Byrådssak 121/13. Sykkel-VM 2017 ESARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 121/13. Sykkel-VM 2017 ESARK-0182-201110183-57"

Transkript

1 Byrådssak 121/13 Sykkel-VM 2017 EKHA ESARK Hva saken gjelder: Dette er en oppfølging av sak «Søknad om Sykkel-VM 2016», og her fremlegges muligheter, konsekvenser og forutsetninger for et bærekraftig arrangementskonsept ved et Sykkel-VM i Bergen og bergensregionen. Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Askøy kommune, Fjell kommune, Sund kommune og Øygarden kommune er medarrangører av Sykkel-VM Norges Cykleforbund (NCF) søker det internasjonale sykkelforbundet Union Cycliste Internationale (UCI) - om å arrangere Sykkel-VM 2017 (UCI Road World Championships) i Bergen og bergensregionen. Qatar ble i september 2012 tildelt VM i 2016, derfor omhandler den norske søknaden nå 2017 i tråd med NCFs tingvedtak ifra februar Sykkel-VM er et av verdens største idrettsarrangement, og er antakeligvis det største sommeridrettsarrangementet som Norge kan være vertskap for. Mesterskapet samler deltakere fra alle verdensdeler med over 70 deltakende nasjoner, og har stor medieoppmerksomhet med mer enn 300 millioner reelle TV-seere. Det konkurreres i junior kvinner og menn, U23 menn, elite kvinner og menn, samt profflag for kvinner og menn. Til sammen skal det arrangeres 12 ritt over 9 dager. Det kan forventes rundt tilskuere til rittene. Arrangementskonseptet for mesterskapet bygger på de gode løsningene og erfaringene Bergen har med Tall Ships Races og andre store arrangement i byen. Sykkel-VM er for det aller meste et gratis arrangement for publikum. Sykkel-VM gir en unik profileringsmulighet for Bergen og bergensregionen, med potensielt store økonomiske ringvirkninger for næringslivet. Mesterskapet gir også store muligheter til å iverksette målrettede tiltak mot rekruttering og sykkelopplæring, økt bruk av sykkel som transportmiddel, samt verdi og holdningsskapende arbeid. Dette vil være sentrale virkemiddel for å nå byens ambisiøse mål innenfor folkehelse, miljø og byutvikling. Det har vært gjort et omfattende arbeid med å kartlegge det reelle kostnadsbildet ved et Sykkel-VM. UCI har endret forutsetningene og kravene etter VM i Limburg 2012 og tildelingen av VM til Qatar i NCF har gjort styrevedtak på at en norsk søknad skal baseres på mottatt Bid Guide og nivået som Limburg 2012 betalte for organisasjons og markedsrettigheter. Det Norske Veritas (DNV) har på oppdrag fra NCF gjennomført en kvalitetssikring av kostnadsbudsjettet. Her er det vurdert to ulike kostnadsscenarier scenarie1 som representerer et nivå på Organisasjons- og markedsrettigheter som UCI har formidlet ønske om, og scenarie2 som representerer et nivå som NCF legger som en forutsetning for å sende en søknad. Kvalitetssikringen viser for scenario2 en forventet kostnad på kr. 156,4 mill., en anbefalt kostnadsramme på 171,6 mill. (P85) inklusive en 1

2 usikkerhetsavsetning, og en anbefalt styringsramme på 156,1 mill. (P50). Rapporten fra DNV ligger vedlagt. NCF og Bergen har stor vilje og god kompetanse til å arrangere Sykkel-VM, men det nye kostnadsbildet og de økonomiske forutsetningene er nå på et nivå som krever regional og forsterket statlig medvirkning dersom det skal bli en norsk søknad. Sykkel-VM innfrir de forventninger og premisser som ligger i Meld.St.26 «Den norske idrettsmodellen» rundt mulighetene for statlig medvirkning. Det foreslås at Bergen kommune gir et arrangementstilskudd på kr. 20,- mill. gitt de forutsetningene som i nåværende fase er gjort kjent, og den kvalitetssikring som er foretatt av DNV. Dette vil måtte innarbeides i rullering av økonomiplan for Det foreslås at Bergen bystyre stiller seg positive til at NCF søker UCI om å få arrangere Sykkel-VM 2017 med Bergen som vertskapsby. Bystyrets vedtak forutsetter en statlig medvirkning på det nivå som fremkommer i saksutredningen. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Vedtakspunkt 3 i bystyre sak 54-12: «Bergen bystyre ber byrådet om å legge frem en sak der alle utgifter, finansiering og øvrige konsekvenser ved et Sykkel-VM i Bergen blir belyst i sin helhet.» Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bergen bystyre er positive til at Bergen blir vertskapsby for en norsk søknad om Sykkel-VM 2017, og ser på dette som et svært attraktivt mesterskap å få til bergensregionen. 2. Bergen bystyre forutsetter at mesterskapet finansieres gjennom et spleiselag mellom idrett, næringsliv og offentlige myndigheter, der statlig medvirkning står i forhold til nivået på regionale myndigheters bidrag. 3. Bergen bystyre forutsetter også at medvirkende kommuner og Hordaland fylkeskommune bidrar i tråd med saksutredningen. 4. Bergen bystyre er positive til å støtte arrangementet med kr. 20,- mill. i tråd med saksforutsetningene. til Sykkel-VM 2017, og ber byrådet innarbeide dette i økonomiplanen for Bergen bystyre legger til grunn at den anbefalte usikkerhetsavsetningen på kr. 15,6 mill. ikke finansieres nå, men forutsettes dekket i tråd med saksutredningen, dersom den inntreffer. Bergen kommunes andel utgjør kr. 5,2 mill. 6. Bergen bystyre er positive til at byrådet jobber videre sammen med NCF og andre med-arrangører med å opprette et arrangementsselskap for Sykkel-VM Dato: 30. april 2013 *** Ikke slett denne linje elektronisk godkjenning flettes inn *** Monica Mæland byrådsleder Gunnar Bakke byråd for kultur, næring, idrett og kirke Vedlegg: Kvalitetssikring av kostnadsbudsjett for Sykkel-VM i Bergen 2017, DNV Rapport, V.1.0, 17.april

3 Saksutredning: Prosessen første halvdel av 2012 Norges Cykleforbund (NCF) valgte i november 2011 Bergen som vertskapsby for Norge sin søknad om å få arrangere VM i landeveissykling i Bystyret ble forelagt sak første gang i februar 2012(sak 54-12). Bystyret understreket at dette er et svært attraktivt mesterskap å få til byen og regionen, og gav byrådet fullmakt til å jobbe videre sammen med NCF med å utarbeide et bærekraftig budsjett og arrangementskonsept for Sykkel-VM i Bergen. På NCFs Forbundsting i Harstad februar 2012 ble det gjort enstemmig tingvedtak på at Norge skulle søke Sykkel-VM i 2016 eller i 2017 med Bergen som vertskapsby. UCI oversendte i mars 2012 Bid Guide for Sykkel-VM Med bakgrunn i denne har NCF, Bergen og bergensregionen jobbet med å utarbeide den internasjonale søknaden. TV2 initierte arbeidet med en søknadsvideo som vil følge med den skriftlige søknaden. Det ble nedsatt en Hovedkomité ledet av byrådsleder, hvor foruten NCF, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, ordfører, fylkesordfører, ordførerne i Askøy kommune, Fjell kommune, Sund kommune og Øygarden kommune, AP, TV2, AviNor, Statens vegvesen, Politiet, Brannvesenet, Skyss, Hordaland Idrettskrets, Idrettsrådet i Bergen, Bergen Næringsråd, Bergen Reiselivslag, Hordaland Cyklekrets og det regionale syklemiljøet deltar. Hovedkomiteen hadde tre møter i Samtidig ble det nedsatt en prosjektledelse bestående av sykkelpresidenten, en spesialrådgiver for NCF, idrettsdirektør og prosjektleder. Prosjektledelsen har hatt løpende møter. Øvrig organisering har vært arbeidsgrupper innenfor de forskjellige hovedområdene for søknaden, dette er angitt nærmere i saksutredningen i sak Bergen stod som arrangør av Sykkel-NM i juni Mesterskapet ble en stor suksess, og et samlet regionalt syklemiljø bidro på en flott måte. Gaterittene ble for første gang arrangert rundt Bryggen og fisketorget. Rittene ble direktesendt på TV2, og både utøvere, trenere og publikum skrøt veldig av arrangementet. Det ble også arrangert et vellykket VM-seminar i forkant av gaterittene. Mer enn 200 gjester fra byens næringsliv fikk servert et variert og godt program. NCF med bredt initiativ ovenfor UCI UCI har gitt NCF og Bergen meget gode tilbakemeldinger på det norske kandidaturet. I denne prosessen har det vært et klart ønske fra NCF å ta et bredere initiativ ovenfor UCI rundt de arrangement Norge kan påta seg i oppkjøringen mot et mulig VM i landeveissykling. Dette vil bidra til å bygge økt kredibilitet på Norge som vertskap ovenfor UCI. Danmark gjennomførte et tilsvarende initiativ da de var i søknadsprosessen for VM i København i 2011,Nederland før VM i Valkenburg i 2012 og USA gjør det samme før VM i Richmond i Det første arrangementet Norge kunne søke om å påta seg var UCI Management Committee midyear meeting i NCF tok dette opp med prosjektledelsen i mai Sykkelpresidenten og Idrettsdirektøren tok opp de etiske betraktningene rundt å avholde dette møtet med Idrettspresidenten. På bakgrunn av dette ble det rettet en formell henvendelse fra NCF til UCI for å avklare dette forholdet før en søknad ble sendt. Marketing & Event Director i UCI understreket i sitt svar at dette under ingen omstendighet ble sett på som et forsøk på å kjøpe seg goodwill, men at det ville være med på å bygge opp erfaring og kredibilitet på Norge og Bergen som arrangør ovenfor UCI. Saken ble tatt opp på Hovedkomitémøtet 12.september 2012, og der ble det vedtatt at Norge søkte UCI om å få avholde dette møtet i Bergen i juni UCI valgte på Management Committee møtet under VM i Limburg i september 2012 å tildele Bergen Management Committee møtet, Executive Committee møtet og UCI ProTour Council møtet juni

4 NCF søkte høsten 2012 UCI om å få arrangere VM i Terrengsykling (MTB) på Hafjell i UCI var svært tilfredse med den norske søknaden og tildelte Norge mesterskapet under Management Committee møtet i februar NCF planlegger å påta seg å arrangere World Cup og Europamesterskap (EM) innenfor flere av de ulike sykkelgrenene i de kommende årene. I 2015 skal det arrangeres World Cycling Forum. Dette er et nytt tiltak der UCI samler alle profflagene, delegater fra sykleforbund i hele verden, representanter fra sykkelbransjen og alle formelle organer i UCI, og har en uke med møter, utstillinger, aktiviteter og andre profileringstiltak. Samlet vil det være rundt 3000 deltakere. I Bergen er Grieghallen som skapt for å kunne vært vertskap for en slik konferanse. I oppkjøringen mot et VM i 2017, vil det være svært fordelaktig å få samlet alle aktørene ved et slikt forum. UCI har hatt flere site visits i Bergen for å se på møte- og kongressfasiliteter, samt for å diskutere VM kandidaturet. Deres tilbakemeldinger har vært udelt positive, og det fremheves at det norske initiativet er ryddig, gjennomarbeidet og profesjonelt. I forhold til et mulig World Cycling Forum er det fra NCF signalisert til UCI at dette blir vurdert når endelig avgjørelse blir tatt rundt en norsk VM søknad. VM i Limburg september 2012, internasjonale avklaringer og VM i Qatar 2016 I løpet av sommeren 2012 ble det kjent at det forelå uavklarte kontraktsmessige forhold mellom Richmond, Virginia (USA) og det internasjonale sykkelforbundet (UCI) rundt VM i Qatar som tapte kampen om VM i 2015, tilbød seg å være reserve ovenfor UCI. Sykkelpresidenten tok dette opp på VM-seminaret i Bergen 22.juni 2012, og understreket at dette kunne påvirke hvorledes Norge sitt kandidatur ville gjelde 2016 eller UCI og amerikanerne kom til enighet rundt de avtalemessige forholdene, og UCI valgte på Management Committee møtet sitt under VM i Limburg i september 2012 å tildele Qatar VM i Qatar ble tildelt dette eksklusivt da de hadde en ferdig søknad, et meget sterkt økonomisk bud og de fikk goodwill ved å være reserve for Richmond, Virginia (USA) i For Norge sin del innebærer dette at man nå søker VM i 2017 i tråd med vedtaket på NCFs Forbundsting i februar VM i Limburg satte en ny standard for Hospitality, VIP forpleining og fasiliteter i start/målområdet. Det ble fra UCI sin side fremhevet at dette ble ansett som nødvendige krav til fremtidige VM arrangører, dog fremkommer ikke dette eksplisitt i Bid Guiden. Løsningskonsept internasjonal søknad Prosjektledelsen har sammen med NCF jobbet med å utarbeide den internasjonale søknaden basert på tilsendt Bid Guide av mars Målet har vært å ha en søknad av høy kvalitet som trekker frem alle de gode forutsetningene og erfaringene Norge, Bergen og bergensregionen kan vise til. Det har vært sentralt å fremheve at VM skal være en stor fest der rittene er høydepunktet, der hele byen blir tatt i bruk og at alle får mulighet til å delta på festen. Samtidig har det vært viktig å fremheve den vakre naturen som omkranser byen og Vestlandet. Løypene vil vise frem dette på en vakker og spektakulær måte som gir en unik Norgesreklame til mer enn 300 millioner reelle TV-seere! Mesterskapet vil gå over 9 dager og inneholder 12 ritt. Det skal konkurreres i elite kvinner og menn, junior kvinner og menn, og U23 menn. Samtidig ble det fra VM i 2012 innført lagtempo for profflag kvinner og menn som åpningsritt. Det foreslås at VM skal innledes med lagtempo ritt fra Øygarden og Askøy, dernest vil temporittene og fellesstartrittene gå i og rundt Bergen. Start/målområde for alle disse rittene vil være Festplassen. På denne måten får man vist frem det aller beste av byen, samtidig som at mesterskapet blir tilgjengelig for flest mulig. Sykkel-VM er et unikt idrettsarrangement i den forstand at publikum for det aller meste kan følge rittene gratis. Det er blant annet dette som gjør at opp mot nordmenn hvert år reiser for å følge Tour de France. Grieghallen vil være hovedkvarter, akkrediteringssenter og presse & media senter. Dette sikrer et svært kompakt arrangement. 4

5 Sykkel-VM skal gi et positivt og varig kompetanseløft for Bergen og bergensregionen. Involvering av barn og unge står sentralt. Barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler vil alle mobilisert. Sykkelopplæringskampanjer, kunnskap og kompetanse løft, og andre spennende prosjekt vil være viktige satsinger i det norske VM konseptet. Målet er å involvere hele fylket i et felles løft i årene inn mot Sykkel-VM. Tour of Norway for Kids konsept ut i hele fylket vil være et mulig tiltak. Her vil NCF samarbeide med Hordaland Cyklekrets, de regionale sykle klubbene, Hordaland Idrettskrets og Idrettsrådet i Bergen rundt konkretisering av tiltak og kampanjer. Målet er å spre kunnskap, kompetanse og sykkelglede. Tilsvarende vil det bli gjennomført tiltak mot den voksne delen av befolkningen. Det foreligger svært ambisiøse målsettinger i Bergensprogrammet i forhold til å øke andelen som benytter sykkel som transportmiddel. Et Sykkel-VM vil gi en viktig vitamininnsprøyting til dette arbeidet. NCF vil lede an i dette arbeidet, og det søkes et bredt samarbeid med idrett, organisasjoner og næringslivet på dette området. Det store løftet for folkehelse ligger her. Det er også store muligheter mot UiB, NHH, og de andre høyere utdanningsinstitusjonene i forhold til forskning og utvikling. Et Sykkel-VM i Bergen og bergensregionen vil også være veldig spennende sett opp mot søknaden til UNESCO om å bli «Creative City of Gastronomy». Koblingen mellom sjømat, matkultur og kystkultur mot Sykkel-VM gir mange muligheter. Media City Bergen er en annen kobling som vil kunne gi Bergen og bergensregionen veldig drahjelp med store deler av verdenspressen til stede. Det ligger som et klart og tydelig fundament i den norske søknaden at det skal gjøres et holdningsskapende arbeid rettet mot antidoping, verdi og holdningsskapende arbeid fra UCI, NCF og vertskapsbyen og regionen. Norge har gjennom NCF tatt en rolle som foregangsland i antidopingarbeidet ovenfor UCI, og denne posisjonen vil bli ytterligere styrket gjennom et Sykkel-VM i Norge. Internasjonalt har Norge en svært sterk posisjon i antidopingarbeidet, noe som vil styrke den norske VM søknaden. Det henvises til sak for mer rundt selve konseptet. I appendikset ligger det fakta om Sykkel-VM. NCF og Bergen var godt representert under VM i Limburg Man tok med seg mange nyttige erfaringer og referanserammer fra hvordan hollenderne arrangerte mesterskapet. Disse erfaringene vil bli brukt til å styrke den norske VM-søknaden. Hovedkomitéen har gitt aksept og godkjenning for de fremlagte planer som prosjektledelsen har presentert. Muligheter og konsekvenser ved et Sykkel-VM Sykkel-VM vil gi Bergen og bergensregionen en fantastisk profileringsmulighet. De økonomiske ringvirkningene av mesterskapet er store. Med mer enn 300 millioner reelle TV seere gir Sykkel-VM fantastiske markedsføringsmuligheter for Norge. Arenaen er Bergen by og bergensregionen, norsk natur, kultur og folkefest på sitt aller vakreste. Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen beregnet at VM i København gav en omsetningsvekst på ca. 232 mill. DKK, herunder overnattingsdøgn. Sysselsettingseffekten er beregnet til 262 årsverk. En analyse gjort av Chmura anslår at VM i Richmond, Virginia 2015 vil kunne gi direkte merinntekter for byen og regionen på ca. 129 mill. $. Ski-VM i Oslo 2011 ble en stor suksess. Menon Business Economics analyserte nærings og sysselsettingseffektene av Ski-VM. Her ble tilreisendes konsum estimert til ca. kr 420 mill., og sysselsettingseffekten ble anslått til 330 årsverk. Innovasjon Norge Hvitebok for arrangementsturisme angir at Sykkel-VM vil medføre potensielle besøkende pr. dag, noe som samlet over 8 dager gir tilskuere. Dette tallet er i tråd med erfaringene fra de siste års VM i Danmark og Nederland. 5

6 Et godt fundert, riktig planlagt og godt gjennomført VM, vil gi et løft for Norge, Hordaland, regionen og Bergen. VM vil være en stor inspirasjonskilde for barn og unge. Ikke bare vil dette være positivt i et sportsøyemed, men det vil også bidra til å skape gode hverdagsrutiner der flere tar i bruk sykkel som transportmiddel. De positive effektene dette har på folkehelse, miljø og byutvikling er vesentlige. NCF vil være en sentral partner for Bergen og bergensregionen i dette arbeidet. Målrettede kampanjer vil bli iverksatt fra og med 2014 rundt dette. Det gjennomføres omfattende investeringer i samferdsel i tråd med Bergensprogrammet. Flere av disse satsingene omhandler tilrettelegging for sykkelveier. Disse satsingene vil gi et klart løft til den norske VM søknaden, ikke minst gir de et sterkt og troverdig bilde av et grønt arrangement, der bruk av sykkel og kollektivtransport står sentralt. Et Sykkel-VM i Bergen og bergensregionen vil skape flere nye arbeidsplasser og gi optimisme og investeringer i næringslivet. Sykkel-VM vil være en samlende kraft som kan hjelpe med å markedsføre byen i et nytt og positivt lys som en vertskapsby av et mega event innenfor idrett. Et annet sentralt poeng ved Sykkel-VM er at det skiller seg fra en rekke andre store internasjonale idrettsarrangement ved at det ikke er vesentlige billett inntekter fra publikum. I de to siste mesterskapene (Limburg 2012 og København 2011) var det mer enn tilskuere som fulgte rittene. Av disse viser tallene at rundt er betalende tilskuere, VIP, sponsorer og gjester. De øvrige får være tilskuere uten å måtte betale billett. Dette er i tråd med sykkelsporten sin kultur, og en vesentlig bidragsyter til at mellom nordmenn hvert år reiser til Tour de France. Under Sykkel-VM i København 2011 var det anslått at nordmenn var tilskuere. Dette viser hvilken enorm interesse det er for sykling og store sykkelarrangement. Sykkel-VM er følgelig et arrangement som kommer hele byen og regionens befolkning til gode. Sammen med et bredt kulturprogram som omhandler alle aldre i byrommene er forutsetningene for et vellykket arrangement de aller beste langs disse linjene. For prosjektledelsen har det vært sentralt å kartlegge og anskueliggjøre hvilke konsekvenser Sykkel-VM vil ha for Bergen og bergensregionen. Dette har vært et krevende og omfattende arbeid all den tid dette ikke har vært gjort før. Prosjektledelsen har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med alle aktører og samarbeidspartnere, noe som har vært av avgjørende betydning for at vi kan presentere forutsetningene for en norsk VM søknad. Sykkel-VM vil medføre at Bergen blir stengt for trafikk i de aktuelle arrangementsperiodene hver dag (det tilrettelegges for utrykningskjøretøy og annen absolutt nødvendig trafikk i samarbeid med Politi, Statens vegvesen og Trafikketaten). Samtidig vil Skyss måtte legge om kollektivtransporten for å møte disse utfordringene. En fullstendig trafikkplan og konsekvensanalyse vil måtte gjennomføres dersom Bergen blir tildelt Sykkel-VM. Disse analysene og planene er det tatt full høyde for i det fremlagte budsjettet. Arbeidet med disse bør iverksettes i Dette er en absolutt forutsetning for at man kan arrangere mesterskapet, og analysene og planene vil angi løsningene som vil bli benyttet under mesterskapet. Høstferien for skolene bør vurderes lagt til den aktuelle VM perioden for å møte noen av disse utfordringene. Det må også tilrettelegges i samarbeid med Idrettsrådet i Bergen, Hordaland Idrettskrets og nasjonale særforbund slik at det ikke blir avholdt andre omfattende idrettsaktiviteter i de to aktuelle helgene. Byen vil koke og være preget av Sykkel-VM. Det vil være stor aktivitet i byrommene etter modell fra Tall Ships Races under arrangementsperioden. Man vil måtte finne gode løsninger for næringsaktiviteten i de berørte områdene. 6

7 En av de største endringene vil omhandle start/målområdet på Festplassen og Grieghallen. Under mesterskapet vil det akkrediterte området være avstengt for publikum, og kjøremønsteret vil måtte justeres i tråd med det overnevnte trafikkplan og analysearbeidet. Oppriggingen av området er ventet å ta 2-3 uker, og nedriggingen rundt 1 uke. Økonomi nye forutsetninger fra UCI Arbeidet med å etablere et bærekraftig budsjett har avdekket en generell utfordring med store internasjonale idretts - og kulturarrangement. Det foreligger sjelden et budsjett/regnskap som viser det fulle og hele kostnadsbildet da flere kostnader blir dekket over andre budsjett typisk gjennom samarbeidspartnere eller offentlige myndigheter. Samtidig er mange av arrangementene bevisst underbudsjettert for å sikre politisk gjennomføringsvilje. Da NCF initierte VM søknadsprosessen i 2011 var det med bakgrunn i erfaringene fra VM i 2009, 2010 og prognosene for VM i 2011 i København. Erfaringene fra København har vist at mange kostnader var splittet opp og dekket over andre budsjetter. Samtidig hadde Danmark et flerårig samarbeid med UCI rundt flere andre store internasjonale sykkelarrangement. VM i Limburg 2012 satte en ny standard for Hospitality, VIP forpleining og fasiliteter i start/målområdet. Det ble fra UCI sin side fremhevet at dette ble ansett som nødvendige krav til fremtidige VM arrangører, dog fremkommer ikke dette eksplisitt i Bid Guiden. VM i Limburg representerer således et klart nivåskift for arrangementet. De anslåtte merkostnadene beløper seg til ca. kr 10 mill. UCI valgte også å tildele VM i 2016 til Qatar under mesterskapet i Limburg. I oktober 2012 mottok NCF informasjon fra UCI om at Qatar betalte kr. 10 mill for organisasjons - og markedsrettigheter, i tillegg til at de betaler overnatting for alle deltakere, og ytterligere andre forhold. Dette var ikke i tråd med Bid Guide og hvordan dette ble håndtert i København og Limburg. Sykkel-VM i Limburg 2012 betalte rundt kr. 5 mill for organisasjons - og markedsrettigheter. UCI var på site visit i Bergen i januar Her presenterte UCI en helt ny og sentral forutsetning; fra og med VM i Qatar 2016 ville UCI selv stå for TV produksjon. Arrangøren skulle nå betale UCI for å levere disse tjenestene. NCF og prosjektledelsen har hele tiden jobbet etter modellen fra andre arrangører der man kan knytte til seg en samarbeidspartner på dette området, her tenkt på TV2 (med deres produksjonsselskap og underleverandører). Dette øker kostnadsbildet med ca. kr 25 mill. Den siste avklaringen kom fra UCI da NCF og prosjektleder var i Sveits i mars Her redegjorde UCI for at de ønsket et likt nivå for alle fremtidige søkere langs de samme linjene som det Qatar betalte for organisasjons og markedsrettigheter. UCI forklarte videre at ca. kr 4 mill. er betaling til UCI for varer og tjenester (herunder TV produksjon), mens kr. 4 mill. er betaling for 60 % av markedsrettighetene. De resterende ca. kr 2 mill. var en restbetaling for organisasjonsrettigheter. Samlet medførte disse tre opplysningene et vesentlig endret kostnadsbilde for mesterskapet. NCF har gjort styrevedtak på at en norsk søknad skal baseres på mottatt Bid Guide og nivået som Limburg 2012 betalte for organisasjons og markedsrettigheter. Denne forutsetningen støttes av Bergen og bergensregionen. NCF markerer med dette en klar og tydelig holdning ovenfor UCI i forhold til at nivået Qatar legger seg på ikke kan danne presedens for fremtidige arrangører. Her har Norge et ansvar ovenfor det løp som legges etter VM i Qatar Dette ansvaret tar NCF. DNVs kvalitetssikring av kostnadsbudsjettet for VM 2017 inneholder bl.a. en post for TV-produksjon på 2 mill. Den 16/ hadde NCF møte med TV2 & OB Team. Under møtet var TV2 tydelig på at de ønsker å være host-broadcaster i samarbeid med OB-Team. TV2 vil dekke kostnadene for TVproduksjonen. Som gjenytelse vil TV2 få de nasjonale rettighetene for TV-sendingene. NCF og TV2 er samstemte i at UCIs endrete vilkår for TV-produksjon ikke kan aksepteres, og vil være gjenstand for forhandlinger. 7

8 Kostnader og kvalitetssikring fra DNV Kostnadene rundt mesterskapet vil i all hovedsak være knyttet opp mot: Nødvendig oppgradering av veier og områder & arealer som skal benyttes. Dette innebærer fjerning/flytting av skilt, fartsdumper, ekstra skilting, rydding/feiing før, under og etter mesterskapet. Trafikkavvikling, sikkerhet, gjerder og vakthold. Nødvendig konsekvensanalyse og trafikkplan. Tilrettelegging av infrastruktur/kollektivtransport for publikum, akkrediterte og andre aktører. Arenaløsning og tilrettelegging av fasiliteter i start målområde. TV-produksjon, tilrettelegging av presse og mediesenter i Grieghallen. Publikumsrettede aktiviteter, oppbygging av kulturprogram rundt mesterskapet og fansoner. Innkvartering og forpleining. Organisasjon, administrasjon og frivillige. Oppbygging av et sykkelprogram inn mot VM. Promotering og markedsføring. Herunder også utarbeidelse av en internasjonal søknad. Tilrettelegging for UCI kongress enten under eller etter mesterskapet, samt andre møter og konferanser. UCI organisasjons og markedsrettigheter DNV har kvalitetssikret og gjennomgått analysene som ligger til grunn for kostnadsberegningene. Analysene er brutt ned til input nivå, det er gjort usikkerhetsanalyser, man har vurdert og tallfestet faktorer som kan påvirke kostnadsbudsjettet, og kostnadsbidrag fra eventuelle hendelser som kan inntreffe. Videre er kostnadstall fra VM i København i 2011, VM i Limburg i 2012, Ski-VM i Oslo 2011, Ungdoms OL på Lillehammer i 2016 og Tall Ships Races i Bergen 2014 er brukt som aktuelle referanserammer. Kvalitetssikringen er basert på metodikk benyttet i Finansdepartementets regime for kvalitetssikring av store offentlige investeringsprosjekter, men noe forenklet grunnet prosjektets karakter. Usikkerheten i modellen er håndtert gjennom estimatusikkerhet, faktorer og hendelser Offentlige etater, private aktører, NCF og andre samarbeidspartnere har alle vært med og vurdert sine områder i kostnadsbudsjettet. Prosjektledelsen har jobbet tett med DNV, og det ble gjennomført en tre dagers Work Shop i Bergen i januar der samtlige store aktører fremla egne beregninger og forutsetninger innenfor sitt eget kostnadsområde. Spørsmål fra DNV til tallgrunnlaget ble også besvart. Som et eksempel kan løypekostnadene nevnes. Her har arbeidsgruppen for sport (bestående av tidligere VM og OL deltakere) gått igjennom samtlige av løypene, vurdert, notert og tatt bilder av forhold som må utbedres eller midlertidig fjernes. Statens vegvesen, Trafikketaten, Politiet og Hordaland fylkeskommune sin samferdselsavdeling har så gjennomført detaljerte kostnadsberegninger basert på dette arbeidet. Tiltak vil her være fjerning og reetablering av fartsdumper, trafikkøyer, midtrabatter, trafikklys og maling av aktuelle tuneller. Sammen med DNV ble estimatene gjennomgått, usikkerhetsfaktorer og hendelser vurdert, og samlet gir dette en best mulig vurdering av det aktuelle kostnadsområdet. Det har vært viktig for prosjektledelsen å fremlegge et fullt og reelt kostnadsbilde for bystyret. I motsetningen til andre arrangement har vi valgt å legge med alle kostnader som er en del av arrangementet. Budsjettet er således bruttoført, og bygger på premissene som NCF har lagt til grunn i scenario 2 i kvalitetssikringen. Foreslått Kostnadsbudsjett Sykkel-VM 2017 Det foreslåtte budsjettet bygger på DNVs kvalitetssikringsrapport og er angitt som forventningsverdier med tillegg for usikkerhet. I tråd med styrevedtak hos NCF er det scenario 2 som legges til grunn for den norske søknaden. 8

9 Post Område Beløp i mill. kr B1 Løyper/ritt 25,2 B2 Arena og start/målområde 10,6 B3 UCI TV-produksjon, Media og presse 17,4 B4 Administrasjon/Organisasjon 20,2 B5 Transport og logistikk 8,5 B6 Møter og konferanser 0,7 B7 Overnatting og innkvartering 4,1 B8 Publikumsrettede aktiviteter 2,7 B9 Promotering/marketing 11,3 B10 Oppbygging av sykkelprogram, folkehelsetiltak 3,1 B11 UCI Organisasjons og markedsrettigheter 37,5 * Kostnader som dekkes av UCI (som kommer til -7,3 fratrekk) MVA Merverdiavgift 11,8 Sum spesifiserte kostnader ink mva 145,8 Forventet uspesifisert 6,4 Forventet verdi faktorer + hendelser 4,2 Sum kostnader inkludert usikkerhet 156,4 Budsjettet er delt i 11 hovedposter, i tillegg er det tatt med merverdiavgift. Regnestykket mot UCI krever en liten forklaring. Her er det slik at arrangøren betaler UCI for organisasjons og markedsrettigheter, samtidig vil UCI betale arrangøren for å tilrettelegge områder og fasiliteter som omhandler blant annet VIP forpleining. For å holde oversikten konsistent med DNVs rapport (her fremkommer dette som post A1) er dette anskueliggjort og trukket ifra som *pkt. Det er NCFs vurdering at hovedvekten av denne posten vil være uavhengig av nivået på organisasjons og markedsrettigheter som tilbys til UCI. Samlet viser rapporten et kostnadsbilde inkludert usikkerhet på kr 156,4 mill. Dette benevnes styringsrammen (P50), eller forventet kostnadsbilde som er tilnærmelsesvis lik P50. Med en kostnad som tilsvarer P50 menes at kostnadene med 50 % sannsynlighet ikke vil overskride dette nivået. DNV peker i sin analyse på at det vil være nødvendig å foreta en usikkerhetsavsetning utover P50. DNV anbefaler å benytte en kostnadsramme tilsvarende et nivå som det med 85 % sannsynlighet ikke vil bli overskredet (P85). I DNVs rapport er det anbefalt en usikkerhetsavsetning på scenario 2 på kr 15,6 mill slik at anbefalt kostnadsramme (P85) er på kr 171,6 mill. Det er byrådens vurdering at usikkerheten er godt analysert og hensyntatt i rapporten fra DNV, men at usikkerhetsavsetningen ikke trenger å finansieres med mindre den inntreffer. Dersom den skulle inntreffe forutsettes det at denne håndteres som et spleiselag mellom de offentlige bidragsyterne i tråd med fordelingsnøkkelen på øvrig offentlige bidrag. Følgelig fremlegges det forventede kostnadsbildet og styringsrammen på kr 156,4 mill. Foreslått inntektsbudsjett/finansieringsmodell Det foreslåtte inntektsbudsjettet bygger på forutsetninger som prosjektledelsen fremlegger. Dette er basert på oppgitte opplysninger fra VM i København 2011, VM i Limburg 2012 og estimater for Tall Ships Races i Det er lagt et forsiktighetsprinsipp til grunn. Inntektsbudsjettet har ikke vært gjenstand for kvalitetssikring fra DNV. 9

10 Post Område Beløp i mill. kr A1 Offentlige tilskudd 80,0 A2 Sponsorinntekter 33,0 A3 TV og medierettigheter 17,4 A4 Hospitality, VIP pakker 9,4 A5 Overnatting, servering 5,0 A6 Kostnader dekket over andre budsjett 5,5 A7 Publikumsrettede aktiviteter 3,2 A8 Merchandise 1,5 A9 Billettinntekter 0,5 A10 Andre inntekter 0,9 Sum inntekter 156,4 Mesterskapet forutsettes finansiert som et spleiselag mellom lokale og regionale myndigheter, staten og næringslivet. I tillegg kommer salg av TV og medierettigheter. Disse budsjetteres med bakgrunn i møtet 16/ mellom NCF og TV2 & OB Team, og samsvarer med tilsvarende kostnadsside. Nivået på sponsorinntekter vurderes som realiserbart, og på et fornuftig nivå for å fastsette et bærekraftig arrangementsbudsjett. Når det gjelder fordelingen av offentlige bidrag legges følgende til grunn: Bidragsyter Beløp i mill. kr Staten 40,0 Hordaland fylkeskommune 15,0 Bergen kommune 20,0 Askøy kommune 1,5 Fjell kommune 1,5 Øygarden kommune 1,5 Sund kommune 0,5 Sum offentlige tilskudd 80,0 Her forutsettes det en statlig medvirkning på samme nivå som det lokale og regionale myndigheter stiller opp med. Bergen kommune sitt bidrag i driftsbudsjettet foreslås årlig fordelt etter følgende modell: År Beløp i mill.kr 2,0 5,0 6,0 7,0 Dette må innarbeides i økonomiplanarbeidet for Byens og regionens næringsliv vil spille en sentral rolle dersom Bergen skal kunne påta seg et slikt mega event. Bidragene her omfatter både sponsorinntekter, kick back ordninger på overnatting & servering og Hospitality. Kostnader som dekkes over andre budsjett omhandler i hovedsak den andelen av vegutbedringstiltak som Statens vegvesen tar over ordinære driftsbudsjetter samt tjenenester som er dekket over eksisterende budsjetter i Bergen, men som er tatt med for å synliggjøre bruttokostnaden på arrangementet. 10

11 Med det nye kostnadsbildet er det helt avgjørende at staten er med og bidrar. I den nye Idrettsmeldingen som ble vedtatt i mars 2013 er det et klart mål at Norge skal være vertskap for store internasjonale idrettsbegivenheter. Sykkel-VM er sannsynligvis det største internasjonale sommer idrettsarrangementet Norge kan være vertskap for, og vil således være et svært attraktivt mesterskap å få til Norge. For å sikre et bærekraftig arrangementsbudsjett kreves en statlig medvirkning minimum på samme nivå som det samlede tilskuddet fra lokale og regionale myndigheter. Et relevant tilfelle er Stortingets behandling av Chess Olympiad Tromsø 2014 AS, der arrangementet ble tildelt kr. 70 mill. fra Kulturdepartementet. Det er både NCFs og prosjektledelsens vurdering at Sykkel-VM oppfyller de kriterier og premisser som fremkommer av den nye Idrettsmeldingen for å sikre statlig medvirkning. Den nye Idrettsmeldingen og store internasjonale idrettsbegivenheter Stortinget vedtok i mars 2013 den nye Idrettsmeldingen, Meld.St.26 «Den norske idrettsmodellen». Store internasjonale idrettsbegivenheter omtales i kapittel 15. Her redegjøres det for at: «Internasjonale idrettsbegivenheter på hjemmebane kan og være en viktig motivator og inspirasjonskilde både for toppidrettsutøverne selv og for befolkningen som helhet, kanskje i særlig grad for barn og ungdom. Slike begivenheter har derfor også et potensial til å øke interessen rundt, og deltakelsen i idrett og fysisk aktivitet.» «Store internasjonale mesterskap og arrangementer har også interesse utover deres rent idrettslige betydning. Det er en nær kobling til mesterskapenes betydning for rekruttering til, og utvikling av en frivillighetskultur som norsk idrett er helt avhengig av.» «Med erfaringer fra VM på ski i nordiske grener i Holmenkollen vinteren 2011 i friskt minne, er det naturlig å trekke frem idrettsarrangementers bidrag til Norgesprofilering, og som grunnlag for utvikling av turistnæringen.» Det finnes imidlertid enkelte idrettsbegivenheter som er så store at de ikke lar seg gjennomføre uten statlig medvirkning. Det vurderes at Sykkel-VM er et slikt arrangement. Sykkel-VM er det største sommeridrettsarrangementet Norge kan være vertskap for. Et landeveis VM vil heller ikke kunne få støtte til anleggsbygging gjennom spillemidler, og mesterskapet er for det aller meste et gratis arrangement for publikum med en enorm markedsføringsverdi for Norge, således bør Sykkel-VM vurderes særskilt i forhold til statlig medvirkning. Dersom Norge og norsk idrett skal kunne påta seg denne type arrangementer kreves det derfor et utstrakt samarbeid mellom idretten, staten og både regionale og kommunale myndigheter. Regjeringen mener det er viktig at Norge skal kunne ha muligheten til å arrangere idrettsbegivenheter som i praksis betinger statlig støtte. Det finnes arrangementer som det både ut fra idrettslige og andre hensyn vil være av interesse å legge til Norge. Dersom statlig støtte til denne type idrettsbegivenheter skal være aktuelt, er det en forutsetning at en samlet idrettsbevegelse ønsker arrangementet. Det kan i visse enkelttilfeller være aktuelt for staten å bidra til gjennomføringen av andre arrangementer der statlig medvirkning kreves, eller der det av politiske grunner vurderes som særlig interessant å få lagt arrangementet til Norge. Et eksempel på et slikt arrangement er Youth Olympic Games (YOG) som arrangeres på Lillehammer i Der gav Stortinget gjennom behandlingen av Prop. 153 S ( ) Statsgaranti og tilsagn om statlig tilskudd for å arrangere olympiske vinterleker for ungdom i 2016, sin tilslutning til at det ble stilt 11

12 til rådighet nødvendige statlige garantier for å kunne søke om arrangementet, og at det ytes tilskudd som sikrer gjennomføringen av et eventuelt arrangement i Støtte til slike arrangementer vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Det understrekes at statlig tilskudd kun vil være aktuelt i helt spesielle tilfeller, og at dette ikke rokker ved hovedprinsippet om at staten ikke vil yte økonomisk tilskudd til gjennomføringen av internasjonale idrettsarrangementer i Norge. Da Stortinget behandlet den nye Idrettsmeldingen var det flere representanter som tok ordet rundt store internasjonale Idrettsarrangement. Jorodd Asphjell (AP) trakk konkret frem Sykkel-VM i sitt innlegg: Så til arrangementer: Denne idrettsmeldingen er ikke skrevet i stein. Nå har vi sett en rekke internasjonale arrangementer på utenlandske arenaer, men Norge har jo stor erfaring med å ha internasjonale arrangementer i Norge, f.eks. VM på ski i Oslo i 2011, VM på ski i Trondheim i 2007, OL i Lillehammer-regionen i 1994 og Ungdoms-OL, som vil komme i Nå ser vi også at en ny prosess knyttet til OL 2022, som er veldig spennende, hvor det er snakk om gjenbruk av anlegg i denne regionen. Samtidig har vi VM i freestyle i Voss, vi ser at Bergen jobber med å få VM i sykkel, og vi har Arctic Race of Norway, som en på en måte også har fått finansiert, sykkelrittet i Nord-Norge. Det skjer veldig mye positivt på idrettsfronten gjennom internasjonale arrangementer som skaper begeistring og økt aktivitet rundt omkring i hele landet. Derfor er det viktig at vi underveis ser på mulighetene for å være med og understøtte dette viktige arbeidet som idrettslag og særforbund gjør hver eneste dag. Representanten Linda C. Hofstad Helleland (H): Norge kan ikke lenger arrangere internasjonale håndballmesterskap, fordi vi mangler et nasjonalt håndballanlegg som er godkjent for internasjonale mesterskap. Men store mesterskap gir viktig inspirasjon som styrker bredden i idretten, for topp- og breddeidrett lever i et gjensidig samspill. Derfor mener Høyre at Norge jevnlig bør være vertskapsnasjon for større internasjonale mesterskap. Statlig medvirkning til Chess Olympiad Tromsø 2014 AS (COT 2014) Chess Olympiad Tromsø 2014 AS (COT 2014) søkte våren 2009 staten om et statlig tilskudd på 70 mill. kroner til å arrangere sjakk-ol i Tromsø i Selskapet COT 2014 er opprettet av Tromsø kommune og Norges sjakkforbund for å planlegge og gjennomføre arrangementet. Selskapet eies med 90 pst. av Tromsø kommune og 10 pst. av Norges sjakkforbund. Hovedmålet med arrangementet er ifølge selskapet å styrke Tromsø som arrangørby, sprenge grenser i formidling av sjakk og synliggjøre sjakkens betydning for læring og utvikling. Stortinget vedtok i juni 2010 å gi et statstilskudd på 70 mill. kroner dersom Tromsøs søknad vant fram, jf. Prop. 88 S ( ) og Innst. 239 S ( ). Under det internasjonale sjakkforbundets kongress i Russland høsten 2010 ble Tromsø og Norge tildelt arrangementet. Arrangementet forventes å skape stor oppmerksomhet i mange land. Dette inkluderer land i deler av verden hvor Norge tradisjonelt er lite markedsført. Viktigste kommunikasjonskanal er Internett. Det er planlagt et omfattende regionalt kultur, reise- og opplevelsestilbud i tilknytning til arrangementet. Deler av dette har samisk medvertskap og er forankret i Sametinget. Sjakk-OL bør videre bli et viktig kulturelement i regjeringens nordområdesatsing, særlig med tanke på at Russland er en av verdens ledende sjakknasjoner. Sjakk-OL er et viktig signalarrangement og antas å ha et stort markedsføringspotensial for Norge og Tromsø, bl.a. innenfor turisme og reiseliv. Organisering av et arrangementsselskap Dersom Norge søker Sykkel-VM vil NCF ønske å opprette et arrangementsselskap som skal forestå den videre planleggingen og gjennomføringen av Sykkel-VM Her finnes det flere alternative modeller, og det er viktig med juridiske avklaringer rundt disse før en beslutning blir tatt. Det vurderes som 12

13 hensiktsmessig at byrådet får fullmakt til å jobbe videre sammen med NCF og andre partnere med å avklare hvordan en slik organisering kan løses. Vurdering og konklusjon Det er gjort et omfattende arbeid med å redegjøre for sakens fakta og forutsetninger i tråd med sak Byråden vil trekke frem et meget godt samarbeid med NCF i denne prosessen. Byråden vil også trekke frem den positive samarbeidsviljen samtlige lokale og regionale aktører har fremvist. Dette er en klar styrke for Bergen som vertskap for store arrangementer. Arbeidet har avdekket et kostnadsbilde som hverken NCF eller Bergen kommune har vært kjent med i 2011 (da NCF initierte prosessen) og første halvår 2012 (bystyresak 54-12, og NCFs tingvedtak). Bakgrunnen for det endrede kostnadsbildet ligger i nye forutsetninger og krav fra UCI, samt en omfattende gjennomgang av det underliggende arrangementskonseptet. NCF har gjort styrevedtak på at en norsk søknad skal baseres på mottatt Bid Guide våren 2012 og nivået som Limburg 2012 betalte for organisasjons og markedsrettigheter. Bergen og bergensregionen støtter denne forutsetningen. DNV har på oppdrag fra NCF gjennomført en kvalitetssikring av kostnadsbudsjettet, og denne viser en forventet kostnad på kr. 156,4 mill., som er tilnærmet lik anbefalt styringsramme (P50) fra DNV. I DNVs rapport er det anbefalt en usikkerhetsavsetning på scenario 2 på kr 15,6 mill slik at anbefalt kostnadsramme (P85) er på kr 171,6 mill. Det er byrådens vurdering at usikkerheten er godt analysert og hensyntatt i rapporten fra DNV, men at usikkerhetsavsetningen ikke trenger å finansieres med mindre den inntreffer. Dersom den skulle inntreffe forutsettes det at denne håndteres ved at staten, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune dekker 1/3 hver, som vil utgjøre kr. 5,2 mill. Følgelig fremlegges det forventede kostnadsbildet og styringsrammen på kr 156,4 mill. Bergen har stor vilje og god kompetanse til å arrangere Sykkel-VM, men det nye kostnadsbildet og de økonomiske forutsetningene er nå på et nivå som krever regional og statlig medvirkning dersom det skal bli en norsk søknad. I den nye statlige idrettsmeldingen uttrykkes det både vilje og ønske om at Norge skal være vertskap for store internasjonale idrettsarrangement. Sykkel-VM er et så stort arrangement som ikke lar seg gjennomføre uten statlig medvirkning. En norsk Sykkel-VM søknad har bred støtte hos Norges Idrettsforbund, noe som er en forutsetning for en statlig medvirkning. Kulturdepartementet har bevilget kr. 70 mill til Chess Olympiad Tromsø 2014 AS. Et Sykkel-VM i Bergen 2017 vil gi bidra til en internasjonal markedsføring av Norge til mer enn 300 millioner reelle TV-seere. Det er både NCFs og byrådens vurdering at en søknad om statlig medvirkning til Sykkel-VM i Bergen bør ligge i tråd med saksfremstillingen. Bergen kan presentere et svært gjennomarbeidet og godt konsept for å være vertskapsby/-kommune for Sykkel-VM I idrettsplanen "Idrettsbyen Bergen - et steg foran", er det et mål å forsterke Bergens posisjon som en av Nordens mest attraktive idrettsbyer, og det er et delmål at Bergen skal være en vertskapsby som tiltrekker seg internasjonale idrettsarrangement. Sykkel - VM er et av verdens største idrettsarrangement, og er et høyprofilert mesterskap som vil kunne gi svært god markedsføring av Bergen og bergensregionen. Samtidig gir et Sykkel-VM en unik mulighet til å satse på folkehelse, byutvikling og miljø noe som vil gi varige og positive effekter langt ut over Sykkel-VM. De økonomiske ringvirkningene for Bergen og 13

14 bergensregionen er omfattende, og mesterskapet vil bidra til å sette Bergen det internasjonale idrettskartet i tråd med det ambisiøse målet i Idrettsplanen Idrettsbyen Bergen et steg foran. Appendiks: Fakta og tall om Sykkel-VM Sykkel-VM er et av verdens aller største idrettsarrangement, og er antakeligvis det største sommeridrettsarrangementet som Norge kan være vertskap for. Mesterskapet samler deltakere fra alle verdensdeler, og har stor medieoppmerksomhet med rundt 400 millioner TV-seere. Det konkurreres i junior kvinner og menn, U23 menn, elite kvinner og menn, samt profflag for kvinner og menn. UCI Road World Championships Arrangeres årlig Arrangements varighet 9 dager (Åpningsseremoni + 8 rittdager) Antall deltakere 2000 (hvorav 700 utøvere) Deltakende nasjoner 74 (VM 2012, fra alle kontinent) Antall akkrediterte personer Presse & media personer TV-seere millioner Antall TV-timer Mer enn 500 TV-timer Antall tilskuere Mer enn Tidligere og kommende arrangører 2010 Melbourne, Australia 2011 København, Danmark 2012 Limburg, Nederland 2013 Toscana, Italia 2014 Ponferada, Spania 2015 Richmond, USA 2016 Doha, Qatar 14

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Søknad om statlig støtte og medvirkning til å arrangere verdens største kvinnelige golfturnering i Oslo 2019, samt fire Ladies European

Søknad om statlig støtte og medvirkning til å arrangere verdens største kvinnelige golfturnering i Oslo 2019, samt fire Ladies European Søknad om statlig støtte og medvirkning til å arrangere verdens største kvinnelige golfturnering i Oslo 2019, samt fire Ladies European Tour-turneringer som opptakt til arrangementet. Sammendrag: Norges

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Sykkel NM 2012 Bergen 17.-24. juni

Sykkel NM 2012 Bergen 17.-24. juni Sykkel NM 2012 Bergen 17.-24. juni Norges Cykleforbund 1 HELE ELITEN av sykkel-norge kommer til Bergen for å kjempe om heder og ære. Blir det Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff eller Gabriel Rasch

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer