Hvem er vi, og hva gjør vi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem er vi, og hva gjør vi?"

Transkript

1 Hvem er vi, og hva gjør vi?

2 Hvem er vi? De nasjonale forskningsetiske komiteene er tilknyttet Kunnskapsdepartementet og består av komiteer, utvalg og nemnd: NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag NENT Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi NESH Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora GraNSkiNGSuTvalGET Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning Utvalg og nemnd Skjelettutvalget Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger er tilknyttet NESH. Patentnemnda Den etiske nemnda for patentsaker er tilknyttet NENT. De nasjonale forskningsetiske komiteene er faglige, frittstående og uavhengige forvaltningsorganer for forskningsetiske spørsmål. Felles sekretariat De nasjonale forskningsetiske komiteene har et felles sekretariat sentralt i Oslo. Hver komité og hvert utvalg og nemnd har egen sekretariatsleder med forskningskompetanse. En felles stab dekker administrasjon, juss og kommunikasjon. Sekretariatet utgir bladet Forskningsetikk og har redaktøransvar for nettstedet På nettstedet presenteres forskningsetiske tema, blant annet i Forskningsetisk bibliotek (FBIB). Du finner også etiske retningslinjer og andre publikasjoner. I tillegg vil du finne informasjon om komiteenes arbeid, enkeltsaker og referater. 2 Hvem er vi, og hva gjør vi?

3 Hva gjør vi? De nasjonale forskningsetiske komiteene gir råd: når du møter forskningsetiske utfordringer i et konkret prosjekt Hvis du har et forskningsprosjekt som reiser problemstillinger du ønsker å diskutere, kan du når som helst ta kontakt med sekretariatsleder for en av komiteene eller et utvalg/nemnd. når du skal varsle Hvis du skal varsle om mulig uredelighet i forskning, skal dette i første omgang varsles til den enkelte institusjon. Det er forskjellig praksis ved de ulike institusjonene hvordan varsling skal foregå. Sjekk gjerne din institusjons nettsider. Du kan varsle eller melde en mistanke skriftlig til Granskingsutvalget ved å bruke et eget skjema som du finner her: Hvis du lurer på noe om varsling av uredelighet i forskning, ta gjerne kontakt med sekretariatsleder i utvalget. Ved telefonisk kontakt til Granskingsutvalgets sekretariat, kan du gjerne være anonym i første omgang. når du skal klage Hvis du er uenig i et vedtak fattet av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), kan du klage til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Klagen skal du sende til den regionale komiteen som har fattet vedtaket for ny behandling av søknaden. REK sender deretter klagen videre til NEM. 4 Hvem er vi, og hva gjør vi?

4 Hva er forskningsetikk? Etikk dreier seg blant annet om visjonen om det gode liv. På samme måte dreier forskningsetikk seg om visjonen om den gode forskningen. Begrepet «forskningsetikk» viser til et sett av verdier og normer som skal bidra til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet. Forskningsetikk omhandler god forskningskikk og relasjonen forskere imellom. Forskningsetikk angår også forholdet mellom forskere og andre mennesker. I tillegg inkluder forskningsetikk krav knyttet til forskerens samfunnsansvar. Grovt sett kan man dermed inndele forskningsetiske normer i tre kategorier (inndelingen følger i hovedsak NESH sine Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora, juss og teologi, s. 6): 1. Normer om forskningens frihet og god forskningsskikk knyttet til forskningens sannhetssøken og uavhengighet og til forholdet mellom forskere, herunder normer for vitenskapelig redelighet, publiseringsetikk med mer. 2. Normer som regulerer forholdet tilindivider (dette inkluderer også dyr) og grupper som berøres direkte av forskningen. 3. Normer om forskningens overordnede samfunnsansvar, herunder forskningens materielle, kulturelle og politiske implikasjoner for samfunnet, samfunnsrelevans, brukerinteresser og akademias ansvar for å opprettholde et velfungerende offentlig ordskifte. Interne normer De internvitenskapelige normene er etter Robert Mertons* utforming gjerne referert til som CUDOS normene (Communism, Universalism, Disinterestedness, Organized Scepticism og Originality). Normene dreier seg hovedsakelig om: At kunnskap er allemannseie At kunnskap er fremskaffet uavhengig av politiske eller ideologiske interesser At ethvert forskningsresultat skal underkastes kritisk prøving av fagfeller *I 1942 formulerte den amerikanske sosiologen Robert K. Merton det han oppfattet som vitenskapens grunnleggende ethos, altså dens normative grunnlag (Merton 1973). 6 Hvem er vi, og hva gjør vi?

5 Dette innebærer blant annet at forskningsresultater som hovedregel skal publiseres og gjøres tilgjengelig for andre forskere og allmennheten. Det innebærer videre at forskere og forskningsinstitusjoner skal sørge for å opprettholde uavhengighet i forhold til oppdragsgiver. En vesentlig del av forskningsetikken er knyttet til normer om vitenskapelig redelighet. Vitenskapelig kunnskap oppstår ved at den enkelte bidrar med sine innsikter, basert på innsikter fremskaffet av andre, og at forskningen underkastes kritisk prøving. Respekt for andres bidrag og rett kreditering er derfor viktig. Dette uttrykkes blant annet i regler for forfatterskap og publisering. Vitenskapelig uredelighet blir ofte spesifisert som såkalt FFP (fabrikkering, forfalskning, plagiering). Mindre dramatiske former for brudd med forskningens interne normer omtales ofte som forskningsetisk diskutable handlinger. All type vitenskapelig uredelighet virker ødeleggende for den tilliten vitenskapssamfunnet er tuftet på. Eksterne normer En stor del av forskningsetikken har som målsetning å sikre at forskningen kommer enkeltpersoner og samfunnet til gode, og at verken personer eller grupper blir skadelidende gjennom forskningen. Etter Den annen verdenskrig og oppgjøret med de grufulle medisinske eksperimentene som ble utført i konsentrasjonsleirene, vokste det frem krav med sikte på å sikre respekt for enkeltmennesket i forskning. Viktig i den forbindelse er ikke minst kravet om fritt og informert samtykke, samt krav om å minimere risiko og skade for deltakere i forskning. I tiden rundt Den annen verdenskrig vokste det også frem en erkjennelse av at forskning, ikke minst mye naturvitenskapelig teknologisk forskning, kan ha ødeleggende, enorme og irreversible konsekvenser. Dette ble spesielt tydelig med Manhattan prosjektet, forskningsprosjektet som ble igangsatt for å utvikle atombomben. Erkjennelsen førte til en større diskusjon om forskerens ansvar og for mange en utvidelse av forskningsetikken til også å omfatte forskerens samfunnsansvar. I praksis innebærer dette krav til den enkelte forsker og til forskningsinstitusjoner om å vurdere og bedømme mulige konsekvenser av forskningen. Kilder: Hvem er vi, og hva gjør vi? 7

6 Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag NEM NEM er nasjonal utkikkspost, opplyser og rådgiver i forskningsetikk innenfor helsefag og medisin. Komiteen informerer og gir råd til forskere, administrasjon, myndigheter og allmennhet om forskningsetiske spørsmål. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal forhåndsgodkjenne alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter. NEM er koordinerende og rådgivende instans i forskningsetikk for REK og klageinstans for vedtak fattet av REK. Følgende problemstillinger har gjentatte ganger vært gjenstand for klager: Skal prosjektet godkjennes av REK eller ligger det utenfor helseforskningslovens virkeområde? Skal det innhentes informert samtykke, eller kan det innvilges fritak fra dette? Hvis det innvilges fritak, blir spørsmålet om de som blir inkludert i studien, skal informeres om dette og eventuelt gis reservasjonsrett. Er studiens forventede vitenskapelige nytte tilstrekkelig til å legitimere belastninger og eventuell risiko for deltakerne? Er studien forvarlig organisert? NEM og REKs vurderinger reguleres av blant annet helseforskningsloven, forskningsetikkloven, internasjonale konvensjoner og retningslinjer, samt veiledninger som NEM har utarbeidet for spesifikke områder. 8 Hvem er vi, og hva gjør vi?

7 Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi NENT NENT arbeider med forskningsetiske spørsmål innen naturvitenskap og teknologi, medregnet landbruks og fiskeriforskning. I arbeidet støtter komiteen seg til forskningsetiske normer og retningslinjer. Komiteen har utarbeidet egne retningslinjer for sine fagområder. Komiteen behandler enkeltsaker, utgir publikasjoner og arrangerer åpne møter. Typiske spørsmål som NENT blir bedt om å vurdere er: Hva har oppdragsgiver rett til å fastsette ved oppdragsforskning? Når er det akseptabelt at veileder er oppført som medforfatter? Hvilke forpliktelser har forskeren med hensyn til deling av data? Hvordan sikre dyrevelferd i utførelsen av dyreforsøk? Hvordan avveie nytten av personlig informasjon som blir lagret i en databank versus retten til privatliv? NEMD TIlkNyTTET NENT: Den etiske nemnda for patentsaker Patentnemnda Den etiske nemnda for patentsaker er organisert som en nemnd i tilknytning til NENT. Nemnda skal gi Patentstyret et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere om patentsøknader skal avslås fordi oppfinnelse strider mot offentlig orden eller moral (Patentloven 1b) innenfor alle fagområder, men med et spesielt fokus på bioteknologi. Hvem er vi, og hva gjør vi? 9

8 Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora NESH NESH arbeider med forskningsetiske spørsmål innen samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Komiteen har utarbeidet retningslinjer for forskningsetikk innen sine fagområder. Komiteen svarer på henvendelser fra enkeltforskere og forskningsinstitusjoner, uttaler seg i saker som gjelder konkrete forskningsprosjekter, utgir publikasjoner og arrangerer åpne møter. Typiske spørsmål som NESH blir bedt om å vurdere er: Hvordan sørge for at et samtykke er informert og frivillig? Hva skal tilfor å sikre at forskningsdeltakere ikke utsettes for risiko? Hvilke tiltakbidrar til å trygge utsatte grupper i forskning? Hvordan garantere de legitime behov forskningsdeltakere har for å kontrollere informasjon om seg selv og samtidig bidra til god og nyttig forskning? Hvordan garantere best mulig rollefordeling mellom oppdragsgiver og forsker i oppdragsforskning? UTValg TIlkNyTTET NESH: Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger Skjelettutvalget Utvalget vurderer forskning på menneskelige levninger. Forskere som tar sikte på å benytte skjelettmateriale i sin forskning, anbefales å legge frem sine prosjekter for en etisk vurdering. Utvalget har utarbeidet forskningsetiske retningslinjer for fagområdet. Utvalget arbeider etter alminnelige forskningsetiske prinsipper og bestemmelser nedfelt i i eksisterende lovverk samt konvensjoner Norge har sluttet seg til. 10 Hvem er vi, og hva gjør vi?

9 Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning granskingsutvalget Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) er en nasjonal ressurs for universiteter, forskningsinstitusjoner, bedrifter og oppdragsgivere ved behandling av saker om uredelighet i forskning. Ansvaret for å behandle saker om mulig vitenskaplig uredelighet ligger i utgangspunktet hos de enkelte institusjoner eller bedrifter. Granskingsutvalget kan allikevel behandle konkrete henvendelser om påstått vitenskapelig uredelighet og selv ta opp saker. «Med vitenskaplig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grov uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.» (Forskningsetikkloven 5). Utvalget skal sikre en mer enhetlig behandling av alvorlige uredelighetssaker enten disse behandles på lokalt eller nasjonalt nivå. Ved mistanke om alvorlige tilfeller av uredelig forskning som de lokale forskningsmiljøene ikke selv kan eller bør håndtere, bl.a. på grunn av mulige habilitetsproblemer, kan Granskingsutvalget, som nasjonalt organ, ta saken. Hovedansvaret for forebygging av vitenskapelig uredelighet ligger på det lokale nivå, men med støtte fra nasjonalt hold. På det nasjonale nivå samarbeider Granskingsutvalget med De nasjonale forskningsetiske komiteene om å forebygge og informere om vitenskapelig uredelighet. Hvem er vi, og hva gjør vi? 11

10 De nasjonale forskningsetiske komiteene Kongens gate 14, 0153 Oslo Tlf.: ISBN Forskningsetisk bibliotek (FBIB) Forskningsetisk bibliotek (FBIB) er en nettressurs som tilbyr over 80 tekster om sentrale forskningsetiske tema, skrevet av eksperter på området. I det digitale biblioteket finnes også diskusjonseksempler og relevante filmer. FBIB er utviklet som en ressurs til bruk i undervisning av forskningsetikk ved universiteter og høyskoler. signatur.no Januar opplag Foto: Shutterstock/Signatur

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER 1 RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER PÅ BACHELORNIVÅ VED HØGSKOLEN I GJØVIK Fastsatt av studie- og forskningsdirektøren ved Høgskolen i Gjøvik 2010-10-01 Retningslinjene gjelder

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale 1 Forord Datatilsynet har i virksomhetsplan for

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer