Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom"

Transkript

1 Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

2 INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA TALL OG TENDENSER I STRATEGI OG VEIEN VIDERE 19 Visjoner for årene som kommer 20

3 FORORD Røde Kors arbeider for å bedre menneskers livskvalitet og levekår. Gjennom ulike former for bistand og aktiviteter ønsker vi å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge i Norge. Røde Kors-telefonen for barn og ungdom er et landsdekkende tilbud. I løpet av 2005 utvidet vi tilbudet. Barn og unge kan nå kontakte oss på telefon og på nettstedet Kors på halsen. Vi arbeider i tråd med FNs Barnekonvensjon Artikkel 12, som sier at alle barn har rett til å uttrykke sin mening, og å få den respektert i spørsmål som angår dem. Dialogtilbudet er nøytralt i spørsmål av politisk, etnisk, religiøs og ideologisk karakter. Årsrapporten bygger på de statistikkførte samtalene på telefonen, samt tall og tendenser fra nettstedet Kors på halsen, som har vært en suksess med stor respons i målgruppen. Fra lanseringen i august 2005, og frem til 31. desember registrerte vi over treff på den mest besøkte siden. Vi besvarte over 1200 e-post og distribuerte mer enn 4000 innlegg i diskusjonsforumet. I 2005 besvarte vi over anrop på telefonen i åpningstiden. Over av disse utviklet seg til å bli lengre, statistikkførte samtaler. To tendenser fra 2004 fortsetter også i For det første ser vi fremdeles en økning i antall henvendelser fra gutter på telefonen. Det er meget gledelig. For det andre øker fortsatt andelen samtaler av mer alvorlig karakter. Det gir grunn til ettertanke. Vi ser også at barn og ungdom i stor grad åpner seg via nettet, og tar opp temaer som selvskading, mobbing, ensomhetsfølelse, depresjoner, foreldres rus og alkoholbruk, kropp og seksualitet og tanker om selvmord. Mange av problemstillingene er til dels meget komplekse og alvorlige. Det er likevel fortsatt slik at de aller fleste samtalene, både på telefonen og på nettet, handler om de «nære» ting: Om vennskap og kjærlighet, om hverdagslivets små og store utfordringer, om gleder og sorger. Røde Kors-telefonen for barn og ungdom betjenes av rundt 400 frivillige. De frivillige medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Kombinasjonen av frivillig engasjement og et skikkelig faglig fundament skaper en genuin nærhet til brukerne av tjenesten. Barn og unges kommunikasjonsmønster er i stadig endring. Det betyr at kjernen av hva vi må være som voksne samtalepartnere, også må være i stadig endring. Røde Kors ønsker i årene som kommer å gi barn og ungdom mulighet til å kommunisere med en voksen gjennom kanaler de selv er fortrolig med, om temaer de selv har behov for å snakke om. For å lykkes med dette har vi satt i gang et større utviklings- og endringsarbeid på telefonen, som igjen vil munne ut i en langsiktig strategi for Røde Kors sitt dialogtilbud for barn og ungdom. Vi er inne i en spennende fase med endring og videreutvikling av tilbudet vårt. Trygve G. Nordby Generalsekretær Norges Røde Kors 3

4

5 Røde Kors-telefonen har som formål å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og ungdom ved å være en trygg støttespiller i deres hverdag. OM TJENESTEN Røde Kors-telefonen for barn og ungdom er en av flere hjelpetelefoner i Norge, men den eneste som er spesielt rettet mot barn og ungdom. I løpet av 2005 har vi utvidet tilbudet vårt med nettjenesten Kors på halsen. Et viktig element på Røde Kors-telefonen er at de som kontakter oss skal «bli sett». Det krever lydhørhet og sensitivitet ovenfor det som blir sagt og skrevet, samt en evne til å kunne bekrefte den andre. Forståelse og medfølelse kan hjelpe, selv om man ikke gir konkrete råd eller kanskje nettopp derfor? Formål Røde Kors-telefonen for barn og ungdom søker å være en trygg støttespiller i barn og ungdoms hverdag. Vi ønsker å styrke barn og unges selvfølelse gjennom å være en voksen som har tid til å lytte, som har mot til å gå inn i de vanskelige samtalene og som gir hjelp dersom barna ønsker det. Vi ønsker å bidra til at: Barn og ungdom får mulighet til å kommunisere med en anonym voksen om tema de selv har behov for å snakke om, gjennom kanaler de selv er fortrolig med. Barn og ungdom i en vanskelig livssituasjon får den hjelpen de trenger. Barns og ungdoms kunnskap om egen livssituasjon blir kjent. Barn og ungdom får informasjon om det offentlige og frivillige hjelpeapparatet. Tilbud til alle Røde Kors-telefonen for barn og ungdom er et landsdekkende tilbud til alle barn i alderen 6 til 18 år. Det er et lavterskeltilbud der barn og ungdom får mulighet til å snakke med en voksen, helt anonymt. Det viktigste vi kan bidra med er å være til stede og ta imot det som er vanskelig. På telefonen læres de frivillige opp til å være der innringer er lenge nok til at den som ringer tør stole på at vakten tåler å høre hvordan han eller hun faktisk har det. Det å lytte med et trenet øre er avgjørende. På nettjenesten trener vi våre frivillige til å møte den som skriver inn på en empatisk måte. Viktige stikkord her er å bekrefte og å støtte. En del av barna som kontakter oss formidler at de synes det er bra å «snakke» med en anonym voksen. De forteller at det er enklere å spørre en man ikke kjenner om råd og hjelp når temaet er tabubelagt eller vanskelig å snakke om. Andre sier at de har dårlig tilgang på voksne i sin nærhet. Mange er ensomme og har et betydelig behov for positiv kontakt med trygge voksne. Vi registrerer også at barn og ungdom bruker oss i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet. Når det gjelder henvendelser om vanskelige temaer og problemer, er ofte vår funksjon å være en første instans. I henvendelser av mer alvorlig art, forsøker vi også å motivere barna til å ta kontakt med personer som de har tillit til i sitt nærmeste nettverk. Eller til å snakke med lærer, helsesøster, lege eller andre voksne. Hjelpeapparatet kontaktes ved akutte situasjoner. Vi opplever godt samarbeid med hjelpeapparatet når det er nødvendig å gripe inn på denne måten. Åpningstider og tilgjengelighet Telefontjenesten er åpen alle hverdager fra kl til kl , også om de faller på høytids- eller helligdager. Telefonen holder stengt lørdag og søndag. I forbindelse med dramatiske hendelser har Røde Kors-telefonen mulighet til å utvide sine åpningstider. Gjennom nettjenesten Kors på halsen har Røde Korstelefonen for barn og ungdom utvidet tilbudet sitt ovenfor målgruppen. Man kan sende inn henvendelser hele døgnet. Nye debattinnlegg publiseres i løpet av 24 timer og e-post besvares innen 48 timer. Organisering Røde Kors-telefonen for barn og ungdom ble etablert i Oslo i Vi har i dag syv svarsteder i henholdsvis Telemark, Nordland, Buskerud, Bergen, Rogaland, Oslo og Akershus. Svarstedene ledes av en ansatt distriktskoordinator som er tilknyttet Røde Kors distriktskontor. Distriktskoordinatoren har ansvar for opplæring og oppfølging av de frivillige som betjener telefonen og nettjenesten. Nasjonalt er det ansatt to personer. En sentral koordinator har ansvar for faglig kvalitetssikring av tjenesten, mens en nasjonal rådgiver har ansvar for videreutvikling og implementering av nettjenesten Kors på halsen. 5

6 Det er viktig å kommunisere med barn og unge på deres premisser og gjennom deres arenaer. Kors på halsen ny nettjeneste Vår nye nettjeneste Kors på halsen har fått en strålende mottagelse i målgruppen. I løpet av fem måneders drift i 2005 registrerte vi over unike brukere, og mer enn treff på den mest besøkte siden vår. Vi besvarte over 1200 e-post og distribuerte mer enn 4000 innlegg i diskusjonsforumet. Tjenesten rommer tre kontaktpunkt med barn og ungdom: Melding, diskusjonsforum og temasider. Meldingstjenesten gir barn og unge mulighet til å dele tanker anonymt, og få svar fra frivillige voksne via e-post. Erfaringer så langt viser at mange benytter denne tjenesten til henvendelser av mer alvorlig karakter. Ofte dreier det seg om temaer det kan være vanskelig å sette ord på og dele med andre. Diskusjonsforumet er et konsept der barn og ungdom skriver innlegg som alle som besøker nettstedet kan lese. Alle innlegg i diskusjonsforumet godkjennes av en voksen før det publiseres. Her kan unge være i dialog med hverandre. Dele tanker, problemer og støtte hverandre. Vi ser at barn og ungdom hjelper hverandre gjennom sine innlegg i diskusjonsforumet. På temasidene kan barn og unge selv søke etter ønsket informasjon. Erfaringer så langt viser at mange av problemstillingene som tas opp, både i debattforum og på e-post, er komplekse og alvorlige. Det ser ut til at barn og ungdom er fortrolig med nettet som medium, og har lett for å åpne seg gjennom denne kanalen. De tar opp tema som selvskading, mobbing, ensomhetsfølelse, depresjoner, foreldres rus og alkoholbruk, kropp og seksualitet, samt tanker om selvmord. En del av henvendelsen er knyttet opp til psykiske problemstillinger, og mange barn og unge forteller at de ikke får den hjelpen de trenger. Metodikken vi bruker i besvarelsene av meldinger er hentet fra BRIS (Barnens rätt i samhället) i Sverige. De har gjennom flere år arbeidet systematisk med metode-utvikling. Gjennomsnittelig bruker vi ca 30 minutter på å besvare en melding. Vi ser at tjenesten blir mer og mer populær etter hvert som den blir kjent i målgruppen. Behovet for frivillige er stort. Erfaringer fra Sverige og BRIS viser at det tar tid å bygge opp og kvalitetssikre en nettjeneste som betjenes av frivillige. Kors på halsen er etablert med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. Neste år går vi over fra prosjekt til drift. Rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige vil kreve betydelig ressurser, både personalmessig og økonomisk, de neste årene. Den store pågangen på Kors på halsen viser at det finnes et betydelig udekket behov for voksenkontakt. Vi ønsker at Kors på halsen skal forbli en permanent del av tilbudet til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom i årene som kommer. Vår erfaring så langt er at telefonen og nettjenesten utfyller hverandre. Den store pågangen på Kors på halsen viser også at nettet er en stadig mer brukt kommunikasjonskanal. Vi er i dialog med Barneombudet og Ung.no om et tettere samarbeid. 6

7 7

8

9 Røde Kors- telefonen ønsker å ta utgangspunkt i barn og ungdoms behov. Vi er opptatt av å være et tilbud som målgruppen etterspør og trenger. BARN OG UNGES BEHOV Manglende alternative tilbud til barn og ungdom i samfunnet, ser ut til å øke graden av alvor i henvendelsene til oss, samt bruken av våre tjenester. Røde Kors-telefonen arbeider i forståelse med tiltak 67 i Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. Her understrekes det at «det er viktig at barn og unge lett kan få tilgang på hjelpere for å snakke om sine problemer».ved å være en anonym, voksen samtalepartner ønsker vi å åpne opp for den vanskelige samtalen. Røde Kors-telefonen gjør et viktig forebyggende arbeid både med telefontjenesten og den nye nettjenesten Kors på halsen. Å formulere tanker knyttet til en aktuell situasjon eller et aktuelt problem, gir ikke nødvendigvis en løsning. Men det kan gi hjelp til å klargjøre situasjonen, se på den med nytt blikk og gjøre den mindre farlig. Samtalen hjelper innringer til å problematisere og formulere. Barn som evner å sette ord på egne erfaringer er mindre i faresonen enn andre barn. Meningsbærende samtaler vil både være med på å forebygge, samt være av betydning for utvikling av barns sosiale ferdigheter og holdninger. Mange av de som kontakter oss utrykker at det er bra å kunne snakke med en anonym voksen om tabubelagte og vanskelige tema, enten det skjer på nett eller på telefon. De opplever det positivt å være i dialog med en voksen utenfor sitt sosiale nettverk. Andre formidler at de har dårlig tilgang på voksne i sin nærhet. De forteller at de er ensomme og ser ut til å søke omsorg, råd og positiv voksenkontakt. Vi har de siste årene også registrert en del henvendelser fra barn som allerede er i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Disse barna har behov for voksenkontakt i tillegg til profesjonelle hjelpere. Flere av de som henvender seg til oss, gjør det fordi de kjeder seg og trenger sosial kontakt med noen. De snakker ofte om dagligdagse ting, og har ikke nødvendigvis noe veldig vanskelig de vil ta opp. God voksenkontakt er avgjørende for barns utvikling av identitet. Dette bekrefter de unge. I en brukerundersøkelse på Kors på halsen svarte 30 prosent at det viktigste Kors på halsen kunne bidra med var «at en voksen leser det jeg har å si». Kommunikasjonsmønster i endring De siste årene har barn og unges bruk av mobiltelefon og Internett eksplodert. Undersøkelser viser at så å si alle unge har tilgang på PC hjemme, og nesten ni av ti har tilgang til Internett (NOVA, «En digital barndom», 2002). Skal vi være en voksen støttespiller i barn og ungdoms verden, er det avgjørende å kunne kommunisere på deres premisser og gjennom deres kanaler. Dette var en viktig motivasjon for å utvide Røde Korstelefonens tilbud høsten 2005 til også å romme dialog via nettstedet Kors på halsen. Vi registrerer også en klar økning i antall henvendelser til Røde Kors-telefonen fra mobiltelefon, dette til tross for at det ikke er gratis å ringe fra mobil. I 2004 var 11 prosent av de registrerte anropene fra mobiltelefon, i 2005 var andelen 16 prosent. Vi jobber aktivt med å få til en løsning der Telenor gjør det gratis å kontakte oss fra mobiltelefon. Dette er viktig å få på plass, sett i lys av at også stadig færre hushold har fasttelefon. Endringer i kommunikasjonsmønster betydning for telefonen? De tre siste årene har vi sett en gradvis nedgang i antall besvarte anrop på telefonen. Vi tror det er flere sammenfallende forklaringer på en slik tendens. For det første ser vi at stadig flere i målgruppen kontakter oss via mobiltelefon, selv om det ikke er gratis slik det er fra fasttelefon. Vi vet at barn og ungdom bruker dyre kontantkort, og dette er trolig en barriere for å ringe oss. For det andre er det rimelig å anta at vi i fremtiden vil få flere samtaler via nettet og færre via telefonen. Erfaringer fra andre land viser en slik tendens. Nettjenesten vokser og telefonen går noe tilbake. Den enorme pågangen vi har fått på internettsidene våre forsterker denne teorien. Samtidig er det for tidlig å trekke sikre konklusjoner, da vi også har statistiske variasjoner over tid. Pågangen har også tidligere gått i sykluser, der antall besvarte anrop har bygget seg opp i tre år for så å få en nedgang. Det er spennende å følge med på endringer i barn og ungdoms kommunikasjonsmønster. Vår oppgave er å være tilstede som trygge, voksne samtalepartnere, uansett om det skjer på telefon, via nettet, på MSN, eller gjennom andre kanaler. 9

10 Vår viktigste funksjon er til syvende og sist å være voksne som har tid til å være tilstede i barn og ungdoms verden. DE FRIVILLIGE De frivillige medarbeiderne er vår viktigste ressurs. På landsbasis har Røde Kors-telefonen for barn og ungdom nærmere 400 frivillige medarbeidere på telefon og nett. Hver uke setter de av tid til dialog med barn og unge som trenger voksenkontakt. Å være frivillig på Røde Kors-telefonen handler om å være et voksent medmenneske som har tid til å være tilstede i barn og ungdom sin hverdag. Det handler om å være et medmenneske som arbeider innenfor Røde Kors tradisjon om å hjelpe uten å spørre om skyld, religion og nasjonalitet og uten å få betalt. Noen lytter gjennom telefonrøret, andre leser henvendelser som kommer inn på Kors på halsen. Alle forsøker å støtte, bekrefte og å «se» barna. Gjennom sin frivillige innsats på Røde Kors-telefonen får den enkelte innblikk i mange barn og unges liv, tanker og følelser på tidspunkt hvor situasjonen kan oppleves som spesielt kritisk. Slik innsats krever ikke spesialisering og dyr utdanning, men tar opp i seg det beste av sosial samhandling, nemlig verdien av at noen bryr seg. 10 Motivasjon Mange av de frivillige ved Røde Kors-telefonen for barn og ungdom påpeker at de ønsker å gjøre noe for fellesskapet, særlig ovenfor målgruppen barn og unge. Noen frivillige er motivert av at de selv har det godt og derfor vil hjelpe andre. Andre har selv opplevd mangel på voksne rundt seg, og ønsker å være en ressurs for barn i tilsvarende situasjoner. Rekruttering Befolkningens mangfold skal også gjenspeiles i sammensetningen av de frivillige ved telefonen. Våre frivillige medarbeidere har derfor ulik bakgrunn med hensyn til alder, utdannelse og sosial tilhørighet. Samtidig legges det særlig vekt på personlig egnethet og erfaringskunnskap i rekrutteringen av nye medarbeidere. Det stilles ikke krav til sosialfaglig bakgrunn. Medarbeiderne må imidlertid være fylt 22 år. Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju og vurdert som potensielle medarbeidere.

11 Krav Et av kravene til telefonmedarbeiderne, er at de skal ha to vakter i måneden for å opprettholde en viss kontinuitet. Vaktene har ikke anledning til å stå fram i media med navn og bilde. Det er heller ikke tillatt å ta personlig kontakt med innringere eller deres familie. De frivillige undertegner taushetsløfte, og forplikter seg til å følge Røde Kors-telefonens retningslinjer. Som en viktig del av utviklingsarbeidet på Røde Korstelefonen er det i 2005 utarbeidet nye og mer konkrete krav til våre frivillige. I løpet av 2006 skal disse godkjennes av Landsstyret til Røde Kors, slik at de igjen kan implementeres på nasjonalt nivå i løpet av året. Målet er at vi skal ha like, nasjonale krav til alle våre frivillig, uansett hvilket svarsted de betjener. Opplæring og oppfølging Stadig flere av henvendelsene vi mottar har en meget alvorlig karakter, både på telefonen og på nettet. Dette tar vi på alvor. En viktig del av det igangsatte endringsog utviklingsarbeidet handler derfor om å styrke kompetansen til våre frivillige gjennom et felles utdanningsprogram. Vi har i 2005 utarbeidet et nytt grunnkurs i samtale og kommunikasjonsteknikk à 20 timer. I 2006 har vi som mål å skolere alle våre frivillige i det nye, nasjonale grunnkurset, som igjen er en første modul i et større utdanningsprogram. I løpet av neste år vil vi også utvikle et nytt oppfølgingskurs à 10 timer, samt etablere faste veiledningsforum hvor de frivillige forplikter seg til å delta, anslagsvis seks kvelder per år. Den viktigste skoleringen vi gir våre frivillige på telefonen og på nettjenesten, er innføring i grunnleggende kommunikasjon og samtalemetodikk. Telefonvaktene læres opp til å lytte, til å ta imot og til å være til stede. Metodikken vi bruker i dialogen på nett er hentet fra BRIS (Barnens rätt i samhället) i Sverige. De har gjennom flere år arbeidet systematisk med metodeutvikling. Vi vil det kommende året sammenfatte metodikken vår, og utforme et grunnkurs for de som besvarer henvendelsene på nett. På sikt ønsker vi at alle våre frivillige skal få en mest mulig lik skolering, slik at barn og ungdom som kontakter oss møter en enhetlig, gjenkjennelig stemme. Det er også viktig for oss å utruste våre frivillige med tilstrekkelig kompetanse, slik at de føler seg satt i stand til å møte de mange, til dels meget komplekse, problemstillingene vi har på telefon og nett. Anonymitet Alle som ringer Røde Kors-telefonen for barn og ungdom er garantert anonymitet. De frivillige som besvarer telefonene kan ikke se nummeret det ringes fra, og ingen henvendelser til telefonen registreres på faktura fra telefonoperatør. 11

12 PERIODESTATISTIKK FRA Det kan være mange grunner til at barn og unge ringer telefonen. Etter hver samtale fyller de frivillige ut et statistikkskjema, hvor innholdet i samtalene er ordnet i fem hovedgrupper: generelle temaer, kropp og seksualitet, konflikter og problemer, rus og rusmidler, lov og orden. Innenfor hver hovedgruppe er det en rekke undergrupper som i større detalj skal beskrive emnet for samtalen. Hver samtale kan handle om et eller flere emner, og derfor viser statistikken at der er flere emner enn samtaler. Samtalene fordelte seg prosentvis som følger på de fem hovedgruppene i 2005: RØDE KORS-TELEFONEN FOR BARN OG UNGDOM Statistikkførte samtaler Jenter Gutter Ikke oppgitt kjønn GENERELLE TEMAER Informasjon og fakta om gen.temaer Samtaler om vennskap Forelskelse og kjærlighet Samtaler om familie Samtaler om skole Fritid Samtaler om mat Informasjon om Røde Kors telefonen Samtaler om Adopsjon Eksistensielle spørsmål

13 GENERELLE TEMAER 47,3 % KROPP OG SEKSUALITET 36,1 % KONFLIKTER OG PROBLEMER 14,6 % RUS OG RUSMIDLER 3,9 % LOV OG ORDEN 1,5 % KROPP OG SEKSUALITET Spørsmål om kropp og seksualitet Misnøye med egen kropp Spiseforstyrrelser Spørsmål om menstruasjon Spørsmål om pubertet Graviditet Spørsmål om prevensjon Abort Homofili Seksuell trakassering Seksuelt press Seksuelle overgrep Prostitusjon Pedofili

14 PERIODESTATISTIKK FRA KONFLIKTER OG PROBLEMER Skilsmisse Økonomiske problem Skolerelaterte problem Ensomhet Erting /mobbing Vold Rasisme Gjengproblematikk Omsorgssvikt Selvmordstanker Psykiske plager RUSMIDLER OG RUS Informasjon og fakta om rusmidler Tobakk Alkohol Hasj Bruk av andre stoffer Bruk av legemidler LOV OG ORDEN Fakta om lov og orden Tyveri Hærverk Våpen Rettigheter

15 ANBEFALT HJELP Foreldre Lærer-rådgiver Helsesøster helsestasjon Lege Psykolog Barnevern Politi Utekontakten Støttesenter mot incest Andre hjelpetelefoner SAMTALENS KARAKTER Samtalen er krisepreget Ønsker hjelp til et problem Ønsker kontakt med en voksen Samtalen er utprøvende Spørsmål og tanker Forteller om seg selv Forteller om andre Ringer for første gang Har ringt før Ringer jevnlig

16 Gjennom telefonsamtalene og henvendelsene vi mottar på nettsiden Kors på halsen, får vi et rikt innblikk i barn og ungdoms hverdagsliv. Mange barn og unge savner voksenkontakt, og lever i livssituasjoner som ikke er enkle. TALL OG TENDENSER 2005 Nytt fra i fjor er at telefonen nå finnes i nye kanaler. Barn og unge kan kontakte og snakke med Røde Kors sine frivillige på Internett gjennom nettstedet Kors på halsen. Samtidig som vi har hatt enorm pågang på denne tjenesten, ser vi en viss nedgang i antall innringere på telefonen. Tall og tendenser på telefonen: I fjor besvarte vi over anrop på telefonen i åpningstiden. Av disse utviklet over seg til å bli lengre, statistikkførte samtaler. De samme tallene for 2004 var henholdsvis besvarte anrop, og statistikkførte samtaler. Statistikken fra 2005 viser blant annet: Stadig økning i andel gutter som ringer Røde Korstelefonen for barn og ungdom. I 2005 var hele 41,5 prosent av innringerne gutter, mot 37,8 prosent året før. Gjennomsnittsalderen på de som bruker oss går noe opp. Tiltross for nedgangen i antall statistikkførte samtaler totalt i 2005, hadde vi en reell økning i antall samtaler om psykiske plager. Mens vi registrerte 778 samtaler om psykiske plager i 2004, registrerte vi til sammen 806 samtaler om dette temaet i En prosentvis økning av samtaler om selvmord. Mens 0,8 prosent av samtalene handlet om selvmord i 2004, var 1 prosent av samtalene i 2005 registrert som samtaler om selvmord. Vi ser at langt flere jenter ringer inn om tema som er relatert til selvmord. En prosentvis økning på samtaler om seksuelle overgrep. Mens 0,9 prosent av samtalene handlet om seksuelle overgrep i 2004, var 1,2 prosent av samtalene i 2005 registrert på dette temaet. En prosentvis nedgang i samtaler om mobbing, homofili, spiseforstyrrelser og misnøye med egen kropp. Mange samtaler om selvskading. Dette temaet går inn i en annen samlekategori, men fra og med 2006 vil vi begynne å registrere det nøyaktige antallet samtaler om dette temaet. De aller fleste samtalene er fortsatt knyttet til utvikling av identitet og seksualitet, samt generelle tema som skole, fritid, vennskap og kjærlighet. Tall og tendenser på nett: Nettjenesten Kors på halsen startet 29. august Vi har hatt enorm respons på den nye kommunikasjonskanalen: 1200 besvarte e-post og nærmere 4000 publiserte innlegg i debattforumet. Det vil si at vi hver dag har gitt kvalitetssikrede svar på ca ti anonyme e-poster

17 fra barn og unge, og at det daglig har blitt postet over 30 innlegg på diskusjonsforumet. Tallene fra det første halve året viser foreløpig kun vage tendenser. Neste år vil denne statistikken i større grad samkjøres med statistikken på telefonen. Men foreløpige tendenser viser blant annet: Mange jenter bruker e-posttjenesten, hvor de får personlige svar fra frivillige voksne. 75 prosent av brukerne av denne tjenesten er jenter. Gjennomsnittsalderen er 15 år. 46 prosent av meldingene på e-posttjenesten handler om kropp og seksualitet erfaringer og fakta. Det er også mange meldinger om kjærlighet og forelskelse. 33 prosent handler om generelle tema som kjærlighet, skole, fritid og venner. Tendens til meget alvorlige og komplekse problemstillinger. 2, 9 prosent av meldingene handler om psykiske plager, 2 prosent om selvskading og 1, 9 prosent handler om tanker om selvmord. Et av de hyppigste tema til diskusjon på debattforum har høsten 2005 vært selvskading og tanker knyttet til selvmord. Sammenfallende tendenser på nett og telefon: Mer alvor Stadig flere av henvendelsene vi mottar har en meget alvorlig karakter. På telefonen ser vi økning i samtaler om psykiske plager, selvmord og selvskading. Videre ser det ut til at mange barn og unge synes det er lettere å «snakke» om det som er vanskelig via et tastatur, enn gjennom et telefonrør. Innleggene i debattforumet og henvendelsene vi registrerer via e-post, handler om tildels meget komplekse problemstillinger. Mange barn og ungdom lever i vanskelige livssituasjoner og tar mye ansvar for sine foreldre. Tema som mobbing, ensomhetsfølelse og kropp utgjør også en stor andel av innleggene. Et av de hyppigste tema til diskusjon i debattforumet har i høst vært selvskading. Vi har også registrert mange samtaler og meldinger om dette. Selvskading forstås som utrykk for smerte. Barn og ungdom forteller selv at den indre smerten blir mindre påtrengende når den ytre smerten overtar. De forteller at de kutter seg og ønsker å slutte, samtidig som de gir utrykk for at de er blitt «avhengige» av dette. Det er tydelig at mange barn og unge sliter med livet sitt. Noen av disse er allerede i hjelpeapparatet, noen er på institusjon og ringer oss derfra, mens andre synes å slite med det meste alene. Mest om mindre alvorlige ting Felles for telefon og nettjenesten er at de aller fleste dialogene handler om de «nære» ting. Om hverdagslivets små og store utfordringer, gleder og sorger. Om vennskap, kjærlighet, om det å bli, om utvikling av identitet og seksualitet. Når det gjelder hva de unge vil snakke med anonyme voksne om, er de store vinnerne i år, som årene før, generelle tema som kropp, seksualitet, forelskelse, venner, familie, skole etc. Kropp og seksualitet er den største kategorien på nettet. Mens generelle tema som forelskelse, venner, familie med mer, er den største kategorien på telefonen. 17

18

19 Barn og unge tar stadig i bruk nye kommunikasjonskanaler og samtalens karakter endres. Det betyr at kjernen av hva vi må være som voksne samtalepartnere for barn og ungdom også må være i stadig endring. STRATEGI OG VEIEN VIDERE Barn og unges kommunikasjonsmønster er, som vi har sett, i stadig endring. Det betyr at kjernen av hva vi må være som voksne samtalepartnere også er i stadig endring. Vi er nå noe mer enn telefonen. Vi er et lavterskel dialogtilbud for barn og unge. Det utfordrer vår nåværende kompetanse. Vi må sette våre frivillige i stand til å kommunisere med målgruppen i nye kanaler. Skriftelige svar på e-post krever annen metodikk enn samtalemetodikk, og kommunikasjon via nettet stiller nye krav til bruk av teknologi. Videre ser vi en endring i samtalenes karakter de siste årene. Vi mottar stadig flere alvorlig henvendelser. Det ufordrer den eksisterende kompetanse hos frivillige og ansatte. Samtidig som de fleste samtalene på nett og på telefon handler om hverdagslivets små og store utfordringer, er det også slik at andelen alvorlige henvendelser øker. Vi ser også at mange henvendelser på e-posttjenesten av til er av dels meget alvorlig karakter. Det stiller nye krav til opplæring, veiledning og debrifing av de frivillige og de ansatte. Strategiske mål for årene Alle de som kontakter oss skal møte medarbeidere som har kompetanse på områder som er viktige for barn og ungdom. Røde Kors skal være aktivt tilstede som trygge, voksne samtalepartnere. Enten det skjer på telefon, via nett eller i andre virtuelle rom. Øke andelen av barn og ungdom som kjenner til dialogtilbudet vårt, og som bruker oss ved behov. Kompetansen skal styrkes ved å: - Implementere utarbeidede kvalitetskrav ved rekruttering av ansatte og frivillige. - Implementere nye, nasjonale kvalitetskrav med hensyn til opplæring, oppfølging og veiledning av frivillige. - Samarbeide med relevante fagmiljø og bruke fagfolk i veiledning av egne ansatte. - Ferdigstille den påbegynte opplæringsplanen for de frivillige, både på nettjenesten og på telefonen. - Tilegne oss kunnskap på nye områder som til en hver tid opptar barn og unge og preger deres hver dag - og formidle dette jevnlig til våre frivillige. - Ferdigstille og implementere rammer og retningslinjer for vårt arbeid, samt håndtering av ulike typer samtaler, deriblant krisesamtaler. - Videreutvikle og implementere rammen for arbeidet som frivillig på Røde Kors-telefonen i lys av Røde Kors-verdiene. - Styrke samarbeidet med relevante fagmiljøer internt og eksternt. Vi søker å være trygge samtalepartnere i ulike kanaler ved å: - Kontinuerlig søke kunnskap om endringer i barn og unges kommunikasjonsmønster gjennom dialog med fagmiljø og samarbeidspartnere som kjenner barns digitale hverdag. - Øke bruken av målgruppen i videreutvikling av tilbudet vårt gjennom økt bruk av fokusgrupper. - Jobbe for at det skal bli gratis å ringe Røde Korstelefonen fra mobiltelefon. - Videreutvikle Kors på halsen. Både den tekniske løsningen og metodisk i forhold til svarene vi gir. - Opplyse barn og unge om de ulike kanalene vi er tilstede i og som de kan nå oss på, og la kanalene støtte opp om hverandre. - Vurdere åpningstidene våre. - Videreutvikle Røde Kors-telefonens potensial som en beredskapstelefon for barn i krisesituasjoner. - En god teknisk telefonløsning gir også mulighet for å være en beredskapstelefon for andre mål grupper ved kriser (med eget nummer). - Implementere kommunikasjonsstrategien som er utarbeidet høsten Markedsføring og profilering legges på nasjonalt nivå. - Gi alle barn i Norge samme informasjon om tilbudet gjennom effektive kanaler. - Samarbeide med viktige instanser i skolene for å informere om tilbudet. - Bruke Røde Kors sitt nettverk for å spre informasjonsmateriell. - Informere voksne om tilbudet. - Informere potensielle frivillige. - Styrke Røde Kors sin funksjon som talsperson i det offentlige rom. - Dokumentere og formidle barn og unges levevilkår internt og eksternt. 19

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

800 33 321 Årsrapport 2004

800 33 321 Årsrapport 2004 Jeg blir så sinna at jeg banker opp brødrene mine. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for ikke å bli så sint. Jeg tror søsteren min har begynt å dikke øl, men mamma og pappa tror ikke på meg. Kan du fortelle

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

SOS-CHAT www.kirkens-sos.no. Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013

SOS-CHAT www.kirkens-sos.no. Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013 SOS-CHAT www.kirkens-sos.no Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013 Kirkens SOS Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. 400 og

Detaljer

Statistikk ung.no, 3. kvartal 2015

Statistikk ung.no, 3. kvartal 2015 Statistikk ung.no, 3. kvartal 215 Statistikk Ung.no, 3. kvartal 215 Som tidligere år, var spørretjenesten stengt i juli i år også. Den store økningen i kategorien «Samfunn» skyldes fokuset på kommune-

Detaljer

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Det finnes flere forskjellige hjelpetelefoner og nettsteder der du kan få noen å snakke med når du har det vanskelig. Du kan også få informasjon

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

Statistikk ung.no, 3. kvartal 2016

Statistikk ung.no, 3. kvartal 2016 Statistikk ung.no, 3. kvartal 216 Statistikk Ung.no, 3. kvartal 216 Generell økning i perioden, men vi ser at henvendelser om vold og overgrep vokser kraftig. I juli hvert år er spørretjenesten stengt,

Detaljer

Statistikk ung.no, 4. kvartal 2016

Statistikk ung.no, 4. kvartal 2016 Statistikk ung.no, 4. kvartal 2016 Statistikk Ung.no og 2016 totalt (2015 i parentes): 12,6 millioner økter (11,2) 22,5 millioner sidevisninger (21,2) 28.604 besvarte spørsmål (27.020) Fra 01.01.17 vil

Detaljer

Statistikk ung.no, 2. kvartal 2015

Statistikk ung.no, 2. kvartal 2015 Statistikk ung.no, 2. kvartal 215 Statistikk Ung.no, 2. kvartal 215 Besøket for 2. kvartal holder seg bra sammenliknet med 1. kvartal da vi hadde kampanjen #IKKEGREIT. Fokuset på emner knyttet til vold

Detaljer

Statistikk ung.no, 2. kvartal 2016

Statistikk ung.no, 2. kvartal 2016 Statistikk ung.no, 2. kvartal 2016 Statistikk Tallene for andre kvartal viser en økning sammenliknet med i fjor. Vi merket også en økning i antall henvendelser etter at ung.no ble brukt i NRKserien SKAM.

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Statistikk ung.no, 4. kvartal 2017

Statistikk ung.no, 4. kvartal 2017 Statistikk ung.no, 4. kvartal 217 Statistikk Trafikken for 217 (sammenliknet med 216) har økt med 15% (økter) og 26% (sidevisninger). Antall spørsmål har økt med 119%, som skyldes sammenslåingen med Klara

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Statistikk ung.no, 1. kvartal 2017

Statistikk ung.no, 1. kvartal 2017 Statistikk ung.no, 1. kvartal 217 Statistikk Ung.no, 1. kvartal 217 Økningen i besøk på emner som nettvett og vold kan bl.a. forklares med kampanjen #ikkegreit som ung.no hadde i februar. Fra 1. januar

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Statistikk ung.no, 1. kvartal 2015

Statistikk ung.no, 1. kvartal 2015 Statistikk ung.no, 1. kvartal 215 Statistikk Ung.no, 1. kvartal 215 I løpet av dette kvartalet har vi hatt spesielt fokus på vold i nære relasjoner gjennom kampanjen #IKKEGREIT. Vi har sett en generell

Detaljer

Statistikk ung.no, 2. kvartal 2017

Statistikk ung.no, 2. kvartal 2017 Statistikk ung.no, 2. kvartal 2017 Statistikk Vi har økt antall sidevisninger med nesten 1,4 millioner i forhold til samme periode 2016. Antall spørsmål mottatt har fordoblet seg siden i fjor. Det skyldes

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Jeg veit jo hva svaret er men nå trenger jeg bare en klem! Jente (17) Pappa er bare opptatt av den jævla telefonen sin!

ÅRSRAPPORT. Jeg veit jo hva svaret er men nå trenger jeg bare en klem! Jente (17) Pappa er bare opptatt av den jævla telefonen sin! Jeg krangler med alle familie medlemmene mine hele tiden og trives egentlig best alene. Kan man flytte ut når man er 15 eller må man vente til man blir 18? Jente (15) ÅRSRAPPORT 2016 Jeg veit jo hva svaret

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Omsorgskonferansen «Fri og Villig»

Omsorgskonferansen «Fri og Villig» Omsorgskonferansen «Fri og Villig» De frivillige er bunnplanken i Vår Frue åpen kirke 185 frivillige Kirkeverter Tar imot, ønsker velkommen, byr på noe å spise og drikke, gir rom for samtaler om stort

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe?

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? disse kan hjelpe Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? Her finner du en oversikt over aktører som på ulike måter jobber med barn, unge

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

VerdiMelding. RVTS fagmiljø innen psykiske traumer

VerdiMelding. RVTS fagmiljø innen psykiske traumer VerdiMelding RVTS fagmiljø innen psykiske traumer Hjelpere finner, forstår og hjelper barn, unge og voksne på en traumebevisst måte. VÅR DRØM «Et Traumebevisst Samfunn der mennesker som er krenket kjenner

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Enhet for fagutvikling BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE Oversikt over: Brukerorganisasjoner Interesseorganisasjoner

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

«Hei, har du litt tid?» Hva prater ungdommen om hos helsesøster?

«Hei, har du litt tid?» Hva prater ungdommen om hos helsesøster? «Hei, har du litt tid?» Hva prater ungdommen om hos helsesøster? Formålet med skolehelsetjenesten fremme elevenes psykiske og fysiske helse bidra til gode sosiale og miljømessige betingelser for elevene

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Det va mulig det umulige!

Det va mulig det umulige! Det va mulig det umulige! Enhet barn, unge og famile, og åpen helsestasjon for ungdom Narvik 7 november 2012 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile

Detaljer

Barn og unges kontakttelefon

Barn og unges kontakttelefon Barn og unges kontakttelefon Årsrapport 2001 2 Barn og unges kontakttelefon 2001 Norges Røde Kors Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Sentral koordinator: Mette Jørgensen 22 05 41 55 Oslo Røde Kors Postboks

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Å rsrapport for 2016 ungrus.no en interaktiv nettside om rus for barn og unge

Å rsrapport for 2016 ungrus.no en interaktiv nettside om rus for barn og unge Å rsrapport for 2016 ungrus.no en interaktiv nettside om rus for barn og unge Kristiansand kommune Helse og sosial Virksomhet oppfølging ungrus.no Om ungrus.no Ungrus.no er en interaktiv nettside der man

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Lov og rett et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Forord En lang kamp for et sterkere vern for funksjonshemmede var over i januar 2009. Da trådte den nye Diskriminerings-

Detaljer

Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP

Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP DET NYE NETTSAMFUNNETS UTFORDRINGER: Unge og utforskende barn enormt tilbud av sosiale medier foreldrene henger ikke med et eldorado for overgripere BRiS SER TOPPEN AV ISFJELLET

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Kristne friskoler forbunds lederkonferanse 2010 v/ Høyskolelektor ved Diakonova Magne Torbjørnsen

Kristne friskoler forbunds lederkonferanse 2010 v/ Høyskolelektor ved Diakonova Magne Torbjørnsen Kristne friskoler forbunds lederkonferanse 2010 v/ Høyskolelektor ved Diakonova Magne Torbjørnsen Myter om barn Små barn har små bekymringer Barn har stor tilpassningsevne Barn går ut og inn av sorgen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Dagfinn Høybråten. Nordisk samarbeid for å fremme barn og unges psykiske helse. Toppmöte om barn- och ungas psykiska hälsa i Oslo 27.2.

Dagfinn Høybråten. Nordisk samarbeid for å fremme barn og unges psykiske helse. Toppmöte om barn- och ungas psykiska hälsa i Oslo 27.2. Dagfinn Høybråten Nordisk samarbeid for å fremme barn og unges psykiske helse Toppmöte om barn- och ungas psykiska hälsa i Oslo 27.2.2017 [Innledning: Norden i toppen] «Norden skal være det beste stedet

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Mamma eller pappa har epilepsi

Mamma eller pappa har epilepsi Rapport for: Mamma eller pappa har epilepsi Utvikling av informasjonskanal for barn med foreldre som har epilepsi FORORD: En stor takk rettes til ExtraStiftelsen for økonomisk støtte. Uten denne støtten

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

KORS PÅ HALSEN. Årsrapport 2012. Røde Kors samtaletilbud for barn og ungdom

KORS PÅ HALSEN. Årsrapport 2012. Røde Kors samtaletilbud for barn og ungdom KORS PÅ HALSEN Røde Kors samtaletilbud for barn og ungdom Årsrapport 2012 Venninna mi slanker seg hele tiden. Hvordan kan jeg si til henne at det ikke er bra, sånn at hun forstår det? Når mamma spør hva

Detaljer

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet BUFETATS STRATEGI 2018-2020 Kvalitetsutviklingsprogrammet INNHOLD INNHOLD FORORD... 3 1. VISJON OG VERDIER... 4 2. MÅLGRUPPER... 5 3. KVALITET... 6 4. MÅL OG INNSATSOMRÅDER... 7 5. AKTUELLE TILTAK... 8

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

«Æ E MÆ» Sture Jacobsen, kommunalsjef Sortland. Oslo,

«Æ E MÆ» Sture Jacobsen, kommunalsjef Sortland. Oslo, «Æ E MÆ» Sture Jacobsen, kommunalsjef Sortland Oslo, 07.04.16 Sortland kommune Midt i Vesterålen 10239 innbyggere Areal 713 km² Sortland - den blå byen Sortland by 5000 innbyggere Kommunesenter og regionsenter

Detaljer

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Fylkesmannen i Buskerud, Samling/lederforum Klækken

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

BARNEVERNET. Til barnets beste

BARNEVERNET. Til barnets beste BARNEVERNET Til barnets beste BARNEVERNET I NORGE Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier

Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier KH1 Lysbilde 2 KH1 Vi arbeider for barns rettigheter Vår oppgave er å være pådrivere for at samfunnet skal innfri FNs konvensjon

Detaljer

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care for ungdom Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når jeg ikke har det bra? En veiviser til tjenester for ungdom med psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer mange Hva er psykiske

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt satt på dagsorden av regjeringen og barneombudet. Barneombudet har laget et manifest mot mobbing.

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Sluttrapport Skolebarn og sorg Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Prosjektnummer: 2011/1/0465 Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektleder:

Detaljer

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering 1. Historikk RUStelefonen skal inngå avtale om kjøp av kommunikasjons-, og markedsføringstjenester

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon.

Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon. Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon. Innhold Velkommen som ny bruker!... 3 Hva betyr det å være en bruker?... 3

Detaljer

Ut av tåka arbeid med hasjavvenning i Oslo 12.02.13

Ut av tåka arbeid med hasjavvenning i Oslo 12.02.13 Ut av tåka arbeid med hasjavvenning i Oslo 12.02.13 Malin Rørendal Prosjektleder Ut av tåka Malin.rorendal@vel.oslo.kommune.no Håvard Haugstvedt Lena Moen http://uteseksjonen.no/ut-av-taka Ut av tåka Uteseksjonen

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH)

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) Ved: Marianne Volden Kjersti Hildonen familieterapeut psykologspesialist 1 Vellykket og ulykkelig? Mange unge oppgir at de er utmattet og stresset på grunn av høye krav til prestasjon Vellykkethet vurderes

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009

PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009 PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009 Til: Oppvekstrådgiver Fra: Rektor Tidsrom: 1.1.2009-31.12.2009 Bakgrunn: Lynghaug skole opprettet 1.1.09 en 1. årig prosjektstilling som elevveileder ved skolen.

Detaljer

Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken

Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken Innspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge Fra PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken Om Forandringsfabrikken og PsykiskhelseProffene Forandringsfabrikken gjennomførte

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer