RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER 99284001"

Transkript

1 For: Opus Bergen AS OPPDRAGSNUMMER DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING Dr. Holms hotel, med visualisering av planlagt påbygg indikert med oransje ellipse. Flyfoto frå aust RIAKU01 SWECO NORGE AS VOSS INGE HOMMEDAL Sweco

2 Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN ANGÅR GJENNOMGÅTT GODKJENT Sweco Tvildesvegen 16D NO 5705 Voss, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Inge Hommedal Rådgjevar i akustikk Voss Mobil

3 Sammendrag Sweco Norge AS - Voss har fått i oppdrag av Opus Bergen AS å greia ut støy i samband med detaljregulering av Dr. Holms hotel på Geilo i Hol kommune. Detaljreguleringa inneber m.a. eit påbygg rommande fritidsbustader oppå eit eksisterande parkeringsbygg søraust for hovuddelen av hotellet. Byggsituasjonen etter planlagde endringar er illustrert på framsida av denne rapporten. Detaljreguleringa inneheld også leikeareal og parkering på bakkenivå. Støysituasjonen er prega av nærliggjande jernbaneline (Bergensbanen) og vegar i Geilo sentrum. Med planlagd innglasing vil ikkje støy frå jernbanetrafikk eller vegtrafikk medføra overskridingar av relevante støygrenser for private uteplassar/balkongar på det planlagde påbygget på Dr. Holms hotell. Innglasinga må vera akustisk tett på alle lukka sider. Overliggjande balkonghimlingar må kleast med lydabsorberande plater (treullsement, el.l.) for å hindra utilsikta lydrefleksjonar ned til underliggjande balkongar. Dette vil også gje ei viss avdemping av lyden inni balkongane. Somme soveromsvindauge på fasaden mot søraust vil få ei lita (om lag 1 db) overskriding av tilrådd støygrense. Situasjonen er akseptabel, også ut frå Hol kommune sine juridisk bindande støyføresegner for Geilo sentrum. Innandørs støy frå utvendige støykjelder vil stetta krava i TEK10/NS8175 med bruk av komponentar med standard lydisolasjon i fasaden. Innregulert leikeområde søraust for planlagt påbygg (kalla f_lek ) vil vera utsett for årsmidla jernbanestøy over relevante grenser. Støyen i aktuell brukstid (kl. 7-23) til leikeområdet vil derimot tilfredstilla relevante grenser. Om ein ynskjer å auka kvaliteten på dette området kan eventuelt påkravd sikringsgjerde utformast som støyskjerm mot jernbanen. Dette kan detaljerast i ein seinare planfase, når planar for konkret terrengforming av arealet ligg føre. Sweco Tvildesvegen 16D NO 5705 Voss, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Inge Hommedal Rådgjevar i akustikk Voss Mobil

4 Innholdsfortegnelse 1 Innleiing 6 2 Støyfaglege uttrykk og heimel Langtidsmidla støynivå Maksimalt støynivå Bakgrunn 6 3 Føringar for støy Nasjonale føringar Teknisk forskrift til plan- og bygningslova Støy som tema i arealplanleggjing Støy som tema for byggjetiltak etter Plan- og bygningslova Kommunal føring 9 4 Metode Støy frå vegtrafikk Støy frå jernbanetrafikk 10 5 Føresetnader Kartgrunnlag for reknemodellen for støy Planlagt påbygg Vegtrafikktal Jernbanetrafikk 12 6 Utrekna støysituasjon Støy frå Vegtrafikk og jernbanetrafikk til fasadar og private uteplassar Sum av vegtrafikk- og jernbanetrafikkstøy Støy frå jernbanetrafikk til leikeareal 14 7 Vurdert støysituasjon Allment Fasadar og private uteplassar Vindauge utanfor støyømfintlege rom Private uteplassar Andre støykjelder Støy frå jernbanebru/holmsundergangen Andre støytypar frå jernbanen Støy frå tekniske installasjonar og aktivitetar på Dr. Holms Hotel 16 8 Vibrasjonar og strukturlyd 16 RIAKU01

5 9 Konklusjonar 16

6 1 INNLEIING Sweco Norge AS - Voss har fått i oppdrag av Opus Bergen AS å greia ut støy i samband med detaljregulering av Dr. Holms hotel på Geilo i Hol kommune. Detaljreguleringa inneber m.a. eit påbygg rommande fritidsbustader oppå eit eksisterande parkeringsbygg søraust for hovuddelen av hotellet. Byggsituasjonen etter planlagde endringar er illustrert på framsida av denne rapporten. Detaljreguleringa inneheld også leikeareal og parkering på bakkenivå. Støysituasjonen er prega av nærliggjande jernbaneline (Bergensbanen) og vegar i Geilo sentrum. Det er ikkje utført synfaring som ein del av dette oppdraget. 2 STØYFAGLEGE UTTRYKK OG HEIMEL 2.1 LANGTIDSMIDLA STØYNIVÅ Støynivå L den, er eit langtidsmidla (døgn/år) støynivå der støybidraga om kveldane (kl ) er gjevne eit tillegg på 5 db og støybidraga om nettene (kl ) er gjevne eit tillegg på 10 db. Støyproduksjon om kveldane og nettene vert altså «straffa» med høvesvis 5 db og 10 db, før samanlikning med grenseverdiar. Dette for å sikra betre vern mot m.a. uroing av søvn. For vurdering av støy til leikeareal vil det vera støy på dagtid og kveldstid som vil vera relevant. Denne storleiken er kalla L de og har altså straffetillegg for støy produsert i tida kl MAKSIMALT STØYNIVÅ Maksimalt støynivå L 5AF. For vegtransport er maksimalt støynivå definert til det som vert overskride av dei 5% mest støyande hendingane (i praksis tunge kjøretøy). Maksimalt støynivå vert brukt til å vurdera sjanse for uroa søvn der det er stor nattrafikk. For jernbanetrafikk skal maksimale støynivå vurderast når det er minst 10 støyande hendingar i nattperioden (kl ), eller ved store overskridingar av tilrådd grense for maksimalt støynivå. 2.3 BAKGRUNN L den og L 5AF er innførde med retningslina T-1442 (sjå nedanfor) i Noreg frå I denne saka vil L den vera styrande for vurdering av støysituasjonen. L den og L 5AF er A-vekta støynivå. A-vektinga jamnar ut at menneskeøyra er mindre vârt for basslyd og diskantlyd enn for lyd i mellomliggjande frekvensområde. RIAKU01

7 Både L den og L 5AF vert gjevne som forholdstal i desibel (forkorta til db) relatert til høyreterskelen vår. 3 FØRINGAR FOR STØY 3.1 NASJONALE FØRINGAR TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVA TEK10, plan- og bygningslova si tekniske forskrift, har i ein eigen standard NS 8175 gjeve grenser for tillateleg støy som kjem utanfrå og belastar nye bustader, kontor, osv. Minstekrava i standarden er gjevne i ein eigen lydklasse C. For det aktuelle prosjektet med nye fritidsbustader - er desse minstekrava aktuelle: Krav til innandørs døgnmidla støynivå (frå utandørs kjelder) høgst 30 dba i opphaldsrom i bustad. Krav til innandørs maksimalt støynivå (frå utandørs kjelder) på 45 dba i soverom dersom det er «mer enn 10 hendelser over dette nivået om natta». I denne saka slår ikkje dette ut. Støynivå på uteplass (privat og felles) skal ikkje overstiga nedre grenseverdi for gul sone i T-1442, det vil seia L den = 55 db. Lydkrava i lydklasse C. Om utbyggjar ynskjer det kan ein prosjektera for ein betre lydklasse enn lydklasse C STØY SOM TEMA I AREALPLANLEGGJING Retningsline for handsaming av støy i arealplanlegging, T-1442 i vart innført i januar 2005 og oppdatert sommaren Støysonegrensene for vegtrafikkstøy er synte i tabell 1. Merknad: I nesten alle saker, også denne, vil langtidsmidla nivå, L den, avgjera kor stor utbreiing støysonene får. Maksimalstøynivået L 5AF vil altså vera underordna. Det er difor berre L den som vert omtala vidare i denne rapporten. Per i dag passerer det færre enn 10 tog i nattperioden (kl ) og dermed skal L den liggja til grunn også for vurdering av jernbanetrafikkstøyen.

8 Tabell 1. Kriterier for støysoneinndeling. Alle tal som frittfeltverdiar. Støysone Støykjelde Gul Raud Utandørs støynivå, årsmidla Utandørs støynivå, i nattperioden kl Utandørs støynivå, årsmidla Utandørs støynivå, i nattperioden kl Vegtrafikk L den = 55 db L 5AF = 70 db L den = 65 db L 5AF = 85 db Jernbanetraf. L den = 58 db L 5AF = 75 db L den = 68 db L 5AF = 90 db Yttergrensa for gul støysone i T-1442 er identisk med tilrådd øvre grense for vegtrafikkstøy. Denne grensa er ikkje rettsleg bindande, men kommunane kan vedta bindande føresegner, sjå nedanfor. Merknad: Ein del personar vil vera plaga av støy også utanfor gul støysone. Ved yttergrensa for gul støysone vil inntil 10 % av dei råka personane framleis vera sterkt plaga av støy. Som ein ser av tabell 1 vert altså jernbanetrafikkstøy rekna for å vera mindre til plage enn vegtrafikkstøy, med ein differanse på 3 db i grensene for støysonene. Etter T-1442 bør ein ta høgd for utvikling år fram i tid. For ikkje å undervurdera støyplaga er det difor vanleg å leggja trafikkvekst til grunn i utrekning av vegtrafikkstøy og dermed sjå på framskriven trafikk. For jernbanetrafikken stiller dette seg noko annleis, sjå kapitlet om føresetnader STØY SOM TEMA FOR BYGGJETILTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA T-1442 har tilrådde grenser for støynivå ved planleggjing av nye støyømfintlege bygg, sjå tabell 2. RIAKU01

9 Tabell 2. Tilrådde grenser for vegtrafikkstøy ved byggjing av bustader, sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsbustader, skular og barnehagar. Alle tal som frittfeltverdiar.. Støykjelde Støynivå på uteplass og utanfor rom med støysensitiv bruk (stove og soverom) Støynivå utanfor soverom, natt kl Vegtrafikk L den = 55 db L 5AF = 70 db Jernbanetrafikk L den = 58 db L 5AF = 75 db Dei tilrådde støygrensene er også omtala i T-1442 som nedre grense for gul sone der gul sone er eit område der støysensitive bygg kan oppførast på vilkår av at avbøtande tiltak gjev tilfredsstillande støytilhøve. Raud støysone (L den > 65 db for vegtrafikk og L den > 68 db for jernbanetrafikk) 1 syner område som ikkje er eigna for støysensitive bruksføremål, og der ein skal unngå å byggja støysensitive bygg. Den lokale planstyresmakta (oftast kommunen) vil i somme tilfelle opna for eit kompromiss i grensene for utandørs støy - ved til dømes å tillata bygging med éi støyutsett side dersom bu-einingane er gjennomgåande og har ei stille side der fleire av dei støysensitive romma (soverom og stover) ligg. T-1442 opnar eksplisitt for slike kompromiss på stader der det av ulike grunner er ynskt ei høg arealutnytting. Ein viktig grunn til å ynskja ei stille side er kvaliteten det gjev å kunne lufta soverom og stover ut i luft med god støykvalitet. Dette er ein ynskt tilleggskvalitet som er uavhengig av minimumskvaliteten ein oppnår t.d. med lukka vindauge og balansert ventilasjon i bygget. 3.2 KOMMUNAL FØRING Hol kommune har eigne kommuneplanføresegner for støy for Geilo ii. Støy er omtala juridisk bindande i vedlegget til planen slik: «1.6 Krav til uteareal/støy, jf PBL andre ledd, bokstav d Før det blir gjeve løyve til oppføring og/eller utviding av bustad, sjukeheim, pleieinstitusjon, fritidsbustad, skule og barnehage skal det dokumenterast tilfredstillande støynivå utanfor rom med støyømfintleg bruk og at det kan etablerast uteareal med tilfredstillande støytilhøve, dvs. db 55 Lden frå veg, db 58 Lden frå bane og db 30 Lden frå skytebane.» 1 Vegtrafikkstøy og jernbanetrafikkstøy har ulike tilrådde grenseverdiar, fordi desse to støytypane påverkar folk ulikt.

10 4 METODE 4.1 STØY FRÅ VEGTRAFIKK Støy frå vegtrafikk er rekna etter gjeldande nordiske reknemetode iii, implementert i rekneverktøyet NoMeS 4.5 iv. Det er rekna at støyen breier seg frå ei linekjelde plassert 0,5 m over vegsenterlina til dei respektive vegane. Det er føresett at reell køyrefart er den same som skilta fart. Utrekna støy inkluderer ikkje eventuelle lydrefleksjonar frå bygningsfasadar. I reknemodellen er det lagt til grunn akustisk mjuk mark over alt (bortsett frå sjølve vegbanane). 4.2 STØY FRÅ JERNBANETRAFIKK Støy frå jernbanetrafikk er rekna etter gjeldande nordiske reknemetode v, implementert i rekneverktøyet NoMeS 4.5 vi. Utrekna støy inkluderer ikkje eventuelle lydrefleksjonar frå bygningsfasadar. I reknemodellen er det lagt til grunn akustisk mjuk mark over alt. 5 FØRESETNADER 5.1 KARTGRUNNLAG FOR REKNEMODELLEN FOR STØY I støyutrekninga er det brukt 3D kartverk i digitalt format med 1 m ekvidistanse for eksisterande terreng, bygningar og vegar vii. I reknemodellen for støy er desse objekta representerte i 3D, og støybarriere-effekten vert dermed ivareteken. I reknemodellen er det føresett at terrenget ikkje vert monaleg endra. 5.2 PLANLAGT PÅBYGG Omriss av det planlagte påbygget er tilsendt som DAK-fil viii. I dette arbeidet er det lagt til grunn ei maksimal byggjehøgd på 822,5 m.o.h. for det planlagte påbygget. 5.3 VEGTRAFIKKTAL Det er tidlegare gjort omfattande utgreiingar av trafikk langs hovudvegar og kommunale vegar i Geilo sentrum ix. Etter at desse utgreiingane vart gjort er det føreteke endringar i skiltfart for Rv7 i Geilo sentrum. Det er også kome til endringar i trafikktala tilgjengelege frå Nasjonal vegdatabank. For eit prognoseår år fram i tid er det i dette arbeidet føreteke skjøn for trafikktala. Nedanståande figur oppsummerer framtidige trafikktal som ligg til grunn for denne rapporten. RIAKU01

11 N 6000/50/10 Figur 1 Prognoserte trafikktal år fram i tid for Geilo sentrum, baserte på trafikkutgreiingar frå 2008 og fagleg skjøn. Fyrste tal i kvar line: ÅDT [køyretøy/døgn]. Andre tal i kvar line: Køyrefart [km/t]. Tredje tal i kvar line: Tungtrafikkdel [%]. Planlagt påbygg på Dr. Holms hotel er synt som svart ellipse. For hovudvegane er tungtrafikkdelen henta frå Nasjonal Vegdatabank. For kommunalvegane er det, etter fagleg skjøn, brukt tungtrafikkdel på 5 %. Døgnfordeling av trafikken langs hovudvegane er føresett å vera: Dag (7-19): 75 %, kveld (19-23): 15 %, natt (23-7): 10 %. For kommunalvegane er det føresett denne døgnfordelinga: Dag (7-19): 84 %, kveld (19-23): 10 %, natt (23-7): 6 %. Det er modellert med ei kjelde langs senterlina til alle vegane. Trafikk på avkøyrsla til Dr. Holms hotel er føresett å ikkje gje monalege tilskot til det samla støybiletet.

12 5.4 JERNBANETRAFIKK I tråd med T-1442 bør ein ta høgd for utvikling år fram i tid og presentera «verstetilfellet»: Dette for at ein ikkje skal undervurdera støyplaga. I fylgje infrastruktureigaren Jernbaneverket er framtidige trafikktal for Bergensbanen usikre. I dette oppdraget er det lagt til grunn at ein jernbanetrafikksituasjon år fram i tid medfører produsert støy frå jernbanetrafikken lik den frå rapportert trafikk i Framtidig jernbanemateriell og -spor vil truleg støya mindre enn dagens, men for ikkje å undervurdera støyplaga er det her lagt til grunn at materiell og spor vert av same akustiske kvalitet som i dag. I dette arbeidet er det lagt til grunn fylgjande trafikktal for vanleg førekomande trafikk/materiell forbi planområdet x : Tabell 3. Føresetnader for framtidig trafikk, tufta på tal frå Jernbaneverket xi. Togtype Togkategori Køyrefart [km/t] Trafikk [togmeter/time] Dag (7-19) Kveld (19-23) Natt (23-7) El.-lokomotivtrekte Gods El18- lokomotivtrekte passasjertog Region B73 motorvognsett Region UTREKNA STØYSITUASJON 6.1 STØY FRÅ VEGTRAFIKK OG JERNBANETRAFIKK TIL FASADAR OG PRIVATE UTEPLASSAR Den mest støy-utsette fasaden på planlagt påbygg er fasaden mot søraust. Denne fasaden får årsmidla vegtrafikkstøy L den = 54 db, jfr. nedanståande figur. Denne fasaden får årsmidla jernbanetrafikkstøy L den = 56 db. Årsmidla jernbanetrafikkstøy forbi Dr. Holms hotel er sterkt prega av dei nattlege godstoga. 2 Skiltfarten i stasjonsområdet er 70 km/t. 3 Basert på fagleg skjøn. 4 Basert på fagleg skjøn. RIAKU01

13 Sumstøy er drøfta i neste underkapittel. 6.2 SUM AV VEGTRAFIKK- OG JERNBANETRAFIKKSTØY Støyretningslina T-1442 omtalar dette som sumstøy/fleirkjeldestøy, men går ikkje vidare inn på korleis det bør reknast ut og vurderast. Vegtrafikkstøy frå såpass mykje trafikkerte vegar som i Geilo sentrum er, i store delar av døgnet, prega av ein jamn støy. Jernbanetrafikk er annleis og prega av få, men kraftige støy-hendingar. Desse to støytypane er altså ulike, og summering er ikkje beint fram. Støyretningslina T-1442 har ein rettleiar xii, som i noko mon gjev føringar i slike tilfelle. Etter fagleg skjøn og vanleg praksis i støyfaget er samla støy frå vegtrafikk og jernbanetrafikk funnen slik: 1. Hovudvegsystemet i Geilo sentrum har heller stor trafikk, og støyen frå trafikk langs desse vegane er, i store delar av døgnet, meir prega av jamn støy enn av støy frå einskildkøyretøy. 2. Støyen frå trafikk på Bergensbanen på staden er prega av få, men kraftige einskildpasseringar. Dette, saman med den slakkare støygrensa for jernbanetrafikkstøy enn for vegtrafikkstøy (sjå tabell 1) gjer at det vil vera fornuftig å trekkja frå skilnaden i støygrenser (3 db, sjå tabell 1) før summeringa. Dette er gjort i denne rapporten. VTS:54 JTS:56 Sum:57 Sum: Under tilrådd grense Figur 2 Årsmidla vegtrafikkstøy og jernbanetrafikkstøy, L den, utanfor fasadar mot søraust og sørvest på planlagt del av Dr. Holms hotel. Alle tal i db. Vegtrafikkstøy er synt som VTS og jernbanetrafikkstøy som JTS. Sumstøy (sjå drøftinga ovanfor) er også synt. Dei tre nedste etasjane i bygget er til parkering.

14 6.3 STØY FRÅ JERNBANETRAFIKK TIL LEIKEAREAL I detaljreguleringa ligg det også inne eit leikeareal, søraust for bygga til hotellet, som synt i nedanståande figur. N Planlagt påbygg Figur 3 Innregulert leikeareal (synt som turkis polygon) og merka med «f_lek». Mogeleg støyskjerm (sjå nedanfor) er synt som grøn polyline. Leikearealet vil, i noko mon, vera utsett for støy frå jernbanetrafikk. Årsmidla støy på dette arealet vil vera inntil L den = 64 db og overstig såleis øvre tilrådde støygrense (L den = 58 db). Som nemnt ovanfor er jernbanestøyen i området dominert av dei nattlege godstoga. Jernbanestøy i tida kl vil vera L de 57 db på dei mest utsette delane av leikeområdet, og ligg såleis under øvre tilrådde støygrense. Om ein ynskjer støykvalitet betre enn øvre tilrådd grense kan eventuelle sikringsgjerde mot søraust med fordel utformast som ein støyskjerm, eventuelt med sideskjermar. Dette er illustrert i ovanståande figur. Høgda til skjermen/gjerdet må tilpassast krav frå Jernbaneverket. 7 VURDERT STØYSITUASJON 7.1 ALLMENT Planlagt påbygg får stille sider på alle fasadar, bortsett frå fasaden mot søraust. Denne fasaden får ei lita overskriding av den øvre tilrådde støygrensa. Fasaden vert høg, med sikt til delar av hovudvegsystemet i Geilo sentrum samt Bergensbanen: Støyen vert dermed om lag lik over heile fasaden. RIAKU01

15 7.2 FASADAR OG PRIVATE UTEPLASSAR VINDAUGE UTANFOR STØYØMFINTLEGE ROM Fasaden mot søraust er planlagd med m.a. soveromsvindauge og vindauge utanfor stover/kjøken. Som nemnt ovanfor får fasaden ei overskriding av tilrådd støygrense. Overskridinga er lita og vil ikkje utgjera nokon praktiske eller formelle støyproblem, også etter krava i Hol kommune sine føresegner for Geilo sentrum. Innandørs støy frå utvendige støykjelder vil stetta krava i TEK10/NS8175 med bruk av komponentar med standard lydisolasjon i fasaden. Det krevst altså ingen ekstra avbøtande tiltak PRIVATE UTEPLASSAR Privat uteareal til planlagde fritidsbustader vil vera balkongar. Desse er planlagde med innglasing. Dersom denne innglasinga vert utført akustisk tett vil desse balkongane få årsmidla støy frå vegtrafikk og jernbanetrafikk under tilrådd grense og få ein god støykvalitet. Undersida av balkongane må kleast med lydabsorberande himlingsplater (treullsement, el.l.) for å hindra utilsikta lydrefleksjonar ned til underliggjande balkongar og for å gje ei viss avdemping av lyden i balkongane. 7.3 ANDRE STØYKJELDER STØY FRÅ JERNBANEBRU/HOLMSUNDERGANGEN Eksisterande jernbanebru over Holmsundergangen ligg om lag 80 m frå næraste fasade på påbygget. Brua er i stålkonstruksjon. Denne brua avgjev ein god del støy når toga køyrer over henne. Støy frå denne brua gjev eit visst tilskot til samla togstøy ved aktuelt planlagt påbygg, men er vurdert til å ha lite å seia for det samla støybiletet ANDRE STØYTYPAR FRÅ JERNBANEN Ut frå stasjonsområdet på Geilo er det kurver, som kan gje opphav til kurveskrik. Slike støyande hendingar kan vera sjenerande, men vil her ha lite å seia for det samla støybiletet. Likeeins vil akselerasjonsstøy og bremsestøy frå toga truleg også vera eit lite problem i tiltaksområdet, sjølv om spesielt dei nyare lokaltogsetta (motorvognsett av typen BM72) er kjende for gje tydeleg støy under akselerasjon og til dels under bremsing.

16 7.3.3 STØY FRÅ TEKNISKE INSTALLASJONAR OG AKTIVITETAR PÅ DR. HOLMS HOTEL I fylgje opplysningar frå oppdragsgjevar ligg det ingen dominerande støykjelder på hovuddelen av hotellet (ventilasjonsanlegg, andre tekniske installasjonar, varelevering, osv.) nær planlagt påbygg. Desse støykjeldene er difor vurderte til å vera underordna. Ved eventuelle framtidige endringar i hotellet må ein sikra tilfredsstillande støynivå frå slike kjelder til støyømfintlege fasadar og areal. Lyd frå musikkanlegg og menneske på hotellet er ikkje vurderte i denne rapporten. 8 VIBRASJONAR OG STRUKTURLYD Ved liten avstand mellom jernbanespor og ømfintlege bygg kan stundom vibrasjonar (risting i grunnen) og strukturlyd (lyd som foplantar seg i bygningsdelane, ikkje gjennom lufta) utgjera problem. Ut frå avstandar til jernbanespor, køyrefartar på toga, grunntilhøva på staden, osv.er vibrasjonar og strukturlyd vurdert til å vera uproblematiske for føremålet med påbygget. 9 KONKLUSJONAR Med planlagd innglasing vil ikkje støy frå jernbanetrafikk eller vegtrafikk medføra overskridingar av relevante støygrenser for private uteplassar på det planlagde påbygget på Dr. Holms hotell. Innglasinga må vera akustisk tett på alle lukka sider. Overliggjande balkonghimlingar må kleast med lydabsorberande plater (treullsement, el.l.) for å hindra utilsikta lydrefleksjonar ned til underliggjande balkongar og for å gje ei viss avdemping av lyden inni balkongane. Somme soveromsvindauge på fasaden mot søraust vil få ei lita (om lag 1 db) overskriding av tilrådd støygrense. Situasjonen er akseptabel, også ut frå Hol kommune sine juridisk bindande støyføresegner for Geilo sentrum. Innandørs støy frå utvendige støykjelder vil stetta krava i TEK10/NS8175 med bruk av komponentar med standard lydisolasjon i fasaden. Innregulert leikeområde søraust for planlagt påbygg (kalla f_lek ) vil vera utsett for årsmidla jernbanestøy over relevante grenser. Støyen i aktuell brukstid (kl. 7-23) til leikeområdet vil derimot tilfredstilla relevante grenser. Om ein ynskjer å auka kvaliteten på dette området kan eventuelt påkravd sikringsgjerde utformast som støyskjerm mot jernbanen. Dette kan detaljerast i ein seinare planfase, når planar for konkret terrengforming av arealet ligg føre. i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T Miljøverndepartementet, Revisjon sommaren ii «Kommunedelplan for Geilo: Planomtale, planføresegner og plankart», vedteken i Hol kommunestyre i sak 69/10. iii Railway Traffic noise- Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:524, Nordisk Ministerråd, København iv Underutgåve av RIAKU01

17 v Statens vegvesen, handbok 64, «Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy. Revidert 1996: Komplett og forenklet metode» ISBN vi Underutgåve av vii Fila «geilo_sentrum_stoy.sos» motteke frå Hol kommune viii Fila «p12017 Dr.HolmsHotel_Planforslag _med poligoner for støy dwg» motteken i e-post frå Opus Bergen AS ix «Geilo sentrum trafikk- og støyvurderinger, revidert », rapport frå Asplan Viak AS, og «Geilo sentrum trafikk- og støyvurderinger supplerende notat», dagsett x Trafikktala er henta frå Jernbaneverket sitt oppsett for år 2011 (sjå: ), grovt kontrollert opp mot informasjon frå Jernbaneverket sine grafiske togruter. xi Fila «Trafikktall_2011.xls» lasta ned frå Jernbaneverket sine nettsider , supplert med informasjon om køyrefart, osv. i e-post frå Jernbaneverket xii TA-2115 frå Miljødirektoratet (tidlegare Klif).

Kronstad, gnr. 33, bnr. 75 i Alta

Kronstad, gnr. 33, bnr. 75 i Alta Rapport 5923-1 Kronstad, gnr. 33, bnr. 75 i Alta Vegtrafikkstøy Situasjonsplan for tiltaket, dagsett 24.8.2011. Kjelde: Verte landskap & arkitektur AS. for Verte landskap & arkitektur AS oktober 11 Rapport

Detaljer

A/S Salten kartdata Terminalveien øst: Vurdering av vegtrafikkstøy

A/S Salten kartdata Terminalveien øst: Vurdering av vegtrafikkstøy A/S Salten kartd data Terminalveien øst: Vurdering av vegtr rafikkstøy RAPPORT Rapport nr.: RIAKU01 Kunde: A/S Salten kartdataa Oppdrag nr.: 98549001 Dato: : Vurdering av vegtrafikkstøy Sammendrag: Det

Detaljer

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Vedlegg 4 til planomtale Godkjent av Hareid kommunestyre 21.06.2012,

Detaljer

Ny veg Skånevik - Etne

Ny veg Skånevik - Etne Kilde Akustikk AS Rapport 4486-1 Ny veg Skånevik - Etne Støysonekart Ulike vegalternativ ved Skånevik. for Plan vest AS august 08 Rapport 4486-1 16 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen -

Detaljer

Kommunedelplan Myrkdalen

Kommunedelplan Myrkdalen Kilde Akustikk AS Rapport 4772-1 Kommunedelplan Myrkdalen Vegtrafikkstøy Utsnitt av kommuneplanens arealdel datert 3.11.2008 for Opus Bergen AS desember 08 Rapport 4772-1 16 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer

XL-bygg Tverberg & Sønner AS. Bustadfelt på Rene: Støyfagleg vurdering

XL-bygg Tverberg & Sønner AS. Bustadfelt på Rene: Støyfagleg vurdering XL-bygg Tverberg & Sønner AS : Støyfagleg vurdering RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU02 98807001 Kunde: XL-bygg Tverberg & Sønner AS : Støyfagleg vurdering Sammendrag: Det er rekna og vurdert

Detaljer

RAPPORT. Randaberg sentrum øst områderegulering PLAN VEST AS OPPDRAGSNUMMER 99177800 RIAKU01 REV.1 22.05.2014 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK

RAPPORT. Randaberg sentrum øst områderegulering PLAN VEST AS OPPDRAGSNUMMER 99177800 RIAKU01 REV.1 22.05.2014 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK PLAN VEST AS Randaberg sentrum øst områderegulering OPPDRAGSNUMMER 99177800 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK UTFØRT AV MARITA SØRBØ KONTROLLERT AV BERNT HEGGØY Sweco Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001 ØEN EIGEDOM ROALD ØEN Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde OPPDRAGSNUMMER 13665001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE BERNT HEGGØY Sweco Endringar REV. DATO ENDRINGA

Detaljer

RAP P ORT. Detaljregulering Holsbergåsen Holmemarka aust, Meland ABO PLAN OG ARKITEKT UR AS BRG VOSS AKUSTIKK - PA VEGTRAFIKKSTØY

RAP P ORT. Detaljregulering Holsbergåsen Holmemarka aust, Meland ABO PLAN OG ARKITEKT UR AS BRG VOSS AKUSTIKK - PA VEGTRAFIKKSTØY RAP P ORT ABO PLAN OG ARKITEKT UR AS Detaljregulering Holsbergåsen Holmemarka aust, Meland OPPDRAGSNUMMER 1 2964001 VEGTRAFIKKSTØY 1 8.11.2015 BRG VOSS AKUSTIKK - PA UTARBEIDA AV TORMOD UTNE KVÅLE KONTROLLERT

Detaljer

RAPPORT ORMHAUGEN: STØYFAGLEG GRUNNLAG TIL REGULERINGSPLAN OPPDRAGSNUMMER llustrasjonsplan for delar av planområde, per

RAPPORT ORMHAUGEN: STØYFAGLEG GRUNNLAG TIL REGULERINGSPLAN OPPDRAGSNUMMER llustrasjonsplan for delar av planområde, per OPPDRAGSNUMMER 99437001 ORMHAUGEN: STØYFAGLEG GRUNNLAG TIL REGULERINGSPLAN llustrasjonsplan for delar av planområde, per 28.6.2013. RIAKU01 SWECO NORGE AS VOSS FRODE ATTERÅS (FORFATTAR) BERNT HEGGØY (KS)

Detaljer

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy.

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy. Statens vegvesen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 97917001 Kunde: Statens vegvesen Samandrag: Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Statens vegvesen å utreda støy for eksisterande (A0) og utbetra

Detaljer

RAPPORT. RIAKU ROP bustadar Volda STIV KULING AS SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING OPPDRAGSNUMMER FORPROSJEKT RIAKU01 REV1

RAPPORT. RIAKU ROP bustadar Volda STIV KULING AS SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING OPPDRAGSNUMMER FORPROSJEKT RIAKU01 REV1 STIV KULING AS RIAKU ROP bustadar Volda OPPDRAGSNUMMER 21889001 STØYFAGLIG VURDERING SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK UTARBEIDA AV TORMOD UTNE KVÅLE KONTROLLERT AV FRODE ATTERÅS Endringar REV. DATO ENDRINGA

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Solås Steinsvik, Bergen Detaljregulering VEIDEKKE EIENDOM AS SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. RIAKU Solås Steinsvik, Bergen Detaljregulering VEIDEKKE EIENDOM AS SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING OPPDRAGSNUMMER VEIDEKKE EIENDOM AS RIAKU Solås Steinsvik, Bergen Detaljregulering OPPDRAGSNUMMER 18668001 STØYFAGLIG VURDERING SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK UTARBEIDA AV TORMOD KVÅLE KONTROLLERT AV BERNT HEGGØY Endringsliste

Detaljer

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS Myrkdalen Fjellandsby Oppdragsnr. 98825001 Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby FK1-FK3 VOSS Sweco Norge AS Utarbeidet av Bernt Heggøy Kontrollert av Kjell Olav Aalmo 1 (9) S w e co

Detaljer

RAPPORT RIAKU01 REV.2

RAPPORT RIAKU01 REV.2 RAPPORT RIAKU01 REV.2 MONTASJE KOMPAGNIET AS Berekning av vegtrafikkstøy ved Wernersholmveien 71-73 Oppdragsnummer 99149001 Bergen 24.11.2015 Sweco Norge AS Vest Akustikk Utarbeida av Marita Sørbø Kontrollert

Detaljer

Solheimslien barnehage

Solheimslien barnehage Kilde Akustikk AS Rapport 5344-1 Solheimslien barnehage Vegtrafikkstøy Det skal byggjast ny barnehage midt i biletet. for Asplan Viak AS september 10 Rapport 5344-1 8 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan boliger Nordvik, Bergen. Vegtrafikkstøy RANDI NORDVIK SWECO NORGE AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU01_REV

RAPPORT. Reguleringsplan boliger Nordvik, Bergen. Vegtrafikkstøy RANDI NORDVIK SWECO NORGE AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU01_REV RANDI NORDVIK Reguleringsplan boliger Nordvik, Bergen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 19456001 SWECO NORGE AS UTARBEIDA AV FRODE ATTERÅS KONTROLLERT AV TORMOD UTNE KVÅLE Endringsliste REV. DATO ENDRING

Detaljer

Plan Vest AS Heiane sør: Støyfagleg utgreiing til områderegulering og detaljregulering

Plan Vest AS Heiane sør: Støyfagleg utgreiing til områderegulering og detaljregulering Plan Vest AS Heianee sør: Støyfagleg utgreiing til områderegulering og detaljregulering RAPPORT detaljregulering og områderegulering Rapport nr.: RIAKU01 Kunde: Plan Vest AS Oppdrag nr.: 95869001 Dato:

Detaljer

RAPPORT Egerbergkvartalet. Støyvurdering.

RAPPORT Egerbergkvartalet. Støyvurdering. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98192001 Kunde: Råd Eiendom AS Sammendrag: Sweco Norge har beregnet støy fra vegtrafikk og jernbane i prognoseåret 2032 mot planlagte boliger ved Egerbergkvartalet

Detaljer

RAPPORT. Liamyrane næringsområde, støyvurdering SOGNNES EIENDOM AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU01 REV SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK

RAPPORT. Liamyrane næringsområde, støyvurdering SOGNNES EIENDOM AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU01 REV SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK SOGNNES EIENDOM AS Liamyrane næringsområde, støyvurdering OPPDRAGSNUMMER 14762001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ FRODE EIKELAND Sweco Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER KONTR. AV UTARB.

Detaljer

RAPPORT. Møhlenpris Oppveksttun. Vegtrafikkstøy på uteområde. SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER RIAKU

RAPPORT. Møhlenpris Oppveksttun. Vegtrafikkstøy på uteområde. SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER RIAKU Møhlenpris Oppveksttun. Vegtrafikkstøy på uteområde. OPPDRAGSNUMMER 99420001 RIAKU01 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK FRODE ATTERÅS BERNT HEGGØY (KS) Sweco Endringsliste VER. DATO ENDRING GJENNOMGÅTT GODKJENT

Detaljer

STØYRAPPORT LANGELANDSSTØLEN, STORD KOMMUNE

STØYRAPPORT LANGELANDSSTØLEN, STORD KOMMUNE Stad/dato: Stord, 25.04.2016 Versjon: 2 Tittel STØYRAPPORT LANGELANDSSTØLEN, STORD KOMMUNE Berekning av vegtrafikkstøy langs E39 mot planlagd bustadfelt på Langelandsstølen. Vurdering av støyskjerming

Detaljer

Fv 552 Fusa-Eikelandsosen

Fv 552 Fusa-Eikelandsosen Kilde Akustikk AS Rapport 5777-1 Fv 552 Fusa-Eikelandsosen Vegtrafikkstøy Området der tre parsellar av Fv 552 skal utbetrast. for Fusa kommune juni 11 Rapport 5777-1 14 sider Voss Versjon Vår ref Kilde

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Storetveitvegen 144 m.fl. reguleringsplan ARD AREALPLAN AS SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING VEGTRAFIKKSTØY

RAPPORT. RIAKU Storetveitvegen 144 m.fl. reguleringsplan ARD AREALPLAN AS SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING VEGTRAFIKKSTØY ARD AREALPLAN AS RIAKU Storetveitvegen 144 m.fl. reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 22669001 STØYFAGLIG VURDERING VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK UTARBEIDA AV TORMOD UTNE KVÅLE KONTROLLERT AV FRODE

Detaljer

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy Fauske kommune Vegtrafikkstøy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 9860001 Kunde: Fauske kommune Georg de Besche dy Sammendrag: Sweco Norge har beregnet og vurdert støy fra vegtrafikk mot planlagte

Detaljer

RAPPORT. Hardangervegen 4 reguleringsplan VEDLEGG 2 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR BOLIGFORVALTNING STØYRAPPORT OPPDRAGSNUMMER RIAKU01-REV0

RAPPORT. Hardangervegen 4 reguleringsplan VEDLEGG 2 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR BOLIGFORVALTNING STØYRAPPORT OPPDRAGSNUMMER RIAKU01-REV0 VEDLEGG 2 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR BOLIGFORVALTNING Hardangervegen 4 reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 14866001 STØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ KIRSTI KVANES-LARSEN Sweco Endringsliste VER.

Detaljer

RAPPORT FV65 Bolme-Børset. Vegtrafikkstøy.

RAPPORT FV65 Bolme-Børset. Vegtrafikkstøy. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98163001 Kunde: Nordplan AS ved Roger Holgersen. FV65 Bolme-Børset. Vegtrafikkstøy. Samandrag: Sweco Norge AS har utreda støy for eksisterande (A0) og utbetra

Detaljer

Omlagd Rv 565 på Radøy

Omlagd Rv 565 på Radøy Kilde Akustikk AS Rapport 4627-1 Omlagd Rv 565 på Radøy Støyfagleg underlag til reguleringsplan, endring i vegliner 6736500 6736000 Soltveit 6735500 6735000 6734500 6734000 6733500 6733000 6732500 6732000

Detaljer

Planområdet (merka med blå strek) kring eksisterande Ulsmåg skole. Kjelde: Fila «Plangrensekart.jpg», motteke frå ABO Plan & Arkitektur AS

Planområdet (merka med blå strek) kring eksisterande Ulsmåg skole. Kjelde: Fila «Plangrensekart.jpg», motteke frå ABO Plan & Arkitektur AS Kilde Akustikk AS Rapport 5631-1 Ulsmåg skole Støyfagleg underlag til reguleringsplan Planområdet (merka med blå strek) kring eksisterande Ulsmåg skole. Kjelde: Fila «Plangrensekart.jpg», motteke frå ABO

Detaljer

RAPPORT. Boliger Plassen i Bjørkavågen, Sula kommune. Vegtrafikkstøy. TIKAL UTVIKLING AS SWECO NORGE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA OPPDRAGSNUMMER 15803001

RAPPORT. Boliger Plassen i Bjørkavågen, Sula kommune. Vegtrafikkstøy. TIKAL UTVIKLING AS SWECO NORGE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA OPPDRAGSNUMMER 15803001 TIKAL UTVIKLING AS Boliger Plassen i Bjørkavågen, Sula kommune. Vegtrafikkstøy. OPPDRAGSNUMMER 15803001 RIAKU01, REV. 0 SWECO NORGE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA FRODE ATTERÅS BERNT HEGGØY (KS) Sweco Endringsliste

Detaljer

Støyvurdering av reguleringsplan Fv. 540 Fyllingsdalen, Skarphaugen - Ørnahaugen. S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker

Støyvurdering av reguleringsplan Fv. 540 Fyllingsdalen, Skarphaugen - Ørnahaugen. S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Statens vegvesen Støyvurdering av reguleringsplan Fv. 540 Fyllingsdalen, Skarphaugen - Ørnahaugen Oppdragsnummer 97762001 Bergen Sweco Norge AS Utarbeida av Marita Sørbø Kontrollert av Kjell Olav Aalmo

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Paradis S10 veitrafikkstøy WAHL EIENDOM BOLIGUTVIKLING AS STØYRAPPORT OPPDRAGSNUMMER RIAKU01 REV

RAPPORT. RIAKU Paradis S10 veitrafikkstøy WAHL EIENDOM BOLIGUTVIKLING AS STØYRAPPORT OPPDRAGSNUMMER RIAKU01 REV WAHL EIENDOM BOLIGUTVIKLING AS RIAKU Paradis S10 veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 22358001 STØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ TORMOD UTNE KVÅLE Sweco Endringsliste REV. DATO ENDRINGEN GJELDER KONTR.

Detaljer

RAPPORT. Støyutredning Lyderhornslien sør felt B5 - vegtrafikkstøy NCC UTVIKLING AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU01-REV

RAPPORT. Støyutredning Lyderhornslien sør felt B5 - vegtrafikkstøy NCC UTVIKLING AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU01-REV NCC UTVIKLING AS Støyutredning Lyderhornslien sør felt B5 - vegtrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 17821001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ TORMOD UTNE KVÅLE Sweco Endringsliste. DATO ENDRINGEN GJELDER

Detaljer

RAPPORT. Grøvlehaugen, Bergen - reguleringsplan BERGEN NÆRINGSTOMT AS SWECO NORGE AS VOS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING VEGTRAFIKKSTØY

RAPPORT. Grøvlehaugen, Bergen - reguleringsplan BERGEN NÆRINGSTOMT AS SWECO NORGE AS VOS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING VEGTRAFIKKSTØY BERGEN NÆRINGSTOMT AS Grøvlehaugen, Bergen - reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 17356001 STØYFAGLIG VURDERING VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS VOS AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE BERNT HEGGØY Sweco Endringsliste REV.

Detaljer

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98437001 Kunde: Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Sammendrag:

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Storetveitvegen 20 Bergen rammesøknad GOSTUDY AS SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING OPPDRAGSNUMMER RIAKU01_REV0

RAPPORT. RIAKU Storetveitvegen 20 Bergen rammesøknad GOSTUDY AS SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING OPPDRAGSNUMMER RIAKU01_REV0 GOSTUDY AS RIAKU Storetveitvegen 20 Bergen rammesøknad OPPDRAGSNUMMER 14474001 STØYFAGLIG VURDERING SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE FRODE ATTERÅS (KS) Sweco Endringsliste REV. DATO ENDRINGA

Detaljer

REGULERINGSPLAN Øvre Neslia. Gnr. 81, bnr. 3, 6 og 105 NESLIA KVINNHERAD KOMMUNE STØYBEREKNINGER

REGULERINGSPLAN Øvre Neslia. Gnr. 81, bnr. 3, 6 og 105 NESLIA KVINNHERAD KOMMUNE STØYBEREKNINGER REGULERINGSPLAN Øvre Neslia Gnr. 81, bnr. 3, 6 og 105 NESLIA KVINNHERAD KOMMUNE STØYBEREKNINGER Fusa 30.05.2011 1 1. Bakgrunn Øvre Neslia AS har planar om etablering av bustadfelt i Øvre Neslia på eigedom

Detaljer

Musskjerneset campingplass

Musskjerneset campingplass Kilde Akustikk AS Rapport 5884-1 Musskjerneset campingplass Støyvurdering Utsnitt av reguleringsplan. for Ing. Egil Ulvund AS juni 11 Rapport 5884-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Kilde Akustikk AS Rapport 5046-1 Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Enkle støysonekart for Statens vegvesen. Region vest september 09 Rapport 5046-1 16 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

RAPPORT. Støyvurdering Hamnsundsambandet, strekninga Kverve-Hamnsund NORDPLAN AS SWECO NORGE AS VOSS - AKUSTIKK KOMMUNEDELPLAN OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Støyvurdering Hamnsundsambandet, strekninga Kverve-Hamnsund NORDPLAN AS SWECO NORGE AS VOSS - AKUSTIKK KOMMUNEDELPLAN OPPDRAGSNUMMER NORDPLAN AS Støyvurdering Hamnsundsambandet, strekninga Kverve-Hamnsund OPPDRAGSNUMMER 22387001 KOMMUNEDELPLAN SWECO NORGE AS VOSS - AKUSTIKK UTARBEIDA AV TORMOD UTNE KVÅLE KONTROLLERT AV FRODE ATTERÅS

Detaljer

Rapport Kilde Akustikk AS. Nordøyrane i Eid. Støyvurdering. for Landskapsark. Gyril Fimreite juni 06

Rapport Kilde Akustikk AS. Nordøyrane i Eid. Støyvurdering. for Landskapsark. Gyril Fimreite juni 06 Kilde Akustikk AS Rapport 3071-1 Nordøyrane i Eid Støyvurdering for Landskapsark. Gyril Fimreite juni 06 Rapport 3071-1 8 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2006-06-19 1 13946/20001893/D600522

Detaljer

E39 Langeland-Moskog. Kommunedelplan Delrapport Støy. Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato:

E39 Langeland-Moskog. Kommunedelplan Delrapport Støy. Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: E39 Langeland-Moskog Kommunedelplan Delrapport Støy Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2012-12-01 1 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 97740001-10 97740001-10 2012-12-01 Kunde: Statens

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150 Bergen Bolig og Byfornyelse Støyvurdering Haukås 199/150 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 95851001 Kunde: Bergen Bolig og Byfornyelse Støyvurdering Haukås 199/150 Sammendrag: Prosjekt Haukås 199/150

Detaljer

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Lundsjordet - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.09.2012 På oppdrag for Sjåtil & Fornæss

Detaljer

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Statens vegvesen NOTAT E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Fagtema - Støy Dato: Juni 2016 Innhald Støy-KU E39 Stord-Os... 2 Prissett konsekvens... 7 Støy ved realisering av prosjektet...

Detaljer

Dolvik boligområde, gnr. 34, bnr. 4 m.fl.

Dolvik boligområde, gnr. 34, bnr. 4 m.fl. Rapport 4797-1 Kilde Akustikk AS Dolvik boligområde, gnr. 34, bnr. 4 m.fl. Støyfagleg underlag til reguleringsplan, detalj Skisse for Dolvik etter realisering av Ringveg vest, byggjesteg 3. Reguleringsplanområdet

Detaljer

Arna Urban. Støy fra vegtrafikk og jernbane. for Arna Urban Utvikling AS desember 12. Kun til illustrasjon.

Arna Urban. Støy fra vegtrafikk og jernbane. for Arna Urban Utvikling AS desember 12. Kun til illustrasjon. 9783870 Arna Urban Støy fra vegtrafikk og jernbane Kun til illustrasjon. for Arna Urban Utvikling AS desember 12 12 sider Voss Versjon Vår ref 2012-12-12 C 97838780 TIL Arna Urban Utvikling AS Tordenskjoldsgate

Detaljer

Detaljregulering 220/304 og 220/305 Otta

Detaljregulering 220/304 og 220/305 Otta Kilde Akustikk AS Rapport 5078-1 Detaljregulering 220/304 og 220/305 Otta Støy fra vegtrafikk og jernbane Panorama av rv. 15 over jernbanen sett fra utbyggingsområdet mot nordvest for Nordplan AS avd.

Detaljer

Hetlevikåsen fjernvarmeanlegg i Loddefjord

Hetlevikåsen fjernvarmeanlegg i Loddefjord Rapport 5652-2 Hetlevikåsen fjernvarmeanlegg i Loddefjord Støyfagleg underlag til reguleringsplan Fasadeskisser for fjernvarmeanlegget, per 23.11.2011. Kjelde: Wiberg AS, Arkitektur & plan for BKK Varme

Detaljer

Fantoft Park. Rapport Vegtrafikkstøy. for Opus Bergen AS mars 10. Kilde Akustikk AS

Fantoft Park. Rapport Vegtrafikkstøy. for Opus Bergen AS mars 10. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 5294-1 Fantoft Park Vegtrafikkstøy Utsnitt av reguleringsplan. Siste revisjonsdato plankart 18.2.2010. for Opus Bergen AS mars 10 Rapport 5294-1 10 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer

Støyrapport for Fjelberg fastlandssamband

Støyrapport for Fjelberg fastlandssamband Kvinnherad Kommune Støyrapport for Fjelberg fastlandssamband Fylkesveg 62 Oppdragsnr.: 5174907 Dokumentnr.: AKU01 Versjon: 0 2017-10-20 Oppdragsgjevar: Kvinnherad Kommune Oppdragsgjevars kontaktperson:

Detaljer

KU Rv.5 Markegata, Florø STØY

KU Rv.5 Markegata, Florø STØY RAPPORT KU Rv.5 Markegata, Florø STØY Kunde: Prosjekt: Flora kommune Bistand KU Florø sentrum Prosjektnummer: 29297001 Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 00 Rapporteringsstatus: Endeleg For kommentar Utkast

Detaljer

Gang og sykkelveg RV658

Gang og sykkelveg RV658 Kilde Akustikk AS Rapport 5356-1 Gang og sykkelveg RV658 Vegtrafikkstøy Flyfoto over planområdet. www.giske.kommune.no for Giske kommune juni 10 Rapport 5356-1 12 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk

Detaljer

Bergen tomteselskap AS. Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan.

Bergen tomteselskap AS. Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan. Bergen tomteselskap AS Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98681001 Kunde: Bergen tomteselskap Sandra T. Thomassen Boliger Dolvikbakken.

Detaljer

Miljøakustikk AS Minister Ditleffs vei Oslo

Miljøakustikk AS Minister Ditleffs vei Oslo Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 776/2012 Til: Fra: Terje Grønmo Arkitekter AS Kilenveien 20 1366 Lysaker Att.: Siv.ark. Jonas Bringager Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo job@gronmo.no

Detaljer

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS)

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS) STRAXBO EIENDOM AS Prosjekt Sørlia - støyberegning OPPDRAGSNUMMER 14531001 SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK MATHIAS EFTEVAND (UTF) KJELL OLAV AALMO (KS) repo002.docx 2013-06-14 Sweco Endringsliste VER. KONTR.

Detaljer

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy.

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Tromsø kommune Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Innhold 1 Innledning... 1 2 Situasjon... 1 3 Kriterier for støy... 2 4 Prinsippløsninger for fly+veg støybeskyttelse... 3 5 Beregnet vegtrafikkstøy

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13656001 RIAKU01

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13656001 RIAKU01 HERØY KOMMUNE RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune OPPDRAGSNUMMER 13656001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK KJETIL FOLLESØ EDVARD FALCH (KS) Sweco Endringsliste VER. DATO BESKRIVELSE

Detaljer

Steinsvikvegen 254, Bergen kommune

Steinsvikvegen 254, Bergen kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5517-1 Steinsvikvegen 254, Bergen kommune Vegtrafikkstøy Steinsvikvegen 254 RIMI butikk FV179 Eksisterende bygningsmasse skal erstattes med to boligblokker. for ABO Plan & Arkitektur

Detaljer

Nesttunbrekka 86 AS. Boliger Nesttunbrekka, g.nr. 42 b.nr. 85 Støyfaglig del til reguleringsplan.

Nesttunbrekka 86 AS. Boliger Nesttunbrekka, g.nr. 42 b.nr. 85 Støyfaglig del til reguleringsplan. Nesttunbrekka 86 AS Boliger Nesttunbrekka, g.nr. 42 b.nr. 85 Støyfaglig del til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98789001 Kunde: Nesttunbrekka 86 AS Boliger Nesttunbrekka,

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Fossegrenda HVS DOKUMENTKODE 4161-RIA-NOT-001 EMNE Støyvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune / Pir II AS OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON Inger Johanne

Detaljer

Rulleskiløype ved Meråker videregående skole

Rulleskiløype ved Meråker videregående skole Rapport 5614-1 Kilde Akustikk AS Rulleskiløype ved Meråker videregående skole Støyfagleg underlag i samband med utviding av skiskytebane Flyfoto av aktuelt område, med planlagde endringar merka med blått

Detaljer

RAPPORT FV669 Straumen-Øygarden. Vegtrafikkstøy.

RAPPORT FV669 Straumen-Øygarden. Vegtrafikkstøy. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98162001 Kunde: Nordplan AS Roger Holgersen FV669 Straumen-Øygarden. Vegtrafikkstøy. Samandrag: Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nordplan AS å utreda

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Frode Atterås. Boliger Schweigårds vei Støy fra vegtrafikk. Revisjon 2.

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Frode Atterås. Boliger Schweigårds vei Støy fra vegtrafikk. Revisjon 2. OPPDRAG Schweigårds vei 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Frode Atterås DATO KONTROLLERT AV Tormod Kvåle Boliger Schweigårds vei 22-24.

Detaljer

E36 Stuguflåten-Raudstøl Støyfagleg underlag til reguleringsplan

E36 Stuguflåten-Raudstøl Støyfagleg underlag til reguleringsplan RAPPORT E36 Stuguflåten-Raudstøl Støyfagleg underlag til reguleringsplan Kunde: Prosjekt: Nordplan AS E136 Stuguflåten-Raudstøl. Vegtrafikkstøy. Prosjektnummer: 27343001 Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 1

Detaljer

Rapport Kilde Akustikk AS. Landåstorget. Støyvurdering vegtrafikk. Erleveien. Nattlandsveien. for Opus Bergen AS mai 10

Rapport Kilde Akustikk AS. Landåstorget. Støyvurdering vegtrafikk. Erleveien. Nattlandsveien. for Opus Bergen AS mai 10 Kilde Akustikk AS Rapport 4796-1 Landåstorget Støyvurdering vegtrafikk B2 B1 Erleveien Nattlandsveien for Opus Bergen AS mai 10 Rapport 4796-2 10 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

OBOS. Boliger Sandsli. Støy fra vegtrafikk og skytebane.

OBOS. Boliger Sandsli. Støy fra vegtrafikk og skytebane. OBOS. Støy fra vegtrafikk og skytebane. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 95767001 Kunde: OBOS. Støy fra vegtrafikk og skytebane. Sammendrag: Sweco Norge AS har beregnet og vurdert støy fra

Detaljer

RAPPORT. Støyvurdering av foreslått reguleringsplan for Kjøkkelvik Marina KJØKKELVIKVEIEN 146 AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU

RAPPORT. Støyvurdering av foreslått reguleringsplan for Kjøkkelvik Marina KJØKKELVIKVEIEN 146 AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU KJØKKELVIKVEIEN 146 AS Støyvurdering av foreslått reguleringsplan for Kjøkkelvik Marina OPPDRAGSNUMMER 12713001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ BERNT HEGGØY Sweco Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN

Detaljer

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 99257001 Kunde: Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Sammendrag:

Detaljer

Konsekvensutredning. STØYUTREDNING Forbindelse mellom E39 (Os) og Rv580 Flyplassveien. Dato: Utgave: 1

Konsekvensutredning. STØYUTREDNING Forbindelse mellom E39 (Os) og Rv580 Flyplassveien. Dato: Utgave: 1 Konsekvensutredning STØYUTREDNING Forbindelse mellom E39 (Os) og Rv580 Flyplassveien Dato: 20.12.2006 Utgave: 1 NOTAT 2814-1 1:11 Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2006-01-09 1 12253/20001683/D500214.doc

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske Nord OPPDRAG Lund Østre OPPDRAGSNUMMER 29423001 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Bjørn Thomas Melhus Innledning Dette notatet vurderer støynivå utendørs fra

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

RIAKU Matremarken VTS rammesøknad

RIAKU Matremarken VTS rammesøknad RAPPORT Støyrapport Kunde: Prosjekt: Matremarken AS RIAKU Matremarken VTS rammesøknad Prosjektnummer: 51767001 Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 01 Samandrag: Det er utarbeidd støyrapport til endra reguleringsplan

Detaljer

Støyutredning - reguleringsplan

Støyutredning - reguleringsplan Bergenhus, gnr 166 bnr. 520 mfl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 RAPPORT Støyutredning - reguleringsplan Kundenavn: Oppdrag: SKB Vest AS RIAKU Kong Oscars gate 22-24, vegtrafikkstøy Oppdragsnummer:

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAku01_rev01 12375001 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: I forbindelse med planlagt etablering av nytt motell ved Hjorten

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Humlehaugen - støy fra vegtrafikk OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske DATO OPPDRAGSNUMMER 22827001 OPPRETTET AV Mats A. Giske KVALITETSKONTROLL KJAA Humlehaugen 21 Dette notatet vurderer støynivå utendørs

Detaljer

Knudsen Eiendomsselskap as. Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan.

Knudsen Eiendomsselskap as. Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan. Knudsen Eiendomsselskap as Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98459002 Kunde: Knudsen Eiendomsselskap as Boliger

Detaljer

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.02.2016 På oppdrag for NORDBOLIG innlandet AS er

Detaljer

ASKIM NÆRINGSPARK AS. ASKIM

ASKIM NÆRINGSPARK AS. ASKIM ASKIM NÆRINGSPARK AS ASKIM Støyrapport Dato 1012017 Utarbeidet BJLE 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 2 Prosjektet 2 3 Forutsetninger 3 31 Vegtrafikkstøy 3 32 Jernbanestøy 3 4 Retningslinjer 4 41 Anbefalte

Detaljer

Boliger Apeltunveien 1-3, Bergen

Boliger Apeltunveien 1-3, Bergen Rapport 5957-1 11 sider Voss Versjon Vår ref 2011-09-19 1 13130/20003942/D1103414.doc Deres dato Arkiv Deres ref Frode Atterås 2011-08-15 111149 TIL ABO Plan & Arkitektur AS Postboks 291 5203 OS Att.:

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Skreddarstugu Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.11.2011 På forespørsel fra Nord-Fron Kommune

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Åsen. Støyrapport Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Åsen. Støyrapport Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Åsen Støyrapport Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun for

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Ustedalen Hotell - VTS USTEDALEN HOTELL AS OPPDRAGSNUMMER 19837001 RIAKU01 23.02.2016 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK EDVARD FALCH (KS)

RAPPORT. RIAKU Ustedalen Hotell - VTS USTEDALEN HOTELL AS OPPDRAGSNUMMER 19837001 RIAKU01 23.02.2016 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK EDVARD FALCH (KS) USTEDALEN HOTELL AS RIAKU Ustedalen Hotell - VTS OPPDRAGSNUMMER 19837001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK HALLVARD GRANSETH EDVARD FALCH (KS) Endringsliste VER DATO REVIDERT KONTR. AV UTARB. AV 00 Edvard Falch

Detaljer

RAPPORT. RIAKU - Lars Hilles gate veg- og banestøy LARS HILLESGATE EIENDOM AS STØYUTREDNING OPPDRAGSNUMMER RIAKU01_REV

RAPPORT. RIAKU - Lars Hilles gate veg- og banestøy LARS HILLESGATE EIENDOM AS STØYUTREDNING OPPDRAGSNUMMER RIAKU01_REV LARS HILLESGATE EIENDOM AS RIAKU - Lars Hilles gate 27-29 - veg- og banestøy OPPDRAGSNUMMER 20114001 STØYUTREDNING SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK UTARBEIDET AV: JENNY LUNENG KONTROLLERT AV: MARITA SØRBØ Sweco

Detaljer

B 15 - Fredlund. Innholdsfortegnelse. SK-Bygg AS. Veitrafikk- og jernbanestøy

B 15 - Fredlund. Innholdsfortegnelse. SK-Bygg AS. Veitrafikk- og jernbanestøy COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss SK-Bygg AS Telefon 02694 www.cowi.no B 15 - Fredlund Veitrafikk- og jernbanestøy Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

Dokumentnummer: IUP-00-A-02708_03B Dato: Spikkestad stasjon Revisjon: 03B Byggeplan Side: 2 av 13

Dokumentnummer: IUP-00-A-02708_03B Dato: Spikkestad stasjon Revisjon: 03B Byggeplan Side: 2 av 13 Byggeplan Side: 2 av 13 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. STØYREGELVERK... 5 3.1 DRIFTSFASE... 5 4. METODE OG FORUTSETNINGER... 6 4.1 BEREGNINGSMODELL... 6 4.2 TRAFIKKDATA... 6 5. BEREGNINGSRESULTATER...

Detaljer

R AP P O RT. Støyutredning Tveit Askøy kommune - vegtrafikkstøy RAVNANGER HUS AS BEREGNING AV UTENDØR S STØY OPPDRAGSNUMMER: 1710 8001

R AP P O RT. Støyutredning Tveit Askøy kommune - vegtrafikkstøy RAVNANGER HUS AS BEREGNING AV UTENDØR S STØY OPPDRAGSNUMMER: 1710 8001 R AP P O RT RAVNANGER HUS AS Støyutredning Tveit Askøy kommune - vegtrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER: 1710 8001 BEREGNING AV UTENDØR S STØY SWECO NORGE AS - AKUSTIKK 30.9.2015 Utarbeidet av Jenny Luneng Kontrollert

Detaljer

RAPPORT. Flystøy /81/34 ALVØEN EIENDOMMER AS VOSS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING TIL REGULERINGSPLAN OPPDRAGSNUMMER RIAKU03_REV1

RAPPORT. Flystøy /81/34 ALVØEN EIENDOMMER AS VOSS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING TIL REGULERINGSPLAN OPPDRAGSNUMMER RIAKU03_REV1 ALVØEN EIENDOMMER AS Flystøy 130-80/81/34 OPPDRAGSNUMMER 99688003 STØYFAGLIG VURDERING TIL REGULERINGSPLAN VOSS AKUSTIKK UTARBEIDET AV TORMOD UTNE KVÅLE KONTROLLERT AV BERNT HEGGØY Endringsliste REV. DATO

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

Støyberegning fra veitrafikk og jernbane

Støyberegning fra veitrafikk og jernbane TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 463831 08.10.2012 Oppdragsnavn: Volleneveien 2 Kunde: Byggeservice Askim AS, Terje Mathiassen beregning fra veitrafikk og jernbane Sammendrag: Sweco har

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

RAPPORT. Støyvurdering av foreslått reguleringsplan Ebbesvikneset, Fjell Kommune BIB EIGEDOM AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU01 REV

RAPPORT. Støyvurdering av foreslått reguleringsplan Ebbesvikneset, Fjell Kommune BIB EIGEDOM AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU01 REV BIB EIGEDOM AS Støyvurdering av foreslått reguleringsplan Ebbesvikneset, Fjell Kommune OPPDRAGSNUMMER 99787001 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK KONTROLLERT AV SIGURD SOLBERG UTARBEIDA AV MARITA SØRBØ KONTROLLERT

Detaljer

RAPPORT. Støyutredning boliger over Møbelringen i Harstad VIP EIENDOM AS RIAKU OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS MATHIAS EFTEVAND

RAPPORT. Støyutredning boliger over Møbelringen i Harstad VIP EIENDOM AS RIAKU OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS MATHIAS EFTEVAND VIP EIENDOM AS Støyutredning boliger over Møbelringen i Harstad OPPDRAGSNUMMER 18427001 RIAKU SWECO NORGE AS MATHIAS EFTEVAND repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste REV. KONTR. AV UTARB. AV 00 07.03.2006

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

Støyvurdering av planlagt tomt for tomannsbolig, Årstadveien 16, Bergen kommune. S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker

Støyvurdering av planlagt tomt for tomannsbolig, Årstadveien 16, Bergen kommune. S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Støyvurdering av planlagt tomt for tomannsbolig, Årstadveien 16, Bergen kommune Oppdragsnummer 12081001 Bergen Sweco Norge AS Vest Akustikk Utarbeidet av Kirsti Kvanes Kontrollert av Frode Eikeland 1 (15)

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan Eidekollen, Kvaløya, Tromsø kommune EIDE BYGG EIENDOM AS SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 12826001 RIAKU01-REV0

RAPPORT. Reguleringsplan Eidekollen, Kvaløya, Tromsø kommune EIDE BYGG EIENDOM AS SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 12826001 RIAKU01-REV0 EIDE BYGG EIENDOM AS Reguleringsplan Eidekollen, Kvaløya, Tromsø kommune OPPDRAGSNUMMER 12826001 SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK BERNT HEGGØY Sweco Versjonsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER KONTR. AV UTARB.

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer