8. juni 2012, Radisson Blu Hotell Norge, Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8. juni 2012, Radisson Blu Hotell Norge, Bergen"

Transkript

1 1 8. juni 2012, Radisson Blu Hotell Norge, Bergen

2 Nye medlemmer: Aasen Bygg AS ESG Bygg og Eiendom AS MT Højgaard Norge AS Peab Asfalt AS Tronrud Gruppen AS Borg Byggmontering AS Backe Entreprenør Holding AS

3 Utmeldte medlemmer: Bygg 4 AS (konkurs) AS Trønderbygg Sunnfjord Dykkerservice AS Mesta Eiendom AS HRL-Utvikling AS (fusjon HRL Entreprenør) Brødrene Vangstad AS (fusjon Grande Entreprenør AS)

4 Sak 1 Godkjenning av dagsorden og valg av møteleder

5 Dagsorden: 1. Godkjenning av dagsorden og valg av møteleder 2. Årsberetninger EBA for Regnskaper EBA for Styrets orientering om virksomheten 5. Forutsetninger/ retningslinjer for budsjett Valg for styreperioden 2012/ Forslag til vedtektsendring 2, 8. avsnitt 8. Forslag til honorar for styreleder og nestleder i EBAs styre 9. Fastsettelse av tid og sted for generalforsamlinger i Eventuelt

6 Til dagsorden: Protokoll undertegning Stemmerettsregler

7 Sak 1/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Dagsorden godkjennes Valg av møteleder : Nestleder Petter Eiken leder generalforsamlingene for EBA 8. juni 2012

8 Sak 2 Årsberetninger EBA for 2011

9 Sak 2/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen tar årsberetninger for EBA for 2011 til etterretning.

10 Sak 3 Regnskaper EBA for 2011 EBA og EBA konsern

11 EBA-konsern/EBA Resultatregnskap EBA-konsern EBA (Beløp i hele kr) Note DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent/serviceavgift Annen driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Personalkostnader Avskrivning på driftsmidler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT før skatt Skattekostnad RESULTAT etter skatt Hvorav: Majoritetsinteresse Minoritetsinteresse EBAs EBAs generalforsamlinger generalforsamlinger 8. juni 8. juni

12 EBA-konsern/EBA Balanse pr (Beløp i hele kr) EBAs EBAs generalforsamlinger generalforsamlinger 8. juni 8. juni EBA-konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Lisenser, utgiver rettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Eiendom Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datter Aksjer og andeler Pensjonsmidler Lån ansatte/andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og fond Bankinnskudd og fond Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EBA

13 (Beløp i hele kr) EBA-konsern/EBA Balanse pr EBA-konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Bundet egenkapital Opp & ut fondet Sum egenkapital Opp & ut-fondet Opptjent egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital ekskl. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum avsetning og forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD EBA EBAs EBAs generalforsamlinger generalforsamlinger 8. juni 8. juni

14 EBAs EBAs generalforsamlinger generalforsamlinger 8. juni 8. juni Revisjonsberetningen

15 Desisjon Desisjonskomiteen har avgitt følgende innstilling: EBA Servicekontoreet, EBA, EBA totalt og EBA konsern Desisjonskomiteen har gjennomgått regnskapene for Desisjonskomiteen finner, etter sin gjennomgåelse, intet å bemerke, og vil overfor Generalforsamlingen anbefale regnskapene godkjent som de endelige regnskap.

16 Sak 3/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet 2011 for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Servicekontoret

17 Sak 4 Styrets orientering om virksomheten

18 Generelle forhold M A R K E D E T

19 NOK mrd., faste 2011-priser B Y G G 50,0 Aktivitet i ROT boligmarkedet for ulike boligtyper NOK mrd., faste 2011-priser, ,0 Eneboliger 30,0 20,0 10,0 Småhus Leiligheter 0,

20 B Y G G Nye boliger fordelt på byggtype - Statistikk og prognoser Leiligheter m Eneboliger Småhus

21 NÆRINGSBYGG Nye boliger fordelt på byggtype - Statistikk og prognoser Private næringsbygg m Husholdningsbygg Offentlige bygg

22 NOK faste 2011-priser NÆRINGSBYGG 45,0 40,0 ROT yrkesbyggmarkedet fordelt på hovedkategorier Private næringsbygg 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Offentlige bygg 10,0 5,0 0,

23 Mill kr priser A N L E G G Investeringer i ulike anleggssektorer Vei (inkl. Bru og tunnel) Kraft / energianlegg Jernbane- og sporveisanlegg

24 Mill kr priser A N L E G G Investeringer i ulike anleggssektorer Anlegg for offentlig forvaltning Andre anlegg Olje- og gassanlegg på land

25 Mill kr priser A N L E G G Drift og vedlikehold veianlegg andre anlegg energianlegg - industrianlegg

26 S T R A T E G I

27 F O R M Å L Lønnsom og respektert næring V I S J O N Vi bygger en bærekraftig fremtid ETIKKPLAKAT Samfunnsansvar Forretningsetikk Skaper merverdi... Medarbeiderfokus

28 ETIKK OG OMDØMME NÆRINGS- POLITIKK KOMPETANSE OG REKRUTTERING ARBEIDSGIVER- SPØRSMÅL BYGNINGS- OG NÆRINGSJUS FoU PRODUKTIVITET MEDLEMS- SERVICE HMS

29 KLIMA ENERGI MILJØ DET OFFENTLIGE som byggherre og bestiller SAMFERDSEL REKRUTTERING KOMPETANSE SERIØSITET i næringen PRODUKTIVITET

30 V I I E B A

31 HVORDAN ARBEIDER VI? Myndigheter Lønnsom og respektert næring Bestillere Entreprenører

32 Om EBA NU 2% TL 4% TEF 1% VBL 3% NTL 9% E B A 34% NRL 12% NML 3% NAML 1% MLF 5% Boligprodusentene 4% Byggevare 7% Byggmesterforbundet 15%

33 E B A EBA 0 EBA TVB EBA S EBA R Oslo/Akershus/ Østfold Telemark/Vestfold/ Buskerud Aust-Agder/ Vest-Agder Rogaland EBA V EBA M&R EBA T EBA H EBA HedOpp Hordaland/ Sogn og Fjordane Møre- og Romsdal Sør- og Nord-Trøndelag Nordland/Troms og Finnmark Hedmark og Oppland

34 Om EBA EBA 0

35 Om EBA Byggenæringen er Norges største næring i antall bedrifter Byggenæringen er Norges nest største næring regnet i sysselsetting (15%) etter varehandelen Byggenæringen er Norges nest største næring regnet i verdiskapning (14%) etter oljenæringen Byggenæringen er Norges tredje største næring etter omsetning (12%) etter oljenæring og varehandel

36 Om EBA

37 KLIMA, ENERGI OG MILJØ

38 Myndigheter Krav Støtteordninger Energieffektivisering Mindre bruk av helse og miljøfarlige stoffer Bestillere Kompetanseheving Redusere avfall Entreprenører Kompetanseheving

39 Myndigheter Krav Støtteordninger Sikre riktig tidspunkt for innføring av krav Kostnadsberegne nye krav Støtteordning og rådgivning gjennom Enova Kurs for bestillere i regi av Lavenergiprogrammet Samarbeid Difi egen temaside om lavenergi og passivhus Standardisering NS 3700 og 3701 Bestillere Kompetanseheving Energieffektivisering 2014 Entreprenører Kompetanseheving Kurs for bedriftene i regi av Lavenergiprogrammet Utdannelse av instruktører fra medlemsbedriftene BuildUp

40 Fra BASS til ChemXchange Lansering 10. oktober 2012

41 DET OFFENTLIGE som bestiller og byggherre

42 Tiltak: Utarbeide maler og veiledere til Utvikle mulighetsrommet som anskaffelsesregelverket gir Begrense tillegg og avvik fra standardkontrakter Bidra til nye gjennomføringsmodeller/anskaffelser

43

44 44

45 Offentlige kjøpere DE STØRSTE STATLIGE INNEN BYGG DE STØRSTE STATLIGE INNEN ANLEGG DE STØRSTE STATLIGE PROSJEKTENE 19 Fylkeskommuner 429 kommuner

46 Offentlige kjøpere TRADISJONELT

47 Offentlige kjøpere INNOVATIVT

48 Nasjonal dugnad nasjonale partnere PROGRAM- ANSVARLIGE INNOVASJONSAKTØRER NHD FAD MD (Framtidens byer) HOD Innovasjon Norge Forskningsrådet DIFI STAT Statsbygg Forsvarsbygg Jernbaneverket Statens Vegvesen NAV KOMMUNAL Oslo kommune Bergen kommune Stavanger kommune 48

49 Prosess Identifisere og organisere Dialog og beskrivelse Gjennomføring og evaluering Identifisere behov Organisere prosjektorganisasjon Dialog med markedet og beskrivelse Valg av gjennomføringsmodell Valg av konkurranseform Utførelsesentreprise PL Byggher re Totalentreprise Begrenset anbudskonkurranse x x x Samspillsentreprise Konkurransepreget dialog Konkurranse med forhandling

50 S A M F E R D S E L

51 Nasjonal transportplan Pkt Forutsetninger for tilpasning til høyere volum En rendyrking av byggherrerollen i de offentlige etatene, sammen med en aktiv leverandør- og markedsutvikling i tråd med dette, er nødvendig for å effektivisere sektoren og kunne håndtere økningen i volum. Dette vil innebære tilrettelegging for internasjonal konkurranse, gjennomføringsmodeller med større ansvar og større oppdrag hos leverandørmarkedet. En slik strategisk markeds- og leverandørutvikling vil gå over flere år og kreve forutsigbar finansiering for å kunne realiseres.

52 Nasjonal transportplan Pkt Forutsetninger for tilpasning til høyere volum En tilpasning til et høyere volum og mer differensierte gjennomføringsstrategier er avhengig av forutsigbarhet både for leverandør- og byggherreorganisasjonene, både nivå over tid, kommende oppgaver og hvilke leverandørstrategier som legges til grunn.

53 Storting, (Transport og kommunikasjonskomiteen) og Regjering Samferdselsdepartementet Statens Vegvesen, SVV Fylkeskommuner, FK Jernbaneverket, JBV Andre, Avinor, Kystverket, kommuner EBA, BNL og NHO påvirke NTP, innhold se under, Prosjekter i regi av BNL og NHO som instrument Bidra til et velfungerende marked i offentlig sektor, (Art.44 EU direktiv) Forutsigbarhet skaper kapasitet, Optimale PLAN prosesser (Ref. BNL rapport) Konkurranseregler, Kvalifikasjonskrav, Tildelingskriterier, Ytelsesbeskrivelser Differensiert strategi for utførelse, Effektivisere utførelsesentrepriser og totalentrepriser Nye gjennomføringsmodeller, Standardisering, Konkurrere på mer enn pris. Bidra til modeller som innbyr til innovasjon Tenke drift og kreve livsløpsvurderinger Helhetlig og strekningsvis Utbygging, mindre oppslitting Helhetlig og strekningsvis Utbygging,mindre oppsplitting Helhetlig og strekningsvis Utbygging, mindre oppslitting Følger opp enkelt prosjekter Skjerme utvalgte infrastrukturprosjekter fra årlig budsjettering Skjerme utvalgte infrastrukturprosjekter fra årlig budsjettering Kople utvalgte investeringsprosjekter til også å inkludere vedlikehold og drift Drift og vedlikehold Tilstandsregistrering Funksjonskontrakt som modell. Risiko balanse. Ta igjen etterslepet. Større kontrakter, større omgang og lengre tidskontrakter Drift og vedlikehold Tilstandsregistrering Funksjonskontrakt som modell. Risiko balanse. Ta igjen etterslepet. Større kontrakter og lengre tidskontrakter Vedlikehold Mer helhetlig kontraktsstrategi Effektiv bruk av maskinparken Bruk og utdannelse av fagpersonell Utvidelse av sesongen Bedre sportilgang

54 KOMPETANSE OG REKRUTTERING

55 Kompetanse og rekruttering

56 Kompetanse og rekruttering U T D A N N E L S E S F O R L Ø P VGS Etterutdanning Teknisk fagskole Høyskole Universitet Etterutdanning

57 Kompetanse og rekruttering U T D A N N E L S E S F O R L Ø P VGS Etterutdanning Teknisk fagskole Høyskole Universitet Etterutdanning MÅLSETTING: Gi påfyll som kan gi kompetansehevende kurs og som er formelt kompetansegivende for den enkelte

58 Kompetanse og rekruttering U T D A N N E L S E S F O R L Ø P VGS Etterutdanning Teknisk fagskole Høyskole Universitet Etterutdanning

59 Stort rekrutteringsbehov 8500 nye fagarbeidere hvert år mot fagskoleteknikere 1000 ingeniører og sivilingeniører Ca. 50% av de som begynner i VG1 gjennomfører BA med fagbrev i løpet av 5 år (NIFU Step)

60 Søkning til Vg1 Bygg- og Anleggsteknikk og læreplass : søkning læreplass Kilde: Utdanningsdirektoratet

61 Fremtidens fagutdanning Ett lærefag fra første dag Gjennomføring av de fire år med grunnkurs i skole fra uker: Faglærere som underviser i lærefag Har ikke skolene egne lærekrefter, må skolene bruke kvalifiserte fagpersoner i bedriftene som lærekrefter

62 Høyere utdanning Det er en liten økning totalt i antall søkere til høyere utdanninger, i forhold til 2010 Det er reduksjon i antall studieplasser, i forhold til 2010 Det er viktig at bedriftene tilbyr praksisplasser og rekrutterer de nyutdannede fagteknikerne, ingeniørene og sivilingeniørene, som er kvalifiserte EBA støtter opp om næringslivsringen ved NTNU

63 Antall EBA kurs

64 Antall deltakere på EBA kurs

65 Nyheter og utvikling Lean HMS Lean Byggeplass BIM Ledelse påbygging til Anleggslederskolen Klima energi (Passivhus) ChemXChange sikker bruk av kjemikalier Nytt regelverk nye forskrifter Uavhengig kontroll

66 Nyheter og utvikling

67 SERIØSITET I NÆRINGEN

68 Seriøsitet Det skal være enklere å være seriøs Næringen Forbrukermarkedet Seriøsitetsprosjektet Finn.no Handle Hvitt Klagenemnd Byggaranti Myndighetene Incentiver Lovendringer Kontroll Informasjon Media Rettssaker

69 Seriøsitet Det skal være enklere å være seriøs Næringen Proffmarkedet Seriøsitetsprosjektet ID kort StartBANK Kontroll Myndighetene Incentiver Lovendringer Kontroll Informasjon Media Rettssaker

70 Seriøsitet seriøse bestillinger klagenemd for forbrukersaker frikjøp av forbrukerkontrakter

71 Seriøsitet

72 Seriøsitet

73 PRODUKTIVITET

74 Innsatsfaktorer for økt produktivitet Standarder Veiledere Velfungerende marked Nye gjennomføringsmodeller Lean B I M Lønnssystemer H M S Kompetanseheving Systemer Ny teknologi

75 Produktivitet

76 ARBEIDSGIVER POLITISK VIRKSOMHET

77 Lønnskostnader Gjennomsnitt lønn 2011 grunnlønn inkl. bonus og uregelmessige tillegg Timelønn Pr. 37,5 times uke pr. time Lønnsvekst 2011 Rel. nivå ift. industrien Minstelønn fagarb. pr. time Fra Minstelønn fagarb. pr. time Fra Anlegg Kr 274,24 3,1 % 136,5 % 158,20 (tarifftillegg kr. 21,75) 171,00 (tarifftillegg kr. 23,00) Byggfag Kr 213,94 4,5 % 106,5 % 159,00 169,00 Asfalt og vedlikehold Kr 219,87 4,1% 109,4 % 165,50 177,00

78 NÆRINGS- POLITISK VIRKSOMHET

79 Næringspolitikk - departementer Bygg Anlegg Drift og Vedlikehold KRD Planprosesser Stortingsmelding om bygningspolitikk ESA-saken, P&B-lov P&B, Kontroll Budsjetter/ Revidert budsjett Samferdselsdepartementet Planprosesser NTP Budsjetter/ Revidert budsjett Gjennomføringsmodeller Kontrakter Samferdselsdepartementet Planprosesser NTP Budsjetter/ Revidert budsjett Gjennomføringsmodeller Kontrakter FAD Offentlig anskaffelses regelverket, Mulighetesrom- konkr.gr.lag/ Tild.kriterier,, Avvik ift. Standard kontrakter DIFI Arbeids- og Inkluderingsdepartementet Kunnskapsløftet - revitalisering, sammen med BNL, Fag utdanning Ingeniører, Lærlingordninger Permitteringsregler Miljøverndepartemenet, Olje og Energi departementet Klima, Energi og Miljø Energieffektiviseringstiltak, Bass --ChemXchange Nærings- og handelsdepartementet Beredskapsgruppe Finansdepartementet Budsjetter, Revidert Budsjettm

80 Stortingsmelding om bygningspolitikk 1.Kompetanse 2.Energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse 3.Implementering av EU direktiver og forordninger 4.Byggekostnader/produktivitet 5.Universell utforming 6.Boligpolitikk 7.Det offentliges struktur/organisering og bestiller-rolle 8.Bygg 21

81 Næringspolitikk byggutvalg Hovedsatsinger innenfor bygg og eiendom: 1.Stortingsmeldingen om bygningspolitikk 2.Plan og regulering samarbeid Norsk Eiendom 3.Energieffektivisering 4.Kompetanseutvikling av offentlige og private byggherrer 5.Byggekostnader / kostnadsberegning av myndighetskrav

82 NÆRINGS- OG BYGNINGSJUS

83 Bygnings- og næringsjus Juridisk rådgivning og advokattjenester I 2011 har avdelingen gitt råd til 100 medlemsbedrifter. Oppdragenes omfang har variert fra enkelte henvendelser til omfattende sluttoppgjør Jan Olaf Dukan Telefon: Mobil: Faks: e-post

84 Bygnings- og næringsjus Standardisering Sentrale forhandlinger i : Nye gjennomføringsmodeller og BIM NS 3450 Struktur og innhold i konkurransegrunnlag NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg Bruk av standardkontraktene uten avvik Arbeide for at offentlige og private byggherrer bruker standardkontraktene uten vesentlige tillegg eller avvik

85 Bygnings- og næringsjus

86 Bygnings- og næringsjus Plan- og bygningsloven uavhengig kontroll Offentlige anskaffelser forslag til nytt EU direktiv art 44 Nyhetsbrev Utarbeidelse av veileder for bruk av Norske standarder og spesielle kontraktsbestemmelser Utarbeidelse av ytelsesbeskrivelse for arkitekter og rådgivere

87 Bygnings- og næringsjus

88 Bygnings- og næringsjus Arkitekt Rådgiver Bygge leder Byggherre Forskrift BR KP KU Uavheng kontroll Samspill gruppe Total ent Utførelse ent Konkurranseregler Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 Kontrakt NS 8401 NS 8402 NS 8401 NS 8402 NS 8403 BB 8440 A NS 8407 NS 8405 NS 8406 Beskrivelse Veiledende Ytelsesbeskrivels e BB 8440 B NS 3420

89 FoU

90 Fou ChemXchange Byggkompetanseprosjektet Lavenergiprogrammet Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner (EPD-Norge)

91 MEDLEMS- SERVICE

92 MEDLEMSSERVICE Informasjon til medlemsbedriftene EBA har samarbeidet med NHO og BNL for å bedre, utvide og samordne informasjon om aktuelle saker og oppnådde resultater i organisasjonene. EBA gir ut nyhetsbrev med aktuell informasjon om endringer i lovgivning og aktuelle avgjørelser med mer. EBA er eier av Byggeindustrien

93 MEDLEMSSERVICE Medlemsgoder EBA er totalleverandør på pensjon og forsikring - også privatforsikring. Tilbudet er forbedret i 2011 Tilbudet er samlet på ebaforsikring.no EBA tilbyr også innkjøpsavtaler og rabattavtaler på bensin, telefoni etc. Tilbudet er forbedret i 2011 Tilbudet er samlet på innkjopstorvet.no

94 H M S

95 ERGONOMIPORTALEN

96 Sikker bruk av arbeidsutstyr Forskriftskrav om dokumentert sikkerhetsopplæring av arbeidsutstyr Bransjeutviklet undervisningsmateriell Tilgjengelig på og hos Byggenæringens Forlag

97 HMS konferanse Siden HMS konferansen ble arrangert første gang i 2009 har den vokst seg stadig større, både hva deltakere og antall samarbeidspartnere angår. Nytt av året er deltakelse også fra byggherrene. 31.okt. 1.november

98 UTVALG

99 UTVALG EBAs medlemmer deltar i utvalg/arbeidsgrupper/ -referansegrupper i EBA, BNL og NHO. Medlemmene legger ned en formidabel aktivitet og innsats i foreningen. Vil benytte anledningen til å takke for denne innsatsen!

100 EBAs eksisterende utvalgsstruktur EBA Hovedstyre Utvalg som rapporterer til Hovedstyret Utvalg for etikk og samfunnsansvar Jan Hestås Næringspolitisk Utvalg Kompetanseutvalg NN HMS utvalg Helge Opedal Bygg Sven Christian Ulvatne Anlegg Tor Nordstrøm Utvalg i EBA som rapporterer til administrasjonen Kontaktutvalg Klima/energi/miljø Arbeidsgiverpolitisk Konkurransegrunnlag Vei og Asfalt Maskinutvalg For JBV og SVV Forhandlingsutvalg Standardkomiteer Asfalt teknisk HMS Asfalt

101 Sak 4/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen tar orienteringen om virksomheten til etterretning.

102 Sak 5 Forutsetninger/ retningslinjer for budsjett 2013

103 Orientering om budsjett 2012: Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2011 Sum inntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Resultat

104 Forutsetninger for budsjettrammer 2013 EBAs strategi danner grunnlag for budsjettering Klima, Energi og Miljø Det offentlige som byggherre og bestille Infrastruktur/ samferdsel Rekruttering til næringen, Byggopp og Entreprenørskole Seriøsitet i næringen Økt produktivitet Juridisk rådgivning og enkelt saker Høringer, Norsk lovgivning og EU-direktiver Medlemsservice Arbeidsgiverspørsmål

105 KONTINGENTBEREGNING (samme som for 2011): EBA - fast beløp kr ,- - variabel kontingent 0,32 o/oo EBAS - fast beløp kr ,- - variabel serviceavgift 0,16 o/oo EBA/EBAS degressiv skala. 100% inntil 1500 MNOK 50% MNOK 25% over 2000 MNOK

106 Sak 5/2012 Forutsetninger/retningslinjer for budsjett 2013 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen tar budsjettet for 2012 til orientering. Generalforsamlingen vedtar de fremlagte forutsetninger for budsjettrammer i 2013 som grunnlag for administrasjonen når budsjettet for 2013 skal utarbeides og behandles i styret.

107 Sak 5/2012 Forutsetninger/retningslinjer for budsjett 2013 Kontingentberegning og serviceavgift FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner kontingentberegningen og serviceavgiften for 2013 som grunnlag for inntekter til budsjettet 2013.

108 Sak 6 Valg for styreperioden

109 V A L G Styret: Styreleder: Sven Christian Ulvatne Backe Bygg AS Nestleder: Jan Hestås Kruse Smith Entreprenør AS Frie valgte: Helge Opedal Veidekke Entreprenør AS Petter Moe Peab AS Fra bedrift innen for drift og vedlikehold/ asfalt: Harald Lausund Veidekke Industri AS Fra fagforeningene: Jan Erik Kalseth Skanska Norge AS (NBU/Dykkerne) Vararepresentant: Morten Christensen MajaTeknobygg AS

110 Valgt lokalt (Til orientering) Fra lokalavdelingene: Arild Grønsdal (EBAV) Sjøentreprenøren AS Arve Peder Lyngstad (EBAMR) Skanska Norge AS David Kristiansen (EBATVB) Kruse Smith Entreprenør AS Gabriel Bjørseth (EBAT) Primahus Entreprenør AS Frode Antonsen (EBAO) AS Selvaagbygg Jon Syrtveit (EBAS) Kruse Smith Entreprenør AS Odd-Egil Djøseland (EBAR) Kruse Smith Entreprenør AS Avdeling Haugesund Anders Elje (EBAHO) Syljuåsen Oppland AS Tor Nordstrøm (EBAH) NCC Construction AS

111 Valgt lokalt (Til orientering) Varamedlemmer fra lokalavdelingene: Per Christian Lie Stoltz (EBAV) Stoltz Entreprenør AS Odd Kåre Amundsgård (EBAMR) Kleive Betongbygg AS Anders Dahl Johansen (EBATVB) Trafikk og Anlegg AS Jomar Grøtan (EBAT) Skanska Region Midt-Norge Haakon Tronrud (EBAO) Tronrud Bygg AS Ivar Bergsmo (EBAS) Skanska Norge AS Rune Ophus (EBAR) NCC Construction Øystein Nordal (EBAHO) AS Miljøbygg Arild Østgård (EBAH) Bjørn Bygg AS

112 V A L G Forslag til Desisjonskomité: Bjørn T. Karlsen Frost Entreprenør A/S Eddie Bastiansen Betonmast Bygg AS

113 V A L G Styrets forslag til valgkomité: Tommy Helgerud, leder NCC Construction AS Magnar Huse Torleif Lilleås Atle Ulveseth Veidekke Entreprenør AS Backer Entreprenør AS Brødrene Ulveseth AS

114 V A L G Styrets forslag til Revisor: Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS

115 V A L G Byggenæringens Landsforening (BNL) Styre: Sven Christian Ulvatne Dag Andresen BNL - Representantskap: Delegater: Petter Moe Morten Christensen Vara: Jan Hestås Helge Opedal Backe Bygg AS Veidekke Entreprenør AS Peab AS MajaTeknobygg AS Kruse Smith Entreprenør AS Veidekke Entreprenør AS

116 V A L G Delegater og vara til BNL generalforsamling (Til orientering) Delegater Delegater Vara Vara Sven Sven Christian Christian Ulvatne, Ulvatne, Backe Backe Bygg Bygg AS AS 1. Haakon 1. Haakon Tronrud, Tronrud, Tronrud Tronrud Bygg Bygg AS AS Dag Andresen, Dag Andresen, Veidekke Veidekke Entreprenør Entreprenør AS AS 2. Atle 2. Ulveseth, Atle Ulveseth, Br. Ulveseth Br. Ulveseth AS AS Peter Peter Gjørup, Gjørup, NCC NCC Construction AS AS 3. Erling 3. Erling Langeland, Langeland, OKK OKK Entreprenør Entreprenør AS AS Petter Petter Moe, Moe, Peab Peab AS AS 4. Harald 4. Harald Rafdal, Rafdal, Mesta Mesta AS AS Jan Hestås, Jan Hestås, Kruse Kruse Smith Smith Entreprenør Entreprenør AS AS 5. Sverre 5. Sverre Grepperud, Grepperud, AS Realbygg AS Realbygg Jon Syrtveit, Jon Syrtveit, Kruse Kruse Smith Smith Entreprenør Entreprenør AS AS 6. Morten 6. Morten Christensen, MajaTeknobygg AS AS Anders Anders Elje, Elje, Syljuåsen Syljuåsen Oppland Oppland AS AS 7. Øystein 7. Øystein Nordal,AS Nordal,AS Miljøbygg Miljøbygg Arild Arild Grønsdal, Grønsdal, Sjøentreprenøren AS AS 8. Per 8. Christian Per Christian Lie Stoltz, Lie Stoltz, Stoltz Entreprenør Entreprenør AS AS Frode Frode Antonsen, Antonsen, AS AS Selvaagbygg 9. Ole 9. Kristian Ole Kristian Ruud, Ruud, JM Byggholt JM Byggholt as as Arve Arve Peder Peder Lyngstad, Lyngstad, Skanska Skanska Norge Norge AS AS 10. Odd 10. Kåre Odd Kåre Amundsgård, Kleive Kleive Betongbygg Betongbygg AS AS Odd-Egil Odd-Egil Djøseland, Djøseland, Kruse Kruse Smith Smith Entreprenør Entreprenør AS AS 11. Rune 11. Rune Ophus, Ophus, NCC NCC Construction AS AS David David Kristiansen Kristiansen Kruse Kruse Smith Smith Entreprenør Entreprenør AS AS 12. Anders 12. Anders Dahl Dahl Johansen, Johansen, Trafikk Trafikk & Anlegg & Anlegg AS AS Tor Nordstrøm, Tor Nordstrøm, NCC NCC Construction AS AS 13. Arild 13. Arild Østgård, Østgård, Bjørn Bjørn Bygg Bygg AS AS Gabriel Gabriel Bjørseth, Bjørseth, Primahus Primahus Entreprenør Entreprenør AS AS 14. Jomar 14. Jomar Grøtan, Grøtan, Skanska Skanska Region Region Midt-Norge Midt-Norge Jan Erik Jan Kalseth, Erik Kalseth, Skanska Skanska Norge Norge AS AS 15. Ivar 15. Bergsmo, Ivar Bergsmo, Skanska Skanska Norge Norge AS AS

117 Sak 6/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner for styreperioden forslag til kandidater til valg av: EBAs styre EBAs desisjonskomité EBAs valgkomité EBAs representanter i BNLs styre BNLs representantskap og BNLs generalforsamling

118 Sak 7 Forslag til vedtektsendring 2, 8. avsnitt

119 Sak 7/2011 Vedtektsendring i 2, 8. avsnitt Kort redegjørelse av bakgrunn for vedtektsendring og presentasjon av hvordan enkle rutiner for etterlevelse kan se ut. Styret foreslår følgende endring i vedtektenes 2, åttende avsnitt for generalforsamlingen i Bergen 8. juni 2012: "Medlemmene er forpliktet til å overholde EBAs vedtekter og avgjørelser truffet i henhold til vedtektene, herunder EBAs Etikkplakat. Medlemmene er videre forpliktet til å ha- og gjennomføre rutiner for etterlevelse for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs Etikkplakat følges." Styret vedtar at nye medlemmer ved søknad om medlemskap må underskrive på at bedriften forplikter seg til å ha- og gjennomføre rutiner for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs Etikkplakat følges. Styret vedtar at det sendes ut et skriv til eksisterende medlemmer hvor det med henvisning til generalforsamlingens vedtak bes om bekreftelse på at bedriften forplikter seg til å etterleve etikkplakaten og til å ha rutiner for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs Etikkplakat følges."

120 Sak 7/2012 Vedtektsendring i 2, 8. avsnitt FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner forslaget til vedtektsendring i 2, 8. avsnitt: "Medlemmene er forpliktet til å overholde EBAs vedtekter og avgjørelser truffet i henhold til vedtektene, herunder EBAs Etikkplakat. Medlemmene er videre forpliktet til å ha- og gjennomføre rutiner for etterlevelse for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs Etikkplakat følges."

121 Sak 8 Forslag til honorar til styreleder og nestleder i EBAs styre

122 Forslag til honorar for styreleder og nestleder i EBA styre Det vises til vedtak sak 9/2011, honorar til EBAs styreleder og nestleder. For styreperioden foreslås følgende: Styreleders honorar fastsettes til: kr ,- Nestleders honorar fastsettes til: kr ,-

123 Sak 8/2012 Forslag til honorar for styreleder og nestleder i EBA FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner forslaget fra valgkomiteen til honorar for styreleder og nestleder i EBA for styreperioden på henholdsvis kr ,- og kr ,-.

124 Sak 9 Fastsettelse av tid og sted for generalforsamlinger i 2013

125 Velkommen til Kristiansand og generalforsamlinger i mai 1. juni Clarion Hotell Ernst 125

126 Sak 10 Eventuelt

127 Informasjon Aperitiff vil bli servert i Salong 5 og 6 kl Velkommen

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsiden: Endelig en Norsk Standard for passivhus Det ene kontorbygget etter det andre profileres som passivhus, og passivhusstandard

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter...

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter... 2 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Ansvar etterlevelse av lover og regler. Veileder fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Ansvar etterlevelse av lover og regler. Veileder fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Ansvar etterlevelse av lover og regler Veileder fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg INNHOLD s 3 s 5 s 9 s 11 s 12 s 14 Om EBA Hvorfor er etikk viktig i entreprenørbransjen Veileder og sjekkliste for

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn. Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE

Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn. Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE Velkommen til Flytogets årsrapport for 2014, og en behagelig reise gjennom tall

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer