ETISKE RETNINGSLINJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISKE RETNINGSLINJER"

Transkript

1 ETISKE RETNINGSLINJER SAMARBEIDSPARTNERE SIKRING AV VIRKSOMHETSDRIFT MED HØY ETISK STANDARD Tele2 skal følge et høyt etisk nivå i selskapets virksomhet. Vi har tatt i bruk disse etiske retningslinjene for samarbeidspartnere (heretter kalt «retningslinjene») som vi krever at alle samarbeidspartnere godtar og retter seg etter. Tele2 krever at våre samarbeidspartnere: leser og forstår retningslinjene signerer en bekreftelse hvor de godtar å drive deres virksomhet i samsvar med retningslinjene Utgave B Side 1

2 INNHOLD Innledning Grunnlaget for retningslinjene Retningslinjenes rekkevidde Etterlevelse av lover og retningslinjer Produkt- og tjenestesikkerhet Kundeintegritet Kundesikkerhet Eksponering for elektromagnetiske felter Leverandører og forhandlere Retningslinjenes anvendelse for leverandører og forhandlere Virksomhetsintegritet Antikorrupsjon Rettferdig konkurranse Interessekonflikter Politisk engasjement Finansrapportering Selskapsledelse Respektfull omgang med mennesker Gode arbeidsforhold Lønn og godtgjørelser Helse og sikkerhet på arbeidsplassen Miljø Føre-var-prinsippet, minimere miljøpåvirkningene Rapportering av brudd Vedlegg 1 Grunnlaget for de etiske retningslinjene Vedlegg 2 Miljøretningslinjer Utgave B Side 2

3 INNLEDNING Tele2 mener at selskapets suksess avhenger av suksessen til omgivelsene hvor vi opererer. Bærekraftig vekst i samfunnet og sunn forretningsdrift går hånd i hånd. For å kunne opprettholde en bærekraftig virksomhetsmodell og bidra til å bygge et bedre samfunn, må vi ta ansvar for virkningen vår drift har på miljøet rundt oss. Det gjelder også alle våre samarbeidspartnere. Ved å gjøre det, skaper vi muligheter og utfordringer, ikke bare for oss selv, men for alle bedrifter. Tele2s ambisjon er at sunn forretningsdrift skal gjelde i alle våre driftstyper og i den daglige virksomheten. Derfor har Tele2 valgt å behandle bedriftsansvar på samme måte som vi gjør det med hele virksomheten. Når det snakkes om Tele2 i dette dokumentet, skal det også forstås å gjelde Tele2s samarbeidspartnere, med mindre sammenhengen tilsier noe annet. Grunnlaget for retningslinjene Retningslinjene er basert på de ti prinsippene fra FNs Global Compact. Nærmere opplysninger finnes i Vedlegg 1. Retningslinjenes rekkevidde Det er viktig at varer og tjenester som Tele2 håndterer, blir produsert og levert på en etisk måte. Tele2 forventer derfor at disse retningslinjene blir fulgt og opprettholdt i organisasjonen til alle Tele2s samarbeidspartnere, både leverandører, underleverandører, forhandlere, produsenter, og konsernselskaper og tilknyttede selskaper av disse og uavhengige av om det er varer eller tjenester som leveres. Etterlevelse av lover og retningslinjer Tele2 retter seg etter lokale lover og forskrifter i de landene vi har virksomhet i. Disse retningslinjene representerer et minstekrav. Dersom lokale, nasjonale eller internasjonale lover, forskrifter eller regler stiller strengere krav til bedriftsansvar enn det som er nevnt i disse retningslinjene, skal lokale, nasjonale eller internasjonale regelverk følges. I situasjoner der hverken lovverket eller retningslinjene gir veiledning, skal prinsippene i FNs Global Compact følges. Dersom det er uoverensstemmelse mellom disse retningslinjene og gjeldende lokalt regelverk, skal regelverket følges. PRODUKT- OG TJENESTESIKKERHET Tele2 vinner kunder og bygger langsiktige relasjoner ved å levere prisledende kvalitetstjenester. Dette gjør vi ved å utvise ærlighet og integritet i alle situasjoner. Utgave B Side 3

4 Kundeintegritet I sin virksomhet har Tele2 tilgang til kundeopplysninger som skal behandles og lagres. Ved håndteringen av disse opplysningene skal Tele2 og selskapets samarbeidspartnere ta hensyn til Tele2-kundenes rett til personlig integritet og privatliv. Tele2 retter seg etter gjeldende lovverk om ytringsfrihet, personvern, privatliv og personlig integritet, samt tilbakeholdelse av personopplysninger. Tele2 vil bestrebe å hindre at uvedkommende skal få tilgang til personopplysninger. Tele2 behandler personopplysninger bare slik det er tillatt etter gjeldende lovverk. Kundesikkerhet Tele2 arbeider aktivt for å forebygge svindel og misbruk av sine kommunikasjonstjenester. Derfor tilbyr Tele2 flere verktøy som skal hindre eksponering for uønsket innhold. Vi legger i denne sammenhengen særlig vekt på å beskytte barn og ungdom. Eksponering for elektromagnetiske felter Ved bruk avgir elektrisk utstyr stråling og skaper elektromagnetiske felter (EMF). Ved håndteringen av EMF fra nettverkene sine følger Tele2 anbefalingene fra angjeldende myndigheter. LEVERANDØRER OG FORHANDLERE Tele2s kontraktsforhold med leverandører og forhandlere, salgssteder og kunder er viktige elementer i selskapets suksess. Utvelgelse av leverandører og forhandlere og kjøpsbeslutninger må gjøres objektivt og i Tele2s beste interesse, der formålet er å finne den beste løsningen ved å evaluere kostnader, kravoppfyllelse, leveringsevne, kvalitet og andre relevante faktorer. Tele2 vil alltid sikre at virksomhetsbeslutninger foretas uten ubegrunnet påvirkning fra tredjepart. Leverandører og forhandlere som bevislig har forsøkt å påvirke Tele2s kjøpsbeslutninger på urettmessig måte, kan utestenges fra framtidige transaksjoner med Tele2-konsernet. Utgave B Side 4

5 VIRKSOMHETSINTEGRITET Antikorrupsjon Ingen av Tele2s samarbeidspartnere kan tilby, be om, gi eller ta imot, direkte eller indirekte, urettmessige fordeler for personlig vinning fra tredjepart, med mindre slike ytelser er innenfor grensene av godtatt forretningspraksis, slik som representasjon og rimelig gjestfrihet i forbindelse med vanlig forretningskontakt. I de fleste land regnes gaver eller fordeler til offentlig ansatte eller embetsmenn som et rettsbrudd. Tele2s samarbeidspartnere må ikke tilby penger eller gaver til offentlig ansatte eller embetsmenn, bortsett fra symbolske gaver av ubetydelig verdi og alltid under den forutsetning at dette er tillatt etter gjeldende lover og regler. Rettferdig konkurranse Tele2 har forpliktet seg til å følge prinsippene om rettferdig og åpen konkurranse.. En av årsakene til at vi har lyktes, er fjerningen av monopol-makt. Vi tror fullt og fast på at fri og rettferdig konkurranse virker til vår fordel og gjør Tele2 i stand til å gi det beste tilbudet, dvs. å levere forventet kvalitet og prisledende kommunikasjonstjenester til kundene våre. Interessekonflikter Virksomhetsbeslutninger må alltid gjøres i selskapets beste interesse. Personlige relasjoner eller vurderinger må aldri påvirke Tele2s forretningsbeslutninger. Dette gjelder uansett om de potensielle gevinstene tilfaller oss selv eller familie og venner. Politisk engasjement Tele2 er nøytral i forhold til politiske partier og kandidater, og følger gjeldende internasjonale avtaler og nasjonale lovverk om lobbyvirksomhet. Finansrapportering Tele2 skal følge strenge regnskapsprinsipper og standarder (IFRS), rapportere økonomisk informasjon nøyaktig og fullstendig, og skal ha tilstrekkelig internkontroll og prosesser som sørger for at regnskapsføringen og finansrapporteringen følger lovverket. Riktigheten av Tele2s finansielle dokumenter er avgjørende for virksomheten i Tele2 og er en nøkkelfaktor for å opprettholde tilliten fra våre aksjonærer. Vi må sørge for at alle transaksjoner blir riktig dokumentert, klassifisert og ført i samsvar med gjeldende prosedyrer og standarder. Selskapsledelse Tele2 er en sterk tilhenger av transparent og konsistente prinsipper for selskapsledelse og følger gjeldende regelverk og standarder i alle sine geografiske markeder. Dette beskytter de legitime interessene til alle Tele2s aksjonærer og interessenter, og Tele2 forventer at selskapets samarbeidspartnere respekterer dette. Utgave B Side 5

6 RESPEKTFULL OMGANG MED MENNESKER Gode arbeidsforhold Alle ansatte har krav på grunnleggende menneskerettigheter som skal være kjent, forstått, respektert og satt i verk av og for alle. Ingen skal utsettes for kroppslig avstraffelse, fysisk, seksuell, psykisk eller verbal trakassering eller mishandling. Tvangsarbeid, arbeidsutnyttelse eller gjeldsarbeid er strengt forbudt. Ansatte skal ikke måtte betale depositum eller deponere originale indentifikasjonspapirer for å få arbeid. Ansatte skal ikke tvinges til å arbeide mer enn det som er oppgitt som grensene for vanlig arbeidstid og overtidsarbeid i lovverket i landet der de er ansatt. Overtid skal lønnes i henhold til lovverket. Alle ansatte skal ha kontrakter som spesifiserer ansettelsesforholdene. Barn under minstealderen for arbeid fastsatt av det lokale lovverket ogbarn under femten (15) årskal ikke benyttes som arbeidskraft. Ansatte under atten (18) år skal ikke benyttes til farlig eller tungt arbeid, eller på nattskift. Tele2 godtar ikke diskriminering, enten det skjer aktivt eller gjennom passiv støtte, enten det er basert på etnisk bakgrunn, nasjonalt opphav, religion, funksjonshemming, alder, seksuell legning, sivil- eller foreldrestatus, fagforeningsmedlemskap, politisk tilknytning eller alder. Tele2 anser at mangfold gir grobunn for lønnsomhet. Vår ambisjon er å fokusere på en atferd som tiltrekker mangfold. Rettighetene de ansatte har til å organisere seg fritt og forhandle kollektivt, i samsvar med lovverket i landet de er ansatt i, skal anerkjennes og respekteres. Lønn og godtgjørelser Ansatte skal betales minst minimumslønnen som er fastsatt i gjeldende nasjonalt lovverk, inkludert alle forskriftsmessige lønninger, kompensasjoner og fordeler. Alle ansatte skal ha rett til lik lønn for likt arbeid, og regelmessig ferie med betaling. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen Sikkerhet på arbeidsplassen er et prioritert område for Tele2. Tele2s samarbeidspartnere skal besørge de nødvendige tiltak for å forhindre ulykker og skader. Dette skal skje ved å minimere årsakene til risikoer som finnes i arbeidsmiljøet og ved å stille til rådighet passende sikkerhetsutstyr. MILJØ Føre-var-prinsippet, minimere miljøpåvirkningen Miljølovgivning og forskrifter som gjelder lokale omgivelser og den aktuelle virksomhetssektoren skal følges. Praksis som minimerer påvirkningen på miljøet skal oppmuntres, og det skal utvises forsiktighet ved bruk av miljømessig sensitive stoffer eller prosesser. Tele2 fremmer bærekraftig utvikling og kostnadseffektivitet ved å redusere ressursforbruket og dermed miljøpåvirkningen. Utgave B Side 6

7 Tele2s miljøtiltak følger reglene i Tele2s miljøretningslinjer, der nærmere opplysninger om miljøarbeidet vårt er spesifisert, se vedlegg 2. RAPPORTERING AV BRUDD Det er ansvaret til Tele2s samarbeidspartnere å sørge for at innholdet og intensjonene i disse retningslinjene blir kommunisert, forstått og etterlevd i organisasjonen, og å oppmuntre de ansatte til å avdekke atferd som kan være i strid med disse retningslinjene. Eksplisitt eller implisitt godtakelse av tvilsomme handlinger tolereres ikke. Hvis og når en ansatt blir informert om eller mistenker aktiviteter som kan være i strid med disse retningslinjene, er det vedkommende persons ansvar å rapportere om det. Med utgangspunkt i den vekten Tele2 legger på disse retningslinjene og implementeringen av dem, anbefales det heller å rapportere en gang for mye enn en gang for lite. Rapporter kan leveres på to måter: - E-post til - Ring John Shakeshaft, formann i styrets revisjonskomité Anonyme rapporter godtas, men kontaktopplysninger til personen som rapporterer, blir verdsatt. Utgave B Side 7

8 Vedlegg 1 GRUNNLAGET FOR DE ETISKE RETNINGSLINJENE Retningslinjene er basert på de ti prinsippene i FNs Global Compact 1. FNs Global Compact ber selskaper å omfavne, støtte og følge, innenfor deres kontrollsfære, et sett kjerneverdier på områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Menneskerettigheter Prinsipp 1: Virksomheter bør støtte og respektere beskyttelsen av internasjonalt erklærte menneskerettigheter. Prinsipp 2: De bør sørge for at de ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene. Arbeidstakerrettigheter Prinsipp 3: Virksomheter bør opprettholde organisasjonsfrihet og effektivt anerkjenne retten til kollektiv forhandling. Prinsipp 4: De bør støtte kampen mot alle former for tvangsarbeid. Prinsipp 5: De bør støtte effektiv avskaffelse av barnearbeid. Prinsipp 6: De bør eliminere diskriminering i arbeids- og ansettelsesforhold. Miljø Prinsipp 7: Virksomheter bør støtte føre-var-prinsippet i miljøspørsmål. Prinsipp 8: De bør ta initiativ til å fremme større miljøansvar. Prinsipp 9: De bør oppmuntre utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. Antikorrupsjon Prinsipp 10: Virksomheter bør motarbeide alle former for korrupsjon, deriblant utpressing og bestikkelser. 1 FNs Global Compact-prinsipper har universell konsensus og er avledet fra - Verdenserklæringen om menneskerettighetene - ILOs grunnleggende arbeidstakerrettigheter - Rio-erklæringen om miljø og utvikling - FN-konvensjonen mot korrupsjon. Utgave B Side 8

9 Vedlegg 2 Miljøretningslinjer Innledning I Tele2 tror vi at en miljømessig bærekraftig virksomhet er en forutsetning for fortsatt lønnsomhet. Tele2s produkter og tjenester bidrar til en mer bærekraftig verden, økt digitalisering fører til mindre miljøpåvirkning. Det er viktig for oss å sikre lav miljøpåvirkning, og denne ambisjonen må være avgjørende i operasjonene våre og i den daglige driften. Vi har vedtatt disse miljøretningslinjene for å sikre at det blir tatt miljøhensyn i alle deler av virksomheten. Rekkevidden av miljøretningslinjene Det er viktig at varer og tjenester Tele2 benytter seg av, blir produsert og levert på en miljøvennlig måte. Tele2 forventer at miljøretningslinjene tas i bruk og følges på alle nivåer i organisasjonen, inkludert alle samarbeidspartnere, leverandører og produsenter til Tele2 og deres konsernselskaper og tilknyttede selskaper, uansett om de leverer varer eller tjenester. Verdikjeden nedstrøms omfatter leverandører til innkjøpsavdelinger for produkter og tjenester. Verdikjeden oppstrøms omfatter stegene fra salgsavdelingene til forhandlerne og helt til sluttkundene og håndteringen av avsluttede tjenester og kasserte produkter. Etterlevelse av lover Tele2 retter seg etter lokale lover og forskrifter i landene der vi opererer. Disse miljøretningslinjene utgjør minstekrav. Finnes det nasjonale eller regionale lover, forskrifter eller andre regler som stiller strengere miljøkrav, skal de følges. Miljøretningslinjer Tele2 støtter miljøvennlig virksomhetsdrift og teknikk. Det vil si at vi prøver å minimere miljøpåvirkningen før den skjer heller enn etterpå, og at vi i alle våre operasjoner forsøker å skape så liten miljøpåvirkning som mulig. Føre-var-prinsippet Tele2 støtter føre-var-prinsippet i miljøsaker, slik at miljøpåvirkningen blir så liten som mulig. I innkjøp krever Tele2 at våre etiske retningslinjer skal underskrives og følges. CO2-utslipp Vi stiller strenge miljøkrav til alle utslippsledd i operasjonene våre, så som reise, transport og produksjon. Tele2 skal alltid treffe tiltak som reduserer utslippet av drivhusgasser. Vi promoterer aktivt tjenester til våre kunder som skal øke effektiviteten og redusere CO2-utslippene. Sammen med våre samarbeidspartnere og kunder prøver vi å redusere karbonutslippet og på den måten slåss mot klimaendringen. Energiforbruk Tele2 har en uttalt strategi med hensyn til å redusere energiforbruket. Energiforbruket skal nøye overvåkes, måles og rapporteres. Utgave B Side 9

10 Naturressurser Til enhver tid å søke å redusere bruken av naturressurser og håndtere miljøfarlige stoffer med stor forsiktighet. Avfall Tele2 gjør sitt beste for å resirkulere og gjenbruke materialer og produkter. Overflødig elektrisk og elektronisk utstyr bør gjenbrukes innen selskapet eller selges til tredjepart. Utbrukt utstyr må kasseres i samsvar med forskriftene og resirkuleres der det lar seg gjøre. Åpning og avslutning I sensitive strøk skal Tele2 avgrense den visuelle forstyrrelsen som master og antenner måtte representere. Det skal tas størst mulig miljøhensyn i åpning og avslutning av anlegg og nettverk i samsvar med føre-var-prinsippet. Vi bidrar til global bærekraft ved å utvikle, fremme og benytte ressurseffektive og miljøvennlige tjenester, og ved å minimere miljøpåvirkningen av aktivitetene våre gjennom egne handlinger. Utgave B Side 10

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Å SIKRE VIRKSOMHETSDRIFT MED HØY ETISK STANDARD Tele2 har satt seg fore å drive virksomheten med et høyt etisk nivå. Vi har tatt i bruk disse etiske retningslinjene (heretter «retningslinjene»)

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Etiske krav i offentlige kontrakter

Etiske krav i offentlige kontrakter Etiske krav i offentlige kontrakter Grønn Galla 2009, Oslo 26. november 2009 Kjartan Møller, Fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etiske krav i offentlige innkjøp Skal det offentlige ha fokus på arbeidstakerrettigheter,

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER April 2014 OPPSUMMERING INNLEDNING 3 FORRETNINGSINTEGRITET 4 Avskaffelse av alle former for tvangsarbeid 5 AVSKAFFELSE AV BARNEARBEID 5 Avskaffelse av diskriminering

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Etiske retningslinjer for Jula

Etiske retningslinjer for Jula Etiske retningslinjer for Jula Julas visjon er å gjøre livet enklere for hjemmefiksere og profesjonelle over hele verden. Denne visjonen oppnår vi ved å tilby et attraktivt sortiment til en lav pris. Vi

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Vedlegg C. Administrative bestemmelser

Vedlegg C. Administrative bestemmelser Side: 1 av 5 Vedlegg C Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Samfunnsansvar og etiske retningslinjer... 2 2.1 Menneskerettigheter... 2 2.2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledergruppen Dato: 110321 Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Innholdsfortegnelse Wulff Group/Wulff

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Vedlegg C. Administrative bestemmelser

Vedlegg C. Administrative bestemmelser Side: 1 av 6 Vedlegg C Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Samfunnsansvar og etiske retningslinjer... 2 2.1 Menneskerettigheter... 2 2.2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING 1. VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER På Nordic Waterproofing arbeider vi for å skape merverdi for våre interessenter uten at det går ut over de høye standardene

Detaljer

Bilag 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Bilag 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag 4 Administrative bestemmelser Side 1 av 5 Bilag 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GENERELT... 2 SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 Menneskerettigheter... 2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag nsvarlig for dokumentet: Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Wulff Group/... 2 Forretningsside... 2 Verdier og forretningsprinsipper... 2 Etikk og moral... 2 Partnersamarbeid... 3

Detaljer

KONTRAKT FMA IKT/2016/K Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV

KONTRAKT FMA IKT/2016/K Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV Bilag 11 Legale og etiske krav Side 2 av 5 1. VARSOMHET, TAUSHETSPLIKT OG HABILITET 1.1 Formål Forsvarsdepartementet og forsvarssektoren

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Bilag 11 til Rammeavtalen ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innholdsfortegnelse Bilag 11 til Rammeavtalen: Etiske retningslinjer

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Code of Conduct Etiske retningslinjer for

Code of Conduct Etiske retningslinjer for Code of Conduct Etiske retningslinjer for Sørlie Prosjektinnredninger AS har vedtatt at etiske krav skal kartlegges ovenfor våre leverandører og produsenter. Dette for å sikre at produkter ikke blir produsert

Detaljer

Bilag 11 Etiske retningslinjer for leverandører Avtalereferanse: NT Inkassotjenester

Bilag 11 Etiske retningslinjer for leverandører Avtalereferanse: NT Inkassotjenester Bilag 11 Etiske retningslinjer for leverandører Avtalereferanse: NT-0680-14 Inkassotjenester VERSJON : 1.0 DATO: 23.09.2014 Side 1 av 6 Innhold Bilag 11 - NT-0680-14 Inkassotjenester 1. MARGINALISERTE

Detaljer

CODE OF ONDUCT SAMFUNNSANSVAR

CODE OF ONDUCT SAMFUNNSANSVAR CODE OF ONDUCT INNLEDNING Nordic Comfort Products AS (NCP) jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Detaljer

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper.

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper. CERMAQ GROUP AS Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Vedtatt av styret i Cermaq Group AS: 30. september 2005, endret 23. november 2007, 15. februar 2011, 8. desember 2011, 28. april 2014, 8. desember

Detaljer

Bærekraft FKA. Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes

Bærekraft FKA. Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes Bærekraft FKA Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes Bærekraft må sees i et helhetlig perspektiv Definisjon: Bærekraftig utvikling er «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon

Detaljer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Innhold Innledning... 1 Grunnlaget for de Etiske retningslinjene for leverandører... 1 Hvem de Etiske retningslinjene for leverandører gjelder for... 2 Overholdelse

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Dokumentets dato: 15.04.2011 Saksnummer: 2011062413 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om Statens vegvesen Informasjon

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Vedlegg D Administrative bestemmelser Side 1 av 6 VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1. GENERELT... 2 2. SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 2.1... Menneskerettigheter 2 2.2... Prinsipper og

Detaljer

VEDLEGG G ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG G ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER KONTRAKT NR.: 2578/2016 Dato: 17.11.16 Vedlegg G Administrative bestemmelser Side 1 av 6 VEDLEGG G ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GENERELT... 2 SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 Menneskerettigheter...

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst...Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling Helse Sør-Øst og etisk

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

SCANDICS ETISKE RETNINGSLINJER

SCANDICS ETISKE RETNINGSLINJER SCANDICS ETISKE RETNINGSLINJER Scandics etiske retningslinjer INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Sosiale hensyn 6 Miljøhensyn 9 Økonomiske og finansielle hensyn 11 Etterlevelse, dialog og konsekvenser 13

Detaljer

ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN

ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN Formål Etiske retningslinjer for Værnesregionen skal bidra til at Værnesregionen opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til

Detaljer

Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål

Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål Etiske retningslinjer for Universitetet i Oslo (UiO) skal bidra til at UiO opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

For å innfri dette krav, må tilbyder oppfylle fire delkrav knyttet til følgende forhold:

For å innfri dette krav, må tilbyder oppfylle fire delkrav knyttet til følgende forhold: Utdrag fra konkurransegrunnlag Stavanger kommune, lekeplassutstyr, 2014 Kvalifikasjonskrav 4.1.1 Kvalitetssikringssystem for etisk handel Tilbyder skal ha et kvalitetssikringssystem som skal sikre at tilbyder

Detaljer

Bilag 11 til rammeavtalen Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping. Avtalereferanse: NT

Bilag 11 til rammeavtalen Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping. Avtalereferanse: NT . Bilag 11 til rammeavtalen Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Avtalereferanse: NT-0470-15 RAMMEAVTALE FOR KJØP AV BYRÅTJENESTER SELSKAPSKOMMUNIKASJON Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og plikter å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling (Etiske retningslinjer

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER VEILEDENDE PRINSIPPER FOR SAMARBEID MED OSS

ETISKE RETNINGSLINJER VEILEDENDE PRINSIPPER FOR SAMARBEID MED OSS ETISKE RETNINGSLINJER VEILEDENDE PRINSIPPER FOR SAMARBEID MED OSS 1 Selv om virksomheten vår er i stadig utvikling, vil kravet til etisk atferd i alt vi gjør aldri endres. Vi har alle plikt til å handle

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk. Oppdatert juni 2017

Retningslinjer for god forretningsskikk. Oppdatert juni 2017 Retningslinjer for god forretningsskikk Oppdatert juni 2017 B Innholdsfortegnelse Nobia Code of Conduct 2 Hensikt og omfang 4 De ansattes rettigheter 6 Forretningsprinsipper 9 Menneskerettigheter 10 Miljø

Detaljer

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Vedlegg D Administrative bestemmelser Side 1 av 5 VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GENERELT... 2 SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 Menneskerettigheter... 2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører

Etiske retningslinjer for leverandører Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkeorganisasjon som er tuftet på respekt for demokratiske verdier og en ansvarlig forvaltning av våre naturressurser. Disse verdiene harmonerer med internasjonale

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

Jernbaneverket. Vedlegg B3. Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR)

Jernbaneverket. Vedlegg B3. Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Jernbaneverket Vedlegg B3 Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Denne erklæringen er i samsvar med tilsvarende erklæring i vår kvalifikasjonsdatabase TransQ og inngår som

Detaljer

Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels

Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels Nordic Choice Hotels (NCH) er en ansvarlig samfunnsaktør, og vårt mål er å kombinere sunn forretningsdrift med samfunns- og miljøansvar. Vi vil jobbe med

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR

LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 2 of 5 1 Bakgrunn og definisjoner Forsvaret har som mål å foreta effektive anskaffelser som

Detaljer

Bilag 3 Prosjekt- og fremdriftsplan

Bilag 3 Prosjekt- og fremdriftsplan Bilag 3 Prosjekt- og fremdriftsplan Bilaget skal inneholde beskrivelse av leveringstidspunkter og eventuelle andre forhold av betydning for leveransens fremdrift. Det kan knyttes dagbøter til frister etter

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk Etiske retningslinjer for god forretningsetikk 2 Disse reglene for god forretningsetikk er godkjent av Cargotecs styre, og definerer våre felles arbeidsmetoder. Vi ønsker å gjøre Cargotec til den ubestridte

Detaljer

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad Difi, 19.november Camilla Skjelsbæk Gramstad Kort om Virke Historikk og formål Stiftet 1990 som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Medlemsutvikling 20 000 19 300 medlemmer 220 000 ansatte

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til UNE

Etiske retningslinjer for leverandører til UNE Etiske retningslinjer for leverandører til UNE Dette dokumentet kan benyttes både som et frittstående dokument og som bilag til avtaler som Utlendingsnemnda (UNE) inngår med leverandører. 1. FORMÅL UNE

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI 2016-2020 DEL 1: STRATEGISKE PRIORITERINGER BAKGRUNN Initiativ for etisk handel (IEH) ble stiftet i 2000 fordi man så at samarbeid er nødvendig for å sikre/bidra til

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER BÆRUM KOMMUNE VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1. GENERELT...2 2. SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER...2 2.1 MENNESKERETTIGHETER...2 2.2 PRINSIPPER OG ANSATTES RETTIGHETER...2 2.3 MILJØ...3 2.4

Detaljer