Sakspapirer) ) Vår)2015) ) ) ) ) ) Generalforsamling) Tid:) ) 17.00) ) ) ) )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer) ) Vår)2015) ) ) ) ) ) Generalforsamling) Tid:) ) 17.00) ) ) ) )"

Transkript

1 Sakspapirer Generalforsamling Vår2015 Dato: Sted: Tid: mars2015 Aud1 1

2 Forord Generalforsamlingentaroppsakeravstrategiskkarakterforstudentsamfunnet,både fremmetavbisgledelsen,undergrupper,komitéerogalleandrestudentersomer medlemmeravorganisasjonenbis. GeneralforsamlingentaroppsakersomersendtinninnenangitttidsfristiforholdtilBISsine vedtekter.dennevårenerfristensatttil10.mars. Behandlingssakervilbehandlesiforholdtilendringsforslagsomentenstårisakspapirene ellerblirmeldtinntilordstyrerpågeneralforsamlingen.endringsforslagsommeldesinnpå Generalforsamlingmåmeldesinnførsakentasopp,noesomordstyrerviloppfordretili forkantavhversak.dettekreveratdeltakernesetterseginnisakspapirene. ViønskeratalledeltarpåGeneralforsamlingslikatviharbestmuliggrunnlagtilåforeta vedtak.deterherduharmulighettilåfremmedinemeninger!generalforsamlingeneralle BISGmedlemmersittforum!VedtaksomfattespåGeneralforsamlingskalfølges. GeneralforsamlingenavsluttessomvanligmedAfterGFPartyogdåpsseremonipåRederiet. Densistesakenangårdette Dagjenstårkunåønskeallehjerteligvelkommen! MedvennlighilsenBISGledelsen2014/2015: Leder: JógvanBrimheimGunnarsson Økonomiansvarlig: KennethAakernes Fagansvarlig: MikaelDigre Markedsansvarlig: EndreOfferdal Næringslivsansvarlig TrymEriksen Kommunikasjonsansvarlig: KristofferSaez Sosialtogkultureltansvarlig: RebeccaE.Arntsen HR:TinaE.Beisland HR:NiklasBråthe HR:FredrikK.Hegdal 2

3 Innholdsfortegnelse ForretningsordenforGeneralforsamling 4 VedtekterangåendeGeneralforsamlingiBIS 5 Sak1:Behandling/Godkjenningavinnkalling,dagsordenogforretningsorden 9 Sak2:Behandling/Valgavordstyrer,referent,bisitterogtellekorps 9 Sak3:Sakertileventuelt 9 Sak4:Behandling/Godkjenningavreferat 9 Sak5:Orientering/StyretogLedelsensberetninger 10 Sak6:Behandling/Regnskap/Økonomi 10 Sak7:Behandling/Regnskap/Økonomi11 Sak8:Behandling/Budsjett/Økonomi11 Sak9:Behandling/Lokalevedtekter11 Sak10:Behandling/Fullmakttildetsittendestyrettilåkonstituereeventuelle11 manglendetillitsverv Sak11:Behandling/Valgavnyeverv 12 Sak12:Behandling/AfterGFParty 12 Sak13:Eventuelt 12 Vedlegg: Vedlegg1 ReferatGeneralforsamlinghøsten2014 Vedlegg2RedegjørelsefraStyretogLedelsenvedBISBergen2014/2015 Vedlegg3Regnskapforhøsten2014 Vedlegg4Regnskapfor2014 Vedlegg5 Budsjettforhøsten2015 Vedlegg6Lokalevedtekter 3

4 ForretningsordenforGeneralforsamling BIStudentsamfunn,avdelingBergen 1. AdgangtilGeneralforsamlingharallemedlemmeravBISBergen,personersomstyret innbyrogrevisor. 2. Talerettharallepersonernevntipkt.1.Forslagsrettogstemmerettharalle tilstedeværendemedlemmeravbisbergen. 3. Generalforsamlingenskalvelgeordstyrer,bisitter,referentogtellekorps. 4. Mistillittilforsamlingensordstyrerkanfremsettespåethverttidspunkt.Isåtilfelle overtarlederbisbergensomordstyrerinntilnyforhandlingsledelseeroppnådd. 5. Mantegnersegtilinnleggvedåstrekkearmogpekefingeriluften.Replikktegnes kuntilinnlegg,ogdavedåstrekkepekegoglangfingeriluften. 6. InnleggharenbegrensettaletidoppadtiltreG3Gminutter. Redegjørelserogsaksfremleggelsekanimidlertidblitilegnetutvidettid,med generalforsamlingensgodkjennelse. 7. DetgistoG2Greplikkertilhvertinnlegg,átoG2Gminutter,samtenG1Gsvarreplikk. 8. Nårordstyrerisamrådmedgeneralforsamlingenfinneratalleargumenterer fremlagt,settesstrek.alleforslagskalværeskriftligfremlagtiundertegnetstandfør strek,foråblireferertfradirigentbordet. Opphevelseavstrekkanvedtasmedabsoluttflertallfradenstemmeberettigededel avforsamlingen. 9. Saksopplysningerfradagsorden,forretningsordenellervoteringsordengis øyeblikkelig,omennutenavbrytelseavpågåendefremstilling. 10. Forslagtiløyeblikkeligavbrytelsekanfremmesmed,ogvedtasav2/3flertall. 11. Realitetsforslagkanikkefremmesetteratstrekersatt. 12. Benkeforslagkanfremmesmed2/3oppslutningblantdestemmeberettigede. 13. Vedtakkanikkefremmesetteratstrekersatt. 14. Vedvoteringskaldøreneværelukket 15. Voteringforegårvedhåndsopprekningdersomikkeanneterønsketfrasalen. Personvalgskalforegåskriftlig. 16. Alleavgjørelsertreffesvedabsoluttflertalldersomikkeanneterspesifiserti vedtekterellerforretningsorden. 17. Beregningsgrunnlagetforvedtakeralletilenhvertidstemmeberettigedeoppmøte. Blankestemmerinkluderesiberegningsgrunnlaget.Vedmøtersbegynnelsevildet gjennomloddtrekningbestemmesendelegatsomfårekstrastemme.denneskal brukesvedstemmelikhet,menkanikkebenyttesvedvalgavpersonertiltillitsverv. Grunnleggendestemmedefinisjonerer: a Medabsolutt(flertallmenesminimumhalvpartenavdestemmeberettigedes gunstogstemmemessigeovervekt. b Medsimpelt(flertallmenesoppnåddminimumenG1Gstemmesovervekt. 4

5 18. Personligeangrep,usømmeligordbrukogberusedepersonertiltalesavordstyrer. Vedgjentatteforsømmelserkanordstyrerkrevebortvisning. 5

6 VedtekterangåendeGeneralforsamlingiBIS Hentet(fra(BIS(sine(vedtekter: Kapittel4:Organisasjon 451 Generalforsamling 45151GeneralforsamlingenerBISLAsitthøyesteorgan GeneralforsamlingenavholdestoG2Ggangeriåret,lagttilvårGog høstsemesteret Generalforsamlingentrekkeroppdeprinsipielleogstrategiskeretningslinjene forbislasinvirksomhet StyretogGeneralforsamlingenkaninviterepersonertilGeneralforsamlingmed observatørstatusdersomdetteerønskelig InnkallingtilGeneralforsamlingskalbekjentgjøressenesttoG2Gukerfør møtestart.styreteransvarligforinnkallingen.godkjentinnkallinger publiseringpåhjemmesiden,samthensiktsmessiginternmarkedsføringav datoen SakersomønskesbehandletpåGeneralforsamlingenmåværestyretihende senest9dagerførgeneralforsamlingen SakspapirerskalværetilgjengeligforstudentenesenesténG1Gukefør møtestart,herunderskaldeliggetilgjengeligpåhjemmesiden.alternativtkan sakspapireneforeliggeipapirformatpåentilgjengeligognaturligplass,for eksempelutenforstudentforeningenshovedkontor StemmeberettigedevedBISLAsGeneralforsamlingerkunorganisasjonens medlemmersomerdefinertivedtektene 3G1G Generalforsamlingsomerinnkaltihenholdtilvedtektene 4G1G5er beslutningsdyktigmeddetantallstemmeberettigedesommøteropp Referatskalværetilgjengelig,påhjemmesiden,formedlemmenesenesttoG2G ukerettergeneralforsamlingen GeneralforsamlingskaltresammensenesttiG10Gukerettersemesterstart. 452Generalforsamlingsgenerelleoppgaver 6

7 45251DagsordenforGeneralforsamlingskalinneholde: 1.Godkjenningavinnkallelse,dagsordenogforretningsorden 2.Valgavordstyrer,bisitter,referentogtellekorps. 3.Oppføringavsakertileventuelt. 4.GodkjenningavreferatfraforrigeGeneralforsamling. 5.Godkjenningavstatusrapportfrastyret/ledelsen 6.EventuelleendringeriBISLAsinelokalevedtekter,retningslinjerog stillingsinstrukser. 7.SakerfrastyretogBISLAsinemedlemmer. 8.Behandlingoggodkjenningavrevidertregnskapmedrevisorsanmerkningfor sisteperiode. 9.Behandlingoggodkjenningavbudsjettforinneværendeogkommende periode. 10.Presentasjonavkandidatertiltillitsverv. 11.Innstillingfravalgkomiteen. 12.ValgaveventueltledigetillitsverviStyret,LedelsenogHRGkomitéeniBIS: Rekkefølge:Leder,Økonomi,Fag,Marked,Næringsliv,Kommunikasjon, Sosialt,HR 45252Høst:TillitsvalgteharfunksjonstidettG1GårfrahøstensGeneralforsamlingsin sluttog/ellerframtilnestegeneralforsamlingihøstsemesteret VedHøstensGeneralforsamlingskalman: GGodkjenneregnskapfor1.halvåriinneværendeår GGodkjennebudsjettforhøstsemesteret 45254Vår:TillitsvalgtevalgtpåvårensGeneralforsamlingharfunksjonstidfra VedvårensGeneralforsamlingskalman: GGodkjenneårsregnskapforforegåendekalenderår.Detteskalgodkjennesav regskapskyndigperson,fortrinnsvisoffentliggodkjentrevisorellerenautorisert renskapsfører. GRevisjonsrapportforforegåendekalenderår,fremleggesforgodkjenning GGodkjennebudsjettetforhovedkontoenforvårenssemester GStatusrapportforinneværendevårsemesterfremlegges.Dettekanværeendel avledersårsrapport/redegjørelse. 455Ekstraordinærgeneralforsamling 45551EkstraordinærGeneralforsamlingkaninnkallesved: 2/3flertallietfulltalligstyre,ellernårminsttiG10Gprosentavmedlemmene ønskerdet InnkallingtilekstraordinærGeneralforsamlingskalbekjentgjøressenesténG1G ukeførmøtedato SakspapirertilekstraordinærGeneralforsamlingskalforeliggeminsttoG2Gdager 7

8 førmøtedato Stemmeberettigelseogbeslutningsdyktighetvedekstraordinær Generalforsamlingersomnevntivedtektene 4G1G9og 4G1G10. 8

9 Saker Sak1:Behandling/Godkjenningavinnkalling,dagsordenogforretningsorden Forslagsstiller:StyretiBISBergenv/Leder Bakgrunn:Lederorientereromdeulikedelene Forslag(til(vedtak:Generalforsamlingengodkjennerinnkallelse,dagsordenog forretningsorden. Sak2:Behandling/Valgavordstyrer,referent,bisitterogtellekorps Forslagsstiller:StyretiBISBergenv/Leder Bakgrunn:Lederharansvarfordennesaken. Forslag(til(vedtak: AndreasFredriksenerordstyrer. ChristofferWathneerbisitter. KristineVevatneerreferent. Godkjenningavtellekorps. Sak3:Sakertileventuelt Sakertileventueltnoteresnåogtasopptilslutt.Eventueltsakerersakersomikkeer meldtinninnenangitttidsfrist.sakenevilblibehandletundersak13. HRgjøroppmerksompåatsakersommeldesinnundereventueltikkekan behandles/godkjennesavgeneralforsamlingen. Sak4:Behandling/Godkjenningavreferat Forslagsstiller:StyretiBISBergenv/Leder Bakgrunn:ReferatfraGeneralforsamlinghøsten2014 Vedlegg:(1 Forslag(til(vedtak:GodkjennerreferatfraGeneralforsamlinghøsten

10 Sak5:Behandling/RedegjørelsefraBISBergenstyretogledelsen. Forslagsstiller:(StyretogledelseniBISBergenv/Leder Bakgrunn:Hvertstyremedlemharskrevetsinredegjørelse,ogdissepresenteresikorthet. Vedlegg:2 LedervedBISBergen JógvanBrimheimGunnarsson Side43. ØkonomiansvarligvedBISBergen KennethAakernes Side47. NæringslivsansvarligvedBISBergen TrymEriksen Side50. KommunikasjonsansvarligvedBISBergen KristofferSaez Side52. FagansvarligvedBISBergen MikaelDigre Side54. MarkedsansvarligvedBISBergen EndreOfferdal Side57. SosialtogkultureltansvarligvedBISBergen RebeccaE.Arntsen Side59. HR5ansvarligvedBISBergen TinaEliseBeisland,NiklasBråtheogFredrikHegdal Side61. Forslag(til(vedtak:Generalforsamlingengodkjennerstyretogledelsensinredegjørelse. Sak6:Behandling/Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller:BISBergenstyretv/Økonomiansvarlig Bakgrunn:Økonomiansvarligharutarbeidetregnskapettilstudentforeningenogdet presenterespåvegneavstyretforgeneralforsamlingen. Vedlegg:3 Forslag(til(vedtak:Generalforsamlingengodkjennerregnskapetforhøsten

11 Sak7:Behandling/Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller:BISBergenstyretv/Økonomiansvarlig Bakgrunn:Økonomiansvarligharutarbeidetregnskapettilstudentforeningenogdet presenterespåvegneavstyretforgeneralforsamlingen. Vedlegg:4 Forslag(til(vedtak:Generalforsamlingengodkjennerregnskapetfor2014. Sak8:Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller:BISBergenledelsenv/Økonomiansvarlig Bakgrunn:Økonomiansvarligpresentererbudsjettforhøsten2015. Vedlegg:5 Forslag(til(vedtak:Generalforsamlinggodkjennerbudsjettforhøsten2015. Sak9:Behandling/Vedtekter Forslagsstiller:LedelseniBISBergenv/HR Bakgrunn:(BISBergensinelokalevedtekterhartidligereikkeværtoptimale.HRhar oppdatertogoptimalisertbådestillingsinstrukseneogvedtektene. Forslag(til(vedtak:Generalforsamlingengodkjennervedtekteneogstillingsinstruksene. Vedlegg:6 Sak10:Behandling/Fullmakttildetsittendestyretomåkonstituere eventuellemanglendetillitsverv Forslagsstiller:StyretiBISBergenv/HR 11

12 12 Bakgrunn:StyretkanmedGeneralforsamlingenstillatelsekonstitueredetillitsvervmanikke greieråfåvalgtvedgeneralforsamlingen. Forslag(til(vedtak:Generalforsamlingengirdetsittendestyretfullmakttilåkonstituere manglendetillitsverv.! Sak11:Behandling/Valgavledigetillitsverv Forslagsstiller:StyretiBISBergenv/HR Bakgrunn:Verveneblirpresentert,innstiltogstemtoverifølgenderekkefølge: G Leder G Økonomiansvarlig G Fagansvarlig G Markedsansvarlig G Næringslivsansvarlig G Kommunikasjonsansvarlig G Sosialtogkultureltansvarlig G HRGansvarlig G Politiskansvarlig Forslag(til(vedtak:Generalforsamlingenfølgerinnstillingen. Sak12:Behandling/AfterGFParty Forslagsstiller:Leder Bakgrunn:GeneralforsamlingenskalalltidavsluttesmedenskikkeligfestiRederiet. Forslag(til(vedtak:Lederforeslår3priserpåølforAfterGFParty,forsamlingenstemmer overforslagene. Sak13:Eventueltsaker

13 VEDLEGG1 Referat Generalforsamling Høst2014 Dato: 02.oktober

14 Sted: Aud1 Tid: Forord Generalforsamlingentaroppsakeravstrategiskkarakterforstudentsamfunnet,både fremmetavbisgledelsen,undergrupper,komitéerogalleandrestudentersomer medlemmeravorganisasjonenbis. GeneralforsamlingentaroppsakersomersendtinninnenangitttidsfristiforholdtilBISsine vedtekter.dennevårenerfristensatttil23.september. Behandlingssakervilbehandlesiforholdtilendringsforslagsomentenstårisakspapirene ellerblirmeldtinntilordstyrerpågeneralforsamlingen.endringsforslagsommeldesinnpå Generalforsamlingmåmeldesinnførsakentasopp,noesomordstyrerviloppfordretili forkantavhversak.dettekreveratdeltakernesetterseginnisakspapirene. ViønskeratalledeltarpåGeneralforsamlingslikatviharbestmuliggrunnlagtilåforeta vedtak.deterherduharmulighettilåfremmedinemeninger!generalforsamlingeneralle BISGmedlemmersittforum!VedtaksomfattespåGeneralforsamlingskalfølges. GeneralforsamlingenavsluttessomvanligmedAfterGFPartypåRederiet.Densistesaken angårdette Dagjenstårkunåønskeallehjerteligvelkommen! MedvennlighilsenBISGledelsen2014/2015: Leder: JógvanBrimheimGunnarsson Økonomiansvarlig: KennethAakernes Fagansvarlig: MikaelDigre Markedsansvarlig: EndreOfferdal Næringslivsansvarlig TrymEriksen Kommunikasjonsansvarlig: KristofferSaez Sosialtansvarlig: RebeccaE.Arntsen KVK: ChristofferM.Wathne VK: TorOlavMadland HR:TinaE.Beisland 14

15 Innholdsfortegnelse ForretningsordenforGeneralforsamling 4 VedtekterangåendeGeneralforsamlingiBIS 5 Sak1:Behandling/Godkjenningavinnkalling,dagsordenogforretningsorden 8 Sak2:Behandling/Valgavordstyrer,referent,bisitterogtellekorps 8 Sak3:Sakertileventuelt 8 Sak4:Behandling/Godkjenningavreferat 8 Sak5:Orientering/Ledelsensberetninger 8 Sak6:Behandling/Regnskap/Økonomi 17 Sak7:Behandling/Budsjett/Økonomi17 Sak8:Behandling/OpprettelseavpolitiskansvarligvedBISBergen18 Sak9:Behandling/GodkjenningavstillingsinstruksforpolitiskansvarligvedBISBergen18 Sak10:Orienteringssak/Digitaliseringavrefusjonsskjema18 Sak11:Behandling/Fullmakttildetsittendestyrettilåkonstituereeventuelle18 manglendetillitsverv Sak12:Behandling/Valgavnyeverv 18 Sak13:Behandling/AfterGFParty 19 Sak14:Eventuelt 19 Vedlegg: Vedlegg1 ReferatGeneralforsamlingvåren2014 Vedlegg2StillingsinstruksforpolitiskansvarligvedBISBergen 15

16 ForretningsordenforGeneralforsamling BIStudentsamfunn,avdelingBergen 1. AdgangtilGeneralforsamlingharallemedlemmeravBISBergen,personersomstyret innbyrogrevisor. 2. Talerettharallepersonernevntipkt.1.Forslagsrettogstemmerettharalle tilstedeværendemedlemmeravbisbergen. 3. Generalforsamlingenskalvelgeordstyrer,bisitter,referentogtellekorps. 4. Mistillittilforsamlingensordstyrerkanfremsettespåethverttidspunkt.Isåtilfelle overtarlederbisbergensomordstyrerinntilnyforhandlingsledelseeroppnådd. 5. Mantegnersegtilinnleggvedåstrekkearmogpekefingeriluften.Replikktegnes kuntilinnlegg,ogdavedåstrekkepekegoglangfingeriluften. 6. InnleggharenbegrensettaletidoppadtiltreG3Gminutter. Redegjørelserogsaksfremleggelsekanimidlertidblitilegnetutvidettid,med generalforsamlingensgodkjennelse. 7. DetgistoG2Greplikkertilhvertinnlegg,átoG2Gminutter,samtenG1Gsvarreplikk. 8. Nårordstyrerisamrådmedgeneralforsamlingenfinneratalleargumenterer fremlagt,settesstrek.alleforslagskalværeskriftligfremlagtiundertegnetstandfør strek,foråblireferertfradirigentbordet. Opphevelseavstrekkanvedtasmedabsoluttflertallfradenstemmeberettigededel avforsamlingen. 9. Saksopplysningerfradagsorden,forretningsordenellervoteringsordengis øyeblikkelig,omennutenavbrytelseavpågåendefremstilling. 10. Forslagtiløyeblikkeligavbrytelsekanfremmesmed,ogvedtasav2/3flertall. 11. Realitetsforslagkanikkefremmesetteratstrekersatt. 12. Benkeforslagkanfremmesmed2/3oppslutningblantdestemmeberettigede. 13. Vedtakkanikkefremmesetteratstrekersatt. 14. Vedvoteringskaldøreneværelukket 15. Voteringforegårvedhåndsopprekningdersomikkeanneterønsketfrasalen. Personvalgskalforegåskriftlig. 16. Alleavgjørelsertreffesvedabsoluttflertalldersomikkeanneterspesifiserti vedtekterellerforretningsorden. 17. Beregningsgrunnlagetforvedtakeralletilenhvertidstemmeberettigedeoppmøte. Blankestemmerinkluderesiberegningsgrunnlaget.Vedmøtersbegynnelsevildet gjennomloddtrekningbestemmesendelegatsomfårekstrastemme.denneskal brukesvedstemmelikhet,menkanikkebenyttesvedvalgavpersonertiltillitsverv. Grunnleggendestemmedefinisjonerer: 16

17 a Medabsolutt(flertallmenesminimumhalvpartenavdestemmeberettigedes gunstogstemmemessigeovervekt. b Medsimpelt(flertallmenesoppnåddminimumenG1Gstemmesovervekt. 18. Personligeangrep,usømmeligordbrukogberusedepersonertiltalesavordstyrer. Vedgjentatteforsømmelserkanordstyrerkrevebortvisning. 17

18 VedtekterangåendeGeneralforsamlingiBIS Hentet(fra(BIS(sine(vedtekter: Kapittel4:Organisasjon 451 Generalforsamling 45151GeneralforsamlingenerBISLAsitthøyesteorgan GeneralforsamlingenavholdestoG2Ggangeriåret,lagttilvårGog høstsemesteret Generalforsamlingentrekkeroppdeprinsipielleogstrategiskeretningslinjene forbislasinvirksomhet StyretogGeneralforsamlingenkaninviterepersonertilGeneralforsamlingmed observatørstatusdersomdetteerønskelig InnkallingtilGeneralforsamlingskalbekjentgjøressenesttoG2Gukerfør møtestart.styreteransvarligforinnkallingen.godkjentinnkallinger publiseringpåhjemmesiden,samthensiktsmessiginternmarkedsføringav datoen SakersomønskesbehandletpåGeneralforsamlingenmåværestyretihende senest9dagerførgeneralforsamlingen SakspapirerskalværetilgjengeligforstudentenesenesténG1Gukefør møtestart,herunderskaldeliggetilgjengeligpåhjemmesiden.alternativtkan sakspapireneforeliggeipapirformatpåentilgjengeligognaturligplass,for eksempelutenforstudentforeningenshovedkontor StemmeberettigedevedBISLAsGeneralforsamlingerkunorganisasjonens medlemmersomerdefinertivedtektene 3G1G Generalforsamlingsomerinnkaltihenholdtilvedtektene 4G1G5er beslutningsdyktigmeddetantallstemmeberettigedesommøteropp Referatskalværetilgjengelig,påhjemmesiden,formedlemmenesenesttoG2G ukerettergeneralforsamlingen GeneralforsamlingskaltresammensenesttiG10Gukerettersemesterstart. 452Generalforsamlingsgenerelleoppgaver 18

19 45251DagsordenforGeneralforsamlingskalinneholde: 1.Godkjenningavinnkallelse,dagsordenogforretningsorden 2.Valgavordstyrer,bisitter,referentogtellekorps. 3.Oppføringavsakertileventuelt. 4.GodkjenningavreferatfraforrigeGeneralforsamling. 5.Godkjenningavstatusrapportfrastyret/ledelsen 6.EventuelleendringeriBISLAsinelokalevedtekter,retningslinjerog stillingsinstrukser. 7.SakerfrastyretogBISLAsinemedlemmer. 8.Behandlingoggodkjenningavrevidertregnskapmedrevisorsanmerkningfor sisteperiode. 9.Behandlingoggodkjenningavbudsjettforinneværendeogkommende periode. 10.Presentasjonavkandidatertiltillitsverv. 11.Innstillingfravalgkomiteen. 12.ValgaveventueltledigetillitsverviStyret,LedelsenogHRGkomitéeniBIS: Rekkefølge:Leder,Økonomi,Fag,Marked,Næringsliv,Kommunikasjon, Sosialt,HR 45252Høst:TillitsvalgteharfunksjonstidettG1GårfrahøstensGeneralforsamlingsin sluttog/ellerframtilnestegeneralforsamlingihøstsemesteret VedHøstensGeneralforsamlingskalman: GGodkjenneregnskapfor1.halvåriinneværendeår GGodkjennebudsjettforhøstsemesteret 45254Vår:TillitsvalgtevalgtpåvårensGeneralforsamlingharfunksjonstidfra VedvårensGeneralforsamlingskalman: GGodkjenneårsregnskapforforegåendekalenderår.Detteskalgodkjennesav regskapskyndigperson,fortrinnsvisoffentliggodkjentrevisorellerenautorisert renskapsfører. GRevisjonsrapportforforegåendekalenderår,fremleggesforgodkjenning GGodkjennebudsjettetforhovedkontoenforvårenssemester GStatusrapportforinneværendevårsemesterfremlegges.Dettekanværeendel avledersårsrapport/redegjørelse. 455Ekstraordinærgeneralforsamling 45551EkstraordinærGeneralforsamlingkaninnkallesved: 2/3flertallietfulltalligstyre,ellernårminsttiG10Gprosentavmedlemmene ønskerdet InnkallingtilekstraordinærGeneralforsamlingskalbekjentgjøressenesténG1G ukeførmøtedato SakspapirertilekstraordinærGeneralforsamlingskalforeliggeminsttoG2Gdager 19

20 førmøtedato Stemmeberettigelseogbeslutningsdyktighetvedekstraordinær Generalforsamlingersomnevntivedtektene 4G1G9og 4G1G10. 20

21 Saker Sak1:Behandling/Godkjenningavinnkalling,dagsordenogforretningsorden Forslagsstiller:KVK Bakgrunn:KVKorientereromdeulikedelene Forslagtilvedtak:Godkjennerinnkallelse,dagsordenogforretningsorden. Vedtak:enstemmigvedtatt Sak2:Behandling/Valgavordstyrer,referent,bisitterogtellekorps Forslagsstiller:KVK Bakgrunn:KVKharansvarfordennesaken. Forslagtilvedtak: KristineL.Vevatneerordstyrer. AnderasS.Pedersenerbisitter. KristofferSaezerreferent. Godkjenningavtellekorps. Vedtak: Tellekorps:delegatnr92ognr70 Dobbeltstemme:181 Sak3:Sakertileventuelt Sakertileventueltnoteresnåogtasopptilslutt.Eventueltsakerersakersomikkeer meldtinninnenangitttidsfrist.sakenevilblibehandletundersakxx. HRgjøroppmerksompåatsakersommeldesinnundereventueltikkekan behandles/godkjennesavgeneralforsamlingen. Delegatnr:64,62,54og105 Sak4:Behandling/Godkjenningavreferat Forslagsstiller:KVK Bakgrunn:ReferatfraGeneralforsamlingvåren2014(sevedlegg1. Forslagtilvedtak:GodkjennerreferatfraGeneralforsamlingvåren

22 Vedtak:enstemmigvedtatt Sak5:Behandling/Ledelsensberetninger Bakgrunn:Hvertstyremedlemharskrevetsinberetning,ogdissepresenteresikorthet. LedersinstatusrapportvedJógvanBrimheimGunnarsson FørstogfremstviljegtakkefortillitenjegblevistvedGeneralforsamlingvåren2014.Åfå representereogledebådedendrevnegjengenåretsstyreer,samtdenfantastiske studentmassenvedbibergen,erensannære!vervsperiodenerenda«ung»,menlikevell erdetmyesomharskjeddogsomerikortenetilåskje. IperiodensidenvårensGeneralforsamlingharhovedsakligtidentilossistyretgåttpååsette ossdypereinnivervene,samtknytteosstettebåndsompersonerogstyre.ogerdetenting jegkansimedhåndenpåhjertet,såerdetatmakentildriv,ståpåvilje,omtankeog samarbeidsviljeharjegaldriopplevdsomdette!fordeternettoppdettesomermyeavmitt arbeidsområde,åmotivereoghjelpeforåoppnådette.ingenavosserlikedadetkommer tilarbeidsmetode,ogderforerdetviktigihektiskeperioderatenlærerogforstårdeandre rundtseg.menmedderemedstudentersinnsatsoginspirasjon,vilviallesammenløftevårt studentsamfunntilnyehøyder. Åretshøstsemesterstartetmedetpang,mentidenesstørsteFadderukevedBIBergen!Kan gledeligmeddeleattilbakemeldingerfrastudenter,administrasjonenvedskolen,eksterne aktørerogbergenkommunegalleerpositive!sliktglederossibisgstyret,ogjegvilogså brukeanledningentilågratulereåretsfadderukegstyremedinnsatsen.dettesporetavhøy kvalitetpåarrangement,bådefagligogsosialt,eretviakteråfortsetteåfølge. Nettoppdettegårrettvideretilmittnestepunkt;engasjement!Nivåetpåengasjementtilnå dettesemesteretharværtenestående!entenomdeteroppmøtepåarrangementsom Karrieredagene,antallstandsavundergrupperiresepsjonsområdet,mengdesøknader behandlettilbisi,ellerinnsatsfraklassekontakter.åsedetteengasjementetspresegslik,og dermedsynkeinniskolenvårsinkultur,ernoejeggledermegtilåopplevevidere.samtidig erdetogsåviktigåhuskeatdetmerennoengang,erviktigåinkludereogtenkepå enkeltindividoppialt. Itidenfremovervildetblilagtvideresterktfokuspååvoksesomstudentmasseeksternt. HerernaturligvisvårtferskemedlemskapiStudentsamkipnadeniBergen(SiB,en nøkkelarena.uavhengigavhvaviistyrethargjennomførthittil,såhåperviatderestudenter harfåttenpositivoppfatningavjobbenvigjør.åforståalterumuligåkrevefradere,men atdereogsåkommertilossomdetskulleværenoesomhelstderelurerpå.jeggledermeg tilmånedenesomerivente,ogdethåperjegdereogsågjør! 22

23 Medvennlighilsen JógvanBrimheimGunnarsson LederBISBergen2014/2015 FagansvarligsinstatusrapportvedMikaelDigre FørstogfremstviljegtakkefortillitenjegblevistunderGeneralforsamlingenimars,vår 2014.Mulighetentilårepresentereskolenietsværtviktigverv,settesenormprispåitillegg tilatjegkanbidratilågjørestudenthverdagenbedreforallestudentenepåskolen.de førstemånedeneivervetharværtutroliglæreriktogspennendeallerede. Jegharværtpåoverlappingmedfagansvarligefradeandreskoleneilandet,Nasjonalt Samlingsforum,teambuildingmeddefagligepåskolenognåfåttsattalleklassekontakterpå BIBergen.Jeghåpervifåretfantastisk,ogatdettekommerihendegjennom informasjonsformidlingenfraklassekontaktenetilderesomstudenter.enavhovedsakene mineiår,eråfåetendabedrelæringsmiljøpåskolen,gjennomdialogmellom klassekontakter,studenterogforelesere.ilæringsmiljøleggesaltfratrivseliforelesninger, oppmøteogkommunikasjon. Dethjelperikkeatstudenteneharaltforstorekravoverforforeleser,dersomenselvikkeer forberedttilforelesningen.pånasjonaltsamlingsforumiseptemberharjeggjennomgått kursevalueringenesomklassekontakteneskrevvåren2014.deterenutroligviktigjobb,da detfaktiskviserhvormyemankanfågjennomslagpå,somstudent. MittviktigsteansvarsomFagansvarligeråværebindeleddetmellomderesomstudenterog administrasjonenpåskolen.viaklassekontaktenetarjegsakersomstudentenekommer medtilstudieadministrasjonen,medelisabethseimispissen,somerminkontaktpersonher påbibergen.medandreord;takontaktmedmegellerklassekontaktenedersomdereskulle trengehjelpiforholdtilfag,eksamensspørsmål,hygienefaktorer,foreleserosv. Videreharjegbegyntåplanleggeentemakveldpånyåret,hvorjeghåperpåbraoppmøte, dajegharfleremegetinteressanteforedragsholderepåagendaen,fokusetblirmotivasjon, disiplinogholding.utenomdetteviljegfortsetteåjobbemedåoptimalisere studiehverdagenogstudentmiljøetpåskolen.itilleggtilåledeklassekontaktenepåengod måteogskrivegodeinstruksertilpåtroppendefagansvarligtilvåren2015. Igjen,ikkenølmedåtakontaktdersomdetskulleværenoe.Vierherfordere! Medvennlighilsen MikaelDigre FagansvarligBISBergen2014/

24 ØkonomiansvarligsinstatusrapportvedKennethAakernes Førstogfremstviljegtakkefortillitenjegblevistvedvårensgeneralforsamling.Tillitenjeg fikkharværtenviktigpågangsdriverformeg,ogjeghåperjegfortsattbesitterdensamme tilliten. Somøkonomiansvarligerjegansvarligforatbudsjettogregnskapblirutarbeidetisamsvar medhandlingsplaner,samtåfølgeoppdenøkonomiskesidenveddetarbeidetsomblirgjort ialleutvalgmedunderlagtegrupperogkomiteer.jegerogsåansvarligfor refusjonsordningen,regnskapsføringogbetaling,opprettelseogutsendelseavfaktura. SomøkonomiansvarligharjegogansvarforatBISsinemidlerblirbruktpåenmestmulig rettferdigogaktivitetsmaksimerendemåte.detvilheltsikkertværeforskjelligesynspunkter påhvasomvilværerettferdigogmestmuligaktivitetsmaksimerende,mendetteernoevi heletidenharifokus. Detharværtnoenutroligspennende,utfordrendeogikkeminstlærerikemånedersiden forrigegangvivarsamletforgeneralforsamling. Noeavgrunnentilatdetharværtutfordrendeeratdetiår,somtidligereår,dessverrehar værtendeluoppgjortfraforrigesemester,fradetforrigestyret. Jegbegynteminperiodemedåsetteetøkonomiutvalg,somtiltakforåstoppedendårlige trendensomharpregetøkonomientilbisdesisteårene,nemligatøkonomiansvarligikke harfullførtsinperiode. TilnåharmyeavtidenmingåttmedtilåsettemeginnøkonomientilBISogåfullføreting fraforrigesemester.jeghargjortmittbesteforåikkelaarbeidfraifjorgåutovergjøremål framinegenperiode,ogjegfølerjegharklartåsvarepådespørsmålogbetalttilbake refusjonerinnenrimeligtid. Jegharsattsomkortsiktigmåljobbejevntogtruttmedøkonomien,slikatjegikkefaller bakpå.jegharogsattmegetoverordnetmål.jegønskeråendrerutinene,samtforbedre prosesseroglageetbedresikkerhetsnettforåforhindreatvimisterstyringenover økonomientilbisigjen,ogatviklarerogbrytedenondesirkelensomharpregetøkonomien iorganisasjonendesisteårene. Etproblemblantøkonomiansvarligeharværtarbeidsmengden,deharhattformyeågjøre. Vedåiverksettenoenkonkretetiltakkanvieffektivisereogreduserearbeidettil økonomiansvarligsåvikannådettemålet: ForbedretrutinerforHRnårdetgjelderkontrollavregnskap,opprettelsenav økonomiutvalget,bytteavbankforfåenmeroversiktlignettbank,forbedret kommunikasjonmedsentralledelsenogdeandrelokalavdelingenesamtdigitaliseringav refusjonsskjema,somjegskalsnakkemeromsomorienteringssaksenere,ernoentiltakjeg menervilstyrkebis,ikkebareøkonomisk,mensomorganisasjongenerelt. 24

25 Medvennelighilsen Medvennlighilsen KennethAakernes ØkonomiansvarligiBISBergen2014/2015 SosialansvarligsinstatusrapportvedRebeccaArntsen Daerdettidforgeneralforsamlingigjen,entidmedmyespenningognervøsitetblant søkerne.deterutroligtøftavstudenteneåsøkebis,ogjegmåinnrømmeatdetvarden skumlestedagenimittliv.jegvalgteåsøkevervetavulikeårsaker,menmestavaltå utfordremegselv.jegviltakkedesomstilteoppivåresfortillitendegavmegmedåønske meginnibis. Vervetjegtråddeinnistartetfortogbrutalt,bådemedtankepåatjegfortsatthaddeansvar forrederietogsosialutvalget,ogfordijegskullesettefadderstyretførsommeren.myeav tidenrundteksamensperiodenogsommerferiengikkderformedtilåforberedefadderuken, dervimottokiunderkantavtusennyeelever. EtteratjegtokoververvetsomSosialtansvarligforfullt1.juliharvigjennomførten fantastiskfadderuke.etteråhaværtmedpåtoselvmåjegsiatdetteharværtdenbeste, styretønsketånåethøyerenivå,noedeklarte.tilbakemeldingenefraalleparterharvært positiveoginspirerende,noesomgjøratvinåvethvorlistenliggerfornesteår. Dennehøstenliggermyeavfokusetpååskapehyggeligesammenkomsterforstudentene,i regiavrederietellerandreundergrupperogutvalgvedskolen. Viharhattogskalhaarrangementersomfokusererpådetsosialeogdetfaglige.Iløpetav førstesemesterharvigjennomførtback2school,torsdagsklubbenogquiz.videreskalvii tillegghaoktoberfest,halloweenog sistesjanse. HøstensstørstefesterOktoberfestensomskalholdespåRederiet16.oktober.All inspirasjontilarrangementeterhentetfratyskland,fradekorogutkledning,tilkonsumering avøl.festenholdespårederiet,ogharværtengjennomgåendebraksuksessdesisteårene. TakketværelederforRederiet,FernandoSaez,ognestlederogøkonomiansvarlig,Maren Husebø,medSosialutvalgetiryggen,hargjennomføringenværtutroligenkel.Detotalt22 personenegjørenveldigbrajobboggoderutinerbegynneråbliplantetpårederiet.vihar fåttnytt,elektroniskkassesystemsomgjørrederietenklere,bådeibrukogdrift.mindre papirarbeidogkorterekøergjørdeflestefornøyd. 25

26 JegsetterutroligprispåkollegaenemineiBIS,ogdetgodesamarbeidetpåkryssavvervene. Felleskapetgjørdetmuligåoppnådemålsetningenevisomstudentorganisasjonog enkeltindividersetteross.dajeggikkinnistillingenvarjegreddforhvormyetiddetville kreve,menvifantrasktutatetfellesogeffektivtsamarbeidgjørhverdagenbetraktelig bedreforossselv,ogforhåpentligvisogsåvåremedstudenter. Medvennelighilsen RebeccaArntsen SosialansvarligiBISBergen2014/2015 MarkedsansvarligsinstatusrapportvedEndreOfferdal Innledningsvisvilegynskjeåtakkefortillitensomvartvisttilmegpåvårens generalforsamling. MittnavnerEndreOfferdal,ogegernoinneimittandreårpåinternasjonal marknadsføring.egvilfortellekortkvavervetmittgårutpå,ogkorleisforventningardykk kanhainærmasteframtid.egharsidageneralforsamlingaimarsutarbeidavisjon,ogmåli henholdtilkoregvilleførebådestillingasommarkedsansvarlig,ogmarkedsutvalgetvidare.i henholdtilfjoråret,haregvaltågjæreeiomrokkeringpåstrukturen,menogsåvaremerket BIS.Dettehjelperfemdyktigemedstudentarmegmed,samtidigsomegsittmedeitstyre medhinsideskompetanse. SommarkedsansvarligerduansvarligforåskaffesamarbeidsavtalarihenholdtilBIS,men ogsåsponsoriatsomgagnarstudentmassa.framoverjobbaregilagmedmarkedsutvalget forågjæreeijobbsomgagnealleleddistudentmassa,sjølvdenminsteundergruppa. Samarbeidsavtalanehittilharvoreomfattande,ogfleirestårfortur.Dykkkanforventemeir itidasomerivente. Omrokkeringenereiomfattandeogtidkrevjandeprosess,mendetsomerpåbegyntvil gagnealletilslutt.vidarevilviforsøkenyemåtarånåuttilstudentane,slikprofileringa rundtavtalanevertklarare.einharkanskjesettmarkedstavlaharforsvunne,mendette arbeiderviforådigitalisere,ogforbetre. Vidarehåparegingenerreddforåkontakteverkenmeg,ellerMUihenholdtilspørsmål,og viligjentakkefortillitensomvartvisttilmeg. Medvennlighilsen EndreOfferdal MarkedsansvarligBISBergen2014/

27 KommunikasjonsansvarligsinstatusrapportvedKristofferSaez JegvilførstogfremsttakkefortillitenjegblefremvistpåGeneralforsamlingenivår! OverlappingenmellomavtroppendeKommunikasjonsansvarligogmegstartettidlig,derav detvarjegsomfikkansvaretforoppdateringerpåbådefacebookoghjemmesiden.jeghar sidenisommerjobbetjevntogtruttmedoppdateringerpåhjemmesidenforågjøreden merattraktivforbådeeksisterendeognyestudenter. Frabådefør,underogetterfadderukenharjeghattmyeågjøre,arbeidetharværtmyemen samtidigspennendenoesomharholdtmegmegetmotivertogengasjert.jeghaddeoghar sommålåværesåtilgjengeligsåmuligunderminperiodeivervetsom kommunikasjonsansvarlig.jegharsattmegetmålomåværetidligutmedbilderog informasjonsomskaluttilstudenteneviakanalenevåreiforkantogetterkantav arrangementer. JegharsomenavminehjertesakeråsørgeforatBISeråpent!Determyeavgrunnentilat jegopprettetsnapchatenogoppdatererjevnligpåinstagram.dereskalkunnekommened tilosshilse,spørreogkommemedtilbakemeldingerutenåværereddforatvierfor opptatte.vierfortsattendelavdere!jegjobberhardthverdagmedåpromotere undergruppene,selvomjegikkealltidharfåttsvartallepådereshenvendelsersågjørjeg mittbesteforåfådeltsåmyesåmuligviahjemmesidenogfacebook!viharutallige undergruppersomdrivermedsåmyekultogforskjellig!viharetvoksendeengasjementved BIBergensomjegvildelemedflestmuligsåfortjegkan! Jegharsideninntredelsenivervetfåttsatt3heltfantastiskestyreriSlippen,BISCareog Kommunikasjonsutvalget!Styrenejobbervanvittighardtogjegkunneikkeværtmerstolt overdeengasjertepersonenesomsitterideforskjelligevervene!jegharendretstrukturen ikommunikasjonsutvalgetfraåværeetvideoteamtilåblietfullverdigutvalgmeddyktige grafiske,fotografer/skribenterognestleder. Planenfordetteutvalgeteratdeskalkunnehjelpeundergruppenemedlogoutforming, bilderundertreningerellerarrangementeretc.,slikatvikanappelleretilallestudentene vedbibergenognæringslivetutad! Jegviligjentakkefortillitenogleggetilatjegfortsatterlikestoltoggladforåkunnetaen delietsåstortogengasjerendestudentmiljø! Medvennelighilsen KristofferSaez KommunikasjonsansvarligBISBergen2014/2015 Næringslivsansvarligsinstatusrapport,vedTrymEriksen NåerdetomtrentethalvtårsidenjegblevalgtinnsomNæringslivsansvarligpåskolen.Jeg haddeettårserfaringifranæringslivsutvalgetfraførav,oghaddestoreplanerforskoleåret jeghaddeforanmeg.arbeidetstartetalleredeiukeneettergfogdeterikketilåstikke 27

28 underenstolatarbeidsmengdenvaroveraskendestor.detåtapåsegetstyrevervibis handlerlittomåsatsepåsegselv,detåtørre.ermanblantdemsomkommermederdet myeågjøre,mendeterutroliggøy! TilnåiårharNæringslivsutvalgetgjennomførttidenesKarrieredager.Tilbakemeldingenevi harfåttharværtstrålende,ogjegsomledererutroligstoltoveralledeflinkefolkenejeghar undermeg.vervet Næringslivsansvarlig gåriallenkelhetutpååhakontrolloveraltsom skjermellomskolenognæringslivet.eiendomsutvalgethaddeogsåetveldiggodtoppleggpå sinbransjekveld,mednyrekordpåantalldeltakendestudenter. AllerededajegsøkteNAhaddejegsattmegnoenmålforhvajegskulleoppnå: - JegønsketådifferensiereKarrieredagenefraNæringslivsdagene(NLD. - JegskulleøkealleårligekontraktersomNUharmedforskjelligebedrifter. - Karrieredageneskulleværelæreriktforstudentene,fremforåværeendagmed foredragfrakjentepersonligheter. - Næringslivetskullehastørretilstedeværelsepåskoleniformavstands,kursog bedriftspresentasjoner. - Ogviktigstavalt:jegskullefåflerestudentervedBIBergentilåtatakisinkarriereog forståatdrømmejobbenikkekommergratis. Vieristartenavsemesteret,menjegharengodfølelseavatjegkommertilåoppnådisse målene.jegharklartåøkeallekontrakteneiforholdtilhvadevarifjor,ogkanstolt informeredereomatvifaktiskerover150%overbudsjetterteinntekterforhøsten!etterå hadeltattpåbransjekveldentilmeglerneogkarrieredagene,håperjegatdeflestehar innsettatmanmåskillesegutforåfånettoppdrømmejobbennårmanerferdigutdannet. Næringslivsutvalgetjobbermedåbookebedriftspresentasjonernåførjul,menogsåetter jul,samtogsåbedriftertilnld.næringslivsdagenejobberhardtmedåplanleggedetstørste arrangementetdenoensinneharhatt,nemligenfeiringavatnlder20årtilvåren. TilsluttviljegretteenstortakktilalleiNæringslivsutvalget,Eiendomsutvalget,NLD,Retail ManagementogBISMarketing!Detteernoenildsjelersomallearbeiderhardtbakkulissene forågjørederesstudiehverdagbedre,ogforatnettoppdereskalværebestmuligforberedt pådetsommøterderenårdereerferdigutdannet. Medvennlighilsen TrymEriksen Næringslivsansvarlig2014/2015 KVKsinstatusrapportvedChristofferM.Wathne&TinaBeisland JegvilførstogfremsttakkederefortillitenjegblevistpåGeneralforsamlingenifjorhøst. Detsisteåretharværtutroligspennende,utfordrendeoglærerikt.Jegharblittkjentmed utroligmangekjekkeogflinkemennesker,samtatjegharfåttlærtmyeomskolen, 28

29 studentsamfunnetogmegselv.jegkanikkeseformeghvordandetsisteårethaddevært utendenneopplevelsen,ogjegvilbarebrukeanledningentilåtakkederenokengang.dere erfantastiskeallesammen! SomKontrollGogvedtektskomité(KVKermanledershøyrehånd,ogmanfungerersom studentsamfunnetspoliti,mensamtidigogsådetsbestevenn.maneransvarligforå kontrollereogovervåkearbeidetsomstyretgjør,ogatdetteblirgjortihenholdtilvedtekter ogretningslinjersattpågeneralforsamlingoglandsmøte.kvkskalitilleggkvalitetssikrealle valgprosesser,oghartilslutthovedansvaretforgeneralforsamlingen.manerogsåansvarlig foralleinterngogkonfliktsakersomskulleoppståunderveis.dersomdetoppstårsakerjeger usikkerpå,harvitohrgansvarligeisentralledelsen,samtdeandrelokalavdelingene,jegkan spørreomhjelp. PåvårensGeneralforsamlingblehjertesakentilmegogKristineLangøeVevatne,tidligere KVK,stemtigjennom.KVKogVKblesammenslåtttilettverv:HRGansvarlig.Jegsitterper dagsdatosomdenenestegjenståendekvk enilandet,ogdeterlittironiskatjegjobbetså hardtformittegetvervsutryddelse.samtidigerjegsjelegladfordet,nettoppfordivisådet somennødvendighetåskapeetmerfullkommentverv,medklarereretningslinjerog arbeidsoppgaverenntidligere. SomjegskreviberetningenminpåvårensGeneralforsamling,harjegfokusertveldigmyepå HRGdelenavvervetmitt.Detteharinnebærtåetableremeg,etterbesteevne,tydeligsom enpersonmankankommeåsnakkemedomdeternoe,samtidigsomjeghartattdeli samtligeinternsakersomhardukketoppunderveis.jegharogsåbiståttiintervjurunderfor deflesteleddibisbergen,noesomjegogsåserpåsomenviktigdelavhrgbitenvedvervet. Desistetomånedeneettersommerferienharjeggittframegmerogmerav arbeidsoppgaveneogansvaretovertiltinaelisebeisland,hrgansvarlig,slikathunskulle væresårustetsomoverhodemuligtilnettoppdennedagen.idagskaldetvelgesinntonye HRGansvarligesomskalsittemedTina,ogjegvetatbådehunogdetonyemedlemmene kommertilågjøreenkjempejobbiåretsomkommer.jegønskerallekandidateneikveld masselykketil! AvslutningsvisviljegtakkeBISGledelsen13/14ogBISGledelsen14/15foretkjempekjektårog etgodtsamarbeid.jeggledermegvirkeligtilåsehvaderefårtilvidere! Medvennlighilsen ChristofferM.WathneogTinaBeisland KontrollGogvedtektskomité2013/2014 VKsinstatusrapportvedTorOlavMadland&TinaBeisland 29

30 Førstogfremstviljegbenyttemulighetentilåtakkefortillitenjegblevistpå Generalforsamlingifjor.Detsisteåretharutvilsomtvertinnholdsrikt,oggivende.Imin periodeharjegsamarbeidettettmedhovedsakeligtopersoner,charlottemullinsogtina Beisland.MullinssomvarsittendeVKdajegblevalgtvarenutroligbrasamarbeidspartneri VKteamet.Hunhaddemererfaringennmeg,ogenbrennendelystiåforbedre studentsamfunnetherpåskolen.vivalgteilagmegkvkåfusjonerevkogkvkvervet.dette skyldesatvkverveterveldigsessongbasert,samtidigsomkvkhaddeenvanskeligoglite tiltrekkendetittel.derforjobbetviforåslåsammendissevervenetilhr,noeviietterkant trygtkansivarennødvendigogbraavgjørelse. Somvalgkomitéharmanansvarforrekrutteringtilledigestillingeristyretogelleriledelsen. Detinnebæreråplanleggepromoteringavdeledigevervene,holdeintervjuerogta avgjørelsenomhvemsomskalbliinviterttilgeneralforsamling.detinnebæreratmanmå haevnetilåskillepersonogsak,værerettferdigogpåsammetidværeutadvendtforå motiverestudentene. Iminvervsperiodeharjegobservertsterktøkendeengasjementnårdetkommertilåsøke vervblantstudentene.detteerselvfølgeligveldiggledeligmedrekordhøyesøkerantallsom VK.DettetrorjegskyldesennykultursomVKogstyretharklartåinnføreblantstudentene overlangtid.detvirkersomomstudentenevirkeligsernytteverdiensometvervhar. Studenteneforstårnåistørregradatdemåskillesegutsomstudenter,ogharatdetverv påvirkerdinesjanseriyrkeslivetsenere.altialtkandusiatjegfølerviharutrettetmyei mittåribisledelsenbådeformeg,ogforstillingenmin. TilsluttviljegbaretakkefjoråretsBISogåretsforenutroligflotttid.Detåhafåttsjansentil åsitteibiserenerfaringjegikkevillebyttetutfornoe.sammenharvitattstoreskrittmed BIS,ogvirkeliggjortstudiehverdagenbedreforstudentene.Videreharjegstortropåatalle somerinviterttilåholdeappellherikveldvilgjøreenutmerketjobb.jeggledermegstort tilåfølgedennyeledelseniåretfremover! Medvennlighilsen TorOlavMadlandogTinaBeisland Valgkomité Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengodkjenneralleberetninger (Åpnerforspørsmål 54:Hvordanhardufordeltrettferdig? ØA:Harlagtvektpåengasjement,aktivitetogviljetilsøknaderogholdeundergruppei livet. 54:Harduhattmøtealleundergrupperogutvalg? 30

31 ØA:Harfåtttattetparmøterpådennekortetiden,menjegfølerjegharfordeltrettferdig, budsjettetpresenteressenereundergf. 82:Hvorliggerbudsjettet? ØA:Budsjettetblirframlagtsenere Ordstyrer:viventermedspørsmåltilbudsjettettildetteerpresentert. 64:EnavkjernesakenvaratBISskulleværeåpne,hvordanharderejobbetforå opprettholdedette? 62:DusomharansattkorthosSinco,hvorforharikkemarkedsavtalene,ellersincoavtalen blittpresentert?enklassemåtteflytteklassefestensinfraetutestedfraetannetpgaav dette. MA: 189:Nåfølerjegatdettebegynneråblienheksejakt. Ordstyrer:Jegvilbryteinnnå,hvisdereharflerespørsmålrundtdettesåkanderetadette oppmedmaettergf. 54:DuskriveridinberetningKristoffer,atduharværttidligutemedpromoteringenav arrangementerogplakaterpåskolen,menhvorblirdetavoktoberfestpromoteringog aktivitetsplakatforoktober? KA:Jegharhattmyeågjøredissetoførstemånedene,menjegharbevisstikkepromotert oktoberfestellerhengtoppplakaterforoktoberpågrunnavallpromoteringsarbeidi forkantavgeneralforsamlingen.jegharalleredegjortferdigplakateneogpromoteringene tiloktoberfest! 194:Hei,jegerlederforRederietogSosialutvalget,altavpromoteringforfesterogandre arrangementerkommerfraoss,detervisompromotererogsenderdetvideretilkafor trykk!jegharbevisstholdttilbakepromoteringenavoktoberfestogkommendefesteri samarbeidmedkapågrunnavgffortjenermedfokusennølogfestingpårederiet!så detteerikkepågrunnavlatskapmenderimotsamarbeid. 62:Dusieratduoppdatererfacebook,sosialemedieroghjemmesidenjevnligogofte, menhvorerdestoreendringene?harduendatopånårdetteblirklart?virkersom ingentingblirgjort. KA:Jegoppdatereallekanalenevåresåoftejegkan,jegharretningslinjerfraBISSentralt sombinderhendeneminelitt.jegharikke100%frihettilågjøreakkurathvajegvilpå hjemmesidentilbis.menjegharsattigangfleretingsomskalforbedresiden,jeghar sendtforslagtilforeksempelsettebillettsalgetoverpåbis.no,detteerenfunksjonsomer 31

32 underkodingogvilbliklarsåfortitansvarligisentraltklarerdet.såjegharikkeen endeligdatopånåralterferdigmentingblirgjortfortløpende. 64:Detvarforlitefokuspåmarkedsføringogeiendomsmeglingpådefaglige arrangementenetilnå?hvaergrunnentildette? NA:Grunnentildetteerateiendomsutvalgetharegneavtalersomgjørdetvanskeligå hentebedrifterinn,nårdetkommertilmarkedsføringsbedriftersåjobbesdetteveldig meddette.underkdstiltesrf,mentilnldvildetværeflereogbedreutvalg. Sak6:Behandling/Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller:Ledelsenv/BISBergen Bakgrunn:Økonomiansvarligpresentererregnskapetforvåren2014 Forslagtilvedtak:Generalforsamlingengodkjennerregnskapetforvåren2014. RegnskappresenteresisinhelhetpåGeneralforsamlingen. ØA:skalnåfremviseresultatetfravåren14.Gårrettnedogviserresultatet.Somdereser såstårdet36.672,57kr.detteerdaetplanlagtunderskudd. Økonomiansvarligigjennomdeviktigstepostenepåbudsjettet(Rederiet,medlemskap, LNU5midler,NLDetc.. (Åpnerforspørsmål 105:SistejegsåbudsjettetsåkostetNLD krmerenndetsomstårher? ØA:GrunnenetildetteeratmangeavkostnadeneikkeknyttesdirektemotNLD. 64:detstårsamarbeidspartnereogeninntektpå55.000kr,vetvihvemdisseerfra? ØA:DettekommerfrablantannetSinco,Acticogandresamarbeidspartnerevihar. 82: manglerifølgedetinnleggetdelegat105presenterte,hvorerdisse? ØA:Defordeltpåandreposter. 147:erdetmulighetforåinnføreenstandardisertprotokollforføringavbudsjett? ØA:Dettekanselvfølgeligforbedres,ogskaltastilbetraktning,menviharperdagsdato retningslinjervifølger. 32

33 105:tidligerehardetværtproblemåfinneigjenkostanderpågrunnavatkostanderharblitt plassertforskjellig,averfaringhardetteskjeddmedforeks.vinterlekene. ØA:Deterharmestsannsynligfakturertogikkeblittinnbetaltgrunnetlitepurring. 62:Detstår24.000krioverlappingskostnader? ØA:Ja,detteerkostnaderforenturderbådegamleognyeBISharteambuildingogdeler erfaringogetc.detinngårogsåensosialbit,meningentingavdetteblirbruktpåalkohol hvisdeterdetduvilframtil. 1:Deterogsåenganskehøyegenandelpådenneturen. 82:HvainngåripostenehelseGogtreningsrefusjon? ØA:TidligerehaddeBISrefusjonsordningerforhelsebesøkogtreningsabonnment.Nåerdet SIBsomharansvaretfordette. 54:Erdetrettbrukavmidleråbruke24.000krpåenoverlappingsturogkuninnvilge6.000 krtilbismarketingsomjobberforallemarkedsføringsstudenter? 105:Detteerenveldiglitensum,BISbrukerminstsettmotandrestudentorganisasjoner,BIS fårhellerikkehonorarforåsitteistyretsettmotandreorganisasjoner. 1:Dettegjelderfor2BISstyrer,bådeavtroppendeoginntredene. 116:Jeghargåttpåskolenettårnå,ogharikkehørtomrefusjonsordningene. ØA:dettegårpådengamleledelsen 82:ProfileringBIS,hvainngåridette? ØA:Detteerenpostsomdekkerbekledning,bannereogetc. 105:Detblekjøptinntobannereivår. 105:DeteringenrefusjonpåtreninghosSIB,deterallerederabattertsomfølgeavetSIB Medlemskap. Vedtatt:Enstemmigvedtatt. Sak7:Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller:Ledelsenv/BISBergen Bakgrunn:Økonomiansvarligpresentererbudsjettforvåren

34 Forslagtilvedtak:Generalforsamlinggodkjennerbudsjettforvåren2015. BudsjettpresenteresisinhelhetpåGeneralforsamlingen. ØAgårigjennompostenemånedformåned,forklarerkorthvadeforskjelligepostenegår utpå(salgsinntekterfrarederiet,lnu5midler,medlemskontigentetc. Viharvalgtågåforsiktiginnnårdetgjeldersøknadentilvelferdstinget.Dettepågrunnav atviikkeharværtmedivelferdstingettidligere.lnumidlenevilforsvinnetilnesteår grunnetnedleggelsenavbikristiansandogviikkeharnoklatilåfyllekraveneforlnu. ViharvalgåleggefokuspåBISInårsøkervelferdstinget. Deterbudsjettertmedprofitttilnesteår,selvomviikkeerenprofittorganisasjon,menvi vilhaenlitenbufferførlnu5midlene. 82:BevertningBIS15.000kr,hvagårdettetil? ØA:dettegårtilmatogdrikkeunderstørrearrangementsliksomFadderuke,Vinterlekene ogetc.viharnåvalgtåfinnesamarbeidspartneresomvilgangehelestudentsamfunnet. 152:Dunevneroverlappingibevertningsposten? ØA:Detvarmentsometeksempel,beklagerdet.Bevertingeribunnoggrunnmatog drikke. 54:Markedsutvalget,regnesdetsomBISmarketingog? ØA:Nei 54:Retailmanagement/Marketingposten,vildetsiatdeter5000krtilbådeRetail ManagementogBISMarketing,isåfallvildetteværemerennenhalveringavdetBIS Marketingfikkifjorsomvar6000kr. 202:Hvisjegskalarrangereetarrangement,skalMarkedsutvalgetjobbetaktivtforå skaffeegnesponsor.dettegjelderogsåandreundergrupperogutvalg.klarerdederimot ikkeåhenteinnegensponsorersåkandesøketilbis. 150:Erdetenegenpostforundergruppestøtte? ØA:nei,viharikkedet.ViseratMarkedsutvalgetharkompetansetilåhjelpeåhente sponsoreroghvisdetskullevære 8:Hvaergrunnenetilatenkeltesportsundergrupperharmermidlerennandresportslag? ØA:deterpågrunnavatenkeltelag,sliksomlacrossenharmyehøyereegenandelerenn andrelag.detsomeroppførthereregentligkostnaderiogmeddeharhøyereutgifter. 34

35 150:FørvardetslikatBISIfordelteenfastsumtillageneutifrahvorstoredevar,erdet sliknåog? ØA:nei,iårkanallesøkefraforskjelligefond,BISIharfåttinnvilgetendelpenger. Ordstyrer:foreslåratvigårtilvotering Vedtak:enstemmigvedtatt Sak8:Behandling/OpprettelseavpolitiskansvarligvedBISBergen Forslagsstiller:FagansvarligvedMikael/bistandfraEvenOpsal. Bakgrunn:PåbakgrunnavatBIharblittmedlemavSiB,harviogsåblittendelav VelferdstingetGstudenteneshøyesteorganiBergen.BISBergenønskerstørrefokuspå politikkogvelferd,ogvilavdengrunnoppretteetnyttvervtilledelsenibisbergen. Forslagtilvedtak:Generalforsamlinggodkjenneropprettelseavvervetpolitiskansvarligtil ledelsenibisbergenfraogmed ,ogvilvelgesinnvedgeneralforsamlingvåren OrdstyrerinvitererfagansvarligMikaelDigreogEvenOpsal Even:Jegsitteridagsomkonstituertpolitiskansvarlig,detteskjeddeisamarbeidmedlederJógvan, tidligereledelseogbissentralt.jobbengårutpåjobbemotstudentpolitiskesaker,foreksempel helsedelen.perdagsdatorapportererjegdirektetilleder.måletmeddetteverveteratdetskal overtaplassentillederibyrådetogvelferdstinget.andrestudentsamfunnhardettevervet,blant annetnhhs. Fagansvarlig:jegogevensittermeddetteansvaretframtildetblirvedtattogblirstemtigjennom. Perdagsdatosittervisomtomandaterivelferdstinget.Dettegirosstilgangtilåsøkepåpottenpå 5,9millioner. KVK:viktigåfåfremerathvisdettevervetstemmesigjennomsåvildetteværeendelavBISledelsen ogikkestyret.vervetvilhatalerettunderstyremøtetmenikkestemmerett. 150:hvormyetidtardettevervet? Even:Dettarlitttidiogmedatmyeavtidengårpååpleienettverk.Deterlittvanskeligåsetteen tidpå,detetstormøteimånedenfulgtavetparmindremøterilamåneden. 150:Jeglurerpåomdettevervetkantrekkemedianedpåskolen? Even:Stillingsinstruksenetillaterpolitiskansvarligåtrekkemedianedpåskolenforåhåndtere studentpolitiskesaker. 1:ViharbesøkavTommyTran,jegønskerågihantalerettsidenhanikkeeretmedlemavBIS Bergen. 35

36 TommyTran:Hei,jegkommerfraBISStavanger,velferdstingetiStavangererdominertavUISogved hjelpavenstudentpolitiskansvarligkunnevihastiltmyesterkereunderdebatteneogfordelingenav økonomiskemidler. 194:Andrestudentorganisasjonerharenpolitiskansvarlig.Vilpolitiskansvarlighaetnestleder ansvarfraogmedjuli2015. Ordstyrer:vierklarforenaktivvotering. Vedtak:Enstemmigvedtatt Sak9:Behandling/GodkjenningavstillingsinstruksforpolitiskansvarligvedBISBergen Forslagsstiller:LedelseniBISBergen Bakgrunn:Forutsattgodkjenningavsak8.Stillingsinstruksliggervedlagt(sevedlegg2. Forslagtilvedtak:Generalforsamlinggodkjennerstillingsinstruksen. KVK:sidenvinåstemteigjennomatpolitiskansvarligskalværeetgjeldendevervfraogmed våren2015.vigiretliteminutttilforsamlingenforåleseigjennom,innsigelserkankomme etterpå. Ordstyrer:vigårvideretilaktivvotering Vedtak:Enstemmigvedtatt Sak10:Orienteringssak/Digitaliseringavrefusjonsskjema Sånnrutinenernå,såleveresaltavrefusjoneripapirform.Dersomrefusjonsskjema,med tilhørendebilag(kvitteringerbleskannetoglevertelektronisk,villedetspart økonomiansvarligformyearbeid. Økonomiansvarligorienterer. ØA:DeteretliteproblematØAbrukermyetidpåbilag.Måletmeddetteeratnårdere førerrefusjonsskjemaskalfestekvitteringeroginfopåetblanktarkogskannedetinnforå såsenderetttilmegviamail.jegliggerinnepåkontaktlistenpåskrivere.detvilkommeet skrivfortløpende. Sak11:Behandling/Fullmakttildetsittendestyretomåkonstituereeventuelle manglendetillitsverv Forslagsstiller:LedelseniBISBergenv/KVK 36

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 22.10.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 -

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 28.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 15.10.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 11.02.2014 BI Bergen Innholdsfortegnelse Sak 32-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 33-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 34-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 06.03.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 9. desember 2011 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Referat Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Referat Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Referat Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Generalforsamling Høst 2011 Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012 Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn. Disse

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 13.10.16 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de sentrale vedtektene som gjelder

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for avdelingene til Bergen, Trondheim og Stavanger. Kristiansand vil naturlig

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 3 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2014

Referat. Generalforsamling. Høst 2014 Referat Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013

Generalforsamling. Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013 Dato: Sted: Tid: 14. Mars Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Statutter for Hybrida Bedriftskomité. Trondheim

Statutter for Hybrida Bedriftskomité. Trondheim Statutter for Hybrida Bedriftskomité Trondheim 12.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Virkemidler... 2 4 Informasjonsmateriell... 2 5 Organisasjonsstruktur... 2 5.1... 2 5.2... 2 5.3...

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Vår 2014

Referat. Generalforsamling. Vår 2014 Referat Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-09-2012 SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-09-2012 SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 09.09.2012 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-12 - Behandlingssak: Trekking av dobbeltstemme for behandlingssaker Sak 2-12 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 46 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

VEDTEKTER. Humanistforbundet

VEDTEKTER. Humanistforbundet VEDTEKTER Humanistforbundet HUFO Vedtatt styremøte 27.2.17 HUFO Møllergata 24, 0179 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Medlemskap... 2 2.1 Vanlig medlemskap... 2 2.2 Støttemedlemskap...

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

SAKSPAPIRER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til: Medlemmer av SBIO Connect v/sbio SAKSPAPIRER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 13. januar 2016 Tid: 18:00 Sted: BI Nydalen AGENDA: H16-1E GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN...1 H16-2E

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2012 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA )

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA ) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 28.03.17) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene. Heftet

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer