Referat. fra. sentralstyrets møte på Soria Moria, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo"

Transkript

1 Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den Referat fra sentralstyrets møte på Soria Moria, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: President Hans Kristian Bakke, Lars Eikvar, Anne Mathilde Hanstad, Ottar Grimstad, Terje Bjørn Keyn, Torunn Janbu, Asle W. Medhus, Ragnhild Øydna Støen. Lars Eikvar fratrådte møtet kl Generalsekretær Terje Vigen. Avdelingsdirektørene Jorunn Fryjordet, Hans Asbj. Holm, Olav Rabben, Øyvind Sæbø, seksjonssjef Einar Skoglund, stabssjef Åsmund Hodne og informasjonssjef Ellen Juul Andersen. Anne Gry Rønning-Moe og Kine Eide møtte ved behandling av sak 249. Audun Fredriksen møtte til sak Referent, Sverre Strand. I Politikk- og strategimøte President og sekretariat rapporterte fra virksomheten. Sentralstyret kommenterte rapportene og tok opp aktuelle spørsmål. Følgende ble særskilt kommentert eller drøftet: Visepresidenten, Yngve Mikkelsen, hadde per e-post og i brev av 19. sep 04 meddelt at han grunnet overgang til ny stilling hadde funnet å ville trekke seg fra vervet og andre sentralstyreoppnevnte verv med øyeblikkelig virkning. Den konstitusjonelle situasjon ble drøftet, i og med at visepresidentens varige forfall ikke er forutsett i lovene. Etter lovendringene høsten 2000 fordres imidlertid at en visepresident kan overta presidentens verv ved forfall. Sentralstyret fant at spørsmålet om ny visepresident for resten av valgperioden etter vanlig foreningsrettslig praksis burde kunne avgjøres av sentralstyret. Saken ble overført til beslutningsmøtet. Forberedelser til WMA-møte, bl a Legeforeningens kursprogram for fengselsleger. Inntrykk fra besøk i Hordaland legeforening, Sogn og Fjordane legeforening, Aplfs generalforsamling, CPME- og EFMA-møte.

2 2 Rådet for psykisk helse hadde fått høstens TV-aksjon og hadde i den anledning bedt om bistand fra Legeforeningen, bl a med spredning av informasjonsmateriell blant leger og arrangement av Gjestebud. E-ifisering av sekretariatet, bl innføring av elektronisk arkiv. Kostnad i prosjektfasen ca kr over to år. Evaluering av intern omorganiseringsprosess. Ansettelsesprosess i Avdeling for informasjon og helsepolitikk. Implementering av EUs arbeidstidsdirektiv og tjenestedirektiv og konsekvensene for helsesektoren. Etterlysning av oppklaringsbrev til berørte medlemmer om takst. Ufullstendig representasjon og mangelfulle funksjoner i Turnusrådet. Evalueringen av Nasjonalt Råd som faglig organ og rådgiver for Helsedepartement og direktorat. Fremstøt for en sterkere offentlig styring. Tendenser til byråkratisering av de rutiner som benyttes i kvalitetssikringen av spesialistutdanningen. RHFenes rolle. Seminar 13. okt 04 med tillitsvalgte og representanter for departementet vedr koordineringen av sykehusfunksjoner i hovedstadsområdet. Planlagt møte om kvalitet ift bemanning og pleie- og omsorgssektoren. Helsepolitisk seminar 19. okt. 04 vedr pasienters behov og rettigheter. Retningslinjer for pensjon for lederstillinger i RHF-ene. Retningslinjer for faglig funksjonsfordeling i Helse Sør medfører færre enheter og sentralisering, hvor totalkonsekvensene ikke synes vurdert. Som særskilt emne ble dessuten drøftet spørsmålet om representasjon i Akademikernes styre, valgkomite og seksjoner/forhandlingsutvalg samt utkast til vedtektsendringer. Presidenten fikk fullmakt til å arbeide for sentralstyrets standpunkter frem mot Akademikernes rådsmøte 21. oktober 04. II Beslutningsmøte Sak 245/04 Effektivisering og standardisering av Legeforeningens arbeid med høringer. (1.01) Å uttale seg om viktige høringer er viktig for Legeforeningen som helsepolitisk aktør. Imidlertid kan dette arbeidet effektiviseres og standardiseres bedre. Det forelå veivalgsnotat fra sekretariatet med forslag om at foreningens arbeid med høringer endres fra papirbasert til nettbasert kommunikasjon. Forslaget innebar

3 3 at alle "mottatte invitasjoner til å avgi høringsuttalelse" fortløpende legges ut på internett med lenke til aktuelle høringsbrev og høringsrapporter, samt oversikt over hvilke organisasjonsledd som har fått saken til høring og intern høringsfrist. Tiltaket var antatt å være kostnadsbesparende og tidsbesparende. Det ville øke organisasjonsleddenes innsyn i høringsarbeidet samt sikre at alle som ønsker å avgi uttalelse kan ha mulighet til det. Videre ville forslaget innebære at organisasjonsleddene må sende interne høringssvar elektronisk, og at intern høringsfrist må være absolutt. For å bedre og effektivisere arbeidet med høringer i Legeforeningen skal, dersom det ikke er særlige grunner til annet, all nødvendig kommunikasjon rundt høringer gjøres via nettet. Sekretariatet får i oppgave å gjøre de nødvendige tilpasninger med sikte på snarest mulig å innføre dette, senest fra Sak 246/04 Rammeavtalen for private avtalespesialister spørsmål om oppsigelse (2.01) Rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske lægeforening om avtalepraksis for legespesialister, regulerer vilkår og rammebetingelser for tildeling og drift av avtalepraksis for legespesialister. Avtalen gir bl.a føringer og rettslige skranker mht hva det regionale helseforetak og den enkelte spesialist kan avtale i legens individuelle avtale. Gjeldende avtale måtte sies opp innen 30. september d.å. dersom man ønsker å reforhandle avtalen. Dersom oppsigelse ikke gis av noen av avtalepartene, ville avtalen gjelde frem til 31. desember PSL var bedt om en tilråding i saken. PSL hadde konkludert med at avtalen ikke bør sies opp. Det samme syn hadde sekretariatet. Gjeldende rammeavtale for private avtalespesialister sies ikke opp fra Den norske lægeforenings side. Sak 247/04 Høringssak: Merverdiavgiftslovens 5 unntak for tannlegers utleie av utstyr mv (2.02) Saken gjaldt i utgangspunktet unntak fra merverdiavgift for tannlegers utleie av utstyr mv. til leietaker i egen praksis. Sekretariatet var enig i prinsippet, men hadde påpekt at også leger og andre som yter helsetjenester må komme inn under unntaket. For Legeforeningen ville det være viktig at unntaket fra merverdiavgift også omfatter legers (og andres) driftselskap. President og sekretariat fikk fullmakt til endelig utforming av høringssvar til Finansdepartementet. Uttalelsen offentliggjøres senere. Sak 248/04 Søknad om godkjenning for bruk av takst 254 og 255 for lysbehandling lege Sidsel Ree (2.03) Legen hadde drevet spesialistpraksis i hudsykdommer siste 15 år. Legen var godkjent spesialist fra før 1991 og var således ikke forhåndsgodkjent for bruk av takstene. Søknaden hadde vært forelagt Norsk dermatologisk selskap som hadde funnet at legen ut fra sin utdannelse og praksis utvilsomt innehar

4 4 tilstrekkelig kompetanse til å utføre behandlingen. Sidsel Ree godkjennes til å benytte takstene 254 og 255 i forbindelse med PUVA, UV-A og UV-B behandling Sak 249/04 Utforming av krav overfor NAVO helse (2.04) Forhandlingene om overenskomstens Del A1 var gjenopptatt mellom Akademikerne og NAVO. Det var ennå ikke klart når forhandlingene om overenskomstens del A2 kunne starte. Forhandlingsdelegasjonen hadde utarbeidet et første utkast til krav til overenskomstens del A2 mellom Den norske lægeforening og NAVO helse. Sentralstyret vedtar krav til overenskomstens Del A2 for NAVO helse med mindre endringer i forhold til forhandlingsdelegasjonens utkast. Forhandlingsdelegasjonen gis fullmakt til å foreta de endringer som er nødvendig for å justere/endre kravene. Sak 250/04 Oppnevning av Legeforeningens forhandlingsdelegasjon til NAVO-Helse. (2.05) Basert på erfaringer med forhandlingene mellom Legeforeningen og NAVO- Helse i 2002/2003 oppnevnte sentralstyret i møte 28. oktober 2003 forhandlingsdelegasjon for Det var foreslått å oppnevne delegasjon for årets forhandlinger med en noenlunde tilsvarende sammensetning. Det oppnevnes en forhandlingsdelegasjon til tariffområdet NAVO-Helse bestående av president, Lars Eikvar, Geir Ketil Røste, Asle W. Medhus, Hilde Engjom og forhandlingsdirektøren. Utvalget kan suppleres med representanter fra berørte yrkesforeninger/nmf avhengig av temaet som er på dagsorden. Presidenten gis fullmakt til å foreta slik supplering. I tillegg kan representanter fra sekretariatet innkalles. Sak 251/04 Elektronisk rapportering via Internett rapport om spesialistutdanning (3.01) Til sentralstyrets møte den 24. august d.å. hadde det foreligget forslag om å inngå avtale om løsning for elektronisk rapportering om spesialistutdanningen fra utdanningsavdelingene ved sykehusene. Systemet skulle være et ledd i den løpende rasjonalisering i sekretariatet og bidra til at arbeidet med rapporteringen blir enklere og mer effektivt. Løsningen ville i tillegg være et ledd i e ifisering av Legeforeningen. Sentralstyret hadde vedtatt å sende saken til fondsutvalget for Utdanningsfond I før avgjørelse i sentralstyret. Fondsutvalget for Utdanningsfond I behandlet saken i sitt møte den 26. august d.å. Utvalget for Utdanningsfond I anbefalte sentralstyret om å gi generalsekretæren fullmakt til å inngå avtale med leverandør om løsning for elektronisk rapportering om spesialistutdanning. Utvalget var positive til et prosjekt som vil virke effektiviserende på rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene.

5 5 Generalsekretæren gis fullmakt til å inngå avtale med en kostnadsramme inntil kroner med leverandør om utvikling av løsning for elektronisk rapportering av spesialistutdanning. Kostnadene ved gjennomføring av prosjektet belastes Utdanningsfond I, vesentlig i Sak 252/04 Høring - forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten (3.02) Fra Justisdepartementet hadde Legeforeningen mottatt utredning om forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten som foreslår innføring av 112 som eneste nødnummer, at nødmeldetjenestens oppgave bør organiseres som en felles tjeneste med ett organisatorisk tilknytningspunkt, og at antall nødmeldesentraler bør reduseres betydelig. Det var kommet inn interne høringsuttalelser som inneholdt en rekke kritiske bemerkninger til utredningen. Det var utarbeidet et utkast til høringsuttalelse. Høringsuttalelse sendes Justisdepartementet med enkelte endringer i forhold til fremlagt utkast. Uttalelsen vedlegges referatet. 253/04 SEDA-prosjektet - ny arbeidsgruppe (3.03) Fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde Legeforeningen mottatt invitasjon til å delta i arbeidsgruppe i prosjektet sentrale data fra allmennlegetjenesten (SEDA). SSB opplyste at deltagere ville få kompensasjon etter statens satser for tapt arbeidsfortjeneste. Legeforeningen hadde i et forprosjekt deltatt med to representanter.. Aplf var enig i at foreningen burde delta i videreføringen av prosjektet, og hadde foreslått deltagere til ny arbeidsgruppe. Som Legeforeningens representanter til arbeidsgruppen i Prosjekt sentrale data fra allmennlegetjenesten (SEDA), som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, oppnevnes Kjell Maartmann-Moe og Anders Grimsmo. Legeforeningen forutsetter at foreningen ikke påføres utgifter ved oppnevningen. Sak 254/04 Representant til styringsgruppe - test- og godkjenningsordning (3.04) Fra KITH, på vegne av Sosial- og helsedirektoratet, hadde Legeforeningen mottatt invitasjon til å oppnevne representant til styringsgruppen i et prosjekt som skulle etablere test- og godkjenningsordning for IT-systemer og leverandører av slike systemer til helsesektoren. Tiltaket skulle bidra til å øke utbredelse av elektroniske meldinger, samt fremme bruken av nasjonale standarder. Som Legeforeningens representant i styringsgruppen i Sosial- og helsedirektoratets prosjekt for å etablere test- og godkjenningsordninger oppnevnes Audun Fredriksen. Sentralstyret forutsetter at kostnader som følger av ELIN-prosjektets medvirkning i andre prosjekter ikke belastes ELIN-prosjektets budsjett, men dekkes inn ved at nødvendige midler stilles til rådighet for ELIN-prosjektet fra

6 6 samarbeidende prosjekter. Sak 255/04 Søknad om godkjenning som spesialist (1.0) Godkjent ble Allmennmedisin Alexandersen, Geir Ivar Carlgren, Paul Erik overført fra Sverige Eliassen, Kirsti Hosseini, Mir Mohammad Jensen, Lone overført fra Danmark Kuranloo, Lotfollah Solaty Lambrecht, Laila Nordrik, Astrid Berg Scheel, Rosario overført fra Sverige Allmennmedisin fornyelse Aanesen, Anna E. Burgon Askim, Per Johan Buer, Owe Andreas Bugge, Kari Helene Doeland, Jan Herman Evensen, Astrid Berit Guettler, Jan Eilif Haaland, Knut Magnus Hamba, Katongola Holen, Per Hove, Øystein Johansen, Sirin Hilde Jøranli, Tor Ingjald Jøsok, Knut Jarl Karlsen, Odd Erik Kehlet, Karsten Kristensen, Kari S. Langørgen, Aina Gundersen Laudal, Morten Opøien, Helge Ore, Stephan Ringnes, Christen Rygg, Aksel Sand, Ola Spångberg-Viklund, Barbro I. Smistad, Lars Erik Stueland, Bernt Thime, Ole Tvedten,Hans Halvar Virani, Noordin Winterfeldt, Sigrun Øksnevad, Vidar Åsebø, Øyvind Asbjørn Åserud, Erling

7 7 Anestesiologi Arbeidsmedisin Dutkiewicz, Henryk Robert overført fra Sverige Huldt, Hans Erik overført fra Sverige Johansen, Kaj Fredrik Lehtipalo, Stefan Göte Lennart overført fra Sverige Altenau, Gro Klara Grahnstedt, Svein Gunnar Klemetsen, Trond Kringeland, Stein Roar Barne- og ungdomspsykiatri Eide, Martina Probst Søvik, Kjerstin Mæland Endokrinologi Fødselshjelp og kvinnesykdommer Gastroenterologisk kirurgi Generell kirurgi Hjertesykdommer Immunologi og transfusjonsmedisin Indremedisin Klinisk nevrofysiologi Lungesykdommer Medisinsk biokjemi Aarskog, Dagfinn Kristiansen-Benske, L. Merethe. overført fra Tyskland Oddenes, Klaus Audun Lavik, Sigmund Heinius, Karl Göran Folke - overført fra Sverige Lazo, Eduardo Ruben Dario overført fra Sverige Bugge, Einar Villadsen, Jan Alexander overført fra Danmark Abedini, Sadollah Dörje, Christina Fylkesnes, Svein Ivar Glasø, Knut Gross, Clemens Marcus Vitales Hussain, Syed Nadeem Meen, Øystein Rosen, Martin Matthias F von overført fra Tyskland Steckhan, Dorothea overført fra Tyskland Wader, Robert Tony Eugen Abrahamsen, Bjørg Johanne Mellgren, Gunnar Medisinsk mikrobiologi Gravningen, Kirsten M.

8 8 Ortopedisk kirurgi Patologi Plastikkirurgi Psykiatri Revmatologi Samfunnsmedisin Urologi Øyesykdommer Adobor, Raphael Dziwornu Kofod, Steen Ole overført fra Danmark Moan, Rune Tajsic, Nenad B. (Fagområdelisens) Tingby, Ola Erik overført fra Sverige Tufteland, Kjersti Forberg Matzen, Per Michael overført fra Danmark Fahraeus, Christian Grande, Åshild Johanne Kirchner, Walter overført fra Tyskland og Sverige Kowalzik, Armin-Joachim Rossing, Helga Stokkeland, Jon Morgan Ødegaard, Ketil Joachim Bendvold, Anne H. Noraas Røsstad, Tove Davami, Seyed Jalil Lazo, Eduardo Ruben Dario overført fra Sverige Gustafsson, Jonas Henrik overført fra Sverige Moghaddam, Tatar Alavi overført fra Sverige Wüstenberg, Stephan Rudolf Sak 256/04 Forslag om endret sjekkliste som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i revmatologi fra (3.33) I tråd med sentralstyrets anbefaling vedtok Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling februar 2002 å innføre krav om sjekkliste ved søknad om spesialistgodkjenning i revmatologi etter I forbindelse med revisjon av målbeskrivelsen for spesialistutdanningen i revmatologi og utarbeiding av ny individuell utdanningsplan våren 2004, hadde komiteen funnet det nødvendig også å foreta endringer i sjekklisten som ennå ikke hadde trådt i kraft. Endringsforslagene hadde vært til høring på alle landets utdanningsavdelinger i fagområdet og i styret i Norsk revmatologisk forening. Høringsuttalelsene var tatt hensyn til i det endelige forslaget. Det anbefales overfor Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling at sjekklisten i revmatologi, som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i revmatologi fra , endres.

9 9 Endringene i sjekklisten anses å være av redigeringsmessig art, og den reviderte sjekklisten gjøres gjeldende fra Sak 257/04 Legeforeningens videre arbeid med mer synliggjort og formalisert etterutdanning for spesialister (3.34) Saken var utsatt fra forrige møte, idet sentralstyret ønsket en vurdering fra utvalget for Utdanningsfond I. Fondsutvalget hadde behandlet saken i møte 26. august Utvalget for Utdanningsfond I var i tvil om hensiktsmessigheten av et slikt system. Det forelå en uttalelse fra spesialitetsrådet som ga ubetinget støtte til forslaget. Sekretariatet mente at det ville være hensiktsmessig å sikre en videre kontinuitet i det prosjekt for mer formalisert etterutdanning som Legeforeningen har drevet siden midten av 1990-tallet. Fra Utdanningsfond I bevilges inntil kr ,- til utvikling av internettbasert, elektronisk datasystem for registrering og rapportering av legespesialistenes etterutdanning. Sak 258/04 Søknad fra Fransk-Norsk Legeforening om godkjenning av kurs ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Paris (3.35) Fra Fransk-Norsk Legeforening var det søkt om godkjenning av kongress ved Medisinsk fakultet, Faculté de Médicine Pitié-Salpêtrière tellende som etterutdanningskurs i allmennmedisin. Fransk-Norsk Legeforening hadde tidligere fått avslag om godkjenning av kursarrangementer for norske leger i Frankrike. Dette var imidlertid en kongress arrangert av Faculté de Médicine Pitié-Salpêtrière, Paris. I og med at kongressen i Paris er en kongress som gjentas hvert år og arrangeres av Det medisinske fakultet, Faculté de Médicine Pitié-Salpêtrière, anses kongressen å være helt uavhengig av norske interesser og måtte således kunne prinsipielt godkjennes for etterutdanningen i allmennmedisin. Saken utsettes Sak 259/04 Lederstipend for tillitsvalgte (4.01) Det forelå åtte søknader om tildeling av lederutdanningsstipend for tillitsvalgte. Sentralstyret tildeler lederutdanningsstipend à kr til Anne Karin Rime Svein Steinert Hill Øien. Lars Eikvar Sak 260/04 Legeforeningens økonomi statusrapport august 2004 (4.02) Sekretariatet la frem regnskapsstatus pr

10 10 Sekretariatets redegjørelse vedr. foreningens økonomiske status pr tas til etterretning. Sak 261/04 Legeforeningens lukkede nettside for tillitsvalgte (5.01) En sekretariatsgruppe hadde utredet et nytt tilbud til de tillitsvalgte på Internett. Gruppen hadde blant annet gjennomført en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte. Basert på denne undersøkelsen, evaluering av eksisterende tilbud og løpende kontakt med de tillitsvalgte, var det lagt frem forslag til nytt, samlet tilbud på Internett for tillitsvalgte, bestående av følgende tiltak: etablering av åpen startside for tillitsvalgte Legeforeningens nettsider prioriteres som første informasjonskanal i forhandlingsprosesser. Det arbeides med å etablere informasjonsrutiner som sikrer at informasjon kommer raskt ut på nettet utarbeidelse av en side for Ofte stilte spørsmål (OSS) blant tillitsvalgte og et system for vedlikehold av denne oppgradering av nettsidene om Lønn og avtaler gjennomføring en kampanje (flere tiltak) for å bedre kvaliteten på e- postadressene i registeret videre utredning av løsning med tilgang til registeret for tillitsvalgte tydeliggjøring av tilgjengelige nettbaserte verktøy og tjenester som de tillitsvalgte kan benytte seg av Den lukkede siden for tillitsvalgte erstattes av en åpen startside for tillitsvalgte som leder tillitsvalgte til annen informasjon og annet tilbud på nettet for tillitsvalgte. Det forutsettes at generalsekretæren i samarbeid med de tillitsvalgte gjennomfører tiltak i tråd med planen. Sak 262/04 Oversendelsesvedtak fra landsstyremøtet 2004 (5.02) Under debatten i landsstyremøtet i Loen d.å. om aktuelle temaer i relasjon til prinsipp- og arbeidsprogrammet for fremsatte Gisle Roksund på vegne av NSAM slikt forslag: Sakspapirer for fremtidige landsstyremøter legges ut på Legeforeningens nettsider. Forslaget ble vedtatt oversendt sentralstyret. Sakspapirer til landsstyremøtet legges ut på Legeforeningens nettsider. Sentralstyret kan imidlertid etter særskilt vurdering bestemme at enkeltsaker eller deler av enkeltsaker ikke legges ut. Sak 263/04 Fond for forebyggende medisin oppnevning av komité for vurdering av pristildeling (5.03) I henhold til vedtekter for Den norske lægeforening fond for forebyggende medisin oppnevner sentralstyret en komité for vurdering av prisvinnere for fire år av gangen. Komitéen skal bestå av en leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Fra sekretariatet forelå forslag til medlemmer og

11 11 varamedlemmer til slik komité for perioden For perioden oppnevner sentralstyret som medlemmer av komité for vurdering av pristildeling fra Fond for forebyggende medisin følgende: Leder: Charlotte Haug. Medlemmer: Åsa Rytter Evensen og Kristian Hagestad. Varamedlemmer: Petter Jensen Gjersvik og Eivind Meland. Sak 264/04 Møtekart for sentralstyret 2005 (5.04) Fra sekretariatet forelå forslag til sentralstyrets møtekart for Sentralstyret vedtok slikt møtekart for 2005: Onsdag 19. januar kl Onsdag 16. februar kl Tirsdag-onsdag mar kl (Ledermøte) Tirsdag 15. mars kl Onsdag 20. april kl Tirsdag 24. mai kl (Bergen - landsstyremøte) Onsdag 22. juni kl Onsdag 24. august kl Torsdag 15. september kl Onsdag 12. oktober kl ( arbeidsmøte) Torsdag 17. november kl Fredag 9. desember kl Sak 265/04 Valg av ny visepresident Under henvisning til Yngve Mikkelsens meddelelse om fratreden med øyeblikkelig virkning fra vervet som visepresident, jf sentralstyrets drøfting under strategimøtet, ble det avholdt valg på etterfølger. Valget resulterte i følgende enstemmige vedtak Torunn Janbu overtar som ny visepresident frem til 1.september Landsstyret informeres snarest mulig om beslutningen. Hans Kristian Bakke Lars Eikvar Anne Mathilde Hanstad Ottar Grimstad Terje Bjørn Keyn Torunn Janbu Asle W. Medhus Ragnhild Øydna Støen Vedlegg: Godkjent høringsuttalelse

12 12 Justisdepartementet Vedlegg 1 Pb 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 1769/ Dato: Høring - forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten Det vises til justisdepartementets brev av Legeforeningen er enig i at effektivitet, samhandling og informasjonsutveksling i og mellom brann, politi og helse er svært viktig. både for nødmeldetjenesten selv, og for en rekke andre samfunnssektorer. En utredning om disse forhold kan derfor være av stor verdi. Legeforeningens hovedkonklusjoner er: Legeforeningen dypt uenig at 112 innføres som eneste nødnummer. Legeforeningen vil ikke tilråde at nødmeldetjenesten organiseres som en felles tjeneste. Legeforeningens vil fraråde at nødmeldetjenesten får ett organisatorisk tilknytningspunkt. Legeforeningen vil fraråde at antall nødmeldesentraler reduseres betydelig. Vi vil først gi noen generelle kommentarer, og deretter omtale utredningens hovedkonklusjoner. Utredningen peker på flere forhold som kan forbedres, men etter vårt syn er en rekke påstander og forslag til endringer bare i begrenset grad underbygget med tilstrekkelige faktaopplysninger. Mye har preg av meningsytringer. Utredningens perspektiv er hovedsakelig storulykker med behov for samordnet innsats fra de tre nødetatene, men analyserer etter vårt syn ikke hvordan de foreslåtte tiltak vil påvirke enkeltpersonhendelser innen helsevesenet, for eksempel håndtering av telefonrådgivning ved tidskritiske hendelser. Det store volum av vanlige henvendelser er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Kriteriebasert utsendelse av innsatspersonell er ikke drøftet (jfr. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp), og fagkyndighetsprinsippet er forlatt. Alternativ respons til utsendelse av ambulanse/luftambulanse, så som faglig rådgivning eller kontakt med andre aktører i helsetjenesten, er ikke utredet. Handlingsmønstre det legges opp til ved å implementere foreslåtte modeller vil etter vårt syn måtte påføre helseforetakene betydelig økte kostnader. De land man viser til for å vise hvordan foreslåtte modeller fungerer benytter større ressurser på drift av utrykningsenheter enn Norge, til tross for mer konsentrert bosetning (Storbritannia, Danmark, Sverige) og har til

13 13 dels som følge av organiseringen en dårligere varsling til mottagende sykehusavdeling ( Finland). Utredningen kommenterer bare meget flyktig faglige krav og standarder ved de ulike modellene, og det påpekes at datagrunnlaget for å vurdere kvalitet er for dårlig. For Legeforeningen er kvalitetsvurdering og utvikling av den medisinske del av nødmeldetjenesten helt sentralt. Vi vil derfor poengtere betydningen av at den akuttmedisinske kjeden fungerer etter faglig gode nok standarder. Responstid, definert som tiden det tar til ressurs (helsepersonell/ambulanse) er på plass på skadested, er en sentral og viktig kvalitetsindikator. Dersom det første ledd i kjeden svekkes medisinskfaglig vil hele kjeden svekkes betydelig, med alvorlige konsekvenser for mennesker i nød. Manglende innsatsklare ambulanser er et økende problem, som bl.a. skyldes den økende funksjonsfordelingen i helseforetakene som gjør at mange av ambulansene benyttes til transport av pasienter mellom avdelinger. Sentraliseringen av ambulansene gjør responstiden for lang mange steder. Legeforeningen vil fremheve noen viktige prinsipper for nødmeldetjenesten: 1) God tilgjengelighet for publikum til nødmeldetjenesten 2) God medisinsk fagkunnskap hos de som mottar og formidler nødanrop som gjelder akutt sykdom og skade. 3) Organisering av tjenestene med klare samarbeidslinjer og gode tekniske løsninger for kommunikasjon internt og eksternt,. 4) God tilgjengelighet til kompetent innsatspersonell. 5) God nok lokalkunnskap I det følgende kommenterer Legeforeningen utredningens fire hovedkonklusjoner. 112 bør innføres som eneste nødnummer i Norge Tilgjengeligheten vil etter Legeforeningens syn bli dårligere dersom publikum ikke straks treffer helsepersonell med nødvendig fagkunnskap. Ved en eventuell videreformidling av nødanropet til helsepersonell vil det bli forsinkelser i eventuell bistand. Arbeidet på en nødmeldesentral er meget faglig krevende. Med en felles sentral vil dette bli ennå vanskeligere. God medisinskfaglig skolering er nødvendig for raskt å forstå hvilken innsats som er nødvendig og tilstrekkelig. Dette vil ikke kunne ivaretas gjennom den nye type helhetskunnskap som beskrives i utredningen. Ett felles nødnummer forutsetter et felles ledd for samtlige nødetater. Dette må enten innebære at nødhenvendelser ikke håndteres av fagpersonell, og dermed bryter med fagkyndighetsprinsippet, eller at det etableres et mellomledd som fordeler henvendelsene til riktig fagetat. I henhold til EU/EØS-direktiv skal alle land i EU/EØS-samarbeidet ha nødnummer 112, slik at henvendelser kanaliseres derfra til rett instans. Dette innebærer likevel ikke at medlemsstater ikke kan ha andre nødnumre, som 110 og 113, så lenge hensynet til varsling på tvers av nødetatene ivaretas.

14 14 Konsesjonsinnehavere for mobiltelefonnett er forpliktet til å la henvendelser til nødnummer 112 passere også for telefonbrukere som ikke har abonnement hos vedkommende operatør eller som mangler tellerskritt på kontantkort. Dette medfører at politiets sentral med nødnummer 112 mottar et betydelig antall falske alarmer og irrelevante henvendelser. Dette medfører forsinkelser for reelle nødhenvendelser. Dersom nummer 112 etableres som eneste nødnummer vil dette gi assosiasjoner til politiets nåværende nødnummer. Publikum kan komme til å avstå fra å søke nødvendig helsehjelp, for eksempel ved ulykker knyttet til kjøring i alkoholpåvirket tilstand, ved forgiftninger med narkotika eller ved andre forhold som ville kunne medføre politietterforskning. Det vil kreve relativt stor informasjonsinnsatsinnsats å lære publikum at de ikke skal ringe 113 ved medisinske nødhendelser. Legeforeningen er dypt uenig i at 112 innføres som eneste nødnummer. Hele eller deler av nødmeldetjenesten bør organiseres som en felles tjeneste for alle tre etatene Det største antall hendelser som nødmeldetjenestene i dag håndterer er hverdagshendelser som akutt sykdom/skader og ulykker av begrenset omfang.. Få av disse involverer alle tre nødetatene. Der det er behov sendes i dag såkalt trippelmelding for eksempel fra 113 til 112 og 110. I planleggingen av morgendagens nødmeldetjenester er det viktig å legge vekt på at de vanligste nødsituasjoner og enkelthendelser må få gode løsninger, samtidig som man bygger inn strukturer som muliggjør kommunikasjon og koordinert innsats ved større ulykker og katastrofer. Medisinske tilstander som enkeltulykker, hjertestans, store blødninger, krampeanfall, bevisstløshet og lignende bør håndteres av helsepersonell, som i dag. Behovet for medisinskfaglig kompetanse hos personell som mottar nødanrop må ikke nedvurderes. Det er vesentlig at den første som mottar melding om alvorlig sykdom eller ulykke, er i stand til på faglig grunnlag å kartlegge situasjonen så godt at riktige og tilstrekkelige tiltak kan treffes. Det vil også være sannsynlig at personell skolert i andre fag enn de medisinske ikke vil ha tilstrekkelig kompetanse og derfor vil feilvurdere hendelser til å være mer alvorlig enn de er, og slik bruke unødig mye ressurser. Dette har man sett i andre land. Legeforeningen vil på denne bakgrunn ikke tilråde at nødmeldetjenesten organiseres som en felles tjeneste. Nødmeldetjenesten bør ha ett organisatorisk tilknytningspunkt Ved en sammenslåing av nødetatene til en felles tjeneste med ett felles organisatorisk tilknytningspunkt, vil det etter Legeforeningens syn være vanskelig for tjenesten og publikum å definere grensesnittet for hvilke oppgaver denne felles tjenesten skal ta seg av og hva som er

15 15 de enkelte etatenes oppgaver og ansvarsområder. Vi kan ikke se at dette spørsmålet er tilstrekkelig klarlagt i utredningen. Argumentene om fagkunnskap ved håndtering av anrop (jfr. kommentarene ovenfor) er her også viktige. Argumentene nedenfor vedrørende geografi og tekniske løsninger er også viktige i forhold til sammenslåing av etatene. Legeforeningens vil derfor fraråde at nødmeldetjenesten får ett organisatorisk tilknytningspunkt. Antall nødmeldesentraler bør reduseres betydelig fra dagens antall I helsetjenesten er det allerede foretatt sammenslåing av flere nødmeldesentraler, og politiet og brannvesenet har gjort det samme med sine sentralere. Denne omstruktureringen har vi ennå ikke fått noen systematisk erfaring med. Vårt inntrykk er likevel at det oppstår vanskeligheter for sentraler med ansvar for store geografiske enheter og manglende lokalkunnskap.. Det er et skille mellom hovedtyngden av henvendelser som går til lokale legevaktsentraler (LV-sentraler), og henvendelser som går til medisinsk nødmelding. Dette gjelder både antall (langt flere til LV-sentraler) og hastegrad. Henvendelser via nødnummer skyldes ofte mer alvorlige hendelser. Dette aspektet savnes i utredningen Ved å redusere antall nødmeldesentraler til 10 i et land hvor geografi, organisering og tilgjengelighet til tjenester og nødressurser er såpass ulike, vil lokalkunnskapen bli svært dårlig. Store enheter krever et kommunikasjonssystem som er betydelig mer avansert enn det vi har i dag. I utredningen presenteres den digitale Tetra-teknologien som en mulig løsning på dette. Det er imidlertid etter Legeforeningens syn grunn til å stille spørsmål ved hvor snart denne teknologien vil kunne tas i bruk i tjenesten,. Systemet er fortsatt under utprøving, og utbygging til en landsdekkende tjeneste vil medføre betydelige investeringer. Det er lite penger å spare på en endring. Sykehus med akuttfunksjon må fortsatt ha en form for AMK-sentral for å ivareta håndtering av egen akuttinnsats. Denne må ikke nødvendigvis motta 113 henvendelser fra området og antall 113-sentraler kan derfor reduseres, men antallet AMK-sentraler må opprettholdes på tilsvarende nivå som i dag. På denne bakgrunn vil Legeforeningen fraråde at antall nødmeldesentraler reduseres betydelig. Den norske lægeforenings sentralstyre etter fullmakt Terje Vigen generalsekretær Hans Asbjørn Holm fagdirektør

Høring-- Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Høring-- Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk t DEN NORSKE LEGEFORENING Justis- og beredskapsdepartement Pb. 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 13/7865-VB Vår ref.: 13/5639 Dato: 13.02.2014 Høring-- Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og

Detaljer

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen. Innlegg på Dialogkonferanse om ett nødnummer og felles nødmeldesentraler 8.12. 2008 Om St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Erik Solligård Arild Egge Kjell Nordby Ragnhild

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. NSH Konferanse om prehospitale tjenester 28. 29. november 2016 Håkon Gammelsæter, Mye historie: Bakgrunn:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1.

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1. Godkjent 6.2.2013 Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, torsdag 10. januar 2013 kl. 11.30 19.00, og fredag 11. januar 2013, kl. 08300 13.00. Holmen Fjordhotell, Nesbru. Til stede:

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/5023 Dato: 08.04.2016 Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Landsstyret vedtok i 2013 at Legeforeningen skulle arbeide for å styrke

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 17/826 Dato: 10.05.2017 Sak 12.2 - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp. NOTAT DEN NORSKE LEGEFORENINGS FORHANDLINGSREGLER Fastsatt av sentralstyret 5. januar 1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.94, 27.5.97, 17.11.97, 25.8.99, 29.9.99, 10.2.04, 22.3.10,

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Spesialforeninger Spesialitetskomiteer Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: 22.02.2013 Intern

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Håkon Gammelsæter, Ambulanseforum 27. september 2016 Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens konklusjon

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Fylkesadministrasjonen

Fylkesadministrasjonen VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Fylkesadministrasjonen Regionalavdelingen Vår saksbehandler Anne Cathrine Sverdru /33 34 42 73 1 av 1 Vår dato Vår referanse 29.10.2009 2009/02982-5 Deres dato Deres referanse 10.07.2009

Detaljer

Sande kommune Administrasjonsavdelingen

Sande kommune Administrasjonsavdelingen Sande kommune Administrasjonsavdelingen Dato: 29.10.2009 Vår ref.: 09/2-85 Arkiv: Saksbeh: Ragna Kopstad Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO (2.0c 4. cq i-bps HØRINGUTTALELSE - FORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2014 Møtetid: Kl. 09:00 13:00 Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Følgende møtte Kirsti Ytrehus (leder) Helge Bjørnstad-Pettersen (nestleder) Liv

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus Til stede: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Petter Aadahl (vara for Erik Solligård) Maja-Lisa Løchen Johan

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus.

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Redaktøren av LVS-info Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme.

Detaljer

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19.

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. Klinikk og Butikk - samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. februar 2009 Solstrand hotell og bad Knut Løvdal,

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Sak 13 - Etablering av arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr

Sak 13 - Etablering av arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 07/1781 Dato: 29. april 2008 Sak 13 - Etablering av arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr Landsstyret 2007 Det vises til sak 22 for landsstyret i mai

Detaljer

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten.

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten. Forslag til vedtektsendringer til behandling 15.4.2015: VEDTEKTER FOR NORSK OVERLEGEFORENING Foreningen er av landsstyret i Dnlf godkjent som yrkesforening. Vedtektene er fastsatt av landsrådet 15.04.2015

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN Justisdepartementet Postboks 8002 Dep 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 27.10.2009 Tnr-2009-086 Deres dato Deres referanse 10.07.2009 200904409RBA- Vår saksbehandler Kjell Johnsen/Knut Viddal-Ervik FORSLAG

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28 HØRINGSSVAR FRA HERØY KOMMUNE - FREMTIDIG AMK-STRUKTUR I HELSE NORD Rådmannens innstilling: Høringssvar fra Herøy kommune

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 23. mai 2016 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Mandag 9. mai 2016 Møtested: Kongsberg Deltakere: Kari Sollien, leder Tom Ole Øren, nestleder Kirsten Rokstad Christina Fredheim

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Skandinavisk Akuttmedisin, 21. mars 2017 Håkon Gammelsæter, Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/219 Fullført og godkjent den 31.5.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 23.5.2016 Soria Moria Hotell, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør

Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør NFRAM s jubileumskonferanse, 12. oktober 2016 Ny spesialistutdanning. Legeforeningens rolle: Forskrift med høringsfrist 12.10 Legeforeningen får videreført

Detaljer

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Styresak Dato dok.: 18.05.2017 Administrerende direktør Møtedato: 24.05.2017 Vår ref.: 17/00058-11 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Protokoll 27.04.2017 2 Protokoll 03.05.2017 3 Protokoll 05.05.2017

Detaljer

Administrativ organisering. Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag Hilde Grimstad

Administrativ organisering. Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag Hilde Grimstad Administrativ organisering Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag 25.05.2016 Hilde Grimstad Administrativ organisering ved nye NTNU «Arbeidsgruppe administrativ organisering ved NTNU, Børresen-utvalget,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2. juli 2009. 1. Rett til spesialistgodkjenning 1a. Spesialitetskomiteer 2. Spesialitetsrådet 3. Behandling

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

Brannvern og beredskap

Brannvern og beredskap hva nå? Finn Mørch Andersen Tromsø 13.06.2012 Stortingsmelding om samfunnssikkerhet Ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet legges etter planen fram fredag 15. juni Meldingen gir en bred gjennomgang av

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Eldre legers forening Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: 07.08.2014 Intern høring - Landsstyresak

Detaljer

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten)

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) 1. Oppsummering og konklusjoner Stiftelsen

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta Den norske legeforening Sekretariatet 13/119 Fullført og godkjent den 11.6.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 3.6.2013 Rica Hotel Alta Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

REFERAT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER

REFERAT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER REFERAT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER Tid: Mandag 19. september kl. 11-13 Sted: Tilstedet Forfall: Sekretariat: Skap gode dager, Wergelandsgate 13, Drammen

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013)

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) LINDESNESRÅDET REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Buen kulturhus, Elvesalen Dato: fredag 15.2.2013 Tidsrom: 09:00 12:30 Møtedeltakere:

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14 Side 1 av 1 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 10.04.14 kl 08.30 kl 15.30 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 27/14 35/14 Arkivsaksnr.: 2014/13 Møtende medlemmer:

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/26 Fullført og godkjent den 21.1.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 14.1.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit Halonen

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 21.11.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl. 09.00 15.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen,

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent på mail 1.7.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl. 10.00 16.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Odd Grenager, Randulf Søberg, Olaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

Møtereferat 4 / Interimsnemnd

Møtereferat 4 / Interimsnemnd Møtereferat 4 / Interimsnemnd Arbeidsområde/prosjekt : Kommunereform Møtedato/tid : Onsdag 26.4.17, kl. 13.30-16.00 Møtested/lokale Nemnd - deltagere Sekretariat Forfall : Kommunestyresalen, Hammerfest

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Høringsak: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe

Høringsak: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO 16. november 2009 Høringsuttalelse fra de fire regionale helseforetak Høringsak: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Rapport

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00 Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Espen Saxhaug Kristoffersen Gro

Detaljer