Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972"

Transkript

1 Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972

2 INNHOLDSFORTEGNELSE F ormannens leder Side 3 Elektronisk databehandling " 4 og norske banker Banksjef TeIje Linder Andresen Bankrevisorenes utdanneise " 18 Statsautorisert revisor Per Thorp Bankrevisor. tom tittei eller virkelighet.. 22 Revisor Erik B0rresen Referat fra R0ros " 24 Anbefalinger for god revisjonsskikk " 27 Statsautorisert revisor HeIge R. Rindal

3 VI 0NSKER ALLE VARE MEDLEMMER GODT NYTTAR Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1-Januar

4 NORSK BANKREVISORFORENING: STYRET: Formann Knut Bergersen, Andresens Bank A/S Nestformann Jens Petter Auring, Oslo Sparebank Kasserer Age L0ken, Bergens Privatbank, Oslo Styremedlem William Hauge, Oslo Sparebank Styremedlem Arne Bergem, Kreditkassen, Oslo Varamann Mathias Schonbowd, Bergens Privatbank, Oslo Varamann TOljUS Skjrevestad, Den norske Creditbank, Oslo RESPONSUMUTVALGET: Revisjonssjef AIf Lagset, Oslo Sparebank Revisjonssjef Olav Espeland, Den norske Creditbank, Oslo Revisjonssjef Petter J. Lundgreen, Fellesbanken A/S Reg. revisor Erik Auke, Andresens Bank A/S Reg. revisor Nils Moxheim, Oslo Sparebank Reg. revisor K. Heiding Belsj0, Bergens Privatbank, Oslo Reg. revisor Finn Terjesen, Kreditkassen, Oslo Reg. revisor AIf S. Lundevall, Kviteseid Revisjonssjef Thorleif Mostue, Modum Sparebank samt foreningens formann til enhver tid. DISTRIKTSREPRESENTANTER: Birger Lunde, Rogalandsbanken, Rogaland Erling Bj0rnsen Moen, Troms0 Sparebank, Troms Per Chr. Roseth, Hammerfest Sparebank, Finnmark Ketil Ellefsen, Steinkjer Sparebank, Tr0nde1ag Thorleif Mostue, Modum Sparebank, Vikersund, Buskerud Leif 0verjordet, Opplandsbanken, Oppland Reidar Flengsrud, Vang Sparebank, Hedmark Egil Kvilhaug, Kreditkassen, Holmestrand, Vestfold Olav Skobba, Notodden Bank, Notodden, Telemark Arne Mosberg, Kreditkassen, Arendal, Agder Einar 0stergren, Borgund Spare bank, A1esund, M0re og Romsdal 'Bernhard Thunestvedt, Bergens Privatbank, Bergen, Bergenog Hordaland 2

5 Formannens leder Var forening er inne i en sterk utviklingsperiode. I 1970/71 er det avholdt 3 revisorkonferanser, den 4. er under forberedelse. Distriktskurser pabegynnes i februar Vart blad har ogsa skiftet ansikt. Det ble da naturlig nok kalt "Bankrevisoren". Det er styrets 0nske at det skal bli et hyggelig fagskrift for medlemmene. Desembernummeret har vi denne gang tenkt a sende til samtlige bankers revisjonsavdelinger i hele landet. Vi benytter anledningen til a appelere til hver enkelt av dere som ennu ikke er medlem av foreningen, pany a overveie om det ikke vii vrere en fordel a sta tilknyttet en faglig forening av var art. Videre vii dere i dette nummer av fagskriftet finne to innlegg i forbindelse med revisors utdannelse. Styret er klar over at det er forskjeliige syn pa sp0rsmajet, og vi er takknemlige for a motta stoff i forbindelse med de ulike syn pa revisors utdannelse. Foreningen har fors0kt a dele inn landet i geografiske distrikter, som hvert har fatt sin kontaktmann (distriktsrepresentant), se spesifisert liste. Vi haper pa denne mate a oppna bedre og nrermere kontakt med medlemmene. Frist for innlevering av stoff til neste nummer av "Bankrevisoren" er satt til 10. februai

6 Elektronisk databehandling og norske banker Banksjef Terje Linder Andresen Andresens Bank A!S Artikkelen er hentet fra Bank-htindbokens 9. utgave, Automasjon og rasjonaliseringsbestrebelser, samt tanker om nye former og nytt syn pa lederrollen og beslutningsprosessen, vii bli noen av de viktigste sp0rsmru pa det tekniske, sosiale og 0konomiske felt i de neste decennier. Sen trait i dette star selvsagt ogsa var egen bransje, - bank. Bankene vokser, dog innenfor et mer og mer komplisert finansklima, - og yare marginer viser tegn til a bli sterkt presset av pavirkningene fra det internasjonale kapitalmarked og de sterkt 0kende interne omkostninger. Mens omkostningsfaktoren pa basis av administrasjonsutgiftene i de st0rste forretningsbanker for regnskapet i 1966 la pa mellom , kroner pr. ansatt, var den allerede etter regnskapene for kt til mellom ,-. Denne 0kningen er primrert arsaken til norske bankers velvillige satsing pa databehandling. 4

7 Generelt om databehandling. Databehandling i seg selv er intet nytt. Det har eksistert data helt fra egyptemes hieroglyffer og indernes talltegn. Det var imidlertid f(1lrst i 1887 at noen ad mekanisk vei fant pa a gj(1lre noe med dataene. Dataene den gang var resultatet av en amerikansk folketelling, - og da svaret etter folketellingen i 1880 enna lot vente pa seg, konstruerte H. Hollerith en maskin som kunne registrere, sortere og telle. Dette var forl(1lperen til hullkortmaskinen. Den elektroniske releregnemaskinen kom langt senere. Universitetet i Pennsylvania laget en slik type i Den var basert pa radior(1lret og overf(1lrte data elektrisk mellom maskinens forskjellige deler, - dvs. med Iysets hastighet. Den fikk navnet ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator). Hva er na en slik datamaskin som spiller sjakk som Botvinnik, og landsetter mennesker trygt pa manen? Maskinen er bygd opp rundt enkle prinsipper som innlesing, behandling og utskriving. Vi rna meddele noe til maskinen, og maskinen rna fa opplysningene i et sprak den forstar. Derfor har vi konstruert koder, - hullbiind, hullkort og spesielle tegn og tall nederst pa vare sjekker, er eksempler pa dette. Dette er tall, tegn og bqkstaver som maskinen forstar a lese. Datamaskinens oppbygging og virkemate. Et elektronisk databehandlingssystem forutsetter at man har en EDB maskin som ikke bare har den mulighet at den kan lagre meget store mengder av data eller informasjon, men ogsa den evnen at den kan behandle disse data i henhold til de instrukser vi gir den. Datamaskinen kan sajedes motta informasjoner og data nar den far disse i et sprilk som den kan forsta og tyde. Maskinen kan anvende informasjonene sammen. med opplysninger den tidligere har lagret for a utf(1lre beregninger og vurderinger, - og til slutt vise sitt arbeidsresultat i form av skrevne meddelelser, oppgaver etc. Man kan gi en datamaskin et meget stort antall instruksjoner pa en gang i forbindelse med en eller flere 5

8 arbeidsoppgaver. En slik samling av instruksjoner kalles et program. Ved programmet kan man instruere maskinen til a velge prosessalternativer i henhold til de resultater som den selv f0rst produserer. Derfor vii maskinen kunne saldere konti, vurdere overtrekk, regne renter og foreta prognoser og beslutninger i forbindelse med en mer eller mindre problematisk likviditet. Spesielt i slike forbindelser diskuterer man datamaskinens evne til a ta selvstendige, logiske beslutninger. Man kan altsa si at EDB-maskinen har "hjerne" og at den behersker visse sider ved evnen til a "tenke". En datamaskin bestar av forskjeiiige deler. Input-media. Vi kan idag inndele Yare kommunikasjonsmuligheter med datamaskinen i 2 hovedsprak - mekanisk sprak og kiartekst sprak. Hullkort og hullbftnd er eksempler. pa rene mekaniske sprak. Man rna her konvertere opplysningene til koder i form av hull pa papirbftnd eller enkeltkort. Dette rna skje ved stansing (punching). Punchemaskinens komponenter er normalt en basemaskin som er tilkoblet et stanseaggregat og eventuelt en verifier (kontrollsiffer-kontro1l0r). Lesing av hullbftnd og hullkort foregar enten ved b0rsteff01e prinsippet eller ved fotoelektrisk avlesning. Lesere for hullbftnd og hullkort vii kunne operere med hastigheter opptil 2000 kort pro min. og 2000 tegn pa hullbftnd pr. sekund. Det er vesentlig 2 metoder som benyttes ved kiartekst sprftk. MICR (Magnetic Ink Character Recognition) magnetiserbar skrift. OCR (Optical Character Recognition) optisk skrift. MICR etter systemet CMC7 er i dag i bruk pa norske sjekker. Lesing skjer ved a magnetisere partikiene i trykksverten og ved a miiie avstanden mellom "stavene" i oppbyggingen (se sjekken) av CMC7 koden. Maskinen vii deretter binrert (alle tall uttrykkes i potenser av 2) kunne bestemme hvilket tegn det er tale om. OCR (som vii bli tatt i bruk pa den nye bankgirosentralen for forretningsbankene) vii kunne leses etter 2 metoder: I. Etter scanning-prinsippet (curvetracing) som bestar i at en fotocelle avf01ger tegnets konturer. 2. Det foretas en projeksjon av tegnet pa en matte av fotoceller. Begge metoder benytter seg av kontrastvirkningene sortfhvitt ved oppfangingen av tegnet. 6

9 Sentralenheten. Denne er datamaskinens "hjerne". Her er programmet lagret, her utf0res aile beregninger og gjennom sentralenheten distribueres aile informasjon. er til de forskjellige maskinenhetene. "Hjemen" kan leveres i forskjellige st0rrelser.st0rrelsesorden fra 16.oDD til 128.oDD tegn (betegnes som 16K og 128K) er i dag de normale innenfor EDB anlegg til bruk for banker. Teknisk sett bestar sentralenheten av kretser og normalt et stort antall..'ikaite ferritkjemer, dvs.sma ringer av et magnetiserbart materiale med diameter mindre enn I mm. Magnetiseringen kan skje i den ene eller andre retning, og med disse to muligheter kan man bygge opp kombinasjoner (binrere) som angir de forskjellige tegn. Pa dette omriidet skjer i dag den st0rste teknologiske utvikling nar' det gjelder datamaskiner, men det vii her f0re for langt a ber0re de forskjellige prinsipper og utviklingstrinn. Lagringsmedia. Magnetbiind, magnetplater, trommer etc. er forskjellige metoder a lagre informasjon pa. Behovet for hurtig access til data, dataenes mengder etc. spiller inn pa hvilke av disse media som b0r benyttes. Tettheten pa magnetbiindene er normalt tegn pro tomme. Magnetplater med hurtig access (tiden det kan ta a fa tak i en definert opplysning - f.eks. et kontonummer), - er en forutsetning for de kommende on line systemer. I denne forbindelse kan nevnes at Andresens Bank vii ha behov for ca millioner tegn pa magnetplater (discs) og en accesstid under millisekunder (tusendels sekund), nar denne bank na skal bestille nytt data an1egg. Output-media. Magnetplater og band er selvsagt output-media i den utstrekning dataene skal lagres for senere bruk. lmidlertid trenger man i bank a gi ut en del opplysninger i klarskrift som kontoutskrifter, daglige lister, rapporter 7

10 etc. Her bruker en forskjellige mekaniske skriveprinsipper hvor hastigheten ligger pa linjer pr. min., og linjer pa tegn i bredden er her det van!ige. Kort sagt er altsa en EDB-maskins funksjonsm0nster f0lgende: Lagring: Maskinens "hukommelse". Behandling: Maskinens regneorgan (aritmetisk og logisk organ). Styring: Maskinens styring (hjerne). Ovennevnte behandlingsenheter kaller vi med et fellesnavn for sentralenheten (Central Processing Unit). Datamaskinen arbeider silledes pa f01gende mate: 1: Instruksene (programmet) for det spesielle arbeid som skal ut 0res, mates inn i maskinens hukommelse. Dette skjer meget raskt, og pa noen fa mikrosekunder (milliontedels sekunder) er de klar til bruk i maskinens styringsorgan (hjerne). 2: De data som skal bearbeides mates (Ieses) inn i maskinens hukommelse fra magnetbilnd, hullbilnd etc, 3: Instruksjonene (programmet) tas en etter en i rekkef01ge fra hukommelsen til "hjernen" hvor de tolkes og sendes videre til regneorganet for dennedel av behandlingsprosessen. 4: Selve utf0relsen (databehandlingen) skjer i regneorganet (aritmetiske og logiske instruksjoner). 5: Resultatet av behandlingen overf0res til f.eks. magnetbilndet eller EDB-maskinens skriveenhet, alt avhengig av om resultatet skal leses eller lagres til senere bruk. EDB-maskinen anvender sitt eget sprak. AIle informasjoner (data) ved lagring, behandling, regneoperasjoner etc. skjer etter null - ett prinsippet. AIle vare siffere og bokstaver rna oversettes for a kunne forstaes av maskinen. Det anvendes altsa bare to tegn: 0 (null) og I (ett). Dette sprilk kailes binrert og skiller seg vesent!ig fra det tallsystem vi aile er vant med - det desimale tallsystem. Vi skal derfor dr0ye!itt ved dette system: 8

11 La oss ta et desimalt tall Dette kan skrives pa f!lllgende mate: 5 x x x 10-8 xl = = Matematikeren forkorter sin mate a uttrykke desimaltall pa, som f.eks.: 10 x 10 = x io x 10 = x 10 x 10 x 10 = 10 4 Sifferet til h!llyre angir antall faktorer (her av tallet 10) og kalles for eksponent. Dessuten gjelder regelen at ethvert tall som har eksponenten 0 har verdien 1, dvs. at: 10 1 = = 1 Med binrere tallsystems to symboler (0-1) kan vi uttrykke hvilket som heist tall: 72 = '0 = 1 x x x 24-1 x x 22 - o x 21-0 x 2 0 = = 72. Det binrere tallet er altsa identisk med det desimale tallet 72. Situasjonen ved utgangen av 60-arene. Bankene tok i bruk datateknikken i midten av 60-arene. I dag kan man regne at mellom prosent av bankenes bilag blir databehandlet. Det er altsa tydelig at data-alderen er over oss. Andresens Bank tok som f0rste norske bank sitt EDB-anlegg i bruk i I startet planene for store EDB-anlegg pa felles basis i yare tre st0rste byer. IDA, Data-Tjeneste og Fellesdata i Oslo, - Tr!llnderdata i Trondheim og Vestdata og IDAs filial i Bergen. Mindre IBM-systemer (360/20) er installert i de fleste!ilvrige st0rre byer, som of test som et samarbeid mellom nreringslivet og bankene. Hva installasjonen av disse fleksible anlegg betyr na foran den forhiipentlig raske fusjonsprosess, spesielt for sparebankene, - er ganske innlysende. De store, sentrale sparebanker med opplegg pa store EDB-sentraler vii tate den organisasjonsmessige og bokholderimessige eksplosjon pa en ganske annen mate enn de som ikke har gardert seg mot denne utvikling. De fleste EDB-systemer i Norge er i dag magnetbiindorien terte, men flere har i dag planer om a bygge dem ut 9

12 med magnetplater og vii derfor kunne bli on-line (direkte tilknyttet) og terminairettet ganske snart_ On-line muligheter vii pa de fleste mater eliminere det psykologiske fusjonsproblem med at den ene bank "spiser opp den annen"_ Med telekommunikasjonsutbygging vii disse aniegg tiiiate det forhold at de mindre banker beholder den store enhets fordeler- "On-line banking" med fleksibel terminaiutbygging lenker dataene til beslutningsstedet og tiiiater at man sentrait kan ta beslutninger basert pa den til enhver tid tilgjengelige informasjon om likviditet og kapitai. De fleste bankrutiner er typisk datavennlige, det er store mengder, og krav om standarisering og n0yaktighet gar igjen pa aile felter. De f0rste etapper har derfor vrert kontosektoren. Dette er meget naturiig fordi det er her vi har yare store transaksjonsmengder som krever sortering, kontering, rente,- og provisjonsberegning, samt forarsaker en mengde utskriftsmateriell i form av lister og blanketter. De fleste av de st~rre bankene har derfor 10st sine masserutiner, slik som: Foliokonti, kassekredittkonti, 10nnskonti. Aile typer av innskuddskonti. Innenlandske bankers konti og loro konti. Likeledes har noen av de st0rste bankene satset pa kundetjenestet, spesielt der hvor dette kan sies a kunne integreres i bankens rutiner. Eksempel pa slike rutiner er: L0nningsrutinen for firmaenes ansatte. Aksjonrerservice basert pa direkte utbytteremittering. Eiendomsservice. Fakturainkasso. De norske bankene som kom f0rst igang med databehandling, har ogsa i en rekke tiifeller helt eller delvis 10st rutiner innenfor sektorer som: VaIuta, (utenlandsk nostro), fonds, utiiln, innenlandske banker, samt depot og forvaitningsrutiner. Hva har vi sa oppnadd etter noen ars EDB-bruk i norske banker? Avhengig av utgangspunktet har norske banker pa forskjellig mate utnyttet og dratt fordel av databehandlingen. Suksess hos enkelte er biitt 10

13 til fiasko hos andre, men allikevel rna vi etter disse ar kunne samle yare erfaringer i 4 punk ter: Vi har att et middel til a absorbere de stadige, og ofte meget store 0kninger i arbeidsmengden med en minimal prosentvis 0kning av personellet og EDB-omkostningene sett i relasjon til banker og bedrifter som arbeider etter mer eller mindre manuelle metoder. Overgangen til EDB har skap st0rre orden i Yare rutiner, smidigere utf0relse og mer korrekte resultater. Det er apenbart at de fieste banker sart trengte denne opprenskingen og oppryddingen i gamle rutiner og ofte gamle uvaner. Standarisering avrutiner, blanketter, instrukser og arbeidsmetoder i egen og felles regi har her apnet muligheter for i sterkere grad a samarbeide bankene i mellom.. EDB-behandling har gitt oss hurtigere maneds-, kvartals- og arsavslutninger med muligheter til a vrere ajour hver morgen. Vi kan starte arbeidsdagen med korrekt status om var eneste handelsvare - penger, ---: og vi far n0dvendig datastatistikk f0r dagens arbeidsoppgaver begynner. Bankens ledelse og spesielt avdelingssjefsjiktet har fatt selektert informasjon og pragrammerte rapporter og appgaver som hjelpemiddel i beslutnings- og kontrollprosessen. Eget anlegg - datasentral - samarbeid med andre banker. EDB-maskinens kapasitet er ikke proporsjanal med prisen. Innenfor normal st0rrelse pa EDB-anlegg vii kapasiteten 0ke langt mer enn prop\lfsjonaltmed anskaffelse og driftsomkostninger. UtvikIingsomkastningene far EDB er meget store, og i alle fall for mindre og mellomstore banker er de omtrent uavhengig av bankens st0rrelse. Flere banker pa samme anlegg har muligheter til a integrere rutiner ag bytte data uten a ta veien om blankett- og listeutskriving. En rekke forbold i samme gate har medf0rt adskillige samarbeidsplaner for a nyte godt av disse forutsetninger. Bortsett fra Andresens Bank som har eget anlegg i fullstendig egen regi, har de fieste andre store og sma banker gatt sammen om fellesanlegg og delvis felles systemutvikiing. Det virker som 11

14 om denne 10sning idag har mest for' seg bade hva angar sikkerhet og 0konomi, men hvis bankvesenet i fremtiden far realisert sine planer om a skape alle former for avregningssentraler i felles regi, vii trolig denne samarbeidsform minske i betydning. Overgangen til merverdiavgift fra 1. januar 1970, som ogsa gje1der databehandling, vii i vesentlig grad begrense opprettelse av nye se1skaper for databehandling i felles regi for banker. De fleste eksisterende se1skaper vurderer mulighetenfor a kunne finne andre se1skapsformer hvor "moms" pa felles datatjenester ikke vii gjelde. En 20 prosent fordyring er her en viktig faktor, en ting som ogsa sterkt vii pavirke de nye felles sentraler for bankgiro og sjekkavregning. Denne 20 prosent fordyring pa felles databehandling er sikkert et moment som selgere av sma EDB-anlegg ikke vii unnlate a gj0re bruk av nar de skal fors0ke a fa solgt "mini-computere" i st0rre1sen kroner til mindre banker. Med tanke pa korikurransefaktoren tror jeg at nar det gjelder de st0rste banker med de st0rste menneskelige og 0konomiske ressurser, vii endel samarbeid rundt felles EDB-anlegg kanskje sogar vrere u0nsket. Dette vii spesielt gjelde innenfor utvikling og drift av managementrettede rutiner som bl.a. pengeplaseringer, likviditetsmodelier, operasjonsanalytiske beregninger, spesielle former for kundeservice, beslutnings- og optimaliseringsanalyser. Det er apenbart at felles utvikling innenfor et konkurransemilj0 med disse problemer vii vrere unaturlig, og man rna like1edes betvile om hver enkelt bank er fom0yd med den driftsfleksibilitet de oppnar nar de skal utf0re ovennevnte rutiner pa felles anlegg. Mindre satelittanlegg for behandling av managementrutiner, som igjen er koblet til store fellesanlegg for utf0ring av rene bankrutiner, vii trolig mer og mer bli den 0nskede fasong innenfor et norsk bankmilj0 hvor maksimalt samarbeid og maksimal konkurranse fortsatt rna sies a vrere gyldige begreper. Samarbeid i felles bankregi. Det ble varen 1969 fattet vedtak om opprettelse av avregningssentral for forretningsbankene. Sparebankene har de samme planer, men det kan idag ikke med sikkerhet sies hvordan disse sentraler vii kunne kobles sammen og samarbeide. Komiteer utreder en del av disse problemer i skrivende 0yeblikk og det er iallefall sikkert at forretningsbankene i 10pet av september vii opprette et selskap for dannelse av en datasentral 12

15 for bade bankgiro og sjekkavregning. Her b0r omkostningsfaktoren og tidsfaktoren i forhold til i dag vesentlig kunne presses, - til apenbar fordel for bade banker og kunder. Forretningsbankene vii ogsa satse pa kredittkort, fordi det bade er et betalingsinstrument og er knyttet til kredittfunksjonen, og derfor faller naturlig innenfor forretningsbankenes virkeomrade. Dessuten vii det kanskje hjelpe oss, - om ikke a redusere - sa i aile fall a begrense veksten i sjekkvolumet. Det er sannsynlig at kredittkortet riktig markedsf0rt overfor kunder og de nreringsdrivende vii fa en bred bransjemessig dekning, og vii trolig sajedes kunne erstatte de i dag for bankene sannsynligvis ul0nnsomme smalan. De 4 st0rste norske forretningsbanker har i h0st bestilt kontantautomater for installering i 10pet av innevaerende <it. De vii bli plasert utenfor bankkontorene pa forskjellige steder i Oslo slik at de kan benyttes hele d0gnet. Endel sparebanker har sarnme planer uten at det i dag, med unntak av Drammens Spare bank, med sikkerhet vites hvor og nar disse skal installeres. Publikum kan bruke disse automater ved a putte inn et kort, trykke ned et hemmelig nummer og de vii deretter fra automaten motta det 0nskede antall loo kronesedler. Maskinen kan knyttes on-line til bankens EDB-anlegg, - eller registrere data for senere oppdatering. Sarnarbeid pa dette omrade er riktig og naturlig, og man rna vel kunne si at med kontantkortet, kredittkortet og n<it "Eurocheqen" blir tillatt brukt for nordmenn pa reise i utlandet, vii forretningsbankene ha "full d0gnservice", og problemer som apningstider og 10rdagslukning vii fa mindre betydning. Navrerende og fremtidige sosiale og 10nnsmessige aspekter. Den omfattende kontorrasjonalisering og systemomlegging som EDB har frembragt, har skapt store endringer. Nye avdelinger er oppstatt, en rekke avdelinger er nedlagt og de fleste av bankens funksjonaerer er blitt vesentlig ber0rt av omleggingen til EDB-behandling av egne bankrutiner. Datarnaskinen har frigjort mennesker til mer interessant og skapende arbeid. Her har informasjon og tilpassing mattet til. Det er naturlig at dette ikke faller like lett for aile, mange bankfunksjonaerer har arbeidet for lenge med rutinearbeid og disse vii med skepsis tenke pa fremtiden og den teknologiske utvikling. De fleste banker fors0ker i dag iherdig a 13

16 10se de personaladministrative problemer dataalderen skaper. Men man rna erkjenne at fu1:iers arbeid med standariserte rutiner har skapt en todeling av bankfolkene - "bankfunksjonreren" og "bankarbeideren". Selv am vi alle langt fra liker dette, er det viktig at vi na i starten av data alderen erkjennes behov for nye personalutvelgelsesmetoder og nye avl0nningsprinsipper. Det blir na mulig pa flere og flere felter innenfor en bank, pa sammemate sam det i arevis har vrert innenfor produksjonssektoren, a kunne male mengde og kvalitet p~a det utf0rte arbeid. Tenk pa yare punchedamer - det sier seg selv at vi ikke ar etter ar kan betale en funksjonrer sam puncher 600 bilag i timen det samme sam den sam puncher 300, under forutsetning av at de har samme feilprosent. Vi ser na ved den intense utvikiing pa omrader sam markedsf0ring, salg og omlegging til databehandling at vi far behov for pa lengre sikt a revurdere vart syn pa de nuvrerende regulativer og fors0ke a fmne frem til produksjonsavl0nninger for de sam produserer (og det vii i fremtidens bank bli en betydelig del av personalet) og "prestasjonsavi0nning" ved forskjeiiige former for salgsbonus for skrankepersonalet og andre sam "seiger" bank. Det er apenbart at dette vii skape konflikt i et sa tradisjonsbundet yrke, bade hva angar rutiner og avl0nningsmetoder, men man far hape at man snarest mulig kan starte debatter og utredninger rundt disse sp0rsmal, slik at de ikke blir ul0selige problemer for ass i fremtidens banker. Na foran 70-arenes sannsynligvis barske finailsklima med mulighet for mindre fortjenestemarginer, star det kiart for mange av ass at altfor mange kroners funksjonrerer ikke kan fa lava utf0re kroners arbeid, og hva sam kanskje verre kan bli, - at en kroners seiger i bank sam er verdt det dobbelte skal beh0ve a vente pa regulativets ofte tunge og langsomme stigning f0r vedkommende far den avl0nning han er verd. Dagens ungdom og natidens arbeidsmilj0 er i ferd med a bli sa helt anneriedes enn hva vi er blitt vant til, slik at stivbente bankavl0nningsprinsipper snarest mulig b0r tilpasses natiden. Det er ogsa uheldig at vi pa vart h0yeste utdannelsesniva - Bankakademiets H0yeste Avdeling enna ikke er kommet lengre enn at man i kompendier og fagiitteratur rna lete for i det hele tatt a finne uttrykk sam salg, markedsf0ring og databehandling. Databehandling har skapt noen nye stiiiingsbegreper innen bank. Systemanalytikeren, programmereren, EDB-operat0ren og punche- 14

17 operat0ren er eksempler pa dette. Det er imidlertid et lite antall av disse grupper innenfor en bank av normalst0rrelse. Det er derfor lite hensiktsmessig for den jevne, alminnelige bankfunksjonttr a delta i utdanne1ses- og utvelgelseskamp for a oppna en av disse attraktive stillinger som systemanalytikeren og programmereren synes a vrere. Generell EDB-utdannelse er istedet det unge og eldre bankfunksjonrerer b0r skaffe seg, fordi de fleste stillinger og arbeidsrutiner allerede tidlig i 70-arene vii bli sa gjennomsyret av EDB-terminologi og prosedyre at endel EDB-utdannelse rett og slett vi! bli en forutsetning for utf0ringen av mesteparten av bankarbeidet. EDB-utvikling i 1970-arene. Fra hele verden oversv0mmes vi av profetier om EDB-utviklingen i 1970-arene. Det er vanskelig a plukke ut tendenser i dette som naturlig og 0konomisk passer for banksektoren. Hvordan bankvesenet omskapes vi! ogsa i vesentlig grad pavirke yare muligheter til a investere i EDB-utstyr. Det er trolig at fusjonsprosessen vii fortsette i 1970-arene, - ja, kanskje endog over landegrensene, og overgangen til frerre og st0rre bankenheter vii intensiveres. Datamaskinene vii sannsynligvis relativt sett bli billigere. De mindre banker vi! kunne utf0re sine kontobehandlinger pa private datasentraler eller fellesanlegg. Det tenkes her pa banker i st0rrelsesorden innti! ca bilag pro dag. Egne anlegg for disse banker vii trolig kun i liten utstrekning bli benyttet, selv om disse sikkert ogsa vi! bli billigere. Arsaken til dette er at disse anlegg vii fa store problemer med a kunne bli kompatible med transa~jonsdata som de vii fa fra bankvesenets avregningssentraler for egen viderebehandling. Banker med ,000 bilag pr. dag vi! i st0rre grad ta del i utviklingen mot a benytte seg av st0rre dataanlegg som de kan dele med andre banker. Pa dem kan de skape store informasjons-filer og ha adgang til telekommunikasjon med andre bankers anlegg og avregningssentraler for en dokumentl0s utveksling av data. Disse banker vi! ogs~ aktivt kunne benytte on-line-teknikken og vi! kunne installere terminaler pa egnede steder innen sin bank. Her tenkes spesie1t pa depot,forvaltning,valuta, opplysningssentral etc. Dette vi! stort sett gjelde bankenes hovedkontorer, fordi det er tvilsomt om disse banker har sa mange og sa store 15

18 filialer at on-line-tilkny~ning av kasser og fagavdelinger vil kunne bli en 0konomisk og god 10sning_ De store banker, med daglig transaksjonsmengde over bilag (i dag er det 6-8 norske banker av denne st0rrelsesorden), vii 0konomisk kunne forsvare de store EDB-investeringer fremtidens banker vii kreve_ De er allerede i dag i ferd med a bygge opp store og hensiktsmessige inforrnasjonsfiler med muligheter for on-line/real-time oppdatering av aile vesentlige transaksjoner og opplysninger. Dataskjerrner pa banksjefers og fagsjefers arbeidsbord til bruk som grunnlag for beslutninger, er under utredning i de fieste av de st0rre banker og vii midt i 1970-arene antagelig bli vanlig. Denne kategori banker satser ogsa meget pa kundetjenester, - og det er sannsynlig at dette allerede om 2-3 ar vii bli gitt l.prioritet i bankenes produktutvikling. Telekommunikasjon over landegrensene vii forenkle og endre arbeidet med overf0rsler og valutahandel - vare innenlandske avregningssentraler vii kunne kanalisere tilsvarende inforrnasjoner ogsa fra mindre banker. De samme avregningssentraler vii trolig tidlig i 1970-arene ha rutiner for behandling og overf0ring av data vedr0rende bankgiro, sjekk, kredittkortrutiner og banktrekk. Biprodukter av disse rutiner vii kunne gi vare firrnakunder billig og korrekt input til sine egne databehandlingsrutiner. SpesieJt pa denne sektor rna vi kjempe og intensivere vare anstrengelser for a kunne holde var andel av betalingsforrnidlingen. Hvor sterkt betalingsforrnidlingen pavirker var likviditet tror jeg ingen norsk banksjef i denne h0sts stramme likviditetssituasjon er i tvil om. Innbetaling av merverdiavgift over bank- og postgiro som starter i 1970, vii i enda st0rre grad pavirke volumet av penger i betalingsforrnidlingen. Var konkurrent - postgirokontoret, har allerede produsert kundetjenester som biprodukt av postgirobehandlingen, - disse er meget godt mottatt av firrnaene, og postgirokontoret vii trolig 0ke sine markedsf0rings- bestrebelser av disse tjenester til Yare kunder. Med denne artikkel har jeg ment a gi et bredt bilde av hva databehandling er, hva den har betydd, og hva den vii komme til a bety for norske bankfunksjonaerer. At den vii pavirke oss og markert endre Yare banker og arbeidsplasser i tiden fremover, - etter min mening pa en positiv mate, - er hevet over enhver tvil. Vi rna tilpasse oss den nye bankstrukturen og de nye banktjenester, spesielt det siste krever stadig tilf0ring av ny "varekunnskap". 16

19 Noen av de st0rste banker har v..,rt flinke til a innpasse EDB-oppl..,ring og oriente ring i sine intemskoler. men for at aile bankfunksjon..,rer i norske banker skal fa samme mulighet og slippe problemene med a velge og vrake i dagens jungel av kurstilbud vedr0rende EDB. - b0r en banktilpasset og generell EDB-oppl..,ring snarest mulig innpasses i Bankakademiets forskjellige trinn og fagkretser_ Revisorer og kasserere er grupper som ogsa i sterkere grad enn na b0r gis fremtidsrettet EDB-oppl..,ring. idet deres arbeidsplasser i enda sterkere grad enn for de 0vrige bankfunksjon..,rer vii bli omformet i fremtidens bank. Det er ingen tvil om at datamaskinene stadig blir bedre og investeringene i data-utstyr st0rre. Vi skal imidlertid huske pa at det er oss bankfolk som gir maskinen mening og innhold. og det er opp til oss om utviklingen skal bli paskyndet eller hemmet. Foredragsaften Mandag 20. september inviterte Kreditkassen i Oslo foreningens medlemmer til en omvisning i bankens nybygg. samt foredrag ved dens revisjonssjef. statsautorisert revisor Claus Normann Hem..,s. 65 av Norsk Bankforenings medlemmer hadde funnet veien til m0tet. Gledelig var det at hele II steder utenfor Oslo-Akershusomradet var representert. De fremm0tte kunne pa sin side glede seg over Hem..,s kaseri "Betraktninger omkring revisors stilling". og omvisningen i landets kanskje mest modeme banklokaler. Etter foredraget ble det servert kaffe. Revisjonssjef Hem..,s fore drag vii bli innrykket i neste nummer av "Bankrevisoren " 17

20 Vi skal merke oss at det a1t fra f0rste stund ble understreket at god revisjonsskikk rna vaere et dynamisk begrep, og at revisorene selv rna vaere med a gi begrepet innhold ved a lede den faglige utvikling. Det er na gatt 16 ar siden de nevnte uttalelser ble avgitt. Kravene til revisjonens utf0relse har endret seg, og dermed ogsa kravene til god revisjonsskikk. Tiden er inne til a kartlegge og fastlegge de normer som etter hvert har vokst frem som f0lge av den stadige utvikling i revisjonsfaget. Utviklingen tilsier, etter min oppfatning, at vi som stand rna vise vart ansikt utad. Det har i den senere tid blitt adskillig mer apenhet om det arbeid som revisor utf0rer pa de forskjellige omrader, og det rna sies a vaere en riktig utvikling. Men skal vi komme videre pa dette felt, nytter det ikke bare a kunne henvise til den generelle norm: god revisjonsskikk. Vi rna klargj0re begrepet og gi det et realistisk innhold. Skal man kunne gj0re dette, rna det pa faglig basis trekkes opp normer for hovedfeltene av revisors oppgaver. For a komme frem til slike normer rna vi etter min oppfatning, ga veien om rekommandasjoner for god revisjonsskikk. Forslagene til rekommandasjoner rna forelegges revisorene til uttalelse f0r de fastsettes som endelige. Jeg vii understreke betydningen av at revisorene gir uttrykk for sin oppfatning. Derved vii man fa en sikker forstaelse av hva som er a1minnelig anerkjent og praktisert blant dyktige og samvittighetsfulle ut0vere av yrket. Jeg vii sa ga over til a redegj0re endel for komi teens arbeid hittil. Det var et helt naturlig utgangspunkt for oss a gjennomga uttalelsene fra Her finner vi stoff som vi stadig kommer tilbake til under vart arbeide. Videre har vi gjennomgatt andre lands normer eller rekommandasjoner, spesielt de svenske,og endel engelske og amerikanske. Vi fikk i fjor h0st ogsa anledning til a studere yare danske kollegers forslag til 32

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening - J - Forbund og lojalitet overfor denne forening har sikkert ogsa gjort seg gjeldende. Kommer du faglig i en konfliktsituasjon bring da saken inn for din egen fagforening, nemlig Norsk Bankrevisorforening.

Detaljer

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Nr. 1 H0sten 1993 Et interesseargan far internrevisorer Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Telcvcrkct: Kvalitctskontroll av rcvisjoncn Side 11-{ Trussel eller mulighet???? - Mulige fremtidige

Detaljer

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intern revisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede. v/atle NORDEO, LANDSEANKEN.

Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede. v/atle NORDEO, LANDSEANKEN. NBRF -FOREN'NGS.NYTT SID e,~ LANDSKONFERANSE PA VOSS. Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede og vi far hans syn pa konferansen. 2' LOKALFORENING I tlstlandsomraoet, v/atle NORDEO, LANDSEANKEN. Noe

Detaljer

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap om risiko og risikostyring PricewaterhouseCoopers har

Detaljer

ØKONOM. I dette nummer: Sosialokonom Siviløkonom. tering, terminplanlegging, evaluering og rapportering.

ØKONOM. I dette nummer: Sosialokonom Siviløkonom. tering, terminplanlegging, evaluering og rapportering. I dette nummer: Forskningsstipendiat ved NTH, Jean Hartmann, har en artikkel om elektronisk databehandling i industrien. Artikkelen konsentrerer seg om den utvikling som har funnet sted av de elektroniske

Detaljer

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv [KJWo ~ 25. argo SEPT. 1989 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVI50RFORENING Denne gang biant annet: o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets

Detaljer

revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING

revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING 4t 26.arg 1990 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven PRfSIDENTEN HAR ORDEr Velkommen til 1990, et nytt tier som helt sikkert vii 91 ass aile

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

lnternrevisoren Klokc ord a ta med seg:.- Rcvisjon av stcltlige prosjckter Kontraktsrevisjon God planlcgging kan alctri crstattc skikkelig griseflaks.

lnternrevisoren Klokc ord a ta med seg:.- Rcvisjon av stcltlige prosjckter Kontraktsrevisjon God planlcgging kan alctri crstattc skikkelig griseflaks. ~ -.. lnternrevisoren Nr. 4. Julen 1995-3. argang organ for Norges nterne Revisorers Forening Rcvisjon av stcltlige prosjckter Side 4,, Kontraktsrevisjon Sicle 24 Klokc ord a ta med seg:.- God planlcgging

Detaljer

Direktebank. Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen. In166 gruppe 3-5.

Direktebank. Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen. In166 gruppe 3-5. UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Direktebank In166 gruppe 3-5 Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen Prosjektrapport 18. november 1999 Forord

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Mongstad - ny industritabbe?

Mongstad - ny industritabbe? ERIK GARAAS: Forsikring i Norge KRISTEN KNUDSEN: Beskriyer industriens avkastningsrate kohkurranseevnen? PEP RICHARD ' DOHA. SE r: SvartitKristen Knudsen DAG AASLAND: Noen erfaringer med en nylrebok IVAR

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator SOS IALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 7-13. årgang - september 1959 Go40.00.0.0.0.000.0.0.0.0.c0.0.0.0.0.0.0.0.000.0.40.0.0.0.0*0.0****00.0.0.0.0.0.0000.0.0.0.000.0.0.00.0.000.0.00.0.0.00

Detaljer

KAARE PETERSEN REGJERINGENS RENTEERKL/ERiNG FORTSATT EN REA- LITET? FINN STAFF LOGISTIKK HVA ER DET? 19 MARKEDSSTRUKTUREN I NORSK INDUSTRI 1968 23

KAARE PETERSEN REGJERINGENS RENTEERKL/ERiNG FORTSATT EN REA- LITET? FINN STAFF LOGISTIKK HVA ER DET? 19 MARKEDSSTRUKTUREN I NORSK INDUSTRI 1968 23 70 SOSIALOKONOMEN NOVEMBER Redaksjon: Anders Dedekam jr. Leif Asbjørn Nygaard B:ornuli Sandberg Age Sorsveen (ansvarlig) INNHOLD Redaksjonsutvalg: Arne Amundsen Erling S. Andersen Svenn G. Anderssen Knut

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SOS1ALOKONOMEN NOVEMBER

SOS1ALOKONOMEN NOVEMBER 9 67 NOVEMBER SOS1ALOKONOMEN Ansvarlige redaktører: Erling S. Andersen B jornulf Sandberg Age R. Sorsveen Redaksjonsmedlemmer: Dag Bjornland Harald Fure Redaksjonsutvalg: Forsker Arne Amundsen Konsulent

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

DATATILSYNET. Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET

DATATILSYNET. Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET DATATILSYNET Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET CompLcx nr. 5/85 Datatilsynet ÅRSMELDING 1984 Universitetsforlaget AS Oslo Universitetsl'orlaget AS 1985 ISBN 82-(X)-07653-9 Printed

Detaljer

SOSIALØKONOMEN. [onnsoppgjor og ekspertutredninger JANUAR

SOSIALØKONOMEN. [onnsoppgjor og ekspertutredninger JANUAR I dette nummer: «Ost og Vest og avanserte planleggingsmodeller» var tittelen på et foredrag professor dr. philos. Ragnar Frisch holdt i Sosialøkonomisk Samfunn den 5. oktober 1965. Dette foredraget har

Detaljer

Abonnement for 1965. *************...****...*** I dette Rummer ********.********************.

Abonnement for 1965. *************...****...*** I dette Rummer ********.********************. *************...****...*** I dette Rummer ********.********************. Det synes åpenbart at EFTA-landene ikke har noen felles interesse i å bevare EFTA som en samarbeidende gruppe. Hovedpersonen i denne

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen NFT 1/2003 BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Forsikringsundervisning i Norge 1950 2002 av Kristian Trosdahl Forsikringsakademiet feiret 50-års

Detaljer