2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 Stoccafisso 2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

2 Orientering om Stoccafissofestivalen 2005 Denne rapporten er utarbeidd av Kultur- og idrettsavdelinga. Vi har lagt vekk på å gje ein evaluering der dei kritiske punkta vert framheva. Dette er gjort for å vere førebudd på ting som kan gjerast betre om fylkeskommunen veljar å satse på ein framtidig Stoccafisso-festival. Før vi går nærare inn på dei einskilde punkta er det eit punkt som står sentralt i denne evalueringa, og det er tidsaspektet. Den viktigaste erfaringa vi fekk var at eit arrangement av denne storleik krevjar ei førebuing på minimum eit og eit halvt år. Sjølv om vi har vektlagt dei kritiske momenta, skal det likevel seiast at for publikum fremstod festivalen i det store og hele som ei stor suksess, og at vår rapport i stor grad er meint som eit arbeidsdokument til bruk for framtida. Dei einskilde arrangementa under festivalen Kokkekurset for reiselivsbedriftene var mislykka av mangel på deltakarar. Dette burde det vert reagert på tidlegare slik at ein kunne fått inn andre kokkar i meir skjerma sektor til kurset. Konklusjon Feil tid på året for kokkefagkurs juni er høgsesong for restaurant kokkar i RBL. Kurstilbod bør kjørast i lågsesongen og i ulike delar av landet for å gjere det rimelegare, enklare og for å nå ut til fleire deltakarar. Tørrfiskforum er saman med Gastronomisk Institutt i gang med å førebu tørrfiskkurs for restaurant kokkar i Norge. Kurs i bruk av tørrfisk for folk flest vart ein stor suksess med fullt hus og god stemning. Det er vel på dette området ein bør fokusere på kompetansebygging for framtidige festivalar. Dei italienske kokkane tok ein heilt annan vinkling enn dei norske kokkane avdi dei først vurderte råvarene, jf. tørrfiskfiletene, - før dei komponerte matlaginga/råvarene. Italiensk matkultur har ei heilt anna grunnleggande, omstendeleg og fascinerande tilnærming til sjølve matlagingsprosessen. Italienske oppskrifter vert oversett og kan utdelast til alle som vender seg til Kulturlandskapssenteret.. EFF sitt oppskriftshefte laga for festivalen var sers nyttig både for kurs og forbrukarar generelt. Auka marknad og bruk av tørrfisk i Norge. Festivalen skapte stor lokal etterspurnad etter tørrfisk i festivalperioden. Fleire butikkar og torghandlarar omsette mykje tørrfisk under festivalen og dei fleste gjekk tom for tørrfisk i og etter festivalen. Pris for utvatna råvare synes noko høg med ca. kr. 200 per kg. ferdigutvatna filet frå produsent. Auka omsetnad krev at norske kjedar tek inn meir tørrfisk (både original/tørr og ferdig utvatna og tilberedt), - i kombinasjon med ulike informasjons- og profileringstiltak frå næringa/eff. Resultat frå utplassering av yngre kokkar i Italia. På kort varsel fekk HFK sendt to yngre kokkar frå Bergen til Italia i februar til mai. Dette var ein suksess ut frå reiserapportar og resultat i ettertid. Den eine kokken fikk 2.ndre prisen i kokkekonkurransen under opningsseremonien. Etter dette vart utplasseringsprosjektet godkjent som eit nytt og utvida EU-Leonardo utplasseringsprosjekt for inntil 9 yngre kokkar frå Norge til Genova. I møte med Genova sitt handelskammer før retur frå Bergen vart vi lovd all mogleg stønad for å sikre gode utplasseringar i Italia. I denne samanheng vil festivalen kunne utløyse ny kompetansebygging for norske kokkar og restaurantar for bruk av norsk tørrfisk i Norge basert på italiensk matkultur, - for framtidig samarbeid og kontakt mellom einskildpersonar og restaurantar, - og mellom norsk og italiensk matkultur i framtida. Regional profilering: Samarbeidet med regionane var bra, serleg med Nordland fylkeskommune som brukte mykje ressursar på Stoccafisso-festivalen og som medverka til å skape ei sers god festivalramme

3 med Nordlandsjekta Brødrene, biletspel på storskjerm og musikalske innslag. Sørvær og Finnmark sendte mykje folk, medan Røst hadde ein stor og smakfull presentasjon av tørrfisktradisjonane våre. Tørrfiskhjellen gav ein viktig fokus. Utstillingsbodene gav ei god visuell ramme for regionane sine utstillinger. Alle deltakarane presenterte seg godt. Det at vi hadde fått med oss ein av Italias 5 storbyar, og den viktigaste for vår tørrfiskhandel var kanskje ikkje godt nok framme i media m.m. Genova hadde med seg 1,3 tonn utstillingsmateriell alt materiell vart ikkje nytta slik at vi har sett opp ei Genova utstilling i eigen kantine i HFK, - som seinare vert flytta over til Bergen rådhus. Det har vore ein omfattande og tidkrevjande prosess å få forplikta Genova til å investere så mykje som dei gjorde i Bergensfestivalen. Ein internasjonal samarbeidspartnar er viktig for ein tørrfiskfestival. Reiselivsprofilering. Det vart ei god profilering av reiselivsopplevingar for alle parter, for Genova, for Hordaland/Bergen, for Nordland og Finnmark. Det kom m.a. fleire artiklar om dei ulike stadane/regionane og om tørrfisken i lokalpressa, to forsideoppslag i Genovapressen og artiklar i reiselivsmagasin. Reiselivseffekten kan bli endå større for framtidige festivalar dersom presse og marknadsføringstiltak vert ytterlegare styrka. Framtidig internasjonalt samarbeid: Vi tek sikte på å oppretthalde våre kontaktar med Genova og vår fylkesordførar vert med til Slow Fish messa i Genova nov. 2005, som gjest hos byen Genova og handelskammeret. På Slow Fish i Genova vert det første tørrfiskpresidia/bedrift lansert som resultat av Slow Food si deltaking på Stoccafissofestivalen og tidlegare vitjing av Slow Food-rørsla til kyst- Norge. Norsk Tradisjonsfisk vil saman med ei rekkje samarbeidspartnarar frå kyst-noreg ha ein stor utstillingspaviljong i Genova, der tørrfisken vert sett i fokus både fagleg og praktisk/teoretisk, gjennom foredrag, kvalitetshandtering og lukt og smak. Tiltaka Samla tiltakspakke bra, dvs. opningseremoni m/scene, båtar, festkveld, storskjerm og festmiddag i kombinasjon med Torgdagen. Når vi no har ein konkret og dokumentert festival å vise til, vil det truleg vere mykje enklare å engasjere ein større del av skuleverket ved ein eventuell ny festival. Festivalperioden i Bergen bør flyttast til slutten av august, det var då hovudmengda av tørrfisk kom hit. Veret er framleis bra og det er mykje turistar tilstades i byen på denne årstida. Media si deltaking og dekning kunne ha vore betre. Ein framtidig festival bør engasjere ein eigen mediaansvarleg person som kan førebu og leggje tilrette for god pressedekning. Festivalavisa (innlegg i BT) vart sers godt motteken av alle, ho var både informativ, utradisjonelt og fengande. Vakthaldet var ein lite synleg del av festivalen, men eit svært viktig og krevjande tiltak. Jens Jørgen Jensen gjorde ein god jobb overfor marinebasen og gastane frå Håkonsvern. Serleg på sjøsida var det mykje uro natterstid og framtidige festivalarrangørar må kontakte Havnevesenet for om mogleg få dei til å ta ansvar for sjøvakt i helgene. Det vil kunne være ein fordel å engasjere/aktivisere privat sektor meir i utviklingsarbeidet. Økonomi og finansiering: Det vart liten tid til å hente sponsorstønad og tilskot frå private organisasjonar. I tillegg var nok kostnadene til opningsseremonien underbudsjettert. Dette var årsaka til underskotet. Toro og G. C. Rieber fondane gav stønad i den mest kritiske fasen av prosessen - utan deira positive stønad hadde festivalen fått problem. Felleskostnadane/hovudramma for festivalen

4 fall på HFK saman med Nordland fylkeskommune. Forutan regionale og lokale aktørar var det daltakarar frå Røst-produsentane, Røst kommune, Tørrfiskforum, Nordland fylkeskommune, Hasvik kommune, Norveg-museet, Fiskerimuseet, Innovasjon Norge, Norsk Tradisjonsfisk, Slow Fish både lokalt og internasjonalt og Genova bykommune. Dei medverka med fagleg- og personleg resurssinnsats til kurs, utstillingar og opplevingar på festivalen. Frå kjelder innan tørrfisknæringa har vi fått stadfesta at Stoccafissofestivalen i Bergen har vore den største profilerings- og marknadssatsinga innan næringa i Norge nokon gong. Framtidige festivalar vil måtte ha betre tid på å søkja om tilskot frå privat og offentleg sektor. Nordland fylkeskommune og Tørrfiskforum må difor snarast førebu og drøfte neste års festival i Nord-Norge dersom dei vil ha eit slikt arrangement. Framtidige festivalar vil krevje ein relativ stor del offentleg finansiering inntil næringslivet sjølv ser sjansane for inntening og dermed for å ta ansvaret for og styringa med festivalen. Vegen fram framtidig festival? Framtidige festivalar bør byggje på begge hjørnesteinane både for folk flest/ kulturdimensjonen og på næringseffektar, både for tørrfiskprodusentane og reiselivsnæringa. Gjennomføringa av festivalen krev god tid i ein tidleg søknads- og utviklingsfase, dvs. med tilstrekkelege personressursar og formelle vedtak. Ein festival i Nord-Norge neste år må difor ikkje vente for lenge på oppstartsfasen. Folk må lære å bruke produktet tørrfisk og det krevjar meir kunnskap og informasjon på ulikt vis, gjennom oppskrifter, restaurantar, handelen, skoleverket, kulturtiltak og festivalar/folkelivstiltak. Viktig med meir bruk av scenespel, teater og kulturinstitusjonar i Bergen i framtida, dvs. involvere teatermiljøet og musikkmiljøet tidleg. De kulturhistoriske innslaga blei av mange oppfatta som svært viktig for festivalen og vi bør vidareutvikle denne type innslag ytterlegare i framtidige festivalar. Det matfaglege er og viktig, men då meir for folkeopplysningføremål enn direkte til det profesjonelle miljøet, - som heller kan bidra med matkulturpresentasjon framfor eigen kompetansebygging under festivalen. Den internasjonale dimensjonen synes sers viktig for framtidige festivalar og internasjonale marknadskontaktar/regionar må difor vedlikehaldas og profilerast på ein god måte. Som ein avsluttande kommentar gav programrådet klårt uttrykk for at dei var godt nøgd med årets Stoccafissofestival. Utdrag frå prosjektleiar si evaluering av Stoccafisso 2005 Faktaopplysningar: Praktisk førebuing byrja i oktober 2004 Forprosjekt i tida oktober Hovudprosjekt i tida

5 Prosjektbemanning: Prosjektansvarleg: Stein Ottosen og Ingebjørg Astrup Prosjektleiar: Ketil Natvik i tida og Prosjektmedarbeidarar: Terje Inderhaug og Anne-Grethe Botnedal i tida Tema og fakta: Mål Vurdering Opningsseremonien: 10. juni kl Frammøte er vanskeleg å talfeste, men vi trur at det var menneskje til stades når ein reknar med alle som sat på uterestaurantane på Bryggen og kunne følgje med på storskjermen. Veret var kaldt og lite innbydande temperaturen fall fleire grader under programmet. Å gje festivalen ein profil og vekkje interesse mellom publikum. Å presentere hovudsamarbeidspartnarane bak festivalen. Å understreke både det internasjonale aspektet og samarbeidet mellom regionane. Å sette ein tone som skulle understreke både kvalitet, det folkelege og det næringsmessige aspekt. Programavviklinga gjekk svært bra. Operakoret tok ei ekstranummer, noko som hadde den verknad at koordinering av fartøyparaden og filminga for storskjermen kom i utakt. Kommentarane måtte tilpassast på strak arm. Samarbeidet med regissøren for dokumentasjonsprosjektet og inspisienten var godt og dette gav seremonien god struktur og fin framdrift, noko som var viktig med den korte tida som stod til disposisjon. Storskjerm Å formidle det som skulle skje på scenen til eit stort publikum. Å utnytte det at storskjermproduksjon inneber filming av arrangementet, til dokumentasjon, ikkje berre til formidling der og då. Å vise biletspel og filmar for å understreke det kulturhistoriske aspektet i prosjektet. Å utnytte storskjermen til å selje reklame og/eller presentere sponsorar. Arbeidet med å førebu storskjermproduksjonen hadde ein sterk og positiv innverknad på framdrifta av prosjektet, særleg den siste månaden. Det verka både strukturerande og disiplinerande på alle i prosjektet. Festivalfesten i Håkonshallen: 10. juni kl deltakarar. Fylkeskommunen dekte inntil kr over representasjonskontoen for særskilt innbodne gjester. Andre deltakarar dekka kostnaden sjølve. Å understreke at dette prosjektet var ei av hovudmarkeringane til Hordaland fylkeskommune i samband med Norge Å gjere ære på vår internasjonale samarbeidspartnar, Genova, og like eins våre nasjonale samarbeidspartnarar, både offentlege og private. Skape eit kulturelt Arrangement var sers vellukka. Ramma var perfekt. Dei kunstnarlege innslaga blei tekne vel i mot og var sterkt medverkande til den suksess som vel dei aller fleste opplevde festen som. Ein av representantane for ein næringsorganisasjon sa at dette var det flottaste festen han nokon gong hadde vore til stades på. På grunn av tidspress i avviklinga av

6 Kompetansebygging: Forkurs : 30. mars 1. april 2 kurs planlagde under festivalen 10. og 11. juni. Kurs for publikum: 12. juni. 2 lærlingar fekk 10 vekers arbeidsperiode ved ein restaurant i Genova i perioden februar til mai. Opphaldet blei dekt av midlar frå Leonardo-programmet. Kulturferja SKÅNEVIK som festivalferje: Scene blei bygd på framdekket og blei brukt både av Stoccafisso og Torgdagen i Bergen. Ferja har salong-kapasitet til menneske, avhengig av været og bruk av dekksplass. høgdepunkt for festivalen. Å heve kompetansenivået på norske reiselivsbedrifter når det gjeld bruk av tørrfisk. Å vekkje interessa generelt mellom folk for auka bruk av tørrfisk. Å overføre kompetanse frå Italia til norske reiselivsbedrifter gjennom bruk av italienske meisterkokkar, men og å presentere norske måtar å bruke tørrfisken på. Å gjennomføre eit forkurs for reiselivsbedriftene rundt Vågen i Bergen for å førebu dei på festivalen slik at publikum ville treffe på ei større breidde i bruk av tørrfisk på restaurantmenyane. Å gjennomføre to kurs for reiselivsbedrifter, nasjonal målgruppe, under festivalen. Å gjennomføre eit kurs for publikum under festivalen. Å bidra til ytterlegare kompetanseheving gjennom fleire systematiske tiltak etter sjølve festivalen. Å tene som plattform for scenen (samarbeid med Torgdagen i Bergen om sceneløysing). Å vere basis for skoleprosjektet, samarbeidet med Fitjar VGS, som dreiv restaurant om bord som undervisningsprosjekt for utvalde elevar ved kokke- festen, var det ikkje simultanomsetjing i staden valde vi å blande italienarar og italiensktalande slik at dei kunne bli delaktige i det som skjedde på den måten. Dette fungerte berre delvis og vi er ikkje nøgde med kvaliteten på omsetjinga. Forkurset vart gjennomført med 24 deltakarar, 4 meir enn først planlagt. Lærarar var ein kjøkensjef frå Genova og ein professor ved hotellfagskulen der. Samarbeidspartnar i gjennomføringa var Norsk Sjømatsenter. Samarbeidet fungerte tilfredsstillande. Kurset var sers vellukka, både sett frå lærekreftene, deltakarane og arrangøren si side. Mellom deltakarane var det størst interesse for dei italienske måtane å bruke tørrfisken på. Kurset med nasjonal målgruppe, arrangert under festivalen må reknast som ein fiasko. Det viste seg for vanskeleg å rekruttere deltakarar på dette tidspunktet (toppsesong). Vi fekk 6 påmelde, tre møtte og dei var ikkje kokkar. Kurset blei avlyst etter den generelle innleiinga. Dei italienske lærarane var svært skuffa. Kurset for publikum blei fullt, 20 deltakarar og det blei sers vellukka. Heldig vis kunne vi avslutte samarbeidet med dei italienske lærarane med ei positiv erfaring. Ein av kokkelærlingane fekk 2.- premie i kokkekonkurransen under opningsseremonien. Det gjekk fint å bygge scene på framdekket og løysinga var vellukka, både for Stoccafisso og Torgdagen. Restaurantprosjektet var vellukka som undervisningsprosjekt. Økonomisk gav det ikkje overskot til prosjektet.. Ferja fekk bra profilering og har vore brukt på likande måte under Nordsteam 2005.

7 og servitørlina. Å profilere ferja til slikt bruk. Næringspolitiske mål: Å fremme bruken av tørrfisk på heimemarknaden, både på restaurantar og i hushaldningane. Å fremje reiselivsopplevingar knytt til tørrfisken. Bruke festivalen som ramme for Norsk Tradisjonsfisk sin første nasjonale konferanse. Vi må kunne slå fast at vellukka kurs både for reiselivsbedriftene og for publikum var tiltak som tente oppsette mål. Festivalen i seg sjølv gjorde og det. Publikumstilstrøyminga var stor både laurdag og sundag. Smaksprøvene var velluka tiltak og det var køar framfor borda begge dagane. Mange fekk nye smaksopplevingar og dei fleste gav utrykk for at dei var positive. Ingen av torghandlarane hadde tørrfisk fast i vareutvalet sitt før festivalen. Etter festivalen har alle det. Fiskeforretninga på Strandkaien har opplyst at etter festivalen vart heile varelageret selt ut på kort tid. Festivalen sette fokus på Bergen og Nordland i reiselivssamanheng. Vi fekk brei omtale i italienske aviser og reiselivsmagasin og fleire artiklar kjem i haust. Handelskammeret i Genova har gjeve uttrykk for at dei vil utvikle dette samarbeidet vidare. Norsk Tradisjonsfisk sin konferanse var ein stor suksess. Samspelet mellom Stoccafisso og NT gjorde dette mogleg. Kulturhistoriske og politiske mål: Pressemelding og pressekonferanse som strategiar for å nå media: Å halde ved like kjennskapen til tørrfisken sin plass i norsk næringsog kulturhistorie. Å gjere publikum og folk i reielivsbedriftene kjende med tørrfisken sin plass i internasjonal matkultur. Å gjere festivalen kjend og å få førehandsomtale. Å lette prosessen med å Både festivalavisa og opningsseremonien tente til å fremme desse måla. Vi fekk mange positive tilbakemeldingar på festivalavisa, noko som tyder på at ho blei lesen og at informasjonen i ho dermed blei kjend. Det var stor interesse for Genova sin bod og smaksprøvene gjekk fort unna. Dette var det viktigaste tiltaket for å fremje kjennskapen til bruken av tørrfisk i andre land, særleg Italia. Pressemelding og pressekonferanse synte seg å ha liten gjennomslagskraft som strategi.

8 Førehandsomtale i NRK Hordaland: Festivalavisa: Festivalavisa var ein såkalla mammut i BT, fullformat og 4 sider. Prisen var i utgangspunktet kr , men BT viste velvilje og aksepterte å redusere til kr AG Byråa var konsulent og samarbeidspartnar i utarbeidinga. Bodene på Bryggen: Fylket si Byggteneste laga 3 bodar som grindverksbygg. Ein bod lånt var NT. Dei resterande bodene var leigde av Bønder i Byd n Fartøyparaden: Vi inviterte fartøy av typar som hadde tilknyting til Bergen hamn og til tørrfiskfarten, direkte og indirekte (knytte til annan fart på NN enn tørrfiskfarten). skaffe sponsorar og å selje reklameplass. Skape kjennskap til og interesse for festivalen. Å informere publikum om festivalen og programmet. Å vise fram god handverkstradisjon for å gje gode opplevingar og kommunisere kvalitet i tråd med kvaliteten på produkta som skulle visast fram. Å gje positive opplevingar som kunne vekkje interesse for festivalen og tørrfisken. Å gjenskape element av det historiske hamnebiletet som var på Vågen under tørrfiskstemna før 1. verdskrigen. Gje interesserte kulturhistoriske kunnskapar som kunne tene til å auke interessa for tørrfisk. Den viktigaste fartøytypen var nordlandsjekta, som har ei sentral plass i historia. Det er vanskeleg å vite om ei meir aktiv telefonoppfølging etter pressemeldinga og før konferansen, ville ha ført til eit betre resultat, men gitt tidspresset og arbeidsmengda som låg på festivalstaben, var det ikkje kapasitet til dette. Dette verkar som ein lettare kanal å kome i gjennom på. Redaksjonen reagerte raskt og positivt på tilsendt materiale og vi fekk sleppe til både i morgonsendinga og på Vestlandsrevyen fredag 10. juni. Festivalavisa fekk ei flott utforming med eit framsidebilete som var særmerkt og slo verkeleg. Dette gjorde at folk blei merksame på festivalen. Utforminga inne i avisa var svært vakker, interessevekkjande og informativ. AG Byråa var ein god samarbeidspartnar, arbeidde raskt og gav gode råd. Grindverksbodene fungerte fint og gav festivalen eit positivt og nesten høgtideleg særpreg. Dei andre bodene fungerte og fint, men utan grindverksbodene hadde nok det fysiske inntrykket av festivalen blitt noko meir gjennomsnittleg. 7 av 8 inviterte fartøy møtte. Fartøyparaden vekte stor interesse og markerte festivalen på Vågen. Innseglinga gjekk sers bra, men vi er kjende med at nokre meinte at dette tok litt for stor del av tida. Under festivalen hadde alle fartøya vitjing av overraskande mange menneskje. Skipperane var nøgde med interessa mellom publikum og meinte at dei fekk vist fram fartøya sine til overraskande mange. Samarbeidet med hotella: Å gje gjensidig utbytte av Vi fekk 7 gratisrom, 5 på Radisson

9 festivalen. Å få inntil 30 rom gratis for å dekke opphaldet til representantane for utstillarane SAS Bryggen og 2 på Hotell Neptun. RBL har peika at juni er toppsesong og at det er sers vanskeleg å gje gratisrom når hotella er fullbooka på førehand. Vi greidde etter iherdig innsats å skaffe nok rom til å innkvartere alle tilreisande. Radisson SAS Bryggen var vårt festivalhotell. I tillegg til 5 gratis rom, gav dei oss fleire overnattingar til halv pris. Tidspunktet for festivalen: juni 2005 Å treffe eit stort publikum. Etablere tørrfiskfestivalen som eit av dei mange folkelivs-arrangementa i Bergen. Tidspunktet var valt fordi Torgdagen i Bergen blei arrangert samtidig. Dette er det eldste folkelivs-arrangementet på Torget i Bergen. Valet av dette tidspunktet gav Stoccafisso 2005 viktig drahjelp. Mannskap til festivalstaben: Å planleggje og gjennomføre festivalen. Med den tida som stod til disposisjon, blei det eit stort arbeidspress på alle i staben. Dersom det hadde vore betre tid til planlegginga, hadde det vore nok bemanning for det meste av planprosessen, men under gjennomføringa må det vere meir folk enn vi hadde. Sikring og vakthald: Vakthald på sjøen blei utført av Sandviken Motorklubb med 2 båtar. På land blei vakthaldet utført av frivillige mannskapar frå Håkonsvern. Alle utstillingsbodene hadde brannslokkingsutstyr. Å hindre skadar, brann og tjuveri. Å halde kaifrontane fri for andre fartøy enn dei som tok del i festivalen. Vi har fått ein rapport om skade under festivalen, nemleg skade på det sydlege monumentet på Bryggen (som fortel om Bryggen som verdsarv). Denne skaden kom under avviklinga av festivalen sundag ettermiddag. Då var vakthaldet avvikla. Skaden skuldast truleg påkjørsel av ein bil. Ingen har påtatt seg ansvaret for skaden. Vi har elles ikkje fått nokon rapport om skadar eller tjuveri. Vaktene på sjøen hadde ein stri tørn, både fredag ettermiddag og laurdag det meste av dagen. Det var stor pågang av fritidsbåtar som hadde problem med å finne kaiplass og freista å snike seg til plass ved Bryggen. Vi måtte til slutt be Havnevesenet om å rykke ut med sin båt om laurdagen.

10 Internasjonalt samarbeid: Gjennom vedvarande innsats over tid, er det etablert ein god kontakt til Handelskammeret i Genova. Det er og utvikla eit omfattande samarbeid med Slow Food International, noko som blei manifestert gjennom festivalen. Å vise tørrfisken si internasjonale og historiske rolle. Å gjere festivalen internasjonal og vise hovudmarknaden til tørrfisken. Å overføre matkultur frå Italia til inspirasjon både for restaurantar og folk flest. Å styrke profileringa av Bergen og Nord-Norge som reiemål internasjonalt. Å profilere Slow Food som internasjonal trendsetjande organisasjon innan utviklinga av internasjonal matkultur. Å gje status til tørrfisken som verdsarv-produkt innan Slow Food-rørsla. Tanken om festivalen vart teken imot sers positivt i Genova frå første stund, ikkje berre i bykommunen og Handelskammeret, men og i media. Det er gode grunnar til å tru at det er skrive meir om denne festivalen i italienske aviser enn i norske. Genova sende 1,3 tonn materiell og utstyr til sin stand. Dette gav festivalen ei flott ramme og spanande innhald. Handelskammera i Genova og i Liguria sende topp representasjon. Leiaren for delegasjonen var ein tidlegare ordførar i byen og noverande leiar for Handelskammeret. Vi må vere sers nøgde med den måten dei følgde opp si interesse for festivalen og gjennomførde dei tiltaka som blei indikert på eit tidleg tidspunkt. Handelskammeret i Genova sende ein kjend og framragande kjøkkensjef og to professorar ved hotellfagskolen i byen til kursa våre. Slow Food hadde eigen stand saman med den nystarta avdelinga i Bergen, som fekk vist seg fram på ein fin måte. Samarbeidet med andre regionar: Dette gjaldt: Nordland fylkeskommune Røst kommune Finnmark fylkeskommune Hasvik kommune/hasvik utvikling Sogn og Fjordane fylkeskommune Å vise det historiske sambandet mellom Nord- Norge og Bergen når det gjeld tørrfisk. Å halde ved like og styrke samarbeidet mellom Bergen og Nord-Norge knytt til eit konkret samarbeidsprosjekt. Å vise at det var stor trafikk mellom Bergen og omliggjande distrikt i samband med tørrfiskstemna. Ulike bedrifter og instansar, private som offentlege i Nordland, brukte store ressursar på denne festivalen, som til no er det største markandsføringstiltaket nasjonalt sett i tørrfisknæringa. (Kjelde: Tørrfiskforum). Nordland fylke brukte kroner på festivalen og gjorde det mogleg å få Nordlandsjekta Brødrene til å kome sørover. Produsentmiljøet og kommunen på Røst engasjerte seg sterkt for festivalen og dette var avgjerande viktig for at festivalen blei så vellukka som vi meiner det er grunnlag for å seie. Hasvik kommune og Sørvær satsa og mykje, noko som tente til å vise den geografiske breidda i produksjonen av tørrfisk.

11 Samarbeidet med andre aktørar: Å få fram ressursar, både innanfor og utanfor nettobudsjettet. Skape oppslutnad om festivalen og forankre denne i eit vidare miljø. Finansiering: Med utgangspunkt i innleiande samtalar då engasjementet blei avtala, var det eit mål for prosjektleiaren å kunne arbeide konkret og praktisk med å planlegge og organisere festivalen. Det var kort tid til disposisjon og mannskapsressursane i prosjektet knappe. Stiftelsen Bryggen hjelpte til med å løyse mage praktiske problem som å skaffe utstillingslokale til fotoutstilling, ta imot varesendingar og lagre desse og å skaffe straum til bodene. Norsk Sjømatsenter støtta festivalen med rimeleg leige av undervisningslokala, lagring av frosen tørrfisk i frysar. Og på andre måtar. RBL assisterte med marknadsføring av kurs og omtale av festivalen på sitt intranett for bransjen. Tørrfiskforum støtta kurse med fagkompetanse på produksjon av tørrfisk. Prosjektet var frå starten prega av kort tid til planlegging og gjennomføring. Det måtte veljast mellom å arbeide praktisk med førebuing eller med finansiering. Programrådet og føresette blei haldne orienterte om finansiell status heile tida. Vi fekk avslag på søknader om tilskot eller sponsing frå Sparebanken Vest, Kulturrådet, Råfisklaget, Fiskeridepartementet, Kavlies Almennyttige Fond, Coop, Chess o.a. Rekneskap for hovudprosjektet Stoccafisso 2005 med eksterne deltakarar Kostnader Prosjektleiing: Drift prosjektleiar i 3 mnd (1. Mai-31.juli) ,00 Opningssermoni:

12 Marknadstiltak Kunstnarar (songarar og skodespelarar) Scenekostnader (leige, montering, demontering, transport, lyd etc.) Leige av storskjerm. Produsent for opninga ,00 Kulturforedrag: Leige av Bryggens Museum Brosjyre. Foredragshaldarar 6 856,00 Fagkonferanse Norsk Tradisjonsfisk Leige av SAS-hotellet, lunsj, foredragshaldarar, overnatting, finasiering av marknadsdel/ presentasjon av tørrfisknæringa Utstillingsboder på Bryggen 6 grindverksboder a kr fiskehjell vert selde etter festivalen. Transport, montering, demontering, teknisk service, drift, vakthald. Plakatar, banner, materiell ,50 Overnatting deltakarar 6 X 5 personar x 4 netter = 120 hotelldøgn (gratisrom eller rabatt) ,58 Jekter/båter til Bergen Jektekostnader ca i gj.snitt - vert dekka av deltakarane/regionale og lokal eigenfinanisering/spleiselag. Tilskot til spleiselag frå festivalen ,00 annonsering m.m Brosjyre/infoark Redaksjonell omtale og annonsestøtte frå BT Pressekonferanse ,01 Dokumentasjon og evaluering Foto/film dokumentasjon ,00 Festivalmedarbeidar 1 person, ,95 Oppdateringskurs for restauranter/kokkar og torghandlarar/ spesialbutikkar i Bergen i forkant av festivalen - Innføring i råvarer, kvalitetsvurdering og formidling ,98 Kurs for RBL bedriftene Eigen pakkeløysing, deltakeravgift eigenfinanisering, m.m ,00 Bilfri Brygge ,26 Diverse ,55 Sum utgifter over fylkeskommunen sitt budsjett ,83 Inntekter Tilskot frå Hordaland fylkeskommune ,00 Tilskot frå RUP-programmet i Hordaland fylkeskommune ,00 G.C. Rieber Fondene ,00 Refusjon frå fylkeskommunar ,00 refusjon frå kommunar ,00

13 Refusjon frå andre (private) ,00 Kompensert mva. driftsrekneskapen ,39 Innovasjon Norge ,00 sum ,39 driftsunderskot ,44 Driftsunderskotet vert dekt over Kultur- og idrettsavdelinga sitt budsjett Budsjett frå andre aktørar som ikkje inngår i HFK sitt regnskap Liguria, Genova og Handelskammeret ,00 tørrfiskprodusentene i Lofoten og Røst kommune Tørrfiskforum EFF ,00 Norveg ,00 Lokale produsentar ,00 Hasvik kommune ,00 Slow Food ,00 Liguria, Genova og Handelsk ,00 Sum ,00 Budsjett for Stoccafisso Pengar over HFK sitt budsjett Annen kapital Sum Dei positive sidene ved stoccafisso Samarbeidet mellom skule/næringsliv og det offentlege var vellukka. Fitjar VG skule gjorde ein viktig innsats i denne prosessen. 2. HFK fekk ei positiv omtale av produsentane og vart oppfatta av aktørane som ei næringsretta offentleg aktør. 3. Hordaland fekk ei god profilering, særleg på den utanlandske marknaden. Italienske media til stades. 4. Kompetansehevinga som vart mogleg gjennom Leonardo programmet gjev grunnlag for vidare næringsoppbygging. 5. Slow Food og Stoccafisso-festivalen i lag gav god grobotn for merkevarebygging for reiseliv og andre næringsaktørar i Hordaland..

14 Konklusjon Stoccafisso 2005 var i all hovudsak eit vellukka arrangement, og publikumsmessig ei stor suksess. Frå næringa har vi motteke mange godord, men også positiv kritikk. I Nordland vurderar ein no å lage ein fortsetjing av festivalen. Det har vore forslag om å ha festivalen i Bergen/Nordland anna kvart år. Vi meiner det er riktig at Nord-Norge no tek stilling til kva ønskjer dei har for framtida, og at ein deretter vert sams om vegen vidare. Stein Ottosen

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 September 2007 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.1. Bakgrunn... 4 2. MÅLSETJING MED PROSJEKTET... 5 2.1. Prosjektmål... 5 2.1.1. Hovudmål...

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Musea og tettstadutvikling

Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Innhold Forord...side 3 Kulturbygg og næringsutvikling...side 8 Styrking av kollektiv identitet i eit lokalsamfunn...side 12 Museumsbedrift profilerer

Detaljer

E-handel for småskala matprodusentar

E-handel for småskala matprodusentar Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 14/2002 E-handel for småskala matprodusentar Av Terje Aaberge og Øyvind Heimset Larsen VF Prosjektrapport

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Tradisjon og fornying

Tradisjon og fornying Arbeidsrapport nr. 185 Thorstein Vasset Tradisjon og fornying Nye samarbeids- og organisasjonsformer i praksisopplæringa i Kunst og handverk HØGSKULE GRUNNSKULE PRAKSIS VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Innleiing. 1. Bakgrunn

Innleiing. 1. Bakgrunn Prosjektnamn.: Nyskaping i småbedriftsmiljø Prosjektansvarleg: Osterøy Utvikling ved styreleiar Hans Kvåle Prosjektleiar: Industrikonsulenten på Osterøy ved Lars Mjøs Start: April 2001 Slutt: Sommaren

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer