8. juni 2012, Radisson Blu Hotell Norge, Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8. juni 2012, Radisson Blu Hotell Norge, Bergen"

Transkript

1 1 8. juni 2012, Radisson Blu Hotell Norge, Bergen

2 Nye medlemmer: Aasen Bygg AS ESG Bygg og Eiendom AS MT Højgaard Norge AS Peab Asfalt AS Tronrud Gruppen AS Borg Byggmontering AS Backe Entreprenør Holding AS

3 Utmeldte medlemmer: Bygg 4 AS (konkurs) AS Trønderbygg Sunnfjord Dykkerservice AS Mesta Eiendom AS HRL-Utvikling AS (fusjon HRL Entreprenør) Brødrene Vangstad AS (fusjon Grande Entreprenør AS)

4 Sak 1 Godkjenning av dagsorden og valg av møteleder

5 Dagsorden: 1. Godkjenning av dagsorden og valg av møteleder 2. Årsberetninger EBA for Regnskaper EBA for Styrets orientering om virksomheten 5. Forutsetninger/ retningslinjer for budsjett Valg for styreperioden 2012/ Forslag til vedtektsendring 2, 8. avsnitt 8. Forslag til honorar for styreleder og nestleder i EBAs styre 9. Fastsettelse av tid og sted for generalforsamlinger i Eventuelt

6 Til dagsorden: Protokoll undertegning Stemmerettsregler

7 Sak 1/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Dagsorden godkjennes Valg av møteleder : Nestleder Petter Eiken leder generalforsamlingene for EBA 8. juni 2012

8 Sak 2 Årsberetninger EBA for 2011

9 Sak 2/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen tar årsberetninger for EBA for 2011 til etterretning.

10 Sak 3 Regnskaper EBA for 2011 EBA og EBA konsern

11 EBA-konsern/EBA Resultatregnskap EBA-konsern EBA (Beløp i hele kr) Note DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent/serviceavgift Annen driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Personalkostnader Avskrivning på driftsmidler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT før skatt Skattekostnad RESULTAT etter skatt Hvorav: Majoritetsinteresse Minoritetsinteresse EBAs EBAs generalforsamlinger generalforsamlinger 8. juni 8. juni

12 EBA-konsern/EBA Balanse pr (Beløp i hele kr) EBAs EBAs generalforsamlinger generalforsamlinger 8. juni 8. juni EBA-konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Lisenser, utgiver rettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Eiendom Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datter Aksjer og andeler Pensjonsmidler Lån ansatte/andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og fond Bankinnskudd og fond Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EBA

13 (Beløp i hele kr) EBA-konsern/EBA Balanse pr EBA-konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Bundet egenkapital Opp & ut fondet Sum egenkapital Opp & ut-fondet Opptjent egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital ekskl. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum avsetning og forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD EBA EBAs EBAs generalforsamlinger generalforsamlinger 8. juni 8. juni

14 EBAs EBAs generalforsamlinger generalforsamlinger 8. juni 8. juni Revisjonsberetningen

15 Desisjon Desisjonskomiteen har avgitt følgende innstilling: EBA Servicekontoreet, EBA, EBA totalt og EBA konsern Desisjonskomiteen har gjennomgått regnskapene for Desisjonskomiteen finner, etter sin gjennomgåelse, intet å bemerke, og vil overfor Generalforsamlingen anbefale regnskapene godkjent som de endelige regnskap.

16 Sak 3/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet 2011 for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Servicekontoret

17 Sak 4 Styrets orientering om virksomheten

18 Generelle forhold M A R K E D E T

19 NOK mrd., faste 2011-priser B Y G G 50,0 Aktivitet i ROT boligmarkedet for ulike boligtyper NOK mrd., faste 2011-priser, ,0 Eneboliger 30,0 20,0 10,0 Småhus Leiligheter 0,

20 B Y G G Nye boliger fordelt på byggtype - Statistikk og prognoser Leiligheter m Eneboliger Småhus

21 NÆRINGSBYGG Nye boliger fordelt på byggtype - Statistikk og prognoser Private næringsbygg m Husholdningsbygg Offentlige bygg

22 NOK faste 2011-priser NÆRINGSBYGG 45,0 40,0 ROT yrkesbyggmarkedet fordelt på hovedkategorier Private næringsbygg 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Offentlige bygg 10,0 5,0 0,

23 Mill kr priser A N L E G G Investeringer i ulike anleggssektorer Vei (inkl. Bru og tunnel) Kraft / energianlegg Jernbane- og sporveisanlegg

24 Mill kr priser A N L E G G Investeringer i ulike anleggssektorer Anlegg for offentlig forvaltning Andre anlegg Olje- og gassanlegg på land

25 Mill kr priser A N L E G G Drift og vedlikehold veianlegg andre anlegg energianlegg - industrianlegg

26 S T R A T E G I

27 F O R M Å L Lønnsom og respektert næring V I S J O N Vi bygger en bærekraftig fremtid ETIKKPLAKAT Samfunnsansvar Forretningsetikk Skaper merverdi... Medarbeiderfokus

28 ETIKK OG OMDØMME NÆRINGS- POLITIKK KOMPETANSE OG REKRUTTERING ARBEIDSGIVER- SPØRSMÅL BYGNINGS- OG NÆRINGSJUS FoU PRODUKTIVITET MEDLEMS- SERVICE HMS

29 KLIMA ENERGI MILJØ DET OFFENTLIGE som byggherre og bestiller SAMFERDSEL REKRUTTERING KOMPETANSE SERIØSITET i næringen PRODUKTIVITET

30 V I I E B A

31 HVORDAN ARBEIDER VI? Myndigheter Lønnsom og respektert næring Bestillere Entreprenører

32 Om EBA NU 2% TL 4% TEF 1% VBL 3% NTL 9% E B A 34% NRL 12% NML 3% NAML 1% MLF 5% Boligprodusentene 4% Byggevare 7% Byggmesterforbundet 15%

33 E B A EBA 0 EBA TVB EBA S EBA R Oslo/Akershus/ Østfold Telemark/Vestfold/ Buskerud Aust-Agder/ Vest-Agder Rogaland EBA V EBA M&R EBA T EBA H EBA HedOpp Hordaland/ Sogn og Fjordane Møre- og Romsdal Sør- og Nord-Trøndelag Nordland/Troms og Finnmark Hedmark og Oppland

34 Om EBA EBA 0

35 Om EBA Byggenæringen er Norges største næring i antall bedrifter Byggenæringen er Norges nest største næring regnet i sysselsetting (15%) etter varehandelen Byggenæringen er Norges nest største næring regnet i verdiskapning (14%) etter oljenæringen Byggenæringen er Norges tredje største næring etter omsetning (12%) etter oljenæring og varehandel

36 Om EBA

37 KLIMA, ENERGI OG MILJØ

38 Myndigheter Krav Støtteordninger Energieffektivisering Mindre bruk av helse og miljøfarlige stoffer Bestillere Kompetanseheving Redusere avfall Entreprenører Kompetanseheving

39 Myndigheter Krav Støtteordninger Sikre riktig tidspunkt for innføring av krav Kostnadsberegne nye krav Støtteordning og rådgivning gjennom Enova Kurs for bestillere i regi av Lavenergiprogrammet Samarbeid Difi egen temaside om lavenergi og passivhus Standardisering NS 3700 og 3701 Bestillere Kompetanseheving Energieffektivisering 2014 Entreprenører Kompetanseheving Kurs for bedriftene i regi av Lavenergiprogrammet Utdannelse av instruktører fra medlemsbedriftene BuildUp

40 Fra BASS til ChemXchange Lansering 10. oktober 2012

41 DET OFFENTLIGE som bestiller og byggherre

42 Tiltak: Utarbeide maler og veiledere til Utvikle mulighetsrommet som anskaffelsesregelverket gir Begrense tillegg og avvik fra standardkontrakter Bidra til nye gjennomføringsmodeller/anskaffelser

43

44 44

45 Offentlige kjøpere DE STØRSTE STATLIGE INNEN BYGG DE STØRSTE STATLIGE INNEN ANLEGG DE STØRSTE STATLIGE PROSJEKTENE 19 Fylkeskommuner 429 kommuner

46 Offentlige kjøpere TRADISJONELT

47 Offentlige kjøpere INNOVATIVT

48 Nasjonal dugnad nasjonale partnere PROGRAM- ANSVARLIGE INNOVASJONSAKTØRER NHD FAD MD (Framtidens byer) HOD Innovasjon Norge Forskningsrådet DIFI STAT Statsbygg Forsvarsbygg Jernbaneverket Statens Vegvesen NAV KOMMUNAL Oslo kommune Bergen kommune Stavanger kommune 48

49 Prosess Identifisere og organisere Dialog og beskrivelse Gjennomføring og evaluering Identifisere behov Organisere prosjektorganisasjon Dialog med markedet og beskrivelse Valg av gjennomføringsmodell Valg av konkurranseform Utførelsesentreprise PL Byggher re Totalentreprise Begrenset anbudskonkurranse x x x Samspillsentreprise Konkurransepreget dialog Konkurranse med forhandling

50 S A M F E R D S E L

51 Nasjonal transportplan Pkt Forutsetninger for tilpasning til høyere volum En rendyrking av byggherrerollen i de offentlige etatene, sammen med en aktiv leverandør- og markedsutvikling i tråd med dette, er nødvendig for å effektivisere sektoren og kunne håndtere økningen i volum. Dette vil innebære tilrettelegging for internasjonal konkurranse, gjennomføringsmodeller med større ansvar og større oppdrag hos leverandørmarkedet. En slik strategisk markeds- og leverandørutvikling vil gå over flere år og kreve forutsigbar finansiering for å kunne realiseres.

52 Nasjonal transportplan Pkt Forutsetninger for tilpasning til høyere volum En tilpasning til et høyere volum og mer differensierte gjennomføringsstrategier er avhengig av forutsigbarhet både for leverandør- og byggherreorganisasjonene, både nivå over tid, kommende oppgaver og hvilke leverandørstrategier som legges til grunn.

53 Storting, (Transport og kommunikasjonskomiteen) og Regjering Samferdselsdepartementet Statens Vegvesen, SVV Fylkeskommuner, FK Jernbaneverket, JBV Andre, Avinor, Kystverket, kommuner EBA, BNL og NHO påvirke NTP, innhold se under, Prosjekter i regi av BNL og NHO som instrument Bidra til et velfungerende marked i offentlig sektor, (Art.44 EU direktiv) Forutsigbarhet skaper kapasitet, Optimale PLAN prosesser (Ref. BNL rapport) Konkurranseregler, Kvalifikasjonskrav, Tildelingskriterier, Ytelsesbeskrivelser Differensiert strategi for utførelse, Effektivisere utførelsesentrepriser og totalentrepriser Nye gjennomføringsmodeller, Standardisering, Konkurrere på mer enn pris. Bidra til modeller som innbyr til innovasjon Tenke drift og kreve livsløpsvurderinger Helhetlig og strekningsvis Utbygging, mindre oppslitting Helhetlig og strekningsvis Utbygging,mindre oppsplitting Helhetlig og strekningsvis Utbygging, mindre oppslitting Følger opp enkelt prosjekter Skjerme utvalgte infrastrukturprosjekter fra årlig budsjettering Skjerme utvalgte infrastrukturprosjekter fra årlig budsjettering Kople utvalgte investeringsprosjekter til også å inkludere vedlikehold og drift Drift og vedlikehold Tilstandsregistrering Funksjonskontrakt som modell. Risiko balanse. Ta igjen etterslepet. Større kontrakter, større omgang og lengre tidskontrakter Drift og vedlikehold Tilstandsregistrering Funksjonskontrakt som modell. Risiko balanse. Ta igjen etterslepet. Større kontrakter og lengre tidskontrakter Vedlikehold Mer helhetlig kontraktsstrategi Effektiv bruk av maskinparken Bruk og utdannelse av fagpersonell Utvidelse av sesongen Bedre sportilgang

54 KOMPETANSE OG REKRUTTERING

55 Kompetanse og rekruttering

56 Kompetanse og rekruttering U T D A N N E L S E S F O R L Ø P VGS Etterutdanning Teknisk fagskole Høyskole Universitet Etterutdanning

57 Kompetanse og rekruttering U T D A N N E L S E S F O R L Ø P VGS Etterutdanning Teknisk fagskole Høyskole Universitet Etterutdanning MÅLSETTING: Gi påfyll som kan gi kompetansehevende kurs og som er formelt kompetansegivende for den enkelte

58 Kompetanse og rekruttering U T D A N N E L S E S F O R L Ø P VGS Etterutdanning Teknisk fagskole Høyskole Universitet Etterutdanning

59 Stort rekrutteringsbehov 8500 nye fagarbeidere hvert år mot fagskoleteknikere 1000 ingeniører og sivilingeniører Ca. 50% av de som begynner i VG1 gjennomfører BA med fagbrev i løpet av 5 år (NIFU Step)

60 Søkning til Vg1 Bygg- og Anleggsteknikk og læreplass : søkning læreplass Kilde: Utdanningsdirektoratet

61 Fremtidens fagutdanning Ett lærefag fra første dag Gjennomføring av de fire år med grunnkurs i skole fra uker: Faglærere som underviser i lærefag Har ikke skolene egne lærekrefter, må skolene bruke kvalifiserte fagpersoner i bedriftene som lærekrefter

62 Høyere utdanning Det er en liten økning totalt i antall søkere til høyere utdanninger, i forhold til 2010 Det er reduksjon i antall studieplasser, i forhold til 2010 Det er viktig at bedriftene tilbyr praksisplasser og rekrutterer de nyutdannede fagteknikerne, ingeniørene og sivilingeniørene, som er kvalifiserte EBA støtter opp om næringslivsringen ved NTNU

63 Antall EBA kurs

64 Antall deltakere på EBA kurs

65 Nyheter og utvikling Lean HMS Lean Byggeplass BIM Ledelse påbygging til Anleggslederskolen Klima energi (Passivhus) ChemXChange sikker bruk av kjemikalier Nytt regelverk nye forskrifter Uavhengig kontroll

66 Nyheter og utvikling

67 SERIØSITET I NÆRINGEN

68 Seriøsitet Det skal være enklere å være seriøs Næringen Forbrukermarkedet Seriøsitetsprosjektet Finn.no Handle Hvitt Klagenemnd Byggaranti Myndighetene Incentiver Lovendringer Kontroll Informasjon Media Rettssaker

69 Seriøsitet Det skal være enklere å være seriøs Næringen Proffmarkedet Seriøsitetsprosjektet ID kort StartBANK Kontroll Myndighetene Incentiver Lovendringer Kontroll Informasjon Media Rettssaker

70 Seriøsitet seriøse bestillinger klagenemd for forbrukersaker frikjøp av forbrukerkontrakter

71 Seriøsitet

72 Seriøsitet

73 PRODUKTIVITET

74 Innsatsfaktorer for økt produktivitet Standarder Veiledere Velfungerende marked Nye gjennomføringsmodeller Lean B I M Lønnssystemer H M S Kompetanseheving Systemer Ny teknologi

75 Produktivitet

76 ARBEIDSGIVER POLITISK VIRKSOMHET

77 Lønnskostnader Gjennomsnitt lønn 2011 grunnlønn inkl. bonus og uregelmessige tillegg Timelønn Pr. 37,5 times uke pr. time Lønnsvekst 2011 Rel. nivå ift. industrien Minstelønn fagarb. pr. time Fra Minstelønn fagarb. pr. time Fra Anlegg Kr 274,24 3,1 % 136,5 % 158,20 (tarifftillegg kr. 21,75) 171,00 (tarifftillegg kr. 23,00) Byggfag Kr 213,94 4,5 % 106,5 % 159,00 169,00 Asfalt og vedlikehold Kr 219,87 4,1% 109,4 % 165,50 177,00

78 NÆRINGS- POLITISK VIRKSOMHET

79 Næringspolitikk - departementer Bygg Anlegg Drift og Vedlikehold KRD Planprosesser Stortingsmelding om bygningspolitikk ESA-saken, P&B-lov P&B, Kontroll Budsjetter/ Revidert budsjett Samferdselsdepartementet Planprosesser NTP Budsjetter/ Revidert budsjett Gjennomføringsmodeller Kontrakter Samferdselsdepartementet Planprosesser NTP Budsjetter/ Revidert budsjett Gjennomføringsmodeller Kontrakter FAD Offentlig anskaffelses regelverket, Mulighetesrom- konkr.gr.lag/ Tild.kriterier,, Avvik ift. Standard kontrakter DIFI Arbeids- og Inkluderingsdepartementet Kunnskapsløftet - revitalisering, sammen med BNL, Fag utdanning Ingeniører, Lærlingordninger Permitteringsregler Miljøverndepartemenet, Olje og Energi departementet Klima, Energi og Miljø Energieffektiviseringstiltak, Bass --ChemXchange Nærings- og handelsdepartementet Beredskapsgruppe Finansdepartementet Budsjetter, Revidert Budsjettm

80 Stortingsmelding om bygningspolitikk 1.Kompetanse 2.Energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse 3.Implementering av EU direktiver og forordninger 4.Byggekostnader/produktivitet 5.Universell utforming 6.Boligpolitikk 7.Det offentliges struktur/organisering og bestiller-rolle 8.Bygg 21

81 Næringspolitikk byggutvalg Hovedsatsinger innenfor bygg og eiendom: 1.Stortingsmeldingen om bygningspolitikk 2.Plan og regulering samarbeid Norsk Eiendom 3.Energieffektivisering 4.Kompetanseutvikling av offentlige og private byggherrer 5.Byggekostnader / kostnadsberegning av myndighetskrav

82 NÆRINGS- OG BYGNINGSJUS

83 Bygnings- og næringsjus Juridisk rådgivning og advokattjenester I 2011 har avdelingen gitt råd til 100 medlemsbedrifter. Oppdragenes omfang har variert fra enkelte henvendelser til omfattende sluttoppgjør Jan Olaf Dukan Telefon: Mobil: Faks: e-post

84 Bygnings- og næringsjus Standardisering Sentrale forhandlinger i : Nye gjennomføringsmodeller og BIM NS 3450 Struktur og innhold i konkurransegrunnlag NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg Bruk av standardkontraktene uten avvik Arbeide for at offentlige og private byggherrer bruker standardkontraktene uten vesentlige tillegg eller avvik

85 Bygnings- og næringsjus

86 Bygnings- og næringsjus Plan- og bygningsloven uavhengig kontroll Offentlige anskaffelser forslag til nytt EU direktiv art 44 Nyhetsbrev Utarbeidelse av veileder for bruk av Norske standarder og spesielle kontraktsbestemmelser Utarbeidelse av ytelsesbeskrivelse for arkitekter og rådgivere

87 Bygnings- og næringsjus

88 Bygnings- og næringsjus Arkitekt Rådgiver Bygge leder Byggherre Forskrift BR KP KU Uavheng kontroll Samspill gruppe Total ent Utførelse ent Konkurranseregler Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 Kontrakt NS 8401 NS 8402 NS 8401 NS 8402 NS 8403 BB 8440 A NS 8407 NS 8405 NS 8406 Beskrivelse Veiledende Ytelsesbeskrivels e BB 8440 B NS 3420

89 FoU

90 Fou ChemXchange Byggkompetanseprosjektet Lavenergiprogrammet Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner (EPD-Norge)

91 MEDLEMS- SERVICE

92 MEDLEMSSERVICE Informasjon til medlemsbedriftene EBA har samarbeidet med NHO og BNL for å bedre, utvide og samordne informasjon om aktuelle saker og oppnådde resultater i organisasjonene. EBA gir ut nyhetsbrev med aktuell informasjon om endringer i lovgivning og aktuelle avgjørelser med mer. EBA er eier av Byggeindustrien

93 MEDLEMSSERVICE Medlemsgoder EBA er totalleverandør på pensjon og forsikring - også privatforsikring. Tilbudet er forbedret i 2011 Tilbudet er samlet på ebaforsikring.no EBA tilbyr også innkjøpsavtaler og rabattavtaler på bensin, telefoni etc. Tilbudet er forbedret i 2011 Tilbudet er samlet på innkjopstorvet.no

94 H M S

95 ERGONOMIPORTALEN

96 Sikker bruk av arbeidsutstyr Forskriftskrav om dokumentert sikkerhetsopplæring av arbeidsutstyr Bransjeutviklet undervisningsmateriell Tilgjengelig på og hos Byggenæringens Forlag

97 HMS konferanse Siden HMS konferansen ble arrangert første gang i 2009 har den vokst seg stadig større, både hva deltakere og antall samarbeidspartnere angår. Nytt av året er deltakelse også fra byggherrene. 31.okt. 1.november

98 UTVALG

99 UTVALG EBAs medlemmer deltar i utvalg/arbeidsgrupper/ -referansegrupper i EBA, BNL og NHO. Medlemmene legger ned en formidabel aktivitet og innsats i foreningen. Vil benytte anledningen til å takke for denne innsatsen!

100 EBAs eksisterende utvalgsstruktur EBA Hovedstyre Utvalg som rapporterer til Hovedstyret Utvalg for etikk og samfunnsansvar Jan Hestås Næringspolitisk Utvalg Kompetanseutvalg NN HMS utvalg Helge Opedal Bygg Sven Christian Ulvatne Anlegg Tor Nordstrøm Utvalg i EBA som rapporterer til administrasjonen Kontaktutvalg Klima/energi/miljø Arbeidsgiverpolitisk Konkurransegrunnlag Vei og Asfalt Maskinutvalg For JBV og SVV Forhandlingsutvalg Standardkomiteer Asfalt teknisk HMS Asfalt

101 Sak 4/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen tar orienteringen om virksomheten til etterretning.

102 Sak 5 Forutsetninger/ retningslinjer for budsjett 2013

103 Orientering om budsjett 2012: Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2011 Sum inntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Resultat

104 Forutsetninger for budsjettrammer 2013 EBAs strategi danner grunnlag for budsjettering Klima, Energi og Miljø Det offentlige som byggherre og bestille Infrastruktur/ samferdsel Rekruttering til næringen, Byggopp og Entreprenørskole Seriøsitet i næringen Økt produktivitet Juridisk rådgivning og enkelt saker Høringer, Norsk lovgivning og EU-direktiver Medlemsservice Arbeidsgiverspørsmål

105 KONTINGENTBEREGNING (samme som for 2011): EBA - fast beløp kr ,- - variabel kontingent 0,32 o/oo EBAS - fast beløp kr ,- - variabel serviceavgift 0,16 o/oo EBA/EBAS degressiv skala. 100% inntil 1500 MNOK 50% MNOK 25% over 2000 MNOK

106 Sak 5/2012 Forutsetninger/retningslinjer for budsjett 2013 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen tar budsjettet for 2012 til orientering. Generalforsamlingen vedtar de fremlagte forutsetninger for budsjettrammer i 2013 som grunnlag for administrasjonen når budsjettet for 2013 skal utarbeides og behandles i styret.

107 Sak 5/2012 Forutsetninger/retningslinjer for budsjett 2013 Kontingentberegning og serviceavgift FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner kontingentberegningen og serviceavgiften for 2013 som grunnlag for inntekter til budsjettet 2013.

108 Sak 6 Valg for styreperioden

109 V A L G Styret: Styreleder: Sven Christian Ulvatne Backe Bygg AS Nestleder: Jan Hestås Kruse Smith Entreprenør AS Frie valgte: Helge Opedal Veidekke Entreprenør AS Petter Moe Peab AS Fra bedrift innen for drift og vedlikehold/ asfalt: Harald Lausund Veidekke Industri AS Fra fagforeningene: Jan Erik Kalseth Skanska Norge AS (NBU/Dykkerne) Vararepresentant: Morten Christensen MajaTeknobygg AS

110 Valgt lokalt (Til orientering) Fra lokalavdelingene: Arild Grønsdal (EBAV) Sjøentreprenøren AS Arve Peder Lyngstad (EBAMR) Skanska Norge AS David Kristiansen (EBATVB) Kruse Smith Entreprenør AS Gabriel Bjørseth (EBAT) Primahus Entreprenør AS Frode Antonsen (EBAO) AS Selvaagbygg Jon Syrtveit (EBAS) Kruse Smith Entreprenør AS Odd-Egil Djøseland (EBAR) Kruse Smith Entreprenør AS Avdeling Haugesund Anders Elje (EBAHO) Syljuåsen Oppland AS Tor Nordstrøm (EBAH) NCC Construction AS

111 Valgt lokalt (Til orientering) Varamedlemmer fra lokalavdelingene: Per Christian Lie Stoltz (EBAV) Stoltz Entreprenør AS Odd Kåre Amundsgård (EBAMR) Kleive Betongbygg AS Anders Dahl Johansen (EBATVB) Trafikk og Anlegg AS Jomar Grøtan (EBAT) Skanska Region Midt-Norge Haakon Tronrud (EBAO) Tronrud Bygg AS Ivar Bergsmo (EBAS) Skanska Norge AS Rune Ophus (EBAR) NCC Construction Øystein Nordal (EBAHO) AS Miljøbygg Arild Østgård (EBAH) Bjørn Bygg AS

112 V A L G Forslag til Desisjonskomité: Bjørn T. Karlsen Frost Entreprenør A/S Eddie Bastiansen Betonmast Bygg AS

113 V A L G Styrets forslag til valgkomité: Tommy Helgerud, leder NCC Construction AS Magnar Huse Torleif Lilleås Atle Ulveseth Veidekke Entreprenør AS Backer Entreprenør AS Brødrene Ulveseth AS

114 V A L G Styrets forslag til Revisor: Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS

115 V A L G Byggenæringens Landsforening (BNL) Styre: Sven Christian Ulvatne Dag Andresen BNL - Representantskap: Delegater: Petter Moe Morten Christensen Vara: Jan Hestås Helge Opedal Backe Bygg AS Veidekke Entreprenør AS Peab AS MajaTeknobygg AS Kruse Smith Entreprenør AS Veidekke Entreprenør AS

116 V A L G Delegater og vara til BNL generalforsamling (Til orientering) Delegater Delegater Vara Vara Sven Sven Christian Christian Ulvatne, Ulvatne, Backe Backe Bygg Bygg AS AS 1. Haakon 1. Haakon Tronrud, Tronrud, Tronrud Tronrud Bygg Bygg AS AS Dag Andresen, Dag Andresen, Veidekke Veidekke Entreprenør Entreprenør AS AS 2. Atle 2. Ulveseth, Atle Ulveseth, Br. Ulveseth Br. Ulveseth AS AS Peter Peter Gjørup, Gjørup, NCC NCC Construction AS AS 3. Erling 3. Erling Langeland, Langeland, OKK OKK Entreprenør Entreprenør AS AS Petter Petter Moe, Moe, Peab Peab AS AS 4. Harald 4. Harald Rafdal, Rafdal, Mesta Mesta AS AS Jan Hestås, Jan Hestås, Kruse Kruse Smith Smith Entreprenør Entreprenør AS AS 5. Sverre 5. Sverre Grepperud, Grepperud, AS Realbygg AS Realbygg Jon Syrtveit, Jon Syrtveit, Kruse Kruse Smith Smith Entreprenør Entreprenør AS AS 6. Morten 6. Morten Christensen, MajaTeknobygg AS AS Anders Anders Elje, Elje, Syljuåsen Syljuåsen Oppland Oppland AS AS 7. Øystein 7. Øystein Nordal,AS Nordal,AS Miljøbygg Miljøbygg Arild Arild Grønsdal, Grønsdal, Sjøentreprenøren AS AS 8. Per 8. Christian Per Christian Lie Stoltz, Lie Stoltz, Stoltz Entreprenør Entreprenør AS AS Frode Frode Antonsen, Antonsen, AS AS Selvaagbygg 9. Ole 9. Kristian Ole Kristian Ruud, Ruud, JM Byggholt JM Byggholt as as Arve Arve Peder Peder Lyngstad, Lyngstad, Skanska Skanska Norge Norge AS AS 10. Odd 10. Kåre Odd Kåre Amundsgård, Kleive Kleive Betongbygg Betongbygg AS AS Odd-Egil Odd-Egil Djøseland, Djøseland, Kruse Kruse Smith Smith Entreprenør Entreprenør AS AS 11. Rune 11. Rune Ophus, Ophus, NCC NCC Construction AS AS David David Kristiansen Kristiansen Kruse Kruse Smith Smith Entreprenør Entreprenør AS AS 12. Anders 12. Anders Dahl Dahl Johansen, Johansen, Trafikk Trafikk & Anlegg & Anlegg AS AS Tor Nordstrøm, Tor Nordstrøm, NCC NCC Construction AS AS 13. Arild 13. Arild Østgård, Østgård, Bjørn Bjørn Bygg Bygg AS AS Gabriel Gabriel Bjørseth, Bjørseth, Primahus Primahus Entreprenør Entreprenør AS AS 14. Jomar 14. Jomar Grøtan, Grøtan, Skanska Skanska Region Region Midt-Norge Midt-Norge Jan Erik Jan Kalseth, Erik Kalseth, Skanska Skanska Norge Norge AS AS 15. Ivar 15. Bergsmo, Ivar Bergsmo, Skanska Skanska Norge Norge AS AS

117 Sak 6/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner for styreperioden forslag til kandidater til valg av: EBAs styre EBAs desisjonskomité EBAs valgkomité EBAs representanter i BNLs styre BNLs representantskap og BNLs generalforsamling

118 Sak 7 Forslag til vedtektsendring 2, 8. avsnitt

119 Sak 7/2011 Vedtektsendring i 2, 8. avsnitt Kort redegjørelse av bakgrunn for vedtektsendring og presentasjon av hvordan enkle rutiner for etterlevelse kan se ut. Styret foreslår følgende endring i vedtektenes 2, åttende avsnitt for generalforsamlingen i Bergen 8. juni 2012: "Medlemmene er forpliktet til å overholde EBAs vedtekter og avgjørelser truffet i henhold til vedtektene, herunder EBAs Etikkplakat. Medlemmene er videre forpliktet til å ha- og gjennomføre rutiner for etterlevelse for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs Etikkplakat følges." Styret vedtar at nye medlemmer ved søknad om medlemskap må underskrive på at bedriften forplikter seg til å ha- og gjennomføre rutiner for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs Etikkplakat følges. Styret vedtar at det sendes ut et skriv til eksisterende medlemmer hvor det med henvisning til generalforsamlingens vedtak bes om bekreftelse på at bedriften forplikter seg til å etterleve etikkplakaten og til å ha rutiner for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs Etikkplakat følges."

120 Sak 7/2012 Vedtektsendring i 2, 8. avsnitt FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner forslaget til vedtektsendring i 2, 8. avsnitt: "Medlemmene er forpliktet til å overholde EBAs vedtekter og avgjørelser truffet i henhold til vedtektene, herunder EBAs Etikkplakat. Medlemmene er videre forpliktet til å ha- og gjennomføre rutiner for etterlevelse for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs Etikkplakat følges."

121 Sak 8 Forslag til honorar til styreleder og nestleder i EBAs styre

122 Forslag til honorar for styreleder og nestleder i EBA styre Det vises til vedtak sak 9/2011, honorar til EBAs styreleder og nestleder. For styreperioden foreslås følgende: Styreleders honorar fastsettes til: kr ,- Nestleders honorar fastsettes til: kr ,-

123 Sak 8/2012 Forslag til honorar for styreleder og nestleder i EBA FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner forslaget fra valgkomiteen til honorar for styreleder og nestleder i EBA for styreperioden på henholdsvis kr ,- og kr ,-.

124 Sak 9 Fastsettelse av tid og sted for generalforsamlinger i 2013

125 Velkommen til Kristiansand og generalforsamlinger i mai 1. juni Clarion Hotell Ernst 125

126 Sak 10 Eventuelt

127 Informasjon Aperitiff vil bli servert i Salong 5 og 6 kl Velkommen

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne EBA gjennom 2012 Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne En frisk 103-åring 220 medlemsbedrifter med 25 000 ansatte Omsetter for 60 mrd i året Utgjør ca 40 % av

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017 Entreprenørforeningen bygg og anlegg Strategi 2014 til 2017 Vi bygger fremtiden! Foto: Terje Borud EBA`s visjon er at vi skal bygge en bærekraftig fremtid. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet,

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Bygg- og eiendomsnæringens bidrag til å løse nasjonale vekst og miljøutfordringer hvem skal dra lasset og hvordan? B y g g e n æ r i n g e n

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

BYGG OG ANLEGG 2012 - Innhold INNHOLD

BYGG OG ANLEGG 2012 - Innhold INNHOLD BYGG OG ANLEGG 2012 2 BYGG OG ANLEGG 2012 - Innhold INNHOLD BYGG OG ANLEGG 2012 - Leder 3 VI SKAL BYGGE NORGE Innen 2030 vil Norge ha seks millioner innbyggere, en million mennesker mer enn i dag. En hurtigere

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Byggevareindustrien - Høstmøte. Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013. BNL noen refleksjoner. Adm.dir. Jon Sandnes

Byggevareindustrien - Høstmøte. Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013. BNL noen refleksjoner. Adm.dir. Jon Sandnes Byggevareindustrien - Høstmøte Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013 BNL noen refleksjoner Adm.dir. Jon Sandnes Hovedoppgaver for BNL 2013-2014 BYGG/INDUSTRI Energi effektivisering : I eksisterende

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering Adm dir Kari Sandberg - EBA 05.05.15 Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg en bransjeforening for entreprenører omlag 230 medlemsbedrifter med ca. 25.000

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Byggemarkedet 2010 Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Jon Sandnes Adm.dir EBA Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg NHO fellesskapet EBA 1 2 Endringsvilje Konkurransekraft Et marked i endring,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Dette er byggenæringen: Hva slags produksjon drives i byggenæringen? Dette gjør vi: Dette lever vi av:

Dette er byggenæringen: Hva slags produksjon drives i byggenæringen? Dette gjør vi: Dette lever vi av: Dette er byggenæringen: 54 982 bedrifter 219 598 ansatte 424 826 millioner i omsetning Ca. 245 mill. per time Norges største distriktsnæring Ulvetider?! Eller andre tider i byggenæringen Adm.dir. BNL,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 910651625 LAUVSTAD OG OTTA Røyselia 25 3033 DRAMMEN 1.1.6 E-postadresse Feltet skal fylles

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer