nr 44/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 44/13-2013.10.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 44/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 44/13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jahn Aamodt Design, Postboks 25 Råel, 3113 TØNSBERG, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 20 Møbler; barnemøbler, stellebord, bord, stoler; deler og utstyr til forannevnte varer; puter, madrasser. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; dyner; dynetrekk, trekk for puter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NOLA Diageo Brands BV, Molenwerf 10-12, NL-1014BG AMSTERDAM, Nederland Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Siw K Sommer Winther, Brettevillesgt 21, 0481 OSLO, Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter (musikere); kontortjenester; salg av musikk. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. Klasse 45 Juridiske tjenester; lisensiering av immaterielle rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AWARE Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, US-TX IRVING, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 4 Smørende oljer og fett. 3

4 registrerte varemerker nr 44/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SCENARIOBASE Scenariobase AS, Stiklestadvegen 3, 7041 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 28 Spill. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, rådgivning, forretningsevaluering, konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Iredale Mineral Cosmetics Ltd, 28 Church Street, US- MA01230 GREAT BARRINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; kosmetikk, nemlig løs og presset ansikts- og kroppspudder, lebestift, øyensminke, øyenkrem, øyenskygge, øyenblyanter, kajal, maskara, rouge, underlagskrem, dekkstifter og fargede dekkstifter, underlagskrem, selvgruningskrem, bronsekrem, leppegloss, leppeblyanter, leppebalsam, ansiktssprayer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); kosmetiske redskaper; pudderdåser; børster, kosmetiske børster, pudderkvaster, kosmetiske applikatorer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; online detaljhandel i området kosmetikk, kosmetiske redskaper, kosmetiske applikatorer og sminkeposer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PREGO VINO AS, Nedre Skøyen vei 3, 0277 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KEOR Knutsen OAS Shipping AS, Postboks 2017, 5504 HAUGESUND, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 7 Maskiner, apparater og innretninger for å øke utvinning av olje og gass. Klasse 12 Fartøyer til bruk i utvinning og produksjon av olje og gass. Klasse 37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, reparasjon og vedlikehold av maskiner, apparater og innretninger for produksjon og utvinning av olje og gass og av fartøyer til bruk i slik virksomhet; informasjon og rådgiving om forannevnte tjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; analysetjenester for utnyttelse av olje- og gassforekomster; kontroll av olje- og gassbrønner; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); kjemiske, tekniske og mekaniske undersøkelser og analyser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MICRALYSE (EN) 10 (Guernsey) Ltd, Le Pollet, GG-GY11WH ST. PETER PORT, Guernsey Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 4

5 registrerte varemerker nr 44/13 kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; CD'er, DVD'er og andre digitale opptaksmedia; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; apparater for testing/analyse av kroppsvæsker, gasser, organer, celler og hår (andre enn for medisinsk bruk); apparater for narkotika-, alkohol- og DNA-screening for trafikksikkerhet, sikkerhet, forsikring og/eller ansettelsesformål (andre enn for medisinsk bruk); alkoholtestings-apparater; alkometere; apparater for analysering av alkohol i pust (andre enn for medisinsk bruk); deler og utstyr for alt det foregående. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; apparater for testing/analyse av kroppsvæsker, gasser, organer, celler og hår; apparater for narkotika-, alkohol- og DNAscreening for helse- og medisinske formål; alkoholpusttestenheter; apparater for analysering av alkohol i pust og/eller andre kroppsvæsker; analyseapparater for pust og andre kroppsvæsker for medisinsk diagnostikk; pustanalyse-enheter; deler og utstyr for alt det foregående. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen itecsolutions AS, Hardangerveien 539, 5268 HAUKELAND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 42 Teknologiske tjenester herunder konsulentvirksomhet til olje og gass sektoren. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRASILEIRO Musikkmakeriet Hanne Tveter, Geitmyrsveien 51, 0455 OSLO, Klasse 9 CD, DVD, Digitale utgivelser og opptaksmedier; vinyl/grammofonplater og kompaktdisker, dataprogramvare. Klasse 16 Papirtrykksaker, plakater, flyers, undervisningsmatriell, bøker; trykte publikasjoner. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; informasjon vedrørende forannevnte tjenester via websider, publisering av musikk, film og foto digitalt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cruxando Fronteraz Musikkmakeriet Hanne Tveter, Geitmyrsveien 51, 0455 OSLO, Klasse 9 CD, DVD, Digitale utgivelser og opptaksmedier; Vinyl/grammofonplater og kompaktdisker, dataprogramvare. Klasse 16 Papirtrykksaker, plakater, flyers, undervisningsmateriell, bøker; trykte publikasjoner. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; informasjon vedrørende forannevnte tjenester via websider, publisering av musikk, film og foto digitalt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen e i k i NAGAKI SEIKI CO LTD, 4-31, Tashiden 3-chome, JP DAITO-CITY, OSAKA, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 8 Klasse 9 Håndverktøy, manuelt drevne håndverktøy, strammere for metalltråd (håndredskap), grep for elektriske ledninger og kabler (håndredskap), sperreklinker (håndredskap), isolerte stikke/klebeverktøy for å håndtere elektriske ledninger og kabler (håndredskap), eggverktøy (håndredskap), avtrekkere for metalltråd (håndredskap), skjæreverktøy for elektriske ledninger og kabler (håndredskap). Apparater og instrumenter til måling, analoge trykkmålere, digitale trykkmålere, trykkmålere, manometre. 5

6 registrerte varemerker nr 44/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HERTZ DREAM COLLECTION Hertz System Inc, 225 Brae Boulevard, US-NJ07656 PARK RIDGE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 39 Utleie av kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , NZ, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Universal City Studios LLLP, 100 Universal City Plaza, US-CA91608 UNIVERSAL CITY, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 38 Kringkastingstjenester; organisering og distribusjon av fjernsynssendinger/-programmer via trådløse nettverk og kabelnettverk; overføring av film, fjernsyns-, teletekst- og videotekstprogrammer eller - sendinger; overføring av lyd og bilder via satellitt; kringkasting av bearbeidede og ubearbeidede data via satellitt; kringkasting av betaling-fjernsyn (pay-tv), herunder klikkefilm (video-on-demand) og betalingsprogrammer (pay-per-view), også for andre som en digital plattform; tilveiebringelse av informasjon til andre vedrørende programmering og tidsplanlegging for sendinger, kringkasting av informasjon via trådløse eller ledede nettverk; drift av en teleshoppingkanal. Klasse 41 Underholdnings-, utdannings- og intruksjonstjenester; fjernsynsunderholdningstjenester; film-, musikk-, sport-, video- og teaterunderholdningstjenester; produksjon, klargjøring, presentasjon, distribusjon, lisensiering, syndikering, kringkasting, salg og utleie av fjernsyns-, teletekst- og videotekstprogrammer, samt av filmer, animasjonsfilmer, og lyd- og videoopptak; produksjon av direktesendte underholdningsinnslag, produksjon av fjernsynsunderholdningsinnslag; produksjon og utleie av undervisnings- og instruksjonsmateriale; organisering, produksjon og presentasjon av begivenheter for undervisnings-, kultur- eller underholdningsformål; organisering, produksjon og presentasjon av konkurranser, tevlinger, spill, spørrekonkurranser, utstillinger, sportslige begivenheter, show, turnerende show (road shows), iscenesatte begivenheter og sceneoppføringer, teateroppvisninger, konserter, liveoppvisninger og arrangementer hvor publikum deltar; tilveiebringelse av underholdning og utdanning for aksessering via kommunikasjons- og datanettverk; tilveiebringelse av informasjon relatert en eller flere av de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XENDIOR Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HERTZ DREAM CAR Hertz System Inc, 225 Brae Boulevard, US-NJ07656 PARK RIDGE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 39 Utleie av kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERBEV AS, Harbitzallèen 2 A, 0213 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av alkoholholdige drikker og ikke- alkoholholdige drikker. 6

7 registrerte varemerker nr 44/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HUMITO Agavera Camichines SA de CV, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, MX- CP45601 JALISCO, Mexico Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONSTER REHAB Monster Energy Co, 1 Monster Way, US-CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Drikkeklar te, iste og tebaserte drikker; drikkeklar te, iste og tebaserte drikker tilsatt smak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/413,426 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Beats Electronics LLC, 1601 Cloverfield Blvd Suite 5000N, US-CA90404 SANTA MONICA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 6 Klasse 9 Nøkkelkjeder og nøkkelringer. Telefonapparater og telekommunikasjonsinnretninger for kjøretøyer, nemlig håndfrie mobiltelefoner og deler dertil. Klasse 11 Lys for kjøretøyer, nemlig hovedlys, baklys, tåkelys, lys for race, off-roadlys, interiørlys og lys for dekorative formål. Klasse 12 Kjøretøyer og deres strukturelle deler; tilleggspakker for kjøretøyer; griller for kjøretøyer; deler til kjøretøyer, nemlig interiørpolstring, ratt, setebelter, forkrommet tilbehør, spaker og knotter, hjul og tilbehør dertil, hjulkapsler, stigbøyler, takstativ, bremser, støtdempere, støtabsorberende fjærer, stag for å motvirke krenging, støtter for hjulopphengsavstivere (braces for suspension struts), utvendig metalldekorasjon og pynt og listverk (trim) for beskyttelsesformål, utvendig ekstrudert dekorativ og beskyttende plast for dekorasjonsformål og beskyttende formål, differensialer, girvelgere, pansere, dashbord, ratt, setetilbehør (seat trim), parkeringsbremser, hjul, skivebremser, bremsekalipere, bremsebelegg, motorer, instrumentpaneler, utvendige insigniermerker, solskjermer for vindbeskyttelse (windshield sunshades); beskyttelsesinnretninger for beskyttelse mot insekter (bug shields), skvettlapper, deksler for tilhengerfester, deksler for bilnummerskilt, alle de forannevnte varer for kjøretøyer. Klasse 27 Gulvmatter og tepper for kjøretøyer. Klasse 28 Modellkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja BAVARIA Bavaria Nordic AS, Vassbotnen 13, 4313 SANDNES, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Forretningsdrift; salg av kjøretøyer og deler og tilbehør til kjøretøyer Klasse 37 Vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jangaard Jangaard Export AS, Rasmus Rønnebergs gate 21, 6002 ÅLESUND, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 20 Fiskekasser. Klasse 29 Fisk (ikke levende) fiskefileter, fiskemat, fiskeprodukter, skalldyr (ikke levende). Klasse 31 Levende fisk, levende skalldyr, levende bløtdyr; næringsmidler til dyr, fisk og skalldyr; blåskjell (bløtdyr) (levende); fiskeagn (levende), fiskemel som dyreføde, fiskerogn, kråkeboller (levende), muslinger (levende), oppdrettsprodukter; sjøpølser (levende), tang (fersk), østers (levende). Klasse 39 Innpakning og lagring av varer. 7

8 registrerte varemerker nr 44/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.klubbvirksomhet Jangaard Export AS, Rasmus Rønnebergs gate 21, 6002 ÅLESUND, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 20 Fiskekasser. Klasse 29 Fisk (ikke levende) fiskefileter, fiskemat, fiskeprodukter, skalldyr (ikke levende). Klasse 31 Levende fisk, levende skalldyr, levende bløtdyr; næringsmidler til dyr, fisk og skalldyr; blåskjell (bløtdyr) (levende); fiskeagn (levende), fiskemel som dyreføde, fiskerogn, kråkeboller (levende), muslinger (levende), oppdrettsprodukter; sjøpølser (levende), tang (fersk), østers (levende). Klasse 39 Innpakning og lagring av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JACK PACK AS, Postbok 415, 4304 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 6 Klasse 7 Containere av metall; understell for containere. Løfteapparater; jekker; jekketraller; deler og utstyr til forannevnte varer. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av containere av metall, understell for containere, løfteapparater, jekker og jekketraller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANDVIKS AS, Strandsvingen 14, 4032 STAVANGER, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Klasse 29 Ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og/eller melkeprodukter. Klasse 30 Ferdigretter hovedsakelig bestående av ris, tapioka, 8

9 registrerte varemerker nr 44/13 sago, bulgur, couscous, pasta, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer og sauser; paier, piroger, pizzaer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Adelén STAIRS MUSIC AS, Ørneveien 3, 3209 SANDEFJORD, Kristin Wroldsen, Ørneveien 3, 3209 SANDEFJORD, Klasse 9 Briller. Klasse 25 klær, sko. Klasse 28 Leker. Klasse 41 Artistopptredener. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPTIVE FUSION Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, US-CA92612 IRVINE, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Oftalmiske preparater, herunder øyedråper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUSA Peter Brasseler Holdings LLC, One Brasseler Blvd., US-GA31419 SAVANNAH, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 5 Kjemisk eller lysherding kompositt materiale for kjerne oppbygging for forberedelse til gjenopprettelse av tenner etterfølgende rotkanal behandling, nemlig, tanngjenopprettelse forbindelser og tann kompositt materiale; base, katalysator og synlig lys herdet kompositt harpiks for tetning av rotkanal etterfølgende pussing/rensing og utforming av kanal, nemlig tann gjenopprettelse forbindelser og tann kompositt materiale. Klasse 7 Hånddrevne maskiner for bruk i medisinske og kirurgiske anvendelsesområder; hånddrevne maskiner for bruk i dental og medisinske anvendelsesområder, nemlig, elektriske apparater bestående av en motor og en tilkoplet bevegelig håndenhet for bruk til å sette inn boring, klipping/fresing, sliping, polering/pussing og skrape borer og blader; hånddrevne maskiner for bruk i dental og medisinske anvendelsesområder, nemlig, elektriske apparater bestående av en motor og en tilkoplet roterende håndenhet for brukt til å sette inn borer for boring; maskiner og verktøy maskiner; hånddrevne maskiner; håndholdte maskiner, fresemaskiner; ultralyd scaler motorer og laboratorium motorer; hånddrevne maskiner for bruk i tannlegearbeid. Klasse 8 Bryner; kverner (verktøy). Klasse 9 Elektronisk, elektrisk, og pneumatisk kontrollenheter for tannskjærermaskiner; tannbeskyttere; elektrisk kontrollenheter for roterende tannskjæremaskiner. Klasse 10 Medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter; tannlege- og endodontiske instrumenter, inkludert, men ikke begrenset til, pneumatisk og elektrisk håndutstyr og tilbehør til håndutstyr; papirspisser og guttaperkaspisser for tørking og fylling av rotkanaler; tannskjærere; hånddrevne instrumenter; roterende endodontiske skjæreinstrumenter i form av motordrevne og håndroterende filer for rensing og forming av rotkanaler i tenner; elektrisk drevne håndutstyr for bruk til tilgang, instrumentering og obturasjon av rotkanaler, nemlig dentalinstrumenter i form av elektrisk drevne håndholdte bor, hakke, munn utskyllingsapparat/irrigator, lys for bruk i munnen, dentalfiler for filing og utjevning av overflaten av tenner og tannkroner; dentalinstrumenter, nemlig, roterende skjæreinstrumenter, diamantbelagt eller riflet karbid roterende instrumenter for å skape tilgang til pulpakamret under behandling av rotkanal; forskjellige håndinstrumenter beregnet til bruk under tilgang, instrumentering og obturasjon ved rotkanal behandling, nemlig dentalinstrumenter i form av endodontiske spreder/fordeler, stifter/plugger, utvidere (explorers), tang/nebbtang, ekskavator, og pinsett/tenger; ikkemetalliske stivere og pinner til bruk under gjenoppbygging av tenner etter rotkanal behandling; roterende dental tannskjæreinstrumenter, nemlig borer for tannlegebor, tannlegebor, og roterende tannlegeboreredskap; dentalinstrumenter, nemlig, instrumenter og borer/bits for sliping, klipping/fresing, polering/pussing og skraping; dentale stivere og pinner; endodontiske instrumenter, nemlig, filer og fyllinger for rotkanaler, fylling og filing materiale, utvidere, syl/brotsjer, stifter/plugger, filer og spreder/fordeler; og instrumenter for dental og medisinske anvendelsesområder; dentalinstrumenter, roterende dentalinstrumenter, tannlegeapparater, stivere og pinner, endodontisk rensemiddel, filer, og instrumenter; dentalinstrumenter, roterende dentalinstrumenter, tannlegeapparater, stivere og pinner, endodontisk rensemiddel, filer, og instrumenter; dentalinstrumenter; nemlig, et diamantimpregnert poleringshjul for bruk på kompositt porselen og emalje; roterende skjæreinstrumenter for bruk i dental laboratorium, nemlig, karbid freseborer, karbid-dekket borekroner/bits, og karbid skjæreverktøy; roterende dentalinstrumenter for bruk i behandling av pasienter, nemlig, fresborer, stål borekroner/bits, karbid-dekket borekroner/bits, diamant-belagt borekroner/bits, skjæreverktøy, bor og mandrill; roterende dentalborespisser for sliping, slipe-stener, slipeskiver, polerings hjul og skjæreplater; dentalinstrumenter, nemlig, pinsetter/tenger, curetter, sakser, arterieklemmer, ronguers (tang, nålholdere, scaler, forskjærkniver, polerstein/glatteverktøy, stifter/plugger, ekskavator, amalgam bærere, speil, spatel/sparkel, utvidere (explorers), spreder/fordeler, sonder/probe, stemjern, kniver og filer; dentalapparater for estetisk justering, nemlig, stål sagtakket sagblad og diamantbelagt interproksimale etterbehandling 9

10 registrerte varemerker nr 44/13 strimler/strips; dentale stivere og pinner; endodontiske instrumenter, nemlig, rotkanal filer, syl/brotsjer, stifter/plugger og spreder/fordeler; roterende dentalinstrumenter for bruk i behandling av pasienter, nemlig, fresborer, karbider, diamanter, skjæreverktøy, bor, mandrill, slipemidler, spisser, stener, hjul, poleringsmaskiner, plater; dentale håndinstrumenter, nemlig, pinsetter/tenger, curetter, sakser, arterieklemmer, rongeurs (tang), nålholdere, scaler, forskjærkniver, polerstein/glatteverktøy, stifter/plugger, ekskavator, bærere, speil, spatel/sparkel, utvidere (explorers), spreder/fordeler, sonder/probe, stemjern, kniver og filer; apparater for estetisk justering, boring og etterbehandlingsapparater, diamant og diamant/karbid utskrapning (currette) apparater; endodontiske instrumenter; nemlig, filer, utvidere, hedstroms, stifter/plugger og spreder/fordeler bruk i rotfylling prosedyrer; dentalinstrumenter, særlig bor, skjæringsverktøy, slipe-stener, diamanter og annet roterende verktøy for tannbehandling og tannkirurgi; freseborer for tannleger; dentalinstrumenter, nemlig, diamant og karbid freseborer; dentalinstrumenter i form av batteri-drevet håndholdte boremaskiner; ikkemetalliske tannfarget stivere for bruk under gjenoppbygging av tenner etter rotkanal behandling; pneumatiske håndstykker for bruk ved tilgang, instrumentering og obturasjon av rotkanaler; ultralyd scaler enheter og tilknyttede tips for bruk i lokalisering og tilgang, instrumentering og rensing av rotkanaler; metall stivere for bruk under gjenoppbygging av tenner etter rotkanal behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Envirom Group AS, Postboks 577 Sentrum, 0152 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til Industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; avherdingsmidler for vann, vannrensingsmidler; biologisk vannrensingsmidler; kunstgjødsel; desinfeksjonsmidler. Klasse 11 Apparater og Innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; forbrenningsanlegg, søppelforbrenningsovner; elektriske oppvarmingsapparater, oppvarmingsapparater for faste, flytende eller gassaktige brennstoff; luftkondisjoneringsapparater; apparater for filtrering, avherding og rensing av vann, innretninger for distribusjon av vann; apparater for rensing av luft; apparater for rensing av kloakk; apparater for avfallshåndtering og kompostering. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; vannbehandling og vannrensing; avfallsbehandling, destruksjon av avfall; deodorisering, rensing og forfriskning av luften; utleie av generatorer; informasjon vedrørende behandling av materialer; forbrenning av husholdnings- og Industriavfall; fjerning og resirkulering av avfall; industriell avløpsbehandling; produksjon av elektrisitet, trykkluft og avmineralisert vann; sortering av avfall og resirkulerbart råmateriale; biologisk vannrensing Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; oppdrett av dyr, fisk, og skalldyr; konsulentvirksomhet innen fiskeoppdrett; skadedyrbekjempelse og bekjempelse av parasitter i forbindelse med fiskeoppdrett; utvikling av avlsmateriale for fisk gjennom avlsarbeid (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENVIROM Envirom Group AS, Postboks 577 Sentrum, 0152 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til Industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål; ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; avherdingsmidler for vann, vannrensingsmidler; biologisk vannrensingsmidler; kunstgjødsel Klasse 11 Apparater og Innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; forbrenningsanlegg, søppelforbrenningsovner; elektriske oppvarmingsapparater, oppvarmingsapparater for faste, flytende eller gassaktige brennstoff; luftkondisjoneringsapparater; apparater for filtrering, avherding og rensing av vann, innretninger for distribusjon av vann; apparater for rensing av luft; apparater for rensing av kloakk; apparater for avfallshåndtering og kompostering. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; vannbehandling og vannrensing; avfallsbehandling, destruksjon av avfall; deodorisering, rensing og forfriskning av luften; utleie av generatorer; informasjon vedrørende behandling av materialer; forbrenning av husholdnings- og Industriavfall; fjerning og resirkulering av avfall; industriell avløpsbehandling; produksjon av elektrisitet, trykkluft og avmineralisert vann; sortering av avfall og resirkulerbart råmateriale; biologisk vannrensing Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; oppdrett av dyr, fisk, og skalldyr; konsulentvirksomhet innen fiskeoppdrett; skadedyrbekjempelse og bekjempelse av parasitter I forbindelse med fiskeoppdrett; utvikling av 10

11 registrerte varemerker nr 44/13 avlsmateriale for fisk gjennom avlsarbeid (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Peter Brasseler Holdings LLC, One Brasseler Blvd., US-GA31419 SAVANNAH, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 5 Kjemisk eller lysherding kompositt materiale for kjerne oppbygging for forberedelse til gjenopprettelse av tenner etterfølgende rotkanal behandling, nemlig, tanngjenopprettelse. forbindelser og tann kompositt materiale; base, katalysator og synlig lys herdet kompositt harpiks for tetning av rotkanal etterfølgende pussing/rensing og utforming av kanal, nemlig tann gjenopprettelse forbindelser og tann kompositt materiale. Klasse 7 Hånddrevne maskiner for bruk i medisinske og kirurgiske anvendelsesområder; Hånddrevne maskiner for bruk i dental og medisinske anvendelsesområder, nemlig, elektriske apparater bestående av en motor og en tilkoplet bevegelig håndenhet for bruk til å sette inn boring, klipping/fresing, sliping, polering/pussing og skrape borer og blader; hånddrevne maskiner for bruk i dental og medisinske anvendelsesområder, nemlig, elektriske apparater bestående av en motor og en tilkoplet roterende håndenhet for brukt til å sette inn borer for boring; maskiner og verktøy maskiner; hånddrevne maskiner; håndholdte maskiner, fresemaskiner; ultralyd scaler motorer og laboratorium motorer; hånddrevne maskiner for bruk i tannlegearbeid. Klasse 8 Klasse 9 Bryner; kverner (verktøy). Elektronisk, elektrisk, og pneumatisk kontrollenheter for tannskjærermaskiner; tannbeskyttere; elektrisk kontrollenheter for roterende tannskjæremaskiner. Klasse 10 Medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter; tannlege- og endodontiske instrumenter, inkludert, men ikke begrenset til, pneumatisk og elektrisk håndutstyr og tilbehør til håndutstyr; papirspisser og guttaperkaspisser for tørking og fylling av rotkanaler; tannskjærere; hånddrevne instrumenter; roterende endodontiske skjæreinstrumenter i form av motordrevne og håndroterende filer for rensing og forming av rotkanaler i tenner; elektrisk drevne håndutstyr for bruk til tilgang, instrumentering og obturasjon av rotkanaler, nemlig dentalinstrumenter i form av elektrisk drevne håndholdte bor, hakke, munn utskyllingsapparat/irrigator, lys for bruk i munnen, dentalfiler for filing og utjevning av overflaten av tenner og tannkroner; dentalinstrumenter, nemlig, roterende skjæreinstrumenter, diamantbelagt eller riflet karbid roterende instrumenter for å skape tilgang til pulpakamret under behandling av rotkanal; forskjellige håndinstrumenter beregnet til bruk under tilgang, instrumentering og obturasjon ved rotkanal behandling, nemlig dentalinstrumenter i form av endodontiske spreder/fordeler, stifter/plugger, utvidere (explorers), tang/nebbtang, ekskavator, og pinsett/tenger; ikkemetalliske stivere og pinner til bruk under gjenoppbygging av tenner etter rotkanal behandling; roterende dental tannskjæreinstrumenter, nemlig borer for tannlegebor, tannlegebor, og roterende tannlegeboreredskap; dentalinstrumenter, nemlig, instrumenter og borer/bits for sliping, klipping/fresing, polering/pussing og skraping; dentale stivere og pinner; endodontiske instrumenter, nemlig, filer og fyllinger for rotkanaler, fylling og filing materiale, utvidere, syl/brotsjer, stifter/plugger, filer og spreder/fordeler; og instrumenter for dental og medisinske anvendelsesområder; dentalinstrumenter, roterende dentalinstrumenter, tannlegeapparater, stivere og pinner, endodontisk rensemiddel, filer, og instrumenter; dentalinstrumenter, roterende dentalinstrumenter, tannlegeapparater, stivere og pinner, endodontisk rensemiddel, filer, og instrumenter; dentalinstrumenter; nemlig, et diamantimpregnert poleringshjul for bruk på kompositt porselen og emalje; roterende skjæreinstrumenter for bruk i dental laboratorium, nemlig, karbid freseborer, karbid-dekket borekroner/bits, og karbid skjæreverktøy; roterende dentalinstrumenter for bruk i behandling av pasienter, nemlig, fresborer, stål borekroner/bits, karbid-dekket borekroner/bits, diamant-belagt borekroner/bits, skjæreverktøy, bor og mandrill; roterende dentalborespisser for sliping, slipe-stener, slipeskiver, polerings hjul og skjæreplater; dentalinstrumenter, nemlig, pinsetter/tenger, curetter, sakser, arterieklemmer, ronguers (tang, nålholdere, scaler, forskjærkniver, polerstein/glatteverktøy, stifter/plugger, ekskavator, amalgam bærere, speil, spatel/sparkel, utvidere (explorers), spreder/fordeler, sonder/probe, stemjern, kniver og filer; dentalapparater for estetisk justering, nemlig, stål sagtakket sagblad og diamantbelagt interproksimale etterbehandling strimler/strips; dentale stivere og pinner; endodontiske instrumenter, nemlig, rotkanal filer, syl/brotsjer, stifter/plugger og spreder/fordeler; roterende dentalinstrumenter for bruk i behandling av pasienter, nemlig, fresborer, karbider, diamanter, skjæreverktøy, bor, mandrill, slipemidler, spisser, stener, hjul, poleringsmaskiner, plater; dentale håndinstrumenter, nemlig, pinsetter/tenger, curetter, sakser, arterieklemmer, rongeurs (tang), nålholdere, scaler, forskjærkniver, polerstein/glatteverktøy, stifter/plugger, ekskavator, bærere, speil, spatel/sparkel, utvidere (explorers), spreder/fordeler, sonder/probe, stemjern, kniver og filer; apparater for estetisk justering, boring og etterbehandlingsapparater, diamant og diamant/karbid utskrapning (currette) apparater; endodontiske instrumenter; nemlig, filer, utvidere, hedstroms, stifter/plugger og spreder/fordeler bruk i rotfylling prosedyrer; dentalinstrumenter, særlig bor, skjæringsverktøy, slipe-stener, diamanter og annet roterende verktøy for tannbehandling og tannkirurgi; freseborer for tannleger; dentalinstrumenter, nemlig, diamant og karbid freseborer; dentalinstrumenter i form av batteri-drevet håndholdte boremaskiner; ikkemetalliske tannfarget stivere for bruk under gjenoppbygging av tenner etter rotkanal behandling; pneumatiske håndstykker for bruk ved tilgang, instrumentering og obturasjon av rotkanaler; ultralyd scaler enheter og tilknyttede tips for bruk i lokalisering og tilgang, instrumentering og rensing av rotkanaler; metall stivere for bruk under gjenoppbygging av tenner etter rotkanal behandling. 11

12 registrerte varemerker nr 44/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DELL 3000 SERIES Dell Inc, One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner, data periferiutstyr og bestanddeler derfor; instruksjonsmanualer i elektronisk form, alle solgt sammen som en enhet; borddatamaskiner, bærbare datamaskiner, laptop-datamaskiner, servere, dataperiferiinnretninger samt deler og tilbehør derfor; monitorer, tastaturer, fjernkontrollinnretninger, koprosessorer, modem, platestasjoner, magnetbåndstasjoner, lese-skrive-drivstasjoner for CDer, lese-skrive-drivstasjoner for digital video, optiske drivstasjoner, datalagringsinnretninger, dokkingstasjoner, batteriladere, høyttalere, og elektroniske eller magnetiske tilleggskort og minneutvidelseskort, minnekort og chip-er, kabler, ledninger og tilkoplingselementer, alle for bruk med datamaskiner; personlige og håndholdte datamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA), elektroniske planleggere, elektroniske notatblokker, minnekort, kompakte flash-kort; smartmediakort, skriveredskap til datamaskiner (styli), batterier, digitale lydopptakere, og digitale playbackinnretninger for lyd, mp3-spillere, hodetelefoner, elektriske strømadaptere, elektriske strømadaptere for kjøretøy, tastaturer, krybber for opplading og tilkopling til andre innretninger og periferiutstyr, elektriske kabler, ledninger og tilkoplingselementer for ovennevnte datahardware og dataperiferiutstyr, nemlig modem, datakabler og - ledninger, håndholdte datamaskiner med trådløs e-post og trådløs tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk; og elektroniske instruksjonsmanualer solgt dermed som en enhet, for alle forannevnte varer; datalagringsinnretninger; servere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DELL 5000 SERIES Dell Inc, One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner, data periferiutstyr og bestanddeler derfor; instruksjonsmanualer i elektronisk form, alle solgt sammen som en enhet; borddatamaskiner, bærbare datamaskiner, laptop-datamaskiner, servere, dataperiferiinnretninger samt deler og tilbehør derfor; monitorer, tastaturer, fjernkontrollinnretninger, koprosessorer, modem, platestasjoner, magnetbåndstasjoner, lese-skrive-drivstasjoner for CDer, lese-skrive-drivstasjoner for digital video, optiske drivstasjoner, datalagringsinnretninger, dokkingstasjoner, batteriladere, høyttalere, og elektroniske eller magnetiske tilleggskort og minneutvidelseskort, minnekort og chip-er, kabler, ledninger og tilkoplingselementer, alle for bruk med datamaskiner; personlige og håndholdte datamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA), elektroniske planleggere, elektroniske notatblokker, minnekort, kompakte flash-kort; smartmediakort, skriveredskap til datamaskiner (styli), batterier, digitale lydopptakere, og digitale playbackinnretninger for lyd, mp3-spillere, hodetelefoner, elektriske strømadaptere, elektriske strømadaptere for kjøretøy, tastaturer, krybber for opplading og tilkopling til andre innretninger og periferiutstyr, elektriske kabler, ledninger og tilkoplingselementer for ovennevnte datahardware og dataperiferiutstyr, nemlig modem, datakabler og - ledninger, håndholdte datamaskiner med trådløs e-post og trådløs tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk; og elektroniske instruksjonsmanualer solgt dermed som en enhet, for alle forannevnte varer; datalagringsinnretninger; servere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DELL 7000 SERIES Dell Inc, One Dell Way, US-TX78682 ROUND ROCK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner, data periferiutstyr og bestanddeler derfor; instruksjonsmanualer i elektronisk form, alle solgt sammen som en enhet; borddatamaskiner, bærbare datamaskiner, laptop-datamaskiner, servere, dataperiferiinnretninger samt deler og tilbehør derfor; monitorer, tastaturer, fjernkontrollinnretninger, koprosessorer, modem, platestasjoner, magnetbåndstasjoner, lese-skrive-drivstasjoner for CDer, lese-skrive-drivstasjoner for digital video, optiske drivstasjoner, datalagringsinnretninger, dokkingstasjoner, batteriladere, høyttalere, og elektroniske eller magnetiske tilleggskort og minneutvidelseskort, minnekort og chip-er, kabler, ledninger og tilkoplingselementer, alle for bruk med datamaskiner; personlige og håndholdte datamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA), elektroniske planleggere, elektroniske notatblokker, minnekort, kompakte flash-kort; smartmediakort, skriveredskap til datamaskiner (styli), batterier, digitale lydopptakere, og digitale playbackinnretninger for lyd, mp3-spillere, hodetelefoner, elektriske strømadaptere, elektriske strømadaptere for kjøretøy, tastaturer, krybber for opplading og tilkopling til andre innretninger og periferiutstyr, elektriske kabler, ledninger og tilkoplingselementer for ovennevnte datahardware og dataperiferiutstyr, nemlig modem, datakabler og - ledninger, håndholdte datamaskiner med trådløs e-post og trådløs tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk; og elektroniske instruksjonsmanualer solgt dermed som en enhet, for alle forannevnte varer; datalagringsinnretninger; servere. 12

13 registrerte varemerker nr 44/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENDOSEQUENCE Peter Brasseler Holdings LLC, One Brasseler Blvd., US-GA31419 SAVANNAH, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 5 Kjemisk- eller lysherdende komposittmateriale til kjerneoppbygging til forberedelse gjennoppbygging av tenner etterfølgende rotkanalbehandling rotbehandling; base, katalysator og synlig lys herdet komposittharpiks for obturasjon av rotkanal etter rensing og forming av kanal; desinfiserende løsning for bruk under og/eller etter rensing av forming av rotkanal og før obturasjon; smøreløsning for bruk under rensning og forming av rotkanal. Klasse 10 Roterende endodontiske skjæreinstrumenter i form av motordrevne og håndroterende filer for rensing og forming av rotkanaler i tenner; papirspisser og guttaperkaspisser for tørking og fylling av rotkanaler; elektrisk drevne håndutstyr for bruk til tilgang, instrumentering og obturasjon av rotkanaler; dentalinstrumenter, nemlig roterende skjæreinstrumenter, diamantbelagt eller riflet karbid for å skape tilgang til pulpakamret under behandling av rotkanal; forskjellige håndinstrumenter beregnet til bruk under tilgang, instrumentering og obturasjon ved rotkanal behandling; ikke-metalliske stivere og pinner til bruk under gjenoppbygging av tenner etter rotkanal behandling; dentalinstrumenter i form av batteridrevne håndholdte bor; metallstivere og pinner for bruk under gjenoppbygging av tenner etter en rotkanalbehandling pneumatiske håndstykker for bruk ved tilgang, instrumentering og obturasjon av rotkanaler; ultralyd scaler enheter og tilknyttede tips for bruk i lokalisering og tilgang, instrumentering og rensing av rotkanaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen D-Link Corp, No. 289, Sinhu 3rd Rd., Neihu District, TW- TAIPEI CITY, Taiwan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Modemer for datamaskiner, aksesspunkter, rutere, svitsjer, og nettverkslagringsenheter; databehandlingsutstyr og datamaskiner; internetttelefoner; kommunikasjonsknutepunkter, internettkameraer; elektroniske sikkerhetsinnretninger og - systemer for overvåkning, og hjemautomatisering; kommunikasjonsprogramvare for å få tilgang til og overføre data fra en enhet til en annen; kommunikasjonsprogramvare for tilveiebringelse av internett-tilgang; datamaskiner for kommunikasjon; kommunikasjonsservere; e-handelsprogramvare som gjør det mulig for brukere å utføre e- handelstransaksjoner via et globalt datanettverk; fast programvare for bruk i databasestyring; datamaskinvare; ytre enheter for datamaskiner; datamaskinvare og programvare for behandling av digitale data og musikkfiler; datamaskinvare for telekommunikasjoner; datamaskinvare for trådløs levering av innhold; maskinvare for oppbygging av datamaskinnettverk; operativprogrammer til datamaskiner; dataprogrammer for redigering av bilder, lyd og video; dataprogrammer for bruk av internett og web; dataservere; dataprogramvare og -maskinvare for bruk i språklokalisering, ved hjelp av språkoversettelse, teksting, dubbing, cc-teksting og teletekst for spillefilmer, fjernsynsprogrammer, videoer og digitale medier; dataprogramvare og fast programvare for operativsystemprogrammer; dataprogramvare for behandling av digitale bilder; nedlastbare dataspillprogrammer; nedlastbare elektroniske ordbøker; elektroniske spillprogrammer; elektronisk spillprogramvare for mobiltelefoner; telefoner. KIRKENS NØDHJELP/ NORWEGIAN CHURCH AID, Bernhard Getz gate 3, 0165 OSLO, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CSYNC Teva Pharmaceutical Industries Ltd, P O Box 1142, IL JERUSALEM, Israel Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 10 Injeksjonsinnretninger solgt tomme, til bruk ved 13

14 registrerte varemerker nr 44/13 behandling av multipel sklerose. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OCEAN MAXWELL AS, Framnesveien 3 A, 3222 SANDEFJORD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Personellrekruttering; utleie av personell; utleie av konsulenter til olje- og gassindustrien. Klasse 42 Teknologiske tjenester; teknisk konsulentvirksomhet til olje- og gass industrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ulstein Bedriftsutvikling AS, Postboks 19, 5822 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; konsulentvirksomhet innen bedriftsledelse og administrasjon; konsulentvirksomhet innen bedriftsmarkedsføring; konsulentvirksomhet innen bedriftsutvikling og strategi; forretningsevaluering, bedriftsundersøkelser, markedsundersøkelser, salgsfremmende tjenester (for tredjemann), økonomiske beregninger, public relations (PRvirksomhet), konsulentbistand i forretningssaker ved å sette sammen et team av personer som kan gi kunder eller foreningens medlemmer bistand til bedriftsledelse og bedriftsutvikling; konsulentvirksomhet i forbindelse med oppstart, utvikling, ledelse og administrasjon av bedrifter; forretningsinformasjon; tilrettelegging av fora for erfaringsutveksling om forretninger; konsulentvirksomhet og planleggingsvirksomhet relatert til bedriftsutvikling. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer, kongresser og symposium; arrangering og ledelse av praktiske seminarer, opplæringsvirksomhet i form av å sette sammen et team av personer som kan gi kunder og/eller medlemmer undervisning og/eller praktisk opplæring. Klasse 42 Tjenester til foreningens medlemmer, nemlig grafisk formgivning, rådgivning ved design av websider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CLICKFALS Tata Steel Denmark Byggesystemer A/S, Kaarsbergsvej 2, DK-8400 EBELTOFT, Danmark Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall, inkludert takbekledning, takbekledningsmaterialer, takstein og plater av stål og tegl, vegg og murkledning. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall), inkludert takbekledning, takbekledningsmaterialer, takstein og plater av stål og tegl, vegg og murkledning, alle de forannevnte varer ikke av metall. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet og utleie av bygningsmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLASHSOFT SanDisk Enterprise IP LLC, 951 SanDisk Drive, US- CA MILPITAS, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Flash-minne relatert software til bruk for å øke ytelsen samt øke skalerbarheten til data plattformer. 14

15 registrerte varemerker nr 44/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ulstein Bedriftsutvikling AS, Postboks 19, 5822 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; konsulentvirksomhet innen bedriftsledelse og administrasjon; konsulentvirksomhet innen bedriftsmarkedsføring; konsulentvirksomhet innen bedriftsutvikling og strategi; forretningsevaluering, bedriftsundersøkelser, markedsundersøkelser, salgsfremmende tjenester (for tredjemann), økonomiske beregninger, public relation (PRvirksomhet), konsulentbistand i forretningssaker ved å sette sammen et team av personer som kan gi kunder eller foreningens medlemmer bistand til bedriftsledelse og bedriftsutvikling; konsulentvirksomhet i forbindelse med oppstart, utvikling, ledelse og administrasjon av bedrifter; forretningsinformasjon; tilrettelegging av fora for erfaringsutveksling om forretninger; konsulentvirksomhet og planleggingsvirksomhet relatert til bedriftsutvikling. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer, kongresser og symposium; arrangering og ledelse av praktiske seminarer, opplæringsvirksomhet i form av å sette sammen et team av personer som kan gi kunder og/eller medlemmer undervisning og/eller praktisk opplæring. Klasse 42 Tjenester til foreningens medlemmer, nemlig grafisk formgivning, rådgivning ved design av websider. Dunhill Tobacco of London Ltd, Globe House, 4 Temple Place, GB-WC2R2PG LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter, sigarer, sigarillos, rulletobakk, pipetobakk, tobakk og tobakksprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bonnier Media AS, Postboks 61 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 9 Tidsskrifter elektroniske Klasse 16 Tidsskrifter 15

16 registrerte varemerker nr 44/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest Avenue, US-NJ07936 EAST HANOVER, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Tørrede, konserverte, kokte og stuete frukter, geleer, syltetøy, marmelade, kakaosmør, meieriprodukter, ost, kremoster, ostebaserte produkter, melkepulver, desserter med melk, yoghurt, drikkeyoghurt, mousse, krem, fløte, fløtepuddinger, cottage cheese, drikker hovedsakelig bestående av melk og/eller med sjokolade- og kaffearoma, snacks og små måltider basert på poteter, grønnsaker eller frukt, ristede, tørrede, saltede og krydrede nøtter. Klasse 30 Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatninger, kakao, sjokolade, kakaodrikker, sjokoladedrikker og kaffedrikker og preparater til slike drikker, te, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, sukker og søtningsmidler, deig, kjeks, kaker, vafler, småkaker, muffins, konfektyrer spesielt sukkerkonfektyrer og sjokoladekonfektyrer, deigprodukter, preparater laget av korn, popcorn, spiselig iskrem, sorbeter, honning, puddinger, snackprodukter i form av popkorn og maischips samt snackprodukter og små måltider basert på mais, ris, bygg, rug eller butterdeig. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JM, 61,453 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TOMORROW STARTS HERE Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, US- CA95134 SAN JOSE, USA Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Computer hardware og software; computer hardware og software for sammenkobling, ledelse, sikring og drift av lokale- og regionale nettverk og telefonisystemer; computer hardware og software for overføring, sikring, lagring, opplasting, postering, visning, merking, redigering, organisering og bearbeiding av data, lyd og video; computer hardware og software for konferansetjenester; computer hardware og software for direktemeldingstjenester og identifisering av meldinger og avsender; telefoner; trådløse kommunikasjonsenheter og trådløst kommunikasjonsutstyr, nemlig, trådløs hardware og software for overføring av data, audio og video; ringeog oppkallingssoftware for overføring av data, video og lyd; nedlastbart elektronisk undervisnings- og instruksjonsmateriell, nemlig, manualer, guider, testmateriale og magasiner innenfor teknologi feltet; computer software for bruk i, og for, sosiale nettverk og sosialt nettverksarbeid; elektronisk utstyr, enheter og software for opptak, organisering, overføring, lagring og/eller gjennomgang av stemmer, lyd, video, og/eller datafiler; rutere; brytere; computer nettverksadaptere; computer servere; kommunikasjonsservere; computer hardware inneholdende funksjoner for nettverkssikkerhet, herunder brannmurer, datakryptering, og/eller utveksling av informasjon (interoperabilitet) med og/eller via nettverk sikkerhetsprotokoller; set-top bokser; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig, overføring av informasjon, stemmer, video, audio, lyd, data, dokumenter, bilder og software applikasjoner via internett; telekommunikasjonstjenester, nemlig, fremskaffelse av web-baserte konferansetjenester; telekommunikasjonstjenester, nemlig, fremskaffe for og til kunder fjerntilgang til sikkerhetsanordninger via internett og til private computer nettverk; telekommunikasjonstjenester, nemlig, fremskaffelse av internett tilgang til data eller dokumenter lagret elektronisk for fjernkonsultasjoner som tillater fjernbrukere tilgang til felles og delte dokumenter, data, kalendere, oppgavelister, adressebøker og diskusjonsfora; fremskaffelse av informasjon via lokale og globale computer nettverk om telekommunikasjonsog telefonsystemer; kringkasting, overføring og sending av fjernsynsprogrammer via internett og computernettverk; fremskaffelse av telekommunikasjonstjenester, nemlig web konferansetjenester; internett telefonitjenester; telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsestjenester; fremskaffelse av opplæring innenfor teknologi feltet; utdannelsestjenester, nemlig, konferanser, opplærings-, utviklings- og treningskurs, testing, workshops og arbeidsgrupper, samt distribuering av kursmateriale dertil, alt det forannevnte innenfor teknologi feltet; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Design og utvikling av computer hardware og software; on-line tjenester, nemlig, fremskaffelse av teknisk informasjon via computer nettverk innenfor og relatert til computer hardware og software feltet, nettverksarbeid, nemlig computer nettverksdesign og telekommunikasjon, telefoni og nettverksteknologi; fremskaffelse av tekniske konsultasjoner i forbindelse med computer hardware, computer software, computer nettverksutstyr, telekommunikasjonsutstyr, IP telefoni, computer nettverksdesign; fremskaffelse av computer konsultasjonstjenester om og for computer lagringsdesign, sikring av computer nettverk, og stemme og trådløs kommunikasjon; Application Service Provider (ASP), nemlig, vertskap av software applikasjoner for andre; computer konsultasjonstjenester; computer nettverksdesign for andre; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 16

17 registrerte varemerker nr 44/13 dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONE2CEL AS, Postboks 35 Alnabru, 0614 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av databehandlingsutstyr, apparater og innretninger for overføring av lyd og bilder og mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen formål; dietetiske matvarer og dietetiske stoffer for medisinsk bruk; dietetiske kosttilskudd for menneskelig bruk; plaster; material for forbindinger; desinfeksjonsmidler; de forannevnte varer bare for menneskelig bruk Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 44 Hygiene og skjønnhetspleie for mennesker; helsespatjenester; skjønnhetssalonger; skjønnhetsrådgivning; skjønnhetsbehandling; skjønnhetsinformasjon; skjønnhetsterapitjenester; rådgivende tjenester knyttet til skjønnhetsbehandling; kosmetisk behandling for ansikt; hårfjerningsbehandlinger; helsetjenester; helsetjenester relatert til naturmedisin; informasjon om helsemessige forhold; helseundersøkelser; rådgivende tjenester knyttet til helse; informasjonstjenester knyttet til helse; rådgivning i forbindelse med helsetjenester; massasjehelsetjenester knyttet til terapeutisk massasje; informasjon om massasje; tjenester for pleie av hud; kosmetisk kroppspleietjenester; terapeutiske behandlinger for kroppen; analyser av legeundersøkelse; alternative velværebehandlinger; de nevnte tjenester kun for menneskelig bruk. Amal Maalouf, Vasagatan 58, SE GÖTEBORG, Sverige Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk, kremer, lotion og spray for huden; kroppog ansiktsoljer; lotion til kosmetiske formål; ansiktsmasker; hudpleie (kosmetiske preparater for -); preparater til pleie av hår; hårfjerningspreparater; voks (hårfjerning -); kosmetikk til øyebryn; kroppssalver; kroppstalkum; parfymer; eteriske oljer; massasjeoljer; massasjekremer; solbeskyttelsespreparater; de forannevnte varer bare for menneskelig bruk. Klasse 5 Farmasøytiske preparater; sanitære og hygieniske preparater for medisinske formål; hudpleie (farmasøytiske preparater for -); helsekost for medisinske formål; naturmedisiner for medisinske (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja Himmelblaa HIMMELBLAA AS, Frydenlundgata 36, 8517 NARVIK, Klasse 11 Trekk til varmeflasker. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Bager, Bager for sport, Belter (reimer) av lær, Bæremeis for bæring av barn, Bæreseler for babyer, Bæresjal for babyer, 17

18 registrerte varemerker nr 44/13 Dokumentkofferter, Dokumentmapper, Etuier for nøkler [lærvarer], Fjærfutteraler av lær, Garderobeposer for klær [for reiseformål], Handlevesker, Handlenett, Håndkofferter, Håndtak for kofferter, Håndtak for paraplyer, Kartmapper, Konvolutter av lær, Kosmetikkofferter, Kredittkortholdere i skinn/lær, Kunstlær, Lommebøker, Lærbånd, Lærimitasjoner, Lærremmer, Lærsnorer, Lærtøy [skulderremmer] Maskenett-portemoneer, Notemapper, Nøkkelpunger [lærvarer], Paraplyer, Paraplytrekk, Pengepung [lærvare] Poser for emballasje [av lær], Rammer for håndvesker, Reisebager, Reisemapper [lærvarer], Strandvesker, Håndvesker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Ascot [Halstørkle], Badekåper,Badetøfler, Bandanas [halstørkler], Barnetøy, Belter [bekledning], Benklær, Bukser, Bukseseler, Damebenklær, Drakter, Dresser, Flosshatter, Forklékjoler, Frakker, Gensere, Halslinninger, Halvhansker, Halvstøvler, Hatter, Hodeog halstørkler av silke, Hetter [klær], Hodebekledning [hattemakerarbeide], Hodebånd [bekledning], Hodeplagg, Jakker, Jerseyklær, Kapper, Kjoler, Klær, Klær av skinn, Korseletter, Korsetter [undertøy], Kraver, Kåper, Leggings [bukser], Leggvarmere, Lueskygger, Morgenkåper, Muffer [klesplagg], Overall, Oversokker, Ponchoer, Pysjamaser, Regntøy, Saronger, Shortsskjørt, Sjal, Skinnpels, Skinnklær, Skjerf, Skjorte (kortermet), Skjorter, Skjørt, Skyggeluer, Slips, Slåbroker, Sokker, Solskjermer [hodeplagg], Sovemaske, Strikkegensere, Strømpebukser, Strømpebånd, Strømper, Støvler, Svetteabsorberende strømper, Svetteabsorberende undertøy, T-skjorter, Togaer, Topper [undertøy], Trikotasje [klær], Trikotjakker, Trikotklær, Truser, Trøyer, Tøfler, Tøysko, Underkjoler [undertøy], Underskjorter, Underskjørt, Undertrøyer, Undertøy, Undertøy [teddies], Vester, Ytterfrakker, Yttertøy. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Juletrepynt. Karnevalsmasker. Kosedyr. Leker. Rangler [leketøy]. Teddybjørner. Uroer [leketøy]. Tøyleker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HIMMELBLAA AS, Frydenlundgata 36, 8517 NARVIK, Klasse 11 Trekk til varmeflasker. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Bager, Bager for sport, Belter (reimer) av lær, Bæremeis for bæring av barn, Bæreseler for babyer, Bæresjal for babyer, Dokumentkofferter, Dokumentmapper, Etuier for nøkler [lærvarer], Fjærfutteraler av lær, Garderobeposer for klær [for reiseformål], Handlevesker, Handlenett, Håndkofferter, Håndtak for kofferter, Håndtak for paraplyer, Kartmapper, Konvolutter av lær, Kosmetikkofferter, Kredittkortholdere i skinn/lær, Kunstlær, Lommebøker, Lærbånd, Lærimitasjoner, Lærremmer, Lærsnorer, Lærtøy [skulderremmer] Maskenett-portemoneer, Notemapper, Nøkkelpunger [lærvarer], Paraplyer, Paraplytrekk, Pengepung [lærvare] Poser for emballasje [av lær], Rammer for håndvesker, Reisebager, Reisemapper [lærvarer], Strandvesker, Håndvesker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Ascot [Halstørkle], Badekåper,Badetøfler, Bandanas [halstørkler], Barnetøy, Belter [bekledning], Benklær, Bukser, Bukseseler, Damebenklær, Drakter, Dresser, Flosshatter, Forklékjoler, Frakker, Gensere, Halslinninger, Halvhansker, Halvstøvler, Hatter, Hodeog halstørkler av silke, Hetter [klær], Hodebekledning [hattemakerarbeide], Hodebånd [bekledning], Hodeplagg, Jakker, Jerseyklær, Kapper, Kjoler, Klær, Klær av skinn, Korseletter, Korsetter [undertøy], Kraver, Kåper, Leggings [bukser], Leggvarmere, Lueskygger, Morgenkåper, Muffer [klesplagg], Overall, Oversokker, Ponchoer, Pysjamaser, Regntøy, Saronger, Shortsskjørt, Sjal, Skinnpels, Skinnklær, Skjerf, Skjorte (kortermet), Skjorter, Skjørt, Skyggeluer, Slips, Slåbroker, Sokker, Solskjermer [hodeplagg], Sovemaske, Strikkegensere, Strømpebukser, Strømpebånd, Strømper, Støvler, Svetteabsorberende strømper, Svetteabsorberende undertøy, T-skjorter, Togaer, Topper [undertøy], Trikotasje [klær], Trikotjakker, Trikotklær, Truser, Trøyer, Tøfler, Tøysko, Underkjoler [undertøy], Underskjorter, Underskjørt, Undertrøyer, Undertøy, Undertøy [teddies], Vester, Ytterfrakker, Yttertøy. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Juletrepynt. Karnevalsmasker. Kosedyr. Leker. Rangler [leketøy]. Teddybjørner. Uroer [leketøy]. Tøyleker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Denso Corp, 1-1, Showa-cho, JP- KARIYA-CITY, AICHI-PREF, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Engrossalg av elektriske maskiner og apparater. Klasse 37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og reparasjon av luftkondisjoneringsapparater; rengjøring og reparasjon av dampkjeler, kjeler og varmtvannsbeholdere; installasjon og reparasjon av tyverialarmer; vedlikehold og reparasjon av brennere; bilvask; installasjon, vedlikehold og reparasjon av computer hardware, installasjon og reparasjon av elektriske apparater; installasjon og reparasjon av heiser; reparasjon og vedlikehold av filmprosjektører; installasjon og vedlikehold av brannalarmer; installasjon og reparasjon av fryseutstyr; installasjon og reparasjon av varmeutstyr; installasjon og reparasjon av utstyr til vanningsanlegg; installasjon og reparasjon av heiser; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner; vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer; vask av 18

19 registrerte varemerker nr 44/13 motorkjøretøy; installasjon, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og -ustyr; reparasjon av fotografiske apparater; reparasjon av pumper; renovering av nedslitte eller delvis ødelagte motorer; renovering av brukte eller delvis ødelagte motorer; oppfylling av tonerkassetter; informasjon vedrørende reparasjon; regummiering av dekk; rustbeskyttelsesbehandling; vedlikehold av svømmebasseng; installasjon og reparasjon av telefonapparater; rengjøring av kjøretøyer; smøring av kjøretøyer; vedlikehold av kjøretøyer; polering av kjøretøyer; reparasjon av kjøretøyer; bensinstasjoner for kjøretøyer (drivstoffpåfylling og vedlikehold); bilvask; vulkanisering av dekk (reparasjon); installasjon, vedlikehold og reparasjon for industrielle roboter; installasjon, vedlikehold og reparasjon for visingsinnretninger utstyrt med industrielle roboter; reparasjon eller vedlikehold for automatiske data- opptaksapparater; reparasjon eller vedlikehold for håndholdte strekkode terminaler og strekkodelesere; reparasjon eller vedlikehold for håndholdte todimensjonale kodeterminaler og todimensjonale kodelesere; reparasjon eller vedlikehold for radiofrekvensidentifikasjonsinnretninger; reparasjon eller vedlikehold for smartkort innretninger; reparasjon eller vedlikehold for elektronisk pengetransaksjonsinnretninger; installasjon, vedlikehold og reparasjon av hjemmesikkerhetsinnretninger. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; vurdering av kunstverkers ekthet; kalibrering (måling); vaksinering av skyer; computerprogrammering; utleie av computere; konsulentvirksomhet vedrørende computer software; design av computer software; ajourføring av computer software; design av computersystemer; analyse av computersystemer; beskyttelse mot datavirus; rådgivning på området computer hardware; rådgivning på området energisparing; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; opprettelse og vedlikehold av nettsted for andre; datakonvertering av computer programmer og data (ikke fysisk konvertering); kopiering av computer programmer; ingeniørvirksomhet; vertsvirksomhet i forbindelse med nettsteder; installasjon av computer software; vedlikehold av computer software; materialprøving; forskning innen mekanikk; fysikk (forskning); prosjektstudier (tekniske); drift av en søkemaskin for bruk på internett; kvalitetskontroll; gjenfinning av computer data; utleie av computer software; utleie av webservere; forskning og utvikling for andre; forskning vedrørende miljøbeskyttelse; teknisk forskning; tekstiltesting; undervannsundersøkelser; testing av kjøretøyers kjørbarhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RE-IMAGINE Sealed Air Corporation (US), 200 Riverfront Boulevard, US-NJ07407 ELMWOOD PARK, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 1 Flytende kjemikalier til bruk ved fremstilling av uretan skum for bruk til beskyttende innpakningsmaterialer; kjemiske substanser for industrielle- eller Klasse 3 Klasse 5 Klasse 7 fabrikasjonsprosesser, nemlig rense- og vaskemidler for industrielle- eller fabrikasjonsprosesser, avfettingsmidler for industrien, forbindelser for mykgjøring av vann, chelat-dannende midler, syre fjernere, belegg fjernere, skylle-hjelpemidler, anti-skum midler, kjølesalt, tilsetninger til kjølesalt, tilsetningsstoffer for bruk til vannbehandling, belegg- og korrosjonsinhibitorer for kjølevannsbehandling, kondisjoneringsmidler for avleiringer i vann fra varmtvannsberedere, oksygenfjerningsmidler og oksygen dispergerende midler. Løsningsmidler for bruk til rengjøring av utstyr til fremstilling av uretan skum; universal rengjørings-, avfettings-, polerings- og appreturpreparater og rengjøringspreparater med desinfiserende egenskaper til bruk på ikke-levende overflater, nemlig preparater for rengjøring, polering og overflatebehandling av gulv samt preparater for fjerning av gulvvoks og - poleringsmidler; møbelpolish, rengjørings- og glansmidler for glass; rengjøringsmidler for rustfritt stål; rengjøringsmidler for bruk i innvendig og utvendig rengjøring og vedlikehold av alle former for kjøretøyer; rengjøringsmidler for oppvaskkummer, utslagsvasker, toaletter, dusjer og badekar; rengjøringsmidler for fliser; håndsåper og håndlotion; sjampo; tepperengjøringsmidler og flekkfjernere; rengjøringspreparater til bruk på tekstiler, møbelstoffer og tepper, med og uten deodoriserende egenskaper; tøybehandlingsmidler for kommersiell bruk, nemlig vaskemidler, blekemidler, tøymykningsmidler, sure vaskemidler/nøytralisator, stivelse og flekkfjernere; bakteriedrepende vaskemidler for kommersiell klesvask; vaskemidler, nemlig vaske- og skyllemidler for oppvaskmaskiner, oppvaskmidler, vaskemidler for bløtlegging av bestikk, smussfjerningsmidler for servise, syre rengjøringsmidler for oppvaskmaskiner, skylle-hjelpemidler for vaskepulver, rengjøringsmidler for bløtleggingskar; rengjøringsmidler for flaskevask; rengjøringsmidler for ovner, rengjøringsmidler for rør og sluk; preparater for rengjøring av tanker, beholdere, rør og rørledninger, gulv, vegger og tak; avfettingsmidler; voks og bonemidler; bakteriedrepende rengjøringsmidler for kommersiell klesvask. Universal rense-, bakteriedrepende og deodoriserende preparater til bruk på ikke-levende overflater; universal rense- og desinfeksjonsmidler; luftrensere og rom deodoriserere; deodoriserere for tepper, tekstiler og møbelstoffer; rensemidler, algicider og steriliseringsmidler for spener. Innpakningsmaskiner, emballeringsmaskiner, forseglingsmaskiner, og deler og tilbehør til slike, nemlig varmetanker og tunneler for krymping av film; pose dispensere, lastere for poser og punger, varmelommer, varmeforseglere, opprullingsmaskiner for produksjonsskrap/vrak, transportbånd, kollatorer, produktmatere, produkthåndteringsenheter, filmmaterenheter, senterfalser, vannfjerningsenheter og deler til forannevnte varer; polyuretan skum-spraye maskiner for på-stedet-pakking av handelsvarer; rengjørings- og poleringsmaskiner, -instrumenter og - apparater, nemlig maskiner for rengjøring og polering av gulv; støvsugere og rengjøringsapparater for tepper og ryer, og deler dertil; teppe- og ryebankere (maskiner); maskiner for kjemisk rens av tepper og ryer; maskindrevne gulvskrubbere, gulvpolerere og skumgenererende maskiner, og deler dertil. Klasse 10 Poser av polymerfilm, punger, rør, slanger og koplingsstykker for dispensering av medisinske oppløsninger. Klasse 16 Papir og plastpolstrete forsendelsesbeholdere og konvolutter; polstrete omslag av papir, polstring og innlegg for bruk ved produktinnpakning; absorberende innlegg for innpakning av matvarer, og absorberende kledning bestående hovedsakelig av papir for inngjerdinger og bur for dyr; plastisk fleksibel innpakningsfilm for kommersiell og industriell bruk; plastposer for generell bruk. Klasse 17 Innpakningsmateriale, nemlig porøse materialer i form av ark; fleksibelt ekspanderende sementskum for 19

20 registrerte varemerker nr 44/13 tetting av forbindelser og sammenføyninger; beskyttende materiale for rørledninger bestående av laminert plastfilm og skum-lag; polyetylen-skum på rull, ark og remseform til bruk som innpakningsmateriale, støtdempende materiale for emballering og innpakning av produkter og som består av innkapslete bobler av luft eller andre gasser; film for innpakning i rull, ark og nett-form; innpakningsmateriale, poser, og materiale for beskyttelse av produkter og disses overflate og utformet hovedsakelig av plast, porøse plastark og plastisk skum; plastmateriale for isolering og innpakning og klebestoff belagte plastarkmaterialer for beskyttelse av overflater og trykksensitiv film herunder for bruk til maskering, beskyttelse og innpakning; film for fremstilling av poser, punger og for tildekking av poser og punger for dispensering av medisinske oppløsninger. Klasse 21 Plastbeholdere, nemlig polystyren og polypropylen kurver og bakker for innpakning av matvarer; dispensere for rengjørings- og desinfeksjonsmidler; rengjøringsredskaper, nemlig skrubbebørster, mopper, svamper og rengjøringskluter. Klasse 22 Cellulose polstring og absorberende puter laget derav. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av polyuretan skumsprøyte apparater og kjemikaler dertil; vaktmestertjenester; hygiene-, rengjørings-, polerings-, deodoriserings-, desinfeksjons- og sanitære tjenester; gulvbehandlingstjenester; kjøkken hygiene-, rengjørings- og oppvasktjenester; baderoms hygieneog rengjøringstjenester; klesvask og tøystrykingstjenester; installasjon, reparasjon og vedlikehold av oppvaskmaskiner, glassvaskemaskiner, oppvasktørkemaskiner og glasstørkemaskiner; installasjon, reparasjon og vedlikehold av dispensere; reparasjon og vedlikehold av rengjørings-, poleringsog sanitærapparater og -maskiner; utleie av rengjøringsutstyr; rengjøring av kjøretøyer; bekjemping av skadedyr. Klasse 41 Undervisnings- og utdanningstjenester, nemlig drift av seminar- og utstillingssentre, og lede profesjonelle seminarer, utstillinger, demonstrasjoner og opplæring innen området markedsføring og innpakning av matvarer; opplærings- og konsultasjonstjenester, nemlig tilveiebringe opplæring, seminarer og workshops, og publisere informasjonsmateriale vedrørende hygiene, rengjøring, behandling av gulv, klesvask, samt vedrørende korrekt praksis og prosedyrer knyttet til matvaresikkerhet og rengjøring av kjøkken og kjøkkenutstyr, korrekt behandling av gulv og tepper, korrekte hygieneprosedyrer for ansatte som håndterer mat og næringsmidler, og korrekt rengjøring og desinfeksjon av anlegg og områder for behandling av matvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sealed Air Corporation (US), 200 Riverfront Boulevard, US-NJ07407 ELMWOOD PARK, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 1 Flytende kjemikalier til bruk ved fremstilling av uretan skum for bruk til beskyttende innpakningsmaterialer; kjemiske substanser for industrielle- eller fabrikasjonsprosesser, nemlig rense- og vaskemidler for industrielle- eller fabrikasjonsprosesser, avfettingsmidler for industrien, forbindelser for mykgjøring av vann, chelat-dannende midler, syre fjernere, belegg fjernere, skylle-hjelpemidler, anti-skum midler, kjølesalt, tilsetninger til kjølesalt, tilsetningsstoffer for bruk til vannbehandling, belegg- og korrosjonsinhibitorer for kjølevannsbehandling, kondisjoneringsmidler for avleiringer i vann fra varmtvannsberedere, oksygenfjerningsmidler og oksygen dispergerende midler. Klasse 3 Løsningsmidler for bruk til rengjøring av utstyr til fremstilling av uretan skum; universal rengjørings-, avfettings-, polerings- og appreturpreparater og rengjøringspreparater med desinfiserende egenskaper til bruk på ikke-levende overflater, nemlig preparater for rengjøring, polering og overflatebehandling av gulv samt preparater for fjerning av gulvvoks og - poleringsmidler; møbelpolish, rengjørings- og glansmidler for glass; rengjøringsmidler for rustfritt stål; rengjøringsmidler for bruk i innvendig og utvendig rengjøring og vedlikehold av alle former for kjøretøyer; rengjøringsmidler for oppvaskkummer, utslagsvasker, toaletter, dusjer og badekar; rengjøringsmidler for fliser; håndsåper og håndlotion; sjampo; tepperengjøringsmidler og flekkfjernere; rengjøringspreparater til bruk på tekstiler, møbelstoffer og tepper, med og uten deodoriserende egenskaper; tøybehandlingsmidler for kommersiell bruk, nemlig vaskemidler, blekemidler, tøymykningsmidler, sure vaskemidler/nøytralisator, stivelse og flekkfjernere; bakteriedrepende vaskemidler for kommersiell klesvask; vaskemidler, nemlig vaske- og skyllemidler for oppvaskmaskiner, oppvaskmidler, vaskemidler for bløtlegging av bestikk, smussfjerningsmidler for servise, syre rengjøringsmidler for oppvaskmaskiner, skylle-hjelpemidler for vaskepulver, rengjøringsmidler for bløtleggingskar; rengjøringsmidler for flaskevask; rengjøringsmidler for ovner, rengjøringsmidler for rør og sluk; preparater for rengjøring av tanker, beholdere, rør og rørledninger, gulv, vegger og tak; avfettingsmidler; voks og bonemidler; bakteriedrepende 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/13-2013.04.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 18/13-2013.04.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 0029. nr 18/13-2013.04.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer