Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom"

Transkript

1 Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

2 INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA TALL OG TENDENSER I STRATEGI OG VEIEN VIDERE 19 Visjoner for årene som kommer 20

3 FORORD Røde Kors arbeider for å bedre menneskers livskvalitet og levekår. Gjennom ulike former for bistand og aktiviteter ønsker vi å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge i Norge. Røde Kors-telefonen for barn og ungdom er et landsdekkende tilbud. I løpet av 2005 utvidet vi tilbudet. Barn og unge kan nå kontakte oss på telefon og på nettstedet Kors på halsen. Vi arbeider i tråd med FNs Barnekonvensjon Artikkel 12, som sier at alle barn har rett til å uttrykke sin mening, og å få den respektert i spørsmål som angår dem. Dialogtilbudet er nøytralt i spørsmål av politisk, etnisk, religiøs og ideologisk karakter. Årsrapporten bygger på de statistikkførte samtalene på telefonen, samt tall og tendenser fra nettstedet Kors på halsen, som har vært en suksess med stor respons i målgruppen. Fra lanseringen i august 2005, og frem til 31. desember registrerte vi over treff på den mest besøkte siden. Vi besvarte over 1200 e-post og distribuerte mer enn 4000 innlegg i diskusjonsforumet. I 2005 besvarte vi over anrop på telefonen i åpningstiden. Over av disse utviklet seg til å bli lengre, statistikkførte samtaler. To tendenser fra 2004 fortsetter også i For det første ser vi fremdeles en økning i antall henvendelser fra gutter på telefonen. Det er meget gledelig. For det andre øker fortsatt andelen samtaler av mer alvorlig karakter. Det gir grunn til ettertanke. Vi ser også at barn og ungdom i stor grad åpner seg via nettet, og tar opp temaer som selvskading, mobbing, ensomhetsfølelse, depresjoner, foreldres rus og alkoholbruk, kropp og seksualitet og tanker om selvmord. Mange av problemstillingene er til dels meget komplekse og alvorlige. Det er likevel fortsatt slik at de aller fleste samtalene, både på telefonen og på nettet, handler om de «nære» ting: Om vennskap og kjærlighet, om hverdagslivets små og store utfordringer, om gleder og sorger. Røde Kors-telefonen for barn og ungdom betjenes av rundt 400 frivillige. De frivillige medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Kombinasjonen av frivillig engasjement og et skikkelig faglig fundament skaper en genuin nærhet til brukerne av tjenesten. Barn og unges kommunikasjonsmønster er i stadig endring. Det betyr at kjernen av hva vi må være som voksne samtalepartnere, også må være i stadig endring. Røde Kors ønsker i årene som kommer å gi barn og ungdom mulighet til å kommunisere med en voksen gjennom kanaler de selv er fortrolig med, om temaer de selv har behov for å snakke om. For å lykkes med dette har vi satt i gang et større utviklings- og endringsarbeid på telefonen, som igjen vil munne ut i en langsiktig strategi for Røde Kors sitt dialogtilbud for barn og ungdom. Vi er inne i en spennende fase med endring og videreutvikling av tilbudet vårt. Trygve G. Nordby Generalsekretær Norges Røde Kors 3

4

5 Røde Kors-telefonen har som formål å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og ungdom ved å være en trygg støttespiller i deres hverdag. OM TJENESTEN Røde Kors-telefonen for barn og ungdom er en av flere hjelpetelefoner i Norge, men den eneste som er spesielt rettet mot barn og ungdom. I løpet av 2005 har vi utvidet tilbudet vårt med nettjenesten Kors på halsen. Et viktig element på Røde Kors-telefonen er at de som kontakter oss skal «bli sett». Det krever lydhørhet og sensitivitet ovenfor det som blir sagt og skrevet, samt en evne til å kunne bekrefte den andre. Forståelse og medfølelse kan hjelpe, selv om man ikke gir konkrete råd eller kanskje nettopp derfor? Formål Røde Kors-telefonen for barn og ungdom søker å være en trygg støttespiller i barn og ungdoms hverdag. Vi ønsker å styrke barn og unges selvfølelse gjennom å være en voksen som har tid til å lytte, som har mot til å gå inn i de vanskelige samtalene og som gir hjelp dersom barna ønsker det. Vi ønsker å bidra til at: Barn og ungdom får mulighet til å kommunisere med en anonym voksen om tema de selv har behov for å snakke om, gjennom kanaler de selv er fortrolig med. Barn og ungdom i en vanskelig livssituasjon får den hjelpen de trenger. Barns og ungdoms kunnskap om egen livssituasjon blir kjent. Barn og ungdom får informasjon om det offentlige og frivillige hjelpeapparatet. Tilbud til alle Røde Kors-telefonen for barn og ungdom er et landsdekkende tilbud til alle barn i alderen 6 til 18 år. Det er et lavterskeltilbud der barn og ungdom får mulighet til å snakke med en voksen, helt anonymt. Det viktigste vi kan bidra med er å være til stede og ta imot det som er vanskelig. På telefonen læres de frivillige opp til å være der innringer er lenge nok til at den som ringer tør stole på at vakten tåler å høre hvordan han eller hun faktisk har det. Det å lytte med et trenet øre er avgjørende. På nettjenesten trener vi våre frivillige til å møte den som skriver inn på en empatisk måte. Viktige stikkord her er å bekrefte og å støtte. En del av barna som kontakter oss formidler at de synes det er bra å «snakke» med en anonym voksen. De forteller at det er enklere å spørre en man ikke kjenner om råd og hjelp når temaet er tabubelagt eller vanskelig å snakke om. Andre sier at de har dårlig tilgang på voksne i sin nærhet. Mange er ensomme og har et betydelig behov for positiv kontakt med trygge voksne. Vi registrerer også at barn og ungdom bruker oss i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet. Når det gjelder henvendelser om vanskelige temaer og problemer, er ofte vår funksjon å være en første instans. I henvendelser av mer alvorlig art, forsøker vi også å motivere barna til å ta kontakt med personer som de har tillit til i sitt nærmeste nettverk. Eller til å snakke med lærer, helsesøster, lege eller andre voksne. Hjelpeapparatet kontaktes ved akutte situasjoner. Vi opplever godt samarbeid med hjelpeapparatet når det er nødvendig å gripe inn på denne måten. Åpningstider og tilgjengelighet Telefontjenesten er åpen alle hverdager fra kl til kl , også om de faller på høytids- eller helligdager. Telefonen holder stengt lørdag og søndag. I forbindelse med dramatiske hendelser har Røde Kors-telefonen mulighet til å utvide sine åpningstider. Gjennom nettjenesten Kors på halsen har Røde Korstelefonen for barn og ungdom utvidet tilbudet sitt ovenfor målgruppen. Man kan sende inn henvendelser hele døgnet. Nye debattinnlegg publiseres i løpet av 24 timer og e-post besvares innen 48 timer. Organisering Røde Kors-telefonen for barn og ungdom ble etablert i Oslo i Vi har i dag syv svarsteder i henholdsvis Telemark, Nordland, Buskerud, Bergen, Rogaland, Oslo og Akershus. Svarstedene ledes av en ansatt distriktskoordinator som er tilknyttet Røde Kors distriktskontor. Distriktskoordinatoren har ansvar for opplæring og oppfølging av de frivillige som betjener telefonen og nettjenesten. Nasjonalt er det ansatt to personer. En sentral koordinator har ansvar for faglig kvalitetssikring av tjenesten, mens en nasjonal rådgiver har ansvar for videreutvikling og implementering av nettjenesten Kors på halsen. 5

6 Det er viktig å kommunisere med barn og unge på deres premisser og gjennom deres arenaer. Kors på halsen ny nettjeneste Vår nye nettjeneste Kors på halsen har fått en strålende mottagelse i målgruppen. I løpet av fem måneders drift i 2005 registrerte vi over unike brukere, og mer enn treff på den mest besøkte siden vår. Vi besvarte over 1200 e-post og distribuerte mer enn 4000 innlegg i diskusjonsforumet. Tjenesten rommer tre kontaktpunkt med barn og ungdom: Melding, diskusjonsforum og temasider. Meldingstjenesten gir barn og unge mulighet til å dele tanker anonymt, og få svar fra frivillige voksne via e-post. Erfaringer så langt viser at mange benytter denne tjenesten til henvendelser av mer alvorlig karakter. Ofte dreier det seg om temaer det kan være vanskelig å sette ord på og dele med andre. Diskusjonsforumet er et konsept der barn og ungdom skriver innlegg som alle som besøker nettstedet kan lese. Alle innlegg i diskusjonsforumet godkjennes av en voksen før det publiseres. Her kan unge være i dialog med hverandre. Dele tanker, problemer og støtte hverandre. Vi ser at barn og ungdom hjelper hverandre gjennom sine innlegg i diskusjonsforumet. På temasidene kan barn og unge selv søke etter ønsket informasjon. Erfaringer så langt viser at mange av problemstillingene som tas opp, både i debattforum og på e-post, er komplekse og alvorlige. Det ser ut til at barn og ungdom er fortrolig med nettet som medium, og har lett for å åpne seg gjennom denne kanalen. De tar opp tema som selvskading, mobbing, ensomhetsfølelse, depresjoner, foreldres rus og alkoholbruk, kropp og seksualitet, samt tanker om selvmord. En del av henvendelsen er knyttet opp til psykiske problemstillinger, og mange barn og unge forteller at de ikke får den hjelpen de trenger. Metodikken vi bruker i besvarelsene av meldinger er hentet fra BRIS (Barnens rätt i samhället) i Sverige. De har gjennom flere år arbeidet systematisk med metode-utvikling. Gjennomsnittelig bruker vi ca 30 minutter på å besvare en melding. Vi ser at tjenesten blir mer og mer populær etter hvert som den blir kjent i målgruppen. Behovet for frivillige er stort. Erfaringer fra Sverige og BRIS viser at det tar tid å bygge opp og kvalitetssikre en nettjeneste som betjenes av frivillige. Kors på halsen er etablert med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. Neste år går vi over fra prosjekt til drift. Rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige vil kreve betydelig ressurser, både personalmessig og økonomisk, de neste årene. Den store pågangen på Kors på halsen viser at det finnes et betydelig udekket behov for voksenkontakt. Vi ønsker at Kors på halsen skal forbli en permanent del av tilbudet til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom i årene som kommer. Vår erfaring så langt er at telefonen og nettjenesten utfyller hverandre. Den store pågangen på Kors på halsen viser også at nettet er en stadig mer brukt kommunikasjonskanal. Vi er i dialog med Barneombudet og Ung.no om et tettere samarbeid. 6

7 7

8

9 Røde Kors- telefonen ønsker å ta utgangspunkt i barn og ungdoms behov. Vi er opptatt av å være et tilbud som målgruppen etterspør og trenger. BARN OG UNGES BEHOV Manglende alternative tilbud til barn og ungdom i samfunnet, ser ut til å øke graden av alvor i henvendelsene til oss, samt bruken av våre tjenester. Røde Kors-telefonen arbeider i forståelse med tiltak 67 i Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. Her understrekes det at «det er viktig at barn og unge lett kan få tilgang på hjelpere for å snakke om sine problemer».ved å være en anonym, voksen samtalepartner ønsker vi å åpne opp for den vanskelige samtalen. Røde Kors-telefonen gjør et viktig forebyggende arbeid både med telefontjenesten og den nye nettjenesten Kors på halsen. Å formulere tanker knyttet til en aktuell situasjon eller et aktuelt problem, gir ikke nødvendigvis en løsning. Men det kan gi hjelp til å klargjøre situasjonen, se på den med nytt blikk og gjøre den mindre farlig. Samtalen hjelper innringer til å problematisere og formulere. Barn som evner å sette ord på egne erfaringer er mindre i faresonen enn andre barn. Meningsbærende samtaler vil både være med på å forebygge, samt være av betydning for utvikling av barns sosiale ferdigheter og holdninger. Mange av de som kontakter oss utrykker at det er bra å kunne snakke med en anonym voksen om tabubelagte og vanskelige tema, enten det skjer på nett eller på telefon. De opplever det positivt å være i dialog med en voksen utenfor sitt sosiale nettverk. Andre formidler at de har dårlig tilgang på voksne i sin nærhet. De forteller at de er ensomme og ser ut til å søke omsorg, råd og positiv voksenkontakt. Vi har de siste årene også registrert en del henvendelser fra barn som allerede er i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Disse barna har behov for voksenkontakt i tillegg til profesjonelle hjelpere. Flere av de som henvender seg til oss, gjør det fordi de kjeder seg og trenger sosial kontakt med noen. De snakker ofte om dagligdagse ting, og har ikke nødvendigvis noe veldig vanskelig de vil ta opp. God voksenkontakt er avgjørende for barns utvikling av identitet. Dette bekrefter de unge. I en brukerundersøkelse på Kors på halsen svarte 30 prosent at det viktigste Kors på halsen kunne bidra med var «at en voksen leser det jeg har å si». Kommunikasjonsmønster i endring De siste årene har barn og unges bruk av mobiltelefon og Internett eksplodert. Undersøkelser viser at så å si alle unge har tilgang på PC hjemme, og nesten ni av ti har tilgang til Internett (NOVA, «En digital barndom», 2002). Skal vi være en voksen støttespiller i barn og ungdoms verden, er det avgjørende å kunne kommunisere på deres premisser og gjennom deres kanaler. Dette var en viktig motivasjon for å utvide Røde Korstelefonens tilbud høsten 2005 til også å romme dialog via nettstedet Kors på halsen. Vi registrerer også en klar økning i antall henvendelser til Røde Kors-telefonen fra mobiltelefon, dette til tross for at det ikke er gratis å ringe fra mobil. I 2004 var 11 prosent av de registrerte anropene fra mobiltelefon, i 2005 var andelen 16 prosent. Vi jobber aktivt med å få til en løsning der Telenor gjør det gratis å kontakte oss fra mobiltelefon. Dette er viktig å få på plass, sett i lys av at også stadig færre hushold har fasttelefon. Endringer i kommunikasjonsmønster betydning for telefonen? De tre siste årene har vi sett en gradvis nedgang i antall besvarte anrop på telefonen. Vi tror det er flere sammenfallende forklaringer på en slik tendens. For det første ser vi at stadig flere i målgruppen kontakter oss via mobiltelefon, selv om det ikke er gratis slik det er fra fasttelefon. Vi vet at barn og ungdom bruker dyre kontantkort, og dette er trolig en barriere for å ringe oss. For det andre er det rimelig å anta at vi i fremtiden vil få flere samtaler via nettet og færre via telefonen. Erfaringer fra andre land viser en slik tendens. Nettjenesten vokser og telefonen går noe tilbake. Den enorme pågangen vi har fått på internettsidene våre forsterker denne teorien. Samtidig er det for tidlig å trekke sikre konklusjoner, da vi også har statistiske variasjoner over tid. Pågangen har også tidligere gått i sykluser, der antall besvarte anrop har bygget seg opp i tre år for så å få en nedgang. Det er spennende å følge med på endringer i barn og ungdoms kommunikasjonsmønster. Vår oppgave er å være tilstede som trygge, voksne samtalepartnere, uansett om det skjer på telefon, via nettet, på MSN, eller gjennom andre kanaler. 9

10 Vår viktigste funksjon er til syvende og sist å være voksne som har tid til å være tilstede i barn og ungdoms verden. DE FRIVILLIGE De frivillige medarbeiderne er vår viktigste ressurs. På landsbasis har Røde Kors-telefonen for barn og ungdom nærmere 400 frivillige medarbeidere på telefon og nett. Hver uke setter de av tid til dialog med barn og unge som trenger voksenkontakt. Å være frivillig på Røde Kors-telefonen handler om å være et voksent medmenneske som har tid til å være tilstede i barn og ungdom sin hverdag. Det handler om å være et medmenneske som arbeider innenfor Røde Kors tradisjon om å hjelpe uten å spørre om skyld, religion og nasjonalitet og uten å få betalt. Noen lytter gjennom telefonrøret, andre leser henvendelser som kommer inn på Kors på halsen. Alle forsøker å støtte, bekrefte og å «se» barna. Gjennom sin frivillige innsats på Røde Kors-telefonen får den enkelte innblikk i mange barn og unges liv, tanker og følelser på tidspunkt hvor situasjonen kan oppleves som spesielt kritisk. Slik innsats krever ikke spesialisering og dyr utdanning, men tar opp i seg det beste av sosial samhandling, nemlig verdien av at noen bryr seg. 10 Motivasjon Mange av de frivillige ved Røde Kors-telefonen for barn og ungdom påpeker at de ønsker å gjøre noe for fellesskapet, særlig ovenfor målgruppen barn og unge. Noen frivillige er motivert av at de selv har det godt og derfor vil hjelpe andre. Andre har selv opplevd mangel på voksne rundt seg, og ønsker å være en ressurs for barn i tilsvarende situasjoner. Rekruttering Befolkningens mangfold skal også gjenspeiles i sammensetningen av de frivillige ved telefonen. Våre frivillige medarbeidere har derfor ulik bakgrunn med hensyn til alder, utdannelse og sosial tilhørighet. Samtidig legges det særlig vekt på personlig egnethet og erfaringskunnskap i rekrutteringen av nye medarbeidere. Det stilles ikke krav til sosialfaglig bakgrunn. Medarbeiderne må imidlertid være fylt 22 år. Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju og vurdert som potensielle medarbeidere.

11 Krav Et av kravene til telefonmedarbeiderne, er at de skal ha to vakter i måneden for å opprettholde en viss kontinuitet. Vaktene har ikke anledning til å stå fram i media med navn og bilde. Det er heller ikke tillatt å ta personlig kontakt med innringere eller deres familie. De frivillige undertegner taushetsløfte, og forplikter seg til å følge Røde Kors-telefonens retningslinjer. Som en viktig del av utviklingsarbeidet på Røde Korstelefonen er det i 2005 utarbeidet nye og mer konkrete krav til våre frivillige. I løpet av 2006 skal disse godkjennes av Landsstyret til Røde Kors, slik at de igjen kan implementeres på nasjonalt nivå i løpet av året. Målet er at vi skal ha like, nasjonale krav til alle våre frivillig, uansett hvilket svarsted de betjener. Opplæring og oppfølging Stadig flere av henvendelsene vi mottar har en meget alvorlig karakter, både på telefonen og på nettet. Dette tar vi på alvor. En viktig del av det igangsatte endringsog utviklingsarbeidet handler derfor om å styrke kompetansen til våre frivillige gjennom et felles utdanningsprogram. Vi har i 2005 utarbeidet et nytt grunnkurs i samtale og kommunikasjonsteknikk à 20 timer. I 2006 har vi som mål å skolere alle våre frivillige i det nye, nasjonale grunnkurset, som igjen er en første modul i et større utdanningsprogram. I løpet av neste år vil vi også utvikle et nytt oppfølgingskurs à 10 timer, samt etablere faste veiledningsforum hvor de frivillige forplikter seg til å delta, anslagsvis seks kvelder per år. Den viktigste skoleringen vi gir våre frivillige på telefonen og på nettjenesten, er innføring i grunnleggende kommunikasjon og samtalemetodikk. Telefonvaktene læres opp til å lytte, til å ta imot og til å være til stede. Metodikken vi bruker i dialogen på nett er hentet fra BRIS (Barnens rätt i samhället) i Sverige. De har gjennom flere år arbeidet systematisk med metodeutvikling. Vi vil det kommende året sammenfatte metodikken vår, og utforme et grunnkurs for de som besvarer henvendelsene på nett. På sikt ønsker vi at alle våre frivillige skal få en mest mulig lik skolering, slik at barn og ungdom som kontakter oss møter en enhetlig, gjenkjennelig stemme. Det er også viktig for oss å utruste våre frivillige med tilstrekkelig kompetanse, slik at de føler seg satt i stand til å møte de mange, til dels meget komplekse, problemstillingene vi har på telefon og nett. Anonymitet Alle som ringer Røde Kors-telefonen for barn og ungdom er garantert anonymitet. De frivillige som besvarer telefonene kan ikke se nummeret det ringes fra, og ingen henvendelser til telefonen registreres på faktura fra telefonoperatør. 11

12 PERIODESTATISTIKK FRA Det kan være mange grunner til at barn og unge ringer telefonen. Etter hver samtale fyller de frivillige ut et statistikkskjema, hvor innholdet i samtalene er ordnet i fem hovedgrupper: generelle temaer, kropp og seksualitet, konflikter og problemer, rus og rusmidler, lov og orden. Innenfor hver hovedgruppe er det en rekke undergrupper som i større detalj skal beskrive emnet for samtalen. Hver samtale kan handle om et eller flere emner, og derfor viser statistikken at der er flere emner enn samtaler. Samtalene fordelte seg prosentvis som følger på de fem hovedgruppene i 2005: RØDE KORS-TELEFONEN FOR BARN OG UNGDOM Statistikkførte samtaler Jenter Gutter Ikke oppgitt kjønn GENERELLE TEMAER Informasjon og fakta om gen.temaer Samtaler om vennskap Forelskelse og kjærlighet Samtaler om familie Samtaler om skole Fritid Samtaler om mat Informasjon om Røde Kors telefonen Samtaler om Adopsjon Eksistensielle spørsmål

13 GENERELLE TEMAER 47,3 % KROPP OG SEKSUALITET 36,1 % KONFLIKTER OG PROBLEMER 14,6 % RUS OG RUSMIDLER 3,9 % LOV OG ORDEN 1,5 % KROPP OG SEKSUALITET Spørsmål om kropp og seksualitet Misnøye med egen kropp Spiseforstyrrelser Spørsmål om menstruasjon Spørsmål om pubertet Graviditet Spørsmål om prevensjon Abort Homofili Seksuell trakassering Seksuelt press Seksuelle overgrep Prostitusjon Pedofili

14 PERIODESTATISTIKK FRA KONFLIKTER OG PROBLEMER Skilsmisse Økonomiske problem Skolerelaterte problem Ensomhet Erting /mobbing Vold Rasisme Gjengproblematikk Omsorgssvikt Selvmordstanker Psykiske plager RUSMIDLER OG RUS Informasjon og fakta om rusmidler Tobakk Alkohol Hasj Bruk av andre stoffer Bruk av legemidler LOV OG ORDEN Fakta om lov og orden Tyveri Hærverk Våpen Rettigheter

15 ANBEFALT HJELP Foreldre Lærer-rådgiver Helsesøster helsestasjon Lege Psykolog Barnevern Politi Utekontakten Støttesenter mot incest Andre hjelpetelefoner SAMTALENS KARAKTER Samtalen er krisepreget Ønsker hjelp til et problem Ønsker kontakt med en voksen Samtalen er utprøvende Spørsmål og tanker Forteller om seg selv Forteller om andre Ringer for første gang Har ringt før Ringer jevnlig

16 Gjennom telefonsamtalene og henvendelsene vi mottar på nettsiden Kors på halsen, får vi et rikt innblikk i barn og ungdoms hverdagsliv. Mange barn og unge savner voksenkontakt, og lever i livssituasjoner som ikke er enkle. TALL OG TENDENSER 2005 Nytt fra i fjor er at telefonen nå finnes i nye kanaler. Barn og unge kan kontakte og snakke med Røde Kors sine frivillige på Internett gjennom nettstedet Kors på halsen. Samtidig som vi har hatt enorm pågang på denne tjenesten, ser vi en viss nedgang i antall innringere på telefonen. Tall og tendenser på telefonen: I fjor besvarte vi over anrop på telefonen i åpningstiden. Av disse utviklet over seg til å bli lengre, statistikkførte samtaler. De samme tallene for 2004 var henholdsvis besvarte anrop, og statistikkførte samtaler. Statistikken fra 2005 viser blant annet: Stadig økning i andel gutter som ringer Røde Korstelefonen for barn og ungdom. I 2005 var hele 41,5 prosent av innringerne gutter, mot 37,8 prosent året før. Gjennomsnittsalderen på de som bruker oss går noe opp. Tiltross for nedgangen i antall statistikkførte samtaler totalt i 2005, hadde vi en reell økning i antall samtaler om psykiske plager. Mens vi registrerte 778 samtaler om psykiske plager i 2004, registrerte vi til sammen 806 samtaler om dette temaet i En prosentvis økning av samtaler om selvmord. Mens 0,8 prosent av samtalene handlet om selvmord i 2004, var 1 prosent av samtalene i 2005 registrert som samtaler om selvmord. Vi ser at langt flere jenter ringer inn om tema som er relatert til selvmord. En prosentvis økning på samtaler om seksuelle overgrep. Mens 0,9 prosent av samtalene handlet om seksuelle overgrep i 2004, var 1,2 prosent av samtalene i 2005 registrert på dette temaet. En prosentvis nedgang i samtaler om mobbing, homofili, spiseforstyrrelser og misnøye med egen kropp. Mange samtaler om selvskading. Dette temaet går inn i en annen samlekategori, men fra og med 2006 vil vi begynne å registrere det nøyaktige antallet samtaler om dette temaet. De aller fleste samtalene er fortsatt knyttet til utvikling av identitet og seksualitet, samt generelle tema som skole, fritid, vennskap og kjærlighet. Tall og tendenser på nett: Nettjenesten Kors på halsen startet 29. august Vi har hatt enorm respons på den nye kommunikasjonskanalen: 1200 besvarte e-post og nærmere 4000 publiserte innlegg i debattforumet. Det vil si at vi hver dag har gitt kvalitetssikrede svar på ca ti anonyme e-poster

17 fra barn og unge, og at det daglig har blitt postet over 30 innlegg på diskusjonsforumet. Tallene fra det første halve året viser foreløpig kun vage tendenser. Neste år vil denne statistikken i større grad samkjøres med statistikken på telefonen. Men foreløpige tendenser viser blant annet: Mange jenter bruker e-posttjenesten, hvor de får personlige svar fra frivillige voksne. 75 prosent av brukerne av denne tjenesten er jenter. Gjennomsnittsalderen er 15 år. 46 prosent av meldingene på e-posttjenesten handler om kropp og seksualitet erfaringer og fakta. Det er også mange meldinger om kjærlighet og forelskelse. 33 prosent handler om generelle tema som kjærlighet, skole, fritid og venner. Tendens til meget alvorlige og komplekse problemstillinger. 2, 9 prosent av meldingene handler om psykiske plager, 2 prosent om selvskading og 1, 9 prosent handler om tanker om selvmord. Et av de hyppigste tema til diskusjon på debattforum har høsten 2005 vært selvskading og tanker knyttet til selvmord. Sammenfallende tendenser på nett og telefon: Mer alvor Stadig flere av henvendelsene vi mottar har en meget alvorlig karakter. På telefonen ser vi økning i samtaler om psykiske plager, selvmord og selvskading. Videre ser det ut til at mange barn og unge synes det er lettere å «snakke» om det som er vanskelig via et tastatur, enn gjennom et telefonrør. Innleggene i debattforumet og henvendelsene vi registrerer via e-post, handler om tildels meget komplekse problemstillinger. Mange barn og ungdom lever i vanskelige livssituasjoner og tar mye ansvar for sine foreldre. Tema som mobbing, ensomhetsfølelse og kropp utgjør også en stor andel av innleggene. Et av de hyppigste tema til diskusjon i debattforumet har i høst vært selvskading. Vi har også registrert mange samtaler og meldinger om dette. Selvskading forstås som utrykk for smerte. Barn og ungdom forteller selv at den indre smerten blir mindre påtrengende når den ytre smerten overtar. De forteller at de kutter seg og ønsker å slutte, samtidig som de gir utrykk for at de er blitt «avhengige» av dette. Det er tydelig at mange barn og unge sliter med livet sitt. Noen av disse er allerede i hjelpeapparatet, noen er på institusjon og ringer oss derfra, mens andre synes å slite med det meste alene. Mest om mindre alvorlige ting Felles for telefon og nettjenesten er at de aller fleste dialogene handler om de «nære» ting. Om hverdagslivets små og store utfordringer, gleder og sorger. Om vennskap, kjærlighet, om det å bli, om utvikling av identitet og seksualitet. Når det gjelder hva de unge vil snakke med anonyme voksne om, er de store vinnerne i år, som årene før, generelle tema som kropp, seksualitet, forelskelse, venner, familie, skole etc. Kropp og seksualitet er den største kategorien på nettet. Mens generelle tema som forelskelse, venner, familie med mer, er den største kategorien på telefonen. 17

18

19 Barn og unge tar stadig i bruk nye kommunikasjonskanaler og samtalens karakter endres. Det betyr at kjernen av hva vi må være som voksne samtalepartnere for barn og ungdom også må være i stadig endring. STRATEGI OG VEIEN VIDERE Barn og unges kommunikasjonsmønster er, som vi har sett, i stadig endring. Det betyr at kjernen av hva vi må være som voksne samtalepartnere også er i stadig endring. Vi er nå noe mer enn telefonen. Vi er et lavterskel dialogtilbud for barn og unge. Det utfordrer vår nåværende kompetanse. Vi må sette våre frivillige i stand til å kommunisere med målgruppen i nye kanaler. Skriftelige svar på e-post krever annen metodikk enn samtalemetodikk, og kommunikasjon via nettet stiller nye krav til bruk av teknologi. Videre ser vi en endring i samtalenes karakter de siste årene. Vi mottar stadig flere alvorlig henvendelser. Det ufordrer den eksisterende kompetanse hos frivillige og ansatte. Samtidig som de fleste samtalene på nett og på telefon handler om hverdagslivets små og store utfordringer, er det også slik at andelen alvorlige henvendelser øker. Vi ser også at mange henvendelser på e-posttjenesten av til er av dels meget alvorlig karakter. Det stiller nye krav til opplæring, veiledning og debrifing av de frivillige og de ansatte. Strategiske mål for årene Alle de som kontakter oss skal møte medarbeidere som har kompetanse på områder som er viktige for barn og ungdom. Røde Kors skal være aktivt tilstede som trygge, voksne samtalepartnere. Enten det skjer på telefon, via nett eller i andre virtuelle rom. Øke andelen av barn og ungdom som kjenner til dialogtilbudet vårt, og som bruker oss ved behov. Kompetansen skal styrkes ved å: - Implementere utarbeidede kvalitetskrav ved rekruttering av ansatte og frivillige. - Implementere nye, nasjonale kvalitetskrav med hensyn til opplæring, oppfølging og veiledning av frivillige. - Samarbeide med relevante fagmiljø og bruke fagfolk i veiledning av egne ansatte. - Ferdigstille den påbegynte opplæringsplanen for de frivillige, både på nettjenesten og på telefonen. - Tilegne oss kunnskap på nye områder som til en hver tid opptar barn og unge og preger deres hver dag - og formidle dette jevnlig til våre frivillige. - Ferdigstille og implementere rammer og retningslinjer for vårt arbeid, samt håndtering av ulike typer samtaler, deriblant krisesamtaler. - Videreutvikle og implementere rammen for arbeidet som frivillig på Røde Kors-telefonen i lys av Røde Kors-verdiene. - Styrke samarbeidet med relevante fagmiljøer internt og eksternt. Vi søker å være trygge samtalepartnere i ulike kanaler ved å: - Kontinuerlig søke kunnskap om endringer i barn og unges kommunikasjonsmønster gjennom dialog med fagmiljø og samarbeidspartnere som kjenner barns digitale hverdag. - Øke bruken av målgruppen i videreutvikling av tilbudet vårt gjennom økt bruk av fokusgrupper. - Jobbe for at det skal bli gratis å ringe Røde Korstelefonen fra mobiltelefon. - Videreutvikle Kors på halsen. Både den tekniske løsningen og metodisk i forhold til svarene vi gir. - Opplyse barn og unge om de ulike kanalene vi er tilstede i og som de kan nå oss på, og la kanalene støtte opp om hverandre. - Vurdere åpningstidene våre. - Videreutvikle Røde Kors-telefonens potensial som en beredskapstelefon for barn i krisesituasjoner. - En god teknisk telefonløsning gir også mulighet for å være en beredskapstelefon for andre mål grupper ved kriser (med eget nummer). - Implementere kommunikasjonsstrategien som er utarbeidet høsten Markedsføring og profilering legges på nasjonalt nivå. - Gi alle barn i Norge samme informasjon om tilbudet gjennom effektive kanaler. - Samarbeide med viktige instanser i skolene for å informere om tilbudet. - Bruke Røde Kors sitt nettverk for å spre informasjonsmateriell. - Informere voksne om tilbudet. - Informere potensielle frivillige. - Styrke Røde Kors sin funksjon som talsperson i det offentlige rom. - Dokumentere og formidle barn og unges levevilkår internt og eksternt. 19

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Informasjonshefte Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Sexhandel rådgivning om sexkjøp. En modell for tilbud til personer med sexkjøpserfaringer

Sexhandel rådgivning om sexkjøp. En modell for tilbud til personer med sexkjøpserfaringer Sexhandel rådgivning om sexkjøp En modell for tilbud til personer med sexkjøpserfaringer INNHOLD Sammendrag Sammendrag 3 Innledning 4 Kundefokuset i norsk prostitusjonsforebyggende arbeid 4 Sexhandel rådgivning

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Samtalepartnere om tro og livssyn

Samtalepartnere om tro og livssyn Prosjektrapport 2011/12 Samtalepartnere om tro og livssyn En rapport fra pilotprosjektet Tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende på sykehus Forfatter: Anders Huuse Kartzow Fredrikke Qvams

Detaljer