Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav. Per G. Ihlen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav. Per G. Ihlen"

Transkript

1 Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav Per G. Ihlen

2 Småkraft - undersøkelser av moser og lav Bakgrunn: Mose- og lavfloraen er sentrale tema i kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med småkraftverk Stort fokus på rødlistearter Lite kunnskap om virkningene av tiltaket på artene

3 Småkraft - undersøkelser av moser og lav Målene med prosjektet: Øke kunnskapen om virkningene av småkraft på utvalgte rødlista moser og lav Vurdere virkningene i forhold til minstevannføring Bruke kunnskapen for å bedre forvaltningen i vassdrag

4 Småkraft - undersøkelser av moser og lav Metoder I følge NVE skulle lokalitetene fortrinnsvis: Ha dokumentert forekomst av rødlistet mose eller lav før utbygging Ha småkraftverk satt i drift med minstevannføring - Vassdrag undersøkt med eget feltarbeid: 1 i 2008 og 3 i Litteraturstudier fra 3 lokaliteter

5 Småkraft - undersøkelser av moser og lav Undersøkte vassdrag

6 Skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis) i Tveiteåna, Suldal

7 Skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis) i Tveiteåna, Suldal På rikbarkstrær (eik, ask og osp) Rødlistestatus NT Trusler: beitetrykk, hogst, luftforurensninger, reduksjon i habitater Registrert 2004 på styvet ask Kraftverk i drift i Ingen minstevannføring Gjenfunnet i God lokalitetsangivelse, men uklart estimat av dekning Redusert vannføring trolig ikke negativt for forekomst

8 Kystsaltlav (Stereocaulon delisei)

9 Kystsaltlav (Stereocaulon delisei) i Tveitliåna, Suldal Mest på silikatberg i humide områder Rødlistestatus VU - Sårbar Trusler: Inngrep som reduserer luftfuktighet og flom, vannkraftutbygging Registrert 2004 sparsomt på blokk i elv Kraftverk i drift Minstevannføring 0,04 m 3 /s, middelvannføring 0,71 m 3 /s, minste slukeevne 0,1 m 3 /s. God lokalitetsangivelse, men uklart estimat av dekning Ikke gjenfunnet i 2009, sprenging av vannvei trolig årsak. Nytt funn nær elv lenger opp i vassdraget. Usikker etablering i nyere tid. Minstevannføring trolig av avgjørende betydning

10 Kystsaltlav (Stereocaulon delisei) i Tveitliåna, Suldal

11 Horngrimemose (Herbertus dicranus, = H. borealis ) i Andersbrekka, Forsand Mest på berg og steinblokker i bekkekløfter i oseaniske områder Rødlistestatus EN Sterkt truet Trusler: Inngrep som reduserer luftfuktighet, vannkraftutbygging Registrert 1885, 1984 og 2008 på berg og ur sør for foss Tjodam kraftverk i drift Utløp av Andersvatn stengt. Ingen minstevannføring, brukbart restfelt. Uklare lokalitetsangivelser og estimater av dekning før 2008 Gjenfunnet 1984 (Blom) og 2008 på mellom 15 og 20 tuer samt flere mindre forekomster nær foss. Usikkert å vurdere endring p.g.a. unøyaktig estimat av dekning, men store tuer nær foss ble ikke gjenfunnet i Restfelt trolig av avgjørende betydning

12 Horngrimemose (Herbertus dicranus, = H. borealis ) i Andersbrekka, Forsand

13 Horngrimemose (Herbertus dicranus)

14 Fossegrimemose (Herbertus stramineus) i Stølsvatnbekken, Dirdal Mest på berg i bekkekløfter, fossesprøytsoner og eksponert i ytre kyststrøk. Rødlistestatus VU Sårbar Trusler: Hogst, skogplanting/gjengroing, endring av vannføring Registrert 1999 (MU), detaljkartlagt 2003 (AMBIO) Kraftverk i drift Minstevannføring 0,15 m 3 /s. Gode lokalitetsangivelser og estimater av dekning fra 2003 Gjenfunnet som uendret i 1 av 2 ruter på 1 m 2 i Ingen nye Usikkert å vurdere endring. At en er borte kan skyldes flom. Fastsatt minstevannføring viktig.

15 Fossegrimemose (Herbertus stramineus) i Hjelmen og Keipen, Bremanger På berg i bekkekløfter, fossesprøytsoner, eksponert i ytre kyststrøk. Rødlistestatus VU Sårbar Trusler: Hogst, skogplanting/gjengroing, endring av vannføring Registrert 1920 (Eugen Jørgensen) Svelgen kraftverk IV i drift Ingen minstevannføring. Gode lokalitetsangivelser, men ingen estimater av dekning. Ikke gjenfunnet i 1996 (Løe 1996). Skyldes trolig redusert vannføring i forbindelse med vannkraftproduksjon (Løe 1999).

16 Fossegrimemose (Herbertus stramineus) i Åskåra, Bremanger Samlet i Åskåra 1922: fra helt nede ved sjøen til minst 300 m, hvor den ennu var rikelig i fosserøken (Jørgensen 1934)

17 Fossegrimemose (Herbertus stramineus) i Åskåra, Bremanger

18 Fossegrimemose (Herbertus stramineus) i Åskåra, Bremanger På berg i bekkekløfter, fossesprøytsoner, eksponert i ytre kyststrøk. Rødlistestatus VU Sårbar Trusler: Hogst, skogplanting/gjengroing, endring av vannføring Registrert 1922 (Eugen Jørgensen) Åskåra kraftverk i drift Ingen minstevannføring. Gode lokalitetsangivelser og beskrivelser av dekning. Gjenfunnet i 1985 (Blom) i en bekkekløft nede og i 1997 (Hassel & Løe) på et lite område cm. Ikke gjenfunnet Skyldes trolig redusert vannføring i forbindelse med vannkraftproduksjon (Løe 1999). Men! Vasshalemose, VU, og hinnebregne funnet i 2009

19 Vasshalemose (Isothecium holtii)

20 Konklusjoner I - Artene Skorpefiltlav trolig ikke påvirket av redusert vannføring Kystsaltlav trolig utgått p.g.a. rørgate. Funnet på ny lokalitet i Minstevannføring viktig! Horngrimemose redusert noe, trolig p.g.a. redusert vannføring. Ingen minstevann, men brukbart restfelt. Fossegrimemose: Euoseanisk utbredelse og vokser i lokalt fuktige habitater (fossesprøyt, bekkekløfter etc.) Forekomster trolig utgått i tre vassdrag uten minstevannføring, men finnes i ett vassdrag med minstevannføring Derfor spesielt utsatt for reduksjon av fuktighet Virkning trolig tilsvarende for andre mosearter med samme utbredelse og økologi, for eks horngrimemose og kystskeimose

21 Konklusjoner II - Avbøtende tiltak Minstevannføring: Stor usikkerhet, lite kunnskap. Vurdering: Arter med oseanisk utbredelse og som krever ekstra fuktighet lokalt, trenger mer minstevannføring enn normalt (ALV) Minstevannføring vurderes i forhold til størrelse på restfelt Vurdere om forekomsten er i nedre eller øvre deler av vassdrag Flommer: Mange rødlista moser er konkurransesvake pionerarter Hindrer gjengroing. Rapportert for Scapania (Hassel mfl. 2006) Skogvegetasjon: Beholde skogvegetasjonen for å opprettholde fuktighet og lysinnstråling.

22 Konklusjoner III Lite kunnskap om virkninger på ulike arter av redusert vannføring, derfor: Oppgi nøyaktige lokalitetsangivelser, registrer flere målinger med GPS og beregne gjennomsnitt. Angi nøyaktige estimater av dekning av forekomster Reinventere lokaliteter med rødlistearter dersom konsesjon gis Overvåke forekomster i forhold til viktige miljøforhold, for eksempel som prosjektet om fakkeltvebladmose (Hassel 2009) Nøyaktige stedsangivelse avgjørende i detaljplanleggingen dersom konsesjon gis Detaljplanlegging viktig jfr. kystsaltlav

23 Takk til NVE, DN Auen Korbøl, NVE Gunn Frilund, SWECO Norge AS Per Ivar Bergan, SWECO Norge AS Hans Blom, Norsk Institutt for skog og landskap Kristian Hassel, Vitenskapsmuseet, NTNU Leif Appelgren, AMBIO Miljørådgivning AS Tor Tønsberg, Bergen Museum, UiB

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Miljøfaglig Utredning, notat 2013 30 Dato: 05.06.2013 Notat 2013-30 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS www.mfu.no Oppdragsgiver:

Detaljer

Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen

Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen - en forundersøkelse Per G. Ihlen, Rådgivende Biologer AS Torbjørg Bjelland, Rådgivende Biologer AS Kjetil Vaskinn, Sweco Norge AS Geir Helge Johnsen,

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder R A P P O R Konsekvensvurdering T Rådgivende Biologer AS 2010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Detaljer

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP Tittel: Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Delrapport: Fugl og pattedyr Oppdragsgiver: Troms Kraft Produksjon AS, via Norconsult Forfatter:

Detaljer

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland 506 Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland Forprosjekt naturmiljø Lars Erikstad Dagmar Hagen Marianne Evju Vegar Bakkestuen NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene

Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene på Sørlandet? Torbjørn Danielsen, Fylkesmannen i Vest-Agder Edgar Vegge, Fylkesmannen i Vest-Agder Per Øyvind Grimsby, Sira-Kvina kraftselskap 3 2012 RAPPORT

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2013 Skodje kommune Møre og Romsdal

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2013 Skodje kommune Møre og Romsdal Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser Elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2013 Skodje kommune Møre og Romsdal Kjell Sandaas Naturfaglige

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen

Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet Jon Museth Stein I. Johnsen Jo Vegar Arnekleiv Gaute Kjærstad Jan Teigen Morten

Detaljer

Bevaringsplan for duftsepter Mannia fragrans i Norge

Bevaringsplan for duftsepter Mannia fragrans i Norge Bevaringsplan for duftsepter Mannia fragrans i Norge Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2015-13 1 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus utarbeidet en bevaringsplan for mosen

Detaljer

Truete vegetasjonstyper i Norge

Truete vegetasjonstyper i Norge Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Rapport botanisk serie 2001-4 Truete vegetasjonstyper i Norge Redigert av Eli Fremstad og Asbjørn Moen Rapporten er trykt i 600 eksemplarer

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2003-10

Siste Sjanse rapport 2003-10 Ekstrakt iste janse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Nes. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels og i oppsøkende

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Postboks 718 4666 Kristiansand Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Behovet for å produsere mer kraft Energieffektivisering Norges Naturvernforbund, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Arne Kittelsen*, Trond Rosten**, Yngve Ulgenes***, John Rune Selvik** & Henriette Alne* * AKVAFORSK, ** NIVA,***SINTEF

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag NINA Temahefte 52 Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Redaktører: Torbjørn Forseth og Atle Harby fornybar energi på lag med naturen Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Redaktører:

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997 FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer