HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2015 ORGANISASJON OG LEDELSE Organisasjonskart Kommunalleder Helse og sosial HS stab/støtte Kjøkken Helsesenter Virksomhet Sykehjem Virksomhet Hjemmetjenester Virksomhet Helse Virksomhet Bistand NAV Elvebakken sykehjem Sone Vest Legetjenesten Dag- og arbeidssenteret Ekornsvingen sykehjem Sone Ytre Vest Sykestua Kongleveien Kåfjord sykehjem Sone Øst Fødestua Miljøarbeidertjenesten Vikartjenesten Helsesenterets sykehjem Rehabiliteringsavdelingen Botiltakene Vertshuset Psykiatri - og rustjenesten 1

2 Lederteam Stilling Kommunalleder Nestleder Virksomhetsleder Hjemmetjenesten Virksomhetsleder Sykehjem Virksomhetsleder Bistand Virksomhetsleder Helse Leder NAV Alta Kommuneoverlege Navn John Helland (JH) Ingunn Torbergsen (IT) Marie Stavang (MS) Johanna Isaksen (JI) Siri Isaksen (SI) Gøril Karlsen (GK) Randi V. Østgaard (RVØ) Frode Øvrejord (FØ) 2

3 Personellressurser Virksomhet Antall årsverk Tjenester Totalt i HS 512,6 I alt ca 800 ansatte HS-ledelse, stab, 14,5 Administrasjon, miljørettet helsevern, systemansvarlig, kjøkkentjenester fellestjenester Helse 79,2 Administrasjon, fødestue, sykestue, rehabiliteringsavdeling, legetjeneste, flyktninghelsetjeneste og husøkonom. I tillegg 24 driftsavtaler med leger og 13 driftsavtaler med private fysioterapeuter Hjemmetjenester 98,3 Hjemmetjenester, Helsesenterets sykehjem, Vertshusets eldresenter Sykehjem 136,2 3 kommunale sykehjem, vikartjeneste, botiltak omsorg, utviklingssenter for sykehjem i Finnmark, sykehjemsadministrasjon Bistand 170,0 Boliger med heldøgns tjenesteyting, dag- og arbeidssenter, voksenavlastning, miljøarbeidertjeneste, psykiatri- og rustjeneste. I tillegg kommer de som har oppdragsavtale på omsorgslønn og støttekontakter NAV Alta 14,4 Fokus på å samordne alle tjenester i NAV Alta med bruker i sentrum Ledermøtene Arena Frekvens Formål/innhold Stabsmøter i Helse og sosial Annenhver onsdag Virksomhetsledermøter Hver onsdag Fellessamlinger for tjenesten Gjensidig informasjon mellom medlemmene av staben og mellom HS og andre tjenesteområder/virksomheter i kommunen. Fatte beslutninger som angår staben, og tjenesteområdet. Fungerer også som personalmøte for HS-leders stab. Virksomhetslederne skal sammen med leder/nestleder utveksle erfaringer og diskutere saker som team, samt planlegge og gjennomgå tiltak som skal iverksettes i virksom hetene. Arena Frekvens Formål Ansvar Samtlige ledere i tjenesten vil i regi av OU-prosessen inviteres til felles ledermøter 4 ganger i 2015 Planlegge og måle resultater, og motta/gi informasjon i henhold til Prosjektplanen JH,IT 3

4 Virksomhetsmøter Arena Frekvens Formål/innhold Helse Hver onsdag fra kl Organisere virksomhetsområdet, drøfte felles saker, informasjon, strategier/plan for videre arbeid, beslutninger og ulike tema innenfor HMS, ledelse, økonomi m.m Felles Hjemmetjenester, Sykehjem og Helse Sykestuemøte hver onsdag Torsdager kl Annen hver torsdag Omsorgsmøte Pasienter på rett nivå. Deltakere: hjemmetjenestene, sykehjem, rehab, sykestua, lege Tildeling korttidsplasser. Deltakere fra sykestua, helsesenterets sykehjem, rehabiliteringsavdelingen, ledere sykehjem/ hjemmetjenester Felles arena for hjemmetjenester, sykehjem, sykestua og private sykehjem. Tildeling av langtids sykehjemsplasser. Annen hver torsdag Hjemmetjenester Annen hver torsdag kl Virksomhetsmøte Annen hver torsdag Sykehjem Annen hver torsdag Virksomhetsmøte Bistand Hver mandag Virksomhetsmøte en gang pr. måned Omsorgsboligtildeling. Deltakere fra hjemmetjenesten, Vertshuset og ledere sykehjem/hjemmetjeneste Informasjon, vurdering av tilbudet vårt, oppfølging saker, plan for videre arbeid, beslutninger. Deltakere: avdelingslederne, ledere sykehjem/hjemmetjeneste Saksbehandling, tildeling av trygghetsalarm. Deltakere fra hjemmetjenesten/ virksomhetsleder hjemmetjenesten Ledere og prosjektleder USH. Informasjon, oppfølging saker, plan for videre arbeid, fagutvikling, lederstøtte Fortløpende drift av virksomheten. Videreutvikle tjenesten. Fokus på team Samhandlingsarena for alle ledere i virksomheten. Utveksling av info, videreutvikling av virksomheten. Lederforum 5 ganger per år Fokus på lederrollen NAV Alta Hver tirsdag Kontormøte med generell informasjon til kontorets medarbeidere. Kompetanseoverføring. IP-team En gang per måned Deltakere fra Bistand, Barn og Unge, Helse, Hjemmetjenesten, samhandlingskoordinator. Vurdere innkomne søknader/tildeling plankoordinator 4

5 VIRKSOMHETENES ARBEIDSPLANER Arbeidsmiljø og HMS i Helse- og sosialtjenesten GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Arbeide systematisk med å redusere sykefraværet i tjenesten i samarbeid med nærværsteamet kont Alle JH 2 Ta i bruk IBedrift kont Alle JH 3 Følge opp grunnpakke og plan for bruk av BHT kont Alle JH,GH 4 Oppfølging av tiltak i tjenestens handlingsplan for HMS 2015 kont Alle JH,GH Økt fokus på sykefraværsoppfølging /IA. Spesielt fokus på langtidssykemeldte/ gjengangere Styrke og videreføre HMS- arbeidet. Arbeide med internkontroll og kvalitetssikring. Håndtere avviksregistrering. Arbeide med det psykososiale arbeidsmiljøet. Fokus på nærvær og forebyggende tiltak. Samarbeid med nærværsteamet, IA-avtalen. 5 Oppdatere plan for opplæring i handtering av vold og trusler kont Alle GH 6 Informere om tjenestens avvikssystem i alle enheter kont Alle GH 5

6 Felles tiltak for Helse- og sosialtjenesten GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Gjennomføre OU-prosessen: Alle virk, IT,JH Ivareta prosjektledelse, styringsgruppe, prosjektgruppe OK,RÅD Følge opp prosjektet og sikre framdrift jfr. prosjektplanen Opprette egne arbeidsgrupper for de enkelte tjenestene Iverksette endringer 2 Planlegge og forprosjektere omsorgssenteret RÅD,DU JH,IT Utarbeide romfunksjonsprogram Avholde arkitektkonkurranse og detaljplanlegge Omsorgssenteret Delta i medvirkningsgrupper 3 Planlegge nye og ombyggede lokaler på Helsesenteret RÅD,DU JH,IT,KJ Legevakt Vestibyle E4 (Dagens syke- og fødestue, sykehjem, rehab) Kjøkken og kantine 4 Bidra til og legge til rette for at Finnmarkssykehuset gjennomfører Helse Nords vedtak om utvidelse av RÅD,DU JH,IT,KJ spesialisthelsetjenester, Prosjekt Alta nærsykehus, i Alta (HN sak ). Delta i styringsgruppa og i faglige medvirkningsgrupper for prosjekt Alta Nærsykehus Sikre at kommune stiller nødvendige ressurser tilgjengelig for foretaket for samordning og planlegging av Alta Nærsykehus Planlegge og iverksette riving av fløy E3, samt klargjøre for nytt vestibyle- og kunnskapsbygg på eksisterende sokkel. Avklare hvilke tjenester som kan samdriftes (felles resepsjon, lab, husøkonom, drift, renhold) 5 Etablere nye lokaler Sentrum legepraksis RÅD,DU IT,GK 6 Forprosjekt, planlegging og byggestart av nytt dag- og arbeidssenter «Skansen aktivitetssenter» DU JH,IT,SI 7 Planlegging og utvikling av Marienlund for framtidig boligformål til brukere med behov for bistand i HS, DU, UBA, SI,JH hverdagen. eksterne 8 Oppstart drift av bolig i Midtbakkveien 24, 8 nye boenheter SI,JH 9 Oppstart drift av ny bolig Åsveien, 7 boenheter SI,JH 10 Planlegge rusboliger i Dalebakken JH,SI 11 Styrking av nattjenesten på Alta Helsesenter Helse, hj.tj JH,GK,MS 12 Innføre nytt nødnett og legevaktsentral JH,GK 6

7 GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 13 Etablering av felles forkontor HS-, bistand -og omsorgsadministrasjonen Alle virk IT, Omrokkering kontorarbeidsplasser BH,SS,AE Samkjøring/overlapping av arbeidsoppgaver Utarbeide nye rutiner rydding og omlegging av personalarkiv pakke og sende gammelt arkiv til IKAF 14 Velferdsteknologi Alle virk, IKT JH Videreføring av prosjekt Utarbeide en strategisk plan for velferdsteknologi i Alta kommune. Utrede velferdsteknologiske løsninger for omsorgssenteret: sykehjem og omsorgsboliger Vurdere driftsetting av integrasjon av alarmvarsler mot journalsystem, Visma Profil. Vurdere bemannet alarmsentral (trygghetsalarmer) Arrangere erfaringskonferanse innen Velferdsteknologi i samarbeid med Husbanken 15 Oppfølging av Kommunedelplan for helse- og sosialsektoren Juni 13 kont Alle virk JH 16 Oppfølging av tiltak i Psykiatri og rusplanen kont Alle virk JH,SI 17 Revidere Strategisk kompetanseplan Alle virk PP 18 Oppfølging av Boligsosial handlingsplan Jan Alle virk JH 19 Reforhandle legeavtaler Høst JH,GK 20 Etablere samhandlingsforum med Finnmarkssykehuset kont Alle virk JH 21 Øke kvaliteten i pleie og omsorg ved aktiv deltakelse i prosjekter MS,JH Etisk kompetanse Hj.tj. Utviklingssenter for sykehjem Sykehjem 22 Prosjekt hverdagsrehabilitering Helse, Hj.tj GK,MS 23 Legge forholdene til rette slik at deler av undervisningen av 6.års medisinerstudenter kan gis i Alta JH,FØ 24 Tverrsektoriell folkehelsegruppe i Alta kommune, tjenestens deltakelse Jan Des Alle KT, FØ 25 Innføre elektronisk pasientjournal: Bossekop sykehjem, miljøarbeidertjenesten, bistandsboliger. Organisere JH,HS og utføre opplæringskurs/repetisjonskurs 26 Elektroniske meldinger: Jobbe med rutiner for overvåking, lage prosedyrer, avvikshåndtering. Opplæring av Alle virk, IKT JH,HS ansatte 27 Mobil pasientjournalløsning, Mobil Omsorg. Videre utbredelse av løsningen. Gi flere virksomheter tilgang Alle virk, IKT JH,HS Opplæring, oppfølging av ansatte 28 Vurdere elektronisk kvalitetssystem for HS Alle virk JH 29 Opplæring og oppfølging av brukere i ESA 8 Jan Des BH 30 System for vedlikehold av kommunens hjemmesider. Etablere egen arbeidsgruppe for å ivareta dette kont Alle virk KT,BH,JH 7

8 for helse- og sosialadministrasjonen GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstar Ferdig AVDELING t 1 Kommunelegens tilråding i plansaker og høringsuttalelser for å bidra til synliggjøring av Kont FØ,KT helsekonsekvenser 2 Oppfølging av dokumentet «Retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern mv.» jan mars FØ,KT,JH - Utarbeide årlig tilsynsplan innen 15. februar - Utarbeide årlig oppsummering og evaluering av forrige års tilsyn innen 1. mars 3 Tilsyn av skoler og barnehager, med fokus på oppfølging av utestående avvik, godkjenning og krav til feb des OK, DU KT,FØ internkontroll 4 Tilsynskampanje badeanlegg i samarbeid med andre kommuner i Norge Feb Juni KTFØ 5 Utarbeide nyhetsbrev for miljørettet helsevern 4 ganger pr år 14 kont KT,FØ 6 Tverrsektorielt samarbeid. Medvirkning i tiltak for fysisk aktivitet (Byløyperennet, Alta 10- toppers, Kont Kont Alle tjenester KT Miljøuka) samt videreføre tverrfaglige samarbeidsarenaer i kommunen drikkevannsmøter, kommunale skoler og barnehager 7 Samordnet tilsyn barnehager 2014, evaluering og samlerapport April 15 Barnehagerådgive KT re 8 Gjøre miljørettet helsevern kjent innad i kommunens organisasjon og utad mot befolkningen jan des KT, FØ (tverrsektorielle møter, nyhetsbrev, hjemmeside) 9 Kontinuerlig arbeid med internkontroll og kvalitetssikring Endre og forbedre vedtaksmalene i profil og eventuelle andre maler Utarbeide maler for tilsyn, tilsynsrapporter og pålegg om retting innen miljørettet helsevern Kont Alle virk.l. Alle virk.l. HS- adm GH,JH GH KT,FØ 10 Kontinuerlig arbeid med internkontroll og kvalitetssikring Endre og forbedre vedtaksmalene i profil og eventuelle andre maler Kont Alle virk.l. Alle virk.l. GH,JH GH 11 Sluttavregning for salg og skjenking av alkohol jan feb BH 12 Revidere «Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdige drikker i Alta kommune» okt des JH,BH 13 Post/dokumenter til personal føring/omlegging av rutiner overføring til rådhuset jan des BH,HH 14 Organisere grunnkurs og oppfølgingskurs innenfor legemiddelområdet Kont Virk.l. GH, JH, BH 15 Fra FUNNke til KomUT nord/funnke koordineringsansvar for alle kommuner i Finnmark HS,VT 8

9 Helse GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Flyktninghelsetjenesten 1.1 Betalingsløsning (må sjekkes opp) Mars Sept HS RE,AR 2 Fødestua 2.1 Økt jordmor ressurs ift ny bakvaktsordning Mars Des HS,HF GK,GO 2.2 Timebestilling elektronisk Prosess virksomhetsoverdragelse HS,HF GK,GO 3 Husøkonom 3.1 Nye lokaler for husøkonom pga ombygging jan sept HS GK,IT 4 Legetjenesten 4.1 Betalingsløsning ved legevakta og flyktninghelsetjenesten mars sept HS GK,RE 4.2 Tilstedevakt lege natt feb sept HS GK,RE,FØ 4.3 Styrke bemanninga ved legevakta på natt Mars okt HS GK,RE 4.4 Muliggjøre sikker elektronisk dialog mellom fastleger og pasienter HS GK,RE 4.5 Nye lokaler til Sentrum legepraksis flytting høsten 15 jan nov HS GK,RE,IT 4.6 Nye lokaler dia team, flyktninghelsetjeneste og kommunal lab jan nov HS GK,RE,IT 4.7 Utrede behovet merkantil støtte legevakt, dia team, flyktninghelsetjeneste mars sept HS GK,RE 4.8 Utvidelse og ombygging av legevakta HS GK,RE 4.9 Beredskapsøvelse - legetjenesten mars des HS GK,RE,FØ 5 Rehabiliteringsavdelinga 5.1 Hverdagsrehabilitering HS MS,GK,KHO 5.2 God skolestart -prosjekt i drift-pågår, men utvides HS TE,KHO 5.3 Opptrappingsplan fysioterapitjeneste 15 HS KHO,GK 5.4 Ergoterapitjenesten kartlegging ressursbehov mars 15 HS GK,KHO 6 Sykestua 6.1 Gjennomgang ressursbruk, styrking av bemanning dagtid HS TM,GK 6.2 Nattjenesten bemanning, ses i sammenheng med Mai 15 HS RE,TM,GK 6.3 Ernæring etablere ressursgruppe, økt faglig kompetanse HS TM,KN 6.4 Brannvern brannalarm i alle rom, jmf avvik branntilsyn HS,DU TM,GK 6.5 Prosess virksomhetsoverdragelse HS,HF GK,TM 9

10 Hjemmetjenesten GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Fortsette omgjøring av sykehjemmet på helsesenteret som en ren avlastnings-, korttids- og Kont Rehab, VL,MS rehabiliterings-avd. Helse Involvere de ansatte ved de berørte avdelingene. Resterende plasser omgjøres til avlastnings-, korttids og rehabilitering Videreutvikle kultur for korttids/rehabiliteringspasienter 2 Arbeide med ulike prosjekt Delta i prosjekt om kartlegging av muligheter og behov hos selvhjulpne eldre MS,IJK Prosjekt Lindrende behandling MS,HMH 3 Utvikle tillegg til introduksjonshefte for det som er spesielt for Omsorgsavdelingen/ felles infoskriv til IJK,MS ferievikarer. 4 Videreføre samarbeid kultur, skoler og omsorgstjenesten om forskjellig oppgaver/tiltak. Den MS kulturelle spaserstokken Tilrettelagt i sykehjemmene i samarbeid med frivillighetssentralen og kulturskolen 5 Profil, tilpasset opplæring/kurs til brukerne. Kont IKT HS MS 6 Utvikle/ evaluere demensteam MS 7 Rekruttering og opplæring av støttekontakter for personer med demens Kurs/møte 1 gang pr år med støttekontakter MS,IJK, demenstea m 8 Utviklingstjenesten for sykehjem Alta (Undervisningssykehjem) Prosjekter i regi av utviklingstjenesten for sykehjem Alta: KM,IJK,JI,M S Sykepleiedokumentasjon i samarbeid med systemansvarlig i Profil Pårørendeskole for personer med demens Samtalegrupper for pårørende til personer med demens Introduksjon/ oppfølging av sykepleiestudenter Pasientsikkerhetskampanjen- medikamenthåndtering i sykehjem, inkludere flere sykehjem Aktiviteter i sykehjem (Aktiv omsorg), starte strukturert aktivitet. Ernæring innføre nasjonale retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring, oppfølging Samarbeid med videregående skole Eldre og aldring ABC Miljøperm ABC Demensnettverk 10

11 Ressursgruppe for kap 4A i Finnmark i samarbeid med Fylkesmannen Undervisningsopplegg for ufaglærte- Dette må jeg kunne GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 9 Minvakt elektronisk timeliste, videreføre opplæring pågår HS MS 10 Større fokus på IPLOS. Gjennomgå IPLOS- retningslinjer og vurderinger pågår MS 11 Opplæring Profil kont MS 12 Samhandlingskoordinator- videreutvikling av samarbeidsrutiner helseforetak/ kommune kont MS,HS 13 Hverdagsrehabilitering i samarbeid med rehabiliteringsavdelingen Kreftkoordinator MS Rekruttering av frivillige 15 Arbeide med framtidig organisering av hjemmetjenesten i sentral Alta inkludert MS miljøarbeidertjenesten 16 Arbeid med OU-prossess i hht til nytt omsorgssenter MS 17 Fokus på nærvær MS 11

12 Sykehjem GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Utarbeide rutiner/retningslinjer/kriterier for tildeling av sykehjemsplass HS JI 2 Utarbeide felles rutiner/retningslinjer ift informasjon i sykehjemmene, innkomstrutiner og div KM,JI 3 Arbeide med ulike prosjekt Videreføre KM,JI Etisk kompetanse, samarbeid om etisk kompetanseheving / KS- Nettverk i Finnmark s 4 Videreføre samarbeid kultur, skoler og omsorgstjenesten om forskjellig oppgaver/tiltak. Den kulturelle spaserstokken Tilrettelagt i sykehjemmene i samarbeid med frivillighetssentralen og kulturskolen Videreføre s 5 Profil, tilpasset opplæring/kurs til brukerne. Videreføre Kont IKT HS JI s 6 Minvakt elektronisk timeliste, videreføre opplæring 14 kont JI,IJK 7 Større fokus på IPLOS. Gjennomgå IPLOS- retningslinjer og vurderinger. Bruke aktivt IPLOS som kartleggingsverktøy. Videreføre s Kont. MS,JI JI 8 Opplæring Agresso- rapportering økonomi og fravær 14 Kont. Personal, budsjett 9 Utviklingssenter for sykehjem, Sykehjemsamarbeid i Alta Prosjekter i regi av utviklingssenter for sykehjem i Finnmark, Sykehjemsamarbeid i Alta: Sykepleiedokumentasjon i samarbeid med systemansvarlig i Profil Pårørendeskole for personer med demens Videreføre Samtalegrupper for pårørende til personer med demens s Pasientsikkerhetskampanjen- medikamenthåndtering i sykehjem, inkludere flere sykehjem Videreføre Aktiviteter i sykehjem (Aktiv omsorg), starte strukturert aktivitet. s 15 Ernæring Implementere nye prosedyrer for å forebygge og behandle underernæring, 13 oppfølging 14 Kont. Samarbeid med videregående skole livsglede for eldre prosjekt Demensomsorgens ABC 13 Videreføre 16 ABC Aldring og omsorg s Demensnettverk 14 Ressursgruppe for kap 4A i Finnmark i samarbeid med Fylkesmannen 15 Videreføre JI KM,JI 12

13 s Videreføre s 10 God og tett oppfølgingsarbeid ift sykemeldte arbeidstakere opplæring og kontinuerlig drøfting i 15 kont Personal JI ledermøtene 11 Lederopplæring og -støtte 15 kont Felles støtte JI 12 Arbeidsmiljø seminar arrangert av Bedriftshelsetjenesten for personalet i Barneboligene Hemis JI 13

14 Bistand GJENNOMFØRING BERØRTE ANSVAR Oppstart Ferdig SEKTORER 1 Planlegging og utvikling av Marienlund for framtidig boligformål til brukere med behov for bistand i 11 HS, DU, SI,JH hverdagen. UBA, eksterne 2 Planarbeid eldre/demente psykisk utvh. Henger sammen med utviklingen av Marienlund. 15 SI,ILB 3 Oppstart drift av bolig med 8 nye boenheter SI,ILB 4 Oppstart drift av ny bolig med 7 boenheter /16 SI,ILB 5 Få til nye, samordnende løsninger innenfor dagens bygningsmasse, noe som åpner for bedre organisering Kont. SI av tjenestene; bedre samordning og ressursbruk. 6 Forprosjekt, planlegging og byggestart av nytt dag- og arbeidssenter «Skansen aktivitetssenter» 14 Forts. HS, DU, IT,SI eksterne 7 Videreføre og utvikle fritid med bistand og treningskompis som metode, samt gruppetiltak innenfor Kont. JN,TT støttekontakttjenesten. 8 Treningskompiskurs, 16 timers kurs i samarbeid med barn og unge, 1-2 ganger/år. 14 Kont. BU JN,TT 9 Prosjekt «Aktiv fritid». Et samarbeid mellom Helse og Sosial/oppvekst og kultur BU JN,AK Utarbeidelse av kompetansepakke og dagsseminar. 10 Aktiv avlastning BU JN,TT 11 Samarbeidsmøter mellom Bistand og Barn og unge tjenesten 13 Kont. BU JN,TT 12 Prosjekt aktiv fritid, psykisk utviklingshemmede i samarbeid med Barn og ungetjenesten BU JN 13 Innføre MinVakt turnus i de boligene som gjenstår; nye boliger samt miljøarbeidertj SI,ILB,JW 14 Internrevisjon, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester internktr x 1 /år 13 Forts. TH,ILB 15 Innføre profil i boliger for psykisk utviklingshemmede. Midtbakkveien er pilot SI,ILB,KMG 16 Styrke og videreføre HMS- arbeidet. Arbeide med internkontroll og kvalitetssikring. Håndtere Kont. SI,ledere avviksregistrering. 17 Arbeide med det psykososiale arbeidsmiljøet. Fokus på nærvær og forebyggende tiltak. Kont SI,ledere Samarbeid med nærværsteamet, IA-avtalen. 18 Arbeide videre med virksomhetens rutiner på ulike områder, utarbeide nye ved behov SI,ledere 19 Årlig internrevisjon og oppfølgingskurs i virksomhetene når det gjelder medikamentbehandling. Kont. SI,ILB 20 Brukertilpasset åpningstider, Psykiatri- og rustjenesten SI,UBH 21 Gjennomgang av virksomheten og dens organisering IT,SI 22 Utvikle plan for internundervisning; ulike problemstillinger ifht mennesker med psykisk utviklingshemming ILB,avd.l 14

15 23 Psykiatri- og rustjenesten innføre årlig 3-dagers fagseminar 14 Kont. UBH NAV 1 Planarbeid, prosjekter Utarbeide rutiner for samhandling i forhold til kommunens tjenestetilbud, herunder psykiatri/rus, bistand, helsesøster, barn- og unge tjenesten etc. Prosjekt Barnefattigdom Bistand til fritidsaktiviteter for barn med flyktningebakgrunn. Fra 2014 ble prosjektet utvidet til også dekke barn fra lavinntektsfamilier. Prosjekt boligdrømmen Sluttføres og implementeres. 2 Styrke sosialfaglig arbeid med brukere. Bruke standard for arbeidsretta brukeroppfølging, og samtlige ansatte gjennomgår opplæring via NAVs veiledningsplattform 3 Redusere sosiale problemer og ulikheter ved: Ha spesielt fokus på krav til aktivitet for unge sosialhjelpsmottakere, også gjennom bruk av kvalifiseringsprogrammet. Prioritere bruk av arbeidsmarkedstiltak for ungdom og ha tett samarbeid med skolemyndigheter og oppfølgingstjenesten gjennom Ny Giv oppfølgingsprosjektet NAV Alta har fått innvilget prosjektmidler til 2 stillinger i «forsøk med NAV-veileder i videregående skole». Prosjektet kom i gang fra 1. februar 2015 og målsettingen med prosjektet er : o Mindre fravær og større deltagelse o Større gjennomstrømming og mindre frafall (bortvalg) o Bedre skoleresultater o Bedre overgang fra videregående opplæring til arbeid og/eller videre utdanning Sikre barns rettigheter ved individuell vurdering av saker om økonomisk sosialhjelp 4 Følge opp kommunestyrevedtak og hovedutvalgsvedtak: Grundig gjennomgang av regnskap og saker for å redusere antall brukere av sosialhjelp Sikre at det tilbys språkpraksisplasser både innad i kommunen og «mannsdominerte» yrker 5 Sikre god datakvalitet i Velferd og andre kommunale dataprogram og nettsteder for å: sikre tjenester etter lov om sosiale tjenester i NAV sikre tjenester etter introduksjonsloven legge til rette for direkte remittering og overgang fra rekvisisjoner til kontantkort jobbe for elektronisk arkiv GJENNOMFØRING BERØRTE ANSVAR Oppstart Ferdig SEKTORER NAV, HS RVØ,JH kont NAV, HS RVØ,JH kont NAV, HS RVØ,JH kont NAV, HS RVØ,JH kont NAV, HS RVØ,IKT 15

16 16

HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2014

HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2014 HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2014 ORGANISASJON OG LEDELSE Organisasjonskart Kommunalleder Helse og sosial HS stab/støtte Kjøkken Helsesenter Virksomhet Sykehjem Virksomhet Hjemmetjenester

Detaljer

Vedtaket medførte blant annet at virksomhet for omsorg ble delt i to nye virksomheter: virksomhet for sykehjem og virksomhet for hjemmetjenester.

Vedtaket medførte blant annet at virksomhet for omsorg ble delt i to nye virksomheter: virksomhet for sykehjem og virksomhet for hjemmetjenester. Prosjektnavn ORGANISASJONSUTVIKLINGS (OU)-PROSESS I HELSE OG SOSIALTJENESTEN 2014-2015 Bakgrunn Kommunestyret fastsatte dagens organisering av tjenesteområdet helse og sosial i februar 2013: K-sak 1/13,

Detaljer

HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE

HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE 1.1 Organisasjonskart 1 1.2 Lederteam Stilling Kommunalleder Nestleder Avdelingsleder Omsorg Avdelingsleder Bistand Avdelingsleder Helse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

SYSTEM FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN

SYSTEM FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DELPROSJEKT: SYSTEM FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Bakgrunnen for delprosjektet: Alta kommune som arbeidsgiver har hovedansvaret for å påse at helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet

Detaljer

Alta kommune Helse- og sosialsektoren. Kompetanseplan 2011

Alta kommune Helse- og sosialsektoren. Kompetanseplan 2011 Alta kommune Helse- og sosialsektoren Kompetanseplan 2011 30.03.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 1.1 Sentrale føringer 1.2 Lokale føringer 2. ORGANISASJON OG LEDELSE 2.1 Organisasjonskart 2.2 Lederteam

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gøril Karlsen ADMINISTRATIV ORGANISERING AV LEGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gøril Karlsen ADMINISTRATIV ORGANISERING AV LEGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5861-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Gøril Karlsen Sakstittel: ADMINISTRATIV ORGANISERING AV LEGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER 16.04.15 1 1 Bakgrunn Sykehjemsutredningen som ble vedtatt i 2012 viste at kommunen fram mot 2030 har et behov for ca 90 nye sykehjemsplasser og ca 80 nye

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

Tildelingskontor i Søndre Land kommune

Tildelingskontor i Søndre Land kommune Rapport pr november 2014 Undertittel eller rapportnummer el.l. Tildelingskontor i Søndre Land kommune Innholdsfortegnelse 1... 1 1 BAKGRUNN... 2 1.1 Mandat og oppnevning av arbeidsgruppe... 2 1.2 Gjennomføring

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene Tettere på p Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller Presentasjon av Tettere på prosjektene Undervisningssykehjemmet i Buskerud/Ål kommune 16. desembember 2008 Tettere på Omfatter tjeneste- og

Detaljer

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte Handlingsplan for opplæring i Gamvik kommune for 2010 AVDELING FOR HELSE OG OMSORG AVDELING KJØKKEN Kosthold og ernæring Ansatte ved kjøkken Lill Hege Intern opplæring ved Kristoffersen fagutdannet kokk

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgssektoren Budsjett 2015-735 mill 1000 årsverk ca 1400 ansatte 22 virksomheter/enheter (fra 1/1-16 19 virksomheter) Avdeling Omsorg Virksomheter 7 sykehjem Skudenes,

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet -

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet - Det overordnede målsetting er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet Dato: 02.04.2008

Detaljer

Godkjenning av referat Referatet fra møtet 06.12.10 ble godkjent uten merknader

Godkjenning av referat Referatet fra møtet 06.12.10 ble godkjent uten merknader OMSTILLING I ALTA KOMMUNE REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPE A Tid: mandag 13.desember 2010 kl. 14.00-16.00 Til stede: Gunvor Isaksen (regnskap) Sylvi Bellika (kultur og landbruk) Siri Isaksen (helse og

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9. September 2013 Ragnar Hermstad, stedfortredende fylkeslege 1 Tema som drøftes Områder

Detaljer

HMS plan barn og ungesektoren 1

HMS plan barn og ungesektoren 1 HMS plan barn og ungesektoren 1 3. PLAN-/TILTAKSDEL 3.1 Standardskjema med situasjonsbeskrivelse, mål, tiltak, kostnad og ansvarlig som bygger på kartleggingsdelen. På bakgrunn av innlevert fra virksomhetene

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/285-1 Arkiv: 031 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: OMSTILLINGSPROSJEKT I HELSE OG SOSIALSEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/285-1 Arkiv: 031 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: OMSTILLINGSPROSJEKT I HELSE OG SOSIALSEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/285-1 Arkiv: 031 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: OMSTILLINGSPROSJEKT I HELSE OG SOSIALSEKTOREN Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 VIRKSOMHETSPLAN 2014 Planen bygger på: Kommuneplan Føringer i HØP (Handlings- og økonomiplanen) Evaluering av virksomhetsplan 2013 Innspill fra ansatte, ledere og stab Signal fra Oppvekst og levekårstab

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/1313-1 Arkiv: 034 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: OMSTILLINGSPROSJEKTET - DIMENSJONERING AV ADMINISTRATIVE RESSURSER

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/1313-1 Arkiv: 034 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: OMSTILLINGSPROSJEKTET - DIMENSJONERING AV ADMINISTRATIVE RESSURSER Saksfremlegg Saksnr.: 10/1313-1 Arkiv: 034 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: OMSTILLINGSPROSJEKTET - DIMENSJONERING AV ADMINISTRATIVE RESSURSER Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar?

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Arbeidsgruppens mandat Hvilke kompetanse kreves hos ledere når de får delegert det daglige

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Forebygging og oppfølging av overvekt hos barn og unge erfaringer fra Alta kommune. Maja Kristine Mathisen Aina Nordstrand

Forebygging og oppfølging av overvekt hos barn og unge erfaringer fra Alta kommune. Maja Kristine Mathisen Aina Nordstrand Forebygging og oppfølging av overvekt hos barn og unge erfaringer fra Alta kommune Maja Kristine Mathisen Aina Nordstrand Innhold Presentasjon og bakgrunn Oppfølging av barn og unge med overvekt i Alta

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS.

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS. Saksfremlegg Saksnr.: 07/494-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Lena E. Nielsen Sakstittel: PROSJEKTSKISSE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Administrasjonsutvalget

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 15.mars 2016

Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 15.mars 2016 Økonomi i HSO Orientering til HSO-komiteen 15.mars 2016 Regnskapsresultat 2015 HSO 2015 2015 2 Som ledere i HSO skal vi balansere hensynet til FAG FOLK PENGER HSO i 2015 Vi har gjennomført noen omstillinger

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Dagaktivitetstilbud. Hensikten er å gi et tilbud: «på dagtid, til hjemmeboende

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor,

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, NAV og introduksjonsprogrammet- et NAV-lebeskuende foredrag Ved John Helland leder NAV Alta 7.11.2013 Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, hvem og hvordan? Blir det flere i arbeid av at NAV

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet.

Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet. Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet. Handlingsplan : Satelittundervisningssykehjemmet i Nord Trøndelag, Verdal bo- og helsetun Her oppsummeres punktvis: årstall start

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret vedtar den foreslåtte virksomhetsorganiseringen av Alta kommune, med totalt 34 virksomheter.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret vedtar den foreslåtte virksomhetsorganiseringen av Alta kommune, med totalt 34 virksomheter. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/87-1 Arkiv: 034 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ADMINISTRATIV ORGANISERING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 P rosjektmandat for Innføring av hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Prosjektnavn Planlagt startdato 01.12.2012 Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 Oppdragsgiver Prosjekteier

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

Tiltak Helse & Omsorg

Tiltak Helse & Omsorg Hemnes kommune Side - 1 TILTAKSDEL Hemnes kommune Prosjektgruppe: Heidi Lien og Synnøve Ødegård Styringsgruppe: Rådmannens ledergruppe + HTV Tove Buskli Beskrivelse: Tiltaksplan Helse & Omsorg Dato 11.3-2015

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 08.02.2016 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Godkjent dato: 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 INNLEDNING... 3 2 SAMARBEIDSPARTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 STYRING OG LEDELSE AV FELLES LOKALE KONTOR...

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS,

HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS, HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS, PRIVATPRAKTISERENDE, HELSEPERSONELL OVERVÅKE, for eksempel Samhandlingsreformen,

Detaljer