Referat. fra. sentralstyrets møte på Soria Moria, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo"

Transkript

1 Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den Referat fra sentralstyrets møte på Soria Moria, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: President Hans Kristian Bakke, Lars Eikvar, Anne Mathilde Hanstad, Ottar Grimstad, Terje Bjørn Keyn, Torunn Janbu, Asle W. Medhus, Ragnhild Øydna Støen. Lars Eikvar fratrådte møtet kl Generalsekretær Terje Vigen. Avdelingsdirektørene Jorunn Fryjordet, Hans Asbj. Holm, Olav Rabben, Øyvind Sæbø, seksjonssjef Einar Skoglund, stabssjef Åsmund Hodne og informasjonssjef Ellen Juul Andersen. Anne Gry Rønning-Moe og Kine Eide møtte ved behandling av sak 249. Audun Fredriksen møtte til sak Referent, Sverre Strand. I Politikk- og strategimøte President og sekretariat rapporterte fra virksomheten. Sentralstyret kommenterte rapportene og tok opp aktuelle spørsmål. Følgende ble særskilt kommentert eller drøftet: Visepresidenten, Yngve Mikkelsen, hadde per e-post og i brev av 19. sep 04 meddelt at han grunnet overgang til ny stilling hadde funnet å ville trekke seg fra vervet og andre sentralstyreoppnevnte verv med øyeblikkelig virkning. Den konstitusjonelle situasjon ble drøftet, i og med at visepresidentens varige forfall ikke er forutsett i lovene. Etter lovendringene høsten 2000 fordres imidlertid at en visepresident kan overta presidentens verv ved forfall. Sentralstyret fant at spørsmålet om ny visepresident for resten av valgperioden etter vanlig foreningsrettslig praksis burde kunne avgjøres av sentralstyret. Saken ble overført til beslutningsmøtet. Forberedelser til WMA-møte, bl a Legeforeningens kursprogram for fengselsleger. Inntrykk fra besøk i Hordaland legeforening, Sogn og Fjordane legeforening, Aplfs generalforsamling, CPME- og EFMA-møte.

2 2 Rådet for psykisk helse hadde fått høstens TV-aksjon og hadde i den anledning bedt om bistand fra Legeforeningen, bl a med spredning av informasjonsmateriell blant leger og arrangement av Gjestebud. E-ifisering av sekretariatet, bl innføring av elektronisk arkiv. Kostnad i prosjektfasen ca kr over to år. Evaluering av intern omorganiseringsprosess. Ansettelsesprosess i Avdeling for informasjon og helsepolitikk. Implementering av EUs arbeidstidsdirektiv og tjenestedirektiv og konsekvensene for helsesektoren. Etterlysning av oppklaringsbrev til berørte medlemmer om takst. Ufullstendig representasjon og mangelfulle funksjoner i Turnusrådet. Evalueringen av Nasjonalt Råd som faglig organ og rådgiver for Helsedepartement og direktorat. Fremstøt for en sterkere offentlig styring. Tendenser til byråkratisering av de rutiner som benyttes i kvalitetssikringen av spesialistutdanningen. RHFenes rolle. Seminar 13. okt 04 med tillitsvalgte og representanter for departementet vedr koordineringen av sykehusfunksjoner i hovedstadsområdet. Planlagt møte om kvalitet ift bemanning og pleie- og omsorgssektoren. Helsepolitisk seminar 19. okt. 04 vedr pasienters behov og rettigheter. Retningslinjer for pensjon for lederstillinger i RHF-ene. Retningslinjer for faglig funksjonsfordeling i Helse Sør medfører færre enheter og sentralisering, hvor totalkonsekvensene ikke synes vurdert. Som særskilt emne ble dessuten drøftet spørsmålet om representasjon i Akademikernes styre, valgkomite og seksjoner/forhandlingsutvalg samt utkast til vedtektsendringer. Presidenten fikk fullmakt til å arbeide for sentralstyrets standpunkter frem mot Akademikernes rådsmøte 21. oktober 04. II Beslutningsmøte Sak 245/04 Effektivisering og standardisering av Legeforeningens arbeid med høringer. (1.01) Å uttale seg om viktige høringer er viktig for Legeforeningen som helsepolitisk aktør. Imidlertid kan dette arbeidet effektiviseres og standardiseres bedre. Det forelå veivalgsnotat fra sekretariatet med forslag om at foreningens arbeid med høringer endres fra papirbasert til nettbasert kommunikasjon. Forslaget innebar

3 3 at alle "mottatte invitasjoner til å avgi høringsuttalelse" fortløpende legges ut på internett med lenke til aktuelle høringsbrev og høringsrapporter, samt oversikt over hvilke organisasjonsledd som har fått saken til høring og intern høringsfrist. Tiltaket var antatt å være kostnadsbesparende og tidsbesparende. Det ville øke organisasjonsleddenes innsyn i høringsarbeidet samt sikre at alle som ønsker å avgi uttalelse kan ha mulighet til det. Videre ville forslaget innebære at organisasjonsleddene må sende interne høringssvar elektronisk, og at intern høringsfrist må være absolutt. For å bedre og effektivisere arbeidet med høringer i Legeforeningen skal, dersom det ikke er særlige grunner til annet, all nødvendig kommunikasjon rundt høringer gjøres via nettet. Sekretariatet får i oppgave å gjøre de nødvendige tilpasninger med sikte på snarest mulig å innføre dette, senest fra Sak 246/04 Rammeavtalen for private avtalespesialister spørsmål om oppsigelse (2.01) Rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske lægeforening om avtalepraksis for legespesialister, regulerer vilkår og rammebetingelser for tildeling og drift av avtalepraksis for legespesialister. Avtalen gir bl.a føringer og rettslige skranker mht hva det regionale helseforetak og den enkelte spesialist kan avtale i legens individuelle avtale. Gjeldende avtale måtte sies opp innen 30. september d.å. dersom man ønsker å reforhandle avtalen. Dersom oppsigelse ikke gis av noen av avtalepartene, ville avtalen gjelde frem til 31. desember PSL var bedt om en tilråding i saken. PSL hadde konkludert med at avtalen ikke bør sies opp. Det samme syn hadde sekretariatet. Gjeldende rammeavtale for private avtalespesialister sies ikke opp fra Den norske lægeforenings side. Sak 247/04 Høringssak: Merverdiavgiftslovens 5 unntak for tannlegers utleie av utstyr mv (2.02) Saken gjaldt i utgangspunktet unntak fra merverdiavgift for tannlegers utleie av utstyr mv. til leietaker i egen praksis. Sekretariatet var enig i prinsippet, men hadde påpekt at også leger og andre som yter helsetjenester må komme inn under unntaket. For Legeforeningen ville det være viktig at unntaket fra merverdiavgift også omfatter legers (og andres) driftselskap. President og sekretariat fikk fullmakt til endelig utforming av høringssvar til Finansdepartementet. Uttalelsen offentliggjøres senere. Sak 248/04 Søknad om godkjenning for bruk av takst 254 og 255 for lysbehandling lege Sidsel Ree (2.03) Legen hadde drevet spesialistpraksis i hudsykdommer siste 15 år. Legen var godkjent spesialist fra før 1991 og var således ikke forhåndsgodkjent for bruk av takstene. Søknaden hadde vært forelagt Norsk dermatologisk selskap som hadde funnet at legen ut fra sin utdannelse og praksis utvilsomt innehar

4 4 tilstrekkelig kompetanse til å utføre behandlingen. Sidsel Ree godkjennes til å benytte takstene 254 og 255 i forbindelse med PUVA, UV-A og UV-B behandling Sak 249/04 Utforming av krav overfor NAVO helse (2.04) Forhandlingene om overenskomstens Del A1 var gjenopptatt mellom Akademikerne og NAVO. Det var ennå ikke klart når forhandlingene om overenskomstens del A2 kunne starte. Forhandlingsdelegasjonen hadde utarbeidet et første utkast til krav til overenskomstens del A2 mellom Den norske lægeforening og NAVO helse. Sentralstyret vedtar krav til overenskomstens Del A2 for NAVO helse med mindre endringer i forhold til forhandlingsdelegasjonens utkast. Forhandlingsdelegasjonen gis fullmakt til å foreta de endringer som er nødvendig for å justere/endre kravene. Sak 250/04 Oppnevning av Legeforeningens forhandlingsdelegasjon til NAVO-Helse. (2.05) Basert på erfaringer med forhandlingene mellom Legeforeningen og NAVO- Helse i 2002/2003 oppnevnte sentralstyret i møte 28. oktober 2003 forhandlingsdelegasjon for Det var foreslått å oppnevne delegasjon for årets forhandlinger med en noenlunde tilsvarende sammensetning. Det oppnevnes en forhandlingsdelegasjon til tariffområdet NAVO-Helse bestående av president, Lars Eikvar, Geir Ketil Røste, Asle W. Medhus, Hilde Engjom og forhandlingsdirektøren. Utvalget kan suppleres med representanter fra berørte yrkesforeninger/nmf avhengig av temaet som er på dagsorden. Presidenten gis fullmakt til å foreta slik supplering. I tillegg kan representanter fra sekretariatet innkalles. Sak 251/04 Elektronisk rapportering via Internett rapport om spesialistutdanning (3.01) Til sentralstyrets møte den 24. august d.å. hadde det foreligget forslag om å inngå avtale om løsning for elektronisk rapportering om spesialistutdanningen fra utdanningsavdelingene ved sykehusene. Systemet skulle være et ledd i den løpende rasjonalisering i sekretariatet og bidra til at arbeidet med rapporteringen blir enklere og mer effektivt. Løsningen ville i tillegg være et ledd i e ifisering av Legeforeningen. Sentralstyret hadde vedtatt å sende saken til fondsutvalget for Utdanningsfond I før avgjørelse i sentralstyret. Fondsutvalget for Utdanningsfond I behandlet saken i sitt møte den 26. august d.å. Utvalget for Utdanningsfond I anbefalte sentralstyret om å gi generalsekretæren fullmakt til å inngå avtale med leverandør om løsning for elektronisk rapportering om spesialistutdanning. Utvalget var positive til et prosjekt som vil virke effektiviserende på rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene.

5 5 Generalsekretæren gis fullmakt til å inngå avtale med en kostnadsramme inntil kroner med leverandør om utvikling av løsning for elektronisk rapportering av spesialistutdanning. Kostnadene ved gjennomføring av prosjektet belastes Utdanningsfond I, vesentlig i Sak 252/04 Høring - forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten (3.02) Fra Justisdepartementet hadde Legeforeningen mottatt utredning om forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten som foreslår innføring av 112 som eneste nødnummer, at nødmeldetjenestens oppgave bør organiseres som en felles tjeneste med ett organisatorisk tilknytningspunkt, og at antall nødmeldesentraler bør reduseres betydelig. Det var kommet inn interne høringsuttalelser som inneholdt en rekke kritiske bemerkninger til utredningen. Det var utarbeidet et utkast til høringsuttalelse. Høringsuttalelse sendes Justisdepartementet med enkelte endringer i forhold til fremlagt utkast. Uttalelsen vedlegges referatet. 253/04 SEDA-prosjektet - ny arbeidsgruppe (3.03) Fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde Legeforeningen mottatt invitasjon til å delta i arbeidsgruppe i prosjektet sentrale data fra allmennlegetjenesten (SEDA). SSB opplyste at deltagere ville få kompensasjon etter statens satser for tapt arbeidsfortjeneste. Legeforeningen hadde i et forprosjekt deltatt med to representanter.. Aplf var enig i at foreningen burde delta i videreføringen av prosjektet, og hadde foreslått deltagere til ny arbeidsgruppe. Som Legeforeningens representanter til arbeidsgruppen i Prosjekt sentrale data fra allmennlegetjenesten (SEDA), som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, oppnevnes Kjell Maartmann-Moe og Anders Grimsmo. Legeforeningen forutsetter at foreningen ikke påføres utgifter ved oppnevningen. Sak 254/04 Representant til styringsgruppe - test- og godkjenningsordning (3.04) Fra KITH, på vegne av Sosial- og helsedirektoratet, hadde Legeforeningen mottatt invitasjon til å oppnevne representant til styringsgruppen i et prosjekt som skulle etablere test- og godkjenningsordning for IT-systemer og leverandører av slike systemer til helsesektoren. Tiltaket skulle bidra til å øke utbredelse av elektroniske meldinger, samt fremme bruken av nasjonale standarder. Som Legeforeningens representant i styringsgruppen i Sosial- og helsedirektoratets prosjekt for å etablere test- og godkjenningsordninger oppnevnes Audun Fredriksen. Sentralstyret forutsetter at kostnader som følger av ELIN-prosjektets medvirkning i andre prosjekter ikke belastes ELIN-prosjektets budsjett, men dekkes inn ved at nødvendige midler stilles til rådighet for ELIN-prosjektet fra

6 6 samarbeidende prosjekter. Sak 255/04 Søknad om godkjenning som spesialist (1.0) Godkjent ble Allmennmedisin Alexandersen, Geir Ivar Carlgren, Paul Erik overført fra Sverige Eliassen, Kirsti Hosseini, Mir Mohammad Jensen, Lone overført fra Danmark Kuranloo, Lotfollah Solaty Lambrecht, Laila Nordrik, Astrid Berg Scheel, Rosario overført fra Sverige Allmennmedisin fornyelse Aanesen, Anna E. Burgon Askim, Per Johan Buer, Owe Andreas Bugge, Kari Helene Doeland, Jan Herman Evensen, Astrid Berit Guettler, Jan Eilif Haaland, Knut Magnus Hamba, Katongola Holen, Per Hove, Øystein Johansen, Sirin Hilde Jøranli, Tor Ingjald Jøsok, Knut Jarl Karlsen, Odd Erik Kehlet, Karsten Kristensen, Kari S. Langørgen, Aina Gundersen Laudal, Morten Opøien, Helge Ore, Stephan Ringnes, Christen Rygg, Aksel Sand, Ola Spångberg-Viklund, Barbro I. Smistad, Lars Erik Stueland, Bernt Thime, Ole Tvedten,Hans Halvar Virani, Noordin Winterfeldt, Sigrun Øksnevad, Vidar Åsebø, Øyvind Asbjørn Åserud, Erling

7 7 Anestesiologi Arbeidsmedisin Dutkiewicz, Henryk Robert overført fra Sverige Huldt, Hans Erik overført fra Sverige Johansen, Kaj Fredrik Lehtipalo, Stefan Göte Lennart overført fra Sverige Altenau, Gro Klara Grahnstedt, Svein Gunnar Klemetsen, Trond Kringeland, Stein Roar Barne- og ungdomspsykiatri Eide, Martina Probst Søvik, Kjerstin Mæland Endokrinologi Fødselshjelp og kvinnesykdommer Gastroenterologisk kirurgi Generell kirurgi Hjertesykdommer Immunologi og transfusjonsmedisin Indremedisin Klinisk nevrofysiologi Lungesykdommer Medisinsk biokjemi Aarskog, Dagfinn Kristiansen-Benske, L. Merethe. overført fra Tyskland Oddenes, Klaus Audun Lavik, Sigmund Heinius, Karl Göran Folke - overført fra Sverige Lazo, Eduardo Ruben Dario overført fra Sverige Bugge, Einar Villadsen, Jan Alexander overført fra Danmark Abedini, Sadollah Dörje, Christina Fylkesnes, Svein Ivar Glasø, Knut Gross, Clemens Marcus Vitales Hussain, Syed Nadeem Meen, Øystein Rosen, Martin Matthias F von overført fra Tyskland Steckhan, Dorothea overført fra Tyskland Wader, Robert Tony Eugen Abrahamsen, Bjørg Johanne Mellgren, Gunnar Medisinsk mikrobiologi Gravningen, Kirsten M.

8 8 Ortopedisk kirurgi Patologi Plastikkirurgi Psykiatri Revmatologi Samfunnsmedisin Urologi Øyesykdommer Adobor, Raphael Dziwornu Kofod, Steen Ole overført fra Danmark Moan, Rune Tajsic, Nenad B. (Fagområdelisens) Tingby, Ola Erik overført fra Sverige Tufteland, Kjersti Forberg Matzen, Per Michael overført fra Danmark Fahraeus, Christian Grande, Åshild Johanne Kirchner, Walter overført fra Tyskland og Sverige Kowalzik, Armin-Joachim Rossing, Helga Stokkeland, Jon Morgan Ødegaard, Ketil Joachim Bendvold, Anne H. Noraas Røsstad, Tove Davami, Seyed Jalil Lazo, Eduardo Ruben Dario overført fra Sverige Gustafsson, Jonas Henrik overført fra Sverige Moghaddam, Tatar Alavi overført fra Sverige Wüstenberg, Stephan Rudolf Sak 256/04 Forslag om endret sjekkliste som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i revmatologi fra (3.33) I tråd med sentralstyrets anbefaling vedtok Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling februar 2002 å innføre krav om sjekkliste ved søknad om spesialistgodkjenning i revmatologi etter I forbindelse med revisjon av målbeskrivelsen for spesialistutdanningen i revmatologi og utarbeiding av ny individuell utdanningsplan våren 2004, hadde komiteen funnet det nødvendig også å foreta endringer i sjekklisten som ennå ikke hadde trådt i kraft. Endringsforslagene hadde vært til høring på alle landets utdanningsavdelinger i fagområdet og i styret i Norsk revmatologisk forening. Høringsuttalelsene var tatt hensyn til i det endelige forslaget. Det anbefales overfor Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling at sjekklisten i revmatologi, som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i revmatologi fra , endres.

9 9 Endringene i sjekklisten anses å være av redigeringsmessig art, og den reviderte sjekklisten gjøres gjeldende fra Sak 257/04 Legeforeningens videre arbeid med mer synliggjort og formalisert etterutdanning for spesialister (3.34) Saken var utsatt fra forrige møte, idet sentralstyret ønsket en vurdering fra utvalget for Utdanningsfond I. Fondsutvalget hadde behandlet saken i møte 26. august Utvalget for Utdanningsfond I var i tvil om hensiktsmessigheten av et slikt system. Det forelå en uttalelse fra spesialitetsrådet som ga ubetinget støtte til forslaget. Sekretariatet mente at det ville være hensiktsmessig å sikre en videre kontinuitet i det prosjekt for mer formalisert etterutdanning som Legeforeningen har drevet siden midten av 1990-tallet. Fra Utdanningsfond I bevilges inntil kr ,- til utvikling av internettbasert, elektronisk datasystem for registrering og rapportering av legespesialistenes etterutdanning. Sak 258/04 Søknad fra Fransk-Norsk Legeforening om godkjenning av kurs ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Paris (3.35) Fra Fransk-Norsk Legeforening var det søkt om godkjenning av kongress ved Medisinsk fakultet, Faculté de Médicine Pitié-Salpêtrière tellende som etterutdanningskurs i allmennmedisin. Fransk-Norsk Legeforening hadde tidligere fått avslag om godkjenning av kursarrangementer for norske leger i Frankrike. Dette var imidlertid en kongress arrangert av Faculté de Médicine Pitié-Salpêtrière, Paris. I og med at kongressen i Paris er en kongress som gjentas hvert år og arrangeres av Det medisinske fakultet, Faculté de Médicine Pitié-Salpêtrière, anses kongressen å være helt uavhengig av norske interesser og måtte således kunne prinsipielt godkjennes for etterutdanningen i allmennmedisin. Saken utsettes Sak 259/04 Lederstipend for tillitsvalgte (4.01) Det forelå åtte søknader om tildeling av lederutdanningsstipend for tillitsvalgte. Sentralstyret tildeler lederutdanningsstipend à kr til Anne Karin Rime Svein Steinert Hill Øien. Lars Eikvar Sak 260/04 Legeforeningens økonomi statusrapport august 2004 (4.02) Sekretariatet la frem regnskapsstatus pr

10 10 Sekretariatets redegjørelse vedr. foreningens økonomiske status pr tas til etterretning. Sak 261/04 Legeforeningens lukkede nettside for tillitsvalgte (5.01) En sekretariatsgruppe hadde utredet et nytt tilbud til de tillitsvalgte på Internett. Gruppen hadde blant annet gjennomført en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte. Basert på denne undersøkelsen, evaluering av eksisterende tilbud og løpende kontakt med de tillitsvalgte, var det lagt frem forslag til nytt, samlet tilbud på Internett for tillitsvalgte, bestående av følgende tiltak: etablering av åpen startside for tillitsvalgte Legeforeningens nettsider prioriteres som første informasjonskanal i forhandlingsprosesser. Det arbeides med å etablere informasjonsrutiner som sikrer at informasjon kommer raskt ut på nettet utarbeidelse av en side for Ofte stilte spørsmål (OSS) blant tillitsvalgte og et system for vedlikehold av denne oppgradering av nettsidene om Lønn og avtaler gjennomføring en kampanje (flere tiltak) for å bedre kvaliteten på e- postadressene i registeret videre utredning av løsning med tilgang til registeret for tillitsvalgte tydeliggjøring av tilgjengelige nettbaserte verktøy og tjenester som de tillitsvalgte kan benytte seg av Den lukkede siden for tillitsvalgte erstattes av en åpen startside for tillitsvalgte som leder tillitsvalgte til annen informasjon og annet tilbud på nettet for tillitsvalgte. Det forutsettes at generalsekretæren i samarbeid med de tillitsvalgte gjennomfører tiltak i tråd med planen. Sak 262/04 Oversendelsesvedtak fra landsstyremøtet 2004 (5.02) Under debatten i landsstyremøtet i Loen d.å. om aktuelle temaer i relasjon til prinsipp- og arbeidsprogrammet for fremsatte Gisle Roksund på vegne av NSAM slikt forslag: Sakspapirer for fremtidige landsstyremøter legges ut på Legeforeningens nettsider. Forslaget ble vedtatt oversendt sentralstyret. Sakspapirer til landsstyremøtet legges ut på Legeforeningens nettsider. Sentralstyret kan imidlertid etter særskilt vurdering bestemme at enkeltsaker eller deler av enkeltsaker ikke legges ut. Sak 263/04 Fond for forebyggende medisin oppnevning av komité for vurdering av pristildeling (5.03) I henhold til vedtekter for Den norske lægeforening fond for forebyggende medisin oppnevner sentralstyret en komité for vurdering av prisvinnere for fire år av gangen. Komitéen skal bestå av en leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Fra sekretariatet forelå forslag til medlemmer og

11 11 varamedlemmer til slik komité for perioden For perioden oppnevner sentralstyret som medlemmer av komité for vurdering av pristildeling fra Fond for forebyggende medisin følgende: Leder: Charlotte Haug. Medlemmer: Åsa Rytter Evensen og Kristian Hagestad. Varamedlemmer: Petter Jensen Gjersvik og Eivind Meland. Sak 264/04 Møtekart for sentralstyret 2005 (5.04) Fra sekretariatet forelå forslag til sentralstyrets møtekart for Sentralstyret vedtok slikt møtekart for 2005: Onsdag 19. januar kl Onsdag 16. februar kl Tirsdag-onsdag mar kl (Ledermøte) Tirsdag 15. mars kl Onsdag 20. april kl Tirsdag 24. mai kl (Bergen - landsstyremøte) Onsdag 22. juni kl Onsdag 24. august kl Torsdag 15. september kl Onsdag 12. oktober kl ( arbeidsmøte) Torsdag 17. november kl Fredag 9. desember kl Sak 265/04 Valg av ny visepresident Under henvisning til Yngve Mikkelsens meddelelse om fratreden med øyeblikkelig virkning fra vervet som visepresident, jf sentralstyrets drøfting under strategimøtet, ble det avholdt valg på etterfølger. Valget resulterte i følgende enstemmige vedtak Torunn Janbu overtar som ny visepresident frem til 1.september Landsstyret informeres snarest mulig om beslutningen. Hans Kristian Bakke Lars Eikvar Anne Mathilde Hanstad Ottar Grimstad Terje Bjørn Keyn Torunn Janbu Asle W. Medhus Ragnhild Øydna Støen Vedlegg: Godkjent høringsuttalelse

12 12 Justisdepartementet Vedlegg 1 Pb 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 1769/ Dato: Høring - forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten Det vises til justisdepartementets brev av Legeforeningen er enig i at effektivitet, samhandling og informasjonsutveksling i og mellom brann, politi og helse er svært viktig. både for nødmeldetjenesten selv, og for en rekke andre samfunnssektorer. En utredning om disse forhold kan derfor være av stor verdi. Legeforeningens hovedkonklusjoner er: Legeforeningen dypt uenig at 112 innføres som eneste nødnummer. Legeforeningen vil ikke tilråde at nødmeldetjenesten organiseres som en felles tjeneste. Legeforeningens vil fraråde at nødmeldetjenesten får ett organisatorisk tilknytningspunkt. Legeforeningen vil fraråde at antall nødmeldesentraler reduseres betydelig. Vi vil først gi noen generelle kommentarer, og deretter omtale utredningens hovedkonklusjoner. Utredningen peker på flere forhold som kan forbedres, men etter vårt syn er en rekke påstander og forslag til endringer bare i begrenset grad underbygget med tilstrekkelige faktaopplysninger. Mye har preg av meningsytringer. Utredningens perspektiv er hovedsakelig storulykker med behov for samordnet innsats fra de tre nødetatene, men analyserer etter vårt syn ikke hvordan de foreslåtte tiltak vil påvirke enkeltpersonhendelser innen helsevesenet, for eksempel håndtering av telefonrådgivning ved tidskritiske hendelser. Det store volum av vanlige henvendelser er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Kriteriebasert utsendelse av innsatspersonell er ikke drøftet (jfr. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp), og fagkyndighetsprinsippet er forlatt. Alternativ respons til utsendelse av ambulanse/luftambulanse, så som faglig rådgivning eller kontakt med andre aktører i helsetjenesten, er ikke utredet. Handlingsmønstre det legges opp til ved å implementere foreslåtte modeller vil etter vårt syn måtte påføre helseforetakene betydelig økte kostnader. De land man viser til for å vise hvordan foreslåtte modeller fungerer benytter større ressurser på drift av utrykningsenheter enn Norge, til tross for mer konsentrert bosetning (Storbritannia, Danmark, Sverige) og har til

13 13 dels som følge av organiseringen en dårligere varsling til mottagende sykehusavdeling ( Finland). Utredningen kommenterer bare meget flyktig faglige krav og standarder ved de ulike modellene, og det påpekes at datagrunnlaget for å vurdere kvalitet er for dårlig. For Legeforeningen er kvalitetsvurdering og utvikling av den medisinske del av nødmeldetjenesten helt sentralt. Vi vil derfor poengtere betydningen av at den akuttmedisinske kjeden fungerer etter faglig gode nok standarder. Responstid, definert som tiden det tar til ressurs (helsepersonell/ambulanse) er på plass på skadested, er en sentral og viktig kvalitetsindikator. Dersom det første ledd i kjeden svekkes medisinskfaglig vil hele kjeden svekkes betydelig, med alvorlige konsekvenser for mennesker i nød. Manglende innsatsklare ambulanser er et økende problem, som bl.a. skyldes den økende funksjonsfordelingen i helseforetakene som gjør at mange av ambulansene benyttes til transport av pasienter mellom avdelinger. Sentraliseringen av ambulansene gjør responstiden for lang mange steder. Legeforeningen vil fremheve noen viktige prinsipper for nødmeldetjenesten: 1) God tilgjengelighet for publikum til nødmeldetjenesten 2) God medisinsk fagkunnskap hos de som mottar og formidler nødanrop som gjelder akutt sykdom og skade. 3) Organisering av tjenestene med klare samarbeidslinjer og gode tekniske løsninger for kommunikasjon internt og eksternt,. 4) God tilgjengelighet til kompetent innsatspersonell. 5) God nok lokalkunnskap I det følgende kommenterer Legeforeningen utredningens fire hovedkonklusjoner. 112 bør innføres som eneste nødnummer i Norge Tilgjengeligheten vil etter Legeforeningens syn bli dårligere dersom publikum ikke straks treffer helsepersonell med nødvendig fagkunnskap. Ved en eventuell videreformidling av nødanropet til helsepersonell vil det bli forsinkelser i eventuell bistand. Arbeidet på en nødmeldesentral er meget faglig krevende. Med en felles sentral vil dette bli ennå vanskeligere. God medisinskfaglig skolering er nødvendig for raskt å forstå hvilken innsats som er nødvendig og tilstrekkelig. Dette vil ikke kunne ivaretas gjennom den nye type helhetskunnskap som beskrives i utredningen. Ett felles nødnummer forutsetter et felles ledd for samtlige nødetater. Dette må enten innebære at nødhenvendelser ikke håndteres av fagpersonell, og dermed bryter med fagkyndighetsprinsippet, eller at det etableres et mellomledd som fordeler henvendelsene til riktig fagetat. I henhold til EU/EØS-direktiv skal alle land i EU/EØS-samarbeidet ha nødnummer 112, slik at henvendelser kanaliseres derfra til rett instans. Dette innebærer likevel ikke at medlemsstater ikke kan ha andre nødnumre, som 110 og 113, så lenge hensynet til varsling på tvers av nødetatene ivaretas.

14 14 Konsesjonsinnehavere for mobiltelefonnett er forpliktet til å la henvendelser til nødnummer 112 passere også for telefonbrukere som ikke har abonnement hos vedkommende operatør eller som mangler tellerskritt på kontantkort. Dette medfører at politiets sentral med nødnummer 112 mottar et betydelig antall falske alarmer og irrelevante henvendelser. Dette medfører forsinkelser for reelle nødhenvendelser. Dersom nummer 112 etableres som eneste nødnummer vil dette gi assosiasjoner til politiets nåværende nødnummer. Publikum kan komme til å avstå fra å søke nødvendig helsehjelp, for eksempel ved ulykker knyttet til kjøring i alkoholpåvirket tilstand, ved forgiftninger med narkotika eller ved andre forhold som ville kunne medføre politietterforskning. Det vil kreve relativt stor informasjonsinnsatsinnsats å lære publikum at de ikke skal ringe 113 ved medisinske nødhendelser. Legeforeningen er dypt uenig i at 112 innføres som eneste nødnummer. Hele eller deler av nødmeldetjenesten bør organiseres som en felles tjeneste for alle tre etatene Det største antall hendelser som nødmeldetjenestene i dag håndterer er hverdagshendelser som akutt sykdom/skader og ulykker av begrenset omfang.. Få av disse involverer alle tre nødetatene. Der det er behov sendes i dag såkalt trippelmelding for eksempel fra 113 til 112 og 110. I planleggingen av morgendagens nødmeldetjenester er det viktig å legge vekt på at de vanligste nødsituasjoner og enkelthendelser må få gode løsninger, samtidig som man bygger inn strukturer som muliggjør kommunikasjon og koordinert innsats ved større ulykker og katastrofer. Medisinske tilstander som enkeltulykker, hjertestans, store blødninger, krampeanfall, bevisstløshet og lignende bør håndteres av helsepersonell, som i dag. Behovet for medisinskfaglig kompetanse hos personell som mottar nødanrop må ikke nedvurderes. Det er vesentlig at den første som mottar melding om alvorlig sykdom eller ulykke, er i stand til på faglig grunnlag å kartlegge situasjonen så godt at riktige og tilstrekkelige tiltak kan treffes. Det vil også være sannsynlig at personell skolert i andre fag enn de medisinske ikke vil ha tilstrekkelig kompetanse og derfor vil feilvurdere hendelser til å være mer alvorlig enn de er, og slik bruke unødig mye ressurser. Dette har man sett i andre land. Legeforeningen vil på denne bakgrunn ikke tilråde at nødmeldetjenesten organiseres som en felles tjeneste. Nødmeldetjenesten bør ha ett organisatorisk tilknytningspunkt Ved en sammenslåing av nødetatene til en felles tjeneste med ett felles organisatorisk tilknytningspunkt, vil det etter Legeforeningens syn være vanskelig for tjenesten og publikum å definere grensesnittet for hvilke oppgaver denne felles tjenesten skal ta seg av og hva som er

15 15 de enkelte etatenes oppgaver og ansvarsområder. Vi kan ikke se at dette spørsmålet er tilstrekkelig klarlagt i utredningen. Argumentene om fagkunnskap ved håndtering av anrop (jfr. kommentarene ovenfor) er her også viktige. Argumentene nedenfor vedrørende geografi og tekniske løsninger er også viktige i forhold til sammenslåing av etatene. Legeforeningens vil derfor fraråde at nødmeldetjenesten får ett organisatorisk tilknytningspunkt. Antall nødmeldesentraler bør reduseres betydelig fra dagens antall I helsetjenesten er det allerede foretatt sammenslåing av flere nødmeldesentraler, og politiet og brannvesenet har gjort det samme med sine sentralere. Denne omstruktureringen har vi ennå ikke fått noen systematisk erfaring med. Vårt inntrykk er likevel at det oppstår vanskeligheter for sentraler med ansvar for store geografiske enheter og manglende lokalkunnskap.. Det er et skille mellom hovedtyngden av henvendelser som går til lokale legevaktsentraler (LV-sentraler), og henvendelser som går til medisinsk nødmelding. Dette gjelder både antall (langt flere til LV-sentraler) og hastegrad. Henvendelser via nødnummer skyldes ofte mer alvorlige hendelser. Dette aspektet savnes i utredningen Ved å redusere antall nødmeldesentraler til 10 i et land hvor geografi, organisering og tilgjengelighet til tjenester og nødressurser er såpass ulike, vil lokalkunnskapen bli svært dårlig. Store enheter krever et kommunikasjonssystem som er betydelig mer avansert enn det vi har i dag. I utredningen presenteres den digitale Tetra-teknologien som en mulig løsning på dette. Det er imidlertid etter Legeforeningens syn grunn til å stille spørsmål ved hvor snart denne teknologien vil kunne tas i bruk i tjenesten,. Systemet er fortsatt under utprøving, og utbygging til en landsdekkende tjeneste vil medføre betydelige investeringer. Det er lite penger å spare på en endring. Sykehus med akuttfunksjon må fortsatt ha en form for AMK-sentral for å ivareta håndtering av egen akuttinnsats. Denne må ikke nødvendigvis motta 113 henvendelser fra området og antall 113-sentraler kan derfor reduseres, men antallet AMK-sentraler må opprettholdes på tilsvarende nivå som i dag. På denne bakgrunn vil Legeforeningen fraråde at antall nødmeldesentraler reduseres betydelig. Den norske lægeforenings sentralstyre etter fullmakt Terje Vigen generalsekretær Hans Asbjørn Holm fagdirektør

Høring-- Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Høring-- Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk t DEN NORSKE LEGEFORENING Justis- og beredskapsdepartement Pb. 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 13/7865-VB Vår ref.: 13/5639 Dato: 13.02.2014 Høring-- Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og

Detaljer

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen. Innlegg på Dialogkonferanse om ett nødnummer og felles nødmeldesentraler 8.12. 2008 Om St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp. NOTAT DEN NORSKE LEGEFORENINGS FORHANDLINGSREGLER Fastsatt av sentralstyret 5. januar 1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.94, 27.5.97, 17.11.97, 25.8.99, 29.9.99, 10.2.04, 22.3.10,

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Håkon Gammelsæter, Ambulanseforum 27. september 2016 Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens konklusjon

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus.

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Redaktøren av LVS-info Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme.

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2014 Møtetid: Kl. 09:00 13:00 Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Følgende møtte Kirsti Ytrehus (leder) Helge Bjørnstad-Pettersen (nestleder) Liv

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19.

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. Klinikk og Butikk - samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. februar 2009 Solstrand hotell og bad Knut Løvdal,

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 23. mai 2016 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Mandag 9. mai 2016 Møtested: Kongsberg Deltakere: Kari Sollien, leder Tom Ole Øren, nestleder Kirsten Rokstad Christina Fredheim

Detaljer

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14 Side 1 av 1 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 10.04.14 kl 08.30 kl 15.30 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 27/14 35/14 Arkivsaksnr.: 2014/13 Møtende medlemmer:

Detaljer

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013)

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) LINDESNESRÅDET REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Buen kulturhus, Elvesalen Dato: fredag 15.2.2013 Tidsrom: 09:00 12:30 Møtedeltakere:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten)

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) 1. Oppsummering og konklusjoner Stiftelsen

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta Den norske legeforening Sekretariatet 13/119 Fullført og godkjent den 11.6.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 3.6.2013 Rica Hotel Alta Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Brannvern og beredskap

Brannvern og beredskap hva nå? Finn Mørch Andersen Tromsø 13.06.2012 Stortingsmelding om samfunnssikkerhet Ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet legges etter planen fram fredag 15. juni Meldingen gir en bred gjennomgang av

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union Fire Officers Associations ark.nblf\alarmsentral\nødmeldingssentraler_04 Det Kongelige Justis-

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00 Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Espen Saxhaug Kristoffersen Gro

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika mars Arbeidsgruppe II: Organisasjon

Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika mars Arbeidsgruppe II: Organisasjon Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika 1. 3. mars 2013 Arbeidsgruppe II: Organisasjon Innhold ORG 1/13: Forslag om endringer i vedtektene 2 ORG 2/13: Forslag om endringer i styrets instruks...

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 LM-7 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 Kontrollkomiteens arbeid Kontrollkomitéen for Norges Unge Venstre for perioden 2014-2015 ble valgt på det 75. ordinære landsmøtet i Larvik 25.-26. oktober 2014, og har

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2013 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 21. mars 2014 kl. 0830-1400 Sted: Quality Strand Hotel, Gjøvik Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Siri J. Strømmevold,

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER 1 KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER Den norske lægeforening 24. mai 2005 Vedtatt av sentralstyret 24. mai 2005. Punktene 3.1 3.3 i innstillingen er vedtatt av Nasjonalt

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 18. juni 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Tirsdag 26. mai 2015 kl. 17.00 20.00 Møtested: Deltakere: Referent: Scandic Nidelven hotell Trondheim Kari Sollien Ivar Halvorsen

Detaljer

NOTAT Fra: Norsk Manuellterapeutforening Til: Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget Dato: 19.10.2007

NOTAT Fra: Norsk Manuellterapeutforening Til: Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget Dato: 19.10.2007 NOTAT Fra: Norsk Manuellterapeutforening Til: Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget Dato: 19.10.2007 St.prp. nr. 1 (2007-2008) fra Helse- og omsorgsdeparmentet Norsk Manuellterapeutforening (NMF) viser

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Fastsatt av Helse- og: omsorgsdepartementet i 2009. endret (jf. 9) 19. desember 2014 med hjemmel i 3 andre ledd i forskrift 21. desember 2000 nr.

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN)

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Jesper Rådberg, JD Tverretatlig enighet Basert på dokumenterte behov Grunnlag for endring Det skal IKKE innføres ETT FELLES nødnummer. 113 består! Det

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/33 Fullført og godkjent den 29.8.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 25.8.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Marit Halonen Christiansen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak)

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) Oversikt : 1 NAVN 2 EIER 3 HELSEFORETAKETS FORMÅL 4 HELSEFORETAKETS VIRKSOMHET. 5 HOVEDKONTOR

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 97/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 6. mai 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 95

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. september 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1350 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen Turid Birkeland

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2009 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Prosjekt Spesialistområdet

Prosjekt Spesialistområdet Prosjekt Spesialistområdet 01. november 2011 Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann Helsedirektoratet Bakgrunn og forankring i styringsdokumenter Ny helse- og omsorgsplan (2011-2015), St meld 16 (2010-2011)

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 15. oktober2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 15. oktober2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 15. oktober2013 Dato: 15. oktober 2013 kl 10.00 18.00 Møtested: Deltakere: Referent: Scandic hotell Fornebu Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Ole

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012 PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012 Tid: 27. mars 2012 klokken 09 til 12 Sted: Styremedlemmer: Forfall: Hotel Skt. Petri, København Knut Aarbakke Siri Johnsen Margot Vågdal Anne

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 09.01.2014 Møtested: Video- / telefonkonferanse Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan Eirik Thoresen

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2014 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

1/16 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 18. Februar 2016 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler

1/16 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 18. Februar 2016 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler 1/16 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 18. Februar 2016 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland, visepresident Birgit Aanderaa,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer