nr 44/ NO årgang 103 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 44/13-2013.10.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 44/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 44/13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jahn Aamodt Design, Postboks 25 Råel, 3113 TØNSBERG, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 20 Møbler; barnemøbler, stellebord, bord, stoler; deler og utstyr til forannevnte varer; puter, madrasser. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; dyner; dynetrekk, trekk for puter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NOLA Diageo Brands BV, Molenwerf 10-12, NL-1014BG AMSTERDAM, Nederland Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Siw K Sommer Winther, Brettevillesgt 21, 0481 OSLO, Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter (musikere); kontortjenester; salg av musikk. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. Klasse 45 Juridiske tjenester; lisensiering av immaterielle rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AWARE Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, US-TX IRVING, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 4 Smørende oljer og fett. 3

4 registrerte varemerker nr 44/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SCENARIOBASE Scenariobase AS, Stiklestadvegen 3, 7041 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 28 Spill. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, rådgivning, forretningsevaluering, konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Iredale Mineral Cosmetics Ltd, 28 Church Street, US- MA01230 GREAT BARRINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; kosmetikk, nemlig løs og presset ansikts- og kroppspudder, lebestift, øyensminke, øyenkrem, øyenskygge, øyenblyanter, kajal, maskara, rouge, underlagskrem, dekkstifter og fargede dekkstifter, underlagskrem, selvgruningskrem, bronsekrem, leppegloss, leppeblyanter, leppebalsam, ansiktssprayer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); kosmetiske redskaper; pudderdåser; børster, kosmetiske børster, pudderkvaster, kosmetiske applikatorer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; online detaljhandel i området kosmetikk, kosmetiske redskaper, kosmetiske applikatorer og sminkeposer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PREGO VINO AS, Nedre Skøyen vei 3, 0277 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KEOR Knutsen OAS Shipping AS, Postboks 2017, 5504 HAUGESUND, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 7 Maskiner, apparater og innretninger for å øke utvinning av olje og gass. Klasse 12 Fartøyer til bruk i utvinning og produksjon av olje og gass. Klasse 37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, reparasjon og vedlikehold av maskiner, apparater og innretninger for produksjon og utvinning av olje og gass og av fartøyer til bruk i slik virksomhet; informasjon og rådgiving om forannevnte tjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; analysetjenester for utnyttelse av olje- og gassforekomster; kontroll av olje- og gassbrønner; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); kjemiske, tekniske og mekaniske undersøkelser og analyser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MICRALYSE (EN) 10 (Guernsey) Ltd, Le Pollet, GG-GY11WH ST. PETER PORT, Guernsey Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 4

5 registrerte varemerker nr 44/13 kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; CD'er, DVD'er og andre digitale opptaksmedia; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; apparater for testing/analyse av kroppsvæsker, gasser, organer, celler og hår (andre enn for medisinsk bruk); apparater for narkotika-, alkohol- og DNA-screening for trafikksikkerhet, sikkerhet, forsikring og/eller ansettelsesformål (andre enn for medisinsk bruk); alkoholtestings-apparater; alkometere; apparater for analysering av alkohol i pust (andre enn for medisinsk bruk); deler og utstyr for alt det foregående. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; apparater for testing/analyse av kroppsvæsker, gasser, organer, celler og hår; apparater for narkotika-, alkohol- og DNAscreening for helse- og medisinske formål; alkoholpusttestenheter; apparater for analysering av alkohol i pust og/eller andre kroppsvæsker; analyseapparater for pust og andre kroppsvæsker for medisinsk diagnostikk; pustanalyse-enheter; deler og utstyr for alt det foregående. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen itecsolutions AS, Hardangerveien 539, 5268 HAUKELAND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 42 Teknologiske tjenester herunder konsulentvirksomhet til olje og gass sektoren. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRASILEIRO Musikkmakeriet Hanne Tveter, Geitmyrsveien 51, 0455 OSLO, Klasse 9 CD, DVD, Digitale utgivelser og opptaksmedier; vinyl/grammofonplater og kompaktdisker, dataprogramvare. Klasse 16 Papirtrykksaker, plakater, flyers, undervisningsmatriell, bøker; trykte publikasjoner. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; informasjon vedrørende forannevnte tjenester via websider, publisering av musikk, film og foto digitalt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cruxando Fronteraz Musikkmakeriet Hanne Tveter, Geitmyrsveien 51, 0455 OSLO, Klasse 9 CD, DVD, Digitale utgivelser og opptaksmedier; Vinyl/grammofonplater og kompaktdisker, dataprogramvare. Klasse 16 Papirtrykksaker, plakater, flyers, undervisningsmateriell, bøker; trykte publikasjoner. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; informasjon vedrørende forannevnte tjenester via websider, publisering av musikk, film og foto digitalt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen e i k i NAGAKI SEIKI CO LTD, 4-31, Tashiden 3-chome, JP DAITO-CITY, OSAKA, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 8 Klasse 9 Håndverktøy, manuelt drevne håndverktøy, strammere for metalltråd (håndredskap), grep for elektriske ledninger og kabler (håndredskap), sperreklinker (håndredskap), isolerte stikke/klebeverktøy for å håndtere elektriske ledninger og kabler (håndredskap), eggverktøy (håndredskap), avtrekkere for metalltråd (håndredskap), skjæreverktøy for elektriske ledninger og kabler (håndredskap). Apparater og instrumenter til måling, analoge trykkmålere, digitale trykkmålere, trykkmålere, manometre. 5

6 registrerte varemerker nr 44/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HERTZ DREAM COLLECTION Hertz System Inc, 225 Brae Boulevard, US-NJ07656 PARK RIDGE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 39 Utleie av kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , NZ, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Universal City Studios LLLP, 100 Universal City Plaza, US-CA91608 UNIVERSAL CITY, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 38 Kringkastingstjenester; organisering og distribusjon av fjernsynssendinger/-programmer via trådløse nettverk og kabelnettverk; overføring av film, fjernsyns-, teletekst- og videotekstprogrammer eller - sendinger; overføring av lyd og bilder via satellitt; kringkasting av bearbeidede og ubearbeidede data via satellitt; kringkasting av betaling-fjernsyn (pay-tv), herunder klikkefilm (video-on-demand) og betalingsprogrammer (pay-per-view), også for andre som en digital plattform; tilveiebringelse av informasjon til andre vedrørende programmering og tidsplanlegging for sendinger, kringkasting av informasjon via trådløse eller ledede nettverk; drift av en teleshoppingkanal. Klasse 41 Underholdnings-, utdannings- og intruksjonstjenester; fjernsynsunderholdningstjenester; film-, musikk-, sport-, video- og teaterunderholdningstjenester; produksjon, klargjøring, presentasjon, distribusjon, lisensiering, syndikering, kringkasting, salg og utleie av fjernsyns-, teletekst- og videotekstprogrammer, samt av filmer, animasjonsfilmer, og lyd- og videoopptak; produksjon av direktesendte underholdningsinnslag, produksjon av fjernsynsunderholdningsinnslag; produksjon og utleie av undervisnings- og instruksjonsmateriale; organisering, produksjon og presentasjon av begivenheter for undervisnings-, kultur- eller underholdningsformål; organisering, produksjon og presentasjon av konkurranser, tevlinger, spill, spørrekonkurranser, utstillinger, sportslige begivenheter, show, turnerende show (road shows), iscenesatte begivenheter og sceneoppføringer, teateroppvisninger, konserter, liveoppvisninger og arrangementer hvor publikum deltar; tilveiebringelse av underholdning og utdanning for aksessering via kommunikasjons- og datanettverk; tilveiebringelse av informasjon relatert en eller flere av de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XENDIOR Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HERTZ DREAM CAR Hertz System Inc, 225 Brae Boulevard, US-NJ07656 PARK RIDGE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 39 Utleie av kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERBEV AS, Harbitzallèen 2 A, 0213 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av alkoholholdige drikker og ikke- alkoholholdige drikker. 6

7 registrerte varemerker nr 44/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HUMITO Agavera Camichines SA de CV, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, MX- CP45601 JALISCO, Mexico Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONSTER REHAB Monster Energy Co, 1 Monster Way, US-CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Drikkeklar te, iste og tebaserte drikker; drikkeklar te, iste og tebaserte drikker tilsatt smak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/413,426 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Beats Electronics LLC, 1601 Cloverfield Blvd Suite 5000N, US-CA90404 SANTA MONICA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 6 Klasse 9 Nøkkelkjeder og nøkkelringer. Telefonapparater og telekommunikasjonsinnretninger for kjøretøyer, nemlig håndfrie mobiltelefoner og deler dertil. Klasse 11 Lys for kjøretøyer, nemlig hovedlys, baklys, tåkelys, lys for race, off-roadlys, interiørlys og lys for dekorative formål. Klasse 12 Kjøretøyer og deres strukturelle deler; tilleggspakker for kjøretøyer; griller for kjøretøyer; deler til kjøretøyer, nemlig interiørpolstring, ratt, setebelter, forkrommet tilbehør, spaker og knotter, hjul og tilbehør dertil, hjulkapsler, stigbøyler, takstativ, bremser, støtdempere, støtabsorberende fjærer, stag for å motvirke krenging, støtter for hjulopphengsavstivere (braces for suspension struts), utvendig metalldekorasjon og pynt og listverk (trim) for beskyttelsesformål, utvendig ekstrudert dekorativ og beskyttende plast for dekorasjonsformål og beskyttende formål, differensialer, girvelgere, pansere, dashbord, ratt, setetilbehør (seat trim), parkeringsbremser, hjul, skivebremser, bremsekalipere, bremsebelegg, motorer, instrumentpaneler, utvendige insigniermerker, solskjermer for vindbeskyttelse (windshield sunshades); beskyttelsesinnretninger for beskyttelse mot insekter (bug shields), skvettlapper, deksler for tilhengerfester, deksler for bilnummerskilt, alle de forannevnte varer for kjøretøyer. Klasse 27 Gulvmatter og tepper for kjøretøyer. Klasse 28 Modellkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja BAVARIA Bavaria Nordic AS, Vassbotnen 13, 4313 SANDNES, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Forretningsdrift; salg av kjøretøyer og deler og tilbehør til kjøretøyer Klasse 37 Vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jangaard Jangaard Export AS, Rasmus Rønnebergs gate 21, 6002 ÅLESUND, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 20 Fiskekasser. Klasse 29 Fisk (ikke levende) fiskefileter, fiskemat, fiskeprodukter, skalldyr (ikke levende). Klasse 31 Levende fisk, levende skalldyr, levende bløtdyr; næringsmidler til dyr, fisk og skalldyr; blåskjell (bløtdyr) (levende); fiskeagn (levende), fiskemel som dyreføde, fiskerogn, kråkeboller (levende), muslinger (levende), oppdrettsprodukter; sjøpølser (levende), tang (fersk), østers (levende). Klasse 39 Innpakning og lagring av varer. 7

8 registrerte varemerker nr 44/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.klubbvirksomhet Jangaard Export AS, Rasmus Rønnebergs gate 21, 6002 ÅLESUND, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 20 Fiskekasser. Klasse 29 Fisk (ikke levende) fiskefileter, fiskemat, fiskeprodukter, skalldyr (ikke levende). Klasse 31 Levende fisk, levende skalldyr, levende bløtdyr; næringsmidler til dyr, fisk og skalldyr; blåskjell (bløtdyr) (levende); fiskeagn (levende), fiskemel som dyreføde, fiskerogn, kråkeboller (levende), muslinger (levende), oppdrettsprodukter; sjøpølser (levende), tang (fersk), østers (levende). Klasse 39 Innpakning og lagring av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JACK PACK AS, Postbok 415, 4304 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 6 Klasse 7 Containere av metall; understell for containere. Løfteapparater; jekker; jekketraller; deler og utstyr til forannevnte varer. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av containere av metall, understell for containere, løfteapparater, jekker og jekketraller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANDVIKS AS, Strandsvingen 14, 4032 STAVANGER, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Klasse 29 Ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og/eller melkeprodukter. Klasse 30 Ferdigretter hovedsakelig bestående av ris, tapioka, 8

9 registrerte varemerker nr 44/13 sago, bulgur, couscous, pasta, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer og sauser; paier, piroger, pizzaer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Adelén STAIRS MUSIC AS, Ørneveien 3, 3209 SANDEFJORD, Kristin Wroldsen, Ørneveien 3, 3209 SANDEFJORD, Klasse 9 Briller. Klasse 25 klær, sko. Klasse 28 Leker. Klasse 41 Artistopptredener. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPTIVE FUSION Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, US-CA92612 IRVINE, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Oftalmiske preparater, herunder øyedråper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUSA Peter Brasseler Holdings LLC, One Brasseler Blvd., US-GA31419 SAVANNAH, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 5 Kjemisk eller lysherding kompositt materiale for kjerne oppbygging for forberedelse til gjenopprettelse av tenner etterfølgende rotkanal behandling, nemlig, tanngjenopprettelse forbindelser og tann kompositt materiale; base, katalysator og synlig lys herdet kompositt harpiks for tetning av rotkanal etterfølgende pussing/rensing og utforming av kanal, nemlig tann gjenopprettelse forbindelser og tann kompositt materiale. Klasse 7 Hånddrevne maskiner for bruk i medisinske og kirurgiske anvendelsesområder; hånddrevne maskiner for bruk i dental og medisinske anvendelsesområder, nemlig, elektriske apparater bestående av en motor og en tilkoplet bevegelig håndenhet for bruk til å sette inn boring, klipping/fresing, sliping, polering/pussing og skrape borer og blader; hånddrevne maskiner for bruk i dental og medisinske anvendelsesområder, nemlig, elektriske apparater bestående av en motor og en tilkoplet roterende håndenhet for brukt til å sette inn borer for boring; maskiner og verktøy maskiner; hånddrevne maskiner; håndholdte maskiner, fresemaskiner; ultralyd scaler motorer og laboratorium motorer; hånddrevne maskiner for bruk i tannlegearbeid. Klasse 8 Bryner; kverner (verktøy). Klasse 9 Elektronisk, elektrisk, og pneumatisk kontrollenheter for tannskjærermaskiner; tannbeskyttere; elektrisk kontrollenheter for roterende tannskjæremaskiner. Klasse 10 Medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter; tannlege- og endodontiske instrumenter, inkludert, men ikke begrenset til, pneumatisk og elektrisk håndutstyr og tilbehør til håndutstyr; papirspisser og guttaperkaspisser for tørking og fylling av rotkanaler; tannskjærere; hånddrevne instrumenter; roterende endodontiske skjæreinstrumenter i form av motordrevne og håndroterende filer for rensing og forming av rotkanaler i tenner; elektrisk drevne håndutstyr for bruk til tilgang, instrumentering og obturasjon av rotkanaler, nemlig dentalinstrumenter i form av elektrisk drevne håndholdte bor, hakke, munn utskyllingsapparat/irrigator, lys for bruk i munnen, dentalfiler for filing og utjevning av overflaten av tenner og tannkroner; dentalinstrumenter, nemlig, roterende skjæreinstrumenter, diamantbelagt eller riflet karbid roterende instrumenter for å skape tilgang til pulpakamret under behandling av rotkanal; forskjellige håndinstrumenter beregnet til bruk under tilgang, instrumentering og obturasjon ved rotkanal behandling, nemlig dentalinstrumenter i form av endodontiske spreder/fordeler, stifter/plugger, utvidere (explorers), tang/nebbtang, ekskavator, og pinsett/tenger; ikkemetalliske stivere og pinner til bruk under gjenoppbygging av tenner etter rotkanal behandling; roterende dental tannskjæreinstrumenter, nemlig borer for tannlegebor, tannlegebor, og roterende tannlegeboreredskap; dentalinstrumenter, nemlig, instrumenter og borer/bits for sliping, klipping/fresing, polering/pussing og skraping; dentale stivere og pinner; endodontiske instrumenter, nemlig, filer og fyllinger for rotkanaler, fylling og filing materiale, utvidere, syl/brotsjer, stifter/plugger, filer og spreder/fordeler; og instrumenter for dental og medisinske anvendelsesområder; dentalinstrumenter, roterende dentalinstrumenter, tannlegeapparater, stivere og pinner, endodontisk rensemiddel, filer, og instrumenter; dentalinstrumenter, roterende dentalinstrumenter, tannlegeapparater, stivere og pinner, endodontisk rensemiddel, filer, og instrumenter; dentalinstrumenter; nemlig, et diamantimpregnert poleringshjul for bruk på kompositt porselen og emalje; roterende skjæreinstrumenter for bruk i dental laboratorium, nemlig, karbid freseborer, karbid-dekket borekroner/bits, og karbid skjæreverktøy; roterende dentalinstrumenter for bruk i behandling av pasienter, nemlig, fresborer, stål borekroner/bits, karbid-dekket borekroner/bits, diamant-belagt borekroner/bits, skjæreverktøy, bor og mandrill; roterende dentalborespisser for sliping, slipe-stener, slipeskiver, polerings hjul og skjæreplater; dentalinstrumenter, nemlig, pinsetter/tenger, curetter, sakser, arterieklemmer, ronguers (tang, nålholdere, scaler, forskjærkniver, polerstein/glatteverktøy, stifter/plugger, ekskavator, amalgam bærere, speil, spatel/sparkel, utvidere (explorers), spreder/fordeler, sonder/probe, stemjern, kniver og filer; dentalapparater for estetisk justering, nemlig, stål sagtakket sagblad og diamantbelagt interproksimale etterbehandling 9

10 registrerte varemerker nr 44/13 strimler/strips; dentale stivere og pinner; endodontiske instrumenter, nemlig, rotkanal filer, syl/brotsjer, stifter/plugger og spreder/fordeler; roterende dentalinstrumenter for bruk i behandling av pasienter, nemlig, fresborer, karbider, diamanter, skjæreverktøy, bor, mandrill, slipemidler, spisser, stener, hjul, poleringsmaskiner, plater; dentale håndinstrumenter, nemlig, pinsetter/tenger, curetter, sakser, arterieklemmer, rongeurs (tang), nålholdere, scaler, forskjærkniver, polerstein/glatteverktøy, stifter/plugger, ekskavator, bærere, speil, spatel/sparkel, utvidere (explorers), spreder/fordeler, sonder/probe, stemjern, kniver og filer; apparater for estetisk justering, boring og etterbehandlingsapparater, diamant og diamant/karbid utskrapning (currette) apparater; endodontiske instrumenter; nemlig, filer, utvidere, hedstroms, stifter/plugger og spreder/fordeler bruk i rotfylling prosedyrer; dentalinstrumenter, særlig bor, skjæringsverktøy, slipe-stener, diamanter og annet roterende verktøy for tannbehandling og tannkirurgi; freseborer for tannleger; dentalinstrumenter, nemlig, diamant og karbid freseborer; dentalinstrumenter i form av batteri-drevet håndholdte boremaskiner; ikkemetalliske tannfarget stivere for bruk under gjenoppbygging av tenner etter rotkanal behandling; pneumatiske håndstykker for bruk ved tilgang, instrumentering og obturasjon av rotkanaler; ultralyd scaler enheter og tilknyttede tips for bruk i lokalisering og tilgang, instrumentering og rensing av rotkanaler; metall stivere for bruk under gjenoppbygging av tenner etter rotkanal behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Envirom Group AS, Postboks 577 Sentrum, 0152 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til Industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; avherdingsmidler for vann, vannrensingsmidler; biologisk vannrensingsmidler; kunstgjødsel; desinfeksjonsmidler. Klasse 11 Apparater og Innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; forbrenningsanlegg, søppelforbrenningsovner; elektriske oppvarmingsapparater, oppvarmingsapparater for faste, flytende eller gassaktige brennstoff; luftkondisjoneringsapparater; apparater for filtrering, avherding og rensing av vann, innretninger for distribusjon av vann; apparater for rensing av luft; apparater for rensing av kloakk; apparater for avfallshåndtering og kompostering. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; vannbehandling og vannrensing; avfallsbehandling, destruksjon av avfall; deodorisering, rensing og forfriskning av luften; utleie av generatorer; informasjon vedrørende behandling av materialer; forbrenning av husholdnings- og Industriavfall; fjerning og resirkulering av avfall; industriell avløpsbehandling; produksjon av elektrisitet, trykkluft og avmineralisert vann; sortering av avfall og resirkulerbart råmateriale; biologisk vannrensing Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; oppdrett av dyr, fisk, og skalldyr; konsulentvirksomhet innen fiskeoppdrett; skadedyrbekjempelse og bekjempelse av parasitter i forbindelse med fiskeoppdrett; utvikling av avlsmateriale for fisk gjennom avlsarbeid (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENVIROM Envirom Group AS, Postboks 577 Sentrum, 0152 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til Industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål; ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; avherdingsmidler for vann, vannrensingsmidler; biologisk vannrensingsmidler; kunstgjødsel Klasse 11 Apparater og Innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; forbrenningsanlegg, søppelforbrenningsovner; elektriske oppvarmingsapparater, oppvarmingsapparater for faste, flytende eller gassaktige brennstoff; luftkondisjoneringsapparater; apparater for filtrering, avherding og rensing av vann, innretninger for distribusjon av vann; apparater for rensing av luft; apparater for rensing av kloakk; apparater for avfallshåndtering og kompostering. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; vannbehandling og vannrensing; avfallsbehandling, destruksjon av avfall; deodorisering, rensing og forfriskning av luften; utleie av generatorer; informasjon vedrørende behandling av materialer; forbrenning av husholdnings- og Industriavfall; fjerning og resirkulering av avfall; industriell avløpsbehandling; produksjon av elektrisitet, trykkluft og avmineralisert vann; sortering av avfall og resirkulerbart råmateriale; biologisk vannrensing Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; oppdrett av dyr, fisk, og skalldyr; konsulentvirksomhet innen fiskeoppdrett; skadedyrbekjempelse og bekjempelse av parasitter I forbindelse med fiskeoppdrett; utvikling av 10

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer