Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON PU 8519 P Side 1 av 19 SDB-Nr. : V007.4 bearbeidet den: Trykkdato: Erstatter versjon fra: Produktidentifikator TEROSON PU 8519 P Inneholder: Tris-(p-isocyanatfenyl)-tiofosfat Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse 1.2 Relevant fastsatt bruksformål av stoff eller blanding og bruksformål, av disse blir frarådet: Planlagt bruk: Primer 1.3 Detaljer om leverandører som stiller datablad til rådighet Henkel Norden AB / Branch Norway Karenslyst Allé 8b 0278 Oslo NO Tel.: +47 (2337) Nødtelefonnummer (kontortid) Klassifisering av stoff eller blanding Kapittel 2: Mulige farer Klassifisering (CLP): Brennbare væsker Kategori 2 H225 Meget brennbar væske og damper. Alvorlig øyeirritasjon Kategori 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. Allergifremkallende stoff for åndedrettsveiene Kategori 1 H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Toksisitet for Bestemte Målorganer - Enkelt Eksponering Kategori 3 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 2.2 Identifikasjonselementer Identifikasjonselementer (CLP):

2 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 2 av 19 Farepiktogram: Signalord: Fareinstruksjon: Fare H225 Meget brennbar væske og damper. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Supplerende informasjon EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.inneholder 1,3- Diisocyanatomethylbenzene. Kan gi en allergisk reaksjon. Sikkerhetsinstruksjon: Forebygging Sikkerhetsinstruksjon: Respons P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P261 Unngå innånding av dunster. P280 Bruk vernebriller/ansiktsvern. P342+P311 Hvis det oppstår symptomer ved åndedrettet: Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/lege/... P370+P378 Ved brann: Slukk med skum, pulver, kullsyre. 2.3 Andre farer Personer som reagerer allergisk på isocyanater skal unngå å håndtere produktet. Produktet inneholder løsningsmidler som fordamper under bearbeiding, og dampene kan danne eksplosive/lett antennelige damper / luft-blandinger. Løsningsmiddeldampene er tyngre enn luft og kan samle seg langs bakken i høyere konsentrasjon Stoffblandinger kjemisk karakterisering: Grunning Basisstoffer i tilberedningen: Løsemiddelblanding Kapittel 3: Sammensetning/Opplysninger om bestanddeler

3 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 3 av 19 Erklæring av ingrediensene i henhold til CLP (EF) nr. 1272/2008: Tris-(p-isocyanatfenyl)-tiofosfat ,3-Diisocyanatomethylbenzene EC-Nummer REACH- Registreringsnum mer Innhold Klassifisering % Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H % Flam. Liq. 2 H225 STOT SE 3 H336 Eye Irrit. 2 H < 10 % Flam. Liq. 3 H226 STOT SE 3 H < 5 % Resp. Sens. 1 H ,1- < 1 % Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4; Oralt H302 Acute Tox. 4; Dermalt H312 Skin Corr. 1A H314 Acute Tox. 4; Innånding H332 STOT SE 3 H335 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 0,1- < 1 % Skin Sens. 1 H317 For fullstendig forklaring på H -uttalelser og andre forkortelser se avsnitt 16 "Andre opplysninger". Observer at stoffer uten klassifisering kan ha lokale yrkeshygieniske grenseverdier. 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Inhalere: Frisk luft, surstofftilførsel, varme, kontakt lege (spesialist). Senere virkning etter innånding mulig. Kapittel 4: Førstehjelpstiltak Hudkontakt: Vask med rennende vann og såpe. Hudpleie. Skift klær hvis tøyet er tilsølt av produktet. Kontakt hudlege umiddelbart. Øyekontakt: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Svelging: Skyll munnen, drikk 1-2 glass med vann, fremkall ikke brekninger, kontakt lege.

4 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 4 av Viktige akutte og forsinkede symptomer og konsekvenser Øye, Irritasjon, Konjunktivitt. Åndedrett, Irritasjon,hosting, kort pust, Trykk i brystet. Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer, eller pusteproblemer ved innånding. Etter gjentatt hudkontakt med produktet kan allergi ikke utelukkes. Gjentatt kontakt kan føre til sprø hud eller revner i huden. Dampene kan medføre søvnighet og svimmelhet. 4.3 Opplysninger om eventuell nødvendig øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling Se pkt.: Beskrivelse av førstehjelpstiltak 5.1 Slokningsmiddel Egnede slukningsmidler: Alle vanlige slukningsmidler er egnet. Av sikkerhetsgrunner uegnede slukningsmidler: Vannstråle med høyt volum (løsemiddelholdig produkt). Kapittel 5: Tiltak ved brannbekjempelse 5.2 Spesielle farer med utgangspunkt i stoff eller blanding Ved brann kan dannes giftige gasser. 5.3 Instruksjoner for brannbekjempelse Bruk personlig sikkerhetsutstyr Benytt åndedrettsvern som er uavhengig av den omgivende luft. Kapittel 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige forsiktighetstiltak, verneutstyr og bruk av nødprosedyrer Bruk verneutstyr. Unngå kontakt med huden og øynene. Ubeskyttede personer holdes unna. Sklifare oppstår ved spill av produktet. 6.2 Miljøbeskyttelsestiltak Unngå utslipp til avløp, overflatevann og grunnvann. 6.3 Metoder og materiell for inndemming og rengjøring Ta opp med fuktighetsbindende materiale (f.eks. sand, torv, sag mugg). Forurenset materiale behandles som avfall i følge punkt Referanse til andre deler Se kapittel Forsiktighetstiltak for sikker håndtering Unngå åpen ild og antennelseskilder. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk utstyr. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Hygienetiltak Vask hendene før pauser og etter arbeidsslutt. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Kapittel 7: Håndtering og oppbevaring

5 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 5 av Betingelser for sikker oppbevaring med hensyn på uforlikelighet Sørg for effektiv ventilasjon. < + 25 C Oppbevar beholderen på et godt ventilert sted. 7.3 Spesifikke sluttbrukformål Primer Kapittel 8: Begrensning og overvåking av eksponering/personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametre Grenseverdier Gyldig for NO Innholdsstoff [Regulert substans] ppm mg/m 3 Verdi type Kortsiktig Rettslig grunnlag eksponeringskategori / Merknad Administrative normer N_TLV [BUTANON] Administrative normer N_TLV [ETYLACETAT] Carbon black 3,5 Administrative normer N_TLV [CARBON BLACK (LAMPESOT)] Administrative normer N_TLV [BUTYLACETAT (ALLE ISOMERE)] Administrative normer N_TLV [AKRYLSYRE] [KLORBENZEN] 5 23 Administrative normer N_TLV

6 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 6 av 19 Predicted No-Effect Concentration (PNEC): Navn fra listen Environmental Compartment Eksposisjo nstid mg/l ppm andre Friskvann 55,8 mg/l Saltvann 55,8 mg/l Vann 55,8 mg/l STP 709 mg/l Sediment( Ferskvann) 284,74 Sediment ( Saltvann) 284,7 grunn 22,5 oral 1000 Friskvann 0,26 mg/l Saltvann 0,026 mg/l Vann 1,65 mg/l STP 650 mg/l Sediment( 1,25 Ferskvann) Sediment ( Saltvann) 0,125 oral 200 food grunn 0,24 Friskvann 0,18 mg/l Saltvann 0,018 mg/l Vann 0,36 mg/l STP 35,6 mg/l Sediment( Ferskvann) 0,981 Sediment ( Saltvann) 0,0981 grunn 0,0903 Friskvann 0,003 mg/l Saltvann 0,0003 mg/l Vann 0,0013 mg/l STP 0,9 mg/l Sediment( Ferskvann) 0,0236 Sediment ( Saltvann) 0,00236 grunn 1 oral 0,0023 Predator 0,03 g/kg Friskvann 0,032 mg/l Saltvann 0,0032 mg/l Sediment( 0,922 Verdi Bemerkninger

7 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 7 av 19 Ferskvann) Sediment ( Saltvann) 0,0922 grunn 0,166 STP 1,3-Diisocyanatomethylbenzene Friskvann 1,3-Diisocyanatomethylbenzene Saltvann 1,3-Diisocyanatomethylbenzene Vann 1,3-Diisocyanatomethylbenzene STP 1,3-Diisocyanatomethylbenzene Sediment( 3302 Ferskvann) 1,3-Diisocyanatomethylbenzene 1,3-Diisocyanatomethylbenzene Sediment ( Saltvann) grunn ,4 mg/l 0,1 mg/l 0,01 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l

8 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 8 av 19 Derived No-Effect Level (DNEL): Navn fra listen Application Area Route of Exposure Health Effect Arbeidere dermal langvarig Arbeidere Innånding langvarig dermal langvarig Innånding oral langvarig langvarig Arbeidere Innånding Akutt / kortvarig systemiske Arbeidere Innånding Akutt / kortvarig lokale Arbeidere dermal langvarig Arbeidere Innånding langvarig Arbeidere Innånding langvarig lokale Innånding Innånding dermal Innånding oral Innånding Akutt / kortvarig systemiske Akutt / kortvarig lokale langvarig langvarig langvarig langvarig lokale Arbeidere Innånding Akutt / kortvarig systemiske Arbeidere Innånding Akutt / kortvarig lokale Arbeidere Innånding langvarig Exposure Time Verdi 1161 kv/dag 600 mg/m3 412 kv/dag 106 mg/m3 31 kv/dag 1468 mg/m mg/m mg/m3 734 mg/m3 734 mg/m3 734 mg/m mg/m3 4,5 367 mg/m3 960 mg/m3 960 mg/m3 480 mg/m3 Bemerkninger

9 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 9 av 19 1,3-Diisocyanatomethylbenzene Arbeidere Innånding langvarig lokale Innånding Innånding Innånding Innånding Akutt / kortvarig systemiske Akutt / kortvarig lokale langvarig langvarig lokale Arbeidere Innånding langvarig lokale Arbeidere Innånding Akutt / kortvarig lokale Arbeidere dermal Akutt / kortvarig lokale dermal inhalasjon inhalasjon Akutt / kortvarig lokale Akutt / kortvarig lokale langvarig lokale Arbeidere Innånding Akutt / kortvarig systemiske Arbeidere dermal Akutt / kortvarig systemiske Arbeidere Innånding langvarig Arbeidere dermal langvarig Arbeidere inhalasjon langvarig lokale 480 mg/m3 859,7 mg/m3 859,7 mg/m3 102,34 mg/m3 102,34 mg/m3 30 mg/m3 30 mg/m3 1 mg/cm2 1 mg/cm2 3,6 mg/m3 3,6 mg/m3 70 mg/m3 15 kv/dag 23 mg/m3 5 kv/dag 0,345 mg/m3 Biologisk grenseverdi: ingen/intet 8.2 Begrensning og overvåking av eksponering: Informasjon ang. oppbygging av tekniske anlegg: Benyttes kun i godt ventilerte rom. Åndedrettsvern: I tilfelle aerosoldannelse anbefales det å bruke passende beskyttende respiratorutstyr med ABEK P2 filter. Denne anbefalingen bør være i tråd med lokale bestemmelser.

10 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 10 av 19 Håndbeskyttelse: Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller sprut (Anbefalt: Minst beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Butylkautsjuk (IIR; >= 0,7 mm sjikttykkelse). Egnede materialer også ved lengre, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, tilsvarende > 480 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Butylkautsjuk (IIR; >= 0,7 mm sjikttykkelse). Denne informasjonen er basert på litteraturreferanser og informasjon fra hanskeprodusenter eller er avledet fra analogiprognose for lignende stoffer. Merk at bruksvarigheten for en hanske til beskyttelse mot kjemikalier i praksis kan være mye kortere enn den permeasjonstiden som er beregnet ifølge EN 374, på grunn av de mange innflytelsesfaktorene (f.eks. temperatur). Skift ut hansken dersom den viser tegn på slitasje. Øyenbeskyttelse: Tettsluttende beskyttelsesbriller. Kroppsbeskyttelse: Bruk verneutstyr Beskyttelsesklær som dekker arme og bein. Råd for personlige beskyttelsestiltak: Bruk kun CE-merkte PVU iht. Forskrift av 19. august 1994 nr. 819 Kapittel 9: Fysikalske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper Utseende Væske lav viskositet Svart Lukt Av løsemidler Luktterskel ph-verdi Initielt kokepunkt Flammepunkt Spaltningstemperatur Damptrykk (55 C (131 F)) Densitet (20,0 C (68 F)) Styrtetetthet Viskositet (Physica Rheolab; Apparat: Physica Rheolab; 23,0 C (73.4 F)) Viskositet (kinematisk) Eksplosive egenskaper Løselighet kvalitativt (20 C (68 F); Løsemiddel: Vann) Størkningstemperatur Smeltepunkt Antennbarhet Selvantenningstemperatur Eksplosjonsgrenser Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Fordampingshastighet Damptetthet Oksiderende egenskaper -7,00 C (19.4 F); ingen metode 470 mbar 0,9800 g/cm3 8,00-20,00 mpa s Delvis blandbar 9.2 Andre opplysninger Reaktivitet Reagerer med sterke oksidasjonsmidler. Reaksjon med vann, alkoholer, aminer. Reaksj med vann: trykkoppbygging i lukket beholder (CO2) Kapittel 10: Stabilitet og reaktivitet

11 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 11 av Kjemisk stabilitet Stabil under anbefalte lagringsforhold Mulighet for farlige reaksjoner Se avsnitt reaktivitet Betingelser som må unngås Fuktighet Varme, flammer, gnister og andre kilder til antennelse Uforenlige materialer Se avsnitt reaktivitet Farlige spaltningsprodukter Ved høyere temperaturer er avspaltning av isocyanat mulig. Ved kontakt med fuktighet dannes karbondioksyd, som kan forårsake trykkøkning i lukkede beholdere, og fare for brist i emballasjen Opplysninger om toksikologiske Kapittel 11: Opplysninger om toksikologi e opplysninger om toksikologi: Blandingen er klassifisert basert på tilgjengelig informasjon fare for ingredienser som er definert i klassifisering kriteriene for blandinger for hver fareklasse eller differensiering i vedlegg I til forordning 1272/2008/EC. Relevante tilgjengelig helse / økologisk informasjon for den stoffene oppført under punkt 3 er gitt i det følgende. Personer som reagerer allergisk på isocyanater skal unngå å håndtere produktet. Spesifikk målorgan-toksisitet ved engangs eksponering: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Hudirritasjon: Gjentatt kontakt kan føre til sprø hud eller revner i huden. Øyenirritasjon: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Sensibilisering: Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer, eller pusteproblemer ved innånding. Etter gjentatt hudkontakt med produktet kan allergi ikke utelukkes. Akutt oral toksisitet: 1,3- Diisocyanatomethylbenze ne Verdetyp e Verdi Eksponeringsvei Eksponeri ngstid Arter Metode Acute oral Ekspert vurdering toxicity estimate (ATE) LD Rotte LD oral Rotte LD50 > oral Rotte BASF Test LD oral Rotte BASF Test LD50 > oral Rotte OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)

12 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 12 av 19 Akutt inhalativ toksisitet: Verdetyp e Verdi Eksponeringsvei Eksponeri ngstid Arter Metode Acute 5,1 mg/l Aerosol Ekspert vurdering toxicity estimate (ATE) LC50 > 5000 ppm 6 h Rotte LC mg/l 1 h Rotte LC50 > 23,4 mg/l 4 h Rotte OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) LC50 > 5,1 mg/l Damp 4 h Rotte OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) Akutt dermal toksisitet: Verdetyp e Verdi Eksponeringsvei Eksponeri ngstid Arter Metode Acute dermal Ekspert vurdering toxicity estimate (ATE) LD Kanin LD50 > dermal Kanin Draize test LD dermal Kanin BASF Test Etse-/irritasjonsvirkning på hud: Resultat virker moderat irriterende Eksponeri ngstid Arter Kanin ikke irriterende 24 h Kanin Metode ikke irriterende Kanin BASF Test sterkt etsende 3 min Kanin OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) Alvorlig øyeskade/-irritasjon: Resultat Eksponeri ngstid Arter Metode Irriterende. Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) Lett irriterende Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) ikke irriterende Kanin BASF Test Etsende 21 d Kanin BASF Test

13 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 13 av 19 Sensibilisering av luftveier/hud: 1,3- Diisocyanatomethylbenze ne ikke sensibiliserende ikke sensibiliserende ikke sensibiliserende ikke sensibiliserende sensibiliserende Resultat Testtype Arter Metode Marsvin maksimeri ng test Marsvin maksimeri ng test Marsvin maksimeri ng test Skin painting test Mus lokal lymfeknut e test (LLNA) Marsvin Marsvin Marsvin Marsvin Mus OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) Kimcelle-mutagenitet Resultat Type studie / Administreringsve i negativ bacterial reverse mutation assay (e.g negativ negativ negativ Ames test) bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) Metabolsk aktivering / eksposisjonstid Arter Metode ved og uten OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) ved og uten ved og uten ved og uten Ames Test Ames Test Giftig ved gjenntatt dossering Resultat Eksponerin gsvei Eksponering / frekvens av behandling Arter Metode LOAEL=5000 ppm Inhalering 90 days6 hours/day, 5 days/week Rotte NOAEL=2500 ppm Inhalering 90 days6 hours/day, 5 Rotte days/week LOAEL=3.600 oral: sonde 90 ddaily Rotte EPA Guideline NOAEL=900 oral: sonde 90 ddaily Rotte EPA Guideline NOAEL=0,002 Inhalering 90 dcontinuous Rotte mg/l Kapittel 12: Miljørelevante opplysninger e opplysninger om økologi: Blandingen er klassifisert basert på tilgjengelig informasjon fare for ingredienser som er definert i klassifisering kriteriene for blandinger for hver fareklasse eller differensiering i vedlegg I til forordning 1272/2008/EC. Relevante tilgjengelig helse / økologisk informasjon for den stoffene oppført under punkt 3 er gitt i det følgende. Må ikke tømmes i avløp, jord eller vann.

14 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 14 av Toksisitet 1,3- Diisocyanatomethylbenzene 1,3- Diisocyanatomethylbenzene 1,3- Diisocyanatomethylbenzene Verdetyp e Verdi Studie av akutt toxicitet Eksponeri ngstid Arter Metode LC mg/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 > mg/l Algae OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) LC mg/l Fish 48 h Leuciscus idus melanotus DIN EC mg/l Daphnia 48 h Daphnia cucullata OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) NOEC mg/l Algae 96 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) EC50 > mg/l Algae 96 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) NOEC 2,4 mg/l chronic Daphnia OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 21 d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) LC50 62 mg/l Fish 96 h Leuciscus idus DIN EC50 72,8 mg/l Daphnia 24 h Daphnia magna EC50 674,7 mg/l Algae 72 h Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) EC10 295,5 mg/l Algae 72 h Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) LC50 27 mg/l Fish 96 h Salmo gairdneri (new name: Oncorhynchus mykiss) EC10 0,03 mg/l Algae 72 h Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) EC50 0,13 mg/l Algae 72 h Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus NOEC 19 mg/l chronic Daphnia OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) EPA OTS (Fish Acute Toxicity Test) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) subspicatus) 21 d Daphnia magna EPA OTS (Daphnid Chronic Toxicity Test) LC50 > 100 mg/l Fish 96 h Brachydanio rerio (new name: Danio rerio) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 12,5 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC mg/l Algae 96 h OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) Persistens og nedbrytbarhet Resultat Eksponeringsvei Nedbrytbarhet Metode

15 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 15 av 19 1,3- Diisocyanatomethylbenzene lett biologisk nedbrytbar aerob > 60 % OECD 301 A - F lett biologisk nedbrytbar aerob 100 % OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) lett biologisk nedbrytbar aerob 98 % OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) lett biologisk nedbrytbar aerob 81 % OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) aerob 1 % OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) Persistens og nedbrytbarhet / Mobilitet i jord 1,3- Diisocyanatomethylbenzene LogKow Biokonsentrasjons Eksponerin faktor (BCF) gstid 0,29 Arter Temperatur Metode 0,6 OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (noctanol / water), Shake Flask Method) 1,81 23 C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (noctanol / water), Shake Flask Method) 3,16 0,46 25 C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (noctanol / water), Shake Flask Method) < 1 56 d Carassius sp Resultater av PBT- og vpvb-vurdering: PBT/vPvB Oppfyller ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT), svært persistente og svært bioakkumulerende (vpvb) kriterier. Oppfyller ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT), svært persistente og svært bioakkumulerende (vpvb) kriterier. Oppfyller ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT), svært persistente og svært bioakkumulerende (vpvb) kriterier. Oppfyller ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT), svært persistente og svært bioakkumulerende (vpvb) kriterier Andre skadelige : Ingen tilgjengelige opplysninger. Kapittel 13: Instruksjoner for avhending Fremgangsmåte ved avfallsbehandling Avfallsbehandling av produktet: Spesialbehandling etter samråd med den lokale ansvarlige myndigheten. Avfall skal leveres til den som lovlig kan håndtere dette. Søk hos kommunen eller fylkesmannen. Avfallsnøkkel EAK-avfallsnøklene refererer ikke til produktet, men til dettes opprinnelse. Produsenten kan derfor ikke angi avfallsnøkler for produkter som brukes i forskjellige bransjer.de angitte nøklene skal forstås som anbefaling for brukeren rester av bindemiddel og tetningsmiddel som inneholder organiske løsningsmidler og andre farlige stoffer.

16 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 16 av 19 Kapittel 14: Opplysninger om transport UN-nummer ADR 1139 RID 1139 ADN 1139 IMDG 1139 IATA UN forsendelsesnavn ADR RID ADN IMDG IATA OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELOPPLØSNING OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELOPPLØSNING OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELOPPLØSNING COATING SOLUTION Coating solution Transportfareklasse (r) ADR 3 RID 3 ADN 3 IMDG 3 IATA Emballasjegruppe ADR RID ADN IMDG IATA II II II II II miljøfarer ADR RID ADN IMDG IATA ikke relevant. ikke relevant. ikke relevant. ikke relevant. ikke relevant Spesielle forholdsregler for brukeren ADR RID ADN IMDG IATA Spesielt bestemmelse 640D Tunnelrestriksjonskode: (D/E) Spesielt bestemmelse 640D Spesielt bestemmelse 640D ikke relevant. ikke relevant Transport i bulk i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden ikke relevant. Kapittel 15: Lovforskrifter Forskrifter om helse, miljø og sikkerhet/spesifikke lovforskrifter for stoff eller blanding VOC-innhold 61,0 % (CH) Kjemisk sikkerhetsvurdering En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

17 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 17 av 19 Nasjonale forskrifter/henvisninger (Norges): Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, FOR nr (I henhold til EU-direktiver 67/548/EØF, 76/769/EØF og 1999/45/EF). Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), FOR nr. 930

18 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 18 av 19 Kapittel 16: Andre opplysnnger Merkingen av produktet er anngitt i kapittel 2. Forklaring på av alle forkortelser som brukes i dette sikkerhetsdatabladet er som følger: H225 Meget brennbar væske og damper. H226 Brennbar væske og damp. H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H400 Meget giftig for liv i vann. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Ytterligere informasjoner: Opplysningene er basert på våre nåværende kunnskaper og gjelder produktet i levert form. Det er meningen å beskrive våre produkter med tanke på sikkerhetskrav og ikke garantere bestemte egenskaper. Identifikasjonselementer (DPD): F - Meget brannfarlig Xn - Helseskadelig R-Setninger: R11 Meget brannfarlig. R36 Irriterer øynene. R42 Kan gi allergi ved innånding. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. S-Setninger: S9 Oppbevares på et godt ventilert sted. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder. Røyking forbudt. S23 Unngå innånding av gass / røyk / damp / sprøytetåke. S26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S33 Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig. Tilleggshenvisninger: Inneholder isocyanater. Se informasjon fra produsenten. Inneholder: Tris-(p-isocyanatfenyl)-tiofosfat Inneholder 1,3-Diisocyanatomethylbenzene. Kan gi en allergisk reaksjon. Relevante endringer i dette sikkerhetsdatabladet er indikert med vertikale linjer på venstre marg i teksten på dette dokumentet. Korrespoderende tekst vises i en annen farge på skygget felt.

19 SDB-Nr.: V007.4 TEROSON PU 8519 P Side 19 av 19

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON MS 9221 BK Side 1 av 7 SDB-Nr. : 521298 V001.3 bearbeidet den: 05.04.2016 Trykkdato: 28.03.2019 Erstatter versjon fra: 29.07.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON RB 81 Side 1 av 7 SDB-Nr. : 428069 V001.7 bearbeidet den: 27.10.2016 Trykkdato: 14.04.2019 Erstatter versjon fra: 24.06.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON RB VII Side 1 av 7 SDB-Nr. : 75656 V004.1 bearbeidet den: 25.01.2016 Trykkdato: 11.10.2017 Erstatter versjon fra: 21.12.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON BT SP 100 Side 1 av 7 SDB-Nr. : 76575 V001.10 bearbeidet den: 18.06.2015 Trykkdato: 20.01.2017 Erstatter versjon fra: 15.10.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Power Pritt Stift Side 1 av 6 SDB-Nr. : 466232 V001.0 bearbeidet den: 23.03.2016 Trykkdato: 23.08.2016 Erstatter versjon fra: - 1.1 Produktidentifikator Power

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Stick Side 1 av 6 SDB-Nr. : 43182 V001.8 bearbeidet den: 12.10.2017 Trykkdato: 12.10.2018 Erstatter versjon fra: 20.05.2016 1.1 Produktidentifikator Pritt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/ ISO

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/ ISO Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Epix Glue Stick Side 1 av 5 SDB-Nr. : 206921 bearbeidet den: 11.12.2012 Trykkdato: 15.07.2014 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON WT S3000 LT AQU known as Terotex Super 3000 Aqua light Side 1 av 8 SDB-Nr. : 77169 V003.5 bearbeidet den: 19.06.2015 Trykkdato: 14.12.2015 Erstatter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Stick Side 1 av 6 SDB-Nr. : 43182 V001.5 bearbeidet den: 01.10.2013 Trykkdato: 06.06.2014 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE UK 8152 DR250KG Side 1 av 7 SDB-Nr. : 65837 V001.3 bearbeidet den: 01.06.2015 Trykkdato: 29.07.2019 Erstatter versjon fra: 23.10.2013 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Stick Side 1 av 6 SDB-Nr. : 43182 V001.4 bearbeidet den: 07.12.2012 Trykkdato: 17.04.2013 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON MS 9320 SF GY CR300MLML Side 1 av 7 SDB-Nr. : 445697 V001.5 bearbeidet den: 20.10.2015 Trykkdato: 25.05.2016 Erstatter versjon fra: 11.04.2015 Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Textil Glue Side 1 av 7 SDB-Nr. : 490618 V001.1 bearbeidet den: 27.05.2015 Trykkdato: 13.06.2016 Erstatter versjon fra: 19.02.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Rainbow Stick all colours Side 1 av 6 SDB-Nr. : 303398 V001.0 bearbeidet den: 07.02.2014 Trykkdato: 02.04.2014 1.1 Produktidentifikator Pritt Rainbow

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Plakatkitt Side 1 av 6 SDB-Nr. : 242373 V001.2 bearbeidet den: 11.07.2014 Trykkdato: 22.03.2015 1.1 Produktidentifikator Pritt Plakatkitt Kapittel 1:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) SMP 6 bearbeidet den: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) SMP 6 bearbeidet den: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse side 1 / 10 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) SMP 6 bearbeidet den: 30.07.2014 1. Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse 1.1 Produktidentifikator abete 1.2 Relevant fastsatt bruksformål av stoff

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 T290 TEROSTAT-9120 310ML SFDN Side 1 av 8 SDB-Nr. : 75735 V002.1 bearbeidet den: 04.01.2013 Trykkdato: 10.11.2014 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Contact solvent free Side 1 av 5 SDB-Nr. : 390439 V001.2 bearbeidet den: 09.05.2012 Trykkdato: 12.06.2012 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON VR 5080 known as Loc&TsonFix'n'RepTape50m,Scandi Side 1 av 7 SDB-Nr. : 200194 V001.7 bearbeidet den: 23.05.2015 Trykkdato: 05.07.2016 Erstatter versjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON WT S3000 BK AQU known as TEROTEX SUPER 3000 Side 1 av 8 SDB-Nr. : 222583 V004.1 bearbeidet den: 24.07.2014 Trykkdato: 19.05.2015 Kapittel 1: Betegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON MS 9120 SF BK Side 1 av 9 SDB-Nr. : 357779 V003.1 bearbeidet den: 01.06.2015 Trykkdato: 11.07.2017 Erstatter versjon fra: 20.02.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Power Pritt Stift Side 1 av 7 SDB-Nr. : 466232 V001.1 bearbeidet den: 24.10.2016 Trykkdato: 23.08.2017 Erstatter versjon fra: 23.03.2016 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Universallim Side 1 av 6 SDB-Nr. : 51555 V001.4 bearbeidet den: 02.10.2013 Trykkdato: 02.04.2014 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Teroson PU 9225 SF ME Komp. A Side 1 av 10 SDB-Nr. : 456441 V003.2 bearbeidet den: 23.05.2015 Trykkdato: 31.03.2017 Erstatter versjon fra: 30.10.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Plakatkitt Side 1 av 7 SDB-Nr. : 242373 V001.3 bearbeidet den: 24.03.2016 Trykkdato: 24.03.2016 Erstatter versjon fra: 11.07.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 7850 Side 1 av 5 SDB-Nr. : 173739 V001.9 bearbeidet den: 26.01.2012 Trykkdato: 03.07.2013 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex No More Nails 300 ml Side 1 av 7 SDB-Nr. : 357674 V002.1 bearbeidet den: 17.06.2015 Trykkdato: 17.07.2015 Erstatter versjon fra: 04.04.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE UK 8439-21 known as MACROPLAST UK 8439-21 Side 1 av 8 SDB-Nr. : 108707 V001.3 bearbeidet den: 28.05.2015 Trykkdato: 16.08.2019 Erstatter versjon fra:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Epix Glue Stick Side 1 av 1 SDB-Nr. : 206921 bearbeidet den: 11.12.2012 Trykkdato: 11.12.2012 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON MS 9220 BK known as T392 TEROSTAT-9220 310ML SFDN Side 1 av 7 SDB-Nr. : 266809 V002.5 bearbeidet den: 01.10.2013 Trykkdato: 10.02.2014 Kapittel 1: Betegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Repair Silicone Side 1 av 7 SDB-Nr. : 503174 V001.2 bearbeidet den: 29.05.2015 Trykkdato: 02.05.2018 Erstatter versjon fra: 26.03.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON MS 9120 SF GY Side 1 av 9 SDB-Nr. : 357732 V002.3 bearbeidet den: 20.05.2015 Trykkdato: 01.06.2016 Erstatter versjon fra: 23.10.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Power Pritt Stick Side 1 av 5 SDB-Nr. : 78680 V001.3 bearbeidet den: 16.10.2012 Trykkdato: 03.12.2014 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON WT S3000 BK AQU known as TEROTEX SUPER 3000 Side 1 av 8 SDB-Nr. : 222583 V004.2 bearbeidet den: 19.06.2015 Trykkdato: 22.06.2015 Erstatter versjon fra:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex No More Nails Wood Side 1 av 5 SDB-Nr. : 369592 V001.0 bearbeidet den: 17.01.2011 Trykkdato: 13.06.2012 1. Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex No more nails water resistant Side 1 av 9 SDB-Nr. : 412640 V002.2 bearbeidet den: 29.04.2014 Trykkdato: 17.11.2014 1.1 Produktidentifikator Pattex No

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Seal Tub Bath Side 1 av 8 SDB-Nr. : 550834 V001.0 bearbeidet den: 08.09.2015 Trykkdato: 13.06.2016 Erstatter versjon fra: - 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Stick Side 1 av 7 SDB-Nr. : 43182 V001.6 bearbeidet den: 15.06.2015 Trykkdato: 22.03.2016 Erstatter versjon fra: 01.10.2013 1.1 Produktidentifikator Pritt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Tangit FP 450 Fire Protection Side 1 av 1 SDB-Nr. : 260649 V001.0 bearbeidet den: 06.06.2011 Trykkdato: 14.06.2011 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE Kintsu, all colours Side 1 av 8 SDB-Nr. : 596520 V001.0 bearbeidet den: 21.02.2017 Trykkdato: 06.07.2017 Erstatter versjon fra: - 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 PATTEX HEALTHY BATH TRANSPARENT Side 1 av 8 SDB-Nr. : 565077 V001.0 bearbeidet den: 19.02.2016 Trykkdato: 13.06.2016 Erstatter versjon fra: - Kapittel 1: Betegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Tapetopplöser Side 1 av 8 SDB-Nr. : 424736 V001.4 bearbeidet den: 30.05.2015 Trykkdato: 15.06.2015 Erstatter versjon fra: 12.02.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Seal Tub Bath Side 1 av 8 SDB-Nr. : 550834 V001.1 bearbeidet den: 14.06.2016 Trykkdato: 09.08.2016 Erstatter versjon fra: 08.09.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 5615 400ml _Kit comp. A Side 1 av 7 SDB-Nr. : 312147 V001.6 bearbeidet den: 02.06.2015 Trykkdato: 16.11.2015 Erstatter versjon fra: 02.01.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Ptx Health Bath 1H Silicone,all colours Side 1 av 8 SDB-Nr. : 565586 V001.0 bearbeidet den: 24.02.2016 Trykkdato: 21.06.2016 Erstatter versjon fra: - Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE PC 5085 known as Loctite 5085 Reinf.FiberTape Side 1 av 12 SDB-Nr. : 452257 V001.2 bearbeidet den: 31.05.2015 Trykkdato: 27.06.2016 Erstatter versjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Direct Control Side 1 av 6 SDB-Nr. : 424152 V001.1 bearbeidet den: 29.06.2011 Trykkdato: 02.05.2012 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Repair Extreme Side 1 av 11 SDB-Nr. : 225573 V001.1 bearbeidet den: 18.06.2014 Trykkdato: 19.11.2014 1.1 Produktidentifikator Pattex Repair Extreme Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex 100% Glue Side 1 av 10 SDB-Nr. : 422766 V005.0 bearbeidet den: 17.12.2013 Trykkdato: 28.07.2014 1.1 Produktidentifikator Pattex 100% Glue Kapittel 1:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Silicone Easy white Side 1 av 7 SDB-Nr. : 412633 V002.1 bearbeidet den: 17.10.2012 Trykkdato: 16.06.2014 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE LB 8104 1L EGFD Side 1 av 7 SDB-Nr. : 283261 V001.3 bearbeidet den: 31.05.2015 Trykkdato: 29.02.2016 Erstatter versjon fra: 10.10.2013 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE LB 8104 known as Loctite 8104 *new* 1Ltr SFDN Side 1 av 7 SDB-Nr. : 447543 V001.1 bearbeidet den: 25.10.2013 Trykkdato: 24.04.2015 Kapittel 1: Betegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex PL Premium white Side 1 av 10 SDB-Nr. : 510355 V001.0 bearbeidet den: 07.07.2015 Trykkdato: 02.02.2016 Erstatter versjon fra: - 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex 100% Glue Side 1 av 10 SDB-Nr. : 422766 V005.1 bearbeidet den: 03.07.2015 Trykkdato: 11.11.2016 Erstatter versjon fra: 17.12.2013 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex No More Nails 300 ml Side 1 av 8 SDB-Nr. : 357674 V002.0 bearbeidet den: 04.04.2014 Trykkdato: 17.11.2014 1.1 Produktidentifikator Pattex No More Nails

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/ ISO

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/ ISO Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 CO Acrylic White Side 1 av 8 SDB-Nr. : 562005 bearbeidet den: 01.06.2016 Trykkdato: 02.06.2016 Erstatter versjon fra: 22.01.2016 Kapittel 1: Betegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON PU 9225 UF ME Side 1 av 11 SDB-Nr. : 470545 V002.0 bearbeidet den: 21.07.2017 Trykkdato: 09.08.2017 Erstatter versjon fra: 27.11.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Paper Pen Side 1 av 8 SDB-Nr. : 509029 V001.2 bearbeidet den: 04.09.2017 Trykkdato: 18.06.2018 Erstatter versjon fra: 20.10.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Seal Tub Acrylic, all colours Side 1 av 8 SDB-Nr. : 550803 V001.0 bearbeidet den: 03.09.2015 Trykkdato: 09.08.2016 Erstatter versjon fra: - 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Liqu Concentrate Se 1 av 6 SDB-Nr. : 423681 V001.0 bearbeet den: 17.06.2011 Trykkdato: 02.05.2012 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE LB 8104 known as Loctite 8104 *new* 1Ltr SFDN Side 1 av 7 SDB-Nr. : 447543 V001.2 bearbeidet den: 01.06.2015 Trykkdato: 19.10.2018 Erstatter versjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Glassilicon all colours Side 1 av 8 SDB-Nr. : 471259 V001.2 bearbeidet den: 01.06.2015 Trykkdato: 11.06.2015 Erstatter versjon fra: 04.10.2013 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Seal Tub Acrylic, all colours Side 1 av 8 SDB-Nr. : 550803 V001.0 bearbeidet den: 03.09.2015 Trykkdato: 13.06.2016 Erstatter versjon fra: - 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 5610 400ml- Kit comp. A Side 1 av 7 SDB-Nr. : 243875 V001.6 bearbeidet den: 28.05.2015 Trykkdato: 18.12.2015 Erstatter versjon fra: 02.01.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Teroson PU 9225 SF ME Komp. B Side 1 av 11 SDB-Nr. : 456429 V001.5 bearbeidet den: 21.05.2015 Trykkdato: 31.03.2017 Erstatter versjon fra: 30.10.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Direct Control Side 1 av 8 SDB-Nr. : 424152 V001.3 bearbeidet den: 30.05.2015 Trykkdato: 05.06.2018 Erstatter versjon fra: 28.11.2013 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON RB 2759 Side 1 av 9 SDB-Nr. : 75675 V006.2 bearbeidet den: 27.05.2015 Trykkdato: 16.08.2017 Erstatter versjon fra: 11.02.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse. Kapittel 2: Mulige farer

Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse. Kapittel 2: Mulige farer SDB-Nr.: 456671 V001.3 TEROSON PU 6700 ME Side 1 av 10 1.1 Produktidentifikator TEROSON PU 6700 ME Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse 1.2 Relevant fastsatt bruksformål av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Tangit FP 440 Fire Protection Side 1 av 1 SDB-Nr. : 240914 V001.0 bearbeidet den: 06.06.2011 Trykkdato: 14.06.2011 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Textil Glue Side 1 av 8 SDB-Nr. : 490618 V002.0 bearbeidet den: 14.06.2016 Trykkdato: 24.09.2018 Erstatter versjon fra: 19.02.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON RB IX Side 1 av 8 SDB-Nr. : 75648 V003.0 bearbeidet den: 04.08.2016 Trykkdato: 02.02.2017 Erstatter versjon fra: 25.01.2016 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Repair Silicone Side 1 av 7 SDB-Nr. : 503174 V001.1 bearbeidet den: 26.03.2014 Trykkdato: 16.06.2014 1.1 Produktidentifikator Pattex Repair Silicone

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Renew, all colours Side 1 av 8 SDB-Nr. : 550863 V001.1 bearbeidet den: 09.09.2015 Trykkdato: 25.04.2016 Erstatter versjon fra: 20.08.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 5922 Side 1 av 1 SDB-Nr. : 153784 V001.5 bearbeidet den: 05.09.2013 Trykkdato: 08.10.2013 1.1 Produktidentifikator LOCTITE 5922 Kapittel 1: Betegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex 100% Glue Side 1 av 8 SDB-Nr. : 422766 V003.0 bearbeidet den: 28.02.2012 Trykkdato: 29.02.2012 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 55 known as Loctite 55 Side 1 av 7 SDB-Nr. : 168432 V002.2 bearbeidet den: 01.06.2015 Trykkdato: 06.01.2016 Erstatter versjon fra: 24.07.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Repair Putty White Side 1 av 7 SDB-Nr. : 584283 V001.0 bearbeidet den: 17.10.2016 Trykkdato: 02.06.2017 Erstatter versjon fra: - 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 3090 Part B Side 1 av 7 SDB-Nr. : 337099 V001.8 bearbeidet den: 31.05.2015 Trykkdato: 19.12.2016 Erstatter versjon fra: 23.09.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSTAT-8597 Side 1 av 8 SDB-Nr. : 98148 V001.2 bearbeidet den: 14.03.2011 Trykkdato: 19.12.2011 1. Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse Produktidentifikator:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 7471 Aerosol Side 1 av 13 SDB-Nr. : 179503 bearbeidet den: 22.05.2015 Trykkdato: 27.08.2019 Erstatter versjon fra: 05.05.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE LB 8105 known as Loctite 8105 400ml SFDN Side 1 av 8 SDB-Nr. : 283264 V002.0 bearbeidet den: 27.10.2016 Trykkdato: 11.08.2019 Erstatter versjon fra:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Repair Extreme Side 1 av 11 SDB-Nr. : 225573 V001.1 bearbeidet den: 18.06.2014 Trykkdato: 12.09.2014 1.1 Produktidentifikator Pattex Repair Extreme Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex San&Building Transparent Eur Side 1 av 9 SDB-Nr. : 622031 V001.0 bearbeidet den: 02.02.2018 Trykkdato: 28.05.2018 Erstatter versjon fra: - Kapittel 1:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON MS 9220 BK Side 1 av 8 SDB-Nr. : 522589 V001.6 bearbeidet den: 03.05.2019 Trykkdato: 05.10.2019 Erstatter versjon fra: 04.08.2016 AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex PL 300 - alle farger Side 1 av 10 SDB-Nr. : 419585 V005.4 bearbeidet den: 25.10.2016 Trykkdato: 20.08.2018 Erstatter versjon fra: 12.10.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Hybrid Side 1 av 9 SDB-Nr. : 417674 V003.2 bearbeidet den: 11.10.2012 Trykkdato: 01.11.2013 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex No More Nails Pressure Pack Side 1 av 8 SDB-Nr. : 423633 V002.1 bearbeidet den: 27.05.2015 Trykkdato: 10.06.2015 Erstatter versjon fra: 30.03.2015 1.1

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE MR 3863 known as Loctite 3863 2g Fr Side 1 av 13 SDB-Nr. : 290257 V001.7 bearbeidet den: 16.06.2015 Trykkdato: 06.07.2018 Erstatter versjon fra: 11.07.2014

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7515 Side 1 av 9 SDB-Nr. : 397413 V001.4 bearbeidet den: 08.06.2017 Trykkdato: 08.10.2017 Erstatter versjon fra: 19.06.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 POLYOLEFIN BONDER-PART B (ADHES Side 1 av 7 SDB-Nr. : 157189 V001.2 bearbeidet den: 09.06.2011 Trykkdato: 21.04.2015 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Repair Extreme Side 1 av 8 SDB-Nr. : 373172 V003.0 bearbeidet den: 06.09.2011 Trykkdato: 21.12.2011 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON MS 930 BK Side 1 av 10 SDB-Nr. : 267026 V002.0 bearbeidet den: 14.12.2017 Trykkdato: 20.01.2018 Erstatter versjon fra: 25.04.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Hybrid Side 1 av 12 SDB-Nr. : 417674 V003.3 bearbeidet den: 18.06.2014 Trykkdato: 17.11.2014 1.1 Produktidentifikator Loctite Hybrid Kapittel 1: Betegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Sanitary all Colours Side 1 av 8 SDB-Nr. : 471108 V004.2 bearbeidet den: 26.05.2015 Trykkdato: 13.06.2016 Erstatter versjon fra: 26.01.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 2400 Side 1 av 7 SDB-Nr. : 402939 V001.4 bearbeidet den: 01.06.2015 Trykkdato: 19.02.2017 Erstatter versjon fra: 10.12.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE MR 3863 known as Loctite 3863 2g SFDN Side 1 av 14 SDB-Nr. : 290257 V001.7 bearbeidet den: 16.06.2015 Trykkdato: 21.08.2015 Erstatter versjon fra: 11.07.2014

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 55 Side 1 av 7 SDB-Nr. : 168432 V002.3 bearbeidet den: 24.03.2017 Trykkdato: 16.01.2018 Erstatter versjon fra: 30.03.2015 1.1 Produktidentifikator LOCTITE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Plastic Padding Marine Epoxy Herder Side 1 av 14 SDB-Nr. : 177553 V002.1 bearbeidet den: 22.05.2015 Trykkdato: 26.06.2015 Erstatter versjon fra: 15.04.2015

Detaljer