Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013"

Transkript

1 Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF Årsmelding 2013

2 Kultur- og festivalutvikling KF ÅRSMELDING 2013 FOR HAUGESUNDKULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF INNHOLD: OPPGAVER side 2 STYRETS BERETNING side 3 ADMINISTRASJONEN side 8 HAUGESUND BILLEDGALLERI side 10 EDDA KINO side 13 FESTIVITETEN HAUGESUND KONSERTHUS side 15 FESTIVALENE Side 16 HAUGESUND KULTUREIENDOM AS side 19 OVERSIKT OVER ANSATTE side 21 REPRESENTASJON side 22 Årsmelding 2013 Side 2 av 2

3 Kultur- og festivalutvikling KF OPPGAVER KUF KF er en kulturinstitusjon organisert som et kommunalt foretak og har som mandat å drive kulturformidling, kulturproduksjon og drift samt inngå i samarbeidsprosjekter og utviklingsprosjekter. KUF KF driver egne kulturvirksomheter som kino, konserthus og galleri som er selvstendige resultat- og fagenheter i foretaket. I tillegg er KUF KF en paraplyorganisasjon for samarbeidende kulturinstitusjoner hvor flere er organisert som selskaper (festivaler og stiftelser) og hvor Haugesund kommune er medeier eller annen type samarbeidspartner. KUF KF har dessuten et utstrakt samarbeid mot regionale og nasjonale kulturinstitusjoner og mot regionalt reiseliv, næringsliv og kulturliv. Haugesund Kultur- og festivalutvikling KF (KUF KF) sine oppgaver er nedfelt i foretakets vedtekter Som en del av Haugesundregionens kulturtilbud skal foretaket utvikle kulturinstitusjoner og kulturprosjekter samt drive formidling av underholdning, kunst- og kulturopplevelser. 2. KUF KF skal også kunne gi bidrag til generelle kultur og byutviklingstiltak i privat og offentlig regi, festivaler, arrangementer, bymarkeringer og by- seremonielle tiltak, samt profilering av byen for å gjøre den attraktiv for tilreisende og etablerere. 3. KUF KF skal videreutvikle Haugesunds og Haugalandets kulturprofil i samspill med andre aktører. Dette vil være et viktig ledd i å styrke byens kultur- og festivalprofil, herunder styrke byen som regionsenter og reisemål. 4. KUF KF skal videreutvikle et festivalkontor for å kunne styrke og samordne utviklingen av festivalvirksomheten med utgangspunkt i Den norske filmfestivalen og Sildajazzen. 5. KUF KF skal legge forholdene til rette for at profesjonelle kunstnere og utøvere skal få gode arbeidsvilkår, herunder bidra til utvikling av Haugesund Teater AS og Musikkselskapet Nordvegen. 6. Gjennom Haugesund Billedgalleri skal KUF KF tilby et kunstmuseum for byen og for regionen, herunder fremme kjennskap til og forståelse for kunst, sørge for at den faste samlingen blir tatt vare på, supplert med innkjøp og gjort tilgjengelig for publikum i Haugesundsregionen. I samarbeid med Haugesund Kunstforening og Haugesund Billedgalleri/ KUF KF skal forholdene legges til rette for salgsutstillinger. 7. Gjennom Edda kinosenter skal KUF KF drive en aktiv kinopolitikk for byen og regionens innbyggere. I repertoarpolitikken vektlegges følgende: Årsmelding 2013 Side 2 av 3 Tilbudet av film skal basere seg på kvalitetskriterier innen alle sjangrer. Respekten for filmen som kunstart og kinoen som kulturinstitusjon skal fremmes. 8. Gjennom Festiviteten - Haugesund Konserthus skal KUF KF drive utleie av teater og konsertsal, og gi bistand ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt bistå med tjenester til regionens arrangører. Repertoaret skal gjenspeile regionalt sang, musikk og teaterliv. I tillegg skal konserthuset tilby underholdning/forestillinger fra nasjonale og internasjonale oppsetninger og turneer. Festiviteten har et særskilt ansvar for at Haugesund Teater får tilfredsstillende arbeidsforhold. Ansvarsområder: KUF KF yter administrative tjenester til bl.a.: Den norske filmfestivalen AS Stiftelsen Sildajazzen Fartein Valen-festivalen Fartein Valen-stiftelsen (Rockfest Haugesund AS) Kulturnatt Den Kulturelle Spaserstokken Kulturpris og kulturstipend Underskuddsgarantier/ arrangementsstøtte Harald Hårfagre Kammerorkester Kulturproduksjoner Haugesund Kultureiendom AS 17.mai-komiteen By- og Bygdebokkomiteen Rådet for kunstnerisk utsmykking. Julemarkedet Senioruniversitetet FribyHaugesund Kunstforeningen Kultur- og festivalutvikling KF tildeler driftstilskudd til følgende institusjoner/ organisasjoner: Haugesund Teater AS Den norske filmfestivalen AS Nord-Rogaland Symfoniorkester Musikkselskapet Nordvegen AS (MUNOR) Haugalandmuseene AS Kokkenes Mesterlaug Sildabordet Havnedagene

4 Kultur- og festivalutvikling KF Kulturnatt Fartein Valen-festivalen Harald Hårfagre Kammerorkester Filmkraft Rogaland AS Skåre Kulturkirke Stiftelsen Sildajazzen Arquebus Rockfest Haugesund AS Podiumfestivalen Vise og Lyrikkfestivalen Kunstforeningen Dansis Proda Haugesund Teater AS, Stiftelsen Sildajazzen, Den norske filmfestivalen AS Fartein Valen-stiftelsen og Rockfest Haugesund AS utarbeider egne årsmeldinger. STYRETS BERETNING 2013 Styret har i 2013 hatt følgende medlemmer: Arne Førre (H) styreleder inntil mars Rita Leinan (H) styreleder fra mars. 2013) Hege Haukeland Liadal (AP) nestleder inntil okt Nina Westerlund Lie (AP) nestleder fra okt Jostein Waage (KRF) Gjertrud Kjellesvik (SV) Randi Lofthus (ansattes repr.) Gunvar Grindheim (ansattes repr.) Varamedlemmer: Jostein Helgeland (H) John Kongshavn (H) Laila P. Garvik (H) Grethe Frøystad (FRP) Niels Petter Solberg (AP) Nina Westerlund Lie (AP),(inntil okt. 2013) Torgeir Hellesen (AP) Kari Mæland (KRF) Geir Torgersen (KRF) Dagrunn Helland (KRF) Sigrun Solstrand (SV) Geir Tangen(V) Jarle Stunes (SV) Frode Glesnæs (ansattes repr.) Eli Drevland (ansattes repr.) Leder av Kunstforeningen har møterett i møter der Haugesund Billedgalleri har vært på agendaen. Kultursjefen møter fast med tale- og forslagsrett. Administrasjonssjefen og økonomisjefen har møtt fast som saksbehandlere, førstnevnte også som sekretær for styret. Styret for Kultur- og festivalutvikling KF har hatt 8 møter og behandlet 78 saker mot 54 saker i Personalinnsats: KUF administrasjonen 10,00 10,00 9,5 Haugesund Billedgalleri 3,40 3,40 3,41 Edda kino 11,70 14,35 12,1 Festiviteten 6,56 6,56 6,13 SUM antall årsverk 31,66 34,31 31,14 Økonomi: Brutto utgifter Brutto inntekter Netto utgifter Regnskap Budsjett Regnskap (i hele 1000 kr) Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr ,-. Dette er en forbedring i resultatet fra 2012 hvor KUF KF kom ut med et underskudd på kr ,- Driftsresultatet viser at selv om en har foretatt kutt, og har hatt vakanser har det allikevel vært for lite rom på driftsbudsjettet. I tillegg til faste tilskudd er en stor det av kostnadene bundet opp i lønnskostnader og inntektsbringende tiltak. Når en tar i betraktning de gode tallene fra kinodriften, viser underskuddet hvor stramme driftsrammene faktisk er. Edda kino har hatt et godt år når det gjelder besøk og leverer tall over budsjettet både på billettinntekter og utleie. Festiviteten har store utfordringer på utgiftssiden. En del av de løpende driftsutgiftene har hatt en betraktelig økning de senere årene, samtidig som konkurransen om de gode inntekts-bringende arrangementene har blitt større. Fra og med fikk Haugesund Kultureiendom AS ansvaret for alle byggene til KUF KF. Da vil en få en mer forutsigbar økonomistyring på dette som gjelder bygningsmessige kostnader. Egeninnsatsen i KUF KF systemet er meget stor på mange områder. Ca. 73 % av virksomheten inkl. festivalene finansieres ved hjelp av billettsalg, statlig og fylkeskommunal støtte, sponsor-samarbeid, reklame m.v. Dette innebærer høy arbeidsintensitet mht. markedsføring, skriftlige søknader, presentasjoner og diverse møter for å komme i mål. KUF KF er imidlertid avhengig av forutsigbare rammevilkår fra Haugesund kommune for å kunne opprettholde den høye andelen egeninntekt. Årsmelding 2013 Side 3 av 4

5 Kultur- og festivalutvikling KF Aktiviteten i Kultur- og festivalutvikling KF genererer direkte omsetning i selskaper som administrativt ligger inn under samme paraply. Dette gjelder Den norske filmfestivalen AS, Stiftelsen Sildajazzen, Festivitetslokalet AS og Haugesund Teater AS. Aktiviteten og omsetningen i de nevnte selskapene gir store ringvirkninger for det lokale næringsliv og er med på å sette Haugesund på kartet på en positiv måte. Totalt omsatte de nevnte virksomhetene i Kultur og festivalutvikling KF for ca. 96,6 millioner (ca. 58,6 millioner i KUF). Årsmelding 2013 Side 4 av 5

6 Kultur- og festivalutvikling KF 2013 Regnskap fordelt på hovedposter Driftsregnskap Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Note Utgifter: Lønn og sosiale kostnader Forbruksvarer og tjenester Anskaffelse og vedl. av driftsmidler Kjøp av tjenester Overføringer Finansutgifter/finanstransaksjoner SUM utgifter Inntekter: Salgsinntekter Refusjon Overføringer Finansutgifter/finanstransaksjoner SUM inntekter RESULTAT Regnskapstall for selskapene/festivalene er ikke med i ovennevnte oppstilling da de fører egne regnskap. Note 1: Note 2: Avvik i lønnskostnad skyldes en mer rasjonell bemanning ved Edda kino både på dag- og kveldstid. I realiteten er besparelsen langt høyere enn det som fremkommer her. Dette skyldes at lønnsoppgjøret ikke er justert på budsjettposten for lønn, samt at lønnskostnadene er noe over budsjett for KUF KF administrasjonen. Når det gjelder årets lønnsoppgjør var dette et mellomoppgjør. Kap. 4 fikk et sentralt tillegg pr Kap. 3. og kap. 5 førte lokale forhandlinger. Det ble noen marginale justeringer ut over rammen, men den er stort sett overholdt. Lønnsoppgjøret for 2013 er kompensert fra Haugesund kommune over økt rammetilskudd, men det er ikke foretatt budsjettjustering på enkeltposter. Her er det postert driftskostnader som kontormateriell, telefonutgifter, annonser og markedsføring, reiseutgifter, oppgavepliktige honorarer, forsikring, strøm, kommunale avgifter, filmleie m.v. I budsjettet for 2013 fikk KUF KF tilbakeført kuttet de fikk i Dette har gjort at noe budsjettposter er mer realistiske og KUF KF klarte i år med stramme vilkår å gå med overskudd. Det er allikevel den del poster som har et større overforbruk. Noe skyldes uforutsett, mens andre kan relateres til aktiviteten i driften. Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Eksempler på dette er filmleie og diverse avgifter/gebyrer som baserer seg på prosentvis andel av kinoinntektene. Disse ligger over budsjett pga. omsetningen ligger høyrere enn budsjettert. Det er også et merforbruk på annonsering, men dette har også gitt gode merinntekter spesielt på Festiviteten. Dette viser igjen på salgsinntektene, men allikevel langt i fra balanse her. Det er et merforbruk på denne posten. En del av forklaringen er samsvarende med posten ovenfor. Eksempelvis, økte aktivitet på kinoen gir økte gebyrer. Det har i 2013 også blitt etablert en ny Scene i TeaterCafèen, som er blitt et populært sted i byen for god musikk, komikk og foredrag. Alle husene har også hatt noe behov for noe nytt utstyr. Hovedposten her er kjøp av forestillinger i Festiviteten. Denne ligger langt over budsjett. Det må i denne sammenheng også nevnes at det er en stor økning i inntektene ref. note 7. Det kan derfor til en viss grad forklares mot billettinntekter og leieinntekter i Festiviteten ligger langt over budsjett. Fra denne posten utbetales alle tilskuddsmidlene. Disse er forholdsmessig utbetalt i henhold til budsjett. Det ble i løpet av året tatt noen kutt her. I tillegg er momskompensasjonen ført under denne budsjettposten. Kjøp av merverdiavgiftspliktige tjenester har økt en del de senere årene og utgjør avviket mellom budsjett og regnskap. Momskompensasjonen overføres til Haugesund kommune. I posten inngår bokføring av motpost avskrivninger. Avskrivningene er lavere enn budsjett, og dette har grunnlag i overføring av bygningsmassen til Haugesund Kultureiendom. Aksjekapitalen for byggene er ført inn i balansen. Det er også gjort fondsavsetninger på kr ,- til div. fond. Avviket i posten skyldes dekning av tidligere års merforbruk på ,- Årsmelding 2013 Side 5 av 6

7 Note 7: Salgsinntektene har hatt en økning på 6 % fra 2012 til En del av forklaringen er at kiosken ved Edda kino nå hadde sitt første hele driftsår i regi av Edda. Omsetningen i kiosken oversteg budsjettet på 5,7 mill. og leverte kr. 6,5 mill. i omsetning. Når det gjelder billettinntekter hadde kinoen et budsjett på 13,2 mill. og fikk en salgsinntekt på 13,7 mill. Når det gjelder reklameinntektene fra Capa så ble disse kr ,- Det var litt under budsjettet som var på kr Festiviteten leverte 38% over budsjett på inntektssiden, som er en betydelig økning i besøkende fra i fjor. Dette har sammenheng med et godt tilbud, en stor aktivitet i hoved salen og TeaterCafèen. Salgsinntektene innfrir på festiviteten, dette gjelder også baren i Festiviteten. Netto utgifter viser et overforbruk på 32% i forhold til budsjett. En økning i aktivitet på huset gir økte inntekter, men også store utfordringer på å oppnå balanse i regnskapet. Note 8: Her inngår bl.a. inntektsføring av momskompensasjon, beløpet overføres Haugesund kommune jf. note 5. Her er også postert refusjoner for sykepenger samt tilskudd fra stat, fylke, andre kommuner og private. Både momskompensasjon og sykepenger i forbindelse med sykdom/permisjon gjør utslag her. Det har vært noen sykefravær med lengre varighet. Dette er ikke knyttet til arbeidsplassen. Note 9: Hovedposten er netto overføring fra Haugesund kommune. I tillegg har det vært overført midler på total kr ,- fra Rogaland Fylkeskommune og Kulturdepartementet. Disse midlene er øremerket. Note 10: I posten inngår mottatt aksjeutbytte, motpost avskrivninger, bruk av fond, renteinntekter. Det ble utbetalt utbytte fra Kinovasjon Norge AS på 2013 regnskapet. Utbytte var pålydende kr ,- mens budsjettet var på ,- Resten relaterer seg til motpost avskrivninger og bruk av fond.(dekning av tidligere års merforbruk) Note 11: Som regnskapet viser gikk KUF KF med et overskudd på kr Dette er en god forbedring i forhold til 2012 som gikk med et underskudd på kr Tar en også i betraktning at den positive bokføringen av pensjonspremien var langt lavere i 2013, viser dette at KUF KF har klart å snu underskuddene fra foregående år. I 2012 gav pensjonsføringene en netto inntekt på kr , mens i 2013 var netto inntekten på kr ,- Selv om det nå er en balanse i regnskapet totalt sett er det allikevel store utfordringer å jobbe med videre avdelingsvis. Edda kino fikk en svært bra kinohøst, men en kan ikke basere driften på at kinoen alltid leverer over budsjett. Det må derfor tas noen grep om driften på Festiviteten. Utfordringen er å redusere kostnadene uten å svekke den gode inntektsøkningen en har hatt tidligere år. Forslag til disponering av overskudd Overskudd Avsetning til fond Investeringsregnskap Regnskap 2013 Note Prosjekt Salg av driftsmidler og eiendommer Innkjøp av kunstverk - Haugesund Billedgalleri Teknisk utstyr - Festiviteten Sum utgifter og finanstransaksjoner Kjøp av aksjer - Haugesund Kultureiendom AS Ekstern finansiering/bruk av fond /14 Sum inntekter og finanstransaksjoner Note 12 I forbindelse med overdragelsen av eiendommene Edda kino og Haugesund Billedgalleri til Haugesund Kultureiendom AS er eiendommene bokført som salg av eiendom. Som motpost ble verdiene konvertert til aksjer. Note: 13: Haugesund Billedgalleri har siden 2009 mottatt i overkant av kr årlig i innkjøpsmidler fra Norsk Kulturråd. Innkjøpene bokføres i investeringsregnskapet, overskytende avsettes på fond til fremtidige innkjøp. Note 14: Div. teknisk utsyr til Festiviteten, deriblant nye høyttalere og mikrofoner til den nye scenen i Teatercaféen. Årsmelding 2013 Side 6 av 7

8 KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF, 15. APRIL Rita Leinan (H) styreleder Nina Westerlund Lie (AP) Arne Førre (H) Gjertrud Kjellesvik (SV) nestleder Jostein O. Waage (KRF) Randi Lofthus (Arbt.repr.) Gunvar Grindheim (Arbt.repr.) Gunnar Johan Løvvik kultursjef Årsmelding 2013 Side 7 av 8

9 HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF ADMINISTRASJONEN Beskrivelse av virksomheten: Kultur- og festivalutvikling KF har ansvar for kulturformidling innen musikk, teater, bildende kunst og film samt arrangements- og festivalutvikling og skal bidra til at Haugesund fremstår som en toneangivende kultur- og festivalby. KUF KF har ansvar for drift av Edda kinosenter, Haugesund Billedgalleri og Festiviteten Haugesund Konserthus. KUF KF yter sekretariat og administrative tjenester (budsjett, regnskap, lønn, saksbehandling) til bl.a. Den norske Filmfestivalen AS, Stiftelsen Sildajazzen, Fartein Valen-festivalen, Rockfest Haugesund AS, Fartein Valen-stiftelsen, Den Kulturelle Spaserstokken, Haugesund kommunes kulturpris og kulturstipend, Kulturnatt, Harald Hårfagre Kammerorkester, Haugesund Kultureiendom AS tidl. Festivitetslokalet AS, 17.mai-komiteen, By- og Bygdebokkomiteen, Amandakomiteen og Rådet for kunstnerisk utsmykking i tillegg til diverse oppgaver på vegne av Ordfører og Rådmann. Personalet: Personalet i KUF KF administrasjon har i 2013 bestått av 11 personer, som inngår i kultursjefens stab. Dette gjelder: Kultursjef/festivalsjef Administrasjonssjef Økonomisjef Rådgiver økonomi Økonomikonsulent 50 % Produksjonsleder Filmfestivalen Festivalsjef Sildajazz Festivalkoordinator Sildajazz / adm. konsulent KUF KF Produsent/ Kulturrådgiver (50% Festiviteten / 50% KUF administrasjon) Konsulent (Fylkeskommunalt ansatt) Sekretær Kultur- og festivalutvikling KF deler ut faste driftstilskudd til følgende institusjoner: Tiltak 2013 Kulturstipend Haugesund Teater AS Den Norske Filmfestivalen AS Nord-Rogaland Symfoniorkester Musikkselskapet Nordvegen AS Munor Stiftelsen Sildajazzen Kulturnatt Kokkenes Mesterlaug (Sildebordet) Havnedagene Fartein Valen prisen Fartein Valen-festivalen Harald Hårfagre Kammerorkester Haugalandsmuseene AS Arqebus Filmkraft Rogaland A/S Rockfest A/S Skåre Kulturkirke Den kulturelle Spaserstokken Vise og Lyrikkfestivalen Underskuddsgarantier / tilskudd løpende arrangementer Podiumfestivalen Felles.utg. festivalene Kunstforeningen Underskuddsgaranti Festiviteten Dansis Proda Sum Arbeidsmiljøet: Foretaket har årsverk fordelt på 39 ansatte, hvorav 26 er kvinner. Sykefraværet i Kultur- og festivalutvikling KF var i % mot 4.16 % i Fraværet fordeler seg slik: Avdeling KUF KF adm Billedgalleriet Edda Festiviteten En del av fraværet skyldes langtidssykemeldinger og gir utslag på så få ansatte. Løpende kunst-/kulturarrangementer: I løpet av året er det gitt underskuddsgarantier/ tilskudd på kr til løpende kulturarrangementer/ prosjekter. Totalt 14 arrangementer/prosjekter mv. fikk tildelt midler i 2013 mot 26 i Formålet med tilskuddsposten er å stimulere til produksjon av et bredt spekter av arrangementer/ kunstneriske prosjekter i Haugesund. Men noe reduksjon i antall prosjekter har det vært i Årsmelding 2013 Side 8 av 9

10 Kulturpris/ Kulturstipend 2013: Haugesund kommunes kulturstipend 2013 ble tildelt Pål Jackman (musiker og filmregissør) med kr ,- Haugesund kommunes kulturpris 2013: Haugesund kommunes kulturpris for 2013 ble tildelt Sigurd Aase (Vikinghistorien) og Trygve Tøgersen (Frelsesarmeen). Begge mottok et kunstverk/trykk og diplom fra Haugesund kommune. 17. mai komiteen: 17.mai ble gjennomført på tradisjonelt vis. Hovedtaler var Åse Kleveland. Ved De Falnes Minne talte teatersjef ved Haugesund Teater - Birgit Amalie Nilssen og la ned krans. Ved De alliertes graver var det politiinspektør Edgar Mannes som talte og la ned krans. Bekransning av den Ukjente sjømanns grav ble foretatt av sjøkaptein Jan Fredrik Mæland Årets kor var HIL- koret. Den kulturelle Spaserstokken: Haugesund bystyre bevilget i 2013 kr til Den kulturelle spaserstokken ( i 2012). Midlene disponeres av KUF KF i samarbeid med Seniorrådet. En egen gruppe med deltakere fra KUF KF, omsorgssentrene og Seniorfestivalen, Pensjonistservice og Eldrerådet er styringsgruppe. I tillegg ble søknad til Kulturdepartementet innvilget med kr til prosjektet En smak av festival ( i 2012)hvor det legges inn konserter på institusjonene fra de mange festivalene. Foruten konserter under Sommeropera, Sildajazz, Seniorfestivalen og Sildabord under Filmfestivalen, turnerte Haugesund Kammeropera med operaen «Hans & Grete» under Kulturnatt. Haugesund Teater og MUNOR turnerte med «Ord i toner» med diktopplesning, sang og allsang. Flere nye utøvere kom til og bidro til ytterligere utvidelse av musikksjangere og instrumenter. De årlige nyttårskonsertene ble gjort av Ellen-Martine Gismarvik og Guosté Tamulynaité. I løpet av året ble det gjennomført 168 kulturarrangement (156 i 2012) på 6 omsorgsinstitusjoner og 1 eldresenter i kommunen, i overkant av 2 arrangement pr. måned. I gjennomsnitt var det +/- 45 tilhørere pr. arrangement. Det er et nærmere samarbeid med omliggende kommuner. profesjonelle kulturprodusenter blir prioritert til å turnere for Den kulturelle spaserstokken i Haugesund og programmet har blitt svært godt mottatt både av beboere, besøkende og ansatte. Friby Haugesund: ICORN (The International Cities of Refuge Network) har som formål å tilby forfattere, journalister og andre som er forfulgt i eget land på grunn av ytringsfrihet; et fristed, eller en Friby, hvor de skal kunne uttrykke seg fritt, uten å frykte for å bli sensurert elle kneblet. ICORN formidler skribentene til Fribyene og bidrar til kommunikasjon mellom Fribyene og skribentene. ICORN har hovedkontor i Stavanger og samarbeider med PEN International/Writers in Prison Committee som har oversikt over forfulgte skribenter som trenger beskyttelse. I Norge administrerer Norske PEN stipend fra Utlendingsdepartementet som gis til fribyene. I 2014 har ICORN 43 medlemskommuner i flere land, hovedsakelig i Europa, men også i USA og Mexico. Haugesund kommune ble i 2010 medlem i ICORN som gir status som FRIBY. Haugesund var da den 7. kommunen i Norge som ble medlem og ordningen administreres av Kultur og festivalutvikling KF via en 50% stilling som koordinator. Uttak av kandidater blir i Haugesund gjort av representanter fra NAV flyktning enhet, Biblioteket og KUF KF. Status som Fribyforfatter har en varighet på 2 år. Målsettingen er å tilrettelegge for at fribyforfatteren skal kunne utøve sin virksomhet som forfatter, journalist etc. Øvrige forhold som bolig, økonomi, introduksjonsprogram, språkopplæring etc. blir ivaretatt av NAV flyktning enhet. Haugesund inviterte den russiske filmskaperen Andrei Nekrasov som ankom januar 2011 og hadde i 2 år status som Fribyforfatter. Nekrasov bor for tiden i en annen norsk kommune. I 2013 meldte Haugesund seg klar for neste Fribyforfatter. Prosessene med uttak, klarering og kvoter via ICORN, PEN International og NAV lokalt er omstendelige og tok noe lenger tid enn planlagt. Høsten 2013 ble den iranske journalisten Sahar Bayati invitert og hun ankom januar 2014 sammen med sin mann, grafisk designer Ali Abdoos. Programmet har vært variert, mest musikk i forskjellige sjangere, men også bakstekoner som laget potetekaker, blomstershow med blomsterdekoratør og konditor som laget megastore fløtekaker og fortalte om konditor som laget megastore fløtekaker og fortalte om konditorier i gamle dager. Lokale, Årsmelding 2013 Side 9 av 10

11 HAUGESUND BILLEDGALLERI 1.0 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Haugesund Billedgalleri er kunstmuseum og galleri for byen og regionen. Den faste samlingen inneholder over 2000 kunstverk fordelt på alle tradisjonelle grener innen billedkunsten, med hovedvekt på maleri, grafikk og skulptur. Haugesund Kunstforening har faste visningslokaler i Haugesund Billedgalleri. Billedgalleriet blir også benyttet i annen arrangements- og konsertsammenheng og samarbeider med flere eksterne aktører. Haugesund Billedgalleri skal sørge for at den faste samlingen blir tatt vare på, supplert med innkjøp og gjort tilgjengelig for publikum. Målene for kunstmuseet skal nås gjennom: Systematisk oppbygging av samlingen, utstillinger, utadrettet virksomhet og formidling (særlig rettet mot barn og unge), forskning, publisering og dokumentasjonsarbeid. Personalet Haugesund Billedgalleri har hatt følgende bemanning i 2013: Gallerileder 100 % stilling, arbeidsleder 100 % stilling, gallerikonsulent 100 % stilling, renholder 40,6 % stilling. Timebetalt pedagog til formidlingsopplegg. Timebetalte helgevakter. I samarbeid med NAV har Haugesund Billedgalleri i deler av året hatt to personer på arbeidsmarkedstiltak. 2.0 BYGNINGSANLEGGET Klimakontroll I 2013 er det gjort en betydelig innsats for å utbedre bygningsmassen og for å sikre den verdifulle kunstsamlingen for ettertiden. Høsten 2013 ble hele ventilasjons-/ klimaanlegget fra 1978 skiftet ut med nytt og forbedret anlegg. I tillegg ble det elektriske anlegget skiftet ut, og det ble installert klimaanlegg i Melingbygget (oppført ca. 1915). Det gamle magasinet fra 1978 har fått separat klimaanlegg. Med de nye klimaanleggene vil det bli mulig å holde jevne temperaturer og et stabilt nivå på den relative fuktigheten (RF). Ustabile RF-nivåer er noe av det verste kunstverk kan utsettes for. Etter oppgraderingen vil Haugesund Billedgalleri kunne måle seg med landets beste, ikke bare som visningslokale, men også i å ta vare på billedkunsten. Brannsikring Det elektriske anlegget i Melingbygget var brannfarlig, men er nå skiftet ut med nytt. Det er installert vannbåren varmeanlegg i Melingbygget, noe som også vil kunne minske konsekvensene ved ev. brann. Det er installert flere brannmeldere og brannslangene har fått nye ventiler. Trådløst nett I 2013 ble det installert trådløst nettverk til glede for publikum, elever, kunstnere og ansatte. Vedlikehold Det er utført ordinært renhold og maling av utstillingsvegger. 3.0 DRIFT Virksomheten er regulert via statutter vedtatt av Haugesund Bystyre, gavebrev (kunstsamlingen) fra Haugesund Kunstforening og "Inga og Lars Melings gave" (eiendom/bygning). Statuttene gir føringer for et tett samarbeid mellom Haugesund Billedgalleri og Haugesund Kunstforening. Kunstmuseet Haugesund Billedgalleri har ansvaret for at museets samling bevares, økes, stilles ut, formidles og forskes på. Driften av Galleributikken hører også inn under Billedgalleriet. Haugesund Kunstforening har ansvaret for vekslende salgsutstillinger og ulike arrangementer i foreningens regi. Administrasjonen v/ Haugesund Billedgalleri utfører alt administrativt og praktisk arbeid med salgsutstillingene. Nettverk samarbeidspartnere Museet deltar i nasjonalt nettverk for kunstmuseer i regi av Nasjonalmuseet. Haugesund Billedgalleri ivaretar den daglige driften til Haugesund Kunstforening. Haugesund Billedgalleri har samarbeid og tett dialog med både Haugalandmuseene og Karmsund folkemuseum. Haugesund Billedgalleri mottar utstillinger fra Nasjonalmuseet via deres Landsdekkende program. Kunstmuseet samarbeider med LYD-kunstserien om tre konserter i halvåret. Åpningstider Haugesund Billedgalleri har etter en forsøksperiode gått tilbake til ordinære åpningstider. Ordningen med utvidet åpningstid viste seg for dyr og for arbeidskrevende med dagens tilgjengelige bemanning. Gallerikafeen og Galleributikken holder åpent også i monteringsukene (mandager stengt). Skoler, grupper og spesielt interesserte kan fremdeles besøke oss utenom ordinær åpningstid. Markedsføring/ informasjon I 2013 fikk Haugesund Kunstforening og Haugesund Billedgalleri mye medieoppslag i og med feiringen av Kunstforeningens 100 års jubileum. Billedgalleriet sto bak prosjektet: «Kunstverket jeg aldri glemmer» som ble en så og si ukentlig føljetong ivaretatt av lokalavisen Karmsund. Billedgalleriet oppdaterer Facebook flere ganger i uken og hver uke sendes det ut nyhetsbrev pr. mail. Billedgalleriet annonserer i Listen (papir- og nettutgave) og i Haugesunds avis. Nettsidene: oppdateres jevnlig. 3.1 SAMLING OG SAMLINGSFORVALTNING Testamentarisk gave Årsmelding 2013 Side 10 av 11

12 Marit og Trygve Goa testamenterte hele boet sitt til opprettelse av et fond. Fondet skal kjøpe kunst som skal gis i gave til Haugesund Billedgalleri. Arbeidet med boet er ikke ferdigstilt. Registrering og katalogisering Alle kunstverk er registrert i papirversjon, men tilveksten er ikke ført inn i PRIMUSdatabasen. Konservering og vedlikehold Haugesund Billedgalleri fikk kr ,- av Haugesund Sparebank (halvparten av nødvendig beløp) til restaurering av maleriet «Haraldstøtta» av Ole Frøvig. Maleriet restaureres av Arkeologisk museum (AmS) i Stavanger og skal være ferdig til 17. mai Kunstmuseet har utarbeidet et formidlingsprosjekt knyttet opp til restaureringen. Publikum inviteres til å følge restaureringsprosessen på Facebook og Instagram (#igodehender). AmS bistår med foto til dokumentasjonen. Billedgalleriet fikk satt av noe midler til utskifting av syreholdig passpartout. Prosjektet pågår fortsatt. Tjørhomsamlingen Ola Tjørhom, Stavanger, donerte sin store samling av høytrykk (tresnitt og linoleumssnitt) til Haugesund Billedgalleri i november Samlingen består av ca. 250 nasjonale og internasjonale høytrykk, samt kataloger og kunstfaglig litteratur. Kunstmuseet arbeider fortløpende med visning og formidling av Tjørhomsamlingen. I 2013 ble vandreutstillingen «Snitt og flate» (produsert av Rogaland fylkeskunstlag) vist i Haugesund Billedgalleri i perioden: klassingene i Haugesund fikk delta i «Kunsten å fortelle Tjørhomsamlingen» et formidlingsopplegg, basert på verk fra Tjørhomsamlingen. Pedagog: Tove Selås (Haugalandmuseene). Otto Johannessens fond Styret har bestått av Lars Meling (styreleder), Linda Skare (Haugesund Kunstforening), Grethe Lunde Øvrebø (Haugesund Billedgalleri). Tilvekst 2013 Haugesund Billedgalleri har budsjett for innkjøp til samlingen. Kunstmuseet mottar årlig innkjøpsmidler fra Kulturdepartementet. Kunstmuseet mottar også gaver fra Otto Johannessenfondet som innlemmes i samlingen. Det er anskaffet 9 stk. kunstverk til samlingen i Innkjøpt av Haugesund Billedgalleri: -Magnhild Opdøl: Smiles, 2011, 3 stk. tegninger (blyant), -Kjetil Aschim: Duck, skulptur -Mari Slaattelid: L Ignoranza, 2013, olje og lakk på pleksi -Fredrik Kolstø: Studie, 1883, tegning -Fredrik Kolstø: Gammel mann på stol, 1877, tegning -Fredrik Kolstø: Mannsportrett, 1877, tegning -Jan Terje Rafdal: The Fiigenschou Codex, Artist book Gave fra Otto Johannessenfondet: Olav Nygaard: Grønt landskap, Nordland, 2012, olje på lerret Gave fra kunstnere: Norunn Fresvig og Helene Nielsen: Lemniskat, 2013, installasjon: maleri, metallarbeid, trær 3.2 FORMIDLING Publikumsbesøk Totalt besøkstall: 9519*. Første del av 2013 viste svært gode besøkstall. Kunstformidling for skolene, Kunstforeningens nye arrangement KUNSTSUPPE og Cruisepassasjerene bidro til dette. Dessverre måtte Billedgalleriet avlyse og avstå fra flere arrangement de siste tre månedene grunnet arbeidene med klimaanlegget. Av den grunn kom vi dårligere ut mht. til besøkstall enn vi først lå an til. Ut over besøket i Haugesund Billedgalleri deltok 67 elever i et formidlingsopplegg som foregikk på Austrheim skole. *i 2012 var besøket: 9819 Utstillingsvirksomhet Følgende salgsutstillinger har vært vist i Haugesund Billedgalleri i regi av Haugesund Kunstforening: Tidsrom Utstilling MAGNHILD OPDØL tegning, installasjon (sal 1) MARTE K. SAMUELSEN - installasjon, tresnitt (sal 2) VESTLANDSUTSTILLINGEN 2013 div. teknikker (sal 1 og sal 2) OLAV NYGAARD 75 år, 50 år som maler (sal 1 og sal 2) ANNE GRY LØLAND tekstil (sal 1) ESPEN GLEDITSCH installasjon, tekst og foto (sal 2) KL!NK -12 kunsthåndverkere (sal 1 og sal 2) MARI SLAATTELID Filmfestivalutstillingen 2013 malerier (sal 1 og sal 2) TORUNN SKJELLAND maleri, installasjon (sal 1) SISSEL FREDRIKSEN tegning (sal 2) Haugesund Kunstforening 100 år jubileumsutstilling (7 saler) Følgende utstillinger har vært i regi av kunstmuseet Haugesund Billedgalleri: Årsmelding 2013 Side 11 av 12

13 Tidsrom Utstilling Thorbjørn Øritsland 100 år! maleri, akvarell, tegning (Kraftsalen og OJ. Salen) Tre reiser H.M. Dronning Sonja, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl (Kraftsalen og OJ. Sal) år i 100 bilder Jubileumsutstilling Haugesund Kunstforening 100 år (4 saler) Trygve Goa forenklingens mester (Trygve Goa ) (Grafikksalen) Snitt og flate høytrykk fra Tjørhomsamlingen vandreutstilling fra Rogaland fylkeskunstlag (Kraftsalen) Grunnet arbeidet med klimaanlegget var Melingbygget stengt i perioden: Formidlingstilbud skoler 2013 Haugesund Billedgalleri har ikke budsjett for formidling. Pedagog leies på timebasis dersom utgiftene dekkes av Den kulturelle skolesekken lokalt/ regionalt. Samarbeidet med Haugalandmuseene er svært verdifullt og tilfører Billedgalleriet ressurser innen formidling. Pedagogtjenester til Nasjonalmuseets vandreutstillinger dekkes av Nasjonalmuseet selv. a) Kunsten å fortelle Tjørhomsamlingen Formidling av Tjørhomsamlingen våren 2013, 7. klassinger i Haugesund. Pedagog: Tove Selås (Haugalandmuseene AS) b) Se på. Bilder! Formidling for førskolebarn i Haugesund kommune. Pedagog: Tove Selås (Haugalandmuseene AS) c) Thorbjørn Øritsland 100 år 5. klassinger fra Haugesund fikk omvisning og workshop i jubileumsutstillingen. Pedagog: Lise-Marte Vikse Kallåk b) Less is more Trygve Goa forenklingens mester Videregående skoler i Rogaland fikk omvisning i utstillingen og grafikkverksted. Formidlingsprosjektet er utviklet og gjennomført av Lise-Marte Vikse Kallåk. Prosjektet er utført i samarbeid med DKS Rogaland. Pedagoger: Lise-Marte Vikse Kallåk og Tove Selås d) Lærerseminar Less is more Seminar med omvisning og grafikkverksted for lærere i ungdomsskolen i Haugesund. Pedagog: Lise-Marte Vikse Kallåk. e) Lærerseminar Thorbjørn Øritsland 100 år. Seminar med omvisning og workshop for lærere i grunnskolen Haugesund. Pedagog: Lise-Marte Vikse Kallåk. Andre formidlingstilbud 2013: Haugesund Billedgalleri har også formidling ut over tilbud til skoleelever a) BAKUFIKU Barnas kunst- og filmklubb Haugesund Billedgalleri fortsatte i 2013 sitt samarbeid med Edda kino om barneklubben BAKUFIKU et svært populært søndagstilbud for alle barn i sentrum. Haugesund Sparebank er hovedsponsor for BAKUFIKU og gjør dette flotte tilbudet mulig. b) KUNSTpause Et hyggelig gratistilbud for alle. Tirsdag én gang i måneden kl Omvisning i aktuelle utstillinger. Havnaberg Seniorsenter står for salg av kaffe og kake. c) KUNSTbaby Tilbud til småbarnsforeldre. Omvisning i aktuelle utstillinger tirsdag én gang i måneden kl d) Omvisning og foredrag Omvisning og foredrag for grupper på dag-/ kveldstid e) Forskernatt 2013 «Forskernatt» arrangeres i september hvert år. Forskernatt er et EU-prosjekt med utgangspunkt i de nasjonale Forskningsdagene. Haugesund Billedgalleri, HSH, Polytec og Karmsund folkemuseum samarbeider om arrangementet. Kunstmuseets program har en forskningsbasert innfallsvinkel til kunsten. Årets tema var «Livet under vann» med workshop og foredrag om akvarellkunsten. Andre aktiviteter 2013: Kunstmuseet samarbeider med andre kunst- og kulturaktører om arrangement i Haugesund Billedgalleri: LYD-kunst (konsertprogram), Kulturnatt 2013, konserter med MUNOR, PODIUM-festivalen 2013, Fartein Valen Festivalen 2013, Norsk Festival for Film og Dans 2013, Gallerikafé v/ Haugesund Kunstforening, Museumsstafett v/ Haugalandmuseene, Senioruniversitetet m.m. Publikasjoner: a) Katalog til Thorbjørn Øritsland-utstillingen. b) Gallerileder var redaktør for og skrev artikkel om kunstmuseets samling i Haugesund Kunstforening sin jubileumsbok PROSJEKTER 2013 a) Haugesund Kunstforening 100 år ( ) Alle ansatte har bidratt aktivt i gjennomføringen av Kunstforeningen sitt 100- års jubileum i 2013 (jubileumsbok, -arrangementer (kunstsupper, foredrag m.m.), jubileumsutstillingen 2113) b) Thorbjørn Øritsland 100 år jubileumsutstilling Haugesund Billedgalleri har produsert utstilling og katalog. Økonomisk støtte fra Bildende Kunstneres hjelpefond. Utstillingen åpnet 20. januar OPPSUMMERING Haugesund Billedgalleri er regionens kunstmuseum og den viktigste arena for visning av visuell kunst i Nord- Rogaland. Kunstmuseets kjerneoppgaver er: Forvaltning, formidling, forskning og fornying («De 4 f- er»). Med små ressurser innenfor alle de fire museale kjerneområdene klarer Billedgalleriet likevel å gjennomføre en lang rekke prosjekter i form av Årsmelding 2013 Side 12 av 13

14 utstillinger, kunstformidling og ulike kunst- og kulturarrangementer. Administrasjonen i KUF KF og Haugesund Kultureiendom AS tok i 2013 tak i de bygningsmessige utfordringene som følger med å ha ansvaret for en stor og verdifull kunstsamling. Det nye klimaanlegget har brakt Haugesund Billedgalleri et langt skritt videre i arbeidet med å forvalte kunstsamlingen. Det gleder oss stort at det i 2013 er foretatt et så stort økonomisk løft for å bedre den første av de 4 f-ene: Forvaltning. Takk En hjertelig takk til Haugesund Kunstforening, Haugalandmuseene AS, Haugesund Sparebank og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design for flott samarbeid og støtte i EDDA KINO Beskrivelse av virksomheten: Edda kino er Haugalandets største kinosenter med en kapasitet på 945 seter fordelt på fem saler. Kinoen har et årlig kinobesøk på om lag og driver i tillegg aktivt med utleie for kurs og konferanser. Edda er hvert år hovedarena for Den norske filmfestivalen. Edda kino har som mål å glede et størst mulig publikum gjennom et bredt og spenstig kinotilbud. Kinoen viser filmer fra hele verden, i alle genrer og for alle aldersgrupper. Kinoen har videre som mål å sikre en kinodrift med sunn økonomi og høy kvalitet på innhold, teknikk og service. Regnskap Budsjett Regnskap Brutto utgifter Brutto inntekter Netto utgifter (Inkludert kioskdrift fra ) Resultat: Edda kino hadde som mål for 2013 å nå et besøk på , men endte på , mot året før. Omsetningen for kino- og kioskdriften totalt endte på , en økning på 2,07 % fra I forhold til budsjett 2013 klarte Edda kino et meget godt resultat. Inntektene fra kinoreklame gjennom Capa lå noe under budsjett i Personalet: Kinoen drives med kinosjef, kinokonsulent, sekretær, renholdere og servicemedarbeidere med ansvar for kiosk, vakthold og teknisk avvikling, herunder fagansvarlige for områdene kiosk, byggteknikk, kinoteknikk og turnus/vaktlister. Ved utgangen av 2013 hadde kinoen totalt 18 ansatte fordelt på 12,10 årsverk, samt elleve tilkallingsvikarer. Dette er 2,25 årsverk færre enn i De 10 best besøkte filmene i 2013: Tittel Besøk Genre Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa Hobbiten: Smaugs ødemark: The Hunger Games: Catching Fire 8333 Norsk familiefilm 7531 Action/eventyr 5157 Action/eventyr Fast & Furios Action The Hangover part Komedie Gåten Ragnarok 3314 Norsk familiefilm Pionér 3229 Norsk thriller A good day to die hard 3129 Action Mormor og de åtte ungene Karsten og Petra blir bestevenner BESØKSOVERSIKT 2769 Norsk familiefilm 2739 Norsk familiefilm ÅR SUM BESØK BILL. INNTEKT (brutto) Den norske filmfestivalen: Edda kino er filmfestivalens hovedarena. Rundt publikummere (akkrediterte ikke medregnet) fant veien til årets festival. Årsmelding 2013 Side 13 av 14

15 Den store kinodagen: Lørdag 2. november gikk Den store kinodagen av stabelen over hele landet. Dagen feires med at alle filmer er til halv pris, og vi holder åpent fra tidlig om morgenen til sent på kveld. Edda kino hadde 29 visninger i løpet av dagen, og endte med et besøk på 3046 besøk, en god økning fra året før. Best besøkt var Thor: The Dark World, Fly og Turbo. I tillegg hadde vi en rekke populære aktiviteter for store og små som tematisk promoterte kommende filmer. Vi hadde Flåklypa- rebusløp, heis Ida opp i flaggstanga, Frostsnøballkast, Hunger Games-lykkehjul, Hobbiten Quiz, Turbo sneglerace, Fly-verksted med mer. I desember kåret Film & Kino Edda kino til årets kino i mellomstor klasse basert på innsatsen på årets kinodagen. Den store skolekinodagen: 5. februar arrangerte Edda kino Den store skolekinodagen. Da vises det filmer som egner seg til undervisning, til kun kr 30,- pr elev. 601 deltakere elever og lærere fant veien til kinoen denne formiddagen. Filmene som ble vist var: Karsten og Petra, Madagaskar, Tony 10, Historien om Pi, The Impossible, Den gode læreren, Lincoln, Kon-Tiki, Til Ungdommen, Bully, samt den lokalt produserte kortfilmen Et rom uten utsikt. Gratis sommerkino for barn: Gratis sommerkino var godt besøkt i Hele barn og voksne benyttet seg av tilbudet som gikk over seks uker. Best besøkt var animasjonsfilmene Grusomme meg og Madagaskar 3. På Grusomme meg var 4 av 5 visninger helt fulle (529 plasser). Ren kinoglede: Edda kino har fortsatt fokus på rene kinosaler og å legge til rette for nok ryddetid mellom visningene. Publikum legger klart igjen mindre søppel i saler som var rene da de ankom. Matineer, babybio, formiddagskino: I skolens høst- og vinterferie satte Edda opp formiddagskino hver dag. Ellers har kinoen hatt ukentlige matineer; babykino for foreldre med små barn og formiddagskino. Senhøstes økte vi tilbudet med babykino og formiddagskino til to dager i uka. Bakufiku Barnas Kunst- og filmklubb: BAKUFIKU, Barnas Kunst- og Filmklubb er et tilbud til barn mellom 4 og 12 år hver søndag på Haugesund Billedgalleri eller Edda kino. Flere hundre barn benyttet seg av tilbudet i Haugesund Sparebank er hovedsponsor for BAKUFIKU. Edda er medlem av Norges filmklubbforbund og får dermed tilgang til et bredere spekter av kvalitetsfilm for barn. Chess og Netcom supertirsdag: I 2011 begynte Edda kino i samarbeid med Capa og Chess å tilby 2 billetter til prisen av 1 på tirsdager. I 2013 ble dette utvidet til også å gjelder mobilkunder hos Netcom. Det har blitt et svært populært tilbud, og enkelte uker kan en tirsdag være like godt besøkt som en fredag. Dessverre har Netcom og Chess nå meddelt at tilbudet avvikles i januar Kinobursdag: Edda kino tilbyr daglig kinobursdag for barn. Ledsagerordning: Kinoen praktiserer ordningen. Firmabilletten: Selges til bedrifter som ønsker å bruke disse til sine ansatte. Ebillett: Edda kino selger kinobilletter på en applikasjon som er tilgjengelig for de fleste smart-telefoner. Du får en QRkode som du kan benytte direkte hos kinovakten ved innslipp til filmen. Med andre ord er mobiltelefonen en kinobillett. Gavekort på kino: Kinoen selger gavekort på nettet og i billettluken. På Internett kan du selv skrive ut gavekortet hjemme. Gavekortene kan også benyttes til å kjøpe billetter på Internett. OPPSUMMERING Kinobesøket var labert første del av 2013, og flere av de antatt store filmene innfridde i lavere grad enn forventet. Gratis sommerkino var veldig godt besøkt, men publikumsbesøket var ellers lavt i løpet av sommeren. Da høsten kom lå akkumulert besøk betraktelig lavere enn 2012, men kinoen var optimistisk i forhold til kommende filmer. I løpet av høsten tok besøket seg opp og november og desember hadde rekordbesøk, mye takket være den norske familiefilmen Solan og Ludvig Jul i Flåklypa og den andre filmen i Hobbiten-trilogien. Ved utgangen av 2013 var den negative trenden snudd for Edda kino som endte med over 2000 flere besøkende enn året før, og en besøks-søkning på 0,5 prosent mot en 3,4 prosent nedgang på landsbasis for kinoer i samme kategori. Omsetningen for kino- og kioskdriften totalt endte på , en økning på 2,07 % fra I forhold til budsjett 2013 klarte Edda kino et meget godt resultat. Edda kino ble i 2012 kåret til «Årets kino» i klassen mellomstor kino. Edda kino takker alle sine samarbeidspartnere for godt samarbeid i året som gikk. En spesiell takk går til kinoens hovedsponsor Haugesund Sparebank. Årsmelding 2013 Side 14 av 15

16 FESTIVITETEN HAUGESUND KONSERTHUS Beskrivelse av virksomheten: Festiviteten, byens og regionens profesjonelle konserthus, skal i sitt repertoarvalg betjene utøvere og publikum i hele regionen. Huset er vertskap for større prosjekter som Den Norske Filmfestivalen, Den norske Opera, Fartein Valen-festivalen, Kulturnatt, Sildajazz m.m. I tillegg til utleievirksomhet gjennomfører Festiviteten arrangementer i egen regi ved kjøp av forestillinger eller ved egne produksjoner. Økonomi: Brutto utgifter Brutto inntekter Netto utgifter Regnskap Budsjett Regnskap Driften av Festiviteten gikk med et større merforbruk i forhold til budsjettet. Personalet: Festiviteten har 9 ansatte fordelt på 6,56 årsverk; konserthussjef, og Program- og informasjonsleder, 2 sceneteknikere, 2 billettører, vaktmester og 2 renholdere. Fleksibiliteten blant personalet er stor for å tilpasse seg driften av Festiviteten. Ved gjennomføring av arrangementer, benytter huset seg av freelance medarbeidere som kontrollører og ekstra sceneteknisk personale. Arrangementene i 2013: Festiviteten har levert 302 arrangementer med totalt besøkende inklusiv arrangementer med fri adgang. Oversikt over brukere /aktiviteter i Festiviteten År ARRANG- EMENT ANTALL BRUKERE ANTALL BESØK TOTAL Best besøkte arr. Arrangement Besøk Reisen til julestjernen 5168 Kardemomme by 5160 Ylvis 2201 Festiviteten har stabil tilgang på arrangementer gjennom et godt samarbeid med arrangører. Publikum og samarbeidspartnere støtter opp om arrangementene. ANNET FESTIVITETEN Den norske filmfestivalen: Festiviteten hadde ca besøkende til filmvisninger og spesielle arrangementer i løpet av festivalen. Registrering og informasjonsskranke var plassert i vestibylen. Festivalens stabskontorer var også plassert i Festiviteten foajé. Ettersom Amanda showet i 2013 var flyttet til Maritim Hall, var det flere filmvisninger på Festiviteten. Sildajazz: Festiviteten ble benyttet til konserter i hovedsalen og TeaterCaféen. Besøk: I 2013 registrerte vi en en liten oppgang i antall besøkende i Festiviteten. Vi håper dette er resultatet av flere faktorer, selvfølgelig et program som publikum setter pris på, og en del nye aktiviteter. Vår nye satsing i TeaterCaféen trekker et nytt publikum. Vi har også jobbet med å få inn konferanser. Her ligger det fremdeles inntjeningsmuligheter, men dette er noe vi ikke har prioritert, pga den lave bemanningen på huset. Utviklingstrekk: Festiviteten skal også i 2014 ha fullt fokus på kostnader, og ser hele tiden mot produksjoner som vi håper skal gi god inntjening. Samtidig skal vårt program være allsidig, og bredt. Vi kommer også til å videreføre samarbeidsprosjekter med lokale og Årsmelding 2013 Side 15 av 16

17 nasjonale aktører. Festiviteten har i samarbeid med 6 andre like store kulturhus i Sør-Norge dannet et nettverk, som ønsker og sende internasjonale danseog ny sirkus produksjoner på turne mellom husene. Dette gir oss mulighet til og vise produksjoner som ellers ikke kunne vist. I 2014 vil vi jobbe enda mer aktivt mot dette nettverket. I tidligere årsmeldingene har vi påpekt viktigheten med å opprettholde det tekniske nivået i huset. I januar 2014 har Festiviteten byttet ut alle trådløse sendere, pga frekvens bytter i Norge. Vårt lyd bord og lysbord må skiftes ut i inneværende år. Snorloftet i scenetårnet, som er manuelt, vil innen 2020 ikke kunne brukes, så vi er i gang med og lage et forprosjekt for bytte av dette til motorisert snorloft. Oppsummering: Det har i tidligere årsmeldinger blitt påpekt at husets bemanning er lav, i forhold til sammenlignbare konserthus. I 2013 var dette uforandret, og man bruker i stor grad innleid hjelp. Program- og informasjonsleder jobber i dag 50 % med Kulturnatt. Festiviteten fikk inn en 50% stilling i som KUF-produsent. Dette har ikke vært en optimal løsning, og vi jobber mot andre løsninger i Festiviteten overtok driften av baren i foajeen i januar Gjennom 2013 har vi hatt flere bra besøkte arrangement i Teatercafeen, noe som og viser bra tall i baren. Vi har nå ansatt en ny barsjef, som vi håper skal hjelpe oss med bedre rutiner, og en økt omsetning i baren. Høsten 2014 ble høstprogrammet senddt ut i full distribusjon. Dvs. at husstander fikk programmet i postkassen med Haugesunds avis. Programmet er nå annonse- finansiert, og fra å være en større utgift i markedsbudsjettet, er dette nå en inntekt. Festiviteten fikk nye websider høsten 2013, som er responsive på smart telefoner og brett. Vi sender ut nyhetsmailer hver fredag til 2500 kunder, og vi er aktive på sosiale medier Festiviteten, og Sandnes kulturhus er produsenter i samarbeid med Rogaland Teater, Haugesund Teater og Kilden Teater- og konserthus for verdens mest sette musikal, Les Miserables, som har premiere i Haugesund 4. mars Dette er det største løftet for Festiviteten konserthus noensinne. Vi har mulighet til å vise den totalt 15 ganger. Kunstnerisk er vi stolte av å være med på dette, og det har gitt jobb til mange lokale aktører, som har utdannet seg som musikal artister. FESTIVALENE: SILDAJAZZ Sildajazzen ble gjennomført i perioden august 2013 og var den 27. festivalen i rekken. Dokken friluftsmuseum var igjen arena for festivalens første arrangement. Et sammensatt program med intervjuer og musikk fremført av artister fra Sildajazzens rikholdige program. Arrangementet var et samarbeid mellom Sildajazzen, NRK Rogaland og Karmsund folkemuseum. Nærmere publikummer fylte plassen foran scenen. Åpningskonserten ble dette året lagt til Maritim Hall. Statsråd Trond Giske stod for den offisielle åpningen av festivalen. Deretter overtok den amerikanske gruppen Take 6 scenen, og gav en fantastisk oppvisning i vokal kunst i flotte harmonier. Byens konsertscener og spillesteder ble som vanlig tatt i bruk, og hvor Street parader, barne- og seniorarrangementer var en viktig del av festivalen. I samarbeid med Karmøy og Sveio kommuner ble det arrangert konserter også der. Et variert program for øvrig, bidro til det gode besøket på festivalen. Det ble gjennomført 205 programposter på programmet i Herav 26 bedrifts arrangementer fordelt over de 5 dagene festivalen varte. Totalt 69 orkestre som besto av 443 registrerte musikere med flere deltok. Med stort og smått hadde festivalen musikk på 64 spillesteder. Det ble omsatt billetter til årets Sildajazz. Indre havn var igjen preget av Sildajazzmarkedet og 250 større og mindre lystbåter lå til kai. En rekke personer med Jørgen Wathne i spissen, overtok dette året ansvaret for Haugesund Raceweekend. Arrangementet samlet ca. 60 seilbåter til regatta fredag, lørdag og søndag. Erfaringer for øvrig, viser at eksisterende kapasitet av spillesteder og sitteplasser er tilfredsstillende for festivalen. Det er allikevel et ønske både fra publikum og festivalen at Rådhusplassen blir brukt ved fremtidige festivaler. Et godt samarbeid med frivillige medarbeidere, brann, politi, havnevesen og Røde kors, sikret at gjennomføringen gikk uten problemer. Daglig drift av Sildajazzen gjennom året, ivaretas av festivalsjef og festivalkoordinator med 1,8 årsverk (KUF KF). En forsiktig beregning viser at nærmere publikummere var innom Haugesund sentrum i løpet 5 hektiske festivaldager. Mye god musikk og flott vær skapte en fin festivalstemning, som igjen tiltrakk seg mange feststemte publikummere. Sildajazz er Haugesunds største enkeltarrangement, og en av Årsmelding 2013 Side 16 av 17

18 landets større jazzfestivaler. For næringslivet utgjør disse dagene i august en særdeles viktig tilførsel av aktiviteter. Sildajazz hadde i 2013 en omsetning på kr 7,2 mill. Driften gikk dette året med et lite overskudd. Styrets sammensetning: John Folkedal, styreleder Tone Steinsvåg Simon Næsse Lasse Haugen Marit Sætre Vara: Rune Hagland Bernt Jæger Lørdagsjazzen I samarbeids med Sildajazzens venner ble det i 2013 arrangert 19 konserter på Høvleriet, Kulturkirken Skåre og på Skeisvang videregående skole. DEN NORSKE FILMFESTIVALEN AS Den 41. norske filmfestivalen ble avviklet i perioden august Festivalen ble arrangert av Den norske filmfestivalen A/S med støtte fra eierne Film & Kino, Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune samt en rekke samarbeidspartnere. Årets festival var den 41. i rekken - og ble arrangert for 31. gang i Haugesund og ble åpnet av kulturminister Hadia Tajik og Erik Skjoldbjærgs film «Pioner» torsdag 15. august. Filmfestivalen ble besøkt av rundt 1300 tilreisende gjester fra inn- og utland. Totalt besøk på festivalens filmer bransje og publikum var Den norske filmfestivalen AS hadde i 2013 en omsetning på nærmere kr 15 millioner. Hovedprogram med 23 filmer, samt sideprogrammene; Nye norske spillefilmer, novellefilmer og dokumentarfilmer, Spesialvisninger, Fokus Norden, Ny britisk film, French Touch, Cinemagi, Videorama, Filmreg og eksamensfilmer fra Den norske filmskolen. New Nordic Films Filmmarked for distribusjon av nordisk film mot Europa og verden. Nordic Co-production Forum - Europeisk møteplass for utvikling av co-produksjoner mellom Norden, Norge, Europa, Canada og USA. Den norske filmprisen Amanda Vårt nordiske og internasjonale engasjement er styrket. Norge og Haugesund er etablert som et sentralt møtested for nordisk og internasjonal filmindustri. Til New Nordic Films kom det 237 utenlandske og nordiske deltakere, filmprodusenter, regissører, distributører og festivalarrangører fra 32 land fra hele verden Den norske filmprisen Amanda ble sendt fra Maritim Hall på TV 2 med Eyeworks Dinamo som produsent og Amandakomiteen som ansvarlig utgiver. Den norske filmfestivalen eies av Film & Kino, Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune. Filmfestivalen og Amanda mottar støtte fra bl.a eierne, festivalutvalget/film & Kino, Filmkraft Rogaland, Innovasjon Norge, Kulturdepartementet. Fond for lyd og bilde, Nordisk film og TV-fond og Medie Desk i Brüssel/EU. Det vises for øvrig til fyldig årsrapport fra styret i Den norske filmfestivalen AS Personalressurser er regulert i aksjonæravtalen mellom Film & Kino, Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune. Styrets sammensetning: Knut Even Lindsjørn, Film & Kino Jørgen Sødeberg Jansen, Film & Kino Petter Steen jr., Haugesund kommune Ellen Marie Solheim, Rogaland fylkeskommune Gunnar Johan Løvvik, direktør FARTEIN VALEN STIFTELSEN Fartein Valen-stiftelsens formål er å fremme kunnskap om mennesket og komponisten Fartein Valen, hans liv og musikk nasjonalt og internasjonalt. KUF KF er sekretariat med kultursjefen som styreleder. Styret velges fra Musikkhøgskolen og Universitetet i Oslo, Stavanger symfoniorkester, Troldhaugen i Bergen, familien etter Fartein Valen og Sveio og Haugesund kommuner. Stiftelsen yter tilskudd til nye innspillinger i Norge og samarbeider aktivt med Sveio kommune om Fartein Valen-senteret. Valen-senteret mottok 6 millioner fra Staten v/kulturdepartementet og 6 millioner fra Hordaland fylke til bygging av senteret. Både Rogaland og Hordaland fylkeskommuner bidro med kr hver i forprosjekteringsmidler til senteret. Styrets sammensetning: Anne Eline Riisnæs, UiO Monica Jangaard, Griegakademiet Inger Elise Reitan, Norges musikkhøgskole Jarle Jacobsen, Sveio kommune Lise Meling, UiS Fartein-Valen Sendstad, Valen-familien Ole Jørgen Furdal, festivalsjef, Sveio kommune Gunnar Johan Løvvik, styreleder, Haugesund kommune Årsmelding 2013 Side 17 av 18

19 FARTEIN VALEN - FESTIVALEN Fartein Valen-festivalen ble i 2013 arrangert for 32. gang i tiden september med omlag 30 konserter og arrangementer i Sveio og Haugesund. Etablerte kunsterne som Tine Thing Helseth, «Music for a while», Oslo strykekvartett, Ketil Bjørnstad, SKRUK, Silje Marie Johnsen, Solveig Styve Holte, Steffen Horn, Bergen Filharmoniske Orkester, Kåre Nordstoga, sammen med talentfulle ungdommer fra blant «Unge talenter» inviterte til varierte konsertopplevelser. Programmet inneholdt også en tilknytning til 150 års jubileet for Edvard Munchs fødsel. I tillegg til det ordinære programmet var det utekonsert i Haugesund sentrum ved Sagvåg musikklag, Ut på byen-konserter, skolekonserter, foredrag og konsert hos Senioruniversitetene i Haugesund og Sveio og sist men ikke minst, Fyrfestival på Ryvarden kulturfyr. Bestillingsverket «er også me borne» ble en flott opplevelse. Hovedinntrykket etter festivalen var at vi nådde ut til flere og bredere publikumsgrupper. Av satelittkonsertene, må særlig konserten med «Den norske solistkor» trekkes frem som en virkelig stor begivenhet. Konserten var i forbindelse med lanseringen av platen «Refractions» med kormusikk av Valen. KULTURNATT Kulturnatt arrangeres årlig (siden 1986) og er en av regionens viktigste kulturfestivaler. Lokal forankring, profesjonalitet, kunstnerisk kvalitet, samarbeid, utforsking og bredde står sentralt. Kulturnatt fungerer som en kunnskaps- og rekrutteringsarena for å engasjere nye grupper til å være kulturaktive. Festivalen har en kunstnerisk profil fordelt på tre nivåer: 1) Profesjonelle kunstnere, gjerne med tilknytning til Rogaland, 2) Unge talenter og utøvere under utdanning og 3) Amatører, kor, korps og andre viktige kulturbærere. Kullturnatt leverer gode kulturopplevelser til alle aldersgrupper innen ulike sjangere. Gjerne også nye uttrykk som vanligvis ikke oppsøkes. Like viktig som å trekke ut nye publikummere, er intensjonen om å sette i gang prosesser gjennom året, og stimulere til initiativ og samarbeid blant utøvere og arrangører. Festivalsjef er kunstnerisk leder, koordinerer innslagene og leder prosjektgruppen som består av en representant fra hver arena, teknisk ansvarlig og sekretær (fra KUF KF). Kulturnattstyret: Finn Martin Vallersnes (styreleder), Rita Leinan (fra styret i KUF KF), Jostein O. Waage (fra styret i KUF KF) og Silje Hellesen. Høydepunkter fra Kulturnatt 18. og 19. oktober 2013: Rundt 1000 artister utfoldet seg på 35 av byens kulturarenaer for mer enn 6000 lyttende publikummere. Entusiasmen for Kulturnatt er stor med positive tilbakemeldinger fra arrangører, aktører og media. Kunstneriske høydepunkt: Musikalsk bokbad med Sveinung Hølmebakk og Reidar Munkejord, Espen Eriksen m/ band, tegneseriebiografi om Edvard Munch v/ Steffen Kverneland i Biblioteket. Bedehussanger i Kafé Bjørnson med Steinar Sætre (saxofon) og Eivin Austad (piano). Kjell Inge Torgersens «Sting- program» på Lothes, trioen Ruth Henny Sandsted (fiolin), Tobias Tellmann (cello), og Marina Johansson (piano) på Menighetshuset. «Honningbarna» leverte rock til dampende ungdommer i Gamle Slaktehuset, mens Svein Tang Wa, Gunnar Roalkvam og Elin Furubotn spilte på Høvleriet. Filmer fra prisbelønte Peter Gerdehag vakte anerkjennelse blant foto- og filminteresserte. I Karmsund Folkemuseum trakk Haugesund Teaters «KVINNEKUPPET» to fulle hus, og bluegrassbandet «Earlybird Stringband» skapte god stemning. Øyeblikkene - tonesatte dikt av Kolbein Falkeid, med Hildegunn Riise, Jarle Gudmundsen og Morten Stene, stoppet tiden i en fullsatt kantine i Kystverket. Fredrik Luhr Diethrichson imponerte på KM-huset, mens Solveig Kringlebotn og Nord-Rogaland symfoniorkester skapte magi i en stappfull Vår Frelsers Kirke. Barnefamilier koste seg med Workshops i Billedgalleriet, Romfolkets musikk-kultur på Gamle Slaktehuset, ansiktsmaling, teater i Haugesund Sparebank, samt danse- og teaterproduksjoner av høy kvalitet. Dette var et lite utvalg av de profesjonelle aktørene som bidro til å gjøre årets Kulturnatt til «The best ever!» I tillegg viste unge talentfulle musikere sine kvaliteter: Musikklinjen ved Skeisvang vgs. inntok Totalen Jimmy Legs, KM-huset, Rockebussen og Gamle Slaktehuset, var også arenaer for unge talenter. Dio Nysirkus fra Karmøy leverte sitt bestillingsverk med dansere fra Skeisvang vgs. og Kick Dansestudio, for to fulle hus i Festiviteten og talentspeidere fra Norske Talenter. Byens kor og en rekke lokale aktører bidro alle på sin måte til den fargerike, spenstige og mangfoldige kulturfestivalen vi ønsker at Kulturnatt Haugesund skal være! I sum var dermed også årets Kulturnatt tro mot sitt konsept om å være en profesjonell kulturfestival som også engasjerer, løfter og involverer bredden av kulturlivet i regionen. Årsmelding 2013 Side 18 av 19

20 Tilbakemeldingene fra arrangørene er positive, og økonomisk gikk regnskapet for 2013 i balanse. Haugesund Sparebank sin kulturpris: I 2013 år slo juryen på stortromma og ga prisen til tre hele aktører, som alle har gjort en stor innsats for å skape et teatertilbud for barn og unge i Haugesund: Haugesund Barne- og Ungdomsteater, Brosteinstateret v/ Niels Petter Solberg og Haugesundsscenen. Kulturnatt 2013 mottok tilskudd fra Haugesund Kommune, Rogaland Fylkeskommune og samarbeidspartnere fra næringslivet: Hovedsponsor: Haugesund Sparebank. Andre: Gassco, Kystverket, Hemmingstad Gård utvikling AS, Expro Petrotech, Veidekke ASA, Haugesund Sentrum, Haugesunds Avis, Lokalavisa Karmsund, Rica Maritim Hotell, Radio 102, Haugesund Mållag og ungdomslag, Lothes Mat og Vinhus, Naturbakst, Haugaland Taxi & Buss og Laastad & Co AS. ROCKFEST HAUGESUND AS: Rockfest ble ikke arrangert i 2013 på bakgrunn av den vanskelige økonomiske situasjonen. Styret har også vedtatt at det ikke vil bli arrangert i Styrets sammensetning: Per Sigurd Velde Knut Einal Lie Wasbrekke Marius Rønnevik Inger K. Mæland Hege Haukeland Liadal Randi Lofthus, sekretær Haugesund Teater AS Regionteater for Haugalandet: Haugesund Teater AS eies av Haugesund Kultureiendom AS og er en nasjonal knutepunktinstitusjon med 70 % driftsstøtte fra Staten, 20 % fra Haugesund kommune og 10 % fra Rogaland Fylke. KUF KF yter et driftstilskudd i 2013 på kr Haugesund Teater hadde følgende oppsetninger i 2013: Blodig Alvor Kim leker En million sommerfugler Kvinnekuppet Reisen til Julestjernen EventyrFortellingTeaterStund Spillestad Intimscenen Intimscenen Intimscenen Intimscenen Hovedscenen Intimscenen Antall besøk Sum totalt HAUGESUND KULTUREIENDOM AS. Haugesund Kultureiendom AS er eid av Haugesund kommune. Selskapet eier Festiviteten bygg, Edda kino, gamle brannstasjonen, Sørhauggata 177 og Haugesund Billedgalleri. Selskapet har som formål å drive virksomhet til fremme av kulturlivet og kulturtilbudet i kommunen. Selskapet er ansvarlig for investeringer, vedlikehold og forsikringer av bygningen. Selskapet stiller lokaler til disposisjon for administrasjonen i Kultur- og festivalutvikling KF, Festiviteten Haugesund konserthus og Haugesund Teater AS. Selskapet mottar husleie fra Festiviteten, Edda og Haugesund Billedgalleri sitt driftsbudsjett samt fra Haugesund Teater AS. Styrets sammensetning: Arne Førre (H) leder Sølvi Hillestad (FRP) Gudrun Caspersen (AP) Marius Rønnevik (V) Mona Elin Aarø, Haugesund Billedgalleri Personlige varamedlemmer: Rita Leinan (H) Grethe Frøystad (FRP) Kjell Inge Bråtveit (AP) Knut Henderson (V) Styret for Haugesund Kultureiendom AS har hatt 5 styremøter og behandlet 29 saker i Generalforsamling ble gjennomført i juni. UTVIKLING /OPPSUMMERING. Kultur- og festivalutvikling KF vil fortsette sitt arbeid med å videreutvikle og kvalitetssikre eksisterende arrangementer, prosjekter og festivaler. Rammen for KUF KF er betydelig styrket for Det har vært en økning fra kr til kr Etter et kraftig kutt i budsjettet for 2012, og snart to tilbakelagte år med negative resultater, er det svært gledelig at rammen til KUF KF er blitt styrket. Egeninnsatsen i KUF KF systemet er meget stor på mange områder. Ca. 73 % av virksomheten finansieres ved hjelp av billettsalg, statlig og fylkeskommunal støtte, sponsorsamarbeid, reklame m.v. Dette innebærer høy arbeidsintensitet mht. markedsføring, skriftlige søknader, presentasjoner og diverse møter for å komme i mål. KUF KF er imidlertid avhengig av forutsigbare rammevilkår fra Haugesund kommune for å kunne opprettholde den høye andelen egeninntekt. Det må videre legges større vekt på markedsføring og informasjon om Haugesund og alt hva byen kan tilby. Årsmelding 2013 Side 19 av 20

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Bilde forside, Edvard Munchs Løsrivelse 1896 Munch-museet / Munch-Ellingsen Gruppen / BONO 2011 2 Innholdsfortegnelse Forord 3 1. ANSVARSOMRÅDER 5 1.1 Organisasjon/bemanning

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013 Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013 Side 2 Innhold 1. ANSVARSOMRÅDE... 4 1.1 Organisasjon/bemanning... 5 2. MÅL OG RESULTATER... 7 2.1.a Situasjonsbeskrivelse... 7 2.1.b Mål... 11 2.2 Strategier

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør //VEST-AGDER-MUSEET IKS ÅRSBERETNING 2010 Innhold 2 Innledning 3 Styrets beretning 2010 5 Vest-Agder-muset IKS 6 Deltakelse i samarbeidsprosjekter 8 Prosjekter 11 Arbeid i faggrupper 13 Formidling 17 Utstillingsprosjekter

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD LOKALSTYRELEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten... 5 Politisk struktur... 5 Lokalstyret... 5 Administrasjonsutvalget (AU)... 5 Teknisk utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 1 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Innhold Hovedtrekk 2010... 4 Fornying... 6 Forvaltning... 14 Formidling... 16 Forskning og kunnskapsutvikling...

Detaljer

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR FILMFESTIVALUTVALGET IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 8/2013 Malin Dahle Jostein

Detaljer

2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport

2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport 2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport Flamenco-oppvisning i rød sal i Permanenten under Kulturnatt 2011. Styrets beretning Virksomhetens art og sted Stiftelsen Kunstmuseene i Bergen ble stiftet i 28.07.2006.

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 BERGEN KOMMUNE

HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 BERGEN KOMMUNE 1 HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING2012 BERGEN KOMMUNE 42 48 58 70 78 88 94 102 108 4 Byrådets forord 12 Kommentarer til regnskapet 28 Likestilling og mangfold 34 Nærvær og HMS 36 Etikk 38 Klima

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår 1986

Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår 1986 Institusjonens navn Det Norske Utvandrersenteret Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår 1986 www.emigrationcenter.com Stiftelsen er en forskningsinstitusjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune. Årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder: Solveig Jentoft,

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer