselskap vil iverksettes så raskt som mulig. Bygging av undergang/overgang mot Ring 3 håper vi kan bli en realitet i Styret vil fortsette sitt engasjement i utviklingsplanene for Avantor-tomten, basert på årsmøtets retningslinjer fra Budsjettmessig vil vi avsette mere midler til framtidig vedlikehold enn vi har greid de siste årene. Dette er reflektert i budsjettet for Vi mener vi nå har god kontroll på utgiftene i sameiet, med strømprisene er en utfordring. Styret vil fortsette arbeidet for å redusere strømkostnadene i sameiet. Styret har som målsetting at sameiet skal fortsette å utvikle seg i positiv retning, til glede for oss alle. Vi ønsker at det skal være et kvalitetsstempel å kunne si; jeg bor i Nydalen Kvarter.

8 Side 8 ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

9 Side 9 BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med omtrent samme energikostnader som i budsjettet for Forsikring Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Ole-Gerhard Røn /s/ Kari Moxnes Andexer /s/ May Magnussen /s/ Arne Worren /s/ Jorun Undheim /s/

10 10 Tlf: Fax: Org.nr MVA BDO AS Postboks 1704 Vika Munkedamsveien Oslo Til generalforsamlingen i Sameiet Nydalen Kvarter REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Nydalen Kvarter som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av forretningsfører er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

11 11 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sameiet Nydalen Kvarter per 31. desember 2011 og av resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og forretningsfører har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 28. mars 2012 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes/s/ statsautorisert revisor

12 12 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Garasjer Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Kommunale avgifter Garasjer Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

13 13 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0

14 14 OSLO, , STYRET FOR NYDALEN KVARTER SAMEIE OLE-GERHARD RØN/s/ KARI MOXNES ANDEXER/s/ ARNE WORREN/s/ MAY MAGNUSSEN/s/ JORUN UNDHEIM/s/

15 15 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Ekstra kjellerbod Felleskostnader TV Kabel TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Ekstra kjellerbod SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Automatpenger parkering Refusjon administrasjonskostnader Bodleie Refusjon brannsjekk Salg garasjebrikker Refusjon gartnerarbeid Opprydning reskontro 566 Parkeringsleie Barnehage Gebyr søppel Gebyr varsling 970 Gebyr vekter SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året.

16 16 NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr jfr. note 12 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS Honorar Profesjonell Bygg Tjenester as Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold søppelforbr.anlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift Refusjon fra Nydalstoppen Refusjon fra Boligstift. Nydalen SUM KOMMUNALE AVGIFTER Tomteleie betales i tillegg til Boligstiftelses Nydalen, for tomt i Vitaminveien 5 B, kr for 2011.

17 17 NOTE: 10 GARASJER Leieinntekter KOSTNADER GARASJER Forsikring Rep./vedlikehold Elektrisk energi SUM KOSTNADER GARASJER SUM GARASJER NOTE: 11 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Elektrisk energi dekket av Nydalstoppen Elektrisk energi dekket av Nydalen Boligstift Elektrisk energi dekket av Garasjelaget SUM ENERGI / FYRING NOTE: 12 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Vakthold Kontor- og datarekvisita Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -124 Telefon/bredbånd Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

18 18 NOTE: 13 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 14 FINANSKOSTNADER Renter leverandørgjeld -37 Andre rentekostnader -498 SUM FINANSKOSTNADER -535 NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2012) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2012, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 17 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift -946 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

19 Side 19 INNKALLING TIL MØTE OM GARASJEPLASSENE I SAMEIET 2012 Møtet om garasjeplassene i sameiet avholdes onsdag 18. april 2012 (rett etter det ordinære sameiermøtet) i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og en eller to garasjeeiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING 3. ØKONOMI 4. INNKOMNE FORSLAG A) Oppmerking av garasjeplassene. Foreslått av Zheng Ji Dai 11 D, seksjon 347. (Se side 24.) Oslo, Styret i Nydalen Kvarter Ole-Gerhard Røn/s/ Kari Moxnes Andexer/s/ May Magnussen/s/ Jorun Undheim/s/ Arne Worren/s/ På dette møtet har eierne stemmerett med én stemme for hver parkeringsplass de eier. Eieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

20 Side 20 ÅRSBERETNING FOR GARASJEPLASSENE 2011 STYRET (Samme styre som i boligsameiet, se side 3.) EIENDOMMEN har 305 ( ) garasjeplasser. 244 av disse ligger i fellesarealene til Sameiet Nydalen Kvarter i gnr 77, bnr 57. De resterende 61 plassene ligger i en egen samleseksjon, seksjon 361. Seksjonen eies av Boligstiftelsen Nydalen (50 plasser), Nydalen Bolig AS (9 plasser) og Carbo AS (2 plasser), hvor de 3 selskapene alle har ideelle andeler av seksjon 361. STYRETS ARBEID Målsetting Styret har tre hovedmål. Det første er å gjennomføre og avslutte alle garantiarbeider så raskt som mulig med så godt resultat som mulig. Det andre er å arbeide for økt trivsel i sameiet. Dette har både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Det inkluderer mange saker, som sikring av parkeringsplasser og boder, lettere innkjøring, renhold og orden. Det tredje hovedmålet er å øke vårt engasjement i utviklingen av nærområdet til sameiet. Det gjelder bl.a. veier og parkering. Vi ønsker å kunne påvirke denne ved initiativ og samarbeid med relevante aktører. Status Sameiet er nå i en tilnærmet normal driftsituasjon. Det er blitt færre og færre garantisaker. Årsregnskapet viser et overskudd på kr ,- for garasjene. Det er i tråd med budsjett og styrets målsetting om at garasjeplassene skal gå i økonomisk balanse. Det ble gjennomført en grundig storvask over 3 dager. I tillegg er det gjennomført flere feiinger, uten at eierne har måttet flytte sine biler. Styret mener at denne måten å rengjøre anlegget på er god. Vifteanlegget fungerer godt, det samme gjør garasjeporten. Drift av garasjeporten har vært noe rimeligere enn forventet. Det er positivt. Styret vurderer imidlertid fortsatt alternativ til eksisterende portløsning. Antall innbrudd og hærverk er på et lavt nivå, men dessverre er det fortsatt noen saker. Videoovervåkningen fungerer tilfredsstillende. Brannsystemet er gjennomgått, og er i god, forskriftsmessig stand. Det samme er det elektriske anlegget. Videre arbeid Styret vil fortsette å arbeide med de tre målsettingene som er utarbeidet. Fokus blir lagt på vedlikehold av garasjen og parkeringsplassene. Maling av veggene i garasjen er nå ønskelig. Utgiftene til dette deles med sameiet. Tilbud vil bli innhentet, og arbeidet iverksatt når det er økonomisk dekning for dette. Det er ikke forventet andre spesielle kostnader i Styret vil fortsette med én storvask over 3 dager på våren. Det vil i tillegg bli utført 5 feiinger uten at bilene trengs å flyttes. Vi mener det gir akseptabelt resultat, med minst mulig ulempe for eierne. Planene for utviklingen av Avantor tomten (Sandakerveien ), og hvordan disse vil påvirke trafikkavviklingen i vårt nærmiljø vil fortsatt bli fulgt nøye. Styret vil aktivt arbeide for å påvirke disse planene, basert på beslutningene fra årsmøtet i 2009.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer