RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER 99284001"

Transkript

1 For: Opus Bergen AS OPPDRAGSNUMMER DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING Dr. Holms hotel, med visualisering av planlagt påbygg indikert med oransje ellipse. Flyfoto frå aust RIAKU01 SWECO NORGE AS VOSS INGE HOMMEDAL Sweco

2 Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN ANGÅR GJENNOMGÅTT GODKJENT Sweco Tvildesvegen 16D NO 5705 Voss, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Inge Hommedal Rådgjevar i akustikk Voss Mobil

3 Sammendrag Sweco Norge AS - Voss har fått i oppdrag av Opus Bergen AS å greia ut støy i samband med detaljregulering av Dr. Holms hotel på Geilo i Hol kommune. Detaljreguleringa inneber m.a. eit påbygg rommande fritidsbustader oppå eit eksisterande parkeringsbygg søraust for hovuddelen av hotellet. Byggsituasjonen etter planlagde endringar er illustrert på framsida av denne rapporten. Detaljreguleringa inneheld også leikeareal og parkering på bakkenivå. Støysituasjonen er prega av nærliggjande jernbaneline (Bergensbanen) og vegar i Geilo sentrum. Med planlagd innglasing vil ikkje støy frå jernbanetrafikk eller vegtrafikk medføra overskridingar av relevante støygrenser for private uteplassar/balkongar på det planlagde påbygget på Dr. Holms hotell. Innglasinga må vera akustisk tett på alle lukka sider. Overliggjande balkonghimlingar må kleast med lydabsorberande plater (treullsement, el.l.) for å hindra utilsikta lydrefleksjonar ned til underliggjande balkongar. Dette vil også gje ei viss avdemping av lyden inni balkongane. Somme soveromsvindauge på fasaden mot søraust vil få ei lita (om lag 1 db) overskriding av tilrådd støygrense. Situasjonen er akseptabel, også ut frå Hol kommune sine juridisk bindande støyføresegner for Geilo sentrum. Innandørs støy frå utvendige støykjelder vil stetta krava i TEK10/NS8175 med bruk av komponentar med standard lydisolasjon i fasaden. Innregulert leikeområde søraust for planlagt påbygg (kalla f_lek ) vil vera utsett for årsmidla jernbanestøy over relevante grenser. Støyen i aktuell brukstid (kl. 7-23) til leikeområdet vil derimot tilfredstilla relevante grenser. Om ein ynskjer å auka kvaliteten på dette området kan eventuelt påkravd sikringsgjerde utformast som støyskjerm mot jernbanen. Dette kan detaljerast i ein seinare planfase, når planar for konkret terrengforming av arealet ligg føre. Sweco Tvildesvegen 16D NO 5705 Voss, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Inge Hommedal Rådgjevar i akustikk Voss Mobil

4 Innholdsfortegnelse 1 Innleiing 6 2 Støyfaglege uttrykk og heimel Langtidsmidla støynivå Maksimalt støynivå Bakgrunn 6 3 Føringar for støy Nasjonale føringar Teknisk forskrift til plan- og bygningslova Støy som tema i arealplanleggjing Støy som tema for byggjetiltak etter Plan- og bygningslova Kommunal føring 9 4 Metode Støy frå vegtrafikk Støy frå jernbanetrafikk 10 5 Føresetnader Kartgrunnlag for reknemodellen for støy Planlagt påbygg Vegtrafikktal Jernbanetrafikk 12 6 Utrekna støysituasjon Støy frå Vegtrafikk og jernbanetrafikk til fasadar og private uteplassar Sum av vegtrafikk- og jernbanetrafikkstøy Støy frå jernbanetrafikk til leikeareal 14 7 Vurdert støysituasjon Allment Fasadar og private uteplassar Vindauge utanfor støyømfintlege rom Private uteplassar Andre støykjelder Støy frå jernbanebru/holmsundergangen Andre støytypar frå jernbanen Støy frå tekniske installasjonar og aktivitetar på Dr. Holms Hotel 16 8 Vibrasjonar og strukturlyd 16 RIAKU01

5 9 Konklusjonar 16

6 1 INNLEIING Sweco Norge AS - Voss har fått i oppdrag av Opus Bergen AS å greia ut støy i samband med detaljregulering av Dr. Holms hotel på Geilo i Hol kommune. Detaljreguleringa inneber m.a. eit påbygg rommande fritidsbustader oppå eit eksisterande parkeringsbygg søraust for hovuddelen av hotellet. Byggsituasjonen etter planlagde endringar er illustrert på framsida av denne rapporten. Detaljreguleringa inneheld også leikeareal og parkering på bakkenivå. Støysituasjonen er prega av nærliggjande jernbaneline (Bergensbanen) og vegar i Geilo sentrum. Det er ikkje utført synfaring som ein del av dette oppdraget. 2 STØYFAGLEGE UTTRYKK OG HEIMEL 2.1 LANGTIDSMIDLA STØYNIVÅ Støynivå L den, er eit langtidsmidla (døgn/år) støynivå der støybidraga om kveldane (kl ) er gjevne eit tillegg på 5 db og støybidraga om nettene (kl ) er gjevne eit tillegg på 10 db. Støyproduksjon om kveldane og nettene vert altså «straffa» med høvesvis 5 db og 10 db, før samanlikning med grenseverdiar. Dette for å sikra betre vern mot m.a. uroing av søvn. For vurdering av støy til leikeareal vil det vera støy på dagtid og kveldstid som vil vera relevant. Denne storleiken er kalla L de og har altså straffetillegg for støy produsert i tida kl MAKSIMALT STØYNIVÅ Maksimalt støynivå L 5AF. For vegtransport er maksimalt støynivå definert til det som vert overskride av dei 5% mest støyande hendingane (i praksis tunge kjøretøy). Maksimalt støynivå vert brukt til å vurdera sjanse for uroa søvn der det er stor nattrafikk. For jernbanetrafikk skal maksimale støynivå vurderast når det er minst 10 støyande hendingar i nattperioden (kl ), eller ved store overskridingar av tilrådd grense for maksimalt støynivå. 2.3 BAKGRUNN L den og L 5AF er innførde med retningslina T-1442 (sjå nedanfor) i Noreg frå I denne saka vil L den vera styrande for vurdering av støysituasjonen. L den og L 5AF er A-vekta støynivå. A-vektinga jamnar ut at menneskeøyra er mindre vârt for basslyd og diskantlyd enn for lyd i mellomliggjande frekvensområde. RIAKU01

7 Både L den og L 5AF vert gjevne som forholdstal i desibel (forkorta til db) relatert til høyreterskelen vår. 3 FØRINGAR FOR STØY 3.1 NASJONALE FØRINGAR TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVA TEK10, plan- og bygningslova si tekniske forskrift, har i ein eigen standard NS 8175 gjeve grenser for tillateleg støy som kjem utanfrå og belastar nye bustader, kontor, osv. Minstekrava i standarden er gjevne i ein eigen lydklasse C. For det aktuelle prosjektet med nye fritidsbustader - er desse minstekrava aktuelle: Krav til innandørs døgnmidla støynivå (frå utandørs kjelder) høgst 30 dba i opphaldsrom i bustad. Krav til innandørs maksimalt støynivå (frå utandørs kjelder) på 45 dba i soverom dersom det er «mer enn 10 hendelser over dette nivået om natta». I denne saka slår ikkje dette ut. Støynivå på uteplass (privat og felles) skal ikkje overstiga nedre grenseverdi for gul sone i T-1442, det vil seia L den = 55 db. Lydkrava i lydklasse C. Om utbyggjar ynskjer det kan ein prosjektera for ein betre lydklasse enn lydklasse C STØY SOM TEMA I AREALPLANLEGGJING Retningsline for handsaming av støy i arealplanlegging, T-1442 i vart innført i januar 2005 og oppdatert sommaren Støysonegrensene for vegtrafikkstøy er synte i tabell 1. Merknad: I nesten alle saker, også denne, vil langtidsmidla nivå, L den, avgjera kor stor utbreiing støysonene får. Maksimalstøynivået L 5AF vil altså vera underordna. Det er difor berre L den som vert omtala vidare i denne rapporten. Per i dag passerer det færre enn 10 tog i nattperioden (kl ) og dermed skal L den liggja til grunn også for vurdering av jernbanetrafikkstøyen.

8 Tabell 1. Kriterier for støysoneinndeling. Alle tal som frittfeltverdiar. Støysone Støykjelde Gul Raud Utandørs støynivå, årsmidla Utandørs støynivå, i nattperioden kl Utandørs støynivå, årsmidla Utandørs støynivå, i nattperioden kl Vegtrafikk L den = 55 db L 5AF = 70 db L den = 65 db L 5AF = 85 db Jernbanetraf. L den = 58 db L 5AF = 75 db L den = 68 db L 5AF = 90 db Yttergrensa for gul støysone i T-1442 er identisk med tilrådd øvre grense for vegtrafikkstøy. Denne grensa er ikkje rettsleg bindande, men kommunane kan vedta bindande føresegner, sjå nedanfor. Merknad: Ein del personar vil vera plaga av støy også utanfor gul støysone. Ved yttergrensa for gul støysone vil inntil 10 % av dei råka personane framleis vera sterkt plaga av støy. Som ein ser av tabell 1 vert altså jernbanetrafikkstøy rekna for å vera mindre til plage enn vegtrafikkstøy, med ein differanse på 3 db i grensene for støysonene. Etter T-1442 bør ein ta høgd for utvikling år fram i tid. For ikkje å undervurdera støyplaga er det difor vanleg å leggja trafikkvekst til grunn i utrekning av vegtrafikkstøy og dermed sjå på framskriven trafikk. For jernbanetrafikken stiller dette seg noko annleis, sjå kapitlet om føresetnader STØY SOM TEMA FOR BYGGJETILTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA T-1442 har tilrådde grenser for støynivå ved planleggjing av nye støyømfintlege bygg, sjå tabell 2. RIAKU01

9 Tabell 2. Tilrådde grenser for vegtrafikkstøy ved byggjing av bustader, sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsbustader, skular og barnehagar. Alle tal som frittfeltverdiar.. Støykjelde Støynivå på uteplass og utanfor rom med støysensitiv bruk (stove og soverom) Støynivå utanfor soverom, natt kl Vegtrafikk L den = 55 db L 5AF = 70 db Jernbanetrafikk L den = 58 db L 5AF = 75 db Dei tilrådde støygrensene er også omtala i T-1442 som nedre grense for gul sone der gul sone er eit område der støysensitive bygg kan oppførast på vilkår av at avbøtande tiltak gjev tilfredsstillande støytilhøve. Raud støysone (L den > 65 db for vegtrafikk og L den > 68 db for jernbanetrafikk) 1 syner område som ikkje er eigna for støysensitive bruksføremål, og der ein skal unngå å byggja støysensitive bygg. Den lokale planstyresmakta (oftast kommunen) vil i somme tilfelle opna for eit kompromiss i grensene for utandørs støy - ved til dømes å tillata bygging med éi støyutsett side dersom bu-einingane er gjennomgåande og har ei stille side der fleire av dei støysensitive romma (soverom og stover) ligg. T-1442 opnar eksplisitt for slike kompromiss på stader der det av ulike grunner er ynskt ei høg arealutnytting. Ein viktig grunn til å ynskja ei stille side er kvaliteten det gjev å kunne lufta soverom og stover ut i luft med god støykvalitet. Dette er ein ynskt tilleggskvalitet som er uavhengig av minimumskvaliteten ein oppnår t.d. med lukka vindauge og balansert ventilasjon i bygget. 3.2 KOMMUNAL FØRING Hol kommune har eigne kommuneplanføresegner for støy for Geilo ii. Støy er omtala juridisk bindande i vedlegget til planen slik: «1.6 Krav til uteareal/støy, jf PBL andre ledd, bokstav d Før det blir gjeve løyve til oppføring og/eller utviding av bustad, sjukeheim, pleieinstitusjon, fritidsbustad, skule og barnehage skal det dokumenterast tilfredstillande støynivå utanfor rom med støyømfintleg bruk og at det kan etablerast uteareal med tilfredstillande støytilhøve, dvs. db 55 Lden frå veg, db 58 Lden frå bane og db 30 Lden frå skytebane.» 1 Vegtrafikkstøy og jernbanetrafikkstøy har ulike tilrådde grenseverdiar, fordi desse to støytypane påverkar folk ulikt.

10 4 METODE 4.1 STØY FRÅ VEGTRAFIKK Støy frå vegtrafikk er rekna etter gjeldande nordiske reknemetode iii, implementert i rekneverktøyet NoMeS 4.5 iv. Det er rekna at støyen breier seg frå ei linekjelde plassert 0,5 m over vegsenterlina til dei respektive vegane. Det er føresett at reell køyrefart er den same som skilta fart. Utrekna støy inkluderer ikkje eventuelle lydrefleksjonar frå bygningsfasadar. I reknemodellen er det lagt til grunn akustisk mjuk mark over alt (bortsett frå sjølve vegbanane). 4.2 STØY FRÅ JERNBANETRAFIKK Støy frå jernbanetrafikk er rekna etter gjeldande nordiske reknemetode v, implementert i rekneverktøyet NoMeS 4.5 vi. Utrekna støy inkluderer ikkje eventuelle lydrefleksjonar frå bygningsfasadar. I reknemodellen er det lagt til grunn akustisk mjuk mark over alt. 5 FØRESETNADER 5.1 KARTGRUNNLAG FOR REKNEMODELLEN FOR STØY I støyutrekninga er det brukt 3D kartverk i digitalt format med 1 m ekvidistanse for eksisterande terreng, bygningar og vegar vii. I reknemodellen for støy er desse objekta representerte i 3D, og støybarriere-effekten vert dermed ivareteken. I reknemodellen er det føresett at terrenget ikkje vert monaleg endra. 5.2 PLANLAGT PÅBYGG Omriss av det planlagte påbygget er tilsendt som DAK-fil viii. I dette arbeidet er det lagt til grunn ei maksimal byggjehøgd på 822,5 m.o.h. for det planlagte påbygget. 5.3 VEGTRAFIKKTAL Det er tidlegare gjort omfattande utgreiingar av trafikk langs hovudvegar og kommunale vegar i Geilo sentrum ix. Etter at desse utgreiingane vart gjort er det føreteke endringar i skiltfart for Rv7 i Geilo sentrum. Det er også kome til endringar i trafikktala tilgjengelege frå Nasjonal vegdatabank. For eit prognoseår år fram i tid er det i dette arbeidet føreteke skjøn for trafikktala. Nedanståande figur oppsummerer framtidige trafikktal som ligg til grunn for denne rapporten. RIAKU01

11 N 6000/50/10 Figur 1 Prognoserte trafikktal år fram i tid for Geilo sentrum, baserte på trafikkutgreiingar frå 2008 og fagleg skjøn. Fyrste tal i kvar line: ÅDT [køyretøy/døgn]. Andre tal i kvar line: Køyrefart [km/t]. Tredje tal i kvar line: Tungtrafikkdel [%]. Planlagt påbygg på Dr. Holms hotel er synt som svart ellipse. For hovudvegane er tungtrafikkdelen henta frå Nasjonal Vegdatabank. For kommunalvegane er det, etter fagleg skjøn, brukt tungtrafikkdel på 5 %. Døgnfordeling av trafikken langs hovudvegane er føresett å vera: Dag (7-19): 75 %, kveld (19-23): 15 %, natt (23-7): 10 %. For kommunalvegane er det føresett denne døgnfordelinga: Dag (7-19): 84 %, kveld (19-23): 10 %, natt (23-7): 6 %. Det er modellert med ei kjelde langs senterlina til alle vegane. Trafikk på avkøyrsla til Dr. Holms hotel er føresett å ikkje gje monalege tilskot til det samla støybiletet.

12 5.4 JERNBANETRAFIKK I tråd med T-1442 bør ein ta høgd for utvikling år fram i tid og presentera «verstetilfellet»: Dette for at ein ikkje skal undervurdera støyplaga. I fylgje infrastruktureigaren Jernbaneverket er framtidige trafikktal for Bergensbanen usikre. I dette oppdraget er det lagt til grunn at ein jernbanetrafikksituasjon år fram i tid medfører produsert støy frå jernbanetrafikken lik den frå rapportert trafikk i Framtidig jernbanemateriell og -spor vil truleg støya mindre enn dagens, men for ikkje å undervurdera støyplaga er det her lagt til grunn at materiell og spor vert av same akustiske kvalitet som i dag. I dette arbeidet er det lagt til grunn fylgjande trafikktal for vanleg førekomande trafikk/materiell forbi planområdet x : Tabell 3. Føresetnader for framtidig trafikk, tufta på tal frå Jernbaneverket xi. Togtype Togkategori Køyrefart [km/t] Trafikk [togmeter/time] Dag (7-19) Kveld (19-23) Natt (23-7) El.-lokomotivtrekte Gods El18- lokomotivtrekte passasjertog Region B73 motorvognsett Region UTREKNA STØYSITUASJON 6.1 STØY FRÅ VEGTRAFIKK OG JERNBANETRAFIKK TIL FASADAR OG PRIVATE UTEPLASSAR Den mest støy-utsette fasaden på planlagt påbygg er fasaden mot søraust. Denne fasaden får årsmidla vegtrafikkstøy L den = 54 db, jfr. nedanståande figur. Denne fasaden får årsmidla jernbanetrafikkstøy L den = 56 db. Årsmidla jernbanetrafikkstøy forbi Dr. Holms hotel er sterkt prega av dei nattlege godstoga. 2 Skiltfarten i stasjonsområdet er 70 km/t. 3 Basert på fagleg skjøn. 4 Basert på fagleg skjøn. RIAKU01

13 Sumstøy er drøfta i neste underkapittel. 6.2 SUM AV VEGTRAFIKK- OG JERNBANETRAFIKKSTØY Støyretningslina T-1442 omtalar dette som sumstøy/fleirkjeldestøy, men går ikkje vidare inn på korleis det bør reknast ut og vurderast. Vegtrafikkstøy frå såpass mykje trafikkerte vegar som i Geilo sentrum er, i store delar av døgnet, prega av ein jamn støy. Jernbanetrafikk er annleis og prega av få, men kraftige støy-hendingar. Desse to støytypane er altså ulike, og summering er ikkje beint fram. Støyretningslina T-1442 har ein rettleiar xii, som i noko mon gjev føringar i slike tilfelle. Etter fagleg skjøn og vanleg praksis i støyfaget er samla støy frå vegtrafikk og jernbanetrafikk funnen slik: 1. Hovudvegsystemet i Geilo sentrum har heller stor trafikk, og støyen frå trafikk langs desse vegane er, i store delar av døgnet, meir prega av jamn støy enn av støy frå einskildkøyretøy. 2. Støyen frå trafikk på Bergensbanen på staden er prega av få, men kraftige einskildpasseringar. Dette, saman med den slakkare støygrensa for jernbanetrafikkstøy enn for vegtrafikkstøy (sjå tabell 1) gjer at det vil vera fornuftig å trekkja frå skilnaden i støygrenser (3 db, sjå tabell 1) før summeringa. Dette er gjort i denne rapporten. VTS:54 JTS:56 Sum:57 Sum: Under tilrådd grense Figur 2 Årsmidla vegtrafikkstøy og jernbanetrafikkstøy, L den, utanfor fasadar mot søraust og sørvest på planlagt del av Dr. Holms hotel. Alle tal i db. Vegtrafikkstøy er synt som VTS og jernbanetrafikkstøy som JTS. Sumstøy (sjå drøftinga ovanfor) er også synt. Dei tre nedste etasjane i bygget er til parkering.

14 6.3 STØY FRÅ JERNBANETRAFIKK TIL LEIKEAREAL I detaljreguleringa ligg det også inne eit leikeareal, søraust for bygga til hotellet, som synt i nedanståande figur. N Planlagt påbygg Figur 3 Innregulert leikeareal (synt som turkis polygon) og merka med «f_lek». Mogeleg støyskjerm (sjå nedanfor) er synt som grøn polyline. Leikearealet vil, i noko mon, vera utsett for støy frå jernbanetrafikk. Årsmidla støy på dette arealet vil vera inntil L den = 64 db og overstig såleis øvre tilrådde støygrense (L den = 58 db). Som nemnt ovanfor er jernbanestøyen i området dominert av dei nattlege godstoga. Jernbanestøy i tida kl vil vera L de 57 db på dei mest utsette delane av leikeområdet, og ligg såleis under øvre tilrådde støygrense. Om ein ynskjer støykvalitet betre enn øvre tilrådd grense kan eventuelle sikringsgjerde mot søraust med fordel utformast som ein støyskjerm, eventuelt med sideskjermar. Dette er illustrert i ovanståande figur. Høgda til skjermen/gjerdet må tilpassast krav frå Jernbaneverket. 7 VURDERT STØYSITUASJON 7.1 ALLMENT Planlagt påbygg får stille sider på alle fasadar, bortsett frå fasaden mot søraust. Denne fasaden får ei lita overskriding av den øvre tilrådde støygrensa. Fasaden vert høg, med sikt til delar av hovudvegsystemet i Geilo sentrum samt Bergensbanen: Støyen vert dermed om lag lik over heile fasaden. RIAKU01

15 7.2 FASADAR OG PRIVATE UTEPLASSAR VINDAUGE UTANFOR STØYØMFINTLEGE ROM Fasaden mot søraust er planlagd med m.a. soveromsvindauge og vindauge utanfor stover/kjøken. Som nemnt ovanfor får fasaden ei overskriding av tilrådd støygrense. Overskridinga er lita og vil ikkje utgjera nokon praktiske eller formelle støyproblem, også etter krava i Hol kommune sine føresegner for Geilo sentrum. Innandørs støy frå utvendige støykjelder vil stetta krava i TEK10/NS8175 med bruk av komponentar med standard lydisolasjon i fasaden. Det krevst altså ingen ekstra avbøtande tiltak PRIVATE UTEPLASSAR Privat uteareal til planlagde fritidsbustader vil vera balkongar. Desse er planlagde med innglasing. Dersom denne innglasinga vert utført akustisk tett vil desse balkongane få årsmidla støy frå vegtrafikk og jernbanetrafikk under tilrådd grense og få ein god støykvalitet. Undersida av balkongane må kleast med lydabsorberande himlingsplater (treullsement, el.l.) for å hindra utilsikta lydrefleksjonar ned til underliggjande balkongar og for å gje ei viss avdemping av lyden i balkongane. 7.3 ANDRE STØYKJELDER STØY FRÅ JERNBANEBRU/HOLMSUNDERGANGEN Eksisterande jernbanebru over Holmsundergangen ligg om lag 80 m frå næraste fasade på påbygget. Brua er i stålkonstruksjon. Denne brua avgjev ein god del støy når toga køyrer over henne. Støy frå denne brua gjev eit visst tilskot til samla togstøy ved aktuelt planlagt påbygg, men er vurdert til å ha lite å seia for det samla støybiletet ANDRE STØYTYPAR FRÅ JERNBANEN Ut frå stasjonsområdet på Geilo er det kurver, som kan gje opphav til kurveskrik. Slike støyande hendingar kan vera sjenerande, men vil her ha lite å seia for det samla støybiletet. Likeeins vil akselerasjonsstøy og bremsestøy frå toga truleg også vera eit lite problem i tiltaksområdet, sjølv om spesielt dei nyare lokaltogsetta (motorvognsett av typen BM72) er kjende for gje tydeleg støy under akselerasjon og til dels under bremsing.

16 7.3.3 STØY FRÅ TEKNISKE INSTALLASJONAR OG AKTIVITETAR PÅ DR. HOLMS HOTEL I fylgje opplysningar frå oppdragsgjevar ligg det ingen dominerande støykjelder på hovuddelen av hotellet (ventilasjonsanlegg, andre tekniske installasjonar, varelevering, osv.) nær planlagt påbygg. Desse støykjeldene er difor vurderte til å vera underordna. Ved eventuelle framtidige endringar i hotellet må ein sikra tilfredsstillande støynivå frå slike kjelder til støyømfintlege fasadar og areal. Lyd frå musikkanlegg og menneske på hotellet er ikkje vurderte i denne rapporten. 8 VIBRASJONAR OG STRUKTURLYD Ved liten avstand mellom jernbanespor og ømfintlege bygg kan stundom vibrasjonar (risting i grunnen) og strukturlyd (lyd som foplantar seg i bygningsdelane, ikkje gjennom lufta) utgjera problem. Ut frå avstandar til jernbanespor, køyrefartar på toga, grunntilhøva på staden, osv.er vibrasjonar og strukturlyd vurdert til å vera uproblematiske for føremålet med påbygget. 9 KONKLUSJONAR Med planlagd innglasing vil ikkje støy frå jernbanetrafikk eller vegtrafikk medføra overskridingar av relevante støygrenser for private uteplassar på det planlagde påbygget på Dr. Holms hotell. Innglasinga må vera akustisk tett på alle lukka sider. Overliggjande balkonghimlingar må kleast med lydabsorberande plater (treullsement, el.l.) for å hindra utilsikta lydrefleksjonar ned til underliggjande balkongar og for å gje ei viss avdemping av lyden inni balkongane. Somme soveromsvindauge på fasaden mot søraust vil få ei lita (om lag 1 db) overskriding av tilrådd støygrense. Situasjonen er akseptabel, også ut frå Hol kommune sine juridisk bindande støyføresegner for Geilo sentrum. Innandørs støy frå utvendige støykjelder vil stetta krava i TEK10/NS8175 med bruk av komponentar med standard lydisolasjon i fasaden. Innregulert leikeområde søraust for planlagt påbygg (kalla f_lek ) vil vera utsett for årsmidla jernbanestøy over relevante grenser. Støyen i aktuell brukstid (kl. 7-23) til leikeområdet vil derimot tilfredstilla relevante grenser. Om ein ynskjer å auka kvaliteten på dette området kan eventuelt påkravd sikringsgjerde utformast som støyskjerm mot jernbanen. Dette kan detaljerast i ein seinare planfase, når planar for konkret terrengforming av arealet ligg føre. i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T Miljøverndepartementet, Revisjon sommaren ii «Kommunedelplan for Geilo: Planomtale, planføresegner og plankart», vedteken i Hol kommunestyre i sak 69/10. iii Railway Traffic noise- Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:524, Nordisk Ministerråd, København iv Underutgåve av RIAKU01

17 v Statens vegvesen, handbok 64, «Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy. Revidert 1996: Komplett og forenklet metode» ISBN vi Underutgåve av vii Fila «geilo_sentrum_stoy.sos» motteke frå Hol kommune viii Fila «p12017 Dr.HolmsHotel_Planforslag _med poligoner for støy dwg» motteken i e-post frå Opus Bergen AS ix «Geilo sentrum trafikk- og støyvurderinger, revidert », rapport frå Asplan Viak AS, og «Geilo sentrum trafikk- og støyvurderinger supplerende notat», dagsett x Trafikktala er henta frå Jernbaneverket sitt oppsett for år 2011 (sjå: ), grovt kontrollert opp mot informasjon frå Jernbaneverket sine grafiske togruter. xi Fila «Trafikktall_2011.xls» lasta ned frå Jernbaneverket sine nettsider , supplert med informasjon om køyrefart, osv. i e-post frå Jernbaneverket xii TA-2115 frå Miljødirektoratet (tidlegare Klif).

Kronstad, gnr. 33, bnr. 75 i Alta

Kronstad, gnr. 33, bnr. 75 i Alta Rapport 5923-1 Kronstad, gnr. 33, bnr. 75 i Alta Vegtrafikkstøy Situasjonsplan for tiltaket, dagsett 24.8.2011. Kjelde: Verte landskap & arkitektur AS. for Verte landskap & arkitektur AS oktober 11 Rapport

Detaljer

Ny veg Skånevik - Etne

Ny veg Skånevik - Etne Kilde Akustikk AS Rapport 4486-1 Ny veg Skånevik - Etne Støysonekart Ulike vegalternativ ved Skånevik. for Plan vest AS august 08 Rapport 4486-1 16 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen -

Detaljer

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Vedlegg 4 til planomtale Godkjent av Hareid kommunestyre 21.06.2012,

Detaljer

Kommunedelplan Myrkdalen

Kommunedelplan Myrkdalen Kilde Akustikk AS Rapport 4772-1 Kommunedelplan Myrkdalen Vegtrafikkstøy Utsnitt av kommuneplanens arealdel datert 3.11.2008 for Opus Bergen AS desember 08 Rapport 4772-1 16 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer

XL-bygg Tverberg & Sønner AS. Bustadfelt på Rene: Støyfagleg vurdering

XL-bygg Tverberg & Sønner AS. Bustadfelt på Rene: Støyfagleg vurdering XL-bygg Tverberg & Sønner AS : Støyfagleg vurdering RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU02 98807001 Kunde: XL-bygg Tverberg & Sønner AS : Støyfagleg vurdering Sammendrag: Det er rekna og vurdert

Detaljer

RAPPORT. Randaberg sentrum øst områderegulering PLAN VEST AS OPPDRAGSNUMMER 99177800 RIAKU01 REV.1 22.05.2014 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK

RAPPORT. Randaberg sentrum øst områderegulering PLAN VEST AS OPPDRAGSNUMMER 99177800 RIAKU01 REV.1 22.05.2014 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK PLAN VEST AS Randaberg sentrum øst områderegulering OPPDRAGSNUMMER 99177800 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK UTFØRT AV MARITA SØRBØ KONTROLLERT AV BERNT HEGGØY Sweco Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001 ØEN EIGEDOM ROALD ØEN Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde OPPDRAGSNUMMER 13665001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE BERNT HEGGØY Sweco Endringar REV. DATO ENDRINGA

Detaljer

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy.

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy. Statens vegvesen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 97917001 Kunde: Statens vegvesen Samandrag: Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Statens vegvesen å utreda støy for eksisterande (A0) og utbetra

Detaljer

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS Myrkdalen Fjellandsby Oppdragsnr. 98825001 Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby FK1-FK3 VOSS Sweco Norge AS Utarbeidet av Bernt Heggøy Kontrollert av Kjell Olav Aalmo 1 (9) S w e co

Detaljer

RAPPORT Egerbergkvartalet. Støyvurdering.

RAPPORT Egerbergkvartalet. Støyvurdering. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98192001 Kunde: Råd Eiendom AS Sammendrag: Sweco Norge har beregnet støy fra vegtrafikk og jernbane i prognoseåret 2032 mot planlagte boliger ved Egerbergkvartalet

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

RAPPORT. Boliger Plassen i Bjørkavågen, Sula kommune. Vegtrafikkstøy. TIKAL UTVIKLING AS SWECO NORGE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA OPPDRAGSNUMMER 15803001

RAPPORT. Boliger Plassen i Bjørkavågen, Sula kommune. Vegtrafikkstøy. TIKAL UTVIKLING AS SWECO NORGE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA OPPDRAGSNUMMER 15803001 TIKAL UTVIKLING AS Boliger Plassen i Bjørkavågen, Sula kommune. Vegtrafikkstøy. OPPDRAGSNUMMER 15803001 RIAKU01, REV. 0 SWECO NORGE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA FRODE ATTERÅS BERNT HEGGØY (KS) Sweco Endringsliste

Detaljer

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98437001 Kunde: Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Sammendrag:

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150 Bergen Bolig og Byfornyelse Støyvurdering Haukås 199/150 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 95851001 Kunde: Bergen Bolig og Byfornyelse Støyvurdering Haukås 199/150 Sammendrag: Prosjekt Haukås 199/150

Detaljer

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Kilde Akustikk AS Rapport 5046-1 Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Enkle støysonekart for Statens vegvesen. Region vest september 09 Rapport 5046-1 16 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

Hetlevikåsen fjernvarmeanlegg i Loddefjord

Hetlevikåsen fjernvarmeanlegg i Loddefjord Rapport 5652-2 Hetlevikåsen fjernvarmeanlegg i Loddefjord Støyfagleg underlag til reguleringsplan Fasadeskisser for fjernvarmeanlegget, per 23.11.2011. Kjelde: Wiberg AS, Arkitektur & plan for BKK Varme

Detaljer

Detaljregulering 220/304 og 220/305 Otta

Detaljregulering 220/304 og 220/305 Otta Kilde Akustikk AS Rapport 5078-1 Detaljregulering 220/304 og 220/305 Otta Støy fra vegtrafikk og jernbane Panorama av rv. 15 over jernbanen sett fra utbyggingsområdet mot nordvest for Nordplan AS avd.

Detaljer

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Lundsjordet - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.09.2012 På oppdrag for Sjåtil & Fornæss

Detaljer

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy.

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Tromsø kommune Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Innhold 1 Innledning... 1 2 Situasjon... 1 3 Kriterier for støy... 2 4 Prinsippløsninger for fly+veg støybeskyttelse... 3 5 Beregnet vegtrafikkstøy

Detaljer

Gang og sykkelveg RV658

Gang og sykkelveg RV658 Kilde Akustikk AS Rapport 5356-1 Gang og sykkelveg RV658 Vegtrafikkstøy Flyfoto over planområdet. www.giske.kommune.no for Giske kommune juni 10 Rapport 5356-1 12 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk

Detaljer

Rulleskiløype ved Meråker videregående skole

Rulleskiløype ved Meråker videregående skole Rapport 5614-1 Kilde Akustikk AS Rulleskiløype ved Meråker videregående skole Støyfagleg underlag i samband med utviding av skiskytebane Flyfoto av aktuelt område, med planlagde endringar merka med blått

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13656001 RIAKU01

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13656001 RIAKU01 HERØY KOMMUNE RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune OPPDRAGSNUMMER 13656001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK KJETIL FOLLESØ EDVARD FALCH (KS) Sweco Endringsliste VER. DATO BESKRIVELSE

Detaljer

OBOS. Boliger Sandsli. Støy fra vegtrafikk og skytebane.

OBOS. Boliger Sandsli. Støy fra vegtrafikk og skytebane. OBOS. Støy fra vegtrafikk og skytebane. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 95767001 Kunde: OBOS. Støy fra vegtrafikk og skytebane. Sammendrag: Sweco Norge AS har beregnet og vurdert støy fra

Detaljer

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 99257001 Kunde: Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Sammendrag:

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Ustedalen Hotell - VTS USTEDALEN HOTELL AS OPPDRAGSNUMMER 19837001 RIAKU01 23.02.2016 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK EDVARD FALCH (KS)

RAPPORT. RIAKU Ustedalen Hotell - VTS USTEDALEN HOTELL AS OPPDRAGSNUMMER 19837001 RIAKU01 23.02.2016 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK EDVARD FALCH (KS) USTEDALEN HOTELL AS RIAKU Ustedalen Hotell - VTS OPPDRAGSNUMMER 19837001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK HALLVARD GRANSETH EDVARD FALCH (KS) Endringsliste VER DATO REVIDERT KONTR. AV UTARB. AV 00 Edvard Falch

Detaljer

Knudsen Eiendomsselskap as. Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan.

Knudsen Eiendomsselskap as. Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan. Knudsen Eiendomsselskap as Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98459002 Kunde: Knudsen Eiendomsselskap as Boliger

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

R AP P O RT. Støyutredning Tveit Askøy kommune - vegtrafikkstøy RAVNANGER HUS AS BEREGNING AV UTENDØR S STØY OPPDRAGSNUMMER: 1710 8001

R AP P O RT. Støyutredning Tveit Askøy kommune - vegtrafikkstøy RAVNANGER HUS AS BEREGNING AV UTENDØR S STØY OPPDRAGSNUMMER: 1710 8001 R AP P O RT RAVNANGER HUS AS Støyutredning Tveit Askøy kommune - vegtrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER: 1710 8001 BEREGNING AV UTENDØR S STØY SWECO NORGE AS - AKUSTIKK 30.9.2015 Utarbeidet av Jenny Luneng Kontrollert

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 16686-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Arkitekt Bengt G. Michalsen AS OPPDRAGSLEDER Vidar Støen

Detaljer

Helga og Torleif Straume. Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune

Helga og Torleif Straume. Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune Helga og Torleif Straume Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU02 12343001 09.12.2014 Kunde: Helga og Torleif Straume Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl.,

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan Eidekollen, Kvaløya, Tromsø kommune EIDE BYGG EIENDOM AS SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 12826001 RIAKU01-REV0

RAPPORT. Reguleringsplan Eidekollen, Kvaløya, Tromsø kommune EIDE BYGG EIENDOM AS SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 12826001 RIAKU01-REV0 EIDE BYGG EIENDOM AS Reguleringsplan Eidekollen, Kvaløya, Tromsø kommune OPPDRAGSNUMMER 12826001 SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK BERNT HEGGØY Sweco Versjonsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER KONTR. AV UTARB.

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

May Hilde Johnsen. Flystøy 107-496 Langenesvn 12

May Hilde Johnsen. Flystøy 107-496 Langenesvn 12 May Hilde Johnsen Flystøy 107-496 Langenesvn 12 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98812001 Kunde: May Hilde Johnsen Flystøy 107-496 Langenesvn 12 Sammendrag: Utendørs flystøy er beskrevet

Detaljer

00 6.11.2014 Støy fra jernbane og veg KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 6.11.2014 Støy fra jernbane og veg KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Åsatua Egersund DOKUMENTKODE 313299 RIA NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Seglem & Åse AS OPPDRAGSLEDER Bernt Mikal Larsen KONTAKTPERSON SAKSBEH Kim Ervik KOPI ANSVARLIG ENHET

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

RAPPORT. Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering KONSEPTBYGG AS SWECO NORGE AS OPPDRAGSNUMMER 15244001 RIAKU01 19.05.2015 BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ

RAPPORT. Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering KONSEPTBYGG AS SWECO NORGE AS OPPDRAGSNUMMER 15244001 RIAKU01 19.05.2015 BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ KONSEPTBYGG AS Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering OPPDRAGSNUMMER 15244001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK KJETIL FOLLESØ MARITA SØRBØ Sweco Endringsliste VER. DATO BESKRIVELSE KONTR. AV UTARB. AV 0

Detaljer

VIKERSUND KURBAD STØYVURDERING INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Innledning 3

VIKERSUND KURBAD STØYVURDERING INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Innledning 3 VIKERSUND KURBAD VIKERSUND KURBAD STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Innledning 3 3 Forskrifter og grenseverdier

Detaljer

Støyutbetring. for deg som bur. langs sterkt støybelasta veg

Støyutbetring. for deg som bur. langs sterkt støybelasta veg Støyutbetring for deg som bur langs sterkt støybelasta veg Når lyd blir støy Pressluftsbor (udempet) i 40 m avstand Høyeste innendørs trafikkstøynivå i utsatt byleilighet Støy fra kjøleskap i lite kjøkken

Detaljer

r N o t a t RIA-414638-01

r N o t a t RIA-414638-01 (ilsult r N o t a t RIA-414638-01 Oppdrag: ROM Eiendom - Trappehuset Dato: 9. mars 2011 Emne: Stłyberegninger og lydisolasjon i fasade Oppdr.nr.: 414638 Til: ROM Eiendom AS Ottar Remman Kopi: Utarbeidet

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.

STØYVURDERING. Kvartal 71- Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06. STØYVURDERING Kvartal 71- Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 13.06.2015 På forespørsel Anderssen & Fremming AS er det foretatt beregning

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09. STØYVURDERING Boliger Gotebakken Ulstein Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.2012 På forespørsel fra Per Mulvik AS v/heidi Istad er det foretatt

Detaljer

Støyhensyn i arealplanlegging

Støyhensyn i arealplanlegging Støyhensyn i arealplanlegging Plan- og byggesakskonferansen 11.11.2015 Bjørn Arne Karlsen overingeniør FMTR Innhold i denne presentasjonen 1. Hvorfor støy som tema i arealplanlegging? 2. Regelverk/retningslinjer

Detaljer

RAPPORT. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 RIAKU01 25.11.2013 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK. Sweco. repo001.

RAPPORT. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 RIAKU01 25.11.2013 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK. Sweco. repo001. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK MATS ANDREAS GISKE (UTFØRENDE) KJELL OLAV AALMO (KS) Sweco Sammendrag Sweco Norge AS er engasjert av SMF Invest AS for

Detaljer

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka RAPPORT Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka OPPDRAGSGIVER Prosjektil AS EMNE DATO / REVISJON: 24. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 216962-RIA-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Mælengtunet Alvdal Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 02.10.

STØYVURDERING. Boliger Mælengtunet Alvdal Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 02.10. STØYVURDERING Boliger Mælengtunet Alvdal Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 02.10.2012 På forespørsel fra BoligPartner AS v/idar Sambu er det foretatt

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Aunevegen 53 OPPDRAGSGIVER SO Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 1. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416896-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Drivhusvegen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 25.0.201 Kenneth Røed Larsen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10. STØYVURDERING Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.2014 På forespørsel fra STUDIONSW AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring OPPDRAGSGIVER Arild Reinertsen EMNE DATO: 26. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 312941-RIA-RAP-002 RAPPORT OPPDRAG Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring DOKUMENTKODE

Detaljer

Skriverveien. Innholdsfortegnelse. Tanngarden Holding as. Veitrafikk- og jernbanestøy.

Skriverveien. Innholdsfortegnelse. Tanngarden Holding as. Veitrafikk- og jernbanestøy. Tanngarden Holding as Skriverveien COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 www.cowi.no Veitrafikk- og jernbanestøy. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER

Detaljer

nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 1. Bakgrunn Multiconsult har fått i oppdrag av Profier AS ved Nils Gunnestad og Hobbelstad & Rønning AS ved Arne Indrelid å utføre beregninger av støy fra jernbane i planlagte boligfelt i Thorstadbakken

Detaljer

Gnr. 69, Bnr. 272 - MAUDALSGATA 7 9, SANDNES Vurdering av støy ifm. oppføring av fire nye eneboliger

Gnr. 69, Bnr. 272 - MAUDALSGATA 7 9, SANDNES Vurdering av støy ifm. oppføring av fire nye eneboliger Side : 1 av 5 Dato : 09.01.2015 Vår ref. : Vedlegg: : - PROSJEKT: Gnr. 69, Bnr. 272 - MAUDALSGATA 7 9, SANDNES Vurdering av støy ifm. oppføring av fire nye eneboliger OPPDRAGSGIVER: SAK: DISTR. TIL: Eiendomsgruppen

Detaljer

Reguleringsplan FV211 Angeltveit Nord.

Reguleringsplan FV211 Angeltveit Nord. Kilde Akustikk AS Rapport 3829-1 Reguleringsplan FV211 Angeltveit Nord. Beregning av vegtrafikkstøy på utearealer og fasader. for Arealprosjektering AS mars 07 Rapport 3829-1 14 sider Bergen Versjon Vår

Detaljer

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02. STØYVURDERING Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.2015 På forespørsel Herøy kommune er det foretatt beregning

Detaljer

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07. STØYVURDERING Ny butikk, Gata - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

STØYVURDERING. Jessheim Park - Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04.

STØYVURDERING. Jessheim Park - Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04. STØYVURDERING Jessheim Park - Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04.2015 På forespørsel fra Jessheim Stadion Bolig AS er det foretatt

Detaljer

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune Veitrafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 4591 Kunde: HINDHAMAR AS, Landskapsarkitekter MNA V/ Ylva Hindhamar Sjøutsikten terrasse

Detaljer

Oppdragsnr: 26203-00 Dato: 13 desember 2013. Rapportnr: AKU01 Revisjon: 02 Revisjonsdato: 14.8.2014

Oppdragsnr: 26203-00 Dato: 13 desember 2013. Rapportnr: AKU01 Revisjon: 02 Revisjonsdato: 14.8.2014 RAPPORT Rådhusvegen-Ringvegen, Jessheim Kunde: Bolig Jessheim AS Sammendrag: I forbindelse med omregulering av tomter ved Rådhusvegen 7-9 /Ringvegen 12-16 på Jessheim er det beregnet støybelastning fra

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Langset Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.04.2015

STØYVURDERING. Boliger Langset Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.04.2015 Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Boliger Langset Eidsvoll Kommune Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.04.2015 På forespørsel fra PLAN1 AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Støyutbetring. for deg som bur. langs sterkt støybelasta veg

Støyutbetring. for deg som bur. langs sterkt støybelasta veg Støyutbetring for deg som bur langs sterkt støybelasta veg Når lyd blir støy Oppstigande jetfly i 200 m avstand Pressluftbor (udempa) i 40 m avstand På fortau i sterkt trafikkert gate (gjennomsnittsnivå)

Detaljer

Støyvurdering boligprosjekt Lindås. Multiconsult har utført støyvurdering for et planlagt boligprosjekt på i Lindås kommune.

Støyvurdering boligprosjekt Lindås. Multiconsult har utført støyvurdering for et planlagt boligprosjekt på i Lindås kommune. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Støyvurdering boligprosjekt Lindås 614057 RIA-RAP-001 rev01 Lindås Tomteselskap AS Dato: 24. januar 2013 Oppdrag / Rapportnr. 6 1 4 0 5 7 / 01 Tilgjengelighet

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Arnebekktunet Øvre Eiker Kommune

STØYVURDERING. Boliger Arnebekktunet Øvre Eiker Kommune STØYVURDERING Boliger Arnebekktunet Øvre Eiker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 18.05.2015 På forespørsel fra Omnibo Eiendom AS er det foretatt

Detaljer

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152 Martin Rønning Gamle Drammensvei 152 Støyvurdering 2012-08-30 Oppdragsnr.: 5123516 0 2012-08-30 FROBE JAM JAM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Ringgatas forlengelse, Hamar Prosjekt: Vedrørende: Beregning av støysoner Utarbeidet av: ing. Anders Bakstad Dato: 31.05.2006 På oppdrag for Hamar Kommune v/ Ole Chr. Bang er det

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal

Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal Side 2 av 11 Regelverk Gjeldende støyregelverk er retningslinje, T-1442/2012, heretter kalt T-1442. Med denne retningslinjen

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T T-1521 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 3865-1 Boliger Søre Bildøy Støyvurdering Utsnitt av situasjonsplan for boligprosjekt Søre Bildøy 12..2.2007. for Asplan Viak Bergen AS mars 07 Rapport 3865-1 10 sider Voss Versjon

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.01.2014 Rev.: 12.02.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.01.2014 Rev.: 12.02.2014 STØYVURDERING Boliger Trondheimsvegen 120, Kløfta - Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.01.2014 Rev.: 12.02.2014 På forespørsel fra

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/1370 Løpenr.: 7082/2015 Arkivkode: 155/3 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Signe Vinje Støyrapport for snøskuterbane

Detaljer

NOTAT. Notat vedrørende støy i Svebergmarka B7 1. Innledning

NOTAT. Notat vedrørende støy i Svebergmarka B7 1. Innledning NOTAT Oppdrag Svebergmarka B7 1350000001 Kunde Sveberg Panorama AS Notat nr. 001 Dato 21.11.2013 Til Fra Åse Karen Volden Søreng (TOBB/Sveberg Panorama AS) Robert Hoven (Rambøll) Notat vedrørende støy

Detaljer

Rapport 5754-1. Kilde Akustikk AS. Apalen Sør. Beregning av veitrafikkstøy. for Riss Landskap AS april 11

Rapport 5754-1. Kilde Akustikk AS. Apalen Sør. Beregning av veitrafikkstøy. for Riss Landskap AS april 11 Kilde Akustikk AS Rapport 5754-1 Apalen Sør Beregning av veitrafikkstøy for Riss Landskap AS april 11 Rapport 5754-1 12 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-04-08 1 33208/20003788/D1103192.doc

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 813915-RIA-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG 206325 - Fv. 21 Vestsideveien Lier, GS DOKUMENTKODE

Detaljer

som skal byggje bustad

som skal byggje bustad Rettleiing for deg som skal byggje bustad nær støybelasta veg Når lyd blir støy Pressluftsbor (udempet) i 40 m avstand Høyeste innendørs trafikkstøynivå i utsatt byleilighet Oppstigende DC9 jetfly i 200

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger togtrafikk på Heimdal TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket OPPDRAGSLEDER Helge Johansen

Detaljer

VEDLEGG 7.3 TIL PLAN NR. 1759 TRAFIKKSTØY

VEDLEGG 7.3 TIL PLAN NR. 1759 TRAFIKKSTØY VEDLEGG 7.3 TIL PLAN NR. 1759 TRAFIKKSTØY Detaljreguleringsplan med reguleringsbestemmelser for: Stenberg 14/5-2. Byggetrinn og del av Krokstranda sør 14/2 m. fl. i Kroken TROMSØ 28.08.12 KONTORFELLESSKAPET

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T N o t a t RIA-01 Oppdrag: Børstad idrettspark Dato: 17. februar 2010 Emne: Oppdr.nr.: 120388 Til: Børstad Idrettspark AS Dag Georg Jørgensen Kopi: Hamar kommune, Arealplan Tor Harald Tusvik Utarbeidet

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B4 - Ullensaker Kommune

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B4 - Ullensaker Kommune STØYVURDERING Boligfelt Borgen B4 - Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.04.2014 På forespørsel fra Trysilhus AS er det foretatt støyvurdering

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T N o t a t RIA-001 Rev-01 Oppdrag: Skårer syd - reguleringsplan med KU Dato: 11. september 2013 Emne: Oppdr.nr.: 124530 Til: Civitas AS Kopi: Utarbeidet av: Vemund S. Thorød Sign.: VST Kontrollert av: Elin

Detaljer

Detaljregulering Vika Senter i Hommelvik

Detaljregulering Vika Senter i Hommelvik ECO-bygg AS Detaljregulering Vika Senter i Hommelvik 2015-03-24 Oppdragsnr.: 5150955 0 20150324 Jicla Adsul Ivver Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 19.09.2013 088/13 FRH Kommunestyre 01.10.2013 058/13 FRH Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, GNR- 145/001 Arkivsaknr: 2013001042

Detaljer

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland NOTAT OPPDRAG E134 Ørvella bru DOKUMENTKODE 313152-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen ANSVARLIG ENHET 2041 Sør Kristiansand Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Detaljer