Kjemikaliestyring i Statoil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjemikaliestyring i Statoil"

Transkript

1 Kjemikaliestyring i Statoil OLF frokostmøte 1. april 2011 Katharina Reksten Tufteland og Ritwa Andersen Utne

2 Agenda Kjemikaliestyring i Statoil ASA Kompetansesenter for kjemikalier organisering og oppgaver Helse-, Miljø- og Sikkerhetsvurdering av fare ved kjemikalier Kjemikaliestyringsprosessen Utfordringer Har vi nådd målet?

3 Kjemikaliestyring Def Chemical Management: All health, safety and security aspects as well as economic and political, throughout chemical products life cycle. Kjemikaliestyring i Statoil: Krav og arbeidsprosesser som sikrer dokumentasjon på all nåværende og historisk bruk av kjemikalier Vurdering av fare og risiko ved bruk Iverksette risikoreduserende tiltak Fremme substitusjon og reduksjon Være i samsvar med myndighetskrav Forhold ved transport og avfallsavhending dekkes av andre prosesser i Statoil

4 Kompetansesenter for kjemikalier (Kjemikaliesenteret) Leder Administrasjon Helse og arbeidsmiljø Ytre miljø Sikkerhet årsverk PhD og mastergradsnivå innen blant annet kjemi, molekylærbiologi, mikrobiologi, marinbiologi og toksikologi

5 Kjemikaliesenterets oppgaver Støtte selskapet for å sikre samsvar med myndighetskrav og interne krav Registrere og dokumentere all bruk av kjemikalier i hele selskapet Utvikle og vedlikeholde styrende dokumentasjon inkl. faglige og administrative retningslinjer Farevurdere kjemikalier og ved behov sette krav til vurdering av risiko og substitusjon, bekrefte utslippstillatelser, ilegge krav til søknad om dispensasjon Overvåke resultat av forskning og andre lands myndighetskrav og evt. foreslå strengere farevurdering Behandle dispensasjonssøknader Støtte i REACH spørsmål Preregistrering, inquiries, registrering, notifisering

6 Kjemikaliesenterets oppgaver Sikre at kvalitet på SDS og HOCNF fra våre leverandører er i henhold til myndighetskrav Koordinere utarbeidelse av SDS for egne produkter for hele selskapet Drifte og utvikle SAP EH&S, CHESS, ChemiRisk, CHEMS Støtte forskningsaktiviteter Rapportere til myndigheter og internt Sette krav ved anbudsutlysning, delta i anbudsevaluering og leverandøroppfølging Støtte selskapet i prosjekter for reduksjon av kjemikalier Delta i inspeksjons- og verifikasjonsarbeid Gi daglig støtte i kjemikaliespørsmål

7 Vår aktivitet pr mars 2011 DPN 33 offshore installasjoner Hammerfest LNG (6 forsyningsbaser) DPNA Leismer (Canada), Bahamas EXP DPNA DPI GBS DPI Peregrino (Brasil) TPD DPN EXP 13 mobile enheter i Norge USA, Canada, Algerie, Indonesia, Egypt, Brasil MPR 6 landanlegg MPR TPD CLP (trading) 3 laboratorier ca 8500 unike handelsnavn ca 1200 utskiftinger per år TCM Mongstad Datterselskap CSO GBS kontorsteder

8 Informasjon og bruksanvisninger

9 Farevurdering av kjemikalier og krav til tiltak

10 FARE- KATEGORI Grunnlag for kategori: HELSE MILJØ SIKKERHET 6 Uakseptabel Statoil forbudtliste Statoil forbudtliste eller stoff / stoffblanding klassifisert R59 Statoil forbudtliste 5 Meget alvorlig Meget giftig (T+) akutt giftighet (R26, 27, 28) irreversibel giftighet (R39) Giftig (T) Kreft1 og Kreft2 (R45, 49) Mut1 og Mut2 (R46) Rep1 og Rep2 (R60, 61) Helseskadelig (Xn) Allergifremkallende (R42) Miljøskadelig (N) med merkesymbol (R50+53) HOCNF-kjemikalier 56b SORT, unntatt Statoil kategori 6 Eksplosiv (R1,2,3,4,5,6,19,44) 4 Alvorlig Giftig (T) akutt giftighet (R23,24,25) kronisk giftighet (R48) Etsende (C) (R35) Helseskadelig (Xn) Kreft3 (R40) Mut3 (R68) Rep3 (R62, 63) Allergifremkallende (R43) Bioakkumulering (R33) Miljøskadelig (N) med merkesymbol (R50, R51+53, R54, 55, 57, 58) HOCNF-kjemikalier 56b RØD Ekstremt brannfarlig (F+) (R12) Unntak håndprodukt, gass under trykk Oksiderende (O) (R7,8,6,14,16) Unntak stoff anvendt på laboratorier, gass under trykk 3 Moderat Etsende (C) (R34) Helseskadelig (Xn) akutt giftighet (R20,21,22,65) Irriterende (Xi) (R41) Miljøskadelig uten farekode "N" og merkesymbol (R52, 52/53, 53) HOCNF-kjemikalier Andre kjemikalier Meget brannfarlig (F) (R11,15,17,30) Unntak gass under trykk 2 Liten Irriterende (Xi) (R36,37,38,66,67) Unngå innånding (S22,23) Unngå kontakt (S24,25) Bruk verneutstyr (S36,37,38,39) Krav til ventilasjon (S51,52) Ikke klassifisert miljøskadelig (Inneholder stoff klassifisert miljøskadelig, men produktet er ikke klassifisert miljøskadelig) Brannfarlig (R7,10,18) Unntak gass under trykk 1 Liten Ikke klassifiseringspliktige Subjektive symptomer. Ikke klassifisert miljøskadelig HOCNF-kjemikalier 56b PLONOR Ikke klassifiseringspliktige

11 Mulige farer for miljøet ved bruk av kjemikalier Er kjemikaliene giftig for marint liv? Kan kjemikaliene akkumulere i matkjeden (Log Pow)? Er kjemikaliene persistente eller nedbrytbare? C 10 H 18 N 3 O 2 Microbial degradation CO 2 +H 2 O+NH 3

12 Hva gjør vi med ny kunnskap om helseeffekter ved bruk av kjemikalier? Faggruppe som overvåker ny kunnskap Informasjon utgitt av myndighetsorgan Stofflister og lister over administrative normer: MAK, ACGIH (Notice of Intended Changes), SCOEL Relevante tidsskrifter Arbeidsprosess ved forslag til strengere vurdering av stoffer Faggruppe går gjennom bakenforliggende litteratur og kommer med forslag til innstilling Diskusjon i Kjemikaliesenteret Sendes på høring til relevante tekniske og faglige miljø

13 Strengere vurderinger - helse Stoff Norske myndigheter Statoil Metanol 11-23/24/25-39/23/24/25 R61 Monoetylenglykol (MEG) 22 R63 Krystallinsk kvarts (respirabel) Anbefaler R48/23 R49 Etylbenzen R40 Keramiske fibre (bearbeidede produkter) AES-fiber Organiske løsemidler (løsemiddeleffekten) Baseoljer R49 R49 Grønn eller gul YL 4 og 5 Grønn eller gul Isocyanater R42 R42 TR0042 (overflatebeh.) Unntaksbehandling (HDI, TDI, store volum MDI)

14 Krav til tiltak følger av farekategori FAREKATEGORI 6 Uakseptabel 5 Meget alvorlig 4 Alvorlig 3 Moderat 2 Liten 1 Liten Krav til tiltak og konsekvenser for anskaffelse Søknad om unntaksbehandling nødvendig. Krav til grundig risikovurdering. Substitusjon skal vurderes og dokumenteres. Anskaffelse blokkert. Søknad om unntaksbehandling nødvendig for utslippskjemikalier miljø, sikkerhet og KM-stoffer helse. Krav til grundig risikovurdering Substitusjon skal vurderes og dokumenteres. Anskaffelse blokkert. Krav til risikovurdering før bruk Substitusjon skal/bør vurderes og dokumenteres. Anskaffelse blokkert Behov for grov risikovurdering skal vurderes. Oppbevares / håndteres i henhold til sikkerhetsdatabladets instrukser med eventuelle tilleggskrav. Anskaffelse tillatt. Oppbevares / håndteres i henhold til sikkerhetsdatabladets instrukser. Anskaffelse tillatt. Oppbevares / håndteres i henhold til sikkerhetsdatabladets instrukser. Anskaffelse tillatt. Andre krav; selektiv helseovervåkning, eksponeringsmålinger, håndteringsinstruks, utslippstillatelser (røde og svarte)

15 Utfordringer ved farevurderingen Ulik klassifisering av stoffer i ulike land Kvarts Norge: Ingen krav om merking (samme som EU), men AT anbefaler merking med R48/20 ved konsentrasjoner av respirabelt krystallinsk kvarts mellom 1-10% og R48/23 ved konsentrasjoner på 10% eller mer. USA: Hvis et produkt inneholder mer enn 0,1% krystallinsk kvarts, skal produktet anses å være kreftfremkallende. Statoil: Klassifiseres med R49 når konsentrasjonsgrense > 1 % for respirabel fraksjon eller > 5 vektprosent krystallinsk kvarts i produktet. Ulike krav ved utslipp til miljø i ulike land Nordsjøen farevurdering basert på toxisitet, bioakkumulering og nedbrytbarhet. Regulerer på stoffmengder. GoM farevurdering kun basert på toksisitet. Regulerer på konsentrasjon i utslippet. Eksempel: KCl Ulike resipienter ved utslipp til miljø Ny klassifisering av kjemikalier i EU (CLP)

16 Kjemikaliestyringsprosessen

17 Kjemikaliestyringsprosessen 5 Lokal HMS vurderer risiko sammen med behovsmelder og åpner for anskaffelse forutsatt akseptabel risiko. Blokkert for anskaffelse Anskaffelse tillatt Anskaffelse tillatt Lokalt HMS-personell registrerer sikkerhetsdatabladet i Stoffkartoteket Registrering i stoffkartoteket CHESS 6 START Søknad eller egenregistrering SAP 1 Behovsmelder sjekker status Søknad til Kjemikaliesenteret hvis nytt Selv registrere til anlegg hvis vurdert tidligere 2 Kvalitetssjekk av sikkerhetsdatabladet, innlegging i Chess. Ved krav om lokal risikovurdering SAP EH&S Behandling i Kjemikaliesenteret SAP EH&S Farevurdering. Konklusjonen gis som Registrere kjemikaliet for aktuelt anlegg (SAP). 4 Ved rød farestatus skal behovsmelder påse at tiltak iverksettes. Kontakt miljøkoordinator for utslippstillatelse og sykepleier for risikovurdering av arbeidsmiljø. Lokal HMS kan også hjelpe med substitusjonsvurdering. Dispensasjon søker du selv. Svar til Behovsmelder, kopi til lokal HMS Outlook Materialgruppen SAP MM 3 Hver forpakningsstørrelse får unikt materialnummer. Materialnummer knyttes mot aktuelt anlegg.

18 1. Alle kjemikalier som brukes skal registreres. Behovsmelder sender søknad med sikkerhetsdatablad til Kjemikaliesenteret 1) 2) 3) 1) Søknad nytt produkt 2) Søknad ny forpakningsstørrelse 3) Knytte kjemikalie fra listen til aktuell plant

19 Søknadsskjema for nytt kjemikalie - SAP

20 4. Svar til behovsmelder på søknad/knytning (kopi lokal HMS)

21

22 6. Anleggene vedlikeholder stoffkartotek

23

24

25 Kjemikalier som ikke er godkjent stoppes. på forsyningsbasene (og i varemottak). i SAP bestillingssystemer

26 Gjennomsnittlig tot. ant. kjemikalier Gjennomsnittlig %andel HFK 4 og 5 rel totalt ant. kjemikalier Utfordringer Substitusjon Bruker har kompetanse på de tekniske kravene produktet skal tilfredsstille, HMS-personell på fare og risikoaspekter ved bruk Redusere antall kjemikalier Antall kjemikalier og andel HFK 4 og 5 Trenden er økende antall ,00 % 22,00 % Også økende andel farlige kjemikalier Kontraktbytte dobbelt opp i perioder ,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % Entreprenører År Styring Standardisere kjemikaliebruken Redusere antall like produkter Strengere krav til dokumentasjon av tilstrekkelig substitusjonsvurdering Verifikasjon eller inspeksjon av anleggenes ansvar for etterlevelse av tiltak

27 Utfordringer forts. REACH/CLP Registrere alle stoffer Inquiry for nye Fange opp import fra land utenfor EU og produksjon av nytt esds Blir SDS et lesbart dokument for bruker? Hva med ES? Samsvar på bruksområde og bruksbetingelser (SDS og ES) Frekvens, mengde og måte Ny merking Bruker skal forholde seg til nye symboler Endret innslagspunkt for noen farer Lang overgangsordning

28 Hva er oppnådd med krav, arbeidsprosesser og IT-løsninger til kjemikaliestyring? Oversikt over hva som anvendes, også historisk (en forutsetning for å se på sammenheng mellom bruk og effekt og bidrag i substitusjonsarbeid) At risiko vurderes så vel som fare før anskaffelse kan finne sted Enkel og lett tilgjengelig kommunikasjon av fare og risiko Bevissthet rundt fare og risiko ved kjemikalier Helse-, miljø- og sikkerhetsvurdering ( worst case basert) Bedre kvalitet på SDS Anbudsdeltagelse og leverandøroppfølging REACH Compliance Substitusjon og redusert kjemikaliebruk Samme fokus i anleggene på tiltaksoppfølging (at tiltak etterleves og er tilstrekkelig) som på det å vurdere risiko Høste av det vi har av opplysninger (for eksempel fange opp arbeidsrelatert sykdom) Miljøfokus på kjemikalier som ikke går til utslipp

29 Thank you Kjemikaliestyring i Statoil Katharina Reksten Tufteland og Ritwa Andersen Utne Kjemikaliesenteret i Statoil address, tel:

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi

Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi 1302 1901 US-SAK NR:196/2010 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E):LENA MARIE KJØBLI ARKIVSAK NR: 2009/1677 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Referatsak kjemikalieprosjektet

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet 1 Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet Forelesning i laboratorierettet HMS for masterstudenter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Foreleser: Turid Rustad, professor ved Institutt for Bioteknologi

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.07.2003 Revisjon 07.08.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Svanemerking av Tekstilservice

Svanemerking av Tekstilservice Svanemerking av Tekstilservice Versjon 3.0 12. desember 2012 31. desember 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket tekstilservice virksomhet 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer