Byrådssak 121/13. Sykkel-VM 2017 ESARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 121/13. Sykkel-VM 2017 ESARK-0182-201110183-57"

Transkript

1 Byrådssak 121/13 Sykkel-VM 2017 EKHA ESARK Hva saken gjelder: Dette er en oppfølging av sak «Søknad om Sykkel-VM 2016», og her fremlegges muligheter, konsekvenser og forutsetninger for et bærekraftig arrangementskonsept ved et Sykkel-VM i Bergen og bergensregionen. Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Askøy kommune, Fjell kommune, Sund kommune og Øygarden kommune er medarrangører av Sykkel-VM Norges Cykleforbund (NCF) søker det internasjonale sykkelforbundet Union Cycliste Internationale (UCI) - om å arrangere Sykkel-VM 2017 (UCI Road World Championships) i Bergen og bergensregionen. Qatar ble i september 2012 tildelt VM i 2016, derfor omhandler den norske søknaden nå 2017 i tråd med NCFs tingvedtak ifra februar Sykkel-VM er et av verdens største idrettsarrangement, og er antakeligvis det største sommeridrettsarrangementet som Norge kan være vertskap for. Mesterskapet samler deltakere fra alle verdensdeler med over 70 deltakende nasjoner, og har stor medieoppmerksomhet med mer enn 300 millioner reelle TV-seere. Det konkurreres i junior kvinner og menn, U23 menn, elite kvinner og menn, samt profflag for kvinner og menn. Til sammen skal det arrangeres 12 ritt over 9 dager. Det kan forventes rundt tilskuere til rittene. Arrangementskonseptet for mesterskapet bygger på de gode løsningene og erfaringene Bergen har med Tall Ships Races og andre store arrangement i byen. Sykkel-VM er for det aller meste et gratis arrangement for publikum. Sykkel-VM gir en unik profileringsmulighet for Bergen og bergensregionen, med potensielt store økonomiske ringvirkninger for næringslivet. Mesterskapet gir også store muligheter til å iverksette målrettede tiltak mot rekruttering og sykkelopplæring, økt bruk av sykkel som transportmiddel, samt verdi og holdningsskapende arbeid. Dette vil være sentrale virkemiddel for å nå byens ambisiøse mål innenfor folkehelse, miljø og byutvikling. Det har vært gjort et omfattende arbeid med å kartlegge det reelle kostnadsbildet ved et Sykkel-VM. UCI har endret forutsetningene og kravene etter VM i Limburg 2012 og tildelingen av VM til Qatar i NCF har gjort styrevedtak på at en norsk søknad skal baseres på mottatt Bid Guide og nivået som Limburg 2012 betalte for organisasjons og markedsrettigheter. Det Norske Veritas (DNV) har på oppdrag fra NCF gjennomført en kvalitetssikring av kostnadsbudsjettet. Her er det vurdert to ulike kostnadsscenarier scenarie1 som representerer et nivå på Organisasjons- og markedsrettigheter som UCI har formidlet ønske om, og scenarie2 som representerer et nivå som NCF legger som en forutsetning for å sende en søknad. Kvalitetssikringen viser for scenario2 en forventet kostnad på kr. 156,4 mill., en anbefalt kostnadsramme på 171,6 mill. (P85) inklusive en 1

2 usikkerhetsavsetning, og en anbefalt styringsramme på 156,1 mill. (P50). Rapporten fra DNV ligger vedlagt. NCF og Bergen har stor vilje og god kompetanse til å arrangere Sykkel-VM, men det nye kostnadsbildet og de økonomiske forutsetningene er nå på et nivå som krever regional og forsterket statlig medvirkning dersom det skal bli en norsk søknad. Sykkel-VM innfrir de forventninger og premisser som ligger i Meld.St.26 «Den norske idrettsmodellen» rundt mulighetene for statlig medvirkning. Det foreslås at Bergen kommune gir et arrangementstilskudd på kr. 20,- mill. gitt de forutsetningene som i nåværende fase er gjort kjent, og den kvalitetssikring som er foretatt av DNV. Dette vil måtte innarbeides i rullering av økonomiplan for Det foreslås at Bergen bystyre stiller seg positive til at NCF søker UCI om å få arrangere Sykkel-VM 2017 med Bergen som vertskapsby. Bystyrets vedtak forutsetter en statlig medvirkning på det nivå som fremkommer i saksutredningen. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Vedtakspunkt 3 i bystyre sak 54-12: «Bergen bystyre ber byrådet om å legge frem en sak der alle utgifter, finansiering og øvrige konsekvenser ved et Sykkel-VM i Bergen blir belyst i sin helhet.» Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bergen bystyre er positive til at Bergen blir vertskapsby for en norsk søknad om Sykkel-VM 2017, og ser på dette som et svært attraktivt mesterskap å få til bergensregionen. 2. Bergen bystyre forutsetter at mesterskapet finansieres gjennom et spleiselag mellom idrett, næringsliv og offentlige myndigheter, der statlig medvirkning står i forhold til nivået på regionale myndigheters bidrag. 3. Bergen bystyre forutsetter også at medvirkende kommuner og Hordaland fylkeskommune bidrar i tråd med saksutredningen. 4. Bergen bystyre er positive til å støtte arrangementet med kr. 20,- mill. i tråd med saksforutsetningene. til Sykkel-VM 2017, og ber byrådet innarbeide dette i økonomiplanen for Bergen bystyre legger til grunn at den anbefalte usikkerhetsavsetningen på kr. 15,6 mill. ikke finansieres nå, men forutsettes dekket i tråd med saksutredningen, dersom den inntreffer. Bergen kommunes andel utgjør kr. 5,2 mill. 6. Bergen bystyre er positive til at byrådet jobber videre sammen med NCF og andre med-arrangører med å opprette et arrangementsselskap for Sykkel-VM Dato: 30. april 2013 *** Ikke slett denne linje elektronisk godkjenning flettes inn *** Monica Mæland byrådsleder Gunnar Bakke byråd for kultur, næring, idrett og kirke Vedlegg: Kvalitetssikring av kostnadsbudsjett for Sykkel-VM i Bergen 2017, DNV Rapport, V.1.0, 17.april

3 Saksutredning: Prosessen første halvdel av 2012 Norges Cykleforbund (NCF) valgte i november 2011 Bergen som vertskapsby for Norge sin søknad om å få arrangere VM i landeveissykling i Bystyret ble forelagt sak første gang i februar 2012(sak 54-12). Bystyret understreket at dette er et svært attraktivt mesterskap å få til byen og regionen, og gav byrådet fullmakt til å jobbe videre sammen med NCF med å utarbeide et bærekraftig budsjett og arrangementskonsept for Sykkel-VM i Bergen. På NCFs Forbundsting i Harstad februar 2012 ble det gjort enstemmig tingvedtak på at Norge skulle søke Sykkel-VM i 2016 eller i 2017 med Bergen som vertskapsby. UCI oversendte i mars 2012 Bid Guide for Sykkel-VM Med bakgrunn i denne har NCF, Bergen og bergensregionen jobbet med å utarbeide den internasjonale søknaden. TV2 initierte arbeidet med en søknadsvideo som vil følge med den skriftlige søknaden. Det ble nedsatt en Hovedkomité ledet av byrådsleder, hvor foruten NCF, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, ordfører, fylkesordfører, ordførerne i Askøy kommune, Fjell kommune, Sund kommune og Øygarden kommune, AP, TV2, AviNor, Statens vegvesen, Politiet, Brannvesenet, Skyss, Hordaland Idrettskrets, Idrettsrådet i Bergen, Bergen Næringsråd, Bergen Reiselivslag, Hordaland Cyklekrets og det regionale syklemiljøet deltar. Hovedkomiteen hadde tre møter i Samtidig ble det nedsatt en prosjektledelse bestående av sykkelpresidenten, en spesialrådgiver for NCF, idrettsdirektør og prosjektleder. Prosjektledelsen har hatt løpende møter. Øvrig organisering har vært arbeidsgrupper innenfor de forskjellige hovedområdene for søknaden, dette er angitt nærmere i saksutredningen i sak Bergen stod som arrangør av Sykkel-NM i juni Mesterskapet ble en stor suksess, og et samlet regionalt syklemiljø bidro på en flott måte. Gaterittene ble for første gang arrangert rundt Bryggen og fisketorget. Rittene ble direktesendt på TV2, og både utøvere, trenere og publikum skrøt veldig av arrangementet. Det ble også arrangert et vellykket VM-seminar i forkant av gaterittene. Mer enn 200 gjester fra byens næringsliv fikk servert et variert og godt program. NCF med bredt initiativ ovenfor UCI UCI har gitt NCF og Bergen meget gode tilbakemeldinger på det norske kandidaturet. I denne prosessen har det vært et klart ønske fra NCF å ta et bredere initiativ ovenfor UCI rundt de arrangement Norge kan påta seg i oppkjøringen mot et mulig VM i landeveissykling. Dette vil bidra til å bygge økt kredibilitet på Norge som vertskap ovenfor UCI. Danmark gjennomførte et tilsvarende initiativ da de var i søknadsprosessen for VM i København i 2011,Nederland før VM i Valkenburg i 2012 og USA gjør det samme før VM i Richmond i Det første arrangementet Norge kunne søke om å påta seg var UCI Management Committee midyear meeting i NCF tok dette opp med prosjektledelsen i mai Sykkelpresidenten og Idrettsdirektøren tok opp de etiske betraktningene rundt å avholde dette møtet med Idrettspresidenten. På bakgrunn av dette ble det rettet en formell henvendelse fra NCF til UCI for å avklare dette forholdet før en søknad ble sendt. Marketing & Event Director i UCI understreket i sitt svar at dette under ingen omstendighet ble sett på som et forsøk på å kjøpe seg goodwill, men at det ville være med på å bygge opp erfaring og kredibilitet på Norge og Bergen som arrangør ovenfor UCI. Saken ble tatt opp på Hovedkomitémøtet 12.september 2012, og der ble det vedtatt at Norge søkte UCI om å få avholde dette møtet i Bergen i juni UCI valgte på Management Committee møtet under VM i Limburg i september 2012 å tildele Bergen Management Committee møtet, Executive Committee møtet og UCI ProTour Council møtet juni

4 NCF søkte høsten 2012 UCI om å få arrangere VM i Terrengsykling (MTB) på Hafjell i UCI var svært tilfredse med den norske søknaden og tildelte Norge mesterskapet under Management Committee møtet i februar NCF planlegger å påta seg å arrangere World Cup og Europamesterskap (EM) innenfor flere av de ulike sykkelgrenene i de kommende årene. I 2015 skal det arrangeres World Cycling Forum. Dette er et nytt tiltak der UCI samler alle profflagene, delegater fra sykleforbund i hele verden, representanter fra sykkelbransjen og alle formelle organer i UCI, og har en uke med møter, utstillinger, aktiviteter og andre profileringstiltak. Samlet vil det være rundt 3000 deltakere. I Bergen er Grieghallen som skapt for å kunne vært vertskap for en slik konferanse. I oppkjøringen mot et VM i 2017, vil det være svært fordelaktig å få samlet alle aktørene ved et slikt forum. UCI har hatt flere site visits i Bergen for å se på møte- og kongressfasiliteter, samt for å diskutere VM kandidaturet. Deres tilbakemeldinger har vært udelt positive, og det fremheves at det norske initiativet er ryddig, gjennomarbeidet og profesjonelt. I forhold til et mulig World Cycling Forum er det fra NCF signalisert til UCI at dette blir vurdert når endelig avgjørelse blir tatt rundt en norsk VM søknad. VM i Limburg september 2012, internasjonale avklaringer og VM i Qatar 2016 I løpet av sommeren 2012 ble det kjent at det forelå uavklarte kontraktsmessige forhold mellom Richmond, Virginia (USA) og det internasjonale sykkelforbundet (UCI) rundt VM i Qatar som tapte kampen om VM i 2015, tilbød seg å være reserve ovenfor UCI. Sykkelpresidenten tok dette opp på VM-seminaret i Bergen 22.juni 2012, og understreket at dette kunne påvirke hvorledes Norge sitt kandidatur ville gjelde 2016 eller UCI og amerikanerne kom til enighet rundt de avtalemessige forholdene, og UCI valgte på Management Committee møtet sitt under VM i Limburg i september 2012 å tildele Qatar VM i Qatar ble tildelt dette eksklusivt da de hadde en ferdig søknad, et meget sterkt økonomisk bud og de fikk goodwill ved å være reserve for Richmond, Virginia (USA) i For Norge sin del innebærer dette at man nå søker VM i 2017 i tråd med vedtaket på NCFs Forbundsting i februar VM i Limburg satte en ny standard for Hospitality, VIP forpleining og fasiliteter i start/målområdet. Det ble fra UCI sin side fremhevet at dette ble ansett som nødvendige krav til fremtidige VM arrangører, dog fremkommer ikke dette eksplisitt i Bid Guiden. Løsningskonsept internasjonal søknad Prosjektledelsen har sammen med NCF jobbet med å utarbeide den internasjonale søknaden basert på tilsendt Bid Guide av mars Målet har vært å ha en søknad av høy kvalitet som trekker frem alle de gode forutsetningene og erfaringene Norge, Bergen og bergensregionen kan vise til. Det har vært sentralt å fremheve at VM skal være en stor fest der rittene er høydepunktet, der hele byen blir tatt i bruk og at alle får mulighet til å delta på festen. Samtidig har det vært viktig å fremheve den vakre naturen som omkranser byen og Vestlandet. Løypene vil vise frem dette på en vakker og spektakulær måte som gir en unik Norgesreklame til mer enn 300 millioner reelle TV-seere! Mesterskapet vil gå over 9 dager og inneholder 12 ritt. Det skal konkurreres i elite kvinner og menn, junior kvinner og menn, og U23 menn. Samtidig ble det fra VM i 2012 innført lagtempo for profflag kvinner og menn som åpningsritt. Det foreslås at VM skal innledes med lagtempo ritt fra Øygarden og Askøy, dernest vil temporittene og fellesstartrittene gå i og rundt Bergen. Start/målområde for alle disse rittene vil være Festplassen. På denne måten får man vist frem det aller beste av byen, samtidig som at mesterskapet blir tilgjengelig for flest mulig. Sykkel-VM er et unikt idrettsarrangement i den forstand at publikum for det aller meste kan følge rittene gratis. Det er blant annet dette som gjør at opp mot nordmenn hvert år reiser for å følge Tour de France. Grieghallen vil være hovedkvarter, akkrediteringssenter og presse & media senter. Dette sikrer et svært kompakt arrangement. 4

5 Sykkel-VM skal gi et positivt og varig kompetanseløft for Bergen og bergensregionen. Involvering av barn og unge står sentralt. Barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler vil alle mobilisert. Sykkelopplæringskampanjer, kunnskap og kompetanse løft, og andre spennende prosjekt vil være viktige satsinger i det norske VM konseptet. Målet er å involvere hele fylket i et felles løft i årene inn mot Sykkel-VM. Tour of Norway for Kids konsept ut i hele fylket vil være et mulig tiltak. Her vil NCF samarbeide med Hordaland Cyklekrets, de regionale sykle klubbene, Hordaland Idrettskrets og Idrettsrådet i Bergen rundt konkretisering av tiltak og kampanjer. Målet er å spre kunnskap, kompetanse og sykkelglede. Tilsvarende vil det bli gjennomført tiltak mot den voksne delen av befolkningen. Det foreligger svært ambisiøse målsettinger i Bergensprogrammet i forhold til å øke andelen som benytter sykkel som transportmiddel. Et Sykkel-VM vil gi en viktig vitamininnsprøyting til dette arbeidet. NCF vil lede an i dette arbeidet, og det søkes et bredt samarbeid med idrett, organisasjoner og næringslivet på dette området. Det store løftet for folkehelse ligger her. Det er også store muligheter mot UiB, NHH, og de andre høyere utdanningsinstitusjonene i forhold til forskning og utvikling. Et Sykkel-VM i Bergen og bergensregionen vil også være veldig spennende sett opp mot søknaden til UNESCO om å bli «Creative City of Gastronomy». Koblingen mellom sjømat, matkultur og kystkultur mot Sykkel-VM gir mange muligheter. Media City Bergen er en annen kobling som vil kunne gi Bergen og bergensregionen veldig drahjelp med store deler av verdenspressen til stede. Det ligger som et klart og tydelig fundament i den norske søknaden at det skal gjøres et holdningsskapende arbeid rettet mot antidoping, verdi og holdningsskapende arbeid fra UCI, NCF og vertskapsbyen og regionen. Norge har gjennom NCF tatt en rolle som foregangsland i antidopingarbeidet ovenfor UCI, og denne posisjonen vil bli ytterligere styrket gjennom et Sykkel-VM i Norge. Internasjonalt har Norge en svært sterk posisjon i antidopingarbeidet, noe som vil styrke den norske VM søknaden. Det henvises til sak for mer rundt selve konseptet. I appendikset ligger det fakta om Sykkel-VM. NCF og Bergen var godt representert under VM i Limburg Man tok med seg mange nyttige erfaringer og referanserammer fra hvordan hollenderne arrangerte mesterskapet. Disse erfaringene vil bli brukt til å styrke den norske VM-søknaden. Hovedkomitéen har gitt aksept og godkjenning for de fremlagte planer som prosjektledelsen har presentert. Muligheter og konsekvenser ved et Sykkel-VM Sykkel-VM vil gi Bergen og bergensregionen en fantastisk profileringsmulighet. De økonomiske ringvirkningene av mesterskapet er store. Med mer enn 300 millioner reelle TV seere gir Sykkel-VM fantastiske markedsføringsmuligheter for Norge. Arenaen er Bergen by og bergensregionen, norsk natur, kultur og folkefest på sitt aller vakreste. Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen beregnet at VM i København gav en omsetningsvekst på ca. 232 mill. DKK, herunder overnattingsdøgn. Sysselsettingseffekten er beregnet til 262 årsverk. En analyse gjort av Chmura anslår at VM i Richmond, Virginia 2015 vil kunne gi direkte merinntekter for byen og regionen på ca. 129 mill. $. Ski-VM i Oslo 2011 ble en stor suksess. Menon Business Economics analyserte nærings og sysselsettingseffektene av Ski-VM. Her ble tilreisendes konsum estimert til ca. kr 420 mill., og sysselsettingseffekten ble anslått til 330 årsverk. Innovasjon Norge Hvitebok for arrangementsturisme angir at Sykkel-VM vil medføre potensielle besøkende pr. dag, noe som samlet over 8 dager gir tilskuere. Dette tallet er i tråd med erfaringene fra de siste års VM i Danmark og Nederland. 5

6 Et godt fundert, riktig planlagt og godt gjennomført VM, vil gi et løft for Norge, Hordaland, regionen og Bergen. VM vil være en stor inspirasjonskilde for barn og unge. Ikke bare vil dette være positivt i et sportsøyemed, men det vil også bidra til å skape gode hverdagsrutiner der flere tar i bruk sykkel som transportmiddel. De positive effektene dette har på folkehelse, miljø og byutvikling er vesentlige. NCF vil være en sentral partner for Bergen og bergensregionen i dette arbeidet. Målrettede kampanjer vil bli iverksatt fra og med 2014 rundt dette. Det gjennomføres omfattende investeringer i samferdsel i tråd med Bergensprogrammet. Flere av disse satsingene omhandler tilrettelegging for sykkelveier. Disse satsingene vil gi et klart løft til den norske VM søknaden, ikke minst gir de et sterkt og troverdig bilde av et grønt arrangement, der bruk av sykkel og kollektivtransport står sentralt. Et Sykkel-VM i Bergen og bergensregionen vil skape flere nye arbeidsplasser og gi optimisme og investeringer i næringslivet. Sykkel-VM vil være en samlende kraft som kan hjelpe med å markedsføre byen i et nytt og positivt lys som en vertskapsby av et mega event innenfor idrett. Et annet sentralt poeng ved Sykkel-VM er at det skiller seg fra en rekke andre store internasjonale idrettsarrangement ved at det ikke er vesentlige billett inntekter fra publikum. I de to siste mesterskapene (Limburg 2012 og København 2011) var det mer enn tilskuere som fulgte rittene. Av disse viser tallene at rundt er betalende tilskuere, VIP, sponsorer og gjester. De øvrige får være tilskuere uten å måtte betale billett. Dette er i tråd med sykkelsporten sin kultur, og en vesentlig bidragsyter til at mellom nordmenn hvert år reiser til Tour de France. Under Sykkel-VM i København 2011 var det anslått at nordmenn var tilskuere. Dette viser hvilken enorm interesse det er for sykling og store sykkelarrangement. Sykkel-VM er følgelig et arrangement som kommer hele byen og regionens befolkning til gode. Sammen med et bredt kulturprogram som omhandler alle aldre i byrommene er forutsetningene for et vellykket arrangement de aller beste langs disse linjene. For prosjektledelsen har det vært sentralt å kartlegge og anskueliggjøre hvilke konsekvenser Sykkel-VM vil ha for Bergen og bergensregionen. Dette har vært et krevende og omfattende arbeid all den tid dette ikke har vært gjort før. Prosjektledelsen har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med alle aktører og samarbeidspartnere, noe som har vært av avgjørende betydning for at vi kan presentere forutsetningene for en norsk VM søknad. Sykkel-VM vil medføre at Bergen blir stengt for trafikk i de aktuelle arrangementsperiodene hver dag (det tilrettelegges for utrykningskjøretøy og annen absolutt nødvendig trafikk i samarbeid med Politi, Statens vegvesen og Trafikketaten). Samtidig vil Skyss måtte legge om kollektivtransporten for å møte disse utfordringene. En fullstendig trafikkplan og konsekvensanalyse vil måtte gjennomføres dersom Bergen blir tildelt Sykkel-VM. Disse analysene og planene er det tatt full høyde for i det fremlagte budsjettet. Arbeidet med disse bør iverksettes i Dette er en absolutt forutsetning for at man kan arrangere mesterskapet, og analysene og planene vil angi løsningene som vil bli benyttet under mesterskapet. Høstferien for skolene bør vurderes lagt til den aktuelle VM perioden for å møte noen av disse utfordringene. Det må også tilrettelegges i samarbeid med Idrettsrådet i Bergen, Hordaland Idrettskrets og nasjonale særforbund slik at det ikke blir avholdt andre omfattende idrettsaktiviteter i de to aktuelle helgene. Byen vil koke og være preget av Sykkel-VM. Det vil være stor aktivitet i byrommene etter modell fra Tall Ships Races under arrangementsperioden. Man vil måtte finne gode løsninger for næringsaktiviteten i de berørte områdene. 6

7 En av de største endringene vil omhandle start/målområdet på Festplassen og Grieghallen. Under mesterskapet vil det akkrediterte området være avstengt for publikum, og kjøremønsteret vil måtte justeres i tråd med det overnevnte trafikkplan og analysearbeidet. Oppriggingen av området er ventet å ta 2-3 uker, og nedriggingen rundt 1 uke. Økonomi nye forutsetninger fra UCI Arbeidet med å etablere et bærekraftig budsjett har avdekket en generell utfordring med store internasjonale idretts - og kulturarrangement. Det foreligger sjelden et budsjett/regnskap som viser det fulle og hele kostnadsbildet da flere kostnader blir dekket over andre budsjett typisk gjennom samarbeidspartnere eller offentlige myndigheter. Samtidig er mange av arrangementene bevisst underbudsjettert for å sikre politisk gjennomføringsvilje. Da NCF initierte VM søknadsprosessen i 2011 var det med bakgrunn i erfaringene fra VM i 2009, 2010 og prognosene for VM i 2011 i København. Erfaringene fra København har vist at mange kostnader var splittet opp og dekket over andre budsjetter. Samtidig hadde Danmark et flerårig samarbeid med UCI rundt flere andre store internasjonale sykkelarrangement. VM i Limburg 2012 satte en ny standard for Hospitality, VIP forpleining og fasiliteter i start/målområdet. Det ble fra UCI sin side fremhevet at dette ble ansett som nødvendige krav til fremtidige VM arrangører, dog fremkommer ikke dette eksplisitt i Bid Guiden. VM i Limburg representerer således et klart nivåskift for arrangementet. De anslåtte merkostnadene beløper seg til ca. kr 10 mill. UCI valgte også å tildele VM i 2016 til Qatar under mesterskapet i Limburg. I oktober 2012 mottok NCF informasjon fra UCI om at Qatar betalte kr. 10 mill for organisasjons - og markedsrettigheter, i tillegg til at de betaler overnatting for alle deltakere, og ytterligere andre forhold. Dette var ikke i tråd med Bid Guide og hvordan dette ble håndtert i København og Limburg. Sykkel-VM i Limburg 2012 betalte rundt kr. 5 mill for organisasjons - og markedsrettigheter. UCI var på site visit i Bergen i januar Her presenterte UCI en helt ny og sentral forutsetning; fra og med VM i Qatar 2016 ville UCI selv stå for TV produksjon. Arrangøren skulle nå betale UCI for å levere disse tjenestene. NCF og prosjektledelsen har hele tiden jobbet etter modellen fra andre arrangører der man kan knytte til seg en samarbeidspartner på dette området, her tenkt på TV2 (med deres produksjonsselskap og underleverandører). Dette øker kostnadsbildet med ca. kr 25 mill. Den siste avklaringen kom fra UCI da NCF og prosjektleder var i Sveits i mars Her redegjorde UCI for at de ønsket et likt nivå for alle fremtidige søkere langs de samme linjene som det Qatar betalte for organisasjons og markedsrettigheter. UCI forklarte videre at ca. kr 4 mill. er betaling til UCI for varer og tjenester (herunder TV produksjon), mens kr. 4 mill. er betaling for 60 % av markedsrettighetene. De resterende ca. kr 2 mill. var en restbetaling for organisasjonsrettigheter. Samlet medførte disse tre opplysningene et vesentlig endret kostnadsbilde for mesterskapet. NCF har gjort styrevedtak på at en norsk søknad skal baseres på mottatt Bid Guide og nivået som Limburg 2012 betalte for organisasjons og markedsrettigheter. Denne forutsetningen støttes av Bergen og bergensregionen. NCF markerer med dette en klar og tydelig holdning ovenfor UCI i forhold til at nivået Qatar legger seg på ikke kan danne presedens for fremtidige arrangører. Her har Norge et ansvar ovenfor det løp som legges etter VM i Qatar Dette ansvaret tar NCF. DNVs kvalitetssikring av kostnadsbudsjettet for VM 2017 inneholder bl.a. en post for TV-produksjon på 2 mill. Den 16/ hadde NCF møte med TV2 & OB Team. Under møtet var TV2 tydelig på at de ønsker å være host-broadcaster i samarbeid med OB-Team. TV2 vil dekke kostnadene for TVproduksjonen. Som gjenytelse vil TV2 få de nasjonale rettighetene for TV-sendingene. NCF og TV2 er samstemte i at UCIs endrete vilkår for TV-produksjon ikke kan aksepteres, og vil være gjenstand for forhandlinger. 7

8 Kostnader og kvalitetssikring fra DNV Kostnadene rundt mesterskapet vil i all hovedsak være knyttet opp mot: Nødvendig oppgradering av veier og områder & arealer som skal benyttes. Dette innebærer fjerning/flytting av skilt, fartsdumper, ekstra skilting, rydding/feiing før, under og etter mesterskapet. Trafikkavvikling, sikkerhet, gjerder og vakthold. Nødvendig konsekvensanalyse og trafikkplan. Tilrettelegging av infrastruktur/kollektivtransport for publikum, akkrediterte og andre aktører. Arenaløsning og tilrettelegging av fasiliteter i start målområde. TV-produksjon, tilrettelegging av presse og mediesenter i Grieghallen. Publikumsrettede aktiviteter, oppbygging av kulturprogram rundt mesterskapet og fansoner. Innkvartering og forpleining. Organisasjon, administrasjon og frivillige. Oppbygging av et sykkelprogram inn mot VM. Promotering og markedsføring. Herunder også utarbeidelse av en internasjonal søknad. Tilrettelegging for UCI kongress enten under eller etter mesterskapet, samt andre møter og konferanser. UCI organisasjons og markedsrettigheter DNV har kvalitetssikret og gjennomgått analysene som ligger til grunn for kostnadsberegningene. Analysene er brutt ned til input nivå, det er gjort usikkerhetsanalyser, man har vurdert og tallfestet faktorer som kan påvirke kostnadsbudsjettet, og kostnadsbidrag fra eventuelle hendelser som kan inntreffe. Videre er kostnadstall fra VM i København i 2011, VM i Limburg i 2012, Ski-VM i Oslo 2011, Ungdoms OL på Lillehammer i 2016 og Tall Ships Races i Bergen 2014 er brukt som aktuelle referanserammer. Kvalitetssikringen er basert på metodikk benyttet i Finansdepartementets regime for kvalitetssikring av store offentlige investeringsprosjekter, men noe forenklet grunnet prosjektets karakter. Usikkerheten i modellen er håndtert gjennom estimatusikkerhet, faktorer og hendelser Offentlige etater, private aktører, NCF og andre samarbeidspartnere har alle vært med og vurdert sine områder i kostnadsbudsjettet. Prosjektledelsen har jobbet tett med DNV, og det ble gjennomført en tre dagers Work Shop i Bergen i januar der samtlige store aktører fremla egne beregninger og forutsetninger innenfor sitt eget kostnadsområde. Spørsmål fra DNV til tallgrunnlaget ble også besvart. Som et eksempel kan løypekostnadene nevnes. Her har arbeidsgruppen for sport (bestående av tidligere VM og OL deltakere) gått igjennom samtlige av løypene, vurdert, notert og tatt bilder av forhold som må utbedres eller midlertidig fjernes. Statens vegvesen, Trafikketaten, Politiet og Hordaland fylkeskommune sin samferdselsavdeling har så gjennomført detaljerte kostnadsberegninger basert på dette arbeidet. Tiltak vil her være fjerning og reetablering av fartsdumper, trafikkøyer, midtrabatter, trafikklys og maling av aktuelle tuneller. Sammen med DNV ble estimatene gjennomgått, usikkerhetsfaktorer og hendelser vurdert, og samlet gir dette en best mulig vurdering av det aktuelle kostnadsområdet. Det har vært viktig for prosjektledelsen å fremlegge et fullt og reelt kostnadsbilde for bystyret. I motsetningen til andre arrangement har vi valgt å legge med alle kostnader som er en del av arrangementet. Budsjettet er således bruttoført, og bygger på premissene som NCF har lagt til grunn i scenario 2 i kvalitetssikringen. Foreslått Kostnadsbudsjett Sykkel-VM 2017 Det foreslåtte budsjettet bygger på DNVs kvalitetssikringsrapport og er angitt som forventningsverdier med tillegg for usikkerhet. I tråd med styrevedtak hos NCF er det scenario 2 som legges til grunn for den norske søknaden. 8

9 Post Område Beløp i mill. kr B1 Løyper/ritt 25,2 B2 Arena og start/målområde 10,6 B3 UCI TV-produksjon, Media og presse 17,4 B4 Administrasjon/Organisasjon 20,2 B5 Transport og logistikk 8,5 B6 Møter og konferanser 0,7 B7 Overnatting og innkvartering 4,1 B8 Publikumsrettede aktiviteter 2,7 B9 Promotering/marketing 11,3 B10 Oppbygging av sykkelprogram, folkehelsetiltak 3,1 B11 UCI Organisasjons og markedsrettigheter 37,5 * Kostnader som dekkes av UCI (som kommer til -7,3 fratrekk) MVA Merverdiavgift 11,8 Sum spesifiserte kostnader ink mva 145,8 Forventet uspesifisert 6,4 Forventet verdi faktorer + hendelser 4,2 Sum kostnader inkludert usikkerhet 156,4 Budsjettet er delt i 11 hovedposter, i tillegg er det tatt med merverdiavgift. Regnestykket mot UCI krever en liten forklaring. Her er det slik at arrangøren betaler UCI for organisasjons og markedsrettigheter, samtidig vil UCI betale arrangøren for å tilrettelegge områder og fasiliteter som omhandler blant annet VIP forpleining. For å holde oversikten konsistent med DNVs rapport (her fremkommer dette som post A1) er dette anskueliggjort og trukket ifra som *pkt. Det er NCFs vurdering at hovedvekten av denne posten vil være uavhengig av nivået på organisasjons og markedsrettigheter som tilbys til UCI. Samlet viser rapporten et kostnadsbilde inkludert usikkerhet på kr 156,4 mill. Dette benevnes styringsrammen (P50), eller forventet kostnadsbilde som er tilnærmelsesvis lik P50. Med en kostnad som tilsvarer P50 menes at kostnadene med 50 % sannsynlighet ikke vil overskride dette nivået. DNV peker i sin analyse på at det vil være nødvendig å foreta en usikkerhetsavsetning utover P50. DNV anbefaler å benytte en kostnadsramme tilsvarende et nivå som det med 85 % sannsynlighet ikke vil bli overskredet (P85). I DNVs rapport er det anbefalt en usikkerhetsavsetning på scenario 2 på kr 15,6 mill slik at anbefalt kostnadsramme (P85) er på kr 171,6 mill. Det er byrådens vurdering at usikkerheten er godt analysert og hensyntatt i rapporten fra DNV, men at usikkerhetsavsetningen ikke trenger å finansieres med mindre den inntreffer. Dersom den skulle inntreffe forutsettes det at denne håndteres som et spleiselag mellom de offentlige bidragsyterne i tråd med fordelingsnøkkelen på øvrig offentlige bidrag. Følgelig fremlegges det forventede kostnadsbildet og styringsrammen på kr 156,4 mill. Foreslått inntektsbudsjett/finansieringsmodell Det foreslåtte inntektsbudsjettet bygger på forutsetninger som prosjektledelsen fremlegger. Dette er basert på oppgitte opplysninger fra VM i København 2011, VM i Limburg 2012 og estimater for Tall Ships Races i Det er lagt et forsiktighetsprinsipp til grunn. Inntektsbudsjettet har ikke vært gjenstand for kvalitetssikring fra DNV. 9

10 Post Område Beløp i mill. kr A1 Offentlige tilskudd 80,0 A2 Sponsorinntekter 33,0 A3 TV og medierettigheter 17,4 A4 Hospitality, VIP pakker 9,4 A5 Overnatting, servering 5,0 A6 Kostnader dekket over andre budsjett 5,5 A7 Publikumsrettede aktiviteter 3,2 A8 Merchandise 1,5 A9 Billettinntekter 0,5 A10 Andre inntekter 0,9 Sum inntekter 156,4 Mesterskapet forutsettes finansiert som et spleiselag mellom lokale og regionale myndigheter, staten og næringslivet. I tillegg kommer salg av TV og medierettigheter. Disse budsjetteres med bakgrunn i møtet 16/ mellom NCF og TV2 & OB Team, og samsvarer med tilsvarende kostnadsside. Nivået på sponsorinntekter vurderes som realiserbart, og på et fornuftig nivå for å fastsette et bærekraftig arrangementsbudsjett. Når det gjelder fordelingen av offentlige bidrag legges følgende til grunn: Bidragsyter Beløp i mill. kr Staten 40,0 Hordaland fylkeskommune 15,0 Bergen kommune 20,0 Askøy kommune 1,5 Fjell kommune 1,5 Øygarden kommune 1,5 Sund kommune 0,5 Sum offentlige tilskudd 80,0 Her forutsettes det en statlig medvirkning på samme nivå som det lokale og regionale myndigheter stiller opp med. Bergen kommune sitt bidrag i driftsbudsjettet foreslås årlig fordelt etter følgende modell: År Beløp i mill.kr 2,0 5,0 6,0 7,0 Dette må innarbeides i økonomiplanarbeidet for Byens og regionens næringsliv vil spille en sentral rolle dersom Bergen skal kunne påta seg et slikt mega event. Bidragene her omfatter både sponsorinntekter, kick back ordninger på overnatting & servering og Hospitality. Kostnader som dekkes over andre budsjett omhandler i hovedsak den andelen av vegutbedringstiltak som Statens vegvesen tar over ordinære driftsbudsjetter samt tjenenester som er dekket over eksisterende budsjetter i Bergen, men som er tatt med for å synliggjøre bruttokostnaden på arrangementet. 10

11 Med det nye kostnadsbildet er det helt avgjørende at staten er med og bidrar. I den nye Idrettsmeldingen som ble vedtatt i mars 2013 er det et klart mål at Norge skal være vertskap for store internasjonale idrettsbegivenheter. Sykkel-VM er sannsynligvis det største internasjonale sommer idrettsarrangementet Norge kan være vertskap for, og vil således være et svært attraktivt mesterskap å få til Norge. For å sikre et bærekraftig arrangementsbudsjett kreves en statlig medvirkning minimum på samme nivå som det samlede tilskuddet fra lokale og regionale myndigheter. Et relevant tilfelle er Stortingets behandling av Chess Olympiad Tromsø 2014 AS, der arrangementet ble tildelt kr. 70 mill. fra Kulturdepartementet. Det er både NCFs og prosjektledelsens vurdering at Sykkel-VM oppfyller de kriterier og premisser som fremkommer av den nye Idrettsmeldingen for å sikre statlig medvirkning. Den nye Idrettsmeldingen og store internasjonale idrettsbegivenheter Stortinget vedtok i mars 2013 den nye Idrettsmeldingen, Meld.St.26 «Den norske idrettsmodellen». Store internasjonale idrettsbegivenheter omtales i kapittel 15. Her redegjøres det for at: «Internasjonale idrettsbegivenheter på hjemmebane kan og være en viktig motivator og inspirasjonskilde både for toppidrettsutøverne selv og for befolkningen som helhet, kanskje i særlig grad for barn og ungdom. Slike begivenheter har derfor også et potensial til å øke interessen rundt, og deltakelsen i idrett og fysisk aktivitet.» «Store internasjonale mesterskap og arrangementer har også interesse utover deres rent idrettslige betydning. Det er en nær kobling til mesterskapenes betydning for rekruttering til, og utvikling av en frivillighetskultur som norsk idrett er helt avhengig av.» «Med erfaringer fra VM på ski i nordiske grener i Holmenkollen vinteren 2011 i friskt minne, er det naturlig å trekke frem idrettsarrangementers bidrag til Norgesprofilering, og som grunnlag for utvikling av turistnæringen.» Det finnes imidlertid enkelte idrettsbegivenheter som er så store at de ikke lar seg gjennomføre uten statlig medvirkning. Det vurderes at Sykkel-VM er et slikt arrangement. Sykkel-VM er det største sommeridrettsarrangementet Norge kan være vertskap for. Et landeveis VM vil heller ikke kunne få støtte til anleggsbygging gjennom spillemidler, og mesterskapet er for det aller meste et gratis arrangement for publikum med en enorm markedsføringsverdi for Norge, således bør Sykkel-VM vurderes særskilt i forhold til statlig medvirkning. Dersom Norge og norsk idrett skal kunne påta seg denne type arrangementer kreves det derfor et utstrakt samarbeid mellom idretten, staten og både regionale og kommunale myndigheter. Regjeringen mener det er viktig at Norge skal kunne ha muligheten til å arrangere idrettsbegivenheter som i praksis betinger statlig støtte. Det finnes arrangementer som det både ut fra idrettslige og andre hensyn vil være av interesse å legge til Norge. Dersom statlig støtte til denne type idrettsbegivenheter skal være aktuelt, er det en forutsetning at en samlet idrettsbevegelse ønsker arrangementet. Det kan i visse enkelttilfeller være aktuelt for staten å bidra til gjennomføringen av andre arrangementer der statlig medvirkning kreves, eller der det av politiske grunner vurderes som særlig interessant å få lagt arrangementet til Norge. Et eksempel på et slikt arrangement er Youth Olympic Games (YOG) som arrangeres på Lillehammer i Der gav Stortinget gjennom behandlingen av Prop. 153 S ( ) Statsgaranti og tilsagn om statlig tilskudd for å arrangere olympiske vinterleker for ungdom i 2016, sin tilslutning til at det ble stilt 11

12 til rådighet nødvendige statlige garantier for å kunne søke om arrangementet, og at det ytes tilskudd som sikrer gjennomføringen av et eventuelt arrangement i Støtte til slike arrangementer vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Det understrekes at statlig tilskudd kun vil være aktuelt i helt spesielle tilfeller, og at dette ikke rokker ved hovedprinsippet om at staten ikke vil yte økonomisk tilskudd til gjennomføringen av internasjonale idrettsarrangementer i Norge. Da Stortinget behandlet den nye Idrettsmeldingen var det flere representanter som tok ordet rundt store internasjonale Idrettsarrangement. Jorodd Asphjell (AP) trakk konkret frem Sykkel-VM i sitt innlegg: Så til arrangementer: Denne idrettsmeldingen er ikke skrevet i stein. Nå har vi sett en rekke internasjonale arrangementer på utenlandske arenaer, men Norge har jo stor erfaring med å ha internasjonale arrangementer i Norge, f.eks. VM på ski i Oslo i 2011, VM på ski i Trondheim i 2007, OL i Lillehammer-regionen i 1994 og Ungdoms-OL, som vil komme i Nå ser vi også at en ny prosess knyttet til OL 2022, som er veldig spennende, hvor det er snakk om gjenbruk av anlegg i denne regionen. Samtidig har vi VM i freestyle i Voss, vi ser at Bergen jobber med å få VM i sykkel, og vi har Arctic Race of Norway, som en på en måte også har fått finansiert, sykkelrittet i Nord-Norge. Det skjer veldig mye positivt på idrettsfronten gjennom internasjonale arrangementer som skaper begeistring og økt aktivitet rundt omkring i hele landet. Derfor er det viktig at vi underveis ser på mulighetene for å være med og understøtte dette viktige arbeidet som idrettslag og særforbund gjør hver eneste dag. Representanten Linda C. Hofstad Helleland (H): Norge kan ikke lenger arrangere internasjonale håndballmesterskap, fordi vi mangler et nasjonalt håndballanlegg som er godkjent for internasjonale mesterskap. Men store mesterskap gir viktig inspirasjon som styrker bredden i idretten, for topp- og breddeidrett lever i et gjensidig samspill. Derfor mener Høyre at Norge jevnlig bør være vertskapsnasjon for større internasjonale mesterskap. Statlig medvirkning til Chess Olympiad Tromsø 2014 AS (COT 2014) Chess Olympiad Tromsø 2014 AS (COT 2014) søkte våren 2009 staten om et statlig tilskudd på 70 mill. kroner til å arrangere sjakk-ol i Tromsø i Selskapet COT 2014 er opprettet av Tromsø kommune og Norges sjakkforbund for å planlegge og gjennomføre arrangementet. Selskapet eies med 90 pst. av Tromsø kommune og 10 pst. av Norges sjakkforbund. Hovedmålet med arrangementet er ifølge selskapet å styrke Tromsø som arrangørby, sprenge grenser i formidling av sjakk og synliggjøre sjakkens betydning for læring og utvikling. Stortinget vedtok i juni 2010 å gi et statstilskudd på 70 mill. kroner dersom Tromsøs søknad vant fram, jf. Prop. 88 S ( ) og Innst. 239 S ( ). Under det internasjonale sjakkforbundets kongress i Russland høsten 2010 ble Tromsø og Norge tildelt arrangementet. Arrangementet forventes å skape stor oppmerksomhet i mange land. Dette inkluderer land i deler av verden hvor Norge tradisjonelt er lite markedsført. Viktigste kommunikasjonskanal er Internett. Det er planlagt et omfattende regionalt kultur, reise- og opplevelsestilbud i tilknytning til arrangementet. Deler av dette har samisk medvertskap og er forankret i Sametinget. Sjakk-OL bør videre bli et viktig kulturelement i regjeringens nordområdesatsing, særlig med tanke på at Russland er en av verdens ledende sjakknasjoner. Sjakk-OL er et viktig signalarrangement og antas å ha et stort markedsføringspotensial for Norge og Tromsø, bl.a. innenfor turisme og reiseliv. Organisering av et arrangementsselskap Dersom Norge søker Sykkel-VM vil NCF ønske å opprette et arrangementsselskap som skal forestå den videre planleggingen og gjennomføringen av Sykkel-VM Her finnes det flere alternative modeller, og det er viktig med juridiske avklaringer rundt disse før en beslutning blir tatt. Det vurderes som 12

13 hensiktsmessig at byrådet får fullmakt til å jobbe videre sammen med NCF og andre partnere med å avklare hvordan en slik organisering kan løses. Vurdering og konklusjon Det er gjort et omfattende arbeid med å redegjøre for sakens fakta og forutsetninger i tråd med sak Byråden vil trekke frem et meget godt samarbeid med NCF i denne prosessen. Byråden vil også trekke frem den positive samarbeidsviljen samtlige lokale og regionale aktører har fremvist. Dette er en klar styrke for Bergen som vertskap for store arrangementer. Arbeidet har avdekket et kostnadsbilde som hverken NCF eller Bergen kommune har vært kjent med i 2011 (da NCF initierte prosessen) og første halvår 2012 (bystyresak 54-12, og NCFs tingvedtak). Bakgrunnen for det endrede kostnadsbildet ligger i nye forutsetninger og krav fra UCI, samt en omfattende gjennomgang av det underliggende arrangementskonseptet. NCF har gjort styrevedtak på at en norsk søknad skal baseres på mottatt Bid Guide våren 2012 og nivået som Limburg 2012 betalte for organisasjons og markedsrettigheter. Bergen og bergensregionen støtter denne forutsetningen. DNV har på oppdrag fra NCF gjennomført en kvalitetssikring av kostnadsbudsjettet, og denne viser en forventet kostnad på kr. 156,4 mill., som er tilnærmet lik anbefalt styringsramme (P50) fra DNV. I DNVs rapport er det anbefalt en usikkerhetsavsetning på scenario 2 på kr 15,6 mill slik at anbefalt kostnadsramme (P85) er på kr 171,6 mill. Det er byrådens vurdering at usikkerheten er godt analysert og hensyntatt i rapporten fra DNV, men at usikkerhetsavsetningen ikke trenger å finansieres med mindre den inntreffer. Dersom den skulle inntreffe forutsettes det at denne håndteres ved at staten, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune dekker 1/3 hver, som vil utgjøre kr. 5,2 mill. Følgelig fremlegges det forventede kostnadsbildet og styringsrammen på kr 156,4 mill. Bergen har stor vilje og god kompetanse til å arrangere Sykkel-VM, men det nye kostnadsbildet og de økonomiske forutsetningene er nå på et nivå som krever regional og statlig medvirkning dersom det skal bli en norsk søknad. I den nye statlige idrettsmeldingen uttrykkes det både vilje og ønske om at Norge skal være vertskap for store internasjonale idrettsarrangement. Sykkel-VM er et så stort arrangement som ikke lar seg gjennomføre uten statlig medvirkning. En norsk Sykkel-VM søknad har bred støtte hos Norges Idrettsforbund, noe som er en forutsetning for en statlig medvirkning. Kulturdepartementet har bevilget kr. 70 mill til Chess Olympiad Tromsø 2014 AS. Et Sykkel-VM i Bergen 2017 vil gi bidra til en internasjonal markedsføring av Norge til mer enn 300 millioner reelle TV-seere. Det er både NCFs og byrådens vurdering at en søknad om statlig medvirkning til Sykkel-VM i Bergen bør ligge i tråd med saksfremstillingen. Bergen kan presentere et svært gjennomarbeidet og godt konsept for å være vertskapsby/-kommune for Sykkel-VM I idrettsplanen "Idrettsbyen Bergen - et steg foran", er det et mål å forsterke Bergens posisjon som en av Nordens mest attraktive idrettsbyer, og det er et delmål at Bergen skal være en vertskapsby som tiltrekker seg internasjonale idrettsarrangement. Sykkel - VM er et av verdens største idrettsarrangement, og er et høyprofilert mesterskap som vil kunne gi svært god markedsføring av Bergen og bergensregionen. Samtidig gir et Sykkel-VM en unik mulighet til å satse på folkehelse, byutvikling og miljø noe som vil gi varige og positive effekter langt ut over Sykkel-VM. De økonomiske ringvirkningene for Bergen og 13

14 bergensregionen er omfattende, og mesterskapet vil bidra til å sette Bergen det internasjonale idrettskartet i tråd med det ambisiøse målet i Idrettsplanen Idrettsbyen Bergen et steg foran. Appendiks: Fakta og tall om Sykkel-VM Sykkel-VM er et av verdens aller største idrettsarrangement, og er antakeligvis det største sommeridrettsarrangementet som Norge kan være vertskap for. Mesterskapet samler deltakere fra alle verdensdeler, og har stor medieoppmerksomhet med rundt 400 millioner TV-seere. Det konkurreres i junior kvinner og menn, U23 menn, elite kvinner og menn, samt profflag for kvinner og menn. UCI Road World Championships Arrangeres årlig Arrangements varighet 9 dager (Åpningsseremoni + 8 rittdager) Antall deltakere 2000 (hvorav 700 utøvere) Deltakende nasjoner 74 (VM 2012, fra alle kontinent) Antall akkrediterte personer Presse & media personer TV-seere millioner Antall TV-timer Mer enn 500 TV-timer Antall tilskuere Mer enn Tidligere og kommende arrangører 2010 Melbourne, Australia 2011 København, Danmark 2012 Limburg, Nederland 2013 Toscana, Italia 2014 Ponferada, Spania 2015 Richmond, USA 2016 Doha, Qatar 14

Byrådssak 121/13. Sykkel-VM 2017 ESARK-0182-201110183-57

Byrådssak 121/13. Sykkel-VM 2017 ESARK-0182-201110183-57 Byrådssak 121/13 Sykkel-VM 2017 EKHA ESARK-0182-201110183-57 Hva saken gjelder: Dette er en oppfølging av sak 54-12 «Søknad om Sykkel-VM 2016», og her fremlegges muligheter, konsekvenser og forutsetninger

Detaljer

SAKSPAPIR. SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr KS Kommunestyret 22.05.2013 040/13

SAKSPAPIR. SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr KS Kommunestyret 22.05.2013 040/13 SAKSPAPIR SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr KS Kommunestyret 22.05.2013 040/13 Arkiv: K1-223, K3-&10 Arkivsaknr: 13/1145-1 SYKKEL VM 2017 Sakshandsamar: Bernt Hjørnevik Kort om saka:

Detaljer

Det foreslås at Bergen bystyre stiller seg positiv til at byrådet jobber videre med NCF om å søke UCI om å arrangere Sykkel-VM i 2016.

Det foreslås at Bergen bystyre stiller seg positiv til at byrådet jobber videre med NCF om å søke UCI om å arrangere Sykkel-VM i 2016. Dato: 3. januar 2012 Byrådssak /12 Byrådet Søknad om Sykkel-VM 2016 EKHA SARK-0182-201110183-34 Hva saken gjelder: Norges Cykleforbund (NCF) ønsker å søke det internasjonale sykkelforbundet Union Cycliste

Detaljer

SYKKEL-VM 2017 I BERGEN OG BERGENSREGIONEN DET STØRSTE SOMMERIDRETTSARRANGEMENTET NORGE KAN VÆRE VERTSKAP FOR!

SYKKEL-VM 2017 I BERGEN OG BERGENSREGIONEN DET STØRSTE SOMMERIDRETTSARRANGEMENTET NORGE KAN VÆRE VERTSKAP FOR! SØKNAD OM STATLIG STØTTE OG MEDVIRKNING SYKKEL-VM BERGEN 2017 SYKKEL-VM 2017 I BERGEN OG BERGENSREGIONEN DET STØRSTE SOMMERIDRETTSARRANGEMENTET NORGE KAN VÆRE VERTSKAP FOR! Norges Cykleforbund (NCF) vil

Detaljer

Dato: 10. august 2011. Det vises til byrådets generelle kompetanse 2, vedtatt av bystyret 24.april 2006 i sak 102.

Dato: 10. august 2011. Det vises til byrådets generelle kompetanse 2, vedtatt av bystyret 24.april 2006 i sak 102. Dato: 10. august 2011 Byrådssak 1349/11-1 Byrådet Søknad om sykkel-vm 2016 EKHA SARK-0182-201110183-6 Hva saken gjelder: Norges Cykleforbund (NCF) ønsker å søke det internasjonale sykkelforbundet Union

Detaljer

SØKNAD OM Å ARRANGERE SYKKEL-VM I 2017 I BERGEN OG BERGENSREGIONEN

SØKNAD OM Å ARRANGERE SYKKEL-VM I 2017 I BERGEN OG BERGENSREGIONEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201303800-1 Arkivnr. 135.626 Saksh. Spjeld, Britt Karen, Klinker, Torill Saksgang Samferdselsutvalet Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og

Detaljer

AVTALE. mellom. Bergen 2017 AS (heretter Bergen 2017 ) org. nr , Hordaland fylkeskommune (heretter HFK ), org. nr.

AVTALE. mellom. Bergen 2017 AS (heretter Bergen 2017 ) org. nr , Hordaland fylkeskommune (heretter HFK ), org. nr. AVTALE mellom Bergen 2017 AS (heretter Bergen 2017 ) org. nr. 999 665 225, og Hordaland fylkeskommune (heretter HFK ), org. nr. 938 766 223 1. BAKGRUNN/FORMÅL Norges Cykleforbund (heretter «NCF») og HFK

Detaljer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Karlstad 3. februar 2012 Aftenposten 12. april 2011 Vi lever ikke

Detaljer

SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010

SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010 Dato: 17. november 2009 Byrådssak 448/09 Bergen bystyre SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010 FRKA SARK-3262-200802900-88 Hva saken gjelder: Norges Friidrettsforbund er,

Detaljer

Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms OL på Lillehammer i Anders Magnus Løken 17. august 2011

Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms OL på Lillehammer i Anders Magnus Løken 17. august 2011 Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms OL på Lillehammer i 2016 Anders Magnus Løken Sentrale spørsmål som besvares i rapporten Hva er forventet netto statlig tilskudd og størrelse på Statens

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eirik Haagensen Arkiv: 223 C21 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Eirik Haagensen Arkiv: 223 C21 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eirik Haagensen Arkiv: 223 C21 13/1471-3 Dato: 17.04.2013 STØTTE TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CHAMPIONSHIPS 2014 Vedlegg: Søknad fra

Detaljer

Arkivsak : Saksbeh. : Nina Othilie Høiland

Arkivsak : Saksbeh. : Nina Othilie Høiland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200900909 Arkivkode : E: 223 C21 Saksbeh. : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.03.2009 27/09 INTERNASJONALT SYKKELRITT

Detaljer

Kvalitetssikring av kostnadsbudsjett for Sykkel-VM i Bergen 2017

Kvalitetssikring av kostnadsbudsjett for Sykkel-VM i Bergen 2017 Kvalitetssikring av kostnadsbudsjett for Sykkel-VM i Bergen 2017 Rapport, v.1.0 Det Norske Veritas Innhold Utgangspunkt for kvalitetssikringen Resultater fra kvalitetssikringen Anbefalinger Vedlegg 3

Detaljer

TOUR DE ANDØRJA www.letour.no

TOUR DE ANDØRJA www.letour.no TOUR DE ANDØRJA TDA TC/TDA Terreng EN FOLKEFEST FOR TOPPIDRETTSUTØVERE, BARN, MOSJONISTER OG PUBLIKUM Media Tour de Andørja A/S skal bruke sin kunnskap og erfaring på tvers av ulike idretts- og kulturorganisasjoner,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Saksframlegg Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar at Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag fotballkrets og Rosenborg

Detaljer

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Næringstiltak for Bergen 2014 Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke 1 Innledning 20. september 2010 vedtok bystyret for første gang en felles Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP):

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Christian Fredrik Fotland Arkiv: C21 12/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Christian Fredrik Fotland Arkiv: C21 12/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Christian Fredrik Fotland Arkiv: C21 12/1088-11 Dato: 16.08.2012 LILLEHAMMER KOMMUNES DELTAGELSE I SØKERPROSESSEN TIL DE OLYMPISKE OG PARALYMPISKE LEKER I 2022 Sammendrag:

Detaljer

Bakgrunn Tour of Norway

Bakgrunn Tour of Norway Bakgrunn Tour of Norway Rittet arrangeres på nest øverste nivå på den internasjonale kalenderen, rett under Tour de France og de andre store tre-ukers-rittene. Rittet har over 40 års historie, og har siden

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Nanna Egidius Arkiv: 046 C21 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Nanna Egidius Arkiv: 046 C21 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Nanna Egidius Arkiv: 046 C21 16/6592-13 Dato: 13.03.2017 MULIGHETSSTUDIE VINTER-OL OG PARALYMPICS Vedlegg: Mulighetsstudie Olympiske & Paralympiske vinterleker Lillehammer

Detaljer

Arctic Race of Norway - kommunalt bidrag

Arctic Race of Norway - kommunalt bidrag Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38474/2013 2012/5940 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/107 Formannskapet 26.06.2013 Arctic Race of Norway - kommunalt bidrag Forslag

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/14300-1 Dato: 15.11.2011 TOUR OF NORWAY 2012 â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Opplegg for målgang i sykkelrittet

Detaljer

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer?

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Birgitte Nestande Prosjektleder, Norway Convention Bureau Opplevelseskonferansen, Halden 6. november 2012 Norway Convention

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1 Saksbehandler: Harald Landheim LÅN TIL LILLEHAMMER SKIFESTIVAL AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: I denne saken

Detaljer

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion Byrådssak 82/13 Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion ROLO ESARK-0183-201221604-7 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har 27.11.12 mottatt innbyggerinitiativ

Detaljer

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392

Detaljer

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S Dato: 15. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Usikkerhetsanalyse - Helleren svømme- og stupeanlegg MEGJ BBE-1634-200710606-232 Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Lillehammer-regionen Regionrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet Møtested: Fakkelgården Møtedato: 14.11.2014 Tid: 08.30-12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 90611464 / akr@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Innhold: Forutsetninger og avgrensninger for kalkulatoren Sjakk OL, regional verdiskaping pr år: - 2008-2009 - 2010-2011 - 2012-2013: regional og nasjonal verdiskaping

Detaljer

Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag

Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Bergen kommune Henning Warloe, byråd for kultur, næring og idrett Byrådsavdeling kultur, næring

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Ladies Tour of Norway

Ladies Tour of Norway Ladies Tour of Norway Ladies Tour of Norway 2016 video Visjon LToN skal skape BEGEISTRING, positive OPPLEVELSER og VARIGE VERDIER for: Team og øvrige deltagere Samarbeidspartnere Publikum Lokal samfunn

Detaljer

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen Byråd for barnehage, skole og idrett Anne-Marit Presterud Kommunaldirektør BBSI Rune Titlestad Direktør i idrettsseksjonen 2 Overordnet

Detaljer

Multifunksjonshall Marienlyst. Status

Multifunksjonshall Marienlyst. Status Multifunksjonshall Marienlyst Status Formannskapet 11.12.2012 11.12.2012 1 Fra Bystyresak den 18.09.2012: (Utvikling av Marienlystområdet med ny multifunksjonshall) Det inngås avtaler med Ticon Eiendom

Detaljer

VM 2016 Organisasjonsform

VM 2016 Organisasjonsform VM 2016 Organisasjonsform IBU PREMISSGIVER OSLO KOMMUNE ANLEGGSEIER VM 2016 Hovedkomiteen Sameierskap mellom NSSF og Skiforeningen 70/30 VM 2016 organiseres som et AS med styre og hovedkomité. VM 2016

Detaljer

X Games Norway 2018 søknad

X Games Norway 2018 søknad Øyer kommune v/ Ordfører Brit Kramprud Lundgård Oppland Fylkeskommune v/ Ordfører Even Aleksander Hagen Lillehammer Kommune v/ Espen Granberg Johnsen Kopi: Rådgiver Roger Aa Djupvik i Oppland fylkeskommune

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 Rådmannens

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Byrådssak 256/14 Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke BJOA ESARK-3303-201405838-7 Hva saken gjelder: Det finnes en rekke betingelser knyttet til å motta tilskudd

Detaljer

SYKKEL-VM 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

SYKKEL-VM 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT SYKKEL-VM 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Bergen 2017 AS Et av verdens største idrettsarrangement 16. - 24. september 2017 9 dager, 12 (14) konkurranser Åpningsseremoni & kulturprogram

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015 Pressekonferanse Ullevaal 5. mai 2015 Side 2 Fortsatt vekst i medlemsmassen Side 3 Idrettens rammevilkår: Mål i IPD 2011-2015: Gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjonen og aktivitetsutvikling:

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/4371-1 Dato: 20.03.2012 DRAMMEN SOM VERTSBY I OL 2022 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen

Detaljer

Derfor søker vi fotball-em 2016

Derfor søker vi fotball-em 2016 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Arctic Race of Norway Bodø som vertsby

Arctic Race of Norway Bodø som vertsby Næring og etablering Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2016 20205/2016 2015/6711 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/36 Formannskapet 14.04.2016 Formannskapets behandling i møte den 14.04.2016:

Detaljer

Pre-Teen Cup on bike

Pre-Teen Cup on bike Pre-Teen Cup on bike 1 Målsetting Skape sykkelentusiasme og stimulere til aktivitet på øvre del av barneskolen. Gi skolene en mulighet for at flere barn kan komme i aktivitet. Fremme/bevisstgjøre gode

Detaljer

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet.

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet. Byrådssak 341/13 Etablering av investeringsfond for kunstgressbaner GENI ESARK-6622-201300520-14 Hva saken gjelder: Det foreslås i saken å etablere et «Kunstgressfond» for å finansiere et årlig utskiftingsprogram

Detaljer

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2014 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Verdensmester i Begeistring av Norges befolkning

Verdensmester i Begeistring av Norges befolkning Verdensmester i Begeistring av Norges befolkning 1 1 Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen Møbelringen Cup Mer enn bare en håndballturnering

Detaljer

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement «Mulighetenes arena» Rektormøte, 14. februar 2014 Agenda Bakgrunn og mandatet for prosjektet Foreløpige tanker rundt aktiviteter og tiltak Kontaktpersoner

Detaljer

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune Dato: 22. oktober 2010 Byrådssak 570/10 Byrådet Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune - 2010 TOOP SARK-12-200815131-27 Hva saken gjelder: Saken er en presentasjon av regnskapsinformasjon

Detaljer

Dato: 3. mars Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre

Dato: 3. mars Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre Dato: 3. mars 2011 Byrådssak 1108/11 Byrådet Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre ADME SARK-332-201000099-229 Hva saken gjelder: Kulturdepartementet sendte 21.12.2010

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret 03.02.11 Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010 Styret Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Supporter Line. Kontakt oss for mer informasjon: Tom Seim Sanna Lutsoja

Supporter Line. Kontakt oss for mer informasjon: Tom Seim Sanna Lutsoja Bergen og Norge er vertskap for Sykkel-VM 2017 UCI ROAD WORLD CHAMPIONSHIPS 2017 Flex reklame AS er offisiell partner for Bergen 2017. Vårt ansvarsområde er Merchandise og det innbefatter all utvikling

Detaljer

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn Saknr. 12/11455-22 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Mesterskapsstøtte for 2013 tildeles: VM allround skøyter 2013 Hamar IL skøytegruppa

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Novapoint, 27. mai 2008 SAS Royal Hotel, Tromsø Roger Ingebrigtsen, strategi og kommunikasjonssjef. www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.

Novapoint, 27. mai 2008 SAS Royal Hotel, Tromsø Roger Ingebrigtsen, strategi og kommunikasjonssjef. www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018. Novapoint, 27. mai 2008 SAS Royal Hotel, Tromsø Roger Ingebrigtsen, strategi og kommunikasjonssjef Norges omdømme i verden Norge med storpolitiske interesser i nord Norges reiseliv skriker etter å bli

Detaljer

Søknadsprosess for OL/PL 2022

Søknadsprosess for OL/PL 2022 Saknr. 12/2006-3 Ark.nr. C21 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt

Detaljer

Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv 2016 var et begivenhetsrikt år for idrettsbyen Trondheim. Det største idrettsarrangementet i 2016 var UEFA Super Cup. Arrangementet var den største TVproduksjonen som har vært produsert utenfor Oslo, med

Detaljer

VEDLEGG 6 løyper for rittene

VEDLEGG 6 løyper for rittene VEDLEGG 6 løyper for rittene Spektakulære løyper som gir en utfordring til deltakerne. Og fantastiske bilder til alle TV-seere. 54 55 Bergen kan presentere spektakulære løyper omgitt av fjord, fjell og

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ORIENTERING OM WC I SKISKYTING 2011 Arkivsaksnr.: 09/44482

Saksframlegg. Trondheim kommune. ORIENTERING OM WC I SKISKYTING 2011 Arkivsaksnr.: 09/44482 ORIENTERING OM WC I SKISKYTING 2011 Arkivsaksnr.: 09/44482 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4177-18.12.2015 Tilskuddsbrev Inkludering i idrettslag 2016 Kulturdepartementet viser til søknad av 3. november

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Fylkestinget. Møteinnkalling. Sted: Fylkestingsalen Dato: kl

Fylkestinget. Møteinnkalling. Sted: Fylkestingsalen Dato: kl Fylkestinget Møteinnkalling Sted: Fylkestingsalen Dato: 20.03.2012 kl. 14.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 20.03.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 17/12 12/2006 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Konferanse om idrætspolitik og idrætsfacsiliteter ( status og inspirasjon fra Norge ) Erik Unaas, SPORTMEDIA Frederikshavn, 25.

Konferanse om idrætspolitik og idrætsfacsiliteter ( status og inspirasjon fra Norge ) Erik Unaas, SPORTMEDIA Frederikshavn, 25. Konferanse om idrætspolitik og idrætsfacsiliteter ( status og inspirasjon fra Norge ) Erik Unaas, SPORTMEDIA Frederikshavn, 25. februar 2009 Norges største idrettsforlag Startet av Erik Unaas i egen kjeller

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Søknad om økonomisk og praktisk støtte til NM sykkel 2016

Søknad om økonomisk og praktisk støtte til NM sykkel 2016 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.04.2015 30873/2015 2015/2533 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/68 Formannskapet 13.05.2015 Søknad om økonomisk og praktisk støtte til NM sykkel

Detaljer

Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen. Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen. Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Innledning Terramar har en velprøvd tilnærming til og metodikk for gjennomføring

Detaljer

Teen Age Cup on bike

Teen Age Cup on bike Teen Age Cup on bike 1 Målsetting Skape sykkelentusiasme og stimulere til aktivitet på øvre del av barneskolen. Gi skolene en mulighet for at flere barn kan komme i aktivitet. Fremme/bevisstgjøre gode

Detaljer

Oslo er den eneste hovedstaden i verden som kan arrangere et samlet vinter- OL i urbane omgivelser

Oslo er den eneste hovedstaden i verden som kan arrangere et samlet vinter- OL i urbane omgivelser Oslo er den eneste hovedstaden i verden som kan arrangere et samlet vinter- OL i urbane omgivelser Vi ønsker å oppnå: En vellykket gjennomføring av vinterolympiske leker hvor verden og Norge forenes gjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 24.02.2014 kl. 15:45 Møtested: Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012.

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012. Saknr. 12/4910-2 Ark.nr. 223 K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.2011 45/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.2011 45/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201007160 : E: 223 C21 : Ane Eikehaugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.2011 45/11 FORDELING AV

Detaljer

FELLESMØTE 18.MARS 2017

FELLESMØTE 18.MARS 2017 FELLESMØTE 18.MARS 2017 AGENDA 10:00 10:30 Velkommen og generell gjennomgang av 2016 Harald Tiedemann Hansen Info om Generalsekretær 10:30 11:00 Økonomi Hans Petter Gulbrandsen 11:00 11:30 VM 2017 Harald

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND»

STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND» STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND» Går til Styrets medlemmer Styremøte 15. mai 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg «Prinsipper for museumsutviklingen i

Detaljer

OL/PL 2022. Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1

OL/PL 2022. Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1 OL/PL 2022 Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1 Tidligere vedtak, Drammen Bystyre 20. mars 2012. 1. Drammen kommune er positive til å være vertskommune for ishockey i et eventuelt OL/PL 2022.

Detaljer

Antall medlemmer ca. 700 herav ca. 100 i aktivt segment: Ungdom/Junior/Elite

Antall medlemmer ca. 700 herav ca. 100 i aktivt segment: Ungdom/Junior/Elite jmfjrdaland FVi.KESK(:i,v,>,:i i-^;: i,,., Uaknr.^y/7^(,ybok,rr. / Hordaland fylkeskommune i ' ' o..,.onn - 2L::. 2011 Postboks 7900 / -iiuvnr,y^5^^^y Saksh. 5020 Bergen i I L.off. Bergen, 6. desember

Detaljer

- Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund

- Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund Forslag til NSFs Kongress: - Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund 1. Bakgrunn Spørsmålet om norsk sjakk 1 skal søke om medlemskap i NIF har vært utredet en

Detaljer

Uttakskriterier 2016

Uttakskriterier 2016 Uttakskriterier 2016 Terrenglandslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon Landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter 12. desember 2015 Terrenglandslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon Terrenglandslaget

Detaljer