{AatIJv;,-L--'*, Bjarne 3likeng, })rllug Kristenseur fdar lversen og Sverre. om norsk Problems-1akk* Iiitt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "{AatIJv;,-L--'*, Bjarne 3likeng, })rllug Kristenseur fdar lversen og Sverre. om norsk Problems-1akk* Iiitt"

Transkript

1 1- iitt om norsk Problems-1akk* pfl nange m6ter har norsk problemsjakk hatt stsrre betydnlng og innflytelse internasjonalt sett enn det vanlig turneringssjaiclc har hatt. Dette har sikkert sin &rsak i at det fsrst i rie senere fl.r nar blitt rilrtig fatt i den internasjonale turneringsakti$[tet p& norsli jord,o ProblemsJa]<k og postsjakkt der itorge har hevd,et seg forholdsmessig godt er ikke tilsvarende a.rhengige av lcostbare arrangenenterr ob virksomheten kan fullt ut Jrives uavhengig av bosteel. Dette har serlig hatt betycining for v&rt l-and med spredt bosetting og lange avstander, le eldste norske problernforfattere frernsto i &rene rned. brdrag til ttnordj-slc Skakridendett os til norske sjakkspalter. Av fremst5ende nayn fra gammel tid nerrner vl-: F.W. Blehr, A. T,and'narl<, H. Aschehoug, 'i' Ursin og 0' C' Budde. senere sluttet ogsl A. H. Dahl seg til. Etter A.rhundreskiftet har norsk problemsjakk hatt en sterk utvik3-ing. ferste rekke kan newres probl-emistene J' J' Togstad., Kristian l{ielsen, ' }i[. Huse, Th' C. Henriksen og Johan Seheel. Fra 1950-&rene og frem ti v&r tiel kaa d'et yises ti en rekke fremragende norske problemforfattere spredt ut over hele v&rt land. Fra Bergens-kanten: Nils G, G. Yan lijk' Norges nest fremgangsrike og produktlv'l forfatter fra 1950-&rene av' llan ble utnevnt ti1 internasjonalmester i FDE for problemsjalck i Videre Birger Knudsen og datteren solveig Navd,a], T:eif Endresen, F. Dworak, Karl skogsenden, Erling versland og d,en unge Jorgen Borner. tra *---Sgret:.aktene kom Davld i{jelle (Problemsanl ing rrherbariumrr 19?0), {AatJv;,-L--'*, Bjarne 3likeng, })rllug Kristenseur fdar lversen og Sverre ----jti tzse. Spesielt n[ vi frenhevc bygda Rindal d.er clet frenste en bel koloni av probleni.ster, forst og freust Alfred Karlgtrom og s;unen Artre, R. Rindrien, H. Aune, J. Srytbakkt A, Rinclalsholt ( ex lskbakk) os ss4nea?er-arn 'gr fl. Bevcger vj- oss videre rtordover stster v,i p& Joralf Grand"e, Ov$rhalla sonl f}lttig deltok internasjenalt, Videre nordovsr komner vi tll Arvid sol-en, Ho l Rana og August Jenseen, Narvikt og aller nord.ligst Nils A. Bakke, Sorverr [ neget allsidig og prod.uktlv problenist, forfatte:: til- rt?roblemsjakk i Nordfr (fg?o). Beveger vi oss Bsrover tii Hedmark og Oppland finner vi igjen et rikt problemmiljo' sentralt st&r den ticiligere nevnte Kristian Nielsen, forfatterparet F. F. Godager og T. FJedr Od.cl l. Baeke og ssnnen Espen, a1le fra l{amart Birger Restad, L,1llehammer, olaf tlathiassentjsten, Arne vik' Dokka, 'rar Godal t

2 -T t V co7 C',l{*5n.0 (r,** ^. --\ -z- - $ - ol414'a.^ft+ -- 3tW ) \ f -6.;.^. ^*t r4''1 FFA:-*-K' -/ GJrvik (Utgiver av rr54 ibrsre" minfauyrer'r (f974)4/ Fra Naanestad kommer Alf l4yrhaug og rra trysi'l totrekke-spesialisten Paul Bekkelund. Fra Fred'rikstad dea ti.dllgere nevnte l[h. c. ]enrj.kseb og de ange lovend'e' Grmaar Holnboe og Yenund Blonqviet' Tra Vestfold ksn d'ea cjeute spiller og spaltered.aktrr Em'st Rolg-h;7oS/a*n altfor tidlie avdsde l'lortes frolldaleapls{' gjeasttr probleuristeue fra oslo-omrldet. Et1 rekke av disse har vert raedlenmer av Osl-o Schakselekap. J:et'h'lt4r spillenivli0.s.s,ogatdeflesteavv&reprob).euister sin gnrnn i aet ilfye ogs&varsterkesplllere.}etenesteanntakisln lte var Johan seheel ssn s&vidt jeg vet ikke spilte turnerings- * sjakk W. N&r det gjelder problenister sa1a &'% har vert ned"lemmer ay O.S.S. vil vi i det frlgende gi H.oea raake skisser med problernekoenpler. Oslo-omrld"et kaa inidlertid ogsi by p& frenragende problemister som tilhsrer andre sjakklubber. frrste rekke AndrS Fosoumt interaasjenalt kjeat tretrekks-spesialist i noilellnattgebreb, rned egen spesialitet: Soilksepil- agl ogsl suaner ut 1 et nodelleatt-nett. Han er tildelt iaternasjenal nestertittel 1 FE for sjakk-komposisioaelr' YiclereharviOivind?ettersengomiLgsTgautd.en lnstruktive boka rt?roblensjakktt, Hans?' Bie' Charles' rl pafuyfog odd Flater, Det kunne vare frlstende e" gjengi probleaekserapler ogs& fot ffifr disser nen vt w8' ffi begreaseescttiluedlesmerav0's'srell-ersville eahver TaEEe for ilenne JublS-eunsboka bli sprengt' [^- Det er ofte vabslcetig & fe en vanlig sjakkspiller tll begripe poenget ned ejakkoppgaver' { vanlig replikk er at hvit er s& overlegen at han vinner uansett' ob hvorviilt d et blir aatt 1 to eller tre trekk er uteu iateresssr Her m& spillereb prt\re & s& inn p& de prenisser son gjelder for ejakkproblemer' og ss vil :rlap, uffiffi med rltt t&luodighet og velvtlje hrane oppdagecleegenartecleekjlnn}retsverdiersoelskjuler seg i oppgavestrukturene. En van).ig oppfatnlng er et et vauekel-ig og overraekend'er helst usannsynl!-g flrstetrekk er hovedsakea i et sjakkprobleu' aoea probl.enerkannokogeldettev&retilfelle'llengglb ofteot vi} poenget ligge fr undersrke d"e svarte xlarad"eae og hvits s.\ra3 p[ d:lgse. Det er variantene

3 -5- (/ son vanligv!-a er problemete egentlige!-nnhold' og uaa nl prrve A se hvordaa de enkelte variaater griper ian i hveraadre og tilsernnen danner komponistens L&5, Dgt grunn3-eggeude for et sjakkproblene verdi er clet okjfrahetstnntrykk det gir.,ltt ]r.l,eteniktr. sary 1880-Arene utformet Johan Berger de s$kalte Bergerske kanstlover der kravet om moclellroatter og skonomipriasippet ble forsulert. (Hoaettnatt: nattstillingea er hvert av feltene rundt den svarte kengen bare dekket pl en njlte, enten delcket av W ea hvit brikke eller bl-okkert av en svart brlkke. Alle hvlte offiserer ssal vere ned i mattbildet. Kravet gjelder ikke for den hvite kongen. Frlgende unntak gocltas: Eb bundet svart brikke som st&r inntil svart konge, der: bindingen utnyttes i nattbildet, f.ikeledes dobbeltsjakk. ) Etterhvert viste modellmattleravet seg & b1i for restriktivt eor t skape noe originalt r,& totrekksfronten og rund.t forrige verdeaskrig og inn i l9zq-arene rreusto d.en eikalte ttgo?d Ceupantonrt-stilen der vekten ble lagt p& raffinement i svarts forevar (Kryss-sJakker, blokader' bindiager, frigjcringer). For tre-trekkerae utvilflet det seg fo.rskjellige ttskolertf. fsjekkerae har i serlig grad' clyrket podellnaatt-oppgaver medl stor dyktighet og nan har i mer enn en aannsalder talt om ttden bclmiske skolett. Eb ekte ilbthnerrt krever 1 tillegg til de reat tekniske krav on modellnatter, elegaat spilleforiag' streng rkouorni oeyr visse stilelementer av ser subjektiv art sotn ikke }ar seg deflu.ere eksakt. Vi har behsadl-et dette slpass utfrrllg pl grrrna av den sterke og varige innflytelse ftden brhmiske skoletf har hatt p& norsk problemsjakk. Nan diekuterte i sia tiil hvorvidt c1e norske blhmiske oppgaver had.de sin egenart, men stort sett koa naa ikke til noe klart stanflpunkt her. Sye ld.eer ble etterhvert utviklet for tre- og flertrekkere, serlig av tyske probleuister. Deane retning kalles n}en n1r-tyske skoletj etler ftlet loglske konblnasjonsproblenetrf. {er1eggeshovedl.vektenplrwstreaghetiprobl-enets logiske stnrktur, men uten lrrav on urodellruatter' Segrepet nhensiktsrenhetrr er ay sentral betyd.nd.ng. Den ny-bchniske retnlag er et forsrk p& &. foreae kraveae i de to foraa nevnte ekoler "o

4 f 'tl- -4- slutten N&r det gjelder to-trekkerne lanseres nye id"eer p& av 1920-&rene og begynnelsen av 1930-&rene, serlig inspirert av ru,sserae SarqlLa og ssaev ( Hvnt id-6t linjekomblnasjons-teuagr, rendyrklag av d.ua!-forsyar og fortsatt forsvar) for{tcatt forsvar: ( v&re losn:!-nger markert ned ttf.f.tt) Svart forsvarer seg not hvite hovedtrrreelvedl f1-ytte en brikke likegyldig. ]erved. oppet&r en try hvit uattmnllghet. $vart styrer a& sitt trekk slik at han ege& forsvarer seg mot denne andre nattenr nen derved oppstl'r ee tredje nattnulighet! Fra beg3ranelsen av 1940-ta11et preges to-trekksknaeten av utviklingea av de nye forspills- og forsrksiil'eer' er har den svenske plonerea Gustav Jrasson gjort banebryteude iansats, ha6.s arbeid.er ble ivrlg studert i Norge" v&re dager er dlsse icleer viderentvilrlet i forskjellige fler-fasespill, der vekten er lagt ps sanspii.llet mellom satsspill (= yarianter i utgaagsstilliagea), forsrksepill og l-asningsvariaater, ( Sagu:rrJko-tena, Hannelius-tema' Ruehlistema osyr) En liten l:uriositet: Den russiske prob}enistecr (EfG.\ Ruehris lanserte i Lg46 et aytt tena i en berfmt oppgave \=lr -_som flkk 1. pl. trsverdlovek Ktr'Sff, Birger Restad' Ttillehalnmer Vop3fara w,efu publ-iserte utviklet ttruehlis-tenatr i ltalla i Lgll;, *Hneadetvaktevisstj.k]tenoe. serligoppmerkeonhet. "rrvtrrttt

5 trebletg.lakk i Oelo sebaksersrap ṫ r- H d,//t N&r det gjelder problencjakk kan nan ikke egeatllg O.S.S, har gjort u.oen serllg stor i.nnsats lfor eine ei at problenieter. Yi blir t&lt i klubbenr og f$.r sitte ifred' med ve"u d.emouetrasjener og akrakadabra-saakk s&lenge vi. ikke foretyrrer ).ynsjakkspillerne. l{en R&r saanheten skal frem nn& det sj-es at lclubtren veo. et par aaleanin ger fi. riktlg har *tatt stort p& : Yed klubbens 4O-ersiuoileun a Ly24 ble Johan Seheel: tr200 rrl leeb!e&+ utgitt og L Lg42 gikk en tefl-turner]-ng fur to-trelr.kere av stabelen i klubbeas regi. vi tre prenierte oppgaveue r. turaeriagea. ljoamercn, Freilrik Storu hadde satt opgf+l-gea+d tena: Eh svart halvbinding der begge halvbindingsbrihker utfcrer fortsatt forevar og hvor hvit utnytter den oppst{tte binding etter likegyldige tre*fi og etter fortsatt forsvar. $ {il dergallg re}ati.st ferske problenferfattere1 Biarne Slirrag f +a t":_ premieao! &l-e- oo"&-ez! -7r- 6L4tw't*- Q.B---e-' A ftvxtu6. SJane 8likeug, Erlatlansunal F. 1. pr!. Oslo Srlakeelskaps tenatum,. Lg12,ru T. 'ffi'%a u.,_,-,,,% LrAalAg: E"it trekter og retter uatt L Z t="it (lrekbbvang) 1.--,Sr! lll,eg. t.lc4 natt.-lsc6(f.f.) l.sf' natt 1.-rSA5 lkeg, t.?rat7 natt 1.-rsft (t.t:) l.dc4 natt 1,-r l:bt 2.Sd5 natt.,/ /, *, -/,-:- "i' tr *Trl *"^{t' <,1_' 2,:'.- DeEBe oppgaven er gjcugl.tt t. DE-alDun 19tr4-4{.

6 *Lg /- tsjarae Blikengr KristLansuadl N. k1 - t.?r, Oslo Sehakselekaps t s tematurtr - L942 ruffi Hvit --l tekker og setter matt i to treklc Te kr"t"gil 'Sr. (: 'o' ' o' l' -lla & rl (tr.z.far natt) F f r le4 like{. 2.}xt5 patt tt l,ttq (r.rl ) e.lrla5f na f rses ltket, 2.fl naltt l, rur G.tl) 2.se+ "Ftt 2.Ddl5 lat t 2.118'"**r..1 f,sb5 l-'d5 ltkfg. 1,.F *ul. Le u"k-"rvdl!.l

7 Y+- Lil( L912 'Hvit trekkir og setter'^ooi ltt-' Lssning; -::r- - _..l 1,!h4 {l: "l (1r.2. Se5 lik se4 (f. sd5 lik se? (f. sf4 (f. l: t4 2.Th ir=f eq. t-l) to 4 natt) treklc 2.De2 m 2.f4 sa 2.De5 rn "d. i'[ 2. Sxlil? 2.gxSf4 att tt t tt natt natt

8 r ild-. V\ ' 1 ' -.at-2tz vi lt aagitt fullstendige l-rsninger ned all-e viktige varianter, gjengitt, for S lette leseraes tilegnel-se ev M**VW 31-(/1 VA.rt hlp er at mange av denne grunn vil se R&rmere p& i.nnbold.et' og forhipentl-igvis like det de fj-nner lful, $ir det gjej-der HNoqr] selve av problemer, kan ae#e alltid d.iskuteres. u Vi har nyttet l'lb-albumene som veileder i visse tilfej-le' rund.cprrriag* til en rekke problemister i tfprobleni.stear 1949, der de ble bedt on E onpgi slne beste problemer er det tatt hensjrn til i ti-11ee6 tif eget skjrna, ffi Etr del u&levende komponlster har selv pekt p4 hvilke problener gom burde nyttes 5- utvalget. Tilslutt v1l jeg takke lvar Godal, GJlvlk for \, hjetp med. 9. fremskaffe probleneksempler fra det nerske 'ilroblem-

9 JoEf,f SCEEL, 4> t- Johaa schee!. (faeg - 19te)/ aebuterte i nl{orgenbladetn sour oppgaver i e'' Jeva strrn i' tlds- l5-lriug, "el"u1i""it" skrifter og sjakkspalter oyer hele verden fuairtrn'r* t+ resten av sitt 11v. GJennon ru disse lr hevdet han seg aorn en av verdens trrr+r:clixrtfix frenste pl cj'tt speeial'- felt, deu nslhnrisken tre-trekker, og hjernflrte eu nengde E 3 utnerkelser i norske og lnteraasjonale tom'eringer' Sehecl forteller sels at hane interesse for deu nslhrnisken gtil (Oppgaver ned noclell-natter) kanetje i nindre gra{!' ekyldee personlige aulegg eaa deu tilfeldighet at baa i ungdomuen tson til gtualere Posplal-lts ngesk{ l{elodien og b1e betatt av den egeaartecle skjrunhet i disse oppgaver' stheelrs betfmmelse etrakte 6eg o?er hele verdeu. vi skal referere en hietori.e fra ZO-lreael Dc EorBk fagfore[ibgtna11n foretok en studietur t1l tlen uye SovJet-stateat og og pl ee togrelge i retnlag Ural kon han 1 prat ned eb av cle aedrer-sencre ru'bere. Han Epnrte o'o r'ssereu kjeute til noen nordmenn av l18,1m' og fikk ilette svar: nja, Jeg kjenner til to, Nanseu og Srheelt. oslo SehqBeelakap ( Cl,ristlania Scbatkselrkalaolp alet clengang Let) visste verclgette Seheel r Yer(ll'e u ug oer. s innsatt og ga i 192t[ ut Johaa Scheelf : n2oo Schakopgavern n anle{nlag klubbcus 4O-lrs Jublleun 1 /2.19t/+. 1 l> f- r i aet 2M/h4, 0 Ar Scheel'u produksjon har vi valgt ut,- 16 problemer, i/vesentligste fra &rene etter at saurlingea tt200 gchakopgavertt kom ut" Dette W n& ikke tol-kes slik at W samlingen skule j-nnehold"e mindreverclige p::oblemer, tvert i not kan nan hevde at Seheelrs prod.uksjon er av hoy kval-itet helt fra ungdomaell avl len vi har snsket & bldra tll en oversikt over Scheelts senere prod,uksjon, den ""Vil.k* systematisk samlet,y,*j*efh)e Den komplette samling f5r utst& til den bcdx*nfrrucrrrrr:< planlagte norske problemsamling kommer ut,

10 -ll-/ /7a_ -i:";i[ti]t"li*f""'-';'{ *'% 'Hri, t r**r)y t-- og setter mstt i to treklc Lssningi rf, ( Tr.2.Fu, matt) 1,,xb8 z.s"b natt 1r, rh4 Z.Pab roatt 1. 1' For t z,paz natt,:[d8,ka6 2.Scf natt rk: 1.Kc4f Ka5!. Kb4 /xu>z fbe:

11 - // - Joh t";"";, tl Hvar+Dagtt 1 ruffi% %%t 5J, r a, t: i fr illa! 1T- Hvit trekker og setter mott i ll to trekh Lesningi 1.S

12 /c.iorr{n sctreet, 4. p"j lrollhttfans Seha$<eellskap 1918 Mz *%, Erinrtkkir 1l ' os, setter mott i *" trekk Lssningi 1.D"6 ([r.2. f,jrr5 Z.La4l ks e Lh5 3 L-f lal 2.Lg+l tr. Df 1,-fl"? 2.Ld' 5. Df8 of""u Hlfr 5) {u KxSe4 t.det matt ) XxSe4 5.De4 natt natt

13 lc -,/ -\ - 'mdry*ffi0 lrl Hvit trekker og setter mott i tre ltl Hrhrut1 Lssningi G";le"**{i; tr-rtxej z.tg,6f!,'b,- Johan s"rt""r,?rage t""""" i'*i- 1. -, fr aa 2 lf.ta6 G. :.-. -, Tec{ Z.Te5! ( rf4) 7f2 J.Sxc7 natt) aftrapfry-' Kf5+ J.Se? natt KxSdS 5.e6 natt fe5 1.Sxe? matt.sxe7) fxte5 t.sxf4 r"rl

14 -/r- Jorrad scheel, Afien{osieu 9+l B:%,A%E K*mp K,Hvit trekker ag setter moft i tre trekk lr.r t"r"l"gtt (rr. z.f r.-rb5 2l 1,-rKe6 p? L.-r t*tt xb5 Se5.Se Kx.D el/xa1 5,fe4 natt)- t) bxse4 5.Dd matt e7 5.Se5 natt t. DxbS matt.dd1) Kd4 3,d1 matt 3 1.Dd,3 nats ( l,- ) K* S",Ll" J,bntf *,)

15 rr il*f ;:k{,";'[' l'2. rl:h**ry %"'%w'%. '%'%'ffi{',ffi KM '% %tr:%'m %.fu,%t /-t ' Hvit trekkerog setter'mott i rl Lssningi 1.Ka8, 1. KaneLe Eamlne farge. (f r.2.lb,lxlfc4 2.,lxtg5 2. n-ekko, att-b$de -,Kdl5 2. tre L rar rrltk trekh e1 5' o5f K isse t neu pl +, 1. ''r" natt ) f] natt d4 5. o5 natt o j.arter.e b frenkonn lo"" er av forsk J e11ig 1"t* -lra+ z.zxftf5* osv. )

16 - /r - /o Joh. Pt. "{ n{ritieh scheer, tnf s8 rykfu,%,ffi,,# 'affi %AT,rt Fed..r, F;, '%'ffi,'ffi'%t %n'ffi,,w,m Hvit trekker og setter mott i ll tre trekk" Lesningj ). 4{ 1. sq5 (r. 2. +{ rce 1.-r 2rS f r:rcr.-r 1--, 1.-r 1.-r ldl+ e e5 2. ':" 2. xsf2 xe5 2 sg4 ) frld/+ 5 hxsg4,! KxtA/+ SrSdl natt ) Se4 natt e3 natt f4 natt Lel matt 5 Sxlfl 5 a d5 rnatt obv. 5 5, a s*sd15.nf 4) Kxlal4 5.'eJ

17 1. Johan Scheel, t{- pr. U, S. Chess Federatioa?ourney z% *,% "M'%'m '%,'ffi, %, %6:,%,, % %,9% '%, %' %, ru. %A d Hvit trekker og setter nat t Lroniag:.Dg?i (Srekktvang) fl,.+/fro / t.-,r,b1 2.srll f,e5 J.sxsa4 natt 1t.]156D:e? natt ) 1.-,trdr t.sref rai./x,x.d6 t.sd7 natt (2._rLt, j.dcl natt l.-,tbt,sclf r*snl.dgl natt (t.- rkdt/fr6 j.dcl o*a e -rl:se4 2.L-],el{ rcs J.Dgt natt (!.-,Kb6 j.del natt) 1r-rKd5 t.lut Kt6/Ke6 j.dre7/dez natt 1.-, Sa4 Li.keg. a.dn?f fa15 5 D natt llerk at t.se4 liteg. Lkke er EoeD tnrsel pga. 2.- s!e4l, Setl kan Lkke trekke ttt *p har bestent bvor deu vil- gl"

18 /z /K F';,,, f' 941 'D*,x Kffi*,Kru,% %M 't Hvit trekkir og setterhat f tre l1 trekh Lgsningi 1,D f (?r.2 AL1 lkx Tre LeZ 2. 5 (5. Dc 2.Dd5 5..Db5) 2. Tbl XxLeZe t 2. Ka a2 /K/ aj { 5,Dbl natt) frz/b4,.dl rnatt 'ez 3.d3 natt e4 natt.da8 matt

19 - // -.lorad scrreer,. prl "Hagasinpt" 9i0,ffi.%, ru '%,t% ryfu Hvit trekker og setter'mstt i tre trekk'.del natt ).,b5 natt.lb5 natt 3 5.,b5 matt.sc5 matt

20 - 2c- Johanf scheel, 2. pr. f'heatheot{ Nenoriat r.,' )-g53 W%% T,ffiD w'% %% rtt Hvit trekker og setter matt i tre trekk lt't sd*4'l Lssningi 1 (Tr,2. se5 Ka natt) fl 2,'e6 xlc5 5.Dxe6 rnatt OM lnatt 2. LgZ t. 1 2.DxTrb (r.lea) 7 1.Se5 rnatt lv ft"^l+

21 - 1/_ t7./t _W* *!,, t.-{-rbritisr{ crress r"t, n tg5t,% 'Hvit iekker og setter matt i tre trekk ir-l -

22 .joha, pr. uhagasinei, 1955 'ffi'm.. -Hvit trekki, os trii, *ott i ll-l tre trekk Lssningi h ta -i : 'L-, 1. Kf t 4,- 1L (r "f1 tl! :r a.2,.d 2.,f bl! t tl tl 2t -a e4'il 2 T" )r a 'Jl, e5 z)- a!a2'-l z4 T d s.: og 5.D keg. 1. Db4 3,1 xal /Ka5 -r,iili, 4 ^ k{"1 7 K'; /: 1 natt) al matt 2 rnatt 5.DaZ natt 2 natt P'-4tl_ l_,+.t T t^ L,,'(E -fr4 ț rl-r l({ /1.{- -2_e-

23 -/\ ' 4.'),+- a-/ Johan leheel,. pr.f nbritish 'i'rt, t ri*j, l1 1- og setter maft i tre trekh 1.-, 1,-r,-, 1. -, 1. lr-r ) (r.2.s 7 is l.ls /Dii natt ) d4 z.dfl e4 2,D95 d.4 z.lxh f6 2.L Df e5 2.Sf? f,e5,.s KxL,f5 5 (3.nt5/n,) Ke5 5.Dgj. natt Kg5 5.S 7 natt Ke5 5.Se og\r. 7 natt Dg5 natt natt

24 .roirj p". -/t- Le-4- rfl Hvit trekker og setter matt i tll #v tre 7 trekk Lesningi 1. De? L,- 1,- rl (?r. 2. fkxlf 5 t6 matt) f e5 2. Dxdf "tt t,(5. xdf4l) fx?c15 3.Lf1 natt i, Sf4 2.rxsf4f Kx?f.?xd{ natt t 2. f, Kxe5 5'ln* d? natt z..ltx l, Kd5 3 d.4 natt

25 Y 2d^ Joh ll Pr. Sebeel, Paul-o,n rg55 1 ru 1 Hvit trekker 1l 'f os setter matt i l tre trekh v Lssningi.'. v A t' -n,1 't N iḻ L, - z. sfr/ 2.r+ 2. t,.tt 2.$ 2.1 'nrr r t3 fx. Kx xsele e5?xlrc d5 Ke e3 5?xS t Sg r fxt., T Lrc i5l a\22. 4,.D, Df 5 nat t).ft44nr ma mi tt.dde 'e5 m l) att Sg g4 '4 ura u tt 5. a De te7 re natt Sxf '.f2,.f 5. natt ae 'sf'5 l a,6/ /s Db?+

26 o&tt BARr (' l,'? t),1 - ( 1,i t *2Ll Bardlag rjakk-karrf.ere er pl nange nlter euestlendle ;[ Yorge. Han levclet eeg pl hryeste plan blde eon cpil-ler over brettet ( 5 ganger Xul), postejakkeptller (tnt. Btornester), problemiet, Journalist i preese/radio og son forfatter av sjakkbrtser. Eaa haddc en toloseal t#fytelee pl det norske ejakhiljret i sin generaojon. Son problenlet stlr han sosr cn av cle frenstdf,trorge W,. Son uange aadre aorske problenforfattere konponerte Barda stort sett nbrhnlckr rtil nlr {et gjaldt 5-trekkere, tren L haas beste arbeider foruenner man eu egenartet effinalitet. Han har ogel tonponert nesterllge 2-trekkere, nen her fulgte han pl rin egen nlte opp de noderte etrrmad-tlger i tld.eu. Barda hacdc en egen eytre til opprountre og l.napirere nye taleuter i problernsjakken, og det er ikke fl av d.en etterfrlgeude generasjon eom kan takke Barcla for at ile er blltt brukbara problenister. Hange!'av hans probl"enkoatakter ble nyttet gjenaon spelten hans L narbeide:nnagaciuetn ( Senere: nlllagasl.uet for lllen) cler det utvikl-et seg et fruktbart problemniljr. Q3rt-rtrtrrrlttgrrxr*rkkftlltlrrrx*rrrtrvlrrii Bard,a Laddc ogsl sans for popularisere problenetoff for clet vanlige ojakkpublihrn, eerlig fikk han utfolde eeg et-n d.agltge ejakkepalte tdagblaclettt fra beglmneleeu av 5O-lrene.

27 oraf &'rda' 1. pr.l AftenR o"j"o" z-tr"ltstura. r94r Kffiffi ruffimm %,%'mkru,% %Aru % '%,A%tr'%wl 1 Hvit trekker tl og setter matt i to trekk Lssningi 1' Donmere karakte vlugesu Problen iroclert rtjtan j', t. Sf (lr.2.d T.,b5 lej l.se sl, 2.Sf lr5?.se, llfre istikk: aon er t llluet lluj eko tforcing ttl ttl trrf, clef ilenf H:f; Rlnde1 ga dleune dette ori3lnallteteae pltreffc llttldagl.' ig de rlkelte i eb eiendonnellg og

28 , 2,9 - or;l Bard.a, sjakkllbbs turn. L943 fristianaufro ru,ry, pr. Hvit trekker rl ct og setter matt i to Lssningi ['*. i t..v L!L a2-a^+,4 _.i a,erfl (r: Tr.2. [rr=o t"tt 1.-f r.'e5 2. i Shl natt (2.? f5? 1'-FLd5 z.dfl i natt (2. n5? F 1.-1, se5 2.Dglrnatt i (2,f Stolu -tenaaet i variat ltre en trf"n1innje. i r,-1, see like{. z.dgl n} tt 2"fx{e8=s nattl r.-1, sd8 -V: 1, {,i 4uon,- l'-,n- -,-c/ 2.Dg\? ) 2.Dg5? ) 2.Df5? ) ned sperring for 1..."[-n -1 r-.7,(z(', ' 4 1;g"'t '.L:;,,1x -?--<- l'/-a4t e c ra-<'' (4 '/z' L-. < *Jn' L'^ >o/ 1" ;' [': "''- i-i"z-lr^ '/"-r,: /,,/ i,-rl" /s =}.,..< 6 *r) * *^ Ti "'-

29 - 2q- { '1 'll,*.'.: Olaf Barcla. pr. Sehackvtrldeu L9r9 %.,fu.% "'%m --"%*'%r'%1 %*ru,'%, % '%:; %{% 4 Hvit trekker og setter natt i tre trekk,renl.ng: *gl. ([mer 2.].,b5+ Sr t']e7 natt) 1.-rDB4 2.De6+ El9 r.dtl natt 1.-rstg 2.tbJ+ sr6 t.de? aattffi legg nerke tll at nattblldet i'2fr*-#-t'rttr",# er Br]raktig det 8tmnet tbe t d'en glete variantea el nattbllilet f1-yttet et felt not venstre slik at alle brikkene nattbtltlet etlr pl felteravnotsattfarge.dettevieercletglkalte kamelcob-akko tffir t ea neget tonpllcert forn med' to buudlue aprl'agere nattbildet ' - reqj{rl_ deaue variants f,-.-r DSj 2'Df7+! SilrDf tillegg 5.trbt nett. (1.-rf,ct? t.lrsa5+ ory. ) i

30 50- olaf Bardat L. pr. Fl{orges SJakkforbuadtt 1946 Hvlt trekker og setter matt i tre trekk' -ltsuing: t.nb? (Tr. 2.Db5+ te5 2. se? natt, 1,-rst5/t5 2.,lge{ Ke4 3.se5 natt l-,-rla[4 2.e,tf.Sxe4 3.'gB matt 1,-,Le5 2.Dxd?+ Td6 5.Sb5 matt 2., ld5 3 matt 2. "Df?, KxSe4 t, DxTeS natt 1.-rlb1 z.lgsf re4 3'Dxfbl matt 1.-rKe6 2.DxEe5f d.xde6 5.5e7 natt ( L,-,Kxse4 2.Db3 natt) Sire nod.ellnatter med bundet svart tlraj 2.-rKe1 5.L'gB natt)

31 -3,(-.t*!""aa,. prl, Kristianfsunds SJafirluub L947 t ffid**%m Wffiffiffi _ T-_ Hvit trekker og setter fatt i tre lll treklc Lssningg (rr.2.ojr* o"o, ) 4 z.lurf Kel 5.D 5 z.nur$ r.e 3.Db s z.nwl sbs t.d 2 natt natt 4 T"* y"x+5-' t-/-".*- y*a $;**+ Stu*-+ Y'.-T- (

32 -2a-,-\./ -.,/,/\-- 0Laf Bartla, 2, pr. irlllagaeiaetfr 1940 *'ffi,ffifu K%" 'W'ffiLT, E%e'ffi'M %'%,'%,a,ru, %Aru '%'%a%e, Hvlt trekker og setter matt 1 tre trekk. trlsaing: a r.lsyaelatencle H ( 5. sez /seg/rae) rs l-.sf5xi15 (er. 2,T,g6 fulgt av 5'Sb1/Se6 natt) l{attene Sbt/Se6 t "t fg*"deree ned. 2.-r Sxg5 (net ipnes for *hg)r rnen s[ frlget 7.lxc5 natt. W Deaae hvite ttilleggetr:rrsel-tr kan hindres ved pl forhlud t flytte T.,f,?, lf4 vtl n& bll bundet av!f1! Attsl: l.-rth+ 2,Se?l ( 5.Se5lSf5/ildS) oe SfJ konnmer ikke tll b4l 1.-,T,e 2. sb4 f ft$daelse+il og sf 5 konuer ikke tll el! 1r-rrgl- 2.se3l ( 3'sxl'e? /EdB) og Sf3-Eomuer ikke t13-91! ( L. -,r"g\/lel 2.T,g,6 {iel,.sb, matt) fu 4ppg*orn viser Bard"as spennviddle probl-emt;t, enae fantasifulle og konpllserte itrateglske oppgave er temmellg fjerat fra den nblhmiskett sti-l-sos Barda oftest uyttet i tretrekkere.

33 -33- ERLftrG 'fffir ( (t,.\ i/- r \ ',--: - t ; \ 11 rur",* r,l 3r11ug l{ylre ftkk eln ajakkstart.1& t aet rlke ajakkrnlfjret ron utvlklet seg pl taf6 ;Yil,clarn l. jo-lreaec barrke tld ned arbeidcledi.glet. l{yhre alddo topprecultater bltle ron prakttsk spl.llel og lon problenforfatter. Etter krtgen ble han forgesneeter ts ganger. Eans problernproclutsjon var vel i-kke av cle strrcte, nen alt Uan Lar laget er pre,get av en tregeu og gecllgeu iaustllll.ag. Bak hanr beakjeclne og sttlc franfercl ckjulte det seg et ekte lnr,nctuergenytt! Det var tradisjoa L1andt norske tretrckksforfattere at de konpouerte i den brbniske atll, oppgayer med rene nattbild.er. l{ylre er ea ay de fl aortke oppgavrforfattere gom neernet seg den aybrhnlcke gkole. Denne skolea forsrkte forene det beste i nattbildeoppgavenc ned. konbinacjoasproblenene slk de var utvlkl.et L den slkalte uytyeke rkole. - Vi ekallnvtc"[e*f av Laua prenierte oppgavcr i ile berrmte tur:uerlnger son be arrangert av lrollhlttan l- Srlaeksalpkap i lrene frr krlg rro Dlsse tunneri.ugeae var tjeut for sin Lrye ctandardl, og ble kalt tretrekkgktr,acteag tderbytr.

34 -?.1- rrrilns xyr.re, r r Pr. Sfaekvn"all" oxrr+ '%,,% Hvit l--r,^"*j -1, r trekker og setter maft i t-i 1,,,,, (r to --r trekk! r z natt ) lna>,ert 2. Set rnatt e62. Sf5 lnatt e5t d6 Edtt sar42.te{ rnatt

35 -?{^ V nrf inlg uyure, 2. pr,l TrollhetJanserraeirf erl skaps lttttto, L955 ry --rr Hvit og setter fotti tre trekk i;';hgj 'r'fl F+T1{l (?r. 1'-,4, 2. Lf7+E 1'-,?e5 rs4+ s{ry. sr4,_ r trd5.- rlrf4 1._rKf5 -,W "ti 'i,, Sxf fil t ss5+ K natt 5 5.Sf5 rnatt 5.Sf6 natt 5.Lg6 matt 6 5.'f7 matt tx?g4* ral 5.sf5 natt

36 L.(-, { * 2. 'f*a.,:rul, Hlil",::t,",,, _,- _Q2/._ lfkarartura.,zr;3r.',ffiu,.,l i t, r r/ cg-,<_/ Evlt trekker og cetter natt l. f-y-trett Lrsnlng: 1. d6 ( lnrer 2.Lfl og 5.t,{.l natt ) l.-rlrd6 2.trd51 kset,.ltt natt 1.-rSrd5 l.st15! Sxe4 r.sf4 natt 1.-rlb4 2.Sf5! Likeg.!.Sgt natt 2.Lt5? dr! t.? t.sa5?(t.st4) r,rr t,.?.-rat!.rrl?f L,ikeg,,.45 natt Forsrkz L.TrlJ? L,rSeTt l.sft?,al6t l.dtl7?,rtll, r : 1 i lr r-

37 3rl-ing Myhre, 8. r.oo 0lynpiadetura. L948 (British Cire-ss Problen Soeiety) M '%, %'{ KffiffiKD i{vit trekker og setter matt i tre trekk. Forsgk: 1.Del? (2,e7 matt) flxa6! 1. Kf 6? (2.e7 rnatt ) txsfz * fc f.,ssni.ns; L.s3t (Tr. z,e7 Ke5 3.D{; natt ) 1.-rTa! 2.Kf6 $.c7) Te5 3.!d8 matt l.-,[az a.del! 3.e7) rd4 J.Dg' matt 1r-t+ 'a.tlt.t4ot.t! (. rru. kr{ Den ron:erske id6 i to varlanter. Etter at det svarte ttrnet er rledettt bort, kan hvlt gjennomfcre sin opprinnelige plan fra forsskene. svart kan riktignok ogs& ns forsvare s, ren t$rnet kommer n& til e bl-okkere fu felter for deu svarte kongen. A}e varianter med model-l-matter!, t t En gl-imrende oplgaye, som &eft #' Vo-- f4"p.*+e*-+ev+ev altfor lavt plasse-rt i turneringea.

38 -:1-3: ,m h t, r') \-r'l<, A3-f o. EYang er o repree"nt"ni ior aen etolte gardle "od f, L^- lrr t,-. rsorge. serr-'s lreae etter lrrlgea r, Yv, t, ";'-;:_;r"ilro"rnpoaleter.,t,*+--^.b].eeartktiitforevaag,nednaageflneutnerkelrer,bl.e. ^o'ffi;t&:r;:;": tl, c' HenriEaene mluuirto-' L911/15' 1'p!' ' t *:7;7,T;t trprobleni.etensn4. ttlru- : g+6y 'pr' Srauiliuavl-rk natrh W l,'y'' 11 n'8fffi ::l:'il:;;;-;;;;;;";-,j o,".."' rbrhm!rte'l -L!t -^l ":"-::: r - loaelljna,lt rori1e11rnatt-lffioppgever'eeehan1aofteoppentonpuertetrateg1.j,rwvllis pta lrene - Evang fikk sla ungdoustl0 de al1er nel arbeitlclrshet i beglmnelseu av,o-lreue' sjrkkeatnst'asten r / t l{s3, Reiclar Andersedlorteller at Evaat Vru,* N.^ h"r",a ;a ay ajakrr hadde nange auclre Lnteree'e!' b''a' "*; 6A*L" 'i frildrett, noclelfly, og srgou-epillet son var svart populert pr den ticlen. Evang skal til og netl ha eltt ttlnr")4&.,t* 0topPs'.etM{idetteeplllet!Evangvarfllntrttlltaeeg av ungitomnene i gitt strrl og f,ikk den i-nteress"r: :-::""- f! Lobbyer,ogbleplnangenlteretforbll].edefordeolt$.- r:h:t:l::;::,:::::j: i: n:::;;1"'::il"1":: '; Lvl1keallveroglldenehapEvaagilyrketr -nproblenhobby.

39 Alf 0, lvangt 3. pr. tt sehaekv&rlile** Jab' tnm. L9+5 7 E K% a, 3 WmKD {vtt trekker os setter matt i tre trekk l'csning: r nfa (nl # \-" 1.-rTb6, -,Lb5 1,- rse3 1,^^*,. 2,Dg6+ iixlh4 3 'Dg4 rnatt ) z.t,g6l. Kg4 t "td4 rnatt 2,'L85 hxlg5 J ' Dh8 matt 2,T-,eirl ;Sxlf 5 J.txSf 5 natt bl.'4 L&b/ L-7? jl Zas 1 3t 2 -i*8 t

40 Val'lf O. Evau,g, n-. pr. th. C. Eenri.kreug ntnueturr. L941/1),ru %,WZ.Dcdcf Evt trekker og retter natt, trekt. trsning: 1.sf4 (r". 2.Db4lre5 5.sd, natt) =# 1.-,sclf 2.drscJf rxlel 5.Der natt 2., Ke),.SAt natt 1.-rSrSf4 a.lu4f rel,.dl natt 1.-,sd5 t.na?f f,e5 t.sat natt 1,-rSr1 l.se6f f,ei t'd4 natt

41 ,-t-l/- Af 0, Xvaagt L. pr. ftproblemistenrrts 4. turn. L94"6 g 7 (r <'t { J %a: %,,&,% '%,A'ffi %a_%,'%,. % 4 t v '%.8? -/L Hvit trekl<er og setter aatt i tre trekk. lrssnins: - 1. c5 c6 ( fr. z.dc>f xe+ /xt+ 7.De3 matt ),-rte 2.e3; (Dd4) re4 5,Dbg rnatt 1.-rTf5 Z.sg5,f- fa5 3,SgB-e? natt 1.-rSf5 2.f8=S SrSgB 3.5d7 natt l.- rtft 2.gxTfl Llkeg. 7. f 4 natt tr'orsok z L.e7? (tr.2.dd.4) fli#!

42 '-fla- Alf 0. Evangt ftsjakkli-vrr r.947 K 7 '%ie% s "1, %,'ffi"e%; % %a,%. % ry %"'ffi T',%, % Kffiffiffi L b c &z 6T/.._ Hvit trckker og aetter natt i tre trekk' Lrssning: - L.a4 ( Tr, 2. nae{ Kxsc4 7.La2 rnatt ).-,SxTc5 Z.lUf{ SgZ 5.5e3 rnatt l.-rkxtc5 2,L,e4{ Kc7 3.Se5 natt 2'-. Sa s 3. '{'*Tr. 8 * D.+-e'fr^

43 42 6) Af 0. Evang, tffidskrift f, Schackn 1947 %,ffi* orsok: lvit treklter og setter matt i tre trekk..c1? (Tr. 2.Dd4 matt og oer 1.-r Sxe5,xa?! 1.Kgl? ( T".2.Df1 natt) sd5t rsnlns: 1.d?! og 2.4e5 f Ke4 1,Dej matt, 2.Dg5 f f,c145,de, matt ) (Tr. 1,-rSb6 2.i18=S SxSe8 5.5f7 natt) r.-rse5 2.e3t 3.Da4) se4,.f1 natt r,-,1d5 2.Kg7! 3.Df1),e4 5.Dh8 natt - rned. modellnatter.0ppgaven viser en dublering av Brunner-Dresdner-temaet Tenaei kan beskri-ves slik: Svart har en god paraile not en hvit tnriel (Forssk). ved en forplan (1,d7) ulir aen gode paradea sjaltet ut, srytidig aon erl annen brikke [an tl over paraden mot hvlts trusel. Denne siste parade lnneberer inidlertid et skadelig elernent for svart slik at hvit flr en ny natturulighet. - Det har vert betydelige meningsforskjeller fr 5^ os ffi dette problemet. Evaag selv * angl detq 3om gitt Seste problen, mells den daneke dommer, Raeeh Nielsea ikke ea prollernet noen utnerkelse i.f.srs irsturaeri-ng 1917t itei e angl noen g:runn, Yi kaa bare gjette p[ at Comneren iit" frai [odkjent-clobbelt-trueelen i-irrste- forsok (L.c3?), og st han-kanekje har krevet strengere analogi ncl-lon ciarte forgvar-i forsak og losning, C et kran som dl'et er delte nenlnger on blandt teoretikere pt omrlclet.

44 *V s- Alf. 0. Evangt l-. pl-. Skandinaviek mateh L91S/19 J Y {vit trekker og setter matt i tre trekk. rssning: - 1.Sb4 (Tr.2.fxe7 fulgt av 3. g=d natt) l-.-rexd.5 2,TaL Ke5 1.lleL natt L.-sgxf6 2.TgJ_ Ke! J.Te1 rnatt 1.-rexf5 Z.nxgffi.e5 j.tel matt 1,-, 5 2.cxd}ln"S r"f4 natt femaet i natchen var svarte fjern-bl-okader for den svarte kongen.

45 _-_L/Y- TJzt' EAnr'LD ELSSXf, ( /"/rz Av tlubbeag probletrlster ekal t1 fr,ta for oea ea a? dle eldlre, Earald Elragse%*Qetkelagehrgda. tffiklgh ar(an'vert tutereseert sjakt alle b, ffiyar vert ueaien t klubbea helt t=a l9lo-lra, og{ruf 'nesterspi.lter fra 19}9. l{eu allerede L tgz+ LLe han Oslo-megter, nen clet var!. fotball.! (fotlalttlubbea ngjten), Son problenlet har Eliassen eagasjert eeg L nange forskjell-ige retnlluger, blde vaullge problemert fautaslsjakk og etucller, ob han har fltt flere utnerkeleer n J in*'lqf/ fnternaejoaalt. dukket det opp ea U artltlel 1 det tyske problernbladet ndle Srhwallen Eol t ^/?t o/-#&?4<- lg1tawlaoea av haus prenierte oppgaverillrntffiic

Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500. nr. 3. Foto: red.

Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500. nr. 3. Foto: red. Foto: red. Jon Ludvig Hammer (18) - i stikkamp om norgesmesterskapet - har passert FIDE-elo 2500 nr. 3 2008 2 I n n h o l d Nr. 3 2008 årg 74 Redaksjonell leder: To sommeroverraskelser... 4 Leserbrev...

Detaljer

Bulletin 5. Landsturneringen 2005

Bulletin 5. Landsturneringen 2005 Bulletin 5 Landsturneringen 2005 Dag 5 Så spisser det seg til. Flere og flere ser mer og mer deprimerende ut. Noen lyser opp etter endelig å få uttelling for tidligere svake resultater. Klasse 5 er ferdig

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Kjetil A. Lie i avslappet positur på scenekanten under NM. Dramatikk i Nr. 9 NM-innspurten Jo n Ludv i g Hammer v ant s i tt parti i g år, dermed ø kte pres

Detaljer

i Nordland fylke Forsøk med grasatter og ftø' blanfinger til grasmark fo, grasslånil in Norillønil counqi EDVARD VALBERG

i Nordland fylke Forsøk med grasatter og ftø' blanfinger til grasmark fo, grasslånil in Norillønil counqi EDVARD VALBERG Statene forsøksgard Yågønea. Mel-iling *:-34 -, State Experiment-station Vågønes. Report No' 5'[ Forsøk med grasatter og ftø' blanfinger til grasmark i Nordland fylke Experimants with species of grøss

Detaljer

AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\

AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\ L86l: VJIHV-9V I i AGARICAs GRUNNLEGGER Roy l~risti8t\s6t\ 8. argo nr. 15 AGARICA Mai 1987 tfyi(ologh K T1DSSK.RIFT UTGI'M AV FREDRIICSTAD sopprorening, A myco1og~ca1 ~ourna1 pub1~shed by the Myco1og~ca1

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

NORSHSK. mg g. SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND. \,bq*' HEFTE 2 FEBRUAR 1934

NORSHSK. mg g. SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND. \,bq*' HEFTE 2 FEBRUAR 1934 NORSHSK BR mg g SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND * t t+ \,bq*' * s e & HEFTE 2 FEBRUAR 1934 Har ffie betall å rskonf lngen*en $or 1934 Posfadresse: NORDISK BRIDGE MAGASIhI A. /r{. HANCHES IOR!^G

Detaljer

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. -

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. - I{ORDISK ;;IDGE MAGASIN,t. Årg. Algun 1933 Nr, 6 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I urkonmer I qrns njnedlir, uidiarl 5oni (,måncdele iuni oc iuli Årsaoonnemen. rr. b.00. Kunloier os eksp"d v,rlakole'i,

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84)

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84) Innst. S. nr. 200. (1983-84) fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for Inns~Hilng utbygging av Jostedalsvassdraget og om med!eiendomsrett for Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~ : _ _ av stortingspresident C Hambro Cetter "Norsk Front tl :for juni 19411 eh_ta)e?rofessor Wonnmliller holdt f L te beslutt riktig du den snd{ter a1t so forel1gger vr regeringens det tyske overfall

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

PER HAAVALDSEN. Men selv om smaken for det sterke var utbredt, var det ikke alle Bom. hadde anledning eller mulithet til & innta sine mer eller mindr~

PER HAAVALDSEN. Men selv om smaken for det sterke var utbredt, var det ikke alle Bom. hadde anledning eller mulithet til & innta sine mer eller mindr~ NR.25 19 7 7 PER HAAVALDSEN hadde anledning eller mulithet til & innta sine mer eller mindr~ "Dr:ikk or lev lykkelig!" lyder en (noe fritt oversatt) i_nnskr irl gres\{ sorn f'innes p& et eldr e jer nalders

Detaljer

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - "8 7- )

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - 8 7- ) SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT : 812 STORDALELVA r snn 8 2-724) - "8 7- ) AP RIL 1% 4 Forord Denne vassdragsrapporten redegjør for mulige vannkraftplaner i Stordalselva og

Detaljer

Amerikabesøk. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 92

Amerikabesøk. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 92 Nr 92 2/2011 31. årgang ISSN 0800-2347 ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag Amerikabesøk Foto, trolig tatt 1879 i USA, som viser Martin J. og Hanna Hummel. Martin J. var bestefar til Karen Anne

Detaljer

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i DB/MAaH BMF?H+$FSST h.t' S.kke h.. S;kkert,[StTkq6*P.n ets - PROTOKOLL C fra k]. mote 0900 T stede \r Utvalgets sekretar ngens s kkerhetsutvalg mandag 1978 Regjer Sta tsm nste.rens moterom. Statsm n ster

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

U. B. BERGEN Ms. )frf/, Iq

U. B. BERGEN Ms. )frf/, Iq U. B. BERGEN Ms. )frf/, Iq R I FA(.;BEVEGELSE Nr. 3-2. årgang. 17. januar 1942. raerat! Mens kampene pågikk i Norge fra 9. april til 7. juni 194-0 kikk det range stygge ord er de norske officerene Det

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

Nr 4 2012. 36. årgang

Nr 4 2012. 36. årgang Nr 4 2012 36. årgang Bli med på turnering! Har du spilt sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over arrangementer i Norge for barn og

Detaljer

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO , 'L I (,, I ".. 1.' J. L._.~ ~'" ). j l t / FOLI( OG LAND,., 0.3J3' Nr. 6 1953 2. årgang Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvar, kr. 4...-- pr. kl'arbl. Annnn~epris: 32 lire pr. mm. litkommer

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte Ragnar Hoen (70) Femti år på topp Norsk Sjakkfestival Ny sjef på NTG Nordnorsk mestermøte nr. 3 2011 C M Y CM MY CY CMY K SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 NM I LYNSJAKK NJÅRDHALLEN Oslo FREDAG

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

3. januar 1942. FI Fn.GDEVEGELSE. U. As.J6//./ 2, årgang nr. 1.

3. januar 1942. FI Fn.GDEVEGELSE. U. As.J6//./ 2, årgang nr. 1. I NI U. As.J6//./ ' FI Fn.GDEVEGELSE 2, årgang nr. 1. 3. januar 1942. Kamerat! Året 1941 var for fagbevegelsen en stormfylt og vanskelg periode. Men organisasjonen sto rak og sterk i stormen. Da det kom

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer