DIARIENUMMER R DELOMRÅDE R. Projekt: Nordisk emballageutbildning Nordic School of Packaging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIARIENUMMER R30441-8-12 DELOMRÅDE R. Projekt: Nordisk emballageutbildning Nordic School of Packaging"

Transkript

1 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER R DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Helena Håkansson Universitetsgatan Karlstad Projekt: Nordisk emballageutbildning Nordic School of Packaging Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Karlstads universitet, , för ovan nämnda projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté och har tidigare prioriterats av det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 50,00 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 50,00 %. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning ska göras kvartalsvis enligt följande tidplan: per den 30 juni 2012, den 30 september 2012, osv. (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 1 (12)

2 Särskilt Villkor: Projektet ska vid sin löpande rapportering av projektgenomförandet särskilt beskriva om och hur kompetensen vid Högskolan Väst och Mittuniversitetet tillförs projektet. Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Annica Westerlund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Inre Skandinavien Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn Organisation: Länsstyrelsen Värmland Telefonnummer: +46 (0) Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 2 (12)

3 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER R DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektnamn/prosjektnavn Nordisk emballageutbildning Nordic School of Packaging Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt Huvudsaklig inriktning är insatser: För kompetensutveckling och FoU Svensk sökande/organisationsnr Karlstads universitet Norsk søker/organisasjonsnr Universitetet for Miljö og Biovitenskap Projektledare/prosjektleder Elling-Olav Rukke Kategori 75 Utbildning Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Projektet stämmer till mål och innehåll väl överens med innehållet i programmet för Interreg Sverige- Norge. Kompetensutveckling och FoU till nytta för näringslivet i regionen är en av de insatser som prioriteras i Interregprogrammet. Projektet bedöms vara innovativt med avseende på att utbildningsinstitutioner i Sverige och i Norge genom samarbetet i projektet utvecklar en utbildningsinriktning inom emballage och emballering som efterfrågas av näringslivet i regionen. Denna fortsättning på det tidigare beslutade och genomförda projektet är en viktig förutsättning för att det samlade resultatet av projektgenomförandet och därmed etableringen av en Nordisk emballageutbildning ska bli så fullständig och långsiktigt hållbar som möjligt. Sammanfattande projektbeskrivning Nordic School of Packaging har på kort tid blitt en realitet. Dette er takket være et entusiastisk samarbeid fra svensk og norsk side samt et aktvivt bidrag fra næringslivet på begge sider av grensen. Bakgrunnen for prosjektet var en utredning Den Norske Emballasjeforening fikk gjennomført i 2006 i forhold til å utvikle en samlet emballasjefaglig utdanning i Norge. Det ble samtidig påpekt mulighetene for å etablere et tilbud på nordisk basis. I et oppfølgingsprosjekt som ble finansiert av Tillvekskorridoren Oslo-Stockholm innenfor Interreg IIIA, ble behovet for denne type utdanning kartlagt på begge sider av grensen. Det var en entydig konklusjon fra sentrale personer i bedriftene at det var et stort udekket behov for et utdanningstilbud, og at det var en stor fordel om dette kunne utvikles i samarbeid mellom studiemiljøer i Østfold/Follo og Karlstad. Prosjektets samarbeidspartnere representerer forskning og utdanning, miljø og næringsliv. Partnere er; Universitetet for miljø- og biovitenskap, Karlstads Universitet, Høgskolen i Østfold, Nofima Mat, Østfoldforskning, The Packaging Arena og Den Norske Emballasjeforening. Nordic School of Packaging vil i prosjektperioden involvere Västra Götalandsregionen ved å inngå samarbeide med Högskolan Väst blant annet innenfor fagområdet logistikk. Nordic School of Packaging har kommet langt i arbeidet med å etablere et permanent samarbeid mellom aktørene i prosjektet. Videre er masterstuiet på heltid i packaging lansert, og prosjekteierne har solid søkning til etterutdanningskurset Emballasjeskolen. Det er avgjørende at prosjektledelsen får fulgt gjennomføringen av masterstudiet og bachelorstudiet, slik at det kan gjennomføres kvalitetssikring, justeringer av kursinnhold samt endringer i fagsammensetning for å sikre et langsiktig tilbud R Beslut-Nordisk emballageutbildning 3 (12)

4 Resultat av det genomförda småprojektet 16 juni januari 2009 Etablert styringsguppe og forankret prosjektet. Kartlegging og vurdering av eksisterende studietilbud og kartlegging av relevant FoU-virksomhet Styringsgruppen har gjennomgått en komplett oversikt over emballasjerelaterte kurs som tilbys i dag ved Karlstads Universitet, Universitetet for miljø og biovitenskap og Høgskolen i Østfold. På grunnlag av denne oversikten er det definert et foreløpig behov for nyutvikling av kurs. Videre ble det fastsatt hvilke hovedemner som skal dekkes inn av emballasjerettede studier. Prosjektet har utarbeidet en grunnstruktur for et studieløp for et emballasjerettet studium samt en ramme for fagvalg og spesialisering. Småprosjektet har ført til at samarbeidet mellom organisasjonene i styringsgruppen vil fortsette etter at småprosjektet er avsluttet. Det vil bli søkt om finansiering av et hovedprosjekt i regi av Interreg. Deltagere i hovedprosjektet vil være de samme som stå bak småprosjektet; TPA, KaU, DNE, UMB, HiØ, Nofima Mat og Østfoldforskning. Det foreslås at prosjekteier på svensk side er KaU og på norsk side UMB. TPA og DNE er med i styringsgruppen for å sikre god forankring i interesseorganisasjonene og næringslivet. Resultat av det genomförda huvudprojektet 1 februari januari 2012 Det er i prosjektperioden utviklet master i packaging ved KaU og master i emballasjeteknologi ved UMB. Dette er samme studium. Kursene gjennomføres både ved KaU og UMB. Studiestart er utsatt til høsten Videre er det gjennomført markedsføringstiltak for å rekruttere studenter til masterstudiet. Hovedtiltak har vært utvikling av egen logo for Nordic School of Packaging, kampanjesider på web, egne facebook-sider, konkurranse på facebook/you tube, direct mail til bachelorstudenter i Sverige samt generelle tiltak som inngår i universitetenes markedsføring. Prosjektet har utviklet et megt godt samarbeid mellom de 7 partnerne i prosjektet. Dette har skjedd gjennom teamarbeid i ulike arbeidsgrupper samt involvering av institusjonene i felles arbeid. Hovedprosjektet har hatt kontakt med Høgskolen Väst og Innovatum. Prosjektet vil arbeide konkret med å realisere et samarbeid med Fyrbodal-området i fase 3 av prosjektet. Hovedprosjektet har vært en pådriver for at UMB har besluttet å åpne for å ansette 3 professor II fra næringslivet. Disse representerer viktige kompetansemiljøer for packagingfeltet. Prosjektet har utviklet en kursmatrise for etter- og videreutdanning som leder fram til en erfaringsbasert mastergrad. Innenfor etter- og videreutdanning er det tidligere kurset til Den Norske emballasjeforening, Emballasjeskolen, gjennom et godt samarbeid med Senter for etter- og videreutdanning ved UMB viderutviklet til et etter- og videreutdanningskurs. Kurset startet i 2010 ble avsluttet i 2011 med 15 deltagere. Det gjenstår en del viktig utviklingsarbeid på etter- og videreutdanningssiden før tilbudet har tilstrekkelig bredde. Samarbeidet innenfor forskning er kommet godt i gang, men NSP trenger mer tid for å realisere målet om en forskningssenter i Norden innenfor packaging som både søker om forskningsmiddel og som kan utgjøre et unikt forskningsmiljø for næringsliv og offentlige myndigheter i regionen. Utviklingen av et tilbud på bachelornivå er nettopp startet. Etter arbeidet med master på heltid, ble det arbeidet med utviklingen av en bachelor. Prosjektet nedsatte en egen arbeidsgruppe for dette arbeidet. Prosjektet vil tilby et bachelorstudium fra høsten R Beslut-Nordisk emballageutbildning 4 (12)

5 Förväntade resultat och egna resultatindikatorer Prosjektets mål Prosjektet skal realisere visjonen om at Nordic School of Packaging skal bli et ledende kompetansesenter for packaging i Norden. Det betyr at det med utgangspunkt i Dalarna, Värmland, Akershus og Østfold etableres utdanningstilbud og forskning som kan bidra til å videreutvikle regionens næringsliv og styrke utdanningstilbudet. Resultatmål Etablering av aktive forskernettverk innen packaging som i løpet av prosjektperioden får tildelt tre forskningsprosjekter som er eksternt finansiert av offentlige eller private aktører. Gjennomføring og evaluering av master- og bachelorutdanning på heltid i form av pilotstudier samt gjenomføring av tilpasninger før overføring til ordinær drift. Utvidelse av antall samarbeidspartnere i prosjektet med 2-5 nye og komplementære aktører i henhold til søknaden. Utvikling og lansering av erfaringsbasert master tilpasset næringslivet i regionen. Denne graden tildeles kun i Norge. Svenske studenter kan få tildelt en erfaringsbasert mastergrad ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Norge men kan også, om de leser enkeltstående kurser innen etter- og videreutdanning (uppdragsutbildning) som sammen oppfyller kraven i utdanningsplannen for master, tildeles en mastereksamen ved Karlstads universitet. Det skal gjennom prosjektet etableres et permanent studietilbud på nivåene bachelor, master, doktor og etter- og videreutdanning innenfor området som skal organiseres/drives av de deltagende partene, eventuelt også i samarbeid med aktører som inkluderes i løpet av prosjektperioden. I løpet av en fem-års periode har kandidater fullført ulike fordypninger, etter- og videreutdanning eller doktorgrad med fordypning innenfor emballasjerelaterte problemstillinger. Studiespesialiseringer for bachelor-, masternivå, etter- og viderutdanning med tilhørende kursbeskrivelser, markedsføring- og informasjonsplaner samt universitets-/høgskoletilhørighet på plass innen 31. august Målgrupp och mottagare av resultatet Målgruppe Hovedmålgruppene for prosjektet er: -bachelorstudenter ved høgskoler og universiteter innenfor eksempelvis matvitenskap, design, maskinfag, kjemi, logistikk, innovasjon/entreprenørskap, ressursøkonomi. -forskningsmiljøer innenfor packaging i Norden -ledere og yrkesaktive i emballeringsrelatert virksomhet på begge sider av grensen -yrkesaktive personer fra næringsliv og offentlig sektor Hovedmålgruppen for studietilbudene innen bachelor og master vil være i aldersgruppen år. Deltagere på etter- og videreutdanningstilbud vil være eldre enn 24 år. Studietilbudet skal gi et solid faglig grunnlag for alle som for eksempel har spesiell interesse for miljøperspektivene og verdikjeden knyttet til emballering. Mottaker av resultatet Resultatet fra prosjektet vil være studenter med en spesialisering i emballering. Mottakere av resultatet vil være bedrifter i Norden, og spesielt de virksomheter som har tilknytning til emballering. Videre vil kandidatene være attraktive for stillinger innenfor offentlig sektor, miljøorientert virksomhet og annen samfunnsorientert virksomhet. Videre vil dette utfylle utdanningstilbudet innenfor akademiske studier siden det i dag ikke finnes studier av den type prosjektet utvikler. R Beslut-Nordisk emballageutbildning 5 (12)

6 Andre viktige interessenter Andre viktige interessenter er offentlige myndigheter i Norge og Sverige, og spesielt Landbruks- og matmyndighetene og Kunnskapsdepartementet i Norge og Utbildningsdepartementet i Sverige. Utdannings- og forskningsbransjen i Norden vil være en viktig interessentgruppe for dette prosjektet. Det vil også være studenter ved disse institusjonene, og ellers i Europa, som vil velge de fordypningsstudier som er utviklet gjennom prosjektet. Interesseorganisasjoner med nær kobling til emballasje, f.eks. The Paper Province og deres bedriftsmedlemmer, er en interessentgruppe for etter- og videreutdanningskurs innenfor papirbasert emballasje. Det finns også muligheter for koordinering med kurser som utvikles ved Karlstads universitet på doktorsgradsnivå (innenfor Företagsforskarskolan VIPP) og innenfor utdanningsprosjekt for kompetanseutvikling innenfor skogsindustrien (Flexskog). Videregående opplæring i Norden vil være en interessentgruppe som er viktig fordi elever og lærere bør bevisstgjøres på emballasjens betydning et livsløps- og miljøperspektiv. Det vil bidra til å utvikle holdninger til beste for samfunnet, og styrke interessen for fagområdene knyttet til emballasje og emballering. Projektets gränsregionala mervärde/merverdi Prosjektet vil samordne utdannings- og forskningsaktiviteter i regionen innenfor en bransje hvor dette er en nytt tilbud. Dette vil styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, og nye tilbud vil forsterke deres konkurransekraft. Samarbeidet gir både effektiviseringsgevinster og synergieffekter. Bedriftene innenfor packaging vil få tilgang til et kompetanse- og utdanningssenter gjennom Nordic School of Packaging. Dette vil styrke konkurransekraften. Samtidig vil nettverk og møteplasser sikre at de små aktørene i regionen kan dra nytte av erfaringene fra forskning og best practise. Det vil styrke innovasjonskraften og veksten i regionen. Næringsmiddelindustrien, som er en stor bruker av emballasje og emballasjekunnskap og emballasjeindustrien er tunge sektorer på begge sider av den sørlige grenseregionen mellom Norge og Sverige. Det er samtidig to klare tyngdepunkter i en klynge av bedrifter innenfor emballasjeområdet kompetansemessig i Karlstad-området og Follo-Østfold. De to kompetansesentrene har i stor grad ulik, men kompletterende kompetanse, som samlet sett vil gi et meget godt grunnlag for et nordisk studieprogram og felles FoU-prosjekter. Karlstad-miljøet har sitt tyngdepunkt kompetansemessig innenfor fibermaterialer og fiberteknologi, forbrukerorientert design og trykketeknikk. Ås/Østfold-miljøet har sitt tyngdepunkt kompetansemessig innenfor relasjonen mat miljø og emballasje, polymermaterialer og teknologi, logistikk og prosessinnovasjon. Prosjektet vil også arbeide for å involvere Fyrbodalområdet med Høgskolan Vest og Innovatum slik at de kan bidra til faglig utvikling på begge sider av grensen. Videre vil Mittuniversitetet tilføre prosjektet kompetanse på packaging design. Relevant næringsliv i de to regionene er også kompletterende i forhold til materialer, teknologi og anvendelse av emballasje. Målgruppene for studieprogrammet er på begge sider av grensen, noe som vil gi både større omfang og bredde i studieprogrammet og faglig kontakt mellom fagmiljøene i regionen. Organisation Prosjekteiere er Karlstad Universitet og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Førstamanuensis Elling- Olav Rukke, UMB og prefekt Helana Håkansson, KaU er prosjektansvarlige. Prosjektleder for prosjektet er førstamanuensis Elling-Olav Rukke. Samarbeidspartnere i prosjektet er The Packaging Arena, Østfoldforskning, Den Norske Emballasjeforening, Nofima Mat og Høgskolen i Østfold. Prosjektet er organisert med en styringsgruppe som består av ledere fra de to ledende universiteten og de fem partnerorganisasjonerne i prosjektet. Til denne rapporterer lederne for fire delprosjektgrupper. R Beslut-Nordisk emballageutbildning 6 (12)

7 To av delprosjektene har ansvar for faglig utvikling av studietilbud ved henholdsvis UMB og KaU. En prosjektleder har ansvar for forsknings- og utviklingsaktiviteter innenfor emballering. I tillegg er det en prosjektleder som har ansvaret for utvikling av etter- og viderutdanningstilbud på Nordisk nivå. Hver prosjektleder organiserer en arbeidsgruppe innen sitt område på 3-6 personer. Prosjektgruppene er som hovedregel sammensatt av representanter fra faglig stab. Det vil bli leid inn ressurser fra relevante FoUmiljøer i regionen til utvalgte deler av prosjektarbeidet.. Information och resultatspridning Informasjon om prosjektet vil formidles til organisasjonene som deltar i prosjektet. Det vil bli informert aktivt til daglig leder ved disse stedene. Videre vil Den Norske Emballasjeforening og The Packaging Arena informere sine medlemmer via sine hjemmesider. Det vil bli utarbeidet en sluttrapport fra prosjektet som vil formidles til alle aktørene i prosjektet og andre interessenter. Projektets miljöarbete Prosjekt skal utvikle et utdanningstilbud som skal øke kunnskapen om miljøspørsmål innenfor emballasjesektoren (emballasjeprodusenter og -brukere). Prosjektet skal realisere visjonen om at Nordic School of Packaging skal bli et ledende kompetansesenter for packaging i Norden. Miljø er integrert i arbeidet med å utvikle nettverk med næringslivet, og dette inngår som et sentralt punkt i koblingen mellom praksis og forskning. Prosjektet skal teste utdanningspiloter som skal øke kunnskapen om miljøspørsmål innenfor emballasjesektoren (emballasjeprodusenter og -brukere) ved at studenter og ansatte får et nordisk orientert utdanningstilbud som legger vekt på bærekraft og samfunnshensyn i hele verdikjeden til emballasjen. Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Det vil arbeides for at det kan tilbys egne stipendordninger for å øke kvinneandelen i bransjen. Prosjektet vil også bidra til at det blir enklere for både kvinner og menn å få en formell utdanning innenfor emballasje og emballering. Dette kan føre til økt grad av likestilling, og en utjevning av antallet kvinner og menn i bransjen. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Hovedprosjektet vil etablere studietilbud som vil legge til rette for å rekruttere studenter internasjonalt og studenter fra regionen med en flerkulturell bakbrunn for å styrke bredden og mangfoldet i studietilbudet. R Beslut-Nordisk emballageutbildning 7 (12)

8 Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Vidareutveckla pilotutbildningarna samt säkra antal sökande under testperioden Stärka tillväxt och innovation i Inre Skandinavien och Gränslöst Samarbete genom utvecklade nätverk Forskning och forskningsutbildning Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor år som deltar i projektet. 0 4 Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 6 Antal män år som deltar i projektet. 0 4 Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0 Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0 Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0 Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 0 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 0 0 (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 0 (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 1 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 2 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 0 0 Aktivitetsindikatorer för projektet (A) Projekt avseende nya utbildningsprogram och utbildningsinfrastruktur R Beslut-Nordisk emballageutbildning 8 (12)

9 Antal förväntade undanröjda upplevda gränshinder Det upplevda gränshinder som förväntas undanröjas avser följande område: Det er idag ikke noe formelt utdanningstilbud innenfor emballasje og emballering som tilbys som et grenseoverskridende tilbud. Videre kan dette prosjektet bidra til en større grad av harmonisering mellom Sverige og Norge når det gjelder strukturen på høyere utdanning. Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer Etablert studietilbud innenfor emballering på bachelor- og masternivå, både som fordypningstilbud innenfor eksisterende studieretninger på universitet- og høgskoler i området, samt som etter- og videreutdanning av kandidater fra næringsliv og offentlig forvaltning. I løpet av en fem-års periode har kandidater fullført ulike fordypninger, etter- og videreutdanning eller doktorgrad med fordypning innenfor emballasjerelaterte problemstillinger. Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut Det er etablert et permanent samarbeid på tvers av grensen mellom utdannings- og forskningsmiljø som alle bidrar med sin kompetanse til å utvikle studietilbud for studenter og næringsliv med utgangspunkt i regionens kompetanse knyttet til emballasje og emballasjekunnskap. Ekonomi Specificering av övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad SEK Förbrukningsmaterial Kontorsmaterial, telefon, porto Informationsmaterial Böcker och trycksaker Indirekta kostnader (Max 20% av kostnaden för egen personal) Summa övriga kostnader Øvriga kostnader Typ av kostnad Kostnad NOK Förbrukningsmaterial Kontorsmaterial, telefon och porto Informationsmaterial Böcker och trycksaker Indirekte kostnader (Max 20% av kostnaden för egen personal) Summa øvrige kostnader R Beslut-Nordisk emballageutbildning 9 (12)

10 Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,40% Externa tjänster ,98% Lokalkostnader ,58% Investeringar Resor ,18% Övriga kostnader ,86% Summa faktiska kostnader ,00% Externt offentligt direktfinansierade kostnader Summa svenska projektkostnader ,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,11% Eksterne tjenester ,64% Lokalkostnader ,71% Investeringar Reiser ,51% Övriga kostnader ,04% Sum faktiske kostnader ,00% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader Sum norsk prosjektkostnader ,00% R Beslut-Nordisk emballageutbildning 10 (12)

11 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Karlstads universitet ,00% Summa kontant finansiering ,00% Direktfinansiering (arbete m.m.) Summa direktfinansiering Summa svensk nationell medfinansiering ,00% Europeiska regionala utvecklings fonden ,00% EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 50,00% 50,00% Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00% Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00% R Beslut-Nordisk emballageutbildning 11 (12)

12 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Univ. för Miljö o Biovitenskap ,49% Den Norske Emballasjeforening ,51% Summa kontant finansiering ,00% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Summa direktfinansiering Total norsk regional medfinansiering ,00% Statliga IR-midler ,00% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 50,00% 50,00% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00% Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering Summa norsk finansiering ,00% R Beslut-Nordisk emballageutbildning 12 (12)

DIARIENUMMER 304-2648-13

DIARIENUMMER 304-2648-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-06 DIARIENUMMER 304-2648-13 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet, Cerut Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Detaljer

DIARIENUMMER 304-8277-13

DIARIENUMMER 304-8277-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8277-13 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Mattias Landin Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-141-08

DIARIENUMMER G30441-141-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-11-27 DIARIENUMMER G30441-141-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Fyrbodal Kommunalförbund Att: Elsie Hellström Box 305 451 18 UDDEVALLA Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-62-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Torbjörn Berg Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER G30441-44-09 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Lennart Walldén Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: GränsEraser

Detaljer

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS Karlstad Universitet 65 188 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande samarbete om högre utbildning Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

DIARIENUMMER N Projekt: Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia

DIARIENUMMER N Projekt: Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia BESLUT SMÅPROJEKT 2010-09-20 DIARIENUMMER N30441-37-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting/jilu Tema Skog Att: Per-Olof Nilsson Rösta 836 94

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-42-08

DIARIENUMMER G30441-42-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-42-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Att: Linn Uggla Box 907 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västsvenska Turistrådet AB Att: Lotta Nibell-Keating Box 53199 400 15 GÖTEBORG

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES DATUM 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-19-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Tomas Hjelm 831 28 Östersund Projekt: Mittnordiskt nätverk

Detaljer

DIARIENUMMER N3041-128-08

DIARIENUMMER N3041-128-08 BESLUT BIFALL SMÅPROJEKT 2008-09-22 DIARIENUMMER N3041-128-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrich Grängsjö Biblioteksgatan.

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-04-07 DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstad Universitet Universitetsgatan 2 651 88 KARLSTAD Projekt: Fokuserad kompetensutveckling

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-47-09

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-47-09 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-08-31 DIARIENUMMER S30441-47-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: Bengt Månsson Universitetsgatan 1 65188 Karlstad

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-41-08

DIARIENUMMER G30441-41-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-41-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum Science Center AB Att: Margareta Hallin Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Kvinnelige

Detaljer

DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Lysekils kommun Att: Cia Lantz Kungsgatan 44 453 80 LYSEKIL Projekt: Business

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning Att: Jan Marmstål 651 84

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / JiLU Tema Trä Att: Jan-Anders Eriksson Rösta 840

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-49-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-49-11 DELOMRÅDE NGB Strömsunds kommun Att: Tommie Jirhed Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt Fas 2 Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/5684-2 Ark.nr. 243 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT 11609.6531 - INTERREG SØKNAD OM TILSKUDD TIL GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEID OM GRADSUTDANNING MA, PhD,

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv fase 2

DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv fase 2 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman Kunskapens väg 8 831 25 Östersund Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08 BESLUT PROJEKT 2009-01-08 DIARIENUMMER N30441-160-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömsunds kommun Att: Inez Wiberg Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10 BESLUT PROJEKT 2010-05-20 DIARIENUMMER S30441-8-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Dalarna Att: Ulf Thored Box 1958 791 19 Falun Projekt: Företagsamhet

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-123-08

DIARIENUMMER N30441-123-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-09-18 DIARIENUMMER N30441-123-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Stiftelsen Länstekniskt Centrum i Kramfors Att: Nils Karlsen Yrkesvägen

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-70-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Johan Carlsson Verkstadsgatan 1 652 19 Karlstad

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Länsstyrelsen Värmland Att: Johan Olsson 651 86 Karlstad Projekt: Gränsövning 2013 Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands

Detaljer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-12-05 DIARIENUMMER 304-4291-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Torsta AB Att: Peter Fälth Ösavägen 20 836 94 Ås Projekt: Arenabygging TRE Beslut

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Projekt: Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Projekt: Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-159-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting Att: Ewa Lundberg Box 127 831 27 Östersund Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12 BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 29 12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Ingrid Printz Box 3123 83 103 Östersund Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER S30441-7-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Falun-Borlänge-regionen AB Forskargatan 3 781 70 BORLÄNGE Projekt: Nordens bästa

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-10-10 DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland/ Energikontoret Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: GREEN DRIVE

Detaljer

DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden CBM/Sveriges lantbruksuniversitet Att: Håkan Tunón Box 7007 750 07 Uppsala Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Samarbete för regional tillväxt mellan Hedmark och Dalarna

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Samarbete för regional tillväxt mellan Hedmark och Dalarna BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-163-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Dalarna Att: Sven Andersson Myntgatan 2 791 51 Falun Projekt: Samarbete

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-9-11 DELOMRÅDE IS. Projekt: FEM2 Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö

DIARIENUMMER S30441-9-11 DELOMRÅDE IS. Projekt: FEM2 Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö BESLUT Arvika kommun 671 81 Arvika Projekt: FEM2 Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-13-11

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-13-11 Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Johan Carlsson Verkstadsgatan 1 654 69 Karlstad Projekt: Rookie To Whiz Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-53-10 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-53-10 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER G30441-53-10 DELOMRÅDE GS Eurpeiska uninen Eurpeiska reginala utvecklingsfnden Fyrbdals kmmunalförbund Att: Christian Martins Bx 305 451 18 UDDEVALLA Prjekt: IGS

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441 158 08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.03.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 INTERREG IV 2007-2013 EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 Interregs historie Interreg etablert i 1991 Norge og Sverige deltatt siden 1996 (Interreg II) Interreg III 2000-06 Interreg

Detaljer

Emballasjeutdannelse i Norden

Emballasjeutdannelse i Norden Emballasjeutdannelse i Norden Fra tanke til virkelighet Jan Ove Holmen Den Norske Emballasjeforening Emballasjen har en meget sentral betydning i all vareforsyning og er helt avgjørende for at alle typer

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm ecoinside ecoinside Indre Skandinavia skal bli den globalt ledende klynge innen klimadrevet utvikling Klimadrevet utvikling Smart spesialisering på «svorsk» Interreg samarbeid i program Sverige-Norge i

Detaljer

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 27-213 www.interreg-sverige-norge.com EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-28 En ofullständigt

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET " NYA VINGER"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET  NYA VINGER Saknr. 10/5459-4 Ark.nr. 243 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET " NYA VINGER" Fylkesrådets innstilling til vedtak: Søknaden

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: VIA MENTORING en metod för vekst och utveckling i næringslivet

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: VIA MENTORING en metod för vekst och utveckling i næringslivet Stiftelsen Minerva 791 33 Falun Projekt: VIA MENTORING en metod för vekst och utveckling i næringslivet Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT KAP INTERREG SØKNAD OM KR TIL LIKESTILLINGSSENTERET TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET VIA MENTORING

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT KAP INTERREG SØKNAD OM KR TIL LIKESTILLINGSSENTERET TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET VIA MENTORING Saknr. 12/1931-3 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT KAP 11609.6531 - INTERREG SØKNAD OM KR 425.000 TIL LIKESTILLINGSSENTERET TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "GREEN DRIVE"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET GREEN DRIVE Saknr. 12/6873-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "GREEN DRIVE" Fylkesrådets innstilling

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "NY I INDRE SKANDINAVIA"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET NY I INDRE SKANDINAVIA Saknr. 10/6186-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "NY I INDRE SKANDINAVIA" Fylkesrådets innstilling til vedtak: Vedtak sak 10/6186

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 03.06.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsaker VEDTAK 140/13

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Regionprojekt

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 30.09.08 1 Vedtak Styret anbefaler at Oslofjordalliansen videreutvikles som strategisk institusjonelt samarbeid mellom UMB, HiBu, HiØ

Detaljer

Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia

Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia 1. Information Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia Projektets NYPS ID: 00140484 Rapportens : 2009/10/01 2010/03/31 Statusrapportnummer: 2 Prioriterat område X 1: Främja hållbar ekonomisk

Detaljer

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning 4., Norgesuniversitetet Universiteter og høyskoler Deres ref.: ver ref.: 2010/2056 EGJ000/300 Dato: 26.03.2010 Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap

Detaljer

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12 Europeiska unionen Veiledning for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA Sverige-Norge 2000-2006 www.interreg-sverige-norge.com versjon 3 / 2004 2004-01-12 1 INNEHOLD 1 VIKTIG Å PASSE PÅ...3

Detaljer

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv stiller også stadig større krav til kompetansetilbydere. Rundt Oslofjorden

Detaljer

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Kjell Vaagen Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete Gränshinderarbetet är ett av de viktigaste nordiska samarbetsområdena. Arbetet drivs av Gränshinderrådet

Detaljer

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Erik Hagen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus- Romerike og Indre Østfold Disposisjon 1. Politikk

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING I PROSJEKTET "BYGG- OG ANLEGGSKOMPETANSE INDRE SKANDINAVIA"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING I PROSJEKTET BYGG- OG ANLEGGSKOMPETANSE INDRE SKANDINAVIA Saknr. 10/244-4 Ark.nr. 243 &81 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING I PROSJEKTET "BYGG- OG ANLEGGSKOMPETANSE INDRE SKANDINAVIA" Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.08.10 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-52-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-52-12 DELOMRÅDE IS Arvika kommun 671 81 Arvika Projekt: FEM 2020 Klimatdriven utveckling Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Emballasjeforsk Organisering og aktivitet

Emballasjeforsk Organisering og aktivitet Emballasjeforsk Organisering og aktivitet Forskningsrådet 25.10.10 Jan Ove Holmen Visjon for Emballasjeforsk Emballasjeforsk skal bidra til forskning og Kompetanseutvikling innenfor emballering og distribusjonsløsninger

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Saknr. 11/7436-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Interreg Sverige-Norge delområdet Indre Skandinavia Sluttrapport om programmets gjennomføring

Interreg Sverige-Norge delområdet Indre Skandinavia Sluttrapport om programmets gjennomføring Saknr. 13/7492-26 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen Interreg Sverige-Norge 2007-2013 delområdet Indre Skandinavia Sluttrapport om programmets gjennomføring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon Programbeskrivelse - gjeldende for søknadsåret 2017 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formålet med

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - norsk deltakelse

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - norsk deltakelse Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - norsk deltakelse Ørje Brug, 25. sept. 2014 Erik Hagen Sekretariatet Interreg Sverige-Norge Hedmark fylkeskommune Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune Europa 2020

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN 2005-2015 Revidert november 2006 STRATEGISK PLAN FOR AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI, HiST, 2005-2015 Revidert

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Til barns beste! Barnehagelektorer i alle kommuner? ved Helene Lund, prorektor for masterutdanning

Til barns beste! Barnehagelektorer i alle kommuner? ved Helene Lund, prorektor for masterutdanning Til barns beste! Sammen om kvalitetsutvikling og kompetanseløft for fremtidens barnehager Barn i barnehagealder trenger mer oppmerksomhet og flere pedagoger med barnehagefaglig masterutdanning i barnehagene.

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Bakgrund Gode leseferdigheter er viktigere enn noensinne. Høytlesning og språkleker i førskolealderen er viktige

Detaljer

Vätgasbilar i Jämtland? - Kort info om det nya planerade Green Highwayprojektet med vätgas, biogas och eltrafik

Vätgasbilar i Jämtland? - Kort info om det nya planerade Green Highwayprojektet med vätgas, biogas och eltrafik Vätgasbilar i Jämtland? - Kort info om det nya planerade Green Highwayprojektet med vätgas, biogas och eltrafik EUROPEISKA UNIONEN Hyundai ix35 FCEV, 65 000-10 000 Euro, 55 mil EUROPEISKA UNIONEN Mirai,

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 10/4133-4 Ark.nr. A41 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen RETT LANDBRUKSUTDANNING 2020 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger Høgskolen

Detaljer