Referat. fra. sentralstyrets møte på Soria Moria, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo"

Transkript

1 Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den Referat fra sentralstyrets møte på Soria Moria, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: President Hans Kristian Bakke, Lars Eikvar, Anne Mathilde Hanstad, Ottar Grimstad, Terje Bjørn Keyn, Torunn Janbu, Asle W. Medhus, Ragnhild Øydna Støen. Lars Eikvar fratrådte møtet kl Generalsekretær Terje Vigen. Avdelingsdirektørene Jorunn Fryjordet, Hans Asbj. Holm, Olav Rabben, Øyvind Sæbø, seksjonssjef Einar Skoglund, stabssjef Åsmund Hodne og informasjonssjef Ellen Juul Andersen. Anne Gry Rønning-Moe og Kine Eide møtte ved behandling av sak 249. Audun Fredriksen møtte til sak Referent, Sverre Strand. I Politikk- og strategimøte President og sekretariat rapporterte fra virksomheten. Sentralstyret kommenterte rapportene og tok opp aktuelle spørsmål. Følgende ble særskilt kommentert eller drøftet: Visepresidenten, Yngve Mikkelsen, hadde per e-post og i brev av 19. sep 04 meddelt at han grunnet overgang til ny stilling hadde funnet å ville trekke seg fra vervet og andre sentralstyreoppnevnte verv med øyeblikkelig virkning. Den konstitusjonelle situasjon ble drøftet, i og med at visepresidentens varige forfall ikke er forutsett i lovene. Etter lovendringene høsten 2000 fordres imidlertid at en visepresident kan overta presidentens verv ved forfall. Sentralstyret fant at spørsmålet om ny visepresident for resten av valgperioden etter vanlig foreningsrettslig praksis burde kunne avgjøres av sentralstyret. Saken ble overført til beslutningsmøtet. Forberedelser til WMA-møte, bl a Legeforeningens kursprogram for fengselsleger. Inntrykk fra besøk i Hordaland legeforening, Sogn og Fjordane legeforening, Aplfs generalforsamling, CPME- og EFMA-møte.

2 2 Rådet for psykisk helse hadde fått høstens TV-aksjon og hadde i den anledning bedt om bistand fra Legeforeningen, bl a med spredning av informasjonsmateriell blant leger og arrangement av Gjestebud. E-ifisering av sekretariatet, bl innføring av elektronisk arkiv. Kostnad i prosjektfasen ca kr over to år. Evaluering av intern omorganiseringsprosess. Ansettelsesprosess i Avdeling for informasjon og helsepolitikk. Implementering av EUs arbeidstidsdirektiv og tjenestedirektiv og konsekvensene for helsesektoren. Etterlysning av oppklaringsbrev til berørte medlemmer om takst. Ufullstendig representasjon og mangelfulle funksjoner i Turnusrådet. Evalueringen av Nasjonalt Råd som faglig organ og rådgiver for Helsedepartement og direktorat. Fremstøt for en sterkere offentlig styring. Tendenser til byråkratisering av de rutiner som benyttes i kvalitetssikringen av spesialistutdanningen. RHFenes rolle. Seminar 13. okt 04 med tillitsvalgte og representanter for departementet vedr koordineringen av sykehusfunksjoner i hovedstadsområdet. Planlagt møte om kvalitet ift bemanning og pleie- og omsorgssektoren. Helsepolitisk seminar 19. okt. 04 vedr pasienters behov og rettigheter. Retningslinjer for pensjon for lederstillinger i RHF-ene. Retningslinjer for faglig funksjonsfordeling i Helse Sør medfører færre enheter og sentralisering, hvor totalkonsekvensene ikke synes vurdert. Som særskilt emne ble dessuten drøftet spørsmålet om representasjon i Akademikernes styre, valgkomite og seksjoner/forhandlingsutvalg samt utkast til vedtektsendringer. Presidenten fikk fullmakt til å arbeide for sentralstyrets standpunkter frem mot Akademikernes rådsmøte 21. oktober 04. II Beslutningsmøte Sak 245/04 Effektivisering og standardisering av Legeforeningens arbeid med høringer. (1.01) Å uttale seg om viktige høringer er viktig for Legeforeningen som helsepolitisk aktør. Imidlertid kan dette arbeidet effektiviseres og standardiseres bedre. Det forelå veivalgsnotat fra sekretariatet med forslag om at foreningens arbeid med høringer endres fra papirbasert til nettbasert kommunikasjon. Forslaget innebar

3 3 at alle "mottatte invitasjoner til å avgi høringsuttalelse" fortløpende legges ut på internett med lenke til aktuelle høringsbrev og høringsrapporter, samt oversikt over hvilke organisasjonsledd som har fått saken til høring og intern høringsfrist. Tiltaket var antatt å være kostnadsbesparende og tidsbesparende. Det ville øke organisasjonsleddenes innsyn i høringsarbeidet samt sikre at alle som ønsker å avgi uttalelse kan ha mulighet til det. Videre ville forslaget innebære at organisasjonsleddene må sende interne høringssvar elektronisk, og at intern høringsfrist må være absolutt. For å bedre og effektivisere arbeidet med høringer i Legeforeningen skal, dersom det ikke er særlige grunner til annet, all nødvendig kommunikasjon rundt høringer gjøres via nettet. Sekretariatet får i oppgave å gjøre de nødvendige tilpasninger med sikte på snarest mulig å innføre dette, senest fra Sak 246/04 Rammeavtalen for private avtalespesialister spørsmål om oppsigelse (2.01) Rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske lægeforening om avtalepraksis for legespesialister, regulerer vilkår og rammebetingelser for tildeling og drift av avtalepraksis for legespesialister. Avtalen gir bl.a føringer og rettslige skranker mht hva det regionale helseforetak og den enkelte spesialist kan avtale i legens individuelle avtale. Gjeldende avtale måtte sies opp innen 30. september d.å. dersom man ønsker å reforhandle avtalen. Dersom oppsigelse ikke gis av noen av avtalepartene, ville avtalen gjelde frem til 31. desember PSL var bedt om en tilråding i saken. PSL hadde konkludert med at avtalen ikke bør sies opp. Det samme syn hadde sekretariatet. Gjeldende rammeavtale for private avtalespesialister sies ikke opp fra Den norske lægeforenings side. Sak 247/04 Høringssak: Merverdiavgiftslovens 5 unntak for tannlegers utleie av utstyr mv (2.02) Saken gjaldt i utgangspunktet unntak fra merverdiavgift for tannlegers utleie av utstyr mv. til leietaker i egen praksis. Sekretariatet var enig i prinsippet, men hadde påpekt at også leger og andre som yter helsetjenester må komme inn under unntaket. For Legeforeningen ville det være viktig at unntaket fra merverdiavgift også omfatter legers (og andres) driftselskap. President og sekretariat fikk fullmakt til endelig utforming av høringssvar til Finansdepartementet. Uttalelsen offentliggjøres senere. Sak 248/04 Søknad om godkjenning for bruk av takst 254 og 255 for lysbehandling lege Sidsel Ree (2.03) Legen hadde drevet spesialistpraksis i hudsykdommer siste 15 år. Legen var godkjent spesialist fra før 1991 og var således ikke forhåndsgodkjent for bruk av takstene. Søknaden hadde vært forelagt Norsk dermatologisk selskap som hadde funnet at legen ut fra sin utdannelse og praksis utvilsomt innehar

4 4 tilstrekkelig kompetanse til å utføre behandlingen. Sidsel Ree godkjennes til å benytte takstene 254 og 255 i forbindelse med PUVA, UV-A og UV-B behandling Sak 249/04 Utforming av krav overfor NAVO helse (2.04) Forhandlingene om overenskomstens Del A1 var gjenopptatt mellom Akademikerne og NAVO. Det var ennå ikke klart når forhandlingene om overenskomstens del A2 kunne starte. Forhandlingsdelegasjonen hadde utarbeidet et første utkast til krav til overenskomstens del A2 mellom Den norske lægeforening og NAVO helse. Sentralstyret vedtar krav til overenskomstens Del A2 for NAVO helse med mindre endringer i forhold til forhandlingsdelegasjonens utkast. Forhandlingsdelegasjonen gis fullmakt til å foreta de endringer som er nødvendig for å justere/endre kravene. Sak 250/04 Oppnevning av Legeforeningens forhandlingsdelegasjon til NAVO-Helse. (2.05) Basert på erfaringer med forhandlingene mellom Legeforeningen og NAVO- Helse i 2002/2003 oppnevnte sentralstyret i møte 28. oktober 2003 forhandlingsdelegasjon for Det var foreslått å oppnevne delegasjon for årets forhandlinger med en noenlunde tilsvarende sammensetning. Det oppnevnes en forhandlingsdelegasjon til tariffområdet NAVO-Helse bestående av president, Lars Eikvar, Geir Ketil Røste, Asle W. Medhus, Hilde Engjom og forhandlingsdirektøren. Utvalget kan suppleres med representanter fra berørte yrkesforeninger/nmf avhengig av temaet som er på dagsorden. Presidenten gis fullmakt til å foreta slik supplering. I tillegg kan representanter fra sekretariatet innkalles. Sak 251/04 Elektronisk rapportering via Internett rapport om spesialistutdanning (3.01) Til sentralstyrets møte den 24. august d.å. hadde det foreligget forslag om å inngå avtale om løsning for elektronisk rapportering om spesialistutdanningen fra utdanningsavdelingene ved sykehusene. Systemet skulle være et ledd i den løpende rasjonalisering i sekretariatet og bidra til at arbeidet med rapporteringen blir enklere og mer effektivt. Løsningen ville i tillegg være et ledd i e ifisering av Legeforeningen. Sentralstyret hadde vedtatt å sende saken til fondsutvalget for Utdanningsfond I før avgjørelse i sentralstyret. Fondsutvalget for Utdanningsfond I behandlet saken i sitt møte den 26. august d.å. Utvalget for Utdanningsfond I anbefalte sentralstyret om å gi generalsekretæren fullmakt til å inngå avtale med leverandør om løsning for elektronisk rapportering om spesialistutdanning. Utvalget var positive til et prosjekt som vil virke effektiviserende på rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene.

5 5 Generalsekretæren gis fullmakt til å inngå avtale med en kostnadsramme inntil kroner med leverandør om utvikling av løsning for elektronisk rapportering av spesialistutdanning. Kostnadene ved gjennomføring av prosjektet belastes Utdanningsfond I, vesentlig i Sak 252/04 Høring - forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten (3.02) Fra Justisdepartementet hadde Legeforeningen mottatt utredning om forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten som foreslår innføring av 112 som eneste nødnummer, at nødmeldetjenestens oppgave bør organiseres som en felles tjeneste med ett organisatorisk tilknytningspunkt, og at antall nødmeldesentraler bør reduseres betydelig. Det var kommet inn interne høringsuttalelser som inneholdt en rekke kritiske bemerkninger til utredningen. Det var utarbeidet et utkast til høringsuttalelse. Høringsuttalelse sendes Justisdepartementet med enkelte endringer i forhold til fremlagt utkast. Uttalelsen vedlegges referatet. 253/04 SEDA-prosjektet - ny arbeidsgruppe (3.03) Fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde Legeforeningen mottatt invitasjon til å delta i arbeidsgruppe i prosjektet sentrale data fra allmennlegetjenesten (SEDA). SSB opplyste at deltagere ville få kompensasjon etter statens satser for tapt arbeidsfortjeneste. Legeforeningen hadde i et forprosjekt deltatt med to representanter.. Aplf var enig i at foreningen burde delta i videreføringen av prosjektet, og hadde foreslått deltagere til ny arbeidsgruppe. Som Legeforeningens representanter til arbeidsgruppen i Prosjekt sentrale data fra allmennlegetjenesten (SEDA), som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, oppnevnes Kjell Maartmann-Moe og Anders Grimsmo. Legeforeningen forutsetter at foreningen ikke påføres utgifter ved oppnevningen. Sak 254/04 Representant til styringsgruppe - test- og godkjenningsordning (3.04) Fra KITH, på vegne av Sosial- og helsedirektoratet, hadde Legeforeningen mottatt invitasjon til å oppnevne representant til styringsgruppen i et prosjekt som skulle etablere test- og godkjenningsordning for IT-systemer og leverandører av slike systemer til helsesektoren. Tiltaket skulle bidra til å øke utbredelse av elektroniske meldinger, samt fremme bruken av nasjonale standarder. Som Legeforeningens representant i styringsgruppen i Sosial- og helsedirektoratets prosjekt for å etablere test- og godkjenningsordninger oppnevnes Audun Fredriksen. Sentralstyret forutsetter at kostnader som følger av ELIN-prosjektets medvirkning i andre prosjekter ikke belastes ELIN-prosjektets budsjett, men dekkes inn ved at nødvendige midler stilles til rådighet for ELIN-prosjektet fra

6 6 samarbeidende prosjekter. Sak 255/04 Søknad om godkjenning som spesialist (1.0) Godkjent ble Allmennmedisin Alexandersen, Geir Ivar Carlgren, Paul Erik overført fra Sverige Eliassen, Kirsti Hosseini, Mir Mohammad Jensen, Lone overført fra Danmark Kuranloo, Lotfollah Solaty Lambrecht, Laila Nordrik, Astrid Berg Scheel, Rosario overført fra Sverige Allmennmedisin fornyelse Aanesen, Anna E. Burgon Askim, Per Johan Buer, Owe Andreas Bugge, Kari Helene Doeland, Jan Herman Evensen, Astrid Berit Guettler, Jan Eilif Haaland, Knut Magnus Hamba, Katongola Holen, Per Hove, Øystein Johansen, Sirin Hilde Jøranli, Tor Ingjald Jøsok, Knut Jarl Karlsen, Odd Erik Kehlet, Karsten Kristensen, Kari S. Langørgen, Aina Gundersen Laudal, Morten Opøien, Helge Ore, Stephan Ringnes, Christen Rygg, Aksel Sand, Ola Spångberg-Viklund, Barbro I. Smistad, Lars Erik Stueland, Bernt Thime, Ole Tvedten,Hans Halvar Virani, Noordin Winterfeldt, Sigrun Øksnevad, Vidar Åsebø, Øyvind Asbjørn Åserud, Erling

7 7 Anestesiologi Arbeidsmedisin Dutkiewicz, Henryk Robert overført fra Sverige Huldt, Hans Erik overført fra Sverige Johansen, Kaj Fredrik Lehtipalo, Stefan Göte Lennart overført fra Sverige Altenau, Gro Klara Grahnstedt, Svein Gunnar Klemetsen, Trond Kringeland, Stein Roar Barne- og ungdomspsykiatri Eide, Martina Probst Søvik, Kjerstin Mæland Endokrinologi Fødselshjelp og kvinnesykdommer Gastroenterologisk kirurgi Generell kirurgi Hjertesykdommer Immunologi og transfusjonsmedisin Indremedisin Klinisk nevrofysiologi Lungesykdommer Medisinsk biokjemi Aarskog, Dagfinn Kristiansen-Benske, L. Merethe. overført fra Tyskland Oddenes, Klaus Audun Lavik, Sigmund Heinius, Karl Göran Folke - overført fra Sverige Lazo, Eduardo Ruben Dario overført fra Sverige Bugge, Einar Villadsen, Jan Alexander overført fra Danmark Abedini, Sadollah Dörje, Christina Fylkesnes, Svein Ivar Glasø, Knut Gross, Clemens Marcus Vitales Hussain, Syed Nadeem Meen, Øystein Rosen, Martin Matthias F von overført fra Tyskland Steckhan, Dorothea overført fra Tyskland Wader, Robert Tony Eugen Abrahamsen, Bjørg Johanne Mellgren, Gunnar Medisinsk mikrobiologi Gravningen, Kirsten M.

8 8 Ortopedisk kirurgi Patologi Plastikkirurgi Psykiatri Revmatologi Samfunnsmedisin Urologi Øyesykdommer Adobor, Raphael Dziwornu Kofod, Steen Ole overført fra Danmark Moan, Rune Tajsic, Nenad B. (Fagområdelisens) Tingby, Ola Erik overført fra Sverige Tufteland, Kjersti Forberg Matzen, Per Michael overført fra Danmark Fahraeus, Christian Grande, Åshild Johanne Kirchner, Walter overført fra Tyskland og Sverige Kowalzik, Armin-Joachim Rossing, Helga Stokkeland, Jon Morgan Ødegaard, Ketil Joachim Bendvold, Anne H. Noraas Røsstad, Tove Davami, Seyed Jalil Lazo, Eduardo Ruben Dario overført fra Sverige Gustafsson, Jonas Henrik overført fra Sverige Moghaddam, Tatar Alavi overført fra Sverige Wüstenberg, Stephan Rudolf Sak 256/04 Forslag om endret sjekkliste som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i revmatologi fra (3.33) I tråd med sentralstyrets anbefaling vedtok Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling februar 2002 å innføre krav om sjekkliste ved søknad om spesialistgodkjenning i revmatologi etter I forbindelse med revisjon av målbeskrivelsen for spesialistutdanningen i revmatologi og utarbeiding av ny individuell utdanningsplan våren 2004, hadde komiteen funnet det nødvendig også å foreta endringer i sjekklisten som ennå ikke hadde trådt i kraft. Endringsforslagene hadde vært til høring på alle landets utdanningsavdelinger i fagområdet og i styret i Norsk revmatologisk forening. Høringsuttalelsene var tatt hensyn til i det endelige forslaget. Det anbefales overfor Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling at sjekklisten i revmatologi, som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i revmatologi fra , endres.

9 9 Endringene i sjekklisten anses å være av redigeringsmessig art, og den reviderte sjekklisten gjøres gjeldende fra Sak 257/04 Legeforeningens videre arbeid med mer synliggjort og formalisert etterutdanning for spesialister (3.34) Saken var utsatt fra forrige møte, idet sentralstyret ønsket en vurdering fra utvalget for Utdanningsfond I. Fondsutvalget hadde behandlet saken i møte 26. august Utvalget for Utdanningsfond I var i tvil om hensiktsmessigheten av et slikt system. Det forelå en uttalelse fra spesialitetsrådet som ga ubetinget støtte til forslaget. Sekretariatet mente at det ville være hensiktsmessig å sikre en videre kontinuitet i det prosjekt for mer formalisert etterutdanning som Legeforeningen har drevet siden midten av 1990-tallet. Fra Utdanningsfond I bevilges inntil kr ,- til utvikling av internettbasert, elektronisk datasystem for registrering og rapportering av legespesialistenes etterutdanning. Sak 258/04 Søknad fra Fransk-Norsk Legeforening om godkjenning av kurs ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Paris (3.35) Fra Fransk-Norsk Legeforening var det søkt om godkjenning av kongress ved Medisinsk fakultet, Faculté de Médicine Pitié-Salpêtrière tellende som etterutdanningskurs i allmennmedisin. Fransk-Norsk Legeforening hadde tidligere fått avslag om godkjenning av kursarrangementer for norske leger i Frankrike. Dette var imidlertid en kongress arrangert av Faculté de Médicine Pitié-Salpêtrière, Paris. I og med at kongressen i Paris er en kongress som gjentas hvert år og arrangeres av Det medisinske fakultet, Faculté de Médicine Pitié-Salpêtrière, anses kongressen å være helt uavhengig av norske interesser og måtte således kunne prinsipielt godkjennes for etterutdanningen i allmennmedisin. Saken utsettes Sak 259/04 Lederstipend for tillitsvalgte (4.01) Det forelå åtte søknader om tildeling av lederutdanningsstipend for tillitsvalgte. Sentralstyret tildeler lederutdanningsstipend à kr til Anne Karin Rime Svein Steinert Hill Øien. Lars Eikvar Sak 260/04 Legeforeningens økonomi statusrapport august 2004 (4.02) Sekretariatet la frem regnskapsstatus pr

10 10 Sekretariatets redegjørelse vedr. foreningens økonomiske status pr tas til etterretning. Sak 261/04 Legeforeningens lukkede nettside for tillitsvalgte (5.01) En sekretariatsgruppe hadde utredet et nytt tilbud til de tillitsvalgte på Internett. Gruppen hadde blant annet gjennomført en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte. Basert på denne undersøkelsen, evaluering av eksisterende tilbud og løpende kontakt med de tillitsvalgte, var det lagt frem forslag til nytt, samlet tilbud på Internett for tillitsvalgte, bestående av følgende tiltak: etablering av åpen startside for tillitsvalgte Legeforeningens nettsider prioriteres som første informasjonskanal i forhandlingsprosesser. Det arbeides med å etablere informasjonsrutiner som sikrer at informasjon kommer raskt ut på nettet utarbeidelse av en side for Ofte stilte spørsmål (OSS) blant tillitsvalgte og et system for vedlikehold av denne oppgradering av nettsidene om Lønn og avtaler gjennomføring en kampanje (flere tiltak) for å bedre kvaliteten på e- postadressene i registeret videre utredning av løsning med tilgang til registeret for tillitsvalgte tydeliggjøring av tilgjengelige nettbaserte verktøy og tjenester som de tillitsvalgte kan benytte seg av Den lukkede siden for tillitsvalgte erstattes av en åpen startside for tillitsvalgte som leder tillitsvalgte til annen informasjon og annet tilbud på nettet for tillitsvalgte. Det forutsettes at generalsekretæren i samarbeid med de tillitsvalgte gjennomfører tiltak i tråd med planen. Sak 262/04 Oversendelsesvedtak fra landsstyremøtet 2004 (5.02) Under debatten i landsstyremøtet i Loen d.å. om aktuelle temaer i relasjon til prinsipp- og arbeidsprogrammet for fremsatte Gisle Roksund på vegne av NSAM slikt forslag: Sakspapirer for fremtidige landsstyremøter legges ut på Legeforeningens nettsider. Forslaget ble vedtatt oversendt sentralstyret. Sakspapirer til landsstyremøtet legges ut på Legeforeningens nettsider. Sentralstyret kan imidlertid etter særskilt vurdering bestemme at enkeltsaker eller deler av enkeltsaker ikke legges ut. Sak 263/04 Fond for forebyggende medisin oppnevning av komité for vurdering av pristildeling (5.03) I henhold til vedtekter for Den norske lægeforening fond for forebyggende medisin oppnevner sentralstyret en komité for vurdering av prisvinnere for fire år av gangen. Komitéen skal bestå av en leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Fra sekretariatet forelå forslag til medlemmer og

11 11 varamedlemmer til slik komité for perioden For perioden oppnevner sentralstyret som medlemmer av komité for vurdering av pristildeling fra Fond for forebyggende medisin følgende: Leder: Charlotte Haug. Medlemmer: Åsa Rytter Evensen og Kristian Hagestad. Varamedlemmer: Petter Jensen Gjersvik og Eivind Meland. Sak 264/04 Møtekart for sentralstyret 2005 (5.04) Fra sekretariatet forelå forslag til sentralstyrets møtekart for Sentralstyret vedtok slikt møtekart for 2005: Onsdag 19. januar kl Onsdag 16. februar kl Tirsdag-onsdag mar kl (Ledermøte) Tirsdag 15. mars kl Onsdag 20. april kl Tirsdag 24. mai kl (Bergen - landsstyremøte) Onsdag 22. juni kl Onsdag 24. august kl Torsdag 15. september kl Onsdag 12. oktober kl ( arbeidsmøte) Torsdag 17. november kl Fredag 9. desember kl Sak 265/04 Valg av ny visepresident Under henvisning til Yngve Mikkelsens meddelelse om fratreden med øyeblikkelig virkning fra vervet som visepresident, jf sentralstyrets drøfting under strategimøtet, ble det avholdt valg på etterfølger. Valget resulterte i følgende enstemmige vedtak Torunn Janbu overtar som ny visepresident frem til 1.september Landsstyret informeres snarest mulig om beslutningen. Hans Kristian Bakke Lars Eikvar Anne Mathilde Hanstad Ottar Grimstad Terje Bjørn Keyn Torunn Janbu Asle W. Medhus Ragnhild Øydna Støen Vedlegg: Godkjent høringsuttalelse

12 12 Justisdepartementet Vedlegg 1 Pb 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 1769/ Dato: Høring - forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten Det vises til justisdepartementets brev av Legeforeningen er enig i at effektivitet, samhandling og informasjonsutveksling i og mellom brann, politi og helse er svært viktig. både for nødmeldetjenesten selv, og for en rekke andre samfunnssektorer. En utredning om disse forhold kan derfor være av stor verdi. Legeforeningens hovedkonklusjoner er: Legeforeningen dypt uenig at 112 innføres som eneste nødnummer. Legeforeningen vil ikke tilråde at nødmeldetjenesten organiseres som en felles tjeneste. Legeforeningens vil fraråde at nødmeldetjenesten får ett organisatorisk tilknytningspunkt. Legeforeningen vil fraråde at antall nødmeldesentraler reduseres betydelig. Vi vil først gi noen generelle kommentarer, og deretter omtale utredningens hovedkonklusjoner. Utredningen peker på flere forhold som kan forbedres, men etter vårt syn er en rekke påstander og forslag til endringer bare i begrenset grad underbygget med tilstrekkelige faktaopplysninger. Mye har preg av meningsytringer. Utredningens perspektiv er hovedsakelig storulykker med behov for samordnet innsats fra de tre nødetatene, men analyserer etter vårt syn ikke hvordan de foreslåtte tiltak vil påvirke enkeltpersonhendelser innen helsevesenet, for eksempel håndtering av telefonrådgivning ved tidskritiske hendelser. Det store volum av vanlige henvendelser er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Kriteriebasert utsendelse av innsatspersonell er ikke drøftet (jfr. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp), og fagkyndighetsprinsippet er forlatt. Alternativ respons til utsendelse av ambulanse/luftambulanse, så som faglig rådgivning eller kontakt med andre aktører i helsetjenesten, er ikke utredet. Handlingsmønstre det legges opp til ved å implementere foreslåtte modeller vil etter vårt syn måtte påføre helseforetakene betydelig økte kostnader. De land man viser til for å vise hvordan foreslåtte modeller fungerer benytter større ressurser på drift av utrykningsenheter enn Norge, til tross for mer konsentrert bosetning (Storbritannia, Danmark, Sverige) og har til

13 13 dels som følge av organiseringen en dårligere varsling til mottagende sykehusavdeling ( Finland). Utredningen kommenterer bare meget flyktig faglige krav og standarder ved de ulike modellene, og det påpekes at datagrunnlaget for å vurdere kvalitet er for dårlig. For Legeforeningen er kvalitetsvurdering og utvikling av den medisinske del av nødmeldetjenesten helt sentralt. Vi vil derfor poengtere betydningen av at den akuttmedisinske kjeden fungerer etter faglig gode nok standarder. Responstid, definert som tiden det tar til ressurs (helsepersonell/ambulanse) er på plass på skadested, er en sentral og viktig kvalitetsindikator. Dersom det første ledd i kjeden svekkes medisinskfaglig vil hele kjeden svekkes betydelig, med alvorlige konsekvenser for mennesker i nød. Manglende innsatsklare ambulanser er et økende problem, som bl.a. skyldes den økende funksjonsfordelingen i helseforetakene som gjør at mange av ambulansene benyttes til transport av pasienter mellom avdelinger. Sentraliseringen av ambulansene gjør responstiden for lang mange steder. Legeforeningen vil fremheve noen viktige prinsipper for nødmeldetjenesten: 1) God tilgjengelighet for publikum til nødmeldetjenesten 2) God medisinsk fagkunnskap hos de som mottar og formidler nødanrop som gjelder akutt sykdom og skade. 3) Organisering av tjenestene med klare samarbeidslinjer og gode tekniske løsninger for kommunikasjon internt og eksternt,. 4) God tilgjengelighet til kompetent innsatspersonell. 5) God nok lokalkunnskap I det følgende kommenterer Legeforeningen utredningens fire hovedkonklusjoner. 112 bør innføres som eneste nødnummer i Norge Tilgjengeligheten vil etter Legeforeningens syn bli dårligere dersom publikum ikke straks treffer helsepersonell med nødvendig fagkunnskap. Ved en eventuell videreformidling av nødanropet til helsepersonell vil det bli forsinkelser i eventuell bistand. Arbeidet på en nødmeldesentral er meget faglig krevende. Med en felles sentral vil dette bli ennå vanskeligere. God medisinskfaglig skolering er nødvendig for raskt å forstå hvilken innsats som er nødvendig og tilstrekkelig. Dette vil ikke kunne ivaretas gjennom den nye type helhetskunnskap som beskrives i utredningen. Ett felles nødnummer forutsetter et felles ledd for samtlige nødetater. Dette må enten innebære at nødhenvendelser ikke håndteres av fagpersonell, og dermed bryter med fagkyndighetsprinsippet, eller at det etableres et mellomledd som fordeler henvendelsene til riktig fagetat. I henhold til EU/EØS-direktiv skal alle land i EU/EØS-samarbeidet ha nødnummer 112, slik at henvendelser kanaliseres derfra til rett instans. Dette innebærer likevel ikke at medlemsstater ikke kan ha andre nødnumre, som 110 og 113, så lenge hensynet til varsling på tvers av nødetatene ivaretas.

14 14 Konsesjonsinnehavere for mobiltelefonnett er forpliktet til å la henvendelser til nødnummer 112 passere også for telefonbrukere som ikke har abonnement hos vedkommende operatør eller som mangler tellerskritt på kontantkort. Dette medfører at politiets sentral med nødnummer 112 mottar et betydelig antall falske alarmer og irrelevante henvendelser. Dette medfører forsinkelser for reelle nødhenvendelser. Dersom nummer 112 etableres som eneste nødnummer vil dette gi assosiasjoner til politiets nåværende nødnummer. Publikum kan komme til å avstå fra å søke nødvendig helsehjelp, for eksempel ved ulykker knyttet til kjøring i alkoholpåvirket tilstand, ved forgiftninger med narkotika eller ved andre forhold som ville kunne medføre politietterforskning. Det vil kreve relativt stor informasjonsinnsatsinnsats å lære publikum at de ikke skal ringe 113 ved medisinske nødhendelser. Legeforeningen er dypt uenig i at 112 innføres som eneste nødnummer. Hele eller deler av nødmeldetjenesten bør organiseres som en felles tjeneste for alle tre etatene Det største antall hendelser som nødmeldetjenestene i dag håndterer er hverdagshendelser som akutt sykdom/skader og ulykker av begrenset omfang.. Få av disse involverer alle tre nødetatene. Der det er behov sendes i dag såkalt trippelmelding for eksempel fra 113 til 112 og 110. I planleggingen av morgendagens nødmeldetjenester er det viktig å legge vekt på at de vanligste nødsituasjoner og enkelthendelser må få gode løsninger, samtidig som man bygger inn strukturer som muliggjør kommunikasjon og koordinert innsats ved større ulykker og katastrofer. Medisinske tilstander som enkeltulykker, hjertestans, store blødninger, krampeanfall, bevisstløshet og lignende bør håndteres av helsepersonell, som i dag. Behovet for medisinskfaglig kompetanse hos personell som mottar nødanrop må ikke nedvurderes. Det er vesentlig at den første som mottar melding om alvorlig sykdom eller ulykke, er i stand til på faglig grunnlag å kartlegge situasjonen så godt at riktige og tilstrekkelige tiltak kan treffes. Det vil også være sannsynlig at personell skolert i andre fag enn de medisinske ikke vil ha tilstrekkelig kompetanse og derfor vil feilvurdere hendelser til å være mer alvorlig enn de er, og slik bruke unødig mye ressurser. Dette har man sett i andre land. Legeforeningen vil på denne bakgrunn ikke tilråde at nødmeldetjenesten organiseres som en felles tjeneste. Nødmeldetjenesten bør ha ett organisatorisk tilknytningspunkt Ved en sammenslåing av nødetatene til en felles tjeneste med ett felles organisatorisk tilknytningspunkt, vil det etter Legeforeningens syn være vanskelig for tjenesten og publikum å definere grensesnittet for hvilke oppgaver denne felles tjenesten skal ta seg av og hva som er

15 15 de enkelte etatenes oppgaver og ansvarsområder. Vi kan ikke se at dette spørsmålet er tilstrekkelig klarlagt i utredningen. Argumentene om fagkunnskap ved håndtering av anrop (jfr. kommentarene ovenfor) er her også viktige. Argumentene nedenfor vedrørende geografi og tekniske løsninger er også viktige i forhold til sammenslåing av etatene. Legeforeningens vil derfor fraråde at nødmeldetjenesten får ett organisatorisk tilknytningspunkt. Antall nødmeldesentraler bør reduseres betydelig fra dagens antall I helsetjenesten er det allerede foretatt sammenslåing av flere nødmeldesentraler, og politiet og brannvesenet har gjort det samme med sine sentralere. Denne omstruktureringen har vi ennå ikke fått noen systematisk erfaring med. Vårt inntrykk er likevel at det oppstår vanskeligheter for sentraler med ansvar for store geografiske enheter og manglende lokalkunnskap.. Det er et skille mellom hovedtyngden av henvendelser som går til lokale legevaktsentraler (LV-sentraler), og henvendelser som går til medisinsk nødmelding. Dette gjelder både antall (langt flere til LV-sentraler) og hastegrad. Henvendelser via nødnummer skyldes ofte mer alvorlige hendelser. Dette aspektet savnes i utredningen Ved å redusere antall nødmeldesentraler til 10 i et land hvor geografi, organisering og tilgjengelighet til tjenester og nødressurser er såpass ulike, vil lokalkunnskapen bli svært dårlig. Store enheter krever et kommunikasjonssystem som er betydelig mer avansert enn det vi har i dag. I utredningen presenteres den digitale Tetra-teknologien som en mulig løsning på dette. Det er imidlertid etter Legeforeningens syn grunn til å stille spørsmål ved hvor snart denne teknologien vil kunne tas i bruk i tjenesten,. Systemet er fortsatt under utprøving, og utbygging til en landsdekkende tjeneste vil medføre betydelige investeringer. Det er lite penger å spare på en endring. Sykehus med akuttfunksjon må fortsatt ha en form for AMK-sentral for å ivareta håndtering av egen akuttinnsats. Denne må ikke nødvendigvis motta 113 henvendelser fra området og antall 113-sentraler kan derfor reduseres, men antallet AMK-sentraler må opprettholdes på tilsvarende nivå som i dag. På denne bakgrunn vil Legeforeningen fraråde at antall nødmeldesentraler reduseres betydelig. Den norske lægeforenings sentralstyre etter fullmakt Terje Vigen generalsekretær Hans Asbjørn Holm fagdirektør

Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 16.02. 2005 Referat fra sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: I President Hans Kristian

Detaljer

Referat. fra. sentralstyrets møte 18.03.2003 i Legenes Hus, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 18.03.2003 i Legenes Hus, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 18.3.2003 Referat fra sentralstyrets møte 18.03.2003 i Legenes Hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariaet: President Hans Kristian

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler ISBN: -13: 978-82-996335-6-7 ISBN-10: 82-996335-6-7 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27.

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27. Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: 71120951 Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 19.10.2010 INNKALLING

Detaljer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Helse- og omsorgsministeren for å vurdere hvordan retten til helsehjelp skal styrkes for

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/36 Fullført og godkjent den 1.10. 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 15.9. 2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Kari

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer