HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2015 ORGANISASJON OG LEDELSE Organisasjonskart Kommunalleder Helse og sosial HS stab/støtte Kjøkken Helsesenter Virksomhet Sykehjem Virksomhet Hjemmetjenester Virksomhet Helse Virksomhet Bistand NAV Elvebakken sykehjem Sone Vest Legetjenesten Dag- og arbeidssenteret Ekornsvingen sykehjem Sone Ytre Vest Sykestua Kongleveien Kåfjord sykehjem Sone Øst Fødestua Miljøarbeidertjenesten Vikartjenesten Helsesenterets sykehjem Rehabiliteringsavdelingen Botiltakene Vertshuset Psykiatri - og rustjenesten 1

2 Lederteam Stilling Kommunalleder Nestleder Virksomhetsleder Hjemmetjenesten Virksomhetsleder Sykehjem Virksomhetsleder Bistand Virksomhetsleder Helse Leder NAV Alta Kommuneoverlege Navn John Helland (JH) Ingunn Torbergsen (IT) Marie Stavang (MS) Johanna Isaksen (JI) Siri Isaksen (SI) Gøril Karlsen (GK) Randi V. Østgaard (RVØ) Frode Øvrejord (FØ) 2

3 Personellressurser Virksomhet Antall årsverk Tjenester Totalt i HS 512,6 I alt ca 800 ansatte HS-ledelse, stab, 14,5 Administrasjon, miljørettet helsevern, systemansvarlig, kjøkkentjenester fellestjenester Helse 79,2 Administrasjon, fødestue, sykestue, rehabiliteringsavdeling, legetjeneste, flyktninghelsetjeneste og husøkonom. I tillegg 24 driftsavtaler med leger og 13 driftsavtaler med private fysioterapeuter Hjemmetjenester 98,3 Hjemmetjenester, Helsesenterets sykehjem, Vertshusets eldresenter Sykehjem 136,2 3 kommunale sykehjem, vikartjeneste, botiltak omsorg, utviklingssenter for sykehjem i Finnmark, sykehjemsadministrasjon Bistand 170,0 Boliger med heldøgns tjenesteyting, dag- og arbeidssenter, voksenavlastning, miljøarbeidertjeneste, psykiatri- og rustjeneste. I tillegg kommer de som har oppdragsavtale på omsorgslønn og støttekontakter NAV Alta 14,4 Fokus på å samordne alle tjenester i NAV Alta med bruker i sentrum Ledermøtene Arena Frekvens Formål/innhold Stabsmøter i Helse og sosial Annenhver onsdag Virksomhetsledermøter Hver onsdag Fellessamlinger for tjenesten Gjensidig informasjon mellom medlemmene av staben og mellom HS og andre tjenesteområder/virksomheter i kommunen. Fatte beslutninger som angår staben, og tjenesteområdet. Fungerer også som personalmøte for HS-leders stab. Virksomhetslederne skal sammen med leder/nestleder utveksle erfaringer og diskutere saker som team, samt planlegge og gjennomgå tiltak som skal iverksettes i virksom hetene. Arena Frekvens Formål Ansvar Samtlige ledere i tjenesten vil i regi av OU-prosessen inviteres til felles ledermøter 4 ganger i 2015 Planlegge og måle resultater, og motta/gi informasjon i henhold til Prosjektplanen JH,IT 3

4 Virksomhetsmøter Arena Frekvens Formål/innhold Helse Hver onsdag fra kl Organisere virksomhetsområdet, drøfte felles saker, informasjon, strategier/plan for videre arbeid, beslutninger og ulike tema innenfor HMS, ledelse, økonomi m.m Felles Hjemmetjenester, Sykehjem og Helse Sykestuemøte hver onsdag Torsdager kl Annen hver torsdag Omsorgsmøte Pasienter på rett nivå. Deltakere: hjemmetjenestene, sykehjem, rehab, sykestua, lege Tildeling korttidsplasser. Deltakere fra sykestua, helsesenterets sykehjem, rehabiliteringsavdelingen, ledere sykehjem/ hjemmetjenester Felles arena for hjemmetjenester, sykehjem, sykestua og private sykehjem. Tildeling av langtids sykehjemsplasser. Annen hver torsdag Hjemmetjenester Annen hver torsdag kl Virksomhetsmøte Annen hver torsdag Sykehjem Annen hver torsdag Virksomhetsmøte Bistand Hver mandag Virksomhetsmøte en gang pr. måned Omsorgsboligtildeling. Deltakere fra hjemmetjenesten, Vertshuset og ledere sykehjem/hjemmetjeneste Informasjon, vurdering av tilbudet vårt, oppfølging saker, plan for videre arbeid, beslutninger. Deltakere: avdelingslederne, ledere sykehjem/hjemmetjeneste Saksbehandling, tildeling av trygghetsalarm. Deltakere fra hjemmetjenesten/ virksomhetsleder hjemmetjenesten Ledere og prosjektleder USH. Informasjon, oppfølging saker, plan for videre arbeid, fagutvikling, lederstøtte Fortløpende drift av virksomheten. Videreutvikle tjenesten. Fokus på team Samhandlingsarena for alle ledere i virksomheten. Utveksling av info, videreutvikling av virksomheten. Lederforum 5 ganger per år Fokus på lederrollen NAV Alta Hver tirsdag Kontormøte med generell informasjon til kontorets medarbeidere. Kompetanseoverføring. IP-team En gang per måned Deltakere fra Bistand, Barn og Unge, Helse, Hjemmetjenesten, samhandlingskoordinator. Vurdere innkomne søknader/tildeling plankoordinator 4

5 VIRKSOMHETENES ARBEIDSPLANER Arbeidsmiljø og HMS i Helse- og sosialtjenesten GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Arbeide systematisk med å redusere sykefraværet i tjenesten i samarbeid med nærværsteamet kont Alle JH 2 Ta i bruk IBedrift kont Alle JH 3 Følge opp grunnpakke og plan for bruk av BHT kont Alle JH,GH 4 Oppfølging av tiltak i tjenestens handlingsplan for HMS 2015 kont Alle JH,GH Økt fokus på sykefraværsoppfølging /IA. Spesielt fokus på langtidssykemeldte/ gjengangere Styrke og videreføre HMS- arbeidet. Arbeide med internkontroll og kvalitetssikring. Håndtere avviksregistrering. Arbeide med det psykososiale arbeidsmiljøet. Fokus på nærvær og forebyggende tiltak. Samarbeid med nærværsteamet, IA-avtalen. 5 Oppdatere plan for opplæring i handtering av vold og trusler kont Alle GH 6 Informere om tjenestens avvikssystem i alle enheter kont Alle GH 5

6 Felles tiltak for Helse- og sosialtjenesten GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Gjennomføre OU-prosessen: Alle virk, IT,JH Ivareta prosjektledelse, styringsgruppe, prosjektgruppe OK,RÅD Følge opp prosjektet og sikre framdrift jfr. prosjektplanen Opprette egne arbeidsgrupper for de enkelte tjenestene Iverksette endringer 2 Planlegge og forprosjektere omsorgssenteret RÅD,DU JH,IT Utarbeide romfunksjonsprogram Avholde arkitektkonkurranse og detaljplanlegge Omsorgssenteret Delta i medvirkningsgrupper 3 Planlegge nye og ombyggede lokaler på Helsesenteret RÅD,DU JH,IT,KJ Legevakt Vestibyle E4 (Dagens syke- og fødestue, sykehjem, rehab) Kjøkken og kantine 4 Bidra til og legge til rette for at Finnmarkssykehuset gjennomfører Helse Nords vedtak om utvidelse av RÅD,DU JH,IT,KJ spesialisthelsetjenester, Prosjekt Alta nærsykehus, i Alta (HN sak ). Delta i styringsgruppa og i faglige medvirkningsgrupper for prosjekt Alta Nærsykehus Sikre at kommune stiller nødvendige ressurser tilgjengelig for foretaket for samordning og planlegging av Alta Nærsykehus Planlegge og iverksette riving av fløy E3, samt klargjøre for nytt vestibyle- og kunnskapsbygg på eksisterende sokkel. Avklare hvilke tjenester som kan samdriftes (felles resepsjon, lab, husøkonom, drift, renhold) 5 Etablere nye lokaler Sentrum legepraksis RÅD,DU IT,GK 6 Forprosjekt, planlegging og byggestart av nytt dag- og arbeidssenter «Skansen aktivitetssenter» DU JH,IT,SI 7 Planlegging og utvikling av Marienlund for framtidig boligformål til brukere med behov for bistand i HS, DU, UBA, SI,JH hverdagen. eksterne 8 Oppstart drift av bolig i Midtbakkveien 24, 8 nye boenheter SI,JH 9 Oppstart drift av ny bolig Åsveien, 7 boenheter SI,JH 10 Planlegge rusboliger i Dalebakken JH,SI 11 Styrking av nattjenesten på Alta Helsesenter Helse, hj.tj JH,GK,MS 12 Innføre nytt nødnett og legevaktsentral JH,GK 6

7 GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 13 Etablering av felles forkontor HS-, bistand -og omsorgsadministrasjonen Alle virk IT, Omrokkering kontorarbeidsplasser BH,SS,AE Samkjøring/overlapping av arbeidsoppgaver Utarbeide nye rutiner rydding og omlegging av personalarkiv pakke og sende gammelt arkiv til IKAF 14 Velferdsteknologi Alle virk, IKT JH Videreføring av prosjekt Utarbeide en strategisk plan for velferdsteknologi i Alta kommune. Utrede velferdsteknologiske løsninger for omsorgssenteret: sykehjem og omsorgsboliger Vurdere driftsetting av integrasjon av alarmvarsler mot journalsystem, Visma Profil. Vurdere bemannet alarmsentral (trygghetsalarmer) Arrangere erfaringskonferanse innen Velferdsteknologi i samarbeid med Husbanken 15 Oppfølging av Kommunedelplan for helse- og sosialsektoren Juni 13 kont Alle virk JH 16 Oppfølging av tiltak i Psykiatri og rusplanen kont Alle virk JH,SI 17 Revidere Strategisk kompetanseplan Alle virk PP 18 Oppfølging av Boligsosial handlingsplan Jan Alle virk JH 19 Reforhandle legeavtaler Høst JH,GK 20 Etablere samhandlingsforum med Finnmarkssykehuset kont Alle virk JH 21 Øke kvaliteten i pleie og omsorg ved aktiv deltakelse i prosjekter MS,JH Etisk kompetanse Hj.tj. Utviklingssenter for sykehjem Sykehjem 22 Prosjekt hverdagsrehabilitering Helse, Hj.tj GK,MS 23 Legge forholdene til rette slik at deler av undervisningen av 6.års medisinerstudenter kan gis i Alta JH,FØ 24 Tverrsektoriell folkehelsegruppe i Alta kommune, tjenestens deltakelse Jan Des Alle KT, FØ 25 Innføre elektronisk pasientjournal: Bossekop sykehjem, miljøarbeidertjenesten, bistandsboliger. Organisere JH,HS og utføre opplæringskurs/repetisjonskurs 26 Elektroniske meldinger: Jobbe med rutiner for overvåking, lage prosedyrer, avvikshåndtering. Opplæring av Alle virk, IKT JH,HS ansatte 27 Mobil pasientjournalløsning, Mobil Omsorg. Videre utbredelse av løsningen. Gi flere virksomheter tilgang Alle virk, IKT JH,HS Opplæring, oppfølging av ansatte 28 Vurdere elektronisk kvalitetssystem for HS Alle virk JH 29 Opplæring og oppfølging av brukere i ESA 8 Jan Des BH 30 System for vedlikehold av kommunens hjemmesider. Etablere egen arbeidsgruppe for å ivareta dette kont Alle virk KT,BH,JH 7

8 for helse- og sosialadministrasjonen GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstar Ferdig AVDELING t 1 Kommunelegens tilråding i plansaker og høringsuttalelser for å bidra til synliggjøring av Kont FØ,KT helsekonsekvenser 2 Oppfølging av dokumentet «Retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern mv.» jan mars FØ,KT,JH - Utarbeide årlig tilsynsplan innen 15. februar - Utarbeide årlig oppsummering og evaluering av forrige års tilsyn innen 1. mars 3 Tilsyn av skoler og barnehager, med fokus på oppfølging av utestående avvik, godkjenning og krav til feb des OK, DU KT,FØ internkontroll 4 Tilsynskampanje badeanlegg i samarbeid med andre kommuner i Norge Feb Juni KTFØ 5 Utarbeide nyhetsbrev for miljørettet helsevern 4 ganger pr år 14 kont KT,FØ 6 Tverrsektorielt samarbeid. Medvirkning i tiltak for fysisk aktivitet (Byløyperennet, Alta 10- toppers, Kont Kont Alle tjenester KT Miljøuka) samt videreføre tverrfaglige samarbeidsarenaer i kommunen drikkevannsmøter, kommunale skoler og barnehager 7 Samordnet tilsyn barnehager 2014, evaluering og samlerapport April 15 Barnehagerådgive KT re 8 Gjøre miljørettet helsevern kjent innad i kommunens organisasjon og utad mot befolkningen jan des KT, FØ (tverrsektorielle møter, nyhetsbrev, hjemmeside) 9 Kontinuerlig arbeid med internkontroll og kvalitetssikring Endre og forbedre vedtaksmalene i profil og eventuelle andre maler Utarbeide maler for tilsyn, tilsynsrapporter og pålegg om retting innen miljørettet helsevern Kont Alle virk.l. Alle virk.l. HS- adm GH,JH GH KT,FØ 10 Kontinuerlig arbeid med internkontroll og kvalitetssikring Endre og forbedre vedtaksmalene i profil og eventuelle andre maler Kont Alle virk.l. Alle virk.l. GH,JH GH 11 Sluttavregning for salg og skjenking av alkohol jan feb BH 12 Revidere «Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdige drikker i Alta kommune» okt des JH,BH 13 Post/dokumenter til personal føring/omlegging av rutiner overføring til rådhuset jan des BH,HH 14 Organisere grunnkurs og oppfølgingskurs innenfor legemiddelområdet Kont Virk.l. GH, JH, BH 15 Fra FUNNke til KomUT nord/funnke koordineringsansvar for alle kommuner i Finnmark HS,VT 8

9 Helse GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Flyktninghelsetjenesten 1.1 Betalingsløsning (må sjekkes opp) Mars Sept HS RE,AR 2 Fødestua 2.1 Økt jordmor ressurs ift ny bakvaktsordning Mars Des HS,HF GK,GO 2.2 Timebestilling elektronisk Prosess virksomhetsoverdragelse HS,HF GK,GO 3 Husøkonom 3.1 Nye lokaler for husøkonom pga ombygging jan sept HS GK,IT 4 Legetjenesten 4.1 Betalingsløsning ved legevakta og flyktninghelsetjenesten mars sept HS GK,RE 4.2 Tilstedevakt lege natt feb sept HS GK,RE,FØ 4.3 Styrke bemanninga ved legevakta på natt Mars okt HS GK,RE 4.4 Muliggjøre sikker elektronisk dialog mellom fastleger og pasienter HS GK,RE 4.5 Nye lokaler til Sentrum legepraksis flytting høsten 15 jan nov HS GK,RE,IT 4.6 Nye lokaler dia team, flyktninghelsetjeneste og kommunal lab jan nov HS GK,RE,IT 4.7 Utrede behovet merkantil støtte legevakt, dia team, flyktninghelsetjeneste mars sept HS GK,RE 4.8 Utvidelse og ombygging av legevakta HS GK,RE 4.9 Beredskapsøvelse - legetjenesten mars des HS GK,RE,FØ 5 Rehabiliteringsavdelinga 5.1 Hverdagsrehabilitering HS MS,GK,KHO 5.2 God skolestart -prosjekt i drift-pågår, men utvides HS TE,KHO 5.3 Opptrappingsplan fysioterapitjeneste 15 HS KHO,GK 5.4 Ergoterapitjenesten kartlegging ressursbehov mars 15 HS GK,KHO 6 Sykestua 6.1 Gjennomgang ressursbruk, styrking av bemanning dagtid HS TM,GK 6.2 Nattjenesten bemanning, ses i sammenheng med Mai 15 HS RE,TM,GK 6.3 Ernæring etablere ressursgruppe, økt faglig kompetanse HS TM,KN 6.4 Brannvern brannalarm i alle rom, jmf avvik branntilsyn HS,DU TM,GK 6.5 Prosess virksomhetsoverdragelse HS,HF GK,TM 9

10 Hjemmetjenesten GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Fortsette omgjøring av sykehjemmet på helsesenteret som en ren avlastnings-, korttids- og Kont Rehab, VL,MS rehabiliterings-avd. Helse Involvere de ansatte ved de berørte avdelingene. Resterende plasser omgjøres til avlastnings-, korttids og rehabilitering Videreutvikle kultur for korttids/rehabiliteringspasienter 2 Arbeide med ulike prosjekt Delta i prosjekt om kartlegging av muligheter og behov hos selvhjulpne eldre MS,IJK Prosjekt Lindrende behandling MS,HMH 3 Utvikle tillegg til introduksjonshefte for det som er spesielt for Omsorgsavdelingen/ felles infoskriv til IJK,MS ferievikarer. 4 Videreføre samarbeid kultur, skoler og omsorgstjenesten om forskjellig oppgaver/tiltak. Den MS kulturelle spaserstokken Tilrettelagt i sykehjemmene i samarbeid med frivillighetssentralen og kulturskolen 5 Profil, tilpasset opplæring/kurs til brukerne. Kont IKT HS MS 6 Utvikle/ evaluere demensteam MS 7 Rekruttering og opplæring av støttekontakter for personer med demens Kurs/møte 1 gang pr år med støttekontakter MS,IJK, demenstea m 8 Utviklingstjenesten for sykehjem Alta (Undervisningssykehjem) Prosjekter i regi av utviklingstjenesten for sykehjem Alta: KM,IJK,JI,M S Sykepleiedokumentasjon i samarbeid med systemansvarlig i Profil Pårørendeskole for personer med demens Samtalegrupper for pårørende til personer med demens Introduksjon/ oppfølging av sykepleiestudenter Pasientsikkerhetskampanjen- medikamenthåndtering i sykehjem, inkludere flere sykehjem Aktiviteter i sykehjem (Aktiv omsorg), starte strukturert aktivitet. Ernæring innføre nasjonale retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring, oppfølging Samarbeid med videregående skole Eldre og aldring ABC Miljøperm ABC Demensnettverk 10

11 Ressursgruppe for kap 4A i Finnmark i samarbeid med Fylkesmannen Undervisningsopplegg for ufaglærte- Dette må jeg kunne GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 9 Minvakt elektronisk timeliste, videreføre opplæring pågår HS MS 10 Større fokus på IPLOS. Gjennomgå IPLOS- retningslinjer og vurderinger pågår MS 11 Opplæring Profil kont MS 12 Samhandlingskoordinator- videreutvikling av samarbeidsrutiner helseforetak/ kommune kont MS,HS 13 Hverdagsrehabilitering i samarbeid med rehabiliteringsavdelingen Kreftkoordinator MS Rekruttering av frivillige 15 Arbeide med framtidig organisering av hjemmetjenesten i sentral Alta inkludert MS miljøarbeidertjenesten 16 Arbeid med OU-prossess i hht til nytt omsorgssenter MS 17 Fokus på nærvær MS 11

12 Sykehjem GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Utarbeide rutiner/retningslinjer/kriterier for tildeling av sykehjemsplass HS JI 2 Utarbeide felles rutiner/retningslinjer ift informasjon i sykehjemmene, innkomstrutiner og div KM,JI 3 Arbeide med ulike prosjekt Videreføre KM,JI Etisk kompetanse, samarbeid om etisk kompetanseheving / KS- Nettverk i Finnmark s 4 Videreføre samarbeid kultur, skoler og omsorgstjenesten om forskjellig oppgaver/tiltak. Den kulturelle spaserstokken Tilrettelagt i sykehjemmene i samarbeid med frivillighetssentralen og kulturskolen Videreføre s 5 Profil, tilpasset opplæring/kurs til brukerne. Videreføre Kont IKT HS JI s 6 Minvakt elektronisk timeliste, videreføre opplæring 14 kont JI,IJK 7 Større fokus på IPLOS. Gjennomgå IPLOS- retningslinjer og vurderinger. Bruke aktivt IPLOS som kartleggingsverktøy. Videreføre s Kont. MS,JI JI 8 Opplæring Agresso- rapportering økonomi og fravær 14 Kont. Personal, budsjett 9 Utviklingssenter for sykehjem, Sykehjemsamarbeid i Alta Prosjekter i regi av utviklingssenter for sykehjem i Finnmark, Sykehjemsamarbeid i Alta: Sykepleiedokumentasjon i samarbeid med systemansvarlig i Profil Pårørendeskole for personer med demens Videreføre Samtalegrupper for pårørende til personer med demens s Pasientsikkerhetskampanjen- medikamenthåndtering i sykehjem, inkludere flere sykehjem Videreføre Aktiviteter i sykehjem (Aktiv omsorg), starte strukturert aktivitet. s 15 Ernæring Implementere nye prosedyrer for å forebygge og behandle underernæring, 13 oppfølging 14 Kont. Samarbeid med videregående skole livsglede for eldre prosjekt Demensomsorgens ABC 13 Videreføre 16 ABC Aldring og omsorg s Demensnettverk 14 Ressursgruppe for kap 4A i Finnmark i samarbeid med Fylkesmannen 15 Videreføre JI KM,JI 12

13 s Videreføre s 10 God og tett oppfølgingsarbeid ift sykemeldte arbeidstakere opplæring og kontinuerlig drøfting i 15 kont Personal JI ledermøtene 11 Lederopplæring og -støtte 15 kont Felles støtte JI 12 Arbeidsmiljø seminar arrangert av Bedriftshelsetjenesten for personalet i Barneboligene Hemis JI 13

14 Bistand GJENNOMFØRING BERØRTE ANSVAR Oppstart Ferdig SEKTORER 1 Planlegging og utvikling av Marienlund for framtidig boligformål til brukere med behov for bistand i 11 HS, DU, SI,JH hverdagen. UBA, eksterne 2 Planarbeid eldre/demente psykisk utvh. Henger sammen med utviklingen av Marienlund. 15 SI,ILB 3 Oppstart drift av bolig med 8 nye boenheter SI,ILB 4 Oppstart drift av ny bolig med 7 boenheter /16 SI,ILB 5 Få til nye, samordnende løsninger innenfor dagens bygningsmasse, noe som åpner for bedre organisering Kont. SI av tjenestene; bedre samordning og ressursbruk. 6 Forprosjekt, planlegging og byggestart av nytt dag- og arbeidssenter «Skansen aktivitetssenter» 14 Forts. HS, DU, IT,SI eksterne 7 Videreføre og utvikle fritid med bistand og treningskompis som metode, samt gruppetiltak innenfor Kont. JN,TT støttekontakttjenesten. 8 Treningskompiskurs, 16 timers kurs i samarbeid med barn og unge, 1-2 ganger/år. 14 Kont. BU JN,TT 9 Prosjekt «Aktiv fritid». Et samarbeid mellom Helse og Sosial/oppvekst og kultur BU JN,AK Utarbeidelse av kompetansepakke og dagsseminar. 10 Aktiv avlastning BU JN,TT 11 Samarbeidsmøter mellom Bistand og Barn og unge tjenesten 13 Kont. BU JN,TT 12 Prosjekt aktiv fritid, psykisk utviklingshemmede i samarbeid med Barn og ungetjenesten BU JN 13 Innføre MinVakt turnus i de boligene som gjenstår; nye boliger samt miljøarbeidertj SI,ILB,JW 14 Internrevisjon, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester internktr x 1 /år 13 Forts. TH,ILB 15 Innføre profil i boliger for psykisk utviklingshemmede. Midtbakkveien er pilot SI,ILB,KMG 16 Styrke og videreføre HMS- arbeidet. Arbeide med internkontroll og kvalitetssikring. Håndtere Kont. SI,ledere avviksregistrering. 17 Arbeide med det psykososiale arbeidsmiljøet. Fokus på nærvær og forebyggende tiltak. Kont SI,ledere Samarbeid med nærværsteamet, IA-avtalen. 18 Arbeide videre med virksomhetens rutiner på ulike områder, utarbeide nye ved behov SI,ledere 19 Årlig internrevisjon og oppfølgingskurs i virksomhetene når det gjelder medikamentbehandling. Kont. SI,ILB 20 Brukertilpasset åpningstider, Psykiatri- og rustjenesten SI,UBH 21 Gjennomgang av virksomheten og dens organisering IT,SI 22 Utvikle plan for internundervisning; ulike problemstillinger ifht mennesker med psykisk utviklingshemming ILB,avd.l 14

15 23 Psykiatri- og rustjenesten innføre årlig 3-dagers fagseminar 14 Kont. UBH NAV 1 Planarbeid, prosjekter Utarbeide rutiner for samhandling i forhold til kommunens tjenestetilbud, herunder psykiatri/rus, bistand, helsesøster, barn- og unge tjenesten etc. Prosjekt Barnefattigdom Bistand til fritidsaktiviteter for barn med flyktningebakgrunn. Fra 2014 ble prosjektet utvidet til også dekke barn fra lavinntektsfamilier. Prosjekt boligdrømmen Sluttføres og implementeres. 2 Styrke sosialfaglig arbeid med brukere. Bruke standard for arbeidsretta brukeroppfølging, og samtlige ansatte gjennomgår opplæring via NAVs veiledningsplattform 3 Redusere sosiale problemer og ulikheter ved: Ha spesielt fokus på krav til aktivitet for unge sosialhjelpsmottakere, også gjennom bruk av kvalifiseringsprogrammet. Prioritere bruk av arbeidsmarkedstiltak for ungdom og ha tett samarbeid med skolemyndigheter og oppfølgingstjenesten gjennom Ny Giv oppfølgingsprosjektet NAV Alta har fått innvilget prosjektmidler til 2 stillinger i «forsøk med NAV-veileder i videregående skole». Prosjektet kom i gang fra 1. februar 2015 og målsettingen med prosjektet er : o Mindre fravær og større deltagelse o Større gjennomstrømming og mindre frafall (bortvalg) o Bedre skoleresultater o Bedre overgang fra videregående opplæring til arbeid og/eller videre utdanning Sikre barns rettigheter ved individuell vurdering av saker om økonomisk sosialhjelp 4 Følge opp kommunestyrevedtak og hovedutvalgsvedtak: Grundig gjennomgang av regnskap og saker for å redusere antall brukere av sosialhjelp Sikre at det tilbys språkpraksisplasser både innad i kommunen og «mannsdominerte» yrker 5 Sikre god datakvalitet i Velferd og andre kommunale dataprogram og nettsteder for å: sikre tjenester etter lov om sosiale tjenester i NAV sikre tjenester etter introduksjonsloven legge til rette for direkte remittering og overgang fra rekvisisjoner til kontantkort jobbe for elektronisk arkiv GJENNOMFØRING BERØRTE ANSVAR Oppstart Ferdig SEKTORER NAV, HS RVØ,JH kont NAV, HS RVØ,JH kont NAV, HS RVØ,JH kont NAV, HS RVØ,JH kont NAV, HS RVØ,IKT 15

16 16

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014. ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13

OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014. ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13 OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014 ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13 1 HANDLINGSPLAN HMS 2014 - ALTA KOMMUNE 1. INNLEDENDE DEL - FAKTA 1.1. FØRINGER Alta vil Arbeidsgiverpolitisk dokument Virksomhetsplan

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid . Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid Stipulert a 6 / stilling for folkehelsekoordinator/-inspirator (jfr. Samhandlingsreformen) for hele kommunens befolkning. Ansvarsområder: A) Ansvar for tverrsektoriell

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE Vintersol over Vinnatrøa RÅDMANNEN MARS 2008 Årsrapport for Frosta kommune 2007 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER...

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer