SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK"

Transkript

1 Side 1 (10) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Herdere for belegg materialer eller lim for industriell eller kommersiell bruk. 1.3 Nærmere opplysninger om leverandør av sikkerhetsdatablad Leverandør Gateadresse Bayer MaterialScience AG Leverkusen Germany Telefon Faks E-post Nettsted Telefonnummer for nødssituasjoner Tilgjengelig utenom kontortid Ja Nødnumre Andre Nødnummer: (Sicherheitszentrale Bayer) SEKSJON 2. FARLIGE EGENSKAPER 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, vedlegg VI) Klassifisering Brannfarlige væsker, farekategori 2 Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene Faresetninger H225, H Merking GHS merking av stoffet (i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, vedlegg VI) Piktogram

2 Side 2 (10) Signal ord Faresetninger Forholdsregel uttalelser Fare EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. P233 Hold beholderen tett lukket. P240 Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ ansiktsskjerm. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller i hår): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. 2.3 Andre farer SEKSJON 3. SAMMENSETTING/INFORMASJON OM BESTANDDELER 3.2 Blandinger CAS Nr. EU Nr. Kjemisk navn REACH Nr. Indeks-nummer Ethyl acetate tris(p-isocyanatofenyl) tiofosfat Chlorobenzene Konsentrasjon Klassifisering H-setning 71% STOT SE 3, Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2 EUH066, H225, H319, H336 28% Acute Tox. 4 - oral H302 <1% Flam. Liq. 3, Aquatic Chronic 2, Acute Tox. 4 - inhalation H226, H332, H411 Øvrig informasjon stoff For den fulle teksten til H setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon 16. Ifølge artikkel 3 (1) i forordning (EF) nr 1907/2006, ikke er nødvendig eksponeringsscenarier for forurensning i stoffer nevnt ovenfor. Produktet inneholder ingen stoffer som står på REACH kandidatlisten (EF) nr 1907/2006, artikkel 57. SEKSJON 4. TILTAK VED FØRSTEHJELP 4.1 Beskrivelse av tiltak ved førstehjelp

3 Side 3 (10) Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Ta omgående av tilsølte klær og sko. Ved inhalering av aerosol eller damp i høye konsentrasjoner: Frisk luft, varme og hvile. Ved pustevansker, gi pustehjelp og kontakt omgående lege. Vask huden grundig med såpe og vann. Ring en lege hvis symptomer forekommer. Skyll forsiktig med vann i flere minutter, 5-10 minutter. Hold øyelokkene fra hverandre. Fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsett skyllingen. Ved langvarig skylling, bruk lunkent vann for å unngå skade på øyet. Konsulter lege. Fremkall IKKE brekninger. Konsulter lege. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3 Anvisning av umiddelbar medisinsk behandling og eventuell nødvendig spesialbehandling Indikasjon på noen umiddelbar legehjelp og spesiell nødvendig behandling Behandles symptomatisk. SEKSJON 5. BRANNBEKJEMPELSESTILTAK 5.1 Slokkemidler Egnede brannslokkingsmidler Uegnende media Slukke brann med pulver, karbondioksid, alkoholresistent skum eller vannstråle. Ikke bruk direkte vannstråle. 5.2 Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Ved brann dannes karbonmonoksid, karbondioksid, nitrogenoksider, isocyanat damper og spor av hydrogencyanid (blåsyre). 5.3 Råd til brannbekjempelsespersonale Spesielt verneutstyr for brannpersonell I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. SEKSJON 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og tiltak ved nødssituasjoner Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Hold uvedkommende unna. 6.2 Miljøverntiltak Miljømessige forsiktighetsregler Hindre utslipp til vassdrag, avløpsvann eller mark. 6.3 Metoder og materiale for isolering og sanering

4 Side 4 (10) Metoder og materiale for forurensning og opprensing Fjern mekanisk, dekke resten med vått materiale som binder væske (f.eks sagflis, absorbent for kjemikalier basert på kalsium silikat hydrat, sand). Samle avfallsbeholdere etter ca. 1 time, forsegle ikke (CO2-utvikling!). Hold fuktig og la stå utendørs eller i et godt ventilert sted i flere dager på et sikkert sted. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Referanse til andre seksjoner For personlig verneutstyr, se avsnitt 8, og for avfall, se avsnitt 13. SEKSJON 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Forebyggende tiltak for håndtering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. For spraybehandlingen kreves luftuppsugning. Bruk tekniske tiltak som retter seg etter yrkesrisikobegrensningene. Unngå kontakt med hud og øyne. Ikke pust inn damp. Eksplosjonsvern er nødvendig. Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Generell hygiene Hold borte fra mat, drikke og dyrefor. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Oppbevar arbeidsklær adskilt. Ta omgående av tilsølte klær og sko. 7.2 Sikre oppbevaringsforhold, inklusive ved eventuell uforenlighet Forholdene for sikker oppbevaring, inkludert enhver ukompatibilitet Oppbevar beholderen tett lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Ytterligere informasjon om lagringsforhold som må overholdes for å sikre kvalitet finnes i våre tekniske datablader. Lagres som brannfarlig væske. 7.3 Spesifikk sluttbruk SEKSJON 8. EKSPONERINGSBEGRENSNING / PERSONVERN 8.1 Kontrollparametere Eksponeringsgrenser Avledede ingen virkning nivå (DNEL = Derived No Effect Level): Cas : Arbeidere ( Kortvarig eksponering ) Inhalering ( Systemeffekter ): 1468 mg/m³ Inhalering ( Lokale virkninger ): 1468 mg/m³ Arbeidere ( Forlenget eksponering ) Dermal ( Systemeffekter ): 63 mg/kg / dag Inhalering ( Systemeffekter ): 734 mg/m³ Inhalering ( Lokale virkninger ): 734 mg/m³

5 Side 5 (10) Generelt Befolkning ( Kortvarig eksponering ) Dermal ( Systemeffekter ): 734 mg/m³ Inhalering ( Lokale virkninger ): 734 mg/m³ Generelt Befolkning ( Forlenget eksponering ) Dermal ( Systemeffekter ): 37 mg/kg Inhalering ( Systemeffekter ): 367 mg/m³ Oral ( Systemeffekter ): 4,5 mg/kg Inhalering ( Lokale virkninger ): 367 mg/m³ Cas Inhalering ( Lokale virkninger ): 0,047 mg/m³ Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC = Predicted No Effect Concentration): Cas Ferskvann: 0,26 mg/l sjøvann: 0,026 mg/l Vann: 1,65 mg/l Ferskvannsediment: 1,25 mg/kg Sjøvann sediment: 1,25 mg/kg Jord: 0,24 mg/kg Renseanlegg: 650 mg/l Oral: 200 mg/kg Cas : Ferskvann: 0,1 mg/l sjøvann: 0,01 mg/l Vann: 1 mg/l Ferskvannsediment: 2557 mg/kg Sjøvann sediment: 155 mg/kg Renseanlegg: 100 mg/l Jord: 510 mg/kg 8.2 Eksponeringsbegrensning Tekniske tiltak Vernebriller / ansiktsskjerm Vernehansker Sørg for god ventilasjon/avtrekk på arbeidsplassen. Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. Bruk kjemikalieresistente hansker samsvarer med EN374. Bruk vernehansker av: butylgummi. hansketykkelse: >=0,5 mm Gjennombruddstid: >= 60 min Skift hansker ofte. Andre hudbeskyttelse Åndedrettsvern Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller fare for innånding av damper må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter A2-P2. SEKSJON 9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper

6 Side 6 (10) Antennelighet (fast stoff, gass) Damptetthet ca. 1,0 20 C Damptrykk ca C Dekomponeringstemperatur Eksplosive egenskaper Flammepunktet ca. -4 C Fordampingshastighet Fordelingskoeffisient: n- oktanol / vann Lukt Lukt treshold Løselighet Oksidasjonsegenskaper ph verdi Relativ tetthet ester Ikke løselig i vann Selvantenningstemperatur ca. 460 C Smeltepunkt / frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktsområde Utseende, farge Utseende, fysisk tilstand ca hpa gul til brun flytende Viskositet ca C Øvre / nedre brennbarhet eller eksplosive grenser Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 11,5-2,2 vol % Bestanddeler i vann: ca C 9.2 Annen informasjon Spesifikke oppgaver er beskrevet i teknisk datablad. SEKSJON 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Stabil under normale forhold Kjemisk stabilitet

7 Side 7 (10) Stabil under normale forhold vedrørende bruk og lagring. Ingen nedbrytning forekommer under den begynnende kokepunkt Risken for farlige reaksjoner Mulighet for farlige reaksjoner Eksoterm reaksjon med aminer og alkoholer; med vann CO2 utvikling, i lukkede beholdere skapt press; fare for brudd Forhold som må unngås 10.5 Uforenlige materialer 10.6 Farlige oppløsningsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige nedbrytingsprodukter ved normal håndtering. SEKSJON 11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 11.1 Informasjon om de toksikologiske virkningene Informasjon om toksikologiske effekter Akutt giftighet Irritasjon Etsende effekter Sensibilisering Mutagenisitet Cancerogenisitet Gjentatt dose toksisitet Reproduksjonstoksisitet Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake øyenirritasjon. Kan forårsake hudirritasjon. Kan forårsaket allergisk hudreaksjon. Personer med astma, brinkit eller hudallergier bør ikke arbeide med isocyanater. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som reproduksjonsskadelig. LD50 Oral Cas : LD50/oralt/rotte = > 2000 mg/kg (OECD TG 423 ) LD50 Dermal Cas : LD50/dermalt/kanin = >18000 mg/kg LC50 Innånding Cas : LC50/innånding/6h/rotte = > 22,5 mg/l Cas : LC50/innånding/4h/rotte = 5,721 mg/l

8 Side 8 (10) SEKSJON 12. ØKOLOGISK INFORMASJON 12.1 Toksisitet Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Akutt toksisitet for fisk NOEC = konsentrasjon uten observert virkning Cas : 9,65 mg/l Akutt toksisitet for krepsdyr NOEC = konsentrasjon uten observert virkning Cas : 2,4 mg/l 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Produktet er lett biologisk nedbrytbart Bioakkumuleringsevne Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulering ikke sannsynlig 12.4 Mobilitet i jord Bevegelighet Produktet er ikke blandbart med vann og spres på vannoverflaten Resultat av PBT- og vpvb-vurderingen Resultater av PBT og vpvb vurdering Dette stoffet oppfyller ikke PBT-/vPvB-kriteriene i kjemikalieregelverket REACH, Vedlegg XIII Andre skadelige Andre skadevirkninger Isocyanat reagerer med vann under dannelse av CO2 og et fast uoppløselig produkt med høyt smeltepunkt (polyurea). SEKSJON 13. AVFALLSHÅNDTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Fjerning Avfallshåndtering og eventuell materialgjenvinning av produkt og forpakningsmaterialer skal utføres i henhold til nasjonale og lokale bestemmelser. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Andre Avfallskode (EWC) Avfallskode (EWC): avfall av isocyanater Avfallskoden (EWC) er en anbefaling. Ved avvikende håndtering er sluttbrukeren selv ansvarlig for en passende EWC-kode. SEKSJON 14. TRANSPORTINFORMASJON 14.1 FN-nummer

9 Side 9 (10) UN-nummer Offisiell transportbetegnelse Navn IMDG Proper Shipping Name Etylacetat ETHYL ACETATE, SOLUTION 14.3 Fareklasse for transport ADR / RID klasse 3 Etikett Etylacetat 3 ADR / RID Klassifikasjonskode F1 ADR / RID Farenummer 33 IMDG klasse 3 IMDG Marine Pollutant IMDG EmS Ingen F-E S-D 14.4 Forpakningsgruppe IATA-klasse 3 Emballasjegruppe II 14.5 Miljøfarer 14.6 Spesielle forholdsregler Spesielle forholdsregler for brukeren Tunnelrestriksjonskode: (D/E) 14.7 Bulktransport i samsvar med vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden SEKSJON 15. RELEVANTE FORSKRIFTER 15.1 Forskrifter / lovgivning om stoffet eller blandingen hva gjelder helse, miljø og sikkerhet EU-regler Legg merke til Direktiv 98/24/EF angående kontroll av store ulykkesfarer som involverer farlige stoffer. Nasjonale forskrifter Avfallsförordning (2011:927) Veiledning om Administrative normer for fourensning i arbeidesatmosfære, Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 361 MSBFS 2015:1 forskrifter om transport av farlig gods på vei og i terreng (ADR-S) Andre forskrifter, begrensninger og juridiske Arbeidet omfattet av AFS 2014: 43 på arbeid med herdeplast må rettes, og utføres av personer som har gjennomgått spesiell teoretisk og praktisk opplæring om risiko og beskyttende tiltak på slikt

10 Side 10 (10) reguleringer arbeid Kjemikaliesikkerhetsvurdering Vurdering av kjemikaliesikkerhet En kjemikaliesikkerhet rapport er utført for Etylacetat og Tris (p-isocyanatofenyl) tiofosfat. SEKSJON 16. ANNEN INFORMASJON Endringer til forrige versjon Endringer er gjort i følgende seksjoner 2. Phrase mening Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4 Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, hazard kategori 4 Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2 Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2 Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2 Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3 STOT SE 3 - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H225 - Meget brannfarlig væske og damp. H226 - Brannfarlig væske og damp. H302 - Farlig ved svelging. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 - Farlig ved innånding. H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 - Giftig, med langtids virkning, for liv i vann.

STROVELS DEFOAMER 100

STROVELS DEFOAMER 100 Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

HIAB SIXTEN Utstedt:: 2015-07-03

HIAB SIXTEN Utstedt:: 2015-07-03 Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn HIAB SIXTEN 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OEM SPECIFIC ATF MB. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD OEM SPECIFIC ATF MB. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no CH-2835 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

Rigitone Sparkelmasse

Rigitone Sparkelmasse Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

CALCIUM LITH. EP2 HEAVY

CALCIUM LITH. EP2 HEAVY Side 1 av 8 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no CH-3580 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OUTBOARD 2T TC-W Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD OUTBOARD 2T TC-W Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 8 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no CH-2160 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK

SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK Side 1 (9) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Produkttype

Detaljer

MULTISPRAY 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktbetegnelse

MULTISPRAY 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no CH-3900 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

STROVELS ISSMÄLTNING PÄRLOR

STROVELS ISSMÄLTNING PÄRLOR Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

AGS 3515 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 3515 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 8 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3515 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

STROVELS SMÅDELSTVÄTT 200

STROVELS SMÅDELSTVÄTT 200 Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Produkttype

Detaljer

SNOWCLEAN ASFALTRENT Utstedt:: 2015-07-03

SNOWCLEAN ASFALTRENT Utstedt:: 2015-07-03 Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn SNOWCLEAN ASFALTRENT 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SNOWCLEAN KALLAVFETTNING 220

SNOWCLEAN KALLAVFETTNING 220 Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Produkttype

Detaljer

HMS-DATABLAD ACTIV DEF 10W40 B Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

HMS-DATABLAD ACTIV DEF 10W40 B Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 8 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no CH-1320-140 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

OEM SPECIFIC 5W20 MS-FE

OEM SPECIFIC 5W20 MS-FE Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno CH1305 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SNOWCLEAN UNIVERSALRENT

SNOWCLEAN UNIVERSALRENT Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

GREEN CLEAN + Utstedt::

GREEN CLEAN + Utstedt:: Side 1 (7) GREEN CLEAN + Utstedt:: 20150220 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn GREEN CLEAN + Artikkelno 100 31 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SNOWCLEAN KALK & ALUMINIUMTVÄTT

SNOWCLEAN KALK & ALUMINIUMTVÄTT Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SNOWCLEAN ALLTVÄTT Utstedt::

SNOWCLEAN ALLTVÄTT Utstedt:: Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn SNOWCLEAN ALLTVÄTT 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes 2014-08-21 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Artikkeltype

Detaljer

AGRILINE 4T SAE 30 SJ

AGRILINE 4T SAE 30 SJ Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno CH2200 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

AGS 25 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 25 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 8 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3657 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

Rigiton Fugenverbinder (Rigitone Lim)

Rigiton Fugenverbinder (Rigitone Lim) Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS TJÄRLÖSARE. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS TJÄRLÖSARE. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Produkttype

Detaljer

AGS Graffiti Wipes SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK SEKSJON 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktbetegnelse

AGS Graffiti Wipes SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK SEKSJON 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 10 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3996 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

KALCIUMGLUKONATGEL HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

KALCIUMGLUKONATGEL HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Produktet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Gyproc AkustikkMembran

Sikkerhetsdatablad Gyproc AkustikkMembran Sikkerhetsdatablad Gyproc AkustikkMembran Gyproc AS Habornveien 59 1630 Gamle Fredrikstad tel 69 35 75 00 www.gyproc.no Side 1 (8) 20150210 Utstedt:: 20150810 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK

Detaljer

MARIN GEAR 80W-90 GL5

MARIN GEAR 80W-90 GL5 Side 1 av 9 MARIN GEAR 80W90 GL5 20120227 Utstedt:: 20140604 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno MARIN GEAR 80W90 GL5 CH2175 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

Interspiro BA Manual Cleaner

Interspiro BA Manual Cleaner Side 1 (9) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno 324471, 324475, 3244710 och 3244725 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Strovels Alfanol LS Extra

Strovels Alfanol LS Extra Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

GLYKOL KONC. 1:1 = (-36)

GLYKOL KONC. 1:1 = (-36) Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no PZ-1300 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

Gyproc Super AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

Gyproc Super AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON Side 1 (7) AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Säkerhetsdatablad Gyproc Super

Sikkerhetsdatablad. Säkerhetsdatablad Gyproc Super Sikkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Gyproc AB Box 153 746 Gyproc 24 Bålsta AS Habornveien tel 0171-41 54 5960 1630 Order/Kundservice Gamle Fredrikstad tel 0171-41 tel 69 3554 75800 Technical www.gyproc.no

Detaljer

Snowclean Premium A 500

Snowclean Premium A 500 Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

Snowclean Borsttvättschampo Vinter ECO

Snowclean Borsttvättschampo Vinter ECO Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Gyproc G 66 Gipsbruk

Sikkerhetsdatablad Gyproc G 66 Gipsbruk Sikkerhetsdatablad Gyproc AS Habornveien 59 1630 Gamle Fredrikstad tel 69 35 75 00 www.gyproc.no Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante

Detaljer

OEM SPEC 75W140 LS GL5

OEM SPEC 75W140 LS GL5 Side 1 av 10 HMSDATABLAD Erstatter HMSdatablad: 20111228 Utstedt:: 20131105 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno CH2570140 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

HEXAFLUORINE HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

HEXAFLUORINE HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 8 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Skylling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Strovels Alfanol LF. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Strovels Alfanol LF. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (7) 20121002 Utstedt:: 20150407 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NEW ENERGY ATF DIII. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD NEW ENERGY ATF DIII. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no CH-2760 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE Endret 19/12/2016 Revisjon 2 Erstatter dato 21/06/2007 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

HMS-DATABLAD NEW ENERGY 5W Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

HMS-DATABLAD NEW ENERGY 5W Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 9 HMSDATABLAD NEW ENERGY 5W40 Erstatter HMSdatablad: 20121123 Utstedt:: 20131105 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn NEW ENERGY 5W40 Artikkelno CH1080140

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LINEAR

SIKKERHETSDATABLAD LINEAR SIKKERHETSDATABLAD LINEAR 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Linear 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS Utgivelsesdato: 01/04/2014 Redigert: 20/04/2015 Erstatter: 01/04/2014 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn :

Detaljer

TRIVOREX HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

TRIVOREX HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Nøytraliserer

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

AGS 10 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 10 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3633 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen 1. Produktidentifikasjon Produktnavn Physiological Standard Produktkode 80-6002-80 CAS-nummer Andre navn IUPAC MFCD-nummer EC/EINECS Stoff REACH-nummer Index-No

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVERSAL 2T. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD UNIVERSAL 2T. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno CH3730 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad 20151005 Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AVFETTNING CLASSIC 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Avfettingsmiddel

Detaljer

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 12-04-2017 Redigert: 14-02-2018 : Versjon: 1.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Stoffblandinger

Detaljer

FORDONSTVÄTT MILJÖ HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

FORDONSTVÄTT MILJÖ HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 HMSDATABLAD Erstatter HMSdatablad: 20100111 Utstedt:: 20131010 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno 1110 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN PRIMER PUSS OG BETONG Erstatter dato: Revidert:

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN PRIMER PUSS OG BETONG Erstatter dato: Revidert: SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Navn på stoffet/blandingen og selskapet/virksomheten 1.1 Produktbetegnelse Salgsnavn: 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og bruk som frarådes Anbefalt

Detaljer

Clas Ohlson Universal Floor Cleaner. Cleaner Utstedt:: 2014-10-13

Clas Ohlson Universal Floor Cleaner. Cleaner Utstedt:: 2014-10-13 Side 1 av 7 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Cleaner 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

AGS 7 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 7 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3631 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDNINGEN OG AV SELSKAPET/ FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDNINGEN OG AV SELSKAPET/ FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDNINGEN OG AV SELSKAPET/ FORETAKET 1.1 Produktidentifikasjon: BATTERIVANN 1.2 Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT/vPvB-stoff.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT/vPvB-stoff. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 09-09-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: VSSK9529 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Hydraulikkolje 1.3 Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad NOVIPRO GJENGEPASTA. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot:

Sikkerhetsdatablad NOVIPRO GJENGEPASTA. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot: Sikkerhetsdatablad NOVIPRO GJENGEPASTA Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikasjon: NOVIPRO GJENGEPASTA

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 22-07-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: RM6092160 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 12 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: XFFO*L 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/05/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: IC8-RTU 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 08-04-2011 Revidert utgave nr.: 11 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: OAG30L 1.2. Relevante,

Detaljer

Rigitone Sparkelmasse

Rigitone Sparkelmasse Side 1 (7) AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal Smältlim 282 Universal Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen 1. Produktidentifikasjon Produktnavn Ultropac 8 resin, lithium form Stoff Produktkode CAS-nummer Andre navn 80-2104-74 69011-20-7 IUPAC MFCD-nummer EC/EINECS

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Dolomitt

SIKKERHETSDATABLAD Dolomitt SIKKERHETSDATABLAD Dolomitt Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikasjon 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 24/11/2011 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 195-50-094 Synonymer:

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Side 1 (7) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Artikkelnr. RJSSH09720MSDSEU 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Power Clean. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Power Clean. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 660300 (1L), 660505 (5L) 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen

Detaljer

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II Utgivelsesdato: 24-05-2011 Redigert: 23-03-2018 : Versjon: 1.02 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Dustex. Erstatter dato: Revisjonsdato: Versjon: 1.3.0

Sikkerhetsdatablad. Dustex. Erstatter dato: Revisjonsdato: Versjon: 1.3.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Øvrig Informasjon: Kalsium lignosulfonat / Natrium lignosulfonat 1.2. Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HS CLEANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD HS CLEANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no PZ-1220 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol) TEC7 CLEANER (Aerosol) Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD TEC7 CLEANER (Aerosol) Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Soundsafe 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

AGS 221 TUNN HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 221 TUNN HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 HMSDATABLAD Erstatter HMSdatablad: 20110311 Utstedt:: 20131010 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno 3624 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC15: Overflatebehandlingsprodukter ikke-metall. -: EUH208 Inneholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.

HMS-DATABLAD. PC15: Overflatebehandlingsprodukter ikke-metall. -: EUH208 Inneholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 04/02/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: DR9 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

SIKKERHETS DATABLAD CORROLAN. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/05/2013 Revidert utgave nr.: 1. Produktnavn: CORROLAN

SIKKERHETS DATABLAD CORROLAN. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/05/2013 Revidert utgave nr.: 1. Produktnavn: CORROLAN SIKKERHETS DATABLAD CORROLAN Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/05/2013 Revidert utgave nr.: 1 Produktnavn: CORROLAN Bruk av produktet: PC24: Smøremidler, fett og slippmidler. PC15: Overflatebehandlingsprodukter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

ASPEN CHAIN SAW OIL SIKKERHETSDATABLAD. Iberovägen Hindås, Sverige Phone

ASPEN CHAIN SAW OIL SIKKERHETSDATABLAD. Iberovägen Hindås, Sverige Phone SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Aspen Bio Chain oil 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Kjedeolje

Detaljer

BPS 7300 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

BPS 7300 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 7300 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

AGS 3514 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktidentifikator

AGS 3514 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktidentifikator Side 1 (7) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Artikkelnr. 3514 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

AGS Tectylbort 1 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS Tectylbort 1 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3659 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

LIMBORTTAGARE HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

LIMBORTTAGARE HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 1800 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer