{AatIJv;,-L--'*, Bjarne 3likeng, })rllug Kristenseur fdar lversen og Sverre. om norsk Problems-1akk* Iiitt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "{AatIJv;,-L--'*, Bjarne 3likeng, })rllug Kristenseur fdar lversen og Sverre. om norsk Problems-1akk* Iiitt"

Transkript

1 1- iitt om norsk Problems-1akk* pfl nange m6ter har norsk problemsjakk hatt stsrre betydnlng og innflytelse internasjonalt sett enn det vanlig turneringssjaiclc har hatt. Dette har sikkert sin &rsak i at det fsrst i rie senere fl.r nar blitt rilrtig fatt i den internasjonale turneringsakti$[tet p& norsli jord,o ProblemsJa]<k og postsjakkt der itorge har hevd,et seg forholdsmessig godt er ikke tilsvarende a.rhengige av lcostbare arrangenenterr ob virksomheten kan fullt ut Jrives uavhengig av bosteel. Dette har serlig hatt betycining for v&rt l-and med spredt bosetting og lange avstander, le eldste norske problernforfattere frernsto i &rene rned. brdrag til ttnordj-slc Skakridendett os til norske sjakkspalter. Av fremst5ende nayn fra gammel tid nerrner vl-: F.W. Blehr, A. T,and'narl<, H. Aschehoug, 'i' Ursin og 0' C' Budde. senere sluttet ogsl A. H. Dahl seg til. Etter A.rhundreskiftet har norsk problemsjakk hatt en sterk utvik3-ing. ferste rekke kan newres probl-emistene J' J' Togstad., Kristian l{ielsen, ' }i[. Huse, Th' C. Henriksen og Johan Seheel. Fra 1950-&rene og frem ti v&r tiel kaa d'et yises ti en rekke fremragende norske problemforfattere spredt ut over hele v&rt land. Fra Bergens-kanten: Nils G, G. Yan lijk' Norges nest fremgangsrike og produktlv'l forfatter fra 1950-&rene av' llan ble utnevnt ti1 internasjonalmester i FDE for problemsjalck i Videre Birger Knudsen og datteren solveig Navd,a], T:eif Endresen, F. Dworak, Karl skogsenden, Erling versland og d,en unge Jorgen Borner. tra *---Sgret:.aktene kom Davld i{jelle (Problemsanl ing rrherbariumrr 19?0), {AatJv;,-L--'*, Bjarne 3likeng, })rllug Kristenseur fdar lversen og Sverre ----jti tzse. Spesielt n[ vi frenhevc bygda Rindal d.er clet frenste en bel koloni av probleni.ster, forst og freust Alfred Karlgtrom og s;unen Artre, R. Rindrien, H. Aune, J. Srytbakkt A, Rinclalsholt ( ex lskbakk) os ss4nea?er-arn 'gr fl. Bevcger vj- oss videre rtordover stster v,i p& Joralf Grand"e, Ov$rhalla sonl f}lttig deltok internasjenalt, Videre nordovsr komner vi tll Arvid sol-en, Ho l Rana og August Jenseen, Narvikt og aller nord.ligst Nils A. Bakke, Sorverr [ neget allsidig og prod.uktlv problenist, forfatte:: til- rt?roblemsjakk i Nordfr (fg?o). Beveger vi oss Bsrover tii Hedmark og Oppland finner vi igjen et rikt problemmiljo' sentralt st&r den ticiligere nevnte Kristian Nielsen, forfatterparet F. F. Godager og T. FJedr Od.cl l. Baeke og ssnnen Espen, a1le fra l{amart Birger Restad, L,1llehammer, olaf tlathiassentjsten, Arne vik' Dokka, 'rar Godal t

2 -T t V co7 C',l{*5n.0 (r,** ^. --\ -z- - $ - ol414'a.^ft+ -- 3tW ) \ f -6.;.^. ^*t r4''1 FFA:-*-K' -/ GJrvik (Utgiver av rr54 ibrsre" minfauyrer'r (f974)4/ Fra Naanestad kommer Alf l4yrhaug og rra trysi'l totrekke-spesialisten Paul Bekkelund. Fra Fred'rikstad dea ti.dllgere nevnte l[h. c. ]enrj.kseb og de ange lovend'e' Grmaar Holnboe og Yenund Blonqviet' Tra Vestfold ksn d'ea cjeute spiller og spaltered.aktrr Em'st Rolg-h;7oS/a*n altfor tidlie avdsde l'lortes frolldaleapls{' gjeasttr probleuristeue fra oslo-omrldet. Et1 rekke av disse har vert raedlenmer av Osl-o Schakselekap. J:et'h'lt4r spillenivli0.s.s,ogatdeflesteavv&reprob).euister sin gnrnn i aet ilfye ogs&varsterkesplllere.}etenesteanntakisln lte var Johan seheel ssn s&vidt jeg vet ikke spilte turnerings- * sjakk W. N&r det gjelder problenister sa1a &'% har vert ned"lemmer ay O.S.S. vil vi i det frlgende gi H.oea raake skisser med problernekoenpler. Oslo-omrld"et kaa inidlertid ogsi by p& frenragende problemister som tilhsrer andre sjakklubber. frrste rekke AndrS Fosoumt interaasjenalt kjeat tretrekks-spesialist i noilellnattgebreb, rned egen spesialitet: Soilksepil- agl ogsl suaner ut 1 et nodelleatt-nett. Han er tildelt iaternasjenal nestertittel 1 FE for sjakk-komposisioaelr' YiclereharviOivind?ettersengomiLgsTgautd.en lnstruktive boka rt?roblensjakktt, Hans?' Bie' Charles' rl pafuyfog odd Flater, Det kunne vare frlstende e" gjengi probleaekserapler ogs& fot ffifr disser nen vt w8' ffi begreaseescttiluedlesmerav0's'srell-ersville eahver TaEEe for ilenne JublS-eunsboka bli sprengt' [^- Det er ofte vabslcetig & fe en vanlig sjakkspiller tll begripe poenget ned ejakkoppgaver' { vanlig replikk er at hvit er s& overlegen at han vinner uansett' ob hvorviilt d et blir aatt 1 to eller tre trekk er uteu iateresssr Her m& spillereb prt\re & s& inn p& de prenisser son gjelder for ejakkproblemer' og ss vil :rlap, uffiffi med rltt t&luodighet og velvtlje hrane oppdagecleegenartecleekjlnn}retsverdiersoelskjuler seg i oppgavestrukturene. En van).ig oppfatnlng er et et vauekel-ig og overraekend'er helst usannsynl!-g flrstetrekk er hovedsakea i et sjakkprobleu' aoea probl.enerkannokogeldettev&retilfelle'llengglb ofteot vi} poenget ligge fr undersrke d"e svarte xlarad"eae og hvits s.\ra3 p[ d:lgse. Det er variantene

3 -5- (/ son vanligv!-a er problemete egentlige!-nnhold' og uaa nl prrve A se hvordaa de enkelte variaater griper ian i hveraadre og tilsernnen danner komponistens L&5, Dgt grunn3-eggeude for et sjakkproblene verdi er clet okjfrahetstnntrykk det gir.,ltt ]r.l,eteniktr. sary 1880-Arene utformet Johan Berger de s$kalte Bergerske kanstlover der kravet om moclellroatter og skonomipriasippet ble forsulert. (Hoaettnatt: nattstillingea er hvert av feltene rundt den svarte kengen bare dekket pl en njlte, enten delcket av W ea hvit brikke eller bl-okkert av en svart brlkke. Alle hvlte offiserer ssal vere ned i mattbildet. Kravet gjelder ikke for den hvite kongen. Frlgende unntak gocltas: Eb bundet svart brikke som st&r inntil svart konge, der: bindingen utnyttes i nattbildet, f.ikeledes dobbeltsjakk. ) Etterhvert viste modellmattleravet seg & b1i for restriktivt eor t skape noe originalt r,& totrekksfronten og rund.t forrige verdeaskrig og inn i l9zq-arene rreusto d.en eikalte ttgo?d Ceupantonrt-stilen der vekten ble lagt p& raffinement i svarts forevar (Kryss-sJakker, blokader' bindiager, frigjcringer). For tre-trekkerae utvilflet det seg fo.rskjellige ttskolertf. fsjekkerae har i serlig grad' clyrket podellnaatt-oppgaver medl stor dyktighet og nan har i mer enn en aannsalder talt om ttden bclmiske skolett. Eb ekte ilbthnerrt krever 1 tillegg til de reat tekniske krav on modellnatter, elegaat spilleforiag' streng rkouorni oeyr visse stilelementer av ser subjektiv art sotn ikke }ar seg deflu.ere eksakt. Vi har behsadl-et dette slpass utfrrllg pl grrrna av den sterke og varige innflytelse ftden brhmiske skoletf har hatt p& norsk problemsjakk. Nan diekuterte i sia tiil hvorvidt c1e norske blhmiske oppgaver had.de sin egenart, men stort sett koa naa ikke til noe klart stanflpunkt her. Sye ld.eer ble etterhvert utviklet for tre- og flertrekkere, serlig av tyske probleuister. Deane retning kalles n}en n1r-tyske skoletj etler ftlet loglske konblnasjonsproblenetrf. {er1eggeshovedl.vektenplrwstreaghetiprobl-enets logiske stnrktur, men uten lrrav on urodellruatter' Segrepet nhensiktsrenhetrr er ay sentral betyd.nd.ng. Den ny-bchniske retnlag er et forsrk p& &. foreae kraveae i de to foraa nevnte ekoler "o

4 f 'tl- -4- slutten N&r det gjelder to-trekkerne lanseres nye id"eer p& av 1920-&rene og begynnelsen av 1930-&rene, serlig inspirert av ru,sserae SarqlLa og ssaev ( Hvnt id-6t linjekomblnasjons-teuagr, rendyrklag av d.ua!-forsyar og fortsatt forsvar) for{tcatt forsvar: ( v&re losn:!-nger markert ned ttf.f.tt) Svart forsvarer seg not hvite hovedtrrreelvedl f1-ytte en brikke likegyldig. ]erved. oppet&r en try hvit uattmnllghet. $vart styrer a& sitt trekk slik at han ege& forsvarer seg mot denne andre nattenr nen derved oppstl'r ee tredje nattnulighet! Fra beg3ranelsen av 1940-ta11et preges to-trekksknaeten av utviklingea av de nye forspills- og forsrksiil'eer' er har den svenske plonerea Gustav Jrasson gjort banebryteude iansats, ha6.s arbeid.er ble ivrlg studert i Norge" v&re dager er dlsse icleer viderentvilrlet i forskjellige fler-fasespill, der vekten er lagt ps sanspii.llet mellom satsspill (= yarianter i utgaagsstilliagea), forsrksepill og l-asningsvariaater, ( Sagu:rrJko-tena, Hannelius-tema' Ruehlistema osyr) En liten l:uriositet: Den russiske prob}enistecr (EfG.\ Ruehris lanserte i Lg46 et aytt tena i en berfmt oppgave \=lr -_som flkk 1. pl. trsverdlovek Ktr'Sff, Birger Restad' Ttillehalnmer Vop3fara w,efu publ-iserte utviklet ttruehlis-tenatr i ltalla i Lgll;, *Hneadetvaktevisstj.k]tenoe. serligoppmerkeonhet. "rrvtrrttt

5 trebletg.lakk i Oelo sebaksersrap ṫ r- H d,//t N&r det gjelder problencjakk kan nan ikke egeatllg O.S.S, har gjort u.oen serllg stor i.nnsats lfor eine ei at problenieter. Yi blir t&lt i klubbenr og f$.r sitte ifred' med ve"u d.emouetrasjener og akrakadabra-saakk s&lenge vi. ikke foretyrrer ).ynsjakkspillerne. l{en R&r saanheten skal frem nn& det sj-es at lclubtren veo. et par aaleanin ger fi. riktlg har *tatt stort p& : Yed klubbens 4O-ersiuoileun a Ly24 ble Johan Seheel: tr200 rrl leeb!e&+ utgitt og L Lg42 gikk en tefl-turner]-ng fur to-trelr.kere av stabelen i klubbeas regi. vi tre prenierte oppgaveue r. turaeriagea. ljoamercn, Freilrik Storu hadde satt opgf+l-gea+d tena: Eh svart halvbinding der begge halvbindingsbrihker utfcrer fortsatt forevar og hvor hvit utnytter den oppst{tte binding etter likegyldige tre*fi og etter fortsatt forsvar. $ {il dergallg re}ati.st ferske problenferfattere1 Biarne Slirrag f +a t":_ premieao! &l-e- oo"&-ez! -7r- 6L4tw't*- Q.B---e-' A ftvxtu6. SJane 8likeug, Erlatlansunal F. 1. pr!. Oslo Srlakeelskaps tenatum,. Lg12,ru T. 'ffi'%a u.,_,-,,,% LrAalAg: E"it trekter og retter uatt L Z t="it (lrekbbvang) 1.--,Sr! lll,eg. t.lc4 natt.-lsc6(f.f.) l.sf' natt 1.-rSA5 lkeg, t.?rat7 natt 1.-rsft (t.t:) l.dc4 natt 1,-r l:bt 2.Sd5 natt.,/ /, *, -/,-:- "i' tr *Trl *"^{t' <,1_' 2,:'.- DeEBe oppgaven er gjcugl.tt t. DE-alDun 19tr4-4{.

6 *Lg /- tsjarae Blikengr KristLansuadl N. k1 - t.?r, Oslo Sehakselekaps t s tematurtr - L942 ruffi Hvit --l tekker og setter matt i to treklc Te kr"t"gil 'Sr. (: 'o' ' o' l' -lla & rl (tr.z.far natt) F f r le4 like{. 2.}xt5 patt tt l,ttq (r.rl ) e.lrla5f na f rses ltket, 2.fl naltt l, rur G.tl) 2.se+ "Ftt 2.Ddl5 lat t 2.118'"**r..1 f,sb5 l-'d5 ltkfg. 1,.F *ul. Le u"k-"rvdl!.l

7 Y+- Lil( L912 'Hvit trekkir og setter'^ooi ltt-' Lssning; -::r- - _..l 1,!h4 {l: "l (1r.2. Se5 lik se4 (f. sd5 lik se? (f. sf4 (f. l: t4 2.Th ir=f eq. t-l) to 4 natt) treklc 2.De2 m 2.f4 sa 2.De5 rn "d. i'[ 2. Sxlil? 2.gxSf4 att tt t tt natt natt

8 r ild-. V\ ' 1 ' -.at-2tz vi lt aagitt fullstendige l-rsninger ned all-e viktige varianter, gjengitt, for S lette leseraes tilegnel-se ev M**VW 31-(/1 VA.rt hlp er at mange av denne grunn vil se R&rmere p& i.nnbold.et' og forhipentl-igvis like det de fj-nner lful, $ir det gjej-der HNoqr] selve av problemer, kan ae#e alltid d.iskuteres. u Vi har nyttet l'lb-albumene som veileder i visse tilfej-le' rund.cprrriag* til en rekke problemister i tfprobleni.stear 1949, der de ble bedt on E onpgi slne beste problemer er det tatt hensjrn til i ti-11ee6 tif eget skjrna, ffi Etr del u&levende komponlster har selv pekt p4 hvilke problener gom burde nyttes 5- utvalget. Tilslutt v1l jeg takke lvar Godal, GJlvlk for \, hjetp med. 9. fremskaffe probleneksempler fra det nerske 'ilroblem-

9 JoEf,f SCEEL, 4> t- Johaa schee!. (faeg - 19te)/ aebuterte i nl{orgenbladetn sour oppgaver i e'' Jeva strrn i' tlds- l5-lriug, "el"u1i""it" skrifter og sjakkspalter oyer hele verden fuairtrn'r* t+ resten av sitt 11v. GJennon ru disse lr hevdet han seg aorn en av verdens trrr+r:clixrtfix frenste pl cj'tt speeial'- felt, deu nslhnrisken tre-trekker, og hjernflrte eu nengde E 3 utnerkelser i norske og lnteraasjonale tom'eringer' Sehecl forteller sels at hane interesse for deu nslhrnisken gtil (Oppgaver ned noclell-natter) kanetje i nindre gra{!' ekyldee personlige aulegg eaa deu tilfeldighet at baa i ungdomuen tson til gtualere Posplal-lts ngesk{ l{elodien og b1e betatt av den egeaartecle skjrunhet i disse oppgaver' stheelrs betfmmelse etrakte 6eg o?er hele verdeu. vi skal referere en hietori.e fra ZO-lreael Dc EorBk fagfore[ibgtna11n foretok en studietur t1l tlen uye SovJet-stateat og og pl ee togrelge i retnlag Ural kon han 1 prat ned eb av cle aedrer-sencre ru'bere. Han Epnrte o'o r'ssereu kjeute til noen nordmenn av l18,1m' og fikk ilette svar: nja, Jeg kjenner til to, Nanseu og Srheelt. oslo SehqBeelakap ( Cl,ristlania Scbatkselrkalaolp alet clengang Let) visste verclgette Seheel r Yer(ll'e u ug oer. s innsatt og ga i 192t[ ut Johaa Scheelf : n2oo Schakopgavern n anle{nlag klubbcus 4O-lrs Jublleun 1 /2.19t/+. 1 l> f- r i aet 2M/h4, 0 Ar Scheel'u produksjon har vi valgt ut,- 16 problemer, i/vesentligste fra &rene etter at saurlingea tt200 gchakopgavertt kom ut" Dette W n& ikke tol-kes slik at W samlingen skule j-nnehold"e mindreverclige p::oblemer, tvert i not kan nan hevde at Seheelrs prod.uksjon er av hoy kval-itet helt fra ungdomaell avl len vi har snsket & bldra tll en oversikt over Scheelts senere prod,uksjon, den ""Vil.k* systematisk samlet,y,*j*efh)e Den komplette samling f5r utst& til den bcdx*nfrrucrrrrr:< planlagte norske problemsamling kommer ut,

10 -ll-/ /7a_ -i:";i[ti]t"li*f""'-';'{ *'% 'Hri, t r**r)y t-- og setter mstt i to treklc Lssningi rf, ( Tr.2.Fu, matt) 1,,xb8 z.s"b natt 1r, rh4 Z.Pab roatt 1. 1' For t z,paz natt,:[d8,ka6 2.Scf natt rk: 1.Kc4f Ka5!. Kb4 /xu>z fbe:

11 - // - Joh t";"";, tl Hvar+Dagtt 1 ruffi% %%t 5J, r a, t: i fr illa! 1T- Hvit trekker og setter mott i ll to trekh Lesningi 1.S

12 /c.iorr{n sctreet, 4. p"j lrollhttfans Seha$<eellskap 1918 Mz *%, Erinrtkkir 1l ' os, setter mott i *" trekk Lssningi 1.D"6 ([r.2. f,jrr5 Z.La4l ks e Lh5 3 L-f lal 2.Lg+l tr. Df 1,-fl"? 2.Ld' 5. Df8 of""u Hlfr 5) {u KxSe4 t.det matt ) XxSe4 5.De4 natt natt

13 lc -,/ -\ - 'mdry*ffi0 lrl Hvit trekker og setter mott i tre ltl Hrhrut1 Lssningi G";le"**{i; tr-rtxej z.tg,6f!,'b,- Johan s"rt""r,?rage t""""" i'*i- 1. -, fr aa 2 lf.ta6 G. :.-. -, Tec{ Z.Te5! ( rf4) 7f2 J.Sxc7 natt) aftrapfry-' Kf5+ J.Se? natt KxSdS 5.e6 natt fe5 1.Sxe? matt.sxe7) fxte5 t.sxf4 r"rl

14 -/r- Jorrad scheel, Afien{osieu 9+l B:%,A%E K*mp K,Hvit trekker ag setter moft i tre trekk lr.r t"r"l"gtt (rr. z.f r.-rb5 2l 1,-rKe6 p? L.-r t*tt xb5 Se5.Se Kx.D el/xa1 5,fe4 natt)- t) bxse4 5.Dd matt e7 5.Se5 natt t. DxbS matt.dd1) Kd4 3,d1 matt 3 1.Dd,3 nats ( l,- ) K* S",Ll" J,bntf *,)

15 rr il*f ;:k{,";'[' l'2. rl:h**ry %"'%w'%. '%'%'ffi{',ffi KM '% %tr:%'m %.fu,%t /-t ' Hvit trekkerog setter'mott i rl Lssningi 1.Ka8, 1. KaneLe Eamlne farge. (f r.2.lb,lxlfc4 2.,lxtg5 2. n-ekko, att-b$de -,Kdl5 2. tre L rar rrltk trekh e1 5' o5f K isse t neu pl +, 1. ''r" natt ) f] natt d4 5. o5 natt o j.arter.e b frenkonn lo"" er av forsk J e11ig 1"t* -lra+ z.zxftf5* osv. )

16 - /r - /o Joh. Pt. "{ n{ritieh scheer, tnf s8 rykfu,%,ffi,,# 'affi %AT,rt Fed..r, F;, '%'ffi,'ffi'%t %n'ffi,,w,m Hvit trekker og setter mott i ll tre trekk" Lesningj ). 4{ 1. sq5 (r. 2. +{ rce 1.-r 2rS f r:rcr.-r 1--, 1.-r 1.-r ldl+ e e5 2. ':" 2. xsf2 xe5 2 sg4 ) frld/+ 5 hxsg4,! KxtA/+ SrSdl natt ) Se4 natt e3 natt f4 natt Lel matt 5 Sxlfl 5 a d5 rnatt obv. 5 5, a s*sd15.nf 4) Kxlal4 5.'eJ

17 1. Johan Scheel, t{- pr. U, S. Chess Federatioa?ourney z% *,% "M'%'m '%,'ffi, %, %6:,%,, % %,9% '%, %' %, ru. %A d Hvit trekker og setter nat t Lroniag:.Dg?i (Srekktvang) fl,.+/fro / t.-,r,b1 2.srll f,e5 J.sxsa4 natt 1t.]156D:e? natt ) 1.-,trdr t.sref rai./x,x.d6 t.sd7 natt (2._rLt, j.dcl natt l.-,tbt,sclf r*snl.dgl natt (t.- rkdt/fr6 j.dcl o*a e -rl:se4 2.L-],el{ rcs J.Dgt natt (!.-,Kb6 j.del natt) 1r-rKd5 t.lut Kt6/Ke6 j.dre7/dez natt 1.-, Sa4 Li.keg. a.dn?f fa15 5 D natt llerk at t.se4 liteg. Lkke er EoeD tnrsel pga. 2.- s!e4l, Setl kan Lkke trekke ttt *p har bestent bvor deu vil- gl"

18 /z /K F';,,, f' 941 'D*,x Kffi*,Kru,% %M 't Hvit trekkir og setterhat f tre l1 trekh Lgsningi 1,D f (?r.2 AL1 lkx Tre LeZ 2. 5 (5. Dc 2.Dd5 5..Db5) 2. Tbl XxLeZe t 2. Ka a2 /K/ aj { 5,Dbl natt) frz/b4,.dl rnatt 'ez 3.d3 natt e4 natt.da8 matt

19 - // -.lorad scrreer,. prl "Hagasinpt" 9i0,ffi.%, ru '%,t% ryfu Hvit trekker og setter'mstt i tre trekk'.del natt ).,b5 natt.lb5 natt 3 5.,b5 matt.sc5 matt

20 - 2c- Johanf scheel, 2. pr. f'heatheot{ Nenoriat r.,' )-g53 W%% T,ffiD w'% %% rtt Hvit trekker og setter matt i tre trekk lt't sd*4'l Lssningi 1 (Tr,2. se5 Ka natt) fl 2,'e6 xlc5 5.Dxe6 rnatt OM lnatt 2. LgZ t. 1 2.DxTrb (r.lea) 7 1.Se5 rnatt lv ft"^l+

21 - 1/_ t7./t _W* *!,, t.-{-rbritisr{ crress r"t, n tg5t,% 'Hvit iekker og setter matt i tre trekk ir-l -

22 .joha, pr. uhagasinei, 1955 'ffi'm.. -Hvit trekki, os trii, *ott i ll-l tre trekk Lssningi h ta -i : 'L-, 1. Kf t 4,- 1L (r "f1 tl! :r a.2,.d 2.,f bl! t tl tl 2t -a e4'il 2 T" )r a 'Jl, e5 z)- a!a2'-l z4 T d s.: og 5.D keg. 1. Db4 3,1 xal /Ka5 -r,iili, 4 ^ k{"1 7 K'; /: 1 natt) al matt 2 rnatt 5.DaZ natt 2 natt P'-4tl_ l_,+.t T t^ L,,'(E -fr4 ț rl-r l({ /1.{- -2_e-

23 -/\ ' 4.'),+- a-/ Johan leheel,. pr.f nbritish 'i'rt, t ri*j, l1 1- og setter maft i tre trekh 1.-, 1,-r,-, 1. -, 1. lr-r ) (r.2.s 7 is l.ls /Dii natt ) d4 z.dfl e4 2,D95 d.4 z.lxh f6 2.L Df e5 2.Sf? f,e5,.s KxL,f5 5 (3.nt5/n,) Ke5 5.Dgj. natt Kg5 5.S 7 natt Ke5 5.Se og\r. 7 natt Dg5 natt natt

24 .roirj p". -/t- Le-4- rfl Hvit trekker og setter matt i tll #v tre 7 trekk Lesningi 1. De? L,- 1,- rl (?r. 2. fkxlf 5 t6 matt) f e5 2. Dxdf "tt t,(5. xdf4l) fx?c15 3.Lf1 natt i, Sf4 2.rxsf4f Kx?f.?xd{ natt t 2. f, Kxe5 5'ln* d? natt z..ltx l, Kd5 3 d.4 natt

25 Y 2d^ Joh ll Pr. Sebeel, Paul-o,n rg55 1 ru 1 Hvit trekker 1l 'f os setter matt i l tre trekh v Lssningi.'. v A t' -n,1 't N iḻ L, - z. sfr/ 2.r+ 2. t,.tt 2.$ 2.1 'nrr r t3 fx. Kx xsele e5?xlrc d5 Ke e3 5?xS t Sg r fxt., T Lrc i5l a\22. 4,.D, Df 5 nat t).ft44nr ma mi tt.dde 'e5 m l) att Sg g4 '4 ura u tt 5. a De te7 re natt Sxf '.f2,.f 5. natt ae 'sf'5 l a,6/ /s Db?+

26 o&tt BARr (' l,'? t),1 - ( 1,i t *2Ll Bardlag rjakk-karrf.ere er pl nange nlter euestlendle ;[ Yorge. Han levclet eeg pl hryeste plan blde eon cpil-ler over brettet ( 5 ganger Xul), postejakkeptller (tnt. Btornester), problemiet, Journalist i preese/radio og son forfatter av sjakkbrtser. Eaa haddc en toloseal t#fytelee pl det norske ejakhiljret i sin generaojon. Son problenlet stlr han sosr cn av cle frenstdf,trorge W,. Son uange aadre aorske problenforfattere konponerte Barda stort sett nbrhnlckr rtil nlr {et gjaldt 5-trekkere, tren L haas beste arbeider foruenner man eu egenartet effinalitet. Han har ogel tonponert nesterllge 2-trekkere, nen her fulgte han pl rin egen nlte opp de noderte etrrmad-tlger i tld.eu. Barda hacdc en egen eytre til opprountre og l.napirere nye taleuter i problernsjakken, og det er ikke fl av d.en etterfrlgeude generasjon eom kan takke Barcla for at ile er blltt brukbara problenister. Hange!'av hans probl"enkoatakter ble nyttet gjenaon spelten hans L narbeide:nnagaciuetn ( Senere: nlllagasl.uet for lllen) cler det utvikl-et seg et fruktbart problemniljr. Q3rt-rtrtrrrlttgrrxr*rkkftlltlrrrx*rrrtrvlrrii Bard,a Laddc ogsl sans for popularisere problenetoff for clet vanlige ojakkpublihrn, eerlig fikk han utfolde eeg et-n d.agltge ejakkepalte tdagblaclettt fra beglmneleeu av 5O-lrene.

27 oraf &'rda' 1. pr.l AftenR o"j"o" z-tr"ltstura. r94r Kffiffi ruffimm %,%'mkru,% %Aru % '%,A%tr'%wl 1 Hvit trekker tl og setter matt i to trekk Lssningi 1' Donmere karakte vlugesu Problen iroclert rtjtan j', t. Sf (lr.2.d T.,b5 lej l.se sl, 2.Sf lr5?.se, llfre istikk: aon er t llluet lluj eko tforcing ttl ttl trrf, clef ilenf H:f; Rlnde1 ga dleune dette ori3lnallteteae pltreffc llttldagl.' ig de rlkelte i eb eiendonnellg og

28 , 2,9 - or;l Bard.a, sjakkllbbs turn. L943 fristianaufro ru,ry, pr. Hvit trekker rl ct og setter matt i to Lssningi ['*. i t..v L!L a2-a^+,4 _.i a,erfl (r: Tr.2. [rr=o t"tt 1.-f r.'e5 2. i Shl natt (2.? f5? 1'-FLd5 z.dfl i natt (2. n5? F 1.-1, se5 2.Dglrnatt i (2,f Stolu -tenaaet i variat ltre en trf"n1innje. i r,-1, see like{. z.dgl n} tt 2"fx{e8=s nattl r.-1, sd8 -V: 1, {,i 4uon,- l'-,n- -,-c/ 2.Dg\? ) 2.Dg5? ) 2.Df5? ) ned sperring for 1..."[-n -1 r-.7,(z(', ' 4 1;g"'t '.L:;,,1x -?--<- l'/-a4t e c ra-<'' (4 '/z' L-. < *Jn' L'^ >o/ 1" ;' [': "''- i-i"z-lr^ '/"-r,: /,,/ i,-rl" /s =}.,..< 6 *r) * *^ Ti "'-

29 - 2q- { '1 'll,*.'.: Olaf Barcla. pr. Sehackvtrldeu L9r9 %.,fu.% "'%m --"%*'%r'%1 %*ru,'%, % '%:; %{% 4 Hvit trekker og setter natt i tre trekk,renl.ng: *gl. ([mer 2.].,b5+ Sr t']e7 natt) 1.-rDB4 2.De6+ El9 r.dtl natt 1.-rstg 2.tbJ+ sr6 t.de? aattffi legg nerke tll at nattblldet i'2fr*-#-t'rttr",# er Br]raktig det 8tmnet tbe t d'en glete variantea el nattbllilet f1-yttet et felt not venstre slik at alle brikkene nattbtltlet etlr pl felteravnotsattfarge.dettevieercletglkalte kamelcob-akko tffir t ea neget tonpllcert forn med' to buudlue aprl'agere nattbildet ' - reqj{rl_ deaue variants f,-.-r DSj 2'Df7+! SilrDf tillegg 5.trbt nett. (1.-rf,ct? t.lrsa5+ ory. ) i

30 50- olaf Bardat L. pr. Fl{orges SJakkforbuadtt 1946 Hvlt trekker og setter matt i tre trekk' -ltsuing: t.nb? (Tr. 2.Db5+ te5 2. se? natt, 1,-rst5/t5 2.,lge{ Ke4 3.se5 natt l-,-rla[4 2.e,tf.Sxe4 3.'gB matt 1,-,Le5 2.Dxd?+ Td6 5.Sb5 matt 2., ld5 3 matt 2. "Df?, KxSe4 t, DxTeS natt 1.-rlb1 z.lgsf re4 3'Dxfbl matt 1.-rKe6 2.DxEe5f d.xde6 5.5e7 natt ( L,-,Kxse4 2.Db3 natt) Sire nod.ellnatter med bundet svart tlraj 2.-rKe1 5.L'gB natt)

31 -3,(-.t*!""aa,. prl, Kristianfsunds SJafirluub L947 t ffid**%m Wffiffiffi _ T-_ Hvit trekker og setter fatt i tre lll treklc Lssningg (rr.2.ojr* o"o, ) 4 z.lurf Kel 5.D 5 z.nur$ r.e 3.Db s z.nwl sbs t.d 2 natt natt 4 T"* y"x+5-' t-/-".*- y*a $;**+ Stu*-+ Y'.-T- (

32 -2a-,-\./ -.,/,/\-- 0Laf Bartla, 2, pr. irlllagaeiaetfr 1940 *'ffi,ffifu K%" 'W'ffiLT, E%e'ffi'M %'%,'%,a,ru, %Aru '%'%a%e, Hvlt trekker og setter matt 1 tre trekk. trlsaing: a r.lsyaelatencle H ( 5. sez /seg/rae) rs l-.sf5xi15 (er. 2,T,g6 fulgt av 5'Sb1/Se6 natt) l{attene Sbt/Se6 t "t fg*"deree ned. 2.-r Sxg5 (net ipnes for *hg)r rnen s[ frlget 7.lxc5 natt. W Deaae hvite ttilleggetr:rrsel-tr kan hindres ved pl forhlud t flytte T.,f,?, lf4 vtl n& bll bundet av!f1! Attsl: l.-rth+ 2,Se?l ( 5.Se5lSf5/ildS) oe SfJ konnmer ikke tll b4l 1.-,T,e 2. sb4 f ft$daelse+il og sf 5 konuer ikke tll el! 1r-rrgl- 2.se3l ( 3'sxl'e? /EdB) og Sf3-Eomuer ikke t13-91! ( L. -,r"g\/lel 2.T,g,6 {iel,.sb, matt) fu 4ppg*orn viser Bard"as spennviddle probl-emt;t, enae fantasifulle og konpllserte itrateglske oppgave er temmellg fjerat fra den nblhmiskett sti-l-sos Barda oftest uyttet i tretrekkere.

33 -33- ERLftrG 'fffir ( (t,.\ i/- r \ ',--: - t ; \ 11 rur",* r,l 3r11ug l{ylre ftkk eln ajakkstart.1& t aet rlke ajakkrnlfjret ron utvlklet seg pl taf6 ;Yil,clarn l. jo-lreaec barrke tld ned arbeidcledi.glet. l{yhre alddo topprecultater bltle ron prakttsk spl.llel og lon problenforfatter. Etter krtgen ble han forgesneeter ts ganger. Eans problernproclutsjon var vel i-kke av cle strrcte, nen alt Uan Lar laget er pre,get av en tregeu og gecllgeu iaustllll.ag. Bak hanr beakjeclne og sttlc franfercl ckjulte det seg et ekte lnr,nctuergenytt! Det var tradisjoa L1andt norske tretrckksforfattere at de konpouerte i den brbniske atll, oppgayer med rene nattbild.er. l{ylre er ea ay de fl aortke oppgavrforfattere gom neernet seg den aybrhnlcke gkole. Denne skolea forsrkte forene det beste i nattbildeoppgavenc ned. konbinacjoasproblenene slk de var utvlkl.et L den slkalte uytyeke rkole. - Vi ekallnvtc"[e*f av Laua prenierte oppgavcr i ile berrmte tur:uerlnger son be arrangert av lrollhlttan l- Srlaeksalpkap i lrene frr krlg rro Dlsse tunneri.ugeae var tjeut for sin Lrye ctandardl, og ble kalt tretrekkgktr,acteag tderbytr.

34 -?.1- rrrilns xyr.re, r r Pr. Sfaekvn"all" oxrr+ '%,,% Hvit l--r,^"*j -1, r trekker og setter maft i t-i 1,,,,, (r to --r trekk! r z natt ) lna>,ert 2. Set rnatt e62. Sf5 lnatt e5t d6 Edtt sar42.te{ rnatt

35 -?{^ V nrf inlg uyure, 2. pr,l TrollhetJanserraeirf erl skaps lttttto, L955 ry --rr Hvit og setter fotti tre trekk i;';hgj 'r'fl F+T1{l (?r. 1'-,4, 2. Lf7+E 1'-,?e5 rs4+ s{ry. sr4,_ r trd5.- rlrf4 1._rKf5 -,W "ti 'i,, Sxf fil t ss5+ K natt 5 5.Sf5 rnatt 5.Sf6 natt 5.Lg6 matt 6 5.'f7 matt tx?g4* ral 5.sf5 natt

36 L.(-, { * 2. 'f*a.,:rul, Hlil",::t,",,, _,- _Q2/._ lfkarartura.,zr;3r.',ffiu,.,l i t, r r/ cg-,<_/ Evlt trekker og cetter natt l. f-y-trett Lrsnlng: 1. d6 ( lnrer 2.Lfl og 5.t,{.l natt ) l.-rlrd6 2.trd51 kset,.ltt natt 1.-rSrd5 l.st15! Sxe4 r.sf4 natt 1.-rlb4 2.Sf5! Likeg.!.Sgt natt 2.Lt5? dr! t.? t.sa5?(t.st4) r,rr t,.?.-rat!.rrl?f L,ikeg,,.45 natt Forsrkz L.TrlJ? L,rSeTt l.sft?,al6t l.dtl7?,rtll, r : 1 i lr r-

37 3rl-ing Myhre, 8. r.oo 0lynpiadetura. L948 (British Cire-ss Problen Soeiety) M '%, %'{ KffiffiKD i{vit trekker og setter matt i tre trekk. Forsgk: 1.Del? (2,e7 matt) flxa6! 1. Kf 6? (2.e7 rnatt ) txsfz * fc f.,ssni.ns; L.s3t (Tr. z,e7 Ke5 3.D{; natt ) 1.-rTa! 2.Kf6 $.c7) Te5 3.!d8 matt l.-,[az a.del! 3.e7) rd4 J.Dg' matt 1r-t+ 'a.tlt.t4ot.t! (. rru. kr{ Den ron:erske id6 i to varlanter. Etter at det svarte ttrnet er rledettt bort, kan hvlt gjennomfcre sin opprinnelige plan fra forsskene. svart kan riktignok ogs& ns forsvare s, ren t$rnet kommer n& til e bl-okkere fu felter for deu svarte kongen. A}e varianter med model-l-matter!, t t En gl-imrende oplgaye, som &eft #' Vo-- f4"p.*+e*-+ev+ev altfor lavt plasse-rt i turneringea.

38 -:1-3: ,m h t, r') \-r'l<, A3-f o. EYang er o repree"nt"ni ior aen etolte gardle "od f, L^- lrr t,-. rsorge. serr-'s lreae etter lrrlgea r, Yv, t, ";'-;:_;r"ilro"rnpoaleter.,t,*+--^.b].eeartktiitforevaag,nednaageflneutnerkelrer,bl.e. ^o'ffi;t&:r;:;": tl, c' HenriEaene mluuirto-' L911/15' 1'p!' ' t *:7;7,T;t trprobleni.etensn4. ttlru- : g+6y 'pr' Srauiliuavl-rk natrh W l,'y'' 11 n'8fffi ::l:'il:;;;-;;;;;;";-,j o,".."' rbrhm!rte'l -L!t -^l ":"-::: r - loaelljna,lt rori1e11rnatt-lffioppgever'eeehan1aofteoppentonpuertetrateg1.j,rwvllis pta lrene - Evang fikk sla ungdoustl0 de al1er nel arbeitlclrshet i beglmnelseu av,o-lreue' sjrkkeatnst'asten r / t l{s3, Reiclar Andersedlorteller at Evaat Vru,* N.^ h"r",a ;a ay ajakrr hadde nange auclre Lnteree'e!' b''a' "*; 6A*L" 'i frildrett, noclelfly, og srgou-epillet son var svart populert pr den ticlen. Evang skal til og netl ha eltt ttlnr")4&.,t* 0topPs'.etM{idetteeplllet!Evangvarfllntrttlltaeeg av ungitomnene i gitt strrl og f,ikk den i-nteress"r: :-::""- f! Lobbyer,ogbleplnangenlteretforbll].edefordeolt$.- r:h:t:l::;::,:::::j: i: n:::;;1"'::il"1":: '; Lvl1keallveroglldenehapEvaagilyrketr -nproblenhobby.

39 Alf 0, lvangt 3. pr. tt sehaekv&rlile** Jab' tnm. L9+5 7 E K% a, 3 WmKD {vtt trekker os setter matt i tre trekk l'csning: r nfa (nl # \-" 1.-rTb6, -,Lb5 1,- rse3 1,^^*,. 2,Dg6+ iixlh4 3 'Dg4 rnatt ) z.t,g6l. Kg4 t "td4 rnatt 2,'L85 hxlg5 J ' Dh8 matt 2,T-,eirl ;Sxlf 5 J.txSf 5 natt bl.'4 L&b/ L-7? jl Zas 1 3t 2 -i*8 t

40 Val'lf O. Evau,g, n-. pr. th. C. Eenri.kreug ntnueturr. L941/1),ru %,WZ.Dcdcf Evt trekker og retter natt, trekt. trsning: 1.sf4 (r". 2.Db4lre5 5.sd, natt) =# 1.-,sclf 2.drscJf rxlel 5.Der natt 2., Ke),.SAt natt 1.-rSrSf4 a.lu4f rel,.dl natt 1.-,sd5 t.na?f f,e5 t.sat natt 1,-rSr1 l.se6f f,ei t'd4 natt

41 ,-t-l/- Af 0, Xvaagt L. pr. ftproblemistenrrts 4. turn. L94"6 g 7 (r <'t { J %a: %,,&,% '%,A'ffi %a_%,'%,. % 4 t v '%.8? -/L Hvit trekl<er og setter aatt i tre trekk. lrssnins: - 1. c5 c6 ( fr. z.dc>f xe+ /xt+ 7.De3 matt ),-rte 2.e3; (Dd4) re4 5,Dbg rnatt 1.-rTf5 Z.sg5,f- fa5 3,SgB-e? natt 1.-rSf5 2.f8=S SrSgB 3.5d7 natt l.- rtft 2.gxTfl Llkeg. 7. f 4 natt tr'orsok z L.e7? (tr.2.dd.4) fli#!

42 '-fla- Alf 0. Evangt ftsjakkli-vrr r.947 K 7 '%ie% s "1, %,'ffi"e%; % %a,%. % ry %"'ffi T',%, % Kffiffiffi L b c &z 6T/.._ Hvit trckker og aetter natt i tre trekk' Lrssning: - L.a4 ( Tr, 2. nae{ Kxsc4 7.La2 rnatt ).-,SxTc5 Z.lUf{ SgZ 5.5e3 rnatt l.-rkxtc5 2,L,e4{ Kc7 3.Se5 natt 2'-. Sa s 3. '{'*Tr. 8 * D.+-e'fr^

43 42 6) Af 0. Evang, tffidskrift f, Schackn 1947 %,ffi* orsok: lvit treklter og setter matt i tre trekk..c1? (Tr. 2.Dd4 matt og oer 1.-r Sxe5,xa?! 1.Kgl? ( T".2.Df1 natt) sd5t rsnlns: 1.d?! og 2.4e5 f Ke4 1,Dej matt, 2.Dg5 f f,c145,de, matt ) (Tr. 1,-rSb6 2.i18=S SxSe8 5.5f7 natt) r.-rse5 2.e3t 3.Da4) se4,.f1 natt r,-,1d5 2.Kg7! 3.Df1),e4 5.Dh8 natt - rned. modellnatter.0ppgaven viser en dublering av Brunner-Dresdner-temaet Tenaei kan beskri-ves slik: Svart har en god paraile not en hvit tnriel (Forssk). ved en forplan (1,d7) ulir aen gode paradea sjaltet ut, srytidig aon erl annen brikke [an tl over paraden mot hvlts trusel. Denne siste parade lnneberer inidlertid et skadelig elernent for svart slik at hvit flr en ny natturulighet. - Det har vert betydelige meningsforskjeller fr 5^ os ffi dette problemet. Evaag selv * angl detq 3om gitt Seste problen, mells den daneke dommer, Raeeh Nielsea ikke ea prollernet noen utnerkelse i.f.srs irsturaeri-ng 1917t itei e angl noen g:runn, Yi kaa bare gjette p[ at Comneren iit" frai [odkjent-clobbelt-trueelen i-irrste- forsok (L.c3?), og st han-kanekje har krevet strengere analogi ncl-lon ciarte forgvar-i forsak og losning, C et kran som dl'et er delte nenlnger on blandt teoretikere pt omrlclet.

44 *V s- Alf. 0. Evangt l-. pl-. Skandinaviek mateh L91S/19 J Y {vit trekker og setter matt i tre trekk. rssning: - 1.Sb4 (Tr.2.fxe7 fulgt av 3. g=d natt) l-.-rexd.5 2,TaL Ke5 1.lleL natt L.-sgxf6 2.TgJ_ Ke! J.Te1 rnatt 1.-rexf5 Z.nxgffi.e5 j.tel matt 1,-, 5 2.cxd}ln"S r"f4 natt femaet i natchen var svarte fjern-bl-okader for den svarte kongen.

45 _-_L/Y- TJzt' EAnr'LD ELSSXf, ( /"/rz Av tlubbeag probletrlster ekal t1 fr,ta for oea ea a? dle eldlre, Earald Elragse%*Qetkelagehrgda. tffiklgh ar(an'vert tutereseert sjakt alle b, ffiyar vert ueaien t klubbea helt t=a l9lo-lra, og{ruf 'nesterspi.lter fra 19}9. l{eu allerede L tgz+ LLe han Oslo-megter, nen clet var!. fotball.! (fotlalttlubbea ngjten), Son problenlet har Eliassen eagasjert eeg L nange forskjell-ige retnlluger, blde vaullge problemert fautaslsjakk og etucller, ob han har fltt flere utnerkeleer n J in*'lqf/ fnternaejoaalt. dukket det opp ea U artltlel 1 det tyske problernbladet ndle Srhwallen Eol t ^/?t o/-#&?4<- lg1tawlaoea av haus prenierte oppgaverillrntffiic

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Nummer 2, mandag 6.juli 2015

Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Nummer 2, mandag 6.juli 2015 Johan Salomon sabler ned all motstand Etter fjerde runde leder talentet fra arrangørklubben soleklart. Mange trodde det kunne bli en rask stormester-remis på førstebordet,

Detaljer

Herre e' æ - beretning fra Kiel

Herre e' æ - beretning fra Kiel Herre e' æ - beretning fra Kiel Del 1. Presentasjon Jeg heter Victor André Nøstvold Hansen, og det har jeg hett helt siden jeg ble født. Kjært barn har mange navn, så da skjønner jeg i hvert fall ikke

Detaljer

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein

Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden. Av Simen Agdestein Rapport til Norsk Sjakkblad, Cannes, Frankrike, 2004: I virkelighetens verden Av Simen Agdestein I lærebøkene ser det så enkelt ut. Man legger en plan, gjennomfører den og vinner partiet. Det var slik

Detaljer

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere.

I noen år brukte Réti mye tid på å skrive Die neuen Ideen im Scachspiel. Engelsk oversettelse, Modern ideas in Chess, kom noen år seinere. Richard Réti Del 1: Richard Réti (1889-1929) Réti ble født i Ungarn i 1889 og sammen med Nimzowitch, Breyer og Tartakower, utviklet han teorien om å sette for mange bønder i sentrum tidlig i partiet, var

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag

Full storm på førstebordet. Leserinnlegg fra Otto Milvang. Familiefeiden fra mandag Nummer 3, tirsdag 7.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Full storm på førstebordet Idet Simen ankom hallen sto bretter i full flamme på prestisjeoppgjøret mellom Frode Urkedal og Johan

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen

Sir Paul i praktform. Fin forballturnering. Grusomme Gausel! Noen Nummer 4, onsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Sir Paul i praktform OBS! Verdensbegivenheter! Otto Milvang og Morten Sand hadde en fortreffelig kveld sammen med legenden med

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Tari i tet. Lyn for lag

Tari i tet. Lyn for lag Nummer 5, torsdag 8.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Tari i tet I et remisprega sluttspill presterte Rune Djurhus å gå seg vill. Dermed er plutselig Aryan Tari i tet. Det hadde ikke

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002

Stjerne-verdenen. 40. årgang desember 2002 Stjerne-verdenen 40. årgang desember 2002 REDAKSJONEN: KJELL M. HAUG (Ansvarlig redaktør) RICHARD WICKLUND-HANSEN TOM LILLAND GUDMUND STENERSEN KJELL IVERSEN Styret ønsker alle God Jul og et riktig Godt

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust!

Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Gausel ble grust! Nummer 6, fredag 10.juli 2015 Redaksjon: Odd Øivind Bergstad og Espen Løken Vi gratulerer Sebastian Mihajlov! Han er allerede norgesmester. Under hele turneringa har han vært plassert på førstebordet ved

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Ole Christian Moen (til venstre) leder Mesterklassen alene med 3.5 poeng Bulletin nr 4 Eliten, runde 3: Fire i delt ledelse Urkedal og Hammer delte poengene i en kampremis

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 Eivind X. Djurhuus leder Lilleputtklassen med 5 strake seire Bulletin nr 5 Eliten, runde 4: Elsness slo Agdestein Etter tap mot IM Frode Elsness i femte runde er Simen

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk.

Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. Side 1 av 10 VESTFOLDMEISTERSKAPET 2015 Dei aller fleste resultata i første runde var som forventa i høve til ELO-tal. Men andre runde vart meir dramatisk. På første bord spela då unge Paulius Cebatarauskas

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort

1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort 1886 Verdens første VM-match Steinitz vs. Zukertort Forord Denne VM-matchen i 1886 var historisk. I den nærmeste framtid skulle det for første gang kåres en verdensmester i sjakk. I 1886 var Steinitz rekna

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903

FORMANNEN HAR ORDET NYTT OM GARDEN. Vf1. SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11, 0553 Oslo 5, Tlf (02)351903 Januar 1989 Sjakkspillere har en tendens til å skille seg ut hvor de enn kommer. Månedens gjettekonkurranse lyder: Hvilken av personene på bildet er sjakkspiller? SJAKKLUBBEN STJERNEN, Seilduksgt. 11,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Landsturneringen i Sandefjord 2012

Landsturneringen i Sandefjord 2012 Landsturneringen i Sandefjord 2012 IM Espen Lie og IM Frode Urkedal endte på delt 1. plass i Eliten, og derved blir det stikkamper. Bulletin nr 9 Eliten, runde 9: Delt seier, 2 GM-napp Etter ni runder

Detaljer

_l Rnl.sg l-l en r ng av fasade f_l n u ns l-l nnet l--l lnnrregning mot veg l---l Bruksendring

_l Rnl.sg l-l en r ng av fasade f_l n u ns l-l nnet l--l lnnrregning mot veg l---l Bruksendring STATENS BYGNNGSTEKNSKE ETAT Blankett 5154 Nabvarsel plan- g bygningslven av 27.iuni 2008 nr.71 S 21-3 T 2 Hyttefrening AdimFle AS, pstbks 482 Brakerøya 3OO2DRAMMEN Sm e er/fester av: Bnr. Festenr. Seksjnsn.

Detaljer

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*)

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) REGISTER I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) A. R e t t e l s e a f T j e n e s t e d o k u m e n t e r. S id o F r e m s e n d e lse a f S e r ie A N r. 1-5... 7, 8 9, 9 3, 11. - A N r. 6-7... :...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l lveatciolo Matematikk 1ff. årstrinn Del L Skofe: Navn: Del 1+ arkfra Del2 :i*rkrni:l Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timertotalt. Del 1og Del

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1

Bulletin etter NM Ungdomslag runde 1 Side 1 Innhold Takk for hyggelig første runde og lykke til videre!... 3 Wikipedia om sjakk:... 4 Program NM for Ungdomslag 2016... 8 Justert Program med ny rundestart revidert 26.02.2016... 8 Resultater

Detaljer

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya.

9 VM. «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. 9 VM Mai juni 2004 «40 grader og vandre rundt på noen gamle ruiner, går det an å ha det verre!» Magnus på historisk grunn i Libya. Det var allerede etter storresultatene i Wijk aan Zee og Moskva snakk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125 125 M e t t e - C a t h r l n e J a h r S t i g J o h a n s s o n B r i t i s k I n s t i t u t t U n i v e r s i t e t e t 1 O s l o G R A M M A T I S K M E R K I N G A V T H E L A N C A S T E R - O S

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "T llingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960)

Yasser Seirawan. Forord. Del 1: Om Yasser Seirawan (født 24.mars 1960) Yasser Seirawan Forord Seirawan er blant de beste sjakkspillerne i USA i dag. Han var i si tid den første amerikanske utfordreren til VM-tittelen etter at Bobby Fischer trakk seg tilbake i 1975. Han kvalifiserte

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ODDERNES 1012 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ODDERNES 1012 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ODDERNES 02 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELTRR I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

SuperSilje og Harald nytt elitepar

SuperSilje og Harald nytt elitepar SuperSilje og Harald nytt elitepar se side 22 Foto: Bjørn B. Johansen nr. 4 2004 2 I n n h o l d Nr. 4 2004 årg 70 Leder... 4 Dramatisk eliteklasse i NM i Molde... 5 Frode Elsness beste trekk... 15 Ekeberg

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

TRATORES - COLHEITADEIRAS

TRATORES - COLHEITADEIRAS TRATORES - COLHEITADEIRAS Nomenclatura de Aplicação Gir - Girabrequim Alt - Alternador BA - Bomba de Água CVA - Comando de Válvulas ACD - Ar Condicionado DH - Direção Hidráulica abr/13 KORAX DIMENSIONAL

Detaljer

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem.

STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG. Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. STJERNE 'i VERDENEN 1976 NR. 2 16. ÅRGANG Thomas Heiberg (til høyre) mottar 3. premie i årets OM av kretsstyrets Gunnar Hellem. Odd Flater vinner av vårturneringen 1976. Knut Jbran Helmers (til høyre på

Detaljer

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009

Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Bulletin Nr. 5 9. juli 2009 Mesterblikket HUSKER 5 OM DAGEN: Regjerende Norgesmester IM Frode Elsness fra Moss SK holder stø kurs mot et nytt toppresultat i Eliteklassen. SIDE 2 Klasse Elite KOMMENDE ELITESPILLERE?

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

MATHISEN BYGG&ANLEGGTJENESTER AS W_ '

MATHISEN BYGG&ANLEGGTJENESTER AS W_ ' MATHISEN BYGG&ANLEGGTJENESTER AS W_ ' TLF.69 97 os 30, FAX69 97 os 31, SKJEBERGVEIEN 136, 1743 KLAVESTADHAUGEN,. ORG.NR. 985 554 056MVA. a 'FROGN KOMMUIOE, "/BYGQESAKSAVD. /71407-734 TT mo mrecvw.. OG

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Dokumenter registrert: 03.01.2014-09.01.20f4 Avdeling/Seksjon: I STEIGEI\ KOMMUNE Dokumenttype: DOK I, DOK U SIDE 1 29114 t2/1t28-10 3vt4 141t3-l 32114 14114-1 331t4 1311242-2 351t4 13lrr92-3 36/14 t3lt192-4

Detaljer

Serviceprisliste DekkPartner

Serviceprisliste DekkPartner Serviceprisliste DekkPartner Gyldig fra 01.04.2014 Innholdsfortegnelse Side Person, vare, SUV, lett last, last/buss, MC 3 Traktor, industri, tilhenger, tralle, gressklipper 4 Truck luft, ( strøapparater,

Detaljer

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB Æ Æ ffi @ ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING AKVARIE-FISK PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.HOBBYEN -t- ' a {t**f *t*t t+}+-:i{

Detaljer

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus'

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' 1. Åpning'' ' Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' VelkommenvedlokallagslederSteinRoarEriksen(Ringerikeogomegnfagligelag).

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

NGI. Norges Geotekniske Institutt OPPDRAGSRAPPORT. ARDAL KoMMUNE VURDERING AV SKREDFARE VED KLEPPURA. ! 86495-1 s" JANUAR 1984

NGI. Norges Geotekniske Institutt OPPDRAGSRAPPORT. ARDAL KoMMUNE VURDERING AV SKREDFARE VED KLEPPURA. ! 86495-1 s JANUAR 1984 OPPDRAGSRAPPORT ARDAL KoMMUNE VURDERING AV SKREDFARE VED KLEPPURA! 86495-1 s" JANUAR 1984 Norges Geotekniske Institutt OPPDRAGSRAPPORT Anpar, KOMMUNE VURDERINGAV SKREDFARE VED KLEPPURA 86495-1 5. JANUAR

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {.

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {. Osl Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvrsen Libakkfaret BB, 1184 Osl +47 95100991 / sipalki@sipalki.n / www.sipalki.n OSLO SIPALKI KLUBB www.sipalki.n HI {.i(b_ -tr [lff'*t*,.u,, PROTOKOLL

Detaljer

Bulletin 4. Landsturneringen 2005

Bulletin 4. Landsturneringen 2005 Bulletin 4 Landsturneringen 2005 Dag 4 En travel dag med en runde 2 foredrag, fotball turnering og simultan. I tillegg hadde Jentebrigaden samling. Den femte runden ble historisk i og med den nye regelen

Detaljer

Ufrivillig deltid ssknadsskjema

Ufrivillig deltid ssknadsskjema NA5'ONALT FAGORGAN Ufrivillig deltid ssknadsskjema Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox forvalter prosjektmidler knyttet til satsning mot ufrivillig deltid, jf. Prop. I S (2010-11) Albeidsdepartemertet

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25

NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25 NM-BULLETINEN Nr 1 NM for ungdom 2006 Abonnement 3 stk kr 60 Løssalg kr 25 NM for ungdom 2006 er i gang Det så stygt ut 45 minutter før åpningssere monien skulle starte, men etter en hektisk innspurt der

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer