8. juni 2012, Radisson Blu Hotell Norge, Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8. juni 2012, Radisson Blu Hotell Norge, Bergen"

Transkript

1 1 8. juni 2012, Radisson Blu Hotell Norge, Bergen

2 Nye medlemmer: Aasen Bygg AS ESG Bygg og Eiendom AS MT Højgaard Norge AS Peab Asfalt AS Tronrud Gruppen AS Borg Byggmontering AS Backe Entreprenør Holding AS

3 Utmeldte medlemmer: Bygg 4 AS (konkurs) AS Trønderbygg Sunnfjord Dykkerservice AS Mesta Eiendom AS HRL-Utvikling AS (fusjon HRL Entreprenør) Brødrene Vangstad AS (fusjon Grande Entreprenør AS)

4 Sak 1 Godkjenning av dagsorden og valg av møteleder

5 Dagsorden: 1. Godkjenning av dagsorden og valg av møteleder 2. Årsberetninger EBA for Regnskaper EBA for Styrets orientering om virksomheten 5. Forutsetninger/ retningslinjer for budsjett Valg for styreperioden 2012/ Forslag til vedtektsendring 2, 8. avsnitt 8. Forslag til honorar for styreleder og nestleder i EBAs styre 9. Fastsettelse av tid og sted for generalforsamlinger i Eventuelt

6 Til dagsorden: Protokoll undertegning Stemmerettsregler

7 Sak 1/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Dagsorden godkjennes Valg av møteleder : Nestleder Petter Eiken leder generalforsamlingene for EBA 8. juni 2012

8 Sak 2 Årsberetninger EBA for 2011

9 Sak 2/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen tar årsberetninger for EBA for 2011 til etterretning.

10 Sak 3 Regnskaper EBA for 2011 EBA og EBA konsern

11 EBA-konsern/EBA Resultatregnskap EBA-konsern EBA (Beløp i hele kr) Note DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent/serviceavgift Annen driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Personalkostnader Avskrivning på driftsmidler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT før skatt Skattekostnad RESULTAT etter skatt Hvorav: Majoritetsinteresse Minoritetsinteresse EBAs EBAs generalforsamlinger generalforsamlinger 8. juni 8. juni

12 EBA-konsern/EBA Balanse pr (Beløp i hele kr) EBAs EBAs generalforsamlinger generalforsamlinger 8. juni 8. juni EBA-konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Lisenser, utgiver rettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Eiendom Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datter Aksjer og andeler Pensjonsmidler Lån ansatte/andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og fond Bankinnskudd og fond Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EBA

13 (Beløp i hele kr) EBA-konsern/EBA Balanse pr EBA-konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Bundet egenkapital Opp & ut fondet Sum egenkapital Opp & ut-fondet Opptjent egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital ekskl. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum avsetning og forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD EBA EBAs EBAs generalforsamlinger generalforsamlinger 8. juni 8. juni

14 EBAs EBAs generalforsamlinger generalforsamlinger 8. juni 8. juni Revisjonsberetningen

15 Desisjon Desisjonskomiteen har avgitt følgende innstilling: EBA Servicekontoreet, EBA, EBA totalt og EBA konsern Desisjonskomiteen har gjennomgått regnskapene for Desisjonskomiteen finner, etter sin gjennomgåelse, intet å bemerke, og vil overfor Generalforsamlingen anbefale regnskapene godkjent som de endelige regnskap.

16 Sak 3/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet 2011 for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Servicekontoret

17 Sak 4 Styrets orientering om virksomheten

18 Generelle forhold M A R K E D E T

19 NOK mrd., faste 2011-priser B Y G G 50,0 Aktivitet i ROT boligmarkedet for ulike boligtyper NOK mrd., faste 2011-priser, ,0 Eneboliger 30,0 20,0 10,0 Småhus Leiligheter 0,

20 B Y G G Nye boliger fordelt på byggtype - Statistikk og prognoser Leiligheter m Eneboliger Småhus

21 NÆRINGSBYGG Nye boliger fordelt på byggtype - Statistikk og prognoser Private næringsbygg m Husholdningsbygg Offentlige bygg

22 NOK faste 2011-priser NÆRINGSBYGG 45,0 40,0 ROT yrkesbyggmarkedet fordelt på hovedkategorier Private næringsbygg 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Offentlige bygg 10,0 5,0 0,

23 Mill kr priser A N L E G G Investeringer i ulike anleggssektorer Vei (inkl. Bru og tunnel) Kraft / energianlegg Jernbane- og sporveisanlegg

24 Mill kr priser A N L E G G Investeringer i ulike anleggssektorer Anlegg for offentlig forvaltning Andre anlegg Olje- og gassanlegg på land

25 Mill kr priser A N L E G G Drift og vedlikehold veianlegg andre anlegg energianlegg - industrianlegg

26 S T R A T E G I

27 F O R M Å L Lønnsom og respektert næring V I S J O N Vi bygger en bærekraftig fremtid ETIKKPLAKAT Samfunnsansvar Forretningsetikk Skaper merverdi... Medarbeiderfokus

28 ETIKK OG OMDØMME NÆRINGS- POLITIKK KOMPETANSE OG REKRUTTERING ARBEIDSGIVER- SPØRSMÅL BYGNINGS- OG NÆRINGSJUS FoU PRODUKTIVITET MEDLEMS- SERVICE HMS

29 KLIMA ENERGI MILJØ DET OFFENTLIGE som byggherre og bestiller SAMFERDSEL REKRUTTERING KOMPETANSE SERIØSITET i næringen PRODUKTIVITET

30 V I I E B A

31 HVORDAN ARBEIDER VI? Myndigheter Lønnsom og respektert næring Bestillere Entreprenører

32 Om EBA NU 2% TL 4% TEF 1% VBL 3% NTL 9% E B A 34% NRL 12% NML 3% NAML 1% MLF 5% Boligprodusentene 4% Byggevare 7% Byggmesterforbundet 15%

33 E B A EBA 0 EBA TVB EBA S EBA R Oslo/Akershus/ Østfold Telemark/Vestfold/ Buskerud Aust-Agder/ Vest-Agder Rogaland EBA V EBA M&R EBA T EBA H EBA HedOpp Hordaland/ Sogn og Fjordane Møre- og Romsdal Sør- og Nord-Trøndelag Nordland/Troms og Finnmark Hedmark og Oppland

34 Om EBA EBA 0

35 Om EBA Byggenæringen er Norges største næring i antall bedrifter Byggenæringen er Norges nest største næring regnet i sysselsetting (15%) etter varehandelen Byggenæringen er Norges nest største næring regnet i verdiskapning (14%) etter oljenæringen Byggenæringen er Norges tredje største næring etter omsetning (12%) etter oljenæring og varehandel

36 Om EBA

37 KLIMA, ENERGI OG MILJØ

38 Myndigheter Krav Støtteordninger Energieffektivisering Mindre bruk av helse og miljøfarlige stoffer Bestillere Kompetanseheving Redusere avfall Entreprenører Kompetanseheving

39 Myndigheter Krav Støtteordninger Sikre riktig tidspunkt for innføring av krav Kostnadsberegne nye krav Støtteordning og rådgivning gjennom Enova Kurs for bestillere i regi av Lavenergiprogrammet Samarbeid Difi egen temaside om lavenergi og passivhus Standardisering NS 3700 og 3701 Bestillere Kompetanseheving Energieffektivisering 2014 Entreprenører Kompetanseheving Kurs for bedriftene i regi av Lavenergiprogrammet Utdannelse av instruktører fra medlemsbedriftene BuildUp

40 Fra BASS til ChemXchange Lansering 10. oktober 2012

41 DET OFFENTLIGE som bestiller og byggherre

42 Tiltak: Utarbeide maler og veiledere til Utvikle mulighetsrommet som anskaffelsesregelverket gir Begrense tillegg og avvik fra standardkontrakter Bidra til nye gjennomføringsmodeller/anskaffelser

43

44 44

45 Offentlige kjøpere DE STØRSTE STATLIGE INNEN BYGG DE STØRSTE STATLIGE INNEN ANLEGG DE STØRSTE STATLIGE PROSJEKTENE 19 Fylkeskommuner 429 kommuner

46 Offentlige kjøpere TRADISJONELT

47 Offentlige kjøpere INNOVATIVT

48 Nasjonal dugnad nasjonale partnere PROGRAM- ANSVARLIGE INNOVASJONSAKTØRER NHD FAD MD (Framtidens byer) HOD Innovasjon Norge Forskningsrådet DIFI STAT Statsbygg Forsvarsbygg Jernbaneverket Statens Vegvesen NAV KOMMUNAL Oslo kommune Bergen kommune Stavanger kommune 48

49 Prosess Identifisere og organisere Dialog og beskrivelse Gjennomføring og evaluering Identifisere behov Organisere prosjektorganisasjon Dialog med markedet og beskrivelse Valg av gjennomføringsmodell Valg av konkurranseform Utførelsesentreprise PL Byggher re Totalentreprise Begrenset anbudskonkurranse x x x Samspillsentreprise Konkurransepreget dialog Konkurranse med forhandling

50 S A M F E R D S E L

51 Nasjonal transportplan Pkt Forutsetninger for tilpasning til høyere volum En rendyrking av byggherrerollen i de offentlige etatene, sammen med en aktiv leverandør- og markedsutvikling i tråd med dette, er nødvendig for å effektivisere sektoren og kunne håndtere økningen i volum. Dette vil innebære tilrettelegging for internasjonal konkurranse, gjennomføringsmodeller med større ansvar og større oppdrag hos leverandørmarkedet. En slik strategisk markeds- og leverandørutvikling vil gå over flere år og kreve forutsigbar finansiering for å kunne realiseres.

52 Nasjonal transportplan Pkt Forutsetninger for tilpasning til høyere volum En tilpasning til et høyere volum og mer differensierte gjennomføringsstrategier er avhengig av forutsigbarhet både for leverandør- og byggherreorganisasjonene, både nivå over tid, kommende oppgaver og hvilke leverandørstrategier som legges til grunn.

53 Storting, (Transport og kommunikasjonskomiteen) og Regjering Samferdselsdepartementet Statens Vegvesen, SVV Fylkeskommuner, FK Jernbaneverket, JBV Andre, Avinor, Kystverket, kommuner EBA, BNL og NHO påvirke NTP, innhold se under, Prosjekter i regi av BNL og NHO som instrument Bidra til et velfungerende marked i offentlig sektor, (Art.44 EU direktiv) Forutsigbarhet skaper kapasitet, Optimale PLAN prosesser (Ref. BNL rapport) Konkurranseregler, Kvalifikasjonskrav, Tildelingskriterier, Ytelsesbeskrivelser Differensiert strategi for utførelse, Effektivisere utførelsesentrepriser og totalentrepriser Nye gjennomføringsmodeller, Standardisering, Konkurrere på mer enn pris. Bidra til modeller som innbyr til innovasjon Tenke drift og kreve livsløpsvurderinger Helhetlig og strekningsvis Utbygging, mindre oppslitting Helhetlig og strekningsvis Utbygging,mindre oppsplitting Helhetlig og strekningsvis Utbygging, mindre oppslitting Følger opp enkelt prosjekter Skjerme utvalgte infrastrukturprosjekter fra årlig budsjettering Skjerme utvalgte infrastrukturprosjekter fra årlig budsjettering Kople utvalgte investeringsprosjekter til også å inkludere vedlikehold og drift Drift og vedlikehold Tilstandsregistrering Funksjonskontrakt som modell. Risiko balanse. Ta igjen etterslepet. Større kontrakter, større omgang og lengre tidskontrakter Drift og vedlikehold Tilstandsregistrering Funksjonskontrakt som modell. Risiko balanse. Ta igjen etterslepet. Større kontrakter og lengre tidskontrakter Vedlikehold Mer helhetlig kontraktsstrategi Effektiv bruk av maskinparken Bruk og utdannelse av fagpersonell Utvidelse av sesongen Bedre sportilgang

54 KOMPETANSE OG REKRUTTERING

55 Kompetanse og rekruttering

56 Kompetanse og rekruttering U T D A N N E L S E S F O R L Ø P VGS Etterutdanning Teknisk fagskole Høyskole Universitet Etterutdanning

57 Kompetanse og rekruttering U T D A N N E L S E S F O R L Ø P VGS Etterutdanning Teknisk fagskole Høyskole Universitet Etterutdanning MÅLSETTING: Gi påfyll som kan gi kompetansehevende kurs og som er formelt kompetansegivende for den enkelte

58 Kompetanse og rekruttering U T D A N N E L S E S F O R L Ø P VGS Etterutdanning Teknisk fagskole Høyskole Universitet Etterutdanning

59 Stort rekrutteringsbehov 8500 nye fagarbeidere hvert år mot fagskoleteknikere 1000 ingeniører og sivilingeniører Ca. 50% av de som begynner i VG1 gjennomfører BA med fagbrev i løpet av 5 år (NIFU Step)

60 Søkning til Vg1 Bygg- og Anleggsteknikk og læreplass : søkning læreplass Kilde: Utdanningsdirektoratet

61 Fremtidens fagutdanning Ett lærefag fra første dag Gjennomføring av de fire år med grunnkurs i skole fra uker: Faglærere som underviser i lærefag Har ikke skolene egne lærekrefter, må skolene bruke kvalifiserte fagpersoner i bedriftene som lærekrefter

62 Høyere utdanning Det er en liten økning totalt i antall søkere til høyere utdanninger, i forhold til 2010 Det er reduksjon i antall studieplasser, i forhold til 2010 Det er viktig at bedriftene tilbyr praksisplasser og rekrutterer de nyutdannede fagteknikerne, ingeniørene og sivilingeniørene, som er kvalifiserte EBA støtter opp om næringslivsringen ved NTNU

63 Antall EBA kurs

64 Antall deltakere på EBA kurs

65 Nyheter og utvikling Lean HMS Lean Byggeplass BIM Ledelse påbygging til Anleggslederskolen Klima energi (Passivhus) ChemXChange sikker bruk av kjemikalier Nytt regelverk nye forskrifter Uavhengig kontroll

66 Nyheter og utvikling

67 SERIØSITET I NÆRINGEN

68 Seriøsitet Det skal være enklere å være seriøs Næringen Forbrukermarkedet Seriøsitetsprosjektet Finn.no Handle Hvitt Klagenemnd Byggaranti Myndighetene Incentiver Lovendringer Kontroll Informasjon Media Rettssaker

69 Seriøsitet Det skal være enklere å være seriøs Næringen Proffmarkedet Seriøsitetsprosjektet ID kort StartBANK Kontroll Myndighetene Incentiver Lovendringer Kontroll Informasjon Media Rettssaker

70 Seriøsitet seriøse bestillinger klagenemd for forbrukersaker frikjøp av forbrukerkontrakter

71 Seriøsitet

72 Seriøsitet

73 PRODUKTIVITET

74 Innsatsfaktorer for økt produktivitet Standarder Veiledere Velfungerende marked Nye gjennomføringsmodeller Lean B I M Lønnssystemer H M S Kompetanseheving Systemer Ny teknologi

75 Produktivitet

76 ARBEIDSGIVER POLITISK VIRKSOMHET

77 Lønnskostnader Gjennomsnitt lønn 2011 grunnlønn inkl. bonus og uregelmessige tillegg Timelønn Pr. 37,5 times uke pr. time Lønnsvekst 2011 Rel. nivå ift. industrien Minstelønn fagarb. pr. time Fra Minstelønn fagarb. pr. time Fra Anlegg Kr 274,24 3,1 % 136,5 % 158,20 (tarifftillegg kr. 21,75) 171,00 (tarifftillegg kr. 23,00) Byggfag Kr 213,94 4,5 % 106,5 % 159,00 169,00 Asfalt og vedlikehold Kr 219,87 4,1% 109,4 % 165,50 177,00

78 NÆRINGS- POLITISK VIRKSOMHET

79 Næringspolitikk - departementer Bygg Anlegg Drift og Vedlikehold KRD Planprosesser Stortingsmelding om bygningspolitikk ESA-saken, P&B-lov P&B, Kontroll Budsjetter/ Revidert budsjett Samferdselsdepartementet Planprosesser NTP Budsjetter/ Revidert budsjett Gjennomføringsmodeller Kontrakter Samferdselsdepartementet Planprosesser NTP Budsjetter/ Revidert budsjett Gjennomføringsmodeller Kontrakter FAD Offentlig anskaffelses regelverket, Mulighetesrom- konkr.gr.lag/ Tild.kriterier,, Avvik ift. Standard kontrakter DIFI Arbeids- og Inkluderingsdepartementet Kunnskapsløftet - revitalisering, sammen med BNL, Fag utdanning Ingeniører, Lærlingordninger Permitteringsregler Miljøverndepartemenet, Olje og Energi departementet Klima, Energi og Miljø Energieffektiviseringstiltak, Bass --ChemXchange Nærings- og handelsdepartementet Beredskapsgruppe Finansdepartementet Budsjetter, Revidert Budsjettm

80 Stortingsmelding om bygningspolitikk 1.Kompetanse 2.Energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse 3.Implementering av EU direktiver og forordninger 4.Byggekostnader/produktivitet 5.Universell utforming 6.Boligpolitikk 7.Det offentliges struktur/organisering og bestiller-rolle 8.Bygg 21

81 Næringspolitikk byggutvalg Hovedsatsinger innenfor bygg og eiendom: 1.Stortingsmeldingen om bygningspolitikk 2.Plan og regulering samarbeid Norsk Eiendom 3.Energieffektivisering 4.Kompetanseutvikling av offentlige og private byggherrer 5.Byggekostnader / kostnadsberegning av myndighetskrav

82 NÆRINGS- OG BYGNINGSJUS

83 Bygnings- og næringsjus Juridisk rådgivning og advokattjenester I 2011 har avdelingen gitt råd til 100 medlemsbedrifter. Oppdragenes omfang har variert fra enkelte henvendelser til omfattende sluttoppgjør Jan Olaf Dukan Telefon: Mobil: Faks: e-post

84 Bygnings- og næringsjus Standardisering Sentrale forhandlinger i : Nye gjennomføringsmodeller og BIM NS 3450 Struktur og innhold i konkurransegrunnlag NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg Bruk av standardkontraktene uten avvik Arbeide for at offentlige og private byggherrer bruker standardkontraktene uten vesentlige tillegg eller avvik

85 Bygnings- og næringsjus

86 Bygnings- og næringsjus Plan- og bygningsloven uavhengig kontroll Offentlige anskaffelser forslag til nytt EU direktiv art 44 Nyhetsbrev Utarbeidelse av veileder for bruk av Norske standarder og spesielle kontraktsbestemmelser Utarbeidelse av ytelsesbeskrivelse for arkitekter og rådgivere

87 Bygnings- og næringsjus

88 Bygnings- og næringsjus Arkitekt Rådgiver Bygge leder Byggherre Forskrift BR KP KU Uavheng kontroll Samspill gruppe Total ent Utførelse ent Konkurranseregler Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans Lov om off ans NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 NS 8400 NS 8410 Kontrakt NS 8401 NS 8402 NS 8401 NS 8402 NS 8403 BB 8440 A NS 8407 NS 8405 NS 8406 Beskrivelse Veiledende Ytelsesbeskrivels e BB 8440 B NS 3420

89 FoU

90 Fou ChemXchange Byggkompetanseprosjektet Lavenergiprogrammet Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner (EPD-Norge)

91 MEDLEMS- SERVICE

92 MEDLEMSSERVICE Informasjon til medlemsbedriftene EBA har samarbeidet med NHO og BNL for å bedre, utvide og samordne informasjon om aktuelle saker og oppnådde resultater i organisasjonene. EBA gir ut nyhetsbrev med aktuell informasjon om endringer i lovgivning og aktuelle avgjørelser med mer. EBA er eier av Byggeindustrien

93 MEDLEMSSERVICE Medlemsgoder EBA er totalleverandør på pensjon og forsikring - også privatforsikring. Tilbudet er forbedret i 2011 Tilbudet er samlet på ebaforsikring.no EBA tilbyr også innkjøpsavtaler og rabattavtaler på bensin, telefoni etc. Tilbudet er forbedret i 2011 Tilbudet er samlet på innkjopstorvet.no

94 H M S

95 ERGONOMIPORTALEN

96 Sikker bruk av arbeidsutstyr Forskriftskrav om dokumentert sikkerhetsopplæring av arbeidsutstyr Bransjeutviklet undervisningsmateriell Tilgjengelig på og hos Byggenæringens Forlag

97 HMS konferanse Siden HMS konferansen ble arrangert første gang i 2009 har den vokst seg stadig større, både hva deltakere og antall samarbeidspartnere angår. Nytt av året er deltakelse også fra byggherrene. 31.okt. 1.november

98 UTVALG

99 UTVALG EBAs medlemmer deltar i utvalg/arbeidsgrupper/ -referansegrupper i EBA, BNL og NHO. Medlemmene legger ned en formidabel aktivitet og innsats i foreningen. Vil benytte anledningen til å takke for denne innsatsen!

100 EBAs eksisterende utvalgsstruktur EBA Hovedstyre Utvalg som rapporterer til Hovedstyret Utvalg for etikk og samfunnsansvar Jan Hestås Næringspolitisk Utvalg Kompetanseutvalg NN HMS utvalg Helge Opedal Bygg Sven Christian Ulvatne Anlegg Tor Nordstrøm Utvalg i EBA som rapporterer til administrasjonen Kontaktutvalg Klima/energi/miljø Arbeidsgiverpolitisk Konkurransegrunnlag Vei og Asfalt Maskinutvalg For JBV og SVV Forhandlingsutvalg Standardkomiteer Asfalt teknisk HMS Asfalt

101 Sak 4/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen tar orienteringen om virksomheten til etterretning.

102 Sak 5 Forutsetninger/ retningslinjer for budsjett 2013

103 Orientering om budsjett 2012: Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2011 Sum inntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Resultat

104 Forutsetninger for budsjettrammer 2013 EBAs strategi danner grunnlag for budsjettering Klima, Energi og Miljø Det offentlige som byggherre og bestille Infrastruktur/ samferdsel Rekruttering til næringen, Byggopp og Entreprenørskole Seriøsitet i næringen Økt produktivitet Juridisk rådgivning og enkelt saker Høringer, Norsk lovgivning og EU-direktiver Medlemsservice Arbeidsgiverspørsmål

105 KONTINGENTBEREGNING (samme som for 2011): EBA - fast beløp kr ,- - variabel kontingent 0,32 o/oo EBAS - fast beløp kr ,- - variabel serviceavgift 0,16 o/oo EBA/EBAS degressiv skala. 100% inntil 1500 MNOK 50% MNOK 25% over 2000 MNOK

106 Sak 5/2012 Forutsetninger/retningslinjer for budsjett 2013 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen tar budsjettet for 2012 til orientering. Generalforsamlingen vedtar de fremlagte forutsetninger for budsjettrammer i 2013 som grunnlag for administrasjonen når budsjettet for 2013 skal utarbeides og behandles i styret.

107 Sak 5/2012 Forutsetninger/retningslinjer for budsjett 2013 Kontingentberegning og serviceavgift FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner kontingentberegningen og serviceavgiften for 2013 som grunnlag for inntekter til budsjettet 2013.

108 Sak 6 Valg for styreperioden

109 V A L G Styret: Styreleder: Sven Christian Ulvatne Backe Bygg AS Nestleder: Jan Hestås Kruse Smith Entreprenør AS Frie valgte: Helge Opedal Veidekke Entreprenør AS Petter Moe Peab AS Fra bedrift innen for drift og vedlikehold/ asfalt: Harald Lausund Veidekke Industri AS Fra fagforeningene: Jan Erik Kalseth Skanska Norge AS (NBU/Dykkerne) Vararepresentant: Morten Christensen MajaTeknobygg AS

110 Valgt lokalt (Til orientering) Fra lokalavdelingene: Arild Grønsdal (EBAV) Sjøentreprenøren AS Arve Peder Lyngstad (EBAMR) Skanska Norge AS David Kristiansen (EBATVB) Kruse Smith Entreprenør AS Gabriel Bjørseth (EBAT) Primahus Entreprenør AS Frode Antonsen (EBAO) AS Selvaagbygg Jon Syrtveit (EBAS) Kruse Smith Entreprenør AS Odd-Egil Djøseland (EBAR) Kruse Smith Entreprenør AS Avdeling Haugesund Anders Elje (EBAHO) Syljuåsen Oppland AS Tor Nordstrøm (EBAH) NCC Construction AS

111 Valgt lokalt (Til orientering) Varamedlemmer fra lokalavdelingene: Per Christian Lie Stoltz (EBAV) Stoltz Entreprenør AS Odd Kåre Amundsgård (EBAMR) Kleive Betongbygg AS Anders Dahl Johansen (EBATVB) Trafikk og Anlegg AS Jomar Grøtan (EBAT) Skanska Region Midt-Norge Haakon Tronrud (EBAO) Tronrud Bygg AS Ivar Bergsmo (EBAS) Skanska Norge AS Rune Ophus (EBAR) NCC Construction Øystein Nordal (EBAHO) AS Miljøbygg Arild Østgård (EBAH) Bjørn Bygg AS

112 V A L G Forslag til Desisjonskomité: Bjørn T. Karlsen Frost Entreprenør A/S Eddie Bastiansen Betonmast Bygg AS

113 V A L G Styrets forslag til valgkomité: Tommy Helgerud, leder NCC Construction AS Magnar Huse Torleif Lilleås Atle Ulveseth Veidekke Entreprenør AS Backer Entreprenør AS Brødrene Ulveseth AS

114 V A L G Styrets forslag til Revisor: Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS

115 V A L G Byggenæringens Landsforening (BNL) Styre: Sven Christian Ulvatne Dag Andresen BNL - Representantskap: Delegater: Petter Moe Morten Christensen Vara: Jan Hestås Helge Opedal Backe Bygg AS Veidekke Entreprenør AS Peab AS MajaTeknobygg AS Kruse Smith Entreprenør AS Veidekke Entreprenør AS

116 V A L G Delegater og vara til BNL generalforsamling (Til orientering) Delegater Delegater Vara Vara Sven Sven Christian Christian Ulvatne, Ulvatne, Backe Backe Bygg Bygg AS AS 1. Haakon 1. Haakon Tronrud, Tronrud, Tronrud Tronrud Bygg Bygg AS AS Dag Andresen, Dag Andresen, Veidekke Veidekke Entreprenør Entreprenør AS AS 2. Atle 2. Ulveseth, Atle Ulveseth, Br. Ulveseth Br. Ulveseth AS AS Peter Peter Gjørup, Gjørup, NCC NCC Construction AS AS 3. Erling 3. Erling Langeland, Langeland, OKK OKK Entreprenør Entreprenør AS AS Petter Petter Moe, Moe, Peab Peab AS AS 4. Harald 4. Harald Rafdal, Rafdal, Mesta Mesta AS AS Jan Hestås, Jan Hestås, Kruse Kruse Smith Smith Entreprenør Entreprenør AS AS 5. Sverre 5. Sverre Grepperud, Grepperud, AS Realbygg AS Realbygg Jon Syrtveit, Jon Syrtveit, Kruse Kruse Smith Smith Entreprenør Entreprenør AS AS 6. Morten 6. Morten Christensen, MajaTeknobygg AS AS Anders Anders Elje, Elje, Syljuåsen Syljuåsen Oppland Oppland AS AS 7. Øystein 7. Øystein Nordal,AS Nordal,AS Miljøbygg Miljøbygg Arild Arild Grønsdal, Grønsdal, Sjøentreprenøren AS AS 8. Per 8. Christian Per Christian Lie Stoltz, Lie Stoltz, Stoltz Entreprenør Entreprenør AS AS Frode Frode Antonsen, Antonsen, AS AS Selvaagbygg 9. Ole 9. Kristian Ole Kristian Ruud, Ruud, JM Byggholt JM Byggholt as as Arve Arve Peder Peder Lyngstad, Lyngstad, Skanska Skanska Norge Norge AS AS 10. Odd 10. Kåre Odd Kåre Amundsgård, Kleive Kleive Betongbygg Betongbygg AS AS Odd-Egil Odd-Egil Djøseland, Djøseland, Kruse Kruse Smith Smith Entreprenør Entreprenør AS AS 11. Rune 11. Rune Ophus, Ophus, NCC NCC Construction AS AS David David Kristiansen Kristiansen Kruse Kruse Smith Smith Entreprenør Entreprenør AS AS 12. Anders 12. Anders Dahl Dahl Johansen, Johansen, Trafikk Trafikk & Anlegg & Anlegg AS AS Tor Nordstrøm, Tor Nordstrøm, NCC NCC Construction AS AS 13. Arild 13. Arild Østgård, Østgård, Bjørn Bjørn Bygg Bygg AS AS Gabriel Gabriel Bjørseth, Bjørseth, Primahus Primahus Entreprenør Entreprenør AS AS 14. Jomar 14. Jomar Grøtan, Grøtan, Skanska Skanska Region Region Midt-Norge Midt-Norge Jan Erik Jan Kalseth, Erik Kalseth, Skanska Skanska Norge Norge AS AS 15. Ivar 15. Bergsmo, Ivar Bergsmo, Skanska Skanska Norge Norge AS AS

117 Sak 6/2012 FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner for styreperioden forslag til kandidater til valg av: EBAs styre EBAs desisjonskomité EBAs valgkomité EBAs representanter i BNLs styre BNLs representantskap og BNLs generalforsamling

118 Sak 7 Forslag til vedtektsendring 2, 8. avsnitt

119 Sak 7/2011 Vedtektsendring i 2, 8. avsnitt Kort redegjørelse av bakgrunn for vedtektsendring og presentasjon av hvordan enkle rutiner for etterlevelse kan se ut. Styret foreslår følgende endring i vedtektenes 2, åttende avsnitt for generalforsamlingen i Bergen 8. juni 2012: "Medlemmene er forpliktet til å overholde EBAs vedtekter og avgjørelser truffet i henhold til vedtektene, herunder EBAs Etikkplakat. Medlemmene er videre forpliktet til å ha- og gjennomføre rutiner for etterlevelse for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs Etikkplakat følges." Styret vedtar at nye medlemmer ved søknad om medlemskap må underskrive på at bedriften forplikter seg til å ha- og gjennomføre rutiner for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs Etikkplakat følges. Styret vedtar at det sendes ut et skriv til eksisterende medlemmer hvor det med henvisning til generalforsamlingens vedtak bes om bekreftelse på at bedriften forplikter seg til å etterleve etikkplakaten og til å ha rutiner for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs Etikkplakat følges."

120 Sak 7/2012 Vedtektsendring i 2, 8. avsnitt FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner forslaget til vedtektsendring i 2, 8. avsnitt: "Medlemmene er forpliktet til å overholde EBAs vedtekter og avgjørelser truffet i henhold til vedtektene, herunder EBAs Etikkplakat. Medlemmene er videre forpliktet til å ha- og gjennomføre rutiner for etterlevelse for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs Etikkplakat følges."

121 Sak 8 Forslag til honorar til styreleder og nestleder i EBAs styre

122 Forslag til honorar for styreleder og nestleder i EBA styre Det vises til vedtak sak 9/2011, honorar til EBAs styreleder og nestleder. For styreperioden foreslås følgende: Styreleders honorar fastsettes til: kr ,- Nestleders honorar fastsettes til: kr ,-

123 Sak 8/2012 Forslag til honorar for styreleder og nestleder i EBA FORSLAG TIL VEDTAK Generalforsamlingen godkjenner forslaget fra valgkomiteen til honorar for styreleder og nestleder i EBA for styreperioden på henholdsvis kr ,- og kr ,-.

124 Sak 9 Fastsettelse av tid og sted for generalforsamlinger i 2013

125 Velkommen til Kristiansand og generalforsamlinger i mai 1. juni Clarion Hotell Ernst 125

126 Sak 10 Eventuelt

127 Informasjon Aperitiff vil bli servert i Salong 5 og 6 kl Velkommen

ENTREPRENØRENES INNSPILL TIL BYGGHERRENE

ENTREPRENØRENES INNSPILL TIL BYGGHERRENE ENTREPRENØRENES INNSPILL TIL BYGGHERRENE Entreprenørforeningen-Bygg og Anlegg E B A EBA 0 EBA TVB EBA S EBA R Oslo/Akershus/ Østfold Telemark/Vestfold/ Buskerud Aust-Agder/ Vest-Agder Rogaland EBA V EBA

Detaljer

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne EBA gjennom 2012 Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne En frisk 103-åring 220 medlemsbedrifter med 25 000 ansatte Omsetter for 60 mrd i året Utgjør ca 40 % av

Detaljer

INFRASTRUKTUR. Gjennomføringsevne Kapasitet. Thormod Hansen Daglig leder EBA Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg TVB. 24 oktober 2012 SVV

INFRASTRUKTUR. Gjennomføringsevne Kapasitet. Thormod Hansen Daglig leder EBA Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg TVB. 24 oktober 2012 SVV INFRASTRUKTUR Gjennomføringsevne Kapasitet Vei (inkl. Bru og tunnel) Thormod Hansen Daglig leder EBA Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg TVB Kraft / energianlegg 24 oktober 2012 SVV De største internasjonale

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017 Entreprenørforeningen bygg og anlegg Strategi 2014 til 2017 Vi bygger fremtiden! Foto: Terje Borud EBA`s visjon er at vi skal bygge en bærekraftig fremtid. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet,

Detaljer

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Kari Sandberg administrerende direktør 07.06.2016 En bransje- og arbeidsgiverforening 2 Bransjeforening for entreprenører 231 medlemsbedrifter 10 Lokalavdelinger Hedmark og Oppland

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Bygg- og eiendomsnæringens bidrag til å løse nasjonale vekst og miljøutfordringer hvem skal dra lasset og hvordan? B y g g e n æ r i n g e n

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 484 534 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: TV 2 AS Forretningsadresse: Nøstegaten 72 5011 BERGEN

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

BYGG OG ANLEGG 2012 - Innhold INNHOLD

BYGG OG ANLEGG 2012 - Innhold INNHOLD BYGG OG ANLEGG 2012 2 BYGG OG ANLEGG 2012 - Innhold INNHOLD BYGG OG ANLEGG 2012 - Leder 3 VI SKAL BYGGE NORGE Innen 2030 vil Norge ha seks millioner innbyggere, en million mennesker mer enn i dag. En hurtigere

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Byggevareindustrien - Høstmøte. Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013. BNL noen refleksjoner. Adm.dir. Jon Sandnes

Byggevareindustrien - Høstmøte. Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013. BNL noen refleksjoner. Adm.dir. Jon Sandnes Byggevareindustrien - Høstmøte Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013 BNL noen refleksjoner Adm.dir. Jon Sandnes Hovedoppgaver for BNL 2013-2014 BYGG/INDUSTRI Energi effektivisering : I eksisterende

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse?

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Cecilie Møller Endresen, prosjektleder 28. mars 2017 Formål Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Programansvarlig NHO KS Difi Ledende

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Anleggsbransjen 2015 dagens situasjon i lys av bærekraft og langsiktighet. Adm dir Kari Sandberg

Anleggsbransjen 2015 dagens situasjon i lys av bærekraft og langsiktighet. Adm dir Kari Sandberg Anleggsbransjen 2015 dagens situasjon i lys av bærekraft og langsiktighet Adm dir Kari Sandberg 30.04.2015 Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg en bransjeforening for entreprenører omlag 230 medlemsbedrifter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer