RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER 99284001"

Transkript

1 For: Opus Bergen AS OPPDRAGSNUMMER DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING Dr. Holms hotel, med visualisering av planlagt påbygg indikert med oransje ellipse. Flyfoto frå aust RIAKU01 SWECO NORGE AS VOSS INGE HOMMEDAL Sweco

2 Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN ANGÅR GJENNOMGÅTT GODKJENT Sweco Tvildesvegen 16D NO 5705 Voss, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Inge Hommedal Rådgjevar i akustikk Voss Mobil

3 Sammendrag Sweco Norge AS - Voss har fått i oppdrag av Opus Bergen AS å greia ut støy i samband med detaljregulering av Dr. Holms hotel på Geilo i Hol kommune. Detaljreguleringa inneber m.a. eit påbygg rommande fritidsbustader oppå eit eksisterande parkeringsbygg søraust for hovuddelen av hotellet. Byggsituasjonen etter planlagde endringar er illustrert på framsida av denne rapporten. Detaljreguleringa inneheld også leikeareal og parkering på bakkenivå. Støysituasjonen er prega av nærliggjande jernbaneline (Bergensbanen) og vegar i Geilo sentrum. Med planlagd innglasing vil ikkje støy frå jernbanetrafikk eller vegtrafikk medføra overskridingar av relevante støygrenser for private uteplassar/balkongar på det planlagde påbygget på Dr. Holms hotell. Innglasinga må vera akustisk tett på alle lukka sider. Overliggjande balkonghimlingar må kleast med lydabsorberande plater (treullsement, el.l.) for å hindra utilsikta lydrefleksjonar ned til underliggjande balkongar. Dette vil også gje ei viss avdemping av lyden inni balkongane. Somme soveromsvindauge på fasaden mot søraust vil få ei lita (om lag 1 db) overskriding av tilrådd støygrense. Situasjonen er akseptabel, også ut frå Hol kommune sine juridisk bindande støyføresegner for Geilo sentrum. Innandørs støy frå utvendige støykjelder vil stetta krava i TEK10/NS8175 med bruk av komponentar med standard lydisolasjon i fasaden. Innregulert leikeområde søraust for planlagt påbygg (kalla f_lek ) vil vera utsett for årsmidla jernbanestøy over relevante grenser. Støyen i aktuell brukstid (kl. 7-23) til leikeområdet vil derimot tilfredstilla relevante grenser. Om ein ynskjer å auka kvaliteten på dette området kan eventuelt påkravd sikringsgjerde utformast som støyskjerm mot jernbanen. Dette kan detaljerast i ein seinare planfase, når planar for konkret terrengforming av arealet ligg føre. Sweco Tvildesvegen 16D NO 5705 Voss, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Inge Hommedal Rådgjevar i akustikk Voss Mobil

4 Innholdsfortegnelse 1 Innleiing 6 2 Støyfaglege uttrykk og heimel Langtidsmidla støynivå Maksimalt støynivå Bakgrunn 6 3 Føringar for støy Nasjonale føringar Teknisk forskrift til plan- og bygningslova Støy som tema i arealplanleggjing Støy som tema for byggjetiltak etter Plan- og bygningslova Kommunal føring 9 4 Metode Støy frå vegtrafikk Støy frå jernbanetrafikk 10 5 Føresetnader Kartgrunnlag for reknemodellen for støy Planlagt påbygg Vegtrafikktal Jernbanetrafikk 12 6 Utrekna støysituasjon Støy frå Vegtrafikk og jernbanetrafikk til fasadar og private uteplassar Sum av vegtrafikk- og jernbanetrafikkstøy Støy frå jernbanetrafikk til leikeareal 14 7 Vurdert støysituasjon Allment Fasadar og private uteplassar Vindauge utanfor støyømfintlege rom Private uteplassar Andre støykjelder Støy frå jernbanebru/holmsundergangen Andre støytypar frå jernbanen Støy frå tekniske installasjonar og aktivitetar på Dr. Holms Hotel 16 8 Vibrasjonar og strukturlyd 16 RIAKU01

5 9 Konklusjonar 16

6 1 INNLEIING Sweco Norge AS - Voss har fått i oppdrag av Opus Bergen AS å greia ut støy i samband med detaljregulering av Dr. Holms hotel på Geilo i Hol kommune. Detaljreguleringa inneber m.a. eit påbygg rommande fritidsbustader oppå eit eksisterande parkeringsbygg søraust for hovuddelen av hotellet. Byggsituasjonen etter planlagde endringar er illustrert på framsida av denne rapporten. Detaljreguleringa inneheld også leikeareal og parkering på bakkenivå. Støysituasjonen er prega av nærliggjande jernbaneline (Bergensbanen) og vegar i Geilo sentrum. Det er ikkje utført synfaring som ein del av dette oppdraget. 2 STØYFAGLEGE UTTRYKK OG HEIMEL 2.1 LANGTIDSMIDLA STØYNIVÅ Støynivå L den, er eit langtidsmidla (døgn/år) støynivå der støybidraga om kveldane (kl ) er gjevne eit tillegg på 5 db og støybidraga om nettene (kl ) er gjevne eit tillegg på 10 db. Støyproduksjon om kveldane og nettene vert altså «straffa» med høvesvis 5 db og 10 db, før samanlikning med grenseverdiar. Dette for å sikra betre vern mot m.a. uroing av søvn. For vurdering av støy til leikeareal vil det vera støy på dagtid og kveldstid som vil vera relevant. Denne storleiken er kalla L de og har altså straffetillegg for støy produsert i tida kl MAKSIMALT STØYNIVÅ Maksimalt støynivå L 5AF. For vegtransport er maksimalt støynivå definert til det som vert overskride av dei 5% mest støyande hendingane (i praksis tunge kjøretøy). Maksimalt støynivå vert brukt til å vurdera sjanse for uroa søvn der det er stor nattrafikk. For jernbanetrafikk skal maksimale støynivå vurderast når det er minst 10 støyande hendingar i nattperioden (kl ), eller ved store overskridingar av tilrådd grense for maksimalt støynivå. 2.3 BAKGRUNN L den og L 5AF er innførde med retningslina T-1442 (sjå nedanfor) i Noreg frå I denne saka vil L den vera styrande for vurdering av støysituasjonen. L den og L 5AF er A-vekta støynivå. A-vektinga jamnar ut at menneskeøyra er mindre vârt for basslyd og diskantlyd enn for lyd i mellomliggjande frekvensområde. RIAKU01

7 Både L den og L 5AF vert gjevne som forholdstal i desibel (forkorta til db) relatert til høyreterskelen vår. 3 FØRINGAR FOR STØY 3.1 NASJONALE FØRINGAR TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVA TEK10, plan- og bygningslova si tekniske forskrift, har i ein eigen standard NS 8175 gjeve grenser for tillateleg støy som kjem utanfrå og belastar nye bustader, kontor, osv. Minstekrava i standarden er gjevne i ein eigen lydklasse C. For det aktuelle prosjektet med nye fritidsbustader - er desse minstekrava aktuelle: Krav til innandørs døgnmidla støynivå (frå utandørs kjelder) høgst 30 dba i opphaldsrom i bustad. Krav til innandørs maksimalt støynivå (frå utandørs kjelder) på 45 dba i soverom dersom det er «mer enn 10 hendelser over dette nivået om natta». I denne saka slår ikkje dette ut. Støynivå på uteplass (privat og felles) skal ikkje overstiga nedre grenseverdi for gul sone i T-1442, det vil seia L den = 55 db. Lydkrava i lydklasse C. Om utbyggjar ynskjer det kan ein prosjektera for ein betre lydklasse enn lydklasse C STØY SOM TEMA I AREALPLANLEGGJING Retningsline for handsaming av støy i arealplanlegging, T-1442 i vart innført i januar 2005 og oppdatert sommaren Støysonegrensene for vegtrafikkstøy er synte i tabell 1. Merknad: I nesten alle saker, også denne, vil langtidsmidla nivå, L den, avgjera kor stor utbreiing støysonene får. Maksimalstøynivået L 5AF vil altså vera underordna. Det er difor berre L den som vert omtala vidare i denne rapporten. Per i dag passerer det færre enn 10 tog i nattperioden (kl ) og dermed skal L den liggja til grunn også for vurdering av jernbanetrafikkstøyen.

8 Tabell 1. Kriterier for støysoneinndeling. Alle tal som frittfeltverdiar. Støysone Støykjelde Gul Raud Utandørs støynivå, årsmidla Utandørs støynivå, i nattperioden kl Utandørs støynivå, årsmidla Utandørs støynivå, i nattperioden kl Vegtrafikk L den = 55 db L 5AF = 70 db L den = 65 db L 5AF = 85 db Jernbanetraf. L den = 58 db L 5AF = 75 db L den = 68 db L 5AF = 90 db Yttergrensa for gul støysone i T-1442 er identisk med tilrådd øvre grense for vegtrafikkstøy. Denne grensa er ikkje rettsleg bindande, men kommunane kan vedta bindande føresegner, sjå nedanfor. Merknad: Ein del personar vil vera plaga av støy også utanfor gul støysone. Ved yttergrensa for gul støysone vil inntil 10 % av dei råka personane framleis vera sterkt plaga av støy. Som ein ser av tabell 1 vert altså jernbanetrafikkstøy rekna for å vera mindre til plage enn vegtrafikkstøy, med ein differanse på 3 db i grensene for støysonene. Etter T-1442 bør ein ta høgd for utvikling år fram i tid. For ikkje å undervurdera støyplaga er det difor vanleg å leggja trafikkvekst til grunn i utrekning av vegtrafikkstøy og dermed sjå på framskriven trafikk. For jernbanetrafikken stiller dette seg noko annleis, sjå kapitlet om føresetnader STØY SOM TEMA FOR BYGGJETILTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA T-1442 har tilrådde grenser for støynivå ved planleggjing av nye støyømfintlege bygg, sjå tabell 2. RIAKU01

9 Tabell 2. Tilrådde grenser for vegtrafikkstøy ved byggjing av bustader, sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsbustader, skular og barnehagar. Alle tal som frittfeltverdiar.. Støykjelde Støynivå på uteplass og utanfor rom med støysensitiv bruk (stove og soverom) Støynivå utanfor soverom, natt kl Vegtrafikk L den = 55 db L 5AF = 70 db Jernbanetrafikk L den = 58 db L 5AF = 75 db Dei tilrådde støygrensene er også omtala i T-1442 som nedre grense for gul sone der gul sone er eit område der støysensitive bygg kan oppførast på vilkår av at avbøtande tiltak gjev tilfredsstillande støytilhøve. Raud støysone (L den > 65 db for vegtrafikk og L den > 68 db for jernbanetrafikk) 1 syner område som ikkje er eigna for støysensitive bruksføremål, og der ein skal unngå å byggja støysensitive bygg. Den lokale planstyresmakta (oftast kommunen) vil i somme tilfelle opna for eit kompromiss i grensene for utandørs støy - ved til dømes å tillata bygging med éi støyutsett side dersom bu-einingane er gjennomgåande og har ei stille side der fleire av dei støysensitive romma (soverom og stover) ligg. T-1442 opnar eksplisitt for slike kompromiss på stader der det av ulike grunner er ynskt ei høg arealutnytting. Ein viktig grunn til å ynskja ei stille side er kvaliteten det gjev å kunne lufta soverom og stover ut i luft med god støykvalitet. Dette er ein ynskt tilleggskvalitet som er uavhengig av minimumskvaliteten ein oppnår t.d. med lukka vindauge og balansert ventilasjon i bygget. 3.2 KOMMUNAL FØRING Hol kommune har eigne kommuneplanføresegner for støy for Geilo ii. Støy er omtala juridisk bindande i vedlegget til planen slik: «1.6 Krav til uteareal/støy, jf PBL andre ledd, bokstav d Før det blir gjeve løyve til oppføring og/eller utviding av bustad, sjukeheim, pleieinstitusjon, fritidsbustad, skule og barnehage skal det dokumenterast tilfredstillande støynivå utanfor rom med støyømfintleg bruk og at det kan etablerast uteareal med tilfredstillande støytilhøve, dvs. db 55 Lden frå veg, db 58 Lden frå bane og db 30 Lden frå skytebane.» 1 Vegtrafikkstøy og jernbanetrafikkstøy har ulike tilrådde grenseverdiar, fordi desse to støytypane påverkar folk ulikt.

10 4 METODE 4.1 STØY FRÅ VEGTRAFIKK Støy frå vegtrafikk er rekna etter gjeldande nordiske reknemetode iii, implementert i rekneverktøyet NoMeS 4.5 iv. Det er rekna at støyen breier seg frå ei linekjelde plassert 0,5 m over vegsenterlina til dei respektive vegane. Det er føresett at reell køyrefart er den same som skilta fart. Utrekna støy inkluderer ikkje eventuelle lydrefleksjonar frå bygningsfasadar. I reknemodellen er det lagt til grunn akustisk mjuk mark over alt (bortsett frå sjølve vegbanane). 4.2 STØY FRÅ JERNBANETRAFIKK Støy frå jernbanetrafikk er rekna etter gjeldande nordiske reknemetode v, implementert i rekneverktøyet NoMeS 4.5 vi. Utrekna støy inkluderer ikkje eventuelle lydrefleksjonar frå bygningsfasadar. I reknemodellen er det lagt til grunn akustisk mjuk mark over alt. 5 FØRESETNADER 5.1 KARTGRUNNLAG FOR REKNEMODELLEN FOR STØY I støyutrekninga er det brukt 3D kartverk i digitalt format med 1 m ekvidistanse for eksisterande terreng, bygningar og vegar vii. I reknemodellen for støy er desse objekta representerte i 3D, og støybarriere-effekten vert dermed ivareteken. I reknemodellen er det føresett at terrenget ikkje vert monaleg endra. 5.2 PLANLAGT PÅBYGG Omriss av det planlagte påbygget er tilsendt som DAK-fil viii. I dette arbeidet er det lagt til grunn ei maksimal byggjehøgd på 822,5 m.o.h. for det planlagte påbygget. 5.3 VEGTRAFIKKTAL Det er tidlegare gjort omfattande utgreiingar av trafikk langs hovudvegar og kommunale vegar i Geilo sentrum ix. Etter at desse utgreiingane vart gjort er det føreteke endringar i skiltfart for Rv7 i Geilo sentrum. Det er også kome til endringar i trafikktala tilgjengelege frå Nasjonal vegdatabank. For eit prognoseår år fram i tid er det i dette arbeidet føreteke skjøn for trafikktala. Nedanståande figur oppsummerer framtidige trafikktal som ligg til grunn for denne rapporten. RIAKU01

11 N 6000/50/10 Figur 1 Prognoserte trafikktal år fram i tid for Geilo sentrum, baserte på trafikkutgreiingar frå 2008 og fagleg skjøn. Fyrste tal i kvar line: ÅDT [køyretøy/døgn]. Andre tal i kvar line: Køyrefart [km/t]. Tredje tal i kvar line: Tungtrafikkdel [%]. Planlagt påbygg på Dr. Holms hotel er synt som svart ellipse. For hovudvegane er tungtrafikkdelen henta frå Nasjonal Vegdatabank. For kommunalvegane er det, etter fagleg skjøn, brukt tungtrafikkdel på 5 %. Døgnfordeling av trafikken langs hovudvegane er føresett å vera: Dag (7-19): 75 %, kveld (19-23): 15 %, natt (23-7): 10 %. For kommunalvegane er det føresett denne døgnfordelinga: Dag (7-19): 84 %, kveld (19-23): 10 %, natt (23-7): 6 %. Det er modellert med ei kjelde langs senterlina til alle vegane. Trafikk på avkøyrsla til Dr. Holms hotel er føresett å ikkje gje monalege tilskot til det samla støybiletet.

12 5.4 JERNBANETRAFIKK I tråd med T-1442 bør ein ta høgd for utvikling år fram i tid og presentera «verstetilfellet»: Dette for at ein ikkje skal undervurdera støyplaga. I fylgje infrastruktureigaren Jernbaneverket er framtidige trafikktal for Bergensbanen usikre. I dette oppdraget er det lagt til grunn at ein jernbanetrafikksituasjon år fram i tid medfører produsert støy frå jernbanetrafikken lik den frå rapportert trafikk i Framtidig jernbanemateriell og -spor vil truleg støya mindre enn dagens, men for ikkje å undervurdera støyplaga er det her lagt til grunn at materiell og spor vert av same akustiske kvalitet som i dag. I dette arbeidet er det lagt til grunn fylgjande trafikktal for vanleg førekomande trafikk/materiell forbi planområdet x : Tabell 3. Føresetnader for framtidig trafikk, tufta på tal frå Jernbaneverket xi. Togtype Togkategori Køyrefart [km/t] Trafikk [togmeter/time] Dag (7-19) Kveld (19-23) Natt (23-7) El.-lokomotivtrekte Gods El18- lokomotivtrekte passasjertog Region B73 motorvognsett Region UTREKNA STØYSITUASJON 6.1 STØY FRÅ VEGTRAFIKK OG JERNBANETRAFIKK TIL FASADAR OG PRIVATE UTEPLASSAR Den mest støy-utsette fasaden på planlagt påbygg er fasaden mot søraust. Denne fasaden får årsmidla vegtrafikkstøy L den = 54 db, jfr. nedanståande figur. Denne fasaden får årsmidla jernbanetrafikkstøy L den = 56 db. Årsmidla jernbanetrafikkstøy forbi Dr. Holms hotel er sterkt prega av dei nattlege godstoga. 2 Skiltfarten i stasjonsområdet er 70 km/t. 3 Basert på fagleg skjøn. 4 Basert på fagleg skjøn. RIAKU01

13 Sumstøy er drøfta i neste underkapittel. 6.2 SUM AV VEGTRAFIKK- OG JERNBANETRAFIKKSTØY Støyretningslina T-1442 omtalar dette som sumstøy/fleirkjeldestøy, men går ikkje vidare inn på korleis det bør reknast ut og vurderast. Vegtrafikkstøy frå såpass mykje trafikkerte vegar som i Geilo sentrum er, i store delar av døgnet, prega av ein jamn støy. Jernbanetrafikk er annleis og prega av få, men kraftige støy-hendingar. Desse to støytypane er altså ulike, og summering er ikkje beint fram. Støyretningslina T-1442 har ein rettleiar xii, som i noko mon gjev føringar i slike tilfelle. Etter fagleg skjøn og vanleg praksis i støyfaget er samla støy frå vegtrafikk og jernbanetrafikk funnen slik: 1. Hovudvegsystemet i Geilo sentrum har heller stor trafikk, og støyen frå trafikk langs desse vegane er, i store delar av døgnet, meir prega av jamn støy enn av støy frå einskildkøyretøy. 2. Støyen frå trafikk på Bergensbanen på staden er prega av få, men kraftige einskildpasseringar. Dette, saman med den slakkare støygrensa for jernbanetrafikkstøy enn for vegtrafikkstøy (sjå tabell 1) gjer at det vil vera fornuftig å trekkja frå skilnaden i støygrenser (3 db, sjå tabell 1) før summeringa. Dette er gjort i denne rapporten. VTS:54 JTS:56 Sum:57 Sum: Under tilrådd grense Figur 2 Årsmidla vegtrafikkstøy og jernbanetrafikkstøy, L den, utanfor fasadar mot søraust og sørvest på planlagt del av Dr. Holms hotel. Alle tal i db. Vegtrafikkstøy er synt som VTS og jernbanetrafikkstøy som JTS. Sumstøy (sjå drøftinga ovanfor) er også synt. Dei tre nedste etasjane i bygget er til parkering.

14 6.3 STØY FRÅ JERNBANETRAFIKK TIL LEIKEAREAL I detaljreguleringa ligg det også inne eit leikeareal, søraust for bygga til hotellet, som synt i nedanståande figur. N Planlagt påbygg Figur 3 Innregulert leikeareal (synt som turkis polygon) og merka med «f_lek». Mogeleg støyskjerm (sjå nedanfor) er synt som grøn polyline. Leikearealet vil, i noko mon, vera utsett for støy frå jernbanetrafikk. Årsmidla støy på dette arealet vil vera inntil L den = 64 db og overstig såleis øvre tilrådde støygrense (L den = 58 db). Som nemnt ovanfor er jernbanestøyen i området dominert av dei nattlege godstoga. Jernbanestøy i tida kl vil vera L de 57 db på dei mest utsette delane av leikeområdet, og ligg såleis under øvre tilrådde støygrense. Om ein ynskjer støykvalitet betre enn øvre tilrådd grense kan eventuelle sikringsgjerde mot søraust med fordel utformast som ein støyskjerm, eventuelt med sideskjermar. Dette er illustrert i ovanståande figur. Høgda til skjermen/gjerdet må tilpassast krav frå Jernbaneverket. 7 VURDERT STØYSITUASJON 7.1 ALLMENT Planlagt påbygg får stille sider på alle fasadar, bortsett frå fasaden mot søraust. Denne fasaden får ei lita overskriding av den øvre tilrådde støygrensa. Fasaden vert høg, med sikt til delar av hovudvegsystemet i Geilo sentrum samt Bergensbanen: Støyen vert dermed om lag lik over heile fasaden. RIAKU01

15 7.2 FASADAR OG PRIVATE UTEPLASSAR VINDAUGE UTANFOR STØYØMFINTLEGE ROM Fasaden mot søraust er planlagd med m.a. soveromsvindauge og vindauge utanfor stover/kjøken. Som nemnt ovanfor får fasaden ei overskriding av tilrådd støygrense. Overskridinga er lita og vil ikkje utgjera nokon praktiske eller formelle støyproblem, også etter krava i Hol kommune sine føresegner for Geilo sentrum. Innandørs støy frå utvendige støykjelder vil stetta krava i TEK10/NS8175 med bruk av komponentar med standard lydisolasjon i fasaden. Det krevst altså ingen ekstra avbøtande tiltak PRIVATE UTEPLASSAR Privat uteareal til planlagde fritidsbustader vil vera balkongar. Desse er planlagde med innglasing. Dersom denne innglasinga vert utført akustisk tett vil desse balkongane få årsmidla støy frå vegtrafikk og jernbanetrafikk under tilrådd grense og få ein god støykvalitet. Undersida av balkongane må kleast med lydabsorberande himlingsplater (treullsement, el.l.) for å hindra utilsikta lydrefleksjonar ned til underliggjande balkongar og for å gje ei viss avdemping av lyden i balkongane. 7.3 ANDRE STØYKJELDER STØY FRÅ JERNBANEBRU/HOLMSUNDERGANGEN Eksisterande jernbanebru over Holmsundergangen ligg om lag 80 m frå næraste fasade på påbygget. Brua er i stålkonstruksjon. Denne brua avgjev ein god del støy når toga køyrer over henne. Støy frå denne brua gjev eit visst tilskot til samla togstøy ved aktuelt planlagt påbygg, men er vurdert til å ha lite å seia for det samla støybiletet ANDRE STØYTYPAR FRÅ JERNBANEN Ut frå stasjonsområdet på Geilo er det kurver, som kan gje opphav til kurveskrik. Slike støyande hendingar kan vera sjenerande, men vil her ha lite å seia for det samla støybiletet. Likeeins vil akselerasjonsstøy og bremsestøy frå toga truleg også vera eit lite problem i tiltaksområdet, sjølv om spesielt dei nyare lokaltogsetta (motorvognsett av typen BM72) er kjende for gje tydeleg støy under akselerasjon og til dels under bremsing.

16 7.3.3 STØY FRÅ TEKNISKE INSTALLASJONAR OG AKTIVITETAR PÅ DR. HOLMS HOTEL I fylgje opplysningar frå oppdragsgjevar ligg det ingen dominerande støykjelder på hovuddelen av hotellet (ventilasjonsanlegg, andre tekniske installasjonar, varelevering, osv.) nær planlagt påbygg. Desse støykjeldene er difor vurderte til å vera underordna. Ved eventuelle framtidige endringar i hotellet må ein sikra tilfredsstillande støynivå frå slike kjelder til støyømfintlege fasadar og areal. Lyd frå musikkanlegg og menneske på hotellet er ikkje vurderte i denne rapporten. 8 VIBRASJONAR OG STRUKTURLYD Ved liten avstand mellom jernbanespor og ømfintlege bygg kan stundom vibrasjonar (risting i grunnen) og strukturlyd (lyd som foplantar seg i bygningsdelane, ikkje gjennom lufta) utgjera problem. Ut frå avstandar til jernbanespor, køyrefartar på toga, grunntilhøva på staden, osv.er vibrasjonar og strukturlyd vurdert til å vera uproblematiske for føremålet med påbygget. 9 KONKLUSJONAR Med planlagd innglasing vil ikkje støy frå jernbanetrafikk eller vegtrafikk medføra overskridingar av relevante støygrenser for private uteplassar på det planlagde påbygget på Dr. Holms hotell. Innglasinga må vera akustisk tett på alle lukka sider. Overliggjande balkonghimlingar må kleast med lydabsorberande plater (treullsement, el.l.) for å hindra utilsikta lydrefleksjonar ned til underliggjande balkongar og for å gje ei viss avdemping av lyden inni balkongane. Somme soveromsvindauge på fasaden mot søraust vil få ei lita (om lag 1 db) overskriding av tilrådd støygrense. Situasjonen er akseptabel, også ut frå Hol kommune sine juridisk bindande støyføresegner for Geilo sentrum. Innandørs støy frå utvendige støykjelder vil stetta krava i TEK10/NS8175 med bruk av komponentar med standard lydisolasjon i fasaden. Innregulert leikeområde søraust for planlagt påbygg (kalla f_lek ) vil vera utsett for årsmidla jernbanestøy over relevante grenser. Støyen i aktuell brukstid (kl. 7-23) til leikeområdet vil derimot tilfredstilla relevante grenser. Om ein ynskjer å auka kvaliteten på dette området kan eventuelt påkravd sikringsgjerde utformast som støyskjerm mot jernbanen. Dette kan detaljerast i ein seinare planfase, når planar for konkret terrengforming av arealet ligg føre. i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T Miljøverndepartementet, Revisjon sommaren ii «Kommunedelplan for Geilo: Planomtale, planføresegner og plankart», vedteken i Hol kommunestyre i sak 69/10. iii Railway Traffic noise- Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:524, Nordisk Ministerråd, København iv Underutgåve av RIAKU01

17 v Statens vegvesen, handbok 64, «Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy. Revidert 1996: Komplett og forenklet metode» ISBN vi Underutgåve av vii Fila «geilo_sentrum_stoy.sos» motteke frå Hol kommune viii Fila «p12017 Dr.HolmsHotel_Planforslag _med poligoner for støy dwg» motteken i e-post frå Opus Bergen AS ix «Geilo sentrum trafikk- og støyvurderinger, revidert », rapport frå Asplan Viak AS, og «Geilo sentrum trafikk- og støyvurderinger supplerende notat», dagsett x Trafikktala er henta frå Jernbaneverket sitt oppsett for år 2011 (sjå: ), grovt kontrollert opp mot informasjon frå Jernbaneverket sine grafiske togruter. xi Fila «Trafikktall_2011.xls» lasta ned frå Jernbaneverket sine nettsider , supplert med informasjon om køyrefart, osv. i e-post frå Jernbaneverket xii TA-2115 frå Miljødirektoratet (tidlegare Klif).

som skal byggje bustad

som skal byggje bustad Rettleiing for deg som skal byggje bustad nær støybelasta veg Når lyd blir støy Pressluftsbor (udempet) i 40 m avstand Høyeste innendørs trafikkstøynivå i utsatt byleilighet Oppstigende DC9 jetfly i 200

Detaljer

Støyutbetring. for deg som bur. langs sterkt støybelasta veg

Støyutbetring. for deg som bur. langs sterkt støybelasta veg Støyutbetring for deg som bur langs sterkt støybelasta veg Når lyd blir støy Oppstigande jetfly i 200 m avstand Pressluftbor (udempa) i 40 m avstand På fortau i sterkt trafikkert gate (gjennomsnittsnivå)

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen Sist behandla og vedteke i sakkunnig takstnemnd 28.02.2011 Behandla i kommunestyret 14.12.2010 Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Stord kommune. kommunedelplan

Stord kommune. kommunedelplan Stord kommune kommunedelplan Trafikksikringsplan 2004-2007 FORORD Fylkestinget vedtok 17.02.98 Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 1998-2007. I tiltaksdelen for 1998-2001, pkt. 10.3,

Detaljer

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Nødvendig tvang? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Taksering av alle eigedomar i Kvam herad er vedteke av Kvam heradstyret den 10. mars 2009.

Taksering av alle eigedomar i Kvam herad er vedteke av Kvam heradstyret den 10. mars 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner i samband med vurdering av innføring av eigedomsskatt for alle eigedomar i Kvam herad med verknad frå 1. januar 2010. Taksering av alle eigedomar i Kvam herad

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009.

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer