2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 Stoccafisso 2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

2 Orientering om Stoccafissofestivalen 2005 Denne rapporten er utarbeidd av Kultur- og idrettsavdelinga. Vi har lagt vekk på å gje ein evaluering der dei kritiske punkta vert framheva. Dette er gjort for å vere førebudd på ting som kan gjerast betre om fylkeskommunen veljar å satse på ein framtidig Stoccafisso-festival. Før vi går nærare inn på dei einskilde punkta er det eit punkt som står sentralt i denne evalueringa, og det er tidsaspektet. Den viktigaste erfaringa vi fekk var at eit arrangement av denne storleik krevjar ei førebuing på minimum eit og eit halvt år. Sjølv om vi har vektlagt dei kritiske momenta, skal det likevel seiast at for publikum fremstod festivalen i det store og hele som ei stor suksess, og at vår rapport i stor grad er meint som eit arbeidsdokument til bruk for framtida. Dei einskilde arrangementa under festivalen Kokkekurset for reiselivsbedriftene var mislykka av mangel på deltakarar. Dette burde det vert reagert på tidlegare slik at ein kunne fått inn andre kokkar i meir skjerma sektor til kurset. Konklusjon Feil tid på året for kokkefagkurs juni er høgsesong for restaurant kokkar i RBL. Kurstilbod bør kjørast i lågsesongen og i ulike delar av landet for å gjere det rimelegare, enklare og for å nå ut til fleire deltakarar. Tørrfiskforum er saman med Gastronomisk Institutt i gang med å førebu tørrfiskkurs for restaurant kokkar i Norge. Kurs i bruk av tørrfisk for folk flest vart ein stor suksess med fullt hus og god stemning. Det er vel på dette området ein bør fokusere på kompetansebygging for framtidige festivalar. Dei italienske kokkane tok ein heilt annan vinkling enn dei norske kokkane avdi dei først vurderte råvarene, jf. tørrfiskfiletene, - før dei komponerte matlaginga/råvarene. Italiensk matkultur har ei heilt anna grunnleggande, omstendeleg og fascinerande tilnærming til sjølve matlagingsprosessen. Italienske oppskrifter vert oversett og kan utdelast til alle som vender seg til Kulturlandskapssenteret.. EFF sitt oppskriftshefte laga for festivalen var sers nyttig både for kurs og forbrukarar generelt. Auka marknad og bruk av tørrfisk i Norge. Festivalen skapte stor lokal etterspurnad etter tørrfisk i festivalperioden. Fleire butikkar og torghandlarar omsette mykje tørrfisk under festivalen og dei fleste gjekk tom for tørrfisk i og etter festivalen. Pris for utvatna råvare synes noko høg med ca. kr. 200 per kg. ferdigutvatna filet frå produsent. Auka omsetnad krev at norske kjedar tek inn meir tørrfisk (både original/tørr og ferdig utvatna og tilberedt), - i kombinasjon med ulike informasjons- og profileringstiltak frå næringa/eff. Resultat frå utplassering av yngre kokkar i Italia. På kort varsel fekk HFK sendt to yngre kokkar frå Bergen til Italia i februar til mai. Dette var ein suksess ut frå reiserapportar og resultat i ettertid. Den eine kokken fikk 2.ndre prisen i kokkekonkurransen under opningsseremonien. Etter dette vart utplasseringsprosjektet godkjent som eit nytt og utvida EU-Leonardo utplasseringsprosjekt for inntil 9 yngre kokkar frå Norge til Genova. I møte med Genova sitt handelskammer før retur frå Bergen vart vi lovd all mogleg stønad for å sikre gode utplasseringar i Italia. I denne samanheng vil festivalen kunne utløyse ny kompetansebygging for norske kokkar og restaurantar for bruk av norsk tørrfisk i Norge basert på italiensk matkultur, - for framtidig samarbeid og kontakt mellom einskildpersonar og restaurantar, - og mellom norsk og italiensk matkultur i framtida. Regional profilering: Samarbeidet med regionane var bra, serleg med Nordland fylkeskommune som brukte mykje ressursar på Stoccafisso-festivalen og som medverka til å skape ei sers god festivalramme

3 med Nordlandsjekta Brødrene, biletspel på storskjerm og musikalske innslag. Sørvær og Finnmark sendte mykje folk, medan Røst hadde ein stor og smakfull presentasjon av tørrfisktradisjonane våre. Tørrfiskhjellen gav ein viktig fokus. Utstillingsbodene gav ei god visuell ramme for regionane sine utstillinger. Alle deltakarane presenterte seg godt. Det at vi hadde fått med oss ein av Italias 5 storbyar, og den viktigaste for vår tørrfiskhandel var kanskje ikkje godt nok framme i media m.m. Genova hadde med seg 1,3 tonn utstillingsmateriell alt materiell vart ikkje nytta slik at vi har sett opp ei Genova utstilling i eigen kantine i HFK, - som seinare vert flytta over til Bergen rådhus. Det har vore ein omfattande og tidkrevjande prosess å få forplikta Genova til å investere så mykje som dei gjorde i Bergensfestivalen. Ein internasjonal samarbeidspartnar er viktig for ein tørrfiskfestival. Reiselivsprofilering. Det vart ei god profilering av reiselivsopplevingar for alle parter, for Genova, for Hordaland/Bergen, for Nordland og Finnmark. Det kom m.a. fleire artiklar om dei ulike stadane/regionane og om tørrfisken i lokalpressa, to forsideoppslag i Genovapressen og artiklar i reiselivsmagasin. Reiselivseffekten kan bli endå større for framtidige festivalar dersom presse og marknadsføringstiltak vert ytterlegare styrka. Framtidig internasjonalt samarbeid: Vi tek sikte på å oppretthalde våre kontaktar med Genova og vår fylkesordførar vert med til Slow Fish messa i Genova nov. 2005, som gjest hos byen Genova og handelskammeret. På Slow Fish i Genova vert det første tørrfiskpresidia/bedrift lansert som resultat av Slow Food si deltaking på Stoccafissofestivalen og tidlegare vitjing av Slow Food-rørsla til kyst- Norge. Norsk Tradisjonsfisk vil saman med ei rekkje samarbeidspartnarar frå kyst-noreg ha ein stor utstillingspaviljong i Genova, der tørrfisken vert sett i fokus både fagleg og praktisk/teoretisk, gjennom foredrag, kvalitetshandtering og lukt og smak. Tiltaka Samla tiltakspakke bra, dvs. opningseremoni m/scene, båtar, festkveld, storskjerm og festmiddag i kombinasjon med Torgdagen. Når vi no har ein konkret og dokumentert festival å vise til, vil det truleg vere mykje enklare å engasjere ein større del av skuleverket ved ein eventuell ny festival. Festivalperioden i Bergen bør flyttast til slutten av august, det var då hovudmengda av tørrfisk kom hit. Veret er framleis bra og det er mykje turistar tilstades i byen på denne årstida. Media si deltaking og dekning kunne ha vore betre. Ein framtidig festival bør engasjere ein eigen mediaansvarleg person som kan førebu og leggje tilrette for god pressedekning. Festivalavisa (innlegg i BT) vart sers godt motteken av alle, ho var både informativ, utradisjonelt og fengande. Vakthaldet var ein lite synleg del av festivalen, men eit svært viktig og krevjande tiltak. Jens Jørgen Jensen gjorde ein god jobb overfor marinebasen og gastane frå Håkonsvern. Serleg på sjøsida var det mykje uro natterstid og framtidige festivalarrangørar må kontakte Havnevesenet for om mogleg få dei til å ta ansvar for sjøvakt i helgene. Det vil kunne være ein fordel å engasjere/aktivisere privat sektor meir i utviklingsarbeidet. Økonomi og finansiering: Det vart liten tid til å hente sponsorstønad og tilskot frå private organisasjonar. I tillegg var nok kostnadene til opningsseremonien underbudsjettert. Dette var årsaka til underskotet. Toro og G. C. Rieber fondane gav stønad i den mest kritiske fasen av prosessen - utan deira positive stønad hadde festivalen fått problem. Felleskostnadane/hovudramma for festivalen

4 fall på HFK saman med Nordland fylkeskommune. Forutan regionale og lokale aktørar var det daltakarar frå Røst-produsentane, Røst kommune, Tørrfiskforum, Nordland fylkeskommune, Hasvik kommune, Norveg-museet, Fiskerimuseet, Innovasjon Norge, Norsk Tradisjonsfisk, Slow Fish både lokalt og internasjonalt og Genova bykommune. Dei medverka med fagleg- og personleg resurssinnsats til kurs, utstillingar og opplevingar på festivalen. Frå kjelder innan tørrfisknæringa har vi fått stadfesta at Stoccafissofestivalen i Bergen har vore den største profilerings- og marknadssatsinga innan næringa i Norge nokon gong. Framtidige festivalar vil måtte ha betre tid på å søkja om tilskot frå privat og offentleg sektor. Nordland fylkeskommune og Tørrfiskforum må difor snarast førebu og drøfte neste års festival i Nord-Norge dersom dei vil ha eit slikt arrangement. Framtidige festivalar vil krevje ein relativ stor del offentleg finansiering inntil næringslivet sjølv ser sjansane for inntening og dermed for å ta ansvaret for og styringa med festivalen. Vegen fram framtidig festival? Framtidige festivalar bør byggje på begge hjørnesteinane både for folk flest/ kulturdimensjonen og på næringseffektar, både for tørrfiskprodusentane og reiselivsnæringa. Gjennomføringa av festivalen krev god tid i ein tidleg søknads- og utviklingsfase, dvs. med tilstrekkelege personressursar og formelle vedtak. Ein festival i Nord-Norge neste år må difor ikkje vente for lenge på oppstartsfasen. Folk må lære å bruke produktet tørrfisk og det krevjar meir kunnskap og informasjon på ulikt vis, gjennom oppskrifter, restaurantar, handelen, skoleverket, kulturtiltak og festivalar/folkelivstiltak. Viktig med meir bruk av scenespel, teater og kulturinstitusjonar i Bergen i framtida, dvs. involvere teatermiljøet og musikkmiljøet tidleg. De kulturhistoriske innslaga blei av mange oppfatta som svært viktig for festivalen og vi bør vidareutvikle denne type innslag ytterlegare i framtidige festivalar. Det matfaglege er og viktig, men då meir for folkeopplysningføremål enn direkte til det profesjonelle miljøet, - som heller kan bidra med matkulturpresentasjon framfor eigen kompetansebygging under festivalen. Den internasjonale dimensjonen synes sers viktig for framtidige festivalar og internasjonale marknadskontaktar/regionar må difor vedlikehaldas og profilerast på ein god måte. Som ein avsluttande kommentar gav programrådet klårt uttrykk for at dei var godt nøgd med årets Stoccafissofestival. Utdrag frå prosjektleiar si evaluering av Stoccafisso 2005 Faktaopplysningar: Praktisk førebuing byrja i oktober 2004 Forprosjekt i tida oktober Hovudprosjekt i tida

5 Prosjektbemanning: Prosjektansvarleg: Stein Ottosen og Ingebjørg Astrup Prosjektleiar: Ketil Natvik i tida og Prosjektmedarbeidarar: Terje Inderhaug og Anne-Grethe Botnedal i tida Tema og fakta: Mål Vurdering Opningsseremonien: 10. juni kl Frammøte er vanskeleg å talfeste, men vi trur at det var menneskje til stades når ein reknar med alle som sat på uterestaurantane på Bryggen og kunne følgje med på storskjermen. Veret var kaldt og lite innbydande temperaturen fall fleire grader under programmet. Å gje festivalen ein profil og vekkje interesse mellom publikum. Å presentere hovudsamarbeidspartnarane bak festivalen. Å understreke både det internasjonale aspektet og samarbeidet mellom regionane. Å sette ein tone som skulle understreke både kvalitet, det folkelege og det næringsmessige aspekt. Programavviklinga gjekk svært bra. Operakoret tok ei ekstranummer, noko som hadde den verknad at koordinering av fartøyparaden og filminga for storskjermen kom i utakt. Kommentarane måtte tilpassast på strak arm. Samarbeidet med regissøren for dokumentasjonsprosjektet og inspisienten var godt og dette gav seremonien god struktur og fin framdrift, noko som var viktig med den korte tida som stod til disposisjon. Storskjerm Å formidle det som skulle skje på scenen til eit stort publikum. Å utnytte det at storskjermproduksjon inneber filming av arrangementet, til dokumentasjon, ikkje berre til formidling der og då. Å vise biletspel og filmar for å understreke det kulturhistoriske aspektet i prosjektet. Å utnytte storskjermen til å selje reklame og/eller presentere sponsorar. Arbeidet med å førebu storskjermproduksjonen hadde ein sterk og positiv innverknad på framdrifta av prosjektet, særleg den siste månaden. Det verka både strukturerande og disiplinerande på alle i prosjektet. Festivalfesten i Håkonshallen: 10. juni kl deltakarar. Fylkeskommunen dekte inntil kr over representasjonskontoen for særskilt innbodne gjester. Andre deltakarar dekka kostnaden sjølve. Å understreke at dette prosjektet var ei av hovudmarkeringane til Hordaland fylkeskommune i samband med Norge Å gjere ære på vår internasjonale samarbeidspartnar, Genova, og like eins våre nasjonale samarbeidspartnarar, både offentlege og private. Skape eit kulturelt Arrangement var sers vellukka. Ramma var perfekt. Dei kunstnarlege innslaga blei tekne vel i mot og var sterkt medverkande til den suksess som vel dei aller fleste opplevde festen som. Ein av representantane for ein næringsorganisasjon sa at dette var det flottaste festen han nokon gong hadde vore til stades på. På grunn av tidspress i avviklinga av

6 Kompetansebygging: Forkurs : 30. mars 1. april 2 kurs planlagde under festivalen 10. og 11. juni. Kurs for publikum: 12. juni. 2 lærlingar fekk 10 vekers arbeidsperiode ved ein restaurant i Genova i perioden februar til mai. Opphaldet blei dekt av midlar frå Leonardo-programmet. Kulturferja SKÅNEVIK som festivalferje: Scene blei bygd på framdekket og blei brukt både av Stoccafisso og Torgdagen i Bergen. Ferja har salong-kapasitet til menneske, avhengig av været og bruk av dekksplass. høgdepunkt for festivalen. Å heve kompetansenivået på norske reiselivsbedrifter når det gjeld bruk av tørrfisk. Å vekkje interessa generelt mellom folk for auka bruk av tørrfisk. Å overføre kompetanse frå Italia til norske reiselivsbedrifter gjennom bruk av italienske meisterkokkar, men og å presentere norske måtar å bruke tørrfisken på. Å gjennomføre eit forkurs for reiselivsbedriftene rundt Vågen i Bergen for å førebu dei på festivalen slik at publikum ville treffe på ei større breidde i bruk av tørrfisk på restaurantmenyane. Å gjennomføre to kurs for reiselivsbedrifter, nasjonal målgruppe, under festivalen. Å gjennomføre eit kurs for publikum under festivalen. Å bidra til ytterlegare kompetanseheving gjennom fleire systematiske tiltak etter sjølve festivalen. Å tene som plattform for scenen (samarbeid med Torgdagen i Bergen om sceneløysing). Å vere basis for skoleprosjektet, samarbeidet med Fitjar VGS, som dreiv restaurant om bord som undervisningsprosjekt for utvalde elevar ved kokke- festen, var det ikkje simultanomsetjing i staden valde vi å blande italienarar og italiensktalande slik at dei kunne bli delaktige i det som skjedde på den måten. Dette fungerte berre delvis og vi er ikkje nøgde med kvaliteten på omsetjinga. Forkurset vart gjennomført med 24 deltakarar, 4 meir enn først planlagt. Lærarar var ein kjøkensjef frå Genova og ein professor ved hotellfagskulen der. Samarbeidspartnar i gjennomføringa var Norsk Sjømatsenter. Samarbeidet fungerte tilfredsstillande. Kurset var sers vellukka, både sett frå lærekreftene, deltakarane og arrangøren si side. Mellom deltakarane var det størst interesse for dei italienske måtane å bruke tørrfisken på. Kurset med nasjonal målgruppe, arrangert under festivalen må reknast som ein fiasko. Det viste seg for vanskeleg å rekruttere deltakarar på dette tidspunktet (toppsesong). Vi fekk 6 påmelde, tre møtte og dei var ikkje kokkar. Kurset blei avlyst etter den generelle innleiinga. Dei italienske lærarane var svært skuffa. Kurset for publikum blei fullt, 20 deltakarar og det blei sers vellukka. Heldig vis kunne vi avslutte samarbeidet med dei italienske lærarane med ei positiv erfaring. Ein av kokkelærlingane fekk 2.- premie i kokkekonkurransen under opningsseremonien. Det gjekk fint å bygge scene på framdekket og løysinga var vellukka, både for Stoccafisso og Torgdagen. Restaurantprosjektet var vellukka som undervisningsprosjekt. Økonomisk gav det ikkje overskot til prosjektet.. Ferja fekk bra profilering og har vore brukt på likande måte under Nordsteam 2005.

7 og servitørlina. Å profilere ferja til slikt bruk. Næringspolitiske mål: Å fremme bruken av tørrfisk på heimemarknaden, både på restaurantar og i hushaldningane. Å fremje reiselivsopplevingar knytt til tørrfisken. Bruke festivalen som ramme for Norsk Tradisjonsfisk sin første nasjonale konferanse. Vi må kunne slå fast at vellukka kurs både for reiselivsbedriftene og for publikum var tiltak som tente oppsette mål. Festivalen i seg sjølv gjorde og det. Publikumstilstrøyminga var stor både laurdag og sundag. Smaksprøvene var velluka tiltak og det var køar framfor borda begge dagane. Mange fekk nye smaksopplevingar og dei fleste gav utrykk for at dei var positive. Ingen av torghandlarane hadde tørrfisk fast i vareutvalet sitt før festivalen. Etter festivalen har alle det. Fiskeforretninga på Strandkaien har opplyst at etter festivalen vart heile varelageret selt ut på kort tid. Festivalen sette fokus på Bergen og Nordland i reiselivssamanheng. Vi fekk brei omtale i italienske aviser og reiselivsmagasin og fleire artiklar kjem i haust. Handelskammeret i Genova har gjeve uttrykk for at dei vil utvikle dette samarbeidet vidare. Norsk Tradisjonsfisk sin konferanse var ein stor suksess. Samspelet mellom Stoccafisso og NT gjorde dette mogleg. Kulturhistoriske og politiske mål: Pressemelding og pressekonferanse som strategiar for å nå media: Å halde ved like kjennskapen til tørrfisken sin plass i norsk næringsog kulturhistorie. Å gjere publikum og folk i reielivsbedriftene kjende med tørrfisken sin plass i internasjonal matkultur. Å gjere festivalen kjend og å få førehandsomtale. Å lette prosessen med å Både festivalavisa og opningsseremonien tente til å fremme desse måla. Vi fekk mange positive tilbakemeldingar på festivalavisa, noko som tyder på at ho blei lesen og at informasjonen i ho dermed blei kjend. Det var stor interesse for Genova sin bod og smaksprøvene gjekk fort unna. Dette var det viktigaste tiltaket for å fremje kjennskapen til bruken av tørrfisk i andre land, særleg Italia. Pressemelding og pressekonferanse synte seg å ha liten gjennomslagskraft som strategi.

8 Førehandsomtale i NRK Hordaland: Festivalavisa: Festivalavisa var ein såkalla mammut i BT, fullformat og 4 sider. Prisen var i utgangspunktet kr , men BT viste velvilje og aksepterte å redusere til kr AG Byråa var konsulent og samarbeidspartnar i utarbeidinga. Bodene på Bryggen: Fylket si Byggteneste laga 3 bodar som grindverksbygg. Ein bod lånt var NT. Dei resterande bodene var leigde av Bønder i Byd n Fartøyparaden: Vi inviterte fartøy av typar som hadde tilknyting til Bergen hamn og til tørrfiskfarten, direkte og indirekte (knytte til annan fart på NN enn tørrfiskfarten). skaffe sponsorar og å selje reklameplass. Skape kjennskap til og interesse for festivalen. Å informere publikum om festivalen og programmet. Å vise fram god handverkstradisjon for å gje gode opplevingar og kommunisere kvalitet i tråd med kvaliteten på produkta som skulle visast fram. Å gje positive opplevingar som kunne vekkje interesse for festivalen og tørrfisken. Å gjenskape element av det historiske hamnebiletet som var på Vågen under tørrfiskstemna før 1. verdskrigen. Gje interesserte kulturhistoriske kunnskapar som kunne tene til å auke interessa for tørrfisk. Den viktigaste fartøytypen var nordlandsjekta, som har ei sentral plass i historia. Det er vanskeleg å vite om ei meir aktiv telefonoppfølging etter pressemeldinga og før konferansen, ville ha ført til eit betre resultat, men gitt tidspresset og arbeidsmengda som låg på festivalstaben, var det ikkje kapasitet til dette. Dette verkar som ein lettare kanal å kome i gjennom på. Redaksjonen reagerte raskt og positivt på tilsendt materiale og vi fekk sleppe til både i morgonsendinga og på Vestlandsrevyen fredag 10. juni. Festivalavisa fekk ei flott utforming med eit framsidebilete som var særmerkt og slo verkeleg. Dette gjorde at folk blei merksame på festivalen. Utforminga inne i avisa var svært vakker, interessevekkjande og informativ. AG Byråa var ein god samarbeidspartnar, arbeidde raskt og gav gode råd. Grindverksbodene fungerte fint og gav festivalen eit positivt og nesten høgtideleg særpreg. Dei andre bodene fungerte og fint, men utan grindverksbodene hadde nok det fysiske inntrykket av festivalen blitt noko meir gjennomsnittleg. 7 av 8 inviterte fartøy møtte. Fartøyparaden vekte stor interesse og markerte festivalen på Vågen. Innseglinga gjekk sers bra, men vi er kjende med at nokre meinte at dette tok litt for stor del av tida. Under festivalen hadde alle fartøya vitjing av overraskande mange menneskje. Skipperane var nøgde med interessa mellom publikum og meinte at dei fekk vist fram fartøya sine til overraskande mange. Samarbeidet med hotella: Å gje gjensidig utbytte av Vi fekk 7 gratisrom, 5 på Radisson

9 festivalen. Å få inntil 30 rom gratis for å dekke opphaldet til representantane for utstillarane SAS Bryggen og 2 på Hotell Neptun. RBL har peika at juni er toppsesong og at det er sers vanskeleg å gje gratisrom når hotella er fullbooka på førehand. Vi greidde etter iherdig innsats å skaffe nok rom til å innkvartere alle tilreisande. Radisson SAS Bryggen var vårt festivalhotell. I tillegg til 5 gratis rom, gav dei oss fleire overnattingar til halv pris. Tidspunktet for festivalen: juni 2005 Å treffe eit stort publikum. Etablere tørrfiskfestivalen som eit av dei mange folkelivs-arrangementa i Bergen. Tidspunktet var valt fordi Torgdagen i Bergen blei arrangert samtidig. Dette er det eldste folkelivs-arrangementet på Torget i Bergen. Valet av dette tidspunktet gav Stoccafisso 2005 viktig drahjelp. Mannskap til festivalstaben: Å planleggje og gjennomføre festivalen. Med den tida som stod til disposisjon, blei det eit stort arbeidspress på alle i staben. Dersom det hadde vore betre tid til planlegginga, hadde det vore nok bemanning for det meste av planprosessen, men under gjennomføringa må det vere meir folk enn vi hadde. Sikring og vakthald: Vakthald på sjøen blei utført av Sandviken Motorklubb med 2 båtar. På land blei vakthaldet utført av frivillige mannskapar frå Håkonsvern. Alle utstillingsbodene hadde brannslokkingsutstyr. Å hindre skadar, brann og tjuveri. Å halde kaifrontane fri for andre fartøy enn dei som tok del i festivalen. Vi har fått ein rapport om skade under festivalen, nemleg skade på det sydlege monumentet på Bryggen (som fortel om Bryggen som verdsarv). Denne skaden kom under avviklinga av festivalen sundag ettermiddag. Då var vakthaldet avvikla. Skaden skuldast truleg påkjørsel av ein bil. Ingen har påtatt seg ansvaret for skaden. Vi har elles ikkje fått nokon rapport om skadar eller tjuveri. Vaktene på sjøen hadde ein stri tørn, både fredag ettermiddag og laurdag det meste av dagen. Det var stor pågang av fritidsbåtar som hadde problem med å finne kaiplass og freista å snike seg til plass ved Bryggen. Vi måtte til slutt be Havnevesenet om å rykke ut med sin båt om laurdagen.

10 Internasjonalt samarbeid: Gjennom vedvarande innsats over tid, er det etablert ein god kontakt til Handelskammeret i Genova. Det er og utvikla eit omfattande samarbeid med Slow Food International, noko som blei manifestert gjennom festivalen. Å vise tørrfisken si internasjonale og historiske rolle. Å gjere festivalen internasjonal og vise hovudmarknaden til tørrfisken. Å overføre matkultur frå Italia til inspirasjon både for restaurantar og folk flest. Å styrke profileringa av Bergen og Nord-Norge som reiemål internasjonalt. Å profilere Slow Food som internasjonal trendsetjande organisasjon innan utviklinga av internasjonal matkultur. Å gje status til tørrfisken som verdsarv-produkt innan Slow Food-rørsla. Tanken om festivalen vart teken imot sers positivt i Genova frå første stund, ikkje berre i bykommunen og Handelskammeret, men og i media. Det er gode grunnar til å tru at det er skrive meir om denne festivalen i italienske aviser enn i norske. Genova sende 1,3 tonn materiell og utstyr til sin stand. Dette gav festivalen ei flott ramme og spanande innhald. Handelskammera i Genova og i Liguria sende topp representasjon. Leiaren for delegasjonen var ein tidlegare ordførar i byen og noverande leiar for Handelskammeret. Vi må vere sers nøgde med den måten dei følgde opp si interesse for festivalen og gjennomførde dei tiltaka som blei indikert på eit tidleg tidspunkt. Handelskammeret i Genova sende ein kjend og framragande kjøkkensjef og to professorar ved hotellfagskolen i byen til kursa våre. Slow Food hadde eigen stand saman med den nystarta avdelinga i Bergen, som fekk vist seg fram på ein fin måte. Samarbeidet med andre regionar: Dette gjaldt: Nordland fylkeskommune Røst kommune Finnmark fylkeskommune Hasvik kommune/hasvik utvikling Sogn og Fjordane fylkeskommune Å vise det historiske sambandet mellom Nord- Norge og Bergen når det gjeld tørrfisk. Å halde ved like og styrke samarbeidet mellom Bergen og Nord-Norge knytt til eit konkret samarbeidsprosjekt. Å vise at det var stor trafikk mellom Bergen og omliggjande distrikt i samband med tørrfiskstemna. Ulike bedrifter og instansar, private som offentlege i Nordland, brukte store ressursar på denne festivalen, som til no er det største markandsføringstiltaket nasjonalt sett i tørrfisknæringa. (Kjelde: Tørrfiskforum). Nordland fylke brukte kroner på festivalen og gjorde det mogleg å få Nordlandsjekta Brødrene til å kome sørover. Produsentmiljøet og kommunen på Røst engasjerte seg sterkt for festivalen og dette var avgjerande viktig for at festivalen blei så vellukka som vi meiner det er grunnlag for å seie. Hasvik kommune og Sørvær satsa og mykje, noko som tente til å vise den geografiske breidda i produksjonen av tørrfisk.

11 Samarbeidet med andre aktørar: Å få fram ressursar, både innanfor og utanfor nettobudsjettet. Skape oppslutnad om festivalen og forankre denne i eit vidare miljø. Finansiering: Med utgangspunkt i innleiande samtalar då engasjementet blei avtala, var det eit mål for prosjektleiaren å kunne arbeide konkret og praktisk med å planlegge og organisere festivalen. Det var kort tid til disposisjon og mannskapsressursane i prosjektet knappe. Stiftelsen Bryggen hjelpte til med å løyse mage praktiske problem som å skaffe utstillingslokale til fotoutstilling, ta imot varesendingar og lagre desse og å skaffe straum til bodene. Norsk Sjømatsenter støtta festivalen med rimeleg leige av undervisningslokala, lagring av frosen tørrfisk i frysar. Og på andre måtar. RBL assisterte med marknadsføring av kurs og omtale av festivalen på sitt intranett for bransjen. Tørrfiskforum støtta kurse med fagkompetanse på produksjon av tørrfisk. Prosjektet var frå starten prega av kort tid til planlegging og gjennomføring. Det måtte veljast mellom å arbeide praktisk med førebuing eller med finansiering. Programrådet og føresette blei haldne orienterte om finansiell status heile tida. Vi fekk avslag på søknader om tilskot eller sponsing frå Sparebanken Vest, Kulturrådet, Råfisklaget, Fiskeridepartementet, Kavlies Almennyttige Fond, Coop, Chess o.a. Rekneskap for hovudprosjektet Stoccafisso 2005 med eksterne deltakarar Kostnader Prosjektleiing: Drift prosjektleiar i 3 mnd (1. Mai-31.juli) ,00 Opningssermoni:

12 Marknadstiltak Kunstnarar (songarar og skodespelarar) Scenekostnader (leige, montering, demontering, transport, lyd etc.) Leige av storskjerm. Produsent for opninga ,00 Kulturforedrag: Leige av Bryggens Museum Brosjyre. Foredragshaldarar 6 856,00 Fagkonferanse Norsk Tradisjonsfisk Leige av SAS-hotellet, lunsj, foredragshaldarar, overnatting, finasiering av marknadsdel/ presentasjon av tørrfisknæringa Utstillingsboder på Bryggen 6 grindverksboder a kr fiskehjell vert selde etter festivalen. Transport, montering, demontering, teknisk service, drift, vakthald. Plakatar, banner, materiell ,50 Overnatting deltakarar 6 X 5 personar x 4 netter = 120 hotelldøgn (gratisrom eller rabatt) ,58 Jekter/båter til Bergen Jektekostnader ca i gj.snitt - vert dekka av deltakarane/regionale og lokal eigenfinanisering/spleiselag. Tilskot til spleiselag frå festivalen ,00 annonsering m.m Brosjyre/infoark Redaksjonell omtale og annonsestøtte frå BT Pressekonferanse ,01 Dokumentasjon og evaluering Foto/film dokumentasjon ,00 Festivalmedarbeidar 1 person, ,95 Oppdateringskurs for restauranter/kokkar og torghandlarar/ spesialbutikkar i Bergen i forkant av festivalen - Innføring i råvarer, kvalitetsvurdering og formidling ,98 Kurs for RBL bedriftene Eigen pakkeløysing, deltakeravgift eigenfinanisering, m.m ,00 Bilfri Brygge ,26 Diverse ,55 Sum utgifter over fylkeskommunen sitt budsjett ,83 Inntekter Tilskot frå Hordaland fylkeskommune ,00 Tilskot frå RUP-programmet i Hordaland fylkeskommune ,00 G.C. Rieber Fondene ,00 Refusjon frå fylkeskommunar ,00 refusjon frå kommunar ,00

13 Refusjon frå andre (private) ,00 Kompensert mva. driftsrekneskapen ,39 Innovasjon Norge ,00 sum ,39 driftsunderskot ,44 Driftsunderskotet vert dekt over Kultur- og idrettsavdelinga sitt budsjett Budsjett frå andre aktørar som ikkje inngår i HFK sitt regnskap Liguria, Genova og Handelskammeret ,00 tørrfiskprodusentene i Lofoten og Røst kommune Tørrfiskforum EFF ,00 Norveg ,00 Lokale produsentar ,00 Hasvik kommune ,00 Slow Food ,00 Liguria, Genova og Handelsk ,00 Sum ,00 Budsjett for Stoccafisso Pengar over HFK sitt budsjett Annen kapital Sum Dei positive sidene ved stoccafisso Samarbeidet mellom skule/næringsliv og det offentlege var vellukka. Fitjar VG skule gjorde ein viktig innsats i denne prosessen. 2. HFK fekk ei positiv omtale av produsentane og vart oppfatta av aktørane som ei næringsretta offentleg aktør. 3. Hordaland fekk ei god profilering, særleg på den utanlandske marknaden. Italienske media til stades. 4. Kompetansehevinga som vart mogleg gjennom Leonardo programmet gjev grunnlag for vidare næringsoppbygging. 5. Slow Food og Stoccafisso-festivalen i lag gav god grobotn for merkevarebygging for reiseliv og andre næringsaktørar i Hordaland..

14 Konklusjon Stoccafisso 2005 var i all hovudsak eit vellukka arrangement, og publikumsmessig ei stor suksess. Frå næringa har vi motteke mange godord, men også positiv kritikk. I Nordland vurderar ein no å lage ein fortsetjing av festivalen. Det har vore forslag om å ha festivalen i Bergen/Nordland anna kvart år. Vi meiner det er riktig at Nord-Norge no tek stilling til kva ønskjer dei har for framtida, og at ein deretter vert sams om vegen vidare. Stein Ottosen

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund.

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.02.2013 9849/2013 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra -

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Netcan Utvikling. Forretningsplan

Netcan Utvikling. Forretningsplan Netcan Utvikling Forretningsplan Netcan Utvikling 2 Innhald INNHALD... 2 SAMANDRAG... 3 PRODUKTKONSEPT... 4 PROBLEMBESKRIVELSE... 4 STATUS PÅ TEKNOLOGI... 4 PLANLAGT UTVIKLINGSLØP... 4 INNOVASJONSHØGDE

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201209179-1 Arkivnr. 643 Saksh. Skaar, Ronny B. Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.11.2012 21.11.2012-22.11.2012 AVTALE

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL FUZZ AS FOR 2012-2014

SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL FUZZ AS FOR 2012-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201103337-6 Arkivnr. 645 Saksh. Hagala, Yngvar Skaar, Ronny Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2011-21.06.2011

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Hordaland si deltaking i Cardiff International Food and Drink Festival 2012 - sluttrapport

Hordaland si deltaking i Cardiff International Food and Drink Festival 2012 - sluttrapport HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Internasjonal seksjon NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 02. november 2012 Frå: Harterink, Barbara Arkivsak: 200701248-38/BJHA Kopi til: Fylkesrådmannen Arkivnr.:

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Informasjon og brukarrettleiing

Informasjon og brukarrettleiing Informasjon og brukarrettleiing Om kartløysinga Kartløysinga er tenarbasert. Alle operasjonar blir utførde av ein sentralt plassert tenar (server). Dette inneber at du som brukar berre treng å ha ein pc

Detaljer