HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2015 ORGANISASJON OG LEDELSE Organisasjonskart Kommunalleder Helse og sosial HS stab/støtte Kjøkken Helsesenter Virksomhet Sykehjem Virksomhet Hjemmetjenester Virksomhet Helse Virksomhet Bistand NAV Elvebakken sykehjem Sone Vest Legetjenesten Dag- og arbeidssenteret Ekornsvingen sykehjem Sone Ytre Vest Sykestua Kongleveien Kåfjord sykehjem Sone Øst Fødestua Miljøarbeidertjenesten Vikartjenesten Helsesenterets sykehjem Rehabiliteringsavdelingen Botiltakene Vertshuset Psykiatri - og rustjenesten 1

2 Lederteam Stilling Kommunalleder Nestleder Virksomhetsleder Hjemmetjenesten Virksomhetsleder Sykehjem Virksomhetsleder Bistand Virksomhetsleder Helse Leder NAV Alta Kommuneoverlege Navn John Helland (JH) Ingunn Torbergsen (IT) Marie Stavang (MS) Johanna Isaksen (JI) Siri Isaksen (SI) Gøril Karlsen (GK) Randi V. Østgaard (RVØ) Frode Øvrejord (FØ) 2

3 Personellressurser Virksomhet Antall årsverk Tjenester Totalt i HS 512,6 I alt ca 800 ansatte HS-ledelse, stab, 14,5 Administrasjon, miljørettet helsevern, systemansvarlig, kjøkkentjenester fellestjenester Helse 79,2 Administrasjon, fødestue, sykestue, rehabiliteringsavdeling, legetjeneste, flyktninghelsetjeneste og husøkonom. I tillegg 24 driftsavtaler med leger og 13 driftsavtaler med private fysioterapeuter Hjemmetjenester 98,3 Hjemmetjenester, Helsesenterets sykehjem, Vertshusets eldresenter Sykehjem 136,2 3 kommunale sykehjem, vikartjeneste, botiltak omsorg, utviklingssenter for sykehjem i Finnmark, sykehjemsadministrasjon Bistand 170,0 Boliger med heldøgns tjenesteyting, dag- og arbeidssenter, voksenavlastning, miljøarbeidertjeneste, psykiatri- og rustjeneste. I tillegg kommer de som har oppdragsavtale på omsorgslønn og støttekontakter NAV Alta 14,4 Fokus på å samordne alle tjenester i NAV Alta med bruker i sentrum Ledermøtene Arena Frekvens Formål/innhold Stabsmøter i Helse og sosial Annenhver onsdag Virksomhetsledermøter Hver onsdag Fellessamlinger for tjenesten Gjensidig informasjon mellom medlemmene av staben og mellom HS og andre tjenesteområder/virksomheter i kommunen. Fatte beslutninger som angår staben, og tjenesteområdet. Fungerer også som personalmøte for HS-leders stab. Virksomhetslederne skal sammen med leder/nestleder utveksle erfaringer og diskutere saker som team, samt planlegge og gjennomgå tiltak som skal iverksettes i virksom hetene. Arena Frekvens Formål Ansvar Samtlige ledere i tjenesten vil i regi av OU-prosessen inviteres til felles ledermøter 4 ganger i 2015 Planlegge og måle resultater, og motta/gi informasjon i henhold til Prosjektplanen JH,IT 3

4 Virksomhetsmøter Arena Frekvens Formål/innhold Helse Hver onsdag fra kl Organisere virksomhetsområdet, drøfte felles saker, informasjon, strategier/plan for videre arbeid, beslutninger og ulike tema innenfor HMS, ledelse, økonomi m.m Felles Hjemmetjenester, Sykehjem og Helse Sykestuemøte hver onsdag Torsdager kl Annen hver torsdag Omsorgsmøte Pasienter på rett nivå. Deltakere: hjemmetjenestene, sykehjem, rehab, sykestua, lege Tildeling korttidsplasser. Deltakere fra sykestua, helsesenterets sykehjem, rehabiliteringsavdelingen, ledere sykehjem/ hjemmetjenester Felles arena for hjemmetjenester, sykehjem, sykestua og private sykehjem. Tildeling av langtids sykehjemsplasser. Annen hver torsdag Hjemmetjenester Annen hver torsdag kl Virksomhetsmøte Annen hver torsdag Sykehjem Annen hver torsdag Virksomhetsmøte Bistand Hver mandag Virksomhetsmøte en gang pr. måned Omsorgsboligtildeling. Deltakere fra hjemmetjenesten, Vertshuset og ledere sykehjem/hjemmetjeneste Informasjon, vurdering av tilbudet vårt, oppfølging saker, plan for videre arbeid, beslutninger. Deltakere: avdelingslederne, ledere sykehjem/hjemmetjeneste Saksbehandling, tildeling av trygghetsalarm. Deltakere fra hjemmetjenesten/ virksomhetsleder hjemmetjenesten Ledere og prosjektleder USH. Informasjon, oppfølging saker, plan for videre arbeid, fagutvikling, lederstøtte Fortløpende drift av virksomheten. Videreutvikle tjenesten. Fokus på team Samhandlingsarena for alle ledere i virksomheten. Utveksling av info, videreutvikling av virksomheten. Lederforum 5 ganger per år Fokus på lederrollen NAV Alta Hver tirsdag Kontormøte med generell informasjon til kontorets medarbeidere. Kompetanseoverføring. IP-team En gang per måned Deltakere fra Bistand, Barn og Unge, Helse, Hjemmetjenesten, samhandlingskoordinator. Vurdere innkomne søknader/tildeling plankoordinator 4

5 VIRKSOMHETENES ARBEIDSPLANER Arbeidsmiljø og HMS i Helse- og sosialtjenesten GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Arbeide systematisk med å redusere sykefraværet i tjenesten i samarbeid med nærværsteamet kont Alle JH 2 Ta i bruk IBedrift kont Alle JH 3 Følge opp grunnpakke og plan for bruk av BHT kont Alle JH,GH 4 Oppfølging av tiltak i tjenestens handlingsplan for HMS 2015 kont Alle JH,GH Økt fokus på sykefraværsoppfølging /IA. Spesielt fokus på langtidssykemeldte/ gjengangere Styrke og videreføre HMS- arbeidet. Arbeide med internkontroll og kvalitetssikring. Håndtere avviksregistrering. Arbeide med det psykososiale arbeidsmiljøet. Fokus på nærvær og forebyggende tiltak. Samarbeid med nærværsteamet, IA-avtalen. 5 Oppdatere plan for opplæring i handtering av vold og trusler kont Alle GH 6 Informere om tjenestens avvikssystem i alle enheter kont Alle GH 5

6 Felles tiltak for Helse- og sosialtjenesten GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Gjennomføre OU-prosessen: Alle virk, IT,JH Ivareta prosjektledelse, styringsgruppe, prosjektgruppe OK,RÅD Følge opp prosjektet og sikre framdrift jfr. prosjektplanen Opprette egne arbeidsgrupper for de enkelte tjenestene Iverksette endringer 2 Planlegge og forprosjektere omsorgssenteret RÅD,DU JH,IT Utarbeide romfunksjonsprogram Avholde arkitektkonkurranse og detaljplanlegge Omsorgssenteret Delta i medvirkningsgrupper 3 Planlegge nye og ombyggede lokaler på Helsesenteret RÅD,DU JH,IT,KJ Legevakt Vestibyle E4 (Dagens syke- og fødestue, sykehjem, rehab) Kjøkken og kantine 4 Bidra til og legge til rette for at Finnmarkssykehuset gjennomfører Helse Nords vedtak om utvidelse av RÅD,DU JH,IT,KJ spesialisthelsetjenester, Prosjekt Alta nærsykehus, i Alta (HN sak ). Delta i styringsgruppa og i faglige medvirkningsgrupper for prosjekt Alta Nærsykehus Sikre at kommune stiller nødvendige ressurser tilgjengelig for foretaket for samordning og planlegging av Alta Nærsykehus Planlegge og iverksette riving av fløy E3, samt klargjøre for nytt vestibyle- og kunnskapsbygg på eksisterende sokkel. Avklare hvilke tjenester som kan samdriftes (felles resepsjon, lab, husøkonom, drift, renhold) 5 Etablere nye lokaler Sentrum legepraksis RÅD,DU IT,GK 6 Forprosjekt, planlegging og byggestart av nytt dag- og arbeidssenter «Skansen aktivitetssenter» DU JH,IT,SI 7 Planlegging og utvikling av Marienlund for framtidig boligformål til brukere med behov for bistand i HS, DU, UBA, SI,JH hverdagen. eksterne 8 Oppstart drift av bolig i Midtbakkveien 24, 8 nye boenheter SI,JH 9 Oppstart drift av ny bolig Åsveien, 7 boenheter SI,JH 10 Planlegge rusboliger i Dalebakken JH,SI 11 Styrking av nattjenesten på Alta Helsesenter Helse, hj.tj JH,GK,MS 12 Innføre nytt nødnett og legevaktsentral JH,GK 6

7 GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 13 Etablering av felles forkontor HS-, bistand -og omsorgsadministrasjonen Alle virk IT, Omrokkering kontorarbeidsplasser BH,SS,AE Samkjøring/overlapping av arbeidsoppgaver Utarbeide nye rutiner rydding og omlegging av personalarkiv pakke og sende gammelt arkiv til IKAF 14 Velferdsteknologi Alle virk, IKT JH Videreføring av prosjekt Utarbeide en strategisk plan for velferdsteknologi i Alta kommune. Utrede velferdsteknologiske løsninger for omsorgssenteret: sykehjem og omsorgsboliger Vurdere driftsetting av integrasjon av alarmvarsler mot journalsystem, Visma Profil. Vurdere bemannet alarmsentral (trygghetsalarmer) Arrangere erfaringskonferanse innen Velferdsteknologi i samarbeid med Husbanken 15 Oppfølging av Kommunedelplan for helse- og sosialsektoren Juni 13 kont Alle virk JH 16 Oppfølging av tiltak i Psykiatri og rusplanen kont Alle virk JH,SI 17 Revidere Strategisk kompetanseplan Alle virk PP 18 Oppfølging av Boligsosial handlingsplan Jan Alle virk JH 19 Reforhandle legeavtaler Høst JH,GK 20 Etablere samhandlingsforum med Finnmarkssykehuset kont Alle virk JH 21 Øke kvaliteten i pleie og omsorg ved aktiv deltakelse i prosjekter MS,JH Etisk kompetanse Hj.tj. Utviklingssenter for sykehjem Sykehjem 22 Prosjekt hverdagsrehabilitering Helse, Hj.tj GK,MS 23 Legge forholdene til rette slik at deler av undervisningen av 6.års medisinerstudenter kan gis i Alta JH,FØ 24 Tverrsektoriell folkehelsegruppe i Alta kommune, tjenestens deltakelse Jan Des Alle KT, FØ 25 Innføre elektronisk pasientjournal: Bossekop sykehjem, miljøarbeidertjenesten, bistandsboliger. Organisere JH,HS og utføre opplæringskurs/repetisjonskurs 26 Elektroniske meldinger: Jobbe med rutiner for overvåking, lage prosedyrer, avvikshåndtering. Opplæring av Alle virk, IKT JH,HS ansatte 27 Mobil pasientjournalløsning, Mobil Omsorg. Videre utbredelse av løsningen. Gi flere virksomheter tilgang Alle virk, IKT JH,HS Opplæring, oppfølging av ansatte 28 Vurdere elektronisk kvalitetssystem for HS Alle virk JH 29 Opplæring og oppfølging av brukere i ESA 8 Jan Des BH 30 System for vedlikehold av kommunens hjemmesider. Etablere egen arbeidsgruppe for å ivareta dette kont Alle virk KT,BH,JH 7

8 for helse- og sosialadministrasjonen GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstar Ferdig AVDELING t 1 Kommunelegens tilråding i plansaker og høringsuttalelser for å bidra til synliggjøring av Kont FØ,KT helsekonsekvenser 2 Oppfølging av dokumentet «Retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern mv.» jan mars FØ,KT,JH - Utarbeide årlig tilsynsplan innen 15. februar - Utarbeide årlig oppsummering og evaluering av forrige års tilsyn innen 1. mars 3 Tilsyn av skoler og barnehager, med fokus på oppfølging av utestående avvik, godkjenning og krav til feb des OK, DU KT,FØ internkontroll 4 Tilsynskampanje badeanlegg i samarbeid med andre kommuner i Norge Feb Juni KTFØ 5 Utarbeide nyhetsbrev for miljørettet helsevern 4 ganger pr år 14 kont KT,FØ 6 Tverrsektorielt samarbeid. Medvirkning i tiltak for fysisk aktivitet (Byløyperennet, Alta 10- toppers, Kont Kont Alle tjenester KT Miljøuka) samt videreføre tverrfaglige samarbeidsarenaer i kommunen drikkevannsmøter, kommunale skoler og barnehager 7 Samordnet tilsyn barnehager 2014, evaluering og samlerapport April 15 Barnehagerådgive KT re 8 Gjøre miljørettet helsevern kjent innad i kommunens organisasjon og utad mot befolkningen jan des KT, FØ (tverrsektorielle møter, nyhetsbrev, hjemmeside) 9 Kontinuerlig arbeid med internkontroll og kvalitetssikring Endre og forbedre vedtaksmalene i profil og eventuelle andre maler Utarbeide maler for tilsyn, tilsynsrapporter og pålegg om retting innen miljørettet helsevern Kont Alle virk.l. Alle virk.l. HS- adm GH,JH GH KT,FØ 10 Kontinuerlig arbeid med internkontroll og kvalitetssikring Endre og forbedre vedtaksmalene i profil og eventuelle andre maler Kont Alle virk.l. Alle virk.l. GH,JH GH 11 Sluttavregning for salg og skjenking av alkohol jan feb BH 12 Revidere «Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdige drikker i Alta kommune» okt des JH,BH 13 Post/dokumenter til personal føring/omlegging av rutiner overføring til rådhuset jan des BH,HH 14 Organisere grunnkurs og oppfølgingskurs innenfor legemiddelområdet Kont Virk.l. GH, JH, BH 15 Fra FUNNke til KomUT nord/funnke koordineringsansvar for alle kommuner i Finnmark HS,VT 8

9 Helse GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Flyktninghelsetjenesten 1.1 Betalingsløsning (må sjekkes opp) Mars Sept HS RE,AR 2 Fødestua 2.1 Økt jordmor ressurs ift ny bakvaktsordning Mars Des HS,HF GK,GO 2.2 Timebestilling elektronisk Prosess virksomhetsoverdragelse HS,HF GK,GO 3 Husøkonom 3.1 Nye lokaler for husøkonom pga ombygging jan sept HS GK,IT 4 Legetjenesten 4.1 Betalingsløsning ved legevakta og flyktninghelsetjenesten mars sept HS GK,RE 4.2 Tilstedevakt lege natt feb sept HS GK,RE,FØ 4.3 Styrke bemanninga ved legevakta på natt Mars okt HS GK,RE 4.4 Muliggjøre sikker elektronisk dialog mellom fastleger og pasienter HS GK,RE 4.5 Nye lokaler til Sentrum legepraksis flytting høsten 15 jan nov HS GK,RE,IT 4.6 Nye lokaler dia team, flyktninghelsetjeneste og kommunal lab jan nov HS GK,RE,IT 4.7 Utrede behovet merkantil støtte legevakt, dia team, flyktninghelsetjeneste mars sept HS GK,RE 4.8 Utvidelse og ombygging av legevakta HS GK,RE 4.9 Beredskapsøvelse - legetjenesten mars des HS GK,RE,FØ 5 Rehabiliteringsavdelinga 5.1 Hverdagsrehabilitering HS MS,GK,KHO 5.2 God skolestart -prosjekt i drift-pågår, men utvides HS TE,KHO 5.3 Opptrappingsplan fysioterapitjeneste 15 HS KHO,GK 5.4 Ergoterapitjenesten kartlegging ressursbehov mars 15 HS GK,KHO 6 Sykestua 6.1 Gjennomgang ressursbruk, styrking av bemanning dagtid HS TM,GK 6.2 Nattjenesten bemanning, ses i sammenheng med Mai 15 HS RE,TM,GK 6.3 Ernæring etablere ressursgruppe, økt faglig kompetanse HS TM,KN 6.4 Brannvern brannalarm i alle rom, jmf avvik branntilsyn HS,DU TM,GK 6.5 Prosess virksomhetsoverdragelse HS,HF GK,TM 9

10 Hjemmetjenesten GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Fortsette omgjøring av sykehjemmet på helsesenteret som en ren avlastnings-, korttids- og Kont Rehab, VL,MS rehabiliterings-avd. Helse Involvere de ansatte ved de berørte avdelingene. Resterende plasser omgjøres til avlastnings-, korttids og rehabilitering Videreutvikle kultur for korttids/rehabiliteringspasienter 2 Arbeide med ulike prosjekt Delta i prosjekt om kartlegging av muligheter og behov hos selvhjulpne eldre MS,IJK Prosjekt Lindrende behandling MS,HMH 3 Utvikle tillegg til introduksjonshefte for det som er spesielt for Omsorgsavdelingen/ felles infoskriv til IJK,MS ferievikarer. 4 Videreføre samarbeid kultur, skoler og omsorgstjenesten om forskjellig oppgaver/tiltak. Den MS kulturelle spaserstokken Tilrettelagt i sykehjemmene i samarbeid med frivillighetssentralen og kulturskolen 5 Profil, tilpasset opplæring/kurs til brukerne. Kont IKT HS MS 6 Utvikle/ evaluere demensteam MS 7 Rekruttering og opplæring av støttekontakter for personer med demens Kurs/møte 1 gang pr år med støttekontakter MS,IJK, demenstea m 8 Utviklingstjenesten for sykehjem Alta (Undervisningssykehjem) Prosjekter i regi av utviklingstjenesten for sykehjem Alta: KM,IJK,JI,M S Sykepleiedokumentasjon i samarbeid med systemansvarlig i Profil Pårørendeskole for personer med demens Samtalegrupper for pårørende til personer med demens Introduksjon/ oppfølging av sykepleiestudenter Pasientsikkerhetskampanjen- medikamenthåndtering i sykehjem, inkludere flere sykehjem Aktiviteter i sykehjem (Aktiv omsorg), starte strukturert aktivitet. Ernæring innføre nasjonale retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring, oppfølging Samarbeid med videregående skole Eldre og aldring ABC Miljøperm ABC Demensnettverk 10

11 Ressursgruppe for kap 4A i Finnmark i samarbeid med Fylkesmannen Undervisningsopplegg for ufaglærte- Dette må jeg kunne GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 9 Minvakt elektronisk timeliste, videreføre opplæring pågår HS MS 10 Større fokus på IPLOS. Gjennomgå IPLOS- retningslinjer og vurderinger pågår MS 11 Opplæring Profil kont MS 12 Samhandlingskoordinator- videreutvikling av samarbeidsrutiner helseforetak/ kommune kont MS,HS 13 Hverdagsrehabilitering i samarbeid med rehabiliteringsavdelingen Kreftkoordinator MS Rekruttering av frivillige 15 Arbeide med framtidig organisering av hjemmetjenesten i sentral Alta inkludert MS miljøarbeidertjenesten 16 Arbeid med OU-prossess i hht til nytt omsorgssenter MS 17 Fokus på nærvær MS 11

12 Sykehjem GJENNOMFØRING BERØRT ANSVAR Oppstart Ferdig AVDELING 1 Utarbeide rutiner/retningslinjer/kriterier for tildeling av sykehjemsplass HS JI 2 Utarbeide felles rutiner/retningslinjer ift informasjon i sykehjemmene, innkomstrutiner og div KM,JI 3 Arbeide med ulike prosjekt Videreføre KM,JI Etisk kompetanse, samarbeid om etisk kompetanseheving / KS- Nettverk i Finnmark s 4 Videreføre samarbeid kultur, skoler og omsorgstjenesten om forskjellig oppgaver/tiltak. Den kulturelle spaserstokken Tilrettelagt i sykehjemmene i samarbeid med frivillighetssentralen og kulturskolen Videreføre s 5 Profil, tilpasset opplæring/kurs til brukerne. Videreføre Kont IKT HS JI s 6 Minvakt elektronisk timeliste, videreføre opplæring 14 kont JI,IJK 7 Større fokus på IPLOS. Gjennomgå IPLOS- retningslinjer og vurderinger. Bruke aktivt IPLOS som kartleggingsverktøy. Videreføre s Kont. MS,JI JI 8 Opplæring Agresso- rapportering økonomi og fravær 14 Kont. Personal, budsjett 9 Utviklingssenter for sykehjem, Sykehjemsamarbeid i Alta Prosjekter i regi av utviklingssenter for sykehjem i Finnmark, Sykehjemsamarbeid i Alta: Sykepleiedokumentasjon i samarbeid med systemansvarlig i Profil Pårørendeskole for personer med demens Videreføre Samtalegrupper for pårørende til personer med demens s Pasientsikkerhetskampanjen- medikamenthåndtering i sykehjem, inkludere flere sykehjem Videreføre Aktiviteter i sykehjem (Aktiv omsorg), starte strukturert aktivitet. s 15 Ernæring Implementere nye prosedyrer for å forebygge og behandle underernæring, 13 oppfølging 14 Kont. Samarbeid med videregående skole livsglede for eldre prosjekt Demensomsorgens ABC 13 Videreføre 16 ABC Aldring og omsorg s Demensnettverk 14 Ressursgruppe for kap 4A i Finnmark i samarbeid med Fylkesmannen 15 Videreføre JI KM,JI 12

13 s Videreføre s 10 God og tett oppfølgingsarbeid ift sykemeldte arbeidstakere opplæring og kontinuerlig drøfting i 15 kont Personal JI ledermøtene 11 Lederopplæring og -støtte 15 kont Felles støtte JI 12 Arbeidsmiljø seminar arrangert av Bedriftshelsetjenesten for personalet i Barneboligene Hemis JI 13

14 Bistand GJENNOMFØRING BERØRTE ANSVAR Oppstart Ferdig SEKTORER 1 Planlegging og utvikling av Marienlund for framtidig boligformål til brukere med behov for bistand i 11 HS, DU, SI,JH hverdagen. UBA, eksterne 2 Planarbeid eldre/demente psykisk utvh. Henger sammen med utviklingen av Marienlund. 15 SI,ILB 3 Oppstart drift av bolig med 8 nye boenheter SI,ILB 4 Oppstart drift av ny bolig med 7 boenheter /16 SI,ILB 5 Få til nye, samordnende løsninger innenfor dagens bygningsmasse, noe som åpner for bedre organisering Kont. SI av tjenestene; bedre samordning og ressursbruk. 6 Forprosjekt, planlegging og byggestart av nytt dag- og arbeidssenter «Skansen aktivitetssenter» 14 Forts. HS, DU, IT,SI eksterne 7 Videreføre og utvikle fritid med bistand og treningskompis som metode, samt gruppetiltak innenfor Kont. JN,TT støttekontakttjenesten. 8 Treningskompiskurs, 16 timers kurs i samarbeid med barn og unge, 1-2 ganger/år. 14 Kont. BU JN,TT 9 Prosjekt «Aktiv fritid». Et samarbeid mellom Helse og Sosial/oppvekst og kultur BU JN,AK Utarbeidelse av kompetansepakke og dagsseminar. 10 Aktiv avlastning BU JN,TT 11 Samarbeidsmøter mellom Bistand og Barn og unge tjenesten 13 Kont. BU JN,TT 12 Prosjekt aktiv fritid, psykisk utviklingshemmede i samarbeid med Barn og ungetjenesten BU JN 13 Innføre MinVakt turnus i de boligene som gjenstår; nye boliger samt miljøarbeidertj SI,ILB,JW 14 Internrevisjon, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester internktr x 1 /år 13 Forts. TH,ILB 15 Innføre profil i boliger for psykisk utviklingshemmede. Midtbakkveien er pilot SI,ILB,KMG 16 Styrke og videreføre HMS- arbeidet. Arbeide med internkontroll og kvalitetssikring. Håndtere Kont. SI,ledere avviksregistrering. 17 Arbeide med det psykososiale arbeidsmiljøet. Fokus på nærvær og forebyggende tiltak. Kont SI,ledere Samarbeid med nærværsteamet, IA-avtalen. 18 Arbeide videre med virksomhetens rutiner på ulike områder, utarbeide nye ved behov SI,ledere 19 Årlig internrevisjon og oppfølgingskurs i virksomhetene når det gjelder medikamentbehandling. Kont. SI,ILB 20 Brukertilpasset åpningstider, Psykiatri- og rustjenesten SI,UBH 21 Gjennomgang av virksomheten og dens organisering IT,SI 22 Utvikle plan for internundervisning; ulike problemstillinger ifht mennesker med psykisk utviklingshemming ILB,avd.l 14

15 23 Psykiatri- og rustjenesten innføre årlig 3-dagers fagseminar 14 Kont. UBH NAV 1 Planarbeid, prosjekter Utarbeide rutiner for samhandling i forhold til kommunens tjenestetilbud, herunder psykiatri/rus, bistand, helsesøster, barn- og unge tjenesten etc. Prosjekt Barnefattigdom Bistand til fritidsaktiviteter for barn med flyktningebakgrunn. Fra 2014 ble prosjektet utvidet til også dekke barn fra lavinntektsfamilier. Prosjekt boligdrømmen Sluttføres og implementeres. 2 Styrke sosialfaglig arbeid med brukere. Bruke standard for arbeidsretta brukeroppfølging, og samtlige ansatte gjennomgår opplæring via NAVs veiledningsplattform 3 Redusere sosiale problemer og ulikheter ved: Ha spesielt fokus på krav til aktivitet for unge sosialhjelpsmottakere, også gjennom bruk av kvalifiseringsprogrammet. Prioritere bruk av arbeidsmarkedstiltak for ungdom og ha tett samarbeid med skolemyndigheter og oppfølgingstjenesten gjennom Ny Giv oppfølgingsprosjektet NAV Alta har fått innvilget prosjektmidler til 2 stillinger i «forsøk med NAV-veileder i videregående skole». Prosjektet kom i gang fra 1. februar 2015 og målsettingen med prosjektet er : o Mindre fravær og større deltagelse o Større gjennomstrømming og mindre frafall (bortvalg) o Bedre skoleresultater o Bedre overgang fra videregående opplæring til arbeid og/eller videre utdanning Sikre barns rettigheter ved individuell vurdering av saker om økonomisk sosialhjelp 4 Følge opp kommunestyrevedtak og hovedutvalgsvedtak: Grundig gjennomgang av regnskap og saker for å redusere antall brukere av sosialhjelp Sikre at det tilbys språkpraksisplasser både innad i kommunen og «mannsdominerte» yrker 5 Sikre god datakvalitet i Velferd og andre kommunale dataprogram og nettsteder for å: sikre tjenester etter lov om sosiale tjenester i NAV sikre tjenester etter introduksjonsloven legge til rette for direkte remittering og overgang fra rekvisisjoner til kontantkort jobbe for elektronisk arkiv GJENNOMFØRING BERØRTE ANSVAR Oppstart Ferdig SEKTORER NAV, HS RVØ,JH kont NAV, HS RVØ,JH kont NAV, HS RVØ,JH kont NAV, HS RVØ,JH kont NAV, HS RVØ,IKT 15

16 16

HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2014

HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2014 HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2014 ORGANISASJON OG LEDELSE Organisasjonskart Kommunalleder Helse og sosial HS stab/støtte Kjøkken Helsesenter Virksomhet Sykehjem Virksomhet Hjemmetjenester

Detaljer

Vedtaket medførte blant annet at virksomhet for omsorg ble delt i to nye virksomheter: virksomhet for sykehjem og virksomhet for hjemmetjenester.

Vedtaket medførte blant annet at virksomhet for omsorg ble delt i to nye virksomheter: virksomhet for sykehjem og virksomhet for hjemmetjenester. Prosjektnavn ORGANISASJONSUTVIKLINGS (OU)-PROSESS I HELSE OG SOSIALTJENESTEN 2014-2015 Bakgrunn Kommunestyret fastsatte dagens organisering av tjenesteområdet helse og sosial i februar 2013: K-sak 1/13,

Detaljer

HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE

HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE 1.1 Organisasjonskart 1 1.2 Lederteam Stilling Kommunalleder Nestleder Avdelingsleder Omsorg Avdelingsleder Bistand Avdelingsleder Helse

Detaljer

H E L S E - O G S O SI AL TJ E N E S TE N S ARB EI D S P L AN 201 6

H E L S E - O G S O SI AL TJ E N E S TE N S ARB EI D S P L AN 201 6 H E L S E - O G S O SI AL TJ E N E S TE N S ARB EI D S P L AN 201 6 Organisasjonskart Kommunalleder Helse og sosial HS - adm Kjøkken Helsesenter Virksomhet Sykehjem Virksomhet Hjemmetjenester Virksomhet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:30. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:30. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 05.11.2014 kl. 09:30 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

H E L S E - O G S O SI AL TJ E N E S TE N S AR B EI D S P L AN 201 7

H E L S E - O G S O SI AL TJ E N E S TE N S AR B EI D S P L AN 201 7 H E L S E - O G S O SI AL TJ E N E S TE N S AR B EI D S P L AN 201 7 O RG ANI SAS JO N O G LE D E L SE Kommunalleder Helse og sosial HS - adm Kjøkken Helsesenter Virksomhet Sykehjem Virksomhet Hjemmetjenester

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Omstilling i Alta kommune

Omstilling i Alta kommune Omstilling i Alta kommune Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig utvikling Ledermøte 18.mai 2011 Rådmann Bjørn-Atle Hansen Omstilling i Alta kommune Bakgrunn: Kommunestyrevedtak

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

SYSTEM FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN

SYSTEM FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DELPROSJEKT: SYSTEM FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Bakgrunnen for delprosjektet: Alta kommune som arbeidsgiver har hovedansvaret for å påse at helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet

Detaljer

Alta kommune Helse- og sosialsektoren. Kompetanseplan 2011

Alta kommune Helse- og sosialsektoren. Kompetanseplan 2011 Alta kommune Helse- og sosialsektoren Kompetanseplan 2011 30.03.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 1.1 Sentrale føringer 1.2 Lokale føringer 2. ORGANISASJON OG LEDELSE 2.1 Organisasjonskart 2.2 Lederteam

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gøril Karlsen ADMINISTRATIV ORGANISERING AV LEGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gøril Karlsen ADMINISTRATIV ORGANISERING AV LEGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5861-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Gøril Karlsen Sakstittel: ADMINISTRATIV ORGANISERING AV LEGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER 16.04.15 1 1 Bakgrunn Sykehjemsutredningen som ble vedtatt i 2012 viste at kommunen fram mot 2030 har et behov for ca 90 nye sykehjemsplasser og ca 80 nye

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Anna Kuoljok prosjektleder Sametingets temakonferens i Östersund 19. mai 2011 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen Sametingets

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1961-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Forprosjekt helsehus 2015-2016 Rådmannens

Detaljer

Tildelingskontor i Søndre Land kommune

Tildelingskontor i Søndre Land kommune Rapport pr november 2014 Undertittel eller rapportnummer el.l. Tildelingskontor i Søndre Land kommune Innholdsfortegnelse 1... 1 1 BAKGRUNN... 2 1.1 Mandat og oppnevning av arbeidsgruppe... 2 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Kompetansesenter for demensomsorgen i Alta

Kompetansesenter for demensomsorgen i Alta Kompetansesenter for demensomsorgen i Alta Elvebakken sykehjem Prosjektplan 2017-2020 2.mars 2017 Godkjent av Kommunestyret xx.xx.17 Innhold 1 Målsetting...3 1.1 Hovedmål...3 1.2 Delmål...3 2 Målgruppe...3

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet -

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet - Det overordnede målsetting er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet Dato: 02.04.2008

Detaljer

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene Tettere på p Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller Presentasjon av Tettere på prosjektene Undervisningssykehjemmet i Buskerud/Ål kommune 16. desembember 2008 Tettere på Omfatter tjeneste- og

Detaljer

SVAR PÅ INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL

SVAR PÅ INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kulturscena, Halti Dato: 20.04.2017 Tidspunkt: 10:00 SVAR PÅ INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Utv.saksnr Sakstittel Arkivsaksnr FO 3/17 Interpellasjon til kommunestyret

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

USHT Drammensområdet. Planer og forventninger

USHT Drammensområdet. Planer og forventninger USHT Drammensområdet Planer og forventninger Kompetansehevende fokus i Lier kommune Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» - Pilot Fall Ernæring Legemiddelhåndtering Jobbet systematisk sammen med

Detaljer

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte Handlingsplan for opplæring i Gamvik kommune for 2010 AVDELING FOR HELSE OG OMSORG AVDELING KJØKKEN Kosthold og ernæring Ansatte ved kjøkken Lill Hege Intern opplæring ved Kristoffersen fagutdannet kokk

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgssektoren Budsjett 2015-735 mill 1000 årsverk ca 1400 ansatte 22 virksomheter/enheter (fra 1/1-16 19 virksomheter) Avdeling Omsorg Virksomheter 7 sykehjem Skudenes,

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

Godkjenning av referat Referatet fra møtet 06.12.10 ble godkjent uten merknader

Godkjenning av referat Referatet fra møtet 06.12.10 ble godkjent uten merknader OMSTILLING I ALTA KOMMUNE REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPE A Tid: mandag 13.desember 2010 kl. 14.00-16.00 Til stede: Gunvor Isaksen (regnskap) Sylvi Bellika (kultur og landbruk) Siri Isaksen (helse og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

HMS plan barn og ungesektoren 1

HMS plan barn og ungesektoren 1 HMS plan barn og ungesektoren 1 3. PLAN-/TILTAKSDEL 3.1 Standardskjema med situasjonsbeskrivelse, mål, tiltak, kostnad og ansvarlig som bygger på kartleggingsdelen. På bakgrunn av innlevert fra virksomhetene

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

GRUE KOMMUNE. - livskraftig og levende. Kvalitetskommunen Grue Livskraftig og levende

GRUE KOMMUNE. - livskraftig og levende. Kvalitetskommunen Grue Livskraftig og levende Kvalitetskommunen Grue Livskraftig og levende. 26.11.08 Noen fakta om Grue Innsatsområder i Kvalitetskommuneprogrammet Prosjektorganisering Bakgrunn Erfaringer og tiltak Resultater Fakta om Grue Grue

Detaljer

Nasjonalt råd 6.juni Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem

Nasjonalt råd 6.juni Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem Nasjonalt råd 6.juni 2011 Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem Sykehjem i dag 44 000 plasser sykehjem Type plasser: langtids, korttids med formål; rehabilitering, opptrening, avlastning. Kompetanse:

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Temaplan habilitering og rehabilitering

Temaplan habilitering og rehabilitering Temaplan habilitering og rehabilitering 2018-2020 Møte 17. januar 2018 Definisjon Habilitering og rehabilitering defineres som: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere

Detaljer

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9. September 2013 Ragnar Hermstad, stedfortredende fylkeslege 1 Tema som drøftes Områder

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer

Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer 2 UTFORDRINGENE Utfordringer Nye brukergrupper Aldring Knapphet på omsorgsytere Medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar?

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Arbeidsgruppens mandat Hvilke kompetanse kreves hos ledere når de får delegert det daglige

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar?

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Arbeidsgruppens mandat Hvilke kompetanse kreves hos ledere når de får delegert det daglige

Detaljer

Heretter heter vi Fylkesmannen

Heretter heter vi Fylkesmannen Heretter heter vi Fylkesmannen Men Statens helsetilsyn har fremdeles overordnet faglig styring for tilsyn med: helse- og omsorgstjenester i kommunene spesialisthelsetjenesten sosiale tjenester i arbeids-

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Sluttrapport, prosjektgruppe Helse og Omsorg

Sluttrapport, prosjektgruppe Helse og Omsorg Sluttrapport, prosjektgruppe Helse og Omsorg Gruppe: Helse og Omsorg Deltakere: Stefan Olsson, Inger Hellum Fønnebø, Hanne Beathe Bekkeseth, Hilde Kristin Trahaug Levorsen, Ellen Sevle, Evelyn Haugan,

Detaljer

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for miljøterapeutiske tjenester Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for miljøterapeutiske tjenester Helse og omsorg 1 Enhet for miljøterapeutiske tjenester Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 3 Gjennomgående målekort... 4 Målekort for enheten... 6 Beskrivelse

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen ALTA OMSORGSSENTER - JUSTERING PLANPREMISSER

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen ALTA OMSORGSSENTER - JUSTERING PLANPREMISSER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1881-1 Arkiv: H31 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: ALTA OMSORGSSENTER - JUSTERING PLANPREMISSER Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Alta kommune. Vedtatt av planutvalget i Alta kommune , sak 9/17

Alta kommune. Vedtatt av planutvalget i Alta kommune , sak 9/17 Alta kommune Forslag til planprogram Kommunedelplan for helse og sosial 2018-2025 Vedtatt av planutvalget i Alta kommune 25.01.2017, sak 9/17 Forslag til planprogram: Kommunedelplan for helse og sosial

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

Omstillingsprosjekt. Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig utvikling. Rådmann Bjørn-Atle Hansen

Omstillingsprosjekt. Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig utvikling. Rådmann Bjørn-Atle Hansen Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig utvikling Rådmann Bjørn-Atle Hansen 17.09.2010 Bakgrunn: Kommunestyrevedtak av 14.12.2009 budsjett 2010 Kommunestyrevedtak av

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/285-1 Arkiv: 031 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: OMSTILLINGSPROSJEKT I HELSE OG SOSIALSEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/285-1 Arkiv: 031 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: OMSTILLINGSPROSJEKT I HELSE OG SOSIALSEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/285-1 Arkiv: 031 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: OMSTILLINGSPROSJEKT I HELSE OG SOSIALSEKTOREN Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 VIRKSOMHETSPLAN 2014 Planen bygger på: Kommuneplan Føringer i HØP (Handlings- og økonomiplanen) Evaluering av virksomhetsplan 2013 Innspill fra ansatte, ledere og stab Signal fra Oppvekst og levekårstab

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

Årsmelding NAV Gildeskål kommune

Årsmelding NAV Gildeskål kommune Årsmelding NAV Gildeskål kommune 2016 Årsmelding for NAV (kommunal del) 2016 Hovedmål NAV s hovedmål er å gjøre veien inn i arbeidslivet bredest mulig, og veien ut trangest mulig. NAV skal hjelpe folk

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/1313-1 Arkiv: 034 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: OMSTILLINGSPROSJEKTET - DIMENSJONERING AV ADMINISTRATIVE RESSURSER

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/1313-1 Arkiv: 034 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: OMSTILLINGSPROSJEKTET - DIMENSJONERING AV ADMINISTRATIVE RESSURSER Saksfremlegg Saksnr.: 10/1313-1 Arkiv: 034 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: OMSTILLINGSPROSJEKTET - DIMENSJONERING AV ADMINISTRATIVE RESSURSER Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Forebygging og oppfølging av overvekt hos barn og unge erfaringer fra Alta kommune. Maja Kristine Mathisen Aina Nordstrand

Forebygging og oppfølging av overvekt hos barn og unge erfaringer fra Alta kommune. Maja Kristine Mathisen Aina Nordstrand Forebygging og oppfølging av overvekt hos barn og unge erfaringer fra Alta kommune Maja Kristine Mathisen Aina Nordstrand Innhold Presentasjon og bakgrunn Oppfølging av barn og unge med overvekt i Alta

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 21.03.2017 kl. 10:00 i møterom Kommuenstyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Tjenestetildeling og samordning

Tjenestetildeling og samordning Tjenestetildeling og samordning Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 12. April 2016 14.04.2016 Tjenestetildeling og samordning sikre at alle borgere i Drammen får riktig helse- og omsorgstjenester, til

Detaljer