SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK"

Transkript

1 Side 1 (10) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Herdere for belegg materialer eller lim for industriell eller kommersiell bruk. 1.3 Nærmere opplysninger om leverandør av sikkerhetsdatablad Leverandør Gateadresse Bayer MaterialScience AG Leverkusen Germany Telefon Faks E-post Nettsted Telefonnummer for nødssituasjoner Tilgjengelig utenom kontortid Ja Nødnumre Andre Nødnummer: (Sicherheitszentrale Bayer) SEKSJON 2. FARLIGE EGENSKAPER 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, vedlegg VI) Klassifisering Brannfarlige væsker, farekategori 2 Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene Faresetninger H225, H Merking GHS merking av stoffet (i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, vedlegg VI) Piktogram

2 Side 2 (10) Signal ord Faresetninger Forholdsregel uttalelser Fare EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. P233 Hold beholderen tett lukket. P240 Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ ansiktsskjerm. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller i hår): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. 2.3 Andre farer SEKSJON 3. SAMMENSETTING/INFORMASJON OM BESTANDDELER 3.2 Blandinger CAS Nr. EU Nr. Kjemisk navn REACH Nr. Indeks-nummer Ethyl acetate tris(p-isocyanatofenyl) tiofosfat Chlorobenzene Konsentrasjon Klassifisering H-setning 71% STOT SE 3, Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2 EUH066, H225, H319, H336 28% Acute Tox. 4 - oral H302 <1% Flam. Liq. 3, Aquatic Chronic 2, Acute Tox. 4 - inhalation H226, H332, H411 Øvrig informasjon stoff For den fulle teksten til H setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon 16. Ifølge artikkel 3 (1) i forordning (EF) nr 1907/2006, ikke er nødvendig eksponeringsscenarier for forurensning i stoffer nevnt ovenfor. Produktet inneholder ingen stoffer som står på REACH kandidatlisten (EF) nr 1907/2006, artikkel 57. SEKSJON 4. TILTAK VED FØRSTEHJELP 4.1 Beskrivelse av tiltak ved førstehjelp

3 Side 3 (10) Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Ta omgående av tilsølte klær og sko. Ved inhalering av aerosol eller damp i høye konsentrasjoner: Frisk luft, varme og hvile. Ved pustevansker, gi pustehjelp og kontakt omgående lege. Vask huden grundig med såpe og vann. Ring en lege hvis symptomer forekommer. Skyll forsiktig med vann i flere minutter, 5-10 minutter. Hold øyelokkene fra hverandre. Fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsett skyllingen. Ved langvarig skylling, bruk lunkent vann for å unngå skade på øyet. Konsulter lege. Fremkall IKKE brekninger. Konsulter lege. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3 Anvisning av umiddelbar medisinsk behandling og eventuell nødvendig spesialbehandling Indikasjon på noen umiddelbar legehjelp og spesiell nødvendig behandling Behandles symptomatisk. SEKSJON 5. BRANNBEKJEMPELSESTILTAK 5.1 Slokkemidler Egnede brannslokkingsmidler Uegnende media Slukke brann med pulver, karbondioksid, alkoholresistent skum eller vannstråle. Ikke bruk direkte vannstråle. 5.2 Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Ved brann dannes karbonmonoksid, karbondioksid, nitrogenoksider, isocyanat damper og spor av hydrogencyanid (blåsyre). 5.3 Råd til brannbekjempelsespersonale Spesielt verneutstyr for brannpersonell I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. SEKSJON 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og tiltak ved nødssituasjoner Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Hold uvedkommende unna. 6.2 Miljøverntiltak Miljømessige forsiktighetsregler Hindre utslipp til vassdrag, avløpsvann eller mark. 6.3 Metoder og materiale for isolering og sanering

4 Side 4 (10) Metoder og materiale for forurensning og opprensing Fjern mekanisk, dekke resten med vått materiale som binder væske (f.eks sagflis, absorbent for kjemikalier basert på kalsium silikat hydrat, sand). Samle avfallsbeholdere etter ca. 1 time, forsegle ikke (CO2-utvikling!). Hold fuktig og la stå utendørs eller i et godt ventilert sted i flere dager på et sikkert sted. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Referanse til andre seksjoner For personlig verneutstyr, se avsnitt 8, og for avfall, se avsnitt 13. SEKSJON 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Forebyggende tiltak for håndtering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. For spraybehandlingen kreves luftuppsugning. Bruk tekniske tiltak som retter seg etter yrkesrisikobegrensningene. Unngå kontakt med hud og øyne. Ikke pust inn damp. Eksplosjonsvern er nødvendig. Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Generell hygiene Hold borte fra mat, drikke og dyrefor. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Oppbevar arbeidsklær adskilt. Ta omgående av tilsølte klær og sko. 7.2 Sikre oppbevaringsforhold, inklusive ved eventuell uforenlighet Forholdene for sikker oppbevaring, inkludert enhver ukompatibilitet Oppbevar beholderen tett lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Ytterligere informasjon om lagringsforhold som må overholdes for å sikre kvalitet finnes i våre tekniske datablader. Lagres som brannfarlig væske. 7.3 Spesifikk sluttbruk SEKSJON 8. EKSPONERINGSBEGRENSNING / PERSONVERN 8.1 Kontrollparametere Eksponeringsgrenser Avledede ingen virkning nivå (DNEL = Derived No Effect Level): Cas : Arbeidere ( Kortvarig eksponering ) Inhalering ( Systemeffekter ): 1468 mg/m³ Inhalering ( Lokale virkninger ): 1468 mg/m³ Arbeidere ( Forlenget eksponering ) Dermal ( Systemeffekter ): 63 mg/kg / dag Inhalering ( Systemeffekter ): 734 mg/m³ Inhalering ( Lokale virkninger ): 734 mg/m³

5 Side 5 (10) Generelt Befolkning ( Kortvarig eksponering ) Dermal ( Systemeffekter ): 734 mg/m³ Inhalering ( Lokale virkninger ): 734 mg/m³ Generelt Befolkning ( Forlenget eksponering ) Dermal ( Systemeffekter ): 37 mg/kg Inhalering ( Systemeffekter ): 367 mg/m³ Oral ( Systemeffekter ): 4,5 mg/kg Inhalering ( Lokale virkninger ): 367 mg/m³ Cas Inhalering ( Lokale virkninger ): 0,047 mg/m³ Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC = Predicted No Effect Concentration): Cas Ferskvann: 0,26 mg/l sjøvann: 0,026 mg/l Vann: 1,65 mg/l Ferskvannsediment: 1,25 mg/kg Sjøvann sediment: 1,25 mg/kg Jord: 0,24 mg/kg Renseanlegg: 650 mg/l Oral: 200 mg/kg Cas : Ferskvann: 0,1 mg/l sjøvann: 0,01 mg/l Vann: 1 mg/l Ferskvannsediment: 2557 mg/kg Sjøvann sediment: 155 mg/kg Renseanlegg: 100 mg/l Jord: 510 mg/kg 8.2 Eksponeringsbegrensning Tekniske tiltak Vernebriller / ansiktsskjerm Vernehansker Sørg for god ventilasjon/avtrekk på arbeidsplassen. Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. Bruk kjemikalieresistente hansker samsvarer med EN374. Bruk vernehansker av: butylgummi. hansketykkelse: >=0,5 mm Gjennombruddstid: >= 60 min Skift hansker ofte. Andre hudbeskyttelse Åndedrettsvern Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller fare for innånding av damper må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter A2-P2. SEKSJON 9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper

6 Side 6 (10) Antennelighet (fast stoff, gass) Damptetthet ca. 1,0 20 C Damptrykk ca C Dekomponeringstemperatur Eksplosive egenskaper Flammepunktet ca. -4 C Fordampingshastighet Fordelingskoeffisient: n- oktanol / vann Lukt Lukt treshold Løselighet Oksidasjonsegenskaper ph verdi Relativ tetthet ester Ikke løselig i vann Selvantenningstemperatur ca. 460 C Smeltepunkt / frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktsområde Utseende, farge Utseende, fysisk tilstand ca hpa gul til brun flytende Viskositet ca C Øvre / nedre brennbarhet eller eksplosive grenser Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 11,5-2,2 vol % Bestanddeler i vann: ca C 9.2 Annen informasjon Spesifikke oppgaver er beskrevet i teknisk datablad. SEKSJON 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Stabil under normale forhold Kjemisk stabilitet

7 Side 7 (10) Stabil under normale forhold vedrørende bruk og lagring. Ingen nedbrytning forekommer under den begynnende kokepunkt Risken for farlige reaksjoner Mulighet for farlige reaksjoner Eksoterm reaksjon med aminer og alkoholer; med vann CO2 utvikling, i lukkede beholdere skapt press; fare for brudd Forhold som må unngås 10.5 Uforenlige materialer 10.6 Farlige oppløsningsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige nedbrytingsprodukter ved normal håndtering. SEKSJON 11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 11.1 Informasjon om de toksikologiske virkningene Informasjon om toksikologiske effekter Akutt giftighet Irritasjon Etsende effekter Sensibilisering Mutagenisitet Cancerogenisitet Gjentatt dose toksisitet Reproduksjonstoksisitet Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake øyenirritasjon. Kan forårsake hudirritasjon. Kan forårsaket allergisk hudreaksjon. Personer med astma, brinkit eller hudallergier bør ikke arbeide med isocyanater. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som reproduksjonsskadelig. LD50 Oral Cas : LD50/oralt/rotte = > 2000 mg/kg (OECD TG 423 ) LD50 Dermal Cas : LD50/dermalt/kanin = >18000 mg/kg LC50 Innånding Cas : LC50/innånding/6h/rotte = > 22,5 mg/l Cas : LC50/innånding/4h/rotte = 5,721 mg/l

8 Side 8 (10) SEKSJON 12. ØKOLOGISK INFORMASJON 12.1 Toksisitet Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Akutt toksisitet for fisk NOEC = konsentrasjon uten observert virkning Cas : 9,65 mg/l Akutt toksisitet for krepsdyr NOEC = konsentrasjon uten observert virkning Cas : 2,4 mg/l 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Produktet er lett biologisk nedbrytbart Bioakkumuleringsevne Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulering ikke sannsynlig 12.4 Mobilitet i jord Bevegelighet Produktet er ikke blandbart med vann og spres på vannoverflaten Resultat av PBT- og vpvb-vurderingen Resultater av PBT og vpvb vurdering Dette stoffet oppfyller ikke PBT-/vPvB-kriteriene i kjemikalieregelverket REACH, Vedlegg XIII Andre skadelige Andre skadevirkninger Isocyanat reagerer med vann under dannelse av CO2 og et fast uoppløselig produkt med høyt smeltepunkt (polyurea). SEKSJON 13. AVFALLSHÅNDTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Fjerning Avfallshåndtering og eventuell materialgjenvinning av produkt og forpakningsmaterialer skal utføres i henhold til nasjonale og lokale bestemmelser. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Andre Avfallskode (EWC) Avfallskode (EWC): avfall av isocyanater Avfallskoden (EWC) er en anbefaling. Ved avvikende håndtering er sluttbrukeren selv ansvarlig for en passende EWC-kode. SEKSJON 14. TRANSPORTINFORMASJON 14.1 FN-nummer

9 Side 9 (10) UN-nummer Offisiell transportbetegnelse Navn IMDG Proper Shipping Name Etylacetat ETHYL ACETATE, SOLUTION 14.3 Fareklasse for transport ADR / RID klasse 3 Etikett Etylacetat 3 ADR / RID Klassifikasjonskode F1 ADR / RID Farenummer 33 IMDG klasse 3 IMDG Marine Pollutant IMDG EmS Ingen F-E S-D 14.4 Forpakningsgruppe IATA-klasse 3 Emballasjegruppe II 14.5 Miljøfarer 14.6 Spesielle forholdsregler Spesielle forholdsregler for brukeren Tunnelrestriksjonskode: (D/E) 14.7 Bulktransport i samsvar med vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden SEKSJON 15. RELEVANTE FORSKRIFTER 15.1 Forskrifter / lovgivning om stoffet eller blandingen hva gjelder helse, miljø og sikkerhet EU-regler Legg merke til Direktiv 98/24/EF angående kontroll av store ulykkesfarer som involverer farlige stoffer. Nasjonale forskrifter Avfallsförordning (2011:927) Veiledning om Administrative normer for fourensning i arbeidesatmosfære, Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 361 MSBFS 2015:1 forskrifter om transport av farlig gods på vei og i terreng (ADR-S) Andre forskrifter, begrensninger og juridiske Arbeidet omfattet av AFS 2014: 43 på arbeid med herdeplast må rettes, og utføres av personer som har gjennomgått spesiell teoretisk og praktisk opplæring om risiko og beskyttende tiltak på slikt

10 Side 10 (10) reguleringer arbeid Kjemikaliesikkerhetsvurdering Vurdering av kjemikaliesikkerhet En kjemikaliesikkerhet rapport er utført for Etylacetat og Tris (p-isocyanatofenyl) tiofosfat. SEKSJON 16. ANNEN INFORMASJON Endringer til forrige versjon Endringer er gjort i følgende seksjoner 2. Phrase mening Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4 Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, hazard kategori 4 Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2 Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2 Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2 Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3 STOT SE 3 - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H225 - Meget brannfarlig væske og damp. H226 - Brannfarlig væske og damp. H302 - Farlig ved svelging. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 - Farlig ved innånding. H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 - Giftig, med langtids virkning, for liv i vann.