SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk."

Transkript

1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyret Kommunestyresalen, Rådhuset Kl. 9: Ved forfall til kommunestyremøter, skal forfall meldes til gruppeleder, som er ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kommunestyremøtet legges opp som temadag, og starter kl. 9: med arbeidsmøte om arealdisponering i Sør-Varanger. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt før møtet. Saksbehandling av oppsatte saker påbegynnes mellom kl. 13: og 14:. Kirkenes, Cecilie Hansen Ordfører SMW

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID: 1/13 DETALJREGULERING EIENDOM GNR.7, BNR 28 I NEIDEN Saksordfører: Kurt Wikan 1/1 2/13 AURORA KINO - DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK Saksordfører: Tove Alstadsæter 12/2792 3/13 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksordfører: Knut Mortensen 11/2379 1

3 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen Trasti Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-L12, K1Saksordfører: Kurt Wikan SAKSGANG Behandling: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Utvalg for plan og samferdsel Kommunestyret Dato: Arkivsaksnr.: 1/1 Møtedato: Saksnr.: 2/13 3/13 1/13 DETALJREGULERING EIENDOM GNR.7, BNR 28 I NEIDEN Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel BESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR EIENDOMMEN GNR 7 BNR 28 I NEIDEN BESTEMMELSE DETALJREGULERING FOR EIENDOMMEN GNR 7 BNR 28 I NEIDEN _PL Fosnes Hytter.pdf Situasjonskart_Fosnes i Neiden.jpg Side 1 av 7

4 Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I REGULERINGSPLAN FOR FOSNES, NEIDEN I I I I I U I I I I U U U I I I I I I Fiskebeck Prosjekt AS Kurt og Gisela Merkens Sametinget KLAGE PÅ REGULERINGSPLAN 28/1 UTTALELSE VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN FOR 7/28 FOSSNES I NEIDEN Nils Mathis Gaup SØKNAD OM UTSATT HØRINGSFRIST FOR EIENDOMMEN FOSSNES I NEIDEN Reindriftsforvaltninge TIL HØRING - REGULERINGSPLAN FOR n GNR 7 BNR 28, FOSSNES I NEIDEN Reindriftsforvaltninge PURRING UTTALELSE - REGULERINGSPLAN I n Øst-Finnmark FOSSNES I NEIDEN Fiskebeck Prosjekt MANGLENDE OPPLYSNINGER. REGULERINGSPLAN 7/28 FOSNES, NEIDEN Fiskebeck Prosjekt FOSNES REGULERINGSPLAN AS DOKUMENTER Fiskebeck Prosjekt PLANKART, ANNONSEUNDERLAG AS Fiskebeck Prosjekt REGULERINGSBESTEMMELSER, AS KORRIGERT PLANKART Fiskebeck Prosjekt REGULERINGSPLAN - DETALJPLAN AS KORRIGERT Saksbehandler Inga MELDING OM VEDTAK FRA UTVALG FOR Tamosaityte PLAN OG SAMFERDSEL : REGULERINGSPLAN 7/28ETTERSYN FOSNES, NEIDEN Finnmark UTLAGT TIL OFFENTLIG Fylkeskommune DETALJREGULERING 7/28 FOSNES, Arealog Saksbehandler Inga NEIDEN UTTALELSE/MERKNADER FRA RÅDET FOR kulturvernavd.; Tamosaityte FUNKSJONSHEMMEDE DEN Fylkesmannen i Sametinget UTTALELSE VEDRØRENDE Finnmark REGULERINGSPLAN FOR 7/28, FOSSNES I Miljøvernavd.; NEIDEN Gisela og Kurt i DETALJREGULERING 7/28 FOSNES I Fylkesmannen Merkens NEIDEN Finnmark Statens vegvesen OFFENTLIG ETTERSYN Landbruksavd.; Sametinget Kultur- og REGULERINGSPLAN - GN. 7 BNR 28 FORSNES I NEIDEN miljøvernavd.; Reindriftsforvaltninge VEDR. DETALJREGULERING 7/28 FOSNES Varanger Kraft; n i Øst-Finnmark Riksantikvaren; Finnmark VEDRØRENDE DETALJREGULERING GNR Reindriftsforvaltninge Fylkeskommune 7/28 FORSNES - NEIDEN n Øst-Finnmark; Fylkesmannen i HØRINGSUTTALELSE - REGULERINGSPALN Statens Vegvesen Finnmark FOR GNR. 23/7/28 - FOSNES I NEIDEN Region Nord; NVE Region Nord; FINNMARKSEIEND OMMEN; BORISSEN HARRY ANDREAS; MERKENS GISELA Side 2 av 7 OG MERKENS KURT; ASPBACK RUTH; v/stian Celius Rådet for funksjonshemmende; v/dagfinn Gjerde

5 I U I I U I U Norges vassdragsog energidirektorat Fiskebeck Prosjekt Fiskebeck Prosjekt as v/ Jens-Åge Mikkola ogprosjekt Herbjørn Fiskebeck Randa AS Finnmark Fylkeskommune Arealog Finnmark kulturvernavd. fylkeskommune Fiskebeck Prosjekt AS HØRINGSUTTALELSE DETALJREGULERING AV GBN 7/28, FOSNES TIL MERKNADSBEHANDLING, FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOSNES GNR 7, BNR 28 FOSNES MERKNADSBEHANDLING KORRIGERTE PLANBESKRIVELSE OG REGULERINGSBESTEMMELSE FOR DETALJREGULERING EIENDOM I 7, DETALJREGULERING AV FOR FOSNES,7/28 GNR NEIDEN BNR 28, FORESPØRSEL OM TILBAKETREKKING AV7/28 INNSIGELSE DETALJREGULERING FOSNES NEIDEN - TREKK AV INNSIGELSE VEDRØRENDE DETALJREGULERING FOR FOSNES GNR/BNR 7/28 - VIDERE SAKSGANG Kort sammendrag: Eierne av gnr. 7, bnr. 28 har fått utarbeidet Detaljregulering for eiendommen gnr 7, bnr 28 i Neiden. Detaljreguleringen legger til rette for fradeling av fire hyttetomter. Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Utvalg for Plan og Samferdsel i møte , sak 5/12 og sendt til høring og offentlig ettersyn. Detaljreguleringen legges her fram for 2.gangsbehandling og vedtak etter plan- og bygningslovens Faktiske opplysninger: Eiendom med gnr. 7, bnr. 28 eies av Herbjørn Randa og Josef Arnold Berggren. Eierne har fått utarbeidet detaljregulering for fradeling av tomter for fire fritidsboliger på eiendommen. Planansvarlig er Fiskebeck Prosjekt AS. Planområdet omfatter eiendom med gnr. 7, bnr. 28 som ligger på nordsiden av Neidenelven, ved Bjørknesveien, ca.,85-1,13 km ovenfor/vest for krysset til E6. Eiendommen er i Kommuneplanens arealdel avsatt til Landbruks-, Natur- og Friluftsformål (LNF). Planområdet grenser til reguleringsplan for Fossnes i et område med spredt bolig og fritidsbebyggelse. Planforslaget ble 1.gangsbehandlet Utvalg for Plan og Samferdsel i møte , sak 5/12 og utlagt til offentlig ettersyn og høring i perioden Side 3 av 7

6 I forbindelse med offentlig ettersyn/høring innkom det 8 uttalelser hvorav et varsel om innsigelse. Sammendrag av innspill med forslagsstillers kommentarer (av ) gjengis her: 1 Rådet for likestilling av funksjonshemmede, datert : Sikkerhetsavstand til høgspent vurderes å være for lite. Tilgjengelighet i regulert område må ivaretas i forhold til gjeldende lovverk. Forslagsstiller kommentar: Byggeavstand til høgspent er i henhold til krav fra Varanger Kraft. Det skal være 6 meter vannrett fra ytterste faseleder på høyspent 66kV linje. Dette tilsier en sone på ca. 18-2m bredde avhengig av bredden på høgspentanlegget. Dette er beskrevet i bestemmelsene. Vi vet ikke hvorfor sikkerhetsavstand vurderes for liten av rådet, og vi vil ikke endre noe før man påpeker hvilke krav, lover eller regler som man referer til. Tilgjengelighet er særskilt beskrevet i beskrivelsen og man er selvfølgelig nødt til å følge gjeldende lovverk. 2 Kurt og Gisela Merknes, datert : Naboene er i mot at det bygges hytter på tomt g/bnr 7/28. Dette pga. at de har hundehold med flere hunder og er redd for at flere hytter i området vil føre til klager og ubehageligheter mot dem og hundene. De har også innvendinger mot følgende; -massene i grunnen er stort sett myrområder, - det burde vært konsekvensutredning. Det opplyses om planlagt ny bolig for hundekjører i område regulert for fritidsbolig på naboeiendom g/bnr 7/1 (vis a vis 7/28). Forslagsstiller kommentar: Tiltakshaver forholder seg til eksisterende reguleringsplaner og arealplan fra kommunen. I forhold til hundehold så vil man føre inn følgende tekst i planbeskrivelse; eksisterende og framtidige hundegårder med hundehold på naboeiendom skal opprettholdes og hensyntas. Fundamentering og valg av dette er opp til hyttebyggerne. Forslagsstiller har forholdt seg til kommunens avgjørelse for konsekvensutredning. Nye hytter er lengre fra nabo enn dagens innregulerte hyttetomter. Hvis dette blir omgjort til bolig for hundekjører så er det positivt for nabo. Denne planen skal ikke få noe følger for eksisterende eller framtidig hundehold. 3 Sametinget, datert : Foreslår endring av punkt b) i fellesbestemmelser. Dette gjelder aktsomhetsplikten for kulturminner. Forslagsstiller kommentar: Dette hensyntas og tekst i bestemmelse endres etter forslaget fra Sametinget. 4 Statens vegvesen, datert : Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget. 5 Reindriftsforvaltingen, datert : Reindriftsforvaltingen har ingen merknader til planforslaget. 6 Fylkesmannen i Finnmark, datert : Anmoder kommunen å stille krav om at hyttene skal ha nøytrale jordfarger og tak med matt overflate og at møneretning følger terrengkote. Grad av utnytting benevnes med BYA i 1.1 b) i bestemmelsene. Kommunen har ikke synliggjort sine vurderinger iht. naturmangfoldlovens Forslagsstiller kommentar: 1.1 b) endres etter forslaget. For de andre punktene avventer man kommunens vurdering av fargebruk og møneretning. Side 4 av 7

7 7 Norges vassdrags- og energidirektorat, datert : Vassdrag. Opprettholdelse av randsoner langs bekkefar med naturlig vegetasjon. Området vil ikke bli berørt av flom i Neidenelva. Energianlegg. NVE synes det er positivt at kreftlinja er avsatt som hensynssone, jfr. plan- og bygningslovens 12-6, og tilknyttet bestemmelser som forbyr bygging og tiltak. Forslagsstiller kommentar: Det er tatt hensyn til randsoner og hensynssone for høyspent i planen. 8 Finnmark Fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga, datert og : Finnmark Fylkeskommune varslet innsigelse på bakgrunn av at formulering under punkt, FELLESBESTEMMELSER, paragraf b ikke syntes tilstrekkelig etter kulturminneloven. Den mottok kommunen reviderte bestemmelser for planen iht. Fylkeskommunens (og Sametingets) uttalelse og forespørsel om trekking av innsigelse ble sendt. I brev av trakk Fylkeskommunen innsigelsen på bakgrunn av reviderte bestemmelser. Rådmannens vurderinger: Rådmannen finner at forslagsstiller har vurdert de innkomne uttalelser, disse synes gitt tilstrekkelig betydning i forslagsstiller reviderte plandokumenter. Rådmannen vil her utrede egne vurderinger: 1 og 7. Sikkerhetsavstand til energianlegg synes av rådmannen ivaretatt gjennom plankart og bestemmelser, rådmannen støtter seg til forslagstillers vurdering over og uttalelse fra NVE. 2. Uttalelse fra nabo vedrørende konflikter mellom fritidsboliger og bolig på grunn av hundehold er slik rådmannen ser det ikke av vesentlig betydning for reguleringen. Plan- og bygningsloven gir ikke bestemmelser om hundehold på egen eiendom uansett om denne er regulert til fritids- eller boligbebyggelse. Etter det rådmannen forstår er de nevnte forhold regulert av naboloven. Det nevnes at det i gjeldende regulering for naboeiendommer til 7/28 er regulert arealer både for fritidsboliger og boliger, selv om eiendommer regulert til fritidsboliger ikke er fullt utbygd. Bygging av bolig på område regulert til fritidsbolig krever endring av gjeldende plan og må behandles i egen sak. 3 og 8. Forholdet til kulturminner synes av rådmannen ivaretatt i planbestemmelsen. 4 og 5. Ingen merknad. 6. Forholdet til grad av utnytting etter byggteknisk forskrift synes ivaretatt. Det er i planbestemmelsen ikke satt bestemmelser om estetikk i form av farge på vegger og takoverflate. Rådmannen finner ikke grunnlag for å stille slike krav ettersom dette ikke er satt tilgrensede reguleringsplan, de bestemmelser og den byggegrense som er gitt vurderes av rådmannen som tilstrekkelig. Planen setter ikke bestemmelser om møneretning, rådmannen støtter seg til forslagsstillers vurdering i planbeskrivelsens kapittel Konsekvenser av planforslaget på side 2: Hyttene får valgfri møneretning mellom nord-syd eller øst-vest, slik at man kan benytte flere hyttetyper og eventuelt utnytte mulighet for større glassfasader mot sør i gavelvegg og dermed mulighet for Side 5 av 7

8 lavere byggehøyde.. Ut i fra dette finner ikke rådmannen vektige argumenter for å fastsette møneretning. Vurderinger etter naturmangfoldlovens 8 til 12, jf. 7.: Gjennom søk i naturbase og artskart finner rådmannen ikke registret vernede eller fredede arter eller naturtyper innenfor planområdet. Kunnskapsgrunnlaget for naturens mangfold synes av dette tilfredsstillende etter naturmangfoldslovens 8. I fra kjent kunnskap er det i planområdet ikke registrert vernede eller fredede arter eller naturtyper. Med bakgrunn i dette finner ikke rådmannen at føre-var-prinsippet, jf. lovens 9 kommer til anvendelse. Rådmannen kan ut i fra det overnevnte heller ikke se at den samlede belastningen på økosystemet vil bli påvirket av tiltaket og finner at lovens 1 derfor ikke kommer til anvendelse. Omsøkte tiltak vurderes for ikke å være til nevneverdig skade for naturmangfoldet og det vurderes derfor at lovens 11 og 12 ikke kommer til anvendelse. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12. innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Forholdet til universell utforming reguleres av byggteknisk forskrift. Øvrige satsningsområder synes ikke å bli vesentlig berørt i denne sak. Alternative løsninger: I medhold av plan- og bygningslovens sender Kommunestyret saken tilbake til ny behandling. Kommunestyret ser seg ikke enig med Detaljregulering for eiendommen gnr. 7, Side 6 av 7

9 bnr 28 i Neiden, planid Det gis følgende retningslinjer for det videre arbeidet med planen: Kommunestyrets begrunnelse: Forslag til innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Kommunestyret Detaljregulering for eiendommen gnr. 7, bnr 28 i Neiden, planid 2122, med tilhørende plankart, bestemmelser og beskrivelse revidert Begrunnelse: Kommunestyret finner at innkomne merknader og uttalelser er tillagt tilstrekkelig betydning gjennom detaljreguleringen, jf. rådmannens vurderinger over. Kommunestyret støtter seg for øvrig til rådmannens vurderinger over. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 7 av 7

10 Detaljregulering for eiendommen gnr. 7, bnr. 28 i Neiden, Sør-Varanger kommune. PLANBESKRIVELSE. Dato: Planens ID: 2122 ArkivsakID: 1/1 Varsel om oppstart: uke gangs behandling: , UFPS sak 5/12 Utlagt til offentlig ettersyn: Dato for siste revisjon: gangs behandling: Dato for vedtak i kommunestyret: INNHOLD. BELIGGENHET BAKGRUNN FORMÅL MED PLANEN... 2 SAKSGANG FORHOLD TIL EKSISTERENDE PLANER EIERFORHOLD BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET PROSESSEN BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET FORHOLD TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 Planen er utarbeidet av Fiskebeck Prosjekt AS Side 1 av 4

11 BELIGGENHET. Planområdet ligger på nordsiden av Neidenelven, ved Bjørknesveien, ca.,85-1,13 km ovenfor/vest for krysset til E6, innenfor en sone i arealplanen for Neiden/Munkefjord betegnet som LNF. I sonen er fritidsbebyggelse tillatt etter reguleringsplan. BAKGRUNN. Planarbeidet er igangsatt etter ønske fra grunneier, som vil gjøre klart for flere fritidsboliger. FORMÅL MED PLANEN. Målsettingen for planen er å avklare utnyttelsen av eiendommen i forhold til hyttebygging, høyspentanlegg og avkjøringer. SAKSGANG. Igangsetting av planarbeidet er annonsert i Sør-Varanger Avis og Finnmarken i uke 1 i 29 og sent ut til naboer og offentlige instanser. Det er kommet innspill fra følgende: - Varanger Kraft. datert: Sametinget datert: Gisela og Kurt Merkens datert: og Finnmark fylkeskommune datert: Fylkesmannen i Finnmark datert: Reindriftsforvaltning datert: Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Utvalg for Plan og Samferdsel i Sør-Varanger Kommune i møte , sak 5/12. FORHOLD TIL EKSISTERENDE PLANER. Området er i dag avsatt til LNF-formål i kommunal arealplan. Planen erstatter ingen tidligere reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner. Planområdet er omkranset av LNF-område og grenser til reguleringsplan for Fossnes (planid 217). EIERFORHOLD. Planområdet er privateid og eies av Herbjørn Randa og Josef Arnold Berggren. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET. Planområdet består av tilnærmet flat terreng med stort sett bjørkeskog. Terrenget heller svakt mot sør. Tomten er krysset av en høyspenningslinje på hele lengden, retning øst-vest. I vestre enden av tomten går det en lavspenningslinje in til stolpen. Planen er utarbeidet av Fiskebeck Prosjekt AS Side 2 av 4

12 PROSESSEN. Etter at varsling ble foretatt har det kommet uttalelser fra; Finnmark Fylkeskommune arealog kulturvernavdeling, Varanger Kraft Gisela og Kurt Merkens og Sametinget, 1. Varanger Kraft; Ber om å ta hensyn til kravene for avstander som gjelder til eksisterende anlegg/linjer. 2. Sametinget, Varsler om befaring. 3. Gisela og Kurt Merkens; Har kommet med innspill. Dem ønsker ikke flere fritidsboliger i området. 4. Finnmark Fylkeskommunen areal- og kulturvernavdeling; Sendt inn planfaglige innspill hvor det blir henvist til generelle krav. 5. Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdeling Ber om å ta hensyn til generelle krav angående Nasjonal arealpolitikk, estetikk, Terrengtilpassing, Hyttetomta, Friluftsliv, Vannforsyning og Konsekvensutredning. 6. Reindriftsforvaltning Øst-Finnmark; Har ingen merknader. Etter offentlig ettersyn og høring innkom 8 uttalelser, sammendrag av disse med forslagsstillers kommentar framkommer av egen merknadsbehandling, datert Finnmark Fylkeskommune varslet innsigelse til planen, på bakgrunn av reviderte bestemmelser ble innsigelsen trukket BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET. I forhold til dagens situasjon er det i planen forslått å gjøre om området fra LNF sone til område for fritidsbebyggelse. Det er planlagt å dele av 4 tomter med en fritidsbolig på hver. Byggearealer ligger i et moreneområde /elveavsetning med tett bjørkeskog. Planområdet får to felles avkjørsel. Dette for å unngå for mange avkjørsler fra kommunal vei. Begge avkjørslene har gode siktforhold. Avkjørslene betjener to tomter hver og går helt til hyttene for å kunne tilrettelegge for rullestolvennlige hytter. Gjennom planområde er det en høyspentlinje som er markert som fareområde i planen etter Varanger Krafts krav om byggegrenser. Byggearealer for hyttene er plassert utenfor fareområde på bakre delen av tomten. Det er en eksisterende bolig med hundegård som nabo mot sør. Det er også planlagt en bolig til med hundegård/hundehold. Eksisterende og framtidige hundgårder/hundhold på naboeiendom skal opprettholdes og hensyntas. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET. Denne planen er i henhold til vedtakelsen av kommuneplan for Sør-Varanger. Fritidsboliger. Området har i dag en blanding av fritidsboliger og vanlige boliger. Det er forholdsvis gode forhold for å bygge hytter i området. Eiendommen heler veldig svakt mot sør og er ellers flat. Hyttene får valgfri møneretning mellom nord-syd eller øst-vest, slik at man kan benytte flere hyttetyper og eventuelt utnytte mulighet for større glassfasader mot sør i gavelvegg og dermed mulighet for lavere byggehøyde. Byggegrensen til senterlinje av kommunal vei er på 15m. Minste avstand mellom byggeområdene og senterlinje er på ca. 18 m. Planen er utarbeidet av Fiskebeck Prosjekt AS Side 3 av 4

13 Parkering/veg. Det skal opparbeides to felles avkjørsler som betjene to tomter hver. Dette for å ha færrest mulig avkjørsler. For å kunne tilrettelegge for rullestolvennlige hytter, skal avkjørslene gå helt til hyttene. Hundehold i området. Nye hytter skal ikke være til hinder for eksisterende og framtidig hundehold/hundgård på naboeiendommer. Hensynsområder. Det er avsatt hensynsområde for høyspentanlegg gjennom området. Utenfor planområdet mot øst går en liten bekk. I og med at dette området allerede er satt av til høyspent med byggeforbud så er det ikke tatt med noe egen hensynssone for randsone mot bekk. I randsonen mot bekken skal vegetasjonen beholdes. Høyspentanlegg. Høyspentlinja er avsatt som fareområde i planen. Det er ikke tillat med noen form av bebyggelse i sonen. Bevaring. Sametinget har befart planområdet uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner. Det er ingen merknader til planarbeidet. Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga, retter seg etter befaring fra Sametinget med hensyn på registrering av automatisk fredete kulturminner. FORHOLD TIL KONSEKVENSUTREDNING Sør-Varanger kommune har i sin overordnede arealplan definert dette som et LNF-område. Kommunens faste utvalg for plansaker har den vedtatt at det er innvilget dispensasjon fra LNF-sonen og gitt tillatelse til bygging av fritidsbolig på eiendommen. Begrunnelsen var at arealet i sin tid var avsatt til byggeområde i forslag til arealplan, men ble tatt ut pga. støysonen til skytebanen. I ettertid viser det seg at støysonen ikke er relevant i forhold til denne søknaden. Tiltaket kommer heller ikke i konflikt med landbruk, eller viktige natur- og friluftsinteresser, det er nærliggende bebyggelse og gode adkomstforhold til offentlig vei. I samarbeid med Planavdelingen i Sør-Varanger kommune er det besluttet at det ikke er krav om konsekvensutredning for dette tiltaket. Planen er utarbeidet av Fiskebeck Prosjekt AS Side 4 av 4

14 Reguleringsbestemmelser til Detaljregulering for eiendommen gnr. 7, bnr. 28 i Neiden, Sør-Varanger kommune. Dato; Planens ID: 2122 ArkivsakID: 1/1 Varsel om oppstart: uke gangs behandling: , UFPS sak 5/12 Utlagt til offentlig ettersyn: Dato for siste revisjon: gangs behandling: Dato for vedtak i kommunestyret: I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor en sone i arealplanen for Sør-Varanger betegnet som LNF (landbruks, -natur- og friluftsområde). I sonen er fritidsbebyggelse kun tillatt etter reguleringsplan. II. I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området. III. I henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 er området detaljregulert til;.. FELLESBESTEMMELSER 1.. BEBYGGELSE OG ANLEGG 1.1. Fritidsbebyggelse Frittliggende: Tomt 1, 2, 3 og HENSYNSSONER 2.1. Fareområde, Høyspenningsanlegg: H IV. I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet... FELLESBESTEMMELSER a) Etter at denne planen er vedtatt, er det ikke tillatt med bygging, eller drift som er i strid med planen. Planen er utarbeidet av Fiskebeck Prosjekt AS Side 1 av 2

15 b) c) d) e) Skulle det under arbeidet i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene ved Sametinget og Finnmark Fylkeskommune, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 5 om kulturminner (kml.) 8 annet ledd. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket. For byggeområdene gjelder at alle inngrep i grunnen skal gjøres på en så skånsom måte som mulig. Plassering av bygg skal gjøres slik at de går inn i landskapet på en naturlig måte. Det tillates ikke oppsatt gjerder rundt hyttene. Det er bare tillat med uttynningshogst i området. 1.. BEBYGGELSE OG ANLEGG Fritidsbebyggelse - Frittliggende: Tomt 1, 2, 3 og 4 a) I området Tomt 1, Tomt 2, Tomt 3 og Tomt 4 er det tillat å sette opp 1 fritidsbolig i én etasje med hems innenfor retningsgivende byggplassering. b) Bebygd areal skal ikke overstige 1 m² BYA. c) Til hver hytte tillates uthus og utedo. Disse må plasseres utenfor byggelinjen fra Veinesvegen. d) Taket på hytta skal ha sadelform (med takvinkel mellom 12 og 27 ). e) Vannforsyning skal skje fra bekk, elv, oppkomme eller brønn. Det er ikke tillatt å legge inn vann, uten at det blir gitt spesiell tillatelse. f) Det er ikke tillat med utslipp av avløpsvann til grunn. g) Oppføring av gjerder rundt hyttetomtene er ikke tillat. h) Det skal være to avkjøringer fra hovedveg til hyttene. Hver avkjøring er felles for to hytter. Dette regnes som avkjøringer med liten trafikk (ÅDT<5 eller færre enn 1 boenheter). Hver avkjørsel skal dimensjoneres for person-, vare- og kombibil. Parkering for brukere kan ligge ved hver hytte. i) Hver avkjørsel skal utformes etter Statens vegvesens Håndbok 17, Veg- og gateutforming, punkt c 3.4 Avkjøring fra veg. Det skal ryddes skog i siktlinjer for avkjøringene slik at de holdes oversiktlige. 2.. HENSYNSSONER Faresone, høyspenningsanlegg, H. a) Det er ikke tillatt å plassere bygg eller anlegg innenfor området. b) Det er ikke tillatt å ha oppholdsplasser, som for eksempel lekeplass og bålplass, i dette området. c) Fareområdet er sonen under høyspentlinjen og 6 meter ut til hver side målt horisontalt fra ytterste faseleder. Dette tilsvarer an ca meter bred sone. Planen er utarbeidet av Fiskebeck Prosjekt AS Side 2 av 2

16

17

18 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Nina Bordi Øvergaard Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1-26, K3-&85, K2-C34 Saksordfører: Tove Alstadsæter SAKSGANG Behandling: Formannskapet Kommunestyret Dato: Arkivsaksnr.: 12/2792 Møtedato: Saksnr.: 2/13 2/13 AURORA KINO - DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel Brev eiere Tilbakemelding eiermøte.pdf Aurora kino IKS Oversendelse representantskapets vedtak pdf Vedlegg 1 Repsak 11_212 Budsjett 212.pdf Vedlegg 2 Brev eierne pdf Vedlegg 3 Årsmelding 211.pdf Vedlegg 4 Protokoll representantskap pdf Vedlegg 5 Justert budjsett.pdf Vedlegg 6 Selskapsavtale Aurora Kino IKS pr 119.pdf Side 1 av 7

19 Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Aurora Kino IKS AURORA KINO I Aurora Kino IKS I Tove Alstadsæter AURORA KINO IKS REPRESENTANTSKAPET MØTE NR 3/212 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR AURORA KINO IKS Kort sammendrag: Sør-Varanger kommune tegnet i 28 en intensjonsavtale mellom Sør-Varanger Kommune og Aurora Kino IKS med virkning fra Her ble kommunen og Auro kino IKS enig om følgende fremtidig samarbeid: 1. Sør-Varanger kommune trer inn i Aurora kino interkommunale selskap fra 1. januar Fra samme dato overtar Aurora kino IKS driften av Kirkenes kino. 3. Selskapsinnskudd jfr lov om interkommunale selskap, er et engangs kontantbeløp fra Sør-Varanger kommunen. Sør-Varanger kommune yter i tillegg er årlig driftstilskudd til Aurora kino IKS. Sør-Varanger kommune kan eventuelt tilstå Aurora kino IKS gratis leie av kinolokaler i stedenfor årlig driftstilskudd. 4. Sør-Varanger kommune skal være representert i Aurora kino IKS sitt representantskap. 5. Dette er en virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljølovens kapittel 16 som regulerer prosedyrer for informasjon og drøfting med de ansatte og deres tillitsvalgte. Selskapet eies med 8 % av Sør-Varanger kommune, 27,6 % av Alta kommune og 64,4 % av Tromsø kommune. Deltakerne hefter for selskapets forpliktelser pro rata i henhold til sin eierandel. Aurorakino har et akkumulert underskudd fra på kr ,-. Ca halvparten av dette knyttes til Billettkonkursen i 21. Aurora kino har også et udekket merforbruk på investeringsregnskapet på kr ,-. Representantskapet i har i møte 19 april vedtatt at regnskapsmessig merforbruk for perioden på kr ,- skal dekkes ved tilskudd fra eierkommunen etter regnskapsbrøk. Side 2 av 7

20 Representantskapet vedtok videre at regnskapsmessig merforbruk på investeringsregnskapet for 211 og tidligere år, til sammen kr ,-, skal dekkes inn ved tilskudd fra eierne iht eierbrøk og inntreden i selskapet. Faktiske opplysninger: Representantskapet i Aurora kino IKS behandlet Aurora kinos budsjett for 212 og økonomiplan for , i Representantskapsmøte den 19.april. Representantskapet fattet da følgende vedtak, som med dette sendes over til eierkommunene vedtak 11/212: 1. Representantskapet vedtar fremlagte forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 212 og økonomiplan , med de endringer som følger av vedtakets punkt 2 og Inndekning av akkumulert merforbruk i driftsregnskapet, kr ,-, dekkes inn ved tilskudd fra eierne iht. eierbrøk og inntreden i selskapet. 3. Inndekning av udekket i investeringsregnskapet, kr ,-, dekkes inn ved tilskudd fra eierne iht. eierbrøk og inntreden i selskapet. Vedtaket krever behandling og godkjennelse fra de respektive kommunestyrer, før budsjettet er gyldig. Nedenfor følger en kort redegjørelse for årsaksforholdene til opparbeidelsen av regnskapsmessig merforbruk. Redegjørelsen av utarbeidet av Aurora kino IKS. Akkumulert merforbruk på driftsregnskapet Akkumulert merforbruk på driftsregnskapet utgjør ,Billetten AS Halvparten av dette, ca. 5, millioner kroner, knyttes til direkte tap fra konkursen i Billetten AS. Konkursen oppsto på sommeren i 21, etter at kultursesongen var avsluttet og de (Billetten AS) hadde utbetalt oppgjør til de fleste andre kulturaktørene. Aurora kino ble dermed sittende igjen med å måtte ta over 8 % av tapene, som i prinsippet var Aurora kinos omsetning for mai og juni 21. Våre direkte tap i konkursen er kalkulert til 3,6 millioner kroner. I tillegg kommer følgekostnader knyttet til midlertidige systemløsninger og likviditetstap på rundt 1,4 millioner. Regnskapsår I 28 hadde Aurora kino IKS et driftsunderskudd på 3,1 millioner kroner, hvorav 2,2 ble dekket inn av eierkommunene det påfølgende år. I 29 hadde selskapet et underskudd på 2,3 millioner kroner. Årsaken til underskuddene disse to årene skyldes ikke manglende økonomisk styring, tvert imot, da utgiftssiden viser få budsjettavvik, og hvor de samlede utgiftene er lavere enn budsjett. Derimot knyttes dette til at besøksforventingene har vært satt for høyt for å få budsjettet i balanse. Dette kan igjen skrives tilbake til at man i prosjekteringsfasen for nytt kinoanlegg både i Tromsø (25) og i Alta (27) har hatt for høye forventninger til besøksveksten i nye kinosenter. I Tromsø var det budsjettert med en økning til 35. Side 3 av 7

21 besøkende, mens det faktiske besøket viste seg å legge seg mellom (en økning på ca. 4 %). I Alta var det forventet en økning til 7. besøk, mens det faktiske besøket la seg på besøk (økning rundt 6 %). Fra 21 reduserte Tromsø kommune husleien med 2, millioner kroner, mens Alta kommune økte driftstilsuddet, som kommer i tillegg til gratis husleie, fra 25.,- til 5.,-. Regnskapsår 21 Korrigert for Billetten-konkursen, viste det faktiske driftsresultatet i 21 et underskudd på 1,2 millioner. At resultatet (korrigert for Billettenkonkursen) ikke ble positivt i 21, skyldes et relativt dramatisk globalt fall i kinobesøket fra 29 til 21 på rundt 15 %. Denne kraftige besøksnedgangen betydde rundt 3 millioner kroner i reduserte inntekter, og oppveiet dermed effekten av den reduserte husleien og det økte tilskuddet fra Alta. Regnskapsår 211 Driftsunderskuddet i 211 utgjorde 1,5 millioner kroner, hvorav 1,4 millioner er følgekostnader etter konkursen i Billetten AS. Morerentekostnader utgjør,7 millioner, og,7 millioner gjelder midlertidige /ekstraordinære kostnader knyttet til billettsalgsløsningen i første halvår. Uten følgekostnadene etter konkursen ville året gått ut med et marginalt underskudd, til tross for en ytterligere besøksnedgang i 211. Våre beregninger viser at Aurora kino ville hatt et positivt resultat på mellom 3 og 4 millioner kroner i 211 ved de samme besøkstall som i 29. Regnskapsår 212 Prognosene våre tilsier et relativt solid overskudd, økonomirapporten pr. november viste er positivt driftsresultat på ca. 1,6 millioner kroner. Til tross for en relativt betydelig besøksnedgang i perioden fra 28 til 211, har driftsresultatene blitt betydelig forbedret. Korrigert for effektene av Billetten-konkursen, har underskuddet gått fra 3,2 mill i 28, til 2,3 i 29, 1,2 i 21 og,1 i 211. I 212 forventes et overskudd. Årsaken til denne positive utviklingen er primært de langsiktige tiltakene som selskapet har arbeidet med i denne perioden. De viktigste her er: - Utvidelse til flere avdelinger, slik at felleskostnadene reduseres. - Reforhandling av avtaler basert på økt forhandlingsstyrke - Overtakelse- /opprettelse av kioskdrift - Salg av billetter for andre kulturinstitusjoner - Tariffskifte og effektivisering av drift Udekket merforbruk investering Sum udekket på investeringsregnskapet utgjør ,-, hvorav skriver seg fra investering i nytt billettsystem i 21 og ,- knyttes til digitalisering av kinosalene i ,- er et udekket beløp fra tidligere år. Etter konkursen i Billetten AS sommeren 21, sto Aurora kino IKS på bar bakke uten et billettsystem for salg av kinobilletter. For at driften skulle kunne videreføres var selskapet nødt til å umiddelbart investere i billettsystem, med nødvendig datateknisk utstyr. Totalt kom investeringskostnadene for dette på 1,4 millioner kroner. Side 4 av 7

22 I 21 og 211 ble samtlige norske kinoer digitalisert, gjennom en nasjonal finansierings- og utrullingsplan, vedtatt i Stortinget. Gjennom deltakelse i den nasjonale planen ble rundt 7 % av finansieringskostnadene, som er på ca. 1 million kroner pr sal, dekket gjennom offentlige bidrag og bidrag fra filmdistributørene. Ved å vente, eller stille seg på utsiden av denne ordningen, ville ikke kinoene ta del i dette offentlige bidraget. Fra sommeren 211 har all leveranse av filmer på den gamle analoge plattformen opphørt. Aurora kinos andel av investeringene var budsjettert gjennom overføring fra drift, men på grunn av strykningsreglene ved driftsunderskudd, ble disse overføringene strøket. Det har ikke vært bevegelser på investeringsregnskapet i 212. Inndekning av merforbruk fordeling mellom eierkommunen Iht IKS-lovens 3 hefter eierkommunene for selskapets forpliktelser pro rata. 3. Deltakeransvar Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. Dette er den ansvarsfordelingen som følger av loven dersom selskapet skulle oppløses. Representantskapets vedtak er at underskuddene dekkes iht. eierandel, samt tidspunkt for inntreden i selskapet. Dette betyr i praksis at Sør-Varanger kommune etter representantskapets vedtak ikke skal stilles til ansvar for underskudd oppstått før 29. Frem til 29 var eierandelene fordelt på følgende måte: Tromsø kommune 7 % Alta kommune 3 % Ved Sør-Varangers inntredene i 29, ble eierfordelingen endret slik: Tromsø kommune 64,4 % Alta kommune 27,6 % Sør-Varanger kom. 8, % Eierprosentene gir følgende fordeling av inndekningen: Akk merforbruk Udekket investering Sum merforbruk Tromsø kommune Alta kommune Sør-Varanger kommune Sum inndekning Sum Side 5 av 7

23 Rådmannen utredet i budsjettet for 213 å avvikle kinodrift i sin helhet da kommunens utgifter til kino pr innbygger ligger svært høyt sammenlignet med øvrige kommuner. Kommunestyret vedtok ikke å gå for nedleggelse av kinoen og rådmannen har oppfattet signalene dit hen at kommunen fortsatt skal være medlem i Aurora kino IKS og at selskapet skal drive kommunens kinotilbud. Rådmannen forslår da at kommunene tar sitt deltakeransvar for dekning av tidligere underskudd, kr ,- og at beløpet dekkes ved bruk av fond. Pr.d.d er det 13,6 mill.kr på disposisjonsfondet. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12. innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Side 6 av 7

24 Alternative løsninger: Forslag til innstilling: Kommunestyret vedtar å dekke Sør-Varanger kommunes andel av tidligere opparbeidet merforbruk i Aurora Kino IKS med kr ,-. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 7 av 7

25 Til Tromsø kommune v/byrådet Alta kommune v/ordfører Sør-Varanger kommune v/ordfører Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13 1.ledd Deres ref.: Vår ref.: U/12-12 Saksbehandler: Geir Martin Jensen Dato: Tilbakemelding etter eiermøte Det vises til eiermøte i Aurora kino IKS, den 8.juni i år. I dette møtet ble det stilt flere spørsmål knyttet til nødvendig tilskuddnivå for å sikre videre drift for selskapet. Disse problemstillingene har vi forelagt for vår revisor KomRev NORD, og revisors skriftlige tilbakemelding på disse oversendes med dette til eierne. Slik vi leser revisors tilbakemelding foreligger det ikke alternativ til at hele det akkumulerte driftunderskuddet på 1,1 millioner kroner må dekkes inn ila. 212 og 213. Dog synes det å være en akseptabel løsning om en, eller flere, av eierne fordeler sitt tilskudd over flere år. Det henvises i revisors svarbrev til at tilskuddbehovet må sees opp mot en likviditetsanalyse. Vedlagt følger et likviditetsbudsjett basert på det periodiserte årsbudsjettet for 212, satt opp ut fra kontantbeholdningen pr Denne viser et tilskuddbehov som er omtrent identisk med det akkumulert driftsunderskudd, dersom selskapet skal kunne dekke sine forpliktelser ved forfall (inkludert forfalt husleie til Tromsø kommune for 21 og 211 7,9 mill). Det forutsettes da at opprinnelig nedbetalingsplan på husleie for opprettholdes. Da det ikke foreligger planlagte bevegelser på investeringsregnskapet, og at man etter kommunale regnskapsprinsipper utgiftsfører faktiske låneavdrag, og ikke avskrivninger, betyr dette i praksis at utviklingen videre for likviditetsbudsjettet er identisk med driftsbudsjettet. Unntaket er nedbetalingsplanen på husleie til Tromsø kommune (restgjeld pt. 7,2 mill), som forfaller med 1, mill i 212, 418. i 213 og 661. i 214. Dersom selskapet ikke opptar lån til inndekning av udekket på investeringsregnskapet (4,5 mill), viser økonomiplanen et overskudd på 64. i 212, og et resultat nesten i balanse for 213 og 214. Man mangler dermed nødvendig driftsoverskudd til å dekke disse avdragene. Et låneopptak vil gi likviditet til å oppfylle forpliktelsene i nedbetalingsavtalen, men vil medføre ytterligere årlige driftskostnader på ca. 78. fra 213.

26 Vi håper dette gir tilstrekkelige svar på de problemstillinger som ble diskutert i eiermøtet 8.juni. Med vennlig hilsen, AURORA KINO IKS Geir Martin Jensen Adm.direktør Vedlegg: - Aurora kino IKS økonomiske situasjon, KomRev NORD Likviditetsbudsjett 212 for Aurora kino IKS

27

28

29

30 AURORA KINO IKS LIKVIDITETSBUDSJETT For året 212 Salgsinntekter Tilskudd fra eierne Andre driftsinntekter Finansinntekter Sum innbetalinger Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Revisjon Overføringer Finansutgifter Investeringer Avbetalingsordning, Tromsø kommune: Sum utbetalinger: Likviditetsendringer: Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse: Likviditetsbeholdning ved månedens slutt: Bankkonti: Skyldig leverandører Tromsø kommune husleie : Reskontro kunder: Likviditetsbeholdning: Januar Februar Juli August Juni Mai April Mars September Oktober November År: Desember

31 Til Tromsø kommune v/byråden Alta kommune v/ordfører Sør-Varanger kommune v/ordfører Deres ref.: Vår ref.: U/11-12 Saksbehandler: Geir Martin Jensen Dato: AURORA KINO IKS OVERSENDELSE AV REPRESENTANTSKAPETS VEDTAK Representantskapet i Aurora kino IKS behandlet Aurora kinos budsjett for 212 og økonomiplan for , i Representantskapsmøte den 19.april. Representantskapet fattet da følgende vedtak, som med dette sendes over til eierkommunene: Vedtak 11/212: 1. Representantskapet vedtar fremlagte forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 212 og økonomiplan , med de endringer som følger av vedtakets punkt 2 og Inndekning av akkumulert merforbruk i driftsregnskapet, kr ,-, dekkes inn ved tilskudd fra eierne iht. eierbrøk og inntreden i selskapet. 3. Inndekning av udekket i investeringsregnskapet, kr ,-, dekkes inn ved tilskudd fra eierne iht. eierbrøk og inntreden i selskapet. Vedtaket krever behandling og godkjennelse fra de respektive kommunestyrer, før budsjettet er gyldig. INNDEKNING AV MERFORBRUK FORDELING Iht IKS-lovens 3 hefter eierkommunene for selskapets forpliktelser pro rata. 3. Deltakeransvar Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. Dette er den ansvarsfordelingen som følger av loven dersom selskapet skulle oppløses. Representantskapets vedtak er at underskuddene dekkes iht. eierandel, samt tidspunkt for inntreden i selskapet. Dette betyr i praksis at Sør-Varanger kommune etter representantskapets vedtak ikke skal stilles til ansvar for underskudd oppstått før 29.

32 Frem til 29 var eierandelene fordelt på følgende måte: Tromsø kommune 7 % Alta kommune 3 % Ved Sør-Varangers inntredene i 29, ble eierfordelingen endret slik: Tromsø kommune 64,4 % Alta kommune 27,6 % Sør-Varanger kom. 8, % Eierprosentene gir følgende fordeling av inndekningen: Akk. merforbruk drift Udekket investering Sum merforbruk: Tromsø kommune Alta kommune Sør-Varanger kom. Sum inndekning: Sum Saken beskrives ytterligere av de vedlagte dokumenter, som har ligget til grunn for representantskapets behandling av saken. Dersom det er behov for at det suppleres med ytterligere opplysninger eller dokumenter, kan undertegnede kontaktes. I tillegg stiller både styrets medlemmer eller adm. direktør gjerne til møter vedr. saken, eller stiller til den politiske behandlingen av saken. Med vennlig hilsen, AURORA KINO IKS Geir Martin Jensen Adm.direktør Vedlegg: - Sak 11/212 Godkjennelse av budsjett 212 og økonomiplan for Saksfremlegg for representantskapet til møte 19.april. - Vedr. økonomisk situasjon varsling iht. IKS-lovens 24. Brev til eierkommunene 18.april Aurora kinos årsmelding for Protokoll fra representantskapsmøte 19.april Budsjett for 212 og økonomiplan for justert iht. representantskapets vedtak. - Selskapsavtale pr for Aurora kino IKS

33 ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐŬĂƉĞƚ hƚǀăůő ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐŬĂƉĞƚ DƆƚĞĚĂƚŽ ϭϵ ĂƉƌŝůϮϭϮ ^ĂŬƐŶƌ ϭϭ ϮϭϮ 'K <: EE/E' s h ^: ddϯϭϯk't<kekd/w> EϮϭϯͲϮϭϱ,: DD > /ŚŚƚ >ŽǀŽŵŝŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĞƐĞůƐŬĂƉĞƌ ΑϭϴͲϮƐŬĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐŬĂƉĞƚĞŶŐĂŶŐŝĊƌĞƚ ǀĞĚƚĂďƵĚƐũĞƚƚĨŽƌŬŽŵŵĞŶĚĞŬĂůĞŶĚĞƌĊƌ ƐĂŵƚƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶĨŽƌĚĞƚƌĞƉĊĨƆůŐĞŶĚĞĊƌĞŶĞ ƵĚƐũĞƚƚĨŽƌƐůĂŐĞƚƐŬĂůŐŝĞƚƌĞĂůŝƐƚŝƐŬďŝůĚĞĂǀǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞŶŽŐĚĞƚĨŽƌǀĞŶƚĞĚĞƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞ ƌğɛƶůƚăƚğƚăǀěƌŝĩƚğŷ ƌɛďƶěɛũğƚƚğƚĩƌğŵŵğɛĩžƌƌğɖƌğɛğŷƚăŷƚɛŭăɖğƚăǀɛƚljƌğƚ, E >/E' sğěůăőƚĩɔůőğƌɛƚljƌğƚɛĩžƌɛůăőƚŝůďƶěɛũğƚƚĩžƌϯϭϯ ƐĂŵƚƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶĨŽƌϮϭϯͲϮϭϱ ^ƚljƌğƚśăƌďğśăŷěůğƚɛăŭğŷŝŵɔƚğϵ Ϯϭϭ ϱ ϮϭϮŽŐϲ ϮϭϮ ^ƚljƌğƚĩăƚƚğƚĩɔůőğŷěğŝŵɔƚğϲ ϮϭϮ ĚĞŶϭϭ ĂƉƌŝůĚĊ ^ĂŬϯϳ Ϯϭϭ ƵĚƐũĞƚƚϮϭϮŽŐƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶϮϭϯͲϮϭϱ sğěƚăŭ ϭ WĊďĂŬŐƌƵŶŶĂǀĚĞŶƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶƐĞƌƐƚLJƌĞƚƐĞŐŶƆĚƚƚŝůĊǀĞĚƚĂ ŶĞĚďĞŵĂŶŶŝŶŐĂǀĞƚƚĊƌƐǀĞƌŬŝĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶĞŶ ƵƚŽǀĞƌĚĞŬƵƚƚƐŽŵ ĂůůĞƌĞĚĞĞƌŝŶŶĂƌďĞŝĚĞƚ EĞĚďĞŵĂŶŶŝŶŐĞŶŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞƐƐĊƌĂƐŬƚƐŽŵ ƉƌĂŬƚŝƐŬŐũĞŶŶŽŵĨƆƌďĂƌƚ Ϯ ^ƚljƌğƚǀğěƚăƌǀŝěğƌğăƚěăőƚŝůďƶěğƚũƶɛƚğƌğɛɛůŝŭăƚěăőďğŵăŷŷŝŷőğŷɖċ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ&ŽŬƵƐĨũĞƌŶĞƐƉĊŵĂŶĚĂŐĞƌ ŽŐƌĞĚƵƐĞƌĞƐŵĞĚƚƌĞƚŝŵĞƌƉĊ ĨƌĞĚĂŐĞƌ ƐĂŵƚĂůůĞŚǀĞƌĚĂŐĞƌŝƐŬŽůĞŶĞƐƐŽŵŵĞƌĨĞƌŝĞ ϯ ^ƚljƌğƚǀğěƚăƌăƚěğƚăƌďğŝěğɛǀŝěğƌğŵğěċĩċĩƌğŵůğŝěŭžŷƚžƌğƌŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶĞŶƐŬŽŶƚŽƌůŽŬĂůĞƌ ^ƚljƌğƚĩžƌƶƚɛğƚƚğƌăƚěğƚĩƌğŵůğŝğɛůžŭăůğƌ ĨŽƌŵŝŶŝŵƵŵϭ Ɖƌ Ċƌ ϰ ^ƚljƌğƚɛǀğěƚăƌăƚěğƚċƌůŝőğƚŝůɛŭƶěěğƚƚŝůdƌžŵɛɔ/ŷƚğƌŷăɛũžŷăůğ&ŝůŵĩğɛƚŝǀăů ƉĊŬƌ ϭθϯ ͲŬƵƚƚĞƐĨƌĂϮϭϯ ^ƚljƌğƚďğƌžŵăƚ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽƐƐƚĂƚƵƐƐŽŵ ŽĨĨŝƐŝĞůůƐĂŵĂƌďĞŝĚƐƉĂƌƚŶĞƌ &ŽƵŶĚĞƌ ŽƉƉƌĞƚƚŚŽůĚĞƐƐŽŵŝĚĂŐ ďğőƌƶŷŷğƚ ŝ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽƐƌŽůůĞƐŽŵƐƚŝĨƚĞƌĂǀĨĞƐƚŝǀĂůĞŶ ƐĂŵƚǀĞƌĚŝĞŶĂǀĚĞůŽŬĂůĞƌŽŐ ƚũğŷğɛƚğƌɛžŵ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽďŝĚƌĂƌŵĞĚƚŝůƐĞůǀŬŽƐƚ ϱ ĞŶƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞĞĨĨĞŬƚĞŶĂǀǀĞĚƚĂŬĞƚƐƉƵŶŬƚϭʹϰŝŶŶĂƌďĞŝĚĞƐŝďƵĚƐũĞƚƚ ϮϭϮŽŐƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶϮϭϯʹϮϭϱ

34 ϲ,ƶɛůğŝğŝ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ&ŽŬƵƐƐƆŬĞƐƌĞĨŽƌŚĂŶĚůĞƚŵĞĚdƌŽŵƐƆŬŽŵŵƵŶĞ ďů Ă ƉĊďĂŬŐƌƵŶŶĂǀĂƚƌĞŶƚĞŶŝǀĊĞƚĞƌƉĊĞƚůĂŶŐƚůĂǀĞƌĞŶŝǀĊŶĊĞŶŶǀĞĚ ďğƌğőŷŝŷőğŷăǀśƶɛůğŝğŷŝϯϯͳϯϰ ŽŐĂƚ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽƚƌŽůŝŐŚĂƌďĞƚĂůƚ ŵğƌŝśƶɛůğŝğğŷŷěğƌɛžŵɛğůɛŭăɖğƚɛğůǀśăěěğƚăƚƚžɖɖůċŷƚŝůďljőőŝŷőğŷ ĂǀŶLJŬŝŶŽ ϳ ^ƚljƌğƚǀğěƚăƌďğɛɔŭɛĩžƌƶƚɛğƚŷŝŷőğŷğŝĩƌğŵůăőƚğďƶěɛũğƚƚĩžƌɛůăő ŚǀŽƌ ďğɛɔŭɛăŷɛůăőğŷğğƌũƶɛƚğƌƚŷğěɖċĩɔůőğŷěğŵċƚğŝĩžƌśžůěƚŝůƚŝěůŝőğƌğ ďƶěɛũğƚƚžőɔŭžŷžŵŝɖůăŷ dƌžŵɛɔ ůƚă <ŝƌŭğŷğɛ EĂƌǀŝŬ Ϯϲ ďğɛɔŭ ŵžƚƚŝěůŝőğƌğϯθ ďğɛɔŭ ϱ ďğɛɔŭ ŵžƚƚŝěůŝőğƌğϱϱ ďğɛɔŭ ϭθ ďğɛɔŭ ŵžƚƚŝěůŝőğƌğϭϳ ďğɛɔŭ ϯϲ ďğɛɔŭ ŵžƚƚŝěůŝőğƌğϰϰ ďğɛɔŭ ϴ ^ƚljƌğƚǀğěƚăƌĩƌğŵůăőƚğĩžƌɛůăőƚŝůěƌŝĩƚɛďƶěɛũğƚƚĩžƌϯϭϯžőɔŭžŷžŵŝɖůăŷ ĨŽƌϮϭϯʹϮϭϱ ŵğěěğğŷěƌŝŷőğƌɛžŵĩƌğŵŭžŵŵğƌăǀǀğěƚăŭğƚ dŝůƚƌžɛɛ ĨŽƌŝŶŶƐƚƌĂŵŵŝŶŐĞŶĞǀŝƐĞƌƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶĞŶĞƚŶĞŐĂƚŝǀƚĚƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚŝϮϭϯ ŽŐϮϭϰ ƉŐĂ ĂƚƚŝůďĂŬĞďĞƚĂůŝŶŐĞŶĂǀǀĞƌĚŝĞŶĂǀŐŵů &ŽŬƵƐŬŝŶŽŽƉƉŚƆƌĞƌ ĨƌĂϮϭϯ ^ƚljƌğƚăƌďğŝěğƌǀŝěğƌğŵğěƚŝůƚăŭĩžƌċďƌŝŷőğďƶěɛũğƚƚĩžƌϯϭϯ ŽŐϮϭϰŝďĂůĂŶƐĞ ďů Ă ϭ ƌğĩžƌśăŷěůŝŷőăǀśƶɛůğŝğ ũĩ ƉƵŶŬƚϲ Ϯ ƚŝůɛŭƶěěğůůğƌăŷěƌğƚŝůƚăŭŝɛăŵƌċěŵğěěğůƚăŭğƌŷğ ĞƚƚĞĨƌĞŵůĞŐŐĞƐŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚďĞŚĂŶĚůŝŶŐĂǀ ƵĚƐũĞƚƚĨŽƌϮϭϯŽŐ ƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶϮϭϰͲϮϭϲ ϵ &ƌğŵůăőƚğďƶěɛũğƚƚžőɔŭžŷžŵŝɖůăŷǀŝɛğƌŝŭŭğŝŷŷěğŭŷŝŷőăǀƚŝěůŝőğƌğċƌɛ ƵŶĚĞƌƐŬƵĚĚ ^ƚljƌğƚɛğƌŝŭŭğăƚěğƚĩŝŷŷğɛőƌƶŷŷůăőĩžƌɛůŝŭŝŷŷěğŭŷŝŷőžǀğƌ ĚƌŝĨƚŵĞĚĚĞƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞƌƐŽŵůŝŐŐĞƌƚŝůŐƌƵŶŶĨŽƌƐĞůƐŬĂƉĞƚ ^ƚljƌğƚǀŝɛğƌŝěğŷŷğɛăŵŵğŷśğŷőƚŝůǀăƌɛğůɛžŵğƌőŝƚƚƌğɖƌğɛğŷƚăŷƚɛŭăɖžő ĚĞůƚĂŬĞƌŶĞŝŚĞŶŚŽůĚƚŝůůŽǀŽŵŝŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĞƐĞůƐŬĂƉĞƌƐΑϮϰ ^ƚljƌğƚ ĂŶďĞĨĂůĞƌĂƚŝŶŶĚĞŬŶŝŶŐƐŬũĞƌǀĞĚƚŝůƐŬƵĚĚĨƌĂĚĞůƚĂŬĞƌŶĞ ϭ ^ƚljƌğƚĩƌğŵŵğƌĩɔůőğŷěğŝŷŷɛƚŝůůŝŷőƚŝůƌğɖƌğɛğŷƚăŷƚɛŭăɖğƚ ϭ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐŬĂƉĞƚǀĞĚƚĂƌĨƌĞŵůĂŐƚĞĨŽƌƐůĂŐƚŝůĚƌŝĨƚƐďƵĚƐũĞƚƚŽŐ ŝŷǀğɛƚğƌŝŷőɛďƶěɛũğƚƚĩžƌϯϭϯžőɔŭžŷžŵŝɖůăŷϯϭϯʹϯϭϱ Ϯ /ŶŶĚĞŬŶŝŶŐĂǀƚŝĚůŝŐĞƌĞĊƌƐƵŶĚĞƌƐŬƵĚĚƐŬũĞƌǀĞĚƚŝůƐŬƵĚĚĨƌĂ ĚĞůƚĂŬĞƌŶĞ

35 h ^: dd, E >/E' /ƌğɖƌğɛğŷƚăŷƚɛŭăɖɛŵɔƚğϭϯ ĂƉƌŝůϮϭϭǀĞĚƚŽŬƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐŬĂƉĞƚďƵĚƐũĞƚƚĨŽƌϮϭϭ ŵğě ƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶϮϭϮͲϮϭϰ ĞŶǀĞĚƚĂƚƚĞƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶĞŶŚĂƌĚĂŶŶĞƚƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚĨŽƌ ĨƌĞŵůĂŐƚĞďƵĚƐũĞƚƚĨŽƌƐůĂŐ :Ĩ ĚĞŶǀĞĚƚĂƚƚĞƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶĞƌĨƌĞŵůĂŐƚĞďƵĚƐũĞƚƚĨŽƌƐůĂŐŚŽǀĞĚƐĂŬĞůŝŐũƵƐƚĞƌƚŝĨŽƌŚŽůĚƚŝů ĨƆůŐĞŶĚĞƉƵŶŬƚĞƌ ĞƐƆŬƐĨŽƌǀĞŶƚŶŝŶŐĞƌ ĞŶŶĞŐĂƚŝǀĞƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶŝďĞƐƆŬƐƚĂůůĨŽƌƚƐĂƚƚĞŝϮϭϭ ŽŐŽŐƐĊϮϭϮŚĂƌƐƚĂƌƚĞƚƐǀĂŬƚ WĊďĂŬŐƌƵŶŶĂǀĚĞƚƚĞŚĂƌƐƚLJƌĞƚũƵƐƚĞƌƚŶĞĚďĞƐƆŬƐĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞŶĞũĨ ƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶĞŶ ƉĊĨƆůŐĞŶĚĞŵĊƚĞ dƌžŵɛɔ Ϯϲ ďğɛɔŭ ŵžƚžɖɖƌŝŷŷğůŝőϯθ ďğɛɔŭ ůƚă ϱ ďğɛɔŭ ŵžƚžɖɖƌŝŷŷğůŝőϱϱ ďğɛɔŭ <ŝƌŭğŷğɛ ϭθ ďğɛɔŭ ŵžƚžɖɖƌŝŷŷğůŝőϭϳ ďğɛɔŭ EĂƌǀŝŬ ϯϲ ďğɛɔŭ ŵžƚžɖɖƌŝŷŷğůŝőϰϰ ďğɛɔŭ ĞƐƆŬƐĨŽƌǀĞŶƚŶŝŶŐĞŶĞǀĂƌĨŽƌƆǀƌŝŐŝdƌŽŵƐƆŽŐ ůƚăƌğěƶɛğƌƚĩƌăśśǀ Ϯϵϱ ŽŐ ϲ ƚŝůϯϭϭͳďƶěɛũğƚƚğƚ dŝůƚăŭ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶĞŶŽŐƐƚLJƌĞƚŝǀĞƌŬƐĂƚƚĞĞŶƌĞŬŬĞƐƚƌĂŬƐƚŝůƚĂŬƐŽŵŵĞƌĞŶŽŐŚƆƐƚĞŶ Ϯϭϭ ĚĂĚĞƚǀŝƐƚĞƐĞŐĂƚĚĞŶĨŽƌǀĞŶƚĞĚĞƆŬŶŝŶŐĞŶŝŬŝŶŽďĞƐƆŬĞƚƵƚĞďůĞ ŽŐ ŶĞĚŐĂŶŐĞŶĨŽƌƚƐĂƚƚĞ ĨĨĞŬƚĞŶĂǀĚŝƐƐĞƚŝůƚĂŬĞŶĞĞƌŝŶŶĂƌďĞŝĚĞƚŝďƵĚƐũĞƚƚĞƚ Ϯ ϯ ϳ ϴ ϵ ϭ ϭϭ ϭϯ ϭϱ ϭϳ ϭθ Ϯ Ϯϭ dŝůƚăŭ /ŶƚĞƌŶůƆƐŶŝŶŐƉĞƌŵŝƐũŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐũĞĨ /ŶƚĞƌŶůƆƐŶŝŶŐƉĞƌŵŝƐũŽŶŵĂƌŬĞĚƐƐũĞĨ ZĞĚƵŬƐũŽŶŝŶƚĞƌŶĞƚƚůŝŶũĞ ŶLJĂǀƚ ŝůůğƚƚɛăůőőũğŷŷžŵŭŝžɛŭ ĞͲďŝůůĞƚƚ ƵƚŽŵĂƚĞƌ ZĞĚƵŬƐũŽŶĂŶŶŽŶƐĞĂǀƚĂůĞƌEŽƌĚůLJƐ ZĞĚƵŬƐũŽŶĂŶŶŽŶƐĞĂǀƚĂůĞƌŝdƌŽŵƐƆ ELJƌĞŶŚŽůĚƐŬŽŶŬƵƌƌĂŶƐĞdƌŽŵƐƆ KǀĞƌƚĂŬĞůƐĞĂǀƌĞŶŚŽůĚ ůƚă ELJƌĞŶŚŽůĚƐĂǀƚĂůĞEĂƌǀŝŬ ZĞĚƵŬƐũŽŶĂŶŶŽŶƐĞĂǀƚĂůĞ&ƌĞŵŽǀĞƌ ELJƚĞůĞĨŽŶĂǀƚĂůĞ ŝůůğƚƚɛăůőĩžƌdƌžŵɛɔ/ěƌğƚƚɛůăő ^Ƶŵ ǀĚ ĨĨĞŬƚϮϭϭ ĨĨĞŬƚϮϭϮ ĨĨĞŬƚϮϭϯ ϭ ϴϭ ϴϭ ϭ ϲϲϳ ϯθϰ ϮϮϰ ϭ Ϯϯϳϯ ϴ ϳ Ϯ ϭθϰϱϯϯ ϭϯ ϭϯ Ϯ ϭϱ ϭθ Ϯϰ Ϯ ϲϲ ϲϲ Ϯ ϭϱϯθ ϵθ ϵθ Ϯ Ϯϱϯ Ϯϳϲ ϯ ϭϱϲ ϭϱϲ ϱ ϭθϰ ϭθϰ ϱ ϯϯϭϯϲ ϭϰϰ ϭϰϰ ϭ ϰϯ ϰϯ ϲ ϮϮϱ ϮϮϱ ϰϭϭϳϯϲ Ϯϵϭϯ Ϯϳϰϱ /ƚŝůůğőőśăƌɛƚljƌğƚǀğěƚăƚƚljƚƚğƌůŝőğƌğŭƶƚƚžőƚŝůƚăŭŝɛƚljƌğŵɔƚğϭϭ ĂƉƌŝůŝĊƌ Ͳ <ƵƚƚĂǀLJƚƚĞƌůŝŐĞƌĞĞŶƐƚŝůůŝŶŐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀƚ ĐĂ ϰ ŝŷŭů ƐŽƐŝĂůĞƵƚŐŝĨƚĞƌ Ͳ <ƵƚƚĂǀƚŝůƐŬƵĚĚĞƚƚŝůdƌŽŵƐƆ/ŶƚĞƌŶĂƐũŽŶĂůĞ&ŝůŵĨĞƐƚŝǀĂůĨƌĂϮϭϯ ϭθϯ Ͳ Ͳ &ƌğŵůğŝğăǀŭžŷƚžƌğƌ ĐĂ ϭ Ͳ Ͳ ZĞĚƵŬƐũŽŶĂǀĚĂŐƚŝůďƵĚĞƚŝdƌŽŵƐƆ ĐĂ ϲ Ͳ ĞƚƚĞƵƚŐũƆƌĐĂ ϯ ͲŝϮϭϮ ŽŐĐĂ ϳϱ ͲĨƌĂϮϭϯ ŝɛɛğƚŝůƚăŭğŷğğƌƚăƚƚŝŷŷŝ ďƶěɛũğƚƚĩžƌɛůăőğƚ

36 DŽƌĂƌĞŶƚĞƌ DŽƌĂƌĞŶƚĞƌƚŝůdƌŽŵƐƆŬŽŵŵƵŶĞƉĊƵƚĞƐƚĊĞŶĚĞŚƵƐůĞŝĞĨƌĂϮϭϭĞƌďƵĚƐũĞƚƚĞƌƚŝŶŶ ŵğěŭƌ ϯϱ Ͳ ZĞŶƚĞƵƚŐŝĨƚĞƌŬŶLJƚƚĞƚƚŝůŶĞĚďĞƚĂůŝŶŐƐĂǀƚĂůĞŶƉĊϮ ͲůĊ ĂůůĞƌĞĚĞŝŶŶĞŝďƵĚƐũĞƚƚĞƚ ƐůŝŬĂƚƚŽƚĂůĞŵŽƌĞƌĞŶƚĞƌ ƌğŷƚğƌƚŝůdƌžŵɛɔŭžŵŵƶŷğğƌ ďƶěɛũğƚƚğƌƚƚŝůŭƌ ϱϱ Ͳ KƉƉƚĂŬĂǀůĊŶƚŝůĊĚĞŬŬĞƵĚĞŬŬĞƚŝŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚʹƌĞŶƚĞƌŽŐĂǀĚƌĂŐ ^ƚljƌğƚśăƌŝŝŷŷɛƚŝůůŝŷőƚŝůǀğěƚăŭžŵċƌɛƌğőŷɛŭăɖğƚĩžƌϯϭϭŝŷŷɛƚŝůƚɖċăƚƶěğŭŭğƚɖċ ŝŷǀğɛƚğƌŝŷőɛƌğőŷɛŭăɖğƚ ƚžƚăůƚŭƌ ϰ ϱϯθ ϴϭ ͲĚĞŬŬĞƐŝŶŶǀĞĚŽƉƉƚĂŬĂǀůĊŶ >ĊŶĞŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞĞƌďĞƌĞŐŶĞƚƵƚĨƌĂĂƚůĊŶĞŽƉƉƚĂŬŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞƐŽŵƚƌĞŶƚŵŝĚƚŝϮϭϮ ŽŐƚŝůĞŶƌĞŶƚĞƉĊϯ й ĞƚƚĞĞƌůĂŐƚŝŶŶŝďƵĚƐũĞƚƚĨŽƌƐůĂŐĞƚ ǀĚĞůŝŶŐƐŵĞƐƐŝŐĨŽƌĚĞůĞƌ ĚĞƚƚĞƐĞŐƉĊĨƆůŐĞŶĚĞŵĊƚĞ ǀĚĞůŝŶŐ Ϯ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ&ŽŬƵƐ ϯ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ ůƚă ϰ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ<ŝƌŬĞŶĞƐ ϱ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽEĂƌǀŝŬ ϲ ƵƌŽƌĂ ŝůůğƚƚ ^Ƶŵ >ĊŶĞͲ ǀĚƌĂŐƐͲ ďğůɔɖ ƚŝě ϵϭϱϯϳϵ ϭċƌ ϱϭϯϳϯ ϭċƌ ϯϵϰϱθ ϭċƌ ϴϭϰϳϱϱ ϭċƌ ϭθϵϭϭϯ ϱċƌ ϰϱϯθθ ƌůŝőğ ZĞŶƚĞ ĂǀĚƌĂŐ Ċƌϭ ϯй ϵϭϱϯθ Ϯϴ ϱϭϯϳ ϭϲ ϯϵϰϱθ ϭϯ ϴϭϰϳϲ Ϯϱ ϯϳθϯϯ ϱϳ ϲϰϭϵθϭ ϭϯθ ŝőŝƚăůŝɛğƌŝŷő ĞƚĞƌŶĊĂǀŬůĂƌƚŚǀŽƌĚĂŶĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƉƌŽƐũĞŬƚĞƚƐŬĂůƌĞŐŶƐŬĂƉƐĨƆƌĞƐ ŽŐĚŝƐƐĞ ĨƆƌŝŶŐĞŶĞĞƌƚĂƚƚŝŶŶŝďƵĚƐũĞƚƚĞƚ /ƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚǀĂƌĚĞŶƐĞŶƚƌĂůĞ ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐŽƌĚŶŝŶŐĞŶŬŶLJƚƚĞƚƚŝůĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐĞŶďƵĚƐũĞƚƚĞƌƚƐŽŵĨŝŶĂŶƐŝĞůůůĞĂƐŝŶŐ WĊŐƌƵŶŶĂǀƐĞŶƚƌĂůĞĨƆƌŝŶŐĞƌĞƌĚĞƚƚĞĞŶĚƌĞƚƐůŝŬĂƚŚĞůĞĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐŽƌĚŶŝŶŐĞŶƚĂƐ ŝŷŷŝěğŷğŷŭğůƚğŭŝŷžɛƌğőŷɛŭăɖğƌ ŽŐ&ŝůŵΘ<ŝŶŽƐĂŶĚĞůƉĊϳйĂǀĂůůĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ĨƆƌĞƐƐŽŵĚƌŝĨƚƐƚŝůƐŬƵĚĚ h ^: ddϯϭϯk't<kekd/w> EϮϭϯͲϮϭϱ ĞƚĞƌĨŽƌϮϭϮďƵĚƐũĞƚƚĞƌƚŵĞĚĚƌŝĨƚƐͲŽŐĨŝŶĂŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌƉĊŬƌ ϰϵ ϯϵϯ Ͳ ǀĚĞƚƚĞƵƚŐũƆƌ ƚŝůɛŭƶěěĩƌăğŝğƌŷğϯ ϰθ Ͳ ŝŷŭůƶěğƌƚăǀƚăůğžŵƚŝůďăŭğďğƚăůŝŷőăǀǀğƌěŝğŷăǀ&žŭƶɛŭŝŷž ƉĊϭ Ϯ ͲŝϮϭϮ ƌŝĩƚɛƶƚőŝĩƚğƌğƌɖċϰϰ ϰϵ Ͳ ŽŐĨŝŶĂŶƐƵƚŐŝĨƚĞƌƉĊϰ ϴϱ Ͳ ƵĚƐũĞƚƚĞƚŐŝƌĞƚƉŽƐŝƚŝǀƚĚƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚƉĊŬƌ ϵϳ ͲŝϮϭϮ &ƌăϯϭϯĩăůůğƌƚŝůďăŭğďğƚăůŝŷőɛžƌěŷŝŷőğŷĩžƌ&žŭƶɛŭŝŷžďžƌƚ ŽŐŽǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌĨƌĂĞŝĞƌŶĞ ƌğěƶɛğƌğɛěğƌŵğěƚŝůϭ Ϯϴ Ͳ &ŽƌϮϭϯǀŝƐĞƌĚĞƌĨŽƌďƵĚƐũĞƚƚĞƚĞƚĚƌŝĨƚƐŵĞƐƐŝŐ ƵŶĚĞƌƐŬƵĚĚƉĊϭ ϲϱ Ͳ ŽŐŝϮϭϰƉĊϭ ϭϯ Ͳ &ƌăϯϭϱğƌ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽĨĞƌĚŝŐŵĞĚŶĞĚďĞƚĂůŝŶŐĂǀůĊŶƉĊŬŝŶŽƚĞŬŶŝƐŬƵƚƐƚLJƌŝdƌŽŵƐƆ ŚǀŝůŬĞƚ ƌğěƶɛğƌğƌĩŝŷăŷɛƶƚőŝĩƚğŷğŵğěđăϯ ŵŝůů ƵĚƐũĞƚƚĞƚǀŝƐĞƌĚĞƌĨŽƌĞƚŽǀĞƌƐŬƵĚĚƉĊϲϴϳ Ͳ

37 ϭ ^T<^&KZs EdE/E' Z &ŝůŵƚŝůĩăŷő /ƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚĞƌĚĞƚĨŝůŵƚŝůĨĂŶŐĞƚƐŽŵĞƌƐƚLJƌĞŶĚĞĨŽƌďĞƐƆŬƐƚĂůůĞŶĞƉĊůĂŶĚƐďĂƐŝƐ ŶƚĂůů ĨŝůŵƚŝƚůĞƌƐŽŵƚŝůďLJƐĨŽƌŬŝŶŽŽƉƉƐĞƚŶŝŶŐŚĂƌŝŵĂŶŐĞĊƌůŝŐŐĞƚƐƚĂďŝůƚƉĊĐĂ ϮϮƚŝƚůĞƌŝĊƌĞƚ ŽŐ ĚĞƚƚĞďĞƐƚĞŵŵĞƐĂǀĨŝůŵďLJƌĊĞŶĞ ĨŝůŵĚŝƐƚƌŝďƵƚƆƌĞŶĞ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ&ŽŬƵƐŚĂƌŝƉƌĂŬƐŝƐĂůůƚŝĚ ƐĂƚƚŽƉƉƐĂŵƚůŝŐĞƚŝƚůĞƌ ŵğŷɛăŷƚăůůƚŝƚůğƌŝ ůƚăśăƌůŝőőğƚŝƌƶŷěƚϯ ŝeăƌǀŝŭƌƶŷěƚϭϱ ŽŐŝ <ŝƌŭğŷğɛƌƶŷěƚϭϭ WƵďůŝŬƵŵƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶŬŶLJƚƚĞƚƚŝůĚĞĂůůĞƌƐƚƆƌƐƚĞƚŝƚůĞŶĞĞƌŶŽƌŵĂůƚĂǀŐũƆƌĞŶĚĞĨŽƌŚǀŽƌŐŽĚƚ ŬŝŶŽĊƌĞƚďůŝƌ ϭйăǀƚŝƚůğŷğɛƚċƌĩžƌžǀğƌśăůǀɖăƌƚğŷăǀďğɛɔŭğƚ ŽŐďĞƐƆŬĞƚƉĊĚĞƚŝŵĞƐƚ ƉŽƉƵůčƌĞĂǀĚŝƐƐĞƐƚĊƌŶŽƌŵĂůƚĨŽƌŽǀĞƌϭ ϯăǀěğƚƚžƚăůğŭŝŷžďğɛɔŭğƚ ^ŽŵĞƚƵƚǀŝŬůŝŶŐƐƚƌĞŬŬ ŝğƚůğŷőƌğɖğƌɛɖğŭƚŝǀɛğƌŵăŷăƚǀŝŭƚŝőśğƚğŷăǀěğɛƚɔƌɛƚğɖƶďůŝŭƶŵɛěƌăőğƌŷğśăƌďůŝƚƚɛƚăěŝő ƐƚƆƌƌĞ ŵğŷɛŵğůůžŵɛŭŝŭƚğƚăǀĩŝůŵğƌśăƌƚăɖƚŷžğƚğƌƌğŷő DĂŶĂŶƚĂƌĂƚĚĞƚƚĞŐũĞůĚĞƌĞŶ ƚljɖğĩŝůŵğƌɛžŵɖƶďůŝŭƶŵŷċğƌŵğƌƚŝůďɔljğůŝőƚŝůċɛğɖċăŷěƌğěŝɛƚƌŝďƶɛũžŷɛŭăŷăůğƌ ŵğŷɛěğ ƐƚŽƌĞŽŐǀŝŬƚŝŐĞĨŝůŵĞŶĞƆŶƐŬĞƌƉƵďůŝŬƵŵĨŽƌƚƐĂƚƚĊƐĞƉĊŬŝŶŽ sğěċɛƚƶěğƌğďğɛɔŭğƚɖċěğϱͳϲďğɛƚďğɛɔŭƚğĩŝůŵğŷğĩƌăċƌƚŝůċƌ ŬĂŶŵĂŶůĞƚƚƐĞŚǀŝůŬĞĊƌ ƐŽŵŚĂƌŚĂƚƚŐŽĚƚďĞƐƆŬ ŽŐŚǀŝůŬĞĊƌƐŽŵŚĂƌǀčƌƚƐǀĂŬĞƌĞ /ĞƚŐŽĚƚŬŝŶŽĊƌƐŽŵϮϵŚĂĚĚĞ ŵăŷŝdƌžŵɛɔĩğŵĩŝůŵğƌŵğěďğɛɔŭžǀğƌϭ ŽŐŝƚŝůůĞŐŐĞƚƉĂƌƚŝƚůĞƌƌĞƚƚƵŶĚĞƌϭ ƌğƚğƚƚğƌ ƐŽŵǀĂƌĞƚďĞƚLJĚĞůŝŐƐǀĂŬĞƌĞŬŝŶŽĊƌ ŚĂĚĚĞŵĂŶŬƵŶƚŽƚŝƚůĞƌŵĞĚŵĞƌĞŶŶϭ ďğɛɔŭ ƐĂŵƚĞŶƚŝƚƚĞůƌĞƚƚƵŶĚĞƌϭ /ϮϭϭŚĂĚĚĞŵĂŶĨŽƌƐĊǀŝĚƚƚƌĞƚŝƚůĞƌďĞƐƆŬŽǀĞƌ ϭ ŵğŷěăǀăƌěğƚůăŷőƚŷğěƚŝůĩŝůŵŷƶŵŵğƌĩŝƌğɖċďğɛɔŭɛƚžɖɖğŷ ϮϭϮĞƌĂǀŵĂŶŐĞŝďƌĂŶƐũĞŶƉĊĨŽƌŚĊŶĚƐƉĊĚĚƚŝůĊďůŝĞƚƚĂƚĚĞďĞƐƚĞŬŝŶŽĊƌĞŶĞƉĊŵĂŶŐĞĊƌ ĞƚƚĞďĞŐƌƵŶŶĞƚŝĂƚĨŝůŵƚŝůŐĂŶŐĞŶŝϮϭϮŝŶŶĞŚŽůĚĞƌĞŶƌĞŬŬĞƐƚŽƌĞƚŝƚůĞƌ ŵğěďğƚljěğůŝő ďğɛɔŭɛɖžƚğŷɛŝăů DŝŶƐƚĨŝƌĞĂǀĚŝƐƐĞĞƌĂǀĚĞŶƚLJƉĞƚŝƚůĞƌƐŽŵŬĂŶĨŽƌǀĞŶƚĞĞƚŵĞŐĞƚŚƆLJƚ ďğɛɔŭ ŽǀĞƌϭ ŝdƌžŵɛɔ /ƚŝůůğőőŝŷŷğśžůěğƌċƌğƚğŷθͳϭăŷěƌğɛƚžƌĩŝůŵğƌɛžŵďɔƌĩċğƚ ŐŽĚƚďĞƐƆŬ EŽƌŵĂůƚďƆƌĞŶƐůŝŬĨŝůŵƚŝůŐĂŶŐǀčƌĞĞŶƐďĞƚLJĚĞŶĚĞŵĞĚĞƚŐŽĚƚŬŝŶŽĊƌ ƚĩžƌśžůěɛžŵğƌǀğƌěƚċŭžŵŵğŷƚğƌğğƌăƚěğƚğƌǀğůěŝőɛƚžƌĩžƌɛŭũğůůɖċĩŝůŵƚŝůĩăŷőğƚŝ ĨƆƌƐƚĞŽŐĂŶĚƌĞŚĂůǀĊƌ ϭăǀěğϭϱƚŝƚůğŷğŵğěɛƚɔƌɛƚďğɛɔŭɛɖžƚğŷɛŝăůğśăƌɖƌğŵŝğƌğŝăŷěƌğ ŚĂůǀĊƌ ŚǀŽƌĂǀƐĂŵƚůŝŐĞĂǀĚĞĨŝƌĞƚŝƚůĞŶĞŵĞĚĚĞĂůůĞƌƐƚƆƌƐƚĞďĞƐƆŬƐĨŽƌǀĞŶƚŶŝŶŐĞŶĞ ŶĚƌĞĨŽƌŚŽůĚ <ŝŷžďğɛɔŭğƚśăƌőċƚƚŷğěŵğěžǀğƌϭϲйĩƌăϯϵƚŝůϯϭϭ DLJĞĂǀĚĞŶŶĞŶĞĚŐĂŶŐĞŶŬĂŶŶŽŬ ŬŶLJƚƚĞƐƚŝůĨŝůŵƚŝůĨĂŶŐĞƚ ƐŽŵƚĂůůĞŶĞŽǀĞƌŚĞŶǀŝƐĞƌƚŝů DĞŶĚĞƚĞƌŽŐƐĊŶŽĞƵƐŝŬŬĞƌŚĞƚŬŶLJƚƚĞƚ ƚŝůžŵŷğěőăŷőğŷžőɛċŭăŷŭŷljƚƚğɛƚŝůŵğƌɛƚƌƶŭƚƶƌğůůğğŷěƌŝŷőğƌŝĩžƌďƌƶŭğƌǀăŷğŷğ &ŝůŵ ƚŝůďljɛŝɛƚăěŝőĩůğƌğŭăŷăůğƌ ŽŐƉƌŝŵčƌŵĊůŐƌƵƉƉĞŶ ƵŶŐĚŽŵŵĞŶ ŚĂƌŐĞŶĞƌĞůƚĨĊ ďğƚğŷŭğůŝőśğƚğƌƚŝůƚŝůőăŷőƚŝůĩğƌɛŭĩŝůŵőũğŷŷžŵƶůžǀůŝőŷğěůăɛƚŷŝŷőăǀĩŝůŵğƌɖċŝŷƚğƌŷğƚƚ s ͲƉƌŝƐĞŶĞŚĂƌĨĂůƚďĞƚLJĚĞůŝŐ ŽŐĚĞƚƐĊŬĂůƚĞ s ͲǀŝŶĚƵĞƚ ĚĞŶƚŝĚƐŵĞƐƐŝŐĞĂǀƐƚĂŶĚĞŶĨƌĂ ŬŝŶŽƉƌĞŵŝĞƌĞƚŝů s ͲƉƌĞŵŝĞƌĞ ĞƌŬŽƌƚĞƌĞĞŶŶŶŽĞŶƐŝŶŶĞƚŝĚůŝŐĞƌĞ &ĂůůĞƚĨƌĂϮϵŚĂƌǀčƌƚ ŬƌĂĨƚŝŐĞƌĞĞŶŶĨŝůŵƚŝůĨĂŶŐĞƚƐŬƵůůĞƚŝůƐŝ ŽŐǀŝŽƉƉůĞǀĚĞŝƚŝůůĞŐŐŝϮϭϭĂƚĨůĞƌĞƚŝƚůĞƌǀŝŚĂĚĚĞ ĨŽƌǀĞŶƚŝŶŐĞƌƚŝů ŝŭŭğɛůžƚŝůěğŷőƌăěěğƚǀăƌĩžƌǀğŷƚğƚ ĞƚƚĞƚLJĚĞƌƉĊĂƚĚĞƚŽŐƐĊĞƌĂŶĚƌĞ ĨŽƌŚŽůĚĞŶŶďĂƌĞĨŝůŵƚŝůĨĂŶŐĞƚƐŽŵƐƉŝůůĞƌŝŶŶ ŽŐĚĞƚĞƌĚĞƌĨŽƌĨŽƌŶƵĨƚŝŐĊďƵĚƐũĞƚƚĞƌĞƵƚĨƌĂ ĂƚŵĂŶůĂŶĚĞƌŶŽĞůĂǀĞƌĞďĞƐƆŬƐŵĞƐƐŝŐŝϮϭϮ ĞŶŶĚĞƚŵĂŶŬĂŶĨŽƌǀĞŶƚĞƵƚĨƌĂĂŶƚĂůůĞƚ ƐƚŽƌĞĨŝůŵƚŝƚůĞƌ

38 dzkd^t KǀĞƌƐŝŬƚĞŶƵŶĚĞƌǀŝƐĞƌďĞƐƆŬƐƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶƐŝĚĞŶĊƉŶŝŶŐĞŶĂǀĚĞƚŶLJĞŬŝŶŽĂŶůĞŐŐĞƚŝϮϱ dzkd^t ƌ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ Ϯϭ Ϯϭϭ ϮϭϮ ĞƐƆŬ ϯθϭϯ ϯϱϰϯϰ ϮϳϳϰϮϭ ϮϴϵϲϮ Ϯϵϵϱϱ Ϯϲϰϵϯ ϮϱϭϴϮϴ Ϯϲ ƵĚƐũĞƚƚ KŵƐĞƚŶŝŶŐ ϯϱ Ϯϭϯϵϳϯϲ ϯϯ ϮϭϱϳϳϯϮϰ ϯϰ Ϯϭϯϵϰ ϯϭ ϮϮϳϱϳϳϭϯ Ϯϵϱ Ϯϰϯϴϰϯϰϰ Ϯϵ Ϯϭϴϯϰϯϵ Ϯϴ Ϯϭϰϲϰϭϵ Ϯϲ ϮϮϲϮ ^ŶŝƚƚƉƌŝƐ ϲϵ ϵϰ ϳ ϲϰ ϳϮ ϱϲ ϳϴ ϳϯ ϴϭ ϰϯ ϴϯ ϴϮ ϴϱ Ϯϯ ϴϳ ƵĚƐũĞƚƚ ϳϰ ϳϳ ϳϱ ϳϲ ϱ ϳϴ ϴϭ ϴϯ ϴϳ Kinobesøk pr år Besøk 25 Budsjett ƚƚğƌĩɔƌɛƚğŭǀăƌƚăůůŝőőğƌŵăŷěƌɔljƚθďğɛɔŭğƚƚğƌϯϭϭͳƚăůůğŷğ ϮϭϮͲďĞƐƆŬĞƚŝŶŬůƵĚĞƌĞƌ ŽŐƐĊŽǀĞƌϰ ϮďĞƐƆŬŬŶLJƚƚĞƚƚŝůƐŬŽůĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞƌ ŚǀŽƌĚĞƚŝŬŬĞĞƌƐŽůŐƚŽƌĚŝŶčƌĞ ďŝůůğƚƚğƌ,žůěğƌŵăŷěğƚƚğďğɛɔŭğƚƶƚğŷžŵ ůŝőőğƌŵăŷěğƌŵğěđă ϱ ďğɛɔŭďăŭϯϭϭ / ĨŽƌŚŽůĚƚŝůĞƚĨůĂƚƚďƵĚƐũĞƚƚŵĊůƉĊϮϲ ďğɛɔŭ ůŝőőğƌǀŝğƚƚğƌĩɔƌɛƚğŭǀăƌƚăůϳ ďğɛɔŭ ĞƚƚĞƌƐŬũĞŵĂ ĞƚďƆƌƚĂƐŚĞŶƐLJŶƚŝůĂƚĨƆƌƐƚĞŬǀĂƌƚĂůŚĂƌŚĂƚƚĨĊƐƚŽƌĞĨŝůŵƚŝƚůĞƌ ŽŐĂƚĂŶĚƌĞŚĂůǀĊƌƐĞƌůĂŶŐƚ ďğěƌğƶƚŵśƚ ĚĞƚƚĞ ĂƐĞƌƚƉĊĨŝůŵƚŝůĨĂŶŐĞƚĨƌĂƐŽŵŵĞƌĞŶĂǀ ĂŶƐĞƌĂĚŵ ĚŝƌĞŬƚƆƌĚĞƚƐŽŵ ƐĂŶŶƐLJŶůŝŐĂƚŵĂŶŬůĂƌĞƌĊŽƉƉŶĊďĞƐƆŬƐƚĂůůƉĊůŝŶũĞŵĞĚϮϭ ĚǀƐ ƌƶŷěƚϯϲ ďğɛɔŭ ĞƚƚĞĞƌůĂŐƚŝŶŶƐŽŵĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐŝĨƌĞŵůĂŐƚĞďƵĚƐũĞƚƚĨŽƌƐůĂŐ /ƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶĞŶǀĂƌĚĞƚďƵĚƐũĞƚƚĞƚŵĞĚϮϴ ďğɛɔŭ KǀĞƌƐŝŬƚĞŶƵŶĚĞƌǀŝƐĞƌŚǀŽƌĚĂŶĚƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚĞƚŝĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞŶĚƌĞƐǀĞĚƵůŝŬĞďĞƐƆŬƐƚĂůů ĞƐƆŬƐƚĂůů ϯ Ϯϵ Ϯϴ Ϯϳ Ϯϲ Ϯϱ Ϯϰ s ϮͲdZKD^T ϮϭϮ Ϯϭϯ Ϯϭϰ Ͳϭϵϱϲϵ Ͳϭϯϱϱϭ Ͳϭϯϵϯϳ Ͳϭϰϴϵϰ Ͳϴϴϳϯ ͲϵϮϰϳ ͲϭϮϮ Ͳϰϭϵϳ Ͳϰϱϲ Ͳϱϱϰϱ ϰθ ϭϯ Ͳϴϳϭ ϱϭϱϲ ϰθϭϳ ϯθϰ ϵθϯϯ ϵϱθ ϴϰϳϳ ϭϰϱϵ ϭϰϭϵϲ Ϯϭϱ ͲϯϮϳϯ ͲϮϳϯϳϲ ͲϮϮϲϴ ͲϭϳϵϴϮ ͲϭϯϮϴϲ Ͳϴϱϴϵ Ͳϯϴϵϯ

39 >d KǀĞƌƐŝŬƚĞŶƵŶĚĞƌǀŝƐĞƌďĞƐƆŬƐƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶƐŝĚĞŶϮϱ >d ƌ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ Ϯϭ Ϯϭϭ ϮϭϮ ĞƐƆŬ ϯϯϱϰϭ ϯϯϵϵϭ ϯϳϳϳϳ ϱϱϲϳϰ ϱϳϵϰϭ ϰϵϱϱϵ ϰϲϵϯϰ ϱ ƵĚƐũĞƚƚ ϳ ϲϱ ϲ ϱϱ ϱ KŵƐĞƚŶŝŶŐ ϮϲϵϲϯϮ Ϯϭϰϲϱ ϮϲϯϯϮϴ ϰϯϯϯϯϰ ϰϲϰϭϳϯ ϰϭϯϰθϭθ ϰϭϰϭϱϰϳ ϰϯϱ ^ŶŝƚƚƉƌŝƐ ϲϯ ϲ ϲϱ ϲ ϲϵ ϳ ϳϱ ϰθ ϳϵ ϰϲ ϴϯ ϰϯ ϴϴ Ϯϲ ϴϳ ƵĚƐũĞƚƚ ϳϲ ϱ ϳϴ ϴ ϴϯ ϴϳ Kinobesøk pr år Besøk 35 Budsjett ƚƚğƌĩɔƌɛƚğŭǀăƌƚăůğƌďğɛɔŭɛƚăůůğŷğžŵƚƌğŷƚŝěğŷƚŝɛŭğŵğěďğɛɔŭğƚĩƌăŝĩũžƌ DĂŶůŝŐŐĞƌŶĊ ĂŬŬƵŵƵůĞƌƚĐĂ ϯ ϵďğɛɔŭďăŭğƚĩůăƚƚɖğƌŝžěŝɛğƌƚďƶěɛũğƚƚŵċůɖċϱ ďğɛɔŭ KŐƐĊŚĞƌďƆƌĚĞƚƚĂƐŚĞŶƐLJŶƚŝůĂƚĂŶĚƌĞŚĂůǀĊƌƐĞƌůĂŶŐƚďĞĚƌĞƵƚŵŚƚ ƐƚŽƌĞĨŝůŵƚŝƚůĞƌ ĂƐĞƌƚ ƉĊĨŝůŵƚŝůĨĂŶŐĞƚĨƌĂƐŽŵŵĞƌĞŶĂǀ ĂŶƐĞƌĂĚŵ ĚŝƌĞŬƚƆƌĚĞƚƐŽŵƐĂŶŶƐLJŶůŝŐĂƚŵĂŶŬůĂƌĞƌĊ ŽƉƉŶĊďĞƐƆŬƐƚĂůůƉĊůŝŶũĞŵĞĚϮϭ ĚǀƐ ϱ ďğɛɔŭ ĞƚƚĞĞƌůĂŐƚŝŶŶƐŽŵĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐŝ ĨƌĞŵůĂŐƚĞďƵĚƐũĞƚƚĨŽƌƐůĂŐ /ƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶĞŶǀĂƌĚĞƚďƵĚƐũĞƚƚĞƚŵĞĚϱϱ ďğɛɔŭ KǀĞƌƐŝŬƚĞŶƵŶĚĞƌǀŝƐĞƌŚǀŽƌĚĂŶĚƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚĞƚŝĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞŶĚƌĞƐǀĞĚƵůŝŬĞ ďğɛɔŭɛɛđğŷăƌŝğƌ ĞƐƆŬƐƚĂůů ϲϱ ϲ ϱϱ ϱ ϰϱ ϰ ϮϭϮ Ͳϵϵϴϰ Ͳϲϳϴ ͲϮϭϳϮ ϭϳϯϳ ϱϲϰϯ ϵϱϰθ s ϯͳ >d Ϯϭϯ Ͳϵϭϲ ͲϱϮϱϲ ͲϭϯϱϮ Ϯϱϱϰ ϲϰϱϳ ϭϯϲϭ Ϯϭϰ Ͳϴϰϰϰ ͲϰϱϰϮ Ͳϲϰϭ ϯϯϲϰ ϳϭϲϱ ϭϭϲϳ Ϯϭϱ Ͳϴϰϳϳ Ͳϰϱϳϱ Ͳϲϳϰ ϯϯϯϭ ϳϭϯϮ ϭϭϯϰ

40 </Z< E ^ KǀĞƌƐŝŬƚĞŶƵŶĚĞƌǀŝƐĞƌďĞƐƆŬƐƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶƐŝĚĞŶϮϱ </Z< E ^ ƌ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ Ϯϭ Ϯϭϭ ϮϭϮ ĞƐƆŬ ϭϯϭϰ ϭϭϵϲ ϭϯϯθϳ ϭϲϱϱθ ϭϳϭϯϲ ϭϰϯϵϱ ϭθϰθ ϭθ ƵĚƐũĞƚƚ ϭϰ ϭϱ ϭϳ ϭθ KŵƐĞƚŶŝŶŐ ϱϳϰϰϲθ ϲϵϯϲϯϱ ϳϲϭϴϵϴ ϭϯϯϳϳϯ ϭϯϭθϵθ ϭϭϱθϯϯϰ ϭϱθϱϯθϲ ϭϱϲϲ ^ŶŝƚƚƉƌŝƐ ϱϱ ϳ ϲϯ ϰϯ ϲϯ ϭ ϲϭ ϳϳ ϳϲ ϱ ϴϭ ϯ ϴϱ ϳϴ ϴϳ ƵĚƐũĞƚƚ ϳϴ ϴ ϴ ϴϳ Kinobesøk pr år Besøk Budsjett ƚƚğƌěŝőŝƚăůŝɛğƌŝŷőğŷŝũăŷƶăƌϯϭϭ ŚĂƌǀŝŬƵŶŶĞƚŝůďLJĞƚůĂŶŐƚĨĞƌƐŬĞƌĞĨŝůŵƚŝůďƵĚŝ<ŝƌŬĞŶĞƐ ŚǀŝůŬĞƚŚĂƌŵĞĚĨƆƌƚĞŶŵĂƌŬĂŶƚƆŬŶŝŶŐŝŬŝŶŽďĞƐƆŬĞƚ ĞƐƆŬƐƚĂůůĞŶĞŝϮϭϭǀĂƌĚĞŚƆLJĞƐƚĞƉĊ ϮĊƌ ĞƚƚĞĞƌƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞŶĚƌŝŶŐĞƌƐŽŵŵĞĚĨƆƌĞƌĞƚŚƆLJĞƌĞŐƌƵŶŶďĞƐƆŬŝ<ŝƌŬĞŶĞƐ ƚƚğƌĩɔƌɛƚğŭǀăƌƚăůğƌŵăŷđă ϮďĞƐƆŬďĂŬĨũŽƌĊƌĞƚ ŽŐĐĂ ϭ ϮďĞƐƆŬďĂŬĞƚĨůĂƚƚ ƉĞƌŝŽĚŝƐĞƌƚďƵĚƐũĞƚƚŵĊůƉĊϭϴ ďğɛɔŭ ĂƐĞƌƚƉĊĨŝůŵƚŝůďƵĚĞƚŝĂŶĚƌĞŚĂůǀĊƌĂŶƐĞƌǀŝĞƚ ƐŽŵƐĂŶŶƐLJŶůŝŐĂƚǀŝŽƉƉŶĊƌƚŝůƐǀĂƌĞŶĚĞďĞƐƆŬƐƚĂůůŝϮϭϮƐŽŵŝϮϭϭ ϭθ ďğɛɔŭğƌůăőƚƚŝůőƌƶŷŷŝďƶěɛũğƚƚğƚ ŵžƚϭϳ ŝɔŭžŷžŵŝɖůăŷğŷ KǀĞƌƐŝŬƚĞŶƵŶĚĞƌǀŝƐĞƌŚǀŽƌĚĂŶĚƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚĞƚŝĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞŶĚƌĞƐǀĞĚƵůŝŬĞďĞƐƆŬƐƚĂůů ĞƐƆŬƐƚĂůů Ϯ ϭθ ϭϲ ϭϰ ϭϯ ϭ s ϰͳ</z< E ^ ϮϭϮ Ϯϭϯ Ϯϭϰ ͲϯϯϮ Ͳϯϭϴ ͲϮϲϱϴ Ͳϭϲϱϭ Ͳϭϯϲϴ Ͳϭϴ Ͳϰ Ϯϳϳ ϲϯϳ ϭϲϰϯ ϭϵϯϯ ϮϮϴϯ ϯϯϵϭ ϯϱϲϵ ϯϵϯϵ ϰϵϰ ϱϯϭϲ ϱϱϳϲ Ϯϭϱ ͲϮϲϱϴ Ͳϭϴ ϲϯϳ ϮϮϴϯ ϯϵϯϵ ϱϱϳϲ

41 E Zs/< KǀĞƌƐŝŬƚĞŶƵŶĚĞƌǀŝƐĞƌďĞƐƆŬƐƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶƐŝĚĞŶϮϱ E Zs/< ƌ ĞƐƆŬ ϰϭϳϰ ϰϰϯϯϵ ϰϭϯθ ϰϰϯϰϲ ϰϯϲϲϵ ϯϭϲϲϯ ϯϯϭ ϯϲ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ Ϯϭ Ϯϭϭ ϮϭϮ KŵƐĞƚŶŝŶŐ Ϯϳϲϴϲ Ϯϵϳϳϱϴϯ Ϯϳϭϵϰϵ ϯϭϯϯϱϯθ ϯϯϯϯϯϯϵ ϰϰ ϮϰϮϵϲϵϯ ϰϰ Ϯϴϰϭϴϲϭ ϯϲ ϯϭϯϯ ƵĚƐũĞƚƚ ^ŶŝƚƚƉƌŝƐ ϲϰ ϳ ϲϳ ϭϱ ϲϳ ϯϯ ϳ ϲϲ ϳϰ ϰ ϳϲ ϳϰ ϴϲ ϭϭ ϴϳ ƵĚƐũĞƚƚ ϴ ϴ ϴϳ Kinobesøk pr år Besøk 32 Budsjett TŬŽŶŽŵŝƉůĂŶĞŶŽƉĞƌĞƌĞƌŵĞĚϰϰ ďğɛɔŭ ĞƚƚĞĞƌŝŬŬĞƐĂŶŶƐLJŶůŝŐĊŽƉƉŶĊ ƚƚğƌĩɔƌɛƚğŭǀăƌƚăůůŝőőğƌǀŝŷċđă ϭ ϯďğɛɔŭĩžƌăŷϯϭϭͳƚăůůğŷğ ƐŽŵůĂŶĚĞƚƉĊϯϯ ĂƐĞƌƚƉĊĨŝůŵƚŝůďƵĚĞƚŝĂŶĚƌĞŚĂůǀĊƌ ƚƌžƌǀŝěğƚğƌŵƶůŝőċɔŭğĩžƌɛɖƌăŷőğƚƚŝůϯϭϯ LJƚƚĞƌůŝŐĞƌĞŵĞĚĐĂ ϮʹϯďĞƐƆŬ ŽŐŵĞŶĞƌĚĞƚĞƌƐĂŶŶƐLJŶůŝŐŵĞĚĞƚĊƌƐďĞƐƆŬƌƵŶĚƚ ϯϲ ďğɛɔŭ ĞƚƚĞĞƌůĂŐƚŝŶŶŝďƵĚƐũĞƚƚĨŽƌƐůĂŐĞƚ KǀĞƌƐŝŬƚĞŶƵŶĚĞƌǀŝƐĞƌŚǀŽƌĚĂŶĚƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚĞƚŝĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞŶĚƌĞƐǀĞĚƵůŝŬĞďĞƐƆŬƐƚĂůů ĞƐƆŬƐƚĂůů ϰϱ ϰϯϱ ϰ ϯϳϱ ϯϱ ϯϯϱ ϯ s ϱͳe Zs/< ϮϭϮ Ϯϭϯ Ͳϳϭϳϴ Ͳϭϴϯϭ ͲϱϮϰϭϱ Ͳϭϯϲϱ Ͳϯϯϲ ϭϱϱϵ Ͳϭϯϱϴϱ ϯϯϲϰϱ ϱθϳ ϭϲϯϭ Ϯϱϯϰϱ ϯϱϲϳϱ ϰϰϳϯ ϱϱϯ Ϯϭϰ Ͳϭϵϭ ͲϮϭϱϱ ϭϰθ ϯϭθϱϱ ϭϱϰϯ ϯϰθθϱ ϱϰϯϰ Ϯϭϱ Ͳϭϵϱϭ ͲϮϱϲϱ ϭϰϯϵ ϯϭϰϰϱ ϭϱϭ ϯϰϰϳϱ ϱϯθϯ ĞƌƐŽŵďĞƐƆŬƐƚĂůůĞƚƉĂƐƐĞƌĞƌϯϱ ĞŶĚƌĞƌŬŝŶŽĞŶƐƚĂƚƵƐĨƌĂ ͲŬŝŶŽƚŝů ͲŬŝŶŽ ĞƚƚĞ ŵğěĩɔƌğƌăƚĩŝůŵůğŝğŷɔŭğƌĩƌăđăϯйƚŝůđăϰйĩƌăěğƚɖċĩɔůőğŷěğċƌğƚ ŶŽĞƐŽŵƆŬĞƌ ŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞŵĞĚƌƵŶĚƚϯ Ͳ ĞƌĨŽƌĞŶĚƌĞƐƚĞƌƐŬĞůĞŶĨŽƌŶĊƌĂǀĚĞůŝŶŐĞŶŐĊƌŝďĂůĂŶƐĞ ĨƌĂϮϭϮƚŝůϮϭϯ

42 Ϯ D/E/^dZ ^:KE ĞƚĞƌďƵĚƐũĞƚƚĞƌƚŵĞĚĨĞůůĞƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌƉĊƚŝůƐĂŵŵĞŶŬƌ ϰ ϱϭθ ϴ Ͳ ƐŽŵĨŽƌĚĞůĞƐƉĊ ĚƌŝĨƚƐĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞ /ϮϭϯƆŬĞƌĨĞůůĞƐŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞƚŝůϰ ϱϯϯ ϯ Ͳ ŽŐŝϮϭϰƚŝůϰ ϳϵϲ ϱ Ͳ TŬŶŝŶŐĞŶŝϮϭϰƐŬLJůĚĞƐĂƚŝŶŶƐƉĂƌŝŶŐƐƚŝůƚĂŬƉĊůƆŶŶŬŶLJƚƚĞƚƚŝůŝŶƚĞƌŶůƆƐŶŝŶŐĨŽƌǀŝŬĂƌŝĂƚ ŽƉƉŚƆƌĞƌŝƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϭϯ ^ĂŵŵĞŶůŝŐŶĞƚƌĞƐƵůƚĂƚĨŽƌϮϭϭĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶƐͲŽŐĨĞůůĞƐƵƚŐŝĨƚĞŶĞƌĞĚƵƐĞƌƚŵĞĚ ϮϮϱ Ͳ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶƐƵƚŐŝĨƚĞŶĞĨŽƌĚĞůĞƐƉƌŝŵčƌƚƉĊĨƆůŐĞŶĚĞĨŽƌŚŽůĚ Ͳ Ͳ ϯ Ͳ >ƆŶŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶŽŐĨĂŐƐƚŝůůŝŶŐĞƌ ƐĂŵƚŚŽŶŽƌĂƌĞƌƚŝůƐƚLJƌĞ ŽŐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐŬĂƉ ƌğŝɛğƶƚőŝĩƚğƌăěŵ ƐƚLJƌĞ ƌğɖƌ ƐŬĂƉ ϭ Ͳ ƌŝĩƚăǀĩğůůğɛůɔɛŷŝŷőğƌ/d ƚğůğĩžŷ ďŝůůğƚƚɛljɛƚğŵğƌ ƌğőŷɛŭăɖɛɖƌžőƌăŵ ĂŶŶĞŶƉƌŽŐƌĂŵǀĂƌĞ ƌğǀŝɛũžŷ ϱ Ͳ,ƵƐůĞŝĞ ŬŽŶƚŽƌŵĂƚĞƌŝĞůůŽŐĂŶĚƌĞƵƚŐŝĨƚĞƌŬŶLJƚƚĞƚƚŝůŬŽŶƚŽƌŚŽůĚ Ͳ ϯ hzkz />> dd ĞƚĞƌďƵĚƐũĞƚƚĞƌƚŵĞĚĞŶďŝůůĞƚƚŽŵƐĞƚŶŝŶŐƉĊĞŬƐƚĞƌŶƚďŝůůĞƚƚƐĂůŐƉĊϯϱ Ͳ ŽŐ ƐĂŵůĞĚĞƉƌŽǀŝƐũŽŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌƉĊϯ ϯ Ͳ WƌŽǀŝƐũŽŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞŶĞĞƌƆŬƚŝďƵĚƐũĞƚƚĞƚŝŚŚƚ ĚĞĨĂŬƚŝƐŬĞŝŶŶƚĞŬƚĞŶĞŝϮϭϭ ƵƚĨƌĂĞŶ ĨŽƌǀĞŶƚŶŝŶŐŽŵĂƚĚĞƐĂŵŵĞĂŬƚƆƌĞŶĞǀŝůŐŝƐĂŵŵĞŝŶŶƚĞŬƚƐŐƌƵŶŶůĂŐŝϮϭϮ ĞƌĞƚƚĞƌĞƌĚĞ ďğƌğőŷğěğŝŷŷƚğŭƚğƌŭŷljƚƚğƚƚŝůďŝůůğƚƚɛăůőĩžƌdƌžŵɛɔ/ěƌğƚƚɛůăőůăőƚƚŝů KǀĞƌƐŬƵĚĚĞƚŝĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞƌďƵĚƐũĞƚƚĞƌƚƚŝůϯϰϱ ͲŝϮϭϮ ŽŐϭϰϱ ͲĨƌĂϮϭϯ KǀĞƌƐŬƵĚĚĞƚĨŽƌĚĞůĞƐƉĊĚƌŝĨƚƐĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞƵƚĨƌĂŚǀŽƌƐƚŽƌĚĞůĂǀĚĞŬŶŝŶŐƐďŝĚƌĂŐĞƚĚĞŶ ĞŶŬĞůƚĞĂǀĚĞůŝŶŐ ƐƚĞĚ ŚĂƌďŝĚƌĂƚƚŵĞĚ ƌɛăŭğŷƚŝůăƚžǀğƌɛŭƶěěğƚƌğěƶɛğƌğɛĩƌăϯϭϯ ƐŬLJůĚĞƐĂƚůĊŶĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌŬŶLJƚƚĞƚƚŝůůĊŶĨŽƌĊĚĞŬŬĞƵĚĞŬŬĞƚƉĊŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌĨƆƌƚŝŶŶŵĞĚŬƌ ϮϮ ͲŝϮϭϮ ŽŐϰϮ ͲĨƌĂŝϮϭϯ ϰ '</EKʹdZKD^T ĞƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞĂƐƉĞŬƚĞŶĞŬŶLJƚƚĞƚƚŝůĚĂŐŬŝŶŽďůĞƐŝƐƚƵƚƌĞĚĞƚŽŐůĂŐƚĨƌĞŵĨŽƌƐƚLJƌĞƚϭϭ ĂƉƌŝů ϮϭϮ ŝɛɛğƶƚƌğěŷŝŷőğŷğǀŝɛğƌăƚěăőƚũğŷğɛƚğŷɛžŵśğůśğƚőċƌŝɖůƶɛɛžőďŝěƌăƌɖžɛŝƚŝǀƚƚŝů ƆŬŽŶŽŵŝĞŶ /ƚŝůůğőőůɔɛğƌěğŷŷğƚũğŷğɛƚğŷěƌŝĩƚɛŷɔěǀğŷěŝőğžɖɖőăǀğƌ ^ƚljƌğƚśăƌǀğěƚăƚƚ ĞŶŬĞůƚĞŬƵƚƚŝŽŵĨĂŶŐĞƚ ƐŽŵĞƌŝŶŶĂƌďĞŝĚĞƚŝďƵĚƐũĞƚƚĨŽƌƐůĂŐĞƚ ϱ D EE/E'^'Z K'^d/>>/E'^<hdd ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶ /ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶĞŶĞƌĚĞƚƉƚ ƐLJǀĂŶƐĂƚƚĞĨŽƌĚĞůƚƉĊϱ ϮϱĊƌƐǀĞƌŬ ŶĂŶƐĂƚƚĞƌŝƉĞƌŵŝƐũŽŶ ĨƌĞŵƚŝůƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϭϯŽŐƐƚŝůůŝŶŐƐŚũĞŵŵĞůĞŶƐƚĊƌǀĂŬĂŶƚŝƉĞƌŵŝƐũŽŶƐƚŝĚĞŶƐŽŵĞƚ ŝŷŷɛɖăƌŝŷőɛƚŝůƚăŭ ĞƚƚĞĞƌŝŶŶĂƌďĞŝĚĞƚŝďƵĚƐũĞƚƚĞƚ WĊďĂŬŐƌƵŶŶĂǀĚĞŶƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶǀĞĚƚŽŬƐƚLJƌĞƚŝƐƚLJƌĞŵƆƚĞĚĞŶϭϭ ĂƉƌŝů LJƚƚĞƌůŝŐĞƌĞŬƵƚƚĂǀĞƚƚĊƌƐǀĞƌŬ ĞƚƚĞĞƌŝŶŶĂƌďĞŝĚĞƚŝďƵĚƐũĞƚƚĨŽƌƐůĂŐĞƚ ŽŐŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞƐƐĊ ƌăɛŭƚɛžŵɖƌăŭƚŝɛŭőũğŷŷžŵĩɔƌďăƌƚ

43 ^ƚljƌğƚśăƌőũğŷŷžŵőċƚƚžƌőăŷŝɛăɛũžŷɛɖůăŷ ĂƌďĞŝĚƐŽƉƉŐĂǀĞƌŽŐďĞŵĂŶŶŝŶŐƐŐƌĂĚ ŽŐĨŝŶŶĞƌ ŝŭŭğăƚěğƚğƌŵƶůŝőċőũğŷŷžŵĩɔƌğljƚƚğƌůŝőğƌğăěŵŝŷŝɛƚƌăƚŝǀğŭƶƚƚƶƚğŷăƚěğƚƚğǀŝůĩċ ŽŵĨĂƚƚĞŶĚĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌĨŽƌĚƌŝĨƚƐŽŵĨĂŶŐŽŐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ƌŝĩƚ ǀĚĞůŝŶŐĞŶŝdƌŽŵƐƆĞƌŝŶŽƌŵĂůĚƌŝĨƚƐƚŝĚďĞŵĂŶŶĞƚŵĞĚĞŶŬŽŵďŝŶĞƌƚ ĚŝŐŝƚĂůŽƉĞƌĂƚƆƌ ďŝůůğƚƚŭžŷƚƌžůůɔƌžőğŷƌğŷďŝůůğƚƚŭžŷƚƌžůůɔƌ DĞĚƐĞŬƐŬŝŶŽƐĂůĞƌĨŽƌĞŐĊƌĚĞƚ ŝŷŷɛůŝɖɖƚŝůĩžƌğɛƚŝůůŝŷőžőžɖɖɛƚăƌƚăǀĩžƌğɛƚŝůůŝŷőğƌɖăƌăůůğůƚŵğěžőƶƚɛůŝɖɖĩƌăɛăůğƌžő ƌljěěŝŷőăǀŭŝŷžɛăůğŷğ ĞƚǀŝůĚĞƌĨŽƌŝŬŬĞǀčƌĞŵƵůŝŐĊƌĞĚƵƐĞƌĞĚĞƚƚĞ ƵƚĞŶĊƌĞĚƵƐĞƌĞĂŶƚĂůů ĨŽƌĞƐƚŝůůŝŶŐĞƌ ĞƚďůĞŝϮϭϭŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚĞŶƌĞĚƵŬƐũŽŶĂǀĠŶƐƚŝůůŝŶŐŝĚƌŝĨƚĞŶŝdƌŽŵƐƆ ƉĊ ďăŭőƌƶŷŷăǀŵğƌğĩĩğŭƚŝǀŝɛğƌƚěƌŝĩƚğƚƚğƌěŝőŝƚăůŝɛğƌŝŷőğŷ ŝůůğƚƚͳžőŭŝžɛŭɛăůőğƌśğƌŝǀăƌğƚăƚƚ Ăǀ>ŽĐĂƚŝŽŶdƌŽŵƐƆ ^ / ůƚă EĂƌǀŝŬŽŐ<ŝƌŬĞŶĞƐďĞƐƚĊƌĚƌŝĨƚƐďĞŵĂŶŶŝŶŐĞŶĂǀƚŽĂŶƐĂƚƚĞ ĞŶŬŽŵďŝŶĞƌƚ ŬŝŽƐŬ ďŝůůğƚƚɛğůőğƌ ŽŐĞŶŬŽŵďŝŶĞƌƚĚŝŐŝƚĂůŽƉĞƌĂƚƆƌ ďŝůůğƚƚŭžŷƚƌžůůɔƌ ĞƚĞƌŝŬŬĞĨŽƌƐǀĂƌůŝŐĊ ƚăğŷăǀěŝɛɛğĩƶŷŭɛũžŷğŷğƶƚăǀěƌŝĩƚ /ĚƌŝĨƚƐĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞĨŝŶŶĞƌƐƚLJƌĞƚĚĞƚŝŬŬĞŵƵůŝŐĊƌĞĚƵƐĞƌĞĂŶƚĂůůĊƌƐǀĞƌŬ ƵƚĞŶƐĂŵƚŝĚŝŐĊ ƌğěƶɛğƌğăŷƚăůůǀŝɛŷŝŷőɛěăőğƌ ϲ,h^> / d/>dzkd^t<kddhe,ƶɛůğŝğŷĩžƌŷljğŭŝŷžăŷůğőőğƚďůğŝɖƌžɛũğŭƚğƌŝŷőɛĩăɛğŷăǀzċěśƶɛŭǀăƌƚăůğƚďğɛůƶƚƚğƚɛăƚƚƚŝů ϳ Ϯϱ Ͳ /ƚŝůůğőőŭžŵ& sͳŭžɛƚŷăěğƌŝŷŭů ĞŶĞƌŐŝ ƉĊϵϭ ͲƉƌ Ċƌ ƌƶƚƚžśƶɛůğŝğďůğ ĚĞƌŵĞĚďĞƐůƵƚƚĞƚƐĂƚƚƚŝůϴ ϭϲ Ͳ,ƵƐůĞŝĞŶƐŬƵůůĞĚĞŬŬĞďLJŐŐĞŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞƚŝůŬŝŶŽĂŶůĞŐŐĞƚ ďğƌğőŷğƚƚŝůŝžǀğƌŭăŷƚăǀϵ ŵŝůůŝžŷğƌŭƌžŷğƌ ŶĞĚďĞƚĂůƚŽǀĞƌϰĊƌ dƌžŵɛɔŭŝŷžɛƚžĩžƌɔǀƌŝőɛğůǀĩžƌăůůğŭŝŷžƚğŭŷŝɛŭğžő ŝŷǀğŷƚăƌŵğɛɛŝőğŝŷǀğɛƚğƌŝŷőğƌ ƐŽŵƚŝůƐĂŵŵĞŶŬŽŵƉĊϭϴ ϯŵŝůůŝžŷğƌŭƌžŷğƌ ŝŷŭů ŵǀă ĂŐĞŶƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶŬũĞŶŶĞƌŝŬŬĞƚŝůŶƆLJĂŬƚŝŐŚǀŝůŬĞƌĞŶƚĞƐĂƚƐĞƌƐŽŵďůĞďƌƵŬƚŝ ďğƌğőŷŝŷőğŷğ ŵğŷƶƚĩƌăśƶɛůğŝğŷŝǀċğƚ ƐLJŶĞƐĚĞŶŶĞďĞƌĞŐŶĞƚƚŝůϱ ϱй /ƉƌŽƐũĞŬƚĞƌŝŶŐĞŶĨŽƌĚĞƚŶLJĞŬŝŶŽĂŶůĞŐŐĞƚďůĞĚĞƚŽƉĞƌĞƌƚŵĞĚĞŶďĞƐƆŬƐĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐƉĊ ϯϱ ďğɛɔŭ /ĨƆƌƐƚĞĚƌŝĨƚƐĊƌŽƉƉŶĊĚĚĞŵĂŶϯ ďğɛɔŭ ĞƐƆŬĞƚŝϮϭϭǀĂƌƉĊϮϱϭ ϴ ďğɛɔŭğŷěğ ŝĩĩğƌăŷɛğŷžɖɖƚŝůďƶěɛũğƚƚĩžƌƶƚɛğƚŷŝŷőğŷğğƌɖċśğůğϵθ ϮďĞƐƆŬ ŚǀŝůŬĞƚ ƚŝůɛǀăƌğƌθ ϵŵŝůůŝžŷğƌŭƌžŷğƌŝěƌŝĩƚɛŝŷŷƚğŭƚğƌ ϰ ϳŵŝůů ĞƚƚĞƌǀĂƌĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ƌƶƚƚžśƶɛůğŝğƚŝůdƌžŵɛɔŭžŵŵƶŷğğƌƌğěƶɛğƌƚƚžőăŷőğƌ ĞŶŶĞďůĞĨƆƌƐƚƌĞĚƵƐĞƌƚŵĞĚϭ ŵŝůůŝžŷğƌĩƌăϯϲ ĞƚƚĞƌĞƚďĞƚLJĚĞůŝŐĚƌŝĨƚƐƵŶĚĞƌƐŬƵĚĚŝϮϱ ŽŐĚĞƌĞƚƚĞƌŵĞĚϮ ŵŝůůŝžŷğƌ ŬƌŽŶĞƌĨƌĂϮϭ <ŽƌƌŝŐĞƌƚĨŽƌƌĞĚƵŬƐũŽŶŝƚŝůƐŬƵĚĚ ďğƚljěěğěğŷɛŝɛƚğśƶɛůğŝğũƶɛƚğƌŝŷőğŷğŷ ƌğěƶŭɛũžŷŝŷğƚƚžžǀğƌĩɔƌŝŷőƚŝůŭžŵŵƶŷğŷɖċěƌɔljƚϭ ϲŵŝůůŝžŷğƌŭƌžŷğƌɛăŵŵğŷůŝőŷğƚŵğě Ϯϵ ĞůůĞƌ ϲŵŝůůŝžŷğƌɛăŵŵğŷůŝőŷğƚŵğěϯϲ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽƐĊƌůŝŐĞŚƵƐůĞŝĞƚŝůdƌŽŵƐƆŬŽŵŵƵŶĞĨƌĞŵŬŽŵŵĞƌĂǀŐƌĂĨĞŶƉĊŶĞƐƚĞƐŝĚĞ

44 ,ƵƐůĞŝĞ ƚŝůɛŭƶěě ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ&ŽŬƵƐ Husleie "Tilskudd" ĞƚƐŽŵĨƌĞŵŬŽŵŵĞƌƐŽŵ ƚŝůɛŭƶěě ĞƌƚŝůďĂŬĞďĞƚĂůŝŶŐĂǀǀĞƌĚŝĞŶĂǀŐĂŵůĞ&ŽŬƵƐŬŝŶŽ ƐŽŵ ŝĩžƌďŝŷěğůɛğŵğěɖƌžɛũğŭƚğƌŝŷőğŷăǀěğŷŷljğŭŝŷžğŷďůğǀğƌěɛăƚƚƚŝůϭϯ ϳϳŵŝůůŝŽŶĞƌŬƌŽŶĞƌ ĞƚďůĞŝƉƌŽƐũĞŬƚĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶĂǀƚĂůƚĂƚĚĞƚƚĞƐŬƵůůĞƚŝůďĂŬĞďĞƚĂůĞƐƚŝůdƌŽŵƐƆŬŝŶŽƐŽŵĞƚ ŬŽŵŵƵŶĂůƚƚŝůƐŬƵĚĚ ŽǀĞƌϴĊƌ ĞƚƚĞƌĞŶŶĞĚƚƌĂƉƉŝŶŐƐŵŽĚĞůů ƚƚğƌϯϭϯğƌ ƚŝůɛŭƶěěğƚ ƚŝůďăŭğďğƚăůŝŷőɛžƌěŷŝŷőğŷ ĨĞƌĚŝŐ ŽŐŶĞƚƚŽŽǀĞƌĨƆƌŝŶŐƚŝůdƌŽŵƐƆŬŽŵŵƵŶĞƆŬĞƌŵĞĚϭ Ϯ ŵŝůůŝžŷğƌŭƌžŷğƌ ƚŝůϱ ϭϲ Ͳ 'ƌăĩğŷƶŷěğƌǀŝɛğƌŷğƚƚžžǀğƌĩɔƌŝŷőğŷƚŝůdƌžŵɛɔŭžŵŵƶŷğĩžƌϯϱͳϯϭϰ EĞƚƚŽŚƵƐůĞŝĞ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ&ŽŬƵƐ ϱϱϵ ϱϱϳϯ ϱϲ 6 ϱϯϲ ϱϭϲ ϰϱϳϯ 5 ϯϵϲ 4 3 EĞƚƚŽŚƵƐůĞŝĞ ^ŽŵĚĞƚĨƌĞŵŬŽŵŵĞƌĂǀŐƌĂĨĞŶ ŚĂƌŶĞƚƚŽŽǀĞƌĨƆƌŝŶŐƚŝůdƌŽŵƐƆŬŽŵŵƵŶĞŝƉĞƌŝŽĚĞŶǀĂƌŝĞƌƚ ŝŷŷğŷĩžƌğƚɛɖğŷŷɖċϭ ϲŵŝůů

45 /ϮϰďĂŬŝŶŽĞŶdƌŽŵƐƆŬŽŵŵƵŶĞŽŵĊĨĊƵƚďĞƚĂůƚĚĞŶŵŽŵƐŬŽŵƉĞŶƐĂƐũŽŶƐŽŵ ŬŽŵŵƵŶĞŶŵŽƚƚŽŬƉĊďĂŬŐƌƵŶŶĂǀdƌŽŵƐƆŬŝŶŽƐĞŐŶĞŬŝŶŽƚĞŬŶŝƐŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌŝϮϰ ƐŽŵĞƌůĊŶĞĨŝŶĂŶƐŝĞƌƚĂǀdƌŽŵƐƆŬŝŶŽ dƌžŵɛɔŭžŵŵƶŷğďğśžůěƚϳйăǀŵžŵɛƌğĩƶɛũžŷğŷ ŚǀŝůŬĞƚďĞůƆƉƚĞƐĞŐƚŝůϮ ϴϳ ͲdƌŽŵƐƆŬŝŶŽďĂŽŵĊĨĊĚĞƚƚĞƵƚďĞƚĂůƚŽǀĞƌĞŶƚŝĊƌƐͲ ƉĞƌŝŽĚĞ ŵğěğƚċƌůŝőďğůɔɖɖċϯθϳ Ͳ dƌžŵɛɔŭŝŷžĩŝŭŭƶƚďğƚăůƚěğƚƚğŝϯϱžőϯϲ ŵğŷěăŵğěďğőƌƶŷŷğůɛğŝăƚƌğŷƚğŷŝǀċğƚǀăƌůăǀğƌğğŷŷĩžƌƶƚɛăƚƚǀğě ŝŷǀğɛƚğƌŝŷőɛƚŝěɛɖƶŷŭƚğƚ &ƌăϯϳĩžƌɛǀăŷƚěğƚƚğƚŝůɛŭƶěěğƚ dƌžŵɛɔŭŝŷž ƵƌŽƌĂŬŝŶŽŚĂƌ ŝŭŭğĩċƚƚŭžŵɖğŷɛğƌƚĩžƌěğŷŷğŵžŵɛŭžŵɖğŷɛăɛũžŷğŷ ZĞĨŽƌŚĂŶĚůŝŶŐĂǀŚƵƐůĞŝĞ dƌžŵɛɔŭŝŷž ƵƌŽƌĂŬŝŶŽŚĂƌŝŬŬĞƉĊŶŽĞƚŝĚƐƉƵŶŬƚĨĊƚƚŶŽĞƌĞĚƵƐĞƌƚŚƵƐůĞŝĞƉĊďĂŬŐƌƵŶŶ ĂǀĂƚƌĞŶƚĞŶŝǀĊĞƚǀčƌƚůĂǀƚ dăƌŵăŷƶƚőăŷőɛɖƶŷŭƚŝƶƚǀŝŭůŝŷőğŷŝƌğŷƚğŷŝǀċğƚŝěŝɛɛğċƌğŷğ ŽŐ ĨŽƌƵƚƐĞƚƚĞƌĞƚůĊŶĞŽƉƉƚĂŬƚŝůďLJŐŐŝŶŐĂǀŬŝŶŽĂŶůĞŐŐĞƚƐŽŵƐĞƌŝĞůĊŶƚŝůϯDEEŝďŽƌ ǀŝƐĞƌ ďğƌğőŷŝŷőğŷğăƚdƌžŵɛɔŭŝŷž<& ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ/<^ŚĂƌŝŶŶďĞƚĂůƚďĞƚLJĚĞůŝŐŵĞƌŝŚƵƐůĞŝĞĞŶŶ ƐƵŵŵĞŶĂǀƌĞŶƚĞƌŽŐĂǀĚƌĂŐǀĞĚĨůLJƚĞŶĚĞƌĞŶƚĞ ƐĞůǀĞƚƚĞƌĚĞƚŽƌĞĚƵŬƐũŽŶĞŶĞŝ ŚƵƐůĞŝĞŶŝǀĊĞŶĞƐŽŵĞƌŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚ ƚƚğƌɛŝőŷăůğŷğŝƌğŷƚğŵăƌŭğěğŷğĩžƌǀğŷƚğɛěğƚğƚůăǀƚƌğŷƚğŷŝǀċŝĩůğƌğċƌĩƌğŵžǀğƌ /ƚŝůůğőő ĞƌŐũĞůĚĞŶĞƚƚĞƌĊƚƚĞĊƌďĞƚLJĚĞůŝŐƌĞĚƵƐĞƌƚ ƐůŝŬĂƚŐũĞůĚĞŶƐŽŵƌĞŶƚĞďĞƌĞŐŶĞƐĞƌďĞƚLJĚĞůŝŐ ůăǀğƌğŷċğŷŷǀğěŝŷŷőċğůɛğŷăǀśƶɛůğŝğŭžŷƚƌăŭƚğŷ ^ƚljƌğƚŵğŷğƌěğƚƚğğƌĩžƌśžůěɛžŵƚăůğƌ ĨŽƌĞŶƌĞĨŽƌŚĂŶĚůŝŶŐĂǀŚƵƐůĞŝĞŶŵĞĚdƌŽŵƐƆŬŽŵŵƵŶĞ ϳ ^<z> /',h^> / d/>dzkd^t<kddhe Wƚ ƵƚŐũƆƌƐŬLJůĚŝŐŚƵƐůĞŝĞƚŝůdƌŽŵƐƆŬŽŵŵƵŶĞŬƌ ϭϱ ϭϭ Ͳ ĞƚƚĞĨŽƌĚĞůĞƐƉĊĨƆůŐĞŶĚĞ ŵċƚğ EĞĚďĞƚĂůŝŶŐƐƉůĂŶŚƵƐůĞŝĞϮϴ Ϯϵ ϳϮϮ ZĞƐƚŚƵƐůĞŝĞϮϭ ϯϵϯ ZĞƐƚŚƵƐůĞŝĞϮϭϭ ϯϵϲ &ŽƌĊƌĞŶĞϮϱʹϮϵŚĂƌ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ/<^ŝŶŶďĞƚĂůƚϭϴ ϴŵŝůůŝŽŶĞƌŝŚƵƐůĞŝĞ ĂǀƚŽƚĂůƚϮϲ ŵŝůůŝžŷğƌ &ŽƌϮϭĞƌϯ ͲŵŽƚƌĞŐŶĞƚĂŶŶĞŶĨĂŬƚƵƌĂ ĞƚƉƌĞƐŝƐĞƌĞƐĂƚĂůůŚƵƐůĞŝĞĞƌƵƚŐŝĨƚƐĨƆƌƚŝƌĞŐŶƐŬĂƉĞŶĞŝĚĞƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞĊƌ ƐůŝŬĂƚĚŝƐƐĞŝŶŶŐĊƌ ŝěƌŝĩƚɛƌğɛƶůƚăƚğƚĩžƌěŝɛɛğċƌğŷğ ƐĞůǀŽŵĚĞŚĞůƚĞůůĞƌĚĞůǀŝƐƵďĞƚĂůƚ ĞŶƵďĞƚĂůƚĞŚƵƐůĞŝĞŶĞƌ ŽŐƐĊŝŶŶƚĞŬƚƐĨƆƌƚŝdƌŽŵƐƆŬŽŵŵƵŶĞƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƌ EĞĚďĞƚĂůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶĨŽƌŚƵƐůĞŝĞĨƌĂϮϴ ϮϵďůĞŝŶŶŐĊƚƚŵĞĚdƌŽŵƐƆ<ŽŵŵƵŶĞŝϮϭ ŽƉƉƌŝŶŶĞůŝŐƉĊϭ ϴϱ Ͳ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽŚĂƌďĞƚĂůƚƌĞŶƚĞƌŽŐĂǀĚƌĂŐŝŚƚ ŶĞĚďĞƚĂůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ ŽŐƌĞƐƚŐũĞůĚĞƌŝĚĂŐƉĊϳ ϮϮ Ͳ EĞĚďĞƚĂůŝŶŐƐĂǀƚĂůĞŶƐŬĂůǀčƌĞĨĞƌĚŝŐŶĞĚďĞƚĂůƚŝϮϭϳ ǀĚƌĂŐĞŶĞƵƚŐŝĨƚƐĨƆƌĞƐŝŬŬĞŝƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ ĚĂŚƵƐůĞŝĞŶĞƌƵƚŐŝĨƚƐĨƆƌƚŝƌĞŐŶƐŬĂƉĞŶĞĚĞ ƌğɛɖğŭƚŝǀğċƌğŷğ ZĞŶƚĞƵƚŐŝĨƚĞŶĞŵĊĚĞƌŝŵŽƚƵƚŐŝĨƚƐĨƆƌĞƐ ĞƚƚĞĞƌďƵĚƐũĞƚƚĞƌƚƚŝůϭϵϱ Ͳŝ ϮϭϮ ZĞŶƚĞŶĞĞƌďĞƌĞŐŶĞƚƵƚĨƌĂϮ ϳйƌĞŶƚĞ sŝďůğŝϯϭϭďğůăɛƚğƚθ ϳϱйŵŽƌĂƌĞŶƚĞƉĊƵƚĞƐƚĊĞŶĚĞŚƵƐůĞŝĞĨŽƌϮϭ Ŭƌ ϯϰϱ Ͳ dŝůɛǀăƌğŷěğďğůɔɖğƌůăőƚŝŷŷŝďƶěɛũğƚƚğƚĩžƌϯϭϯ ĞƌƐŽŵĚĞƚƚĞďĞůĂƐƚĞƐŵĞĚƚŝůƐǀĂƌĞŶĚĞ ƌğŷƚğɛžŵŷğěďğƚăůŝŷőɛɖůăŷğŷ ƌğěƶɛğƌğɛŵžƌăƌğŷƚğƶƚőŝĩƚğŷğŵğěϯϰ Ͳ

46 ^ƚljƌğƚśăƌŝŝŷŷɛƚŝůůŝŷőƚŝůǀğěƚăŭžŵċƌɛƌğőŷɛŭăɖğƚĩžƌϯϭϭŝŷŷɛƚŝůƚɖċăƚƶěğŭŭğƚɖċ ŝŷǀğɛƚğƌŝŷőɛƌğőŷɛŭăɖğƚ ƚžƚăůƚŭƌ ϰ ϱϯθ ϴϭ Ͳ ĚĞŬŬĞƐŝŶŶǀĞĚŽƉƉƚĂŬĂǀůĊŶ ŝɛɛğŵŝěůğŷğǀŝůďğŷljƚƚğɛƚŝůċěğŭŭğśƶɛůğŝğŷĩžƌϯϭϭ ĞƚƚĞďĞƚLJƌŝŬŬĞĂƚŵĂŶƚĂƌŽƉƉůĊŶ ƚŝůěƌŝĩƚɛĩžƌŵċů ĚĂĚĞƚŝƉƌĂŬƐŝƐĞƌŵŝĚůĞƌĨƌĂĚƌŝĨƚĞƌďĞŶLJƚƚĞƚƚŝůĊĚĞŬŬĞĚĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐĞ ŝŷǀğɛƚğƌŝŷőğŷğŝϯϭžőϯϭϭ >ĊŶĞŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞĞƌďĞƌĞŐŶĞƚƵƚĨƌĂĂƚůĊŶĞŽƉƉƚĂŬ ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞƐŽŵƚƌĞŶƚŵŝĚƚŝϮϭϮ ŽŐƚŝůĞŶƌĞŶƚĞƉĊϯ й ĞƚƚĞĞƌůĂŐƚŝŶŶŝ ďƶěɛũğƚƚĩžƌɛůăőğƚ EĞĚďĞƚĂůŝŶŐƐƉůĂŶĨŽƌƐŬLJůĚŝŐŚƵƐůĞŝĞ ^ƚljƌğƚśăƌŝŭŭğĩƶŷŷğƚăƚĩƌğŵůăőƚğďƶěɛũğƚƚĩžƌɛůăőőŝƌƌžŵĩžƌŷğěďğƚăůŝŷőăǀɛŭljůěŝőśƶɛůğŝğ ƵƚŽǀĞƌĚĞϰ ϱŵŝůůŝžŷğƌɛžŵĩɔůőğƌăǀůċŷğžɖɖƚăŭŷğǀŷƚŝĩžƌƌŝőğɖƶŷŭƚ Ă ϭ ϲŵŝůůŝžŷğƌǀŝů ĨƌĞŵĚĞůĞƐƐƚĊƐŽŵƵďĞƚĂůƚ ^ƚljƌğƚŝŷŷɛƚŝůůğƌɖċăƚăŭŭƶŵƶůğƌƚƶŷěğƌɛŭƶěěěğŭŭğɛŝŷŷǀğěƚŝůɛŭƶěěĩƌăğŝğƌŷğ ĞƚƚĞ ďğŷljƚƚğɛŝɛċĩăůůƚŝůċďğƚăůğŝŷŷƶƚěğŷƶƚğɛƚċğŷěğśƶɛůğŝğŷŝɛŝŷśğůśğƚ ϴ sd > ED dzkd^t/ed ZE ^:KE > &/>D& ^d/s > d/&& dƌžŵɛɔ/ŷƚğƌŷăɛũžŷăůğ&ŝůŵĩğɛƚŝǀăůďůğĩɔƌɛƚğőăŷőăƌƌăŷőğƌƚŝũăŷƶăƌϭϵϵϭ ŽŐĞƌEŽƌŐĞƐ ƐƚƆƌƐƚĞĨŝůŵĨĞƐƚŝǀĂůŵĊůƚŝĂŶƚĂůůďĞƐƆŬĞŶĚĞ &ĞƐƚŝǀĂůĞŶŚĂƌŽƉƉŶĊĚĚŝŶƚĞƌŶĂƐũŽŶĂů ĂŶĞƌŬũĞŶŶĞůƐĞ ŽŐŚĂĚĚĞϱϯ ϱϯϱďğɛɔŭğŷěğŝϯϭϯ dƌžŵɛɔ/ŷƚğƌŷăɛũžŷăůğ&ŝůŵĩğɛƚŝǀăůďůğɛŭŝůƚƶƚĩƌădƌžŵɛɔ<ŝŷž<&ɛžŵğŷğőğŷɛƚŝĩƚğůɛğŝ Ϯϭ &ƆƌĚĞƚƚĞǀĂƌd/&&ĞƚƉƌŽŐƌĂŵŽŵƌĊĚĞŝdƌŽŵƐƆŬŝŶŽ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ/<^ŚĂƌƌŽůůĞŶƐŽŵ ƐƚŝĨƚĞƌĂǀƐƚŝĨƚĞůƐĞŶ &ŽƌŚŽůĚĞƚƚŝůd/&&ƌĞŐƵůĞƌĞƐĂǀĨŽƌŵĞůƚĂǀĨƆůŐĞŶĚĞŽƉƉŐĂǀĞƌŽŐĂǀƚĂůĞƌ Ͳ hƚŷğǀŷğůɛğɛƚljƌğƚƚŝůd/&& Ͳ dŝůɛŭƶěě ƐĂŵĂƌďĞŝĚƐĂǀƚĂůĞ Ͳ ǀƚĂůĞŽŵůŽŬĂůĞƌŽŐƚĞŬŶŝƐŬĞƚũĞŶĞƐƚĞƌ ƚğŭŷŝɛŭăƌƌăŷőɔƌ Ͳ ǀƚĂůĞŽŵďŝůůĞƚƚƐĂůŐ ǀƚĂůĞŶŽŵůŽŬĂůĞƌŽŐƚĞŬŶŝƐŬĞƚũĞŶĞƐƚĞƌ ƐĂŵƚĂǀƚĂůĞŽŵďŝůůĞƚƚƐĂůŐĨĂŬƚƵƌĞƌĞƐd/&&ƵƚĨƌĂĞƚ ƐĞůǀŬŽƐƚƉƌŝŶƐŝƉƉ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽĨĊƌĚĞŬŬĞƚĂůůĞĨĂŬƚŝƐŬĞƵƚŐŝĨƚĞƌŬŶLJƚƚĞƚƚŝůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞƚ ŵğŷ ĨĂŬƚƵƌĞƌĞƌƵƚĞŶĂǀĂŶƐĞ ^ƚljƌğƚǀğěƚžŭŝŵɔƚğϭϭ ĂƉƌŝůĊŬƵƚƚĞĚĞƚĊƌůŝŐĞƚŝůƐŬƵĚĚĞƚŝƐĂŵĂƌďĞŝĚƐĂǀƚĂůĞŶ Ŭƌ ϭθϯ Ͳ ĨƌĂϮϭϯ ĞƚƚĞĞƌŝŶŶĂƌďĞŝĚĞƚŝĨƌĞŵůĂŐƚĞďƵĚƐũĞƚƚĨŽƌƐůĂŐ ϵ <<hdh> ZdhE Z^<h /Śƚ Αϰŝ &ŽƌƐŬƌŝĨƚŽŵĊƌƐďƵĚƐũĞƚƚ ĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉŽŐĊƌƐďĞƌĞƚŶŝŶŐĨŽƌŝŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĞ ƐĞůƐŬĂƉĞƌ ƐŬĂůƵŶĚĞƌƐŬƵĚĚŝĚƌŝĨƚĞŶĚĞŬŬĞƐŝŶŶŝůĂ ŝŷŷğǀčƌğŷěğğůůğƌɖċĩɔůőğŷěğċƌ 4. Regnskapsavslutning mv. Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år. Det skal være revidert innen 15. mars. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av representantskapet før 1. mai. Vedtaket må angi anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. Underskudd på årsregnskapet som ikke

47 dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, føres opp til dekning i det følgende års budsjett. ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ/<^ŚĂƌĞƚĂŬŬƵŵƵůĞƌƚƵŶĚĞƌƐŬƵĚĚĨƌĂϮϴ Ϯϵ ϮϭŽŐϮϭϭƉĊϭ ϭϭθ ϵϰθ Ͳ Ă ŚĂůǀƉĂƌƚĞŶĂǀĚĞƚƚĞŬŶLJƚƚĞƐƚŝů ŝůůğƚƚğŷͳŭžŷŭƶƌɛğŷŝϯϭ hŷěğƌɛŭƶěěğƚĩžƌěğůğɛɖċĩɔůőğŷěğċƌ Ϯϴ ϯ ϭϯϭ ϰθϭ Ͳ ŚǀŽƌĂǀϮ ϭϱ ͲďůĞĚĞŬŬĞƚĂǀ ůƚăžődƌžŵɛɔŭžŵŵƶŷğ Ϯϵ Ϯ ϮϮ ϮϮϭ Ͳ Ϯϭ ϰ ϳϳϵ ϱϵϭ Ͳ Ϯϭϭ Ϯ ϰϰϲ ϴϯ Ͳ ƚƌğőŷğɛƚljŭŭğžǀğƌśǀžƌěăŷƶŷěğƌɛŭƶěěğŷğŝ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ/<^ĨŽƌĚĞůĞƐƉĊĞŝĞƌŬŽŵŵƵŶĞŶĞ ƐĞƌƐůŝŬƵƚ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ ƌ &ŽŬƵƐ ϭ Ϯϳ ůƚă <ŝƌŭğŷğɛ ^Ƶŵ ϵϳθϳϯ ϰϯϲϰ ϱϯϯϵϭϯ ϮϮϱϭϯ ϴϳϭϴ ϯϭϯϭϰθϭ Ͳϭϲ Ͳϱϱ ͲϮϭϱ Ϯϵ ϭϳϲϯϱϳϭ ϲθϰθθϭ ͲϭϰϱϮϯϭ ϮϯϮϮϮϭ Ϯϭ Ϯϴϴϲϲϱϭ ϭϰϳθϳϭϳ ϰϭϰϯϯϯ ϰϳϳϵϱϵϭ ϭϰϭϲϯ ϰϲϯϲθ Ͳϯϯϲϯϰϲ ϭϱϰϭϳϰϯ ϲθϭϰϰϭϰ ϯϯϳϭθθϲ Ͳϲϳϯϱϰ ϭϭϭθϵϰϳ Ϯϴ /ŶŶĚĞŬŶ ϭ Ϯϭϭ ^Ƶŵ ϭ >ĊŶĞĂǀĚƌĂŐϵϱ ϲĩůljƚƚğƚĩƌăϯϭϭƚŝůϯϳ dăɖɛĩɔƌŝŷőğŷğăǀďŝůůğƚƚžŵɛğƚŷŝŷőŝ ŝůůğƚƚğŷͳŭžŷŭƶƌɛğŷğƌƶƚőŝĩƚɛĩɔƌƚɖċăǀěğůŝŷőϭ ŽŐ ĚĞƌŵĞĚĨŽƌĚĞůƚƉĊĚƌŝĨƚƐĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞĞƚƚĞƌƐĂŵŵĞďƌƆŬƐŽŵĨĞůůĞƐŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞ ĚǀƐ ŚŚǀ ϱϵй ϮϳйŽŐϭϰй ŶĨŽƌĚĞůŝŶŐĂǀĚĞƚƚĞƚĂƉĞƚĞƚƚĞƌĂŶĚƌĞĨĂŬƚŽƌĞƌǀŝůĞŶĚƌĞƌĞŐŶĞƐƚLJŬŬĞƚ ŶŽĞ ZĞƐƵůƚĂƚĞƚŝEĂƌǀŝŬĞƌŚĞƌĨŽƌĚĞůƚƉĊĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞŝŚƚ ĞŝĞƌďƌƆŬ ĚǀƐ ϲϰ ϰй Ϯϳ ϲйžőθй ƵĚƐũĞƚƚĞƌƚŽǀĞƌƐŬƵĚĚŝϮϭϮ Ŭƌ ϵϳ Ϯ Ͳ ĞƌĂǀƐĂƚƚƚŝůŝŶŶĚĞŬŶŝŶŐĂǀƚŝĚůŝŐĞƌĞĊƌƐ ƵŶĚĞƌƐŬƵĚĚ ^ƚljƌğƚĩŝŷŷğƌŝŭŭğăƚěğɔŭžŷžŵŝɛŭğěƌŝĩƚɛĩžƌƶƚɛğƚŷŝŷőğŷğőŝƌőƌƶŷŷůăőĩžƌ LJƚƚĞƌůŝŐĞƌĞŝŶŶĚĞŬŶŝŶŐĂǀĂŬŬƵŵƵůĞƌƚƵŶĚĞƌƐŬƵĚĚŝůĂ ϮϭϮŽŐϮϭϯ ŵğěŵŝŷěƌğ ďğɛɔŭɛƚăůůğŷğɔŭğƌŭƌăĩƚŝő ^ƚljƌğƚĩŝŷŷğƌěğƌĩžƌŝŷőğŷăŷŷğŷůɔɛŷŝŷőğŷŷċăŷďğĩăůğăƚljƚƚğƌůŝőğƌğŝŷŷěğŭŷŝŷőɛŭũğƌǀğě ƚŝůɛŭƶěěĩƌăěğůƚăŭğƌŷğ ϭ /Es ^d Z/E'^ h ^: dd ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ/<^ŚĂƌĚĞƐŝƐƚĞƚŽĊƌĞŶĞǀčƌƚŐũĞŶŶŽŵƚƵŶŐĞůƆĨƚ ďċěğŭŷljƚƚğƚƚŝůŷljƚƚ ďŝůůğƚƚɛljɛƚğŵžőƚŝůěŝőŝƚăůŝɛğƌŝŷőăǀŭŝŷžɛăůğŷğ <ŽŶŬƵƌƐĞŶŝ ŝůůğƚƚğŷ ^ŵğěĩɔƌƚğğƚ ƵŵŝĚĚĞůďĂƌƚďĞŚŽǀĨŽƌĊŝŶǀĞƐƚĞƌĞŝŶLJƚƚďŝůůĞƚƚƐLJƐƚĞŵ ĞŶŶĂƐũŽŶĂůĞĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐĞŶŬƌĞǀĚĞ ŶƆĚǀĞŶĚŝŐĞďLJŐŶŝŶŐƐŵĞƐƐŝŐĞŽŐƚĞŬŶŝƐŬĞƚŝůƉĂƐŶŝŶŐĞƌ dŝůƚƌžɛɛĩžƌăƚěğŷɔŭžŷžŵŝɛŭğ

48 ƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶŝŬŬĞŚĂƌƚŝůůĂƚƚĚĞƚ ŚĂƌŽƌŐĂŶŝƐĂƐũŽŶĞŶǀčƌƚŶƆĚƚƚŝůĊŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐĞ ŝŷǀğɛƚğƌŝŷőğƌĩžƌċŭƶŷŷğžɖɖƌğƚƚśžůěğŭŝŷžěƌŝĩƚ ĞƚƚĞŚĂƌŵĞĚĨƆƌƚƐƚŽƌĂŬƚŝǀŝƚĞƚƉĊŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ ŽŐĂŬŬƵŵƵůĞƌƚƵĚĞŬŬĞƚƵƚŐũƆƌ ϰ ϱϯθ ϴ ^ƚljƌğƚśăƌŝŷŷɛƚŝůƚɖċăƚěğƚƚğɛŭăůěğŭŭğɛőũğŷŷžŵžɖɖƚăŭăǀůċŷ hƚžǀğƌěğƚƚğĩžƌğɛůċɛŝŷőğŷďğǀğőğůɛğƌɖċŝŷǀğɛƚğƌŝŷőɛƌğőŷɛŭăɖğƚŝϯϭϯ ^ŬŝĨƚĞĂǀ ďŝůůğƚƚɛljɛƚğŵğƌőũğŷŷžŵĩɔƌƚ ŽŐĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐĞŶĞƌŝŚĂǀŶ ^ƚljƌğƚăŷɛğƌěğƚŝŭŭğɛžŵ ĚƌŝĨƚƐŶƆĚǀĞŶĚŝŐŵĞĚLJƚƚĞƌůŝŐĞƌĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ ĞƚďƆƌĚŽŐŶĞǀŶĞƐĂƚĚĞƚ ĚĞƌƐŽŵŵŝĚůĞŶĞŚĂĚĚĞƚŝůůĂƚƚĚĞƚ ŚĂĚĚĞǀčƌƚƐǀčƌƚďĞŚŽǀŵĞĚ ŝŷǀğɛƚğƌŝŷőğƌĩžƌċśɔljŷğɛƚăŷěăƌěğŷŝĩžăũġžŵƌċěğŷğ ŽŐŐũƆƌĞĚŝƐƐĞŵĞƌĂƚƚƌĂŬƚŝǀĞƐŽŵ ŽƉƉŚŽůĚƐƌŽŵ dŝěğŷɛƚăŷŷďğőljŷŷğƌċőũɔƌğɛŝƚƚŝŷŷƚžő ƐƉĞƐŝĞůƚŝdƌŽŵƐƆ ŽŐĞƚĂŶƐŝŬƚƐůƆĨƚĞƌ ƉĊƐŝŶƉůĂƐƐ ĞƚƐĂŵŵĞŐũĞůĚĞƌŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐŝŵĞƌŵŽĚĞƌŶĞůƆƐŶŝŶŐĞƌŬŶLJƚƚĞƚƚŝůƉůĂŬĂƚǀŝƐŶŝŶŐĞƌ ƚƌăŝůğƌǀŝɛŷŝŷőğƌ ĨŽĂũĞƌĞŬůĂŵĞŽŐŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ DĂŶŐĞĂǀĚĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞƐŽŵďĞŶLJƚƚĞƐŝĚĂŐ ďğőljŷŷğƌğƚƚğƌśǀğƌƚċžɖɖĩăƚƚğɛɛžŵƶƚěăƚğƌƚğ WĊďĂŬŐƌƵŶŶĂǀĚĞŶƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶĂŶƐĞƌĚŽŐŝŬŬĞƐƚLJƌĞƚĚĞƚƐŽŵĂŬƚƵĞůƚĊ ĂŶďĞĨĂůĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ ϭϭ E Z/E' s Z/&d^DK >> /ƌğɖƌğɛğŷƚăŷƚɛŭăɖɛŵɔƚğƚϭϱ ŵăƌɛǀğěƚžŭƌğɖƌğɛğŷƚăŷƚɛŭăɖğƚăƚɛƚljƌğƚɛŭƶůůğĩƌğŵůğőőğğŷ ǀƵƌĚĞƌŝŶŐƌƵŶĚƚƵůŝŬĞĨƌĞŵƚŝĚŝŐĞĚƌŝĨƚƐŵŽĚĞůůĞƌƚŝůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐŬĂƉƐŵƆƚĞƚϭϵ ĂƉƌŝů sğěƚăŭϱ ϮϭϮ Ϯ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐŬĂƉĞƚďĞƌƐƚLJƌĞƚŝƐĂŵĂƌďĞŝĚŵĞĚdƌŽŵƐƆŬŽŵŵƵŶĞǀƵƌĚĞƌĞ ƵůŝŬĞƐŝĚĞƌǀĞĚƐĞůƐŬĂƉĞƚƐĨƌĞŵƚŝĚŝŐĞǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚ ŚĞƌƵŶĚĞƌƵůŝŬĞĚƌŝĨƚƐŵŽĚĞůůĞƌ ϯ &ŽƌƐůĂŐĞƚďĞƐĨŽƌĞůĂŐƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐŬĂƉĞƚŝŵƆƚĞŝĂƉƌŝůŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚ ďƶěɛũğƚƚďğśăŷěůŝŷő ŶƵƚƌĞĚŶŝŶŐŬŶLJƚƚĞƚƚŝůƵůŝŬĞŽƌŐĂŶŝƐĂƐũŽŶƐŵŽĚĞůůĞƌŽŐĨƌĞŵƚŝĚŝŐŽƌŐĂŶŝƐĞƌŝŶŐŬƌĞǀĞƌ ŐƌƵŶĚŝŐĞƐĂŬƐĨŽƌďĞƌĞĚĞůƐĞƌ ŽŐƐƚLJƌĞƚƐĞƌĚĞƚŝŬŬĞƐŽŵŵƵůŝŐŽŐĨƌĞŵůĞŐŐĞĚĞƚƚĞƐĊŬŽƌƚƚŝĚ ĞƚƚĞƌĂƚŶLJƚƚƐƚLJƌĞĞƌǀĂůŐƚŽŐŬŽŶƐƚŝƚƵĞƌƚ ů Ă ŬƌĞǀĞƌĚĞƚƚĞĞŶĨƵůůŐũĞŶŶŽŵŐĂŶŐĂǀ ƐĞůƐŬĂƉĞƚƐŝŶŶŐĊƚƚĞĂǀƚĂůĞƌŽŐĨŽƌƉůŝŬƚĞůƐĞƌ ^ƚljƌğƚśăƌĩžƌɛƚċğůɛğĩžƌăƚğŝğƌŷğɔŷɛŭğƌċǀƶƌěğƌğžŵğƚŝŷƚğƌŭžŵŵƶŷăůƚɛğůɛŭăɖ /<^ Ğƌ ĚĞŶŵĞƐƚŚĞŶƐŝŬƚƐŵĞƐƐŝŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞƌŝŶŐĞŶĂǀŬŝŶŽƚŝůďƵĚĞƚ ŽŐǀŝůŝůŝƚĞŶŐƌĂĚůĞŐŐĞƐĞŐŽƉƉŝ ĞŝĞƌŶĞƐǀƵƌĚĞƌŝŶŐĞƌƌƵŶĚƚŚǀŝůŬĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƐũŽŶƐĨŽƌŵƐŽŵƉĂƐƐĞƌďĞƐƚŝĨƌĞŵƚŝĚĞŶ ŽŐǀŝů ƐƚLJƌĞƚĂĚǀĂƌĞŵŽƚĂƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐŬĂƉĞƚĨĂƚƚĞƌǀĞĚƚĂŬŽŵĞŶĚƌŝŶŐĞƌĨƆƌĂůůĞƐŝĚĞƌĂǀƐĂŬĞŶ ĞƌƵƚƌĞĚĞƚ ĚĂĚĞƚƚĞŬĂŶĚĞƚƚĞŵĞĚĨƆƌĞƵŵŝĚĚĞůďĂƌĞƵƚŐŝĨƚƐƆŬŶŝŶŐĞƌŝŵŝůůŝŽŶŬůĂƐƐĞŶ ĞůůĞƌ ŵğěĩɔƌğăƚŵăŷŝŭŭğĩċƌĩƶůůğĩĩğŭƚăǀĩƌğŵƚŝěŝőğžƌőăŷŝɛăɛũžŷɛğŷěƌŝŷőğƌ ĞƚƚĞǀŝůƐůĊƚŝůďĂŬĞ ƉĊĞŝĞƌŬŽŵŵƵŶĞŶĞŝŶĞƐƚĞŽŵŐĂŶŐ ǀĚĞůŝŶŐĞŶĞŝ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽĞƌŝĚĂŐƚĞƚƚŝŶĨŝůƚƌĞƌƚŵĞĚĨĞůůĞƐůƆƐŶŝŶŐĞƌŽŐĨĞůůĞƐĂǀƚĂůĞƌƉĊĚĞ ĨůĞƐƚĞĨĞůƚ

49 - &ĞůůĞƐŽǀĞƌŽƌĚŶĞĚĞĂǀƚĂůĞƌŬŶLJƚƚĞƚƚŝůŬŝŽƐŬĚƌŝĨƚŽŐŬŝŶŽƌĞŬůĂŵĞ &ĞůůĞƐďŝůůĞƚƚƐLJƐƚĞŵŽŐƐĞƌǀĞƌĞ &ĞůůĞƐ/dͲƉůĂƚƚĨŽƌŵ ƚğůğĩžŷɛljɛƚğŵğƌ ĨŝďĞƌůŝŶũĞƌ ŽŐƆǀƌŝŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ /ŶƚĞƌŶĞƚƚƐŝĚĞƌ ŶLJŚĞƚƐďƌĞǀ ůɔɛŷŝŷőğƌɖċɛžɛŝăůğŵğěŝğƌ sğƌěŝŭžƌƚ ŐĂǀĞŬŽƌƚ ůžũăůŝƚğƚɛŭžƌƚ ĨƌŝŬŽƌƚ ĨŝƌŵĂďŝůůĞƚƚĞƌĞƚĐ WƌŽĨŝůŵĂŶƵĂů ůžőžğƌ ŵăƌŭğěɛŵăƚğƌŝğůů ďƌžɛũljƌğƌ ZĞŐŶƐŬĂƉ ƌğőŷɛŭăɖɛɛljɛƚğŵğƌ ƌğǀŝɛũžŷ sğěƌɔƌğŷěğğŷğǀğŷƚƶğůůžɖɖůɔɛŷŝŷőăǀɛăŵăƌďğŝěğƚŵğůůžŵŭžŵŵƶŷğ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶƐͲŽŐĨĞůůĞƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌĨŽƌĚĞůĞƐŝĚĂŐƉĊĚĞƵůŝŬĞĚƌŝĨƚƐĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞ ĞƚƚĞƌĞŶƉĊĨŽƌŚĊŶĚƐĂƚƚƉƌŽƐĞŶƚƐĂƚƐ ǀĚĞůŝŶŐĞŶĞŝ<ŝƌŬĞŶĞƐ ůƚăžőeăƌǀŝŭďğůăɛƚğɛƚŝů ƐĂŵŵĞŶϰϱ ϯйăǀĩğůůğɛŭžɛƚŷăěğŷğ ŵğŷɛdƌžŵɛɔďğůăɛƚğɛŵğěϱϰ ϳй /Śƚ ƚŝůƌğőŷɛŭăɖğƚ ĨŽƌϮϭϭƵƚŐũƆƌĨĞůůĞƐŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞϰ ϳŵŝůůŝŽŶĞƌŬƌŽŶĞƌ ŚǀŽƌĂǀ ůƚă <ŝƌŭğŷğɛžőeăƌǀŝŭɛăŷěğů ĞƌƉĊϮ ϮŵŝůůŝŽŶĞƌŬƌŽŶĞƌ sğěğŷžɖɖůɔɛŷŝŷőăǀŭũğěğůɔɛŷŝŷőğŷǀŝůďƌžƌɖăƌƚğŷăǀěŝɛɛğ ŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞƚƌŽůŝŐƚŝůĨĂůůĞ ŶLJĞdƌŽŵƐƆŬŝŶŽ ůůğĩăőɛƚŝůůŝŷőğŷğŝăěŵŝŷŝɛƚƌăɛũžŷğŷśăƌ ĂƌďĞŝĚƐƐƚĞĚŝdƌŽŵƐƆ >ƆŶŶƐƵƚŐŝĨƚĞŶĞƵƚŐũƆƌŽŵƚƌĞŶƚŚĂůǀƉĂƌƚĞŶĂǀĨĞůůĞƐƵƚŐŝĨƚĞŶĞ ĞƚĞŬƐƚĞƌŶĞŬƵůƚƵƌƐĂůŐĞƚ ƵƌŽƌĂďŝůůĞƚƚ ďŝěƌăƌɖžɛŝƚŝǀƚɖċƌğőŷɛŭăɖɛƌğɛƶůƚăƚğƚ ŝƚŝůůğőőƚŝůăƚ ĚĞƚĚĞŬŬĞƌŽǀĞƌŚĂůǀƉĂƌƚĞŶĂǀŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞŬŶLJƚƚĞƚƚŝůďŝůůĞƚƚƐĂůŐƐůƆƐŶŝŶŐĞŶ ǀƚŽƚĂůĞ ƉƌŽǀŝƐũŽŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌƉĊϮ ϯŵŝůůŝžŷğƌŭƌžŷğƌ ƐƚĊƌŬƵůƚƵƌƐĂůŐĨŽƌĂŬƚƆƌĞƌŝEĂƌǀŝŬ ůƚăžő <ŝƌŭğŷğɛĩžƌƌƶŷěƚ ϱŵŝůůŝžŷğƌŭƌžŷğƌ ǀƚĂůĞŶĞŵĞĚŬƵůƚƵƌĂŬƚƆƌĞŶĞŝĂůůĞďLJĞŶĞĞƌďĂƐĞƌƚ ƉĊĂƚĨLJƐŝƐŬďŝůůĞƚƚƵƚƐĂůŐƐŬĂůĨŽƌĞŐĊŐũĞŶŶŽŵďŝůůĞƚƚƐĂůŐĞƚƉĊŬŝŶŽĞŶĞ ^ŬƵůůĞŝŶŶƚĞŬƚĞŶĞĨƌĂ ŬƵůƚƵƌƐĂůŐŝ ůƚă EĂƌǀŝŬŽŐ<ŝƌŬĞŶĞƐĨŽƌƐǀŝŶŶĞ ǀŝůƚƌŽůŝŐŐƌƵŶŶůĂŐĞƚĨŽƌ ƵƌŽƌĂ ŝůůğƚƚĩăůůğ ďžƌƚ ĞƚĞƌŶLJůŝŐďƌƵŬƚϭϱ ͲƉĊĊƵƚǀŝŬůĞĞŶĨĞůůĞƐŶĞƚƚƐĂůŐƐƉŽƌƚĂůĨŽƌ ƵƌŽƌĂ ŝůůğƚƚ ǀƚĂůĞŶĞŬŶLJƚƚĞƚƚŝůďŝůůĞƚƚƐLJƐƚĞŵŽŐƚŝůŚƆƌĞŶĚĞƐĞƌǀĞƌůƆƐŶŝŶŐĞƌĞƌƚƌĞĊƌŝŐĞ ŽŐŐũĞůĚĞƌƚŝů ŶŽǀĞŵďĞƌϮϭϯ ĞůƆƉĞŶĚĞůŝƐĞŶƐŽŐůĞŝĞŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞƵƚŐũƆƌĐĂ ϱϱ ͲƉƌ Ċƌ ǀĚŝƐƐĞ ďğůăɛƚğɛ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ&ŽŬƵƐĐĂ ϭϯϱ Ͳ &ĂůůĞƌ ƵƌŽƌĂ ŝůůğƚƚďžƌƚ ŽŐĚĞĂŶĚƌĞĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞ ĨƌĂ ǀŝů ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ&ŽŬƵƐƐŝƚƚĞŝŐũĞŶŚĞůĞƌĞŐŶŝŶŐĞŶ ǀƚĂůĞƌŽŐĨŽƌƉůŝŬƚĞůƐĞƌĞƌŝŶŶŐĊƚƚŵĞĚďĂƐŝƐŝŬũĞĚĞůƆƐŶŝŶŐĞŶ ŽŐĂƚƐĞůƐŬĂƉƐĂǀƚĂůĞŶĞƌ ƵŽƉƉƐŝŐĞůŝŐŝĨĞŵĊƌĨƌĂŝŶŶŐĊĞůƐĞ ů Ă ĞƌĚĞƚŝŶŶŐĊƚƚĚƌŝĨƚƐĂǀƚĂůĞŵĞĚEĂƌǀŝŬŬŽŵŵƵŶĞŽŵ ĚƌŝĨƚĂǀEĂƌǀŝŬŬŝŶŽĨƌĞŵƚŝůĂƉƌŝůϮϭϰ DĞĚĞŶŽƉƉƐƉůŝƚƚĞƚŽŐŶĞĚƐŬĂůĞƌƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶ ƚŝůɖăɛɛğƚěƌŝĩƚăǀğŷğŷŭğůƚɛƚċğŷěğŭŝŷžğƌ ŽŐƵƚĞŶĨĞůůĞƐŬũĞĚĞůƆƐŶŝŶŐĞƌŝďƵŶŶ ǀŝůĚĞƚďůŝ ǀĂŶƐŬĞůŝŐĊŽƉƉĨLJůůĞŝŶŶŚŽůĚĞƚŝĚĞŶŶĞĂǀƚĂůĞŶ DĂŶŐĞĂǀĂǀƚĂůĞŶĞ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽŚĂƌŝŶŶŐĊƚƚĞƌĨŽƌƆǀƌŝŐďĂƐĞƌƚƉĊƚŽƚĂůǀŽůƵŵĞƚƚŝůĂůůĞ ĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞ ŝɛɛğăǀƚăůğŷğǀŝůŵċƚƚğƌğĩžƌśăŷěůğɛ ĚĂŵĞĚĚĊƌůŝŐĞƌĞĨŽƌŚĂŶĚůŝŶŐƐƐƚLJƌŬĞŝ ďƶŷŷ <ŽŵŵĞŶƚĂƌǀĞĚƌƆƌĞŶĚĞŽǀĞƌŐĂŶŐƚŝůŬŽŵŵƵŶĂůĞƚĂƚĞůůĞƌŬŽŵŵƵŶĂůƚĨŽƌĞƚĂŬ KŵŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞƐĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞƚŝůŬŽŵŵƵŶĂůĞĨŽƌĞƚĂŬ ǀŝůĚĞĂŶƐĂƚƚĞŝ<& ĞƚŽŐƐĊǀčƌĞĊƌĞŐŶĞ ƐŽŵĂŶƐĂƚƚŝĞŝĞƌŬŽŵŵƵŶĞŶĞ ĞƚƚĞǀŝůŵĞĚĨƆƌĞĂƚĚŝƐƐĞŵĊĨƆůŐĞƚĂƌŝĨĨĂǀƚĂůĞŶĞŝŶŶĞŶ<^Ͳ ŽŵƌĊĚĞƚ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ/<^ŐŝŬŬŽǀĞƌƚŝůŬŝŶŽĂǀƚĂůĞŶŝE,KͲĨĞůƚĞƚŝϮϵ ŽŐĂůůĞŶLJĂŶƐĞƚƚĞůƐĞƌ ĞƚƚĞƌĚĞŶŶĞĚĂƚŽĞŶĨƆůŐĞƌĚĞŶŶĞƚĂƌŝĨĨĂǀƚĂůĞŶ ĞƚƚĞĞƌƐĂŵŵĞƚĂƌŝĨĨĂǀƚĂůĞƐŽŵKƐůŽŬŝŶŽŽŐ ^&<ŝŷž^ƚăǀăŷőğƌ ^ĂŶĚŶĞƐĨƆůŐĞƌ &ŽƌĚĂŐĞŶƐĂŶƐĂƚƚĞǀŝůŵĂŶĨĊĞŶƵŵŝĚĚĞůďĂƌƵƚŐŝĨƚƐƆŬŶŝŶŐ ƉĊůƆŶŶ ƐŽƐŝĂůĞƵƚŐŝĨƚĞƌŽŐƉĞŶƐũŽŶƉĊĐĂ ϴ Ͳ ^ĞƚĂďĞůůƵŶĚĞƌ

50 ŶĚƌŝŶŐĞƌǀĞĚŽǀĞƌŐĂŶŐƚŝů<^ͲƚĂƌŝĨĨ ǀĚĞůŝŶŐ ǀĚ ϭ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶ ǀĚ Ϯ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ&ŽŬƵƐ ǀĚ ϲ ƵƌŽƌĂ ŝůůğƚƚ ^ƵŵdƌŽŵƐƆ ǀĚ ϯ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ ůƚă ǀĚ ϰ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ<ŝƌŬĞŶĞƐ ǀĚ ϱ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽEĂƌǀŝŬ ^Ƶŵ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ/<^ ^ƚğě dƌžŵɛɔ dƌžŵɛɔ dƌžŵɛɔ ůƚă <ŝƌŭğŷğɛ EĂƌǀŝŬ TŬƚůƆŶŶ ŝŷŭů ƐŽƐ ϭϲϰϯ ϭϯθϱ ϭϳϳθθ ϴϴϲϴϮ ϭϭϱϵ ϵϳϭϭϱ ϰϲϯϳϲϰ TŬƚƉĞŶƐũŽŶƐͲ ŬŽƐƚŶĂĚ ^Ƶŵ ϯϯϯϲ ϯϯϯϲ ϮϭϰϵϮ ϭθϱϰϵϱ ϳϭϲϵϱ ϴϱϱ ϭϯϱϯϯϯ ϯϯϯ ϲϲϲθϱ ϭϱϱϯϲϳ ϵϭϵϰ ϭϵϭϯϱϯ ϰϱϭϰϳ ϭϰϯϯϲϯ ϯϯθϭϰϵ ϳϵϭϵϭϯ /ƚŝůůğőőǀŝůŵăŷŝŭŭğůğŷőğƌĩċğŷɖžɛŝƚŝǀůɔŷŷɛŵğɛɛŝőğĩĩğŭƚǀğěŷăƚƶƌůŝőƶƚɛŭŝĩƚŷŝŷőăǀ ƉĞƌƐŽŶĞůů ƚɛůŝŭőƌğɖǀŝůƚƌžůŝőɖċǀŝƌŭğǀğƌěŝğŷăǀŭŝŷžğŷğěğƌɛžŵěŝɛɛğŝŷğɛƚğžŵőăŷőɛŭăůůğőőğɛƶƚ ĨŽƌƐĂůŐ ELJĞŝĞƌǀŝůĚĂŵĊƚƚĞŽǀĞƌƚĂŚƆLJĞƌĞůƆƉĞŶĚĞůƆŶŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌĞŶŶŝĚĂŐ ĞĂŶĚƌĞ ŬŝŶŽŬũĞĚĞŶĞŝEŽƌŐĞĨƆůŐĞƌƚŝůƐǀĂƌĞŶĚĞĞůůĞƌůĂǀĞƌĞƚĂƌŝĨĨĞƌƐŽŵĚĞŶ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ/<^ĨƆůŐĞƌŝ ĚĂŐ sğěƌɔƌğŷěğžǀğƌőăŷőƚŝůŭžŵŵƶŷăůƚăŭɛũğɛğůɛŭăɖ sğěžǀğƌőăŷőƚŝůŭžŵŵƶŷăůƚăŭɛũğɛğůɛŭăɖǀŝů ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ/<^ŵĊƚƚĞĨƆůŐĞƌĞŐŶƐŬĂƉƐůŽǀĞŶƐ ƌğőŷɛŭăɖɛɖƌŝŷɛŝɖɖğƌ ŽŐŝŬŬĞŬŽŵŵƵŶĂůĞƌĞŐŶƐŬĂƉƐƉƌŝŶƐŝƉƉĞƌƐŽŵŝĚĂŐ ŶǀĞƐĞŶƚůŝŐ ĨŽƌƐŬũĞůůŵĞůůŽŵƉƌŝŶƐŝƉƉĞŶĞŐĊƌƉĊŚǀŽƌĚĂŶůĊŶĞĂǀĚƌĂŐŽŐĂǀƐŬƌŝǀŝŶŐĞƌƐŬĂůďĞŚĂŶĚůĞƐ ƚƚğƌ ŬŽŵŵƵŶĂůĞƉƌŝŶƐŝƉƉĞƌƵƚŐŝĨƚƐĨƆƌĞƐĂǀĚƌĂŐƉĊůĊŶ ŵğŷŝŭŭğăǀɛŭƌŝǀŷŝŷőğƌ ŵğŷɛ ƌğőŷɛŭăɖɛůžǀğŷɛɖƌŝŷɛŝɖɖğƌƚŝůɛŝğƌěğƚŵžƚɛăƚƚğ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ/<^ǀŝůĨƌĂϮϭϮŚĂĞŶƌĞůĂƚŝǀƐƚŽƌ ĨŽƌƐŬũĞůůƉĊƐƚƆƌƌĞůƐĞƉĊůĊŶĞĂǀĚƌĂŐŽŐĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ ĞƚƚĞĞƌŬŶLJƚƚĞƚƚŝůǀĞƌĚŝĞƌƚŝůĨƆƌƚŽƐƐŝĊƌ ŐũĞŶŶŽŵĚĞŶƐĞŶƚƌĂůŝƐĞƌƚĞĨŝŶĂŶƐŝĞƌƚĞĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐŽƌĚŶŝŶŐĞŶ,ĞƌĞƌǀŝƚŝůĨƆƌƚǀĞƌĚŝĞƌƉĊϱ ϲ ŵŝůůŝžŷğƌŭƌžŷğƌ ŚǀŽƌ ƵƌŽƌĂŬŝŶŽŝƉƌŝŶƐŝƉƉĞƚďĂƌĞƐŬĂůĚĞŬŬĞϯй ůƚƶƚɛƚljƌğƚğƌěğƌŝŵžƚ ǀĊƌƚ ŽŐŵĊĚĞƌŵĞĚĂǀƐŬƌŝǀĞƐ ĞƚƚĞĞƌĂǀƌĞŐŶƐŬĂƉƐƚĞŬŶŝƐŬĂƌƚ ŽŐǀŝůƉĊǀŝƌŬĞĚĞƚƌĞŐŶƐŬĂƉƐŵĞƐƐŝŐĞƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ ĞƚƉĊǀŝƌŬĞƌ ĚŽŐŝŬŬĞŬŽŶƚĂŶƚƐƚƌƆŵŵĞŶŝŶŶͲŽŐƵƚĂǀƐĞůƐŬĂƉĞƚ sğěƌɔƌğŷěğžɖɖůɔɛŷŝŷőğŷăǀ/<^ͳğƚ ĞŶŝŶŶŐĊƚƚĞƐĞůƐŬĂƉƐĂǀƚĂůĞŶŵĞůůŽŵŬŽŵŵƵŶĞŶĞ ƐŽŵĞƌŐŽĚŬũĞŶƚĂǀĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚ Ğƌŝ ƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚŝŬŬĞŽƉƉƐŝŐĞůŝŐĨƌĂĠŶĚĞůƚĂŬĞƌŝĨĞŵĊƌĨƌĂϭ ϭ Ϯϵ ũĩ Αϭϵ ŽŐĂŶƚĂƌǀŝĂƚ ΑϮŝĂǀƚĂůĞŶďĞƚLJƌĂƚƐĞůƐŬĂƉĞƚŬĂŶŽƉƉůƆƐĞƐƵĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀĨƌŝƐƚĞŶĞĚĞƌƐŽŵĂůůĞƚƌĞ ŬŽŵŵƵŶĞƐƚLJƌĞŶĞǀĞĚƚĂƌĚĞƚƚĞ 19 Uttredelse Deltakerne kan ikke si opp sine deltakerforhold de første fem år etter vedtakelsen av denne selskapsavtale. Deretter kan en kommune med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av det. Fastsetting av vilkår for uttredelse, herunder spørsmålet om utløsningssum, eventuelt garantiansvar etc., gjøres av en voldgiftsnemnd på 3 medlemmer, oppnevnt av Fylkesmannen i Finnmark. En kommunes beslutning om å tre ut av selskapet, kan av selskapet eller en av de øvrige eiere bringes inn for departementet, som ut fra en samlet vurdering kan fastsette at den uttredende fortsetter som selskapetsdeltaker inntil videre eller for en nærmere angitt tid. For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper 3.

51 2 Oppløsning og avvikling Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre må selv treffe vedtak i saken. Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet, som kan gi nærmere bestemmelser om avviklingen. Dersom departementet samtykker i oppløsning, skal representantskapet oppnevne et avviklingsstyre, som skal gjennomføre avviklingen innen den frist representantskapet fastsetter. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyre er valget. Om oppløsning og avvikling gjelder lov om interkommunale selskaper KƉƉƐƵŵŵĞƌŝŶŐ ^ƉĞƐŝĞůƚdƌŽŵƐƆŬŽŵŵƵŶĞǀŝůƌŝƐŝŬĞƌĞĊĨĊŬƌĂĨƚŝŐƵƚŐŝĨƚƐƆŬŶŝŶŐĚĞƌƐŽŵŵĂŶŐĊƌĨƌĞŵĨŽƌ ƌăɛŭƚŝĩžƌśžůěƚŝůğŷěƌŝŷőăǀžƌőăŷŝɛăɛũžŷɛŵžěğůůĩžƌŭŝŷžěƌŝĩƚğŷ ^ŬƵůůĞ/<^ ĞƚƐŽŵĞƚƚĞŶŬƚĞŬƐĞŵƉĞůŽƉƉůƆƐĞƐŵĞĚƵŵŝĚĚĞůďĂƌǀŝƌŬŶŝŶŐ ŽŐĚĞĨŝƌĞŬŝŶŽĞŶĞ ĚƌŝĨƚĞƐŚǀĞƌĨŽƌƐĞŐ ǀŝůůĞĚĞƚĨĊƵŵŝĚĚĞůďĂƌĞƐƚŽƌĞŶĞŐĂƚŝǀĞĞĨĨĞŬƚĞƌĨŽƌĚĞƚŶLJĞ dƌžŵɛɔ ŬŝŶŽ dƌžůŝőǀŝůŵăŷŵċƚƚğžǀğƌƚăďƌžƌɖăƌƚğŷăǀƌƶŷěƚϯ ϭŵŝůůŝžŷğƌŭƌžŷğƌŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ĚĞŶĂŶĚĞůĞŶƐŽŵĚĞƆǀƌŝŐĞĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞŚĂƌĚĞŬŬĞƚ ĞƚƚĞĞƌĨŽƌ ĞŶƐƚŽƌĚĞůƐƚŝůůŝŶŐĞƌŵĂŶƵĂŶƐĞƚƚǀŝůďĞŚƆǀĞĨŽƌĊŬƵŶŶĞƚĂƵŶŶĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ŽƉƉŐĂǀĞŶĞ ŽƌƚĨĂůůĂǀƉƌŽǀŝƐũŽŶƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌĨŽƌŬƵůƚƵƌďŝůůĞƚƚƐĂůŐƵƚŐũƆƌŝƚŝůůĞŐŐƌƵŶĚƚĞŶŚĂůǀ ŵŝůůŝžŷŭƌžŷğƌ ^ŬƵůůĞŐƌƵŶŶůĂŐĞƚĨŽƌ ƵƌŽƌĂ ŝůůğƚƚěăĩăůůğďžƌƚ ǀŝůŵĂŶŝƚŝůůĞŐŐŵĊƚƚĞƚĂŚĞůĞ ƌğőŷŝŷőğŷɖċďŝůůğƚƚɛljɛƚğŵğƚ ĞŶƆŬŶŝŶŐƉĊϰ Ͳ ŝɛɛğƚƌğğůğŵğŷƚğŷğɛƶŵŵğƌğɛƚƌžůŝő ƚŝůƌƶŷěƚϯ ʹϯ ŵŝůůŝžŷğƌŭƌžŷğƌ ǀĚĞůŝŶŐĞŶŝ ůƚăžő<ŝƌŭğŷğɛǀŝůɛƚċŝőũğŷƶƚğŷğƚăěŵŝŷŝɛƚƌăƚŝǀƚăɖɖăƌăƚ ŽŐǀŝůŵĊƚƚĞďLJŐŐĞ ĚĞƚƚĞŽƉƉůŽŬĂůƚŝŬŽŵŵƵŶĞŶ ĞƚƚĞǀŝůŬƵŶŶĞĨŽƌĚLJƌĞŬŝŶŽĚƌŝĨƚĞŶůŽŬĂůƚ ǀĞĚĂƚŵĂŶŵŝƐƚĞƌ ƐĂŵĚƌŝĨƚƐĨŽƌĚĞůĞŶĞŬŶLJƚƚĞƚƚŝůŬũĞĚĞĚƌŝĨƚ 'ĊƌŵĂŶƚŝůďĂŬĞƚŝů<&ͲĞůůĞƌĞƚĂƚƐŽƌŐĂŶŝƐĞƌŝŶŐ ǀŝůůƆŶŶƐͲŽŐƉĞŶƐũŽŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞƆŬĞŝĂůůĞ ĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞ ĞƚŵŝŶƐƚĚƌĂŵĂƚŝƐŬĞĞƌƚƌŽůŝŐĞŶŽǀĞƌŐĂŶŐƚŝůŽƌŐĂŶŝƐĞƌŝŶŐƐŽŵĂŬƐũĞƐĞůƐŬĂƉ ƐŽŵǀŝů ŵğěĩɔƌğğŷƌğőŷɛŭăɖɛƚğŭŷŝɛŭƶƚőŝĩƚɛɔŭŷŝŷőŝĩžƌśžůěƚŝůăǀɛŭƌŝǀŷŝŷőğƌ,ğƌğƌěğƚěžőăŷěƌğ ƵƚĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌŚĞƌŝĨŽƌŚŽůĚƚŝůĂƚĚĞƚŵĊƚŝůĨƆƌĞƐŬĂƉŝƚĂůƐůŝŬĂƚĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂůĞŶďůŝƌƉŽƐŝƚŝǀ &ŽƌĊŽƉƉŶĊĞŶƉŽƐŝƚŝǀĞĨĨĞŬƚĂǀŽƌŐĂŶŝƐĂƐũŽŶĞŶĚƌŝŶŐĞƌŬƌĞǀĞƐŝĚĞƚƚĞƚŝůĨĞůůĞƚŐƌƵŶĚŝŐĞ ĂŶĂůLJƐĞƌŽŐĨŽƌďĞƌĞĚĞůƐĞƌ ů Ă ďɔƌśǀğƌğŷŭğůƚăǀƚăůğőũğŷŷžŵőċɛžőƚăɛŝŷŷŝďğƌğőŷŝŷőğŷğ ĚĂĞŝĞƌŬŽŵŵƵŶĞŶĞŚĞĨƚĞƌĨŽƌĚŝƐƐĞŽŐƐĊĚĞƌƐŽŵ/<^ ĞƚŽƉƉůƆƐĞƐ ^ƚljƌğƚďğƌěğƌĩžƌžŵƚŝěƚŝůċƶƚƌğěğĩƌğŵƚŝěŝőğžƌőăŷŝɛăɛũžŷɛğŷěƌŝŷőğƌĩƌğŵŵžƚŷğɛƚğ ƌğɖƌğɛğŷƚăŷƚɛŭăɖɛŵɔƚğ

52 ϭϯ ^>hddkz ^ƚljƌğƚžőăěŵŝŷŝɛƚƌăɛũžŷğŷśăƌžǀğƌĩůğƌğċƌăƌďğŝěğƚŵğěğŷƌğŭŭğůăŷőɛŝŭƚŝőğƚŝůƚăŭɛžŵśăƌ ǀŝƌŬĞƚƉŽƐŝƚŝǀƚƉĊĚƌŝĨƚƐƆŬŽŶŽŵŝĞŶƚŝů ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ ůăŷƚăŷŷğƚśăƌƶƚǀŝěğůɛğŷƚŝůĩůğƌğ ĂǀĚĞůŝŶŐĞƌƌĞĚƵƐĞƌƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞŝĚƌŝĨƚƐĂǀĚĞůŝŶŐĞŶĞ ŽǀĞƌŐĂŶŐƚŝůŶLJƚĂƌŝĨĨŚĂƌ ƌğěƶɛğƌƚůɔŷŷɛŭžɛƚŷăěğŷğ ĚĞŶƐĞŶƚƌĂůĞŬŝŽƐŬĂǀƚĂůĞŶĞƌƌĞĨŽƌŚĂŶĚůĞƚŵĞĚƆŬƚ ĨŽƌŚĂŶĚůŝŶŐƐƐƚLJƌŬĞŝďƵŶŶ ŽŐĚĞƚĞƌŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚĞĨĨĞŬƚŝǀŝƐĞƌŝŶŐĞƌŝĚƌŝĨƚƐŽŵŚĂƌƌĞĚƵƐĞƌƚ ůɔŷŷɛŭžɛƚŷăěğŷğ dŝůɛăŵŵğŷƶƚőũɔƌěğůăŷőɛŝŭƚŝőğƚŝůƚăŭğŷğěğɛŝɛƚğċƌğŷğğŷċƌůŝőďğɛɖăƌğůɛğɖċƌƶŷěƚϯ ŵŝůůŝžŷğƌŭƌžŷğƌ ĨĨĞŬƚĞŶĂǀĚŝƐƐĞŬĂŶŝůůƵƐƚƌĞƌĞƐǀĞĚĂƚǀŝŝϮϵŚĂĚĚĞĞƚĚƌŝĨƚƐƵŶĚĞƌƐŬƵĚĚ ƉĊϯ ϮŵŝůůŝŽŶĞƌŬƌŽŶĞƌ ŵğŷɛƶŷěğƌɛŭƶěěğƚŝϯϭϭǀăƌɖċϭ ϱŵŝůůŝžŷğƌŭƌžŷğƌ ŚǀŽƌĂǀĐĂ ϳ ͲǀĂƌŬŶLJƚƚĞƚƚŝůĞŬƐƚƌĂŽƌĚŝŶčƌĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌĞƚƚĞƌ ŝůůğƚƚğŷͳŭžŷŭƶƌɛğŷ ŽŐĐĂ ϱ Ͳ ǀĂƌŶLJĞŵŽƌĂƌĞŶƚĞƵƚŐŝĨƚĞƌ /ƐĂŵŵĞƉĞƌŝŽĚĞĨĂůƚďĞƐƆŬĞƚŵĞĚϲϴ ďğɛɔŭ ŚǀŝůŬĞƚƚŝůƐǀĂƌĞƌ ĞƚŶĞƚƚŽŝŶŶƚĞŬƚƐƚĂƉ ĞƚƚĞƌǀĂƌĞŬŽƐƚ ƉĊƌƵŶĚƚϯ ϴŵŝůůŝŽŶĞƌŬƌŽŶĞƌ /ůɔɖğƚăǀěğɛŝɛƚğɖăƌċƌğƌěğƚžőɛċăƌďğŝěğƚŵğěƚŝůƚăŭɛžŵǀŝůĩċǀŝƌŭŷŝŷőĩ Ž ŵ ϮϭϮ ŝɛɛğ ƵƚŐũƆƌĞŶLJƚƚĞƌůŝŐĞƌĞďĞƐƉĂƌĞůƐĞƉĊŶčƌŵĞƌĞϯŵŝůůŝŽŶĞƌŬƌŽŶĞƌŝϮϭϮŽŐϮϭϯ ŝɛɛğğƌ ƌğĩğƌğƌƚŝŵăƚƌŝɛğŷžǀğƌŝŷŷɛɖăƌŝŷőɛƚŝůƚăŭ ƐŽŵĚĞƚǀŝƐĞƐƚŝůŝŶŶůĞĚŶŝŶŐƐǀŝƐ /ƚŝůůğőőśăƌɛƚljƌğƚŝŵɔƚğϭϭ ĂƉƌŝůǀĞĚƚĂƚƚLJƚƚĞƌůŝŐĞƌĞŬƵƚƚĂǀƵƚŐŝĨƚĞƌ ŐũĞŶŶŽŵďů Ă LJƚƚĞƌůŝŐĞƌĞ ŶĞĚďĞŵĂŶŶŝŶŐŽŐŬƵƚƚĂǀƐƚƆƚƚĞƚŝůĨŝůŵĨĞƐƚŝǀĂůĞŶ ĞƐŝƐƚĞƚŝůƚĂŬĞŶĞŐŝƌĞŶĞĨĨĞŬƚƉĊĐĂ ϯ ͲŝϮϭϮŽŐϳϱ ͲĨƌĂϮϭϯ DŽƚƐĂƚƚǀĞŝĞƌĨŝŶĂŶƐƵƚŐŝĨƚĞŶĞƆŬƚŵĞĚϯϱ ͲŝŵŽƌĂƌĞŶƚĞƚŝůdƌŽŵƐƆŬŽŵŵƵŶĞ ŽŐŵĞĚ ƌƶŷěƚϲϱ ͲĊƌůŝŐŬŶLJƚƚĞƚƚŝůƌĞŶƚĞƌŽŐĂǀĚƌĂŐƉĊůĊŶĞŽƉƉƚĂŬƚŝůĚĞŬŶŝŶŐĂǀƵĚĞŬŬĞƚƉĊ ŝŷǀğɛƚğƌŝŷőɛƌğőŷɛŭăɖğƚ DĞĚĚĞƚŝůƚĂŬƐŽŵŶĊĞƌŝǀĞƌŬƐĂƚƚǀŝƐĞƌďƵĚƐũĞƚƚĞƚĞƚůŝƚĞŽǀĞƌƐŬƵĚĚŝϮϭϮ ƐĞůǀŵĞĚĞƚ ƌğůăƚŝǀƚŷɔŭƚğƌŷƚďğɛɔŭɛăŷɛůăő ĞƐƐǀĞƌƌĞŚĂƌŝŬŬĞƚŝůƚĂŬĞŶĞǀčƌƚŶŽŬƚŝůĊŵƆƚĞƵƚĨŽƌĚƌŝŶŐĞŶĚĞƚŽƉĊĨƆůŐĞŶĚĞĊƌĞŶĞ ŶĊƌ ƚŝůďăŭğďğƚăůŝŷőğŷăǀǀğƌěŝğŷăǀőăŵůğ&žŭƶɛŭŝŷžžɖɖśɔƌğƌ KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞŶĞƚŝů ƵƌŽƌĂŬŝŶŽ ƌğěƶɛğƌğɛěăŵğěϭ ϮŵŝůůŝŽŶĞƌŬƌŽŶĞƌ TŬŽŶŽŵŝƉůĂŶĞŶǀŝƐĞƌĞƚƵŶĚĞƌƐŬƵĚĚƉĊĐĂ ϭ ϭ ŵŝůůŝžŷğƌŭƌžŷğƌĩžƌěŝɛɛğċƌğŷğ ^ƚljƌğƚǀŝůɖƌŝžƌŝƚğƌğċăƌďğŝěğŵğěljƚƚğƌůŝőğƌğƚŝůƚăŭĩžƌċďƌŝŷőğďƶěɛũğƚƚğƚŝďăůăŷɛğěŝɛɛğƚž ĊƌĞŶĞ ^ƚljƌğƚŵğŷğƌďůăŷƚăŷŷğƚăƚěğƚğƌƌŝŭƚŝőċőċŝĩžƌśăŷěůŝŷőğƌŵğědƌžŵɛɔŭžŵŵƶŷğ ŽŵŚƵƐůĞŝĞŶŝǀĊĞƚ ĚĂŚƵƐůĞŝĞŶĞƚƚĞƌƐƚLJƌĞƚƐŽƉƉĨĂƚŶŝŶŐĞƌƵŶĂƚƵƌůŝŐŚƆLJƚ ďċěğɛăŵŵğŷůŝőŷğƚ ŵğěăŷěƌğŭŝŷžğƌ ŽŐƐĞƚƚƵƚĨƌĂĚĞĨĂŬƚŝƐŬĞďLJŐŐĞŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞĨŽƌŬŝŶŽĞŶ ^ƚljƌğƚǀŝůžőɛċőċŝ ĚŝĂůŽŐŵĞĚĚĞĂŶĚƌĞĚĞůƚĂŬĞƌŶĞĨŽƌĊƐĞƉĊĂŶĚƌĞƚŝůƚĂŬĨŽƌĊďĞĚƌĞƌĂŵŵĞǀŝůŬĊƌĞŶĞ ^ƉĞƐŝĞůƚ ŐũĞůĚĞƌĚĞƚƚĞŝ ůƚăŭžŵŵƶŷğ ŚǀŽƌĚĞƚƐLJŶĞƐǀĂŶƐŬĞůŝŐĊĨĊĞƚƌĞƐƵůƚĂƚŝďĂůĂŶƐĞŝ ƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶĞŶŵĞĚĚĞŶĞĚũƵƐƚĞƌƚĞďĞƐƆŬƐĨŽƌǀĞŶƚŶŝŶŐĞŶĞƐŽŵŶĊůŝŐŐĞƌŝŶŶĞŝďƵĚƐũĞƚƚĞƚ &ƌăϯϭϱğƌůċŷƚŝůŭŝŷžƚğŭŷŝɛŭƶƚɛƚljƌŝdƌžŵɛɔĩğƌěŝőŷğěďğƚăůƚ ĞƚƚĞĨƌŝŐũƆƌƌƵŶĚƚϮŵŝůůŝŽŶĞƌ ŬƌŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ŽŐŐũƆƌĂƚĚĞƚƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞďŝůĚĞƚƐĞƌůĂŶŐƚďĞĚƌĞƵƚ TŬŽŶŽŵŝƉůĂŶĞŶǀŝƐĞƌĚĂĞƚŽǀĞƌƐŬƵĚĚƉĊŶčƌϳ Ͳ ƌğƚğƚƚğƌďğěƌğɛďŝůěğƚljƚƚğƌůŝőğƌğ ǀĞĚĂƚůĊŶŬŶLJƚƚĞƚƚŝůŬŝŶŽƚĞŬŶŝƐŬƵƚƐƚLJƌŝ ůƚăğƌŷğěďğƚăůƚ ϲŵŝůů

53 ĞƌŵĞĚĞƌĚĞƚƚLJĚĞůŝŐĂƚŵĞĚĚĞŐũĞůĚĞŶĚĞƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞŶĞĞƌĚĞƚϮϭϯŽŐϮϭϰ ƐŽŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƌ ŬŶĞŝŬĂ >ƆƐĞƐĚĞŶŶĞƵƚĨŽƌĚƌŝŶŐĞŶ ƐĞƌƐĞůƐŬĂƉĞƚƐĚƌŝĨƚƐƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞ ĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞƌƉŽƐŝƚŝǀĞƵƚ ĞƚĨŽƌĚƌĞƌŽŐƐĊĂƚŵĂŶĨŝŶŶĞƌĞŶůƆƐŶŝŶŐŬŶLJƚƚĞƚĂŬŬƵŵƵůĞƌƚ ƵŶĚĞƌƐŬƵĚĚ ^ƚljƌğƚăŷɛğƌěğƚĩƌğŵůăőƚğďƶěɛũğƚƚĩžƌɛůăőğƚɛžŵƌğăůŝɛƚŝɛŭ ƵĚƐũĞƚƚĞƚĨŽƌĚƌĞƌĂƚĚĞŶ ƵŶĚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞŵĂƌŬĞĚƐƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶĞƌƐƚĂďŝůŝĚĞŶĞƐƚĞĊƌĞŶĞ ŽŐĂƚĨĂůůĞƚŝŬŝŶŽďĞƐƆŬŝŬŬĞ ĨŽƌƚƐĞƚƚĞƌǀĞƐĞŶƚůŝŐ /ŵžƚɛăƚƚĩăůůͳɛŭƶůůğďğɛɔŭğƚƌğƚƶƌŷğƌğžɖɖŵžƚŷŝǀċğƚĩƌăϯϵžő ƚŝěůŝőğƌğ ůğőőğƌďƶěɛũğƚƚğƚőƌƶŷŷůăőğƚĩžƌğƚŵŝůůŝžŷžǀğƌɛŭƶěě /ŶŶƐƚŝůůŝŶŐǀĞĚƚĂŬ ϭ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐŬĂƉĞƚǀĞĚƚĂƌĨƌĞŵůĂŐƚĞĨŽƌƐůĂŐƚŝůĚƌŝĨƚƐďƵĚƐũĞƚƚŽŐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďƵĚƐũĞƚƚĨŽƌ ϮϭϮŽŐƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶϮϭϯʹϮϭϱ Ϯ /ŶŶĚĞŬŶŝŶŐĂǀƚŝĚůŝŐĞƌĞĊƌƐƵŶĚĞƌƐŬƵĚĚƐŬũĞƌǀĞĚƚŝůƐŬƵĚĚĨƌĂĚĞůƚĂŬĞƌŶĞ sğěůğőő >ŽǀŽŵŝŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĞƐĞůƐŬĂƉĞƌΑϭϴʹϮ ƌŝĩƚɛďƶěɛũğƚƚĩžƌϯϭϭ ƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶϮϭϮʹϮϭϰ ƌŝĩƚɛďƶěɛũğƚƚĩžƌϯϭϭ ƆŬŽŶŽŵŝƉůĂŶϮϭϮʹϮϭϰ Ɖƌ ĂǀĚĞůŝŶŐ /ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďƵĚƐũĞƚƚ

54 LOV nr 6: Lov om interkommunale selskaper. 18. Årsbudsjettet Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften. Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerne, er budsjettet ikke endelig før kommune- eller fylkeskommunedeltakernes budsjetter er behandlet etter kommuneloven 45 nr. 4, for såvidt angår tilskuddet. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om årsbudsjettet for interkommunale selskaper, herunder om dekking av tidligere års underskudd, og om delegasjon av representantskapets myndighet i budsjettsaker. 19. Budsjettavvik Er det grunn til å anta at det blir vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet, skal selskapets styre straks gi melding om forholdet til representantskapets medlemmer. Representantskapets leder skal sørge for at det avholdes møte i representantskapet til behandling av saken. På møtet skal styret redegjøre for grunnen til budsjettavviket og legge frem forslag til revidert budsjett. 2. Økonomiplan Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om økonomiplanens innhold.

55 hzkz </EK/<^ h ^: dd&kz^> ' &ŽƌĊƌĞƚϮϭϮ T<KEKD/W> E Z ^h>d d h ^: dd h ^: dd h ^: dd h ^: dd Ϯϭϭ Ϯϭϭ ϮϭϮ Ϯϭϯ Ϯϭϰ Ϯϭϱ ͲϰϯϲϭϰϮϰ ͲϰϱϳϮϮϱ ͲϰϱϮϵϴϭ ͲϰϱϮϲϴϭ ͲϰϱϮϲϴϭ ͲϰϱϮϲϴϭ dŝůɛŭƶěěĩƌăğŝğƌŷğ ͲϮϰϴϯϯϰ ͲϮϯϳϱ ͲϮϰϴ ͲϭϮϴ ͲϭϮϴ ͲϭϮϴ ŶĚƌĞĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ͲϭϲϳϯϮϯ ͲϲϮ Ͳϭϲϭ Ͳϭϯϯϯ Ͳϭϯϯϴ Ͳϭϯϯϴ ^ƵŵĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ͲϰϳϲϵϮϴϵϲ ͲϰϴϳϭϱϮϱ Ͳϰϵϯϳϭ Ͳϰϳϴϵϭ Ͳϰϳϴϭϰϭ Ͳϰϳϴϭϰϭ >ƆŶŶƐƵƚŐŝĨƚĞƌŝŶŬů ƐŽƐŝĂůĞƵƚŐŝĨƚĞƌ ϭϯϭθϭϵ ϭϵϭθϳϵϯ ϭϯϭϱϵϳ ϭϭϳϲϯϯ ϭϯϯϳϱ ϭϯϯϳϱ <ũɔɖăǀǀăƌğƌžőƚũğŷğɛƚğƌ ϯϯϰϰϵϯϰϳ ϯϯϲϳϭ ϯϯϱθϳ ϯϯϯϱϯϯ ϯϯϯϰϵ ϯϯϯϳϯϳ ϵϯϰϰ ϴ ϵ ϵ ϵ ϵ KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌ ϭθϯ ϭθϯ ϭθϯ ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ ϯϵϳϵϲθϲ Ϯϯϳϱ ϯϳϯ ϯϳϯ ϯϳϯ ϯϰϯ ϰθθθϰϱϲϰ ϰϲϯϯϲϳϵϯ ϰϳϱϲϯϰ ϰϳϯϳθϲ ϰϳϱϰϰ ϰϳϰϰϯϯ ϭϭϵϭϲϲθ ͲϮϰϴϴϰϱϳ Ͳϭϳϰϰϳ Ͳϱϯϱ Ͳϯϵϳ Ͳϯϳϭϵ ^ĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ZĞǀŝƐũŽŶ ^ƵŵĚƌŝĨƚƐƵƚŐŝĨƚĞƌ ƌƶƚƚžěƌŝĩƚɛƌğɛƶůƚăƚ с Ͳ &ŝŷăŷɛŝŷŷƚğŭƚğƌ h ^: dd Ͳϴϱϳϱϰ Ͳϱ Ͳϴϱ Ͳϴϱ Ͳϴϱ Ͳϴϱ &ŝŷăŷɛƶƚőŝĩƚğƌ ϱϵϱϳϲ ϯϯϰϲϱ ϰθϰϱ ϰϳϱϵ ϰϱϵϱϱ Ϯϴϵϵ ^ƵŵĞŬƐƚĞƌŶĞĨŝŶĂŶƐƚƌĂƐĂŬƐũŽŶĞƌ ϱϰθϯϭ ϯϭϵϲϱ ϰϳϭϵϱ ϰϲϲϱϵ ϰϱϭϱ ϮϳϮϰϵ DŽƚƉŽƐƚĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ Ͳϯϵϳϵϲϴϲ ͲϮϯϳϱ ͲϯϳϮ ͲϯϳϮ ͲϯϳϮ ͲϯϰϮ EĞƚƚŽĚƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ &с Ͳ н ϮϮϭϲϴϯ Ͳϭϲϲϲϵϱϳ ͲϵϳϮ ϭϲϯϰ ϭϭϯθθ Ͳϲϴϵ hƚďljƚƚğƚŝůğŝğƌŷğ ƌƶŭăǀƚŝěů ƌɛŵŝŷěğĩžƌďƌƶŭ ƌƶŭăǀɖƌğŵŝğĩžŷě ƌƶŭăǀďƶŷěŷğɖƌğŵŝğĩžŷě ϭ ϭϰϱ ĞŬŶŝŶŐĂǀƚŝĚů ĊƌƐŵĞƌĨŽƌďƌƵŬ Ϯϭϲϵϱϳ ϵϳϯ ǀƐĞƚŶŝŶŐƚŝůĚŝƐƉ ĨŽŶĚ /ŬŬĞĚŝƐƉ ƌğőŷɛŭăɖɛŵğɛɛŝőžǀğƌɛŭƶěě ϭ ϭϲϲϲϵϱϳ ϵϳϯ Ϯϯϭϲϴϯ ϭϲϯϰ ϭϭϯθθ Ͳϲϴϵ KǀĞƌĨƆƌƚƚŝůŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďƵĚƐũĞƚƚĞƚ ^ƵŵďƌƵŬ ĂǀƐĞƚŶŝŶŐĞƌ ' ƵĚƐũĞƚƚŵĞƐƐŝŐƌĞƐƵůƚĂƚ с&нͳ '

56 hzkz </EKͲ s ϭ D/E/^dZ ^:KE h ^: dd&kz^> ' Z ^h>d d &ŽƌĊƌĞƚϮϭϮ Ϯϭϭ T<KEKD/W> E h ^: dd h ^: dd h ^: dd h ^: dd h ^: dd Ϯϭϭ ϮϭϮ Ϯϭϯ Ϯϭϰ Ϯϭϱ Ͳϳϯϱϱϴϰ Ͳϲϱ Ͳϱϱ Ͳϱϱϱ Ͳϱϱϱ Ͳϲϰϯϰϳϴ ͲϭϮ Ͳϯϯϲ Ͳϲ Ͳϲ Ͳϲ ^ƵŵĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ Ͳϭϯϳϵϲϯ ͲϳϮϱ Ͳϴϰϭ Ͳϲϭϱ Ͳϲϭϱ Ͳϲϭϱ >ƆŶŶƐƵƚŐŝĨƚĞƌŝŶŬů ƐŽƐŝĂůĞƵƚŐŝĨƚĞƌ ϯϱϲϭϳϯθ Ϯϵϴ ϯϭϯϲ Ϯϴϰϭϱ ϯϭϭϱϳ ϯϭϭϱϳ <ũɔɖăǀǀăƌğƌžőƚũğŷğɛƚğƌ ϮϰϮϰϮϳϱ Ϯϯϰϰ Ϯϭϯϯϴ ϮϮϮϴ ϮϮϮϴ ϮϮϮϴ ϵϯϰϰ ϴ ϵ ϵ ϵ ϵ KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌ ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ ^ƵŵĚƌŝĨƚƐƵƚŐŝĨƚĞƌ ϲϳθϰϱϰ ϱϰϰ ϱϯϰϵθ ϱϭϱϯϯ ϱϰϯϲϱ ϱϰϯϲϱ ƌƶƚƚžěƌŝĩƚɛƌğɛƶůƚăƚ с Ͳ ϰϲϵϵϯϵϭ ϰϲϳϵ ϰϱθθ ϰϱϯϳϯ ϰθϭϭϱ ϰθϭϭϱ &ŝŷăŷɛŝŷŷƚğŭƚğƌ Ͳϯϱϴϳ Ͳϱ Ͳϯϱ Ͳϯϱ Ͳϯϱ Ͳϯϱ &ŝŷăŷɛƶƚőŝĩƚğƌ ϳϵϮϵ ϭϱ ϰϱ ϯ Ϯ Ϯ ^ƵŵĞŬƐƚĞƌŶĞĨŝŶĂŶƐƚƌĂƐĂŬƐũŽŶĞƌ ϰϰϯϯ Ͳϯϱ ϭ Ͳϱ Ͳϭϱ Ͳϭϱ ϰϳϰϯϱϵϰ ϰϲϰϰ ϰϱϭθθ ϰϱϯϯϯ ϰϳϵϲϱ ϰϳϵϲϱ hƚďljƚƚğƚŝůğŝğƌŷğ ƌƶŭăǀƚŝěů ƌɛŵŝŷěğĩžƌďƌƶŭ ƌƶŭăǀɖƌğŵŝğĩžŷě ƌƶŭăǀďƶŷěŷğɖƌğŵŝğĩžŷě KǀĞƌĨƆƌƚƚŝůŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďƵĚƐũĞƚƚĞƚ ĞŬŶŝŶŐĂǀƚŝĚů ĊƌƐŵĞƌĨŽƌďƌƵŬ ǀƐĞƚŶŝŶŐƚŝůĚŝƐƉ ĨŽŶĚ /ŬŬĞĚŝƐƉ ƌğőŷɛŭăɖɛŵğɛɛŝőžǀğƌɛŭƶěě ^ƵŵďƌƵŬ ĂǀƐĞƚŶŝŶŐĞƌ ' ϰϳϰϯϱϵϰ ϰϲϰϰ ϰϱϭθθ ϰϱϯϯϯ ϰϳϵϲϱ ϰϳϵϲϱ ^ĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ dŝůɛŭƶěěĩƌăğŝğƌŷğ ŶĚƌĞĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ZĞǀŝƐũŽŶ DŽƚƉŽƐƚĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ EĞƚƚŽĚƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ &с Ͳ н ƵĚƐũĞƚƚŵĞƐƐŝŐƌĞƐƵůƚĂƚ с&нͳ ' Ͳϱϱϱ

57 hzkz </EKͲ s ϲ hzkz />> dd h ^: dd&kz^> ' Z ^h>d d &ŽƌĊƌĞƚϮϭϮ Ϯϭϭ ^ĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ dŝůɛŭƶěěĩƌăğŝğƌŷğ ŶĚƌĞĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ^ƵŵĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ >ƆŶŶƐƵƚŐŝĨƚĞƌŝŶŬů ƐŽƐŝĂůĞƵƚŐŝĨƚĞƌ T<KEKD/W> E h ^: dd h ^: dd h ^: dd h ^: dd h ^: dd Ϯϭϭ ϮϭϮ Ϯϭϯ Ϯϭϰ Ϯϭϱ ͲϮϱϰϲϱϵϱ Ͳϭϵ Ͳϯϯϳ Ͳϯϯϳ Ͳϯϯϳ ϯ ͲϮϱϰϲϮϵϱ Ͳϭϵ Ͳϯϯϳ Ͳϯϯϳ Ͳϯϯϳ Ͳϯϯϳ Ͳϯϯϳ ϴϮϯϰϱϲ ϴϳϮϵϯ ϭϱϳ ϭϱϳ ϭϱϳ ϭϱϳ ϭϯϳθϵϯ ϱϵϱ ϭϰθϱ ϭϰθϱ ϭϰθϱ ϭϰθϱ ZĞǀŝƐũŽŶ KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌ ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ ϮϴϮϮϱ Ϯϰϱ ϯϵϯ ϯϵϯ ϯϵϯ ϯϵϯ Ϯϯϴϰϯϴϯ ϭϲϰϳϯϵϯ ϮϵϮϵϱ ϮϵϮϵϱ ϮϵϮϵϱ ϮϵϮϵϱ Ͳϭϲϭϵϭϯ ͲϮϱϮϳϳ Ͳϯϳϳϱ Ͳϯϳϳϱ Ͳϯϳϳϱ Ͳϯϳϳϱ <ũɔɖăǀǀăƌğƌžőƚũğŷğɛƚğƌ ^ƵŵĚƌŝĨƚƐƵƚŐŝĨƚĞƌ ƌƶƚƚžěƌŝĩƚɛƌğɛƶůƚăƚ с Ͳ &ŝŷăŷɛŝŷŷƚğŭƚğƌ ͲϰϮϯϴϮ Ͳϱ Ͳϱ Ͳϱ Ͳϱ &ŝŷăŷɛƶƚőŝĩƚğƌ Ϯϭϰϭϲ ϭϲθ ϰϳϰ ϲϳϰ ϲϲϱ ϲϱϳ ^ƵŵĞŬƐƚĞƌŶĞĨŝŶĂŶƐƚƌĂƐĂŬƐũŽŶĞƌ ϭϳϭϳϳθ ϭϲθ ϰϯϰ ϲϯϰ ϲϭϱ ϲϳ DŽƚƉŽƐƚĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ ͲϮϴϮϮϱ ͲϮϰϱ ͲϯϵϮ ͲϯϵϮ ͲϯϵϮ ͲϯϵϮ EĞƚƚŽĚƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ &с Ͳ н ͲϮϳϮϭϱϵ ͲϯϮϵϳϳ Ͳϯϰϱϱ Ͳϭϰϱϱ Ͳϭϱϰϱ ͲϭϲϮϱ hƚďljƚƚğƚŝůğŝğƌŷğ ƌƶŭăǀƚŝěů ƌɛŵŝŷěğĩžƌďƌƶŭ ƌƶŭăǀɖƌğŵŝğĩžŷě ƌƶŭăǀďƶŷěŷğɖƌğŵŝğĩžŷě ϭ ϭ ĞŬŶŝŶŐĂǀƚŝĚů ĊƌƐŵĞƌĨŽƌďƌƵŬ ǀƐĞƚŶŝŶŐƚŝůĚŝƐƉ ĨŽŶĚ /ŬŬĞĚŝƐƉ ƌğőŷɛŭăɖɛŵğɛɛŝőžǀğƌɛŭƶěě ϭ ϭ ͲϭϳϮϭϱϵ ͲϮϮϵϳϳ Ͳϯϰϱϱ Ͳϭϰϱϱ Ͳϭϱϰϱ ͲϭϲϮϱ KǀĞƌĨƆƌƚƚŝůŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďƵĚƐũĞƚƚĞƚ ^ƵŵďƌƵŬ ĂǀƐĞƚŶŝŶŐĞƌ ' ƵĚƐũĞƚƚŵĞƐƐŝŐƌĞƐƵůƚĂƚ с&нͳ '

58 hzkz </EKͲ s Ϯ dzkd^t h ^: dd&kz^> ' &ŽƌĊƌĞƚϮϭϮ ^ĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ dŝůɛŭƶěěĩƌăğŝğƌŷğ ŶĚƌĞĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ^ƵŵĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ >ƆŶŶƐƵƚŐŝĨƚĞƌŝŶŬů ƐŽƐŝĂůĞƵƚŐŝĨƚĞƌ <ũɔɖăǀǀăƌğƌžőƚũğŷğɛƚğƌ ZĞǀŝƐũŽŶ KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌ ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ T<KEKD/W> E Z ^h>d d h ^: dd h ^: dd h ^: dd h ^: dd Ϯϭϭ Ϯϭϭ ϮϭϮ Ϯϭϯ Ϯϭϰ h ^: dd Ϯϭϱ ͲϮϲϲϲϰϰϵϴ ͲϮϴϰϱϳ ͲϮϳϭϭϰ ͲϮϳϱϵ ͲϮϳϱϵ ͲϮϳϱϵ ͲϭϮ ͲϭϮ ͲϭϮ Ͳϱϵϲϲϴ Ͳϰ Ͳϳϳ Ͳϳϭϭ Ͳϳϭϰ Ͳϳϭϰ ͲϮϴϰϱϱϭϲϲ Ͳϯϱϳ ͲϮϵϮϭ ͲϮϳϳϳ ͲϮϳϳϳϯ ͲϮϳϳϳϯ ϯϯϭϱϰϳ Ϯϴϳϰ Ϯϵϴϭ Ϯϴϲϵϭ Ϯϴϲϵϭ Ϯϴϲϵϭ ϮϴϮϴϲϵϯ Ϯϵϳϰ ϮϰϮϮϴ ϮϮϵϯϰ ϮϮϰϱ ϮϮϭϮϴ ϭθϯ ϭθϯ ϭθϯ Ϯϰϵϯϱϱϭ ϭϰϳϱ ϭϲϵϱ ϭϲϵϱ ϭϲϵϱ ϭϲϵϱ ^ƵŵĚƌŝĨƚƐƵƚŐŝĨƚĞƌ Ϯϲϳϱϳϵϭ Ϯϱϱϱ ϮϱϮϴϴ Ϯϰϴϱϳϱ Ϯϰϴϵϭ Ϯϰϳϳϲϵ ƌƶƚƚžěƌŝĩƚɛƌğɛƶůƚăƚ с Ͳ Ͳϭϳϰϵϯϳϱ ͲϰϱϱϮ ͲϯϳϰϮ ͲϮϵϭϮϱ ͲϮϵϲϯϵ ͲϮϵϵϲϭ &ŝŷăŷɛŝŷŷƚğŭƚğƌ Ͳϱϵ &ŝŷăŷɛƶƚőŝĩƚğƌ ϯθϵϰϯϭ Ϯϯϵϱ ϯθϱϰ Ϯϳϯϴϰ Ϯϲϱϯ ϴϯϭϳ ^ƵŵĞŬƐƚĞƌŶĞĨŝŶĂŶƐƚƌĂƐĂŬƐũŽŶĞƌ ϯθθϵϯϯ Ϯϯϵϱ ϯθϱϰ Ϯϳϯϴϰ Ϯϲϱϯ ϴϯϭϳ DŽƚƉŽƐƚĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ ͲϮϰϵϯϱϱϭ Ͳϭϰϳϱ Ͳϭϲϵϱ Ͳϭϲϵϱ Ͳϭϲϵϱ Ͳϭϲϵϱ ŶĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϮϱϵϮϮϮ Ϯϱϯϯϱ Ϯϰϱϵϲ Ϯϰϲϳϲ ϮϲϮϯϰ ϮϲϮϯϰ ŶĚĞůŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ƵƌŽƌĂ ŝůůğƚƚ ͲϭϮϱϭϲ Ͳϭϯϵϯϯ Ͳϭϵϲϵ ͲϴϮϵ Ͳϴϴϭ ͲϵϮϲ EĞƚƚŽĚƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ &с Ͳ н Ϯϯϯϱϲ ͲϭϮϮϵϰϯϯ Ͳϴϳϭ ϱϭϱϲ ϰθϭϳ ͲϭϯϮϴϲ hƚďljƚƚğƚŝůğŝğƌŷğ ƌƶŭăǀƚŝěů ƌɛŵŝŷěğĩžƌďƌƶŭ ƌƶŭăǀɖƌğŵŝğĩžŷě ƌƶŭăǀďƶŷěŷğɖƌğŵŝğĩžŷě KǀĞƌĨƆƌƚƚŝůŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďƵĚƐũĞƚƚĞƚ ϲ ĞŬŶŝŶŐĂǀƚŝĚů ĊƌƐŵĞƌĨŽƌďƌƵŬ Ϯϭϲϵϱϳ ϴϳϭ ǀƐĞƚŶŝŶŐƚŝůĚŝƐƉ ĨŽŶĚ /ŬŬĞĚŝƐƉ ƌğőŷɛŭăɖɛŵğɛɛŝőžǀğƌɛŭƶěě ^ƵŵďƌƵŬ ĂǀƐĞƚŶŝŶŐĞƌ ' ϴϭϲϵϱϳ ϴϳϭ Ϯϯϯϱϲ ͲϰϭϮϰϳϲ ϱϭϱϲ ϰθϭϳ ͲϭϯϮϴϲ ƵĚƐũĞƚƚŵĞƐƐŝŐƌĞƐƵůƚĂƚ с&нͳ '

59 hzkz </EKͲ s ϯ >d h ^: dd&kz^> ' &ŽƌĊƌĞƚϮϭϮ T<KEKD/W> E Z ^h>d d h ^: dd h ^: dd h ^: dd h ^: dd h ^: dd Ϯϭϭ Ϯϭϭ ϮϭϮ Ϯϭϯ Ϯϭϰ Ϯϭϱ ͲϲϳϰϮϲϱ ͲϳϯϲϯϮϱ Ͳϳϵϭϱ Ͳϳϲϲϱ Ͳϳϲϲϱ Ͳϳϲϲϱ dŝůɛŭƶěěĩƌăğŝğƌŷğ Ͳϱ Ͳϱ Ͳϱ Ͳϱ Ͳϱ Ͳϱ ŶĚƌĞĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ Ͳϭϳϴϭϴϵ Ͳϱ ͲϮϳ ͲϮϳ ͲϮϳ ͲϮϳ ^ƵŵĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ͲϳϰϮϴϯϴ ͲϳϵϭϯϮϱ Ͳϳϴϲϭϱ Ͳϳϴϯϲϱ Ͳϳϴϯϲϱ Ͳϳϴϯϲϱ >ƆŶŶƐƵƚŐŝĨƚĞƌŝŶŬů ƐŽƐŝĂůĞƵƚŐŝĨƚĞƌ ϭϵϲϳϰ ϭϳϯϯ ϭϵθϱϭ ϭϵθϱϭ ϭϵθϱϭ ϭϵθϱϭ <ũɔɖăǀǀăƌğƌžőƚũğŷğɛƚğƌ ϯϵϲϱϯ ϰϰϭϱ ϰϭϭϱϳ ϰϭθϯ ϰϭθϯ ϰϭθϯ ZĞǀŝƐũŽŶ KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌ ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ ϵϯϵϯϳ ϱϯϱ ϲϰϭ ϲϰϭ ϲϰϭ ϲϰϭ ϲθϭϭϯϭ ϲϲϳϯ ϲϳϰϭθ ϲϳϯϰϯ ϲϳϯϰϯ ϲϳϯϰϯ ͲϲϵϲϮϴ ͲϭϮϰϭϮϱ Ͳϭϭϭϵϳ ͲϭϭϮϮ ͲϭϭϮϮ ͲϭϭϮϮ ^ĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ^ƵŵĚƌŝĨƚƐƵƚŐŝĨƚĞƌ ƌƶƚƚžěƌŝĩƚɛƌğɛƶůƚăƚ с Ͳ &ŝŷăŷɛŝŷŷƚğŭƚğƌ Ͳϯϭϲϵ &ŝŷăŷɛƶƚőŝĩƚğƌ ϳϳϱϮϮϲ ϲϰϯϱ ϴϲϳϱ ϴϵϰϭ ϴϵϱϯ ϴϵϯϯ ^ƵŵĞŬƐƚĞƌŶĞĨŝŶĂŶƐƚƌĂƐĂŬƐũŽŶĞƌ ϳϳϮϱϳ ϲϰϯϱ ϴϲϳϱ ϴϵϰϭ ϴϵϱϯ ϴϵϯϯ DŽƚƉŽƐƚĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ ͲϵϯϵϮϳ ͲϱϮϱ Ͳϲϰϭ Ͳϲϰϭ Ͳϲϰϭ Ͳϲϰϭ ϭϭθϲϯϳ ϭϭϱϵϰ ϭϭϯϱϲ ϭϭϯϵϯ ϭϯϲ ϭϯϲ ŶĚĞůŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ƵƌŽƌĂ ŝůůğƚƚ Ͳϭϱϭϱ Ͳϯϵϱ Ͳϱϴϳ ͲϮϰϳ ͲϮϲϯ ͲϮϳϲ EĞƚƚŽĚƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ &с Ͳ н ϯϵϰϯϰϯ Ͳϯϰ ϭϳϯϳ Ϯϱϱϰ ϯϯϲϰ ϯϯϯϭ hƚďljƚƚğƚŝůğŝğƌŷğ ƌƶŭăǀƚŝěů ƌɛŵŝŷěğĩžƌďƌƶŭ ƌƶŭăǀɖƌğŵŝğĩžŷě ƌƶŭăǀďƶŷěŷğɖƌğŵŝğĩžŷě KǀĞƌĨƆƌƚƚŝůŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďƵĚƐũĞƚƚĞƚ Ϯϱ ĞŬŶŝŶŐĂǀƚŝĚů ĊƌƐŵĞƌĨŽƌďƌƵŬ ǀƐĞƚŶŝŶŐƚŝůĚŝƐƉ ĨŽŶĚ /ŬŬĞĚŝƐƉ ƌğőŷɛŭăɖɛŵğɛɛŝőžǀğƌɛŭƶěě ^ƵŵďƌƵŬ ĂǀƐĞƚŶŝŶŐĞƌ ' Ϯϱ ϯϵϰϯϰϯ Ϯϰϲϲ ϭϳϯϳ Ϯϱϱϰ ϯϯϲϰ ϯϯϯϭ ŶĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ƵĚƐũĞƚƚŵĞƐƐŝŐƌĞƐƵůƚĂƚ с&нͳ '

60 hzkz </EKͲ s ϰ </Z< E ^ h ^: dd&kz^> ' &ŽƌĊƌĞƚϮϭϮ T<KEKD/W> E Z ^h>d d h ^: dd h ^: dd h ^: dd h ^: dd h ^: dd Ϯϭϭ Ϯϭϭ ϮϭϮ Ϯϭϯ Ϯϭϰ Ϯϭϱ ͲϮϱϱϰϴϴ ͲϮϮϯ ͲϮϰϳϯϲ ͲϮϰϳϯϲ ͲϮϰϳϯϲ ͲϮϰϳϯϲ Ͳϲϳϱ Ͳϲϳϱ Ͳϲϳϱ Ͳϲϳϱ Ͳϲϳϱ Ͳϲϳϱ Ͳϳϵϰϭϴ Ͳϭ Ͳϵ ͲϵϮ ͲϵϮ ͲϵϮ ^ƵŵĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ͲϯϮϱϵϵϲ ͲϮϵϭϱ ͲϯϮϯϴϲ ͲϯϮϰϲ ͲϯϮϰϲ ͲϯϮϰϲ >ƆŶŶƐƵƚŐŝĨƚĞƌŝŶŬů ƐŽƐŝĂůĞƵƚŐŝĨƚĞƌ ϭϭϰϲϯϭ ϵϲϵϱ ϭϭϭϯϵ ϭϭϭϯϵ ϭϭϭϯϵ ϭϭϭϯϵ <ũɔɖăǀǀăƌğƌžőƚũğŷğɛƚğƌ ϭϯϰϱθ ϭϭϵϳ ϭϯϲϯϳ ϭϯϲϯϳ ϭϯϲϯϳ ϭϯϲϯϳ ZĞǀŝƐũŽŶ KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌ ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ ϵϯθϯϭ ϯ ϭϭϰ ϭϭϰ ϭϭϰ ϴϰ Ϯϯϭϭϱϭ Ϯϭϵϲϱ Ϯϰϵϲ Ϯϰϵϲ Ϯϰϵϲ Ϯϰϲϲ Ͳϵϰϴϯϵϱ Ͳϳϭϴϱ Ͳϳϰϴ Ͳϳϱ Ͳϳϱ Ͳϳϴ ^ĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ dŝůɛŭƶěěĩƌăğŝğƌŷğ ŶĚƌĞĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ^ƵŵĚƌŝĨƚƐƵƚŐŝĨƚĞƌ ƌƶƚƚžěƌŝĩƚɛƌğɛƶůƚăƚ с Ͳ &ŝŷăŷɛŝŷŷƚğŭƚğƌ Ͳϯϲ &ŝŷăŷɛƶƚőŝĩƚğƌ ϳϭϮϰ ϴϱ ϭϭϯϯ ϭϰϭϳ ϭϰϳ ϭϰϳ ^ƵŵĞŬƐƚĞƌŶĞĨŝŶĂŶƐƚƌĂƐĂŬƐũŽŶĞƌ ϳϲϲϰ ϴϱ ϭϭϯϯ ϭϰϭϳ ϭϰϳ ϭϰϳ DŽƚƉŽƐƚĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ ͲϵϮϴϯϭ Ͳϯ Ͳϭϭϰ Ͳϭϭϰ Ͳϭϭϰ Ͳϴϰ ŶĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϲϭϱϭϯ ϲϭϯ ϱθϯϲ ϱθϱϱ ϲϯϯϱ ϲϯϯϱ ŶĚĞůŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ƵƌŽƌĂ ŝůůğƚƚ Ͳϱϭϲ EĞƚƚŽĚƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ &с Ͳ н Ͳϯϱϱϵϳϲ Ͳϭϯϴϴ Ͳϭϲϱϭ Ͳϭϯϲϴ Ͳϭϴ Ͳϭϴ hƚďljƚƚğƚŝůğŝğƌŷğ ƌƶŭăǀƚŝěů ƌɛŵŝŷěğĩžƌďƌƶŭ ƌƶŭăǀɖƌğŵŝğĩžŷě ƌƶŭăǀďƶŷěŷğɖƌğŵŝğĩžŷě KǀĞƌĨƆƌƚƚŝůŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďƵĚƐũĞƚƚĞƚ Ϯϱ ĞŬŶŝŶŐĂǀƚŝĚů ĊƌƐŵĞƌĨŽƌďƌƵŬ ǀƐĞƚŶŝŶŐƚŝůĚŝƐƉ ĨŽŶĚ /ŬŬĞĚŝƐƉ ƌğőŷɛŭăɖɛŵğɛɛŝőžǀğƌɛŭƶěě ^ƵŵďƌƵŬ ĂǀƐĞƚŶŝŶŐĞƌ ' Ϯϱ Ͳϯϱϱϵϳϲ ϭϭϭϯ Ͳϭϲϱϭ Ͳϭϯϲϴ Ͳϭϴ Ͳϭϴ ƵĚƐũĞƚƚŵĞƐƐŝŐƌĞƐƵůƚĂƚ с&нͳ '

61 hzkz </EKͲ s ϱ E Zs/< h ^: dd&kz^> ' &ŽƌĊƌĞƚϮϭϮ T<KEKD/W> E Z ^h>d d h ^: dd h ^: dd h ^: dd h ^: dd h ^: dd Ϯϭϭ Ϯϭϭ ϮϭϮ Ϯϭϯ Ϯϭϰ Ϯϭϱ ͲϰϰϭϵϰϮϱ Ͳϱϭϲϱ Ͳϰϴϳ Ͳϰϴϳ Ͳϰϴϳ Ͳϰϴϳ Ͳϯϯϯϯϰ Ͳϯϯ Ͳϯϯ Ͳϯϯ Ͳϯϯ Ͳϭϳϴϴϳ Ͳϰ Ͳϭϵϴ ͲϮ ͲϮϮ ͲϮϮ ^ƵŵĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ͲϰϲϯϭϲϮϴ ͲϱϮϱ Ͳϱϯϴ Ͳϱϰ ͲϱϰϮ ͲϱϰϮ >ƆŶŶƐƵƚŐŝĨƚĞƌŝŶŬů ƐŽƐŝĂůĞƵƚŐŝĨƚĞƌ ϭϲϳϯϯϯ ϭϱϱϲ ϭθϵϲϳ ϭθϵϲϳ ϭθϵϲϳ ϭθϵϲϳ <ũɔɖăǀǀăƌğƌžőƚũğŷğɛƚğƌ ϮϳϰϴϭϮ ϯϭϰϲ ϮϲϰϯϮ Ϯϵϴϳϳ Ϯϵϴϳϳ Ϯϵϴϳϳ ZĞǀŝƐũŽŶ KǀĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌ ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ ϭϳϯϳϯ ϭ Ϯϯ Ϯϯ Ϯϯ Ϯϯ ϰϱϵϯϯϭϲ ϰθϯ ϰϳϲϵϵ ϱϭϭϰϰ ϱϭϭϰϰ ϱϭϭϰϰ ͲϯϴϰϭϮ Ͳϰϯ ͲϮϲϴϭ ϳϰϰ ϳϮϰ ϳϮϰ ^ĂůŐƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ dŝůɛŭƶěěĩƌăğŝğƌŷğ ŶĚƌĞĚƌŝĨƚƐŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ^ƵŵĚƌŝĨƚƐƵƚŐŝĨƚĞƌ ƌƶƚƚžěƌŝĩƚɛƌğɛƶůƚăƚ с Ͳ &ŝŷăŷɛŝŷŷƚğŭƚğƌ ͲϰϮϰϳ &ŝŷăŷɛƶƚőŝĩƚğƌ ϭϰϭϰϰϱ ϭϳϱ Ϯϭϵϯ ϮϳϮϳ ϮϲϵϮ ϮϲϳϮ ^ƵŵĞŬƐƚĞƌŶĞĨŝŶĂŶƐƚƌĂƐĂŬƐũŽŶĞƌ ϭϯϳϭϵθ ϭϳϱ Ϯϭϵϯ ϮϳϮϳ ϮϲϵϮ ϮϲϳϮ DŽƚƉŽƐƚĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĞƌ ͲϭϳϮϳϯ Ͳϭ ͲϮϯ ͲϮϯ ͲϮϯ ͲϮϯ ŶĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϯϱ ϯϱ ϯϱ ϯϱ ϯϱ ϯϱ ŶĚĞůŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ƵƌŽƌĂ ŝůůğƚƚ Ͳϯϭϯϯϯ ͲϱϵϳϮϰ Ͳϴϵϴ Ͳϯϳϴ ͲϰϮ ͲϰϮϯ EĞƚƚŽĚƌŝĨƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ &с Ͳ н Ϯϰϱϯϳϵ ͲϭϵϱϮϮϰ Ͳϭϴϲ ϰϯϵϯ ϰϯϭϰ ϰϭϳϯ hƚďljƚƚğƚŝůğŝğƌŷğ ƌƶŭăǀƚŝěů ƌɛŵŝŷěğĩžƌďƌƶŭ ƌƶŭăǀɖƌğŵŝğĩžŷě ƌƶŭăǀďƶŷěŷğɖƌğŵŝğĩžŷě KǀĞƌĨƆƌƚƚŝůŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďƵĚƐũĞƚƚĞƚ Ϯϱ ĞŬŶŝŶŐĂǀƚŝĚů ĊƌƐŵĞƌĨŽƌďƌƵŬ ϭϭ ǀƐĞƚŶŝŶŐƚŝůĚŝƐƉ ĨŽŶĚ /ŬŬĞĚŝƐƉ ƌğőŷɛŭăɖɛŵğɛɛŝőžǀğƌɛŭƶěě ^ƵŵďƌƵŬ ĂǀƐĞƚŶŝŶŐĞƌ ' Ϯϱ ϭϭ Ϯϰϱϯϳϵ ϱϰϳϳϲ Ͳϴϱ ϰϯϵϯ ϰϯϭϰ ϰϭϳϯ ƵĚƐũĞƚƚŵĞƐƐŝŐƌĞƐƵůƚĂƚ с&нͳ '

62 ͲϰϰϮϴϴϵϰ Ͳϭϰ ͲϱϴϮϴϴϵϰ Ͳϭ Ͳϭ ϯθϲθϱϲ &ŝŷăŷɛŝğƌƚɛůŝŭ ƌƶŭăǀůċŷğŵŝěůğƌ /ŶŶƚĞŬƚĞƌĨƌĂƐĂůŐĂǀĂŶů ŵŝěůğƌ dŝůɛŭƶěěƚŝůŝŷǀğɛƚğƌŝŷőğƌ ŶĚƌĞŝŶŶƚĞŬƚĞƌ ^ƵŵĞŬƐƚĞƌŶĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ KǀĞƌĨƆƌƚĨƌĂĚƌŝĨƚƐďƵĚƐũĞƚƚĞƚ ƌƶŭăǀĩžŷě ^ƵŵĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ hěğŭŭğƚ ƵĚŝƐƉŽŶĞƌƚ /ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐŝĂŶůĞŐŐƐŵŝĚůĞƌ ǀĚƌĂŐ ĞŬŶŝŶŐƚŝĚůŝŐĞƌĞƵĚĞŬŬĞƚ ƌğƚɛĩŝŷăŷɛŝğƌŝŷőɛďğśžǀ Z ^h>d d Ϯϭϭ ϵϭϱϳϱ ϵϭϱϳϱ /ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďƵĚƐũĞƚƚʹ hzkz </EK/<^ ͲϰϱϮϴϴ ͲϰϱϮϴϴ ϰϱϯθθ ϰϱϯθθ h ^: dd ϮϭϮ Ϯϭϯ T<KEKD/W> E Ϯϭϰ Ϯϭϱ

63 Til Tromsø kommune v/byrådet Alta kommune v/ordfører Sør-Varanger kommune v/ordfører Deres ref.: Vår ref.: U/8-12 Saksbehandler: Geir Martin Jensen Dato: Vedr. økonomisk situasjon varsling iht. IKS-lovens 24. Det vises til notatet Aurora kino IKS - Orientering om økonomisk situasjon, sendt deltakerne og representantskapet i november 211, eiermøte 19.februar d.å. og informasjon gitt i ekstraordinært representantskapsmøte 15.mars. Styret i Aurora kino IKS har i forbindelse med behandlingen av revisjonsberetningen i styremøte 22.mars, fattet følgende vedtak, som oversendes eierne (deltakerne): Sak 12/212 Revisjonsberetning for 211 for Aurora kino IKS Ansvarlig revisor Hjørdis Hauglann og revisor Sissel Rasmussen sluttet seg til møtet. Hauglann redegjorde for revisjonsberetningen, samt innholdet i nummerert brev nr 1, datert 9.november 211, som omhandler Aurora kinos økonomiske situasjon. Hauglann pekte på det akkumulert underskuddet, selskapets likviditetsmessige situasjon, samt at morarenter utgjør en stor utgiftspost. Revisors nummererte brev er ikke oversendt tidligere til deltakerne. Vedtak: Styret ser alvorlig på selskapets økonomiske situasjon, med hvor selskapets egenkapital er tapt, og manglende likviditet til å gjøre opp løpende forpliktelser. Styret har i samråd med selskapets revisor vurdert selskapets situasjon opp mot vilkårene i IKS-lovens 24 og finner at vilkårene for varsling er oppfylt. Styret sender melding om den økonomiske situasjonen til representantskapet og til deltakerne iht. til handlingsplikten i loven. Gjennom budsjett som oversendes til representantskapet for behandling vises det til økonomiske utsikter og mulig tiltak. Styret mener at budsjettet danner grunnlag for representantskapets plan for videre drift.

64 Det vises for øvrig også til saksdokumentene til ordinært representantskapsmøte 19.april, hvor det redegjøres nærmere for den økonomiske situasjonen, og hvor selskapets budsjett og økonomiplan behandles. I saksdokumentene følger også revisors beretning, samt nummerert brev. Sakspapirene er sendt representantskapsmedlemmene og til deltakerne (eierne). Dersom det er spørsmål til henvendelsen, eller behov for ytterligere informasjon, kan eller styrets leder Knut Rye-Holmboe kontaktes på mob / e-post eller administrerende direktør på mob / e-post Med vennlig hilsen, AURORA KINO IKS (sign) Knut Rye-Holmboe Styreleder Geir Martin Jensen Adm.direktør Vedlegg: Aurora kino IKS - Orientering om økonomisk situasjon,

65 Til representantskapsmedlemmene i Aurora kino IKS Kopi: se liste under Deres ref.: Vår ref.: U/12-11 Saksbehandler: Geir Martin Jensen Dato: AURORA KINO IKS Orientering om økonomisk situasjon Etter kommunevalget er det vanlig at kommunene oppnevner medlemmer til representantskapet. Så langt har vi kun fått beskjed om nyoppnevnelse fra Alta kommune. Denne informasjonen sendes derfor til dere da, iflg. vedtektene, representantskapet skal virke fram til nytt representantskap trer sammen. Styret i Aurora kino har nylig gjennomført et ekstraordinært styremøte. Dere er kjent med at konkursen i Billetten AS har vært en stor økonomisk påkjenning for selskapet, og vi har gjennom store deler av 211 fortsatt vært økonomisk påvirket av denne. Videre har de datatekniske tilpasningene for å kunne iversksette billettsalg gjennom kiosk i Tromsø tatt langt lengre tid enn forventet, og vi vil først nærmere jul kunne iverksette denne endringen, som skal bidra til ca. én million kr. årlig i lavere billettsalgsutgifter. I mellomtiden har salgskostnadene vært noe høyere enn tidligere. I tillegg har besøket ved kinoen ikke vært som forventet. Fra gode tall tidligere, var det et fall i besøket i 21. Det ble oppfattet som ekstraordinært, men styret budsjetterte likevel nøkternt for 211 og la seg omtrent på et snittbesøk mellom 21 og tidligere år. Dessverre har utviklingen fra 21 vedvart, og billettinntektene blir lavere enn forventet i tre av selskapets avdelinger. (Kirkenes klarer besøk som budsjettert pga ekstra effekt av digitalisering.) Samlet ligger driftsinntektene 2,2 millioner kroner under budsjett. Dette gir en svært alvorlig situasjon, med en prognose på 1,6 millioner kroner i underskudd i 211. Styret og administrasjonen har arbeidet hardt for å snu den negative trenden, og med tiltak som allerede er iverksatt var det forventet at 211 skulle snu bildet. Nå viser det seg at vi må vente til 212 for å kunne komme ut med et positivt resultat, som vi forventer på grunn av nye, harde innstrammingstiltak, bl.a. på personalsiden. Styret og administrasjonen har satt i verk en rekke nye tiltak, som gir innsparinger som følger:

66 Tiltak Innkjøpsstopp (iverksatt september) Intern løsning permisjon programsjef Intern løsning permisjon markedssjef Reduksjon internettlinje / ny avt. Billettsalg gjennom kiosk, Tromsø (fra des. 211) e-billett / Automater (fra des. 211) Reduksjon annonseavtaler, Tromsø Kinosjef/kioskansatte overtar deler av renholdet i Alta Ny renholdsavtale Narvik Reduksjon annonseavtale Fremover Ny telefonavtale Mindre tiltak Sum: Avd.: Effekt 211 Effekt 212 Effekt 213 Alle I tillegg arbeides det fortløpende med bl.a. følgende tiltak, som vil kunne gi ytterligere forbedringer: Utleie av de kontorene som Billetten AS leide av Aurora kino IKS Bankskifte Reduksjon annonseavtale Nordlys Salg av salsponsor mv. Utleie av gammelkiosken i Tromsø Ny renholdskonkurranse i Tromsø (utlyst med tilbudsfrist 2.desember) Ytterligere reduksjoner i bemanning etter digitaliseringen Salg av bannerannonser på Salg av kulturbilletter i Kirkenes I førstkommende styremøte vil styret behandle langtidsbudsjettet. Selv om den negative trenden blir snudd, vil det være store utfordringer framover. Det ene er at netto husleie i Tromsø vil gå opp fra 213, pga at refusjon for gamle Fokus kino bortfaller (utfasing over år). Det betyr 1.2 millioner i økte kostnader, med mindre noe gjøres med husleia. Det har vært gjennomført møte med finansbyråden i Tromsø kommune, og det er bedt om møte med kulturbyråden for å drøfte dette. Det andre er at det fortsatt er en vanskelig finansiell situasjon globalt, noe som påvirker produksjonen av film og dermed vår omsetning. Det tredje er at vi nå har opparbeidet oss mye gjeld som det krever overskudd for å tilbakebetale. (Deler av denne gjelda er til Tromsø kommune for husleie som det ikke har vært midler til å betale. Det eksisterer en nedbetalingsplan for dette, og avdrag innbetales.) Dersom dere ønsker et ekstraordinært representantskapsmøte på bakgrunn av situasjonen, er det naturligvis opp til dere. I motsatt fall kan dere ta dette til orientering, og vi innkaller da til konstituerende møte i det nye representantskapet så snart kommunene har gitt beskjed om hvem som er nye representanter. I mellomtiden kan dere vite at styret og administrasjonen arbeider hardt for å ivareta kinoens og kommunenes interesser, mot et mål om overskudd og bedre tider.

67 Vennlig hilsen, på vegne av styret i Aurora kino IKS, Gunn Sissel Jaklin, Geir Martin Jensen

68 ÅRSMELDING FOR 211 Org. nr

69 .

70 STYRETS BERETNING FOR 211 Aurora kino IKS er et interkommunalt selskap (IKS) eid 64,4 % av Tromsø kommune, 27,6 % av Alta kommune og 8 % av Sør-Varanger kommune. Selskapet ble stiftet 25. juni 27, og overtok kinodriften i Tromsø og Alta 1. august 27. Fra 1. januar 29 ble Sør-Varanger kommune deltaker i selskapet. Fra 1. april 21 ble det inngått en fireårig avtale med Narvik kommune om drift av Narvik kino. Formålet med selskapet er å formidle gode filmopplevelser på kino. Aurora kino IKS skal sørge for rasjonell kinodrift, og forvalte selskapets eiendommer og realkapital med sikte på et best mulig tilbud for kinoenes brukere og til det beste for eierkommunene. Styret har bestått av tre medlemmer fra Tromsø kommune, to medlemmer fra Alta kommune, ett medlem fra Sør-Varanger kommune og en ansatterepresentant. Styret har hatt ni styremøter, pluss et styreseminar, og har behandlet til sammen 41 saker. Drift og resultat Organisasjonen har i løpet av de siste par årene gjennomgått omfattende omstillinger, knyttet til digitalisering av alle kinoene, skifte av billett- og styringssystemer, omorganisering og økonomiske tilpasninger. Dette har vært krevende prosesser. Mange av tiltakene har gitt og vil gi merkbar resultatforbedring. Forbedringen pga tiltak var nærmere 3 mill. kr. i 211 og vil gi ytterligere 3 mill. i 212. Likevel har uforutsette hendelser gjort at resultatet for 211 er negativt med kr Oppsummert kan det sies at følgende forhold i all hovedsak virket inn på at resultatet ble negativt, til tross for innstrammingstiltakene: Alvorlig fall i kinobesøket, nasjonalt og internasjonalt (besøksfall ga inntektstap på billetter, kiosk og reklame på kr. 3,1 mill. i forhold til et moderat budsjett) Ettervirkninger av konkursen i Billetten AS (driftskostnader og rentekostnader, ca kr. 1 mill.) Låneavdrag fra 27 (som revisor av regnskapstekniske årsaker mente vi ikke kunne utgiftsføre i 27, er tatt inn i 211 etter anbefaling fra revisor, kr. 95.). Økte morarenter (totalt kr. 7. hvor 8 % er knyttet til ubetalt husleie til Tromsø kommune) Besøk Aurora kino hadde et samlet besøk i 211 på Dette er en svak tilbakegang på 1,6 % sammenlignet med 21. To av avdelingene har opplevd tilbakegang i besøket, mens to avdelinger har hatt fremgang. Billettomsetningen har vært på 3, mill. eks. mva. Sammenlignes besøkstallene med 29, er tilbakegangen på hele 68. besøk. Med en snittpris pr. billett på rundt 88 kroner (etter mva), tilsvarer 68. besøk rundt 6 millioner kroner i brutto billettomsetning. Tilbakegangen i besøk fra 29 til 21 ble ansett som dramatisk og var trolig knyttet opp mot at den internasjonale finanskrisen noen år tidligere påvirket risiko- og finansieringsviljen overfor overskuddsprosjekt som filminnspillinger, spesielt i USA. Effekten av dette slo inn for fullt i 21. Det var forventet at besøket skulle ta seg noe opp igjen i 211, og Aurora budsjetterte nivåer som lå omtrent midt imellom besøkstallene i 29 og 21. I stedet ble det ytterligere tilbakegang i besøket. Besøket i 211 fordelte seg på Aurora kino Fokus med besøk (tilbake - 3,3 % jf 21), Aurora kino Alta med (- 5,3 %), Aurora kino Narvik med 33.1 besøk (frem 4,2 %) og Aurora kino Kirkenes med besøk (frem hele 29,3 %). Besøksutviklingen i Tromsø er på linje med utviklingen på de øvrige storbykinoene. Disse kinoene har hatt liten effekt av digitaliseringen, da filmtilbudet også tidligere har vært ferskt. I Alta kan trolig den 1

71 markerte tilbakegangen tilskrives flere forhold. 211 var det første året på fem år hvor ikke en film med lokal tilhørighet var på besøkstoppen. I tillegg ble to saler først digitale fra april. Første kvartal var preget av en stadig vanskelig filmtilgang for analog 35 mm film, og disse to salene viste mot slutten nesten kun reprisefilmer. I tillegg var sal 1 tidligere digitalisert gjennom deltakelse i et pilotprosjekt, så Alta-publikum hadde allerede tilgang til ferskere filmer og 3D-filmer. Den kraftige besøksøkningen i Kirkenes skyldes et betydelig ferskere filmprogram og mange flere premierefilmer etter digitaliseringen. Kirkenes hadde i 211 det høyeste kinobesøket på 2 år, og da var det to kinosaler i Kirkenes, mot dagens ene. Økningen i Narvik kan tilskrives samme forhold, men dog ikke i samme format. Filmvisninger I perioden har det i snitt blitt vist 22 kinoforestillinger hver dag i Tromsø, 9,5 forestillinger i Alta og 6 forestillinger i Narvik. Dette er omtrent på linje med tidligere år, med en liten økning i Narvik. I Kirkenes har kinoen hatt åpent fire dager i uken, hvor det i snitt vises 3 filmer hver av disse dagene. Det er et mål for Aurora å ha et variert filmtilbud, og bredden har vært godt ivaretatt. I Tromsø har vi vist 221 (232) forskjellige filmtitler, i Alta 158 (197) titler, i Narvik 134 (147) titler og i Kirkenes 11 (13) titler. Den markerte nedgangen i Alta knytter seg til den vanskelige filmtilgangen i første kvartal. I tillegg har det vært enkelte problemer med oppsetning av mellomstore kommersielle filmer i kinoene utenfor Tromsø pga. spesielle finansieringsforhold for disse etter digitaliseringen. På besøkstoppen i alle avdelingene finner vi Harry Potter og Dødstalimanene Del 2. Deretter følger den fjerde filmen i Pirates of the Caribbean -serien og norske Hodejegerne, basert på Jo Nesbøs bok. 211 var et rekordgodt år for norske filmer på kino, med en besøksandel på 24,5 % nasjonalt. Også på Auroras kinoer har norske filmer stått for en stor andel av besøket, med en andel på 21,8 %, alle avdelingene sett under ett. 211 har vært det året hvor 3D-filmer for alvor har slått til i Norge. På våre avdelinger, så vel som på landsbasis, har mellom hver tredje og hver fjerde kinobesøkende kjøpt billett til en 3D-film. I løpet av årets første fem måneder ble visningsutstyr for 3D-film installert. Markedsføring Aurora kino arbeidet målrettet med markedsarbeid i 211, men en nedbemannet administrasjon og mange krevende arbeidsoppgaver medførte en noe lavere innsats enn tidligere. Kampanjer og spesielle tilbud ble presentert gjennom pressekonferanser, pressemeldinger, nyhetsbrev, som nyheter på nettsidene, på facebooksidene og ved oppslag i kinofoajéene. Kinoprogrammet ble annonsert daglig i lokalavisene, på nettsidene og i kinofoajéen. Ved årsskiftet hadde Aurora 9 medlemmer på Facebook. Organisasjon Ved utgangen av året hadde Aurora kino 46 ansatte fordelt på 22,8 årsverk, en nedgang på 1,9 årsverk fra 21. To fulltidsstillinger var i permisjoner ved årsskiftet, uten at det ble hentet inn vikarer. 4,25 årsverk var tilknyttet administrasjonen og tekniske støttefunksjoner og 1,75 årsverk var tilknyttet Aurora Billett. Hver avdeling ledes av en lokal kinosjef. Mye drift på kveldstid og i helger gir stort behov for mindre stillingsbrøker. Driftsorganisasjonen består av kinomaskinister, billettkontrollører og billett/kioskansatte. Organisasjonen besto i 211 av 19 kvinner og 27 menn. Styret består av fire kvinner og tre menn, med kvinnelig styreleder. I Tromsø har billettsalg, kiosk og kafé blitt driftet av Location Norway AS. I Alta, Kirkenes og Narvik ivaretar kinoens egne ansatte også kiosk- og billettsalget. Gjennom modulavtale med Location Norway AS driftes kiosken under deres merkenavn med deres innkjøpsbetingelser. Renholdstjenester kjøpes fra eksternt byrå, foruten i Kirkenes, hvor dette ivaretas av Sør-Varanger kommune. 2

72 Arbeidsmiljøet og personalsituasjonen har blitt oppfattet som tilfredsstillende, til tross for store omveltninger av både positiv og negativ art det siste halvannet år: Konkursen i Billetten AS sommeren 21, med likviditetsmessig krise, og stort medietrykk. Opprettelse av eget billettsalg Overtakelse av andres billettsalg og opprettelse av ny avdeling, Aurora Billett. Overgang til nytt billett- og administrasjonssystem. Digitalisering av kinosalene, med full utskifting av visningsplattformen. Omstillingene kom nesten samtidig fra sommeren 21. I tillegg medførte de ekstra innsparingstiltakene i siste del av 211, med to ansatte i permisjoner uten tilførsel av vikarer, en ytterligere arbeidsbelastning på administrasjonen. Usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen og diskusjoner om behov for ytterligere permitteringer påvirket arbeidsmiljøet. Når styret likevel valgte ikke å nedbemanne mer, har det sammenheng med at ytterligere innstramming i driften vil gi kutt i inntekter. Styret vil berømme de ansatte for stor innsats og stå-på-vilje i et krevende år. Sykefraværet var på 2,5 prosent. Dette er en økning jf tidligere år, men fortsatt lavt. Det har ikke blitt rapportert om arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i vesentlige materielle skader eller personskader. Digitalisering Året 211 var et teknisk og driftsmessig overgangsår for Aurora kino, da kinoene ble digitalisert i første kvartal. Utskiftningen var et ledd i den nasjonale planen for digitalisering av de norske kinoene, vedtatt i Stortinget, og selve installasjonsfasen gikk fra sommeren 21 til sommeren 211. Dette var den mest omfattende tekniske overgangen kinobransjen har gått igjennom, da hele visningsplattformen ble byttet ut. Arbeidsoppgavene for det tekniske driftspersonalet og kompetansebehovene er endret. For kinoens administrative og tekniske personale var overgangsfasen preget av at 2 norske kinoer maste på leverandørene og installatørene samtidig, og at disse hadde betydelige problemer med å levere og installere utstyret til avtalt tid. Overfor publikum gikk imidlertid overgangen veldig bra, med få avbrutte forestillinger eller avlysinger. Den nasjonale digitaliseringsordningen består i at Norsk kino- og filmfond, sammen med filmdistributørene, dekker 7 % av digitaliseringskostnadene. Kinoenes og distributørenes andel betales inn til Film & Kinosom avdrag og avgifter over seks til åtte år. Det er likelydende avtaler for alle norske kinoer, og så godt som samtlige norske kinoer deltar. Konsekvensen av å stå utenfor ordningen, ville være at man fra 211 ikke lenger ville få tilgang på kinofilmer, eller selv ville måtte bekoste utstyr og kostnader på ca.,8 1, millioner kroner pr. sal. Styret vurderte derfor at deltakelsen i den nasjonale digitaliseringen var absolutt nødvendig for å opprettholde kinodriften, noe også representantskapet ga sin tilslutning til. Deltakelse i digitaliseringsordningen stilte minstekrav til kinoenes eksisterende utrustning, noe som medførte oppgradering av anleggene i Narvik. Alle kinoene hadde behov for byggmessige tilpasninger, spesielt knyttet til strøm og ventilasjon. Narvik kommune ga støtte til oppgraderingene, mens de øvrige tilpasninger på alle kinoene ble dekket av Aurora kino. Aurora kino installerte i løpet av første halvår 3D-utstyr i en sal i Alta, Kirkenes og Narvik og i to saler i Tromsø. Kostnadene var 25. til 3.,- pr. sal, inkludert nye 3D-lerret. Investeringene genererte god inntjening allerede første år, ved at 3D-briller solgte for 1,1 millioner eks. mva (645. etter varekostnader) og billettomsetningen på 3D- filmer var 8,2 millioner (4,5 millioner etter varekostnader). Økonomi Også 211 var preget av etterdønninger etter konkursen i Billetten AS. Konkursen oppsto på sommeren i 21, etter at kultursesongen var avsluttet og oppgjør til de fleste andre kulturaktørene 3

73 var utbetalt. Aurora kino måtte derfor ta over 8 % av tapene, mens de andre eierne fikk langt mindre tap. Selskapets direkte tap i konkursen i 21 er summert til 4, millioner kroner. I tillegg kommer følgekostnader knyttet til midlertidige systemløsninger, likviditetstap. mv. på rundt én mill. i 211. Tapene i konkursen medførte en svært alvorlig likviditetsmessig utfordring som varte året igjennom og førte til en krevende arbeidssituasjon for organisasjonen. Videre måtte vi deler av året leve med en kostnadskrevende, midlertidig løsning for billettsalget i Tromsø. Totalt hadde Aurora kino for årets første del, frem til en mer permanent løsning var på plass, ekstraordinære utgifter knyttet til dette på ca. 7 kroner. Billett- og administrasjonssystemet er den tekniske motoren i en kinoadministrasjon, som brukes til de fleste oppgaver. Umiddelbart etter konkursen i 21 startet organisasjonen arbeidet med anbudskonkurranse for å anskaffe nødvendig billettsalgs- og administrasjonssystem. Dette ble installert på tampen av 21, og implementeringer og tilpasninger av dette systemet krevde mye oppfølging i 211,merkostnader og noe behov for ytterligere investeringer. Avdelingen Aurora Billett har befestet seg som en stor og solid billettformidler i regionen. Totalt har avdelingen formidlet 16. kulturbilletter til 1.4 ulike forestillinger i 211. Total omsetning for eksterne aktører beløp seg til 29,3 millioner kroner. Avdelingen bidro med et positivt resultat på bunnlinjen på kr. 172.,-, som er fordelt på driftsavdelingene. I tillegg dekker den mer enn halvparten av kostnadene knyttet til billettsystemer mv. I løpet av året ble det mer og mer klart at den forventede normaliseringen av besøkstallene, etter det kraftige fallet i 21, ikke ville slå til. Både nasjonalt og internasjonalt opplevde kinoene et betydelig besøksfall i denne perioden. Sum for året ble 45 færre besøk enn budsjettert. Nedgangen for Aurora kino i perioden fra 29 til 211 var på 16,2 %, hvilket betyr et netto inntektstap (etter varekostnader) på hele 3,8 millioner kroner. Styret og adm.dir. arbeidet med en lang rekke nye tiltak for å motvirke effektene av inntektsfallet. Dette preget styrets fokus, med økonomi og innstrammingstiltak som tema på styremøtene. Det ble gjennomført ekstraordinære styremøter og møte med revisor om den økonomiske situasjonen. Representantskapet og eierne ble også informert. Det har i tillegg vært gjennomført to møter med byråder for Tromsø kommune. Til tross for høy økonomifokus, ble lønnsutgiftene,9 millioner kroner høyere enn budsjettert. (1,2 mill. minus sykelønnsrefusjoner). Lønnsoppgjøret ble dyrere enn beregnet og ansiennitetsøkninger og en økt sykefraværsprosent bidro til overskridelsene. Digitaliseringen krevde noe høyere bemanningsgrad i innkjøringsfasen, og timebruken ved regnskapsføring ble høyere enn budsjettert. Det var dessuten budsjettert med at en stilling skulle skilles ut til Unique Cinema Systems Nord AS, noe som ikke var mulig å gjennomføre. I utgangspunktet var den sentrale finansieringsordningen knyttet til digitaliseringen av de norske kinoene budsjettert og regnskapsmessig ført som finansiell leasing. På grunn av sentrale føringer ble dette endret slik at hele finansieringsordningen nå tas inn i den enkelte kinos regnskaper, og Film & Kino og distributørenes andel på 7 % av alle kostnader føres som tilskudd over 6 8 år. Dette medfører at det på regnskapspostene knyttet til tilskudd, leasingsavgift for kinoteknisk utstyr, låneavdrag og renter er tilsvarende avvik. Det betyr også at hele investeringen er tatt inn i investeringsregnskapet, mens inndekningen delvis ligger budsjettert i driftsregnskapet. Mindreforbruket i regnskapet på kinoteknisk utstyr med mer er derfor på kr 56.. Totalt utgjør investeringene 9, millioner kroner, hvorav 5,8 millioner er finansiert gjennom Norsk kino- og filmfond /distributørene og tilskudd fra Narvik kommune. På grunn av strykningsreglene ved underskudd må overføringene fra drift strykes. 3,1 millioner fremkommer derfor som udekket i 4

74 investeringsregnskapet. Styret har overfor representantskapet innstilt på at dette dekkes ved opptak av lån. Verdien av analoge 35 mm kinomaskiner, 1,2 mill kroner, er nedskrevet. Disse er i praksis verdiløse etter digitaliseringen, og har ingen salgsverdi. Det ble tidlig i 21 inngått en nedbetalingsavtale med Tromsø kommune knyttet til husleie fra Dette utgjorde ved utgangen av året 7,2 millioner kroner. I tillegg skylder Aurora kino IKS husleie til Tromsø kommune for 21 og 211, til sammen 7,9 millioner kroner. Avdragene på nedbetalingsavtalen har blitt betalt, men på grunn av den ekstraordinære likvide situasjonen har det ikke vært mulig å betale husleie for 21 og 211. Husleien i Aurora kino Fokus i Tromsø ble opprinnelig fastlagt etter et forventet besøk på 35. De siste to år har besøket vært 26. Til tross for at husleien har vært satt ned i løpet av perioden, er den fortsatt høy sammenlignet med husleien til tilsvarende kinoer i Norge. Den langsiktige gjelden ved utgangen av året er på 12,5 millioner kroner. Dette er en økning sammenlignet med året før på 1,8 millioner kroner. Av dette utgjør de opprinnelige låneopptakene til kinotekniske investeringer i Alta 2,9 millioner kroner, og låneopptaket til kinotekniske investeringer i Tromsø 5,4 millioner kroner. Det er nedbetalt 2,32 millioner kroner på disse lånene i 211. I tillegg er det i løpet av året ført inn nye lån knyttet til den nasjonale finansieringsordningen for digitalisering av kinosalene, 4,6 millioner kroner. Disse låneavtalene står i Aurora kinos navn, men alle låneavdrag og renter betales av Film & Kino gjennom den sentrale finansieringsordningen. Ved utgangen av året var rest på disse lånene 4,1 millioner kroner. Aurora kino IKS hadde et negativt driftsresultat i 211 på kr ,-. I tillegg er det i samråd med revisor utgiftsført et låneavdrag fra 27 på 95.6,-. Låneavdraget var til kinoteknisk utstyr i Tromsø i 27 som vi av regnskapstekniske årsaker ikke hadde lov å utgiftsføre i Aurora kino, siden selve innbetalingen ble gjort av Tromsø kino KF. Dette har skapt en ubalanse på kapitalkontoen, og etter anbefaling fra revisor er dette låneavdraget fra 27 blitt utgiftsført i 211, for å få korrekt balanse. Føringen har resultateffekt, og medfører at regnskapet totalt viser et negativt driftsresultat på ,- Det negative driftsresultatet fordeler seg slik: Tromsø kr ,-, Alta kr og Narvik kr ,- Avdelingen i Kirkenes hadde et positivt resultat på ,-. Aurora kino mottok ikke tilskudd fra eierne til dekning av tidligere års driftsunderskudd i 211. Selskapet har heller ikke på noe tidspunkt mottatt tilskudd vedrørende tap som følge av konkursen i Billetten AS eller digitalisering (unntatt oppgraderingstilskuddet på kr 7. fra Narvik kommune) Årets driftsunderskudd på 1,5 millioner, samt nedskrivningen av verdien av de analoge kinomaskinene, har bidratt til at den negative egenkapitalen har forverret seg til 4,7 millioner kroner. Selskapet har ikke klart å demme opp for konkursen i Billetten, som totalt utgjør kr. 5 mill, inkludert følgekostnadene i 211. Styret har fått utredet handlingsrommet ved negativ egenkapital. For et interkommunalt selskap medfører ikke dette at selskapet er konkurs, men det kreves at det utarbeides en plan får å gjenvinne egenkapitalen. Styret har i budsjett- og økonomiplanarbeidet planlagt denne gjenvunnet i løpet av en periode på fem år, med begrunnelse i de tiltak som er iverksatt over de siste to år og som får full virkning f.o.m Miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Den 21. Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) Fra 18. til 23. januar foregikk Tromsø Internasjonale filmfestival på Aurora kino Fokus, Verdensteatret, Kulturhuset, Hålogaland Teater, Rådstua m.fl.. I tillegg til rollen som stifter av festivalen, er Aurora kinoteknisk arrangør. Også i 211 markerte TIFF seg som Norges største publikumsfestival for film, med 52.5 besøkende. Styret anser TIFF som et viktig redskap for å holde 5

75 interessen for film og kino levende i regionen. Filmfestivalbesøket er holdt utenom de øvrige besøksstatistikkene. TIFF er en stiftelse og inngår ikke i kinoregnskapet. Lokalt samarbeid Aurora kino IKS er offisiell samarbeidspartner med Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF). For øvrig har Aurora kino i 211 samarbeidet med Alta filmklubb, Studentsamskipnaden i Finnmark, BASEN og Sør-Varanger filmklubb. Sluttord og fremtidsutsikter Styret og adm.dir. har over flere år arbeidet med en lang rekke kortsiktige og langsiktige tiltak som har virket positivt på driftsøkonomien til Aurora kino. Av tiltakene de tre siste årene med størst enkeltstående resultateffekt kan nevnes: Fra 29 kom Sør-Varanger kommune inn i selskapet, og Aurora kino overtok driften av Kirkenes kino I 21 ble det inngått en fireåring driftsavtale for Narvik kino. Utvidelsene har betydd positive bidrag til den samlede økonomien flere å dele kostnader på og større marked for Aurora Billett. Fra 29 inngikk Aurora ny kioskavtale med Location i Tromsø og fikk merinntekter som finansierer administrasjonens kontorlokaler. I 29 vedtok styret overgang til ny tariffavtale i NHO, da avtalen i KS etter hvert ble svært dyr for kinodrift. Den positive effekten av tariffskiftet fases gradvis inn i forbindelse med nyansettelser. I 211 utgjorde effekten av tariffskiftet rundt 8.,-. I 29 ble det inngått leasingsavtale på videokonferanseutstyr, og etter dette har nesten samtlige styremøter foregått på videokonferanse. Ny kinokiosk i vestibylen på kinoen i Kirkenes fra 29 var selvfinansiert fra første driftsår. I 211 har kiosken gitt et dekningsbidrag på 4.,-. Fra mai 29 overtok Aurora selv ansvaret for renhold i Alta (tidligere organisert av Sameiet). Gjennom anbudskonkurranse er det oppnådd besparelser på rundt 2. pr. år. Ved inngåelse av driftsavtalen med Narvik kunne kioskavtalen med Location reforhandles. Ny kioskavtale fra juli 21 har betydd en besparelse på ca. 25. pr. år. Salg av 3D-briller har i 211 gitt merinntekter på 645.,- etter varekostnader. Salg av billetter for eksterne kulturaktører (Aurora Billett), har gitt overskudd i 211 på 172.,-. I tillegg dekker avdelingen kostnader knyttet til billettsystemet for 4.,-. En stilling i driften i Tromsø er kuttet etter digitaliseringen. Dette gir en årlig besparelse på rundt 36.,-. I tillegg kommer en rekke mindre tiltak. Beregner man den samlede verdien av de gjennomførte tiltakene, utgjør disse nærmere 3 millioner kroner pr. år. Dette, kombinert med at Tromsø kommune reduserte netto husleie med 1,6 mill fra 29 til 21, skulle normalt medført at Aurora kino IKS nå skulle hatt en sterk økonomi, og gått med betydelig driftsoverskudd. Dette har også ligget til grunn for styrets forventninger i budsjett- og økonomiplanen. I løpet av de siste par år er det også arbeidet med tiltak som vil få virkning f.o.m Disse utgjør en ytterligere besparelse på nærmere 3 millioner kroner. De viktigste er: Billettsalg i Tromsø gjennom kiosk, e-billetter og automater (1,2 mill.) Vakanser/intern løsning ved permisjoner i administrasjonen (465.) Reforhandling av annonseavtaler i avisene i Tromsø og Narvik (3.) Ny renholdskonkurranse i Tromsø og Narvik (437.) Intern løsning i Alta av renhold på hverdager (156.) Nye avtaler om billettsalg (Tromsø Idrettslag og kultur i Kirkenes 225.) Nye avtaler om telefon og fiberlinjer (122.) 6

76

77

78

79

80 AURORA KINO IKS ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod. Sum utgifter Avsetning ubundne fond Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere udekket Finansieringsbehov Bruk av fond REGNSKAP Bruk av lån Overføring fra driftsregnskapet Salg av driftsmidler Regnskapsmessig merforbruk Sum finansiering Over/underskudd Offentlige tilskudd ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER Anskaffelse av midler: Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler: Utgifter driftsdel (eks. avskrivning) Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital -1 4 REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP

81 Note 1 - Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet Omløpsmidler kr kr Kortsiktig gjeld kr ( ) kr ( ) Arbeidskapital kr ( ) kr ( ) kr Beløp Drifts- og investeringsregnskapet år 211 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter Sum Eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Sum driftsregnskapet kr ( ) ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum inntekter kr Sum utgifter Eksterne finansutgifter kr kr - - Kjøp av aksjer og andeler kr - Eksterne finansinntekter kr + Bruk av lån kr + Salg av aksjer og andeler kr + Mottatte avdrag på utlån Sum investeringsregnskapet kr kr kr ( ) kr ( ) Avdragsutgifter - Utlån ( ) Sum driftsutgifter + Motpost avskrivninger (99) Endring ( ) kr Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) - Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap kr ( ) Differanse (forklares nedenfor) kr (693 82) kr Sum endring arbeidskapital jf balansen Forklaring til differanse i arb.kapital : Justering av IB pensjon 27 Justering av IB lån 27 kr - Forklart beløp kr - Akkumulert premieavvik kr - ( ) kr

82 Note 2 - Pensjon Ansatte med tilsettingsdato før 1.august 29 er tilknyttet avtale om offentlig tjenestepensjon i DNB Liv (tidl. Vital). Ansatte med tilsettingsdato etter 1.august 29 er tilknyttet avtale om innskuddspensjon i DNB Liv (tidl. Vital) Innskuddspensjon tas ikke inn i balansen. Offentlig Tjenestepensjon Årets netto pensjonskostnad Betalt premie Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Premieavvik Arbg avg av premieavvik 7,9% Balanse verdier Pensjonsmidler Påløpte pensjonsforpliktelser NettoPensjonskostnad Arb.g.avg.av netto pensjonskostnad 7,9% Estimatavvik IB faktisk pensj.midler 1.1. Estimert/bokført pensjonsmid /- estimatavvik pr IB faktiske pensj.forpliktelse 1.1. Estimert/bokført pensj.forpl /- estimatavvik pr Økonomiske forutsetninger Avkastning på pensjonsmidler Diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Årlig G-regulering Lønnsøkning

83 Note 3 - Spesifikasjon av anleggsmidler Anleggsmiddel: Kinoteknisk utstyr Inventar kinoanlegg Datautstyr kinoanlegg Ombygging foajé Kinoteknisk utstyr Inventar kinoanlegg Aktivert lønn, kinoanlegg Annet utstyr kinoanlegg Skilt og montre kinoanlegg Innredning kiosk Kinotekinsk utstyr Kiosk Kinotekinsk utstyr Byggtekniske tilpasninger Billettsystem Internettsider Sum alle 1) Avdeling i regnskapet 2 - Tromsø 2 - Tromsø 2 - Tromsø 2 - Tromsø 3 - Alta 3 - Alta 3 - Alta 3 - Alta 3 - Alta 3 - Alta 4 - Kirkenes 4 - Kirkenes 5 - Narvik 5 - Narvik 6 - Billett 6 - Billett Historisk Anskaffelses- Akk. ned- og kost 1 avskrivninger Balanseført verdi Årets bevegelser Årets Årets avårets nedskrivninger 2 avgang skrivninger UB Balanseført 31/ Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Overført verdi fra Tromsø kino KF / Alta kino KF 31/7-27, og anskaffelseskost for tilførte verdier etter 1/8-27 Anleggsmiddel: Kinoteknisk utstyr Inventar kinoanlegg Datautstyr kinoanlegg Ombygging foajé Kinoteknisk utstyr Inventar kinoanlegg Aktivert lønn, kinoanlegg Annet utstyr kinoanlegg Skilt og montre kinoanlegg Innredning kiosk Kinotekinsk utstyr Kiosk Kinotekinsk utstyr Byggtekniske tilpasninger Billettsystem Internettsider Sum alle 2) Opplysninger Økonomisk levetid 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år 5 år 1 år 1 år 5 år 5 år IB Balanseført 1/ Årets tilgang Nedskrivinger gjelder 35 mm kinomaskiner, med tilbehør som spoletårn, spolebord, etc. Etter digitaliseringen har ikke disse noen bruksverdi eller funksjon, da det ikke lenger leveres konvensjonell 35 mm filmkopier til ordinære kinoer. Utstyret har heller ingen salgsverdi, da det etter den nasjonale digitaliseringen er frigjort 4 brukte kinomaskiner på det norske markedet. Note 4 - Aksjer og andeler i varig eie Selskapets navn Unique Cinema Systems Nord AS Org.nr Balanseført verdi 55 Markedsverdi Eierandel i selskapet 5 %

84 Note 5 - Kortsiktige fordringer Kortsiktige fordringer over 1.,-: Aktør Gjelder: Capa kinoreklame AS Årsoppgjør kinoreklame Location Norway AS Kontanter for billettsalg i desember Kulturhuset, Tromsø Billettprovisjon november/desember Hålogaland teater AS Billettprovisjon november/desember Straxkiosken, Narvik Kontanter for billettsalg i nov/des Bobestyrer Dagfinn Strønstad Omsetning fra juli 21 Bank/TELLER Løpedager billettomsetning Øvrige under 1.,- 1) Sum: Fordring: Innbetalt pr. 15/2: Rest: 2), %, %, %, %, %, %, % 1,9 %,3 % Posten "Øvrige under 1.,-" består for en stor del av faktureringer / viderefaktureringer i desember og i forbindelse med årsavslutning. 2) 91 % av kortsiktige fordringer var innbetalt ved regnskapsavleggelsen. 1) Note 6 - Forskuddsbetalte kostnader Forskuddsbetalte kostnader pr Forskuddsbetaling til FILM & KINO, digitaliseringsprosjektet Periodiserte kostnader i forbindelse med årskiftet 211 / 212 Sum: Saldo Note 7 - Kasse, bankinnskudd Innskudd pr : Kasse Bankinnskudd, driftskonti Skattetrekkonto Bankinnskudd, omsetningskonti 1) Bankinnskudd, klientkonti 2) Sum: Saldo Løpende omsetning for salg av kino- og kulturbilletter kommer inn på omsetningskontoene. Ukentlig overføres midlene herfra til de ulike klientkontoene, iht. rapporter i billettsystemet som viser fordelingen av salget for de ulike aktørene. Billettoppgjør til eksterne kulturaktører overføres fra klientkontoene. 2) Bankinnskudd klientkonti gjelder forhåndssolgte billetter for 212, samt ikke utbetalte oppgjør for forestillinger i slutten av desember 211. Se for øvrig note 1 Kortsiktig gjeld. 1) Note 8 - Fond Disp. fondskapital (kapitalinnskudd eiere) Disp. fondskapital pr : + avsatt til disp. fondskapital - bruk av disp. fondskapital Disp. fondskapital pr : Ubundet investeringsfond Ubundet investeringsfond pr : + avsatt til ubundet investeringsfond - bruk av ubundet investeringsfond: Ubundet investeringsfond pr : Bundne driftsfond Bundne driftsfond pr : + avsatt til bundne driftsfond Samisk uke 212, tilskudd fra Film & Kino Filmanmelderskolen 212, tilskudd fra Film & Kino - bruk av bundne driftsfond Bundne driftsfond pr : Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger Bruk av avsetninger Netto avsetninger:

85 Note 9 - Langsiktig gjeld Formål Kinotekn. utstyr / inventar, ny kino Kinotekn. utstyr / inventar, ny kino Kinotekn. utstyr / inventar, ny kino Digitalisering (Film & Kino) 1) Digitalisering (Film & Kino) 1) Digitalisering (Film & Kino) 1) Digitalisering (Film & Kino) 1) Sum: 1) Avdeling Tromsø Alta Alta Tromsø Alta Kirkenes Narvik Lånetype Serielån Serielån Serielån Serielån Serielån Serielån Serielån Rente Flytende Flytende Flytende Flytende Flytende Flytende Flytende Opptatt Lånebeløp Avdragstid 1 år 1 år 1 år 7 år 7 år 7 år 7 år UB Lån i DNB knyttet til digitaliseringen av kinosalene står i Aurora kinos navn, men alle renter og avdrag betales av Film & Kino gjennom den sentrale finansieringsordningen knyttet til den nasjonale digitaliseringen. I realiteten dekker Aurora kino ca. 3 % av disse lånene, det øvrige dekkes av Film & Kino og filmdistributørene, gjennom finansieringsordningen (spleiselaget). Aurora kino betaler sin andel av digitaliseringskostandene (3 %) til Film & Kino som kvartalsvise A-konto innbetalinger over seks år. Opprinnelig var dette behandlet regnskapsmessig av oss som finansiell leasing, og godkjent av representantskapet. Imidlertid har det etter dette kommet fram at hvis lånene knyttet til digitaliseringen av de norske kinosalene skal stå i Film & Kino, blir den totale kostnaden 25% høyere, fordi Film & Kino ikke har mva-fradrag ved investeringene. Det er derfor nasjonalt besluttet at de enkelte kinoer formelt må stå som lånetakere. Dette er likelydende avtaler for alle norske kinoer. Note 1 - Kortiktig gjeld Kortsiktig gjeld over 1.,-: Aktør 1) Tromsø kommune Tromsø kommune 1) Tromsø kommune 1) Tromsø kommune 1) Unique Cinema Systems Norsk Filmdistribusjon SF Norge AS United Int. Pictures Nordisk Film Distribusjon Øvrige filmdistributører Renholdsservice AS Location Norway AS Ticket International Norsk kino- og filmfond Tromsø Int. Filmfestival Film & Kino Periodisert kostnader 2) Omsetning kulturaktører Gavekort Skyldig feriepenger Øvrige aktører Sum: Gjelder: 1) Nedbetalingsplan husleie Rest husleie 21 Rest husleie 211 Renter husleie Digitalt utstyr Filmleie Filmleie Filmleie Filmleie Filmleie Renhold nov/des. Billettsalg Systemavgift Avgift Markedsavtale 212 Digitaliseringsprosjektet Periodisert kostnader Forhåndssolgte billetter for 212 skyldig kunder skyldig ansatte Annen kortsiktig leverandørgj. under 1.,- Gjeld ) Aurora kino har betalt husleie iht.nedbetalingsplan for tidligere forfalt husleie, men har på grunn av tapene som følge av Billettenkonkursen, samt driftsunderskuddet, ikke klart å betale husleie til Tromsø kommune for 21 og ) Omsetningen er plassert på klientkonti, jf. note 7

86 Note 11 - Bevegelser på kapitalkontoen Debet Kredit Inngående balanse Salg av fast eiendom og anlegg Verdensteateret Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg D D K Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, trsp.midler Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler D D K Salg av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler D D K Avdrag på utlån (mottatte avdrag) Nedskrivning på utlån Utlån D D K Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån D K Urealisert valutatap Urealisert valutagevinst D K Netto endring pensjonsforpliktelser K Utgående balanse Sum Note 12 - Endringer i egenkapital Negativ egenkapital er økt med ,-. Forhold som har påvirket egenkapitalen er: Hendelse Driftsunderskudd i 2111): Nedskriving av verdi av 35 mm kinomaskiner m/tilbehør Differanse mellom faktiske avskrivninger og låneavdrag Endring av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser (økte pensjonsforpliktelser) Tilskudd investering fra Film & Kino Tilskudd investering fra Narvik kommune Overføring fra driftsregnskap til investeringsregnskap Korreksjon IB pensjon 27 Tilskudd fra Film & Kino til prosjekter 212, avsatt bundet driftsfond Reduserer EK Øker EK ) Utgiftsføring av låneavdrag fra 27 i Tromsø kino (95.6) er en korreksjon mellom driftsregnskap og kapitalkonto som ikke får effekt på egenkapitalen

87 Note 13 - Overføringer mellom selskap og deltakere Tromsø kommune: 1) Husleie 211 Tilskudd ) Renter, nedbetalingsplan husleie Morarenter, husleie 21 Fakturerte tjenester 2) Kjøp billetter og gavekort til kino- og kulturforestillinger Kjøp av reklameplass, kino Utleie av kinosal og andre arealer Viderefakturerte kostnader Kulturhuset i Tromsø (kommunal enhet) 3) : Brutto provisjon billettsalg Tjenestesalg (billettselgere) Debet Kredit ) Aurora kino har betalt husleie iht.nedbetalingsplan for tidligere forfalt husleie, men har på grunn av tapene som følge av Billettenkonkursen, samt driftsunderskuddet, ikke klart å betale husleien til Tromsø kommune for 211. Husleie fratrukket driftstilskudd (3.96.,-) finnes derfor som kortsiktig gjeld (jf. note 9) 2) Primært rekvisisjonssalg til skoler. Det finnes ingen oversikt over kontantsalg av billetter til skolene 3) Klientomsetning gjennom Aurora kino: ,Kortsiktig gjeld til Tromsø kommune: Nedbetalingsplan husleie Rest husleie 21 Renter husleie Rest husleie 211 Gjeld Alta kommune: Driftstilskudd Eiendomsskatt og vannavgift Kjøp billetter og gavekort til kino- og kulturforestillinger 2) Alta kultursal (kommunal enhet) 4) : Brutto provisjon billettsalg Tjenestesalg (billettselgere) 2) 4) Debet Primært rekvisisjonssalg til skoler. Det finnes ingen oversikt over kontantsalg av billetter til skolene Klientomsetning gjennom Aurora kino: ,- Sør Varanger kommune: Driftstilskudd Kjøp billetter og gavekort til kino- og kulturforestillinger 2) Refusjon iht. kontrakt (1265) Utleie kinosal 2) Kredit Debet Kredit Primært rekvisisjonssalg til skoler. Det finnes ingen oversikt over kontantsalg av billetter til skolene Note 14 - Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Årsverk Antall årsverk i Aurora kino IKS i var ,8, Disse fordeles på følgende måte: Avdeling: Avdeling 1 - Administrasjon Avdeling 2 - Tromsø Avdeling 3 - Alta Avdeling 4 - Kirkenes Avdeling 5 - Narvik Avdeling 6 - Aurora Billett: Sum: Ytelser til ledende personer Administrerende direktør Honorarer til styret og representantskap 211 4,25 5,6 4,95 2,95 3,3 1,75 22,8 21 5,4 6,6 4,95 2,95 3,3 1,5 24,7 Endring: -1,15-1,25-1, Godtgjørelse til revisor Aurora kinos revisor er Komrev Nord IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør for 211 kr Dette gjelder revisjonstjenster.

88 Note 15 - Kommentarer til investeringsregnskapet I utgangspunktet var den sentrale finansieringsordningen knyttet til digitaliseringen av de norske kinoene budsjettert, og regnskapsmessig ført som finansiell leasing. På grunn av sentrale føringer er dette endret slik at hele finansieringsordningen nå tas inn i den enkelte kinos regnskaper, og Film & Kinos andel på 7 % av alle kostnader føres som tilskudd over 6-8 år. Dette medfører dermed at hele investeringen er tatt inn i investeringsregnskapet, mens inndekningen ligger budsjettert i driftsregnskapet. Det henvises for øvrig til styrets årsberetning om dette. Aurora kino hadde for 211 budsjettert med 1.85.,- til investeringer tilknyttet den nasjonale digitaliseringen. Dette gjaldt byggtekniske tilpasninger, og nødvendig tilleggsutstyr som ikke ble dekket av den sentrale finansieringsordningen ,- av dette var budsjettert overført fra driftsregnskapet, og 5.,- finansiert som tilskudd fra Narvik kommune. På grunn av strykningsreglene er overføringene fra drift strøket, og Aurora kinos andel endres til regnskapsmessig merforbruk. Det var budsjettert i driftregnskapet med 1.,- til utvikling av internettside, og nettsalgsløsning for Aurora Billett. Kostnaden på denne ble på ,-, som representerer en verdi som bør aktiveres. Kostnadene, og budsjettmidlene knyttet til dette prosjektet, er dermed flyttet til inv.regnskapet. Det har vært nødvendig å investere ,- i utstyr tilknyttet datateknisk utstyr til billettsystemet. Dette har ikke vært budsjettert. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd til investering er: Fra: Beløp: Formål: Narvik kommune 7 Byggmessige tilpasninger. Kinoteknisk utstyr Film & Kino1) 7 Digitaliseringsprosjektet Sum: 1 4 1) Det totale tilskuddet fra Film & Kino til digitaliseringsprosjektet utgjør for vår del inntil ca. 8,4 millioner kroner. Av dette går 7.,- rett på investeringsregnskapet i 211, mens det øvrige vil komme inn via drift over de neste 6-8 årene, som dekning av 7 % av låneavdrag, renter og NOC-avgift til knyttet spleiselaget for digitaliseringen. Aurora kino IKS betaler kun inn et løpende akonto beløp til ordingen, så foretas alle betalinger av Film & Kino. Disse regnskapsføres allikevel i våre regnskaper, da dette er utgifter som tilhører Aurora kinos drift. Oversikt over investeringsprosjektene: PROSJEKT A - Digitalisering Tromsø Utstyr: Digitale projektorer, servere mv. (digitaliseringsordningen) Nødvendig kinoteknisk tilleggsutstyr 3D utstyr Byggteknisk/VVS tilpasning Sum: Finansiering: Tilskudd fra Film & Kino: Opptak av lån (digitaliseringsprosjektet): Overføring fra drift Merforbruk, investeringsprosjektet: Sum: PROSJEKT B - Digitalisering Alta Utstyr: Digitale projektorer, servere mv. (digitaliseringsordningen) Nødvendig kinoteknisk tilleggsutstyr 3D utstyr Byggteknisk/VVS tilpasning Sum: Finansiering: Tilskudd fra Film & Kino: Opptak av lån (digitaliseringsprosjektet): Overføring fra drift Merforbruk, investeringsprosjektet: Sum: PROSJEKT C - Digitalisering Kirkenes Utstyr: Digitale projektorer, servere mv. (digitaliseringsordningen) Nødvendig kinoteknisk tilleggsutstyr 3D utstyr Byggteknisk/VVS tilpasning Sum: Sum: Strøket Sum: Strøket Sum:

89 Finansiering: Tilskudd fra Film & Kino: Opptak av lån (digitaliseringsprosjektet): Overføring fra drift Merforbruk, investeringsprosjektet: Sum: -25 PROSJEKT D - Digitalisering Narvik Utstyr: Digitale projektorer, servere mv. (digitaliseringsordningen) Kinoteknisk oppgradering 3D utstyr Sum: Finansiering: Tilskudd fra Narvik kommune: Opptak av lån (digitaliseringsprosjektet): Overføring fra drift Merforbruk, investeringsprosjektet: Sum: Sum: PROSJEKT E - Digitalisering Narvik - Byggtekniske tilpasninger Utstyr: Byggmessige arbeider, VVS, elektro, snekkerarbeider, prosjektering Sum: Finansiering: Tilskudd fra Narvik kommune: Merforbruk, investeringsprosjektet: Sum: Strøket Sum: PROSJEKT F - Billettsystem Utstyr: Datamaskiner, scannere, ATM-terminaler, systemtilpasninger mv Sum: Finansiering: Merforbruk, investeringsprosjektet: Sum: Sum: PROSJEKT G - Nettsider Aurora Billett Utstyr: Utvikling og design, nettsider Sum: Finansiering: Overføring fra drift Merforbruk, investeringsprosjektet: Sum: SUMMERING: Utstyr: Digitale projektorer, servere mv. (digitaliseringsordningen) Nødvendig kinoteknisk tilleggsutstyr 3D utstyr Byggteknisk/VVS tilpasning Billettsystem Nettsider Aurora Billett Sum: Finansiering: Tilskudd fra Narvik kommune: Tilskudd fra Film & Kino: Opptak av lån (digitaliseringsprosjektet): Overføring fra drift Merforbruk, investeringsprosjektet: Sum: Strøket Sum: Sum: (Strøket: 1 35 )

90 Note 16 - Informasjon om regnskapsprinsipp og kommentarer til driftsregnskapet 1) Regnskapet er ført etter kommunale regnskapsprinsipper, jf. Selskapsavtalens 7 2) Iht. Selskapsavtalens 7 har det vært ført avdelingsregnskap, hvor det er skilt på felleskostnader (avd. 1), avdeling Tromsø (avd. 2), avdeling Alta (avd.3), avdeling Kirkenes (avd.4), avdeling Narvik (avd. 5) og avdeling Aurora Billett (avd. 6). Felleskostnadene (avd. 1) er fordelt med 35.,- på avdeling 5 (Narvik), og deretter er det resterende fordelt 59 % på avd. 2 (Tromsø), 27 % på avd. 3 (Alta) og 14 % på avd. 4 (Kirkenes). Dette gir følgende fordeling av felleskostnader: Andel felleskostnad: Effektiv andel: - Avd. 2. Aurora kino Tromsø: ,6 % - Avd. 3. Aurora kino Alta: , % - Avd. 4. Aurora kino Kirkenes: , % - Avd. 5. Aurora kino Narvik: 35 7,4 % , % Overskuddet i avdeling 6 (Aurora Billett) er fordelt på driftsavdelingene beregnet ut fra den andel av dekningsbidraget (netto provisjonsinntekter etter at system- og salgkostnader er fratrukket) som den enkelte avdeling har bidratt med. Dette har gitt følgende fordeling: - Avd. 2. Aurora kino Tromsø: - Avd. 3. Aurora kino Alta: - Avd. 4. Aurora kino Kirkenes: - Avd. 5. Aurora kino Narvik: Netto provisjonsinntekt: (dekningsbidrag) Andel dekningsbidrag 72,8 % 8,8 %,3 % 18,2 % 1, % Fordeling overskudd: ) Driftsregnskapet viser et negativt resultat på kr ,-.* Driftsresultatet er fordelt på følgende måte: - Avd. 2. Aurora kino Tromsø*: - Avd. 3. Aurora kino Alta: - Avd. 4. Aurora kino Kirkenes: - Avd. 5. Aurora kino Narvik: *inkl. utgiftsføring av låneavdrag gjort i Tromsø kino i 27 (95 6,-), se note 16 punkt ) Det er foretatt en administrativ budsjettregulering i 211, hvor budsjettmidler knyttet til ny nettside for Aurora billetter er flyttet fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Representantskapet er holdt orientert om den økonomiske situasjonen gjennom representantskapsmøte i april, og informasjonsbrev høsten ) I 27 ble det innbetalt to avdrag på lånet knyttet til kinoteknisk utstyr i Tromsø, begge på hhv. 95.6,-. Det første er utgiftsført i Tromsø kino, mens det andre hadde vi av regnskapstekiske årsaker ikke lov til å utgiftsføre i Aurora kino, da selve innbetalingen ble gjort av Tromsø kino KF. Dette har skapt en ubalanse på kapitalkontoen, og i samråd med revisor er dette låneavdraget fra 27 utgiftsført i år, for å få korrekt balanse. Føringen har resultateffekt i år, men påvirker ikke egenkapitalen, da skyldig gjeld på kapitalkontoen har vært tilsvarende for høyt. 6) Aurora kino IKS har fått tilbakebetalt kr ,- fra konkursboet til Billetten AS, som ble tapsført i 21. Dette utgjør kr ,eks.mva, som reduserer tapsføringene i Billettenkonkursen tilsvarende. 7) Aurora kino IKS har hatt ekstraordinært store morarentekostnader i 211, knyttet til den vanskelige likvide situasjonen. Disse består av: - Renteutgifter,nedbetalingsplan husleie til Tromsø komm : Morarenter, husleie til Tromsø kommune for 21/11: Morerenter, øvrige kreditorer: Sum morarenter: ) På budsjettposten "3251 Materiale vedl. teknisk utstyr", er det et mindreforbruk på ,-. Dette knyttes for en stor del til endringer i føringen av digitaliseringsprosjektet. Det henvises forøvrig til note 15. 9) Regnskapet ble avlagt to dager etter fristen, den 17. februar. Forsinkelsen er knyttet til en avklaring om hvordan digitaliseringsprosjektet skulle regnskapsføres, som ikke ble avklart fra NKK (Norges Kemner og Kommuneøkonomers forbud) før den 14.februar. Regnskapet ble avlagt på nytt i korrigert versjon 8.mars, etter en korreksjon mellom drifts- og investeringsregnskapet.

91

92 KomRev NORD I nte rko mm un alt se I skap l4sfrepætl'ggí?el Til i Aurora kino IKS Representantskapet REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Aurora kino IKS som viser et netto driftsresultat pãkr og et resultat pãv,r Ärsregnskapet består av balanse per 31. desember 211, driftsregnskap og kapitalregnskap avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper o g andre noteopplysninger. Styret og daglig leder ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner ngdvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som fglge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomfgrt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomf6rer revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for belbpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en wrdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. En revisjon Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Aurora kino IKS per 31. desember 211, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale Postadresse: Postboks HARSTAD no evnord.no Besølsadresse: Sjøgt HARSTAD Tromsø, Finnsnes, So tland, Storslett Narvik 't4 689

93 selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Presisering Den økonomiske situasjonen Aurora kino IKS' akkumulerte underskudd pr er kr Selskapets likvide situasjon er ikke tilfredsstillende. Vi henleder derfor oppmerksomheten til styrets beretning og de vurderingene som er gjort her, samt selskapets redegjørelse i note 13 og 16, pkt. 7. Vi viser også til våre vurderinger i revisjonsbrev nr. 1, datert 9.I1.211, til styreleder. Disse forholdene har ingen betydning for vår konklusjon om regnskapet. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbelppene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusj on om årsbe retningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasion vi har funnet (ISAE) 3 for attestasjonsoppdrag internasjonal standard n dvendig i <Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon)>, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sprge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokgringsskikk i Norge. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger henhold til TromsØ, 19.mars212 Oppdragsansvarlig revrsor Side2 av 2

94 !. KomRev NORD I nte rkom m u nalt selskap Wskaprúrggilr f KOMREV NORD Unntatt off., jf. offentleglova $ 13, 1. ledd jf. kommuneloven $ 78 nr. 7. Styreleder i Aurora kino IKS Gunn Sissel Jaklin Vår ref: Deres ref: 25lSR Saksbehandler: Telefon: Sissel Rasmussen ko Dato: 9.tl.2tl mrevnord.no REVISJONSBREV NR. I. - AURORA KINO IKS' ØKONOMISKE SITUASJON Driftsregnskaæt Representantskapet behandlet Aurora kinos årsregnskap for 21 den I , sak Pkt.2 i vedtaket lyder som følger: Regnskapsmessig merforbrr,tk på driftsregnskapeî kr ,- dekkes inn over budsjett og Qkonomiplan /2OIl. Aurora kino IKS har siden selskapet ble dannet, , og fram til 31, I2.2Ol opparbeidet seg et akkumulert regnskapsmessig merforbruk pây,r Billettens konkurs i 21 førte tll en meget vanskelig økonomisk situasjon for Aurora kino IKS. Regnskapsmessig merforbruk 2LO trtg Ør 62,3 Vo av ay'ktsmulert merforbruk I selskapets budsjett (vedtatt av representantskapet , sak til sammen kr av akkumulert regnskapsmessig merforbruk er det budsjettert med dekning av tidligere års merforbruk med 6/21I) kr Etter denne planen vil fortsatt være udekket pr. 3 L Revisjonen viser til sakspapirene til styresak3ll2l I ( ) - Regnskapsrapport pr. 31. oktober 211, der det framkommer at selskapets resultat pr. denne dato er kr Innstrammingstiltak, budsjettregulering 2ll-214 redegjøres for tiltak for å bedre selskapets økonomiske situasjon. Revisjonen ser positivt på arbeidet som er gjort og som gjøres for å bedre selskapets økonomi, men ser samtidig at prognosen for årets resultat er på kr (sak 3l/21I). I styresak 32/211 ( ) - Gjentatte driftsunderskudd har ført til negativ egenkapital og en meget svak likviditet. Pr hadde selskapet en negativ arbeidskapital (omløpsmidler minus kortsiktig gleld) på kr , när man ser bort fra premieavviket. Disse forholdene er ytterligere svekket i 2rt. Aurora kino IKS har pr en gjeld til Tromsø kommune päkr som er netto av Lrbetalt husleie minus tilskudd. Husleie til kommunen skal betales i to terminer i året. Aurora kino har pr. dato ikke betalt første termin 21,1 (betalingsfrist: 31. mai). Ubetalt husleie minus tilskudd pr. dato utgjør kr Besøksadresse: Sjøgata 3 HARSTAD evnord. no Postadresse: Postboks HARSTAD komrevnord.no : TromsØ. Finnsnes Sortland. Storslett Narvik Telefon: Telefaks: T7 4 t4 2

95 Aurora kino er i tillegg forsinket med betaling til andre leverandører i211. Utgiftsførte morarenter pr. 31. I.2I1 utgjør kr Morarentekontoen viste til sammenligning kr 39.7 pr Investerin gsre gnskapet Aurora kinos investeringer er pr udekket med kr 1.44I.944, hvorav kr 1' vedrører investeringer tilhørende 21. Representantskapet vedtok fglgende i sak 4l2Il Arsregnskapet for 21, pkt. 3: Regnskapsmessig merforbruk på investeringsregnskapet kr ,- dekkes ved overfbring fra driftsregnskapet i 211. I selskapets budsjett og Økonomiplan2LI-214, sak 6/211 er det ikke budsjettert med dekning av tidligere udekket. Vedtaket om dekking er med andre ord ikke innarbeidet i budsjettet. Da selskapets driftsresultat blir negativt i 2II vil det heller ikke være mulig overføre midler fra driftsregnskapet for å dekke inn udekket belpp i investeringsregnskapet. Oppsummering Det som synes klart er at Aurora kinos økonomiske situasjon er ytterligere forverret i 21I, jf. regnskapsmessige merforbruk pr. 31. oktober päkr og årsprognosen på kr Direktgrenhar oppgitt 3 hovedårsaker til dette: Billettinntektene er lavere enn forventet, lavere leieinntekter da Billetten leide lokaler hos Aurora og "Billett i kiosk" er ikke igangsatt ennå. Lov om interkommunale selskaper Revisjonen viser til $ 24. Betalingsvansker, i lov om interkommunale selskaper, l. ledd, første og andre setning: Har styret grunn til å tro at selskapet ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, skal det straks sende representantskapet melding omforholdet. Tilsvarende melding skal sendes deltakerne. Vi er bekymret for Aurora kinos økonomiske situasjon og anbefaler styret å informere representantskapet og eierne i tråd med ovennevnte bestemmelse. Vi ber om at dette brevet arkiveres som brev m. l/21i fra revisor og oppbevares som oppbevaringsplikti g re gnskapsmateriale. Oppdrags ansvartig revis or Kopi: Direktør Geir Martin Jensen Side 2 av 2

96

97 Sammenligning fjoråret periodisk oppgjør. Sammenligning fjoråret periodisk oppgjør. HELE 211 HELE 211 Tidsrom: Endring: Endring i prosent: Besøk: ,3 % Topp 1-211: Omsetning: ,7 % Rank.: Filmtittel: Antall besøk: 1 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides Harry Potter og dødstalismanene - Del Hodejegerne Biler The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part To på rømmen Hangover Black Swan Blåfjell 2 - Jakten på det magiske horn Knerten i knipe Totalt "Ti på topp": Tidsrom: Endring: Endring i prosent: Besøk: ,3 % Topp 1-211: Omsetning: ,2 % Rank.: Filmtittel: Antall besøk: 1 Harry Potter og dødstalismanene - Del Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides Hodejegerne The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part Knerten i knipe Blåfjell 2 - Jakten på det magiske horn Biler To på rømmen Kung Fu Panda Smurfene Totalt "Ti på topp":

98 Sammenligning fjoråret periodisk oppgjør. Sammenligning fjoråret periodisk oppgjør. HELE 211 HELE 211 Tidsrom: Endring: Endring i prosent: Besøk: ,3 % Topp 1-211: Omsetning: ,9 % Rank.: Filmtittel: Antall besøk: 1 Harry Potter og dødstalismanene - Del Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides Hodejegerne The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part Blåfjell 2 - Jakten på det magiske horn Biler Fast and Furious Five Transformers Knerten i knipe Kung Fu Panda 2 46 Totalt "Ti på topp": Tidsrom: Endring: Endring i prosent: Besøk: ,2 % Topp 1-211: Omsetning: , % Rank.: Filmtittel: Antall besøk: 1 Harry Potter og dødstalismanene - Del Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides Hodejegerne The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part Biler Blåfjell 2 - Jakten på det magiske horn Fast and Furious Five Transformers Knerten i knipe 96 1 Kung Fu Panda Totalt "Ti på topp":

99 Våre viktigste markedssatninger i 211: Nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier Nye nettsider for Aurora Billett, en nettportal for billettkjøp til og informasjon om kino- og kulturforestillinger i Tromsø, Alta, Kirkenes og Narvik. Ukentlig utsending av nyhetsbrev fra alle fire avdelingene, til sammen mottar 5.5 nyhetsbrev fra oss hver uke. Sosiale medier: På Facebook har vi 4.99 tilhengere i Tromsø, 1.48 i Alta, 866 i Kirkenes og 1.64 i Narvik. På Twitter følger 329 oss i Tromsø, 65 i Alta, 7 i Kirkenes og 38 i Narvik. Det er 578 personer som følger IKS kontoen vår. Aurora Billett har 286 tilhengere på Facebook og 39 på Twitter. Kampanjer Kinogaven konfirmantkampanje og julegavekampanje. Chess 2 for 1. I forbindelse med Chess "2-for-1" har vi hatt visninger av bl.a. Fast and the Furious 5 og Pirates of the Caribbean med utdeling av giveaways og premietrekning i sal. Coop Familiebillett - fra oktober 211 til mars 212 var det mulig for Coop-medlemmer å kjøpe billetter til rabattert pris på barne- og familiefilmer mandag-torsdag. Som vanlig deltok vi i FILM&KINOs store Sommerkinokampanje, som denne gang hadde stort fokus på deling via sosiale medier. Dette inkluderte scanning av CR-koder og konkurranse på Facebook. Stor kampanje med annonsering på Dagbladet mobil, Facebook, Filmweb og kinoreklame. Konkurranser og utdelinger De siste ukene før Oscar-utdelingen kjørte vi en egen konkurrance via en Facebook-app med en rekke premier sponset av distributører med Oscar-aktuelle filmer. UMEÅ4ever One day only goodybag special ble avholdt 14. mai, på denne visningen ble det delt ut goodie-bags til publikum som hadde mulighet til bl.a. å vinne et Cruise til Kiel. Forundringspakker fra PENNY-klubben til publikum på premieren av hestefilmen TIL SISTE HINDER i Tromsø, Alta og Narvik. Aktiviteter i samarbeid med Film&Kino Den store skolekinodagen 8. februar hadde godt besøk i Tromsø, Alta og Kirkenes Den Store Kinodagen ble tradisjonen tro avholdt første lørdag i november, og trakk besøkende i Tromsø, 89 i Alta, 25 i Kirkenes og 664 i Narvik. Det største trekkplasteret på Den Store Kinodagen er halv pris på alle billetter, men vi hadde i tillegg en rekke aktiviteter på alle avdelinger. I Tromsø hadde vi et samarbeid med Målselv fjellandsby, vi laget "Blåfjell" i de gamnle kiosklokalene og lånte kostymer,

100 og vi startet billettsalget til BLÅFJELL 2 på Den Store Kinodagen. Vi hadde førpremierer, avholdt konkurranser og aktiviteter for barn (tegnekonkurranse, bamsesykehus og fotokonkurranse), og Location delte ut gratis godteri. Vi hadde også filmvisninger på Verdensteatret denne dagen. På de andre avdelingene ble det også vist førpremierer og avholdt forskjellige konkurranser og aktiviteter for barn, med utdeling av ballonger og gratis godteri fra Location. Auroras Barnefilmdager (Kirkenes) ble arrangert under Kirkenesdagene første uka i august. Vi tilrettela for barna under disse dagene med et eget barneprogram, og hadde 413 besøk.vi delte ut ballonger og avholdt konkurranser, med Nintendo 3DS, fribilletter og popcornmenyer som premier. Annonsering i lokalavisa, synlig med logo i Kirkenesdagene AS sitt program, Facebooksidene til kinoen og Kirkenesdagene samt hjemmesidene til kinoen og Kirkensdagene AS. Vi fikk kr 15. i støtte fra FILM&KINO. Premiereaktiviteter PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES I Tromsø laget vi "Tortuga Docks" i de gamle kiosklokalene, hvor vi hadde 6 stasjoner med en rekke aktiviteter, bl.a. spådame, kartbutikk og smaksprøver fra "the fountain of youth". Gjestene fikk utdelt godtegullmynter når de ankom Tortuga, som kunne brukes som valuta. Hele området ble dekorert, bl.a. med paller på gulvet for å gi "kai-følelse", ansatte stilte i piratkostymer og en person gikk rundt i lokalene utkledt som Jack Sparrow. Billetten ga gratis inngang på utestedet Rogers/Hawk, som hadde eget Pirates-tema, fredag 2. mai, I Alta, Kirkenes og Narvik hadde vi bl.a. rød løper, utkledningskonkurranser med premiering og pynting av foajé og kiosk. En karakter fra filmen gikk rundt i lokalene. I Narvik hadde vi egen Pirates bar i foajeen fredag kveld i samarbeid med Kafferiet, og billetten ga gratis inngang på utestedet Kafferiet/Malmen fredag 2. mai, hvor det også var et eget Pirates-tema. TWILIGHT: BREAKING DAWN PART 1 I forbindelse med premieren på TWILIGHT: BREAKING DAWN PART 1 hadde vi onsdag 16. november TwiDay i Tromsø, med maratonvisning av alle de foregående filmene i serien og midnattsvisning av BREAKING DAWN én dag før ordinær premiere. Her var det bl.a. utlodning av goodie-bags og utdeling av postere. BREAKING DAWN PART 1 hadde ordinær midnattspremiere i alle byer natt til 18. november. I Tromsø åpnet vi baren i forbindelse med midnattspremieren. BLÅFJELL 2 Vi hadde stort premierearrangement fredag 18. og lørdag 19. november i alle byene. Bl.a. hadde vi rød løper, personal utkledd som blånisser og rødnisser, eget aktivitetsområde på kinoen med nisseopplevelser, nissekonkurranser, dekorering av foajéen m.m. I Tromsø hadde vi i tillegg egen utstilling i monter i foajé, og vårt eget "Blåfjell" i det gamle kiosklokalet.

101 Den Kulturelle Skolesekken SAMISK UKE 31. januar 4. februar (Tromsø), med filmvisning og fortellerstund for 1. klassingene i kommunen hver formiddag. Film: LAVRASIID AIGI (En tid på høsten). Toril Johansen hold en meget bra fortellestund før filmen der hun tok for seg Gallabartnit historien om de første samene. Det var totalt 11 fortellerstunder/visninger. FÅ MEG PÅ FOR FAEN - 5 visninger i Tromsø og september., med foredrag av regissør Jannicke Systad Jacobsen. ANMELDERSKOLEN - forelesninger i Tromsø av to filmanmeldere sept., okt. og okt., med filmvisning (TRE MUSKETERER) de to siste dagene. Skolekinoturné JØRGEN + ANNE = SANT 31.okt., 1. nov. og 2.nov., besøk. Regissør/skuespillerbesøk Førpremiere for russen på filmen HJELP VI ER RUSS tirsdag (Tromsø) med besøk av regissør og flere av skuespillerne fra filmen. På premieren av DET AKUTTE MENNESKE 29. april (Tromsø) var Knut Erik Jensen og Mads Gilbert tilstede og ønsket velkommen før filmstart. I forbindelse med KNERTEN I KNIPE fikk vi onsdag 21. sept. besøk i Tromsø av "Knerten", "Lillebror" og produsenten. Vi avholdt en barnehagevisning hvor produsenten, "Lillebror" og "Knerten" ønsket velkommen. Etter dette kunne man se "Knerten" rundt i bybildet i Tromsø, og også i leketøysforretningen på K1 kjøpesenter. På premierevisningen av MIN ELSKEDE 9. des. hadde produsent og regissør en innledning før filmstart. 17. mai 17. mai (Tromsø, Alta, Kirkenes): Tradisjonen tro ble det vist gratis kino på formiddagen. I Tromsø ble det i tillegg vist ordinær kino på ettermiddagstid. Vi hadde 556 besøk i Tromsø, 225 i Alta og 123 i Kirkenes.

102 Organisasjonsplan pr

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.01.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3, I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE.

DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3, I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE. DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3, I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE. Planbeskrivelse PlanID: 2011010 Saksnummer: 10/1246 Dato: 23.08.11 Revidert: 24.05.12 Varsel om oppstart: 16.01.09 Førstegangsbehandling:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bernt Kvamme

Detaljer

Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104.

Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104. Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104. Reguleringsbestemmelser Dato: 04.03.14 Planens ID: 20302010004 ArkivsakID: 10/1380 Fastsatt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Hanne Kildemo

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING EKSTRAORDINÆRT MØTE Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato:

Detaljer

DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3 I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE.

DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3 I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE. DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3 I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser PlanID: 2011010 Saksnummer: 10/1246 Dato: 23.08.11 Revidert: 24.05.12 Varsel om oppstart: 16.01.09

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSLISTE 2 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 15.12.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSLISTE 1 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 23.11.2010 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Stubhaug, Ørjan, tlf. 78 97 74 95 Enhetsleder: tlf. Arkivsak: 12/2677 Dato: 12.02.2015 Kode Utvalg Saksnummer Møtedato RFFH

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 24.09.2015

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.07.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2015

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 15.03.2011 Møtested:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 13.11.2012 PS 155/12 Kommunestyret 13.11.2012 PS 101/12 Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.08.2012 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 18.06.2012 Møtested:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Primærnæringsfondet Møtedato: 29.09.2015 Møtested:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

PLANFORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HINKEFJÆRA I KIRKENES - 2. GANGS BEHANDLING

PLANFORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HINKEFJÆRA I KIRKENES - 2. GANGS BEHANDLING SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

LEIRBOTNVANN NORD HYTTEFELT, ALTA KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

LEIRBOTNVANN NORD HYTTEFELT, ALTA KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Region Nord Kongleveien 45, 9510 Alta Tlf/Fax 78 44 92 22/78 44 92 20 Kaigata 4, 9800 Vadsø Tlf/Fax 78 94 22 42/78 94 22 40 Søren Zakariassens gate 14, 9010 Tromsø Tlf/Fax 77 75 20 00/77 75 20 09 E-post:

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR FELT B2E FOR SKYTTERHUSFJELLET- TOMT GBN 26/172 - TUNSTADBAKKEN 1

DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR FELT B2E FOR SKYTTERHUSFJELLET- TOMT GBN 26/172 - TUNSTADBAKKEN 1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: 59/12 Reguleringsplan Hodalen Else M. Nordaune Garnes fratrådte under behandlingen ihht forvaltningslovens 6a.

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bernt Kvamme

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1545 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 21.09.2015 A-sak. Forslag til detaljregulering for Schuelrudhagenannengangsbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 48/15 Planutvalget

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.01.2016 Møtested: Møtetid:

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417 Dok.nr: 35 Arkiv: FA-L12, FE- Saksbehandler: Raina Kristensen Dato: 23.11.2010 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 3, BNR. 75, FRØYSLIEVEIEN. 2. GANGS BEHANDLING Utvalgssaksnr

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune.

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune. 1 2 Vedlegg 1- oversiktskart 3 Vedlegg 2 - gjeldende plankart 4 Vedlegg 3 gjeldende planbestemmelse 5 6 7 8 9 10 Vedlegg 4 varslingsliste naboer- offentlige myndigheter. Oppdal kommune, 7340 Oppdal. Sør-Trøndelag

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trygve Sarajärvi

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser detaljplan for område ved Jentoftbukta, eiendom gnr: 11, bnr: 1, 14 og 19, i Sandnesdalen.

Reguleringsbestemmelser detaljplan for område ved Jentoftbukta, eiendom gnr: 11, bnr: 1, 14 og 19, i Sandnesdalen. Reguleringsbestemmelser detaljplan for område ved Jentoftbukta, eiendom gnr: 11, bnr: 1, 14 og 19, i Sandnesdalen. Dato: 22.01.2013 Revidert: Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 Dato:... 9.4.2010 Dato for siste revisjon:... 24.6.2010 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... 24.6.2010 I medhold av plan- og

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer